Procedūra : 2010/2241(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0337/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0337/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 14/12/2010 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0456

ZIŅOJUMS     
PDF 177kWORD 111k
22.11.2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Budžeta komiteja

Referente: Barbara Matera

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0568 – C7‑0332/2010),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) (2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 28. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi(2) (EGF regula),

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7‑0337/2010),

A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu pārmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma ir paplašināta, paredzot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Eiropas Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami ātri un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par EGF izmantošanu;

D. tā kā Vācija ir lūgusi palīdzību saistībā ar 1181 darbinieka atlaišanu uzņēmuma Heidelberger Druckmaschinen, kas darbojas iespiediekārtu ražošanas nozarē Bādenē-Virtembergā, četrās ražotnēs;

E.  tā kā šis pieteikums ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu EGF līdzekļu izmantošanu;

2.  atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt netraucētu un ātru procedūru, pieņemot lēmumus par EGF izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, laikā ierobežotu un individuālu atbalstu ar mērķi palīdzēt darba ņēmējiem, kas atlaisti globalizācijas un finanšu un ekonomikas krīzes izraisītas darbinieku skaita samazināšanas dēļ; uzsver, ka EGF var dot būtisku ieguldījumu, lai veicinātu darbinieku skaita samazināšanas dēļ atlaisto darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū;

3.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz no jauna integrēties darba tirgū individuāliem darba ņēmējiem, kuri atlaisti darbinieku skaita samazināšanas dēļ; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem atbild uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

4.  atzīmē, ka informācija, kas sniegta par saskaņoto individualizētu pakalpojumu kopumu, kas finansējams no EGF, ietver sīkākas ziņas par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām, tostarp novērtējumu par to, kā šie pagaidu un individualizētie pakalpojumi ietekmē atlaisto darba ņēmēju ilgtermiņa reintegrāciju darba tirgū;

5.  atzinīgi vērtē to, ka attiecībā uz EGF līdzekļu piesaisti Komisija ir ierosinājusi alternatīvu maksājumu apropriāciju avotu, kas nav neizmantotie ESF līdzekļi, ņemot vērā vairākkārtējus Eiropas Parlamenta atgādinājumus, ka EGF tika izveidots kā atsevišķs un īpašs instruments ar saviem mērķiem un termiņiem un ka tādēļ jānosaka atbilstošas budžeta pozīcijas līdzekļu pārvietojumiem;

6   norāda, ka, lai izmantotu EGF līdzekļus attiecībā uz šo pieteikumu, maksājumu apropriācijas pārvietos no MVU un jauninājumu atbalstam paredzētās budžeta pozīcijas; pauž nožēlu par būtiskajiem trūkumiem Komisijas darbā, īstenojot konkurences un jauninājumu pamatprogrammas, jo īpaši ekonomikas krīzes laikā, kad šāds atbalsts ir vēl vairāk nepieciešams;

7.  atgādina, ka saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas (2007–2013) termiņa vidusposma pārskatīšanu būtu jāizvērtē EGF darbība un pievienotā vērtība, veicot vispārēju to programmu un dažādu citu instrumentu izvērtējumu, kurus izveidoja ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

8.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma jauno formu, kurā saskaņā ar Parlamenta pieprasījumiem paskaidrojuma rakstā ir iekļauta skaidri saprotama un detalizēta informācija par pieteikumu, veikta atbilstības kritēriju analīze un paskaidroti apstiprināšanas iemesli;

9.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

10. uzdod priekšsēdētājam kopā ar Padomes priekšsēdētāju parakstīt šo lēmumu un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju un tās pielikumu Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

(20xx. gada xx. xx)

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un jo īpaši tā 28. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi(2) un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu (EGF) izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iesaistīties darba tirgū.

(2)      Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot no 2009. gada 1. maija, EGF darbības joma ir paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjomu gadā.

(4)      Vācija 2010. gada 27. maijā iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu attiecībā uz atlaišanas gadījumiem uzņēmumā Heidelberger Druckmaschinen un 2010. gada 1. jūlijā pieteikumu papildināja, iesniedzot jaunu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā minētajām prasībām par finansiālā ieguldījuma noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina izmantot summu EUR 8 308 555 apmērā.

(5)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Vācijas iesniegto pieteikumu,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, lai piešķirtu EUR 8 308 555 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

(1)

              OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

              OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu izveidoja, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar sekas, ko radījušas nozīmīgas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības sistēmā.

Saskaņā ar 28. punktu 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) un Regulas (EK) Nr. 1927/2006(2) 12. pantu, izmantojot EGF, nav atļauts pārsniegt maksimālo summu EUR 500 miljonu apmērā, un šos līdzekļus iegūst no rezerves, ko nosaka iepriekšējā gada kopējo izdevumu maksimālais apmērs, un/vai no iepriekšējo divu gadu atceltajām saistību apropriācijām, izņemot tās, kas saistītas ar 1.b izdevumu kategoriju. Attiecīgās summas iekļauj budžetā kā uzkrājumu, tiklīdz ir noteiktas pietiekamas rezerves un/vai atceltās saistības.

Attiecībā uz EGF aktivizēšanas procedūru, ja pieteikums tiek atbalstīts, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF līdzekļu izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu. Līdztekus var rīkot trialogu, lai vienotos par EGF izmantošanu un pieprasītajām summām. Trialogu var rīkot vienkāršotā kārtībā.

II. Pašreizējā situācija — Komisijas priekšlikums

Komisija 2010. gada 15. oktobrī apstiprināja jaunu priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu, piešķirot tos Vācijai, lai atbalstītu to darba ņēmēju iesaistīšanos darba tirgū, kuri tika atlaisti no darba pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

Šis ir divdesmit ceturtais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2010. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Vācijai par kopējo summu EUR 8 308 555. Tas attiecas uz 1181 darbinieka atlaišanu četru mēnešu pārskata periodā no 2010. gada 26. janvāra līdz 26. maijam uzņēmuma Heidelberger Druckmaschinen AG, kas darbojas iespiediekārtu ražošanas nozarē Bādenē-Virtembergā, četrās ražotnēs.

Šo pieteikumu — lieta EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmachinen — Komisijai iesniedza 2010. gada 27. maijā un vēl līdz 2010. gada 1. jūlijam sniedza papildu informāciju. Pieteikuma pamatā bija EGF regulas 2. panta a) apakšpunktā noteiktais intervences kritērijs, kas paredz četru mēnešu laikā vismaz 500 atlaišanas gadījumu uzņēmumā, ieskaitot darbiniekus, kuri atlaisti tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražotnēs, un to iesniedza noteiktajā termiņā, t. i., 10 nedēļu laikā (EGF regulas 5. pants).

Komisija izskatīja pieteikumu, izvērtējot saistību starp darbinieku skaita samazināšanu un nozīmīgām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai finanšu krīzi, darbinieku skaita samazināšanas neparedzamību, konkrēto atlaisto darbinieku skaitu un atbilstību 2. panta a) apakšpunkta kritērijiem, paskaidrojumus par minētās darbinieku skaita samazināšanas neparedzamību, apzinot uzņēmumus, kuri atlaiž darbiniekus, un pašus darbiniekus, kam paredzēta palīdzība, kā arī attiecīgo teritoriju, tās varas iestādes un ieinteresētās personas, darbinieku skaita samazināšanas ietekmi uz nodarbinātību vietējā, reģionālā un valsts mērogā, saskaņotu finansējamo individualizēto pakalpojumu kopumu, tostarp tā savienojamību ar pasākumiem, kurus finansē no struktūrfondiem, termiņus, kādos sāka vai plānoja sākt individualizēto pakalpojumu sniegšanu atlaistajiem darba ņēmējiem, procedūras apspriedēm ar sociālajiem partneriem, pārvaldības un kontroles sistēmas.

Izvērtējot pieteikumu, Komisija konstatēja, ka tas ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un ierosina budžeta lēmējinstitūcijai šo pieteikumu apstiprināt.

Lai izmantotu EGF līdzekļus, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu (DEC 38/2010) par kopējo summu EUR 8 308 555 no EGF rezerves (40 02 43) saistību apropriācijās un no budžeta pozīcijas „Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma — Uzņēmējdarbības un jauninājumu programma” (01 04 04) maksājumu apropriācijās uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01).

Referente ar gandarījumu konstatē, ka, ņemot vērā vairākkārtējus Eiropas Parlamenta pieprasījumus, Komisija ir ierosinājusi izmantot maksājumu apropriācijām alternatīvu avotu, kas nav neizmantotie ESF līdzekļi.

Tomēr referente uzskata, ka šajā gadījumā izvēlētais variants (uzņēmējdarbības un jauninājumu atbalstam paredzētā budžeta pozīcija) nav apmierinošs, ņemot vērā to, ka Komisijas darbā, īstenojot konkurētspējas un jauninājumu atbalsta programmas, ir vērojamas būtiskas nepilnības. Ekonomikas krīzes apstākļos šīs apropriācijas patiesībā būtu jāpalielina. Tādēļ referente aicina Komisiju turpmākiem maksājumiem censties atrast piemērotākas budžeta pozīcijas.

Iestāžu nolīgumā EGF līdzekļus atļauts izmantot, gadā nepārsniedzot maksimālo summu EUR 500 miljonu apmērā.

Budžeta lēmējinstitūcija 2010. gadā jau ir apstiprinājusi piecpadsmit EGF līdzekļu izmantošanas priekšlikumus un līdzekļu pārvietojumu tehniskai palīdzībai par kopējo summu EUR 47 432 497, un tas, ņemot vērā pārējos patlaban izskatīšanā esošos priekšlikumus (tai skaitā šo pieteikumu) par summu EUR 26 254 726, nozīmē, ka līdz 2010. gada beigām vēl ir pieejami EUR 426 312 777.

III. Procedūra

Komisija ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu(3), lai varētu 2010. gada budžetā iekļaut īpašas saistību un maksājumu apropriācijas, kā paredzēts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā.

Trialogu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu var rīkot vienkāršotā kārtībā (vēstuļu apmaiņa), kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlamenta un Padomes viedoklis nesakrīt.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu, izvērtējot pieteikumus EGF līdzekļu izmantošanai.

Izvērtējusi pieteikumu, EMPL komiteja pauda viedokli par EGF līdzekļu izmantošanu, kas izklāstīts šim ziņojumam pievienotajā atzinumā.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē, ir uzsvērts, ka lēmumu pieņemšanā par EGF līdzekļu izmantošanu ir būtiski nodrošināt ātru procedūras norisi, pienācīgi ievērojot Iestāžu nolīgumu.

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

(2)

OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)

DEC 38/2010, 2010. gada 15. oktobris.


PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ES/jm

D(2010)54536

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Alain Lamassoure

ASP 13E158

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu lietā EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen (COM(2010)568 galīgā redakcija)

Godātais Lamassoure kungs!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL), kā arī tās darba grupa EGF jautājumos pārbaudīja EGF izmantošanu lietā EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen un pieņēma turpmāk izklāstīto lēmumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta Fonda līdzekļu izmantošanu saistībā ar iepriekš minēto pieteikumu. Šajā sakarībā EMPL komitejai ir dažas piezīmes, tomēr tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietošanas nepieciešamību.

EMPL komitejas viedokļa pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums atbilst EGF regulas 2. panta a) apakšpunktam un attiecas uz 1263 darbinieku atlaišanu četru mēnešu pārskata periodā no 2010. gada 26. janvāra līdz 26. maijam iespiediekārtu ražošanas uzņēmuma dažādās ražotnēs Vācijā;

B)  tā kā, pamatojoties uz sociāliem plāniem, Heidelberger Druckmaschinen atlaida 1800 darbiniekus Vācijā un 1140 darbiniekus citās valstīs jau pirms EGF izmantošanas pieteikumā minētā pārskata perioda;

C)  tā kā šo nozari smagi un tieši skāra finanšu un ekonomikas krīze, kas sekoja vispārējai lejupslīdes tendencei mašīnbūves nozarē, kuras rezultātā 2009. gada aprīlī pasūtījumu apmērs Vācijā bija samazinājies par 52,6 % salīdzinājumā ar 2008. gada aprīli; tā kā uzņēmumam Heidelberger Druckmaschinen AG 2009. gada otrajā ceturksnī pārdošanas kopapjoms samazinājās par 22 % salīdzinājumā ar to pašu periodu 2008. gadā un par 33 % salīdzinājumā ar to pašu periodu 2007. gadā;

D)  tā kā finanšu un ekonomikas krīze notikumu gaitu negatīvi ietekmēja arī netieši, liekot Eiropā samazināt reklāmas materiāliem paredzētos izdevumus par vairāk nekā 9 % salīdzinājumā ar to pašu periodu 2008. gadā; poligrāfijas nozarē šī samazinājuma dēļ kritās jaudas izmantošanas līmenis un palielinājās iekārtu dīkstāve; tādējādi poligrāfijas nozarē krasi tika samazināti kapitālizdevumi, kas savukārt skāra iespiediekārtu ražotājus;

E)  tā kā Heidelberger Druckmaschinen AG centās risināt krīzes radītās problēmas, pieņemot divas pielāgošanās programmas, ar kuru palīdzību izdevumus pirmo reizi samazināja par 100 miljoniem euro gadā, bet vēlāk, apstiprinot papildu pasākumus, izdevumus samazināja par 200 miljoniem euro gadā;

F)  tā kā lielākā darbinieku skaita samazināšana notika Bādenē-Virtembergā (870 atlaistu darbinieku jeb 70 % no visiem atlaistajiem darbiniekiem) un mazāk darbinieku atlaida citās ražotnēs Brandenburgā un Ziemeļreinā-Vestfālenē; atlaižot 870 darbiniekus, par 7 % tika samazināts visu to darbinieku skaits, kuri ir iesaistīti iekārtu ražošanā un kuri veic sociālās drošības iemaksas lielajā Heidelbergas apgabalā, un bezdarba līmenis šajā Bādenes-Virtembergas daļā tika paaugstināts vairāk nekā visā Vācijā tajā pašā periodā;

G)  tā kā EGF regulas 4) apsvērumā ir paredzēts nodrošināt, „ka EGF finansiālie pabalsti tiek koncentrēti uz darba ņēmējiem Kopienas vissmagāk skartajos reģionos un tautsaimniecības nozarēs”;

H)  tā kā 86,6 % atlaisto darbinieku ir vīrieši un tā kā gandrīz 81,9 % darbinieku ir 25 līdz 54 gadus veci;

I)  tā kā 64,9 % no atlaistajiem darbiniekiem ir iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri, bet 25 % — biroju darbinieki, tehniķi un saistīto profesiju pārstāvji;

J)  tā kā pieteikumā ir apgalvots, ka ražošanā nodarbinātajiem strādniekiem, no kuru vidus tika atlaists visvairāk darbinieku, ir laba kvalifikācija;

K)  tā kā īslaicīgu darba meklēšanas pabalstu izmaksās tikai par laikposmiem, kuros atlaistie darbinieki aktīvi piedalīsies aktīvas darba tirgus politikas pasākumos, kas paredzēti saistībā ar pārejas uzņēmumu;

L)  tā kā īslaicīgo darba meklēšanas pabalstu ir tiesīgi saņemt arī atlaistie darbinieki, kas piedalās pasākumos pēc savas iniciatīvas;

M)  tā kā ar EGF pasākumiem satura un laika ziņā papildina un paplašina pasākumus, ko īsteno ar ESF atbalstu un kas ir atkarīgi no līdzfinansējuma, kuru piešķir uzņēmums, kas atlaidis darbiniekus,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja tādēļ aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Vācijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka ir izpildīti nosacījumi finansiāla atbalsta saņemšanai saskaņā ar EGF regulu;

2.  atzinīgi vērtē to, ka sociālie partneri un Vācijas valdība ātri reaģēja uz darbinieku masveida atlaišanu, tādējādi ļaujot budžeta lēmējinstitūcijai apstiprināt pieteikumu par EGF atbalsta piešķiršanu aptuveni sešus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas;

3.  atzinīgi vērtē tā dēvētā pārejas uzņēmuma izveidi, ko saskaņā ar Vācijas modeli atbalsta sociālie partneri un kam lielu daļa finansējuma piešķir uzņēmums, kurš atlaidis darbiniekus;

4.  vēlētos zināt, vai Heidelberger Druckmaschinen AG, piemērojot izmaksu samazināšanas pasākumus pirms pieteikumā minētās darbinieku atlaišanas, ir atlaidis darbiniekus, kas pieteikumā nav iekļauti;

5.  atzinīgi vērtē darbiniekiem sniegto iespēju piedalīties pasākumos pēc savas iniciatīvas; prasa Vācijai sniegt vairāk informācijas par šo pasākumu saistību ar pasākumiem, kas ir iekļauti saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā;

6.  atzinīgi vērtē mācekļiem paredzēto darbsemināru un līdzinieku grupu organizēšanu, kas sniedz viņiem praktiskus padomus par darba dzīvi un iespēju palielināt savas profesionālās izredzes;

7.  konstatē, ka Vācija ierosina pasākumus arī tradicionālākām mērķa grupām, piemēram, darbiniekiem, kuri ir vecāki par 40 un 50 gadiem; šajā sakarībā aicina Komisiju mudināt dalībvalstis izstrādāt un īstenot novatoriskus pasākumus, kas sekmētu garāku darba mūžu un palīdzētu sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktos mērķus;

8.  atzinīgi vērtē pasākumus, ar kuriem veicina pārrobežu mobilitāti; tomēr norāda uz poligrāfijas nozares darba tirgus pasliktināšanos Nīderlandē (skatīt EGF pieteikumus EGF/2009/24–30);

9.  atzinīgi vērtē pasākumus, ar kuriem bezdarba laiku ir paredzēts izmantot profesionālās kompetences uzlabošanai un nostiprināšanai;

10.  aicina Komisiju pieprasīt detalizētāku informāciju par nozarēm, uz kurām darbinieki tiek pārvirzīti, organizējot viņiem mācības vai veicinot pašiem savu uzņēmumu izveidi; šīs padziļinātās analīzes mērķis būtu nodrošināt to, ka darbinieku atkārtota integrācija darba tirgū ir ilgtspējīga un EGF līdzekļi tādējādi tiek izmantoti lietderīgi; šis novērtējums būtu jāveic, ņemot vērā stratēģijā „Eiropa 2020” paredzētos mērķus.

Cieņā

Pervenche Berès


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

18.11.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

13

1

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Juridisks paziņojums - Privātuma politika