Procedūra : 2010/2241(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0337/2010

Pateikti tekstai :

A7-0337/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2010 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0456

PRANEŠIMAS     
PDF 176kWORD 118k
22.11.2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Barbara Matera

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0568 – C7–0332/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (toliau – 2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7–0337/2010),

A. kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir, tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D. kadangi Vokietija paprašė pagalbos atvejais, kurie susiję su 1 181 darbuotojo atleidimu iš įmonės Heidelberger Druckmaschinen, veikiančios spausdinimo įrenginių gamybos sektoriuje, keturių gamyklų Badene-Viurtemberge,

E.  kadangi paraiška atitiko EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas, siekiant greičiau mobilizuoti EGF;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; pabrėžia, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį į darbo rinką vėl integruojant iš darbo atleistus darbuotojus;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą taip pat metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą, įskaitant šių laikinų ir individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų poveikio, kurį jos darytų siekiant užtikrinti atleistų iš darbo darbuotojų ilgalaikį sugrįžimą į darbo rinką, vertinimą;

5.  džiaugiasi tuo, kad EGF mobilizavimo srityje Komisija pasiūlė alternatyvų mokėjimų asignavimų šaltinį nepanaudotoms Europos socialinio fondo lėšoms po to, kai Europos Parlamentas ne kartą priminė, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė ir jam keliami tam tikri tikslai ir nustatomi terminai, ir kad dėl to turi būti nustatytos atitinkamos perkėlimams skirtos biudžeto eilutės;

6   pažymi, kad siekiant mobilizuoti EGF šiuo atveju, mokėjimo asignavimai bus perkelti iš biudžeto eilutės, skirtos paramai MVĮ ir inovacijoms; apgailestauja dėl didelių trūkumų Europos Komisijai įgyvendinant bendrąsias konkurencingumo ir inovacijų programas, ypač per ekonomikos krizę, dėl kurios tokios paramos poreikis turėtų labai padidėti;

7.  primena, kad EGF veiklą ir papildomą naudą reikėtų įvertinti atsižvelgiant į bendrą programų ir kitų įvairių priemonių, kurios sukurtos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS, vertinimą atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio peržiūrą;

8.  palankiai vertina naujo tipo Komisijos pasiūlymą, kurio aiškinamajame memorandume pateikiama aiški ir išsami informacija apie paraišką, analizuojami tinkamumo kriterijai ir paaiškinamos priežastys, dėl kurių ji buvo patvirtinta, nes tai atitinka Parlamento reikalavimus;

9.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

10. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

xxx

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)      EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

(3)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas, neviršijant nustatytos didžiausios metinės 500 mln. EUR ribos.

(4)      2010 m. gegužės 27 d. Vokietija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo įmonėje Heidelberger Druckmaschinen ir ją papildė iki 2010 m. liepos 1 d. pateikdama papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 8 308 555 EUR sumą.

(5)      Todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuojamos finansinei paramai pagal Vokietijos pateiktą paraišką suteikti.

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) mobilizuojama 8 308 555 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

              OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindinė informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) 28 punkto ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(2) 12 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti maksimalios 500 mln. EUR sumos, kurią sudaro bet kokia marža, numatyta nuo praėjusių metų bendrosioms išlaidoms nustatytos viršutinės ribos ir (arba) įsipareigojimų asignavimai, panaikinti per praėjusius dvejus metus, išskyrus tuos, kurie susiję su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinami įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip atidėjiniai.

Procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų skyrimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Toks dialogas gali būti supaprastintos formos.

II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

2010 m. spalio 15 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų skyrimo Vokietijai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai dvidešimt ketvirtoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2010 m. biudžetą, ji susijusi su bendros 8 308 555 EUR sumos skyrimu iš EGF Vokietijos reikmėms. Ji susijusi su 1 181 darbuotojo atleidimu per ataskaitinį devynių mėnesių laikotarpį nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2010 m. gegužės 26 d. iš keturių įmonės Heidelberger Druckmaschinen, veikiančios spausdinimo įrenginių gamybos sektoriuje, gamyklų Badene-Viurtemberge

Ši paraiška (byla EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen) Komisijai pateikta 2010 m. gegužės 27 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. liepos 1 d. Ji grindžiama intervencijos kriterijais, nustatytais EGF reglamento 2 straipsnio a punkte, kuriame numatytas reikalavimas, kad per keturių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonėse, ir kad paraiška būtų pateikta per 10 savaičių (reglamento 5 straipsnis).

Komisijos vertinimas atliktas įvertinus atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba finansų krizės ryšį, nustačius, ar šie atleidimai buvo nenumatyti, išsiaiškinus šių atleidimų skaičių ir jų atitiktį 2 straipsnio a punkto kriterijams, išsiaiškinus nenuspėjamą atleidimų pobūdį, nustačius darbuotojus atleidžiančias įmones ir darbuotojus, kuriems skirtina parama, susijusią teritoriją ir jos valdžios institucijas bei suinteresuotuosius subjektus, įvertinus atleidimų poveikį vietos, regionų ir nacionaliniam užimtumui, suderintų asmeninėms reikmėms pritaikytų finansuotinų paslaugų pobūdį, įskaitant jų suderinamumą su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais, nustačius datas, kada atleistiems darbuotojams pradėtos teikti ar bus pradėtos teikti šios asmeninėms reikmėms pritaikytos paslaugos, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūras, administravimo ir kontrolės sistemas.

Komisija savo vertinime nurodo, kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti šią paraišką.

Komisija, siekdama mobilizuoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą (DEC 38/2010) iš EGF rezervo (40 02 43), numatyto įsipareigojimams, ir iš „Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai – Verslininkystės ir inovacijų programai“ mokėjimams pagal biudžeto eilutę (01 04 04) numatytų lėšų bendrą 8 308 555 EUR sumą perkelti į EGF biudžeto eilutę (04 05 01).

Pranešėja džiaugiasi, kad Komisija, atsižvelgdama į vis pasikartojančius Europos Parlamento prašymus, nustatė alternatyvų mokėjimo asignavimų šaltinį, kuris nėra nepanaudotos ESF lėšos.

Tačiau ji mano, kad pasirinkimas šiuo atveju (biudžeto eilutė, skirta verslininkystei ir inovacijoms remti) nėra geras, nes esama didelių trūkumų, su kuriais Komisija susiduria įgyvendindama konkurencingumo ir inovacijų programas. Ekonominės krizės laikotarpiu šie asignavimai turėtų vis dėlto būti padidinti. Todėl ragina Komisiją ateityje ir toliau dėti pastangas ieškant tinkamesnių biudžeto eilučių mokėjimams.

Remiantis TIS, fondo mobilizuojamų lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos.

2010 m. biudžeto valdymo institucija jau patvirtino penkiolika pasiūlymų dėl fondo lėšų skyrimo ir perkėlimo techninei pagalbai finansuoti, kurios iš viso sudaro 47 432 497 EUR; jas pridėjus prie 26 254 726 EUR sumos, kuri šiuo metu svarstoma (įskaitant minėtąjį atvejį), lieka 426 312 777 EUR fondo lėšų, kurias galima panaudoti iki 2010 m pabaigos.

III. Darbo tvarka

Komisija, siekdama į 2010 m. biudžetą įtraukti specialius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 28 punkte, pateikė prašymą perkelti asignavimus(3).

Galėtų vykti supaprastintas trišalis dialogas (keičiantis laiškais) Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo klausimu, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Parlamentas ir Taryba nesusitaria.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų būti įtrauktas į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms gauti vertinimą bei jame dalyvauti.

Europos Parlamento EMPL, įvertinęs paraišką, pateikė savo nuomonę dėl fondo mobilizavimo, kuri pridedama prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo mobilizavimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

2010 m. spalio 15 d. DEC Nr. 38/2010.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/jm

D(2010)54536

Alainui Lamassoure’ui,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 13E158

Tema. Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) mobilizavimo byloje „EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen“ (COM(2010)568 galutinis)

Gerb. A. Lamassoure’ai,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF mobilizavimo byloje „EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuojamos fondo lėšos. EMPL, nors ir nekeldamas paties mokėjimų perkėlimo klausimo, pateikia keletą pastabų.

EMPL komiteto svarstymai grindžiami toliau išdėstytais teiginiais:

A)  kadangi ši paraiška pateikta pagal EGF reglamento 2a straipsnį ir yra susijusi su Vokietijoje per ataskaitinį 4 mėnesių laikotarpį, nuo 2010 m. sausio 26 d. iki 2010 m. gegužės 26 d., iš darbo atleistais vienos spausdinimo įrenginių gamybos įmonės įvairių filialų 1 263 darbuotojais;

B)  kadangi 1 800 įmonės Heidelberger Druckmaschinen darbuotojų Vokietijoje ir 1 140 darbuotojų užsienyje pagal socialinius planus atleisti iš darbo jau prieš prasidedant ataskaitiniam paraiškos dėl EGF mobilizavimo laikotarpiui;

C)  kadangi šis sektorius patyrė didelį tiesioginį finansų ir ekonomikos krizės poveikį, susijusį su bendra įrenginių gamybos sektoriaus tendencija, dėl kurios 2009 m. balandžio mėn. Vokietijoje užsakymų skaičius sumažėjo ir jų gauta 52,6% mažiau nei 2008 m. balandžio mėn.; kadangi antrąjį 2009 m. ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2008 m. laikotarpiu, bendra įmonės „Heidelberger Druckmaschinen AG“ pardavimo apimtis sumažėjo 22 proc., ir palyginti su tuo pačiu 2007 m. laikotarpiu, pardavimo apimtis sumažėjo 33 proc.;

D)  kadangi finansų ir ekonomikos krizė taip pat padarė netiesioginį neigiamą poveikį įvykiams ir dėl jos Europoje, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2008 m., daugiau kaip 9 proc. sumažėjo reklaminiams spaudiniams skiriamos išlaidos; šio sumažėjimo pasekmė – mažesnis pajėgumų naudojimo lygis ir ilgesnis įrenginių prastovos laikas poligrafijos pramonės sektoriuje; dėl to šiame sektoriuje buvo iš esmės sumažintos kapitalo išlaidos, ir tai neigiamai paveikė spausdinimo įrenginių gamintojus;

E)  kadangi įmonė Heidelberger Druckmaschinen AG bandė kovoti su krize vykdydama dvi prisitaikymo programas, pagal kurias visų pirma buvo siekiama sumažinti metines išlaidas 100 mln. EUR ir vėliau, taikant papildomas išlaidų mažinimo priemones, buvo siekiama metines išlaidas sumažinti 200 mln. EUR.;

F)  kadangi daugelis darbuotojų atleista Badene-Viurtemberge (870 atleistų darbuotojų, arba 70 proc. visų atleistų darbuotojų skaičiaus) ir mažiau darbuotojų atleista kitose gamyklose Brandenburge ir Šiaurės Reino-Vestfalijoje; dėl šių 870 atleistų darbuotojų 7 proc. sumažėjo visų spausdinimo įrenginių gamybos sektoriaus darbuotojų, mokančių socialinio draudimo įmokas Didžiojo Heidelbergo regione, skaičius ir šioje Badeno-Viurtembergo dalyje nedarbo lygis padidėjo labiau negu visoje Vokietijoje per tą patį laikotarpį;

G)  kadangi EGF reglamento 4 konstatuojamoje dalyje nurodoma, kad reikia „užtikrinti, kad EGF finansinė parama būtų skiriama labiausiai nukentėjusių Bendrijos regionų ir ekonomikos sektorių darbuotojams“;

H)  kadangi beveik 86,6 proc. atleistų darbuotojų yra vyrai ir kadangi beveik 81,9 proc. iš jų yra nuo 25 iki 54 metų amžiaus;

I)  kadangi daugiau kaip 64,9 proc. atleistų darbuotojų yra įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai ir kadangi 25 proc. atleistų darbuotojų yra įstaigų tarnautojai, technikai ir jaunesnieji specialistai;

J)  kadangi paraiškoje teigiama, kad tos kategorijos, kurioje prarasta daugiausia darbo vietų, darbuotojų kvalifikacijos lygis yra aukštas;

K)  kadangi trumpalaikė išmoka ieškantiesiems darbo bus mokama tik tuo laikotarpiu, kuriuo atleisti darbuotojai aktyviai dalyvauja taikant perkėlimo bendrovės teikiamas aktyvios darbo rinkos politikos priemones;

L)  kadangi darbuotojai, savo iniciatyva dalyvaujantys taikant šias priemones, taip pat atitinka sąlygas trumpalaikei išmokai ieškantiesiems darbo gauti;

M)  kadangi EGF priemonėmis turinio ir trukmės požiūriu papildomos ir išplečiamos priemonės, kurios remiamos iš Europos socialinio fondo (ESF) ir kurios priklauso nuo darbuotojus atleidžiančios įmonės skiriamų lėšų dalies;

Taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Vokietijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad EGF reglamente nustatytos sąlygos finansinei paramai gauti yra įvykdytos;

2.  džiaugiasi, kad socialiniams partneriams ir Vokietijos vyriausybei greitai sureagavus į masyvius darbuotojų atleidimus, biudžeto valdymo institucijos galės patvirtinti prašymą dėl EGF paramos apytikriai praėjus 6 mėnesiams nuo paraiškos pateikimo datos;

3.  palankiai vertina tai, kad pagal Vokietijos pavyzdį sukurta vadinamoji perkėlimo bendrovė ir kad šį veiksmą palaiko socialiniai partneriai bei didele dalimi finansuoja darbuotojus atleidžianti įmonė;

4.  kelia klausimą dėl to, ar prieš darbuotojų atleidimus, įmonei Heidelberger Druckmaschinen AG taikant išlaidų mažinimo priemones, jau būta atleidimų, kurie neįtraukti į paraišką;

5.  palankiai vertina darbuotojams teikiamą galimybę savo iniciatyva dalyvauti taikant priemones; prašo Vokietiją pateikti daugiau informacijos apie šių priemonių ryšį su priemonėmis, įtrauktomis į individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą;

6. palankiai vertina praktinių seminarų ar panašios kvalifikacijos darbuotojų grupių priemonę, kuri skiriama praktiką atliekantiems darbuotojams ir pagal kurią teikiami praktiniai patarimai, susiję su jų profesiniu gyvenimu ir tolesne jų darbo perspektyvų plėtra;

7. pažymi, kad Vokietija taip pat siūlo veiklą įprastinėms tikslinėms grupėms, pvz., vyresniems kaip 40 ir 50 metų amžiaus darbuotojams; taigi ragina Komisiją skatinti valstybes nares sukurti ir taikyti inovacines priemones, kuriomis būtų skatinamas ilgesnis karjeros laikotarpis ir padedama siekti strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų;

8.  palankiai vertina priemones, kuriomis skatinamas tarpvalstybinis judumas. vis dėlto atkreipia dėmesį į nuniokotą Nyderlandų poligrafijos pramonės darbo rinką (žr. paraiškas dėl EGF paramos Nr. EGF/2009/24-30);

9.  palankiai vertina priemones, kurias taikant nedarbo laikotarpis išnaudojamas profesiniams gebėjimams atnaujinti ir įtvirtinti;

10.  ragina Komisiją pareikalauti daugiau informacijos apie sektorius, į kuriuos darbuotojai perorientuojami juos mokant ar skatinant kurti savo verslą; ši išsami analizė turėtų būti atliekama siekiant užtikrinti darbuotojų pakartotinės integracijos į darbo rinką tvarumą, taigi tinkamą EGF paramos panaudojimą; minėtasis vertinimas turėtų būti atliekamas atsižvelgiant į strategijoje „Europa 2020“ numatytus tikslus;

Pagarbiai

Pervenche Berès


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.11.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

13

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Teisinė informacija - Privatumo politika