Eljárás : 2010/2243(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0336/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0336/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2010 - 9.3
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0455

JELENTÉS     
PDF 170kWORD 119k
22.11.2010
PE 450.959v02-00 A7-0336/2010

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Barbara Matera

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0582 – C7-0334/2010),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) (2006. május 17-i IIA) és különösen annak 28. pontjára,

–   tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) (EGAA-rendelet),

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0336/2010),

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményeitől sújtott munkavállalóknak, és támogassa az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel a 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat,

C. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalóknak nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i IIA-t az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

D. mivel Szlovénia segítséget kért a ruhaiparban működő Mura, European Fashion Design vállalattól történt 2 554 elbocsátással kapcsolatban,

E.   mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.   kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében;

2.  emlékeztet az intézmények elkötelezettségére, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul; kiemeli az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésében;

3.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását segítse, megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

4. megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó szolgáltatások összehangolt, személyre szabott csomagjával kapcsolatos tájékoztatás részletes információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák ezeknek az adatoknak az összehasonlító értékelését, beleértve annak elemzését, hogy milyen hatással vannak ezen ideiglenes és személyre szabott szolgáltatások az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piacra történő hosszú távú visszailleszkedésére;

5.  üdvözli, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben a Bizottság – miután az Európai Parlament többször emlékeztetett arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni – az Európai Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára;

6   megjegyzi, hogy a szóban forgó ügyben az EGAA igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatokat a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból csoportosítják át; sajnálja, hogy súlyos hiányosságok észlelhetők a versenyképességi és innovációs keretprogramok Bizottság általi végrehajtásában, holott gazdasági válság idején jelentősen megnő az ilyen támogatások iránti igény;

7.  emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének keretében;

8.  üdvözli a Bizottság javaslatának új formáját, amely – figyelembe véve a Parlament kéréseit – az indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban, elemzi a jogosultsági kritériumokat és részletezi a jóváhagyás indokait;

9.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

10. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)

HL L 406., 2006.12.30., 1. o.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

(xxx)

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Szlovénia „EGF/2010/014 SI/Mura” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson azoknak az elbocsátott munkavállalóknak, akik a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében veszítették el munkájukat, és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

(2)      A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

(3)      A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(4)      Szlovénia a Mura vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2010. április 28-án az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd 2010. június 24-án további információval egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 2 247 940 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(5)      Az EGF-et tehát a Szlovénia által benyújtott kérelemre történő pénzügyi támogatás folyósítása érdekében mobilizálni kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Uniónak a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése számára igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot az 2 247 940 eurós összeg nyújtása érdekében, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt,

Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

az Elnök                                                        az Elnök

(1)

              HL C 139., 2006.6.14., o. 1.

(2)

              HL L 406., 2006.12.30., o. 1.


INDOKOLÁS

I. Előzmények

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás(1) 28. pontja, valamint az 1927/2006/EK rendelet(2) 12. cikke rendelkezéseinek megfelelően az alap nem lépheti túl az 500 millió eurós összeget, amelyet az előző év összes kiadásának felső határa alatti tartalékkeretből és/vagy az előző két év törölt kötelezettségvállalási előirányzataiból fedeznek, kivéve az 1b. fejezethez kapcsolódókat. A megfelelő összegeket tartalékként vezetik be a költségvetésbe, amint a szükséges tartalékkereteket és/vagy törölt kötelezettségvállalásokat meghatározták.

Ami az eljárást illeti, az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és ugyanakkor benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Ezzel egy időben háromoldalú egyeztetésre is sor kerülhet annak érdekében, hogy megegyezés szülessék az alap felhasználásáról és a szükséges összegekről. A háromoldalú egyeztetés egyszerűsített formát ölthet.

II. Helyzetleírás: a Bizottság javaslata

2010. október 19-én a Bizottság egy új, határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Szlovénia javára történő igénybevételére, hogy támogassa a pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2010. évi költségvetés keretében vizsgálandó huszonötödik kérelem, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból összesen 2 247 940 euró Szlovénia javára történő igénybevételére irányul. A kérelem szerint a 2009. október 21-től 2010. február 20-ig tartó négyhónapos referenciaidőszak alatt a ruhaiparban működő szlovéniai Mura, European Fashion Design vállalattól 2 554 személyt bocsátottak el.

Ezt a kérelmet (EGF/2010/014 SI/Mura) 2010. április 28-án nyújtották be a Bizottsághoz, és 2010. június 24-éig további információkkal egészítették ki. A kérelem alapjául az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt beavatkozási kritérium szolgált, amelynek értelmében legalább 500 fő elbocsátásának kell egy vállalkozáson belül négy hónap alatt bekövetkeznie, beleértve annak a beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat, és a kérelmet a tízhetes határidőn belül nyújtották be (a rendelet 5. cikke).

A Bizottság értékelése a következők vizsgálatán alapult: az elbocsátások és a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, illetve a pénzügyi válság közötti összefüggés, a szóban forgó elbocsátások előre nem látható természete, az elbocsátások számának igazolása és a 2. cikk a) pontjában előírt kritériumoknak való megfelelés bizonyítása, a szóban forgó elbocsátások előre nem látható természetének magyarázata, az elbocsátásokat végrehajtó vállalkozások és a támogatásban részesítendő munkavállalók, az érintett terület, valamint e terület hatóságainak és érdekeltjeinek azonosítása, az elbocsátások hatása a helyi, regionális és országos foglalkoztatásra, a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja – beleértve a strukturális alapok által finanszírozott fellépésekkel való összeegyeztethetőségét –, az érintett munkavállalóknak szánt személyre szabott szolgáltatások kezdetének vagy tervezett kezdetének dátuma, a szociális partnerekkel folytatott konzultáció eljárásai, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek.

A Bizottság értékelése alapján a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak, ezért a Bizottság javasolja a költségvetési hatóságnak a kérelmek jóváhagyását.

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 2 247 940 euró teljes összegű átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatóságnak (DEC 37/2010) az EGAA-tartalékból (40 02 43) kötelezettségvállalási előirányzatok formájában és a 01 04 04. jogcímcsoportból („Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozói kezdeményezési és innovációs program”) kifizetési előirányzatok formájában az EGAA költségvetési sorába (04 05 01).

Az előadó örömmel konstatálja, hogy a Bizottság az Európai Parlament többszöri kérésével összhangban az ESZA fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára.

Úgy gondolja azonban, hogy az ebben az esetben hozott döntés (a vállalkozó kedv és az innováció támogatására szánt költségvetési sor) nem megfelelő, figyelembe véve, hogy a Bizottság súlyos hiányosságokat tapasztal a versenyképességi és innovációs programok végrehajtása során. Gazdasági válság idején ezeket az előirányzatokat sokkal inkább növelni kellene. Ezért felkéri a Bizottságot, hogy folytassa azzal kapcsolatos erőfeszítéseit, hogy a jövőben a kifizetésekre vonatkozóan megfelelőbb költségvetési sorokat határozzanak meg.

Az intézményközi megállapodás az alap igénybevételét évi 500 millió EUR felső határig engedélyezi.

A költségvetési hatóság 2010-ben már tizenöt javaslatot hagyott jóvá az EGAA igénybevételére, továbbá egy átcsoportosítást technikai támogatás céljára, összesen 47 432 497 EUR összegben, amely (a jelenlegi javaslattal együtt) a többi tárgyalás alatt álló javaslathoz kapcsolódó 28 502 666 EUR összeghez adva összesen 424 064 837 EUR-t jelent, és 2010 végéig áll rendelkezésre.

III. Az eljárás

A Bizottság – a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjának megfelelően – átcsoportosítási kérelmet(3) nyújtott be annak érdekében, hogy a 2010. évi költségvetésbe külön kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat vegyenek fel.

Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján egyszerűsített formát is ölthet (levélváltás), kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot (EMPL) be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújtson, és hozzájáruljon az Alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

Az Európai Parlament EMPL bizottsága az értékelést követően az e jelentéshez csatolt véleményében kifejtette nézeteit az alap igénybevételéről.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott közös nyilatkozata az alap igénybevételéről szóló határozatok elfogadására vonatkozóan megerősítette a gyors eljárás biztosításának fontosságát az intézményközi megállapodás tiszteletben tartása mellett.

(1)

HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)

HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

(3)

DEC 37/2010, 2010. október 19.


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ES/jm

D(2010)55373

Alain Lamassoure

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 13E158

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az EGF/2010/014 SI/Mura kérelemre történő igénybevételéről (COM(2010)582 végleges)

Tisztelt Lamassoure Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2010/014 SI/Mura ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. Ezzel kapcsolatban az EMPL bizottság néhány észrevételt kíván megfogalmazni, amelyek azonban nem kérdőjelezik meg a kifizetések folyósításának szükségességét.

Az EMPL bizottság véleménye a következő megfontolásokon alapul:

A)  mivel ez a kérelem összhangban van az EGAA-rendelet 2a. cikkével és 2554 elbocsátást érint, amelyek a 2009. október 21. és 2010. február 20. közötti 4 hónapos referenciaidőszakban történtek a szlovéniai Pomurje NUTS III. szintű régióban a textil- és ruházati termékek előállításával foglalkozó Mura Group vállalat csődjét követően,

B)  mivel a pénzügyi és gazdasági válság súlyos visszaesést okozott a szlovén textiliparban a textilek végfelhasználói szerepét betöltő egyes ágazatok (nevezetesen az építőipar, a gépkocsigyártás és a lakásépítés) területén tapasztalt nehézségek, valamint a megnövekedett gyártási költségek miatt, melyek a textiliparban 23%-os, a ruházati ágazatban pedig 14%-os termeléscsökkenést eredményeztek 2009 első negyedévében 2008 hasonló időszakához viszonyítva, aminek következtében 2008. június és 2009. december között 4297 munkahely szűnt meg a ruházati termékek gyártása területén – ez a 2008 júniusában ebben az ágazatban létező összes munkahely 46%-át tette ki –, illetve 2030 munkahely megszűnését okozta a textiliparban ugyanezen időszak alatt, ami az összes munkahely 27%-át tette ki,

C)  mivel a szlovén textilipar elég jól teljesített az EU 27-ben, és mivel a Mura az elmúlt években igényes üzleti partnerekkel kötött szerződéseket a kisszériás termelés, a rugalmasság és a „kellő időben” elv alapján biztosított magas minőségű termelési szolgáltatások nyújtásának köszönhetően,

D)  mivel a Mura Group néhány vállalata folytatta működését,

E)  mivel Pomurje régióban a munkavállalók 7%-a dolgozott a Mura vállalatnak, és mivel ez a régió már előtte is elmaradt a szlovéniai átlagtól: 33%-kal kevesebb bevételt, 30%-kal kevesebb hozzáadott értéket és dolgozónként 20%-kal alacsonyabb fizetést képviselve,

F)  mivel a szlovén hatóságok azzal érvelnek, hogy a javasolt személyre szabott szolgáltatásokat az elbocsátott munkavállalókkal együttműködő minisztérium és foglalkoztatási szolgálat tapasztalatai alapján dolgozták ki, és így a szakszervezeteket nem vonták be aktívan a javasolt tevékenységek előkészítésébe; mivel azonban a Mura Group szakszervezete kezdetektől fogva részt vett a csődeljárásban és segítséget is nyújtott az elbocsátott munkavállalók listájának összeállításához, valamint a munkavállalóknak nyújtott szociális segélyezés megszervezéséhez,

G)  mivel a szlovén hatóságok megerősítették, hogy 2554 támogatásra jogosult elbocsátott dolgozóból 1932 részesülni fog a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjában foglalt intézkedésekből, és hogy az intézkedések költségeit e csökkentett szám alapján számolták ki,

H)  mivel az elbocsátott dolgozók 78,4%-a nő, és mivel a dolgozók közel 96,1%-a 25 és 54 év közötti,

I)  mivel az elbocsátott dolgozók 45,9%-a ruhakészítő és textilipari dolgozó, és mivel az elbocsátott dolgozók 43,1%-a esetében a szakmai besorolás nincs megadva,

J)  mivel az elbocsátott dolgozók 45,9%-a nem fejezte be általános iskolai tanulmányait, és mivel 43,7%-uk rendelkezik általános vagy műszaki felső középfokú végzettséggel,

K)  mivel az elbocsátott dolgozók 22,8%-ának van hosszan tartó egészségügyi problémája vagy fogyatékossága – a Mura Group egyik vállalata fogyatékossággal élőket is alkalmaz –, és mivel a legsúlyosabb helyzetben lévőket a szlovén hatóságok által finanszírozott intézkedésekkel támogatták egy külön törvény alapján, míg az enyhébb egészségügyi problémákkal küzdő dolgozók EGAA-támogatást kaphatnak, de a szükségleteiket célzó speciális intézkedések nélkül,

L)  mivel a dolgozók nagy része soha nem dolgozott a Mura Group-on kívüli más vállalatnál,

M)  mivel a szlovén hatóságok jelentése szerint néhány dolgozó nagyon elégedett a személyre szabott szolgáltatási csomagban lévő intézkedésekkel, és mivel néhányuk már talált új állást,

a Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a szlovén kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet alapján történő pénzügyi hozzájárulás feltételei teljesültek;

2.  több információt kér a Mura Group által 2008 elején alkalmazott dolgozókról, akik nem szerepelnek a kérelemben;

3.  emlékeztet az EMPL bizottságnak az EGAA finanszírozásáról és működéséről szóló jelentésére, amely felszólítja a tagállamokat, hogy biztosítsák az üzemi tanácsok bevonását még a programok megkezdése előtt, annak garantálása érdekében, hogy a szociális partnerek valódi segítséget nyújthassanak olyan átalakítási tervek kidolgozásában, amelyek nem a vállalatok, hanem a munkavállalók érdekeit szolgálják; ezért kéri a Bizottságot, hogy ösztönözze a szlovén hatóságokat, hogy vegyék figyelembe a szakszervezetek részvételét legalább az intézkedések végrehajtási szakaszában;

4.  megjegyzi, hogy a dolgozókat számos, új állás keresését ösztönző és elősegítő – beleértve a mentori rendszert –, és a dolgozók ezen intézkedésekben való aktív részvételét biztosító tevékenységekbe is bevonják;

5.  sajnálja azonban, hogy – látva az iskolai tanulmányaikat idő előtt befejezők magas arányát az elbocsátott dolgozók között – nem tesznek javaslatot sem a pályafutás során szerzett képességek és képesítések elismerésére, sem magasabb oktatási szint megszerzését célzó képzésre; kéri a Bizottságot, hogy a szlovén hatóságokkal együtt dolgozzák ki, milyen módon részesülhetnek az elbocsátott dolgozók ilyen intézkedésekből;

6.  részletesebb tájékoztatást kér a szlovén hatóságoktól a hosszan tartó egészségügyi problémával vagy fogyatékossággal élő 583 dolgozó érdekében hozott lehetséges intézkedésekről; véleménye szerint az egészségügyi problémával vagy fogyatékossággal élő dolgozókat célzó, személyre szabott szolgáltatásokat tartalmazó csomagnak e dolgozók szükségleteit is figyelembe vevő speciális intézkedéseket is tartalmaznia kell;

7.  tudomásul veszi a neurolingvisztikai műhelyfoglalkozásokra vonatkozó innovatív intézkedéseket, melyek célja a legkevésbé motivált elbocsátott dolgozók tanulásra és új képességek megszerzésére való ösztönzése; sajnálja azonban, hogy a kérelemben nem jelzik a képzések célját, és azt, hogy azok új ágazatok felé irányítják-e a munkavállalókat, vagy nagyobb mobilitásra ösztönzik őket a több munkalehetőséggel rendelkező más régiók felé;

8.  felszólítja a Bizottságot, hogy kérjen részletesebb felvilágosítást azon ágazatokról, melyek felé a dolgozókat irányítják átképzésük vagy saját vállalkozás megkezdése útján; e mélyreható elemzés célja a dolgozók munkaerő-piaci reintegrációja fenntarthatóságának és ezáltal az EGAA megfelelő felhasználásának biztosítása; ezen értékelést az Európa 2020 stratégiában meghatározott célokat figyelembe véve kell megvalósítani;

9. kéri a Bizottságot, hogy biztosítson részletesebb tájékoztatást a Mura Group-nak Szlovénia csatlakozása előtt vagy után nyújtott esetleges állami támogatásról vagy az európai alapokból származó pénzügyi támogatásról.

Szívélyes üdvözlettel:

Pervenche Berès


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

13

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat