Procedūra : 2010/2243(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0336/2010

Pateikti tekstai :

A7-0336/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2010 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0455

PRANEŠIMAS     
PDF 179kWORD 111k
22.11.2010
PE 450.959v02-00 A7-0336/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Barbara Matera

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0582 – C7–0334/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (toliau - 2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, kuriuo įsteigiamas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas(2) (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0336/2010),

A. kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D. kadangi Slovėnija paprašė pagalbos atvejais, kurie susiję su 2 554 darbuotojų atleidimu iš įmonės Mura, European Fashion Design, veikiančios drabužių sektoriuje,

E.   kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.   ragina visas susijusias institucijas dėti būtinas pastangas siekiant paspartinti EGF lėšų mobilizavimą;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; pabrėžia, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį į darbo rinką vėl integruojant iš darbo atleistus darbuotojus;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą taip pat ir savo metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą, įskaitant šių laikinų ir individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų ilgalaikiam iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimui į darbo rinką poveikio vertinimą;

5.  džiaugiasi tuo, kad EGF lėšų mobilizavimo srityje Komisija pasiūlė alternatyvų mokėjimų asignavimų šaltinį nepanaudotoms Europos socialinio fondo lėšoms po to, kai Europos Parlamentas ne kartą priminė, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė ir jai keliami tam tikri tikslai ir nustatomi terminai, ir kad dėl to turi būti nustatytos atitinkamos pervedimams skirtos biudžeto eilutės;

6   pažymi, kad siekiant mobilizuoti EGF lėšas šiuo atveju, mokėjimo asignavimai bus pervesti iš biudžeto eilutės, skirtos paramai MVĮ ir inovacijoms; apgailestauja dėl didelių trūkumų Europos Komisijai įgyvendinant bendrąsias konkurencingumo ir inovacijų programas, ypač per ekonomikos krizę, dėl kurios tokios paramos poreikis turėtų labai padidėti;

7.  primena, kad atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą ir vykdant bendrą programų ir kitų įvairių priemonių, kurios sukurtos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS, vertinimą, taip pat reikėtų įvertinti EGF veiklą ir jo pridėtinę naudą;

8.  palankiai vertina naujo tipo Komisijos pasiūlymą, kurio aiškinamajame memorandume pateikiama aiški ir išsami informacija apie paraišką, analizuojami tinkamumo kriterijai ir paaiškinamos priežastys, dėl kurių ji buvo patvirtinta, nes tai atitinka Parlamento reikalavimus;

9.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

10. paveda Pirmininkui pasirašyti sprendimą kartu su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

xxx

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Slovėnijos paraiška „EGF/2010/014 SI/Mura“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)      EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

(3)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas, neviršijant nustatytos didžiausios metinės 500 mln. EUR ribos.

(4)      2010 m. balandžio 28 d. Slovėnija dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės Mura pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas, o iki 2010 m. birželio 24 d. pateikė papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 2 247 940 EUR sumą.

(5)      Todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuojamos finansinei paramai pagal Slovėnijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) mobilizuojama 2 247 940 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

              OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindinė informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) 28 punkto ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(2) 12 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti maksimalios 500 mln. EUR sumos, kurią sudaro bet kokia marža, numatyta nuo praėjusių metų bendrosioms išlaidoms nustatytos viršutinės ribos ir (arba) įsipareigojimų asignavimai, panaikinti per praėjusius dvejus metus, išskyrus tuos, kurie susiję su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinami įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip atidėjimai.

Procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų skyrimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Toks dialogas gali būti supaprastintos formos.

II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

2010 m. spalio 19 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų skyrimo Slovėnijai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai dvidešimt penktoji paraiška dėl bendros 2 247 940 EUR sumos skyrimo iš EGF Slovėnijos reikmėms, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2010 m. biudžetą. Ji susijusi su 2 554 darbuotojų atleidimu per ataskaitinį devynių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. spalio 21 d. iki 2010 m. vasario 20 d. iš Slovėnijos įmonės Mura, European Fashion Design, veikiančios drabužių sektoriuje.

Ši paraiška (byla EGF/2010/014 SI/Mura) Komisijai pateikta 2010 m. balandžio 28 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. birželio 24 d. Ji grindžiama intervencijos kriterijais, nustatytais EGF reglamento 2 straipsnio a punkte, kuriame numatytas reikalavimas, kad per keturių mėnesių laikotarpį įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse, ir kad paraiška būtų pateikta per 10 savaičių (reglamento 5 straipsnis).

Komisijos vertinimas atliktas įvertinus atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba finansų krizės ryšį, nustačius, ar šie atleidimai buvo nenumatyti, išsiaiškinus šių atleidimų skaičių ir jų atitiktį 2 straipsnio a punkto kriterijams, išsiaiškinus nenuspėjamą atleidimų pobūdį, nustačius darbuotojus atleidžiančias įmones ir darbuotojus, kuriems skirtina parama, susijusią teritoriją ir jos valdžios institucijas bei suinteresuotuosius subjektus, įvertinus atleidimų poveikį vietos, regionų ir nacionaliniam užimtumui, suderintų asmeninėms reikmėms pritaikytų finansuotinų paslaugų pobūdį, įskaitant jų suderinamumą su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais, nustačius datas, kada atleistiems darbuotojams pradėtos teikti ar bus pradėtos teikti šios asmeninėms reikmėms pritaikytos paslaugos, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūras, administravimo ir kontrolės sistemas.

1. Komisija savo vertinime nurodo, kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti šią paraišką.

Komisija, siekdama skirti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą (DEC 37/2010) iš EGF rezervo (40 02 43), numatyto įsipareigojimams, ir iš „Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai – Verslininkystės ir inovacijų programai“ mokėjimams pagal biudžeto eilutę (01 04 04) numatytų lėšų bendrą 2 247 940 EUR sumą perkelti į EGF biudžeto eilutę (04 05 01).

Pranešėja džiaugiasi, kad Komisija, atsižvelgdama į vis pasikartojančius Europos Parlamento prašymus, nustatė alternatyvų mokėjimo asignavimų šaltinį, kuris nėra nepanaudotos ESF lėšos.

Tačiau, turėdama omenyje trūkumus, su kuriais Komisija susiduria įgyvendindama konkurencingumo ir inovacijų programas, ji mano, kad šis pasirinkimas (biudžeto eilutė, skirta verslininkystės ir inovacijų programai) nėra geriausia alternatyva. Ekonominės krizės laikotarpiu šie asignavimai turėtų vis dėlto būti padidinti. Todėl ragina Komisiją ateityje ir toliau dėti pastangas ieškant tinkamesnių biudžeto eilučių mokėjimams.

Remiantis TIS, fondo naudojamų lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 500 mln. eurų ribos.

2010 m. biudžeto valdymo institucija jau patvirtino penkiolika pasiūlymų dėl fondo lėšų skyrimo ir pervedimo techninei pagalbai finansuoti, kurios iš viso sudaro 47 432 497 EUR; jas pridėjus prie 28 502 666 EUR sumos, kuri šiuo metu svarstoma (įskaitant minėtąjį atvejį), lieka 424 064 837 EUR fondo lėšų, kurias galima panaudoti iki 2010 m pabaigos.

III. Darbo tvarka

Komisija, siekdama į 2010 m. biudžetą įtraukti specialius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 28 punkte, pateikė prašymą perkelti asignavimus(3).

Galėtų vykti supaprastintas trišalis dialogas (keičiantis laiškais) Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo klausimu, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Parlamentas ir Taryba nesusitaria.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų būti įtrauktas į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms gauti vertinimą bei jame dalyvauti.

Europos Parlamento EMPL, įvertinęs paraišką, pateikė savo nuomonę dėl fondo lėšų skyrimo, kuri pridedama prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL C 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

2010 m. spalio 19 d. DEC Nr. 37/2010.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/jm

D(2010)55373

Alainui Lamassoure'ui

Biudžeto komiteto primininkui

ASP 13E158

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo byloje EGF/2010/014 SI/Mura (COM(2010)582 galutinis)

Gerb. A. Lamassoure'ai,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje EGF/2010/014 SI/Mura ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuojamos fondo lėšos. EMPL komitetas, nors ir nekeldamas paties mokėjimų perkėlimo klausimo, pateikia keletą pastabų.

EMPL komiteto svarstymai grindžiami toliau išdėstytais teiginiais:

A)  kadangi ši paraiška pateikta pagal EGF reglamento 2a straipsnį ir susijusi su 2 554 darbuotojų atleidimu per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. spalio 21 d. iki 2010 m. vasario 20 d. NUTS III lygmens Pomurjės regione Slovėnijoje, bankrutavusioje įmonių grupėje Mura Group, kuri gamina tekstilę ir drabužius;

B)  kadangi dėl finansinės ir ekonominės krizės Slovėnijos tekstilės pramonė patyrė didelį nuosmukį, nes kai kurie galutiniai tekstilės sektoriaus naudotojai (t. y. statybos, automobilių pramonė ir būsto sektorius) susidūrė su sunkumais ir padidėjo gamybos sąnaudos, todėl pirmąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu, tekstilės sektoriaus gamyba sumažėjo 23 %, o drabužių gamybos sektoriaus – 14 %, nuo 2008 m. birželio mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn. drabužių siuvimo sektoriuje prarastos 4 297 darbo vietos, o tai sudaro 46 % visų 2008 m. birželio mėn. šiame sektoriuje buvusių darbo vietų, o tekstilės sektoriuje per tą patį laikotarpį prarasta 2 030 darbo vietų, tai – 27 % visų darbo vietų;

C)  kadangi Slovėnijos tekstilės pramonė veikė gana gerai 27 valstybių narių ES ir kadangi per pastaruosius metus įmonei Mura pavyko užtikrinti sutartis su reikliais verslo partneriais teikiant jiems aukštos kokybės gamybos paslaugas, gaminant mažomis serijomis, taikant lankstumo principą ir vadinamąjį „tiksliai laiku“ principą;

D)  kadangi kai kurios įmonių grupės Muria group įmonės tęsė savo veiklą;

E)  kadangi 7 % visų Pomurjės regione dirbančių žmonių dirbo įmonėje Mura ir kadangi šis regionas jau atsiliko nuo Slovėnijos vidurkio gaudamas 33 % mažiau pajamų, 30 % mažiau pridėtinės vertės ir darbuotojams teko 20 % mažesni atlyginimai;

F)  kadangi Slovėnijos valdžios institucijos nurodo, kad siūlomos individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos yra atleistų darbuotojų problemą sprendžiančių ministerijos ir užimtumo tarnybos įgytos patirties rezultatas ir todėl rengdamos siūlomą veiklą jos ne itin aktyviai bendradarbiavo su profesinėmis sąjungomis. tačiau kadangi Mura Group profesinė sąjunga buvo įtraukta į bankroto procedūrą nuo pat pradžių ir padėjo sudaryti atleistų darbuotojų sąrašą bei parengti socialinės pagalbos darbuotojams priemones;

G)  kadangi Slovėnijos valdžios institucijos patvirtino, kad 1 932 darbuotojai iš 2 554 atleistų darbuotojų, kurie atitinka reikalavimus paramai gauti, dalyvaus priemonėse, įtrauktose į suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, ir kad visų priemonių išlaidos apskaičiuojamos remiantis šiuo mažesniu skaičiumi;

H)  kadangi 78,4 % atleistų darbuotojų yra moterys ir kadangi beveik 96,1% darbuotojų yra nuo 25 iki 54 metų amžiaus;

I)  kadangi 45,9 % atleistų darbuotojų yra drabužių gamintojai ir tekstilės darbuotojai ir kadangi 43,1 % atleistų darbuotojų kvalifikacija nėra nurodyta;

J)  kadangi 43,6 % atleistų darbuotojų nebaigė pradinės mokyklos ir kadangi 43,7 % jų įgijo bendrąjį ar technikinį vidurinį išsilavinimą;

K)  kadangi 22,8 % atleistų darbuotojų turi ilgalaikių sveikatos problemų ar yra neįgalūs, nes vienos iš Mura Group įmonių politika buvo įdarbinti neįgaliuosius, ir kadangi rimčiausi atvejai buvo remiami taikant Slovėnijos valdžios institucijų finansuojamas priemones remiantis specialiu įstatymu, o tuo tarpu kiti darbuotojai, turintys mažesnių sveikatos problemų, gali naudotis EGF parama, bet ne specialiomis priemonėmis, skirtomis jų poreikiams patenkinti;

L)  kadangi daugelis darbuotojų niekada nedirbo kitoje įmonėje nei Mura Group;

M)  kadangi Slovėnijos valdžios institucijos praneša, kad kai kurie darbuotojai labai patenkinti priemonėmis, kurios įtrauktos į individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, ir kadangi atrodo, kad kai kurie iš jų jau rado naują darbą;

Todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Slovėnijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad EGF reglamente nustatytos sąlygos finansinei paramai gauti yra įvykdytos;

2.  prašo daugiau informacijos apie 2008 m. pradžioje įmonių grupėje Mura Group įdarbintus darbuotojus, kurie neįtraukti į paraišką;

3.  primena EMPL komiteto nuomonę dėl EGF finansavimo ir veikimo bei ragina valstybes nares užtikrinti, kad darbo tarybos būtų įtraukiamos prieš kiekvienos programos pradžią siekiant užtikrinti, kad socialiniai partneriai iš tiesų padėtų parengti konversijos planus, kurie atitiktų darbuotojų, o ne įmonių poreikius. todėl prašo Komisijos paskatinti Slovėnijos valdžios institucijas pasirūpinti, kad profesinės sąjungos dalyvautų bent priemonių įgyvendinimo etape;

4.  pažymi, kad darbuotojai bus įtraukti į keletą veiklų skatinant ir stiprinant naujos darbo vietos paieškas, įskaitant kuravimą, ir užtikrinant aktyvių darbuotojų dalyvavimą šiose priemonėse;

5.  vis dėlto apgailestauja, kad atsižvelgiant į didelį vidurinės mokyklos nebaigusių asmenų skaičių tarp atleistų darbuotojų nesiūlomas nei darbo metu įgytų įgūdžių ir kvalifikacijų pripažinimas, nei mokymai, kuriais būtų siekiama įgyti patvirtintą aukštąjį išsilavinimą; prašo Komisijos kartu su Slovėnijos valdžios institucijomis išnagrinėti, kaip šios priemonės galėtų būti taikomos atleistiems darbuotojams;

6.  prašo išsamesnės informacijos iš Slovėnijos valdžios institucijų apie priemones, kurių būtų galima imtis 583 darbuotojams, turintiems ilgalaikių sveikatos problemų, ar neįgaliems darbuotojams; mano, kad į individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą, skirtą darbuotojams, turintiems sveikatos problemų, ar neįgaliems darbuotojams, turėtų būti įtrauktos specialios priemonės, pritaikytos jų poreikiams;

7.  atkreipia dėmesį į naujovišką neurolingvistinių seminarų priemonę, kurios tikslas – motyvuoti mažiausiai motyvuotus atleistus darbuotojus mokytis ir įgyti naujų įgūdžių; vis dėlto apgailestauja, kad paraiškoje nenurodyti mokymų tikslai ir ar jie skirti naujiems darbo sektoriams, ar bus skatinamas didesnis mobilumas į kitus regionus, kuriuose yra daugiau galimybių įsidarbinti;

8.  ragina Komisiją pareikalauti daugiau informacijos apie sektorius, kurie yra svarbūs perorientuojant darbuotojus atsižvelgiant į jiems teikiamus mokymus ar pradedamą savo verslą. Ši išsami analizė turėtų būti atliekama siekiant užtikrinti darbuotojų pakartotinę integraciją į darbo rinką, taigi tinkamą EGF paramos panaudojimą. Šis vertinimas turėtų būti atliekamas siekiant strategijoje „ES 2020“ nustatytų tikslų;

9. prašo Komisijos pateikti išsamesnės informacijos apie galimą valstybės pagalbą ar finansinę paramą iš Europos fondų įmonių grupei Mura Group prieš Slovėnijai įstojant į ES ar jau įstojus į ES.

Pagarbiai,

Pervenche Berès


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.11.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Teisinė informacija - Privatumo politika