Postup : 2010/2241(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0337/2010

Předložené texty :

A7-0337/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0456

ZPRÁVA     
PDF 175kWORD 111k
22. 11. 2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Barbara Matera

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) (dále jen „IID ze dne 17. května 2006“), a zejména na bod 28 této dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2) (dále jen „nařízení o EFG“),

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7‑0337/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, které mají poskytovat další pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných v období od 1. května 2009 byla působnost EFG rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG,

D. vzhledem k tomu, že Německo požádalo o finanční pomoc v souvislosti s případy propuštění 1 181 pracovníků ve čtyřech výrobních závodech podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku, který působí v odvětví výroby tiskařských strojů,

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; opětovně poukazuje na to, že finanční pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují podrobné údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá o předložení srovnávacího hodnocení těchto údajů ve výročních zprávách, včetně posouzení toho, jaké účinky mají tyto dočasné a individualizované služby z hlediska dlouhodobého znovuzačlenění propuštěných pracovníků na trh práce;

5.  vítá skutečnost, že v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu alternativní zdroje prostředků na platby, neboť Evropský parlament opakovaně připomínal, že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a termíny plnění, a je tedy nutné identifikovat příslušné rozpočtové položky pro převody;

6.  bere na vědomí, že za účelem uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s touto žádostí budou prostředky na platby převedeny z rozpočtové položky určené na podporu malých a středních podniků a inovace; vyjadřuje politování nad závažnými nedostatky, kterých se Komise dopustila při provádění rámcových programů pro konkurenceschopnost a inovace, zejména během hospodářské krize, při níž by se měla výrazně zvýšit potřeba této podpory;

7.  připomíná, že fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny v rámci obecných hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období;

8.  vítá novou formu návrhu Komise, která ve své důvodové zprávě předložila jasné a podrobné informace o této žádosti a zhodnotila kritéria způsobilosti, přičemž zároveň vysvětlila důvody, které ji vedly ke schválení této žádosti, což je v souladu s požadavky Parlamentu;

9.  schvaluje rozhodnutí připojené k tomuto usnesení;

10. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

ze dne xxx

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2010 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Německo)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 této dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory propuštěným pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na pracovní trh.

(2)      Působnost EFG byla rozšířena na žádosti podané od 1. května 2009, aby zahrnovala podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(3)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v mezích ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)      Německo předložilo dne 27. května 2010 žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Heidelberger Druckmaschinen a až do 1. července 2010 ji doplňovalo o dodatečné informace. Tato žádost splňuje požadavky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit částku 8 308 555 EUR.

(5)      V souvislosti s uvedenou žádostí Německa by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní částka ve výši 8 308 555 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V ,

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Obecné souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok, příp. ze zrušených prostředků na závazky z posledních dvou let, s výjimkou prostředků souvisejících s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí a/nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Současně by mohly být zahájeny třístranné rozhovory s cílem dospět k dohodě ohledně použití fondu a požadovaných částek. Třístranné rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise

Dne 15. září 2010 Komise přijala nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Německa, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.

Jedná se o dvacátou čtvrtou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2010 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 8 308 555 EUR ve prospěch Německa. Byla podána v souvislosti s propuštěním 1 181 pracovníků ve čtyřech výrobních závodech podniku Heidelberger Druckmaschinen v Bádensku-Württembersku, který působí v odvětví výroby tiskařských strojů, v průběhu čtyřměsíčního referenčního období od 26. ledna do 26. května 2010.

Tato žádost (věc EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmachinen) byla Komisi předložena dne 27. května 2010 a do 1. července 2010 byla doplňována o dodatečné informace. Vycházela z kritéria pro pomoc podle čl. 2 písm. a) nařízení o EFG, podle něhož musí během referenčního období čtyř měsíců dojít nejméně k 500 případům propuštění v jednom podniku, včetně pracovníků, kteří přišli o práci v dodavatelských podnicích či podnicích, které jsou odběrateli daných produktů, a byla podána ve lhůtě deseti týdnů podle článku 5 uvedeného nařízení.

Komise ve svém hodnocení vycházela ze souvislosti mezi propouštěním a důsledky rozsáhlých změn ve struktuře světového obchodu nebo finanční krize, z nepředvídatelné povahy těchto případů propouštění, prokázání počtu propuštěných pracovníků a dodržování kritérií uvedených v čl. 2 písm. a), vysvětlení nepředvídatelné povahy tohoto propouštění, určení podniků, které propouštějí, a kategorií pracovníků, na něž bude pomoc zaměřena, příslušné oblasti a jejích orgánů a zainteresovaných účastníků, dopadu propouštění na místní, regionální nebo celostátní zaměstnanost, koordinovaného souboru individualizovaných služeb, jež mají být financovány, včetně souladu s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů, dat, kdy byly individualizované služby pro postižené pracovníky zahájeny, nebo kdy mají být zahájeny, postupů pro konzultaci se sociálními partnery, řídících a kontrolních systémů.

V souladu s hodnocením Komise tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG, a Komise proto rozpočtovému orgánu doporučuje, aby žádost schválil.

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků (DEC 38/2010) v celkové výši 8 308 555 EUR z rezervy EFG (40 02 43) v prostředcích na závazky a z rozpočtové položky Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci — Program pro podnikání a inovaci (01 04 04) v prostředcích na platby do rozpočtových položek EFG (04 05 01).

Zpravodajka je potěšena zjištěním, že Komise identifikovala v souladu s opakovanými požadavky Evropského parlamentu alternativní zdroj prostředků na platby, který nepochází z nevyužitých prostředků v rámci ESF.

Domnívá se však, že volba, kterou v tomto případě učinila (tj. rozpočtová položka určená na podporu podnikání a inovací), není uspokojivá vzhledem k závažným nedostatkům, s nimiž se Komise potýká při provádění rámcových programů pro konkurenceschopnost a inovace. V období hospodářské krize by měly být tyto prostředky naopak spíše zvýšeny. Žádá proto Komisi, aby se pro platby i nadále v budoucnu snažila najít vhodnější rozpočtové položky.

IID povoluje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

V roce 2010 již rozpočtový orgán schválil patnáct návrhů na uvolnění prostředků z fondu a na převod prostředků na technickou pomoc, a to v celkové výši 47 432 497 EUR, k čemuž je třeba připočíst dalších 26 254 726 EUR spojených s dalšími projednávanými návrhy (včetně tohoto návrhu). Do konce roku 2010 tak nyní zbývá k dispozici částka 426 312 777 EUR.

III. Postup

Komise předložila žádost o převod(3), aby mohly být do rozpočtu na rok 2010 zapsány konkrétní prostředky na závazky a na platby, v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Nebude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o tomto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě (výměna dopisů), jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval ke správnému hodnocení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytl výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, obsažený ve stanovisku připojeném k této zprávě.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

(1)

Úř. věst C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 38/2010 ze dne 15. října 2010


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/jm

D(2010)54536

Pan Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E158

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen (KOM(2010)568 v konečném znění)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2010/018 DE/Heidelberger a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost je v souladu s článkem 2a nařízení o EFG a týká se propuštění 1 263 pracovníků, k němuž došlo během referenčního období 4 měsíců mezi 26. lednem 2010 a 26. květnem 2010 v různých pobočkách téže společnosti vyrábějící tiskařské stroje v Německu;

B)  vzhledem k tomu, že ve společnosti Heidelberger Druckmaschinen bylo na základě plánů v sociální oblasti propuštěno 1 800 pracovníků v Německu a 1 140 pracovníků v zahraničí ještě před začátkem referenčního období, na které se žádost o prostředky z EFG vztahuje;

C)  vzhledem k tomu, že toto odvětví těžce zasáhla finanční a hospodářská krize a projevil se v něm obecný trend ve strojírenství, v důsledku čehož v dubnu 2009 došlo oproti stavu v dubnu 2008 k propadu zakázek v Německu o 52,6 %; vzhledem k tomu, že celkový odbyt společnosti Heidelberger Druckmaschinen AG klesl ve druhém čtvrtletí roku 2009 ve srovnání s týmž obdobím v roce 2008 o 22 % a ve srovnání s týmž obdobím v roce 2007 o 33 %;

D)  vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize měla na tento vývoj nepříznivý vliv také nepřímo tím, že se v Evropě snížily výdaje na reklamní tiskoviny o 9 % ve srovnání s týmž obdobím roku 2008. V tiskařském průmyslu měl tento pokles za následek nižší míru využívání kapacit a prodloužení doby nečinnosti zařízení. Na to tiskařský průmysl reagoval drastickými škrty v kapitálových výdajích, což ve svém důsledku poškodilo výrobce tiskařských strojů;

E)  vzhledem k tomu, že společnost Heidelberger Druckmaschinen AG se pokusila čelit krizi dvěma adaptačními programy, v první fázi snížením nákladů o 100 milionů EUR ročně a posléze opatřeními k dalšímu snížení nákladů o 200 milionů EUR ročně;

F)  vzhledem k tomu, že k většině případů propouštění došlo v Bádensku-Württembersku (870 propuštěných, tj. 70 % všech propuštěných pracovníků) a k menšímu počtu propuštění došlo v závodech v Brandenbursku a v Severním Porýní-Vestfálsku. 870 propuštěných znamená snížení počtu všech pracovníků pracujících ve strojírenské výrobě a přispívajících do systému sociálního zabezpečení v Heidelbergu a jeho okolí o 7 % a takový nárůst míry nezaměstnanosti v této části Bádenska-Württemberska, který je výrazně vyšší než v celém Německu v témže období;

G)  vzhledem k tomu, že v nařízení o EFG se v bodě odůvodnění 4 uvádí, že je třeba „zajistit, aby byl finanční příspěvek z EFG zaměřen na pracovníky v nejvážněji zasažených oblastech a hospodářských odvětvích Společenství“;

H)  vzhledem k tomu, že 86,6 % z propuštěných pracovníků jsou muži a téměř 81,9 % propuštěných je ve věku mezi 25 a 54 lety;

I)  vzhledem k tomu, že 64,9 % propuštěných je z řad dělníků v závodě a obsluhy strojů a montážních linek a že 25 % propuštěných jsou pracovníci administrativy, technici a přidružené odborné profese;

J)  vzhledem k tomu, že se v žádosti uvádí, že pracovníci v kategorii průmyslových dělníků, do níž patří většina propuštěných, mají dobrou úroveň kvalifikace;

K)  vzhledem k tomu, že pokud jde o příspěvek při hledání zaměstnání, krátkodobý příspěvek bude vyplácen pouze za období, během nichž se propuštění pracovníci sami podílejí na aktivních opatřeních politiky zaměstnanosti stanovených v rámci přechodové společnosti;

L)  vzhledem k tomu, že na příspěvek při hledání zaměstnání/krátkodobý příspěvek mají nárok také pracovníci podílející se na opatřeních z vlastní iniciativy;

M)  vzhledem k tomu, že opatření financovaná z EFG doplňují a rozšiřují co do obsahu a trvání opatření, která jsou podporována z ESF a závisejí na spolufinancování ze strany společnosti, v níž k propuštění došlo;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o německé žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí v tom, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle nařízení o EFG jsou splněny;

2.  vítá rychlou reakci sociálních partnerů a spolkové vlády na masové propouštění – rozpočtový orgán tak bude moci schválit žádost o podporu z EFG zhruba 6 měsíců po podání žádosti;

3.  vítá vytvoření tzv. přechodové společnosti, kterou podle německého modelu podporují sociální partneři a z velké části financuje společnost, v níž k propuštění došlo;

4.  rád by věděl, zda opatření ke snížení nákladů, k nimž společnost Heidelberger Druckmaschinen AG přistoupila ještě před tímto propouštěním, vedla k propuštění pracovníků, které není do současné žádosti zahrnuto;

5.  vítá skutečnost, že se pracovníci mohou podílet na opatřeních z vlastní iniciativy; požaduje od Německa více informací o vztahu těchto opatření k opatřením v rámci koordinovaného souboru individualizovaných služeb;

6.  vítá opatření v podobě workshopů / skupin pracovníků zaměřených na pracovníky, kteří začali v podniku pracovat nedávno jako učni, a poskytujících jim praktické rady ohledně jejich pracovního života a možnosti dalšího rozvoje jejich kariéry;

7.  poukazuje na to, že Německo navrhuje také aktivity pro tradičnější cílové skupiny, jako jsou pracovníci ve věku nad 40 a nad 50 let; vyzývá v tomto ohledu Komisi, aby vybídla členské státy k tomu, aby koncipovaly a uskutečňovaly inovativní opatření, která umožní delší pracovní život a přispějí k dosažení cílů stanovených ve strategii EU 2020;

8.  vítá opatření na podporu přeshraniční mobility; poukazuje však na to, že v tiskařském průmyslu se zhoršila situace na trhu práce i v Nizozemsku (viz žádosti o prostředky z EFG 2009/24–30);

9.  vítá opatření využívající období bez zaměstnání k aktualizaci a upevnění pracovních dovedností;

10.  žádá Komisi, aby podrobněji zkoumala, do jakých odvětví se pracovníci přesouvají ve smyslu rekvalifikace nebo založení vlastního podniku; cílem této podrobné analýzy by mělo být to, aby byla zajištěna dlouhodobá reintegrace těchto osob na trh práce, a tím i účelné využití prostředků z EFG; toto hodnocení by mělo být provedeno s ohledem na cíle strategie EU 2020.

S úctou

Pervenche Berès


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

13

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Právní upozornění - Ochrana soukromí