Postup : 2010/2241(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0337/2010

Predkladané texty :

A7-0337/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0456

SPRÁVA     
PDF 173kWORD 110k
22.11.2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Barbara Matera

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0337/2010),

A. keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom vstupe na trh práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený o žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej hospodárskej a finančnej krízy,

C. keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

D. keďže Nemecko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 1 181 pracovníkov zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení,

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju výzvu, aby sa komparatívne zhodnotenie týchto údajov uviedlo aj v príslušných výročných správach, a to vrátane hodnotenia vplyvov týchto dočasných a personalizovaných služieb na dlhodobé opätovné začlenenie prepustených pracovníkov do trhu práce;

5.  v súvislosti s mobilizáciou EGF víta skutočnosť, že Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  poznamenáva, že s cieľom mobilizovať EGF pre tento prípad sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu MSP a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Európskej komisie pri plnení rámcových programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mohla výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia;

8.  víta nový formát návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10. poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z xxx

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Nemecko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní na trhu práce.

(2)      Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí predložených od 1. mája 2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4)      Nemecko podalo 27. mája 2010 žiadosť o mobilizáciu prostriedkov EGF v súvislosti s prepúšťaním v podniku Heidelberger Druckmaschinen a do 1. júla 2010 ju dopĺňalo o dodatočné informácie. Žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 8 308 555 EUR.

(5)      EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Nemecka,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť sumu 8 308 555 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

              Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov okrem prostriedkov, ktoré súvisia s okruhom 1b. Príslušné sumy sa začlenia do rozpočtu ako rezerva, hneď ako sa určia dostatočné rezervy v rámci stropov a/alebo zrušené záväzky.

Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň sa môže usporiadať trialóg na dosiahnutie dohody o využívaní fondu a o požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v zjednodušenej forme.

II. Aktuálny stav: návrh Komisie

Komisia prijala 15. októbra 2010 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Nemecka s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov, ktorí boli prepustení z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy, na trh práce.

Toto je dvadsiata štvrtá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 8 308 555 EUR z EGF v prospech Nemecka. Týka sa 1 181 prepustených zamestnancov zo štyroch pracovísk podniku Heidelberger Druckmaschinen AG v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko pôsobiaceho v odvetví výroby tlačiarenských zariadení počas štvormesačného referenčného obdobia od 26. januára 2010 do 26. mája 2010.

Táto žiadosť, vec EGF/2010/018 DE/ Heidelberger Druckmachinen, bola Komisii predložená 27. mája 2010 a do 1. júla 2010 bola doplnená o dodatočné informácie. Žiadosť vychádzala z intervenčných kritérií podľa článku 2 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov, a bola podaná v lehote 10 týždňov (článok 5 nariadenia).

Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 písm. a), vysvetlenia nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb príslušným pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi a riadiacich a kontrolných systémov.

V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun (DEC 38/2010) celkovej sumy 8 308 555 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v záväzkoch a z rozpočtového riadka Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácie (01 04 04) v platbách do rozpočtových riadkov EGF (04 05 01).

Spravodajkyňa si s potešením všíma, že Komisia našla na základe početných žiadostí Európskeho parlamentu alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých prostriedkov ESF.

Domnieva sa však, že výber uskutočnený v tomto prípade (rozpočtový riadok určený na podporu podnikania a inovácií) nie je uspokojujúci vzhľadom na vážne nedostatky, s ktorými sa Komisia stretáva pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie. V čase hospodárskej krízy by sa mali tieto rozpočtové prostriedky skôr zvyšovať. Vyzýva preto Komisiu, aby v budúcnosti pokračovala vo svojom úsilí identifikovať vhodnejšie rozpočtové riadky na platby.

MID umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

V roku 2010 rozpočtový orgán už schválil pätnásť návrhov na mobilizáciu fondu a presun do oblasti technickej pomoci v celkovej výške 47 432 497 EUR, takže spolu s dodatočnou sumou vo výške 26 254 726 EUR týkajúcou sa ostatných prerokovávaných návrhov (vrátane tohto návrhu) ostáva k dispozícii do konca roku 2010 suma 426 312 777 EUR.

III. Postup

Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov(3) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, okrem prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody by sa mal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

Výbor EMPL Európskeho parlamentu po zhodnotení žiadosti vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku pripojenom k tejto správe.

Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 38/2010 z 15. októbra 2010.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ES/jm

D(2010)54536

pán Alain Lamassoure

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 13E158

Predmet: stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) týkajúce sa prípadu EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen (KOM(2010)568 v konečnom znení)

Vážený pán Lamassoure,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. V tejto súvislosti výbor EMPL predkladá niektoré poznámky, pričom však nijako nespochybňuje prevod finančných prostriedkov.

Výbor EMPL vychádzal vo svojej rozprave z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť je v súlade s článkom 2 písm. a) nariadenia o EGF a týka sa 1 263 osôb, ktoré boli prepustené v priebehu 4-mesačného referenčného obdobia od 26. januára do 26. mája 2010 v Nemecku v rozličných závislých podnikoch jednej spoločnosti, ktorá vyrába tlačiarenské stroje,

B)  keďže už pred začatím referenčného obdobia pre žiadosť o pomoc z EGF bolo na základe sociálnych plánov prepustených 1800 pracovníkov Heidelberger Druckmaschinen v Nemecku a 1140 v iných krajinách,

C)  keďže toto odvetvie vážne zasiahla finančná a hospodárska kríza v súlade so všeobecným trendom v sektore stavby strojov, čo malo v apríli 2009 za následok pokles objednávok v Nemecku o 52,6 % oproti aprílu 2008; keďže v prípade Heidelberger Druckmaschinen AG sa celkový obrat v druhom štvrťroku 2009 znížil o 22 % oproti rovnakému obdobiu roka 2008 a o 33 % oproti rovnakému obdobiu roka 2007,

D)  keďže finančná a hospodárska kríza negatívne ovplyvnila vývoj aj nepriamo, lebo spôsobila pokles výdavkov na reklamné materiály v Európe o viac ako 9 % oproti rovnakému obdobiu roka 2008; v prípade tlačiarenského odvetvia tento pokles viedol k menšej miere využívania kapacít a k častejším obdobiam nečinnosti zariadení; tlačiarenský priemysel reagoval na tento vývoj výrazným znížením kapitálových výdavkov, čo malo nepriaznivý vplyv na výrobcov tlačiarenských zariadení,

E)  keďže spoločnosť Heidelberger Druckmaschinen AG sa snažila čeliť kríze dvoma adaptačnými programami, najprv znížením nákladov o 100 miliónov EUR ročne a neskôr dodatočnými opatreniami na zníženie nákladov o 200 miliónov EUR ročne,

F)  keďže najväčší počet pracovníkov bol prepustený v Bádensku-Württembersku (870 prepustených pracovníkov, t. j. 70 % všetkých prepustených) a menší počet v iných výrobných závodoch v Brandenbursku a Severnom Porýní-Vestfálsku; týchto 870 prepustených pracovníkov predstavuje zníženie počtu všetkých pracovníkov v odvetví výroby strojov a zariadení, ktorí prispievali na sociálne zabezpečenie v širšom regióne Heidelberg, o 7 % a omnoho výraznejšie zvýšenie miery nezamestnanosti v tejto časti Bádenska-Württemberska ako za rovnaké obdobie za celé Nemecko,

G)  keďže v nariadení o EGF sa v odôvodnení 4 stanovuje, že by sa malo „zabezpečiť, aby sa finančný príspevok z EGF zameral na pracovníkov v najviac postihnutých regiónoch a hospodárskych odvetviach Spoločenstva“,

H)  keďže 86,6 % prepustených pracovníkov predstavujú muži a takmer 81,9 % pracovníkov sú ľudia vo veku 25 až 54 rokov,

I)  keďže 64,9 % prepustených pracovníkov sú operátori strojov a zariadení a montážni pracovníci a 25 % prepustených pracovníkov sú úradníci, technici a pridružení odborníci,

J)  keďže v žiadosti sa uvádza, že kategória priemyselných pracovníkov, v ktorej došlo k najväčšiemu prepúšťaniu, má dobrú úroveň kvalifikácie,

K)  keďže príspevok na hľadanie zamestnania: krátkodobý príspevok bude vyplatený iba za obdobia, počas ktorých sa prepustení pracovníci aktívne zúčastňujú na aktívnych opatreniach trhu práce, ktoré sú dostupné v rámci prechodnej spoločnosti,

L)  keďže pracovníci, ktorí sa zúčastňujú na opatreniach z vlastnej iniciatívy, majú tiež nárok na príspevok na hľadanie zamestnania/krátkodobý príspevok,

M)  keďže opatrenia EGF dopĺňajú a rozširujú opatrenia podporované z ESF, ktoré závisia od spolufinancovania prepúšťajúcou spoločnosťou, z hľadiska obsahu a času,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme v súvislosti so žiadosťou Nemecka, tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky na finančný príspevok podľa nariadenia o EGF sú splnené;

2.  víta rýchlu reakciu sociálnych partnerov a nemeckej vlády na hromadné prepúšťanie, čo umožní, aby rozpočtový orgán schválil žiadosť o podporu z EGF približne 6 mesiacov po jej podaní;

3.  víta vytvorenie tzv. prechodnej spoločnosti, ktorú podľa nemeckého modelu podporujú sociálni partneri a ktorú z väčšej časti financuje prepúšťajúca spoločnosť;

4.  pýta sa, či opatrenia spoločnosti Heidelberger Druckmaschinen AG na zníženie nákladov, ktoré uplatňovala pred prepúšťaním, už vtedy vyústili do prepustenia pracovníkov, ktorí nie sú zahrnutí v žiadosti;

5.  víta, že pracovníci majú možnosť zúčastňovať sa na opatreniach z vlastnej iniciatívy; žiada od Nemecka viac informácií o vzťahu týchto opatrení k opatreniam zahrnutým v koordinovanom súbore personalizovaných služieb;

6.  víta opatrenie workshopy/partnerské skupiny, ktoré sa zameriava na učňov a poskytuje im praktické rady pre pracovný život a ďalší rozvoj ich odborného rozhľadu;

7.  konštatuje, že Nemecko navrhuje aj činnosti pre tradičnejšie cieľové skupiny pracovníkov vo veku nad 40 rokov a nad 50 rokov; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty k tomu, aby navrhovali a uplatňovali inovatívne opatrenia, ktoré podporia dlhší pracovný život a prispejú k dosiahnutiu cieľov stanovených v stratégii EÚ 2020;

8.  víta opatrenia podporujúce cezhraničnú mobilitu; poukazuje však na zlú situáciu na trhu práce v tlačiarenskom priemysle v Holandsku (pozri žiadosti o pomoc z EGF EGF/2009/24 –30);

9.  víta, že opatrenia využívajú obdobie nezamestnanosti na aktualizáciu a upevnenie odborných zručností;

10.  vyzýva Komisiu, aby hlbšie preskúmala odvetvia, na ktoré sa majú pracovníci preorientovať v súvislosti s odbornou prípravou alebo zriadením vlastného podnikania; cieľom tejto hĺbkovej analýzy by malo byť zabezpečenie udržateľnosti opätovného vstupu pracovníkov na trh práce, a tým dobrého využitia EGF; toto posúdenie by sa malo uskutočniť vzhľadom na ciele stanovené v stratégii EÚ 2020;

S pozdravom

Pervenche Berès


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.11.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

13

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia