Postup : 2010/2243(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0336/2010

Predkladané texty :

A7-0336/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0455

SPRÁVA     
PDF 174kWORD 118k
22.11.2010
PE 450.959v02-00 A7-0336/2010

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Barbara Matera

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010 – 2010/2243(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0582 – C7‑0334/2010),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2),

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0336/2010),

A. keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom vstupe na trh práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený o žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy,

C. keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

D.  keďže Slovinsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 2 554 pracovníkov z podniku Mura, European Fashion Design, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov,

E.   keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.   žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju výzvu, aby sa komparatívne zhodnotenie týchto údajov uviedlo aj v príslušných výročných správach, a to vrátane hodnotenia vplyvov týchto dočasných a personalizovaných služieb na dlhodobé opätovné začlenenie prepustených pracovníkov do trhu práce;

5.  v súvislosti s mobilizáciou EGF víta skutočnosť, že Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami, a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  poznamenáva, že s cieľom mobilizovať EGF pre tento prípad sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu MSP a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mala výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.  víta nový formát návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10. poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z xxx

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/014 SI/Mura, Slovinsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní na trhu práce.

(2)      Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí predložených od 1. mája 2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4)      Slovinsko podalo 28. apríla 2010 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku Mura a 24. júna 2010 ju doplnilo o dodatočné informácie. Žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 2 247 940 EUR.

(5)      Preto je potrebné mobilizovať fond EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Slovinska,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) uvoľňuje suma 2 247 940 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

              Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov okrem prostriedkov, ktoré súvisia s okruhom 1b. Príslušné sumy sa začlenia do rozpočtu ako rezerva, hneď ako sa určia dostatočné rozpätia a/alebo zrušené záväzky.

Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň sa môže usporiadať trialóg na dosiahnutie dohody o využívaní fondu a o požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v zjednodušenej forme.

II. Aktuálny stav: návrh Komisie

Komisia prijala 19. októbra 2010 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Slovinska s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce, ktorí boli prepustení z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

Toto je dvadsiata piata žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010 a týka sa mobilizácie celkovej sumy 2 247 940 EUR z EGF v prospech Slovinska. Žiadosť bola podaná v súvislosti s prepustením 2 554 pracovníkov z podniku Mura, European Fashion Design v Slovinsku, ktorý pôsobí v odvetví výroby odevov, počas štvormesačného referenčného obdobia od 21. októbra 2009 do 20. februára 2010.

Táto žiadosť, vec EGF/2010/014 SI/Mura, bola Komisii predložená 28. apríla 2010 a do 24. júna 2010 bola doplnená o dodatočné informácie. Žiadosť vychádzala z intervenčných kritérií podľa článku 2 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov, a bola podaná v lehote 10 týždňov (článok 5 nariadenia).

Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 písm. a), vysvetlenia nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb príslušným pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi a riadiacich a kontrolných systémov.

V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun (DEC 37/2010) celkovej sumy vo výške 2 247 940 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v záväzkoch a z rozpočtového riadka Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácie (01 04 04) v platbách do rozpočtových riadkov EGF (04 05 01).

Spravodajkyňa si s potešením všíma, že Komisia našla na základe početných žiadostí Európskeho parlamentu alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých prostriedkov ESF.

Domnieva sa však, že výber uskutočnený v tomto prípade (rozpočtový riadok určený na podporu podnikania a inovácií) nie je uspokojujúci vzhľadom na vážne nedostatky, s ktorými sa Komisia stretáva pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie. V čase hospodárskej krízy by sa mali tieto rozpočtové prostriedky skôr zvyšovať. Vyzýva preto Komisiu, aby v budúcnosti pokračovala vo svojom úsilí identifikovať vhodnejšie rozpočtové riadky na platby.

MID umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

V roku 2010 už rozpočtový orgán schválil pätnásť návrhov na mobilizáciu fondu a presun do oblasti technickej pomoci v celkovej výške 47 432 497 EUR, takže spolu s dodatočnou sumou vo výške 28 502 666 EUR týkajúcou sa ostatných prerokúvaných návrhov (vrátane tohto) ostáva k dispozícii do konca roku 2010 suma 424 064 837 EUR.

III. Postup

Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov(3) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, okrem prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody by sa mal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

Výbor EMPL Európskeho parlamentu po zhodnotení žiadosti vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku pripojenom k tejto správe.

Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 37/2010 z 19. októbra 2010.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ES/jm

D(2010)55373

Pán Alain Lamassoure

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 13E158

Predmet: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vo veci EGF/2010/014 SI/Mura (KOM(2010)0582 v konečnom znení)

Vážený pán Lamassoure,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa veci EGF/2010/014 SI/Mura a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia v prípade tejto žiadosti s mobilizáciou fondu. V tejto súvislosti výbor EMPL predkladá niektoré poznámky, pričom však nijako nespochybňuje prevod finančných prostriedkov.

Výbor EMPL vychádzal vo svojej rozprave z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť je v súlade s článkom 2 písm. a) nariadenia o EGF a týka sa 2 554 osôb, ktoré boli prepustené v priebehu 4-mesačného referenčného obdobia od 21. októbra 2009 do 20. februára 2010 v regióne na úrovni NUTS II Pomurje v Slovinsku v skupine Mura, ktorá vyrába textil a odevy a ktorá je v konkurze;

B)  keďže finančná a hospodárska kríza spôsobila výrazný prepad slovinského textilného priemyslu v dôsledku ťažkostí v niektorých „odvetviach, ktoré sú koncovými užívateľmi textilných výrobkov“ (t. j. stavebníctvo, automobilový priemysel a sektor bývania) a rastúcich výrobných nákladov, ktoré viedli k poklesu výroby o 23 % v textilnom priemysle a o 14 % v odevnom priemysle v prvom štvrťroku 2009 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008 a k následnej strate 4 297 pracovných miest vo výrobe odevov v období od júna 2008 do decembra 2009, čo predstavuje 46 % všetkých pracovných miest existujúcich v tomto odvetví v júni 2008, a v rovnakom období aj k strate 2 030 pracovných miest v textilnej výrobe, čo predstavuje 27 % všetkých týchto pracovných miest;

C)  keďže výsledky slovinského textilného priemyslu boli v EÚ 27 pomerne dobré a keďže spoločnosti Mura sa v minulých rokoch darilo uzatvárať zmluvy s náročnými obchodnými partnermi vďaka vysokokvalitným výrobným službám, pretože výroba prebiehala v malých sériách, vyznačovala sa pružnosťou a riadila sa zásadou „dodávok práve včas“;

D)  keďže niektoré podniky skupiny Mura naďalej pokračovali v prevádzke;

E)  keďže v podniku Mura pracovalo 7 % všetkých osôb zamestnaných v regióne Pomurje a keďže tento región už i tak zaostával za slovinským priemerom, pretože jeho príjmy boli nižšie o 33 %, pridaná hodnota o 30 % a priemerná mzda na pracovníka o 20 %;

F)  keďže slovinské orgány uvádzajú, že navrhované personalizované služby vychádzajú zo skúseností, ktoré získalo ministerstvo a služby zamestnanosti pri práci s prepustenými pracovníkmi, a že z tohto dôvodu sa do prípravy navrhovaných činností aktívne nezapájali odbory; keďže odborová organizácia v skupine Mura sa však od začiatku zúčastňovala na konkurznom konaní a pomáhala pri zostavovaní zoznamu prepustených pracovníkov a pri organizovaní sociálnej pomoci pre týchto pracovníkov;

G)  keďže slovinské orgány potvrdili, že z 2 554 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na podporu, sa na opatreniach v rámci koordinovaného súboru personalizovaných služieb bude zúčastňovať 1 932 pracovníkov a že náklady na všetky opatrenia sú vypočítané na základe tohto nižšieho počtu;

H)  keďže 78,4 % prepustených pracovníkov predstavujú ženy a keďže takmer 96,1 % pracovníkov sú ľudia vo veku 25 až 54 rokov;

I)  keďže 45,9 % prepustených pracovníkov sú pracovníci vo výrobe odevov a textilu a keďže v prípade 43,1 % prepustených pracovníkov nie je profesijná kategória uvedená;

J)  keďže 43,6 % prepustených pracovníkov nemá ukončené základné školské vzdelanie a keďže 43,7 % z nich má všeobecné alebo technické vyššie stredoškolské vzdelanie;

K)  keďže 22,8 % prepustených pracovníkov má dlhodobé zdravotné problémy alebo zdravotné postihnutie, pretože jedna zo spoločností skupiny Mura uplatňovala politiku zamestnávania ľudí s postihnutím, pričom v najzávažnejších prípadoch ich podporovali opatrenia financované slovinskými orgánmi na základe osobitného zákona, zatiaľ čo ostatní pracovníci s menej vážnymi zdravotnými problémami majú nárok na podporu z EGF, ale bez osobitných opatrení zameraných na ich potreby;

L)  keďže väčšina pracovníkov nikdy nepracovala v inom podniku než v skupine Mura;

M)  keďže podľa správ slovinských orgánov sú niektorí pracovníci veľmi spokojní s opatreniami v rámci súboru personalizovaných služieb a keďže niektorí z nich si už našli novú prácu;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme v súvislosti so žiadosťou Slovinska, tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky na finančný príspevok podľa nariadenia o EGF sú splnené;

2.  požaduje viac informácií o pracovníkoch, ktorí boli zamestnaní v skupine Mura začiatkom roku 2008 a nie sú v žiadosti zahrnutí;

3.  pripomína stanovisko výboru EMPL k financovaniu a fungovaniu EGF, v ktorom vyzýva členské štáty, aby pred začatím akéhokoľvek programu zabezpečili účasť zamestnaneckých rád, a tak zaručili, že sociálni partneri skutočne pomôžu pri tvorbe plánov prestavby, ktoré spĺňajú potreby zamestnancov, a nie podnikov; žiada preto Komisiu, aby nabádala slovinské orgány na to, aby sa postarali o účasť odborov aspoň vo fáze vykonávania opatrení;

4.  poznamenáva, že pracovníci budú zapájaní do viacerých aktivít, ktoré majú podporiť a uľahčiť ich hľadanie nového pracovného miesta, a to aj prostredníctvom mentorstva, s cieľom zabezpečiť aktívnu účasť pracovníkov na týchto opatreniach;

5.  vzhľadom na veľký podiel osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou medzi prepustenými pracovníkmi však vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nenavrhuje ani uznanie zručností a kvalifikácie získaných počas pracovného života, ani odborná príprava zameraná na dosiahnutie vyššieho stupňa vzdelania vrátane získania príslušného osvedčenia; žiada Komisiu, aby spolu so slovinskými orgánmi preskúmala otázku, akým spôsobom by bolo možné ponúknuť tieto opatrenia prepusteným pracovníkom;

6.  požaduje od slovinských orgánov podrobnejšie informácie o opatreniach, ktoré bude možné prijať pre 583 pracovníkov s dlhodobými zdravotnými problémami alebo postihnutím; vyjadruje názor, že súbor personalizovaných služieb určený pre pracovníkov so zdravotnými problémami alebo s postihnutím by mal zahŕňať osobité opatrenia, ktoré by zohľadňovali ich potreby;

7.  berie na vedomie inovatívne opatrenia v podobe neurolingvistických seminárov s cieľom motivovať najmenej motivovaných prepustených pracovníkov, aby sa učili a osvojovali si nové zručnosti; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v žiadosti nie je zmienka o cieľoch odbornej prípravy a o tom, či sú zamerané na nové odvetvia práce alebo nabádajú na väčšiu mobilitu, pokiaľ ide o iné regióny s lepšími možnosťami zamestnania;

8.  vyzýva Komisiu, aby hlbšie preskúmala odvetvia, na ktoré sa majú pracovníci preorientovať v súvislosti s odbornou prípravou alebo zriadením vlastného podnikania; cieľom tejto hĺbkovej analýzy by malo byť zabezpečenie udržateľnosti opätovného vstupu pracovníkov na trh práce, a tým dobrého využitia EGF; toto posúdenie by sa malo uskutočniť vzhľadom na ciele stanovené v stratégii EÚ 2020;

9. žiada Komisiu, aby poskytla podrobnejšie informácie o možnej štátnej pomoci alebo finančnej podpore z európskych fondov, ktorá by sa skupine Mura poskytla pred pristúpením Slovinska k EÚ alebo po ňom.

S úctou

Pervenche Berès


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.11.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia