Eljárás : 2010/2241(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0337/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0337/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 14/12/2010 - 9.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0456

JELENTÉS     
PDF 166kWORD 116k
22.11.2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Barbara Matera

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE
 A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0568 – C7-0332/2010),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) (2006. május 17-i IIA) és különösen annak 28. pontjára,

–   tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) (EGAA-rendelet),

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0337/2010),

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményeitől sújtott munkavállalóknak, és támogassa munkaerő-piaci visszailleszkedésüket,

B.  mivel a 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat,

C. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást a Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

D. mivel Németország segítséget kért a Baden-Württembergben, a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő Heidelberger Druckmaschinen négy termelőhelyén lezajlott 1181 elbocsátással kapcsolatban,

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében;

2.  emlékeztet az intézmények azon elkötelezettségére, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul; kiemeli az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésében;

3.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesíti sem azokat az intézkedéseket, amelyek megtétele a társaságok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a társaságok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

4.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó szolgáltatások összehangolt, személyre szabott csomagjával kapcsolatos tájékoztatás részletes információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák ezeknek az adatoknak az összehasonlító értékelését, beleértve annak elemzését, hogy milyen hatással vannak ezen ideiglenes és személyre szabott szolgáltatások az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piacra történő hosszú távú visszailleszkedésére;

5.  üdvözli, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben a Bizottság – miután az Európai Parlament többször emlékeztetett arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni – az Európai Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára;

6.  megjegyzi, hogy a szóban forgó ügyben az EGAA igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatokat a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból csoportosítják át; sajnálja, hogy súlyos hiányosságok észlelhetők a versenyképességi és innovációs keretprogramok Bizottság általi végrehajtásában, holott gazdasági válság idején jelentősen megnő az ilyen támogatások iránti igény;

7.  emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének keretében;

8.  üdvözli a Bizottság javaslatának új formáját, amely – figyelembe véve a Parlament kéréseit – az indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban, elemzi a jogosultsági kritériumokat és részletezi a jóváhagyás indokait;

9.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

10. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

HL L 139., 2006.6.14., o. 1.

(2)

HL L 406., 2006.12.30., o. 1.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS

XXX-I HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Németország „EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1) és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak a munkaerőpiacon történő ismételt beilleszkedéshez.

(2)      A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

(3)      A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

(4)      Németország a Heidelberger Druckmaschinen vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel 2010. május 27-én az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be, majd 2010. július 1-jéig további információval egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 8 308 555 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

(5)      Az EGF-et tehát a Németország által benyújtott kérelemre történő pénzügyi támogatás folyósítása érdekében igénybe kell venni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 8 308 555 EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt ,

Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

(1)

              HL L 139., 2006.6.14., o. 1.

(2)

              HL L 406., 2006.12.30., o. 1.


INDOKOLÁS

I. Előzmények

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás(1) 28. pontja, valamint az 1927/2006/EK rendelet(2) 12. cikke rendelkezéseinek megfelelően az alap nem lépheti túl az 500 millió eurós összeget, amelyet az előző év összes kiadásának felső határa alatti tartalékkeretből és/vagy az előző két év törölt kötelezettségvállalási előirányzataiból fedeznek, kivéve az 1b. fejezethez kapcsolódókat. Amint meghatározásra kerültek a megfelelő mozgásterek és/vagy törölt kötelezettségvállalások, az előirányzati összegeket tartalékként foglalják be a költségvetésbe.

Ami az eljárást illeti, az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és ugyanakkor benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Ezzel egy időben háromoldalú egyeztetésre is sor kerülhet annak érdekében, hogy megegyezés szülessék az alap felhasználásáról és a szükséges összegekről. A háromoldalú egyeztetés egyszerűsített formát ölthet.

II. A jelenlegi helyzet: A Bizottság javaslata

2010. október 15-én a Bizottság egy új, határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Németország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a pénzügyi és gazdasági világválság következtében elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2010. évi költségvetés keretében vizsgálandó huszonnegyedik kérelem, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból összesen 8 308 555 EUR Németország javára történő igénybevételére irányul. A kérelem szerint a 2010. január 26-tól 2010. május 26-ig tartó négyhónapos referenciaidőszak alatt a nyomdaipari gépgyártásban tevékenykedő, baden-württembergi Heidelberger Druckmaschinen négy termelőhelyén összesen 1 181 személyt bocsátottak el.

Az „EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen” referenciaszámú kérelmet 2010. május 27-én nyújtották be a Bizottsághoz, és 2010. július 1-jéig további információkkal egészítették ki. A kérelem alapjául az EGAA-rendelet 2. cikkének a) pontjában foglalt beavatkozási kritérium szolgált, amely szerint a feltétel legalább 500 fő elbocsátása négyhónapos időszak alatt egy vállalkozáson belül, beleértve az annak beszállítói vagy felhasználói termelői körében elbocsátott munkavállalókat, és a kérelmet a tízhetes határidőn belül nyújtották be (a rendelet 5. cikke)..

A Bizottság értékelése a következők vizsgálatán alapult: az elbocsátások és a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, illetve a pénzügyi válság közötti összefüggés, a szóban forgó elbocsátások előre nem látható természete, az elbocsátások számának igazolása és a 2. cikk a) pontjában előírt kritériumoknak való megfelelés bizonyítása, a szóban forgó elbocsátások előre nem látható természetének magyarázata, az elbocsátásokat végrehajtó vállalkozások és a támogatásban részesítendő munkavállalók, az érintett terület, valamint e terület hatóságainak és érdekeltjeinek azonosítása, az elbocsátások hatása a helyi, regionális és országos foglalkoztatásra, a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja – beleértve a strukturális alapok által finanszírozott fellépésekkel való összeegyeztethetőségét –, az érintett munkavállalóknak szánt személyre szabott szolgáltatások kezdetének vagy tervezett kezdetének dátuma, a szociális partnerekkel folytatott konzultáció eljárásai, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek.

A Bizottság értékelése alapján a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak, ezért a Bizottság javasolja a költségvetési hatóságnak a kérelmek jóváhagyását.

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 8 308 555 EUR teljes összegű átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatóságnak (DEC 38/2010) az EGAA-tartalékból (40 02 43) kötelezettségvállalási előirányzatok formájában és a 01 04 04. jogcímcsoportból („Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozói kezdeményezési és innovációs program”) kifizetési előirányzatok formájában az EGAA költségvetési sorába (04 05 01).

Az előadó örömmel konstatálja, hogy a Bizottság az Európai Parlament többszöri kérésével összhangban az ESZA fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára.

Úgy gondolja azonban, hogy az ebben az esetben hozott döntés (a vállalkozó kedv és az innováció támogatására szánt költségvetési sor) nem megfelelő, figyelembe véve, hogy a Bizottság súlyos hiányosságokat tapasztal a versenyképességi és innovációs programok végrehajtása során. Gazdasági válság idején ezeket az előirányzatokat sokkal inkább növelni kellene. Ezért felkéri a Bizottságot, hogy folytassa azzal kapcsolatos erőfeszítéseit, hogy a jövőben a kifizetésekre vonatkozóan megfelelőbb költségvetési sorokat határozzanak meg.

Az intézményközi megállapodás az alap igénybevételét évi 500 millió EUR felső határig engedélyezi.

A költségvetési hatóság 2010-ben már tizenöt javaslatot hagyott jóvá az EGAA igénybevételére, továbbá egy átcsoportosítást technikai támogatás céljára, összesen 47 432 497 EUR összegben, amely (a jelenlegi javaslattal együtt) a többi tárgyalás alatt álló javaslathoz kapcsolódó 26 254 726 EUR összeghez adva összesen 426 312 777 EUR-t jelent, és 2010 végéig áll rendelkezésre.

III. Az eljárás

A Bizottság – a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjának megfelelően – átcsoportosítási kérelmet(3) nyújtott be annak érdekében, hogy a 2010. évi költségvetésbe külön kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat vegyenek fel.

Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján egyszerűsített formát is ölthet (levélváltás), kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot (EMPL) be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújtson, és hozzájáruljon az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

Az Európai Parlament EMPL bizottsága az értékelést követően az e jelentéshez csatolt véleményében kifejtette nézeteit az alap igénybevételéről.

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott közös nyilatkozata az alap igénybevételéről szóló határozatok elfogadására vonatkozóan megerősítette a gyors eljárás biztosításának fontosságát az intézményközi megállapodás tiszteletben tartása mellett.

(1)

HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(2)

HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

(3)

DEC 38/2010, 2010. október 15.


MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ES/jm

D(2010)54536

Alain Lamassoure

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 13E158

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen referenciaszámú kérelemre történő igénybevételéről (COM(2010)568 végleges)

Tisztelt Lamassoure Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja (EGAA-munkacsoport) megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. Ezzel kapcsolatban az EMPL bizottság néhány észrevételt kíván megfogalmazni, amelyek azonban nem kérdőjelezik meg a kifizetések folyósításának szükségességét.

Az EMPL bizottság véleménye a következő megfontolásokon alapul:

A)  mivel ez a kérelem összhangban van az EGAA-rendelet 2a. cikkével, és 1263 elbocsátást érint, amelyek a 2010. január 26. és 2010. május 26 közötti négy hónapos referencia-időszakban történtek egy nyomdagép-gyártó cégtől függő különböző egységekben;

B)  mivel már az EGAA alkalmazásának referencia-időszakát megelőzően a Heidelberger Druckmaschinen vállalattól Németországban 1800, külföldön 1140 alkalmazottat bocsátottak el szociális tervek alapján;

C)  mivel az ágazatot közvetlenül és súlyosan érintette a pénzügyi és gazdasági válság – a gépgyártás területén érvényesülő általános tendenciát követve, és ennek eredményeként 2009 áprilisában Németországban a megrendelések a 2008. áprilisi szinthez képest 52,6%-kal estek vissza; mivel a „Heidelberger Druckmaschinen AG”-nál 2009 második negyedévében az összforgalom 22 %-kal, illetve 33 %-kal esett vissza 2008, illetve 2007 azonos időszakához képest;

D)  mivel a pénzügyi és gazdasági válság közvetett negatív hatást is gyakorolt a fejleményekre azáltal, hogy Európában 2008 azonos időszakához képest több mint 9%-os csökkenést idézett elő a hirdetési anyagokra fordított kiadások terén; ez a csökkenés alacsonyabb mértékű kapacitáskihasználást és a berendezések állásidejének megnövekedését eredményezte a nyomdaiparban; a nyomdaipar erre a tőkekiadások drasztikus megnyirbálásával reagált, ami viszont a nyomdai berendezések gyártóit érintette hátrányosan;

E)  mivel a „Heidelberger Druckmaschinen AG” két alkalmazkodási programmal próbálta leküzdeni a válságot: először egy évi 100 millió eurós költségcsökkentéssel, majd később további, évi 200 millió eurós költségcsökkentő intézkedésekkel;

F)  mivel az elbocsátások nagy része Baden-Würtemberg tartományban történt (870 elbocsátás, azaz az elbocsátások 70%-a) és kisebb mértékben brandenburgi és észak-rajna-vesztfáliai telephelyeken is történtek elbocsátások; a 870 elbocsátás a Heidelberg tágabb körzetében társadalombiztosítási járulékot fizető, gépgyártás területén dolgozó összes munkavállaló létszámának 7%-os csökkenését jelenti, és Baden-Württemberg tartománynak ezen a részén a munkanélküliségi arány lényegesen nagyobb növekedését idézte elő, mint ami Németország egészére ugyanezen időszakban jellemző volt;

G)  mivel az EGAA-rendelet (4) preambulumbekezdése előírja, hogy „az Alapból származó pénzügyi hozzájárulások a Közösség legsúlyosabban érintett régióinak és gazdasági ágazatainak munkavállalóira összpontosuljanak”;

H)  mivel az elbocsátott dolgozók 86,6%-a férfi, és mivel a dolgozók közel 81,9%-a 25 és 54 év közötti;

I)  mivel az elbocsátott dolgozók 64,9%-a létesítményüzemeltető, gépkezelő és összeszerelő munkás, és mivel az elbocsátott dolgozók 25%-a hivatali alkalmazott, technikus és hasonló foglalkozású;

J)  mivel a kérelemben foglaltak szerint az ipari alkalmazottak azon kategóriája, ahol a legtöbb elbocsátásra került sor, magas képzettségi szinttel rendelkezik;

K)  mivel az álláskeresési támogatást/rövid távú támogatást csak azokra az időszakokra veszik figyelembe, amelyekben az elbocsátott munkavállalók aktívan részt vesznek az ideiglenes munkaviszonyt biztosító vállalat keretein belül folyó aktív munkaerő-piaci intézkedésekben;

L)  mivel az intézkedésekben saját kezdeményezésre részt vevő alkalmazottak szintén jogosultak az álláskeresési/rövid távú támogatásra;

M)  mivel az EGAA-intézkedések tartalmilag és időben is kiegészítik és kibővítik az ESZA által támogatott és az elbocsátó vállalat társfinanszírozásától függő intézkedéseket;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a német kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet alapján történő pénzügyi hozzájárulás feltételei teljesültek;

2.  üdvözli, hogy a szociális partnerek és a német kormány gyorsan reagáltak a tömeges elbocsátásokra, ami lehetővé teszi, hogy a költségvetési hatóság a kérelem benyújtása után mintegy hat hónappal elfogadja az EGAA-ból való támogatás iránti kérelmet;

3.  üdvözli, hogy létrehoztak egy ideiglenes munkaviszonyt biztosító vállalatot, amelyet a német mintát követve a szociális partnerek támogatnak és nagyrészt az elbocsátó cég finanszíroz;

4.  felveti a kérdést, hogy a „Heidelberger Druckmaschinen AG” által az elbocsátásokat megelőzően alkalmazott költségcsökkentő intézkedések okoztak-e olyan elbocsátásokat, amelyeket a kérelem nem tartalmaz;

5.  üdvözli, hogy az alkalmazottaknak lehetőségük van saját kezdeményezésükre részt venni az intézkedésekben; további információkat kér Németországtól arra vonatkozóan, hogy ezek az intézkedések hogyan függnek össze a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjában foglalt intézkedésekkel;

6.  üdvözli a szakmunkásokra irányuló, munkacsoportot/hasonló helyzetben lévő munkavállalók csoportját bevonó intézkedést, amelynek célja, hogy gyakorlati tanácsokat kapjanak pályájukkal, valamint szakmai kilátásaik továbbfejlesztésével kapcsolatban;

7.  megjegyzi, hogy Németország a hagyományosabb célcsoportok, mint például a 40 év felettiek és az 50 év felettiek számára is javasol tevékenységeket; e tekintetben arra kéri a Bizottságot, hogy biztassa a tagállamokat olyan innovatív intézkedések kialakítására és végrehajtására, amelyek elősegítik a munkával töltött élet meghosszabbítását, és hozzájárul az Európa 2020 stratégia által kitűzött célok eléréséhez;

8.  üdvözli a határon átnyúló mobilitást segítő intézkedéseket; rámutat azonban arra, hogy Hollandiában romlott a nyomdaipar munkaerő-piaci helyzete (lásd az EGF/2009/24-30. számú, EGAA-ra vonatkozó kérelmeket);

9.  üdvözli azokat az intézkedéseket, amelyek a munkanélküliség időszakát a szakmai készségek felfrissítésére és megszilárdítására használják fel;

10.  kéri a Bizottságot, hogy kérjen részletesebb felvilágosítást azon ágazatokról, melyek felé a dolgozókat irányítják átképzésük vagy saját vállalkozás megkezdése útján; e mélyreható elemzés célja, hogy biztosítsa a dolgozók munkaerő-piaci visszailleszkedésének fenntarthatóságát és ezáltal az EGAA megfelelő felhasználását; ezt az értékelést az Európa 2020 stratégiában meghatározott célokat figyelembe véve kell elkészíteni.

Tisztelettel:

Pervenche Berès


A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

18.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

13

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat