RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta

25.11.2010 - (KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Jean-Paul Gauzès


Menetlus : 2010/0160(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0340/2010

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta

(KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0289);

–   võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0143/2010);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A7-0340/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. juuni 2009. aasta järeldustes luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, mis koosneb liikmesriikide selliste finantsjärelevalveasutuste võrgustikust, mis teevad koostööd uute Euroopa järelevalveasutustega, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, et parandada liikmesriikide järelevalvekorra kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste kontsernide järelevalvet, luues selleks järelevalvekolleegiume, ning kehtestada ühtne Euroopa eeskirjade kogumik, mida kohaldatakse siseturul kõikide finantsturu osaliste suhtes. Järeldustes rõhutati, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel peaksid olema järelevalvevolitused reitinguagentuuride puhul. Lisaks sellele peaks komisjon säilitama oma pädevuse jõustada aluslepinguid ning eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu VII jaotise 1. peatükki ühiste konkurentsieeskirjade suhtes vastavalt nende eeskirjade rakendamiseks vastuvõetud sätetele.

(3) Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. juuni 2009. aasta järeldustes luua Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem, mis koosneb liikmesriikide selliste finantsjärelevalveasutuste võrgustikust,

mis teevad koostööd uute Euroopa järelevalveasutustega, Euroopa järelevalveasutusega (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus), Euroopa järelevalveasutusega (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) ja Euroopa järelevalveasutusega (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus), et parandada liikmesriikide järelevalvekorra kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste kontsernide järelevalvet, luues selleks järelevalvekolleegiume, ning kehtestada ühtne Euroopa eeskirjade kogumik, mida kohaldatakse siseturul kõikide finantsturu osaliste suhtes. Järeldustes rõhutati, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel peaksid olema järelevalvevolitused reitinguagentuuride puhul. Lisaks sellele peaks komisjon säilitama oma pädevuse jõustada aluslepinguid ning eelkõige Euroopa Liidu toimimise lepingu VII jaotise 1. peatükki ühiste konkurentsieeskirjade suhtes vastavalt nende eeskirjade rakendamiseks vastuvõetud sätetele. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) on nüüd loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr…/20101.

 

1 ELT L ...

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tegevusulatus tuleb selgelt määratleda, et finantsturu osalised teaksid, milline asutus on pädev reitinguagentuuride tegevusvaldkonnas. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel peaks olema üldine pädevus reitinguagentuuride registreerimise ja registreeritud reitinguagentuuride pideva järelevalvega seotud küsimustes.

(4) Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) pädevus tuleb selgelt määratleda, et finantsturu osalised teaksid, milline asutus on pädev reitinguagentuuride tegevusvaldkonnas. Euroopa järelevalveasutusel (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) peaks olema ainuvastutus reitinguagentuuride registreerimise ja registreeritud reitinguagentuuride pideva järelevalve üle.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Selleks et tugevdada reitinguagentuuride vahelist konkurentsi, aidata vältida „emitent maksab” mudeli korral võimalikke huvide konflikte, mis on eriti ohtlikud struktureeritud finantsinstrumentide hindamise puhul, ning suurendada struktureeritud finantsinstrumentide reitingute läbipaistvust ja kvaliteeti, peaks registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuuridel olema juurdepääs nende struktureeritud finantsinstrumentide nimekirjale, mida hindavad nende konkurendid. Emitent või seotud kolmas isik peaks esitama hindamiseks vajaliku teabe, et struktureeritud finantsinstrumentidele antaks soovimatuid konkureerivaid krediidireitinguid. Selliste soovimatute krediidireitingute andmine peaks edendama rohkem kui ühe krediidireitingu kasutamist struktureeritud finantsinstrumendi kohta. Juurdepääs veebilehtedele tuleks anda ainult siis, kui reitinguagentuur on võimeline tagama taotletud teabe konfidentsiaalsuse.

(5) Selleks et tugevdada reitinguagentuuride vahelist konkurentsi, aidata vältida „emitent maksab” mudeli korral võimalikke huvide konflikte, mis on eriti ohtlikud finantsinstrumentide hindamise puhul, ning suurendada finantsinstrumentide reitingute läbipaistvust ja kvaliteeti, peaks registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuuridel olema võimalik pääseda ligi teabele nende finantsinstrumentide kohta, mida hindavad nende konkurendid, kes on määratud seda tegema, et suuta anda omaalgatuslikku reitingut. Selliste omaalgatuslike krediidireitingute andmine peaks edendama rohkem kui ühe krediidireitingu kasutamist finantsinstrumendi kohta. Juurdepääs veebilehtedele tuleks anda ainult siis, kui reitinguagentuur on võimeline tagama taotletud teabe konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet vahetult finantsturu osalistelt. Liikmesriikide ametiasutused peaksid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust selliste taotluste jõustamisel aitama.

(11) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks Euroopa järelevalveasutusel (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet vahetult finantsturu osalistelt. Liikmesriikide ametiasutused peaksid Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) selliste taotluste jõustamisel aitama ning tagama, et vajalik teave oleks viivitamata kättesaadav.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Oma järelevalvevolituste tõhusaks kasutamiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel olema õigus teostada uurimisi ja kohapealseid kontrolle. Järelevalvevolituste rakendamisel peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus andma isikutele, kelle suhtes kohaldatakse menetlust, võimaluse esitada oma seisukohti, et nende kaitseõigus oleks tagatud.

(12) Oma järelevalvevolituste tõhusaks kasutamiseks peaks Euroopa järelevalveasutusel (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) olema õigus teostada etteteatamata uurimisi ja kohapealseid kontrolle. Järelevalvevolituste rakendamisel peaks Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) andma isikutele, kelle suhtes kohaldatakse menetlust, võimaluse esitada oma seisukohti, et nende kaitseõigus oleks tagatud.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Pädevad asutused peaksid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust abistama ning tegema temaga koostööd. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus võib delegeerida pädevatele asutustele konkreetseid järelevalveülesandeid, näiteks kui järelevalveülesanne eeldab kohalike tingimustega seotud teadmisi ja kogemusi, mis on olemas pigem liikmesriigi tasandil. Võimalikud ülesanded, mida võib delegeerida, hõlmavad uurimisega seotud konkreetsete ülesannete ning kohapealsete kontrollide teostamist, registreerimise taotluse hindamist, kuid ka konkreetseid igapäevase järelevalvega seotud ülesandeid. Sellise delegeerimise üksikasjad, sealhulgas menetlus ja liikmesriikide pädevatele asutustele antav mis tahes hüvitis, tuleks täpsustada suunistes.

(13) Pädevad asutused peaksid edastama Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) kogu käesoleva määruse kohaselt nõutava teabe ning tegema temaga koostööd. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus võib delegeerida pädevatele asutustele konkreetseid järelevalveülesandeid, näiteks kui järelevalveülesanne eeldab kohalike tingimustega seotud teadmisi ja kogemusi, mis on olemas pigem liikmesriigi tasandil. Võimalikud ülesanded, mida võib delegeerida, hõlmavad uurimisega seotud konkreetsete ülesannete ning kohapealsete kontrollide teostamist, registreerimise taotluse hindamist, kuid ka konkreetseid igapäevase järelevalvega seotud ülesandeid. Sellise delegeerimise üksikasjad, sealhulgas menetlus ja liikmesriikide pädevatele asutustele antav mis tahes hüvitis, tuleks täpsustada suunistes. Euroopa järelevalveasutusel (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) peaks olema vähem kui [...] suuruse käibega reitinguagentuuride puhul ka võimalus osa oma järelevalveülesannetest pädevatele asutustele delegeerida. Registreerimisega seotud ülesannete suhtes ei tohiks delegeerimist kohaldada.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks saama esitada komisjonile ettepaneku kohaldada perioodilisi karistusmakseid. Perioodiliste karistusmaksete eesmärk peaks olema, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tuvastatud rikkumised lõpetatakse, esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse küsitud täielik ja õige teave ning reitinguagentuurid ja muud isikud alluvad uurimisele. Hoiatamise eesmärgil ning selleks, et sundida reitinguagentuure järgima määruse nõudeid, peaks komisjon saama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse taotluse alusel kehtestada trahve, kui on kas tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu rikutud määruse mõnda konkreetset sätet. Trahv on hoiatav ning proportsionaalne rikkumise laadi ja tõsiduse, rikkumise kestuse ning asjaomase reitinguagentuuri majandusliku suutlikkusega. Komisjonil tuleks sätestada delegeeritud õigusaktis üksikasjalikud kriteeriumid trahvisumma kehtestamiseks ja trahvidega seotud menetluslikud aspektid. Liikmesriikidele peaks jääma üksnes pädevus sätestada ja rakendada eeskirju, mis käsitlevad karistusi, mida kohaldatakse finantseerimisasutuste suhtes, kes rikuvad kohustust kasutada regulatiivsetel eesmärkidel ainult neid krediidireitinguid, mille on andnud käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuurid.

(15) Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) peaks saama kohaldada perioodilisi karistusmakseid. Perioodiliste karistusmaksete eesmärk peaks olema, et Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) tuvastatud rikkumised lõpetatakse, esitatakse Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) küsitud täielik ja õige teave ning reitinguagentuurid ja muud isikud alluvad uurimisele. Hoiatamise eesmärgil ning selleks, et sundida reitinguagentuure järgima määruse nõudeid, peaks Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) saama kehtestada trahve, kui on kas tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu rikutud määruse mõnda konkreetset sätet. Trahv on hoiatav ning proportsionaalne rikkumise laadi ja tõsiduse, rikkumise kestuse ning asjaomase reitinguagentuuri majandusliku suutlikkusega. Komisjonil tuleks sätestada delegeeritud õigusaktis üksikasjalikud kriteeriumid trahvisumma kehtestamiseks ja trahvidega seotud menetluslikud aspektid. Liikmesriikidele peaks jääma üksnes pädevus sätestada ja rakendada eeskirju, mis käsitlevad karistusi, mida kohaldatakse finantseerimisasutuste suhtes, kes rikuvad kohustust kasutada regulatiivsetel eesmärkidel ainult neid krediidireitinguid, mille on andnud käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuurid.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a) Pädeva asutuse poolt teostatud reitinguagentuuri registreerimine peaks kehtima kogu liidus pärast järelevalvepädevuse üleminekut pädevatelt asutustelt Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus).

Selgitus

Selgitamaks konkreetselt, et ümberregistreerimine või teistkordne registreerimine ei ole vajalik, kui EVJA 2011. aasta jaanuaris lõpuks oma ülesanded üle võtab.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 a) Komisjon peab delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel tagama teabe ja vajalike dokumentide õigeaegse ja pideva edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 b) Euroopa Parlamendil ja nõukogul peaks olema delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidete esitamiseks aega kolm kuud alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel peaks olema võimalik seda ajavahemikku tõsiste kahtluste korral pikendada kolme kuu võrra. Euroopa Parlamendil ja nõukogul peaks ka olema võimalik teavitada teisi institutsioone oma kavatsusest vastuväiteid mitte esitada. Selline delegeeritud õigusaktide varajane heakskiitmine on asjakohane eelkõige siis, kui on tarvis kinni pidada tähtaegadest, näiteks põhiõigusaktis komisjonile seatud tähtaegadest delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 18 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18 c) Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290 käsitlevas deklaratsioonis (nr 39), mis on lisatud Lissaboni lepingu vastu võtnud valitsustevahelise konverentsi lõppaktile, võttis konverents arvesse komisjoni kavatsust jätkata finantsteenuste alal delegeeritud õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel konsulteerimist liikmesriikide määratud asjatundjatega vastavalt oma väljakujunenud tavale.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8a – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Struktureeritud finantsinstrumente käsitlev teave

Finantsinstrumente käsitlev teave

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Struktureeritud finantsinstrumendi emitent või seotud kolmas isik esitab enda määratud reitinguagentuurile enda hallataval ja salasõnaga kaitstud veebilehel kogu teabe, mida on reitinguagentuuril vaja, et esialgu määrata või jälgida struktureeritud finantsinstrumendi krediidireitingut vastavalt artikli 8 lõikes 1 sätestatud meetodile.

1. Finantsinstrumendi emitent või seotud kolmas isik esitab enda määratud reitinguagentuurile enda hallataval ja asjakohaselt kaitstud veebilehel kogu teabe, mida on reitinguagentuuril vaja, et esialgu määrata või jälgida finantsinstrumendi krediidireitingut vastavalt artikli 8 lõikes 1 sätestatud meetodile.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus 1060/2009

Artikkel 8a – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui muud vastavalt käesolevale määrusele registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuurid taotlevad juurdepääsu lõikes 1 osutatud teabele, antakse neile viivitamata juurdepääs tingimusel, et nad täidavad kõik järgmised tingimused:

2. Kui muud vastavalt käesolevale määrusele registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuurid taotlevad juurdepääsu lõikes 1 osutatud teabele, antakse neile juurdepääs tingimusel, et nad täidavad kõik järgmised tingimused:

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8a – lõige 2 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) nad annavad igal aastal krediidireitinguid vähemalt 10 %-le nendest struktureeritud finantsinstrumentidest, mille puhul nad taotlevad juurdepääsu lõikes 1 osutatud teabele.

b) nad on vastu võtnud, rakendanud ja jõustanud mõistlikud, mõjusad ja asjakohased meetmed ja menetlused, mis tagavad, et nende krediidireitingud, sh omaalgatuslikud krediidireitingud on usaldusväärsed ja kvaliteetsed.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus 1060/2009

Artikkel 8a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Määratud reitinguagentuurid ja muud registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuurid teavitavad koheselt Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus), kui neile ei võimaldata lõigete 1 ja 2 kohaselt juurdepääsu asjakohaselt kaitstud veebisaidile.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus 1060/2009

Artikkel 8a – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võib uurida ja hinnata eri reitinguagentuuride poolt sama finantsinstrumendi kohta antud reitingute olulisi erinevusi ning teha järeldusi meetmete kohta, mida käesoleva määruse raames tuleb võtta.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus 1060/2009

Artikkel 8a – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Komisjon hindab hiljemalt 1. juuliks 2012 käesoleva artikli asjakohasust, sh sellega kaasnevat kulu ja tänu sellele saadavat kasu, selle mõju krediidireitinguturu kontsentreerumise tasemele, mõju liidus tehtavate krediidireitingute usaldusväärsusele ning investoritele ja emitentidele, ning koostab artikli asjakohasuse kohta aruande. Komisjon esitab aruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus 1060/2009

Artikkel 8a – lõige 3 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) vaatab 1. juuliks 2014 käesoleva artikli asjakohasuse läbi ning esitab selle põhjal Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile oma arvamuse. Vajaduse korral esitab komisjon antud arvamuse põhjal ettepanekud artikli muutmiseks.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8b – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Liidus registreeritud reitinguagentuur haldab salasõnaga kaitstud veebilehte, mis sisaldab järgmist:

1. Euroopa Liidus registreeritud reitinguagentuur või reitinguagentuuride kontsern haldab asjakohaselt kaitstud veebilehte, mis sisaldab järgmist:

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus 1060/2009

Artikkel 8b – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) struktureeritud finantsinstrumentide nimekiri, millele ta on andmas krediidireitingut, märkides ära struktureeritud finantsinstrumendi liigi, emitendi nime ja reitingu andmise protsessi algatamise kuupäeva;

a) finantsinstrumentide nimekiri, millele ta on andmas krediidireitingut, märkides ära finantsinstrumendi liigi, emitendi nime ja reitingu andmise protsessi algatamise kuupäeva;

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8b – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) link salasõnaga kaitstud veebilehele, mille kaudu struktureeritud finantsinstrumendi emitent või seotud kolmas isik esitab artikli 8a lõike 1 kohaselt nõutud teabe, niipea kui ta on saanud kõnealuse lingi.

b) link asjakohaselt kaitstud veebilehele, mille kaudu finantsinstrumendi emitent või seotud kolmas isik esitab artikli 8a lõike 1 kohaselt nõutud teabe, niipea kui ta on saanud kõnealuse lingi.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Reitinguagentuur annab käesoleva määruse alusel registreeritud või sertifitseeritud mis tahes reitinguagentuurile viivitamata juurdepääsu lõikes 1 osutatud ja salasõnaga kaitstud veebilehele tingimusel, et juurdepääsu taotlev reitinguagentuur vastab artikli 8a lõikes 2 sätestatud nõuetele.

2. Reitinguagentuur annab käesoleva määruse alusel registreeritud või sertifitseeritud mis tahes reitinguagentuurile viivitamata juurdepääsu lõikes 1 osutatud ja asjakohaselt kaitstud veebilehele tingimusel, et juurdepääsu taotlev reitinguagentuur vastab artikli 8a lõikes 2 sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus 1060/2009

Artikkel 8b – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võimaldatakse taotluse põhjal juurdepääs käesolevas artiklis ja artiklis 8a nimetatud asjakohaselt kaitstud veebisaitidele.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus 1060/2009

Artikkel 8b – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b. Registreeritud või sertifitseeritud reitinguagentuur teavitab koheselt Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus), kui talle ei võimaldata lõike 2 kohaselt juurdepääsu asjakohaselt kaitstud veebisaidile.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8 – alapunkt b a (uus)

Määrus 1060/2009

Artikkel 14 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

 

„Artiklis 22 nimetatud pädevaid asutusi teavitatakse igast filiaali või tütarettevõtja avamisest või sulgemisest tema territooriumil.”

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus 1060/2009

Artikkel 15 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Reitinguagentuur võib esitada oma taotluse ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles.

3. Reitinguagentuur esitab oma taotluse ükskõik millises Euroopa Liidu ametlikus keeles ja rahvusvahelises rahanduses tavapärases keeles.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus 1060/2009

Artikkel 16 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EVJA vaatab registreerimistaotluse läbi 30 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teate saamisest, võttes aluseks reitinguagentuuri vastavuse käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

1. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) vaatab registreerimistaotluse läbi 45 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teate saamisest, võttes aluseks reitinguagentuuri vastavuse käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus 1060/2009

Artikkel 16 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. EVJA võtab 40 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teate saamisest, ning kui kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 2, siis 55 tööpäeva jooksul alates sellest, vastu täielikult põhjendatud otsuse registreerimise või keeldumise kohta.

3. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võtab 45 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teate saamisest, ning kui kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 2, siis 60 tööpäeva jooksul alates sellest, vastu täielikult põhjendatud otsuse registreerimise või keeldumise kohta.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus 1060/2009

Artikkel 17 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EVJA vaatab registreerimistaotlused läbi 40 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teate saamisest, võttes aluseks nende reitinguagentuuride vastavuse käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

1. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) vaatab registreerimistaotlused läbi 55 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teate saamisest, võttes aluseks nende reitinguagentuuride vastavuse käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus 1060/2009

Artikkel 17 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. EVJA võtab 50 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teate saamisest, ning kui kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 2, siis 65 tööpäeva jooksul alates sellest, vastu täielikult põhjendatud üksikotsused registreerimise või keeldumise kohta.

3. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võtab 55 tööpäeva jooksul alates artikli 15 lõike 4 teises lõigus osutatud teate saamisest, ning kui kohaldatakse käesoleva artikli lõiget 2, siis 70 tööpäeva jooksul alates sellest, vastu täielikult põhjendatud üksikotsused registreerimise või keeldumise kohta.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus 1060/2009

Artikkel 18 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Viie tööpäeva jooksul pärast artikli 16, 17 või 20 kohase otsuse vastuvõtmist teavitab EVJA asjaomast reitinguagentuuri. Kui EVJA keeldub reitinguagentuuri registreerimisest või tunnistab reitinguagentuuri registreerimise kehtetuks, esitab ta oma otsuses selle kohta täieliku põhjenduse.

1. Viie tööpäeva jooksul pärast artikli 16, 17 või 20 kohase otsuse vastuvõtmist teavitab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) asjaomast reitinguagentuuri, kas ta registreeriti või mitte. Kui Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) keeldub reitinguagentuuri registreerimisest või tunnistab reitinguagentuuri registreerimise kehtetuks, esitab ta oma otsuses selle kohta täieliku põhjenduse.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus 1060/2009

Artikkel 18 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. EVJA teavitab komisjoni ja pädevaid asutusi artikli 16, 17 või 20 kohasest otsusest.

2. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) teavitab komisjoni, Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus), Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) ja pädevaid asutusi artikli 16, 17 või 20 kohasest otsusest.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 18 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. EVJA avaldab oma veebilehel käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuuride nimekirja. Nimekirja ajakohastatakse viie tööpäeva jooksul pärast artikli 16, 17 või 20 kohase otsuse vastuvõtmist.

3. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) avaldab oma veebilehel käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuuride nimekirja. Nimekirja ajakohastatakse viie tööpäeva jooksul pärast artikli 16, 17 või 20 kohase otsuse vastuvõtmist. Komisjon avaldab ajakohastatud nimekirja kord kuus Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus 1060/2009

Artikkel 19 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidena vastavalt artiklile 38a vastu määruse tasude kohta. Selles määratakse kindlaks eelkõige tasude liik ning tasude maksmise juhud, summad ja nende tasumise viis. Reitinguagentuurilt võetava tasu suurus on proportsionaalne reitinguagentuuri suuruse ja majandusliku tugevusega.

2. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidena vastavalt artiklile 38a ja artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimustel vastu tasudega seotud meetmed. Nende meetmetega määratakse kindlaks eelkõige tasude liik ning tasude maksmise juhud, summad ja nende tasumise viis. Reitinguagentuurilt võetava tasu suurus on proportsionaalne reitinguagentuuri suuruse, majandusliku tugevuse ja teostatud tööde keerukusega.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 10

Määrus 1060/2009

Jaotis III – peatükk II – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. III jaotise II peatüki pealkiri asendatakse pealkirjaga „EVJA teostatav järelevalve”.

10. III jaotise II peatüki pealkiri asendatakse pealkirjaga „Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) teostatav järelevalve”.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus 1060/2009

Artikkel 21 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. EVJA annab välja ja ajakohastab suuniseid järgmistes valdkondades:

2. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) annab välja ja ajakohastab tehnilisi standardeid järgmistes valdkondades:

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus 1060/2009

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) annab välja ja ajakohastab hiljemalt 7. juuniks 2011 vastavalt määruse (EL) nr …/2010 ([EVJA]) artiklile 8 koos määrusega (EL) nr …/2010 [EPJA] loodud Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus) ja määrusega (EL) nr …/2010 [EKJA] loodud Euroopa järelevalveasutusega (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) suunised artikli 4 lõikes 3 osutatud kinnituskorra kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11

Määrus 1060/2009

Artikkel 21 – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Hiljemalt [üheksa kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] esitab EVJA tehniliste standardite kavandid komisjonile kinnitamiseks kooskõlas määruse …/… ([EVJA]) artikliga 7 järgmistes küsimustes:

3. Hiljemalt …* esitab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) regulatiivsete tehniliste standardite kavandid komisjonile kinnitamiseks kooskõlas määruse (EL) nr …/2010 ([EVJA]) artikliga 8 järgmistes küsimustes:

 

* Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: üheksa kuud pärast käesoleva muutmismääruse jõustumist.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 11 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 22 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a. Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 22 a

 

Krediidireitingute pidev kontrollimine

 

1. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) kontrollib reitinguagentuuride tegevuse käigus pisteliselt ja ilma eraldi ette teatamata käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuuride antud krediidireitinguid. Selleks palub Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) kontrollitaval reitinguagentuuril esitada kõik asjakohaste krediidireitingute koostamisel kasutatud andmed ja põhjaliku aruande reitingute koostamisel kasutatud metoodika kohta. Reitinguagentuur esitab teabe ja aruande kolme tööpäeva jooksul pärast taotlust.

 

2. Lõikes 1 osutatud kontrolliga tehakse kindlaks, kas krediidireitingud on koostatud faktiliselt põhjendatud kriteeriumide alusel, vastutustundlikult ja käesoleva määruse kohaselt.

 

3. Kui Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) tuvastab krediidireitingute kontrollimisel käesoleva määruse rikkumisi, võib ta sõltuvalt rikkumise astmest:

 

a) nõuda reitinguagentuurilt asjaolude selgitamist,

 

b) nõuda reitinguagentuurilt täiendavaid andmeid,

 

c) kontrollida teisi reitinguagentuuri antud krediidireitinguid või

 

d) võtta põhjalikumaid meetmeid, nagu näiteks reitinguagentuuri täielik kontrollimine.”

Selgitus

Reitinguagentuurid täidavad Basel II-st ja Basel III-st tulenevalt avaliku võimu teostamisega seotud ülesandeid. Käesoleva määrusega nähakse küll ette teatav järelevalve üle, kuid ei sätestata nende antud krediidireitingute usaldusväärsuse ja põhjendatuse kontrolli. Finantskriis on aga näidanud, et see on tingimata vajalik.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 23

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel ei mõjuta EVJA ega liikmesriigi mis tahes muud ametiasutused krediidireitingute sisu ega metoodikat.

Käesolevast määrusest tulenevate kohustuste täitmisel ei mõjuta Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus), komisjon ega liikmesriigi mis tahes muud ametiasutused krediidireitingute sisu ega metoodikat.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 23a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud teabe küsimisel viitab EVJA käesolevale artiklile kui taotluse õiguslikule alusele, ning teatab küsimise eesmärgi, täpsustab, millist teavet nõutakse, ja määrab tähtaja, mille jooksul see tuleb esitada. Ta viitab ka artiklis 36b sätestatud karistustele puhuks, kui nõutud teave esitatakse ebatäielikult või kui vastused esitatud küsimustele on ebaõiged või eksitavad.

2. Lõikes 1 osutatud teabe küsimisel viitab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) käesolevale artiklile kui taotluse õiguslikule alusele, ning teatab küsimise eesmärgi, täpsustab, millist teavet nõutakse, ja määrab tähtaja, mille jooksul see tuleb esitada. Ta viitab ka artiklis 36b sätestatud karistustele puhuks, kui nõutud teave esitatakse ebatäielikult või kui vastused esitatud küsimustele on ebaõiged või eksitavad. Vajaduse korral täpsustab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) määruse (EL) nr …/2010 ([EVJA]) alusel võimaldatavad õiguskaitsevahendid ning õiguse lasta Euroopa Kohtul läbi vaadata karistusmakse määramise otsus.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 23b – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) suhtes kohaldatavate liidu eeskirjade puudumisel toimuvad lõigetes 1 ja 2 osutatud uurimised kooskõlas selle liikmesriigi õigusaktidega, kus uurimised toimuvad.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 23c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks võib EVJA teostada artikli 23a lõikes 1 osutatud isikute valdustes kõiki vajalikke etteteatatud või etteteatamata kohapealseid kontrolle.

1. Käesoleva määruse kohaste ülesannete täitmiseks võib Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) teostada artikli 23a lõikes 1 osutatud isikute valdustes kõiki vajalikke etteteatatud kohapealseid kontrolle.

 

Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võib teostada ka etteteatamata kohapealseid kontrolle, kui see on vajalik kontrolli nõuetekohase läbiviimise ja tõhususe huvides ning kui Euroopa järelevalveasutusel (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) on põhjust:

 

a) kahtlustada, et käesolevat määrust on rikutud või

 

b) arvata, et rikkumise tõendid võivad olla hävitatud.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 23c – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Ametnikud ja muud isikud, keda EVJA on volitanud teostama kohapealset kontrolli, kasutavad oma õigusi, esitades kirjaliku volituse, milles täpsustatakse kontrolli sisu ja eesmärk ning artiklis 36b sätestatud perioodilised karistusmaksed puhuks, kui asjaomased isikud ei allu kontrollimisele. Aegsasti enne kontrollimist teavitab EVJA kontrollimisest selle liikmesriigi pädevat asutust, mille territooriumil kontrollimine toimub.

3. Ametnikud ja muud isikud, keda Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) on volitanud teostama kohapealset kontrolli, kasutavad oma õigusi, esitades kirjaliku volituse, milles täpsustatakse kontrolli sisu ja eesmärk, kontrolli läbi viima määratud isikud ja nende ametikoht Euroopa järelevalveasutuses (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) ning artiklis 36b sätestatud perioodilised karistusmaksed puhuks, kui asjaomased isikud ei allu kontrollimisele. Aegsasti enne kontrollimist teavitab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) kontrollimisest selle liikmesriigi pädevat asutust, mille territooriumil kontrollimine toimub.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus 1060/2009

Artikkel 23c – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Selle liikmesriigi pädeva asutuse ametnikud ning pädeva asutuse poolt volitatud või määratud ametnikud, mille territooriumil kontrollimine toimub, abistavad EVJA taotluse korral aktiivselt ametnikke ja teisi EVJA volitatud isikuid. Selleks võivad volitatud isikud kasutada lõikes 2 sätestatud volitusi.

5. Selle liikmesriigi pädeva asutuse ametnikud ning pädeva asutuse poolt volitatud või määratud ametnikud, mille territooriumil kontrollimine toimub, abistavad Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) taotluse korral aktiivselt ametnikke ja teisi Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) volitatud isikuid. Selleks võivad volitatud isikud kasutada lõikes 2 sätestatud volitusi. Asjaomase liikmesriigi pädeva asutuse töötajad võivad taotluse alusel ka osaleda kohapealses kontrollis.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui registreeritud reitinguagentuur on sooritanud ühe III lisas loetletud rikkumise, võtab EVJA vastu ühe või enama järgmistest otsustest:

Kui registreeritud reitinguagentuur on rikkunud käesoleva määruse sätteid, sealhulgas III lisas loetletud sätteid, võtab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) vastu ühe või enama järgmistest otsustest:

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Enne lõike 1 punktides a, b ja c märgitud otsuste tegemist teavitab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) sellest Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus) ja Euroopa järelevalveasutust (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus).

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EVJA võib pikendada esimese lõigu punktis b osutatud ajavahemikku kolme kuu võrra erakorralistel asjaoludel, mis on seotud võimaliku turuhäire või rahandusliku ebastabiilsusega.

Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võib omal algatusel või Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus) või Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) taotlusel pikendada esimese lõigu punktis b osutatud ajavahemikku kolme kuu võrra erakorralistel asjaoludel, mis on seotud võimaliku turuhäire või rahandusliku ebastabiilsusega.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Oma otsustest teavitamisel esimese lõigu kohaselt teavitab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) asjaomaseid pädevaid asutusi õigusest pöörduda vastavalt määruse (EL) nr …/2010 ([EVJA]) artiklite 60 ja 61 alusel vastavalt Euroopa Liidu kohtu ja apellatsiooninõukogu poole.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Määrus 1060/2009

Artikkel 26

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EVJA ja pädevad asutused teevad koostööd, kui see on vajalik käesoleva määruse kohaldamiseks.

Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus), Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus), Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) ja pädevad asutused teevad koostööd, kui see on vajalik käesoleva määruse ja asjakohaste valdkondlike õigusaktide kohaldamiseks.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 27 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused annavad EVJA-le ja üksteisele põhjendamatu viivituseta teavet, mida on vaja käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

1. Pädevad asutused annavad Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) ja üksteisele põhjendamatu viivituseta teavet, mida on vaja käesolevast määrusest ja asjakohastest valdkondlikest õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 17

Määrus 1060/2009

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) edastab liikmesriikide pädevatele asutustele kogu teabe, mida ta peab asjakohaseks seoses nende reitinguagentuuridega, mis tegutsevad nende liikmesriikide territooriumil.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 19

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 30

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

EVJA võib konkreetseid järelevalveülesandeid delegeerida liikmesriigi pädevatele asutustele. Kõnealused järelevalveülesanded võivad eelkõige hõlmata teabe nõudmist vastavalt artiklile 23a ning uurimisi ja kohapealseid kontrolle vastavalt artikli 23c lõikele 6.

Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võib vähemolulisi ja tegevuslikke konkreetseid järelevalveülesandeid delegeerida liikmesriigi pädevatele asutustele ning anda üksikasjalikke juhiseid kõnealuste ülesannete täitmiseks. Kõnealused järelevalveülesanded võivad eelkõige hõlmata teabe nõudmist vastavalt artiklile 23a ning uurimisi ja kohapealseid kontrolle vastavalt artikli 23c lõikele 6.

Ülesannete delegeerimine ei mõjuta EVJA vastutust.

Ülesannete delegeerimine ei mõjuta Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) vastutust. Registreerimisega seotud ülesandeid ega otsuste tegemise õigust, mis hõlmab ka rikkumistega seotud lõpphindamise ja järelevalve alaseid otsuseid, ei delegeerita. Volituste delegeerimine võidakse igal ajal tagasi võtta.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 19

Määrus 1060/2009

Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Juhul kui EVJA on seisukohal, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta sellest teate esitanud pädevat asutust. Juhul kui EVJA on seisukohal, et taotlus on põhjendatud, võtab ta asjakohased meetmed olukorra lahendamiseks.

Kui Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) on seisukohal, et taotlus ei ole põhjendatud, teavitab ta sellest kirjalikult teate esitanud pädevat asutust, tuues välja põhjused. Kui Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) on seisukohal, et taotlus on põhjendatud, võtab ta asjakohased meetmed olukorra lahendamiseks.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EVJA taotluse alusel võib komisjon oma otsusega määrata reitinguagentuurile trahvi, juhul kui reitinguagentuur on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu sooritanud ühe III lisas loetletud rikkumistest.

1. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võib määrata reitinguagentuurile trahvi, juhul kui reitinguagentuur on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu toime pannud käesoleva määruse sätete rikkumise, sh III lisas loetletud rikkumised.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Olenemata lõikest 2, juhul kui reitinguagentuur on rikkumisest otseselt või kaudselt saanud mõõdetavat rahalist kasu, on trahvi suurus vähemalt võrdne saadud kasuga.

3. Olenemata lõikest 2, juhul kui reitinguagentuur on rikkumisest otseselt või kaudselt saanud mõõdetavat rahalist kasu, on trahvi suurus saadud kasust kõrgem.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 4 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktina vastavalt artiklile 38a vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli rakendamiseks, täpsustades eelkõige:

4. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktina vastavalt artiklile 38a ja artiklites 38b ning 38c sätestatud tingimustel vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli rakendamiseks, täpsustades eelkõige:

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 4 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) trahvisumma määramise üksikasjalikud kriteeriumid;

a) konkreetsed tegurid, mida kohaldatakse trahvi arvutamisel vastavalt lõikele 2, iga järgmise kriteeriumi puhul:

 

i) rikkumise kestus ja sagedus;

 

ii) kas rikkumine on paljastanud tõsiseid või süsteemseid puudusi reitinguagentuuri menetlustes või juhtimissüsteemides või sisekontrollis;

 

iii) kas rikkumine hõlbustas või ajendas finantskuritegu või on muul viisil sellega seostatav;

 

iv) investoritele põhjustatud kahju või kahju ohu suurus;

 

v) rikkumise võimalik mõju asjaomase reitinguagentuuri antud reitingutele;

 

vi) kas rikkumine pandi toime tahtlikult ja teadlikult või ettevaatamatuse tõttu või tahtmatult;

 

vii) saadud kasu või välditud kahju tase, või kasu või kahju tase, mida eeldatavasti saadakse või välditakse, kas otseselt või kaudselt;

 

viii) asjaomase reitinguagentuuri või struktureeritud finantsinstrumendi emitendi või seotud kolmanda isiku majanduslik suutlikkus;

 

ix) kas reitinguagentuuri või struktureeritud finantsinstrumendi emitendi või seotud kolmanda isiku kõrgem juhtkond oli rikkumisest või võimalikust rikkumisest teadlik;

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) abistab komisjoni lõikes 4 osutatud delegeeritud õigusaktide koostamisel.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 4 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktina vastavalt artiklile 38a ning artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimustel vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli rakendamiseks, täpsustades III lisas loetletud rikkumistega seotud trahvide loetelu ja nende trahvide piirmäärasid.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36b – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EVJA taotluse alusel võib komisjon oma otsusega kehtestada artikli 23a lõikes 1 osutatud isikutele perioodilised karistusmaksed, et sundida neid:

1. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) võib kehtestada artikli 23a lõikes 1 osutatud isikutele perioodilised karistusmaksed, et sundida neid:

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Enne kui komisjon teeb otsuse artiklites 36a ja 36b sätestatud trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kohta, annab ta menetlusega seotud isikutele võimaluse esitada ärakuulamiseks oma seisukoht komisjoni vastuväited esilekutsunud küsimustes. Komisjoni otsused võivad põhineda üksnes sellistel vastuväidetel, mille kohta asjaomastel osapooltel on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

1. Enne kui Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) teeb otsuse artiklites 36a ja 36b sätestatud trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kohta, annab ta menetlusega seotud isikutele võimaluse esitada ärakuulamiseks oma seisukoht Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) vastuväited esilekutsunud küsimustes. Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) otsused võivad põhineda üksnes sellistel vastuväidetel, mille kohta asjaomastel osapooltel on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Menetluse käigus tagatakse täielikult asjaomaste isikute õigus kaitsele. Neil on õigus nõuda juurdepääsu komisjoni toimikule tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Juurdepääsuõigus toimikule ei hõlma konfidentsiaalset teavet ega komisjoni ametialaseks kasutuseks ettenähtud dokumente.

2. Menetluse käigus tagatakse täielikult asjaomaste isikute õigus kaitsele. Neil on õigus nõuda juurdepääsu Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) toimikule tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Juurdepääsuõigus toimikule ei hõlma konfidentsiaalset teavet ega Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) ametialaseks kasutuseks ettenähtud dokumente.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus 1060/2009

Artikkel 36d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon avalikustab kõik vastavalt artiklitele 36a ja 36b määratud trahvid ja perioodilised karistusmaksed.

1. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) avalikustab kõik vastavalt artiklitele 36a ja 36b määratud trahvid ja perioodilised karistusmaksed, välja arvatud juhul, kui selline avalikustamine ohustaks tõsiselt finantsturgu või tekitaks asjaomastele osalistele ebaproportsionaalselt suurt kahju.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Kohtul on täielik pädevus läbi vaadata otsused, millega komisjon on määranud trahvid või perioodilised karistusmaksed. Euroopa Kohus võib määratud trahvi või perioodilise karistusmakse tühistada, seda vähendada või suurendada.”

Euroopa Kohtul on täielik pädevus läbi vaadata otsused, millega Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) on määranud trahvid või perioodilised karistusmaksed. Euroopa Kohus võib määratud trahvi või perioodilise karistusmakse tühistada, seda vähendada või suurendada.”

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26

Määrus 1060/2009

Artikkel 38a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 5 lõike 6 kolmandas lõigus, artikli 19 lõikes 2, artikli 36a lõikes 4 ja artiklis 37 osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse alates …* neljaks aastaks õigus võtta vastu artikli 5 lõike 6 kolmandas lõigus, artikli 19 lõikes 2, artikli 36a lõikes 4 ja artiklis 37 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon koostab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne nelja-aastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt sama kestusega ajavahemikeks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu selle vastavalt artiklile 38b tagasi võtab.

 

* Väljaannete talitus, palun lisage käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26

Määrus 1060/2009

Artikkel 38b – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, teavitab sellest teist seadusandjat ja komisjoni vähemalt üks kuu enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta ning tagasivõtmise põhjused.

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26

Määrus 1060/2009

Artikkel 38c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kolme kuu võrra.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26

Määrus 1060/2009

Artikkel 38c – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui selle aja möödudes ei ole ei Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, jõustub see selles nimetatud kuupäeval.

2. Kui selle aja möödudes ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 27 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 39 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

27 a. Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 39a

 

Euroopa järelevalveasutuse (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) aruanne

 

31. detsembriks 2011 hindab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) personali- ja ressursivajadusi, mis tulenevad oma volituste ja ülesannete ülevõtmisest vastavalt käesolevale määrusele, ning esitab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile sellekohase aruande.”

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 29

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 40a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Järelevalve- ja jõustamisalased õigused ja ülesanded reitinguagentuuride valdkonnas, mis on antud liikmesriikide pädevatele asutustele, mis tegutsesid kas päritoluliikmesriigi pädeva asutusena või mitte, või kolleegiumide olemasolu korral kolleegiumidele, lõpetatakse [üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist].

1. Järelevalve- ja jõustamisalased õigused ja ülesanded reitinguagentuuride valdkonnas, mis on antud liikmesriikide pädevatele asutustele, mis tegutsesid kas päritoluliikmesriigi pädeva asutusena või mitte, või kolleegiumide olemasolu korral kolleegiumidele, lõpetatakse 1. juulil 2011.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 29

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 40a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kõik toimikud ja töödokumendid, mis on seotud järelevalve- ja jõustamistegevusega reitinguagentuuride valdkonnas, sealhulgas pooleliolevad läbivaatamised ja jõustamismeetmed, võtab EVJA üle … [üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist].

2. Kõik toimikud ja töödokumendid, mis on seotud järelevalve- ja jõustamistegevusega reitinguagentuuride valdkonnas, sealhulgas pooleliolevad läbivaatamised ja jõustamismeetmed, võtab Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) üle 1. juulil 2011.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 29

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 40a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikes 1 osutatud pädevad asutused ja kolleegiumid tagavad, et kõik olemasolevad andmed ja töödokumendid edastatakse EVJA-le [üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist]. Kõnealused pädevad asutused ja kolleegiumid osutavad EVJA-le samuti igakülgset abi ja annavad nõu, et lihtsustada reitinguagentuuride valdkonna järelevalve- ja jõustamistegevuse tõhusat ülevõtmist ja alustamist.

3. Lõikes 1 osutatud pädevad asutused ja kolleegiumid tagavad, et kõik olemasolevad andmed ja töödokumendid edastatakse Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) sujuva menetluse tagamiseks võimalikult kiiresti ning igal juhul 1. maiks 2011. Kõnealused pädevad asutused ja kolleegiumid osutavad Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) samuti igakülgset abi ja annavad nõu, et lihtsustada reitinguagentuuride valdkonna järelevalve- ja jõustamistegevuse tõhusat ülevõtmist ja alustamist.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 29

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 40a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. EVJA tegutseb lõikes 1 osutatud pädevate asutuste ja kolleegiumide õigusjärglasena kõigis haldus- ja õigusmenetlustes, mis tulenevad järelevalve- ja jõustamistegevusest, mida sooritati vastavalt käesolevale määrusele enne [üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist].

4. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) tegutseb lõikes 1 osutatud pädevate asutuste ja kolleegiumide õigusjärglasena kõigis haldus- ja õigusmenetlustes, mis tulenevad järelevalve- ja jõustamistegevusest, mida sooritati vastavalt käesolevale määrusele 1. juulil 2011.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 29

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 40a – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Käesoleva artikli lõikes 1 osutatud pädeva asutuse poolt teostatud I peatüki kohased reitinguagentuuride registreerimised kehtivad ka pärast pädevuse üleandmist Euroopa järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus).

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 29

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 40a – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Kui lõikes 1 osutatud pädeva asutuse otsuse (mis on tehtud vastavalt käesolevale määrusele) kohtulik läbivaatamine on pooleli [üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist], viiakse kohtuasi üle Üldkohtusse, välja arvatud juhul, kui kohus, kes vaatab liikmesriigis kõnealuse otsuse läbi, teeb otsuse kahe kuu jooksul pärast [üks kuu pärast käesoleva määruse jõustumist].”

5. Kui lõikes 1 osutatud pädeva asutuse otsuse (mis on tehtud vastavalt käesolevale määrusele) kohtulik läbivaatamine on 1. juulil 2011. aastal pooleli, viiakse kohtuasi üle Üldkohtusse, välja arvatud juhul, kui kohus, kes vaatab liikmesriigis kõnealuse otsuse läbi, teeb otsuse hiljemalt 1. septembriks 2011.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 29

Määrus 1060/2009

Artikkel 40a – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Euroopa järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) viib hiljemalt 1. juuliks 2014 ja oma pideva järelevalvetegevuse raames läbi vähemalt ühe uurimise iga tema järelevalvepädevusse kuuluva reitinguagentuuri kohta.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa I – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Lisa I – jagu E – jaotis II – punkt 2 − alapunkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) E jao II jaotise punktile 2 lisatakse järgmine alapunkt:

 

„b a) aasta jooksul antud krediidireitingute loetelu, millest on näha omaalgatuslike krediidireitingute osakaal.”

Selgitus

Regulaarselt esitatav ülevaade, milles seatakse kõrvuti tellitud ja omaalgatuslikud krediidireitingud, on mõeldud selleks, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus saaks kontrollida, kas on antud nõutaval hulgal soovimatuid krediidireitinguid.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

II lisa

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Lisa III – jaotis III – punkt m

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m) Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 4, jättes avaldamata oma põhimõtted ja menetlused soovimatute krediidireitingute puhul.

m) Reitinguagentuur rikub artikli 10 lõiget 4, jättes avaldamata oma põhimõtted ja menetlused krediidireitingute puhul.

Selgitus

Regulaarselt esitatav ülevaade, milles seatakse kõrvuti tellitud ja omaalgatuslikud krediidireitingud, on mõeldud selleks, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus saaks kontrollida, kas on antud nõutaval hulgal soovimatuid krediidireitinguid. Määrus (EÜ) nr 1060/2009

SELETUSKIRI

Ülemaailmne finantskriis, mille tekkimisel oli oma panus ka reitinguagentuuridel, näitas vajadust luua reitinguagentuuride järelevalvemehhanism.

Sellel eesmärgil võeti 2009. aastal vastu määrus (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta. See võimaldas luua Euroopa tasandil süsteemi Euroopa Liidus kasutatavaid reitinguid väljastavate reitinguagentuuride registreerimiseks ja järelevalveks. Sellega kehtestatakse ühtlasi tingimused kolmandate riikide agentuuride väljastatud reitingute kasutamiseks Euroopa Liidus, rakendades samaväärsuse ja reitingute kinnitamise kahekordset süsteemi.

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 vastuvõtmisele eelnenud arutelude käigus rõhutas raportöör, et tuleb kehtestada integreeritud järelevalve reitinguagentuuride üle ja ühine kontroll nende toodete üle ELi tasandil. See põhimõte leidis toetust ja komisjon koostas selleteemalise õigusakti ettepaneku.

1. jaanuaril 2011 jõustuv Euroopa järelevalve ülesehituse kohta saavutatud kokkulepe teeb reitinguagentuuride tulemusliku järelevalve võimalikuks. Määruses (EÜ) nr [...], millega asutatakse EVJA, rõhutatakse, et see amet rakendab oma järelevalvevolitusi eelkõige reitinguagentuuride suhtes.

Euroopa Komisjon esitas 2. juunil 2010 ettepaneku muuta määrust (EÜ) nr 1060/2009. Ettepaneku peamine eesmärk on korraldada reitinguagentuuride akrediteerimine ja järelevalve EVJA poolt. Sellele ametile antakse järelevalvevolitused, aga ka volitused uurimisi läbi viia, samuti on tal õigus määrata karistused käesoleva määruse rakendamata jätmise eest.

Raportöör tunneb suurt heameelt Euroopa Komisjoni lähenemise üle sellele küsimusele.

Raportöör soovitab keskenduda EVJA kaasamisele agentuuride järelevalvesse ja selle uute ülesannete ning volituste kindlaksmääramisele. Õigupoolest on väga tähtis, et EVJA saaks alates asutamisest rakendada oma pädevusi ja tagada usaldusväärse järelevalve Euroopa Liidus tegutsevate reitinguagentuuride üle ning nende kolmandate riikide agentuuride üle, kelle reitingud on Euroopa Liidus lubatud.

Komisjon esitab ühtlasi 2011. aastal ettepanekud reitinguid käsitleva mitme lisameetme kohta. Parlament võtab vahepeal vastu algatusraporti, mis sisaldab ettepanekuid selles küsimuses.

Tuleks rõhutada, et ka Ameerika Ühendriigid on otsustanud kehtestada selles valdkonnas rangemad järelevalve eeskirjad. Komisjon on võtnud seda arvesse, et valmistuda hilisemaks rahvusvaheliseks ühtlustamiseks.

Neid asjaolusid arvestades piirdutakse muudatusettepanekutes teksti täpsustamise või selgitamisega, eelkõige seoses EVJA volitustega suhetes riikide pädevate asutustega.

Lissaboni lepingus on ette nähtud uued õiguslikud vahendid. Seega võimaldab määruse (EÜ) nr 1060/2009 muutmine lepingu artikli 290 kohaselt kehtestada delegeeritud õigusaktid komiteemenetluse asemel. Selle uue menetlusega tagatakse parem Euroopa Parlamendi kontroll nende aktide üle, mille ta soovib ilmsel tõhususe eesmärgil delegeerida Euroopa komisjonile.

õiguskomisjonI ARVAMUS (28.10.2010)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta
(KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

Arvamuse koostaja: Klaus-Heiner Lehne

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a) Euroopa Liit peaks uurima, kas on võimalik luua avalik-õiguslik Euroopa reitinguagentuur, mille põhieesmärk on koostada sõltumatuid ja erapooletuid reitinguid, mida ei mõjutaks ega piiraks ärilised kaalutlused; agentuur peaks kaaluma selle väärtuslikkust ja kulusid, kui koostada kohustuslik teine reiting igale reitingule, mille on koostanud Euroopa Liidus registreeritud ja tegutsev reitinguagentuur;

Selgitus

Die Branche der Ratingagenturen ist höchst konzentriert und nur wenige Unternehmen teilen sich den Markt. Diese Unternehmen sind privatwirtschaftliche Unternehmen und dementsprechend auf die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet. Um Ratings, die frei vom Gewinnmaximierungsgedanken erstellt werden zu gewährleisten, sollte die Europäische Union die Einrichtung einer öffentlichen Ratingagentur in Erwägung ziehen. Bereits jetzt sind bei der EZB von den Nationalbanken der Mitgliedstaaten Bewertungsabteilungen eingerichtet. Ein zweites Rating von einer öffentlichen Europäischen Ratingagentur sollte für mehr Sicherheit sorgen.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet vahetult finantsturu osalistelt. Liikmesriikide ametiasutused peaksid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust selliste taotluste jõustamisel aitama.

(11) Ülesannete tõhusaks täitmiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet vahetult finantsturu osalistelt. Liikmesriikide ametiasutused peaksid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust selliste taotluste jõustamisel aitama ning tagama, et vajalik teave oleks viivitamata kättesaadav.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Oma järelevalvevolituste tõhusaks kasutamiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel olema õigus teostada uurimisi ja kohapealseid kontrolle. Järelevalvevolituste rakendamisel peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus andma isikutele, kelle suhtes kohaldatakse menetlust, võimaluse esitada oma seisukohti, et nende kaitseõigus oleks tagatud.

(12) Oma järelevalvevolituste tõhusaks kasutamiseks peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel olema õigus teostada uurimisi ja kohapealseid kontrolle. Järelevalve- ja uurimisvolituste rakendamisel peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus oma menetluste täitmisel järgima täielikult nende isikute ja krediidiasutuste kaitseõigusi, kelle suhtes kohaldatakse menetlust, tagades ametisaladuse hoidmise vastavalt asukohariigi eeskirjadele.

Selgitus

Professional secrecy and the legally privileged status of the profession of lawyer constitute a principle generally recognised in the Member States. Everyone has the right to consult a lawyer in order to obtain counsel, and this must happen on a strictly confidential basis. The lawyer's obligation related to professional secrecy serves the judicial interest of the administration. The ECJ has in two cases stressed the importance of legal privilege for the continuity of legal procedures. A competent authority invested with the powers proposed in the amendment could seriously undermine legal confidentiality and legal privilege.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks saama esitada komisjonile ettepaneku kohaldada perioodilisi karistusmakseid. Perioodiliste karistusmaksete eesmärk peaks olema, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tuvastatud rikkumised lõpetatakse, esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse küsitud täielik ja õige teave ning reitinguagentuurid ja muud isikud alluvad uurimisele. Hoiatamise eesmärgil ning selleks, et sundida reitinguagentuure järgima määruse nõudeid, peaks komisjon saama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse taotluse alusel kehtestada trahve, kui on kas tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu rikutud määruse mõnda konkreetset sätet. Trahv on hoiatav ning proportsionaalne rikkumise laadi ja tõsiduse, rikkumise kestuse ning asjaomase reitinguagentuuri majandusliku suutlikkusega. Komisjonil tuleks sätestada delegeeritud õigusaktis üksikasjalikud kriteeriumid trahvisumma kehtestamiseks ja trahvidega seotud menetluslikud aspektid. Liikmesriikidele peaks jääma üksnes pädevus sätestada ja rakendada eeskirju, mis käsitlevad karistusi, mida kohaldatakse finantseerimisasutuste suhtes, kes rikuvad kohustust kasutada regulatiivsetel eesmärkidel ainult neid krediidireitinguid, mille on andnud käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuurid.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks saama kohaldada perioodilisi karistusmakseid. Perioodiliste karistusmaksete eesmärk peaks olema, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tuvastatud rikkumised lõpetatakse, esitatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse küsitud täielik ja õige teave ning reitinguagentuurid ja muud isikud alluvad uurimisele. Hoiatamise eesmärgil ning selleks, et sundida reitinguagentuure järgima määruse nõudeid, peaks komisjon saama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse taotluse alusel kehtestada trahve, kui on kas tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu rikutud määruse mõnda konkreetset sätet. Trahv on hoiatav ning proportsionaalne rikkumise laadi ja tõsiduse, rikkumise kestuse ning asjaomase reitinguagentuuri majandusliku suutlikkusega. Komisjonil tuleks sätestada delegeeritud õigusaktis üksikasjalikud kriteeriumid trahvisumma kehtestamiseks ja trahvidega seotud menetluslikud aspektid. Liikmesriikidele peaks jääma üksnes pädevus sätestada ja rakendada eeskirju, mis käsitlevad karistusi, mida kohaldatakse finantseerimisasutuste suhtes, kes rikuvad kohustust kasutada regulatiivsetel eesmärkidel ainult neid krediidireitinguid, mille on andnud käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuurid.

Selgitus

Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusel on õigus agentuure karistada, muuhulgas nende registreerimine tühistada (kõige rangem meede), peaks tema pädevuses olema ka trahvi määramise õigus, lähtuvalt põhimõttest „rohkem hõlmab ka vähemat“. Trahvimispädevuse jätmine EVJA-le peaks suurendama ka objektiivsust.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Komisjonile tuleks anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290 seoses kolmandate riikide õigus- ja järelevalveraamistiku vastavuse hindamise kriteeriumide muutmise ja täiendava täpsustamisega, et võtta arvesse arenguid finantsturgudel, tasusid käsitlevate eeskirjade vastuvõtmist ning lisade muudatust.

(18) Et võtta arvesse arenguid finantsturgudel, tasusid käsitlevate eeskirjade vastuvõtmist ning lisade muudatust, tuleks komisjonile anda volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290 seoses kolmandate riikide õigus- ja järelevalveraamistiku vastavuse hindamise kriteeriumide muutmise ja täiendava täpsustamisega. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistustöö käigus läbi asjakohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil.

 

Komisjon peab delegeeritud õigusaktide koostamisel ja ettevalmistamisel tagama teabe ning vajalike dokumentide varajase ja pideva edastamise Euroopa Parlamendile ning nõukogule.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Põhjendus 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1) Põhjendus 8 asendatakse järgmisega:

 

"(8) Reitinguagentuurid peaksid kohaldama Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni reitinguagentuuridele välja antud tegevusjuhendi (IOSCO juhend) põhimõtteid. 2006. aastal kutsus komisjoni teatis krediidireitinguasutuste kohta [11] Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komiteed (CESR) (asutatud komisjoni otsusega 2009/77/EÜ) [12] üles jälgima IOSCO juhendist kinnipidamist ning igal aastal sellest komisjonile aru andma.”

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 5 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon täpsustab või muudab teise lõigu punktides a, b ja c sätestatud kriteeriume, et võtta arvesse muutusi finantsturgudel. Need meetmed võetakse vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklile 38a ning kohaldades artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimusi.”

Komisjonile antakse volitus võtta käesoleva artikli alusel vastu delegeeritud õigusakte, millega veelgi täpsustatakse või muudetakse teise lõigu punktides a, b ja c sätestatud kriteeriume, et võtta arvesse muutusi finantsturgudel.”

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 6 – lõige 4 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Artiklile 6 lisatakse lõige 4:

 

"4. Reitinguagentuurid saavad tulu reitingute kasutajatelt. Nad ei saa tulu hinnatavatelt ettevõtetelt ega nendega seotud kolmandatelt osapooltelt.”

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 7 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Artikli 7 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

"5. Krediidireitingu analüütikute ja krediidireitinguid heakskiitvate isikute tasustamine ja soorituse hindamine ei tohi sõltuda tulust, mida reitinguagentuur saab hinnatavatelt ettevõtetelt või seotud kolmandatelt isikutelt reitingule lisanduvate teenuste eest.”

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 3 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c. Artikli 8 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

"5. Reitinguagentuur jälgib krediidireitinguid ja vaatab reitingud ning meetodid läbi järjepidevalt ja vähemalt iga poole aasta tagant, eelkõige krediidireitingut mõjutada võivate oluliste muutuste korral. Reitinguagentuur kehtestab sisekorra, et jälgida makromajanduslike ja finantsturgude tingimustes toimunud muutuste mõju krediidireitingutele.”

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. EVJA võib uurida eri krediidireitinguagentuuride poolt sama struktureeritud finantsinstrumendi kohta antud reitingute olulisi erinevusi ning võib kontrollida, kas kõnealune juhtum nõuab käesoleva määruse kohaseid meetmeid.

Selgitus

Sellist laadi erinevused on investorite jaoks ohtlikud ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus peaks uurima nende põhjuseid ja võtma vastavad meetmed.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8b – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) struktureeritud finantsinstrumentide nimekiri, millele ta on andmas krediidireitingut, märkides ära struktureeritud finantsinstrumendi liigi, emitendi nime ja reitingu andmise protsessi algatamise kuupäeva;

a) struktureeritud finantsinstrumentide nimekiri, millele ta on andmas krediidireitingut, märkides ära struktureeritud finantsinstrumendi liigi, emitendi nime ja reitingu andmise protsessi algatamise kuupäeva, samuti kogu teabe, mida asjaomane krediidireitinguagentuur kasutas struktureeritud finantstoote kohta väljastatud krediidireitingu andmiseks ja/või jälgimiseks.

Selgitus

Eesmärk on tagada tõhus püsimine maksimaalse läbipaistvuse tingimustes.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Samasugune juurdepääs samadel tingimustel tuleb tagada pädevatele riiklikele asutustele.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Oluliste tööülesannete allhanke korras tellimine ei või toimuda viisil, mis kahjustab oluliselt reitinguagentuuri sisekontrolli kvaliteeti ja EVJA võimet teostada järelevalvet selle üle, kas reitinguagentuur täidab käesoleva määruse kohaseid kohustusi.

Oluliste tööülesannete allhanke korras tellimine ei või toimuda viisil, mis kahjustab oluliselt reitinguagentuuri sisekontrolli kvaliteeti ja EVJA võimet teostada järelevalvet selle üle, kas reitinguagentuur täidab käesoleva määruse kohaseid kohustusi. Allhange avalikustatakse.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 10 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 10 lõige 6 asendatakse järgmisega:

"6. Reitinguagentuur ei kasuta EVJA ega ühegi pädeva asutuse nime viisil, millest võiks järeldada või jääda mulje, nagu oleks asjaomane asutus andnud reitinguagentuuri antud krediidireitingutele või mis tahes krediidireitingualasele tegevusele kinnituse või heakskiidu.”

välja jäetud

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a. Artikkel 13 asendatakse järgmisega:

 

„Artikkel 13

Avaldamistasud

 

Reitinguagentuur ei küsi artiklite 8 ja 9, artikli 10 lõike 4 ja ning artiklite 11 ja 12 kohaselt antava teabe eest tasu.”

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 7 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 13 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b. Lisatakse järgmine artikkel 13 a:

 

„Artikkel 13 a

Reitingutasud

 

Komisjon esitab enne 1. jaanuarit 2012 aruande, mis sisaldab uuringut reitingutasude võimaliku ühtlustamise ning liidu kindlaksmääratud reitingutasude süsteemi kodifitseerimise eeliste ja puuduste kohta. Komisjon viib vajadusel läbi avaliku arutelu. Kui komisjon peab seda asjakohaseks, esitab ta antud aruande põhjal õigusakti ettepaneku.”

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 19 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidena vastavalt artiklile 38a vastu määruse tasude kohta. Selles määratakse kindlaks eelkõige tasude liik ning tasude maksmise juhud, summad ja nende tasumise viis. Reitinguagentuurilt võetava tasu suurus on proportsionaalne reitinguagentuuri suuruse ja majandusliku tugevusega.

2. Komisjonile antakse volitus võtta käesoleva artikli alusel vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad tasude reguleerimist. Selles määratakse kindlaks eelkõige tasude liik ning tasude maksmise juhud, summad ja nende tasumise viis. Reitinguagentuurilt võetava tasu suurus on proportsionaalne reitinguagentuuri suuruse ja majandusliku tugevusega.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 9

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 20

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Registreerimise kehtetuks tunnistamine

Registreerimise tühistamine, annulleerimine ja kehtetuks tunnistamine

1. EVJA tunnistab reitinguagentuuri registreerimise kehtetuks, kui reitinguagentuur:

a) loobub selgesõnaliselt registreerimisest või ei ole eelneva kuue kuu jooksul krediidireitinguid andnud;

1. EVJA tühistab reitinguagentuuri registreerimise, kui reitinguagentuur loobub selgesõnaliselt registreerimisest või ei ole eelneva kuue kuu jooksul krediidireitinguid andnud.

b) on registreeritud valeandmete esitamise alusel või muul ebaseaduslikul viisil;

EVJA annulleerib reitinguagentuuri registreerimise, kui reitinguagentuur on registreeritud valeandmete esitamise alusel või muul ebaseaduslikul viisil.

 

EVJA tunnistab reitinguagentuuri registreerimise kehtetuks, kui reitinguagentuur:

c) ei täida enam tingimusi, mille alusel ta registreeriti; või

i) ei täida enam tingimusi, mille alusel ta registreeriti; või

d) on tõsiselt või korduvalt rikkunud käesoleva määruse sätteid, mis reguleerivad reitinguagentuuride tegutsemise tingimusi.

ii) on tõsiselt või korduvalt rikkunud käesoleva määruse sätteid, mis reguleerivad reitinguagentuuride tegutsemise tingimusi.

2. Kui sellise liikmesriigi pädev asutus, kus asjaomase reitinguagentuuri antud krediidireitinguid kasutatakse, leiab, et üks lõikes 1 osutatud tingimustest on täidetud, võib ta paluda EVJA-l kontrollida, kas registreerimise kehtetuks tunnistamise tingimused on täidetud. Kui EVJA otsustab asjaomase reitinguagentuuri registreerimise jätta kehtetuks tunnistamata, esitab ta täieliku põhjenduse.

2. Kui sellise liikmesriigi pädev asutus, kus asjaomase reitinguagentuuri antud krediidireitinguid kasutatakse, leiab, et üks lõikes 1 osutatud tingimustest on täidetud, võib ta paluda EVJA-l kontrollida, kas registreerimise tühistamise, annulleerimine või kehtetuks tunnistamise tingimused on täidetud. Kui EVJA otsustab asjaomase reitinguagentuuri registreerimise jätta tühistamata, annulleerimata või kehtetuks tunnistamata, esitab ta täieliku põhjenduse.

3. Registreerimise kehtetuks tunnistamise otsus jõustub koheselt kogu Euroopa Liidus ja selle puhul võetakse arvesse artikli 24 lõikes 2 sätestatud krediidireitingute kasutamise üleminekuperioodi.”

3. Registreerimise tühistamise, annulleerimise või kehtetuks tunnistamise otsus jõustub koheselt kogu Euroopa Liidus ja selle puhul võetakse arvesse artikli 24 lõikes 2 sätestatud krediidireitingute kasutamise üleminekuperioodi.”

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 2b3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EVJA võib teostada kõik vajalikud uurimised seoses artikli 23a lõikes 1 osutatud isikutega. Sel eesmärgil antakse ametnikele ja muudele EVJA volitatud isikutele õigus:

1. EVJA võib teostada seoses artikli 23a lõikes 1 osutatud isikutega uurimisi, mis on vajalikud talle käesoleva määrusega pandud kohustuste täitmiseks. Sel eesmärgil antakse ametnikele ja muudele EVJA volitatud isikutele õigus:

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 23b – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. EVJA suhtes kohaldatavate eeskirjade puudumisel toimub uurimine kooskõlas selle territooriumi eeskirjadega, kus uurimine toimub.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 13

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 23c – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Ametnikud ja muud isikud, keda EVJA on volitanud teostama kohapealset kontrolli, kasutavad oma õigusi, esitades kirjaliku volituse, milles täpsustatakse kontrolli sisu ja eesmärk ning artiklis 36b sätestatud perioodilised karistusmaksed puhuks, kui asjaomased isikud ei allu kontrollimisele. Aegsasti enne kontrollimist teavitab EVJA kontrollimisest selle liikmesriigi pädevat asutust, mille territooriumil kontrollimine toimub.

3. Ametnikud ja muud isikud, keda EVJA on volitanud teostama kohapealset kontrolli, kasutavad oma õigusi, esitades kirjaliku volituse, milles täpsustatakse kontrolli sisu ja eesmärk, kontrolli läbi viima määratud isikud ja nende ametikoht asutuses ning artiklis 36b sätestatud perioodilised karistusmaksed puhuks, kui asjaomased isikud ei allu kontrollimisele. Aegsasti enne kontrollimist teavitab EVJA kontrollimisest selle liikmesriigi pädevat asutust, mille territooriumil kontrollimine toimub.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 1 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) kehtestada trahvid ja karistused vastavalt artiklitele 36a ja 36b;

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) kümmet tööpäeva, kui sama finantsinstrumendi või ettevõtte kohta on olemas krediidireiting, mille on andnud teine käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuur; või

a) kümmet tööpäeva alates otsuse avaldamisest EVJA veebilehel vastavalt lõikele 4, kui sama finantsinstrumendi või ettevõtte kohta on olemas krediidireiting, mille on andnud teine käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuur; või

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 3 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) kolme kuud, kui samal finantsinstrumendil või ettevõttel ei ole krediidireitingut, mille on andnud muud käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuurid.

b) kolme kuud alates otsuse avaldamisest EVJA veebilehel vastavalt lõikele 4, kui samal finantsinstrumendil või ettevõttel ei ole krediidireitingut, mille on andnud muud käesoleva määruse kohaselt registreeritud reitinguagentuurid.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 14

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 24 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. Kui karistusotsus vaidlustatakse, tuleb otsuse avaldamine peatada kuni apellatsioonikaebuse kohta otsuse tegemiseni.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EVJA taotluse alusel võib komisjon oma otsusega määrata reitinguagentuurile trahvi, juhul kui reitinguagentuur on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu sooritanud ühe III lisas loetletud rikkumistest.

1. EVJA võib oma otsusega määrata reitinguagentuurile trahvi, juhul kui reitinguagentuur on tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu sooritanud ühe III lisas loetletud rikkumistest.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 4 selgitust.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36a – lõige 4 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktina vastavalt artiklile 38a vastu üksikasjalikud eeskirjad käesoleva artikli rakendamiseks, täpsustades eelkõige:

4. Komisjonile antakse volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad üksikasjalike eeskirjade vastuvõtmist käesoleva artikli rakendamiseks, täpsustades eelkõige:

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36b – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. EVJA taotluse alusel võib komisjon oma otsusega kehtestada artikli 23a lõikes 1 osutatud isikutele perioodilised karistusmaksed, et sundida neid:

1. EVJA võib oma otsusega kehtestada artikli 23a lõikes 1 osutatud isikutele perioodilised karistusmaksed, et sundida neid:

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 4 selgitust.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36c – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Enne kui komisjon teeb otsuse artiklites 36a ja 36b sätestatud trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kohta, annab ta menetlusega seotud isikutele võimaluse esitada ärakuulamiseks oma seisukoht komisjoni vastuväited esilekutsunud küsimustes. Komisjoni otsused võivad põhineda üksnes sellistel vastuväidetel, mille kohta asjaomastel osapooltel on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

1. Enne kui EVJA teeb otsuse artiklites 36a ja 36b sätestatud trahvide ja perioodiliste karistusmaksete kohta, annab ta menetlusega seotud isikutele võimaluse esitada ärakuulamiseks oma seisukoht EVJA vastuväited esilekutsunud küsimustes. EVJA otsused võivad põhineda üksnes sellistel vastuväidetel, mille kohta asjaomastel osapooltel on olnud võimalik esitada oma seisukoht.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 4 selgitust.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36c – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Menetluse käigus tagatakse täielikult asjaomaste isikute õigus kaitsele. Neil on õigus nõuda juurdepääsu komisjoni toimikule tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi. Juurdepääsuõigus toimikule ei hõlma konfidentsiaalset teavet ega komisjoni ametialaseks kasutuseks ettenähtud dokumente.

2. Menetluse käigus tagatakse täielikult asjaomaste isikute õigus kaitsele. Neil on õigus nõuda juurdepääsu EVJA toimikule tingimusel, et võetakse arvesse teiste isikute õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

 

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36d – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjon avalikustab kõik vastavalt artiklitele 36a ja 36b määratud trahvid ja perioodilised karistusmaksed.

1. EVJA avalikustab kõik vastavalt artiklitele 36a ja 36b määratud trahvid ja perioodilised karistusmaksed.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 4 selgitust.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36 d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 36 d a

 

Nõuandemenetlus

 

Komisjon avaldab hiljemalt 1. juuniks 2011 otsuse, millega kehtestatakse ja määratakse kindlaks tingimused, mis on seotud:

a) sõltumatu nõuandekomiteega, millega EVJA peab konsulteerima enne artikli 24 kohaste otsuste vastuvõtmist ning komisjon enne artikli 36a ja 36b kohaste otsuste vastuvõtmist;

b) kuulamist läbiviiva ametnikuga, kes tagab õiguse saada ärakuulatud käesoleva määruse kohastes menetlustes, mis puudutavad EVJA-t ja/või komisjoni.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 24

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 36 e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Euroopa Kohtul on täielik pädevus läbi vaadata otsused, millega komisjon on määranud trahvid või perioodilised karistusmaksed. Euroopa Kohus võib määratud trahvi või perioodilise karistusmakse tühistada, seda vähendada või suurendada.”

 

Euroopa Kohtul on täielik pädevus läbi vaadata otsused, millega EVJA on määranud trahvid või perioodilised karistusmaksed. Euroopa Kohus võib määratud trahvi või perioodilise karistusmakse tühistada, seda vähendada või suurendada.”

 

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 4 selgitust.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 25

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 37

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta lisasid delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklile 38a ning artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimustele, et võtta arvesse muutusi, sealhulgas rahvusvahelisi muutusi finantsturgudel eelkõige seoses uute finantsinstrumentidega.

Komisjonile antakse volitus võtta käesoleva artikli alusel vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad lisade muudatusi, et võtta arvesse muutusi, sealhulgas rahvusvahelisi muutusi finantsturgudel eelkõige seoses uute finantsinstrumentidega.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 38a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

26. Lisatakse artiklid 38a, 38b ja 38c:

„Volituste delegeerimine

26. Lisatakse artikkel 38a:

Artikkel 38a

„Artikkel 38a

Delegeeritud volituste rakendamine

Delegeeritud volituste rakendamine

1. Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artikli 5 lõike 6 kolmandas lõigus, artikli 19 lõikes 2, artikli 36a lõikes 4 ja artiklis 37 osutatud delegeeritud õigusakte.

1. Õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

2. Volitused delegeeritakse määramata ajaks.

3. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 38b ja 38c sätestatud tingimusi.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 5 lõike 6 kolmandas lõigus, artikli 19 lõikes 2, artikli 36a lõikes 4 ja artiklis 37 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 5 lõike 6 kolmanda lõigu, artikli 19 lõike 2, artikli 36a lõike 4 ja artikli 37 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole sellele kahekuulise ajavahemiku jooksul vastuväidet esitanud või Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teavitanud komisjoni sellest, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda ajavahemikku kahe kuu võrra pikendada.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 38b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 38b

Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 5 lõike 6 kolmandas lõigus, artikli 19 lõikes 2, artikli 36a lõikes 4 ja artiklis 37 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta.

välja jäetud

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, teavitab sellest teist seadusandjat ja komisjoni vähemalt üks kuu enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mida ta soovib tagasi võtta ning tagasivõtmise põhjused.

 

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

 

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 26

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

Artikkel 38c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 38c

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväiteid kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe kuu võrra.

välja jäetud

2. Kui selle aja möödudes ei ole ei Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, jõustub see selles nimetatud kuupäeval.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne kõnealuse ajavahemiku möödumist juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad teatanud komisjonile oma kavatsusest jätta vastuväited esitamata.

 

3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab vastu võetud delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväite esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.”

 

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 1 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

VI lisa – 3. osa – punkt 1 – alapunkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 1 a

Direktiivi 2006/48/EÜ muudatused

 

Direktiivi 2006/48/EÜ VI lisa muudetakse järgmiselt:

 

1. 3. osas asendatakse punkti 1 alapunkt 2 järgmisega:

 

2. Krediidiasutus, kes otsustab kasutada aktsepteeritud reitinguagentuuri antud krediidihinnanguid teatud riskipositsiooni klassi suhtes, peab kasutama neid hinnanguid järjepidevalt kõikide sellesse klassi kuuluvate riskipositsioonide suhtes. Lisaks peab krediidiasutus kasutama vähemalt ühte taotlemata krediidihinnangut.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

1. lisa – punkt 1 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1060/2009

I lisa – B jagu – punkt 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

B jao punkt 2 jäetakse välja.

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) muutmine

Viited

KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Vastutav komisjon

ECON

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

23.6.2010

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Klaus-Heiner Lehne

23.6.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.9.2010

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.10.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) muutmine

Viited

KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.6.2010

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

23.6.2010

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

23.6.2010

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jean-Paul Gauzès

15.6.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

8.7.2010

5.10.2010

26.10.2010

9.11.2010

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

4

7

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

Esitamise kuupäev

25.11.2010