JELENTÉS a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

25.11.2010 - (COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Jean-Paul Gauzès


Eljárás : 2010/0160(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0340/2010

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0289),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0143/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0340/2010),

1.  jóváhagyja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2009. június 19-i következtetéseiben az Európai Tanács azt ajánlotta, hogy jöjjön létre a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere, amely az új európai felügyeleti hatóságokkal – az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal – együttműködő nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából állna, és amelynek célja a nemzeti felügyelet minőségének és következetességének javítása, a határokon átnyúló csoportok felügyeletének javítása felügyeleti kollégiumok létrehozása révén, és egy, a belső piac valamennyi pénzügyi piaci szereplőjére alkalmazandó egységes európai szabálykönyv létrehozása. A Tanács kiemelte, hogy a hitelminősítő intézetek tekintetében felügyeleti hatáskört kell biztosítani az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság számára. A Bizottságnak ugyanakkor meg kell tartania a Szerződésekkel kapcsolatos végrehajtási hatáskörét, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés VII. címének 1. fejezetében foglalt versenyszabályok és a végrehajtásukra elfogadott rendelkezések tekintetében.

(3) 2009. június 19-i következtetéseiben az Európai Tanács azt ajánlotta, hogy jöjjön létre a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere, amely az új európai felügyeleti hatóságokkal – az európai felügyeleti hatósággal (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatósággal (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatósággal (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) – együttműködő nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából állna, és amelynek célja a nemzeti felügyelet minőségének és következetességének javítása, a határokon átnyúló csoportok felügyeletének javítása felügyeleti kollégiumok létrehozása révén, és egy, a belső piac valamennyi pénzügyi piaci szereplőjére alkalmazandó egységes európai szabálykönyv létrehozása. A Tanács kiemelte, hogy a hitelminősítő intézetek tekintetében felügyeleti hatáskört kell biztosítani az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság számára. A Bizottságnak ugyanakkor meg kell tartania a Szerződésekkel kapcsolatos végrehajtási hatáskörét, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés VII. címének 1. fejezetében foglalt versenyszabályok és a végrehajtásukra elfogadott rendelkezések tekintetében. Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a(z) …/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1 létrejött.

 

1 HL L ...

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság fellépésének hatókörét célszerű egyértelműen meghatározni annak érdekében, hogy a pénzügyi piac szereplői azonosíthassák a hitelminősítő intézetek tevékenységi területén illetékes hatóságot. Így indokolt, hogy az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság általános illetékességgel rendelkezzen a nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vétele és folyamatos felügyelete tekintetében.

(4) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) illetékességének hatókörét célszerű egyértelműen meghatározni annak érdekében, hogy a pénzügyi piac szereplői azonosíthassák a hitelminősítő intézetek tevékenységi területén illetékes hatóságot. Így indokolt, hogy az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) kizárólagos hatáskörébe tartozzon a nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek nyilvántartásba vétele és folyamatos felügyelete.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A hitelminősítő intézetek közötti verseny élénkítése, a „kibocsátó fizet” modellben rejlő – különösen a strukturált pénzügyi eszközök minősítésével kapcsolatban elterjedt – összeférhetetlenségek elkerülése, és a strukturált pénzügyi eszközök minősítése átláthatóságának és színvonalának emelése érdekében a nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetek számára célszerű hozzáférési jogot adni a versenytársaik által éppen minősített strukturált pénzügyi eszközök jegyzékéhez. Az ilyen minősítésekre vonatkozó információt a kibocsátónak vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik félnek kell rendelkezésre bocsátania azzal a céllal, hogy elősegítse a strukturált pénzügyi eszközökre vonatkozó nem kezdeményezett hitelminősítések kibocsátását. A nem kezdeményezett hitelminősítések kibocsátásával ösztönözhető, hogy a strukturált pénzügyi eszközök értékeléséhez többféle minősítést használjanak. A weboldalakhoz csak akkor kell hozzáférést biztosítani, ha a hitelminősítő intézet biztosítani tudja a kért információk bizalmas jellegét.

(5) A hitelminősítő intézetek közötti verseny élénkítése, a „kibocsátó fizet” modellben rejlő – különösen a pénzügyi eszközök minősítésével kapcsolatban elterjedt – összeférhetetlenségek elkerülése, és a pénzügyi eszközök minősítése átláthatóságának és színvonalának emelése érdekében a nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetek számára célszerű lehetővé tenni a hozzáférést a kijelölt versenytársaik által éppen minősített pénzügyi eszközökkel kapcsolatos információkhoz, hogy képesek legyenek ők maguk is nem kezdeményezett hitelminősítést készíteni. A nem kezdeményezett hitelminősítések kibocsátásával ösztönözhető, hogy a pénzügyi eszközök értékeléséhez többféle minősítést használjanak. A weboldalakhoz csak akkor kell hozzáférést biztosítani, ha a hitelminősítő intézet biztosítani tudja a kért információk bizalmas jellegét.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Kötelességei eredményes teljesítése céljából az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot indokolt feljogosítani arra, hogy a szükséges információkat közvetlenül a pénzügyi piac szereplőitől kérje ki. A tagállamok hatóságait célszerű kötelezni arra, hogy támogassák az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot az ilyen megkeresések teljesítésében.

(11) Kötelességei eredményes teljesítése céljából az európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) indokolt feljogosítani arra, hogy a szükséges információkat közvetlenül a pénzügyi piac szereplőitől kérje ki. A tagállamok hatóságait célszerű kötelezni arra, hogy támogassák az európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) az ilyen megkeresések teljesítésében, továbbá biztosítaniuk kell, hogy a szükséges információt késedelem nélkül rendelkezésre tudják bocsátani.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Felügyeleti hatáskörei eredményes teljesítése céljából az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot indokolt feljogosítani arra, hogy vizsgálatokat és helyszíni ellenőrzéseket végezzen. Felügyeleti hatáskörei gyakorlása során az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak a védekezéshez való jog tiszteletben tartása miatt meghallgatási lehetőséget kell adnia az eljárások alanyai számára.

(12) Felügyeleti hatáskörei eredményes teljesítése céljából az európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) indokolt feljogosítani arra, hogy be nem jelentett vizsgálatokat és helyszíni ellenőrzéseket végezzen. Felügyeleti hatáskörei gyakorlása során az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a védekezéshez való jog tiszteletben tartása miatt meghallgatási lehetőséget kell adnia az eljárások alanyai számára.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az illetékes hatóságoknak támogató és együttműködő magatartást kell tanúsítaniuk az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal szemben. Az utóbbi konkrét felügyeleti feladatokat átruházhat az illetékes hatóságokra, például ha a felügyeleti feladata helyi viszonyokkal kapcsolatos ismereteket és tapasztalatokat kíván meg, amelyek tagállami szinten könnyebben elérhetők. Az esetlegesen átruházható feladatok közé tartozik konkrét vizsgálati feladatok és helyszíni ellenőrzések elvégzése, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmek elbírálása, sőt, akár a napi szintű felügyelettel kapcsolatos konkrét feladatok is. Az ilyen feladatátruházás részleteit, beleértve az eljárásokat és a nemzeti illetékes hatóságnak nyújtandó ellentételezést is, iránymutatásokban célszerű meghatározni.

(13) Az illetékes hatóságoknak az e rendelethez kapcsolódó valamennyi szükséges információt közölniük kell, és együttműködő magatartást kell tanúsítaniuk az európai felügyeleti hatósággal (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) szemben. Az utóbbi konkrét felügyeleti feladatokat átruházhat az illetékes hatóságokra, például ha a felügyeleti feladata helyi viszonyokkal kapcsolatos ismereteket és tapasztalatokat kíván meg, amelyek tagállami szinten könnyebben elérhetők. Az esetlegesen átruházható feladatok közé tartozik konkrét vizsgálati feladatok és helyszíni ellenőrzések elvégzése, a nyilvántartásba vétel iránti kérelmek elbírálása, sőt, akár a napi szintű felügyelettel kapcsolatos konkrét feladatok is. Az ilyen feladatátruházás részleteit, beleértve az eljárásokat és a nemzeti illetékes hatóságnak nyújtandó ellentételezést is, iránymutatásokban célszerű meghatározni. Azon hitelminősítő intézetek esetében, melyek árbevétele nem haladja meg a(z) […]-t, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) számára lehetőséget kell adni arra, hogy felügyeleti feladatai egy részét az illetékes hatóságokra ruházhassa át. A nyilvántartásba vételhez kapcsolódó feladatok nem ruházhatók át.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság számára lehetőséget kell adni arra, hogy kényszerítő bírság kiszabására tegyen javaslatot a Bizottságnak. A kényszerítő bírságok alkalmazása a célból indokolt, hogy megszűnjenek az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság által megállapított jogsértések, hogy sor kerüljön az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság által kért információk hiánytalan és pontos szolgáltatására, és hogy a hitelminősítő intézetek és más személyek alávessék magukat a vizsgálatoknak. Ezenkívül az elrettentés érdekében és azért, hogy a hitelminősítő intézeteket a rendelet betartására kényszerítse, lehetővé kell tenni, hogy a rendelet meghatározott rendelkezéseinek szándékos vagy gondatlan megszegése esetén a Bizottság az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság kérésére pénzbírságot szabjon ki. A pénzbírságnak visszatartó erejűnek, továbbá a kötelezettségszegés jellegéhez, súlyosságához és időtartamához, valamint az érintett hitelminősítő intézet gazdasági jelentőségéhez mérten arányosnak kell lennie. A pénzbírságok összegének megállapítására vonatkozó kritériumokat és a pénzbírságokkal kapcsolatos eljárási szabályokat a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kell meghatároznia. Célszerű, hogy a tagállamok a továbbiakban csak azon szankciók szabályainak megállapításáért és alkalmazásáért legyenek felelősek, amelyeket annak a kötelezettségnek a megszegése miatt lehet kiszabni, amely szerint a pénzügyi vállalkozások szabályozási célra csak az e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek által kibocsátott hitelminősítéseket használhatják.

(15) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) számára lehetőséget kell adni kényszerítő bírság kiszabására. A kényszerítő bírságok alkalmazása a célból indokolt, hogy megszűnjenek az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) által megállapított jogsértések, hogy sor kerüljön az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) által kért információk hiánytalan és pontos szolgáltatására, és hogy a hitelminősítő intézetek és más személyek alávessék magukat a vizsgálatoknak. Ezenkívül az elrettentés érdekében és azért, hogy a hitelminősítő intézeteket a rendelet betartására kényszerítse, lehetővé kell tenni, hogy a rendelet meghatározott rendelkezéseinek szándékos vagy gondatlan megszegése esetén az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) pénzbírságot szabjon ki. A pénzbírságnak visszatartó erejűnek, továbbá a kötelezettségszegés jellegéhez, súlyosságához és időtartamához, valamint az érintett hitelminősítő intézet gazdasági jelentőségéhez mérten arányosnak kell lennie. A pénzbírságok összegének megállapítására vonatkozó kritériumokat és a pénzbírságokkal kapcsolatos eljárási szabályokat a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktussal kell meghatároznia. Célszerű, hogy a tagállamok a továbbiakban csak azon szankciók szabályainak megállapításáért és alkalmazásáért legyenek felelősek, amelyeket annak a kötelezettségnek a megszegése miatt lehet kiszabni, amely szerint a pénzügyi vállalkozások szabályozási célra csak az e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek által kibocsátott hitelminősítéseket használhatják.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) A hitelminősítő intézetek illetékes hatóságok által történt nyilvántartásba vételének az egész Unióban érvényesnek kell maradnia azután is, hogy a felügyeleti hatáskör átkerül az illetékes hatóságoktól az európai felügyeleti hatósághoz (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság).

Indokolás

Ez annak egyértelművé tételére szolgál, hogy az ESMA 2011. januári működésbe lépésekor nem lesz szükség ismételt vagy második nyilvántartásba vételre.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a) A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és kidolgozása során időben és folyamatosan továbbítania kell a megfelelő dokumentumokra vonatkozó információkat az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

18 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18b) Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az értesítés időpontjától számítva három hónap áll rendelkezésére, hogy kifogást emeljen egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére a nagy jelentőségű területek tekintetében lehetővé kell tenni ennek az időtartamnak három hónappal történő meghosszabbítását. Lehetővé kell tenni az Európai Parlament és a Tanács számára, hogy tájékoztathassa a többi intézményt arról, ha nem szándékozik kifogást emelni. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ilyen korai jóváhagyása különösen megfelelő olyankor, amikor határidőket kell betartani, például a Bizottság számára a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása tekintetében előírt menetrend esetén.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

18 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18c) A Lisszaboni Szerződést elfogadó kormányközi konferencia záróokmányához csatolt, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéről szóló (39. sz.) nyilatkozatban a konferencia tudomásul vette a Bizottság azon szándékát, hogy a kialakult gyakorlatnak megfelelően továbbra is konzultál a tagállamok által kinevezett szakértőkkel a pénzügyi szolgáltatások területére vonatkozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetének elkészítése során.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 a cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Strukturált pénzügyi eszközökről adott információk

Pénzügyi eszközökről adott információk

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A strukturált pénzügyi eszköz kibocsátója vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik fél egy jelszóval védett, általa üzemeltetett weboldalon az általa kijelölt hitelminősítő intézet számára rendelkezésre bocsátja az összes ahhoz szükséges információt, hogy a hitelminősítő intézet a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározott módszernek megfelelően kezdetben meghatározza vagy nyomon kövesse a strukturált pénzügyi eszköz hitelminősítését.

(1) A pénzügyi eszköz kibocsátója vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik fél megfelelően védett, általa üzemeltetett weboldalon az általa kijelölt hitelminősítő intézet számára rendelkezésre bocsátja az összes ahhoz szükséges információt, hogy a hitelminősítő intézet a 8. cikk (1) bekezdésével összhangban meghatározott módszernek megfelelően kezdetben meghatározza vagy nyomon kövesse a pénzügyi eszköz hitelminősítését.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben más, e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetek hozzáférést kérnek az (1) bekezdésben említett információkhoz, úgy az alábbi feltételek teljesítése esetén haladéktalanul meg kell kapniuk a hozzáférést:

(2) Amennyiben más, e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetek hozzáférést kérnek az (1) bekezdésben említett információkhoz, úgy az alábbi feltételek teljesítése esetén meg kell kapniuk a hozzáférést:

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 a cikk – 2 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) éves szinten legalább 10%-ban ők adják ki azon strukturált pénzügyi eszközök minősítéseit, amelyek esetében hozzáférést kérnek az (1) bekezdésben említett információkhoz.

b) olyan helytálló, szilárd és megfelelő politikákat és eljárásokat fogadtak el, hajtottak végre és érvényesítettek, amelyek garantálják, hogy hitelminősítéseik, köztük a nem kezdeményezett hitelminősítéseik is, megbízhatóak és kiváló minőségűek legyenek.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 a cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A kijelölt hitelminősítő intézetek és más, nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézetek haladéktalanul tájékoztatják az európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság), ha az (1) vagy (2) bekezdésben foglaltak ellenére nem kapják meg a hozzáférést a megfelelően védett weboldalhoz.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 a cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) megvizsgálhatja és értékelheti az ugyanazon pénzügyi eszközre vonatkozóan különböző hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítések közötti esetleges jelentős eltérések okait, és ebből levonhat azzal kapcsolatos következtetéseket, hogy milyen intézkedéseket kell hozni e rendelet keretében.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 a cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Bizottság 2012. július 1-ig elemzést végez és jelentést készít az e cikkben foglaltak működéséről, többek között annak költségeiről és hasznáról, a hitelminősítési piacon tapasztalható koncentráció mértékéről, a hitelminősítésekbe vetett bizalomról az Unióban, valamint a befektetőkről és a kibocsátókról. A Bizottság az említett jelentést az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 a cikk – 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) 2014. július 1-ig felülvizsgálja az e cikkben foglaltak működését, és e felülvizsgálat alapján véleményt ad ki az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak. E vélemény alapján a Bizottság adott esetben javaslatokat tesz e cikk módosítására.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unióban nyilvántartott hitelminősítő intézetnek jelszóval védett weboldalt kell üzemeltetnie, amely a következőket tartalmazza:

(1) Az Unióban nyilvántartott hitelminősítő intézetnek vagy hitelminősítő intézetek csoportjának megfelelően védett weboldalt kell üzemeltetnie, amely a következőket tartalmazza:

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 b cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) azon strukturált pénzügyi eszközök felsorolása, amelyekről éppen hitelminősítést készít, megadva a strukturált pénzügyi eszköz típusát, a kibocsátó nevét és a minősítési folyamat kezdeményezésének dátumát;

a) azon pénzügyi eszközök felsorolása, amelyekről éppen hitelminősítést készít, megadva a pénzügyi eszköz típusát, a kibocsátó nevét és a minősítési folyamat kezdeményezésének dátumát;

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 b cikk – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) egy link ahhoz a jelszóval védett weboldalhoz, amelyen a strukturált pénzügyi eszköz kibocsátója vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik fél rendelkezésre bocsátja a 8a. cikk (1) bekezdésében előírt információkat, amint ez a link a birtokába kerül.

b) egy link ahhoz a megfelelően védett weboldalhoz, amelyen a pénzügyi eszköz kibocsátója vagy az azzal kapcsolatban álló harmadik fél rendelkezésre bocsátja a 8a. cikk (1) bekezdésében előírt információkat, amint ez a link a birtokába kerül.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hitelminősítő intézet az (1) bekezdésben említett, jelszóval védett weboldalhoz haladéktalanul hozzáférést biztosít az összes, e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézet számára, feltéve hogy a hozzáférést kérő hitelminősítő intézet megfelel a 8a. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek.”

(2) A hitelminősítő intézet az (1) bekezdésben említett, megfelelően védett weboldalhoz haladéktalanul hozzáférést biztosít az összes, e rendeletnek megfelelően nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézet számára, feltéve hogy a hozzáférést kérő hitelminősítő intézet megfelel a 8a. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 b cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) számára kérésre hozzáférést biztosítanak az ezen cikkben és a 8a. cikkben említett, megfelelően védet weboldalakhoz.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 4 pont

1060/2009/EK rendelet

8 b cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Bármely nyilvántartásba vett vagy hitelesített hitelminősítő intézet haladéktalanul tájékoztatja az európai felügyeleti hatóságot (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság), ha a (2) bekezdésben foglaltak ellenére nem kapja meg a hozzáférést a megfelelően védett weboldalhoz.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 8 pont – b a pont (új)

1060/2009/EK rendelet

14 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A (3) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A 22. cikkben említett illetékes hatóságot tájékoztatják, ha a területén fióktelepet vagy leányvállalatot nyitnak vagy zárnak be.”

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

15 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A hitelminősítő intézet a kérelmet az Unió bármely hivatalos nyelvén benyújthatja.

(3) A hitelminősítő intézet a kérelmet az Unió bármely hivatalos nyelvén és a nemzetközi pénzügyi életben általánosan használt nyelven nyújtja be.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

16 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ESMA a 15. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett értesítést követő 30 munkanapon belül elbírálja a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, a hitelminősítő intézet e rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelése alapján.

(1) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a 15. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett értesítést követő 45 munkanapon belül elbírálja a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, a hitelminősítő intézet e rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelése alapján.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

16 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 15. cikk (4) bekezdésének második albekezdése szerinti értesítést követő 40 munkanapon belül, illetve e cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén 55 munkanapon belül, az ESMA a nyilvántartásba vételről vagy elutasításról szóló teljes indokolással ellátott határozatot hoz.

(3) A 15. cikk (4) bekezdésének második albekezdése szerinti értesítést követő 45 munkanapon belül, illetve e cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén 60 munkanapon belül, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a nyilvántartásba vételről vagy elutasításról szóló teljes indokolással ellátott határozatot hoz.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ESMA a 15. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett értesítést követő 40 munkanapon belül elbírálja a nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket, a hitelminősítő intézetek e rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelése alapján.

(1) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a 15. cikk (4) bekezdésének második albekezdésében említett értesítést követő 55 munkanapon belül elbírálja a nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket, a hitelminősítő intézetek e rendeletben megállapított feltételeknek való megfelelése alapján.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

17 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A 15. cikk (4) bekezdésének második albekezdése szerinti értesítést követő 50 munkanapon belül, illetve e cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén 65 munkanapon belül, az ESMA a nyilvántartásba vételről vagy elutasításról szóló teljes indokolással ellátott határozatot hoz.

(3) A 15. cikk (4) bekezdésének második albekezdése szerinti értesítést követő 55 munkanapon belül, illetve e cikk (2) bekezdésének alkalmazása esetén 70 munkanapon belül, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a nyilvántartásba vételről vagy elutasításról szóló teljes indokolással ellátott határozatot hoz.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 16., 17. vagy 20. cikk szerinti határozat elfogadását követő 5 munkanapon belül az ESMA-nak tájékoztatnia kell az érintett hitelminősítő intézetet. Ha az ESMA elutasítja a hitelminősítő intézet nyilvántartásba vételét vagy törli a hitelminősítő intézetet a nyilvántartásból, a határozatban az elutasítást vagy a törlést teljes körűen meg kell indokolnia.

(1) A 16., 17. vagy 20. cikk szerinti határozat elfogadását követő öt munkanapon belül az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) tájékoztatnia kell az érintett hitelminősítő intézetet arról, hogy nyilvántartásba vették-e vagy sem. Ha az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) elutasítja a hitelminősítő intézet nyilvántartásba vételét vagy törli a hitelminősítő intézetet a nyilvántartásból, a határozatban az elutasítást vagy a törlést teljes körűen meg kell indokolnia.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

18 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ESMA értesíti a Bizottságot és az illetékes hatóságokat a 16., 17. vagy a 20. cikk szerinti határozatokról.

(2) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) értesíti a Bizottságot, az európai felügyeleti hatóságot (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóságot (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az illetékes hatóságokat a 16., 17. vagy a 20. cikk szerinti határozatokról.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

18 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ESMA a honlapján közzéteszi az e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek listáját. E listát a 16., 17. vagy a 20. cikk szerinti határozatok elfogadását követő 5 munkanapon belül frissíteni kell.

(3) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a honlapján közzéteszi az e rendelettel összhangban nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek listáját. E listát a 16., 17. vagy a 20. cikk szerinti határozatok elfogadását követő öt munkanapon belül frissíteni kell. A Bizottság ezt a frissített jegyzéket az Európai Unió Hivatalos Lapjában havonta közzéteszi.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 9 pont

1060/2009/EK rendelet

19 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 38a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktussal díjszabályzatot kell elfogadnia. A díjszabályzat meghatározza különösen a díjtípusokat és a díjköteles ügyeket, a díjak összegét és megfizetésük módját. A hitelminősítő intézetre kiszabott díj összegének arányban kell állnia az intézet méretével és gazdasági erejével.

(2) A Bizottság a 38a. cikknek megfelelően, valamint a 38b. és 38c. cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján intézkedéseket hoz a díjakra vonatkozóan. Ezek az intézkedések meghatározzák különösen a díjtípusokat és a díjköteles ügyeket, a díjak összegét és megfizetésük módját. A hitelminősítő intézetre kiszabott díj összegének arányban kell állnia az intézet méretével és gazdasági erejével, valamint a végzett tevékenységek összetettségével.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 10 pont

1060/2009/EK rendelet

III cím – II fejezet – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. A III. cím II. fejezetének címe helyébe „Az ESMA általi felügyelet” lép.

10. A III. cím II. fejezetének címe helyébe „Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) általi felügyelet” lép.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 pont

1060/2009/EK rendelet

21 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ESMA iránymutatást ad ki és tart naprakészen a következőkre vonatkozóan:

(2) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) technikai standardokat ad ki és tart naprakészen a következőkre vonatkozóan:

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 pont

1060/2009/EK rendelet

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A(z) .../2010/EU [ESMA] rendelet 8. cikkével összhangban az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a(z) …/2010/EU [EBA] rendelettel létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), valamint a(z) …/2010/EU [EIOPA] rendelettel létrehozott európai felügyeleti hatósággal (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) együttműködésben 2011. június 7-ig iránymutatásokat ad ki és aktualizál a 4. cikk (3) bekezdése szerinti befogadási rendszer alkalmazására vonatkozóan.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 pont

1060/2009/EK rendelet

21 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A(z) …/…EU [ESMA-] rendelet 7. cikkének megfelelően az ESMA [az e rendelet hatályba lépését követő kilenc hónap elteltével] a következőkre vonatkozó technikai standardokat terjeszt a Bizottság elé elfogadásra:

(3) A(z) …/2010/EU [ESMA-] rendelet 8. cikkének megfelelően az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) ...-ig* a következőkre vonatkozó technikai standardokat terjeszt a Bizottság elé elfogadásra:

 

* HL kérjük a dátumot beilleszteni: a módosító rendelet hatálybalépése után kilenc hónappal.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 11 a pont (új)

1060/2009/EK rendelet

22 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„22a. cikk

 

A hitelminősítések jelenlegi felülvizsgálata

 

(1) A hitelminősítő intézetek napi működése során az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) bejelentés nélkül szúrópróbaszerűen felülvizsgálhatja az e rendelet alapján nyilvántartásba vett hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítéseket. Ennek érdekében a szóban forgó hitelminősítő intézetnek a minősítés során felhasznált minden információt rendelkezésre kell bocsátania, és részletes jelentést kell benyújtania a minősítéshez használt módszerről az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) számára. A hitelminősítő intézetnek a kért információkat a kérést követő legfeljebb három munkanapon belül be kell nyújtania.

 

(2) Az (1) bekezdésben említett felülvizsgálat annak megállapítására szolgál, hogy a hitelminősítések tudományosan elfogadott feltételeknek megfelelően, felelős módon és ezen rendelet előírásaival összhangban készültek-e.

 

(3) Amennyiben a hitelminősítések felülvizsgálata során az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) e rendelet megsértését tárja fel, akkor annak súlyosságától függően:

 

a) felhívja a hitelminősítő intézetet a körülmények tisztázására;

 

b) további információkat kér a hitelminősítő intézettől;

 

c) felülvizsgál a hitelminősítő intézet által kiadott más hitelminősítéseket; vagy

 

d) szélesebb körű intézkedéseket hoz, például átfogó vizsgálatot végez a hitelminősítő intézetről.”

Indokolás

A hitelminősítő intézetek a Bázel II/III alapján hatósági feladatokat látnak el. Ez a rendelet bizonyos felügyeletet biztosít számukra, magukat a minősítéseket azonban nem vizsgálják minőségi, illetve finanszírozási szempontból. A pénzügyi válság azonban megmutatta, hogy ez szükséges volna.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 12 pont

1060/2009/EK rendelet

23 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet szerinti feladataik teljesítése során sem az ESMA, sem a tagállamok más hatóságai nem vizsgálhatják a hitelminősítések tartalmát vagy módszereit.

Az e rendelet szerinti feladataik teljesítése során sem az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság), sem a Bizottság, sem a tagállamok más hatóságai nem vizsgálhatják a hitelminősítések tartalmát vagy módszereit.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 13 pont

1060/2009/EK rendelet

23a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett információk kérésekor az ESMA e cikkre hivatkozik jogalapként, valamint megadja a kérés célját, pontosítja a kért információkat és meghatározza nyújtásuk határidejét. Feltünteti továbbá azt is, hogy a 36b. cikk értelmében milyen szankciókkal jár, ha a kért információkat hiányosan nyújtják be, vagy ha a feltett kérdésekre adott válaszok tévesek vagy félrevezetőek.

(2) Az (1) bekezdésben említett információk kérésekor az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) e cikkre hivatkozik jogalapként, valamint megadja a kérés célját, pontosítja a kért információkat és meghatározza nyújtásuk határidejét. Feltünteti továbbá azt is, hogy a 36b. cikk értelmében milyen szankciókkal jár, ha a kért információkat hiányosan nyújtják be, vagy ha a feltett kérdésekre adott válaszok tévesek vagy félrevezetőek. Ahol indokolt, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) meghatározza a .../2010/EU rendelet [ESMA] alapján rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, és azt a jogot, hogy a bírság kiszabására hozott határozat felülvizsgálatáért az Európai Unió Bíróságához lehet fordulni.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 13 pont

1060/2009/EK rendelet

23 b cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az európai felügyeleti hatóságra (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) vonatkozóan alkalmazandó uniós szabályok hiányában az 1. és 2. bekezdésekben említett vizsgálatoknak azon tagországok törvényeivel összhangban kell lefolytatni, ahol azokat végzik.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 13 pont

1060/2009/EK rendelet

23 c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az e rendelet szerinti feladatai elvégzéséhez az ESMA minden szükséges, előre bejelentett vagy bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést elvégezhet a 23a. cikk (1) bekezdésében említett személyek helyiségeiben.

(1) Az e rendelet szerinti feladatai elvégzéséhez az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) minden szükséges előre bejelentett helyszíni ellenőrzést elvégezhet a 23a. cikk (1) bekezdésében említett személyek helyiségeiben.

 

Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) végezhet továbbá bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzéseket is, amennyiben ez szükséges a vizsgálat megfelelő lefolytatásához, illetve annak hatékonyságához, és amennyiben az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) megalapozott indoka van:

 

a) e rendelet megsértését gyanítani; vagy

 

b) úgy vélni, hogy egy ilyen jogsértés bizonyítékait megsemmisíthetik.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 13 pont

1060/2009/EK rendelet

23 c cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az ESMA által helyszíni ellenőrzésre felhatalmazott tisztviselők és más személyek hatáskörüket az ellenőrzés tárgyát és célját feltüntető írásbeli felhatalmazás felmutatásával gyakorolják, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy a 36b. cikk értelmében kényszerítő bírsággal jár, ha az érintett személyek nem vetik alá magukat az ellenőrzésnek. Az ESMA a helyszíni ellenőrzés előtt kellő időben értesítést küld a vizsgálatról azon tagállam illetékes hatóságának, amelynek a területén az ellenőrzésre sor kerül.

(3) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) által helyszíni ellenőrzésre felhatalmazott tisztviselők és más személyek hatáskörüket az ellenőrzés tárgyát és célját, az ellenőrzés elvégzésére kijelölt személyeket és az európai felügyeleti hatóságon (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) belül elfoglalt pozíciójukat feltüntető írásbeli felhatalmazás felmutatásával gyakorolják, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy a 36b. cikk értelmében kényszerítő bírsággal jár, ha az érintett személyek nem vetik alá magukat az ellenőrzésnek. Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a helyszíni ellenőrzés előtt megfelelő időben értesítést küld a vizsgálatról azon tagállam illetékes hatóságának, amelynek területén az ellenőrzésre sor kerül

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 13 pont

1060/2009/EK rendelet

23 c cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Azon tagállam illetékes hatóságának tisztviselői vagy az általa felhatalmazott vagy kijelölt más személyek, amelynek területén a helyszíni ellenőrzésre sor kerül, az ESMA kérésére aktívan segítik az ESMA által felhatalmazott tisztviselőket és más személyeket. E célból rendelkezésükre állnak a (2) bekezdésben meghatározott hatáskörök.

(5) Azon tagállam illetékes hatóságának tisztviselői vagy az általa felhatalmazott vagy kijelölt más személyek, amelynek területén a helyszíni ellenőrzésre sor kerül, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) kérésére aktívan segítik az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) által felhatalmazott tisztviselőket és más személyeket. E célból rendelkezésükre állnak a (2) bekezdésben meghatározott hatáskörök. A szóban forgó tagállam illetékes hatóságának tisztviselői kérésre szintén jelen lehetnek a helyszíni ellenőrzésen.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 14 pont

1060/2009/EK rendelet

24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Amennyiben egy nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet elköveti a III. mellékletben felsorolt kötelezettségszegések valamelyikét, úgy az ESMA-nak egy vagy több határozatot hoz az alábbiak közül:

(1) Amennyiben egy nyilvántartásba vett hitelminősítő intézet megsérti e rendelet bármely rendelkezését (ide értve a III. mellékletben felsoroltakat is), úgy az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) egy vagy több határozatot hoz az alábbiak közül:

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 14 pont

1060/2009/EK rendelet

24 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Mielőtt az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett határozatokat meghozná, előbb tájékoztatja erről az európai felügyeleti hatóságot (Európai Bankfelügyeleti Hatóság) és az európai felügyeleti hatóságot (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság).

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 14 pont

1060/2009/EK rendelet

24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESMA a piaci zavar lehetőségével vagy a pénzügyi instabilitással összefüggő kivételes körülmények között három hónappal meghosszabbíthatja az első albekezdés b) pontjában említett időtartamot.

Saját kezdeményezésére vagy az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), illetve az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) kérésére az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a piaci zavar lehetőségével vagy a pénzügyi instabilitással összefüggő kivételes körülmények között három hónappal meghosszabbíthatja az első albekezdés b) pontjában említett időtartamot.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 14 pont

1060/2009/EK rendelet

24 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) határozatairól az első albekezdésnek megfelelően való tájékoztatása során értesíti az érintett hatóságokat azon jogukra vonatkozóan, hogy a(z) …/2010/EU [ESMA-] rendelet 60., illetve 61. cikkének megfelelően fellebbezést nyújthatnak be a fellebbezési tanácshoz, illetve az Európai Unió Bíróságához.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 17 pont

1060/2009/EK rendelet

26 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESMA és az illetékes hatóságok az e rendelet céljainak érdekében szükséges körben együttműködnek.

Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság), az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság) és az illetékes hatóságok együttműködnek az e rendelet, illetve a vonatkozó ágazati jogszabályok céljainak érdekében szükséges körben.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 17 pont

1060/2009/EK rendelet

27 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóságoknak indokolatlan késedelem nélkül át kell adniuk az ESMA-nak és egymásnak az e rendeletben meghatározott feladataik ellátásához szükséges információkat.

(1) Az illetékes hatóságoknak indokolatlan késedelem nélkül át kell adniuk az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) és egymásnak az e rendeletben, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályokban meghatározott feladataik ellátásához szükséges információkat.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 17 pont

1060/2009/EK rendelet

27 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) továbbítja a tagállamok illetékes hatóságai számára az adott tagállamok területén hitelminősítő intézeti tevékenységet végző intézetekre vonatkozó, általa lényegesnek vélt információkat.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 19 pont

1060/2009/EK rendelet

30 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESMA konkrét felügyeleti feladatait átruházhatja egy tagállam illetékes hatóságára. Az érintett felügyeleti feladatok közé tartozik különösen a 23a. cikk szerinti információkérés és a 23c. cikk (6) bekezdése szerinti vizsgálat és helyszíni ellenőrzés.

Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) nem alapvető fontosságú és operatív jellegű konkrét felügyeleti feladatait átruházhatja egy tagállam illetékes hatóságára, és részletes utasítások adhat e feladatok végrehajtására vonatkozóan. Az érintett felügyeleti feladatok közé tartozik különösen a 23a. cikk szerinti információkérés és a 23c. cikk (6) bekezdése szerinti vizsgálat és helyszíni ellenőrzés.

A feladatok átruházása nem érinti az ESMA felelősségét.

A feladatok átruházása nem érinti az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) felelősségét. A nyilvántartásba vétellel és a döntéshozatali hatáskörrel – beleértve a jogsértésekre vonatkozó végleges értékelést és a nyomon követéssel kapcsolatos döntéseket – kapcsolatos funkció nem ruházható át. Az átruházás bármikor visszavonható.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 19 pont

1060/2009/EK rendelet

31 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az ESMA úgy ítéli meg, hogy a kérés indokolatlan, erről tájékoztatja az értesítő illetékes hatóságot. Ha az ESMA úgy ítéli meg, hogy a kérés indokolt, megteszi a megfelelő intézkedéseket a probléma megoldására.

Ha az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) úgy ítéli meg, hogy a kérés indokolatlan, erről írásban, az indokokat kifejtve tájékoztatja az értesítő illetékes hatóságot. Ha az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) úgy ítéli meg, hogy a kérés indokolt, megteszi a megfelelő intézkedéseket a probléma megoldására.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az ESMA kérésére a Bizottság határozattal pénzbírságot szabhat ki a hitelminősítő intézetre, ha a hitelminősítő intézet szándékosan vagy gondatlanul elkövette a III. mellékletben felsorolt kötelezettségszegések valamelyikét.

1. Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) kérésére a Bizottság határozattal pénzbírságot szabhat ki a hitelminősítő intézetre, ha a hitelminősítő intézet szándékosan vagy gondatlanul megszegte e rendelet valamelyik rendelkezését, beleértve a III. mellékletben felsorolt kötelezettségszegések példáit.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdés ellenére, ha a hitelminősítő intézet számszerűsíthető pénzügyi előnyhöz jutott a kötelezettségszegés révén – akár közvetlenül, akár közvetve –, akkor a pénzbírságnak legalább akkorának kell lennie, mint az előnynek.

(3) A (2) bekezdés ellenére, ha a hitelminősítő intézet számszerűsíthető pénzügyi előnyhöz jutott a kötelezettségszegés révén – akár közvetlenül, akár közvetve –, akkor a pénzbírságnak nagyobbnak kell lennie, mint az előnynek.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36a cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottságnak a 38a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal részletes szabályokat kell elfogadnia e cikk végrehajtása céljából, meghatározva különösen a következőket:

(4) A Bizottságnak a 38a. cikkel összhangban, valamint a 38b. és 38c. cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal részletes szabályokat kell elfogadnia e cikk végrehajtása céljából, meghatározva különösen a következőket:

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36 a cikk – 4 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a pénzbírság összegének megállapítására vonatkozó kritériumok;

a) a pénzbírságnak a (2) bekezdéssel összhangban történő kiszámításához alkalmazandó konkrét tényezők a következő kritériumok mindegyike vonatkozásában:

 

i. a jogsértés időtartama és gyakorisága;

 

ii. az, hogy a jogsértés feltárt-e súlyos vagy rendszerszintű hiányosságokat a hitelminősítő intézet eljárásaiban, illetve az irányítási rendszerekben vagy a belső kontrollban;

 

iii. a jogsértés megkönnyítette-e pénzügyi bűncselekmény elkövetését, előidézte-e azt, vagy a pénzügyi bűncselekmény más módon a jogsértésnek tulajdonítható-e;

 

iv. a befektetőknek okozott kár mértéke vagy a kár kockázata;

 

v. a jogsértés lehetséges hatása az érintett hitelminősítő intézet által kiadott minősítésekre;

 

vi. az, hogy a jogsértést szándékosan és előre megfontoltan, vagy pedig gondatlanságból, illetve figyelmetlenségből követték-e el;

 

vii. a – közvetlen vagy közvetett módon – szerzett vagy szerezni kívánt haszon, illetve elkerült vagy elkerülni kívánt veszteség nagysága;

 

viii. az érintett hitelminősítő intézet, strukturált pénzügyi eszköz kibocsátója vagy ezekkel kapcsolatban álló harmadik fél gazdasági ereje;

 

ix. az, hogy a hitelminősítő intézet, a strukturált pénzügyi eszköz kibocsátója vagy az ezekkel kapcsolatban álló harmadik fél felső vezetése tudott-e a jogsértésről vagy a lehetséges jogsértésről;

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) segítséget nyújt a Bizottságnak a (4) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítéséhez.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36a cikk – 4 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A Bizottság a 38a. cikkel összhangban, valamint a 38b. és 38c. cikkben meghatározott feltételek szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal részletes szabályokat fogad el e cikk végrehajtása céljából, meghatározva a pénzbírságok listáját és a pénzbírságok felső határait a III. mellékletben felsorolt kötelezettségszegésekkel kapcsolatban.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ESMA kérésére a Bizottság határozattal kényszerítő bírságot szabhat ki a 23a. cikk (1) bekezdésében említett személyekre, hogy ezzel kényszerítse azokat:

(1) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) kényszerítő bírságot szabhat ki a 23a. cikk (1) bekezdésében említett személyekre, hogy ezzel kényszerítse azokat:

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36 c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 36a és a 36b. cikk szerinti, pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot elrendelő határozat meghozatala előtt a Bizottságnak meghallgatási lehetőséget kell adnia az eljárással érintett személyek számára azon ügyek tekintetében, amelyeket a Bizottság kifogásol. A Bizottság csak olyan kifogásokra alapozhatja határozatát, amelyekkel kapcsolatban az érintett felek megtehették észrevételeiket.

(1) A 36a. és a 36b. cikk szerinti, pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot elrendelő határozat meghozatala előtt az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) meghallgatási lehetőséget kell adnia az eljárással érintett személyek számára azon ügyek tekintetében, amelyeket az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) kifogásol. Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) csak olyan kifogásokra alapozhatja határozatát, amelyekkel kapcsolatban az érintett felek megtehették észrevételeiket.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36 c cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az érintett személyek védekezéshez való jogát az eljárás során teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Jogukban áll betekinteni a Bizottság irataiba, amennyiben ez nem sérti más személyeknek az üzleti titkok védelmére irányuló jogos érdekét. Az iratokba való betekintés joga nem terjed ki a bizalmas információkra és a Bizottság belső dokumentumaira.

(2) Az érintett személyek védekezéshez való jogát az eljárás során teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Jogukban áll betekinteni az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) irataiba, amennyiben ez nem sérti más személyeknek az üzleti titkok védelmére irányuló jogos érdekét. Az iratokba való betekintés joga nem terjed ki a bizalmas információkra és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) belső dokumentumaira.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36 d cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság nyilvánosságra hoz minden, a 36a. és a 36b. cikkel összhangban kiszabott pénzbírságot és kényszerítő bírságot.

(1) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) nyilvánosságra hoz minden, a 36a. és a 36b. cikkel összhangban kiszabott pénzbírságot és kényszerítő bírságot, hacsak ez a nyilvánosságra hozatal nem veszélyezteti súlyosan a pénzügyi piac stabilitását vagy nem okoz aránytalan károkat az érintett feleknek.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 24 pont

1060/2009/EK rendelet

36 e cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bíróság korlátlan jogkörrel rendelkezik az olyan határozatok felülvizsgálatára, amelyekben a Bizottság bírságot szabott ki vagy kényszerítő bírságot írt elő. A Bíróság törölheti, csökkentheti vagy emelheti a kiszabott pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot.

A Bíróság korlátlan jogkörrel rendelkezik az olyan határozatok felülvizsgálatára, amelyekben az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) bírságot szabott ki vagy kényszerítő bírságot írt elő. A Bíróság törölheti, csökkentheti vagy emelheti a kiszabott pénzbírságot vagy kényszerítő bírságot.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 26 pont

1060/2009/EK rendelet

38 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap az 5. cikk (6) bekezdésének harmadik albekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében, a 36a. cikk (4) bekezdésében és a 37. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. e felhatalmazás határozatlan időre szól.

(1) A Bizottság …-tól számítva * négy évre felhatalmazást kap az 5. cikk (6) bekezdésének harmadik albekezdésében, a 19. cikk (2) bekezdésében, a 36a. cikk (4) bekezdésében és a 37. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb hat hónappal a négyéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A hatáskör-átruházást azonos időtartamokra automatikusan meghosszabbítják, hacsak az Európai Parlament vagy a Tanács a 38b. cikkel összhangban azt vissza nem vonja.

 

* HL, kérjük, illessze be e rendelet hatálybalépésének dátumát.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 26 pont

1060/2009/EK rendelet

38 b cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, legkésőbb a végső határozat meghozatala előtt egy hónappal tájékoztatja arról a másik jogalkotót és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást, valamint a visszavonás indokait.

(2) Annak az intézménynek, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánjon-e vonni valamely felhatalmazást, arra kell törekednie, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztassa arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve az esetleges visszavonás tárgyát képező felhatalmazást.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 26 pont

1060/2009/EK rendelet

38 c cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés időpontjától kezdődő két hónapos határidőn belül. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam egy hónappal meghosszabbítható.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés időpontjától kezdődő három hónapos határidőn belül. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbítható.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 26 pont

1060/2009/EK rendelet

38 c cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az abban megállapított időpontban hatályba lép, amennyiben a fenti határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem kifogásolja az adott felhatalmazáson alapuló jogi aktust.

(2) Amennyiben a fenti határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem kifogásolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az a jogi aktusban megállapított időpontban hatályba lép.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 27 a pont (új)

1060/2009/EK rendelet

39 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

27a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„39a. cikk

 

Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) jelentése

 

Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) 2011. december 31-ig értékeli az ezen rendelet értelmében rá háruló hatáskörökből és feladatokból eredő személyzeti és erőforrásigényeit, és jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.”

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 29 pont

1060/2009/EK rendelet

40 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) [Az e rendelet hatálybalépését követő egy hónap]-án/-én megszűnik minden olyan hatáskör és feladat, amelyet a hitelminősítő intézetekre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási tevékenységgel kapcsolatban a tagállamok illetékes hatóságaira ruháztak, akár a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságaként működnek, akár nem, illetve e hatóságok kollégiumaira, amennyiben ezeket létrehozták.

(1) 2011. július 1-jén megszűnik minden olyan hatáskör és feladat, amelyet a hitelminősítő intézetekre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási tevékenységgel kapcsolatban a tagállamok illetékes hatóságaira ruháztak, akár a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságaként működnek, akár nem, illetve e hatóságok kollégiumaira, amennyiben ezeket létrehozták.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 29 pont

1060/2009/EK rendelet

40 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hitelminősítő intézetekre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási tevékenységgel, és így ezen belül a folyamatban lévő vizsgálatokkal és végrehajtási cselekményekkel kapcsolatos iratokat és munkaanyagokat az ESMA [az e rendelet hatálybalépését követő egy hónap]-án/-én átveszi.

(2) A hitelminősítő intézetekre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási tevékenységgel, és így ezen belül a folyamatban lévő vizsgálatokkal és végrehajtási cselekményekkel kapcsolatos iratokat és munkaanyagokat az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) 2011. július 1-jén átveszi.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 29 pont

1060/2009/EK rendelet

40 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok és kollégiumok biztosítják, hogy a meglévő nyilvántartások és munkaanyagok [az e rendelet hatálybalépését követő egy hónap]-án/-én átkerüljenek az ESMA-hoz. Az említett illetékes hatóságok és kollégiumok emellett minden szükséges segítséget és tanácsot megadnak az ESMA-nak ahhoz, hogy megkönnyítsék a hitelminősítő intézetekre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási tevékenység hatékony és eredményes átadását és ESMA általi megkezdését.

(3) Az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok és kollégiumok biztosítják, hogy a meglévő nyilvántartások és munkaanyagok a lehető leghamarabb, de 2011. május 1-jéig bezárólag mindenképpen átkerüljenek az európai felügyeleti hatósághoz (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság), az eljárás elősegítése érdekében. Az említett illetékes hatóságok és kollégiumok emellett minden szükséges segítséget és tanácsot megadnak az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) ahhoz, hogy megkönnyítsék a hitelminősítő intézetekre vonatkozó felügyeleti és végrehajtási tevékenység hatékony és eredményes átadását és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) általi megkezdését.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 29 pont

1060/2009/EK rendelet

40 a cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az ESMA az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok és kollégiumok jogutódjaként lép fel minden olyan közigazgatási vagy bírósági eljárásban, amely az e rendelet szerinti felügyeleti vagy végrehajtási tevékenység [az e rendelet hatálybalépését követő egy hónap]-t megelőző gyakorlásából ered.

(4) Az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságok és kollégiumok jogutódjaként lép fel minden olyan közigazgatási vagy bírósági eljárásban, amely az e rendelet szerinti felügyeleti vagy végrehajtási tevékenység 2011. július 1-jét megelőző gyakorlásából ered.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 29 pont

1060/2009/EK rendelet

40 a cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Bármely hitelminősítő intézetnek az ezen cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóság által az I. fejezettel összhangban történő nyilvántartásba vétele érvényben marad a hatáskörök európai felügyeleti hatóságra (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) való átruházása után is. A cél, hogy egyértelmű legyen:

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 29 pont

1060/2009/EK rendelet

40 a cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben említett illetékes hatóság által e rendelettel összhangban hozott valamely határozat bírósági felülvizsgálata [az e rendelet hatálybalépését követő egy hónap]-án/-én folyamatban van, az ügyet át kell tenni a Törvényszék elé, kivéve ha a határozatot felülvizsgáló tagállami bíróságnak [az e rendelet hatálybalépését követő egy hónap]-át/ét követő két hónapon belül ítéletet kell hoznia.

(5) Amennyiben az (1) bekezdésben említett illetékes hatóság által e rendelettel összhangban hozott valamely határozat bírósági felülvizsgálata 2011. július 1-jén folyamatban van, az ügyet át kell tenni a Törvényszék elé, kivéve ha a határozatot felülvizsgáló tagállami bíróságnak 2011. szeptember 1-jéig ítéletet kell hoznia.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

1 cikk – 29 pont

1060/2009/EK rendelet

40 a cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Folyamatos felügyelete keretében 2014. július 1-jéig az európai felügyeleti hatóságnak (Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) a felügyeleti hatásköre alá tartozó összes hitelminősítő intézetet legalább egyszer vizsgálat alá kell vetnie.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

I melléklet – 2 a pont (új)

1060/2009/EK rendelet

I melléklet – E szakasz – 2 cím – 2 pont – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az E szakasz II. cím 2. pontja a következő ponttal egészül ki:

 

„ba) az adott év során készített hitelminősítések jegyzéke, amelyből kiderül, hogy mekkora volt a nem kezdeményezett minősítések aránya.”

Indokolás

A kezdeményezett és nem kezdeményezett hitelminősítések jegyzékének rendszeres összeállítása lehetővé teszi az ESMA számára annak ellenőrzését, hogy elkészült-e a szükséges mennyiségű nem kezdeményezett minősítés.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus

II melléklet

1060/2009/EK rendelet

III melléklet – III cím – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) A hitelminősítő intézet megsérti a 10. cikk (4) bekezdését, ha nem teszi közzé a nem kezdeményezett hitelminősítésekkel kapcsolatos politikáit és eljárásait.

m) A hitelminősítő intézet megsérti a 10. cikk (4) bekezdését, ha nem teszi közzé a hitelminősítésekkel kapcsolatos politikáit és eljárásait.

Indokolás

A kezdeményezett és nem kezdeményezett hitelminősítések jegyzékének rendszeres összeállítása lehetővé teszi az ESMA számára annak ellenőrzését, hogy elkészült-e a szükséges mennyiségű nem kezdeményezett minősítés.

INDOKOLÁS

A gazdasági világválság, melyhez részben a hitelminősítő intézetek is hozzájárultak, megmutatta, hogy szükség van a hitelminősítő intézetek szabályozására és felügyeletére.

Ez volt a célja a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009-ben elfogadott 1060/2009/EK rendeletnek. Ez a rendelet lehetővé tette az Európai Unióban használt hitelminősítéseket kibocsátó hitelminősítő intézetek európai szintű nyilvántartási és felügyeleti rendszerének létrehozását. A rendelet ezenkívül rendelkezéseket tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Európai Unióban milyen feltételek mellett használhatók fel a harmadik országok hitelminősítő intézetei által készített hitelminősítések, a minősítésekre kettős megfelelési és befogadási rendszert alkalmazva.

Az 1060/2009/EK rendelet elfogadását megelőző viták során az előadó kitartott amellett, hogy a hitelminősítő intézeteket európai uniós szinten, integrált módon kell felügyelni, termékeiket pedig ugyanilyen szinten egységesen kell ellenőrizni. Az alapelv megmaradt, a Bizottság pedig kötelezettséget vállalt arra, hogy ilyen irányú jogalkotási javaslatot készít.

A 2011. január 1-jén hatályba lépő európai szintű felügyelet felépítésére vonatkozó megállapodás immár lehetővé teszi a hitelminősítő intézetek tényleges felügyeletének megkezdését. Az ESMA létrehozásáról szóló …/…/EK rendeletben kiemelik, hogy ez a hatóság önálló felügyeleti hatáskörrel rendelkezik, különösen a hitelminősítő intézetek vonatkozásában.

Az Európai Bizottság 2010. június 2-án terjesztette elő az 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló javaslatát. E javaslat célja elsősorban a hitelminősítő intézetek ESMA általi engedélyezésének és felügyeletének megszervezése. Az ESMA saját felügyeleti hatáskört kap, de rendelkezik majd vizsgálati hatáskörrel is és szankcionálhatja a jelen rendelet alkalmazásának elmulasztását.

Az előadó igen pozitívan fogadja az Európai Bizottság e problémakörre irányuló megközelítését.

Az előadó azt javasolja, hogy összpontosítsuk arra erőfeszítéseinket, hogy az ESMA-t bevezessük a hitelminősítő intézetek felügyeletébe, valamint arra, hogy meghatározzuk az ESMA új feladatait és hatásköreit. Elengedhetetlen, hogy az Európai Unió területén tevékenykedő hitelminősítő intézetek, valamint az Európai Unió területén engedélyezett hitelminősítéseket kiadó harmadik országbeli hitelminősítő intézetek megbízható felügyelete érdekében az ESMA már létrehozásától kezdve ténylegesen gyakorolhassa hatásköreit.

Végül pedig a Bizottság 2011-ben különböző kiegészítő intézkedéseket javasol majd a minősítésekre vonatkozóan. Addig is a Parlament saját kezdeményezésű jelentést fogad el, mely e tekintetben tartalmaz javaslatokat.

Ki kell emelni, hogy az Egyesült Államok is úgy határozott, hogy szigorúbb felügyeleti szabályokat vezet be e területen. A Bizottság ezeket a későbbi nemzetközi harmonizáció előkészítése érdekében figyelembe vette.

Ilyen körülmények között a módosítások csupán pontosításokra, egyértelműbbé tételre korlátozódnak, különösen az EMSA illetékes nemzeti hatóságokkal való kapcsolataira vonatkozó hatásköreivel kapcsolatban.

Végül is a Lisszaboni Szerződés új jogi eszközöket helyezett kilátásba. Így az 1060/2009/EK rendelet felülvizsgálata a Szerződés 290. cikkének alkalmazásában lehetővé teszi a komitológiai eljárást felváltó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok bevezetését. Ez az új eljárás biztosítja, hogy az Európai Parlament jobban ellenőrizhesse azokat a hatásköröket, melyeket a hatékonyság nyilvánvaló indokával az Európai Bizottságra kíván ruházni.

ELJÁRÁS

Cím

A hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

2.6.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

23.6.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

23.6.2010

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jean-Paul Gauzès

15.6.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.7.2010

5.10.2010

26.10.2010

9.11.2010

Az elfogadás dátuma

22.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

4

7

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

Benyújtás dátuma

25.11.2010