Procedure : 2010/2241(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0337/2010

Indgivne tekster :

A7-0337/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2010 - 9.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0456

BETÆNKNING     
PDF 163kWORD 89k
22.11.2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Barbara Matera

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) (IIA af 17. maj 2006), særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2) (EGF-forordningen),

–   der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7‑0337/2010),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, så det kom til at omfatte støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise,

C. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden,

D. der henviser til, at Tyskland har anmodet om bistand i forbindelse med sager om 1 181 afskedigelser fordelt over de fire produktionssteder i virksomheden Heidelberger Druckmaschinen i Baden-Württemberg, som opererer i sektoren for fremstilling af trykkemaskiner,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger, herunder en evaluering af, hvilke følger disse midlertidige og individualiserede tilbud har for den langsigtede genindslusning af de afskedigede arbejdstagere på arbejdsmarkedet;

5.  glæder sig over, at Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end ubenyttede bevillinger fra den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor måtte fastsættes hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6   bemærker, at betalingsbevillinger med henblik på at anvende Globaliseringsfonden i denne sag vil blive overført fra en budgetpost, som er beregnet til at støtte SMV'er og innovation; beklager de alvorlige brister i forbindelse med Kommissionens gennemførelse af rammeprogrammer for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og forskellige andre instrumenter, der er etableret i henhold til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye form i Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xxx

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (anvendelse af EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen fra Tyskland)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Globaliseringsfondens anvendelsesområde blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende Globaliseringsfonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)      Tyskland indgav den 27. maj 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliserings­fonden i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Heidelberger Druckmaschinen AG og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 1. juli 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 8 308 555 EUR.

(5)      Der bør derfor som følge af Tysklands ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på 8 308 555 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i […], den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne          

Formand                                                       Formand

(1)

              EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

              EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


BEGRUNDELSE

I.      Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller annullerede forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden, forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trepartsproceduren kan være i forenklet form.

II.     Status: Kommissionens forslag

Kommissionen har den 15. oktober 2010 vedtaget et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden til fordel for Tyskland for at støtte reintegrationen af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

Dette er den fireogtyvende ansøgning, som skal behandles under 2010-budgettet og vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra Globaliseringsfonden på 8 308 555 til Tyskland. Den vedrører 1 181 afskedigelser fordelt over de fire produktionssteder i virksomheden Heidelberger Druckmaschinen AG i Baden-Württemberg, som opererer i sektoren for fremstilling af trykkemaskiner, i den fire måneder lange referenceperiode fra 26. januar til 26. maj 2010.

Denne ansøgning, sag EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, blev fremsendt til Kommissionen den 27. maj 2010 og suppleret med yderligere oplysninger indtil den 1. juli 2010. Den var baseret på interventionskriteriet i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen, ifølge hvilken der skal være tale om mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders periode i en virksomhed, inklusive hos leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled. Ansøgningen blev indgivet inden for fristen på 10 uger (forordningens artikel 5).

Kommissionens vurdering byggede på en vurdering af følgende elementer: Forbindelsen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den finansielle krise, den uforudsete karakter af afskedigelserne, påvisning af antallet af afskedigelser og overholdelse af kriterierne i artikel 2, litra a), redegørelse for den uforudsete karakter af afskedigelserne, indkredsning af de virksomheder og arbejdstagere, der vil være omfattet af støtten, det pågældende område og dets myndigheder og interessehavere, afskedigelsernes indvirkning på beskæftigelsen på lokalt, regionalt eller national plan, den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres, herunder dens forenelighed med de foranstaltninger der finansieres af strukturfondene, datoerne for, hvornår de personorienterede tilbud til de berørte arbejdstagere blev indledt eller forventes at starte, procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter og forvaltnings- og kontrolsystemer.

Ansøgningen opfylder ifølge Kommissionens vurdering de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen, og den henstiller budgetmyndigheden til at godkende ansøgningerne.

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel (DEC 38/2010) på i alt 8 308 555 EUR fra Globaliseringsfondens reserve (40 02 43) i forpligtelser og fra budgetposten “Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation – iværksætter- og innovationsprogram” (01 04 04) i betalinger til EGF-budgetposten (04 05 01).

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har fundet en anden kilde til betalingsbevillinger end de uudnyttede bevillinger fra Socialfonden, i overensstemmelse med de hyppige anmodninger fra Parlamentet.

Hun mener imidlertid ikke, at valget i dette tilfælde (budgetpost til støtte for iværksættervirksomhed og innovation) er tilfredsstillende i betragtning af de alvorlige vanskeligheder, som Kommissionen støder på, når den skal gennemføre programmer for konkurrenceevne og innovation. I en periode med økonomisk krise bør disse bevillinger faktisk tværtimod sættes op. Hun opfordrer derfor Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på fremover at finde mere passende budgetposter til betalinger.

Bestemmelserne i IIA muliggør anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR.

Budgetmyndigheden har i 2010 allerede godkendt femten forslag om mobilisering af fonden og om overførsel til faglig bistand af et samlet beløb på 47 432 497 EUR, hvormed der med tillæg af 26 254 726 EUR vedrørende de øvrige forslag, der er til behandling (herunder dette forslag), endnu står et beløb på 426 312 777 EUR til rådighed til udgangen af 2010.

III.   Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om en bevillingsoverførsel(3) med henblik på at opføre de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2010-budgettet, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsmøderne om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form (brevveksling), jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) bør dette udvalg inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurdering af ansøgningerne om anvendelsen af Globaliseringsfonden.

EMPL tilkendegav efter sin vurdering sin holdning til anvendelsen af fonden, som det fremgår af den udtalelse, der er vedføjet denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den interinstitutionelle aftale.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 38/2010 af 15. oktober 2010.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/jm

D(2010)54536

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E158

Om: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen (KOM(2010)0568)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

A)  der henviser til, at ansøgningen er i overensstemmelse med artikel 2a i EGF-forordningen og vedrører 1 263 afskedigelser, der fandt sted i referenceperioden på fire måneder mellem den 26. januar og den 26. maj 2010 på forskellige produktionssteder i Tyskland tilhørende en virksomhed, der fremstiller trykkemaskiner,

B)  der henviser til, at 1 800 arbejdstagere fra Heidelberger Druckmaschinen i Tyskland og 1 140 arbejdstagere i udlandet blev afskediget på grundlag af sociale planer, allerede inden starten af EGF-ansøgningens referenceperiode,

C)  der henviser til, at denne sektor blev hårdt direkte ramt af den finansielle og økonomiske krise som følge af den generelle tendens inden for sektoren for maskinkonstruktion, der i april 2009 resulterede i en ordretilbagegang i Tyskland på 52,6 % under niveauet for april 2008; der henviser til, at det samlede salg For Heidelberger Druckmaschinen AG faldt med 22 % i andet kvartal af 2009 sammenlignet med samme periode i 2008 og med 33 % sammenlignet med samme periode i 2007,

D)  der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise også indirekte påvirkede udviklingerne negativt, idet den medførte en nedgang i udgifterne til reklamemateriale med mere end 9 % i Europa sammenlignet med samme periode i 2008; for trykkerisektoren resulterede dette fald i lavere kapacitetsudnyttelse og mere tid, hvor udstyret ikke udnyttedes; følgelig reagerede trykkeriindustrien med kraftige nedskæringer i kapitaludgifterne, hvilket igen påvirkede producenterne af trykkeriudstyret,

E)  der henviser til, at Heidelberger Druckmaschinen AG forsøgte at imødegå krisen med to tilpasningsprogrammer, først med en nedgang i omkostningerne på 100 mio. EUR pr. år og senere med yderligere omkostningsreducerende foranstaltninger på 200 mio. EUR pr. år,

F)  der henviser til, at de fleste afskedigelser fandt sted i Baden-Württemberg (870 afskedigelser eller 70 % af samtlige afskedigede arbejdstagere) og et mindre antal på andre produktionssteder i Brandenburg og Nordrhein-Westfalen; disse 870 afskedigelser tegner sig for en nedgang på 7 % af alle arbejdstagere, der er beskæftiget med fremstillingen af maskinudstyr, og som betaler bidrag til sociale sikringsordninger i Heidelberg og omegn, og en betydeligt højere stigning i arbejdsløsheden i denne del af Baden-Württemberg end i samme periode for Tyskland som helhed,

G)  der henviser til, at det ifølge betragtning 4 i EGF-forordningen skal sikres, at ”fondsmidlerne koncentreres om arbejdstagerne i de af Fællesskabets regioner og erhvervssektorer, der er hårdest ramt",

H)  der henviser til, at 86,6 % af de afskedigede arbejdstagere er mænd, og at nærved 81,9 % af arbejdstagerne er mellem 25 og 54 år gamle,

I)  der henviser til, at 64,9 % af de afskedigede arbejdstagere er operatør- og monteringsarbejdere samt transportarbejdere, og til, at 25 % af de afskedigede arbejdstagere er kontorassistenter, teknikere og øvrige ansatte;

J)  der henviser til, at kategorien af industriarbejdstagere, som tegner sig for de fleste tabte arbejdspladser, ifølge ansøgningen har et godt kompetenceniveau,

K)  der henviser til jobsøgningstilskud: det kortvarige tilskud anvendes kun i perioder, hvor de afskedigede arbejdstagere aktivt deltager i de aktive arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, som transferselskabet gennemfører,

L)  der henviser til, at arbejdstagere, der deltager i foranstaltninger på eget initiativ, også er berettiget til jobsøgningstilskud/det kortvarige tilskud,

M)  der henviser til, at EGF-foranstaltningerne med hensyn til indhold og tidsfrist supplerer og udvider de foranstaltninger, der støttes af ESF, og som afhænger af medfinansiering fra den virksomhed, der afskediger ansatte,

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den tyske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte efter EGF-forordningen er opfyldt;

2.  bifalder arbejdsmarkedets parters og den tyske regerings hurtige reaktion på massefyringerne, der vil give budgetmyndigheden mulighed for at vedtage ansøgningen om EGF-støtte ca. seks måneder efter ansøgningsdatoen;

3.  glæder sig over oprettelsen af et såkaldt transferselskab, der i overensstemmelse med den tyske model støttes af arbejdsmarkedets parter og for en stor del finansieres af den virksomhed, der afskediger ansatte;

4.  spørger, hvorvidt de omkostningsreducerende foranstaltninger, som Heidelberger Druckmaschinen AG anvendte forud for afskedigelserne, allerede resulterede i afskedigelser, der ikke er medtaget i ansøgningen;

5.  glæder sig over arbejdstagernes mulighed for at deltage i foranstaltninger på eget initiativ; anmoder om flere oplysninger fra Tyskland om disse foranstaltningers forbindelse med foranstaltningerne i den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

6.  bifalder foranstaltningen med workshops/grupper af ligestillede, der retter sig mod lærlinge og yder praktisk rådgivning i forbindelse med deres arbejdsliv og yderligere udvikling af deres erhvervsuddannelsesperspektiver;

7.  bemærker, at Tyskland også tilbyder aktiviteter for de mere traditionelle målgrupper af arbejdstagere over 40 og over 50 år; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at tilskynde medlemsstaterne til at udforme og gennemføre innovative foranstaltninger, der vil fremme et længere arbejdsliv og bidrage til at opfylde målene i Europa 2020-strategien;

8.  glæder sig over foranstaltningerne til fremme af mobilitet på tværs af grænserne; påpeger imidlertid trykkeriindustriens forringede arbejdsmarked i Nederlandene (se EGF-ansøgningerne EGF/2009/24-30);

9.  glæder sig over de foranstaltninger, igennem hvilke perioden med arbejdsløshed udnyttes til at ajourføre og konsolidere faglige kompetencer;

10.  opfordrer Kommissionen til mere indgående at undersøge de sektorer, som arbejdstagerne omorienteres imod med henblik på uddannelse og opstart af egen virksomhed; mener, at formålet med denne indgående analyse bør være at sikre bæredygtigheden af arbejdstagernes reintegration på arbejdsmarkedet og følgelig en god udnyttelse af Globaliseringsfonden, og at denne vurdering bør foretages med henblik på de mål, der er opstillet i EU 2020-strategien;

Med venlig hilsen

Pervenche Berès


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.11.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

13

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik