ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

25. 11. 2010 - (KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Jean-Paul Gauzès


Postup : 2010/0160(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0340/2010

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

(KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0289),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0143/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ..,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7‑0340/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. června 2009 doporučila, aby byl zřízen Evropský systém orgánů finančního dohledu, sestávající ze sítě vnitrostátních orgánů finančního dohledu fungujících souběžně s novými evropskými orgány dohledu, Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (ESMA), jejichž cílem je zvýšit kvalitu a jednotnost dohledu na úrovni členských států, posílit dohled nad přeshraničními skupinami zřízením kolegií orgánů dohledu a vytvořením jednotného evropského kodexu platného pro všechny účastníky finančního trhu v rámci vnitřního trhu.

Zdůraznila, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl mít pravomoc dohledu nad ratingovými agenturami. Komise by si dále měla ponechat svou pravomoc prosazovat Smlouvy, a zejména hlavu VII kapitolu 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o společná pravidla hospodářské soutěže, v souladu s předpisy přijatými pro provádění těchto pravidel.

(3) Evropská rada ve svých závěrech ze dne 19. června 2009 doporučila, aby byl zřízen Evropský systém orgánů finančního dohledu, sestávající ze sítě vnitrostátních orgánů finančního dohledu fungujících souběžně s novými evropskými orgány dohledu, evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví), evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy), jejichž cílem je zvýšit kvalitu a jednotnost dohledu na úrovni členských států, posílit dohled nad přeshraničními skupinami zřízením kolegií orgánů dohledu a vytvořením jednotného evropského kodexu platného pro všechny účastníky finančního trhu v rámci vnitřního trhu. Zdůraznila, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl mít pravomoc dohledu nad ratingovými agenturami. Komise by si dále měla ponechat svou pravomoc prosazovat Smlouvy, a zejména hlavu VII kapitolu 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o společná pravidla hospodářské soutěže, v souladu s předpisy přijatými pro provádění těchto pravidel. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) byl již zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../20101.

 

1 Úř. věst. L ...

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Je třeba jasně definovat oblast působnosti Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, aby účastníci finančního trhu mohli určit orgán příslušný v oblasti činnosti ratingových agentur. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl převzít všeobecnou pravomoc v záležitostech týkajících se registrace ratingových agentur a průběžného dohledu nad registrovanými ratingovými agenturami.

(4) Je třeba jasně definovat rozsah pravomocí evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), aby účastníci finančního trhu mohli určit orgán příslušný v oblasti činnosti ratingových agentur. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) by měl být výlučně odpovědný za registraci ratingových agentur a průběžný dohled nad registrovanými ratingovými agenturami.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V zájmu posílení hospodářské soutěže mezi ratingovými agenturami a zabránění možným střetům zájmů v rámci obchodního modelu ratingu placeného emitentem, které jsou zvláště nakažlivé, pokud jde o rating strukturovaných finančních nástrojů, a posílení transparentnosti a kvality ratingů strukturovaných finančních nástrojů by registrované nebo certifikované ratingové agentury měly mít právo přístupu k seznamu strukturovaných finančních nástrojů, jež jsou hodnoceny jejich konkurenty. Informace pro tento rating by měly být poskytnuty emitentem nebo spřízněnou třetí osobou pro účely vydávání nevyžádaných konkurenčních ratingů strukturovaných finančních nástrojů. Vydávání takových nevyžádaných ratingů by mělo podpořit využívání více než jednoho ratingu pro každý strukturovaný finanční nástroj. Přístup na internetové stránky by měl být poskytnut pouze v případě, že ratingová agentura je schopna zajistit zachování důvěrnosti požadovaných informací.

(5) V zájmu posílení hospodářské soutěže mezi ratingovými agenturami a zabránění možným střetům zájmů v rámci obchodního modelu ratingu placeného emitentem, které jsou zvláště nakažlivé, pokud jde o rating finančních nástrojů, a posílení transparentnosti a kvality ratingů finančních nástrojů by registrované nebo certifikované ratingové agentury měly mít možnost přístupu k informacím o finančních nástrojích, jež jsou hodnoceny jejich jmenovanými konkurenty, aby tak byly schopny poskytovat nevyžádané ratingy. Vydávání takových nevyžádaných ratingů by mělo podpořit využívání více než jednoho ratingu pro každý finanční nástroj. Přístup na internetové stránky by měl být poskytnut pouze v případě, že ratingová agentura je schopna zajistit zachování důvěrnosti požadovaných informací.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl účinně plnit své povinnosti, měl by mít právo požadovat všechny nezbytné informace přímo od účastníků finančního trhu. Orgány členských států by měly být povinny napomáhat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy při prosazování takových žádostí.

(11) Aby evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) mohl účinně plnit své povinnosti, měl by mít právo požadovat všechny nezbytné informace přímo od účastníků finančního trhu. Orgány členských států by měly být povinny napomáhat evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) při prosazování takových žádostí a měly by zajistit bezodkladnou dostupnost potřebných informací.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl účinně vykonávat své pravomoci dohledu, měl by mít právo provádět vyšetřování a kontroly na místě. Při výkonu svých pravomocí dohledu by měl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy osobám, které jsou předmětem řízení, umožnit slyšení, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu.

(12) Aby evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) mohl účinně vykonávat své pravomoci dohledu, měl by mít právo provádět neohlášená vyšetřování a kontroly na místě. Při výkonu svých pravomocí dohledu by měl evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) osobám, které jsou předmětem řízení, umožnit slyšení, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Příslušné orgány by měly být Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nápomocny a spolupracovat s ním. Orgán ESMA může přenést určité úkoly v oblasti dohledu na příslušné vnitrostátní orgány, např. když úkol v oblasti dohledu vyžaduje znalosti a zkušenosti s ohledem na místní podmínky, jež jsou snadněji dostupné na vnitrostátní úrovni. Mezi úkoly, které lze přenést, patří provádění konkrétních vyšetřovacích úkolů a kontrol na místě, posuzování žádostí o registraci, ale také konkrétní úkoly spojené s každodenním dohledem. Podrobnosti takového přenesení úkolů, včetně postupů a náhrady, jež má být poskytnuta vnitrostátním příslušným orgánům, by měly být uvedeny v pokynech.

(13) Příslušné orgány by měly evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) sdělovat veškeré informace požadované podle tohoto nařízení a spolupracovat s ním. Orgán ESMA může přenést určité úkoly v oblasti dohledu na příslušné vnitrostátní orgány, např. když úkol v oblasti dohledu vyžaduje znalosti a zkušenosti s ohledem na místní podmínky, jež jsou snadněji dostupné na vnitrostátní úrovni. Mezi úkoly, které lze přenést, patří provádění konkrétních vyšetřovacích úkolů a kontrol na místě, posuzování žádostí o registraci, ale také konkrétní úkoly spojené s každodenním dohledem. Podrobnosti takového přenesení úkolů, včetně postupů a náhrady, jež má být poskytnuta vnitrostátním příslušným orgánům, by měly být uvedeny v pokynech. V případě ratingových agentur, jejichž obrat je nižší než [...], by měl mít evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) možnost pověřit částí svých funkcí dohledu příslušné orgány. Do tohoto pověřování by neměly spadat funkce v oblasti registrace.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl mít možnost navrhnout Komisi, aby uložila penále. Účelem těchto penále by mělo být dosáhnout toho, aby bylo ukončeno protiprávní jednání zjištěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, aby byly předloženy úplné a správné informace, které si Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vyžádal, a aby se ratingové agentury a další osoby podrobily vyšetřování. Kromě toho by pro účely odstrašení a donucení ratingových agentur k dodržování nařízení měla mít Komise také možnost ukládat na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy pokuty, dojde-li úmyslně nebo z nedbalosti k porušení konkrétních ustanovení nařízení. Pokuta musí být odrazující a přiměřená povaze a závažnosti porušení, době trvání porušení a hospodářské síle dotyčné ratingové agentury. Podrobná kritéria pro stanovení výše pokut, jakož i procesní aspekty týkající se pokut by měla Komise stanovit v aktu v přenesené pravomoci. Členské státy by měly i nadále zůstat příslušné pro stanovení a provádění pravidel udělování sankcí za porušení povinnosti finančních podniků používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami registrovanými v souladu s tímto nařízením.

(15) Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) by měl mít možnost ukládat penále. Účelem těchto penále by mělo být dosáhnout toho, aby bylo ukončeno protiprávní jednání zjištěné evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy), aby byly předloženy úplné a správné informace, které si evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vyžádal, a aby se ratingové agentury a další osoby podrobily vyšetřování. Kromě toho by pro účely odstrašení a donucení ratingových agentur k dodržování nařízení měl mít evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) také možnost ukládat pokuty, dojde-li úmyslně nebo z nedbalosti k porušení konkrétních ustanovení nařízení. Pokuta musí být odrazující a přiměřená povaze a závažnosti porušení, době trvání porušení a hospodářské síle dotyčné ratingové agentury. Podrobná kritéria pro stanovení výše pokut, jakož i procesní aspekty týkající se pokut by měla Komise stanovit v aktu v přenesené pravomoci. Členské státy by měly i nadále zůstat příslušné pro stanovení a provádění pravidel udělování sankcí za porušení povinnosti finančních podniků používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami registrovanými v souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Registrace ratingové agentury schválená příslušným orgánem by měla zůstat v platnosti na celém území Unie i po přenesení pravomocí dohledu z příslušných orgánů na evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je výslovně uvést, že po převzetí pravomocí orgánem ESMA v lednu 2011 nebude nutná opětovná registrace agentur.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit včasné a soustavné předávání informací a příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b)Evropský parlament a Rada by měly mít možnost vyslovit proti aktu v přenesené pravomoci námitky do tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady by tuto lhůtu mělo být možno prodloužit o tři měsíce v případě, že se jedná o oblasti důležitého zájmu. Evropský parlament a Rada by rovněž měly mít možnost ostatní instituce informovat o svém záměru námitky nevyslovit. Včasné schválení aktů v přenesené pravomoci je obzvláště vhodné, jestliže je třeba dodržet lhůty, například v případě harmonogramů stanovených v základním aktu, podle nichž má Komise přijímat akty v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18c) V prohlášení (č. 39) k článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie připojeném k závěrečnému aktu mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu, vzala tato konference na vědomí, že Komise hodlá při vypracovávání návrhů aktů v přenesené pravomoci v oblasti finančních služeb i nadále konzultovat s odborníky jmenovanými členskými státy, a to v souladu se svými zavedenými postupy.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 a – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace o strukturovaných finančních nástrojích

Informace o finančních nástrojích

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl 8 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Emitent strukturovaného finančního nástroje nebo spřízněná třetí osoba poskytne ratingové agentuře, kterou si vybere, na internetových stránkách chráněných heslem, jež spravuje, veškeré informace, které ratingová agentura potřebuje k tomu, aby mohla zpočátku určit nebo sledovat rating strukturovaného finančního nástroje podle metodiky stanovené v čl. 8 odst. 1.

1. Emitent finančního nástroje nebo spřízněná třetí osoba poskytne ratingové agentuře, kterou si vybere, na adekvátně chráněných internetových stránkách, jež spravuje, veškeré informace, které ratingová agentura potřebuje k tomu, aby mohla zpočátku určit nebo sledovat rating finančního nástroje podle metodiky stanovené v čl. 8 odst. 1.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 a – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud jiné ratingové agentury registrované nebo certifikované podle tohoto nařízení požádají o přístup k informacím uvedeným v odstavci 1, musí jim být přístup umožněn bezodkladně za předpokladu, že splňují všechny tyto podmínky:

2. Pokud jiné ratingové agentury registrované nebo certifikované podle tohoto nařízení požádají o přístup k informacím uvedeným v odstavci 1, musí jim být přístup umožněn za předpokladu, že splňují všechny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 a – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) každoročně poskytují ratingy nejméně pro 10 % strukturovaných finančních nástrojů, u nichž žádají o přístup k informacím uvedeným v odstavci 1.

b) přijaly, uplatnily a prosadily rozumné, stabilní a přiměřené politiky a postupy, které zajistí, že jejich ratingy, včetně nevyžádaných ratingů, budou spolehlivé a vysoce kvalitní

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Jmenované ratingové agentury a ostatní registrované nebo certifikované ratingové agentury okamžitě informují evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), pokud jim není v souladu s odstavcem 1 nebo 2 poskytnut přístup na adekvátně chráněnou internetovou stránku.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 a – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) může přezkoumat a vyhodnotit důvody pro případné významné rozdíly mezi ratingy vydanými různými ratingovými agenturami pro tytéž finanční nástroje a vyvodit z nich závěry, pokud jde o opatření, která je v rámci tohoto nařízení třeba přijmout.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise do 1. července 2012 tento článek vyhodnotí a podá zprávu o jeho fungování, včetně jeho nákladů a přínosů, jakož i dopadů na úroveň koncentrace na ratingovém trhu, na spolehlivost ratingů v Unii, investory a emitenty. Komise tuto zprávu předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 a – odst. 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) přezkoumá do 1. července 2014 fungování tohoto článku a na základě tohoto přezkumu vydá stanovisko určené Evropskému parlamentu, Radě a Komisi. Komise s ohledem na toto stanovisko případně předloží návrhy na změnu tohoto článku.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 b – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Ratingová agentura registrovaná v Unii spravuje internetové stránky chráněné heslem, které obsahují:

1. Ratingová agentura nebo skupina ratingových agentur registrovaná v Unii spravuje adekvátně chráněné internetové stránky, které obsahují:

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 b – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) seznam strukturovaných finančních nástrojů, pro které právě poskytuje rating, s uvedením typu strukturovaného finančního nástroje, jména emitenta a data zahájení procesu vydávání ratingů

a) seznam finančních nástrojů, pro které právě poskytuje rating, s uvedením typu finančního nástroje, jména emitenta a data zahájení procesu vydávání ratingů

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 b – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) odkaz na internetové stránky chráněné heslem, na nichž emitent strukturovaného finančního nástroje nebo spřízněná třetí osoba poskytne informace požadované podle čl. 8a odst. 1, jakmile má tento odkaz k dispozici.

b) odkaz na adekvátně chráněné internetové stránky, na nichž emitent strukturovaného finančního nástroje nebo spřízněná třetí osoba poskytne informace požadované podle čl. 8a odst. 1, jakmile má tento odkaz k dispozici.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ratingová agentura bezodkladně poskytne přístup k internetovým stránkám chráněným heslem uvedeným v odstavci 1 jakékoli ratingové agentuře registrované nebo certifikované podle tohoto nařízení za předpokladu, že ratingová agentura žádající o přístup splňuje požadavky stanovené v čl. 8a odst. 2.“

2. Ratingová agentura bezodkladně poskytne přístup k adekvátně chráněným internetovým stránkám uvedeným v odstavci 1 jakékoli ratingové agentuře registrované nebo certifikované podle tohoto nařízení za předpokladu, že ratingová agentura žádající o přístup splňuje požadavky stanovené v čl. 8a odst. 2.“

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 b – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) se na požádání poskytne přístup na adekvátně chráněné internetové stránky uvedené v tomto článku a v článku 8a.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 8 b – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Všechny registrované nebo certifikované ratingové agentury okamžitě informují evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), pokud jim není v souladu s odstavcem 2 poskytnut přístup na adekvátně chráněné internetové stránky.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 8 – písm. b a (nové)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 14. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) V odstavci 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Příslušný orgán uvedený v článku 22 je informován o každém otevření nebo uzavření pobočky nebo dceřiné společnosti na svém území.“

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 15 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Ratingová agentura může podat svou žádost v kterémkoli z úředních jazyků Unie.

3. Ratingová agentura podá svou žádost v kterémkoli z úředních jazyků Unie a v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 16 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA posoudí do 30 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce žádost o registraci v závislosti na tom, zda ratingová agentura splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení.

1. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) posoudí do 45 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce žádost o registraci v závislosti na tom, zda ratingová agentura splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 16 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Do 40 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, respektive do 55 pracovních dní od tohoto oznámení v případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, orgán ESMA přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.

3. Do 45 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, respektive do 60 pracovních dní od tohoto oznámení v případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) přijme řádně odůvodněné rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA posoudí do 40 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce žádosti o registraci v závislosti na tom, zda ratingové agentury splňují podmínky stanovené v tomto nařízení.

1. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) posoudí do 55 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce žádost o registraci v závislosti na tom, zda ratingová agentura splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Do 50 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, respektive do 65 pracovních dní od tohoto oznámení v případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, orgán ESMA přijme jednotlivá řádně odůvodněná rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.

3. Do 55 pracovních dní od oznámení podle čl. 15 odst. 4 druhého pododstavce, respektive do 70 pracovních dní od tohoto oznámení v případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku, evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) přijme jednotlivá řádně odůvodněná rozhodnutí o registraci nebo o zamítnutí žádosti o registraci.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA oznámí do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20 toto rozhodnutí dotyčné ratingové agentuře. Pokud orgán ESMA odmítne ratingovou agenturu zaregistrovat nebo zruší její registraci, své rozhodnutí řádně odůvodní.

1. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) oznámí do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20 dotyčné ratingové agentuře, zda byla, či nebyla zaregistrována. Pokud evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) odmítne ratingovou agenturu zaregistrovat nebo zruší její registraci, své rozhodnutí řádně odůvodní.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 18 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jakékoli rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20 orgán ESMA oznámí Komisi a příslušným orgánům

2. Jakékoli rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20 evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) oznámí Komisi, evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro bankovnictví), evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 18 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam ratingových agentur registrovaných v souladu s tímto nařízením. Orgán ESMA zveřejní na svých internetových stránkách seznam ratingových agentur registrovaných v souladu s tímto nařízením. Tento seznam se aktualizuje do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20.

3. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zveřejní na svých internetových stránkách seznam ratingových agentur registrovaných v souladu s tímto nařízením. Tento seznam se aktualizuje do pěti pracovních dní od přijetí rozhodnutí podle článků 16, 17 nebo 20. Komise zveřejní tento aktualizovaný seznam každý měsíc v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 19 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a nařízení o poplatcích. Uvedené nařízení stanoví zejména typ poplatků a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob jejich úhrady. Výše poplatku účtovaného ratingové agentuře musí být přiměřená její velikosti a hospodářské síle.

2. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek uvedených v článcích 38b a 38c opatření týkající se poplatků. Tato opatření stanoví zejména typ poplatků a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob jejich úhrady. Výše poplatku účtovaného ratingové agentuře musí být přiměřená její velikosti, hospodářské síle a složitosti vykonávaných činností.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 10

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Hlava III – kapitola II – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Název kapitoly II v hlavě III se nahrazuje názvem „Dohled zajišťovaný orgánem ESMA“.

10. Název kapitoly II v hlavě III se nahrazuje názvem „Dohled zajišťovaný evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy)“.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 21 – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Orgán ESMA vydává a aktualizuje pokyny pro:

2. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vydává a aktualizuje technické normy pro:

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V souladu s článkem 8 nařízení (EU) č. …/2010 [ESMA] evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) do 7. června 2011 ve spolupráci s evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro bankovnictví) zřízeným nařízením (EU) č. …/2010 [EBA] a evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) zřízeným nařízením (EU) č. ../2010 [EIOPA] vydá a aktualizuje pokyny o uplatňování pravidel pro přejímání ratingů v souladu s čl. 4 odst. 3.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 21 – odst. 3 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Do [devět měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] předloží orgán ESMA návrhy technických norem ke schválení Komisí podle článku 7 nařízení …/… [ESMA] ohledně:

3. Do předloží evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) návrhy regulačních technických norem ke schválení Komisí podle článku 8 nařízení (EU) č.…/2010 [ESMA] ohledně:

 

Pro Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající devíti měsícům od vstupu pozměňujícího nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 22 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 22a

 

Průběžná kontrola ratingů

 

1. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) provádí za běžného provozu ratingových agentur bez předchozího upozornění namátkové kontroly ratingů vydaných ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení. Za tímto účelem evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vyzve příslušnou ratingovou agenturu, aby mu poskytla veškeré informace, které byly použity k vypracování příslušných ratingů, a podrobnou zprávu o metodě ratingu. Ratingová agentura poskytne požadované informace a vypracuje zprávu nejpozději do tří pracovních dnů od okamžiku, kdy byla vyzvána.

 

2. Kontrola uvedená v odstavci 1 slouží k ověření toho, zda byly ratingy vypracovány odpovědně na základě objektivně platných kritérií a v souladu s tímto nařízením.

 

3. Pokud při kontrole ratingů evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zjistí porušení tohoto nařízení, může, podle závažnosti porušení:

 

a) vyzvat ratingovou agenturu, aby vysvětlila okolnosti;

 

b) požádat ratingovou agenturu o další informace;

 

c) zkontrolovat další ratingy vydané touto ratingovou agenturou;

 

d) přijmout rozsáhlejší opatření, jako je komplexní kontrola ratingové agentury.“

Odůvodnění

Ratingové agentury přebírají prostřednictvím nařízení Basilej II/Basilej III úkoly veřejné moci. Toto nařízení sice předpokládá určitou míru dohledu, avšak nekontroluje se výpovědní hodnota a fundovanost ratingů samotných. Během finanční krize se však jasně ukázalo, že to je nezbytně nutné.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 23

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při výkonu svých povinností podle tohoto nařízení orgán ESMA ani žádné jiné orgány veřejné správy členských států nezasahují do obsahu ratingů či metodik.

Při výkonu svých povinností podle tohoto nařízení evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), Komise ani žádné jiné orgány veřejné správy členských států nezasahují do obsahu ratingů či metodik.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl 23 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při vyžadování informací podle odstavce 1 orgán ESMA odkáže na tento článek jako na právní základ žádosti a uvede její účel, upřesní, jaké informace jsou požadovány, a stanoví lhůtu, ve které mají být poskytnuty. Uvede také sankce stanovené v článku 36b pro případ, že požadované informace jsou poskytnuty neúplné nebo že odpovědi na položené otázky jsou nesprávné či zavádějící.

2. Při vyžadování informací podle odstavce 1 evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) odkáže na tento článek jako na právní základ žádosti a uvede její účel, upřesní, jaké informace jsou požadovány, a stanoví lhůtu, ve které mají být poskytnuty. Uvede také sankce stanovené v článku 36b pro případ, že požadované informace jsou poskytnuty neúplné nebo že odpovědi na položené otázky jsou nesprávné či zavádějící. Případně evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zmíní opravné prostředky podle nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA] a právo na přezkum jakéhokoliv rozhodnutí o uložení penále Soudním dvorem Evropské unie.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 23 b – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud nejsou stanovena pravidla Unie vztahující se na evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), probíhá vyšetřování uvedené v odstavcích 1 a 2 v souladu s právem členského státu, na jehož území se koná.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 23 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA může za účelem plnění svých povinností podle tohoto nařízení provádět veškeré nezbytné ohlášené i neohlášené kontroly na místě v prostorách osob uvedených v čl. 23 a odst.1.

1. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) může za účelem plnění svých povinností podle tohoto nařízení provádět veškeré nezbytné ohlášené kontroly na místě v prostorách osob uvedených v čl. 23a odst. 1.

 

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) může rovněž provádět kontroly na místě bez předchozího ohlášení, pokud to vyžaduje řádný průběh a efektivita kontroly a pokud evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) má oprávněné důvody, aby:

 

a) se domníval, že došlo k porušení tohoto nařízení, nebo

 

b) se domníval, že důkazy týkající se tohoto porušení by mohly být zničeny.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 23 c – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Úředníci a jiné osoby pověřené orgánem ESMA provést kontrolu na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel vyšetřování a také penále stanovená v článku 36b pro případ, že se dotyčné osoby vyšetřování nepodrobí. S dostatečným předstihem před kontrolou informuje orgán ESMA o kontrole příslušný orgán členského státu, na jehož území má probíhat.

3. Úředníci a jiné osoby pověřené evropským orgánem dohledu (Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy) provést kontrolu na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel vyšetřování, osoby pověřené jeho prováděním a jejich postavení v rámci evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), a také penále stanovená v článku 36b pro případ, že se dotyčné osoby vyšetřování nepodrobí. S dostatečným předstihem před kontrolou informuje evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) o kontrole příslušný orgán členského státu, na jehož území má probíhat.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 23 c – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Úředníci příslušného orgánu členského státu, na jehož území má kontrola probíhat, jakož i osoby tímto orgánem pověřené nebo jmenované poskytují na žádost orgánu ESMA aktivní pomoc úředníkům a jiným osobám, které orgán ESMA pověřil. Za tímto účelem mají pravomoci stanovené v odstavci 2.

5. Úředníci příslušného orgánu členského státu, na jehož území má kontrola probíhat, jakož i osoby tímto orgánem pověřené nebo jmenované poskytují na žádost evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) aktivní pomoc úředníkům a jiným osobám, které evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) pověřil. Za tímto účelem mají pravomoci stanovené v odstavci 2. Úředníci příslušného orgánu dotyčného členského státu se mohou na požádání také kontrol na místě účastnit.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 24 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud se registrovaná ratingová agentura dopustí některého z porušení uvedených v příloze III, orgán ESMA přijme jedno nebo více z těchto rozhodnutí:

1. Pokud se registrovaná ratingová agentura dopustí porušení ustanovení tohoto nařízení, včetně porušení uvedených v příloze III, přijme evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) jedno nebo více z těchto rozhodnutí:

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Předtím, než přijme rozhodnutí uvedená v odst. 1 písm. a), b) a c), evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) o tom uvědomí evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví) a evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění).

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 24 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán ESMA může období uvedené v prvním pododstavci písm. b) prodloužit o další tři měsíce za mimořádných okolností souvisejících s případným narušením trhu nebo finanční stability.

Z vlastní iniciativy nebo na žádost evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví) či evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) může evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) období uvedené v prvním pododstavci písm. b) prodloužit o další tři měsíce za mimořádných okolností souvisejících s případným narušením trhu nebo finanční stability.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 24. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při sdělování svých rozhodnutí podle prvního pododstavce informuje evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) dotčené příslušné orgány o tom, že mají právo se odvolat k odvolací komisi a Soudnímu dvoru Evropské unie podle článků 60 a 61 nařízení (EU) č. .../2010 [ESMA].

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 17

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán ESMA a příslušné orgány spolupracují, pokud je to nutné pro účely tohoto nařízení.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy), evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví), evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a příslušné orgány spolupracují, pokud je to nutné pro účely tohoto nařízení a příslušných odvětvových právních předpisů.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 17

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 27 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány bez zbytečného odkladu poskytují orgánu ESMA i sobě navzájem informace požadované pro účely výkonu jejich povinností podle tohoto nařízení.

1. Příslušné orgány bez zbytečného odkladu poskytují evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) i sobě navzájem informace požadované pro účely výkonu jejich povinností podle tohoto nařízení a podle příslušných odvětvových právních předpisů.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 17

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) předá příslušným orgánům členských států veškeré informace, které považuje za relevantní ve vztahu k ratingovým agenturám, které vykonávají činnost na území těchto členských států.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgán ESMA může konkrétní úkoly v oblasti dohledu přenést na příslušný orgán některého členského státu. Mezi tyto úkoly v oblasti dohledu mohou patřit zejména žádosti o informace podle článku 23a a vyšetřování a kontroly na místě podle čl. 23c odst. 6.

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) může konkrétní úkoly v oblasti dohledu, které nejsou zásadní a mají provozní povahu, přenést na příslušný orgán některého členského státu a poskytnout podrobné pokyny ohledně plnění těchto úkolů. Mezi tyto úkoly v oblasti dohledu mohou patřit zejména žádosti o informace podle článku 23a a vyšetřování a kontroly na místě podle čl. 23c odst. 6.

Přenášení úkolů nemá vliv na odpovědnost orgánu ESMA.

Přenášení úkolů nemá vliv na odpovědnost evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy). Funkce související s registrací, rozhodovací pravomoci, včetně závěrečného posouzení a navazujících rozhodnutí týkajících se protiprávního jednání, se nepřenášejí. Toto přenesení pravomocí lze kdykoliv zrušit.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 19

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se orgán ESMA domnívá, že žádost není oprávněná, vyrozumí o tom oznamující příslušný orgán. Pokud se orgán ESMA domnívá, že žádost oprávněná je, přijme vhodná opatření k vyřešení dané záležitosti.

Pokud se evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) domnívá, že žádost není oprávněná, vyrozumí o tom oznamující příslušný orgán písemně s uvedením důvodů. Pokud se evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) domnívá, že žádost oprávněná je, přijme vhodná opatření k vyřešení dané záležitosti.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl 36 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na žádost orgánu ESMA může Komise rozhodnutím uložit ratingové agentuře pokutu, pokud se ratingová agentura úmyslně nebo z nedbalosti dopustila některého z porušení uvedených v příloze III.

1. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) může uložit ratingové agentuře pokutu, pokud se ratingová agentura úmyslně nebo z nedbalosti dopustila porušení ustanovení tohoto nařízení, včetně porušení uvedených v příloze III.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl 36 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavec 2 platí, že pokud ratingová agentura získala přímo či nepřímo z porušení vyčíslitelný finanční prospěch, musí se výše pokuty přinejmenším rovnat takovému prospěchu.

3. Bez ohledu na odstavec 2 platí, že pokud ratingová agentura získala přímo či nepřímo z porušení vyčíslitelný finanční prospěch, musí výše pokuty přesahovat takový prospěch.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 a – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a prováděcí pravidla k tomuto článku, která zejména stanoví:

4. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek uvedených v článcích 38b a 38c podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku, která zejména stanoví:

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 a – odst. 4 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podrobná kritéria pro stanovení výše pokuty;

a) konkrétní faktory použitelné pro výpočet pokuty v souladu s odstavcem 2 pro každé z těchto kritérií:

 

i) trvání a četnost případů porušení povinnosti;

 

ii) zda protiprávní jednání odhalilo závažné nebo systematické slabiny v postupech ratingové agentury nebo v systémech řízení či vnitřních kontrolách;

 

iii) zda protiprávní jednání usnadnilo či umožnilo spáchání finančního trestného činu nebo zda lze takový trestný čin danému porušení jakýmkoliv jiným způsobem přičíst;

 

iv) rozsah ztráty nebo rizika ztráty způsobené investorům;

 

v) možný dopad protiprávního jednání na ratingy vydané příslušnou ratingovou agenturou;

 

vi) zda protiprávní jednání bylo spácháno úmyslně a záměrně nebo z nedbalosti a nepozornosti;

 

vii) míra získaného prospěchu či ztráty, jejímuž vzniku se předešlo, nebo míra prospěchu, který měl být získán, či ztráty, jejímuž vzniku se mělo předejít, a to přímo nebo nepřímo;

 

viii) hospodářská síla dotyčné ratingové agentury nebo emitenta strukturovaného finančního nástroje nebo spřízněné třetí osoby;

 

ix) zda si ratingová agentura nebo emitent strukturovaného finančního nástroje nebo vyšší vedení dotyčné třetí strany byli vědomi protiprávního jednání nebo potenciálního protiprávního jednání;

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 a – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) je Komisi nápomocen při vypracovávání aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 4.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 a – odst. 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek uvedených v článcích 38b a 38c podrobná prováděcí pravidla k tomuto článku, která stanoví seznam pokut a jejich maximální výši v souvislosti s případy porušení uvedenými v příloze III.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 b – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na žádost orgánu ESMA může Komise rozhodnutím uložit osobám uvedeným v čl. 23a odst. 1 penále, aby je donutila:

1. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) může uložit osobám uvedeným v čl. 23a odst. 1 penále, aby je donutil:

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Před přijetím rozhodnutí o pokutě nebo penále podle článků 36a a 36b poskytne Komise osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost být slyšeny ohledně záležitostí, proti nimž Komise vznesla námitku. Komise založí svá rozhodnutí pouze na námitkách, ke kterým se mohly dotyčné strany vyjádřit.

1. Před přijetím rozhodnutí o pokutě nebo penále podle článků 36a a 36b poskytne evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost být slyšeny ohledně záležitostí, proti nimž evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) vznesl námitku. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) založí svá rozhodnutí pouze na námitkách, ke kterým se mohly dotyčné strany vyjádřit.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V rámci řízení musí být plně respektována práva na obhajobu dotyčných osob. Mají právo nahlížet do spisu Komise s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace a interní dokumenty Komise.

2. V rámci řízení musí být plně respektována práva na obhajobu dotyčných osob. Mají právo nahlížet do spisu evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace a interní dokumenty evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy).

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení č. 1060/2009

Čl. 36 d – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 36a a 36b.

1. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 36a a 36b s výjimkou případů, kdy by jejich zveřejnění vážně ohrozilo finanční trh nebo způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným stranám.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 36 e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, jimiž Komise stanovila pokutu nebo uložila penále. Udělenou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, jimiž evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) stanovil pokutu nebo uložil penále. Udělenou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 26

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl 38 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a článku 37 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a článku 37 je svěřena Komisi na dobu čtyř let počínaje ...*. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhé období, pokud toto přenesení Evropský parlament nebo Rada podle článku 38b nezruší.

 

* Úř. věst., vložte, prosím, datum vstupu pozměňujícího nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 26

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 38 b – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, vyvine veškeré úsilí, aby v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí uvědomil druhý orgán a Komisi s uvedením pravomoci, jejíž přenesení by mohlo být zrušeno.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 26

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 38 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 26

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 38 c – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, vstupuje akt v přenesené pravomoci v platnost dnem v něm stanoveným.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt v přenesené pravomoci zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 27 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 39 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

27a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 39a

 

Zpráva evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy)

 

Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) posoudí do 31. prosince 2011 personální a finanční potřeby vyplývající z toho, že se orgán ujme svých pravomocí a povinností v souladu s tímto nařízením, a zprávu předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.“

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 40 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Všechny kompetence a povinnosti související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, které byly svěřeny příslušným orgánům členských států, ať už působícím jako příslušné orgány domovského členského státu či nikoli, a jejich kolegiím, pokud byla zřízena, budou ukončeny dne [jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost].

1. Všechny kompetence a povinnosti související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, které byly svěřeny příslušným orgánům členských států, ať už působícím jako příslušné orgány domovského členského státu či nikoli, a jejich kolegiím, pokud byla zřízena, budou ukončeny dne 1. července 2011.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 40 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Veškeré spisy a pracovní dokumenty související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, včetně jakýchkoli probíhajících přezkumů a donucovacích opatření, převezme orgán ESMA dne [jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Veškeré spisy a pracovní dokumenty související s dohledovou a donucovací činností v oblasti ratingových agentur, včetně jakýchkoli probíhajících přezkumů a donucovacích opatření, převezme evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) dne 1. července 2011.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 40 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány a kolegia uvedená v odstavci 1 zajistí, aby byly veškeré stávající záznamy a pracovní dokumenty předány orgánu ESMA dne [jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Tyto příslušné orgány a kolegia rovněž poskytnou orgánu ESMA veškerou nezbytnou pomoc a rady, jež umožní účinné a účelné předání a převzetí dohledové a donucovací činnosti v oblasti ratingových agentur.

3. Příslušné orgány a kolegia uvedená v odstavci 1 zajistí, aby byly veškeré stávající záznamy a pracovní dokumenty předány evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) co nejdříve a v každém případě do 1. května 2011, aby se podpořilo řádné fungování. Tyto příslušné orgány a kolegia rovněž poskytnou evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy) veškerou nezbytnou pomoc a rady, jež umožní účinné a účelné předání a převzetí dohledové a donucovací činnosti v oblasti ratingových agentur.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 40 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. ESMA jedná jako právní nástupce příslušných orgánů a kolegií uvedených v odstavci 1 v jakýchkoli správních nebo soudních řízeních, která vyplývají z dohledové a donucovací činnosti vykonávané podle tohoto nařízení před [jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost].

4. Evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) jedná jako právní nástupce příslušných orgánů a kolegií uvedených v odstavci 1 v jakýchkoli správních nebo soudních řízeních, která vyplývají z dohledové a donucovací činnosti vykonávané podle tohoto nařízení dne 1. července 2011.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 40 a – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Jakákoli registrace ratingové agentury v souladu s kapitolou I provedená příslušným orgánem, jak je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, platí i po převodu pravomocí na evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy).

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 40 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud soudní přezkum rozhodnutí, které bylo přijato příslušným orgánem uvedeným v odstavci 1 podle tohoto nařízení, probíhá dne [jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost], bude případ postoupen Tribunálu, ledaže by rozhodnutí soudu přezkoumávajícího toto rozhodnutí v členském státu mělo být vyneseno do dvou měsíců od [jeden měsíc po vstupu tohoto nařízení v platnost].

5. Pokud soudní přezkum rozhodnutí, které bylo přijato příslušným orgánem uvedeným v odstavci 1 podle tohoto nařízení, probíhá dne 1. července 2011, bude případ postoupen Tribunálu, ledaže by rozhodnutí soudu přezkoumávajícího toto rozhodnutí v členském státu mělo být vyneseno do 1. září 2011.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 29

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 40 a – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Do 1. července 2014 a v rámci svého průběžného dohledu provede evropský orgán dohledu (Evropský orgán pro cenné papíry a trhy) nejméně jednu kontrolu všech ratingových agentur, které spadají pod jeho pravomoc dohledu.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha I – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Příloha I – oddíl E – hlava II – bod 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) V oddíle E se do bodu 2 hlavy II vkládá nové písmeno, které zní:

 

„ba) soupis ratingů vypracovaných v průběhu roku, z něhož vyplývá, jak velký byl podíl nevyžádaných ratingů.“

Odůvodnění

Na základě pravidelně předkládaného soupisu vyžádaných a nevyžádaných ratingů orgán ESMA kontroluje, zda byl proveden požadovaný počet nevyžádaných ratingů.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha II

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Příloha III – hlava III – písm. m

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 4 tím, že neuveřejní svá pravidla a postupy pro nevyžádané ratingy.

m) Ratingová agentura porušuje čl. 10 odst. 4 tím, že neuveřejní svá pravidla a postupy pro ratingy.

Odůvodnění

Na základě pravidelně předkládané soupisu vyžádaných a nevyžádaných ratingů orgán ESMA kontroluje, zda byl proveden požadovaný počet nevyžádaných ratingů.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Globální finanční krize, ke které ratingové agentury částečně přispěly, dokázala, že je nezbytné vytvořit rámec pro podporu ratingových agentur a dohled nad nimi.

Za tímto účelem bylo již v roce 2009 přijato nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách. To umožnilo vytvořit na evropské úrovni systém pro registraci ratingových agentur, které vydávají ratingy používané v Evropské unii, a pro dohled nad těmito agenturami. Stanoví také podmínky, za kterých mohou být v Evropské unii používány ratingy vydané agenturami ve třetích zemích, s uplatněním dvojitého systému rovnocennosti a potvrzení ratingů.

Během diskusí, které přijetí nařízení (ES) č. 1060/2009 předcházely, trval zpravodaj na tom, že je nezbytné zavést integrovaný dohled nad ratingovými agenturami a společnou kontrolu jejich produktů na úrovni Evropské unie. Tato zásada byla akceptována a Komise se zavázala, že v tomto směru předloží legislativní návrh.

Dohoda o evropské struktuře dohledu, jež vstoupí v platnost dne 1. ledna 2011, konečně umožní účinné provádění dohledu nad ratingovými agenturami. V nařízení ES č. [...] o zřízení orgánu ESMA se zdůrazňuje, že tento orgán bude mít vlastní pravomoci v oblasti dohledu, které se budou týkat zejména ratingových agentur.

Evropská komise předložila dne 2. června 2010 návrh na změnu nařízení (ES) č. 1060/2009. Cílem tohoto nařízení je zejména upravit povolování ratingových agentur a dohled nad nimi ze strany orgánu ESMA. Tento orgán bude mít pravomoci nejen v oblasti dohledu, ale i v oblasti vyšetřování, a bude moci postihovat nedodržování tohoto nařízení.

Zpravodaj vnímá přístup Evropské komise v této otázce velmi pozitivně.

Navrhuje, abychom se zaměřili na zapojení orgánu ESMA do dohledu nad agenturami a na definování jeho nových úkolů a nových pravomocí. Je skutečně nezbytné, aby byl orgán ESMA hned od svého vzniku schopen vykonávat své pravomoci, a přispěl tak ke kvalitnímu dohledu nad ratingovými agenturami, které působí v Evropské unii, i nad agenturami ze třetích zemí, jejichž ratingy budou v Evropské unii povoleny.

Komise také v roce 2011 navrhne různá doplňková opatření týkající se ratingů. Mezitím Parlament přijme zprávu z vlastního podnětu obsahující návrhy v tomto směru.

Je třeba zdůraznit, že Spojené státy se rovněž rozhodly stanovit v této oblasti přísnější pravidla dohledu. Komise je zohlednila, aby byla později možná harmonizace na mezinárodní úrovni.

Za těchto podmínek se pozměňovací návrhy omezují na vyjasnění nebo upřesnění, zejména co se týče pravomocí orgánu ESMA ve vztahu k příslušným orgánům členských států.

Lisabonská smlouva poskytla základ pro nové právní nástroje. Revize nařízení (ES) č. 1060/2009 tak umožňuje zavést v souladu s článkem 290 Smlouvy akty v přenesené pravomoci, které nahrazují postupy projednávání ve výborech. Tento nový postup zajistí lepší kontrolu ze strany Evropského parlamentu v případě aktů, u nichž chce ze zjevných důvodů větší efektivity přenést pravomoci na Evropskou komisi.

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (28. 10. 2010)

pro Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách
(KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

Navrhovatel: Klaus-Heiner Lehne

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Evropská unie by měla zvážit zřízení evropské ratingové agentury, jejímž hlavním úkolem by bylo přinášet nezávislé a nestranné ratingy, aniž by byla ovlivňována obchodními zájmy; tato agentura by měla zvažovat hodnotu a náklady provedení povinného druhého ratingu k ratingům prováděným ratingovou agenturou registrovanou a působící v Evropské unii.

Odůvodnění

Die Branche der Ratingagenturen ist höchst konzentriert und nur wenige Unternehmen teilen sich den Markt. Diese Unternehmen sind privatwirtschaftliche Unternehmen und dementsprechend auf die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet. Um Ratings, die frei vom Gewinnmaximierungsgedanken erstellt werden zu gewährleisten, sollte die Europäische Union an die Einrichtung einer öffentlichen Ratingagentur in Erwägung ziehen. Bereits jetzt sind bei der EZB von den Nationalbanken der Mitgliedstaaten Bewertungsabteilungen eingerichtet. Ein zweites Rating von einer öffentlichen Europäischen Ratingagentur sollte für mehr Sicherheit sorgen.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl účinně plnit své povinnosti, měl by mít právo požadovat všechny nezbytné informace přímo od účastníků finančního trhu. Orgány členských států by měly být povinny napomáhat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy při prosazování takových žádostí.

(11) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl účinně plnit své povinnosti, měl by mít právo požadovat všechny nezbytné informace přímo od účastníků finančního trhu. Orgány členských států by měly být povinny napomáhat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy při prosazování takových žádostí a měly by zajistit bezodkladnou dostupnost takových informací.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl účinně vykonávat své pravomoci dohledu, měl by mít právo provádět vyšetřování a kontroly na místě. Při výkonu svých pravomocí dohledu by měl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy osobám, které jsou předmětem řízení, umožnit slyšení, aby bylo respektováno jejich právo na obhajobu.

(12) Aby Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohl účinně vykonávat své pravomoci dohledu, měl by mít právo provádět vyšetřování a kontroly na místě. Při výkonu svých pravomocí dohledu a vyšetřování by měl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy postupovat s plným respektováním práva na obhajobu osob a ratingových pracovníků, kterých se řízení týká a zajistit, že ve členském státě, v němž jsou usazeni, nedojde k porušení služebního tajemství.

Odůvodnění

Služební tajemství a právně zvýhodněný statut právníků je zásadou, jež je ve členských státech všeobecně uznávána. Každý má právo obrátit se na právníka, aby obdržel radu, a musí být přitom zachována přísná důvěrnost. Povinnosti právníků na zachování služebního tajemství slouží soudním zájmům správy. Evropský soudní dvůr ve dvou případech zdůraznil důležitost právních výsad pro kontinuitu právních řízení. Příslušný orgán vybavený pravomocemi, jež jsou navrhovány ve změně nařízení, by vážně ohrozil právní důvěrnost a právní výsady.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl mít možnost navrhnout Komisi, aby uložila penále. Účelem těchto penále by mělo být dosáhnout toho, aby bylo ukončeno protiprávní jednání zjištěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, aby byly předloženy úplné a správné informace, které si Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vyžádal, a aby se ratingové agentury a další osoby podrobily vyšetřování. Kromě toho by pro účely odstrašení a donucení ratingových agentur k dodržování nařízení měla mít Komise také možnost ukládat na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy pokuty, dojde-li úmyslně nebo z nedbalosti k porušení konkrétních ustanovení nařízení. Pokuta musí být odrazující a přiměřená povaze a závažnosti porušení, době trvání porušení a hospodářské síle dotyčné ratingové agentury. Podrobná kritéria pro stanovení výše pokut, jakož i procesní aspekty týkající se pokut by měla Komise stanovit v aktu v přenesené pravomoci. Členské státy by měly i nadále zůstat příslušné pro stanovení a provádění pravidel udělování sankcí za porušení povinnosti finančních podniků používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami registrovanými v souladu s tímto nařízením.

(15) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy by měl mít možnost uložit penále. Účelem těchto penále by mělo být dosáhnout toho, aby bylo ukončeno protiprávní jednání zjištěné Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, aby byly předloženy úplné a správné informace, které si Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vyžádal, a aby se ratingové agentury a další osoby podrobily vyšetřování. Kromě toho by pro účely odstrašení a donucení ratingových agentur k dodržování nařízení měla mít Komise také možnost ukládat na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy pokuty, dojde-li úmyslně nebo z nedbalosti k porušení konkrétních ustanovení nařízení. Pokuta musí být odrazující a přiměřená povaze a závažnosti porušení, době trvání porušení a hospodářské síle dotyčné ratingové agentury. Podrobná kritéria pro stanovení výše pokut, jakož i procesní aspekty týkající se pokut by měla Komise stanovit v aktu v přenesené pravomoci. Členské státy by měly i nadále zůstat příslušné pro stanovení a provádění pravidel udělování sankcí za porušení povinnosti finančních podniků používat k regulatorním účelům pouze ratingy vydané ratingovými agenturami registrovanými v souladu s tímto nařízením.

Odůvodnění

Pokud má ESMA pravomoc postihovat agentury, mimo jiné odejmutím licence (nejpřísnější možné opatření), měl by mít pravomoc přistoupit k takovým opatřením, jako je udělení pokuty (podle zásady pravomoc k vyšším úkonům opravňuje i k úkonům nižším). Ponechat pravomoc udělovat pokuty orgánu ESMA by rovněž napomohlo k větší objektivitě.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Komise by měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny a upřesnění kritérií pro posouzení rovnocennosti regulatorního a dohledového rámce třetí země s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích, přijetí nařízení o poplatcích a změny příloh.

(18) S cílem zohlednit vývoj na finančních trzích, přijetí nařízení o poplatcích a změny příloh by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změny a upřesnění kritérií pro posouzení rovnocennosti regulatorního a dohledového rámce třetí země. Zvláště důležité je, aby Komise v průběhu příprav prováděla příslušné konzultace, a to i na úrovni odborníků.

 

Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit včasné a soustavné předávání informací a příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Bod odůvodnění 8 se nahrazuje tímto:

 

„(8) Ratingové agentury by měly uplatňovat kodex „Základní pravidla jednání ratingových agentur“ vydaný Mezinárodní organizací komisí pro cenné papíry (Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies) (dále jen „kodex IOSCO“). V roce 2006 byl ve sdělení Komise o ratingových agenturách [11] vyzván Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry (dále jen „výbor regulátorů") zřízený rozhodnutím Komise 2009/77/ES [12], aby sledoval dodržování kodexu IOSCO a každoročně předkládal Komisi zprávu.“

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 – písm. e

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 5 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Komise dále upřesní nebo upraví kritéria stanovená v druhém pododstavci písm. a), b) a c) s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích. Uvedená opatření se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b a 38c.

Komise je zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci podle tohoto článku, které dále upřesní nebo upraví kritéria stanovená v druhém pododstavci písm. a), b) a c) s cílem zohlednit vývoj na finančních trzích.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 6 – odst. 4 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) V článku 6 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

 

„4. Ratingové agentury získávají příjmy od uživatelů ratingu. Nezískávají příjmy od hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 7 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) Ustanovení čl. 7 odst. 5 se nahrazuje tímto:

 

„5. Odměňování a ohodnocení výkonu ratingových analytiků a osob definitivně schvalujících ratingy nesmí být závislé na výši výnosu, který ratingová agentura získá od hodnocených osob nebo spřízněných třetích osob za dodatkové služby k ratingu.“

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3c) Ustanovení čl. 8 odst. 5 se nahrazuje tímto:

 

„5. Ratingová agentura sleduje ratingy a své ratingy a metodiky průběžně, nejméně dvakrát ročně, přezkoumává, a to zejména pokud dojde k významným změnám, které by mohly mít na rating vliv. Ratingová agentura zavede interní opatření pro sledování vlivu změn makroekonomických faktorů a podmínek na finančních trzích na ratingy.“

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Orgán ESMA může přezkoumat veškeré podstatné rozdíly v ratinzích udělených různými ratingovými agenturami stejnému strukturovanému finančnímu nástroji a může ověřit, zda daný případ vyžaduje přijetí opatření v rámci tohoto nařízení.

Odůvodnění

Rozdíly uvedeného druhu jsou pro investory nebezpečné a ESMA by měl zjistit důvody těchto rozdílů a přijmout příslušná opatření.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 b – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) seznam strukturovaných finančních nástrojů, pro které právě poskytuje rating, s uvedením typu strukturovaného finančního nástroje, jména emitenta a data zahájení procesu vydávání ratingů;

a) seznam strukturovaných finančních nástrojů, pro které právě poskytuje rating, s uvedením typu strukturovaného finančního nástroje, jména emitenta a data zahájení procesu vydávání ratingů, i veškeré informace využívané dotčenou ratingovou agenturou ke zjištění a /nebo sledování ratingu udělenému strukturovanému finančnímu produktu.

Odůvodnění

Cílem je zajistit účinné fungování za podmínek maximální transparentnosti.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 8 b – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Příslušné vnitrostátní orgány musí mít zaručen stejný přístup za stejných podmínek.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Outsourcing důležitých provozních funkcí nesmí být vykonáván způsobem, který by významně snížil kvalitu vnitřní kontroly ratingové agentury a schopnost orgánu ESMA vykonávat dohled nad plněním povinností uložených ratingové agentuře tímto nařízením.“

Outsourcing důležitých provozních funkcí nesmí být vykonáván způsobem, který by významně snížil kvalitu vnitřní kontroly ratingové agentury a schopnost orgánu ESMA vykonávat dohled nad plněním povinností uložených ratingové agentuře tímto nařízením.“ Outsourcing je zveřejněn.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 10 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 10 odst. 6 se nahrazuje tímto:

"6. Ratingová agentura nesmí použít název orgánu ESMA ani žádného příslušného orgánu způsobem, který by naznačoval nebo vzbuzoval dojem, že tento orgán přejímá či schvaluje její ratingy nebo schvaluje její ratingové činnosti.“

vypouští se

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Článek 13 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 13

Poplatky za uveřejnění

 

Ratingová agentura nesmí za informace poskytnuté v souladu s články 8 a 9, čl. 10 odst. 4 a články 11 a 12 požadovat žádné poplatky.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 7 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 13 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b. Vkládá se nový článek 13a, který zní:

 

„Článek 13a

Ratingové poplatky

 

Komise předloží do 1. ledna 2012 zprávu obsahující studii výhod a nevýhod případné harmonizace ratingových poplatků nebo kodifikaci pevného unijního systému ratingových poplatků. Ve vhodných případech provede Komise veřejnou konzultaci. Pokud to považuje za vhodné, předloží Komise v souvislosti s touto zprávou legislativní návrh.“.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 19 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a nařízení o poplatcích. Uvedené nařízení stanoví zejména typ poplatků a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob jejich úhrady. Výše poplatku účtovaného ratingové agentuře musí být přiměřená její velikosti a hospodářské síle.

2. Komise je zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci podle tohoto článku týkajících se nařízení o poplatcích. Uvedené nařízení stanoví zejména typ poplatků a záležitosti, za něž se poplatky vybírají, výši poplatků a způsob jejich úhrady. Výše poplatku účtovaného ratingové agentuře musí být přiměřená její velikosti a hospodářské síle.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zrušení registrace

Výmaz, zrušení a odejmutí registrace

1. Orgán ESMA zruší registraci ratingové agentury, jestliže ratingová agentura:

(a) se výslovně vzdá registrace nebo nevydala za předchozích šest měsíců žádný rating;

1. Orgán ESMA provede výmaz registrace ratingové agentury, jestliže ratingová agentura se výslovně vzdá registrace nebo nevydala za předchozích šest měsíců žádný rating.

(b) získala registraci na základě nepravdivých informací nebo jakýchkoli jiných neregulérních prostředků;

Orgán ESMA zruší registraci ratingové agentury, pokud agentura získala registraci na základě nepravdivých informací nebo jakýchkoli jiných neregulérních prostředků.

 

Orgán ESMA odejme registraci ratingové agentuře, jestliže ratingová agentura:

(c) již nesplňuje podmínky, za nichž byla zaregistrována, nebo

(i) již nesplňuje podmínky, za nichž byla zaregistrována, nebo

(d) závažně či opakovaně porušila ustanovení tohoto nařízení, která stanoví podmínky pro výkon činnosti ratingových agentur.

(ii) závažně či opakovaně porušila ustanovení tohoto nařízení, která stanoví podmínky pro výkon činnosti ratingových agentur.

2. Příslušný orgán členského státu, v němž se používají ratingy vydané dotyčnou ratingovou agenturou a který se domnívá, že byla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může požádat orgán ESMA, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro zrušení registrace. Pokud orgán ESMA rozhodne, že registraci dotyčné ratingové agentury nezruší, své rozhodnutí řádně odůvodní.

2. Příslušný orgán členského státu, v němž se používají ratingy vydané dotyčnou ratingovou agenturou a který se domnívá, že byla splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 1, může požádat orgán ESMA, aby posoudil, zda jsou splněny podmínky pro výmaz, zrušení nebo odejmutí registrace. Pokud orgán ESMA rozhodne, že výmaz, zrušení nebo odejmutí registrace dotyčné ratingové agentury neprovede, své rozhodnutí řádně odůvodní.

3. Rozhodnutí o zrušení registrace nabývá účinku okamžitě v celé Unii s výhradou přechodných období pro používání ratingů podle čl. 24 odst. 2.“

3. Rozhodnutí o výmazu, zrušení nebo odejmutí registrace nabývá účinku okamžitě v celé Unii s výhradou přechodných období pro používání ratingů podle čl. 24 odst. 2.“

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 23 b – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Orgán ESMA může provádět veškerá nezbytná vyšetřování osob uvedených v čl. 23a odst. 1. Za tímto účelem jsou úředníci a další osoby pověřené orgánem ESMA zmocněni:

1. Orgán ESMA může provádět vyšetřování osob uvedených v čl. 23a odst. 1, která jsou nezbytná pro plnění jeho povinností podle tohoto nařízení. Za tímto účelem jsou úředníci a další osoby pověřené orgánem ESMA zmocněni:

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 23 b – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Pokud nejsou stanovena pravidla EU vztahující se na ESMA, probíhá vyšetřování v souladu s vnitřními pravidly území, na němž se koná

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 13

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 23 c – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Úředníci a jiné osoby pověřené orgánem ESMA provést kontrolu na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel vyšetřování a také penále stanovená v článku 36b pro případ, že se dotyčné osoby vyšetřování nepodrobí. S dostatečným předstihem před kontrolou informuje orgán ESMA o kontrole příslušný orgán členského státu, na jehož území má probíhat.

3. Úředníci a jiné osoby pověřené orgánem ESMA provést kontrolu na místě vykonávají své pravomoci po předložení písemného pověření, v němž je uveden předmět a účel vyšetřování, osoby pověřené jeho prováděním a jejich postavení v rámci orgánu, a také penále stanovená v článku 36b pro případ, že se dotyčné osoby vyšetřování nepodrobí. S dostatečným předstihem před kontrolou informuje orgán ESMA o kontrole příslušný orgán členského státu, na jehož území má probíhat.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 24 – odst. 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) v souladu s čl. 36a a 36b uděluje odrazující pokuty a sankce;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) deset pracovních dní, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt existují ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení, nebo

a) deset pracovních dní od zveřejnění rozhodnutí na internetových stránkách ESMA podle odstavce 4, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt existují ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení, nebo

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 24 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) tři měsíce, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt neexistují ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení.

(b) tři měsíce od zveřejnění rozhodnutí na internetových stránkách ESMA podle odstavce 4, pokud pro dotyčný finanční nástroj nebo subjekt existují ratingy vydané jinými ratingovými agenturami registrovanými podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 14

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 24 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Pokud je podáno odvolání proti rozhodnutí o uvalení sankce, je zveřejnění rozhodnutí pozastaveno až do vynesení rozsudku v záležitosti odvolání.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na žádost orgánu ESMA může Komise rozhodnutím uložit ratingové agentuře pokutu, pokud se ratingová agentura úmyslně nebo z nedbalosti dopustila některého z porušení uvedených v příloze III.

1. Orgán ESMA může rozhodnutím uložit ratingové agentuře pokutu, pokud se ratingová agentura úmyslně nebo z nedbalosti dopustila některého z porušení uvedených v příloze III.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl.36 a – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a prováděcí pravidla k tomuto článku, která zejména stanoví:

4. Komise je zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci týkajících se přijetí podrobných prováděcích pravidel k tomuto článku, která zejména stanoví:

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 b – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na žádost orgánu ESMA může Komise rozhodnutím uložit osobám uvedeným v čl. 23a odst. 1 penále, aby je donutila:

1. Orgán ESMA může rozhodnutím uložit osobám uvedeným v čl. 23a odst. 1 penále, aby je donutil:

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 c – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Před přijetím rozhodnutí o pokutě nebo penále podle článků 36a a 36b poskytne Komise osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost být slyšeny ohledně záležitostí, proti nimž Komise vznesla námitku. Komise založí svá rozhodnutí pouze na námitkách, ke kterým se mohly dotyčné strany vyjádřit.

1. 1. Před přijetím rozhodnutí o pokutě nebo penále podle článků 36a a 36b poskytne ESMA osobám, které jsou předmětem řízení, příležitost být slyšeny ohledně záležitostí, proti nimž vznesl orgán námitku. Svá rozhodnutí založí pouze na námitkách, ke kterým se mohly dotyčné strany vyjádřit.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 c – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V rámci řízení musí být plně respektována práva na obhajobu dotyčných osob. Mají právo nahlížet do spisu Komise s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace a interní dokumenty Komise.

2. V rámci řízení musí být plně respektována práva na obhajobu dotyčných osob. Mají právo nahlížet do spisu orgánu ESMA s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství.

 

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Čl. 36 d – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 36a a 36b.

1. Orgán ESMA zveřejní každou pokutu a penále uložené podle článků 36a a 36b.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 36 d a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 36da

 

Postup konzultace

 

Komise nejpozději do 1. června 2011 zveřejní rozhodnutí, kterým se zavádějí a stanoví podmínky pro:

a) nezávislý poradní výbor, který je konzultován předtím, než orgán ESMA přijme jakékoli rozhodnutí podle článku 24 a než Komise přijme jakékoli rozhodnutí podle článků 36a a 36b;

b) úředníka, který vede slyšení a fakticky zajišťuje dodržování práva na vyslechnutí v řízení zapojujícím orgán ESMA a/nebo Komisi podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 24

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 36 e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, jimiž Komise stanovila pokutu nebo uložila penále. Udělenou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.“

 

Soudní dvůr má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, jimiž orgán ESMA stanovil pokutu nebo uložila penále. Udělenou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.“

 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 25

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 37

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 38a a za podmínek stanovených v článcích 38b a 38c pozměnit přílohy, aby zohlednila vývoj na finančních trzích, včetně mezinárodního vývoje, zejména v souvislosti s novými finančními nástroji.

Komise je zmocněna k přijetí aktů v přenesené pravomoci podle tohoto článku týkajících se změn příloh, aby zohlednila vývoj na finančních trzích, včetně mezinárodního vývoje, zejména v souvislosti s novými finančními nástroji.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 26

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 38 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

26. Vkládají se nové články 38a, 38b a 38c, které znějí:

„Přenesení pravomocí

26. Vkládá se nový článek 38a, který zní:

Článek 38a

„Článek 38a

Výkon přenesené pravomoci

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a článku 37 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v tomto článku.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

2. Přenesení pravomoci je na dobu neurčitou.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 38b a 38c.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a článku 37 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s třetím pododstavcem čl. 5 odst.6, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a článkem 37 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitku ve lhůtě dvou měsíců nebo pokud jak Evropský parlament, tak Rada neinformují Komisi, že námitku nevznesou. Na žádost Evropského parlamentu nebo Rady je tato lhůta prodloužena o dva měsíce.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 26

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 38 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 38bZrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 třetím pododstavci, čl. 19 odst. 2, čl. 36a odst. 4 a článku 37 kdykoli zrušit.

vypouští se

2. Orgán, který zahájil interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhého zákonodárce a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

 

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 26

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Článek 38 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 38cNámitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

vypouští se

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, vstupuje akt v přenesené pravomoci v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit.

 

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.“

 

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 1 a (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Příloha VI – část 3 – bod 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

Změny směrnice 2006/48/ES

 

Příloha VI směrnice 2006/48/ES se mění takto:

 

1. V části 3 se odstavec 2 bodu 1 nahrazuje tímto:

 

2. Pokud se úvěrová instituce rozhodne použít pro některou třídu položek externí ratingy vypracované uznanou ratingovou agenturou, musí tyto externí ratingy používat konzistentně pro všechny expozice patřící do dané třídy. Úvěrová instituce musí navíc použít nejméně jeden nevyžádaný rating.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha 1 – bod 1 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Příloha I – oddíl B – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V oddílu B se vypouští odstavec 2.

POSTUP

Název

Změna nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

Referenční údaje

KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Příslušný výbor

ECON

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

23.6.2010

 

 

 

Navrhovatel

Datum jmenování

Klaus-Heiner Lehne

23.6.2010

 

 

Projednání ve výboru

20.9.2010

 

 

 

Datum přijetí

27.10.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

POSTUP

Název

Změna nařízení (ES) č. 1060/2009 o ratingových agenturách

Referenční údaje

KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Datum predložení EP

2.6.2010

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ECON

23.6.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

JURI

23.6.2010

 

 

 

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Jean-Paul Gauzès

15.6.2010

 

 

Projednání ve výboru

8.7.2010

5.10.2010

26.10.2010

9.11.2010

Datum přijetí

22.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

4

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

Datum předložení

25.11.2010