Förfarande : 2010/2241(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0337/2010

Ingivna texter :

A7-0337/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0456

BETÄNKANDE     
PDF 154kWORD 86k
22.11.2010
PE 450.929v02-00 A7-0337/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Barbara Matera

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010 – 2010/2241(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0568 – C7‑0332/2010),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2),

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0337/2010), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

D. Tyskland har ansökt om bidrag från fonden till följd av 1 181 uppsägningar fördelade på fyra produktionsanläggningar tillhörande företaget Heidelberger Druckmaschinen AG i Baden-Württemberg, som tillverkar tryckpressar.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

2.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera övertaliga arbetstagare på arbetsmarknaden.

3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit arbetslösa. Parlamentet erinrar om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller detaljerade uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter, inklusive en bedömning av vilka effekter dessa tillfälliga och individanpassade tjänster har på den långsiktiga integreringen av uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden.

5.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter föreslagit en alternativ källa till betalningsbemyndiganden utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, efter många påminnelser från Europaparlamentet om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att tillbörliga budgetposter för överföringar därför måste fastställas.

6   Europaparlamentet konstaterar att om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska kunna utnyttjas så måste betalningsbemyndiganden överföras från en budgetpost avsedd för stöd till små och medelstora företag och innovation. Parlamentet beklagar att kommissionen i många fall brustit allvarligt i samband med genomförandet av ramprogrammen för konkurrenskraft och innovation, särskilt under en ekonomisk kris då behovet av sådant stöd kraftigt borde ha ökat.

7.  Europaparlamentet påminner om att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och vilket mervärde den skapar bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av de program och andra instrument som inrättats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

8.  Europaparlamentet välkomnar det nya formatet för kommissionens förslag, där det i motiveringsdelen läggs fram tydliga och detaljerade uppgifter om ansökan med en analys av kriterierna för stödberättigande och en förklaring av orsakerna till att ansökan godkänts, vilket ligger i linje med parlamentets krav.

9.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den ...

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen från Tyskland)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1), särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2), särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag(3), och

av följande skäl:

(1)       Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)       Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)       Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner EUR per år.

(4)       Tyskland lämnade den 27 maj 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Heidelberger Druckmaschinen, och kompletterade ansökan med uppgifter fram till den 1 juli 2010. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 8 308 555 EUR ska anslås.

(5)       Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd Tyskland ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 8 308 555 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar                        På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

(1)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1

(3)

EUT C […], […], s. […].


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av större strukturella förändringar i världshandelsmönstren.

Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006(2) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner EUR, som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under budgetrubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller frigjort åtaganden.

Förfarandet går till så att kommissionen efter en positiv bedömning av en ansökan lägger fram ett förslag till budgetmyndigheten om att utnyttja fonden och samtidigt gör en begäran om överföring av medel. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjandet av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan ske i förenklad form.

II. Aktuellt läge: Kommissionens förslag

Den 15 oktober 2010 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för globaliseringseffekter till förmån för Tyskland för att stödja återintegrering på arbetsmarknaden av arbetstagare som har blivit uppsagda som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den tjugofjärde ansökan som ska behandlas inom ramen för budgeten för 2010 och avser utnyttjande av ett totalbelopp på 8 308 555 EUR från fonden till förmån för Tyskland. Ansökan avser 1 181 uppsägningar fördelade på fyra produktionsanläggningar tillhörande företaget Heidelberger Druckmaschinen AG i Baden-Württemberg, som tillverkar tryckpressar, under referensperioden på fyra månader från den 26 januari till den 26 maj 2010.

Denna ansökan, ärende EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmachinen, lämnades in till kommissionen den 27 maj 2010 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 1 juli 2010. Ansökan grundade sig på interventionskriterierna i artikel 2 a i förordningen om Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter, som kräver att minst 500 arbetstagare sägs upp vid ett företag under en fyramånadersperiod, inklusive hos underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled, och den lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som föreskrivs i artikel 5 i förordningen.

Kommissionens bedömning baserades på en analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller finanskrisen, den oförutsägbara karaktären på de aktuella uppsägningarna, belägg för antalet uppsagda och uppfyllande av kriterierna i artikel 2 a, förklaring till uppsägningarnas oförutsägbara karaktär, uppgift om vilka företag som tvingas avskeda personal och vilka arbetstagare som stödet ska riktas till, en beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer, de förväntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen, det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, det eller de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter samt system för ledning och kontroll.

Enligt kommissionens bedömning har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts i ansökan. Budgetmyndigheten rekommenderas att godkänna ansökningarna.

För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring (DEC 38/2010) till budgetmyndigheten om ett sammanlagt belopp på 8 308 555 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) för åtagandebemyndiganden och från budgetposten ”Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation” (01 04 04) för betalningsbemyndiganden till budgetposten för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 05 01).

Föredraganden är glad över att kunna konstatera att kommissionen har pekat ut en alternativ källa till betalningsbemyndiganden, utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, i enlighet med upprepade krav från Europaparlamentet.

Hon anser dock att valet i detta fall (budgetpost avsedd för stöd till företagande och innovation) inte är tillfredsställande med tanke på de allvarliga brister som kommissionen uppvisar vid genomförandet av programmen för konkurrenskraft och innovation. Under en period av ekonomisk kris bör dessa anslag faktiskt snarast höjas. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att fortsätta ansträngningarna för att hitta mer lämpliga budgetposter för betalningar i framtiden.

Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

Under 2010 har budgetmyndigheten redan godkänt 15 förslag om utnyttjande av fonden och en överföring av tekniskt bistånd till ett sammanlagt belopp på 47 432 497 EUR, vilket tillsammans med det ytterligare belopp på 26 254 726 EUR som härrör sig från de övriga förslag som för närvarande diskuteras (inklusive detta), gör att det återstår ett belopp på 426 312 777 EUR fram till utgången av 2010.

III. Förfarande

Kommissionen har inkommit med en begäran om överföring(3) för att föra in specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Trepartsförfarandet avseende kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en skriftväxling), enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna ur fonden.

Efter sin bedömning lade Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka beskrivs i det yttrande som bifogas detta betänkande.

I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande, med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

(1)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 38/2010 av den 15 oktober 2010.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ES/jm

D(2010)54536

Alain Lamassoure

Ordförande för budgetutskottet

ASP 13E158

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen (KOM(2010)568).

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad arbetsgruppen respektive fonden) granskade utnyttjandet av fonden för ärendet EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen och antog följande yttrande.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill utskottet för sysselsättning och sociala frågor framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta överföringen av betalningsbemyndigandena.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan stämmer överens med artikel 2a i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och avser 1 263 uppsägningar som gjordes under referensperioden på fyra månader mellan den 26 januari och den 26 maj 2010 i olika fabriker tillhörande ett företag som framställer tryckeriutrustning.

B)  1 800 arbetstagare på företaget Heidelberger Druckmaschinen i Tyskland och 1 140 arbetstagare utomlands sades upp utifrån sociala planer redan innan referensperioden för ansökan från fonden hade inletts.

C)  Denna bransch drabbades hårt av den finansiella och ekonomiska krisen efter den övergripande trenden i maskintillverkningsbranschen som i april 2009 resulterade i minskade ett fall i orderingången i Tyskland med 52,6 procent under nivån i april 2008. För Heidelberger Druckmaschinen AG föll försäljningen med 22 procent under andra kvartalet 2009 jämfört med samma period 2008 och med 33 procent jämfört med samma period 2007.

D)  Den finansiella och ekonomiska krisen hade dessutom indirekt en negativ inverkan på utvecklingen genom att utgifterna för annonsmaterial minskade med mer än 9 procent i Europa jämfört med samma period 2008. För tryckeribranschen resulterade denna minskning i en lägre grad av kapacitetsutnyttjande och ökad tid då utrustningen inte användes. Detta fick till följd att tryckeriindustrin reagerade med drastiska nedskärningar i utgifter för kapitalinvesteringar, vilket i sin tur påverkade tillverkarna av tryckutrustning.

E)  Heidelberger Druckmaschinen AG försökte möta krisen med två anpassningsprogram, först genom att minska kostnaderna med 100 miljoner euro per år och senare med ytterligare åtgärder för att skära ned kostnaderna med 200 miljoner euro per år.

F)  De flesta av uppsägningarna gjordes i Baden-Württemberg (870 uppsagda personer, eller 70 procent av alla uppsagda arbetstagare) och ett mindre antal vid andra vid andra produktionsenheter i Brandenburg och Nordrhein-Westfalen. De 870 uppsägningarna utgör en minskning med 7 procent av samtliga arbetstagare som arbetar med tillverkning av maskinutrustning och som omfattas av det sociala trygghetssystemet i Heidelbergområdet och en avsevärt större ökning av arbetslösheten i denna del av Baden‑Württemberg än under samma period för Tyskland som helhet.

G)  I skäl 4 i förordningen anges att man ska se till att ekonomiska bidrag från fonden inriktas på arbetstagare i de regioner och ekonomiska sektorer i gemenskapen som drabbats hårdast.

H)  86,6 procent av de uppsagda arbetstagarna är män och nära 81,9 procent är mellan 25 och 54 år.

I)  64,9 procent av de uppsagda arbetstagarna är process- och maskinoperatörer och montörer och 25 procent av de uppsagda arbetstagarna är tjänstemän, tekniker och övriga anställda.

J)  I ansökan anges att personerna i kategorin industriarbetare, där de flesta av de förlorade arbetstillfällena återfinns, har goda kvalifikationer.

K)  Följande gäller för bidraget för arbetssökande: Ett kortfristigt bidrag kommer endast att betalas ut för perioder inom vilka de uppsagda arbetstagarna aktivt deltar i arbetsmarknadsåtgärder som tillhandahålls inom ramen för övergångsföretaget.

L)  Arbetstagare som deltar i åtgärder på eget initiativ är också berättigade till ersättning för det kortfristiga bidraget för att söka arbete.

M)  Åtgärderna från fonden är ett komplement och en förlängning i fråga om innehåll och tidsfrist av åtgärder som stöds av Europeiska socialfonden och som är avhängiga av medfinansiering från det företag som sagt upp anställda.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Tysklands ansökan:

1.  Europaparlamentet håller med kommissionen om att villkoren för ekonomiskt bidrag från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är uppfyllda

2.  Europaparlamentet välkomnar den snabba reaktionen från arbetsmarknadens parter och den tyska regeringen på massuppsägningarna som kommer att möjliggöra beslut i budgetmyndigheten om begäran om stöd från globaliseringsfonden cirka sex månader efter att ansökan ingivits.

3.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett så kallat övergångföretag som enligt tysk modell stöds av arbetsmarknadens parter och till stor del finansieras av det företag som sagt upp anställda.

4.  Europaparlamentet undrar om redan de nedskärningar som tillämpats av Heidelberger Druckmaschinen AG före uppsägningarna resulterade i uppsagda som inte ingår i ansökan.

5.  Europaparlamentet välkomnar möjligheten för arbetstagare att delta i åtgärder på eget initiativ. Parlamentet begär mer information från Tyskland om förhållandet mellan dessa åtgärder och de åtgärder som ingår i det samordnade paketet med individanpassade tjänster.

6.  Europaparlamentet välkomnar den åtgärd med seminarier och gruppdiskussioner som riktar sig till lärlingar och är till för att ge praktiska råd för yrkeslivet och för att utveckla deras yrkesmöjligheter ytterligare.

7.  Europaparlamentet konstaterar att Tyskland även föreslår åtgärder för mera traditionella målgrupper som arbetstagare över 40 och 50 år. Europaparlamentet uppmanar i detta hänseende kommissionen att uppmana medlemsstaterna att utforma och genomföra innovativa åtgärder som främjar långa yrkesliv och bidrar till att de fastställda målen för EU2020-strategin nås.

8.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som främjar gränsöverskridande rörlighet. Parlamentet pekar samtidigt på den försämrade arbetsmarknaden inom tryckeriindustrin i Nederländerna (se EGF-ansökan EGF/2009/24-30).

9.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder där man utnyttjar tiden som arbetslöshet till att uppdatera och fördjupa yrkeskunskaper.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att närmare undersöka de branscher som arbetstagarna slussas till när det gäller utbildning eller startande av egna företag. Parlamentet menar att syftet med en sådan djupanalys bör vara att säkerställa att återintegreringen av arbetstagarna på arbetsmarknaden är hållbar och att fonden för justering för globaliseringseffekter alltså använts på ett bra sätt. Parlamentet anser att denna utvärdering bör genomföras med beaktande av de syften som fastställts i EU 2020‑strategin.

Med vänlig hälsning

Pervenche Berès


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

18.11.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

13

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy