RAPPORT dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni

23.11.2010 - (2010/2202(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin
Rapporteur: Laima Liucija Andrikienė


Proċedura : 2010/2202(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0339/2010

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-Rapport Annwali 2009 dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni

(2010/2202(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–       wara li kkunsidra l-ħdax-il rapport annwali tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja li jkopri l-perjodu minn Lulju 2008 sa Diċembru 2009,

–       wara li kkunsidra l-Artikoli 6 u 21 tat-Trattat ta’ Lisbona,

–       wara li kkunsidra l-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem u l-istrumenti internazzjonali rilevanti kollha tad-drittijiet tal-bniedem,

–       wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti,

–       wara li kkunsidra l-konvenzjonijiet dwar id-drittjiet tal-bniedem kollha tan-NU u l-protokolli fakultattivi tagħhom[1],

–       wara li kkunsidra l-istrumenti reġjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi b’mod partikolari l-Karta Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli, il-Protokoll Fakultattiv dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika, il-Konvenzjoni Amerikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Kummissjoni Intergovernattiva dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-ASEAN,

–       wara li kkunsidra d-dħul fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 2002 tal-Istatut ta’ Ruma tal-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI) u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament marbuta mal-QKI[2],

–       wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/444/pesk tas-16 ta’ Ġunju 2003 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kunsill b’segwitu għall-Pożizzjoni Komuni; waqt li jfakkar fir-rwol essenzjali tal-QKI fil-prevenzjoni ta’ reati serji fil-ġurisdizzjoni tagħha;

–       wara li kkunsidra l-impenn tal-Unjoni Ewropea għall-appoġġ tal-funzjonament effettiv tal-QKI;

–       wara li kkunsidra li hu d-dmir ta’ kull Stat li jeżerċita l-ġurisdizzjoni kriminali tiegħu fuq dawk li huma responsabbli minn krimini internazzjonali, –   wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u n-negozjati li għaddejjin dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni,

–       wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea[3],

––     wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Sħubija AKP-UE u r-reviżjoni tiegħu[4],

–       wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 1889/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi strument finanzjarju għall-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja[5] (l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem jew EIDHR),

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta’ Jannar 2009[6] dwar l-iżvilupp tal-Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, inkluż ir-rwol tal-UE, u tal-25 ta’ Frar 2010[7] dwar it-13-il sessjoni tal-Kunsill tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-1 ta’ Frar 2007[8] u tas-26 ta’ April 2007[9] dwar l-inizjattiva għal moratorju universali għall-piena tal-mewt u r-Riżoluzzjoni 62/149 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti tat-18 ta’ Diċembru 2007 dwar moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt, kif ukoll ir-riżoluzzjoni tiegħu tas-7 ta’ Ottubru 2010 dwar il-Jum Dinji kontra l-Piena tal-Mewt;

–       wara li kkunsidra l-Protokoll Nru 13 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB) dwar l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt fiċ-ċirkostanzi kollha,

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-attivitajiet tar-Rappreżentanti Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-NU dwar is-Sitwazzjoni tad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-linji gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, u r-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-6 ta’ Ġunju 2010 dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem[10],

–       wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-eliminazzjoni ta’ kull forma ta’ intolleranza u diskriminazzjoni għalraġunijiet ta’ reliġjon jew twemmin,–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar il-promozzjoni tal-osservanza tad-dritt umanitarju internazzjonali (IHL)[11], dwar il-piena tal-mewt, dwar it-tortura u trattamenti krudili, inumani jew degradanti oħra, dwar id-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi mhux membri tal-UE, dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal u dwar il-vjolenza kontra n-nisa u l-ġlieda kontra kull xorta ta’ diskriminazzjoni kontrihom,

–       wara li kkunsidra s-Sett ta’ Miżuri tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tat-Tgawdija tad-Drittijiet tal-Bniedem kollha minn Persuni Lesbjani, Omosesswali, Bisesswali u Transesswali (LGBT)[12],

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ Ottubru 2009 dwar il-bini tad-demokrazija fir-relazzjonijiet barranin tal-UE[13],

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet kollha li adotta dwar każijiet urġenti ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt,

–       wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta’ Jannar 2010 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina, speċjalment fil-każ ta’ Liu Xiaobo[14],

–       wara li kkunsidra l-Artikoli 48 u 119(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

–       wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-0339/2010),

A.     billi l-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem għadha d-dokument ta’ referenza tad-dinja, li tqiegħed lill-bnedmin kollha fil-qalba tal-azzjoni,

B.     billi l-11-il Rapport Annwali tal-Unjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (2008/9) jipprovdi ħarsa globali lejn l-azzjoni tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja,

C.     billi din ir-riżoluzzjoni għandha l-għan li teżamina, tevalwa u f’każijiet speċifiċi, toffri kritika kostruttiva tal-attivitajiet tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija,

D.     billi r-rekord intern tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE għandu impatt dirett fuq il-kredibiltà tagħha u l-abilità li timplimenta politika esterna tad-drittijiet tal-bniedem effettiva,

E.     billi l-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-libertá ta’ reliġjon jew ta’ twemmin u d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi,

F.     billi l-ġustizzja, id-demokrazija u l-istat tad-dritt huma l-pilastri tal-paċi sostenibbli, għaliex jiggarantixxu l-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, u billi paċi sostenibbli ma tistax tinkiseb bil-protezzjoni ta’ dawk responsabbli għall-abbużi sistematiċi tad-drittijiet tal-bniedem u l-ksur tal-liġi kriminali internazzjonali,

G.     billi t-Trattat ta’ Lisbona saħħaħ is-setgħat tal-UE fuq il-politika barranija b’mod li se jsaħħaħ il-valuri u l-objettivi tagħha; billi l-innovazzjonijiet prinċipali marbuta mal-azzjoni esterna tal-UE, bħar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà/Viċi President tal-Kummissjoni (RGħ/VP) u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), għandhom ikomplu jikkonsolidaw l-azzjoni esterna tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u għandhom jipprovdu opportunitajiet aħjar għall-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-oqsma relevanti tal-politika kollha,

H.     billi t-Trattat jipprovdi lill-UE b’personalità ġuridika waħda, li se tippermettilha taderixxi għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u, tippermetti li l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) fi Strasburgu tivverifika l-konformità tal-atti tal-UE mal-Konvenzjoni,

I.      billi d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE saret legalment vinkolanti, u b’hekk saħħet il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa;

J.      billi l-UE tappoġġja bis-sħiħ lill-QKI u tippromwovi l-universalità, u tiddefendi l-integrità, tal-Istatut ta’ Ruma bil-ħsieb li tipproteġi u ssaħħaħ l-indipendenza tal-Qorti,

K.     billi l-Pożizzjoni Komuni tas-16 ta’ Ġunju 2003 u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-2004 jeħtieġu aġġornament fid-dawl tal-iżviluppi fil-liġi kriminali internazzjonali mill-2004 ’l hawn; billi l-għajnuna u l-koperazzjoni effikaċi mill-UE jridu jiżdiedu u jitjiebu hekk kif il-mandati għall-arresti u l-proċessi fil-QKI jiżdiedu fin-numru,

L.     billi l-isforzi għall-ġlieda kontra t-terroriżmu fid-dinja żiedu l-ħtieġa tal-konċiljazzjoni tas-sigurtà mar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem,

M.    billi l-kriżi ekonomika u finanzjarja globali kellha impatt negattiv fuq id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali; billi kienu affettwati l-aktar id-drittijiet tal-ifqar persuni; billi, minħabba prezzijiet li qed jogħlew u li huma volatili u l-ispekulazzjonijiet fil-kommoditajiet, miljuni qed jiffaċċaw diffikultajiet kbar biex jissodisfaw bżonnijiet bażiċi f’numru ta’ pajjiżi tal-Afrika, l-Asja u l-Amerika Latina; billi miljuni ta’ persuni qed jiffaċċaw l-insigurtà u l-indinjità, u f’xi pajjiżi l-protesti ntlaqgħu bir-repressjoni u l-vjolenza,

N.     billi d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali għandhom jintlaqgħu bl-istess attenzjoni u jkunu ttrattati bl-istesss livell ta’ importanza li jingħata lid-drittijiet ċivili u politiċi; billi l-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet iffirmati mill-UE u l-pajjiżi li mhumiex fl-UE jridu jiġu rrispettati u implimentati,

O.     billi t-tibdil fil-klima qed ikollu impatt li jdum jinħass fuq perjodu ta’ żmien twil fuq id-drittijiet tal-bniedem; billi hemm probabilità ikbar ta’ konsegwenzi negattivi għall-gruppi vulnerabbli, bħall-popli indiġeni, kemm fil-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw kif ukoll fit-Tramuntana Estrema, iżda dawn jista’ jkollhom ramifikazzjonijiet ħafna iktar wiesgħin ukoll,

P.     billi l-ġlieda kontra l-impunità hija importanti mmens billi għandha l-għan li tevita d-delitti l-aktar gravi u tikkastiga lil min iwettaqhom; billi l-impunità hija kwistjoni b’effetti mifruxa li tikkonċerna firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem, bħat-tortura, il-piena tal-mewt, il-vjolenza kontra n-nisa, il-persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u l-ġlieda kontra t-terroriżmu,

Q.      billi, skont in-NU, il-problema antika tad-drittijiet tal-bniedem tad-dekolonizzazzjoni għadha ma ġietx solvuta fil-każijiet kollha fil-viċinat qrib tal-UE, speċjalment fil-każ tas-Saħara tal-Punent,

R.     wara li kkunsidra l-importanza kbira għall-ħajja tal-istituzzjonijiet Ewropej tal-implimentazzjoni u l-infurzar tal-prinċipji fundamentali kkodifikati fil-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem,

S.     billi qed iseħħu forom ġodda ta’ abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja, partikolarment fil-qasam tat-teknoloġiji tal-informazzjoni l-ġodda, bħall-użu ħażin u ċ-ċensura tal-internet, u l-abbuż tad-dritt għall-ħajja privata permezz tal-użu ta’ data personali,

T.     billi l-libertà tar-reliġjon u t-twemmin kulma tmur qed tiġi mhedda, partikolarment minn gvernijiet awtoritarji li għandhom il-minoranzi reliġjużi fil-mira jew min gvernijiet li jonqsu li jevitaw attakki, fastidju jew atti oħra ta’ ħsara kontra ċerti individwi jew gruppi reliġjużi,

U.     billi d-drittijiet tal-bniedem qed jitkasbru minn pajjiżi li rrikonoxxew il-ġurisdizzjonijiet li joriġinaw mill-Istrumenti Internazzjonali tad-Drittijiet tal-Bniedem u minn dawk li jinjoraw dawk id-drittijiet miksuba storikament,

1.      Itenni d-determinazzjoni qawwija tal-Parlament Ewropew, u jfakkar fl-isforzi fit-tul tiegħu, biex jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja permezz tal-iżvilupp ta’ politika Ewropea b’saħħitha u effettiva tad-drittijiet tal-bniedem li tiggarantixxi koerenza u konsistenza akbar fl-oqsma politiċi kollha u permezz ta’ relazzjonijiet bilaterali ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE u l-parteċipazzjoni attiva fil-fora internazzjonali, kif ukoll bl-appoġġ għall-organizzazzjonijiet internazzjonali u lokali tas-soċjetà ċivili;

2.      Huwa tal-opinjoni li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona jirrappreżenta opportunità storika biex jiġu indirizzati l-lakuni li baqa’ fil-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija; jappella f’dar-rigward għal konformità sħiħa tas-SEAE mal-għan u l-ispirtu tat-Trattat ta’ Lisbona li jimmira li jiżgura li r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem ikunu fil-qalba tal-oqsma varji tal-politika esterna tal-Unjoni kif imħaddna fl-Artikoli 2, 3 u 21 tat-TUE;

3.      Ifakkar li b’konformità mat-Titolu V, Kapitolu 1 tat-Trattat tal-UE, l-azzjoni fix-xena internazzjonali għandha tkun ibbażata fuq il-prinċipji tad-demokrazija, tal-istat tad-dritt, tal-universalità, tal-inaljenibilità u tal-indiviżivibilità tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fundamentali; jenfasizza li dawn il-pronċipji jikkostitwixxu bażi fundamentali komuni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

4.      Iqis, għalhekk, ta’ importanza kbira d-deċiżjoni ta’ fejn għandhom jidħlu d-drittijiet tal-bniedem fl-istruttura tas-SEAE; jitlob għalhekk it-twaqqif ta’ Direttorat għad-Drittijiet tal-Bniedem u tad-Demokrazija bil-kompiti li jiżviluppa strateġija tal-UE b’saħħitha għad-drittijiet tal-bniedem u għad-demokrazija u li jipprovdi koordinazzjoni globali ġewwa l-fora multilaterali kollha; huwa konvint bis-sħiħ, filwaqt li jenfasizza l-bżonn li jitiqies li l-għarfien espert fid-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għandu jkun tkun ankrat bħala responsabilità ewlenija għal kull desk ġeografiku jew tal-politika fis-SEAE, li dan l-approċċ jevita li d-drittijiet tal-bniedem ikunu iżolati u huwa l-uniku mod biex tiġi żgurata konformità sħiħa mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat ta’ Lisbona;

5.      Jirrikonoxxi l-impenn tar-Rgħ/VP li tibni rwol attiv għall-UE fix-xena dinjija bl-għan li tippromwovi d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija globalment; iħeġġeġ f’dar-rigward lir-RGħ/VP tieħu l-azzjoni meħtieġa għat-twaqqif ta’ COHOM ibbażat fi Brussell bil-ħsieb li jintegra u jiggarantixxi b’mod effikaċi l-kontribut f’waqtu f’oqsma oħra tal-istituzzjonijiet u l-politika tal-UE; jistieden bl-istess spirtu lir-Rgħ/VP tikkunsidra l-importanza tat-taħriġ obbligatorju fid-drittijiet tal-bniedem għall-istaff tal-UE, inklużi Kapijiet tad-Delegazzjonijiet u d-Diretturi tas-SEAE;

6.      Jitlob li tinħoloq kariga ta’ Rappreżentant Speċjali għad-Drittijiet tal-Bniedem; jenfasizza li l-ħatra tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem, partikolarment għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, għal-liġi umanitarja internazzjonali u l-ġustizzja internazzjonali u għad-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet tat-tfal, jistgħu jagħtu koerenza u viżibilità akbar lill-azzjoni esterna tal-UE f’dan il-qasam; jenfasizza li dawn ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE għandhom ikunu persuni esperti b’esperjenza ppruvata fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

7.      Huwa tal-fehma li hemm ħtieġa urġenti għal qafas aktar koerenti biex l-appoġġ tal-UE għall-bini tad-demokrazija fid-dinja kollha jkun aktar effettiv; huwa tal-fehma li politika barranija konsistenti tal-UE trid tagħti konsistenza assoluta lill-promozzjoni tad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem, ladarba s-soċjetà demokratika, l-istat tad-dritt, u l-garanziji tad-drittijiet fundamentali huma l-bażi għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem, li għandhom jiġu inklużi fil-ftehimiet kollha dwar il-kooperazzjoni u s-sħubija strateġika bejn il-pajjiżi membri tal-UE u dawk li mhumiex; jemmen li l-istruttura istituzzjonali ġdida tal-UE, u b’mod partikulari s-SEAE, joffru opportunità għat-titjib tal-koerenza u l-effikaċja tal-UE f’dan il-qasam;

8.      Jistieden lir-RGħ/VP biex iżżomm l-impenji li ħadet għall-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-azzjoni esterna tal-UE, sabiex dawn ikunu riflessi fl-istruttura tas-SEAE u r-riżorsi li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tiegħu, sabiex is-Servizz il-ġdid ikun jista’ jiżgura li l-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem ikunu riflessi fl-oqsma kollha tal-azzjoni esterna, inklużi l-PKSD, l-Iżvilupp u l-Kummerċ;

9.      Hu tal-opinjoni li r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE għandhom jiġu żviluppati iżjed u mhux jitneħħew bil-mod il-mod, speċjalment biex ikopru pajjiżi u reġjuni fejn l-UE m’għandhiex missjoni diplomatika; iqis li huwa essenzjali li, minħabba l-importanza ta’ kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem f’sitwazzjonijiet ta’ wara l-kunflitt, li r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE kollha jkollhom mandat li jinkludi d-drittijiet ċivili u politiċi, id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali, id-drittijiet tan-nisa u t-tfal, il-Liġi Umanitarja Internazzjonali u l-ġustizzja internazzjonali, u li jsemmi speċifikament il-promozzjoni u l-iżgurar tar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt; jenfasizza li r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE huma l-punti fokali għall-gwida, il-ħila esperta u d-difiża interna u l-interlokuturi loġiċi għall-pajjiżi terzi u atturi oħra li mhumiex fl-UE; jilqa’ n-nomina ta’ mill-inqas individwu wieħed f’kull delegazzjoni tal-UE bħala persuna ta’ kuntatt li tmexxi l-koordinazzjoni, l-integrazzjoni u l-monitoraġġ, tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem;

10.    Jilqa’ d-disponibilità tar-RGħ/VP biex tagħmel rieżami mill-qiegħ tal-effikaċja tal-istrumenti kollha tal-UE f’dan il-qasam, mid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem sal-linji gwida tal-UE, mill-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR) sal-għajnuna bilaterali tal-UE u l-azzjonijiet tagħha fil-fora multilaterali, u biex tniedi proċess ta’ konsultazzjoni dwar l-iżvilupp ta’ Strateġiji tal-Pajjiż dwar id-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu d-drittijiet tal-bniedem kollha mħaddna fit-Trattati Internazzjonali u l-Konvenzjonijiet tan-NU, u jinkludu wkoll id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali; jenfasizza d-determinazzjoni li jiżgura, u l-importanza tal-parteċipazzjoni sħiħa tal-PE f’din il-konsultazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa ta’ organizzazzjonijiet fis-soċjetà ċivili li jkunu involuti f’din il-konsultazzjoni;

11.    Jaqbel mal-fehma li tali Strateġiji għall-Pajjiż dwar id-drittijiet tal-Bniedem mitluba kemm-il darba mill-Parlament, jistgħu jsaħħu sostanzjalment il-konsistenza u l-effikaċja tal-azzjoni esterna tal-UE meta Strateġija għall-Pajjiż issir dokument ta’ referenza li jistabbilixxi l-prijoritajiet u l-objettivi speċifiċi tal-pajjiż sabiex ikunu integrati fil-politiki u l-istrumenti esterni relevanti kollha tal-UE;

12.    Jinsisti partikolarment fil-kuntest tar-rieżami, dwar l-importanza li ssir evalwazzjoni fil-fond tal-aspetti tad-drittijiet tal-bniedem fil-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV) li għandha tindirizza b’mod speċjali il-koerenza u l-effikaċja tal-mekkaniżmi eżistenti bħall-Pjanijiet ta’ Azzjoni, Rapporti dwar Progress, djalogi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-proċess fit-teħid ta’ deċiżjoni fit-titjib tar-relazzjonijiet mal-pajjiżi li mumiex fl-UE;

13.    Iqis il-ftehim ta’ qafas rivedut dwar ir-relazzjonijiet bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni bħala żvolta għall-Parlament fil-koperazzjoni tiegħu mal-Kummissjoni, iżda jiddispjaċih li l-Kunsill mhux parti mill-ftehim; jinsisti dwar il-ħtieġa li jittejbu t-trasparenza u l-aċċess mingħajr restrizzjonijiet għad-dokumenti bejn l-istituzzjonijiet kollha tal-UE sabiex tkun żviluppata kooperazzjoni u koerenza interistituzzjonali iktar effettiva;

14.    Ifakkar li l-iżvilupp ta’ politika barranija koerenti tal-UE hu essenzjali jekk l-Unjoni trid li jkollha rwol sinifikanti u kostruttiv fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja; jistieden lill-Istati Membri juru impenn sod u rieda politika biex isegwu dan il-għan;

15.    Jenfasizza li trid tingħata prijorità akbar għat-titjib tal-kapaċità tal-UE li tirrispondi malajr għal vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem minn pajjiżi mhux fl-UE, speċjalment meta trid turi l-appoġġ tagħha għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-periklu, kif ukoll għal vjolazzjonijiet ta’ drittijiet tal-bniedem minn kumpaniji bbażati fl-UE f’pajjiżi li mhumiex fl-UE, billi jelaboraw programmi strateġiċi ta’ azzjoni;

16. Jirrikonoxxi li organizzazzjonijiet mhux governattivi huma essenzjali għall-iżvilupp u s-suċċess ta’ soċjetajiet demokratiċi, għall-promozzjoni tal-ftehim u tat-tolleranza reċiproka, kif ukoll biex jingħata bidu u jiġu sostnuti l-prijoritajiet ta’ politika li tista’ titwettaq u soluzzjonijiet komuni għall-isfidi tal-iżvilupp demokratiku;

Ir-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem fid-Dinja

17.    Jenfasizza l-importanza tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem għall-analiżi u l-evalwazzjoni tal-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE, b’mod partikolari bil-għan taż-żieda tal-viżibilità ta’ kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem b’mod ġenerali; jenfasizza wkoll id-dritt tal-Parlament Ewropew li jiskrutinja l-azzjoni li tkun twettqet fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem mill-Kummissjoni u l-Kunsill; jitlob li l-Parlament Ewropew jinvolvi ruħu bis-sħiħ fit-tfassil ta’ ċerti partijiet ta’ Rapporti Annwali futuri fir-rigward tal-attivitajiet tal-Parlament innifsu b’relazzjoni mad-drittijiet tal-bniedem, li jirriflettu l-prattika ta’ xi presidenzi passati;

18.    Jilqa’ l-preżentazzjoni lill-Parlament mir-RGħ/VP tar-rapport annwali tal-UE, u l-perjodu ta’ rappurtar il-ġdid ibbażat fuq is-sena tal-kalendarju, li jagħti lill-Parlament l-opportunità li jiddedika l-plenarja ta’ Diċembru lid-drittijiet tal-bniedem, bl-għoti tal-Premju annwali Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb u d-diskussjoni tar-rapport annwali tal-PE dwar id-drittijiet tal-bniedem fid-dinja u l-politika tal-UE dwar il-kwistjoni;

19.    Jitlob lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu sforzi akbar sabiex iqassmu iktar ir-rapport annwali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u biex jiżguraw li dan ikun disponibbli għal kemm jista’ jkun qarrejja, speċjalment lil dawk involuti fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija madwar id-dinja kollha; jitlob ukoll li jsiru kampanji ta’ informazzjoni pubblika immirati biex jgħollu l-profil tal-UE f’dan il-qasam; jirrikonoxxi li fl-edizzjoni attwali sar progress f’termini ta’ preżentazzjoni iktar ċara;

20.    Itenni t-talba tiegħu li għandha tkun provduta informazzjoni addizzjonali u aħjar mill-Kunsill, il-Kummissjoni u d-delegazzjonijiet u l-ambaxxati tal-UE fuq il-post għall-evalwazzjoni ta’ politiki u li linji gwida speċifiċi għandhom ikunu definiti u proposti għat-titjib tal-approċċ ġenerali, għall-minimizzazzjoni kemm jista’ jkun ta’ kwalunkwe kontradizzjoni u għall-aġġustament tal-prijoritajiet tal-politika fuq bażi ta’ kunsiderazzjoni għal kull pajjiż individwali, bil-ħsieb tal-adozzjoni ta’ strateġiji dwar id-drittijiet tal-bniedem għal pajjiżikif definit fil-programm tas-SEAE; iqis li l-kwistjoni tat-trasparenza trid tkun il-qofol tal-azzjonijiet tal-UE fl-azzjonijiet tagħha, b’aċċess akbar għall-aġendi u d-dokumenti fejn id-drittijiet tal-bniedem jiġu diskussi speċifikament ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

21.    Itenni s-sejħa tiegħu għal evalwazzjoni regolari tal-użu u r-riżultati tal-politiki, tal-istrumenti, l-inizjattivi u d-djalogi tal-Unjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi mhux membri tal-UE u biex ir-riżultati jinqasmu kompletament mal-Parlament; jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jiżviluppaw indiċijiet u punti ta’ referenza speċifiċi u li jistgħu jiġu kwantifikati sabiex titkejjel l-effettività ta’ dawk il-linji politiċi;

L-attivitajiet tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem f’fora internazzjonali

22.    Jenfasizza l-adeżjoni futura tal-UE għall-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bħala opportunità biex din tagħti prova tal-impenn tagħha fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem ġewwa u barra l-fruntieri tagħha; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex jagħtu l-appoġġ tagħhom u jimpenjaw liċ-ċittadini tagħhom għal dan;

23.    Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jippromwovu kemm jista’ jkun ġewwa u barra l-Unjoni, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem bil-għan ukoll li l-poplu jiġi edukat dwar l-eżistenza tal-ġurisdizzjoni tal-Qorti Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li wieħed jista’ jirrikorri għaliha biex jiġu indirizzati u kkoreġuti l-vjolazzjonijiet li jsofri Stat Membru tal-Kunsill tal-Ewropa jew iċ-ċittadini tiegħu;

24.    Iħeġġeġ lir-Rappreżentant Għoli tiżgura li s-SEAE jkun integrat u kkoordinat sew ma’ korpi internazzjonali u organizzazzjonijiet reġjonali oħra u x-xogħol tagħhom fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lir-Rapprezentant Għoli biex tiżgura li r-rakkomandazzjonijiet, it-tħassib u l-prijoritajiet espressi minn ġewwa u mis-sistema tan-NU, mill-Kunsill tal-Ewropa, l-OSCE u istituzzjonijiet internazzjonali oħra jkunu kompletament u sistematikament integrati fl-oqsma kollha tal-politika tal-UE, u partikolarment fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

25.    Jinnota b’dispjaċir kemm miexi bil-mod il-proċess tal-eżami tal-kawżi fil-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, fejn kien hemm kawżi li damu għaddejjin anke seba’ snin; jinnota li hemm madwar 100 000 kawża pendenti fil-Qorti; jenfasizza li l-Qorti trid tkun istituzzjoni eżemplari għall-protezzjoni tad-dritt għall-ġustizzja u proċess ġust; iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-Istati Membri tal-UE biex jagħmlu kull sforz sabiex jgħinu lill-Qorti; jilqa’ l-fatt li r-Russja, li kienet l-aħħar pajjiż minn 47 stat parteċipanti fil-Kunsill tal-Ewropa li rrifjutaw li jirratifikaw il-Protokoll 14, irratifikat il-Protokoll 14 għall-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, dwar l-effiċjenza tal-Qorti, li jagħmel dispożizzjoni għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri tal-Qorti u għandu l-intenzjoni li jgħina tittratta l-każijiet li għadhom b’lura u li jistgħu jidħlu biss fis-seħħ meta jkunu rratifikati mill-membri kollha tal-Kunsill tal-Ewropa;

26.    Jistieden li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn il-Kunsill tal-Ewropa u l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-iżgurar tar-rispett tagħhom, inklużi d-drittijiet ekonomiċi u soċjali, u d-drittijiet ta’ persuni li jappartjenu għal minoranzi, fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-individwi LGBTI u difensuri tad-drittijiet LGBTI, u fl-iżgurar li l-vittmi ta’ diskriminazzjoni jkunu konxji dwar rimedji legali effettivi quddiem awtorità nazzjonali kontra d-diskriminazzjoni u li jkollhom aċċess għalihom, u wkoll fil-protezzjoni tal-lingwi reġjonali u tal-minoranzi, bl-użu tal-għodod legali ta’ non-diskriminazzjoni u organizzazzjonijiet eżistenti għad-drittijiet soċjali biex jaħdmu favur id-diversità u t-tolleranza;

27.    Jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex jiffirmaw, u jirratifikaw, il-konvenzjonijiet fundamentali kollha tan-NU u tal-Kunsill tal-Ewropa dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-protokolli fakultattivi tagħhom, b’mod partikolari l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u l-Familji tagħhom, tal-1990, il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Ħarsien tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat, id-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni tat-13 ta’ Settembru 2007, id-Dikjarazzjoni tal-ILO tal-1998 dwar il-Prinċipji Fundamentali u Drittijiet fuq ix-Xogħol, il-konvenzjoni ta’ qafas tal-Kunsill tal-Ewropa għall-ħarsien tal-minoranzi nazzjonali, il-Karta Ewropea għal-lingwi Reġjonali jew tal-Minoranzi, il-Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali, il-Protokolli Fakultattivi għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabbiltajiet ; jinsisti li l-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni għandu jitqies bħala parti integrali tal-Konvenzjoni, u jitlob li jkun hemm adeżjoni simultanja għalih (Konvenzjoni u Protokoll)[15];

28.    Jenfasizza l-fatt li d-definizzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem adottati mill-komunità internazzjonali mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija taw prova li kienu flessibbli biżżejjed biex jinkludu żviluppi ġodda fil-progress tal-bniedem, iżda jisħaq fuq il-bżonn li jiġu kkodifikati drittijiet ġodda biex jilqgħu għat-theddid ġdid għal-libertà, bħal dawk dwar il-libertà tax-xjenza, il-kuxjenza u l-għarfien, l-identità tas-sess jew l-orjentazzjoni sesswali u d-drittijiet kollha dwar id-dominju diġitali, mill-aċċess univerali għall-internet;

29.    Jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tar-razzjonalizzazzjoni u, jekk ikun possibbli, tal-koordinazzjoni tal-korpi internazzjonali li għandhom ġurisdizzjoni fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-proċeduri tagħhom, bil-għan li joffru dejjem promozzjoni u difiża iktar effettivi tad-drittijiet fundamentali kif stipulati fl-istrumenti internazzjonali relatati;

30.    Jenfasizza l-ħtieġa ta’ li tingħata attenzjoni aktar serja lid-diversi mekkaniżmi ta’ monitoraġġ tal-Kunsill tal-Ewropa u tan-NU u għal koperazzjoni aktar mill-qrib mal-korpi tat-trattati differenti tagħhom sabiex jidderieġu aħjar is-sejbiet tagħhom u jużaw il-ħila esperta tagħhom fil-kamp;

31.    Jilqa’ l-isforzi tal-UE fit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU (dwar kwistjonijiet Soċjali, Umanitarji u Kulturali) dwar numru kbir ta’ riżoluzzjonijiet, b’mod partikulari l-appell għal moratorju fuq l-użu tal-piena tal-mewt, fejn żdied in-numru ta’ pajjiżi li qed jappoġġawh, dwar id-drittijiet tat-tfal, dwar l-intolleranza reliġjuża u dwar is-sitwazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem f’Burma/il-Mjanmar u r-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (RDPK);

32.    Jilqa’ l-ftuħ tal-ewwel Uffiċċju Reġjonali Ewropew tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem fi Brussell f’Ottubru 2009; jissuġġerixxi li tiġi stabbilita koperazzjoni effikaċi mal-Kummissarju Għoli biex jiġu promossi u segwiti aħjar it-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ standards u politiki tad-drittijiet tal-bniedem fl-EU u fil-bqija tal-Ewropa;

33.    Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiddefinixxu strateġja vis-à-vis l-pajjiżi li jirrifjutaw li jikkoperaw b’mod sħiħ mal-mekkaniżmi tan-NU u li jippermettu aċċess għall-esperti indipendenti u r-Rapporteurs Speċjali tan-NU, li permezz tagħha dawn jagħtuhom aċċess sħiħ għat-territorju tagħhom u jżommu lura milli jxekkluhom f’ xogħolhom;

34.    Jiddispjaċih għad-dgħjufija tal-politika u l-imġiba tal-UE lejn il-ġunta ta’ Burma, u jenfasizza li l-attitudni attwali mhix tgħin fil-ġlieda kontra s-sitwazzjoni traġika politika, soċjali u umanitarja li fiha qed jiġi mġiegħel jgħix il-poplu ta’ Burma mindu bdiet il-ħakma militari u hemm sogru li din l-attitudni tidher qisha forma ta’ ipplakar tad-dittatorjat;

35.    Jilqa’ l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal inizjattivi li jinkoraġġixxu fin-Nazzjonijiet Uniti u f’fora internazzjonali oħrajn id-dekriminalizzazzjoni tal-omosesswalità; jappella għall-appoġġ kontinwu tal-Unjoni Ewropea għal inizjattivi li jikkundannaw il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem b’relazzjoni mal-orjentazzjoni sesswali u l-identità sesswali fil-fora internazzjonali kollha, b’koordinazzjoni ma’ stati li jaħsbuha l-istess;

36.    Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jippromwovu leġittimazzjoni uffiċjali u ġudizzjarja tat-terminu “refuġjat tal-klima” (maħsub biex jiddeskrivi nies imġegħlin jaħarbu minn djarhom u jfittxu kenn barra pajjiżhom minħabba t-tibdil fil-klima), li għadu mhux rikonoxxut fil-liġi internazzjonali jew f’xi ftehim internazzjonali li jorbot legalment;

37.    Jappella għal koperazzjoni msaħħa bejn in-Nazzjonijiet Uniti, il-Forum Permanenti tagħha dwar il-Popli Indiġeni u l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-popli indiġeni, billi popli indiġeni jappartjenu għal wieħed mill-aktar gruppi vulnerabbli madwar id-dinja kollha;

Il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (UNHRC)

38.    Jenfasizza r-rwol tal-UNHRC fi ħdan l-arkitettura ġenerali tan-NU u l-potenzjal tiegħu li jiżviluppa qafas siewi għall-isforzi multilaterali dwar id-drittijiet tal-bniedem tal-Unjoni Ewropea; jinnota li dan il-korp il-ġdid għandu jkompli jirsisti biex jopera skont l-ogħla standards u b’mod effiċjenti kemm jista’ jkun biex jikseb aktar kredibilità;

39.    Jenfasizza li l-parteċipazzjoni attiva tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili hija indispensabbli għall-effiċjenza tal-UNHRC;

40.    Jilqa’ bil-qalb il-fatt li l-amministrazzjoni attwali tal-Istati Uniti qed tipprova tinvolvi iktar ruħha man-NU u ħadet siġġu fil-UNHCR għall-perjodu mill-2009 sal-2012; jirrikonoxxi li s-sħubija tal-Istati Uniti ssaħħaħ il-kredibilità u l-kapaċità tal-UNHRC; jitlob lill-UE biex issaħħaħ il-kooperazzjoni mal-Istati Uniti, partikolarment f’termini ta’ skambju ta’ esperjenzi ta’ djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

41.    Ifakkar li fl-2011 il-UNHRC se jkollu rieżami kbir tal-proċeduri tiegħu, u jappella lill-UE biex tipprepara għal dan ir-rieżami u tipparteċipa attivament fih;

42.    Jenfasizza r-rwol importanti tar-Rieżamijiet Perjodiċi Universali (UPR), u jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u, b’mod partikulari, lis-SEAE l-ġdid biex isegwu mill-qrib u jimmonitorjaw l-impenji li jittieħdu waqt ir-Rieżami Perjodiku Universali u biex, fil-kuntest tar-rieżami tal-UNHRC, jagħmlu l-UPR iktar effikaċi u biex jagħtu aktar importanza lill-għarfien espert indipendenti;

43.    Jappoġġa bil-qawwa l-isforzi tal-UE biex tevita kwalunkwe parzjalità u manipulazzjoni tal-UPRs; f’dan il-kuntest, jiddeplora bil-qawwa r-riżultat tas-sessjoni ta’ Frar 2009, li batiet ħafna minn tfixkil proċedurali qawwi u tentattivi ta’ manipulazzjoni tal-proċess matul il-proċes ta’ rieżami;

44.    Jistieden lir-RGħ/VP biex iżżur l-UNHRC regolarment u biex tiżgura personalment li jkun hemm l-eqreb rabtiet possibbli bejn il-UNHRC u s-SEAE fil-livelli kollha; jinkoraġġixxi s-sezzjoni futura tas-SEAE dwar id-drittijiet tal-bniedem biex twaqqaf kuntatt ta’ xogħol mill-qrib mal-UNHRC; jappella għal djalogu koordinat ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE dwar il-pożizzjonijiet meħuda fil-Kunsill tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem mhux biss f’ Ġinevra u fid-Djalogi speċifiċi dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, iżda wkoll bħalaparti integrali tad-diskussjonijiet bilaterali kollha tal-UE dwar il-koperazzjoni politika, kummerċjali u ta’ żvilupp ma’ dawn il-pajjiżi;

45.    Jinnota li l-Istati Membri tal-UE huma fil-minoranza fil-UNHRC; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri biex jieħdu azzjoni konċertata fl-iżvilupp ta’ alleanzi xierqa ma’ dawk il-pajjiżi u l-atturi mhux statali li qed ikomplu jiddefendu n-natura universali u indiviżibbli tad-drittijiet tal-bniedem;

46.    Jistieden lir-Rappreżentant Għoli u lill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-UE jadottaw il-konklużjonijiet tal-Kunsill għall-Affarijiet Barranin (KAB) qabel kull Kunsill għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u s-Sessjonijiet tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, sabiex jistabbilixxu l-prijoritajiet u l-istrateġiji tal-UE;

47.    Jitlob lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE biex isaħħu l-impenn tagħhom mal-gvernijiet demokratiċi jew gvernijiet li mixjin fit-triq tad-demokratizzazzjoni minn gruppi reġjonali oħrajn fi ħdan l-UNHRC, bil-għan li jtejbu ċ-ċans tas-suċċess ta’ inizjattivi mmirati lejn ir-rispett għall-prinċipji li jinsabu fl-Istqarrija Universali dwar il-Jeddijiet tal-Bniedem; biex dan iseħħ, jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom b’mod iktar effettiv u jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi rapport annwali dwar ix-xejriet tal-votazzjonijiet fin-NU rigward kwistjonijiet li jikkonċernaw id-drittijiet tal-bniedem, li janalizza kif dawn ġew affettwati mill-politiki tal-UE u l-Istati Membri tagħha u dawk ta’ blokki oħrajn; itenni li d-Delegazzjoni tal-UE u l-Istati Membri tal-UE f’Ġinevra għandhom jagħtu prijorità akbar biex jinvolvu pajjiżi li mhumiex membri tal-UE fi stadju aktar bikri fid-diskussjonijiet, u tiġi evitata enfasi żejda dwar diskussjonijiet interni maħsubin biex jiksbu l-unità tal-UE bir-riskju li jittieħed approċċ tal-’anqas denominator komuni’;

48.    Jafferma mill-ġdid l-importanza vitali tal-proċeduri speċjali u l-mandati tal-pajjiżi fi ħdan l-UNHRC; jilqa’ l-mandat tematiku ġdid stabbilit fil-qasam tad-drittijiet kulturali, u jilqa’ l-estensjoni tal-mandati tematiċi dwar id-dritt għall-ikel, għal-libertà ta’ reliġjon jew twemmin, u dwar persuni spustati internament; jilqa’ wkoll l-estensjoni tal-mandati dwar il-pajjiżi għall-Burundi, Ħaiti, il-Kambodja, is-Somalja, ir-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (RDPK), il-Mjanmar u s-Sudan; jiddispjaċih li l-mandati għal-Liberja u r-Repubblika Demokratika tal-Kongo (RDK) ma kinux estiżi;

49.    Jilqa’ bil-qalb id-deċiżjoni tal-UNHRC tal-2008 li jestendi l-mandat tar-Rappreżentant Speċjali tan-NU lis-Segretarju Ġenerali dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, u l-konklużjonijiet tal-Kunsill adottati f’Diċembru tal-2009 taħt il-Presidenza Svediża li jilqgħu x-xogħol tar-Rappreżentant Speċjali; jappella lill-Istati Membri tal-UE biex ikomplu x-xogħol għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet finali tal-mandat u l-qafas “Protect, Respect, Remedy” li għandu jiġi ppreżentat lill-UNHRC fl-2011;

50.    Jilqa’ s-sessjonijiet speċjali tal-UNHRC dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Lvant tar-RDK, dwar l-impatt tal-kriżijiet ekonomiċi u finanzjarji globali fuq ir-realizzazzjoni universali u t-tgawdija effettiva tad-drittijiet tal-bniedem, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fis-Sri Lanka, u dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Territorji Palestinjani Okkupati u fil-Lvant ta’ Ġerusalemm; jiddispjaċih li matul it-12-il sessjoni tal-UNHRC fis-16 ta’ Ottubru 2009, l-Istati Membri tal-UE naqsu li jaslu għal pożizzjoni komuni rigward il-vot dwar ir-rapport Goldstone b’4 Stati Membri jivvutaw kontra, 2 jastjenu u 2 ikunu assenti waqt il-votazzjoni; jitlob lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet relevanti kollha tal-UE jiksbu koordinazzjoni ta’ politika eqreb fl-HRC u korpi oħra tan-NU; jenfasizza li r-rispett għal-liġi internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem u għal-liġi umanitarja internazzjonali mill-partijiet kollha u fiċ-ċirkostanzi kollha huwa prerekwiżit essenzjali għall-kisba ta’ paċi ġusta u dejjiema fil-Lvant Nofsani; iħeġġeġ liż-żewġ naħat, għaldaqstant, biex jikkonformaw mar-riżoluzzjonijiet tal-UNGA adottati fil-5 ta’ Novembru 2009 u s-26 ta’ Frar 2010 billi jagħmlu investigazzjonijiet li ta’ standards internazzjonali; jitlob lir-RGħ/VP biex tiżgura li dawk li kisru l-liġi internazzjonali jinżammu responsabbli skont l-obbligazzjoni tal-UE taħt il-Konvenzjoni ta’ Ġinevra u l-prijorità tal-UE fil-ġlieda kontra l-impunità;

51.    Jappoġġa l-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR); jiddispjaċih li waqt l-10 sessjoni regolari f’Marzu 2009, minkejja l-oppożizzjoni tal-UE, ġiet adottata riżoluzzjoni bl-għan li tillimita l-indipendenza tal-OHCHR; jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jipprovdu għajnuna finanzjarja addizzjonali lis-sistema ġenerali ta’ proċeduri speċjali tal-OHCHR, sabiex ikun żgurat li dawk kollha li għandhom il-mandat għall-proċeduri speċjali jkollhom biżżejjed riżorsi ħalli jwettqu l-funzjonijiet tagħhom b’mod xieraq;

Il-kooperazzjoni tal-UE mal-Qorti Kriminali Internazzjonali

52.    Itenni l-appoġġ qawwi għall-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-għan ewlieni tagħha fil-ġlieda kontra l-impunità għall-ġenoċidju, id-delitti tal-gwerra u d-delitti kontra l-umanità; jilqa’ l-fatt li r-ratifiki tal-Istatut ta’ Ruma mill-Bangladexx, is-Seychelles, Santa Luċija u l-Moldova f’Marzu, Awwissu u Ottubru tal-2010 tellgħu n-numru totali ta’ Stati Kontraenti għal 114; jenfasizza li l-Istatut ta’ Ruma tal-QKI kien irratifikat mill-Istati Membri kollha tal-UE bħala komponent essenzjali tal-prinċipji u l-valuri demokratiċi tal-Unjoni u għalhekk jistieden lill-Istati Membri biex jikkonformaw kompletament mal-Istatut bħala parti mill-acquis tal-UE; jenfasizza l-importanza tal-prinċipju tal-universalità, u jistieden lis-SEAE, lill-Istati Membri tal-UE u lill-Kummissjoni biex ikomplu bl-isforzi vigorużi tagħhom biex jippromwovu r-ratifika universali tal-Istatut ta’ Ruma u l-ftehim dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni nazzjonali, u biex jeżaminaw mill-ġdid il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2003/444/PESK tas-16 ta’ Ġunju 2003 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali u l-Pjan ta’ Azzjoni tal-2004 biex ikun hemm azzjoni ta’ segwitu għall-Pożizzjoni Komuni; jitlob li tali sforzi jkunu estiżi għall-Ftehim dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet tal-QKI (APIC), għodda operazzjonali importanti għall-Qorti; jistieden ukoll lill-Istati Membri tal-UE biex jirrevedu u jaġġornaw il-Pożizzjoni Komuni u l-Pjan ta’Azzjoni dwar l-QKI sabiex isaħħu l-għajnuna effettiva mill-UE lill-QKI fid-dawl tal-iżviluppi, l-isfidi u l-ħtiġijiet attwali tal-Qorti, hekk kif il-mandati ta’ arrest mill-QKI u l-proċessi quddiemha jkomplu jiżdiedu fin-numru, kif ukoll biex jibdew diskussjonijiet dwar l-adozzjoni possibbli ta’ linji gwida tal-UE dwar il-ġustizzja internazzjonali/QKI;

53.    Iħeġġeġ bil-qawwa lis-SEAE, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri tal-UE biex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-QKI u l-koperazzjoni mal-Qorti waqt in-negozjati tat-tkabbir u l-proċessi ta’ adezjoni, kif ukoll waqt is-samits kollha tal-UE u fid-djalogi ma’ pajjiżi mhux membri tal-UE, inklużi inklużi l-Istati Uniti, iċ-Ċina, ir-Russja, l-Unjoni Afrikana u l-Iżrael; iħeġġeġ b’mod partikulari lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jiżguraw li l-ġustizzja tkun element integrali fin-negozjati kollha għall-paċi; jistieden lis-SEAE biex isegwi b’mod sistematiku l-inklużjoni ta’ klawżola tal-QKI fi ftehimiet relatati ma’ pajjiżi mhux membri tal-UE; jistieden lir-Rappreżentant Għoli tiżgura li l-QKI tkun integrata fil-prijoritajiet kollha tal-politika barranija tal-UE u tkun inkluża fil-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE, kif ikun xieraq u aktar minn hekk, tiżgura li l-istaff tas-SEAE jkun imħarreġ regolarment dwar il-QKI, kemm fil-kwartieri ġenerali kif ukoll fid-delegazzjonijiet tal-UE; jistieden lir-Rappreżentant Għoli biex taħtar Mibgħut Speċjali dwar il-Ġustizzja Internazzjonali bil-mandat li jippromwovi, jintegra u jirrappreżenta l-impenn tal-UE fil-ġlieda kontra l-impunità u lejn il-QKI fil-politiki barranin kollha tal-UE;

54.    Jilqa’ l-eżekuzzjoni mill-Belġju tal-mandat ta’ arrest maħruġ mit-III Awla Preliminari tal-QKI kontra Jean Pierre Bemba, fit-3 ta’ Lulju 2008; jinnota bi tħassib kbir, madankollu, li tmien mandati ta’ arrest maħruġa mill-QKI, inklużi dawk kontra erba’ mexxejja għolja tal-Armata tar-Reżistenza tal-Mulej (ARL) fl-Uganda, Bosco Ntaganda fir-RDK, Ahmad Harun, Ali Kushayb u l-President Sudaniż Omar Hassan Ahmed Al-Bashir, għadhom ma ġewx esegwiti; jikkundanna n-nuqqas b’mod persistenti u r-rifjut tas-Sudan li jarresta u jittrasferixxi s-suspettati lill-QKI billi jibqa’ jinjora l-obbligi tiegħu skont ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1593 (2005); jinnota li fis-26 ta’ Mejju 2010 l-I Awla Preliminari tal-QKI infurmat lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti dwar in-nuqqas ta’ kooperazzjoni mir-Repubblika tas-Sudan fil-każ kontra Harun u Kushayb; jesprimi tħassib kbir li żewġ Stati Kontraenti tal-QKI, iċ-Ċad u l-Kenja, reċentement stiednu u laqgħu lill-President Omar al-Bashir fit-territorji tagħhom minkejja l-obbligazzjoni tagħhom skont l-Istatut ta’ Ruma li jarrestawh u n-nuqqas tagħhom li jesegwixxu l-mandat ta’ arrest relevanti; jistieden li jibqa’ għaddej it-tiftix għall-akkużati fil-Kroazja li għadhom ma tressqux quddiem il-ġustizzja, u jenfasizza r-rwol li l-UE u l-QKI jista’ jkollhom biex jiżguraw li jsiru l-investigazzjonijiet dwar delitti possibbli tal-gwerra fi Sri Lanka u fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo;

55.    Jilqa’ l-impenn tal-Istati Uniti u l-impenn imġedded mal-QKI, murija b’mod partikolari bil-parteċipazzjoni bħala tagħha osservatur fit-tminn sessjoni tal-Assemblea tal-Istati Kontraenti (ASK) fl-Aja f’Novembru 2009, kif ukoll fl-ewwel Konferenza ta’ Rieżami tal-Istatut ta’ Ruma f’Ġunju 2010; jinnota b’sodisfazzjon l-istqarrijiet promettenti dwar il-QKI mill-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti u l-wegħdiet tagħha ta’ koperazzjoni mal-Qorti li saru matul il-konferenza ta’ Rieżami; jistieden lill-Istati Uniti tal-Amerika jerġgħu jiffirmaw l-Istatut u jinvolvu aktar ruħhom fil-QKI, speċjalment billi tikkopera bis-sħiħ f’sitwazzjonijiet li huma s-suġġett ta’ investigazzjoni jew analiżi preliminari min-naħa tal-QKI u billi jħejju politika komprensiva rigwrd il-QKI;

56.    Iħeġġeġ l-Assemblea Parlamentari Konġunta tal-AKP-UE li jmiss biex tiddiskuti l-ġlieda kontra l-impunità fil-kooperazzjoni internazzjonali għall-iżvilupp u fid-djalogu politiku relevanti, kif imħeġġeġ f’diversi riżoluzzjonijiet u fl-Artikolu 11.6 tal-Ftehim rivedut ta’ Cotonou, bil-ħsieb li tiġi integrata l-ġlieda kontra l-impunità u jissaħħaħ l-istat tad-dritt fi programmi u azzjonijiet ta’ kooperazzjoni għall-iżvilupp; jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex ikomplu d-djalogu mal-Unjoni Afrikana dwar dawn il-kwistjonijiet u biex jagħtu appoġġ lill-Istati Kontraenti Afrikani biex ikomplu jirrispettaw l-obbligazzjonijiet tagħhom skont l-Istatut ta’ Ruma; jesprimi l-appoġġ għat-talba tal-Qorti biex tiftaħ uffiċċju ta’ kollegament mal-Unjoni Afrikana f’Addis Ababa;

57.    Jinnota li l-koperazzjoni bejn l-Istati Kontraenti, l-istati firmatarji u l-Qorti, skont l-Artikolu 86 tal-Istatut ta’ Ruma tibqa’ essenzjali għall-effikaċja u s-suċċess tas-sistema internazzjonali tal-ġustizzja kriminali, partikolarment fir-rigward tal-kapaċità tal-infurzar tal-liġi u tal-attivitajiet ġudizzjarji effikaċi u indipendenti tal-Qorti; jirrikonoxxi wkoll il-ftehim bejn il-QKI u l-UE dwar il-koperazzjoni u l-għajnuna u, b’kunsiderazzjoni għal dan il-ftehim, jistieden lill-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jipprovdu l-għajnuna meħtieġa kollha lill-Qorti, inkluż l-appoġġ fil-kamp fil-każijiet li għadhom għaddejjin u, partikolarment, għall-implimentazzjoni ta’ mandati ta’ arrest pendenti; iħeġġeġ ill-Istati Membri kollha tal-UE jadottaw leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-kooperazzjoni, b’konformità mad-IX Taqsima tal-Istatut ta’ Ruma, jekk għadhom m’għamlux hekk, u biex jikkonkludu tehimiet ad hoc mal-Qorti għall-infurzar tas-sentenzi tal-Qorti u l-protezzjoni u r-rilokazzjoni tal-vittmi u x-xhieda; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biexjinkludu l-koperazzjoni bħala punt permanenti fl-aġenda tal-Assemblea tal-Istati Kontraenti (ASK) u tal-QKI, sabiex ikun żgurat li l-aħjar prattiċi jinqasmu u li każijiet ta’ nuqqas ta’ koperazzjoni jkunu diskussi miżuri xierqa meħuda mill-ASK;

58.    Jenfasizza l-ħtieġa li tissaħħaħ is-sistema internazzjonali tal-ġustizzja kriminali inġenerali u f’dar-rigward jinnota bi tħassib li Ratko Mladić u Goran Hadžić għadhom maħrubin u għadhom ma tressqux quddiem l-ICTY; f’dan il-kuntest, jitlob lill-awtoritajiet Serbi biex jiżguraw kooperazzjoni sħiħa mal-ICTY, li għandha twassal għall-arrest u t-trasferiment tal-bqija tal-akkużati kollha, sabiex titwitta t-triq għar-ratifika ta’ Ftehim ta’ Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni; jinnota l-ħtieġa għal appoġġ kontinwu, inkluż appoġġ finanzjarju, biex il-Qorti Speċjali għas-Sjerra Leone tkun tista’ ttemm il-proċessi li għaddejjin, inkluż kull proċess ta’ appell; jinnota wkoll il-progress fil-kooperazzjoni multilaterali għall-provvediment ta’ għarfien espert u għajnuna fejn l-identifikazzjoni, il-ġbir u l-preservazzjoni tal-informazzjoni tkun tista’ tgħin firxa wiesgħa ta’ għażliet ta’ ġustizzja internazzjonali u tranżizzjonali, partikolarment permezz tar-Rispons Rapidu tal-Ġustizzja (RRĠ), li fih jipparteċipaw aktar minn nofs l-Istati Membri tal-UE u jinkoraġġixxi l-appoġġ li hemm u li dejjem qed jikber għar-RRĠ;

Linji gwida tal-UE dwar id-drittjiet tal-bniedem

Il-piena tal-mewt

59.    Ifakkar fir-riżoluzzjoni li tappella għal moratorju globali fuq l-użu tal-piena tal-mewt (Riżoluzzjoni 63/168) adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti fit-18 ta’ Diċembru, 2008; jenfasizza li r-riżoluzzjoni issa għandha 106 pajjiż li jivvutaw favuriha, fatt li jikkonferma l-konsolidazzjoni gradwali tal-opinjoni globali kontra l-piena tal-mewt;

60.    Jilqa’ d-deċiżjonijiet li jabolixxu l-piena tal-mewt fl-2009 mill-Burundi u t-Togo u mill-Istat Amerikan ta’ New Mexico; iħeġġeġ lill-Istati Uniti tabolixxi l-piena tal-mewt u jiddispjaċih mill-fatt li piena tal-mewt għadha tiġi implimentata f’35 mill-50 stat tal-USA;

61.    Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinkoraġġixxu lil dawk il-pajjiżi li fadal li għadhom ma ffirmawx, ma rratifikatx jew ma implimentawx it-Tieni Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), jew strumenti reġjonali simili, biex jagħmlu dan;

62.    Itenni li l-UE topponi l-piena tal-mewt fiċ-ċirkostanzi kollha inklużi l-eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji; ifakkar li l-UE hija d-donatur ewlieni lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jikkumbattu l-piena tal-mewt; jitlob lill-Kummissjoni biex tkompli tagħti prijorità lill-ġlieda kontra din il-piena krudili u inumana u biex tkompli żżommha bħala prijorità tematika fil-qafas tal-EIDHR u l-istrumenti ġeografiċi; iqis li sentenza ta’ għomor il-ħabs mingħajr il-possibilità li qatt priġunier jinħeles mhix alternattiva aċċettabbli għall-piena tal-mewt;

63.    Iħeġġeġ lill-pajjiżi li għadhom jirrikorru għall-piena tal-mewt bit-tħaġġir biex jabolixxu mil-liġi tagħhom din il-piena inumana; iħeġġeġ lill-mexxejja Iranjani biex idaħħlu liġi li inekwivokament tipprojbixxi t-tħaġġir bħala piena legali, din hija l-aktar forma brutali tal-piena tal-mewt; jikkundanna l-fatt li diversi pajjiżi għadhom jikkundannaw għall-mewt u jiġġustizzjaw delinkwenti minorenni; jikkundanna l-użu tal-piena tal-mewt mir-reġim Iranjan, li jqiegħed lill-Iran fit-tieni pożizzjoni, wara ċ-Ċina, fil-klassifika tal-pajjiżi li għandhom l-ogħla għadd ta’ eżekuzzjonijiet; jikkundanna bil-qawwa l-għadd akbar ta’ eżekuzzjonijiet li segwa d-dimostrazzjonijiet paċifiċi wara l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Iran f’Ġunju 2009; huwa mħasseb li ċ-Ċina xorta għadha twettaq l-akbar numru ta’ eżekuzzjonijiet fid-dinja u jitlob liċ-Ċina xxandar pubblikament il-figuri tal-eżekuzzjonijiet nazzjonali tagħha, sabiex ikun hemm analiżi trasparenti u dibattitu dwar il-piena tal-mewt; jilqa’ l-azzjoni pożittiva li ħadu l-awtoritajiet tal-Bjelorussja bit-twaqqif ta’ Grupp ta’ Ħidma biex jabbozza proposti dwar l-impożizzjoni ta’ moratorju fuq il-piena tal-mewt; għadu mħasseb dwar il-fatt li għadhom isiru l-eżekuzzjonijiet fil-Bjelorussja, li hija l-uniku pajjiż Ewropew li għadu juża l-piena tal-mewt, bla ma jagħtu informazzjoni lill-familji ta’ dawk iġġustizzjati dwar id-data tal-eżekuzzjoni jew fejn ikun indifen ġisimhom;

64.    Jinnota li hemm 32 ġurisdizzjoni fid-dinja b’liġijiet li jippermettu li l-piena tal-mewt tkun applikata għal delitti tad-droga; jinnota li l-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi u l-Kriminalità (UNODC), il-Kummissjoni Ewropea u gvernijiet Ewropej individwali huma involuti b’mod attiv fil-finanzjament u/jew l-għoti ta’ assistenza teknika, appoġġ leġiżlattiv u għajnuna finanzjarja bl-għan tat-tisħiħ ta’ attivitajiet tal-ġlieda kontra d-droga fl-istati li għad għandhom il-piena tal-mewt għal delitti ta’ droga; huwa mħasseb li tali assistenza tista’ twassal għal iktar pieni tal-mewt u eżekuzzjonijiet; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida li jirregolaw il-finanzjament internazzjonali għall-attivitajiet ta’ infurzar kontra d-droga fil-livell nazzjonali u reġjonali biex jiżguraw li programmi bħal dawn ma jirriżultawx fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem inkluża l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt; jenfasizza li l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt għal delitti relatati mad-droga għandha tkun kundizzjoni stabbilita minn qabel għall-assistenza finanzjarja, l-assistenza teknika, il-bini tal-kapaċità u appoġġ ieħor ta’ infurzar kontra d-droga;

65.    Huwa imħasseb li għadhom isiru eżekuzzjonijiet fil-Bjelarussja, li huwa l-uniku pajjiż fl-Ewropa li għadu japplika l-piena tal-mewt; jappoġġja lill-awtoritajiet fit-twaqqif ta’ Grupp ta’ Ħidma biex ifassal proposti biex jiġi impost moratorju fuq il-piena tal-mewt;

66.    Jesprimi tħassib serju dwar l-abbozz ta’ Liġi Kontra l-Omosesswalità tal-2009 li attwalment qed jiġi kkunsidrat mill-parlament tal-Uganda, li jikkastiga l-appoġġ lil-lesbjani, lin-nies omosesswali jew bisesswali b’multi u priġunerija, u jikkastiga atti omosesswali konsenswali b’multi, priġunerija u l-piena tal-mewt; jappella lill-parlament tal-Uganda biex jiċħad dan l-abbozz u kull leġiżlazzjoni simili; jikkundanna l-kriminalizzazzjoni tal-omosesswalità fid-dinja kollha;

Il-vjolenza kontra n-nisa

67.    Jinnota li l-programm tal-grupp ta’ Tliet Presidenzi ta’ Franza, ir-Repubblika Ċeka u l-Isvezja (Lulju 2008 - Diċembru 2009) ta prijorità lill-kwistjoni tal-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, u jitlob koerenza dwar il-prinċipji u l-politiki kemm barra u kemm ġewwa l-UE, inkluż rigward l-appoġġ għall-projbizzjoni tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili bħala ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jinnota l-adozzjoni reċenti ta’ sett ġdid ta’ linji gwida dwar din il-kwistjoni u jistenna li l-Kummissjoni tippreżenta r-riżultati tal-implimentazzjoni tiegħu lill-Parlament;

68.    Iqis l-istrateġija l-ġdida tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi b’referenza speċifika għall-kwistjoni tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili; itenni l-ħtieġa ta’ koerenza dwar il-politiki interni u esterni tal-UE dwar din il-kwistjoni partikolari; iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri tal-UE biex jindirizzaw il-kwistjoni tal-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili fil-qafas tad-djalogi politiċi u tal-politika ma’ pajjiżi sħab u l-partijiet ikkonċernati relevanti għal din il-kwistjoni sensittiva fil-kuntest nazzjonali, billi jużaw approċċ ta’ partiċipazzjoni u billi jinvolvu lill-komunitajiet affettwati; jitlob lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jattivaw il-mezzi kollha politiċi u istituzzjonali sabiex jappoġġjaw l-inizjattivi immirati għall-adozzjoni mill-aktar fis possibbli ta’ riżoluzzjoni mill-UNGA li qed titlob moratorju fid-dinja kollha fuq il-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili;

69.    Iqis li l-vjolenza fuq in-nisa tiġi espressa wkoll b’mod psikoloġiku; jinnota li fl-ambjent tax-xogħol in-nisa għadhom imħallsa inqas meta mqabbla mal-irġiel u li hemm aktar nisa li għandhom impjiegi prekarji jew part-time; jenfasizza għaldaqstant li r-rwol tal-Kummissjoni u tal-Istati Membri f’dan il-qasam, kemm ġewwa kemm barra l-Unjoni Ewropea, ma jistax ikun limitat għall-ġlieda kontra l-vjolenza fis-sens strett tal-kelma, billi hemm bżonn jiġu miġġielda l-forom kollha ta’ vjolenza fuq in-nisa: fiżika, psikoloġika, soċjali u ekonomika, u li għandha tingħata prijorità lill-edukazzjoni mhux sessista għas-subien u l-bniet sa minn ċkunithom, kif ukoll lill-ġlieda kontra l-isterjotipi bbażati fuq is-sess tal-persuna;

70.    Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni komprensiva tar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1325, 1820, 888 u 1889 li jappellaw għall-parteċipazzjoni tan-nisa fil-fażijiet kollha u fil-livelli kollha tar-riżoluzzjoni ta’ kunflitt u fil-protezzjoni tan-nisa u l-bniet minn vjolenza sesswali u diskriminazzjoni; jitlob lill-Istati Membri li għad m’għandhomx Pjan ta’ Azzjoni Nazzjonali għall-implimentazzjoni tal- UNSCR 1325 biex jadottaw wieħed urġentement; jikkundanna bil-qawwa kollha l-istupru bħala strument tal-gwerra u l-istupru tal-massa kontinwu li qed isir fir-RD tal-Kongo; jitlob l-iżvelar sħiħ tal-inkapaċità tal-forza għaż-żamma tal-paċi MONUSCO biex twaqqaf l-istupri tal-massa; u jħeġġeġ lir-RGħ/VP, biex permezz tal-EUSEC u l-EUPOL fir-RDK, tagħmel inkjesta u tirrapporta lill-PE dwar il-kumpaniji jew entitajiet Kongoliżi u internazzjonali kollha involuti fl-industriji tal-estrazzjoni fir-RDK li jħallsu kwalunkwe grupp armat u persunal tas-sigurtà involuti fi stupri tal-massa bħal dawn u delitti sistematiċi oħra kontra n-nies ċivili;

71.    Jistieden lir-RGħ/VP biex iżżid in-numru ta’ impjegati li jaħdmu fuq kwistjonijiet tal-ġeneru fl-azzjoni esterna u biex toħloq strutturi apposta; jirrikonoxxi l-progress li sar fil-PSDK fiż-żewġ missjonijiet u fit-taħriġ tal-persunal;

72.    Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-diskriminazzjoni u l-vjolenza domestika abbażi ta’ sess li rabbew l-għeruq f’diversi pajjiżi, u jirrimarka li n-nisa li jgħixu f’żoni rurali huma b’mod partikolari grupp vulnerabbli; bl-istess mod huwa mħasseb serjament dwar il-każijiet ta’ vjolenza sesswali u r-rati għoljin ta’ stupru fuq in-nisa u l-bniet fl-Afrika t’Isfel, fejn l-investigazzjonijiet ikunu ħafna drabi inadegwati u ostakolati mill-preġudizzji rigward is-sessi, il-vittmi jħabbtu wiċċhom ma’ ħafna ostakli biex ikollhom aċċess għall-kura ta’ saħħithom u dewmien fil-forniment ta’ trattament mediku; jikkundanna bil-qawwa kollha l-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet bħala problema kronika fil-Gwatemala u fil-Messiku;

73.    Huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet fl-Iran, fir-RDK u fl-Afganistan; jikkundanna l-ksur brutali tad-drittijiet tan-nisa fir-RDK, u jħeġġeġ il-komunità internazzjonali biex iżżid b’mod sinifikanti l-fondi immirati għall-isforzi biex jipproteġu lin-nisa mill-istupru u jenfasizza li għandha tingħata ħafna attenzjoni internazzjonali b’md urġenti lis-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet fir-RDK; Jikkundanna Liġi dwar l-Istatus Personali tax-Xiti adottata f’Marzu 2009, li tikser bl-ikrah id-drittijiet tan-nisa Afgani u tikkontradixxi l-Kostituzzjoni Afgana u l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem; jilqa’ l-emendi magħmula għal-liġi dwar il-’Kwistjonijiet Personali tas-Segwaċi tal-Ġurisprudenza Xita’ iżda jibqa’ mħasseb serjament dwar ċerti artikoli tal-liġi, li jikkontradixxu l-obbligi tal-Afganistan skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta’ Kull Forma ta’ Diskriminazzjoni kontra n-Nisa, u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Afgani biex jieħdu azzjoni mingħajr dewmien sabiex itejbu l-qagħda tad-drittijiet tan-nisa fil-pajjiż;

74.    Jinsisti li d-drittijiet tan-nisa jissemmew b’mod espliċitu fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u b’mod partikulari l-ġlieda u l-qerda tal-forom kollha ta’ diskriminazzjoni u vjolenza kontra n-nisa u l-bniet, inklużi, bl-iżjed mod prominenti, l-għażla tal-abort skont is-sess, il-forom kollha ta’ prattiki tradizzjonali u użanzi li jagħmlu ħsara, pereżempju l-mutilazzjoni tal-organi ġenitali femminili u ż-żwiġijiet bikrija jew sfurzati, il-forom kollha ta’ traffikar tal-bnedmin, il-vjolenza domestika, il-qtil tan-nisa, l-isfruttament fuq il-post tax-xogħol u ekonomiku, u jinsisiti wkoll li l-invokazzjoni mill-istati ta’ kwalunkwe drawwa, tradizzjoni jew kunsiderazzjoni reliġjuża ta’ kwalunkwe tip sabiex jevadu d-dmir tagħhom li jeliminaw brutalità bħal din, tkun miċħuda; jenfasizza li l-isforzi biex jinqerdu l-forom kollha ta’ mutilazzjoni tal-organi ġenitali femminili għandhom ikunu intensifikati kemm fil-livell bażiku kif ukoll matul il-proċess ta’ tfassil tal-politika, sabiex jiġi enfasizzat il-fatt li mutilazzjoni bħal din hija kemm kwistjoni ta’ sessi kif ukoll vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem relatati mal-integrità fiżika; jenfasizza s-sitwazzjoni tan-nisa żgħażagħ immigranti li, minħabba l-prinċipji ta’ ċerti komunitajiet, reliġjonijiet, jew unur tal-familja jkollhom iħabbtu wiċċhom ma’ trattament ħażin, qtil minħabba l-unur jew mutilazzjoni tal-ġenitali u li qed ikunu mċaħħdin mil-libertà tagħhom;

75.    Ifakkar fl-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju, u jisħaq li l-aċċess għall-edukazzjoni u għas-saħħa huma drittijiet bażiċi tal-bniedem; jemmen li l-programmi għas-saħħa, inklużi dawk li jkopru s-saħħa sesswali u riproduttiva, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi, l-għoti tas-setgħa lin-nisa u d-drittijiet tat-tfal għandhom ikunu prominenti fil-politika għall-iżvilupp u d-drittijiet tal-bniedem tal-UE, b’mod partikulari fejn il-vjolenza bbażata fuq is-sess hija mifruxa u fejn in-nisa u t-tfal jitpoġġew f’riskju ta’ HIV/AIDS, jew ma jingħatawx aċċess għall-informazzjoni, għall-prevenzjoni u/jew għall-kura; jistieden lill-Kummissjoni biex tintegra d-drittijiet ċentrali tax-xogħol u l-aġenda ta’ xogħol deċenti fil-politika tagħha għall-iżvilupp, b’mod partikulari fil-programmi ta’ assistenza relatati mal-kummerċ;

76.    Jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu b’mod partikulari r-ratifika u l-implimentazzjoni mill-Istati Membri tal-Unjoni Afrikana tal-Protokoll tal-Unjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tan-Nisa fl-Afrika;

It-tortura u trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor

77.    Jitlob għar-rikonoxximent ta’ abbużi tas-saħħa kontra pazjenti u individwi, b’mod partikolari dawk li ma jistgħux jiddefendu lilhom infushom, bħala trattament krudili, inuman u degradanti, waqt li jirrikonoxxi d-diffikultà li tinstab prova ta’ ċerti atti u għaldaqstant jitlob l-ogħla livell ta’ viġilanza;

78.    Jistieden ir-rikonoxximent li l-minoranzi bħall-gruppi indiġeni u persuni diskriminati minħabba l-kasta tagħhom huma vulnerabbli b’mod sproporzjonat u soġġetti għat-tortura;

79.    Jistieden lill-istati kollha li għandhom mhumiex, biex isiru stati kontraenti tal-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra u l-Protokoll Fakultattiv tagħha (OPCAT); iħeġġeġ lill-istati biex ineħħu r-riżervi li għamlu għal dawn l-istrumenti; jinkoraġġixxi lill-istati li ffirmaw l-OPCAT biex jimplimentaw aħjar u aktar malajr il-Mekkaniżmu Nazzjonali ta’ Prevenzjoni (NPM);

80.    Jinkoraġġixxi lill-istati madwar id-dinja biex jadottaw u jimplimentaw b’mod effettiv il-Manwal dwar Investigazzjoni Effettiva u d-Dokumentazzjoni tat-Tortura u Trattament jew Kastig Krudili, Inuman jew Degradanti, magħruf bħala l-Protokoll ta’ Istanbul (IP); jikkunsidra li l-IP huwa strument vitali biex jiġbor l-evidenza u jevita l-impunità; jinsab konvint li l-impunità ta’ dawk li jittorturaw tibqa’ ostaklu sinifikanti għall-prevenzjoni effettiva tat-tortura peress li tinkoraġġixxi b’mod impliċitu dawk li jagħmlu dawn l-atti biex ikomplu l-prattiki ta’ stmerrija tagħhom;

81.    Jenfasizza l-importanza tal-implimentazzjoni effettiva tal-Linji Gwida tal-UE kontra t-tortura u trattament jew pieni oħra krudili, inumani jew degradanti; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jippreżentaw ir-riżultati tal-implimentazzjoni ta’ linji gwida bħal dawn, waqt li jagħtu attenzjoni speċjali lir-riżultati f’termini ta’ rijabilitazzjoni tal-vittmi tat-tortura tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem;

82.    Jistieden lill-Istati Membri sabiex isegwu t-talbiet magħmula fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-kummerċ ta’ ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, għat-tortura jew għal trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra[16]; jistieden lill-Kummissjoni biex tippreżenta malajr kemm jista’ jkun reviżjoni ta’ diversi dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1236/2005 tas-27 ta’ Ġunju, 2005;

83.    Jinsab partikolarment imħasseb dwar il-livell għoli ta’ korruzzjoni, kriminalità, persekuzzjoni politika, impunità, tortura u priġunerija ta’ membri tal-oppożizzjoni fil-Venezwela minħabba l-’politiċizzazzjoni’ tal-forzi tal-pulizija, in-nuqqas ta’ politiki u n-nuqqas ta’ kapaċità tal-gvern li jittratta dan it-theddid serju għad-drittijiet tal-bniedem;

84.    Jesprimi tħassib kbir dwar mewġa ġdida ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kontra persuni fuq il-bażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom, u jikkundanna kull att ta’ vjolenza kontrihom; jinnota li qed jiżdied in-numru ta’ delitti ta’ persuni transġeneru madwar id-dinja kollha; jiddispjaċih tassew li f’bosta pajjiżi l-omosesswalità għadha meqjusa bħala delitt li ħaqqu l-ħabs u f’xi każijiet saħansitra l-mewt; jilqa’, f’dan ir-rigward, id-Deċiżjoni tal-Qorti Suprema ta’ Delhi tat-2 ta’ Lulju 2009 li ddekriminalizzat l-omosesswalità fl-Indja, u jistieden pajjiżi oħra biex isegwu l- eżempju tagħha;

Id-drittijiet tat-Tfal

85.    Jiddeplora l-fatt li, skont l-istimi, madwar 215 miljun tifel u tifla huma vittmi tal-impjieg tat-tfal, li minnhom tliet kwarti jagħmlu l-agħar tipi ta’ xogħol tat-tfal (ċifri tal-ILO, 2009); jilqa’ l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-UE tal-14 ta’ Ġunju 2010 dwar ix-xogħol mit-tfal u l-istudju relatat tal-Kummissjoni (SEC(2010) 37 finali) li jappella għal approċċ ta’ politiki tal-UE komprensiv li jiffoka fuq l-iżvilupp u l-eradikazzjoni tal-faqar; jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura monitoraġġ effettiv tal-progress f’dan il-qasam u tinkoraġġixxi flimkien mal-Istati Membri tal-UE l-implimentazzjoni tiegħu fid-djalogi mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

86.    Ifakkar fis-suċċess tal-11-il Forum UE-NGO dwar id-Drittijiet tal-Bniedem organizzat f’Lulju 2009 fi Stokkolma, taħt il-presidenza Svediża, dwar it-tema tal-ġlieda kontra l-vjolenza kontra t-tfal, u fl-appelli tiegħu biex titkompla l-ħidma legali għall-projbizzjoni ta’ kull forma ta’ kastig korporali fil-kuntesti kollha, inkluża d-dar, għall-identifikazzjoni tal-aqwa prattiki u t-tagħlim mill-ġlieda kontra l-vjolenza kontra t-tfal f’sitwazzjonijiet ta’ gwerra u ta’ wara l-gwerra, u biex tiżdied il-koerenza bejn l-azzjoni esterna tal-UE u l-politiki interni tal-UE/tal-Istati Membri dwar id-drittijiet tat-tfal;

87.    Jesprimi tħassib kbir għall-fatt li miljuni ta’ tfal għadhom vittmi ta’ stupru, vjolenza domestika, u abbuż fiżiku, emozzjonali u sesswali, inkluż l-isfruttament sesswali u ekonomiku; jenfasizza li d-drittijiet kollha rikonoxxuti mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-protokolli fakultattivi tagħha huma ta’ importanza indaqs u jappella għar-ratifika sħiħa u l-implimentazzjoni tal-obbligi, kif ukoll għal attenzjoni partikolari għall-forom ġodda ta’ sfruttament sesswali kummerċjali tat-tfal;

88.    Jitlob li jiddaħħlu b’urġenza miżuri addizzjonali tal-UE kontra l-impjieg tat-tfal, u jitlob lill-UE biex tapplika b’mod aktar effiċjenti l-istrumenti għad-dispożizzjoni tagħha billi tinkorporahom fid-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-UE biex timplimenta b’mod effettiv il-Linji Gwida tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal u biex tistudja l-possibbiltà li tadotta linji gwida dwar il-ġlieda kontra l-impjieg tat-tfal; ifakkar li anke l-politika kummerċjali tal-UE jista’ jkollha rwol utli fil-ġlieda kontra l-impjieg tat-tfal, l-iktar permezz tal-użu tal-inċentivi SPĠ+; jittama li fil-futur din l-għodda tiġi evalwata aħjar u tkun suġġetta għal evalwazzjoni annwali sottomessa lill-Parlament Ewropew fl-okkażjoni tad-dibattitu annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

89.    Jinnota li l-2009 mmarkat l-20 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jinnota b’sodisfazzjon li l-adeżjoni għall-Konvenzjoni hija issa kważi universali, u jħeġġeġ lill-pajjiżi li għadhom ma’ ngħaqdux mal-Konvenzjoni biex jagħmlu dan mingħajr dewmien; għadu mħasseb ħafna li għadhom jinkisru ħafna mid-drittijiet involuti; jappella għal żieda fl-attenzjoni mogħtija għall-ħtiġijiet tat-tfal għas-salvagwardji u l-kura speċjali, inkluża l-protezzjoni legali xierqa, kemm qabel u kemm wara t-twelid, kif previst kemm mill-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u kemm mid-Dikjarazzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal; jilqa’ wkoll l-ħatra tar-Rappreżentant Speċjali tas-Segretarju Ġenerali dwar il-Vjolenza Kontra t-Tfal, u jissottolinja l-importanza tal-mandat;

90.    Jesprimi tħassib kbir dwar it-tfal involuti f’kunflitti armati jew affettwati minnhom, jew saħansitra mġiegħla jipparteċipaw fihom attivament; Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex isaħħu l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar it-Tfal u l-Kunflitti Armati; jilqa’ r-riżoluzzjoni l-ġdida tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1882 (2009), li tkompli ssaħħaħ il-protezzjoni tat-tfal involuti f’kunflitti armati, u affettwati minnhom;

91.    Jesprimi tħassib kbir dwar l-użu tat-tfal bħala suldati; jappella għal passi immedjati meħuda mill-UE u n-NU għad-diżarm, ir-rijabilitazzjoni u l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom;

Difensuri tad-drittijiet tal-bniedem

92.    Jilqa’ l-azzjonijiet meħuda biex jimplimentaw ir-rieżami u t-titjib tal-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem kif riveduti fl-2008; jinnota l-iżvilupp ta’ aktar minn 60 istrateġiji ta’ implimentazzjoni lokali u l-ħatra tal-uffiċjali ta’ kollegament rilevanti; jibqa’ mħasseb, b’mod partikulari min-nuqqas ta’ implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE mid-Delegazzjonijiet tal-UE, jistieden lis-SEAE biex jiżviluppa pjan ta’ implimentazzjoni b’indikaturi u skadenzi ċari sabiex ikompli l-progress lejn implimentazzjoni effettiva tal-Linji Gwida, u jitlob il-lista ta’ dawn l-istrateġiji lokali; jistieden lis-SEAE, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jieħdu l-miżuri meħtieġa biex iżidu l-kuxjenza tal-Linji Gwida fors id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u d-dilpomatiċi tal-UE li jaħdmu f’pajjiżi li mhumiex membri tal-UE; jistieden lill-missjonijiet tal-UE biex iżommu kuntatti regolari mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem qabel jieħdu azzjoni f’isimhom u jipprovdulhom rispons; jenfasizza li matul il-proċess ta’ abbozzar ta’ strateġiji ta’ implimentazzjoni lokali, firxa wiesgħa ta’ difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jaħdmu kemm fl-ambjenti urbani u f’dawk rurali dwar id-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali kif ukoll dwar id-drittijiet ċiviċi u politiċi għandhom jiġu kkonsultati; jinnota li l-istrateġiji tal-implimentazzjoni lokali għandhom jinkludu aġenda konkreta ta’ miżuri li għandhom jittieħdu biex itejbu l-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u li l-impatt ta’ dawn l-istrateġiji għandu jiġi evalwat wara perjodu ta’ żmien raġonevoli; jappella f’dan ir-rigward għal evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-assistenza u tal-miżuri meħuda mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili biex jappoġġjaw id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem skont l-EIDHR;

93.    Jistieden lir-RGħ/VP biex tagħti prijorità lil implimentazzjoni aktar effettiva tal-għodda u l-mekkaniżmi eżistenti għal protezzjoni koerenti u sistematika tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea, jistieden ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea u lill-Kummissarji kollha b’responsabiltajiet fil-qasam tar-Relazzjonijiet Esterni biex jistituzzjonalizzaw politika fejn jiltaqgħu sistematikament mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem meta jivvjaġġaw uffiċjalment f’pajjiżi terzi, u jenfasizza li l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għandu jiġi inkluż ukoll b’mod imperattiv fil-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE; jenfasizza li kemm ir-Rappreżentant Għoli u kemm ir-Rappreżentanti Speċjali se jinżammu responsabbli mill-Parlament Ewropew għall-azzjoni tagħhom f’dan ir-rigward;

94.    Iħeġġeġ lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jimplimentaw il-miżuri proposti mill-Parlament fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar il-Politiki tal-UE favur id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, adottata f’Ġunju 2010, b’enfasi fuq il-miżuri mmirati biex jipprovdu assistenza fil-pront għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fir-riskju, bħall-viżi tal-emerġenza u l-kenn, u dawk li jimplikaw appoġġ pubbliku u rikonoxximent viżibbli tax-xogħol tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem b’perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-implimentazzjoni tal-linji gwida favur id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa u gruppi oħra partikolarment vulnerabbli, bħad-difensuri li jaħdmu biex jippromwovu d-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali u dawk li jaħdmu mad-drittijiet tal-minoranzi u persuni indiġeni; jistieden lir-Rgħ/VP biex tagħmel pressjoni għall-implimentazzjoni tal-programm Shelter Cities, li jipprovdi kenn għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-ibliet Ewropej;

95.    Jistieden, fil-kuntest tal-implimentazzjoni tat-Trattat ta’ Lisbona u t-twaqqif tas-SEAE, lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jistabbilixxu mekkaniżmu ta’ kooperazzjoni interistituzzjonali dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jifehm li l-ħolqien ta’ mekkaniżmu ta’ dan it-tip jista’ jkun iffaċilitat permezz tal-istabbiliment ta’ punti fokali u linji gwida espliċiti għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-istituzzjonijiet kollha tal-UE u bl-iżvilupp ta’ kooperazzjoni iktar mill-qrib, bil-punti fokali għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u dawk responsabbli għad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-missjonijiet u d-delegazzjonijiet tal-UE; jistieden lis-SEAE biex jistabbilixxi bażi ta’ data statistika dwar każijiet fejn id-delegazzjonijiet tal-UE jipprovdu assistenza għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, sabiex jevalwa l-effettività tal-linji gwida, u jirrapporta lura lill-PE dwar ir-riżultati ta’ dawn l-evalwazzjonijiet;

96.    Jirrikonoxxi l-konklużjonijiet fil-ħafna rapporti dwar id-drittijiet tal-bniedem li d-difensuri tad-drittijiet umani, filwaqt li jagħtu kontribut prezzjuż għall-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem b’riskju tas-sigurtà personali tagħhom stess, qed isofru attakki dejjem aktar qawwija f’diversi forom, bħal attakki fuq il-libertà tal-kuxjenza, tar-reliġjon, tal-espressjoni jew assoċjazzjoni, attakki u qtil ta’ persuni rilevanti, arresti arbitrarji, proċessi inġusti u l-għeluq tal-uffiċċji ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili; jappella lid-delegazzjonijiet tal-Unjoni biex jaħdmu għall-prevenzjoni ta’ attakki bħal dawn b’koperazzjoni mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tal-pajjiżi kkonċernati, filwaqt li joqogħdu attenti sabiex ma jesponux għall-periklu lill-persunal ta’ dawn l-organizzazzjonijiet lil min jappoġġjahom ;

97.    Jibqa’ viġilanti vis-à-vis gvernijiet ta’ pajjiżi li mhumiex fl-UE li jużaw l-adozzjoni ta’ liġijiet kontroversjali biex jirregolaw l-NGOs bħala tentattiv biex isikktu l-moviment tad-drittijiet tal-bniedem, bħall-hekk imsejħa “Proklama dwar Karitajiet u Assoċjazzjonijiet”, li għaddiet mill-Parlament Etjopjan f’Jannar 2009, li tipprojbixxi prattikament kull attività tad-drittijiet tal-bniedem;

98.    Jikkundanna l-fatt li f’bosta pajjiżi, l-attakki u t-theddid anonimu kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem huma komuni, il-ġurnalisti, b’mod partikolari dawk li jkopru l-korruzzjoni u t-traffikar tad-drogi jiffaċċjaw theddid u attakki minħabba xogħolhom;

99.    Jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu għall-qtil ta’, fost oħrajn, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova u Natalya Estemirova fir-Russja, u ta’ André Rwisereka u Jean Leonard Rugambage fir-Rwanda, id-detenzjoni arbitrarja ta’ Roxana Saberi u Abdolfattah Soltani fl-Iran, id-detenzjoni kontinwa u n-nuqqas ta’ aċċess adegwat għall-kura tas-saħħa li għalihom ġie sottomess fiċ-Ċina Hu Jia, ir-rebbieħ tal-Premju Sakharov fl-2009, li kollha seħħew matul il-perjodu ta’ rappurtar; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi biex jiċċaraw bla dewmien is-sitwazzjoni tal-avukat prominenti tad-drittijiet tal-bniedem, is-Sur Gao Zhisheng, li għeb fl-4 ta’ Frar 2009, u biex jiftħu investigazzjoni kompletament indipendenti u trasparenti dwar l-għajbien tiegħu;

100.  Jikkundanna d-detenzjoni u l-fastidju tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem Saħrawi fit-territorju tas-Saħara tal-Punent ikkontrollat mill-Marokk, u jħeġġeġ lin-NU biex jinkludu l-monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-missjoni tan-NU għall-mandat tas-Saħara tal-Punent (MINURSO);

101.  Jinnota r-rilaxx tad-difensuri lokali tad-drittijiet tal-bniedem f’Kuba; jiddispjaċih ħafna għall-fatt li l-gvern Kuban jirrifjuta li jirrikonoxxi l-monitoraġġ tad-drittijiet tal-bniedem bħala attività leġittima, u jiċħad l-istejtus legali lil gruppi lokali tad-drittijiet tal-bniedem; jinnota bi tħassib li d-detenzjoni tad-difensuri lokali tad-drittijiet tal-bniedem hija wkoll ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-gvern ta’ Kuba biex ma jeżiljax il-priġunieri politiċi u biex jagħtihom il-libertà li jitilqu u jmorru lura Kuba mingħajr ma jiġu arrestati;

102.  Jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Premju Nobel għall-Paċi biex jippremja lil Liu Xiaobo bil-Premju Nobel għall-Paċi tal-2010 għall-ġlieda twila u mhux vjolenti tiegħu għad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fiċ-Ċina; iħeġġeġ il-gvern ta’ Pekin biexjeħles immedjatament u bla kundizzjonijiet lil Liu Xiaobo mid-detenzjoni u jirtira r-restrizzjonijiet fuq il-mara tiegħu Liu Xia.

103.  Jinsab ferm imħasseb mill-fatt li l-Iran fl-2008 u l-2009 kompla jrażżan difensuri indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem u membri tas-soċjetà ċivili, u li għadu jsir, u anke żdied, il-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem; jikkundanna l-arrest arbitrarju, it-tortura u l-priġunerija ta’ difensuri tad-drittijiet tal-bniedem minħabba xogħolhom, bl-akkuża ta’ “attivitajiet li jmorru kontra s-sigurtà nazzjonali”; jiddispjaċih dwar il-politika attwali tal-gvern diretta kontra l-għalliema u l-akkademiċi, li tipprojbixxi studenti milli jkollhom aċċess għal edukazzjoni ogħla, u jikkundanna l-persekuzzjoni u l-priġunerija ta’ attivisti studenti; jiddispjaċih dwar it-taqlib fit-tmiem tal-elezzjonijiet Presidenzjali tat-12 ta’ Ġunju 2009 u l-vjolenza użata mill-awtoritajiet Iranjani, li rriżultat fid-detenzjoni arbitrarja ta’ mill-inqas 400 persuna, rapporti ta’ qtil ta’ mill-inqas 40 persuna, ġurijiet tal-massa ta’ persuni akkużati b’reati kontra s-sigurtà nazzjonali, it-trattament ħażin u t-tortura li seħħu, u l-pieni tal-mewt mogħtija;

Klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem

104.  Jenfasizza l-importanza tal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem flimkien mal-klawżoli demokratiċi, u mekkaniżmi effettivi ta’ soluzzjoni tat-tilwim fil-politiki tal-kummerċ, inkluż is-sajd bejn l-UE u pajjiżi li mhumiex membri tal-UE; Jitlob, madankollu, għal darb’oħra li din il-klawżola tiġi akkumpanjata b’mekkaniżmu ta’ infurzar sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni fil-prattika; jenfasizza l-importanza ta’ monitoraġġ mill-qrib tar-rekord tad-drittijiet tal-bniedem ta’ pajjiżi li mhumiex membri fl-UE li għandhom relazzjonijiet kummerċjali mal-UE; jenfasizza li tali monitoraġġ u evalwazzjoni għandhom jinkludu konsultazzjonijiet formali mas-soċjetà ċivili fir-rigward tal-impatt ta’ dawn il-ftehimiet; jappella għall-istabbiliment ta’ sett ċar ta’ punti ta’ referenza għad-drittijiet tal-bniedem fi ħdan il-qafas ta’ ftehimiet kummerċjali individwali biex jiġi żgurat li ż-żewġ partijiet ikollhom standard ċar u jifhmu eżattament liema sitwazzjonijiet u azzjonijiet jistgħu jinvokaw tali klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem;

105.  Jafferma l-prinċipju tal-indiviżibilità tad-drittijiet tal-bniedem, u jikkundanna t-tentattivi biex xi dritt jew bażi ta’ diskriminazzjoni jitqies bħala inqas importanti minn oħrajn; jistieden lill-Kummissjoni u l-Kunsill biex jirrispettaw il-prinċipju tal-indiviżibilità meta jinnegozjaw il-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

106.  Jenfasizza li, bl-għan tar-ruispett tal-impenji internazzjonali tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, l-UE għandha tinkludi, filwaqt li tikkunsidra n-natura tal-ftehimiet u s-sitwazzjoni speċifika ta’ kull pajjiż sieħeb, klawżoli sistematiċi marbuta mad-demokrazija, mal-istat tad-dritt u mad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll mal-istandards soċjali u ambjentali; iqis li dawn il-klawżoli għandhom jippermettu lill-Kummissjoni tissospendi tal-inqas temporanjament il-vantaġġi kummerċjali, inklużi dawk li jirriżultaw minn ftehimiet dwar il-kummerċ ħieles, jekk ikun hemm biżżejjed provi ta’ ksur tad-drittijiet tal-bniedem inklużi d-drittijiet relatati max-xogħol, fuq inizjattiva tagħha stess jew inkella fuq talba ta’ Stat Membru jew tal-Parlament Ewropew; iqis li f’kull każ l-UE għandha tindika b’mod ċar is-sanzjonijiet xierqa li jistgħu jiġu applikati għal pajjiżi li mhumiex membri tal-UE li jwettqu ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, u tapplikahom; itenni għal darb’oħra l-appell tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, u b’mod partikolari lir-RGħ/VP tal-Kummissjoni, biex jagħmlu effettiva l-klawżola relatata mad-drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet internazzjonali fis-seħħ u konsegwentement jistabbilixxu proċedura ta’ implimentazzjoni effettiva ta’ dawn il-klawżoli fl-ispirtu tal-Artikoli 8, 9 u 96 tal-Ftehim ta’ Cotonou;

107.  Jilqa’ l-użu tal-istudji tal-impatt dwar l-iżvilupp sostenibbli iżda jqis li dawn għandhom isiru wkoll ladarba l-ftehim jidħol fis-seħħ, u mhux biss ex-ante, sabiex tiġi żgurata evalwazzjoni kontinwa;

108.  Jinnota l-funzjonament tar-reġim tal-SPĠ+ (Sistema ta’ Preferenzi Ġeneralizzati); Jikkunsidra, madankollu, li din is-sistema li tagħti lill-pajjiżi benefiċċji kummerċjali konsiderevoli għal konformità mal-konvenzjonijiet u l-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u tad-drittijiet tax-xogħol għandha tkun ikkontrollata iktar mill-qrib u b’mod trasparenti inkluż permezz tal-użu ta’ Evalwazzjonijiet tal-Impatti fuq id-Drittijiet tal-Bniedem dettaljati u konsultazzjonijiet miftuħa meta tingħata l-preferenza, u li l-preferenzi tal-kummerċ jingħataw biss lil pajjiżi li rratifikaw u effettivament implimentaw konvenzjonijiet internazzjonali ewlenin dwar l-iżvilupp sostenibbli, id-drittijiet soċjali - b’mod partikolari dwar ix-xogħol tal-tfal - u l-governanza tajba; jappella għal monitoraġġ imtejjeb tal-implimentazzjoni mas-soċjetà ċivili, it-trejdjunjins u l-komunitajiet, li jikkunsidra ir-riżultati pożittivi flimien mal-intoppi fl-iżvilupp tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet soċjali, ekonomiċi, kulturali u ambjentali; jenfasizza l-importanza ta’ monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni tal-ICCPR mill-Pakistan, li hu mistieden jipparteċipa fis-sistema SPĠ+;

109.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tippreżenta proposta għal regolament li jipprojbixxi l-importazzjoni fl-UE ta’ oġġetti prodotti permezz ta’ xogħol sfurzat, u b’mod partikolari xogħol tat-tfal, bi ksur tal-istandards bażiċi tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li tali regolament għandu jippermetti lill-UE tinvestiga każi speċifiċi;

110.  Jilqa’ l-inklużjoni ta’ klawżola dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-Ftehim ta’ Sħubija ffirmat mill-UE u l-Indoneżja u fil-Ftehim għall-Istabilizzazzjoni u għall-Assoċjazzjoni mal-Albanija, li daħal fis-seħħ matul il-perjodu ta’ rappurtar, li jġib għal aktar minn 120 in-numru ta’ pajjiżi li aċċettaw l-inklużjoni ta’ din il-klawżola fi ftehimiet mal-UE;

111.  Jiddeplora s-segwitu dgħajjef tal-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem imdaħħla fil-Ftehim ta’ Cotonou u jħeġġeġ lir-RGħ/VP, lill-Kummissjoni, lill-Kunsill u lill-Istati Membri biex jagħmlu użu sħiħ minn dawk il-klawżoli biex jittrattaw b’mod estensiv il-problemi tad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fi djalogi bilaterali u reġjonali ma’ pajjiżi sħab tal-AKP;

Il-promozzjoni tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt fir-relazzjonijiet esterni

112.  Jilqa’ l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-Appoġġ għad-Demokrazija fir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE[17] u l-adozzjoni tal-Aġenda tal-UE għal Azzjoni dwar l-Appoġġ għad-Demokrazija fir-Relazzjonijiet Esterni tal-UE bħala mezz għat-titjib tal-koerenza u l-effettività tal-appoġġ għad-demokrazija tal-UE;

113.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tindirizza b’mod sistematiku l-kwistjoni ta’ appoġġ għad-demokrazija fid-Dokumenti Strateġiċi tal-Pajjiż, waqt li dejjem tqis is-sitwazzjoni speċifika tal-pajjiż u l-istrateġija reġjonali tal-UE;

114.  Jinnota r-Rapport tal-Amnesty International tal-2010 li jenfasizza t-tieni proċess ġudizzjarju li għaddej kontra Mikhail Khodorkovsky, li qabel kien il-mexxej tal-kumpanija taż-żejt YUKOS, u s-sieħeb tiegħu fin-negozju tiegħu Platon Lebedevi, bħala eżempju ta’ ġuri inġust fir-Russja; jistieden lill-Federazzjoni Russa biex tiżgura li jiġu rrispettati in-normi fundamentali ta’ proċess xieraq u d-drittijiet tal-bniedem fil-prosekuzzjoni ta’ dawn u tal-akkużati l-oħra kollha fis-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż;

115.  Iħeġġeġ l-awtoritajiet ġudizzjarji Russi biex ikomplu l-investigazzjoni dwar il-mewt ta’ Sergey Magnitsky; jitlob il-projbizzjoni tad-dħul fl-UE ta’ 60 uffiċjal Russu involuti f’dan il-każ u jitlob l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi tal-UE jikkoperaw fl-iffriżar tal-kontijiet tal-bank u l-assi l-oħra ta’ dawn l-uffiċjali Russi fil-Pajjiżi Membri kollha tal-UE;

116.  Jistieden lir-RGħ/VP tal-Kummissjoni biex tiżgura li d-drittijiet tal-bniedem u l-bini tad-demokrazija jkunu effetivament integrati fl-oqsma kollha tal-politika; ; jistenna bil-ħerqa l-konklużjonijiet aġġornati tal-Kunsill fil-kors tal-Presidenza Belġjana, li jirrevedu l-progress li sar b’kunsiderazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni adottat;

Dritt Umanitarju Internazzjonali (IHL)

117.  Jilqa’ l-konklużjonijiet adottati mill-Kunsill f’Diċembru 2009 dwar il-promozzjoni tal-konformità mal-IHL, fl-istess sena li kien iċċelebrat is-60 anniversarju tal-Konvenzjonijiet ta’ Ġinevra;

118.  Jinnota l-adozzjoni tal-Linji Gwida Aġġornati tal-UE dwar il-promozzjoni tal-konformità mal-IHL fl-2009; jistieden lill-Kunsill biex jintegra l-implimentazzjoni tal-linji gwida tal-IHL b’mod aktar effettiv mal-linji gwida oħra tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u sabiex itejjeb l-integrazzjoni tal-IHL fl-azzjoni esterna kollha tal-UE;

119.  Jilqa’ r-Rapport tal-Missjoni ta’ Inkjesta Internazzjonali Indipendenti dwar il-Kunflitt fil-Ġeorġja (IIFFMCG – CEIIG) (magħruf bħala “r-Rapport Tagliavini”) maħruġ fit-30 ta’ Settembru 2009 u jappoġġja l-osservazzjonijiet u l-konklużjonijiet ewlenin tiegħu skont il-liġi umanitarja internazzjonali u l-liġi tad-drittijiet tal-bniedem, partikolarment il-ħtieġa li jkunu żgurati r-responsabilità u r-riparazzjoni għall-vjolazzjonijiet kollha li twettqu f’Awwissu 2008, u jistenna li l-informazzjoni estensiva tal-isfond ipprovduta mir-rapport tkun tista’ tintuża għal proċeduri legali fil-livell nazzjonali u internazzjonali sabiex fl-aħħar tkun żgurata r-responsabilità għad-delitti li twettqu matul il-kunflitt bejn ir-Russja u l-Ġeorġja f’Awwissu 2008;

120.  Jiddispjaċih ħafna li waqt il-kunflitti armati bejn ir-Russja u l-Ġeorġja fuq l-Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja f’Awwissu 2008, il-ksur tal-liġi umanitarja internazzjonali rriżulta f’mijiet ta’ feruti u għexieren ta’ eluf ta’ individwi spustati; ifakkar li s’issa r-Russja ssodisfat biss l-ewwel punt mis-sitt punti fil-ftehim tal-waqfien mill-ġlied tagħha mal-Ġeorġja, jiddeplora l-qerda intenzjonata ta’ rħula etniċi Ġeorġjani fl-Ossezja tan-Nofsinhar u l-Abkażja waqt u wara l-kunflitt; jenfasizza li l-impunità għal dan il-ksur għadha tippersisti sal-lum;

Libertà ta’ reliġjon jew twemmin

121.  Jenfasizza li l-libertà tar-reliġjon u t-twemmin tikkostitwixxi, fost id-drittijiet tal-bniedem kollha, dritt essenzjali u bażiku li għandu jiġi rispettat, u li l-kundizzjonalità relatata mar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem inkluża fil-ftehimiet bilaterali ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE għandha tiġi infurzata b’aktar qawwa u b’mod aktar effettiv;

122.  Jilqa’ l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-libertà ta’ reliġjon jew twemmin adottati f’Novembru 2009; jirrikonoxxi l-importanza tal-libertà ta’ reliġjon jew twemmin għall-identità ta’ persuni kemm reliġjużi u kemm mhux reliġjużi, ladarba t-twemmin, fi kwalunkwe forma li jkun, huwa komponent vitali tal-appartenenza personali u soċjali; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jadottaw u jimplementaw miżuri prattiċi għall-ġlieda kontra l-intolleranza reliġjuża u d-diskriminazzjoni u jippromwovu l-libertà ta’ reliġjon jew twemmin madwar id-dinja kif kien ikkunsidrat fil-konklużjonijiet imsemmija preċedentament; jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jinvolvu lill-PE, lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u lil atturi rilevanti oħra fil-proċess;

123.  Jistieden lir-RGħ/VP tal-Kummissjoni biex tintegra l-libertà ta’ reliġjon jew twemmin fil-politika tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE u biex tagħti evalwazzjoni bir-reqqa tas-sitwazzjoni tal-libertà reliġjuża fir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-UE;

124.  Jistieden lir-RGħ/VP biex iżżid l-għadd ta’ persunal li jaħdem fuq kwistjonijiet li jikkonċernaw ir-rispett tal-libertà ta’ reliġjon jew twmmin fl-azzjoni esterna u biex joħolqu strutturi ddedikati, speċjalment fil-kuntest tat-twaqqif ta’ Servizz Ewropew ta’ Azzjoni Esterna; jappoġġja l-identifikazzjoni tal-kwistjoni ta’ rispett għal-libertà ta’ reliġjon fid-dinja bħala waħda mill-prijoritajiet tas-SEAE meta wieħed iqis il-ksur serju ta’ tali libertà li jeżisti fid-dinja u l-ħtieġa ċara ta’ għajnuna għall-minoranzi reliġjużi ppersegwitati f’bosta żoni fid-dinja;

125.  Jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jikkunsidraw ir-reliġjon u d-djalogu ma’ awtoritajiet reliġjużi u korpi impenjati fid-djalogu interreliġjuż għall-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti u għar-rikonċiljazzjoni;

126.  Għadu mħasseb ħafna li d-diskriminazzjoni bbażata fuq ir-reliġjon jew it-twemmin għadha teżisti fir-reġjuni kollha tad-dinja, u li l-persuni li jappartjenu għal komunitajiet reliġjużi partikolari, inklużi minoritajiet reliġjużi, għadhom qed ikunu mċaħħda mid-drittijiet tal-bniedem tagħhom f’ħafna pajjiżi, bħall-Korea ta’ Fuq, l-Iran, l-Arabja Sawdija, is-Somalja, il-Maldive, l-Afganistan, il-Jemen, il-Mawritanja, il-Laos, l-Uzbekistan, l-Eritrea, l-Iraq, il-Pakistan u l-Eġittu; jikkundanna l-awtoritajiet Ċiniżi għall-persekuzzjoni ta’ individwi li jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom barra l-kanali sanzjonati uffiċjalment, inklużi Kristjani, Musulmani, Buddisti u prattikanti tal-Falun Gong; iħeġġeġ liċ-Ċina biex tirratifika l-ICCPR kif wegħdet; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Ċiniżi biex iżommu lura mill-politika oppressiva tagħhom fit-Tibet, li eventwalment tista’ twassal għall-qerda tar-reliġjon u l-kultura Tibetani; jikkundanna l-awtoritajiet tal-Iran għall-persekuzzjoni tal-individwi li jagħmlu parti minn minoranzi reliġjużi, inklużi l-Kristjani, il-Bahá’í, u l-Musulmani li kkonvertew għal reliġjon oħra jew għall-ebda reliġjon; iħeġġeġ l-awtoritajiet tal-Iran biex jipproteġu l-minoranzi reliġjużi skont l-obbligi tagħhom skont l-ICCPR; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Federazzjoni Russa biex jimponu moratorju fuq l-implimentazzjoni tal-Liġi tal-2002 dwar il-Ġlieda Kontra l-Attività tal-Estremisti, li qed tintuża b’mod ħażin u estensiv biex tippersegwita gruppi ta’ minoranzi reliġjużi paċifiċi; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar is-sitwazzjoni tal-minoranza Kristjana tal-Montagnards li jgħixu fl-Għoljiet Ċentrali tal-Vjetnam; ifakkar lill-awtoritajiet Vjetnamiżi li d-drittijiet tal-minoranzi jinkludu l-libertà li jippratikaw ir-reliġjon tagħhom bla restrizzjonijiet, il-libertà ta’ assoċjazzjoni u espressjoni, id-dritt għal assemblea fil-paċi, id-dritt ugwali għall-proprjetà tal-artijiet u l-użu tagħhom u d-dritt li jipparteċipaw b’mod sħiħ u effettiv fit-teħid tad-deċiżjonijiet fir-rigward ta’ kwistjonijiet li jaffettwawhom, inkluż fir-rigward tal-proġetti tal-iżvilupp ekonomiku u rilokazzjoni;

127.  Iħeġġeġ l-UE biex tiżviluppa sett ta’ għodod dwar il-progress tad-dritt għal-libertà ta’ reliġjon jew twemmin fil-politika esterna tagħha; biex tqis il-libertà reliġjuża bħala fundamentali, biex tinkludi lista ta’ kontroll dwar il-libertajiet meħtieġa relatati mad-dritt tal-libertà ta’ reliġjon jew twemmin sabiex tevalwa jekk hux qed jiġu rrispettati u biex tinkludi mekkaniżmi biex jidentifikaw il-ksur tal-libertà ta’ reliġjon jew twemmin, sabiex itejjeb il-promozzjoni tal-libertà ta’ reliġjon jew twemmin fix-xogħol tal-impjegati tal-gvern, speċjalment fis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, kif ukollbiex tinvolvi l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fit-tħejjija tas-sett tal-għodod;

128.  Jilqa’ l-pożizzjoni ta’ prinċipju kontinwa tal-UE rigward ir-riżoluzzjonijiet tal-UNGA (u l-UNHRC) dwar il-ġlieda kontra d-defamazzjoni tar-reliġjonijiet; jilqa’ r-riżoluzzjoni dwar l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta’ intolleranza u diskriminazzjoni bbażati fuq ir-reliġjon jew it-twemmin, ippreżentata mill-UE; jinkoraġġixxi l-UE bix tkompli l-isforzi tagħha għal approċċ bilanċjat bejn il-libertà tal-espressjoni u l-projbizzjoni ta’ inċitament għal mibegħda bbażata fuq ir-reliġjon; jinkoraġġixxi l-UE biex timpennja ruħha fi djalogu kostruttiv mal-Organizzazzjoni għal Konferenza Iżlamika u partitarji oħra tal-prinċipju tad-defamazzjoni tar-reliġjonijiet;

129.  Jenfasizza li l-liġi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem tirrikonoxxi l-libertà tar-reliġjon jew twemmin irrelevanti mill-istejtus tar-reġistrazzjoni, għalhekk ir-reġistrazzjoni m’għandhiex tkun prekundizzjoni mandatorja sabiex wieħed jipprattika r-reliġjon tiegħu; Jirrimarka bi tħassib, barra minn hekk, li fl-Ażerbajġan, il-Każakistan, il-Kirġistan, it-Taġikistan, it-Turkmenistan, l-Użbekistan u l-Vjetnam il-gruppi reliġjużi jeħtieġu jirreġistraw mal-gvern u joperaw taħt bords tal-ġestjoni kkontrollati mill-gvern, li jinterferixxu mal-awtonomija reliġjuża tagħhom u jillimitaw l-attività tagħhom;

130.  Jistieden lir-Russja biex tqiegħed moratorju fuq l-implimentazzjoni tal-Liġi tal-2002 dwar il-Ġlieda Kontra l-Attività tal-Estremisti peress li din qed tiġi użata u abbużata biex tillimita l-libertà reliġjuża, biex trażżan u tipprova tipprojbixxi gruppi reliġjużi mhux vjolenti; jinnota barra minn hekk, bi tħassib kbir, li 265 organizzazzjoni reliġjuża jew ibbażata fuq it-twemmin jinsabu fil-lista sewda tal-hekk imsejħa organizzazzjonijiet estremisti;

131.  Iħeġġeġ barra minn hekk lill-pajjiżi li ġejjin biex iwaqqfu r-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta’ assoċjazzjoni u assemblea ta’ gruppi reliġjużi u jirrispettaw il-libertà ta’ reliġjon jew twemmin: l-Arabja Sawdija, l-Eġittu, l-Eritrea, l-Iran, is-Somalja, il-Jemen, il-Bjelorussja, il-Korea ta’ Fuq u l-Laos;

132.  Jenfasizza l-ostakoli li għadhom jeżistu f’partijiet tad-dinja bħall-Arabja Sawdija, l-Indoneżja, il-Pakistan, l-Iraq, is-Somalja u s-Sudan għall-professjoni bla xkiel tat-twemmin, kemm fuq livell individwali u kemm kollettiv, kif ukoll l-intolleranza li qed tiżdied kontra l-minoranzi reliġjużi f’pajjiżi bi tradizzjonijiet demokratiċi sodi bħall-Indja u jistieden lill-Kummissjoni biex tenfasizza tali kwistjonijiet fil-kuntest tad-djalogi politiċi relevanti tagħha;

133.  Jikkundanna bil-qawwa kull kriminalizzazzjoni jew kastig għall-’apostasija’ b’rabta ma’ każijiet ta’ konverżjoni minn reliġjon għal oħra jew minn denominazzjoni reliġjuża (subgrupp) għal oħra, li għadha ssir f’bosta pajjiżi fil-Lvant Nofsani u l-Afrika ta’ Fuq; jistieden l-istituzzjonijiet tal-UE biex jagħmlu pressjoni fuq dawn il-pajjiżi sabiex jirrifjutaw tali prattiki, b’mod partikolari fejn il-piena tal-mewt hija l-kastig preskritt; jinsab tassew imħasseb dwar prattiki ta’ konverżjoni sfurzata li għadhom jeżistu f’pajjiżi bħall-Arabja Sawdija u l-Eġittu u jitlob impenn ċar min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-UE għall-ġlieda kontra tali ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

134.  Ifakkar li f’għadd ta’ pajjiżi fid-dinja, il-projbizzjoni, il-konfiska u l-qerda kemm tal-postijiet tat-talb u kemm tal-pubblikazzjonijiet reliġjużi, kif ukoll il-projbizzjoni tat-taħriġ tal-kleru, għadhom prattiki komuni; iħeġġeġ l-istituzzjonijiet tal-UE, fil-kuntatti tagħhom mal-gvernijiet relevanti, biex jopponu dawn il-vjolazzjonijiet u biex jinkoraġġixxu lil dawk il-pajjiżi fejn il-liġijiet kontra d-dagħa jintużaw għal skopijiet ta’ persekuzzjoni tal-membri ta’ minoranzi reliġjużi biex jemendaw jew jabolixxu tali dispożizzjonijiet;

135.  Jenfasizza li għall-UE, il-libertà tal-kuxjenza hija valur fundamentali, u din tinkludi l-libertà li wieħed ikollu twemmin jew li ma jkollux u l-libertà li jipprattika r-reliġjon li jagħżel;

Libertà tal-espressjoni

136.  Huwa imħasseb li l-libertà tal-espressjoni qed tkun attakata b’diversi moda ġodda, speċjalment bl-użu tat-tekonoloġiji moderni bħall-internet; itenni li l-libertà tal-espressjoni tinkludi d-dritt li wieħed ifittex, jirċievi u jagħti informazzjoni u ideat permezz ta’ kwalunkwe mezz;

137.  Jirrikonoxxi li t-teknoloġiji ġodda jipprovdu opportunitajiet mingħajr preċedent biex wieħed jipparteċipa fil-ħajja pubblika, jesprimi opinjonijiet, jikseb aċċess għall-informazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u jgħarraf lill-bqija tad-dinja dwar vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem; huwa mħasseb li l-istati qed jużaw tekniki dejjem aktar sofistikati, bħal teknoloġiji ta’ użu doppju, biex jiċċensuraw l-informazzjoni, jissorveljaw l-attivitajiet fuq l-internet u li f’numru ta’ pajjiżi seħħew atti ta’ fastidju, persekuzzjoni u anke detenzjoni u priġunerija ta’ persuni li jużaw l-internet biex jeżerċitaw id-dritt għal-libertà ta’ opinjoni u espressjoni;

138.  Jinkoraġġixxi r-RGħ/VP biex tieħu t-tmexxija fit-teħid ta’ pożizzjoni u biex tiżviluppa politiki konkreti għall-UE biex din taġixxi bħala attur globali f’dak li għandu x’jaqsam mal-libertà tal-internet billi tkopri mhux biss modi kif tindirizza t-theddid għad-drittijiet tal-bniedem permezz tal-użu ta’ teknoloġiji ġodda, iżda wkoll kif dawn jistgħu jintużaw għat-titjib tal-opportunitajiet għall-ħarsien u l-appoġġ tad-drittijiet tal-bniedem;

139.  Iħeġġeġ lill-pajjiżi li jillimitaw l-aċċess għall-internet biex ineħħu r-restrizzjonijiet fuq il-fluss ħieles tal-informazzjoni; jinnota li skont ‘Reporters without Borders’ il-’lista tal-għedewwwa tal-internet’ tinkludi l-istati li ġejjin, li jagħmlu ċensura pervażiva tal-internet: il-Bjelorussja, iċ-Ċina, Kuba, l-Eġittu, l-Iran, il-Mjanmar/Burma, il-Korea ta’ Fuq, l-Arabja Sawdija, is-Sirja, it-Tuneżija, it-Turkmenistan, l-Użbekistan u l-Vjetnam;

140.  Jappoġġja d-dritt ta’ espressjoni u assemblea paċifika fir-Russja kif formalment, iżda mhux fir-realtà, iggarantit mill-Artikolu 31 tal-Kostituzzjoni Russa; jesprimi s-solidarjetà mal-organizzaturi u l-parteċipanti ta’ Strateġija-31, is-serje ta’ protesti ċiviċi b’appoġġ għal dan id-dritt li bdiet fil-31 ta’ Lulju 2009 u qed issir fi Pjazza Triumfalnaya f’Moska fil-31 ġurnata ta’ kull xahar li fih 31 jum; jiddispjaċih li s’issa id-dimostrazzjonijiet kollha organizzati minn Strateġija-31 kienu miċħuda l-permess mill-awtoritajiet fuq il-bażi li attivitajiet oħra kienu skedati li jsiru fi Pjazza Triumfalnaya fl-istess ħin; huwa mħasseb ħafna minħabba li fil-31 ta’ Diċembru 2009, fost għexieren ta’ dimostranti paċifiċi oħra, il-pulizija Russa arrestat lill-President tal-Grupp Ħelsinki ta’ Moska, Lyudmila Alexeyeva, li kienet ippremjata bil-Premju Sakharov tal-Parlament ftit ġimgħat biss qabel id-detenzjoni tagħha; jappoġġja t-talba tal-Kummissarju tad-Drittijiet tal-Bniedem tar-Russja Vladimir Lukin biex titnieda investigazzjoni fl-azzjonijiet ħorox tal-pulizija b’rabta mal-protesti tal-31 ta’ Mejju;

141.  Huwa mħasseb ħafna dwar in-nuqqas tal-libertà ta’ espressjoni fil-Venezwela u Kuba, il-ħakma fuq il-midja tal-aħbarijiet, l-użu ristrett u kontrollat tal-internet u t-tentattivi biex tinħonoq kull oppożizzjoni;

Id-drittijiet tal-bniedem u l-ġlieda kontra t-terroriżmu

142.  Jikkundanna t-terroriżmu fil-forom kollha tiegħu; ifakkar li t-terroriżmu dinji rriżulta f’eluf ta’ mwiet ta’ persuni ċivili innoċenti u kisser il-ħajjiet ta’ bosta familji; huwa tal-opinjoni li fil-każ ta’ attakki terroristiċi huwa imperattiv li l-ewwel jiġu diskussi d-drittijiet tal-vittmi u mhux tal-persuni li wettqu d-delitti; jenfasizza l-ħtieġa li jkun żgurat li t-terroristi jitressqu quddiem il-ġustizzja;

143.  Jinnota li l-miżuri għall-ġlieda kontra t-terroriżmu rriżultaw fi ksur tad-drittijiet tal-bniedem bażiċi f’numru ta’ pajjiżi madwar id-dinja, fil-forma tal-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ sorveljanza sproporzjonati, detenzjonijiet illegali u l-użu tat-tortura bħala mezz biex tinkiseb informazzjoni minn persuni suspettati li huma terroristi; jesprimi tħassib li ċerti pajjiżi qed jużaw il-ġlieda kontra t-terroriżmu bħala skuża biex jopprimu l-minoranzi etniċi u d-difensuri lokali tad-drittijiet tal-bniedem u jħeġġeġ li l-ġlieda kontra t-terroriżmu ma tintużax bħala argument għal-limitazzjoni jew il-projbizzjoni tal-azzjoni legali u leġittima tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jikkundanna dawn l-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, jenfasizza l-pożizzjoni tal-UE li l-ġlieda kontra t-terroriżmu trid titwettaq b’rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt u huwa konvint li l-libertajiet ċivili m’għandhomx jiġu kompromessi fil-ġlieda kontra t-terroriżmu;

144.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jużaw l-opportunità ta’ djalogi bilaterali politiċi u tad-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE biex ifakkru li d-drittijiet tal-bniedem għandhom jiġu rispettati fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, u li taħt l-ebda ċirkustanza, il-politika kontra t-terroriżmu ma trid tiġi strumentalizzata u użata kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem jew l-avversarji politiċi; jistieden b’mod partikolari lir-RGħ/VP biex tiddenunzja pubblikament il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-politiki u l-operazzjonijiet kontra t-terroriżmu;

145.  Jistieden biex ikun hemm koordinazzjoni u interazzjoni akbar bejn il-COTER u l-COHOM dwar din il-kwistjoni sabiex jiġu kkundannati każijiet ta’ użu abbużiv ta’ politika kontra t-terroriżmu kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem billi jibdew b’mod sistematiku l-proċeduri politiċi skont il-linji gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u biex jadottaw l-istess approċċ f’każijiet ta’ tortura u trattament ħażin marbuta mal-ġlieda kontra t-terroriżmu skont il-linji gwida tal-UE dwar it-tortura;

146.  Ifakkar fid-deċiżjoni tal-President tal-Istati Uniti Barack Obama li jagħlaq il-kamp ta’ detenzjoni tal-Bajja ta’ Gwantanamo f’Jannar 2009; jesprimi d-dispjaċir tiegħu li din id-deċiżjoni għadha ma ġietx implimentata għal kollox; ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta’ Ġunju 2006 dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri fi Gwantanamo, li tinsisti li kull priġunier jiġi trattat skont il-liġi umanitarja nazzjonali u, jekk mixli, jitressaq quddiem qorti bla dewmien fi proċess ġust u pubbliku; ifakkar fl-Istqarrija Konġunta bejn l-UE u l-Istati Uniti tal-15 ta’ Ġunju 2009 dwar l-Għeluq tal-Faċilità tad-Detenzjoni tal-Bajja ta’ Guantanamo u dwar il-Koperazzjoni Futura fil-Ġlieda Kontra t-Terroriżmu, li laqgħet id-determinazzjoni tal-Istati Uniti li telimina l-faċilitajiet ta’ detenzjoni sigrieti; jitlob lill-Gvern tal-Istati Uniti li jirrispetta bis-sħiħ l-impenji li ħa; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex jaqblu dwar pjan ta’ azzjoni koordinat biex jgħinu lill-Istati Uniti jagħlqu l-faċilitajiet ta’ detenzjoni ta’ Gwantanamo, billi jgħatu stejtus ta’ refuġjat lill-ex priġunieri li ma kinux mixlija b’delitti u li ma jistgħux jiġu ripatrijati jew rilokati fl-Istati Uniti; jilqa’ l-impenn kostruttiv ta’ numru ta’ Stati Membri tal-UE fl-isforzi tagħhom li jgħinu billi jilqgħu ċerti ex-detenuti fi Gwantanamo u billi jfittxu akkomodazzjoni għal xi wħud mill-persuni li kienu nħelsu mill-kamp ta’ detenzjoni; ; jinnota madankollu li s’issa dawn l-Istati Membri tal-UE li ġejjin biss - il-Ġermanja, l-Irlanda, is-Slovakkja, id-Danimarka, ir-Renju Unit, Spanja, il-Portugall, Franza, l-Ungerija u l-Italja - qablu li jieħdu l-priġunieri; huwa mħasseb dwar id-detenzjoni kurrenti mingħajr proċess tal-priġunieri mill-Istati Uniti, pereżempju fil-Bażi tal-Ajru ta’ Bagram fl-Afganistan;

147.  Jinnota t-tlaqqigħ taħt il-Presidenza Franċiża fis-16 ta’ Settembru 2008 tas-Samit inawgurali dwar ir-Roma, u t-tieni Samit bħalu li sar taħt il-Presidenza Spanjola fid-9-10 ta’ April 2010; jinnota bi tħassib serju t-tkeċċija sfurzata tal-komunitajiet tar-Roma fl-Ewropa u ż-żieda fil-lingwaġġ ksenofobiku u tal-mibegħda fil-konfront tal-minoranzi u komunitajiet migranti; itenni t-talba tal-Parlament Ewropew biex l-Istati Membri jonoraw bis-sħiħ l-obbligi tagħhom skont il-liġi tal-UE; u fejn l-Istati Membri ma jikkonformawx, jitlob lill-Kummissjoni Ewropea taġixxi b’mod formali u b’qawwa bi proċeduri ta’ ksur tal-liġi;

148.  Jinnota li wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona l-proċedura ta’ kodeċiżjoni tapplika għal direttivi u forom oħra ta’ leġiżlazzjoni rigward il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata, waqt li ftehimiet internazzjonali relatati ma’ dan is-suġġett irid ikollhom l-approvazzjoni mill-Parlament; jinnota li grazzi għal dawn il-bidliet, il-Parlament se jkun jista’ jagħmel iktar pressjoni biex jinstab bilanċ ġust bejn is-sigurtà u d-drittijiet tal-bniedem; jimpenja ruħu għalhekk li jaġixxi skont il-prerogattivi l-ġodda billi kontinwament jappella għar-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet ċivili u politiċi u d-demokrazija fir-relazzjonijiet kollha tal-UE ma’ pajjiżi li mhumiex memberi tal-UE u organizzjonijiet reġjonali;

149.  Itenni li kull Stat Membru għandu obbligu pożittiv li jipproteġi vittmi potenzjali li jistgħu jiġu identifikati bħala fir-riskju reali u immedjat ta’ atti terroristiċi u jżid li l-Istati Membri kollha għandhom jieħdu l-miżuri kollha raġonevoli biex jistabilixxu proċeduri biex jevitaw l-attivita terroristika u biex jimminimizzaw l-impatt kollaterali tal-attivitajiet kontra t-terroriżmu;

150.  Ifakkar fid-Deċiżjoni ta’ Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa f’Marzu 2001 dwar il-vittmi tat-terroriżu: għajnuna ta’ emerġenza, għajnuna kontinwa, investigazzjoni u prosekuzzjoni, aċċess effettiv għal-liġi u l-ġustizzja, amministrazzjoni tal-ġustizzja, kumpens, protezzjoni tal-ħajja privata u tal-familja tal-vittmi, ħarsien tad-dinjità u s-sigurtà tal-vittmi, informazzjoni għall-vittmi, u taħriġ speċifiku għal dawk responsabbli mill-għajnuna għall-vittmi;

Djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u konsultazzjonijiet ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE

151.  Jesprimi d-diżappunt tiegħu għan-nuqqas ta’ progress miksub minn numru ta’ djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem; jinnota l-fatt li l-involviment tas-soċjetà ċivili f’dawn id-djalogi u l-konsultazzjonijiet mhux garantit sistematikament u kultant hu suġġett għal restrizzjonijiet imposti mill-partijiet li mhumiex fl-UE; huwa mħasseb li anki meta jitqajmu każijiet, il-gvernijiet mhumiex jimpenjaw ruħhom biex jirrapportaw lill-UE dwar kwistjonijiet individwali u strutturali mqajma fi ħdan il-qafas tad-djalogu;

152.  Jitlob għall-parteċipazzjoni reali mill-PE fl-evalwazzjonijiet li qed isiru tad-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem; jitlob aċċess sħiħ għad-dokumenti finali u għal sorsi oħra rilevanti; jistenna, bħala riżultat tal-evalwazzjonijiet, l-iżvilupp ta’ indikaturi ċari għall-kejl tal-impatt tad-djalogi u s-suġġerimenti definiti espressament, ibbażati fuq approċċ ta’ pajjiż pajjiż, rigwrd kif għandhom jittejbu dawn ir-riżultati u jiġu evitati kwalunkwe nuqqasijiet ripetuti tal-konsultazzjonijiet tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem;

153.  Jappella lill-Istituzzjonijiet Ewropej biex jassiguraw it-trasparenza u l-koerenza bejniethom f’termini ta’ objettivi, valuri u attitudnijiet f’dan il-qasam;

154.  Jinnota l-ħtieġa li jiddaħħlu l-konklużjonijiet tad-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem fis-samits tal-UE mas-sħab tagħha;

155.  Huwa tal-fehma li, b’mod ġenerali, id-djalogi u l-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu ppjanati u mmexxija b’mod trasparenti u li l-għanijiet stabbiliti minn qabel id-djalogu għandhom ikunu evalwati eżatt wara; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jinsistu mal-awtoritajiet tal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE għall-parteċipazzjoni ministerjali kbira fid-djalogi u l-konsultazzjonijiet;

156.  Jistieden lill-pajjiżi li se jissieħbu mal-UE biex itejbu l-livell ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-territorji tagħhom fid-dawl tad-dispożizzjonijiet tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali;

157.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex fil-konsultazzjonijiet u d-djalogi tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE biex jagħtu attenzjoni kbira għas-sitwazzjoni tal-minoranzi etniċi u reliġjużi u l-ksur frekwenti tad-drittijiet tagħhom;

158.  Jilqa’ l-koordinazzjoni u l-koperazzjoni eqreb bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea rigward id-drittijiet tal-bniedem;

159.  Jilqa’ t-twaqqif ta’ djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem ma’ kull wieħed mill-istati tal-Asja Ċentrali – it-Taġikistan, il-Kazakistan, il-Kirgiżistan, it-Turkmenistan u l-Uzbekistan – u t-twettiq tat-tieni djalogu rispettiv sa Novembru tal-2009; jilqa’ wkoll l-ewwel seminar tas-soċjetà ċivili UE-Uzbekistan dwar id-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem f’Ottubru 2008; jiddispjaċih li d-djalogi UE-Ċina dwar id-drittijiet tal-bniedem naqsu b’mod konsistenti li jwasslu għal kwalunkwe titjib rigward abbużi speċifiċi tad-drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina; jirrimarka li minkejja li l-awtoritajiet Ċiniżi ħadu xi passi fid-direzzjoni t-tajba (ir-riforma tax-xogħol, ir-reviżjoni ta’ sentenzi tal-piena tal-mewt mill-Qorti Suprema tal-Poplu), is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem qed tkompli teħżien u qed tkun ikkaratterizzata miż-żieda fil-ferment soċjali u l-issikkar tal-kontroll u r-ripressjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-avukati, tal-bloggers, u l-attivisti soċjali, kif ukoll mill-politiki immirati biex jimmarġinalizzaw lit-Tibetani u l-identità kulturali tagħhom; huwa mħasseb bis-sħiħ dwar in-nuqqas ta’ progress tad-djalogu Sino-Tibetan; huwa mħasseb ħafna dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li ħżienet għall-minoranza Ujgur fiċ-Ċina, jikkundanna l-oppressjoni li ilha żmien twil tat-Turkestan tal-Lvant u jiddispjaċih li l-awtoritajiet Ċiniżi ma rrispettawx is-salvagwardji tal-libertajiet inklużi dawk tal-espressjoni, tad-dimostrazzjoni, tal-assemblea, tar-reliġjon u tal-persuna mħaddna fil-kostituzzjoni tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina; u jikkundanna wkoll il-politiki tat-trasferiment tal-popolazzjoni tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina, li hija intenzjonata li ddgħajjef il-kultura tal-popolazzjoni Ujgur u tfarrak l-unità tagħhom; jesprimi d-diżappunt tiegħu li l-konsultazzjonijiet UE-Russja dwar id-drittijiet tal-bniedem ma taw l-ebda riżultat sostanzjali; jilqa’ t-tnedija fl-2009 ta’ djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Indoneżja, u l-ewwel laqgħat ta’ djalogu mal-Ġeorġja u l-Armenja; iqis li filwaqt li tali djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġbdu l-attenzjoni kif mixtieq lejn il-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fir-relazzjonijiet esterni tal-UE, ma jistgħux jitħallew li jsiru għan fihom infushom u jridu jkunu ffukati biex jiżguraw li tittieħed azzjoni ta’ segwitu dwar il-kwistjonijiet li jitqajmu u jiġu diskussi f’dawn id-djalogi; jiddispjaċih għan-nuqqas ta’ riżultati mid-djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-Indja u jinsab diżappuntat li l-kwistjoni tad-diskriminizzazzjoni abbażi tal-kasti ma ġietx diskussa matul l-aħħar djalogu dwar id-drittijiet tal-bniedem;

160.  Jitlob koordinazzjoni sħiħa bejn l-Istati Membri tal-UE, il-Kummissjoni Ewropea u l-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali għal kull djalogu tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE; jirrimarka l-ħtieġa li l-UE tkun kapaċi tittratta l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ġewwa l-Unjoni nnifisha jekk trid tidher bħala t-torċa tad-drittijiet tal-bniedem fix-xena dinjija;

161.  Jilqa’ l-ewwel djalogu UE-Bjelorussja dwar id-drittijiet tal-bniedem, li sar f’Ġunju 2009, filwaqt li jiddispjaċih li s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f’dak il-pajjiż tibqa’ tal-biża’, bir-restrizzjonijiet kontinwi tal-libertà tal-assoċjazzjoni, tal-assemblea u tal-espressjoni, tar-repressjonijiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ġurnalisti;

162.  Jilqa’ l-isforzi tal-gvern tal-Messiku fil-ġlieda kontra t-traffikar tad-droga u l-kriminalità organizzata u l-preżentazzjoni lill-Kungress ta’ abbozz ta’ liġi bl-għan tar-riforma tal-Kodiċi Militari tal-Ġustizzja; jenfasizza li s-Sħubija Strateġika bejn l-UE u l-Messiku għandha titqies bħala opportunità għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

163.  Jinnota li f’April 2009 l-Parlament tar-Repubblika Demokratika Popolari tal-Korea (il-Korea ta’ Fuq) irreveda l-kostituzzjoni tal-pajjiż biex tinkludi, fost affarijiet oħra, dispożizzjoni li l-Korea ta’ Fuq “tirrispetta u tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem”, iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Korea ta’ Fuq biex jieħdu passi konkreti u tanġibbli favur it-titjib tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, u, f’dan ir-rigward, jitlob lill-awtoritajiet biex jippermettu l-ispezzjoni tat-tipi kollha ta’ faċilitajiet ta’ detenzjoni minn esperti internazzjonali indipendenti u jippermettu lir-Rapporteurs Speċjali tan-NU jżuru l-pajjiż; jenfasizza li mhux biss id-dispożizzjonijiet kostituzzjonali, iżda fuq kollox l-applikazzjoni ta’ miżuri konkreti, iridu jitqiesu waqt l-evalwazzjoni tal-qagħda tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż; jistieden ukoll lill-awtoritajiet tal-Korea ta’ Fuq biex ineħħu r-restrizzjonijiet li ma jippermettux lill-persunal internazzjonali jissorvelja d-distribuzzjoni tal-għajnuna, u biex jiżguraw li l-għajnuna internazzjonali tasal għand dawk fil-bżonn; iħeġġeġ lit-tmexxija tal-Korea ta’ Fuq biex timpenja ruħha b’mod kostruttiv fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-UE;

164.  Jibqa’ mħasseb li d-djalogu tad-drittijiet tal-bniedem mal-Iran ilu interrott mill-2004 minħabba nuqqas ta’ koperazzjoni mill-Iran, u jikkunsidra li wasal iż-żmien għall-komunità internazzjonali biex taġixxi b’appoġġ tas-soċjetà ċivili fl-Iran f’dan l-istadju kruċjali fl-istorja tal-moviment demokratiku tal-pajjiż; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani biex jerġgħu jibdew dan id-djalogu bil-ħsieb li jappoġġaw il-partijiet interessati kollha tas-soċjetà ċivili li huma impenjati għad-demokrazija, u biex isaħħu - permezz ta’ mezzi paċifiċi u mhux vjolenti - proċessi eżistenti li jistgħu jrawmu riformi demokratiċi, istituzzjonali u kostituzzjonali, jiżguraw is-sostenibbiltà ta’ dawk ir-riformi u jikkonsolidaw l-involviment tad-difensuri Iranjani kollha tad-drittijiet tal-bniedem u r-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fil-proċess tat-tfassil tal-politiki, bit-tisħiħ tar-rwol li dawn għandhom fid-diskors politiku ġenerali; jistieden lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-Istati Membri biex jappoġġjaw u jsaħħu dawk il-proċessi; jinsab imħasseb ferm li fl-2008 u l-2009, is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran kompliet sejra għall-agħar u li r-restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni u l-assemblea komplew; f’dan il-kuntest, huwa mħasseb sew mis-soppressjoni tal-ġurnalisti, il-kittieba, l-istudjużi, l-attivisti tad-drittijiet tan-nisa u tad-drittijiet tal-bniedem; jibqa’ mħasseb dwar ir-repressjoni tal-minoranzi etniċi u reliġjużi fl-Iran;

165.  Jinnota t-tendenza awtoritarja inkwetanti fil-Kambodja, enfasizzata minn impunità li ilha s-snin rigward il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u t-tnaqqis tal-ispazju politiku u l-libertà ta’ espressjoni fil-konfront ta’ persuni li jappartjenu għall-partiti politiċi tal-oppożizzjoni u attivisti politiċi oħra; jistieden lill-Kummissjoni biex tieħu azzjoni għall-attivazzjoni mill-ġdid tal-Ftehim ta’ Pariġi tal-1991 dwar il-Kambodja;

Drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali

166.  Jirrikonoxxi li għandha tingħata l-istess importanza lid-drittijiet ekonomiċi, soċjali u kulturali li tingħata lid-drittijiet ċivili u politiċi, filwaqt li titqies l-universalità, l-indiviżibilità, l-interdipendenza u l-interkonnessjoni tad-drittijiet kollha tal-bniedem, kif ikkonfermat mill-Konferenza Dinjija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem li saret fi Vjenna fl-1993; iħeġġeġ lill-pajjiżi mid-dinja kollha biex jaderixxu għall-Protokoll Fakultattiv għall-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (OP-ICESCR), li nfetaħ għall-firem fl-24 ta’ Settembru 2009;

167.  Jenfasizza li d-drittijiet tal-bniedem jinkludu,fost oħrajn, id-dritt għall-ikel, l-ilma u s-sanità, l-edukazzjoni, djar adegwati, l-art, xogħol deċenti u sigurtà personali; dawn id-drittijiet għandhom jingħataw bħala aċċess ġust għar-riżorsi naturali fuq bażi ta’ sostenibilità, inkluż għall-ġenerazzjonijiet futuri; jirrikonoxxi li huma l-faqar u n-nuqqas ta’ governanza tajba l-kaġun tal-parti l-kbira tas-sitwazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ osservanza ta’ drittijiet bħal dawn; jitlob lill-UE biex tinvesti aktar sforzi fit-temma tal-Għanijiet ta’ Żvilupp tal-Millennju (MDGs), fid-dawl tal-evidenza li d-dinja għadha ‘l bogħod mill-ilħuq tal-objettivi stabbiliti għall-2015; f’dan il-kuntest, itenni l-importanza li jiġu implimentati l-politiki bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem għat-twettiq tal-MDG’s;

168.  Jirrikonoxxi l-importanza tas-sistema ta’ sorveljanza tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol fid-difiża tad-drittijiet fl-oqsma tal-kummerċ u l-impjiegi, tas-sistemi ta’ statistika, tal-politiki għall-ħarsien soċjali u l-impjiegi, kif ukoll tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol;

169.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-kumpaniji li jaqgħu taħt il-liġijiet nazzjonali jew Ewropej ma jinjorawx id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards tas-saħħa u l-ambjent applikabbli għalihom meta jistabbilixxu ruħhom jew joperaw f’pajjiżi li mhumiex membri tal-UE, b’mod partikolari f’pajjiżi li qed jiżviluppaw;

170.  Jitlob lill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jissodisfaw l-impenji tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp (ODA) tagħhom lejn il-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw, sabiex jiġġieldu kontra l-kriżi globali ekonomika u finanzjarja u b’dan il-mod inaqqsu l-konsegwenzi negattivi li din il-kriżi kellha fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja; jilqa’ l-Għaxar Sessjoni Speċjali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem bit-titolu ‘L-Impatt tal-Kriżi Globali Ekonomika u dik Finanzjarja fuq ir-Realizzazzjoni Universali u t-Tgawdija Effettiva tad-Drittijiet tal-Bniedem’, li saret fl-20 ta’ Frar 2009; jistieden lill-Istati Membri tal-UE biex iżommu l-koperazzjoni tagħhom mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem minkejja l-kriżi, u jinsisti li n-nuqqas ta’ riżorsi qatt m’għandu jintuża biex jiġġustifika l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem;

Il-programmi ta’ għajnuna esterna tal-Kummissjoni u l-EIDHR

171.  Jilqa’ l-fatt li l-prijoritajiet tal-Parlament ġew meqjusa fid-dokumenti ta’ pprogrammar tal-2008 u l-2009 tal-EIDHR;

172.  Jappoġġja l-kontribuzzjonijiet tal-EIDHR, prinċipalment permezz ta’ proġetti tas-soċjetà ċivili minn organizzazzjonijiet lokali u internazzjonali tas-soċjetà ċivili (90% tal-kontribuzzjonijiet), u wkoll permezz ta’ organizzazzjonijiet reġjonali u internazzjonali f’dan il-qasam, bħall-Kunsill tal-Ewropa, l-OSKE u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (10% tal-kontribuzzjonijiet);

173.  Jinnota b’sodisfazzjon li fil-perjodu 2008-2009 r-riżorsi għad-drittijiet umani u d-demokrazija ammontaw għal aktar minn EUR 235 miljun, ammont li ppermetta l-finanzjament ta’ 900 proġett f’xi 100 pajjiż, li numru partikolarment għoli ta’ proġetti kien iffinanzjat fil-pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, filwaqt li l-pajjiżi AKP rċevew l-ogħla ammont globali; jikkunsidra li l-finanzjament EIDHR għandu jiżdied b’mod sinifikanti, sabiex jinkludi finanzjament xieraq għall-Fond Ewropew għad-Demokrazija, biex jappoġġja l-bini tal-kapaċità għad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tad-demokrazija fl-aktar soċjetajiet li għandhom ħtieġa;

174.  Jenfasizza li wieħed mill-aqwa punti tal-EIDHR hu l-fatt li hija ma tiddependix fuq il-kunsens tal-gvern ospitanti u għalhekk hija kapaċi tiffoka fuq kwistjonijiet politiċi sensittivi u approċċi innovattivi u tikkoopera direttament ma’ organizzazzjonijiet lokali tas-soċjetà ċivili, li jeħtieġu jippreservaw l-indipendenza tagħhom mill-awtoritajiet pubbliċi;

175.  Jenfasizza l-importanza li tintuża l-EIDHR bħala reazzjoni għat-theddidiet lid-drittijiet tal-bniedem u bħala mezz biex jiżdied l-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u l-vittmi ta’ abbużi tad-drittijiet tal-bniedem; jappoġġa n-netwerk ta’ 11-il organizzazzjoni ffinanzjati mill-EIDHR li jiffukaw fuq il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u fuq reazzjonijiet rapidi f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza; jinkoraġġixxi l-iżvilupp ta’ strateġiji speċifiċi biex jirreaġixxu għall-ħtiġijiet ta’ kategoriji differenti tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk li jiddefendu d-drittijiet LGBTI u dawk assoċjati mal-investigazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u l-ksur tal-liġi umanitarja;

176.  Jitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm koerenza bejn il-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni, il-ftehimiet ta’ sħubija u ta’ koperazzjoni tagħha, u l-proġetti u l-programmi li hija tappoġġa, b’mod partikolari f’konnessjoni mal-ipprogrammar bilaterali tagħha ma’ pajjiżi li mhumiex membri tal-UE;

177.  Huwa konxju tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem li għadha inkwetanti fil-kontinent Afrikan u huwa konvint li l-Istati Afrikani ħadu passi sinifikanti lejn il-promozzjoni tal-istat tad-dritt fuq livell tal-kontinent bl-adozzjoni tal-Karta Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Popli (magħrufa wkoll bħala l-Karta ta’ Banjul), u konsegwentement qed iqis il-possibilità li jwaqqaf linja baġitarja ad hoc ta’appoġġ għall-ħidma tal-Qorti Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Popli;

178.  Jistieden lill-persunal tal-Kummissjoni biex jiltaqa’ regolarment ma’ rappreżentanti tas-soċjetà ċivili fi Brussell sabiex irawwem djalogu ma’ dawk is-sieħba li fil-fatt jimplimentaw proġetti fil-kamp;

179.  Jilqa’ l-firxa tal-fondi għad-drittijiet tal-bniedem permezz ta’ programmi ġeografiċi, l-implimentazzjoni tal-politika fil-livell nazzjonali u dak reġjonali li qed tkun appoġġjata mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp (fl-Istati Afrikani, Karibej u Paċifiċi), l-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (fl-Amerika Latina, l-Asja u l-Afrika t’Isfel) u l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija (fir-reġjuni ġirien), kif ukoll permezz ta’ strumenti tematiċi bħall-EIDHR, l-IfS, id-DCI u l-ICI Plus;

Għajnuna elettorali u osservazzjoni ta’ elezzjonijiet

180.  Jinnota b’sodisfazzjon li l-UE qed tuża dejjem aktar l-għajnuna elettorali u l-osservazzjoni ta’ elezzjonijiet biex tippromwovi d-demokrazija f’pajjiżi terzi, biex b’hekk ittejjeb ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-istat tad-dritt, u li l-kwalità u l-indipendenza ta’ dawn il-missjonijiet huma rikonoxxuti sew;

181.  Jistieden lir-RGħ/VP biex timmonitorja l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapporti finali tal-EOMs tal-UE, biex tiżgura l-assistenza tas-segwitu jekk meħtieġ u tirrappurtaw b’mod regolari lill-PE;

182.  Itenni l-appelli tiegħu sabiex il-proċess elettorali, inklużi l-istadji ta’ qabel u ta’ wara l-elezzjoni, ikun inkorporat fil-livelli differenti ta’ djalogu politiku mal-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE kkonċernati, akkumpanjat minn miżuri speċifiċi fejn ikun xieraq, bl-għan li tkun żgurata l-koerenza tal-politiki tal-UE u jkun affermat mill-ġdid ir-rwol kruċjali tad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija;

183.  Jitlob aktar viġilanza fir-rigward tal-kriterji tal-għażla tal-pajjiżi fejn għandha tingħata l-assistenza elettorali/issir l-osservazzjoni tal-elezzjoni, u għall-konformità mal-metodoloġija u r-regoli stabbiliti fil-livell internazzjonali, b’mod partikolari dawk li jikkonċernaw l-indipendenza u l-effettività tal-missjoni;

184.  Jilqa’ l-ammont ta’ fondi, li kien ta’ EUR 50 miljun oħra fil-perjodu ta’ 18-il xahar ta’ dan ir-rapport;

L-użu mill-azzjonijiet tal-Parlament Ewropew dwar id-drittijiet tal-bniedem

185.  Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jagħmlu użu sħiħ mir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament u komunikazzjonijiet oħra, billi jirrispondu b’mod sostantiv għat-tħassib u x-xewqat espressi fihom, b’mod partikolari fir-rigward ta’ riżoluzzjonijiet urġenti;

186.  Itenni l-ħtieġa li tingħata viżibilità akbar lill-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb mogħti kull sena mill-PE; jiddispjaċih li mhux qed jingħata segwitu xieraq dwar il-benesseri tal-kandidati u r-rebbieħa, u lanqas dwar is-sitwazzjonijiet f’pajjiżhom; jistieden ukoll lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex jagħtu viżibilità lil dan il-premju, fost oħrajn billi jinkluduh fir-rapport annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; barra minn hekk jistieden lill-Kunsill u l-Kummissjoni biex iżommu kuntatt mal-kandidati u r-rebbieħa tal-Premju Sakharov biex jiżguraw djalogu kontinwu u monitoraġġ tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi rispettivi tagħhom u biex joffru protezzjoni lil dawk ippersegwitati b’mod qawwi;

187.  Ifakkar lid-delegazzjonijiet tal-Parlament sabiex b’mod sistematiku jinkludu dibattiti dwar id-drittijiet tal-bniedem fl-aġendi tal-laqgħat interparlamentari, sabiex waqt iż-żjarat tagħhom jinkludi proġetti u istituzzjonijiet li qed jippruvaw itejbu r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u jiltaqgħu mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u jipprovdulhom, fejn ikun xieraq, viżibilità u protezzjoni internazzjonali;

188.  Jilqa’ t-twaqqif tan-Netwerk tar-Rebbieħa tal-Premju Sakharov; iħeġġeġ biex jinstabu mingħajr dewmien ir-riżorsi meħtieġa biex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu u biex titħaffef il-komunikazzjoni bejn ir-rebbieħa tal-Premju Sakharov u l-Parlament billi jingħata status speċjali lir-rebbieħa, li jippermettilhom jidħlu fil-bini tal-Parlament bi proċeduri ta’ dħul iffaċilitati;

*

*         *

189.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati, lin-Nazzjonijiet Uniti, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, u lill-gvernijiet tal-pajjiżi u t-territorji msemmija f’din ir-riżoluzzjoni.

 • [1]    Il-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura; il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; il-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa; il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabbiltajiet; il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Persuni Kollha mill-Għajbien Sfurzat.
 • [2]       ĠU C 379, 7.12.1998, p. 265; ĠU C 262, 18.9.2001, p. 262; ĠU C 293 E, 28.11.2002, p. 88; ĠU C 271 E, 12.11.2003, p. 576; Testi adottati, 22 ta' Mejju 2008, P6_TA(2008)0238; Testi adottati 21 ta’ Ottubru 2008, P6_TA(2008)0496, Testi adottati 23 ta’ Ottubru 2008, P6_TA(2008)0526; Testi adottati 21 ta’ Ottubru 2008, Testi adottati 12 ta’ Marzu 2009, P6_TA(2009)0145; Testi adottati, 26 ta' Marzu 2009, P6_TA(2009)0193; Testi adottati, 7 ta’ Mejju 2009, P6_TA-PROV(2009)0385; Testi adottati, 22 ta’ Ottubru 2009, P7_TA(2009)0058; Testi adottati, 17 ta’ Diċembru 2009, P7_TA(2009)0119.
 • [3]       ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.
 • [4]       ĠU L 317, 15.12.2000, p. 3; ĠU C 303, 14.12.2007, p. 1.L 209, 11.8.2005, p. 27.
 • [5]       ĠU L 386, 29.12.2006, p. 1.
 • [6]       Testi adottati, P7_TA(2010)0036.
 • [7]       ĠU C 46E, 24.2.2010, p.71.
 • [8]       ĠU C 250 E, 25.10.2007, p. 91.
 • [9]       ĠU C 74 E, 20.3.2008, p. 775.
 • [10]      Testi adottati, P7_TA(2010)0226.
 • [11]     ĠU C 327, 23.12.2005, p. 4.
 • [12]    Dokument tal-Kunsill 11179/10
 • [13]    Test adottat, P7_TA(2009)0056.
 • [14]             Testi adottati, P7_TA(2010)0006.
 • [15]     Sa Diċembru 2009, l-Awstrija, il-Belġju, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Italja, il-Portugall, is-Slovenja, l-Isvezja u r-Renju Unit kienu rratifikaw kemm il-Konvenzjoni u kemm il-Protokoll Fakultattiv; l-Istati Membri kollha kienu ffirmaw il-Konvenzjoni, iżda 15-il Stat Membru kienu għadhom ma rratifikawhiex (il-Bulgarija, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Greċja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, il-Pajjiżi l-Baxxi, il-Polonja, ir-Rumanija, is-Slovakkja); 19-il Stat Membru wkoll kienu ffirmaw il-Protokoll, iżda 10 kienu għadhom ma rratifikawhx (il-Bulgarija, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, Franza, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, ir-Rumanija, is-Slovakkja).
 • [16]     P7_TA-PROV(2010)0236.
 • [17]      GAERC 17 ta’ Novembru 2009.

ANNEX I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN JULY 2008 AND DECEMBER 2009

THE SAKHAROV PRIZE 2009

 

The winner of the Sakharov Prize 2009

 

 

 

 

 

MEMORIAL (Oleg Orlov, Sergei Kovalev and Lyudmila Alexeyeva on behalf of MEMORIAL and all other human rights defenders in russia)

SHORTLISTED NOMINEES

 

 

 

BACKGROUND

MEMORIAL

 

Oleg ORLOV

Sergei KOVALEV

Lyudmila ALEXEYEVA

 

and all other Human Rights Defenders in Russia

Russian civil rights defence organization

 

Oleg ORLOV - head of the Council of the Human Rights Center Memorial was fined and ordered to retract public statements following a civil defamation lawsuit brought against him by the President of the Republic of Chechnya, Ramzan Kadyrov, whom Orlov had claimed to having been responsible for the abduction and death of Natalya Estemirova, MEMORIAL representative in Grozny investigating murders and abductions in Chechnya. In 2007 Orlov himself was abducted in Ingushetia, together with three journalists, before being beaten, threatened with execution and later released. On 31 January 2010, Orlov and some 100 others were arrested in Moscow during a peaceful demonstration on Triumphalnaya Square, and in September 2010 Orlov was ongoing trial for criminal charges of libel.

 

Sergei KOVALEV - human rights defender, former political prisoner in the Soviet Union, first federal Ombudsman for Human Rights in Russia and chair of the Memorial Russian Historical, Educational and Human Rights Society is a founder of the first Soviet human rights association in 1969, the Initiative Group for the Defence of Human Rights. Kovalev, recipient of more than a dozen international awards, was one of the authors of the Russian Declaration of Human and Civil Rights. Kovalev, author of Putin’s War, has been an outspoken critic of authoritarian tendencies in the administrations of Boris Yeltsin and Vladimir Putin. In 1996 he resigned in protest as head of Yeltsin’s presidential human rights commission. In 2002 he organized a public commission to investigate the 1999 Moscow apartment bombings, which was effectively paralyzed after the persecution and assassination of its members.

Lyudmila ALEXEYEVA - together with Andrei Sakharov and others founded the Moscow Helsinki Group to monitor Soviet compliance with the Helsinki Final Act in 1976. Since the 1960s Alexeyeva has been campaigning for fair trials of arrested dissidents and objective coverage in the media. She was excluded from the Communist Party, deprived of her job as editor of a scientific magazine and was forced to emigrate from the USSR. Having returned after the collapse of the Soviet Union, Alexeyeva co-founded the All-Russian Civic Congress and later the All-Russian Civic Network. She has been critical of the Kremlin’s human rights record and has accused the government of encouraging extremists with its nationalistic policies, such as the mass deportations of Georgians in 2006 and police raids against foreigners working in street markets, as well as Russian conduct in Ingushetia. Recently Alexeyeva has been an active participant in Strategy-31 demonstrations on the Moscow’s Triumphalnaya Square in defense of freedom of assembly in Russia.

 

Dr Izzeldin ABUELAISH

Palestinian obstetrician, treating both Israelis and Palestinians, and a senior researcher at the Gertner Institute in the Sheba Hospital in Israel has dedicated his entire life for peace and for medicine. In January 2009, during an Israeli raid on Gaza, a shell hit his apartment killing his three daughters. In memory of his daughters, Dr Abuelaish has set up Daughters for Life, an international foundation to provide education and health access to women and girls in Gaza and in the Middle East and to support their leadership development. In spite of this personal family tragedy, Dr Abuelaish continues to fight for peace between the Israeli and Palestinian peoples and to build bridges between the two war-torn, violence-ridden communities.

 

Dawit ISAAK

Swedish journalist, writer and playwright of Eritrean origin who has been a political prisoner since 2001. While demanding democratic reforms and objective evaluation of the events leading to Eritrea’s war with Ethiopia, Isaak was arrested as traitor. He has also been accused of receiving financial aid from abroad – a crime according to Eritrean press laws. He has been in jail since his arrest in September 2001, without having been tried by a court of law.

 

 

COUNTRY

Individual

 

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY PARLIAMENT

AFGHANISTAN

Sitara Achikzai

 

Perwiz Kambakhsh

Achikzai was a leading Afghan women’s rights activist and a member of the regional parliament in Kandahar. She was assassinated by the Taliban on 12 April 2009.

 

Afghan journalist who was sentenced to death by a provincial court for distributing "blasphemous" material in 2008, having published a translation of the Qur’an without the accompanying Arabic script. He had been arrested in 2007 after downloading material from the internet relating to the role of women in Islamic societies. He was released following a presidential pardon in September 2009.

In its resolution adopted on 24 April 2009, the European Parliament:

- condemned the murders of activists working to promote human rights and the emancipation of Afghan women, in particular the recent assassination of the regional parliamentarian Sitara Achikzai.

 

- was appalled to learn that the Afghan Supreme Court has upheld the 20-year prison sentence which Perwiz Kambakhsh received on a blasphemy charge and called on President Karzai to pardon Mr Kambakhsh and authorise his release from prison.

Angola

José Fernando Lelo

 

A journalist who was arrested on 15 November 2007, along with six soldiers, and later charged with assisting the soldiers in planning a rebellion. On 16 September 2008, Lelo was convicted to twelve years imprisonment by Cabinda Military Court for crimes against the security of the state and instigating a rebellion. Concerns were raised over the quality of the evidence upon which Lelo’s conviction was based, notably that it may have been obtained through torture. On Friday 21 August 2009, Lelo was released after being acquitted on appeal by the Supreme Military Court of Angola, which ruled that there was insufficient evidence to maintain the conviction.

A letter of concern was sent on 18 November 2008.

 

azerbaijan

Emin Abdullayev (Milli)

Adnan Hajizade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eynulla Fatullayev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farhad and Rafiq Aliyevs

 

 

 

 

They had used online networking tools, including YouTube, Facebook and Twitter, to disseminate information about the political situation in Azerbaijan, criticising the country’s government. On 11 November 2009, Milli was sentenced to two-and-a-half years and Adnan Hajizade to two years imprisonment on charges of hooliganism and inflicting minor bodily harm, charges which appear to be politically motivated. Emin Milli, also an outspoken critic of changes to the Azerbaijani Constitution in March 2009, following which the presidential term limit was abolished and thereby allowing current President Ilham Aliyev to stand for re-election on a continuous basis, is also a cofounder of a youth group named Alumni Network. Adnan Hajizada, is a coordinator of the youth movement known as OL!, which advocates non-violence and tolerance. The two bloggers were sentenced to harsh prison terms on the basis of highly unlikely charges and faced an unfair trial lacking due process.

Fatullayev is an Azerbaijani journalist and editor-in-chief who was persecuted and imprisoned in Azerbaijan for his criticism of government’s policies and for his alleged publications. He is an outspoken criticizer of the government for violating press freedom and its violation of human rights in Azerbaijan.

 

 

 

 

 

 

Farhad Aliyevs is an Azerbaijani politician who was removed from office in 2005 and accused of plotting a coup d’etat. Farhad Aliyevs and his son Rafiq were sent to prison in August 2008. They appealed to the Supreme Court in 2009 and have filed a complaint to the European Court of Human Rights.

A letter of concern was sent on 27 July 2009.

 

In its resolution adopted on 17 December 2009, the European Parliament:

- called for the immediate release of the two bloggers and for a new, fully open and fair trial on the basis of an unbiased police investigation and in accordance with all relevant international standards.

- was concerned about the deterioration of media freedom in Azerbaijan, deplored the practice of arresting, prosecuting and convicting opposition journalists on various criminal charges and called on the Azerbaijani authorities to release the imprisoned journalists immediately, including Eynulla Fatullayev.

- called on the Azerbaijani authorities to address the lack of police investigation into cases of violence and harassment against journalists and the fact that many crimes have so far gone unpunished;

- stressed that the safety of media workers must be improved and welcomed the proposed amendments to the criminal-law provisions on defamation and libel.

 

A letter of concern was sent on 8 October 2009.

 

 

 

 

BANGLADESH

Sheikh Hasina

Bangladeshi politician, the President of the Awami League since 1981 and current Prime Minister of Bangladesh who was arrested in June 2007 and indicted on extortion charges. On June 11, 2008 Hasina was released on parole for medical reasons.

In its resolution adopted on 10 July 2008, the European Parliament:

- welcomed the release of former Prime Minister Sheikh Hasina on humanitarian grounds.

BElarus

Marijus Ivanilovas

 

Alyaksandr Kazulin, Sergei Parsyukevich and Andrei Kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikalai Autukhovich, Yury Liavonau and Uladzimir Asipenka

 

 

Artsiom Dubski

Franak Viačorka, Ivan Šyla and Zmiter Fedaruk

 

Angelika Borys

 

 

 

Tatsyana Shaputska

Lithuanian national and director of the printing house of the daily newspaper ‘Respublika’ was detained in Belarus on the allegation of possession of amphetamine pills. He was been held for two months without trial or proof of his guilt in a prison in the Belarusian city of Zhodin. His arbitrary detention was later extended with additional two months, while the regime’s authorities were unable to find any proof of his guilt.

 

 

 

Activists of an entrepreneurship movement who were detained in February 2009 and received criminal charges of intentional destruction or damage to property of citizens. Autukhovich announced to having been on hunger strike.

Dubski is a youth opposition activist imprisoned for two months.

Young activists forced into army conscription. Viačorka was denied from enrolling to any university in Belarus.

Chair at the Congress of the Union of Poles. She was arrested on 15 March 2009.

 

 

 

Shaputska, a prominent young opposition activist, was expelled from her university in September 2009 for participation in an Eastern Partnership Civil Society Forum in Brussels.

Letter of concern sent on 8 December 2009.

In its resolution adopted on 9 October 2008, the European Parliament:

- expressed its satisfaction that the three political prisoners had been released.

- expected that they will enjoy all the civic rights guaranteed to all Belarusian citizens by the Constitution of the Republic of Belarus.

 

In its resolution adopted on 2 April 2009, the European Parliament:

- called for the immediate release of the three entrepreneurs and the youth opposition activist as well as a review of the "restricted freedom" sentences imposed on 11 persons who participated in a demonstration which took place in January 2008.

- called to review the cases of forcible army conscription of several young activists.

In its resolution adopted on 17 December 2009, the European Parliament:

- insisted that Belarus should guarantee political rights and freedoms by discontinuing the practice of politically motivated acts of intimidation, in particular dismissals from jobs and universities.

BURMA

Aung San Suu Kyi

As a pro-democracy campaigner and leader of the opposition National League for Democracy party (NLD) she is winner of the 1991 Nobel Peace prize and a laureate of Sakharov Prize in 1990. She has spent more than 11 of the past 19 years in some form of detention under Burma’s military regime, and has become an international symbol of heroic and peaceful resistance in the face of oppression.

In its resolution adopted on 23 October 2008, the European Parliament:

- condemned the continued detention of Aung San Suu Kyi, who has been under intermittent house arrest since her victory at the last democratic elections in 1990, and insisted upon her immediate release.

On 12 August 2009 the President of the European Parliament, Jerzy Buzek, "condemned the extended house arrest of Aung San Suu Kyi as unacceptable, unjustified and cruel."

canada

Robert Dziekanski

Dziekanski was a Polish immigrant who died at the Vancouver International Airport shortly after being tasered several times by the Royal Canadian Mounted Police. The Criminal Justice Branch decided that no criminal charges would be laid against the RCMP officers.

The incident came to light as it was filmed by a member of the public. The video, which was initially taken into police possession, was released to the press after a court order.

The final inquiry report concluded that the RCMP was not justified in using a taser against Dziekanski and that the officers had later deliberately misrepresented their actions to investigators.

A letter of concern was sent on 6 March 2009.

china

Liu Xiaobo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji Sizun

 

 

 

 

Akmal Shaikh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lobsang Gyaltsen, Loyak, Tenzin Phuntsok, Kangtsuk and Dawa Sangpo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gao Zhisheng

 

 

 

 

Dalai Lama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hu Jia

Liu Xiaobo is an intellectual and human rights activist in China. On 2008, Xiaobo was detained in response to his participation with Charter 08 (published on 10 December 2008 to coincide with the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, Charter 08 calls for political reform in China). He was formally arrested on 2009, on suspicion of inciting subversion of state power and was tried on the same charges and sentenced to eleven years’ imprisonment and two years’ deprivation of political rights on 25 December 2009. He was granted the Nobel Peace Prize for 2010 for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China, and his work on the close connection between human rights and peace.

Ji Sizun is a grassroots legal defender, who was imprisoned on 2009 for "forging official seals and documents". Concerns have been raised that Ji Sizun’s conviction is based on his application for a permit to hold a protest in one of Beijing’s designated ‘protest zones’ during the 2008 Olympic Games.

Akmal Shaikh, a British citizen, was sentenced to death for smuggling drugs to China. He was executed by lethal injection on 29 December 2009 in Urumqi, China. He was alleged to have been carrying around 4 kg of heroin in a suitcase which he denied belonging to him. He suffered from severe mental illness and vulnerability and is said to having fallen victim of professional drug smugglers, being used and manipulated.

 

 

 

 

 

Tibetans who were sentenced to death in April 2009 on charges relating to "starting fatal fires" and for their alleged roles in the protests and rioting in Lhasa on March 14, 2008. The execution of Gyaltsen and Loyak was confirmed on October 23, 2009, whereas Sangpo was given life imprisonment.

 

 

 

 

Chinese human rights lawyer who has been disbarred, detained, lived under house arrest and tortured by the Chinese secret police after taking on human rights cases. He was taken away for interrogation by Chinese security agents in February 2009 and has not been seen since.

 

Current Dalai Lama, Tenzin Gyatso, is the head of state and the spiritual leader of Tibet while describing himself as a simple Buddhist monk. In 1989 he was awarded the Nobel Peace Prize for his non-violent struggle for the liberation of Tibet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prominent Chinese human rights activist and dissident is the laureate of the 2008 Sakharov Prize. Hu Jia has often been persecuted for his actions in China and he remains imprisoned until today.

Letters of concern were sent on 5 February 2009 and on 21 December 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 5 February 2009.

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 20 November 2009.

 

Press Releases by the President of the European Parliament on 29 December 2009:

- strongly condemned the execution

- recalled that the European Union strongly condemns the death penalty and will continue its appeals to stop the use of the death penalty in all circumstances, and called upon all states to abolish the death penalty for all crimes.

 

In its resolution adopted on 26 November 2009, the European Parliament:

- strongly condemned the execution of the two Tibetans and of the nine persons of Uighur ethnicity following the events in March 2008 in Lhasa and the riots of 5-7 July 2009 in Urumqi.

- called on the Chinese authorities to suspend all the other death sentences and to commute those sentences to terms of imprisonment.

 

Letter of concern was sent on 12 May 2009.

 

 

 

In its resolution adopted on 12 March 2009, the European Parliament:

- called on the Council Presidency to adopt a declaration calling on the Chinese Government

to open a constructive dialogue with a view to reaching a comprehensive political

agreement and to include a reference to the Memorandum for Genuine Autonomy for the

Tibetan People.

 

Letter of concern sent on 17 November 2008.

CUBA

Ariel Sigler Amaya, Antonio Diaz, Jose Daniel Ferrer and Alfredo Dominguez

Political prisoners who were detained and sentenced in 2003 they all remain in prison in Cuba. Claims have been made as to humiliating treatment and unacceptable prison conditions. Sigler Amaya, who was one of the 75 dissidents arrested during the Primavera Negra, has been reported to being under serious health condition, requiring medical treatment.

Letter of concern sent on 22 September 2009.

eritrea

Dawit Isaak

 

 

 

 

 

 

 

Swedish-Eritrean playwright, journalist and writer, who has been held in Eritrean prison since 2001 without trial. Isaak has allegedly been a victim of torture during his detention.

 

 

A letter of concern was sent on 20 February 2009.

In its resolution adopted on 15 January 2009, the European Parliament:

- expressed its deep concern at the continuing imprisonment in Eritrea of the Swedish-Eritrean journalist, held in jail since his arrest in September 2001, without having been tried by a court of law, and demanded the immediate release of him and other imprisoned journalists.

 

ETHIOPIA

Birtukan Midekssa

 

Ethiopian politician, former judge and the leader of the opposition party Unity for Democracy and Justice (UDJ), which aims to bringing about change in Ethiopia by peaceful means. She was imprisoned, among more than 100 others, for offences after controversial polls in 2005, and was re-arrested and imprisoned to serve a life sentence in December 2008.

In its resolution adopted on 15 January 2009, the European Parliament:

- was outraged at the imprisonment of Birtukan Midekssa, leader of the opposition party Unity for Democracy and Justice (UDJ), and demanded her immediate and unconditional release.

GUINEA-BISSAU

João Bernardo

Vieira and Tagmé Na Waié

 

Ansumane Mané and Veríssimo Correia Seabra

Vieira was the President of Guinea-Bissau from 1980 to 1999 and again from 2005 to 2009. On 2 March 2009 he was assassinated by soldiers. Tagmé Na Waié was chief of staff of the army of Guinea-Bissau until his assassination in 2009.

Guinea-Bissau military generals: Mané was killed during a shootout with government forces in November 2000 and Seabra detained and beaten to death by revolting soldiers in October 2004.

 

In its resolution adopted on 12 March 2009, the European Parliament:

- strongly condemned the assassinations of the President and the army’s chief of staff.

 

- urged the Guinea-Bissau authorities to thoroughly investigate these crimes and to bring those responsible to justice.

 

- pointed out that the cases involving the assassinations of Mané (2000) and Seabra (2004) had not yet been cleared up, nor had the respective killers been located, indicted and tried, and stressed that impunity is not an answer.

Iran

Shirin Ebadi

 

 

 

 

 

 

 

Roxana Saberi

 

Maryam Malek

 

 

 

 

 

 

 

Mansour Osanloo, Ebrahim

Maddadi, Farzad Kamangar and Ghaleb Hosseini

 

Mohammad Sadiq Kaboudvand

 

 

 

 

 

 

 

Vali Azad, Mohammad Ali Navid Khamami and Ashraf

Kalhori

Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli, Vahid Tizfahm

 

Kobra Babaei

 

 

 

Hassan Mozafari, Rahman Shahidi andReza Hejazi

 

 

 

 

Amir Amrollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei and Bahman Soleimanian

 

Emadeddin Baghi,

 

 

Yaghoub Mehrnehad

 

 

 

 

Farzad Kamangar

 

 

Soghra Najafpour

 

 

Neda Agha-Soltan

 

 

 

Safar Angooti and Abbas Hosseini

 

 

Abdolfattah Soltani

 

 

Shadi Sadr

 

 

 

Fariba Pajooh

 

An Iranian lawyer, human rights activist and founder of Centre for the Defence of Human Rights in Iran who was awarded the Nobel Peace Prize in 2003. Reportedly the Iranian authorities’ persecution of Shirin Ebadi has intensified due to her contact with UN human rights officials and their use of information provided by her NGO in a UN report of 2 October 2008 on the situation of human rights in Iran. A statement was issued by the UN Secretary-General on 3 January 2009 on her harassment and persecution and on her safety and security.

Saberi is an American journalist who was arrested in Iran in January 2009. On April 8, 2009, the Iranian government charged Saberi with espionage, which she denied. She was subsequently sentenced to an eight-year prison term. An appeals court reduced the charge against her from espionage to possessing classified information - a charge which she also denied - and reduced her eight-year prison term to a two-year suspended sentence. She was released on May 11, 2009.

 

Labour rights activists who remain incarcerated solely on the grounds of their commitment to fair labour practices.

 

 

 

 

An Iranian Kurdish activist and journalist and the editor of Payam-e Mardom. He is also the founder of Kurdistan Human Rights Organization, founded in 2005. He has been in custody since June 2007, and is serving an 11- year prison term. Kaboudavand documented and reported on human rights violations in Iran’s Kurdish areas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babaei is accused of “adultery while being married”, and condemned to capital punishment by stoning. Her husband was reportedly hanged for “sodomy” on 5 October 2009.

 

 

On 22 July 2008 juvenile offenders Hassan Mozafari and Rahman Shahidi were executed, and on 19 August 2008 19-year-old Reza Hejazi was hanged for an alleged murder which he committed when he was 15 years old. Neither Hejazi’s family nor their lawyer was notified of the time and place of the scheduled executions, in violation of Iranian law.

 

Juvenile offenders Amir Amrollahi, Behnood Shojaee, Mohammed Fadaei and Bahman Soleimanian were reportedly facing imminent execution in Iran in October 2009 for crimes committed when they were minors.

 

Baghi, a prisoners’ rights advocate and an investigative journalist, has been constantly harassed by the authorities and imprisoned in connection with his writings on Iran.

 

Yaghoub Mehrnehad, an ethnic Baluchi and executive director of the Voice of Justice Youth Association, was executed on 4 August 2008, after having publicly confronted local officials demanding accountability for their poor performance.

 

Minority rights activist, Kurdish teacher Farzad Kamangar, has been condemned to death on charges, without evidence, of taking up arms against the state.

 

Najafpour spent almost the entire past 19 years of her life on death row for a murder which took place when she was 13 years old.

 

Agha-Soltan became the symbol of the violent repression in Iran after being killed by security forces in presidential election protest in June 2009 in Tehran, when her death was captured on video by bystanders and broadcast over the Internet.

 

 

Angooti and Hosseini, two child offenders who were sentenced to death and executed in October 2009 for murders they committed at the age of 16 and 17.

 

Soltani is a human rights activist who was prevented from travelling from Tehran to Nuremberg, Germany in order to receive that city’s Human Rights Prize.

 

Sadr is a lawyer, journalist and a woman’s rights activist who was arrested on 15 July 2009 for speaking publicly about human rights violations carried out in prisons on detainees following Iran’s disputed presidential elections in 2009.

 

Pajooh is a young Iranian-Canadian journalist and well-known blogger, who was arrested at her home in Tehran on 24 August 2009.

In its resolution adopted on 15 January 2009, the European Parliament:

- strongly condemned the repression, persecution and threats against Shirin Ebadi and the closure of the CDHR in Tehran and expressed grave concern at the intensified persecution of human rights defenders in Iran.

 

In its resolution adopted on 7 May 2009, the European Parliament:

- urged the Appeals Court to release Roxana Saberi immediately and unconditionally on the grounds that the trial was held in camera without due legal process, in accordance with international norms, and to drop all charges against her.

- condemned in the strongest possible terms the three stonings which took place in the city of Mashhad in late December 2008.

- expressed serious concern at the deteriorating health of Mr Kaboudvand since his imprisonment, considered him a prisoner of conscience and called for his immediate and unconditional release and for him to be given medical care.

- appealed to the Iranian authorities to respect religious minorities and promptly release the seven Bahia’ leaders, who have been imprisoned solely on the basis of their belief.

- reiterated its call for the labour rights activists immediate release.

 

- condemned strongly the recent execution by stoning of Vali Azad, and expressed great

concern over the pending execution of Mohammad Ali Navid Khamami and Ashraf

Kalhori.

 

 

A letter of concern was sent on the 17 December 2009.

 

 

 

 

In its resolution adopted on 4 September 2008, the European Parliament:

- reiterated its call on the members of the Majlis to urgently amend legislation in order to ensure that no-one is executed for a crime committed when less than 18 years of age and to raise the age of legal responsibility to international standards.

- strongly condemned the persecution and imprisonment of citizens in Iran who engage in the defence of human rights and campaign against the death penalty, and are frequently charged with ‘activities against national security’.

- called for the unconditional release of Emadeddin Baghi and Mohammad Sadegh Kabovand and the commutation of the death sentence on Farzad Kamangar, as well as a reinvestigation into his case.

 

 

 

In its resolution adopted on 22 October 2009, the European Parliament:

- urged the Iranian authorities to eliminate, in law and in practice, all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and to uphold due process of law and end impunity for human rights violations.

- reiterated its appeal to the Iranian authorities to live up to the government’s obligation to respect religious minorities and promptly release the seven Baha’i leaders.

- reiterated its call on the Iranian authorities to abolish the death penalty completely.

iraq

Tareq Aziz

Tareq Aziz, the former Iraqi deputy Prime Minister was put on trial for his responsibility in relation to deaths of a group of 42 merchants who were summarily executed in 1992. On 11 March 2009 Aziz was found guilty of crimes against humanity and sentenced to 15 years in prison, and on 2 August 2009, he was further convicted of helping to plan the forced displacement of Kurds from north-eastern Iraq and sentenced to seven years in jail.

A letter of concern was sent on 17 July 2008.

kashmir

Parvez Imroz

An award-winning human rights lawyer, president of the Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society and founder of the Association of the Parents of Disappeared Persons (APDP), he survived an armed attack on 30 June 2008 in Srinagar by alleged security forces members

In its resolution adopted on 10 July 2008, the European Parliament:

- expressed its concern for the safety of Parvez Imroz and other human rights activists who are investigating the unmarked graves and other allegations of human rights abuses in Jammu and Kashmir,

- called on the Indian authorities to ensure their protection and allow them to operate without fear of harassment and violence

- urged the authorities to conduct a prompt and impartial investigation into the attack on Parvez Imroz, to make the results public and to bring those responsible to justice

Kazakhstan

Yevgeny Zhovtis

Zhovtis is a human rights defender and director of the Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law. During OSCE meetings in the past, he detailed human rights abuses in his country.

He was convicted of manslaughter for hitting and killing a pedestrian with his car on 26 July 2009 and was sentenced to four years in a penal community.

OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights has stated that ‘questionable procedures may have violated Zhovtis’s right to a fair trial as guaranteed by the constitution of Kazakhstan, the country’s OSCE commitments and fundamental international standards’.

While in prison, Zhovtis has continued his human rights advocacy by reporting regularly through a blog.

 

In its resolution adopted on 17 September 2009, the European Parliament:

- expressed great concern about the conduct of the investigation into the unfortunate traffic accident and of Yevgeny Zhovtis’s subsequent trial, and drew attention to allegation that evidence in his defence was not allowed during the trial.

- called on the Kazakh authorities to carry out immediately and with full respect for transparency and the rule of law a second full and fair investigation into the circumstances surrounding the accident, and to review Yevgeny Zhovtis’s conviction and sentence accordingly.

mauritania

Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi

Yahya Ould Ahmed el-Waghef

President Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, Prime Minister Yahya Ould Ahmed el-Waghef, and other members of the government, were placed under house arrest following a military coup on 6 August 2008, when President Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi was ousted by a group of high-ranking generals whom he had dismissed from office earlier that day. The coup marked the second one in the country in three years, and it violated both constitutional legality and the results of democratic and internationally validated elections.

On 12 August 2008, it was reported that Prime Minister Yahya Ould Ahmed el-Waghef, and other members of the government were released from house arrest. On 21 December 2008, it was reported that President Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi was released from house arrest following intense international pressure.

In its resolution adopted on 4 September 2008, the European Parliament:

- expressed regret that the coup had taken place, as it marked a setback given the notable developments made in advancing democracy in the country

- called for the immediate release of President Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, Prime Minister Yahya Ould Ahmed el-Waghef, and other members of the government still under house arrest in various locations.

occupied palestinian territories

The al-Kurd family

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilad Shalit, Marwan Barghouti

On the night of Sunday, 9 November 2008, members of the Israeli police and armed forces evicted the al-Kurd family from their home in the Sheikh Jarrah neighbourhood of East Jerusalem where they had lived for more than 50 years. They allowed settlers to enter the family’s house and then sealed off the area. This eviction was carried out on the basis of an order issued by the Israeli Supreme Court on 16 July 2008 following long and controversial legal proceedings on disputed ownership before Israeli courts and authorities.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israeli soldier abducted by Hamas in June 2006 and held as a prisoner in Gaza Strip by Hamas ever since. Barghouti, a member of the Palestinian Legislative Council, was arrested by Israel Defense Forces in 2002 in Ramallah, tried and convicted on charges of murder, and sentenced to five life sentences.

In its resolution adopted on 20 November 2008, the European Parliament:

- expressed its deep concern at the eviction of the al-Kurd family, the recent destruction of the houses of Palestinian families by the Israeli authorities in several areas of East Jerusalem and the possible serious consequences of these measures.

- pointed out that these operations, which seriously affect the lives of the residents of these areas, contravene international law.

- called to the Israeli authorities immediately to halt any expansion of settlements and the building of the security fence beyond Israel’s 1967 borders, actions which are contrary to international law and are undermining peace efforts.

 

In its resolution adopted on 4 September 2008, the European Parliament:

- called for steps to be taken by Hamas and Israel with a view to the immediate release of Gilad Shalit and the imprisoned members of the Palestinian Legislative Council including Marwan Barghouti.

pakistan

Muhammad Irfan

Tahir Imran

Tahir Mahmud

Naseer Ahmad

Young people who belong to the Ahmadiyya religious minority in Pakistan. They have been held in Dera Ghazi Khan prison since January 2009 on blasphemy charges.

Serious concerns were raised in regard to fairness of the trial, detention conditions and the right to family life. Pakistani Criminal Code provides death penalty for blasphemy.

A letter of concern was sent on 10 July 2009.

RUssia

Magomed Evloïev

 

 

Miloslav Bitokov

 

 

 

Abdullah Alishaev

 

 

 

Otto Messmer

Victor Betancourt

 

 

Karinna Moskalenko

 

 

 

 

Akhmed Kotiev

Zurab Tsechoev

Dmitrii Kraiukhin

Stanislav Dmitrievski

 

 

 

Anna Politkovskaya

 

 

 

 

 

Alexander Litvinenko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Markelov

 

 

 

 

Anastasia Baburova

 

 

 

Zarema Sadulayeva

Alik Lechayevich Dzabrailov

 

 

Adrei Kulagin

 

 

 

 

 

 

Natalia Estemirova

 

 

 

 

Mikhail Khodorkovsky

 

 

 

 

 

 

Maksharip Aushev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAUDI ARABIA

Matrouk al-Faleh

 

Magomed Evloïev, a journalist opposed to the Russia Republic of Ingushetia was shot in the head on 31 August 2008 shortly after being released from police custody.

 

 

Miloslav Bitokov, editor of the newspaper Gazeta Yuga suffered an armed attack from unknown assailants on 2 September 2008 in the town of Nalchik.

 

 

Abdullah Alishaev, a reporter from the television channel TV-Chirkei died on 3 September 2008 as a result of gunshot wounds from unknown assailants.

 

 

On 28 October 2008 Otto Messmer, leader of the Russian Jesuit order, and Victor Betancourt, an Ecuadorean priest, were brutally murdered in their Moscow apartment.

 

 

In mid-October 2008 a leading Russian human rights lawyer, Karinna Moskalenko, who has successfully represented 30 Russian citizens in the European Court of Human Rights, was the victim of an attempt to poison her by placing mercury in her car in Strasbourg.

 

 

Attempts on the lives of human rights defenders, including the Ingush opposition leader Akhmed Kotiev, the human rights defender Zurab Tsechoev from Ingushetia, the human rights activist Dmitrii Kraiukhin from Orel and the human rights activist Stanislav Dmitrievski from Nizhni Novgorod, were recorded between July and October 2008.

 

 

A special correspondent to a Russian magazine Novaya Gazeta, author and human rights activist who carried out investigations into corruption and human rights abuses, especially in Chechnya and the North Caucasus. She won international recognition for her reporting work on the conflict in Chechnya in which she sought to expose human rights abuses. On 7 October 2006 she was shot dead in the elevator of her apartment building, an assassination still unsolved.

Alexander Litvinenko, a former Russian security officer died in a London hospital in late 2006 after being poisoned by radioactive polonium-210. He was investigating the murder of journalist Anna Politkovskaya. Litvinenko, who had fled to the UK and granted asylum there first came to prominence by exposing an alleged plot to assassinate the then powerful tycoon Boris Berezovsky. He later became an outspoken criticiser of Putin’s Russia.

 

 

 

 

 

Markelov was a lawyer who represented terrorism suspects, muckraking journalists, and Chechen civilians who accused the Russian military of abuse. He was shot dead in broad daylight in downtown Moscow on January 2009.

 

 

 

Baburova was a journalist for the liberal opposition weekly "Novaya gazeta." She was killed on the same attack as Stanislav Markelov.

 

 

 

Human rights defender Sadulayeva, the head of Chechen aid group was abducted in Grozny with her husband Dzabrailov and brutally killed in August 2009.

 

 

 

Kulagin was involved with the human rights organisation ‘Justice’ (Spraviedlivost), which he led in the north-western part of Russia in Karelia. He was known for his active engagement in the field of better treatment for inmates in Russian prisons. Kulagin, who had been missing since May 2009, was found dead in a quarry in July 2009.

 

 

Russian human rights campaigner who documented hundreds of cases of abuse in Chechnya. She was abducted and shot dead in the North Caucasus on 15 July 2009. Her work for the Russian human rights group Memorial focused on alleged human rights violations by government-backed militias.

 

 

Former Yukos Oil chief who is in trial for embezzlement and money laundering since March 2009. Once the richest man in Russia, Khodorkovsky was arrested in October 2003 and found guilty of fraud in May 2005. He was sentenced to nine years in prison. The sentence was later reduced to 8 years. Claims have been made to the fairness of his trial.

 

 

Popular human rights activist and opposition figure who was shot dead in Ingushetia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A human rights defender who was held in solitary confinement Alhayer prison since his arrest on 19 May 2008 at King Sa’ud University in Riyad, where he is professor of Political Science. He was released in January 2009.

A letter of concern was sent to the French Foreign Minister, Bernard Kouchner, on 26 September 2008 regarding the three journalists.

 

In its resolution adopted on 18 December 2008, the European Parliament:

- drew attention to the growing trends of violence which, according to the Moscow Bureau for Human Rights, have resulted in more than 100 people being killed in 2008 on the basis of their race, nationality, religion or sexual orientation, and to the absence of effective condemnation of such hate crimes by Russian authorities.

- expressed alarm at the attempt made in October 2008 on the life of human rights lawyer Karinna Moskalenko and her family, and appeals to both the French and Russian authorities to identify the perpetrators and their motives.

- asserted that the activities of human rights lawyers acting in cases involving alleged human rights abuses, who have to take great personal risks in continuing their work, should be afforded the highest respect, protected by the state and supported by the international community.

- reminded that the Russian authorities remain uncooperative in the investigations into his murder in London by poisoning with radioactive polonium.

- condemned the search of the offices of the Memorial organisation, winner of the 2009 Sakharaov Prize, in St Petersburg on 4 December 2008.

- expressed its dismay at the trial of Anna Politkovskaya being open only to a limited number of journalists, and closed to television journalists; expects the court to establish not only who committed and assisted in the murder of Anna Politkovskaya but also who ordered it.

 

Letters of concern were sent on 5 February 2009 and on 25 November 2009.

 

 

 

A letter of concern was sent on 5 February 2009 and on 25 November 2009.

 

 

Letter of concern was sent on 11 September 2009.

 

 

Letter of concern sent on 11 September 2009. On 24 July 2009, President of the European Parliament, Jerzy Buzek, called on Russian authorities to investigate the murder.

In its resolution adopted on 17 September 2009, the European Parliament:

- took note of the July telegram from Russian President Dmitry Medvedev to the human rights organisation Memorial pledging his commitment to investigate fully the murder of Natalia Estemirova

On 15 July 2009, President of the European Parliament, Jerzy Buzek, called on Russian authorities to investigate the murder.

In its resolution adopted on 18 November 2009, the European Parliament:

- reiterated its call to ensure that the murderers of Natalia Estemirova, Andrei Kulagin, Zarema Sadulayeva, Alik Dzhabrailov, Maksharip Aushev, Stanislav Markelov, Anastasiya Baburova and Anna Politkovskaya are found and brought to justice and to pay close attention to the second trial of Mr Khodorkovsky.

- condemned the brutal assassination of Maksharip Aushev.

 

 

 

 

 

 

 

A letter of concern was sent on 6 January 2009.

 

somalia

Aisha Ibrahim Duhulow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Two Italian Roman Catholic nuns (Maria Teresa Olivero and Caterina Giraudo)

 

Aisha Ibrahim Duhulow, a 13-year-old girl, was stoned to death in Somalia after being accused and convicted of adultery in breach of Islamic law while she was in fact a victim of rape by three men. The stoning was carried out by a group of 50 men in a stadium in the southern port of Kismayo, in front of around 1000 spectators. The al-Shabab militia, who control Kismayo, detained and ordered the execution by stoning of Aisha Ibrahim Duhulow, but did not arrest or detain those accused of her rape. Inside the stadium, militia members opened fire when some of the people at the stadium attempted to save the life of Aisha Ibrahim Duholow, and shot dead a boy who was a bystander.

 

 

 

 

 

 

 

Maria Teresa Olivero and Caterina Giraudo; two Italian Roman Catholic nuns from Kenya who were kidnapped, then taken to Somalia.

 

In its resolution adopted on 20 November 2008, the European Parliament:

- strongly condemned the stoning and execution of Aisha Ibrahim Duhulow and expressed its horror at such a barbaric act perpetrated against a 13-year-old rape victim;

- called on the Somali Government to condemn this execution and to take action to prevent such brutal executions in the future;

- called on the Somali Government to issue documents and make statements to restore the honour of Aisha Ibrahim Duhulow posthumously;

- called for those accused of raping Aisha Ibrahim Duhulow to be brought to trial in accordance with due process,

- called on both the Somali and Kenyan authorities to make all possible efforts and take all possible political and diplomatic initiatives to secure the release of the two Italian Roman Catholic nuns.

sri lanka

Paikiasothy Saravanamuttu

 

 

 

 

 

 

Jayaprakash Sittampalam Tissainayagam

 

Human Rights defender and Executive Director of the Centre for Policy Alternatives, a Colombo based organization focused on constructive policy alternatives aimed at strengthening and safeguarding democracy, pluralism, the rule of law, human rights and social justice. He received an anonymous death threat letter.

A Sri Lankan editor and journalist, who was arrested in 2008 and charged with inciting violence in articles for his magazine. On August 31, 2009 he was sentenced to 20 years in hard labour in prison for inciting communal violence through his writings and receiving money from the Liberation Tigers of Tamil Eelam, a banned terrorist group in Sri Lanka. On 15 September 2009 Tissainayagam launched an appeal against his conviction. He has received awards for his courageous journalism.

A letter of concern was sent on 10 September 2009.

 

 

 

 

 

 

 

Letters of concern were sent on 12 May 2009 and on 10 September 2009.

 

SyriA

Muhannad al-Hassani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haitham Maleh

 

 

 

 

Anwar al-Bunni

Kamal Labwani

 

 

 

 

 

A leading human rights lawyer and President of the Syrian Human Rights Organisation (Swasiah), was arrested by the Syrian authorities on 28 July 2009. He was involved in the monitoring of detention conditions in Syria and notably of legal practices of the Supreme State Security Court, where trials fall short of international standards according to Human Rights Watch’s report of February 2009. He had been interrogated on several occasions before the arrest, these interrogations focusing mainly on his actions in the field of human rights and the defence of political prisoners. He was formally charged with "weakening national sentiments" and "spreading false news that could debilitate the morale of the nation" in a closed session to which his lawyer was not allowed access. Lawyers assisting his defense were reportedly denied access to him in prison and he was allowed only brief consultations with them in the courtroom itself. Al-Hassani, head of the Syrian Organisation for Human Rights (Swasiya), was sentenced to three years in prison for "weakening national morale".

 

A lawyer and human rights activist, who campaigned for decades for an end to emergency law. Maleh, at the time 79 years old, was sentenced to three years in prison for "weakening national morale".

 

Al-Bunni, a prominent advocate for democratic reform in Syria, has been in detention since May 2006. He, like the others are prisoners of conscience and human rights defenders. Labwani had three years added to his 12 year sentence for allegedly “broadcasting false or exaggerated news which could affect the morale of the country”, on account of remarks he was alleged to have made in his prison cell.

In its resolution adopted on 17 September 2009, the European Parliament:

- called on the Syrian authorities to release Mr Muhannad al-Hassani immediately and to guarantee in all circumstances his physical and psychological integrity.

- called on the Syrian authorities to put an end to its policy of persecution and harassment of human rights defenders and their families and to release immediately all prisoners of conscience, human rights defenders, including Anwar al-Bunni and Kamal Labwani, and peace activists.

 

 

 

A letter of concern was sent on 2 December 2009 regarding these four individual cases.

TANZANIA

 

Vicky NtetemaBahtior Hamrayev

Tanzanian investigative journalist who went into hiding after receiving death threats for exposing witch-doctors and police involvement in these killings. She was awarded with "Courage in Journalism Award" for her reports on the murder of albinos.

In its resolution adopted on 4 September 2008, the European Parliament:

- urged the Tanzanian authorities to initiate an in-depth and independent investigation of the accusations made by Vicky Ntetema.

Uganda

Joseph Kony

Joseph Kony was the Chairman and Commander-in-Chief of the Lord’s Resistance Army (LRA) in Uganda. In 2005 the ICC issued 33 counts of alleged crimes against humanity and war crimes: 12 counts of war crimes and crimes against humanity, including murder, rape, enslavement, sexual enslavement, and inhumane acts of inflicting serious bodily injuries and suffering, and 21 counts of war crimes, including murder, cruel treatment of civilians, intentionally directing an attack against a civilian population, pillaging, inducing rape and forced enlistment of children.

Joseph Kony is still evading capture.

In its resolution adopted on 21 October 2008, the European Parliament:

-demanded the unconditional and immediate release of all persons abducted by the LRA, particularly children, who risk ending up as sex slaves or being forced to fight for the LRA.

- urged the Ugandan Government to refrain from concluding any agreements with the LRA that would circumventing international law.

- urged the Member States of the EU, the African Union (AU) and particularly Uganda’s neighbouring countries to address the implementation of the warrants of arrest in a consistent way.

UNITED STATES OF AMERICA

Troy Davis

 

 

 

 

 

 

 

 

Binyam Mohamed

 

He was sentenced to death by the Georgia State Court in 1991 for the murder of a policeman and scheduled to be executed at the end of July 2008. Mr Davis has been on death row in the U.S. state of Georgia since 1991. According to Troy Davis’ lawyers, there is abundant proof of his innocence, material evidence against him has never been produced and seven witnesses for the prosecution have retracted their testimony.

US Supreme Court ordered mandating a new evidentiary hearing in June 2010, where the burden is on him to prove his innocence, beyond reasonable doubt, of a crime that happened over 20 years ago.

Ethiopian national who has spent just under seven years in custody, four of which in Guantanamo. He was among those captured and transported under the US extraordinary rendition program. Mr Mohamed has insisted the only evidence against him was obtained using torture. In August 2007, Britain asked the US to return Mr Mohamed and others to the UK, and in 2009 the U.S. dropped all charges against him.

In its resolution adopted on 10 July 2008, the European Parliament:

- asked that Troy Davis’ death sentence be commuted and, in view of the abundant evidence which might lead to such commutation, for the relevant courts to grant him a retrial,

- urgently appealed urgently to the Georgia State Board of Pardons and Paroles to commute Troy Davis’ death sentence.

 

A letter of concern was sent on 8 December 2008.

 

uzbekistan

Mamir Azimov

Bahtior Hamrayev

 

Respectively head of the region and district branches of the Human Rights Society of Uzbekistan were physically assaulted by police officers on 11 November 2009. Azimov was arrested, detained for several hours and reportedly beaten in the police station.

A letter of concern was sent on 21 December 2009.

venezuela

Julio Soto

 

 

 

 

 

 

José Miguel Vivanco and Daniel Wilkinson

 

 

 

 

Manuel Rosales

 

On 1 October 2008, Julio Soto, a local opposition leader in Margarita Island, Nueva Esparta State, Venezuela. He was killed after receiving twenty shots at Maracibo, Western Venezuela – a crime that was committed under strange circumstances and that has yet to be resolved. Investigations are under way to determine the responsible behind the killing. As Soto was an active member of the opposition, it has been argued his killing was politically motivated.

 

Director and deputy director for the Americas of the NGO Human Rights Watch who were arbitrarily expelled by the Venezuelan authorities from the country for having presented a critical report on the civil liberties and human rights situation during President Hugo Chávez’s 10 years in office.

 

 

An educator, politician and the most prominent leader in Venezuela’s opposition, frequently attracting the anger and disdain of President Hugo Chavez. He is currently in Peru where he has been granted political asylum as hiding from politically motivated corruption charges brought against him in Venezuela.

 

In its resolution adopted on 23 October 2008, the European Parliament:

- vigorously condemned the murder of the student leader, Julio Soto.

- conveyed its condolences to the victim’s family and friends and called on the Venezuelan authorities to make every possible effort to investigate this crime as soon as possible, so that the perpetrators and those responsible are brought to justice and the crime does not go unpunished.

 

 

In its resolution adopted on 7 May 2009, the European Parliament:

- while welcomed the decision taken by the Peruvian Government to grant Manuel Rosales political asylum, strongly condemned the use of threats and violence, the abuse of power, defamation and the exploitation of the legal system as a political weapon designed to intimidate and eliminate opponents.

VIETNAM

Thich Quang Do

 

 

 

 

 

Nguyen Gia Thieu

Vietnamese Buddhist monk, religious leader, and critic of the Vietnamese government, and has been involved with its leadership since the 1960s. He is the current Patriarch of the Unified Buddhist Church of Vietnam, a currently banned religious body in Vietnam. Having returned from exile in early 90s he has been jailed several times in the 1990´s and was formally placed under house arrest by the authorities in June 2001.

 

A French citizen, importer of Swiss watches to Vietnam, who was detained without a trial for more than three years and later sentenced to 20 years imprisonment and a fine of $25 million.

In its resolution adopted on 26 November 2009, the European Parliament:

- demanded the unconditional release of Thich Quang Do and re-establishment of the legal status of the Unified Buddhist Church of Vietnam and of its dignitaries.

 

Letter of concern was sent on 1 October 2008.

zimbabwe

Jestina Mukoko

 

 

 

 

 

 

 

Zacharia Nkomo

Broderick Takawira

Pascal Gonzo

Jestina Mukoko, a journalist and the director of the Zimbabwe Peace Project (ZPP), an NGO that monitors human rights abuses throughout the country, was abducted from her home in December 2008 by state security agents. She was beaten, tortured, forced to confess to an alleged plot to mount a terrorist incursion from neighbouring Botswana, and subsequently imprisoned. Mukoko appealed her arrest through the court. Zimbabwean Supreme Court finally ruled on 28 September 2009 that state security forces had violated her human rights. A concurrent civil suit is still pending.

 

Zacharia Nkomo is the brother of the leading human rights lawyer Harrison Nkomo.

Broderick Takawira is a provincial coordinator of the ZPP, and Pascal Gonzo, a driver staff member at ZPP. They were all kidnapped by the Mugabe regime in December 2008.

In its resolution adopted on 18 December 2008, the European Parliament:

- firmly condemned the continuing violence perpetrated by the Mugabe regime against members and supporters of the MDC.

- was outraged by the spate of recent abductions of human rights defenders and called for their immediate release.

- called for the perpetrators of these abductions to be held to account.

ANNEX II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament between July 2008 and December 2009, and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

(http://www.europarl.europa.eu/DROI)

Country

Date of adoption of resolution

 

 

AFRICA

 

 

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

23.10.08 (Clashes in the eastern border areas), 20.11.08 (Response of the European Union to the deteriorating situation in the east), 17.12.09

GUINEA

15.01.09, 22.10.09

GUINEA-BISSAU

12.03.09

KENIA

15.01.09 (Press freedom)

MAURITANIA

04.09.08

NIGERIA

20.11.08 (Death penalty)

SIERRA LEONE

24.04.09 (Support for the Special Court for Sierra Leone)

SOMALIA

20.11.08

SUDAN

12.03.09 (Expulsions of NGOs from Darfur)

TANZANIA

04.09.08 (Albino killings)

UGANDA

21.10.08 (Joseph Kony), 17.12.09 (Anti-homosexual draft legislation)

ZIMBABWE

10.07.08, 18.12.08

 

AMERICA

 

 

NICARAGUA

18.12.08 (Attacks on human rights defenders, civil liberties and democracy), 26.11.09

UNITED STATES OF AMERICA

03.10.08 (Death penalty: the case of Troy Davis)

VENEZUELA

23.10.08, 7.05.09 (Case of Manuel Rosales)

 

 

 

ASIA

 

 

AZERBAIJAN

17.12.09 (Freedom of expression)

AFGHANISTAN

08.07.08 (Stabilisation of Afghanistan: challenges for the EU and the international community), 24.05.09 (Women’s rights)

BANGLADESH

10.07.08

BURMA (MYANMAR)

23.10.08

CHINA

10.07.08 (Situation after the earthquake and before the Olympic Games), 26.11.09 (Minority rights and application of the death penalty)

KASHMIR

10.07.08

KAZAKHSTAN

17.10.09 (the case of Yevgeny Zhovtis)

LAOS

26.11.09

MADAGASCAR

07.05.09

PHILIPINES

12.03.09

SRI LANKA

05.02.09, 12.03.09, 17.09.09, 22.10.09

THAILAND

05.02.09 (Situation of Burmese refugees)

VIETNAM

22.10.08 (Democracy, human rights and the new EU-Vietnam Partnership and Cooperation Agreement), 26.11.09

 

EUROPE

 

 

ARMENIA

 

BELARUS

09.10.08 (elections), 15.01.09 (EU strategy), 02.04.09 (Bi-annual evaluation of the EU Belarus dialogue), 17.12.09

BOASNIA AND HERZEGOVINA

24.04.09

GEORGIA

03.10.08

ITALY

10.07.08 (Census of the Roma on the basis of ethnicity)

KOSOVO

05.02.09

RUSSIA

18.12.08 (Attacks on human rights defenders in Russia and the Anna Politkovskaya murder trial), 17.09.09 (Murder of human rights activists)

UKRAINE

23.19.08 (Commemoration of the Holodomor, the artificial famine 1932-1933)

 

 

 

MIDDLE EAST

 

 

IRAN

04.09.08 (Executions), 15.01.09 (the case of Shirin Ebadi), 07.05.09 (the case of Roxana Saberi), 22.10.09

IRAQ

24.04.09 (Humanitarian situation of Camp Ashraf residents)

ISRAEL

04.09.08 (Palestinian prisioners)

LEBANON

22.05.08

PALESTINE

04.09.08 (Palestinian prisoners in Israeli jails), 20.11.08 (al-Kurd family), 15.01.09 (Gaza)

SYRIA

17.09.09 (the case of Muhannad al-Hassani)

 

THEMATIC

 

 

Death Penalty

10.07.08 (particularly the case of Troy Davis)

The evaluation of EU sanctions as part of the EU’s actions and policies in the area of human rights

04.09.08

Promoting social inclusion and combating poverty: Promoting social inclusion and combating poverty (promoting social inclusion and combating poverty, including child poverty, in the EU)

09.10.08

The case of the Al-Kurd family

20.11.08

Development perspectives for peace-building and nation building in post-conflict situations

18.12.08

The situation of women in the Balkans

04.12.08

Srebrenica

15.01.09

Situation in the Gaza Strip

15.01.09

Situation in the Horn of Africa

15.01.09

50th anniversary of the Tibetan uprising and dialogue between His Holiness

the Dalai Lama and the Chinese Government

12.03.09

Democracy building in external relations

22.10.09

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

9.11.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

50

0

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Mário David, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anneli Jäätteenmäki, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni finali

Laima Liucija Andrikienė, Elisabeth Jeggle, Norbert Neuser, Vittorio Prodi, Helmut Scholz, Konrad Szymański, László Tőkés, Renate Weber

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Leonidas Donskis, Filip Kaczmarek