Menettely : 2010/2241(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0337/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0337/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0456

MIETINTÖ     
PDF 145kWORD 88k
22.11.2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Barbara Matera

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) (EGR-asetus),

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0337/2010),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille,

B.  ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena,

C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

D. ottaa huomioon, että Saksa on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 1 181 työntekijän irtisanomista painokoneiden valmistajan Heidelberger Druckmaschinen AG:n neljässä tuotantoyksikössä Baden-Württembergissa,

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

1.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi;

2.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille;

3.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

4.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään yksityiskohtaisesti myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa kehotuksensa esittää myös vuosikertomuksessa näiden tietojen vertaileva arviointi ja arvioida siinä myös näiden väliaikaisten ja yksilöllisten palvelujen vaikutuksia irtisanottujen työntekijöiden työmarkkinoille uudelleen integrointiin pitkällä aikavälillä;

5.  panee tyytyväisenä merkille komission ehdottaneen, että käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijasta EGR:n varoja käyttöön otettaessa hyödynnettäisiin vaihtoehtoista maksumäärärahojen lähdettä, ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen määritettävä asianmukaiset budjettikohdat;

6.  panee merkille, että tässä tapauksessa EGR:n varoja otetaan käyttöön siirtämällä maksumäärärahoja pk-yritysten ja innovoinnin tukemiseen tarkoitetusta budjettikohdasta; pitää kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmien toteuttamisessa komissiossa ilmenneitä vakavia puutteita valitettavina etenkin talouskriisin aikana, sillä tällainen kriisi pikemminkin lisää merkittävästi tuen tarvetta;

7.  palauttaa mieliin, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi;

8.  pitää komission ehdotuksen uutta mallia myönteisenä, koska sen perusteluissa esitetään selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerit ja selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt parlamentin vaatimusten mukaisesti;

9.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

10. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty xxx,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Saksa)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä 'EGR', on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työelämään uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää myös työntekijöille, jotka ovat tulleet vähennetyiksi maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena.

(3)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(4)      Saksa esitti 27 päivänä toukokuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi Heidelberger Druckmaschinen AG ‑yrityksessä toteutettujen työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja 1 päivään heinäkuuta 2010 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 8 308 555 euroa.

(5)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Saksan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 8 308 555 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2010 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.


PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(1) 28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006(2) 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai peruutettuja määrärahoja.

Menettely, jolla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön, etenee siten, että arvioituaan hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä yhteydessä voidaan järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen rahaston ja tarvittavien summien käytöstä. Kolmikantakokous voidaan järjestää yksinkertaistetussa muodossa.

II. Tilanne: komission ehdotus

Komissio hyväksyi 15. lokakuuta 2010 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Saksan hyväksi, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on kahdeskymmenesneljäs vuoden 2010 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 8 308 555 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Saksan hyväksi. Hakemuksessa on kyse 1 181 työntekijän irtisanomisesta neljän kuukauden viiteajanjakson aikana 26. tammikuuta – 26. toukokuuta 2010 painokoneiden valmistajan Heidelberger Druckmaschinen AG:n neljässä tuotantoyksikössä Baden-Württembergissa.

Tämä hakemus (EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen) toimitettiin komissiolle 27. toukokuuta 2010 ja sitä täydennettiin lisätiedoilla 1. heinäkuuta 2010 asti. Hakemus perustuu globalisaatiorahastosta annetun asetuksen 2 artiklan a alakohdassa esitettyyn toimintakriteeriin, joka edellyttää, että yhden yrityksen palveluksesta vähennetään neljän kuukauden aikana vähintään 500 työntekijää, mukaan luettuna työntekijät, jotka vähennetään sen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta. Hakemus jätettiin säädetyssä kymmenen viikon määräajassa (asetuksen 5 artikla).

Komission arvio perustui työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välisen yhteyden arviointiin, työntekijöiden vähentämisten ennakoimattomaan luonteeseen, vähennettyjen työntekijöiden määrän ja 2 artiklan a alakohdan mukaisten kriteerien täyttymisen osoittamiseen, selvitykseen työntekijöiden vähentämisen ennakoimattomasta luonteesta, tietoihin irtisanovista yrityksistä ja tuen kohteena olevista työntekijöistä, asianomaisen alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaukseen, työntekijöiden vähentämisten vaikutukseen paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen työllisyyteen, rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin, mukaan luettuna toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, päivämääriin, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa, menettelyihin työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi sekä tietoihin hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä.

Komission arvion mukaan hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, ja komissio suosittelee budjettivallan käyttäjälle sen hyväksymistä.

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön (DEC 38/2010) kaikkiaan 8 308 555 eurosta, jotka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) maksusitoumuksina ja budjettikohdasta "Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma" (01 04 04) maksuina ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 05 01).

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että komissio on yksilöinyt vaihtoehtoisen maksumäärärahojen lähteen käyttämättä jääneiden ESR:n varojen sijasta noudattaen Euroopan parlamentin toistuvia vaatimuksia.

Valitettavasti ratkaisu (yrittäjyyttä ja innovointia tukeva budjettikohta) ei tässä tapauksessa ole tyydyttävä, koska komissiossa on ilmennyt vakavia puutteita kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmien toteuttamisessa. Talouskriisin aikaanhan näiden määrärahojen käyttöä olisi oikeastaan lisättävä. Esittelijä kehottaakin komissiota jatkamaan sopivampien maksumäärärahalähteiden etsimistä vastaisten tapausten varalta.

Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuonna 2010 jo viisitoista ehdotusta rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja yhden teknistä tukea koskevan siirron, jotka ovat määrältään yhteensä 47 432 497 euroa. Kun tähän lisätään muihin käsiteltävänä oleviin ehdotuksiin (tämä ehdotus mukaan luettuna) liittyvä lisämäärä 26 254 726 euroa, vuoden 2010 loppuun asti käytettävissä on 426 312 777 euroa.

III. Menettely

Komissio on esittänyt siirtopyynnön(3) asiaa koskevien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen ottamiseksi vuoden 2010 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa edellytetään.

Kolmikantakokous komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa (kirjeenvaihtona) oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahaston hakemusten arviointiin.

EMPL-valiokunnan suoritettua arvioinnin se ilmaisi rahaston varojen käyttöönotosta näkemyksensä, joka on esitetty tämän mietinnön liitteenä olevassa lausunnossa.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 hyväksymässä yhteisessä lausumassa vahvistetaan, että on tärkeää varmistaa, että rahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen tekemiseen sovellettava menettely on nopea ja että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon toimielinten välinen sopimus.

(1)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 38/2010, 15. lokakuuta 2010.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ES/jm

D(2010)54536

Alain Lamassoure

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 13E158

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen (KOM(2010)0568 lopull.)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) ottaa huomioon, että tämä hakemus on EGR-asetuksen 2 artiklan a alakohdan mukainen ja koskee 1 263 irtisanomista, jotka toteutettiin neljän kuukauden viitejakson aikana 26. tammikuuta 2010 – 26. toukokuuta 2010 saman painokoneita valmistavan yrityksen eri toimipisteissä Saksassa,

B) ottaa huomioon, että Saksassa irtisanottiin 1 800 Heidelberger Druckmaschinen -yrityksen työntekijää ja ulkomailla 1 140 työntekijää sosiaaliohjelmien perusteella jo ennen EGR-hakemukseen liittyvän viitejakson alkua,

C) ottaa huomioon, että rahoitus- ja talouskriisillä oli vakavia suoria vaikutuksia tähän alaan konevalmistusalan yleisen kehityssuuntauksen mukaisesti ja että huhtikuussa 2009 tilausten määrä oli Saksassa 52,6 prosenttia pienempi kuin huhtikuussa 2008; ottaa huomioon, että Heidelberger Druckmaschinen AG:n kokonaismyynti laski vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä 22 prosenttia verrattuna vuoden 2008 ja 33 prosenttia verrattuna vuoden 2007 vastaavaan ajankohtaan,

D) ottaa huomioon, että rahoitus- ja talouskriisillä oli myös epäsuoria kielteisiä vaikutuksia, koska sen vuoksi mainosmateriaalin menekki laski Euroopassa yli yhdeksän prosenttia verrattuna samaan jaksoon vuonna 2008; ottaa huomioon, että painosektorilla tämä lasku johti laitekapasiteetin käyttöasteen laskuun ja siihen, että laitteet olivat pitempiä aikoja käyttämättöminä; ottaa huomioon, että painoteollisuus reagoi tilanteeseen vähentämällä huomattavasti pääomamenoja, mikä vuorostaan vaikutti painokoneiden valmistajiin,

E) ottaa huomioon, että Heidelberger Druckmaschinen AG pyrki vastaamaan kriisiin kahden mukautusohjelman avulla vähentämällä ensin kustannuksia sata miljoonaa euroa vuodessa ja toteuttamalla myöhemmin 200 miljoonan euron vuotuiset lisäleikkaukset,

F) ottaa huomioon, että useimmat irtisanomiset toteutettiin Baden-Württembergissä (870 irtisanomista eli 70 prosenttia kaikista irtisanotuista työntekijöistä) ja pienempi määrä työntekijöitä irtisanottiin Brandenburgissa ja Nordrhein-Westfalenissa sijaitsevista muista tuotantoyksiköistä; ottaa huomioon, että kyseiset 870 irtisanomista vastaavat seitsemän prosentin vähennystä kaikista kone- ja laitevalmistusalan työpaikoista, joista maksetaan sosiaaliturvamaksuja Heidelbergin suuralueella, ja merkitsevät työttömyysasteen huomattavasti suurempaa nousua tässä Baden-Württembergin osassa kuin Saksassa kaiken kaikkiaan samaan aikaan,

G) ottaa huomioon, että EGR-asetuksen johdanto-osan 4 kappalee mukaan olisi varmistettava, että "EGR:n rahoitustuki keskitettäisiin koskemaan globalisaatiosta pahimmin kärsivien alueiden ja taloudenalojen työntekijöitä",

H) ottaa huomioon, että työpaikkansa menettäneistä työntekijöistä 86,6 prosenttia on miehiä ja lähes 81,9 prosenttia heistä on iältään 25–54-vuotiaita,

I)  ottaa huomioon, että 64,9 prosenttia irtisanotuista työntekijöistä on prosessi- ja kuljetustyöntekijöitä ja että heistä 25 prosenttia on toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä ja asiantuntijoita,

J)  panee merkille, että hakemuksessa todetaan, että siinä teollisuustyöntekijöiden ryhmässä, josta suurin osa työpaikoista menetettiin, on hyvä ammattitaidon taso,

K) ottaa huomioon, että työnhakuavustuksia (lyhytkestoisia avustuksia) maksetaan vain kausilta, jolloin työttömäksi jääneet työntekijät osallistuvat aktiivisesti siirtymäkauden yrityksen puitteissa tarjottaviin aktiivisiin työmarkkinatoimenpiteisiin,

L) ottaa huomioon, että myös työntekijöiden omasta aloitteista toteutettaviin toimenpiteisiin osallistuvat työntekijät voivat saada työnhakuavustuksia / lyhytkestoisia avustuksia,

M) katsoo, että EGR:n toimenpiteillä täydennetään ja jatketaan sellaisten ESR:sta tuettujen toimien sisältöä ja kestoa, jotka ovat riippuvaisia irtisanovan yrityksen yhteisrahoituksesta,

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Saksan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksessa rahoitustuen myöntämiselle asetetut ehdot täyttyvät;

2.  pitää työmarkkinaosapuolten ja Saksan hallituksen nopeaa reagointia joukkoirtisanomisiin myönteisenä, koska sen vuoksi budjettivallan käyttäjän on mahdollista hyväksyä EGR:stä maksettavaa tukea koskeva pyyntö noin kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen päivämäärästä;

3.  pitää myönteisenä, että on perustettu niin kutsuttu siirtymäkauden yritys, jota työmarkkinaosapuolet tukevat ja irtisanova yritys suureksi osaksi rahoittaa Saksan mallin mukaisesti;

4.  pohtii, johtivatko Heidelberger Druckmaschinen AG:n ennen irtisanomisia toteuttamat kustannusleikkaukset irtisanomisiin, joita ei ole sisällytetty hakemukseen;

5.  on tyytyväinen siihen, että työntekijät voivat osallistua heidän omasta aloitteestaan toteutettaviin toimenpiteisiin; pyytää Saksalta lisätietoja näiden toimien suhteesta koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin kuuluviin toimiin;

6.   pitää myönteisenä työpajoja ja vertaisryhmiä koskevaa toimenpidettä, jotka on tarkoitettu oppisopimuskoulutettaville ja jonka tavoitteena on antaa heille käytännön neuvoja työelämää varten ja ideoita heidän uranäkymiensä jatkokehittämiseen;

7.   panee merkille, että Saksa ehdottaa myös toimia perinteisemmille kohderyhmille eli yli 40- ja 50-vuotiaille työntekijöille; kehottaa komissiota tässä yhteydessä kannustamaan jäsenvaltioita suunnittelemaan ja toteuttamaan innovatiivisia toimia, joilla pidennetään työuria ja autetaan saavuttamaan Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet;

8.   pitää myönteisinä toimia, joilla edistetään rajat ylittävää liikkuvuutta; huomauttaa kuitenkin, että Alankomaiden painoteollisuudessa työmarkkinatilanne on heikentynyt (katso EGR-hakemukset EGF/2009/24–30);

9.   on tyytyväinen toimiin, joissa työttömyysaika käytetään ammattitaidon ajantasaistamiseen ja vakiinnuttamiseen;

10. kehottaa komissiota tutkimaan perusteellisemmin aloja, joille työntekijät suuntautuvat koulutuksen tai oman yrityksen perustamisen kautta; toteaa, että tällaisen syvällisen analyysin tavoitteena olisi oltava sen varmistaminen, että työntekijät palaavat työmarkkinoille pysyvästi ja EGR:n varat siis käytetään hyvin; katsoo, että arviointi olisi suoritettava Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi;

Ystävällisin terveisin

Pervenche Berès


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

18.11.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

13

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö