Menettely : 2010/2243(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0336/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0336/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0455

MIETINTÖ     
PDF 152kWORD 89k
22.11.2010
PE 450.959v02-00 A7-0336/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Barbara Matera

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR‑asetus),

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0336/2010),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille,

B.  ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena,

C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

D.  ottaa huomioon, että Slovenia on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 2 554 työntekijän irtisanomista vaatetusalalla toimivassa yrityksessä nimeltä Mura, European Fashion Design,

E.   ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

1.   pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi;

2.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille;

3.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

4.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään yksityiskohtaisesti myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa kehotuksensa esittää myös vuosikertomuksessa näiden tietojen vertaileva arviointi ja arvioida siinä myös näiden väliaikaisten ja yksilöllisten palvelujen vaikutuksia irtisanottujen työntekijöiden työmarkkinoille uudelleen integrointiin pitkällä aikavälillä;

5.  panee tyytyväisenä merkille komission ehdottaneen, että käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijasta EGR:n varoja käyttöön otettaessa hyödynnettäisiin vaihtoehtoista maksumäärärahojen lähdettä, ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen määritettävä asianmukaiset budjettikohdat;

6.  panee merkille, että tässä tapauksessa EGR:n varoja otetaan käyttöön siirtämällä maksumäärärahoja pk-yritysten ja innovoinnin tukemiseen tarkoitetusta budjettikohdasta; pitää kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmien toteuttamisessa komissiossa ilmenneitä vakavia puutteita valitettavina etenkin talouskriisin aikana, sillä tällainen kriisi pikemminkin lisää merkittävästi tuen tarvetta;

7.  palauttaa mieliin, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi;

8.  pitää komission ehdotuksen uutta mallia myönteisenä, koska sen perusteluissa esitetään selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerit ja selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt parlamentin vaatimusten mukaisesti;

9.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

10. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty ...,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/014 SI/Mura, Slovenia)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työelämään uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää myös työntekijöille, jotka on vähennetty maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena.

(3)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(4)      Slovenia esitti 28 päivänä huhtikuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi Mura‑yrityksessä toteutettujen työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja 24 päivään kesäkuuta 2010 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 2 247 940 euroa.

(5)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Slovenian hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 2 247 940 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2010 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) 28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai peruutettuja määrärahoja.

Menettely, jolla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön, etenee siten, että arvioituaan hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä yhteydessä voidaan järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen rahaston ja tarvittavien summien käytöstä. Kolmikantakokous voidaan järjestää yksinkertaistetussa muodossa.

II. Tilanne: komission ehdotus

Komissio hyväksyi 19. lokakuuta 2010 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Slovenian hyväksi, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on kahdeskymmenesviides vuoden 2010 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 2 247 940 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Slovenian hyväksi. Hakemuksessa on kyse 2 554 työntekijän irtisanomisesta neljän kuukauden viiteajanjakson aikana 21. lokakuuta 2009 – 20. helmikuuta 2010 Sloveniassa sijaitsevassa vaatetusalan yrityksessä nimeltä Mura, European Fashion Design.

Tämä hakemus (EGF/2010/014 SI/Mura) toimitettiin komissiolle 28. huhtikuuta 2010, ja sitä täydennettiin lisätiedoilla 24. kesäkuuta 2010 asti. Hakemus perustuu globalisaatiorahastosta annetun asetuksen 2 artiklan a alakohdassa esitettyyn toimintakriteeriin, joka edellyttää, että yhden yrityksen palveluksesta vähennetään neljän kuukauden aikana vähintään 500 työntekijää, mukaan luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta. Hakemus jätettiin säädetyssä kymmenen viikon määräajassa (asetuksen 5 artikla).

Komission arvio perustui työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välisen yhteyden arviointiin, työntekijöiden vähentämisten ennakoimattomaan luonteeseen, vähennettyjen työntekijöiden määrän ja 2 artiklan a alakohdan mukaisten kriteerien täyttymisen osoittamiseen, selvitykseen työntekijöiden vähentämisen ennakoimattomasta luonteesta, tietoihin irtisanovista yrityksistä ja tuen kohteena olevista työntekijöistä, asianomaisen alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaukseen, työntekijöiden vähentämisten vaikutukseen paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen työllisyyteen, rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin, mukaan luettuna toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, päivämääriin, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa, menettelyihin työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi sekä tietoihin hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä.

Komission arvion mukaan hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, ja komissio suosittelee budjettivallan käyttäjälle sen hyväksymistä.

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön (DEC 37/2010) kaikkiaan 2 247 940 eurosta, jotka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) maksusitoumuksina ja budjettikohdasta "Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma" (01 04 04) maksuina ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 05 01).

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että komissio on löytänyt vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen käyttämättä jääneiden ESR:n varojen sijasta noudattaen Euroopan parlamentin toistuneita vaatimuksia.

Valitettavasti ratkaisu (yrittäjyyttä ja innovointia tukeva budjettikohta) ei tässä tapauksessa ole tyydyttävä, koska komissiossa on ilmennyt vakavia puutteita kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmien toteuttamisessa. Talouskriisin aikaanhan näiden määrärahojen käyttöä olisi oikeastaan lisättävä. Esittelijä kehottaakin komissiota jatkamaan sopivampien maksumäärärahalähteiden etsimistä vastaisten tapausten varalta.

Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuonna 2010 jo viisitoista ehdotusta rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja yhden teknistä tukea koskevan siirron, jotka ovat määrältään yhteensä 47 432 497 euroa. Kun tähän lisätään muihin käsiteltävänä oleviin ehdotuksiin (tämä ehdotus mukaan luettuna) liittyvä lisämäärä 28 502 666 euroa, vuoden 2010 loppuun asti käytettävissä on 424 064 837 euroa.

III. Menettely

Komissio on esittänyt siirtopyynnön(3) asiaa koskevien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen ottamiseksi vuoden 2010 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa edellytetään.

Kolmikantakokous komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa (kirjeenvaihtona) oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahaston hakemusten arviointiin.

EMPL-valiokunnan suoritettua arvioinnin se ilmaisi rahaston varojen käyttöönotosta näkemyksensä, joka on esitetty tämän mietinnön liitteenä olevassa lausunnossa.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 hyväksymässä yhteisessä lausumassa vahvistetaan, että on tärkeää varmistaa, että rahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen tekemiseen sovellettava menettely on nopea ja että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon toimielinten välinen sopimus.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 37/2010, 19. lokakuuta 2010.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ES/jm

D(2010)55373

Alain Lamassoure

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 13E158

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2010/014 SI/Mura (KOM(2010)0582 lopull.)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2010/014 SI/Mura ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) ottaa huomioon, että hakemus on EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohdan mukainen ja että siihen liittyy 2 554 irtisanomista neljän kuukauden viitejakson aikana 21. lokakuuta 2009 – 20. helmikuuta 2010 Pomurjen NUTS III -alueella Sloveniassa konkurssin tehneessä Mura Group -yhtiössä, joka valmistaa tekstiilejä ja vaatteita,

B) ottaa huomioon, että rahoitus- ja talouskriisi oli vakava takaisku Slovenian tekstiiliteollisuudelle, koska joillakin tekstiilituotteiden loppukäyttäjäaloilla (esimerkiksi rakennusala, autoteollisuus ja asuminen) oli vaikeuksia ja tuotantokustannukset nousivat, mikä johti tuotannon alenemiseen 23 prosentilla tekstiiliteollisuudessa ja 14 prosentilla vaatetusteollisuudessa vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna samaan jaksoon vuonna 2008 ja sen seurauksena 4 297 työpaikan (46 prosenttia kyseisen alan kaikista työpaikoista kesäkuussa 2008) häviämiseen vaatetusalalla kesäkuun 2008 ja joulukuun 2009 välisenä aikana ja 2 030 työpaikan (27 prosenttia kaikista työpaikoista) häviämiseen tekstiilituotteiden valmistuksessa samalla jaksolla,

C) ottaa huomioon, että Slovenian tekstiiliteollisuus suoriutui melko hyvin 27 jäsenvaltion EU:ssa ja että Mura onnistui viime vuosina tekemään sopimuksia vaativien yrityskumppanien kanssa, koska valmistamalla pieniä sarjoja se pystyi tarjoamaan korkealaatuisia tuotantopalveluita ja joustavuutta ja koska se noudatti "Just in time" ‑periaatetta,

D) ottaa huomioon, että jotkut Mura-ryhmän yritykset jatkoivat toimintaansa,

E) ottaa huomioon, että Mura työllisti seitsemän prosenttia kaikista Pomurjen alueen työntekijöistä ja että alue oli jo taloudellisessa kehityksessä jäljessä Slovenian keskiarvoa, kun tulot työntekijää kohden olivat 33 prosenttia, lisäarvo työntekijää kohti 30 prosenttia ja työntekijöiden palkat 20 prosenttia keskimääräistä pienemmät,

F) ottaa huomioon Slovenian viranomaisten ilmoituksen, jonka mukaan ehdotetut yksilölliset palvelut perustuvat ministeriön ja työvoimapalvelun aiempaan kokemukseen työttömiksi jääneiden kanssa työskentelystä eikä ammattiliittoja sen vuoksi otettu aktiivisesti mukaan ehdotettujen palveluiden valmisteluun; panee kuitenkin merkille, että Mura-ryhmän ammattiliitto on alusta alkaen ollut mukana konkurssimenettelyssä ja avustanut työttömiksi jäävien työntekijöiden luetteloinnissa ja työntekijöille annettavan sosiaalisen tuen organisoinnissa,

G) ottaa huomioon Slovenian viranomaisten vahvistaneen, että kaikkiaan 2 554 työttömäksi jääneestä ja tukeen oikeutetusta työntekijästä 1 932 osallistuu koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin kuuluviin toimiin ja että kaikkien näiden toimien kustannukset on laskettu tämän alennetun määrän perusteella,

H) ottaa huomioon, että työpaikkansa menettäneistä työntekijöistä 78,4 prosenttia on naisia ja lähes 96,1 prosenttia heistä on iältään 25–54-vuotiaita,

I)  ottaa huomioon, että 45,9 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä on laitevalmistustyöntekijöitä ja tekstiilityöntekijöitä ja että 43,1 prosentin kohdalla ammattiryhmää ei ole ilmoitettu,

J)  ottaa huomioon, että 43,6 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä ei ole suorittanut peruskoulun ala-astetta ja että 43,7 prosenttia on suorittanut yleissivistävän tai teknisen keskiasteen koulutuksen,

K) ottaa huomioon, että 22,8 prosentilla irtisanotuista työntekijöistä on pitkäaikaisia terveysongelmia tai vamma, koska yksi Mura-ryhmän yrityksistä työllisti vammaisia, ja että Slovenian viranomaiset rahoittivat toimia vakavimpien tapausten tukemiseksi asiaa koskevan lain nojalla ja että muut työntekijät, joilla on lievempiä terveysongelmia, ovat oikeutettuja EGR-tukeen mutta eivät heidän tarpeitaan koskeviin erityistoimiin,

L) ottaa huomioon, että useimmat työntekijät eivät ole koskaan työskennelleet muussa yrityksessä kuin Mura-ryhmässä,

M) panee merkille Slovenian viranomaisten ilmoituksen, että jotkut työntekijät ovat hyvin tyytyväisiä yksilöllisten palvelujen pakettiin kuuluviin toimiin ja että jotkut heistä ovat jo löytäneet uuden työpaikan,

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Slovenian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksessa rahoitustuen myöntämiselle asetetut ehdot täyttyvät;

2. vaatii lisätietoja niistä Mura-ryhmän palveluksessa vuoden 2008 alussa olleista työntekijöistä, jotka eivät kuulu hakemuksen piiriin;

3. palauttaa mieliin EGR:n rahoitusta ja toimintaa koskevan EMPL-valiokunnan lausunnon, jossa kehotettiin jäsenvaltioita varmistumaan yritysneuvostojen osallistumisesta aina ennen ohjelmien käynnistymistä, jotta voidaan varmistaa, että työmarkkinaosapuolet ovat aidosti mukana sellaisten rakenneuudistusohjelmien määrittelyssä, joissa yritysten tarpeiden sijasta otetaan huomioon työntekijöiden tarpeet; kehottaa sen vuoksi komissiota kannustamaan Slovenian viranomaisia huolehtimaan ammattiyhdistysten osallistumisesta ainakin toimien täytäntöönpanovaiheeseen;

4. panee merkille, että työntekijät osallistuvat useisiin toimintoihin, joilla kannustetaan ja tehostetaan uuden työpaikan etsimistä, ohjaus mukaan luettuna, ja varmistetaan, että työntekijät osallistuvat aktiivisesti näihin toimiin;

5. ottaa kuitenkin huomioon koulunsa keskeyttäneiden suuren osuuden irtisanottujen työntekijöiden joukossa ja pahoittelee, että ei ole ehdotettu työelämässä hankittujen taitojen ja pätevyyksien tunnustamista eikä koulutusta, jolla pyrittäisiin saavuttamaan korkea-asteen taso; kehottaa komissiota tutkimaan yhdessä Slovenian viranomaisten kanssa, kuinka irtisanotuille työntekijöille voitaisiin tarjota tällaisia toimia;

6. vaatii Slovenian viranomaisilta yksityiskohtaisempia tietoja mahdollisista toimista niitä 583 työntekijää varten, joilla on pitkäaikaisia terveysongelmia tai vamma; katsoo, että työntekijöihin, joilla on pitkäaikaisia terveysongelmia tai vamma, kohdistettuun yksilöllisten palvelujen pakettiin olisi sisällytettävä erityistoimenpiteitä, joissa otetaan huomioon heidän tarpeensa;

7. panee merkille innovatiivisen, neurolingvistisiä työpajoja koskevan toimenpiteen, jolla pyritään motivoimaan heikoimmin motivoituneita työttömiksi jääneitä hankkimaan uusia taitoja; pitää kuitenkin valitettavana, että hakemuksessa ei mainita lainkaan koulutusvaihtoehtojen tavoitteita eikä sitä, ohjataanko niissä uusille työelämän aloille vai kannustetaanko liikkumaan muille alueille, joilla työllistymismahdollisuudet ovat paremmat;

8. kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisemmin aloja, joille työntekijät suuntautuvat koulutuksen tai oman yrityksen perustamisen kautta; toteaa, että tällaisen syvällisen analyysin tavoitteena olisi oltava sen varmistaminen, että työntekijät palaavat työmarkkinoille pysyvästi ja EGR:n varat siis käytetään hyvin; katsoo, että arviointi olisi suoritettava Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden pohjalta;

9. kehottaa komissiota antamaan yksityiskohtaisempaa tietoa Mura-ryhmän mahdollisesti saamista valtiontuista tai unionin rahastoista maksetusta taloudellisesta tuesta ennen Slovenian liittymistä EU:hun ja sen jälkeen.

Ystävällisin terveisin

Pervenche Berès


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.11.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö