RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28

22.11.2010 - (KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Barbara Matera

Menetlus : 2010/2241(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0337/2010
Esitatud tekstid :
A7-0337/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28;

–   võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0337/2010),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavatele töötajatele täiendava toetuse andmiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Saksamaa on taotlenud abi seoses 1181 inimese koondamisega trükimasinate tootmisel alal tegutseva ettevõtte Heidelberger Druckmaschinen neljas tootmisüksuses Baden-Württembergis;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks;

2.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üksikisikutele ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

3.  rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid äriühingute vastutusalas olevaid meetmeid ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4.  võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab üksikasju selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab oma nõudmist esitada nende andmete võrdlev analüüs ka fondi aastaaruannetes, hinnates sealjuures kõnesolevate ajutiste individuaalsete teenuste mõju koondatud töötajate tööturule naasmisele pikemas perspektiivis;

5.  väljendab heameelt asjaolu üle, et seoses fondi kasutuselevõtmisega on komisjon teinud ettepaneku kasutada maksete assigneeringuteks Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendite asemel muud allikat, ja seda tänu Euroopa Parlamendi sagedastele meeldetuletustele, et fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad ning seetõttu tuleb ümberpaigutamiseks kindlaks määrata asjakohased eelarveread;

6   märgib, et selleks, et sellisel juhul fondi vahendeid kasutusele võtta, tuleb maksete assigneeringud paigutada ümber eelarverealt, mis on nähtud ette VKEde toetamiseks ja uuendustegevuseks; peab kahetsusväärseks komisjoni tõsiseid puudujääke konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammide rakendamisel, eelkõige majanduskriisi ajal, mis peaks märkimisväärselt suurendama vajadust sellise abi järele;

7.  tuletab meelde, et fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude eri vahendite üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) vahekokkuvõtte tegemise käigus;

8.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku uue kuju üle, sest selle seletuskirjas antakse selge ja üksikasjalik teave taotluse kohta, analüüsitakse abikõlblikkuse kriteeriumeid ning selgitatakse taotluse heakskiitmise põhjuseid; see vastab Euroopa Parlamendi nõudmistele;

9.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

10. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

[kuupäev]

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Saksamaa)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,[2] eriti selle artikli 12 lõiget 3;

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      Saksamaa esitas 27. mail 2010 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses äriühingus Heidelberger Druckmaschinen toimunud koondamistega ja saatis lisateavet kuni 1. juulini 2010. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku võtta kasutusele 8 308 555 euro suurune summa.

(5)      Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Saksamaa taotluse põhjal rahalist toetust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 8 308 555 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

(Allakirjutamise aeg ja koht)

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                    eesistuja

  • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

SELETUSKIRI

I Üldine taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[1] punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Üheaegselt võidakse korraldada kolmepoolne menetlus fondi kasutamises ja vajalikes summades kokku leppimiseks. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 15. oktoobril 2010 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Saksamaale vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune on kahekümne neljas taotlus, mida tuleb 2010. aasta eelarve raames käsitleda ja see puudutab fondist Saksamaa kasuks kokku 8 308 555 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 1181 inimese koondamist trükimasinate tootmisel alal tegutseva ettevõtte Heidelberger Druckmaschinen neljas tootmisüksuses Baden-Württembergis neljakuulise vaatlusperioodi ajal 26. jaanuarist kuni 26. maini 2010.

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen) esitati komisjonile 27. mail 2010 ja selle kohta saadeti lisateavet 1. juulini 2010. Taotlus põhines fondi määruse artikli 2 punkti a sekkumiskriteeriumil, mis eeldab, et nelja kuu jooksul koondatakse ettevõttes, kaasa arvatud tarnijate ja tootmisahela järgmise etapi tootjate juures, vähemalt 500 töötajat, ning taotlus esitati 10-nädalase tähtaja jooksul (määruse artikkel 5).

Komisjoni hinnang põhines järgmisel teabel: koondamiste ja maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs; asjaomaste koondamiste ettenägematu laad; koondatavate arvu esitamine ning artikli 2 punkti a kriteeriumidele vastavuse tõendamine; koondamiste ettenägematu laadi selgitus; koondamisi teostavate ettevõtete ning asjaomaste töötajate kindlaksmääramine; asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja sidusrühmade kindlaksmääramine ning koondamiste oodatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele; rahastatav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett ja selle kulude jaotus, kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega; kuupäevad, millal alustati või kavandatakse alustada individuaalse teenuse osutamist asjaomastele töötajatele; menetlused tööturu osapoolte konsulteerimiseks; juhtimine ja kontrollisüsteemid.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse (DEC 38/2010) kokku 8 308 555 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) kulukohustustena ja eelarverealt ,,Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm — Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm” (01 04 04) maksetena Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 05 01).

Raportööril on hea meel märkida, et vastavalt Euroopa Parlamendi korduvatele taotlustele on komisjon Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendite asemel määranud maksete assigneeringuteks muud allikad.

Raportöör on siiski seisukohal, et käesoleval juhul tehtud valikuga (ettevõtluse ja uuendustegevuse toetamiseks mõeldud eelarverida) ei saa rahule jääda, sest konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammide rakendamisel on komisjonil tõsised probleemid. Majanduskriisi ajal tuleks neid assigneeringuid tegelikult pigem suurendada. Raportöör kutsub seetõttu komisjoni üles jätkama makseteks sobivamate eelarveridade kindlakstegemist tulevikus.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Eelarvepädevad institutsioonid on 2010. aastal heaks kiitnud juba viisteist ettepanekut fondi kasutuselevõtmise ja tehnilise abiga seotud ümberpaigutamise kohta kogusummas 47 432 497 eurot, mis koos kõnealuste ettepanekutega (sh käesolev) seotud 26 254 726 euro suurusega summaga jätab 2010. aastaks alles veel 426 312 777 eurot.

III Menetlus

Komisjon on vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 esitanud kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2010. aasta eelarvesse kandmiseks ümberpaigutamise taotluse[3].

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis (kirjavahetusena), välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud arvamuses.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga kinnitatakse, kui oluline on tagada, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]  15. oktoobri 2010. aasta ümberpaigutamise taotlus DEC 38/2010.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ES/jm

D(2010)54536

Hr Alain Lamassoure

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen (KOM(2010)568 lõplik) korral

Austatud härra Lamassoure

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen korral ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, mis ei sea kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus on kooskõlas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punktiga a ja hõlmab 1263 inimese koondamist neljakuulise vaatlusperioodi jooksul ajavahemikus 26. jaanuarist 2010 26. maini 2010 Saksamaa eri piirkondades ühes trükimasinate tootmisega tegelevas ettevõttes;

B)  arvestades, et ettevõttes Heidelberger Druckmaschinen koondati sotsiaalkavade alusel Saksamaal 1800 töötajat ja välismaal 1140 töötajat juba enne Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi taotlusega seotud vaatlusperioodi algust;

C)  arvestades, et asjaomane sektor sai finants- ja majanduskriisi tõttu tugeva löögi seoses üldise suundumusega masinaehitussektoris, mille tulemusena vähenes tellimuste arv Saksamaal 2009. aasta aprillis 2008. aasta aprilliga võrreldes 52,6%. Arvestades, et Heidelberger Druckmaschinen AG kogumüük vähenes 2009. aasta teises kvartalis 22% võrreldes sama perioodiga 2008. aastal ja 33% võrreldes sama perioodiga 2007. aastal;

D)  arvestades, et finants- ja majanduskriis mõjutas arenguid negatiivselt kaudselt ka seeläbi, et see põhjustas Euroopas reklaammaterjalidele tehtavate kulutuste vähenemise rohkem kui 9% võrra võrreldes sama ajavahemikuga 2008. aastal. Trükitööstuse jaoks tähendas see langus tootmisvõimsuse väiksemat rakendusastet ning seda, et seadmed seisid pikemat aega kasutamata. Trükitööstus vastas olukorrale kapitalikulude oluliste kärbetega, mis omakorda mõjutasid trükimasinate tootjaid;

E)  arvestades, et Heidelberger Druckmaschinen AG püüdis kriisiga toime tulla kahe kohandamisprogrammi abil, millega kõigepealt vähendati kulusid 100 miljoni euro võrra aastas ja järgnevalt kärbiti kulusid täiendavate meetmete abil 200 miljoni euro võrra aastas;

F)  arvestades, et enamik koondamisi leidis aset Baden-Württembergi liidumaal (870 koondamist ehk 70% kõigist koondamistest) ja teistes tootmisüksustes Brandenburgis ja Nordrhein-Westfalenis koondati vähem töötajaid. Need 870 koondamist tähendavad, et Heidelbergis ja selle ümbruses kaob seadmete ja masinate valmistamise sektoris 7% töökohtadest, millelt maksti sotsiaalmaksu, ning see tähendab tööpuuduse määra oluliselt suuremat kasvu kõnealuses Baden-Württembergi liidumaa osas kui Saksamaal tervikuna sama ajavahemiku jooksul;

G)  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse põhjenduses 4 on sätestatud, et tuleb tagada, et „fondi rahaline toetus oleks keskendunud ühenduse töötajatele piirkondades ja majandussektorites, kus negatiivne mõju on olnud kõige suurem”;

H)  arvestades, et 86,6% koondatud töötajatest on mehed ning ligi 81,9% neist on 25–54aastased;

I)  arvestades, et 64,9% koondatud töötajatest on masinate ja seadmete operaatorid ning montaažitöölised, ja arvestades, et 25% koondatud töötajatest on kontoritöötajad, tehnikud ja abispetsialistid;

J)  arvestades, et taotluses märgitakse, et selles tööstustööliste rühmas, mille hulgas oli kõige rohkem koondatuid, on hea erialase asjatundlikkuse tase;

K)  arvestades, et tööotsingutoetust (lühiajalist toetust) makstakse üksnes ajavahemike eest, mil koondatud töötajad osalevad aktiivselt üleminekuäriühingu raames pakutavates aktiivsetes tööturumeetmetes;

L)  arvestades, et töötajad, kes osalevad endi algatusel võetud meetmetes, võivad samuti saada tööotsingutoetust / lühiajalist toetust;

M)  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi meetmed täiendavad ja jätkavad sisu ja kestuse poolest Euroopa Sotsiaalfondist toetatavaid meetmeid, mis sõltuvad koondava ettevõtte kaasrahastamisest;

ülaltoodut arvestades palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Saksamaa taotlust käsitleva resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruses sätestatud tingimused rahalise toetuse saamiseks on täidetud;

2.  väljendab heameelt, et tööturu osapooled ja Saksamaa valitsus reageerisid massilistele koondamistele kiiresti, sest seetõttu on eelarvepädevatel institutsioonidel võimalik Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist makstava toetuse taotlus heaks kiita umbes kuue kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva;

3.  väljendab heameelt asjaolu üle, et on loodud nn üleminekuäriühing, mida Saksamaa mudeli kohaselt toetavad tööturu osapooled ja mida suures osas rahastab koondav ettevõte;

4.  tunneb huvi, kas Heidelberger Druckmaschinen AG võetud kulude vähendamise meetmete tulemusena toimus juba koondamisi, mis kõnealuses taotluses ei sisaldu;

5.  väljendab heameelt võimaluse üle, et töötajad saavad osaleda oma algatusel võetud meetmetes; palub Saksamaalt rohkem teavet nende meetmete seose kohta individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketis sisalduvate meetmetega;

6.  väljendab heameelt õpikodasid ja sarnases olukorras olevaid töötajate rühmi käsitleva meetme üle, mis on suunatud praktikantidele ja neile praktilise nõu andmisele tööelu korraldamiseks ning kutsealase perspektiivi laiendamiseks;

7.  märgib, et Saksamaa pakub meetmeid ka traditsioonilisematele sihtrühmadele (üle 40- ja 50-aastased töötajad); kutsub sellega seoses komisjoni üles ergutama liikmesriike töötama välja ja rakendama innovatiivseid meetmeid, mis soodustavad pikemat tööstaaži ja aitavad kaasa ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide saavutamisele;

8.  väljendab heameelt meetmete üle, millega edendatakse piiriülest liikuvust; juhib siiski tähelepanu sellele, et Hollandi trükitööstuses on olukord tööturul halvenenud (vt Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi taotlust EGF/2009/24-30);

9.  väljendab heameelt meetmete üle, mille puhul kasutatakse töötusperioodi ametialase pädevuse ajakohastamiseks ja tugevdamiseks;

10.  kutsub komisjoni üles uurima põhjalikumalt sektoreid, millele töötajad õppel või oma ettevõtte loomisel ümber orienteeruvad; põhjaliku analüüsi eesmärk peaks olema tagada tööturule tagasipöördumise jätkusuutlikkus ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi asjakohane kasutamine; analüüsi tegemisel tuleks lähtuda ELi 2020. aasta strateegia eesmärkidest.

Lugupidamisega

Pervenche Berès

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

18.11.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

13

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz