Procedura : 2010/2241(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0337/2010

Teksty złożone :

A7-0337/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0456

SPRAWOZDANIE     
PDF 177kWORD 107k
22.11.2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Barbara Matera

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0568 – C7-0332/2010),

–   uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.), w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7-0337/2010),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu PMI z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D. mając na uwadze, że Niemcy wystąpiły o pomoc w związku ze zwolnieniem 1181 pracowników czterech zakładów produkcyjnych przedsiębiorstwa Heidelberger Druckmaschinen w Badenii-Wirtembergii, działającego w branży produkcji maszyn drukarskich,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2.  przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniających jednorazowe, ograniczone w czasie indywidualne wsparcie mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

3.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

4.  odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują szczegółowe dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa do przedstawiania analizy porównawczej tych danych również w sprawozdaniach rocznych, w tym oceny wpływu, jaki te tymczasowe i zindywidualizowane usługi mają na długotrwały powrót na rynek pracy zwolnionych pracowników;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście uruchomienia EFG Komisja zaproponowała źródło środków na płatności alternatywne w stosunku do niewykorzystanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stosując się tym samym do częstych napomnień Parlamentu Europejskiego, że EFG powstał jako odrębny instrument mający własne cele i harmonogram, wobec czego należy określić stosowne linie budżetowe dla celów przesunięć;

6.  zwraca uwagę, że aby uruchomić EFG w tym przypadku, środki na płatności zostaną przekazane z linii budżetowej poświęconej wspieraniu MŚP oraz innowacji; ubolewa z powodu poważnych zaniedbań ze strony Komisji przy wdrażaniu programów ramowych na rzecz konkurencyjności i innowacji, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, który znacznie zwiększył potrzeby w zakresie takiego wsparcia;

7.  przypomina, że należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w kontekście ogólnej oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., w ramach procedury przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013;

8.  z zadowoleniem przyjmuje nowy format wniosku Komisji, w którego uzasadnieniu przedstawiono jasne i szczegółowe informacje na temat wniosku o uruchomienie EFG, przeanalizowano kryteria kwalifikowalności i wyjaśniono powody jego zatwierdzenia co jest zgodne z żądaniami Parlamentu;

9.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia ...

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen z Niemiec)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając zawarte pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), a w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4)      W dniu 27 maja 2010 r. Niemcy złożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Heidelberger Druckmaschinen, uzupełniając go o dodatkowe informacje do dnia 1 lipca 2010 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 8 308 555 EUR.

(5)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w związku z wnioskiem złożonym przez Niemcy.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 8 308 555 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w [...] dnia [...] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym.

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(1) oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) EFG nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach globalnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub ze środków na anulowane zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyjątkiem tych, które dotyczą działu 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki EFG Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie uruchomienia EFG, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wykorzystania EFG i wnioskowanych kwot. Rozmowy trójstronne mogą mieć uproszczoną formę.

II. Aktualna sytuacja: wniosek Komisji

W dniu 15 października 2010 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Niemiec w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Jest to dwudziesty czwarty wniosek o uruchomienie środków analizowany w ramach budżetu na 2010 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 8 308 555 EUR z EFG na rzecz Niemiec. Związany jest ze zwolnieniem – w ciągu czteromiesięcznego okresu odniesienia od 26 stycznia do 26 maja 2010 r. – 1181 pracowników czterech zakładów produkcyjnych przedsiębiorstwa Heidelberger Druckmaschinen AG w Badenii-Wirtembergii działającego w branży produkcji maszyn drukarskich.

Wniosek w sprawie EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen przedłożono Komisji 27 maja 2010 r. i uzupełniono dodatkowymi informacjami, które napływały do 1 lipca 2010 r. Jego podstawą było kryterium interwencji określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia EFG – gdzie przewidziano próg co najmniej 500 zwolnień w przedsiębiorstwie w okresie czterech miesięcy, włącznie z pracownikami zwolnionymi u jego dostawców lub producentów znajdujących się poniżej w łańcuchu dostaw – a jego złożenie miało miejsce w terminie 10 tygodni (art. 5 rozporządzenia).

Podstawą oceny Komisji było określenie powiązania pomiędzy zwolnieniami a głównymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym bądź kryzysem finansowym, nieprzewidziany charakter tych zwolnień, przedstawienie liczby zwolnień i udowodnienie zachowania zgodności z wymogami określonymi w art. 2 lit. a), wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru tych zwolnień, identyfikacja dokonujących tych zwolnień przedsiębiorstw i pracowników przewidzianych do objęcia pomocą, obszarów, których dotyczy ten problem, oraz ich władz i zainteresowanych stron, wpływ zwolnień na zatrudnienie na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, łącznie z jego zgodnością z działaniami finansowymi z funduszy strukturalnych, terminy, w których rozpoczęto lub na które planowano rozpoczęcie realizacji spersonalizowanych usług dla zwalnianych pracowników, procedury konsultacji z partnerami społecznymi oraz systemy zarządzania i kontroli.

Według oceny Komisji wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG i w związku z tym Komisja sugeruje jego zatwierdzenie przez władzę budżetową.

W celu uruchomienia EFG Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków (DEC 38/2010) na łączną kwotę 8 308 555 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) w zobowiązaniach oraz z linii budżetowej „Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji”(01 04 04) w płatnościach do linii budżetowych EFG (04 05 01).

Sprawozdawczyni z zadowoleniem zauważa, że Komisja określiła alternatywne źródło środków na płatności inne niż niewykorzystane środki EFS, zgodnie z ponawianymi wezwaniami Parlamentu Europejskiego.

Sprawozdawczyni uważa jednak, że dokonany w tym przypadku wybór (linia budżetowa przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji) jest niezadowalający, ze względu na poważne braki, jakie napotyka Komisja przy wdrażaniu programów z zakresu konkurencyjności i innowacji. W dobie kryzysu finansowego środki te powinny raczej zostać zwiększone. Zwraca się w związku z tym do Komisji, aby nie ustawała w wysiłkach w celu identyfikacji bardziej odpowiednich linii budżetowych na płatności w przyszłości.

Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia EFG w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

W 2010 r. władza budżetowa zatwierdziła już piętnaście wniosków o uruchomienie EFG i przesunięcie na rzecz pomocy technicznej na całkowitą kwotę 47 432 497 EUR, co po dodaniu dodatkowej kwoty 26 254 726 EUR związanej z innymi rozpatrywanymi obecnie wnioskami (w tym z niniejszym wnioskiem), pozostawia kwotę 426 312 777 EUR do wykorzystania do końca 2010 r.

III. Procedura

Komisja przedstawiła wniosek o przesunięcie środków(3) w celu zapisania w budżecie na 2010 r. szczegółowych środków na zobowiązania i środków na płatności, zgodnie z wymogami pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym (wymiana pism), chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) komisja ta powinna zostać włączona w tę procedurę w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o środki z EFG.

W następstwie przeprowadzonej oceny komisja EMPL Parlamentu Europejskiego wyraziła zdanie w sprawie uruchomienia EFG i zawarła je w opinii załączonej do niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiego procesu podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia EFG przy poszanowaniu porozumienia międzyinstytucjonalnego.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 38/2010 z dnia 15 października 2010 r.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ES/jm

D(2010)54536

Pan Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 13E158

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze sprawą EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen (COM(2010)568 wersja ostateczna)

Szanowny Panie!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EPML) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen oraz przyjęła następującą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących uwagach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten jest zgodny z art. 2b rozporządzenia w sprawie EFG i dotyczy 1 263 zwolnień, do których doszło podczas czteromiesięcznego okresu odniesienia od 26 stycznia do 26 maja 2010 r. w Niemczech w różnych zakładach należących do jednej firmy produkującej maszyny drukarskie,

B)  mając na uwadze, że 1800 pracowników Heidelberger Druckmaschinen w Niemczech i 1140 pracowników za granicą zwolniono na podstawie planów społecznych, zanim rozpoczął się okres odniesienia stosowany w przypadku wniosków o uruchomienie EFG,

C)  mając na uwadze, że sektor ten został bezpośrednio dotknięty kryzysem finansowym i gospodarczym, na skutek występującej w sektorze budowy maszyn ogólnej tendencji, w wyniku której w kwietniu 2009 r. zamówienia w Niemczech spadły o 52,6% w stosunku do poziomu z kwietnia 2008 r.; mając na uwadze, że całkowita sprzedaż „Heidelberger Druckmaschinen AG” spadła o 22% w drugim kwartale 2009 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2008 r., a o 33% w stosunku do analogicznego okresu w 2007 r.,

D)  mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i finansowy również pośrednio wpłynął negatywnie na rozwój sytuacji, gdyż spowodował spadek wydatków na materiały reklamowe o 9% w stosunku do analogicznego okresu w 2008 r.; w branży drukarskiej spadek ten doprowadził do mniejszego wykorzystania mocy produkcyjnych i do dłuższego przestoju maszyn; w konsekwencji branża drukarska zareagowała drastycznymi cięciami wydatków kapitałowych, co z kolei wywołało negatywne skutki dla producentów maszyn drukarskich,

E)  mając na uwadze, że przedsiębiorstwo „Heidelberger Druckmaschinen AG” próbowało zaradzić kryzysowi za pomocą dwóch programów dostosowawczych, najpierw przez redukcję kosztów o 100 mln EUR rocznie, a następnie przez dodatkowe środki mające na celu zmniejszenie kosztów o 200 mln EUR rocznie,

F)  mając na uwadze, że do większości zwolnień doszło w Badenii-Wirtembergii (870 zwolnień, czyli 70% wszystkich zwolnionych pracowników), zaś mniejszej liczby zwolnień dokonano w innych zakładach produkcyjnych w Brandenburgii i w Nadrenii Pólnocnej-Westfalii; liczba 870 zwolnień odpowiada 7% wszystkich osób zatrudnionych w branży produkcji maszyn i opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na obszarze Wielkiego Heidelbergu, co oznacza, że wzrost bezrobocia w tej części Badenii‑Wirtembergii był znacznie wyższy niż w całych Niemczech w tym samym okresie,

G)  mając na uwadze, że zgodnie z motywem 4 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby wkład finansowy z EFG był „skoncentrowany na pracownikach z najpoważniej dotkniętych regionów i sektorów gospodarki Wspólnoty”,

H)  mając na uwadze, że 86,6% zwolnionych pracowników to mężczyźni, a prawie 81,9% pracowników jest w wieku 25-54 lat,

I)  mając na uwadze, że 64,9% zwolnionych pracowników to operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, a 25% zwolnionych pracowników to pracownicy biurowi, technicy i inny personel średniego stopnia,

J)  mając na uwadze, że we wniosku stwierdzono, że kategoria pracowników przemysłowych, której dotyczyło najwięcej zwolnień, charakteryzuje się wysokim poziomem kwalifikacji,

K)  mając na uwadze, że świadczenie na okres poszukiwania pracy/ zasiłek krótkoterminowy przyznaje się wyłącznie na okresy, w których zwolnieni pracownicy czynnie korzystają z aktywnych instrumentów rynku pracy przewidzianych w ramach spółki transferowej,

L)  mając na uwadze, że pracownicy korzystający z instrumentów z własnej inicjatywy również kwalifikują się do świadczenia na okres poszukiwania pracy/ zasiłku krótkoterminowego,

M)  mając na uwadze, że środki EFG stanowią uzupełnienie i poszerzenie – pod względem treści i czasu – środków, które są wspierane w ramach EFS i zależą od współfinansowania zwalniającego przedsiębiorstwa,

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Niemiec:

1.  podziela pogląd Komisji, że spełnione zostały warunki pomocy finansowej określone w rozporządzeniu w sprawie EFG;

2.  z zadowoleniem przyjmuje szybką reakcję partnerów społecznych i rządu niemieckiego na masowe zwolnienia, dzięki której organ budżetowy będzie mógł przyjąć wniosek o udzielenie wsparcia w ramach EFG w terminie około 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o uruchomienie środków;

3.  z zadowoleniem przyjmuje utworzenie tzw. spółki transferowej, która – zgodnie z modelem niemieckim – jest wspierana przez partnerów społecznych i finansowana w znacznej części przez przedsiębiorstwo zwalniające;

4.   zastanawia się, czy środki mające na celu zmniejszenie kosztów zastosowane przez „Heidelberger Druckmaschinen AG” przed zwolnieniami nie spowodowały już wcześniej redukcji zatrudnienia, która nie została uwzględniona we wniosku;

5.  z zadowoleniem przyjmuje możliwość korzystania przez pracowników ze środków z własnej inicjatywy; zwraca się do Niemiec o więcej informacji na temat tych środków, wraz ze środkami objętymi skoordynowanym pakietem zindywidualizowanych usług;

6. z zadowoleniem przyjmuje instrument, jakim są warsztaty/ zajęcia grupowe skierowane do osób będących w trakcie nauki zawodu i zapewniające im praktyczne doradztwo dotyczące kariery zawodowej, a także dalszego rozwoju perspektyw zawodowych;

7. zauważa, że Niemcy proponują też zajęcia dla bardziej tradycyjnych grup docelowych, jak pracownicy powyżej 40 i powyżej 50 roku życia; wzywa w związku z tym Komisję, aby zachęciła państwa członkowskie do opracowania i wdrożenia innowacyjnych środków, które będą sprzyjać wydłużeniu życia zawodowego i przyczyniać się do realizacji celów określonych w strategii UE 2020;

8.  z zadowoleniem przyjmuje środki sprzyjające mobilności transgranicznej; zwraca jednak uwagę na zły stan rynku pracy w przemyśle drukarskim w Holandii (zob. wnioski o uruchomienie EFG – EGF/2009/24-30);

9.  z zadowoleniem przyjmuje środki służące wykorzystaniu czasu bezrobocia na aktualizację i ugruntowanie kompetencji zawodowych;

10.  wzywa Komisję do dokonania bardziej wnikliwej analizy sektorów, na które ukierunkowuje się pracowników pod kątem szkoleń i zakładania własnych firm; celem tej dogłębnej analizy powinno być zagwarantowanie trwałego charakteru powrotu tych pracowników na rynek pracy, a co za tym idzie – dobre wykorzystanie EFG; ocenę tę należy przeprowadzić w kontekście celów określonych w strategii UE 2020;

Z poważaniem

Pervenche Berès


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

18.11.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności