Pranešimas - A7-0340/2010Pranešimas
A7-0340/2010

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų

  25.11.2010 - (COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

  Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
  Pranešėjas: Jean-Paul Gauzès


  Procedūra : 2010/0160(COD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0340/2010

  EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų

  (COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

  (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0289),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0143/2010),

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

  –   atsižvelgdamas į ... m. ... ... d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A7‑0340/2010),

  1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

  2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  3 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (3) birželio 19 d. išvadose Europos Vadovų Taryba rekomendavo sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kurią sudarytų nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbančių kartu su naujomis Europos priežiūros institucijomis – Europos bankininkystės institucija (EBI), Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EDPPI) ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) – tinklas; sistemos tikslas turėtų būti gerinti nacionalinės priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių priežiūrą įsteigiant priežiūros institucijų kolegijas ir nustatyti bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris būtų taikomas visiems finansų rinkų dalyviams bendrojoje rinkoje. Ji pabrėžė, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai turėtų būti suteikti kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimai. Taip pat turėtų išlikti Komisijos kompetencija užtikrinti sutarčių, ir visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo VII antraštinės dalies I skyriaus, susijusio su bendromis konkurencijos taisyklėmis, reikalavimų laikymąsi vadovaujantis šioms taisyklėms įgyvendinti priimtomis nuostatomis.

  (3) birželio 19 d. išvadose Europos Vadovų Taryba rekomendavo sukurti Europos finansų priežiūros institucijų sistemą, kurią sudarytų nacionalinių finansų priežiūros institucijų, dirbančių kartu su naujomis Europos priežiūros institucijomis – Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) – tinklas; sistemos tikslas turėtų būti gerinti nacionalinės priežiūros kokybę ir nuoseklumą, stiprinti tarpvalstybiniu mastu veikiančių grupių priežiūrą įsteigiant priežiūros institucijų kolegijas ir nustatyti bendrą Europos taisyklių sąvadą, kuris būtų taikomas visiems finansų rinkų dalyviams bendrojoje rinkoje. Ji pabrėžė, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai turėtų būti suteikti kredito reitingų agentūrų priežiūros įgaliojimai. Taip pat turėtų išlikti Komisijos kompetencija užtikrinti sutarčių, ir visų pirma Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo VII antraštinės dalies I skyriaus, susijusio su bendromis konkurencijos taisyklėmis, reikalavimų laikymąsi vadovaujantis šioms taisyklėms įgyvendinti priimtomis nuostatomis. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) jau įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../20101.

   

  1 OL L ...

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  4 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (4) Turėtų būti aiškiai apibrėžtas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos veiksmų mastas, kad finansų rinkų dalyviai galėtų nustatyti instituciją, kompetentingą kredito reitingų agentūrų veiklos srityje. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai turėtų tekti bendroji kompetencija sprendžiant su kredito reitingų agentūrų registracija ir nuolatine registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūra susijusius klausimus.

  (4) Turėtų būti aiškiai apibrėžta Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) kompetencijos sritis, kad finansų rinkų dalyviai galėtų nustatyti instituciją, kompetentingą kredito reitingų agentūrų veiklos srityje. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) turėtų būti išimtinai atsakinga už kredito reitingų agentūrų registraciją ir nuolatinę registruotų kredito reitingų agentūrų priežiūrą.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  5 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (5) Siekiant stiprinti kredito reitingų agentūrų konkurenciją, padėti išvengti interesų konfliktų, kurie gali kilti taikant modelį „emitentas moka“ ir kurie ypač tikėtini reitinguojant struktūrizuotas finansines priemones, taip pat siekiant didinti skaidrumą ir struktūrizuotų finansinių priemonių reitingų kokybę, registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros turėtų turėti teisę gauti struktūrizuotų finansinių priemonių, kurių reitingus nustato jų konkurentai, sąrašą. Informaciją dėl šio reitingavimo turėtų pateikti emitentas arba susijusi trečioji šalis, kad būtų galima pateikti konkurencingus neužsakytus struktūrizuotų finansinių priemonių reitingus. Teikiant tokius neužsakytus reitingus turėtų būti skatinama naudotis daugiau negu vienu kiekvienos struktūrizuotos finansinės priemonės reitingu. Prisijungimo prie interneto svetainių galimybė turėtų būti suteikta tik tuomet, jei kredito reitingų agentūra gali užtikrinti prašomos informacijos konfidencialumą.

  (5) Siekiant stiprinti kredito reitingų agentūrų konkurenciją, padėti išvengti interesų konfliktų, kurie gali kilti taikant modelį „emitentas moka“ ir kurie ypač tikėtini reitinguojant finansines priemones, taip pat siekiant didinti skaidrumą ir finansinių priemonių reitingų kokybę, registruotoms arba sertifikuotoms kredito reitingų agentūroms turėtų būti sudarytos sąlygos gauti informaciją apie finansines priemones, kurių reitingus nustato paskirti jų konkurentai, kad minėtosios agentūros galėtų pateikti neužsakytus reitingus. Teikiant tokius neužsakytus reitingus turėtų būti skatinama naudotis daugiau negu vienu kiekvienos finansinės priemonės reitingu. Prisijungimo prie interneto svetainių galimybė turėtų būti suteikta tik tuomet, jei kredito reitingų agentūra gali užtikrinti prašomos informacijos konfidencialumą.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti teisę tiesiogiai prašyti finansų rinkos dalyvių pateikti jai visą būtiną informaciją. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai užtikrinti, kad tokie prašymai būtų vykdomi.

  (11) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) turėtų turėti teisę tiesiogiai prašyti finansų rinkos dalyvių pateikti jai visą būtiną informaciją. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) užtikrinti, kad tokie prašymai būtų vykdomi, ir turėtų užtikrinti, kad reikalinga informacija būtų pateikiama nedelsiant.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Kad galėtų veiksmingai naudotis jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti teisę atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje. Naudodamasi jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikti galimybę būti išklausytiems, kad būtų gerbiamos jų teisės į gynybą.

  (12) Kad galėtų veiksmingai naudotis jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) turėtų turėti teisę nepranešus atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje. Naudodamasi jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) turėtų asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikti galimybę būti išklausytiems, kad būtų gerbiamos jų teisės į gynybą.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  13 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (13) Kompetentingos institucijos turėtų padėti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir su ja bendradarbiauti. Pastaroji gali perduoti specifines priežiūros užduotis kompetentingoms institucijoms, pvz., kai priežiūros užduočiai atlikti reikia turėti su vietos sąlygomis susijusių žinių ir patirties, kurių galima lengviau gauti nacionaliniu lygmeniu. Užduotys, kurias galima perduoti, be kitų, yra šios: specifinės tiriamojo pobūdžio užduotys ir patikrinimai vietoje, registracijos paraiškos vertinimas, taip pat su kasdiene priežiūra susijusios specifinės užduotys. Gairėse turėtų būti išsamiai pateikta su tokiu perdavimu susijusi informacija, įskaitant procedūras ir bet kokį galimą atlygį kompetentingai institucijai.

  (13) Kompetentingos institucijos turėtų perduoti bet kokią pagal šį reglamentą reikalingą informaciją Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) ir su ja bendradarbiauti. Pastaroji gali perduoti specifines priežiūros užduotis kompetentingoms institucijoms, pvz., kai priežiūros užduočiai atlikti reikia turėti su vietos sąlygomis susijusių žinių ir patirties, kurių galima lengviau gauti nacionaliniu lygmeniu. Užduotys, kurias galima perduoti, be kitų, yra šios: specifinės tiriamojo pobūdžio užduotys ir patikrinimai vietoje, registracijos paraiškos vertinimas, taip pat su kasdiene priežiūra susijusios specifinės užduotys. Gairėse turėtų būti išsamiai pateikta su tokiu perdavimu susijusi informacija, įskaitant procedūras ir bet kokį galimą atlygį kompetentingai institucijai. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) taip pat turėtų turėti galimybę kompetentingoms institucijoms perduoti dalį savo priežiūros funkcijų, susijusių su kredito reitingų agentūromis, kurių apyvarta mažesnė kaip [...]. Su registravimu susijusios funkcijos negali būti perduodamos.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų galėti siūlyti Komisijai nustatyti periodines baudas. Tų periodinių baudų tikslas turėtų būti toks: užtikrinti, kad būtų pašalintas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatytas pažeidimas, kad būtų pateikta išsami ir teisinga informacija, kurios prašė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ir kad kredito reitingų agentūros ir kiti asmenys sutiktų, kad būtų atliktas tyrimas. Be to, atgrasymo tikslais ir siekiant priversti kredito reitingų agentūras laikytis reglamento, Komisija taip pat turėtų galėti nustatyti baudas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos prašymu, kai tyčia ar dėl aplaidumo buvo pažeistos specifinės reglamento nuostatos. Bauda turi būti atgrasanti ir proporcinga pažeidimo pobūdžiui ir sunkumui, pažeidimo trukmei ir susijusios kredito reitingų agentūros ekonominiam pajėgumui. Išsamūs baudų dydžio nustatymo kriterijai ir su baudomis susiję procedūriniai aspektai turėtų būti išdėstyti Komisijos deleguotame teisės akte. Valstybės narės turėtų išlaikyti tik kompetenciją nustatyti ir įgyvendinti taisykles dėl sankcijų, taikytinų finansų įmonėms pažeidus įpareigojimą naudoti reguliavimo tikslais tik pagal šį reglamentą registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus.

  (15) Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) turėtų galėti siūlyti Komisijai nustatyti periodines baudas. Tų periodinių baudų tikslas turėtų būti toks: užtikrinti, kad būtų pašalintas Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) nustatytas pažeidimas, kad būtų pateikta išsami ir teisinga informacija, kurios prašė Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir kad kredito reitingų agentūros ir kiti asmenys sutiktų, kad būtų atliktas tyrimas. Be to, atgrasymo tikslais ir siekiant priversti kredito reitingų agentūras laikytis reglamento, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) taip pat turėtų galėti nustatyti baudas, kai tyčia ar dėl aplaidumo buvo pažeistos specifinės reglamento nuostatos. Bauda turi būti atgrasanti ir proporcinga pažeidimo pobūdžiui ir sunkumui, pažeidimo trukmei ir susijusios kredito reitingų agentūros ekonominiam pajėgumui. Išsamūs baudų dydžio nustatymo kriterijai ir su baudomis susiję procedūriniai aspektai turėtų būti išdėstyti Komisijos deleguotame teisės akte. Valstybės narės turėtų išlaikyti tik kompetenciją nustatyti ir įgyvendinti taisykles dėl sankcijų, taikytinų finansų įmonėms pažeidus įpareigojimą naudoti reguliavimo tikslais tik pagal šį reglamentą registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (17a) Perdavus priežiūros įgaliojimus iš kompetentingų institucijų Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai), kompetentingos institucijos atlikta kredito reitingų agentūros registracija turėtų galioti visoje Sąjungoje.

  Pagrindimas

  Siekiama aiškiai nurodyti, kad EVPRI pradėjus veiklą 2011 m. sausio mėn. nebus reikalaujama kredito reitingų agentūrą registruoti iš naujo arba antrą kartą.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18a) Rengdama ir sudarydama deleguotus teisės aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkamų dokumentų informacija būtų laiku ir nuolat perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  18 b konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18b) Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų būti suteikti trys mėnesiai nuo pranešimo dienos prieštaravimams dėl deleguoto teisės akto pareikšti. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva svarbiose rūpestį keliančios srityse šį laikotarpį turėtų būti galima pratęsti trimis mėnesiais. Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat turi būti sudaryta galimybė informuoti kitas institucijas apie savo ketinimą nereikšti prieštaravimų. Taip anksti tvirtinti deleguotus teisės aktus ypač dera tada, kai reikia laikytis terminų, pvz., kai pagrindiniame teisės akte Komisijai nustatyti deleguotų teisės aktų priėmimo tvarkaraščiai.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  18 c konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (18c) Deklaracijoje dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio (Nr. 39), pridėtoje prie tarpvyriausybinės konferencijos, per kurią buvo patvirtinta Lisabonos sutartis, Baigiamojo akto, Konferencija atkreipė dėmesį į Komisijos ketinimą toliau konsultuotis su valstybių narių paskirtais ekspertais rengiant deleguotų teisės aktų projektus finansinių paslaugų srityje pagal jos nusistovėjusią praktiką.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 a straipsnio pavadinimas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Informacija apie struktūrizuotas finansines priemones

  Informacija apie finansines priemones

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Struktūrizuotų finansinių priemonių emitentas arba susijusi trečioji šalis pateikia jų skiriamai kredito reitingų agentūrai (slaptažodžiu apsaugotoje interneto svetainėje, kurią ji administruoja) visą informaciją, būtiną kredito reitingų agentūrai struktūrizuotos finansinės priemonės kredito reitingo išankstiniam nustatymui ar stebėjimui pagal 8 straipsnio 1 dalyje pateiktą metodiką.

  1. Finansinių priemonių emitentas arba susijusi trečioji šalis pateikia jų skiriamai kredito reitingų agentūrai (tinkamai apsaugotoje interneto svetainėje, kurią ji administruoja) visą informaciją, būtiną kredito reitingų agentūrai finansinės priemonės kredito reitingo išankstiniam nustatymui ar stebėjimui pagal 8 straipsnio 1 dalyje pateiktą metodiką.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  8 a straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Jei su 1 dalyje nurodyta informacija susipažinti prašo kitos pagal šį reglamentą registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros, joms tokia galimybė suteikiama nedelsiant, jeigu jos atitinka šias sąlygas:

  2. Jei su 1 dalyje nurodyta informacija susipažinti prašo kitos pagal šį reglamentą registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros, joms tokia galimybė suteikiama, jeigu jos atitinka šias sąlygas:

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 a straipsnio 2 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) jos kasmet nustato mažiausiai 10 % struktūrizuotų finansinių priemonių, dėl kurių jos prašė suteikti galimybę gauti 1 dalyje nurodytą informaciją, reitingus.

  b) jos patvirtino, įdiegė patikimą, tvirtą ir tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamas jų suteikiamų kredito reitingų, įskaitant neužsakytus kredito reitingus, patikimumas ir aukšta kokybė, bei užtikrino jų vykdymą;

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Regulation 1060/2009

  8 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Paskirtosios kredito reitingų agentūros ir kitos registruotos arba sertifikuotos kredito reitingų agentūros nedelsdamos praneša Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) apie tai, kad nesuteikiama galimybė naudotis 1 ar 2 dalyje nurodyta tinkamai apsaugota interneto svetaine.

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Regulation 1060/2009

  8 a straipsnio 2 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2b. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) gali ištirti ir įvertinti priežastis, dėl kurių yra didelių skirtumų tarp įvairių kredito reitingų agentūrų toms pačioms finansinėms priemonėms suteiktų reitingų, taip pat gali patvirtinti išvadas dėl pagal šį reglamentą numatytų priemonių taikymo.

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  8 b straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Komisija iki 2012 m. liepos 1 d. atlieka šio straipsnio veikimo, įskaitant su juo susijusias sąnaudas ir naudą, jo poveikį koncentracijos mastui kredito reitingų rinkoje, naudojimuisi kredito reitingais Sąjungoje, investuotojams ir emitentams, įvertinimą ir atitinkamą pranešimą. Komisija pateikia savo pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  8 b straipsnio 3 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3b. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) iki 2014 m. liepos 1 d. įvertina šio straipsnio veikimą ir remdamasi šiuo įvertinimu pateikia nuomonę Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Remdamasi šia nuomone Komisija atitinkamais atvejais pateikia pasiūlymų dėl šio straipsnio dalinio pakeitimo.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 b straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Sąjungoje registruota kredito reitingų agentūra prižiūri slaptažodžiu apsaugotą interneto svetainę, kurioje yra:

  1. Sąjungoje registruota kredito reitingų agentūra arba kredito reitingų agentūrų grupė prižiūri tinkamai apsaugotą interneto svetainę, kurioje yra:

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8b straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) struktūrizuotų finansinių priemonių, kurių atžvilgiu vyksta kredito reitingo nustatymo procesas, sąrašas, nurodant struktūrizuotos finansinės priemonės rūšį, emitento pavadinimą ir datą, kada pradėtas reitingo suteikimo procesas;

  a) finansinių priemonių, kurių atžvilgiu vyksta kredito reitingo nustatymo procesas, sąrašas, nurodant finansinės priemonės rūšį, emitento pavadinimą ir datą, kada pradėtas reitingo suteikimo procesas.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 b straipsnio 1 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  b) nuoroda į slaptažodžiu apsaugotą interneto svetainę, kurioje struktūrizuotos finansinės priemonės emitentas arba susijusi trečioji šalis pateikia pagal 8a straipsnio 1 dalį reikalaujamą informaciją, kai tik gali naudotis šia nuoroda.

  b) nuoroda į tinkamai apsaugotą interneto svetainę, kurioje finansinės priemonės emitentas arba susijusi trečioji šalis pateikia pagal 8a straipsnio 1 dalį reikalaujamą informaciją, kai tik gali naudotis šia nuoroda.

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 b straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Kredito reitingų agentūra nedelsdama suteikia galimybę naudotis 1 dalyje nurodyta slaptažodžiu apsaugota interneto svetaine bet kuriai pagal šį reglamentą registruotai arba sertifikuotai kredito reitingų agentūrai, jei prašanti prieigos kredito reitingų agentūra atitinka 8a straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

  2. Kredito reitingų agentūra nedelsdama suteikia galimybę naudotis 1 dalyje nurodyta tinkamai apsaugota interneto svetaine bet kuriai pagal šį reglamentą registruotai arba sertifikuotai kredito reitingų agentūrai, jei prašanti prieigos kredito reitingų agentūra atitinka 8a straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  8 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) paprašius jai suteikiama galimybė naudotis šiame ir 8a straipsniuose nurodytomis tinkamai apsaugotomis interneto svetainėmis.

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  8 b straipsnio 2 b dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Registruota arba sertifikuota kredito reitingų agentūra nedelsdama praneša Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai), jei nesuteikiama galimybė pagal 2 dalį naudotis tinkamai apsaugota interneto svetaine.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 8 punkto b a papunktis (naujas)

  Reglamentas 1060/2009

  14 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  ba) į 3 dalį įterpiama ši pastraipa:

   

  „22 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai pranešama apie visus jos teritorijoje atidaromus ar uždaromus filialus ar patronuojamąsias bendroves.“

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  15 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Kredito reitingų agentūra gali pateikti paraišką bet kuria oficialia Sąjungos kalba.

  3. Kredito reitingų agentūra pateikia paraišką bet kuria oficialia Sąjungos kalba ir tarptautinių finansų srityje įprasta kalba.

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  16 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. EVPRI per 30 darbo dienų nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja registracijos paraišką, atsižvelgdama į tai, ar kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente išdėstytas sąlygas.

  1. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) per 45 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja registracijos paraišką, atsižvelgdama į tai, ar kredito reitingų agentūra atitinka šiame reglamente išdėstytas sąlygas.

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  16 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. EVPRI visapusiškai pagrįstą sprendimą dėl registracijos arba sprendimą dėl atsisakymo registruoti priima per 40 darbo dienų nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo dienos ir per 55 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo dienos tais atvejais, kai taikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

  3. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) visapusiškai pagrįstą sprendimą dėl registracijos arba sprendimą dėl atsisakymo registruoti priima per 45 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo gavimo dienos ir per 60 darbo dienų nuo tokio pranešimo gavimo dienos tais atvejais, kai taikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  17 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. EVPRI per 40 darbo dienų nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja registracijos paraiškas, atsižvelgdama į tai, ar tos kredito reitingų agentūros atitinka šiame reglamente išdėstytas sąlygas.

  1. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) per 55 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos išnagrinėja registracijos paraiškas, atsižvelgdama į tai, ar tos kredito reitingų agentūros atitinka šiame reglamente išdėstytas sąlygas.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  17 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. EVPRI visapusiškai pagrįstus sprendimus dėl registracijos arba sprendimus dėl atsisakymo registruoti priima per 50 darbo dienų nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos ir per 65 darbo dienas nuo tokio pranešimo dienos tais atvejais, kai taikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

  3. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) visapusiškai pagrįstus sprendimus dėl registracijos arba sprendimus dėl atsisakymo registruoti priima per 55 darbo dienas nuo 15 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto pranešimo dienos ir per 70 darbo dienų nuo tokio pranešimo dienos tais atvejais, kai taikomos šio straipsnio 2 dalies nuostatos.

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  18 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. EVPRI praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos. Kai EVPRI atsisako registruoti kredito reitingų agentūrą arba panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, sprendime ji nurodo visas priežastis.

  1. Per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) praneša atitinkamai kredito reitingų agentūrai apie tai, ar ji buvo įregistruota. Kai Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) atsisako registruoti kredito reitingų agentūrą arba panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, sprendime ji nurodo visas priežastis.

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  18 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. EVPRI praneša Komisijai ir kompetentingoms institucijoms apie bet kokius sprendimus, priimtus pagal 16, 17 arba 20 straipsnius.

  2. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) praneša Komisijai, Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai), Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai) ir kompetentingoms institucijoms apie bet kokius sprendimus, priimtus pagal 16, 17 arba 20 straipsnius.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  18 straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. EVPRI savo interneto svetainėje skelbia pagal šį reglamentą įregistruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą. Tas sąrašas atnaujinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos.

  3. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) savo interneto svetainėje skelbia pagal šį reglamentą įregistruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą. Tas sąrašas atnaujinamas per penkias darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal 16, 17 arba 20 straipsnius dienos. Atnaujintą sąrašą Komisija kas mėnesį skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  19 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Komisija priima mokesčių taisykles priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį. Tomis taisyklėmis nustatomos visų prima mokesčių rūšys ir už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Kredito reitingų agentūros mokėtino mokesčio dydis turi būti proporcingas jos dydžiui ir ekonominiam pajėgumui.

  2. Komisija priima su mokesčiais susijusias priemones priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį ir laikydamasi 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų. Tomis priemonėmis nustatomos visų prima mokesčių rūšys ir už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Kredito reitingų agentūros mokėtino mokesčio dydis turi būti proporcingas jos dydžiui, ekonominiam pajėgumui ir vykdomos veiklos sudėtingumui.

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 10 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  III antraštinės dalies II skyriaus pavadinimas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  10. III antraštinės dalies II skyriaus pavadinimas pakeičiamas į „EVPRI vykdoma priežiūra“.

  10. III antraštinės dalies II skyriaus pavadinimas pakeičiamas į „Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) vykdoma priežiūra“.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 11 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  21 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. EVPRI skelbia ir atnaujina gaires dėl:

  2. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) skelbia ir atnaujina techninius standartus dėl:

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 11 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 8 straipsniu, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) iki 2011 m. birželio 7 d., bendradarbiaudama su Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. …/2010 [EBI], ir Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), įsteigta Reglamentu (ES) Nr. …/2010 [EDPPI], pateikia ir atnaujina patvirtinimo tvarkos pagal 4 straipsnio 3 dalį taikymo gaires.

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 11 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  21 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Iki [devyni mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] EVPRI pagal Reglamento …/…. [EVPRI] 7 straipsnį pateikia Komisijai patvirtinti techninių standartų projektus dėl:

  3. Iki ...* Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) pagal Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] 8 straipsnį pateikia Komisijai patvirtinti techninių reguliavimo standartų projektus dėl:

   

  * OL prašome įrašyti datą: devyni mėnesiai po iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo dienos.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 11 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  22 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (11a) Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „22a straipsnis

   

  Nuolatinis kredito reitingų tikrinimas

   

  1. Kredito reitingų agentūroms vykdant einamąją veiklą Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) be išankstinio įspėjimo atlieka atsitiktinai atrinktų, pagal šio reglamento nuostatas registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktų kredito reitingų patikrinimus. Šiuo tikslu Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) prašo atitinkamos kredito reitingų agentūros pateikti jai visą informaciją, kuria buvo naudojamasi suteikiant atitinkamus kredito reitingus, ir išsamią ataskaitą apie reitingų suteikimo metodus. Kredito reitingų agentūra ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tokio prašymo pateikimo momento pateikia informaciją ir ataskaitą.

   

  2. Atliekant 1 dalyje nurodytą patikrinimą siekiama nustatyti, ar kredito reitingai buvo suteikti remiantis objektyviai pagrįstais kriterijais, atsakingu būdu ir laikantis šio reglamento nuostatų.

   

  3. Jei kredito reitingų patikrinimo metu Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) nustato šio reglamento pažeidimų, ji atsižvelgdama į pažeidimo sunkumą gali:

   

  a) pareikalauti, kad kredito reitingų agentūra paaiškintų atitinkamas aplinkybes;

   

  b) paprašyti, kad kredito reitingų agentūra pateiktų daugiau informacijos;

   

  c) patikrinti kitus kredito reitingų agentūros suteiktus kredito reitingus; arba

   

  d) imtis didesnio masto priemonių, pvz., atlikti nuodugnų kredito reitingų agentūros patikrinimą.“

  Pagrindimas

  Pagal reglamentus „Bazelis II“ ir „Bazelis III“ kredito reitingų agentūroms priskiriamos viešosios valdžios užduotys. Šiuo reglamentu nustatoma tam tikra šių agentūrų priežiūra, tačiau pačių kredito reitingų teisingumas ir pagrįstumas netikrinamas. Vis dėlto finansų krizė parodė, kad būtina skubiai nustatyti tokius reikalavimus.

  Pakeitimas  41

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 12 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  23 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Vykdydamos pareigas pagal šį reglamentą, nei EVPRI, nei jokia kita bet kurios valstybės narės viešosios valdžios institucija nesikiša į kredito reitingų turinį ar metodus.

  Vykdydamos pareigas pagal šį reglamentą, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Komisija arba kita bet kurios valstybės narės viešosios valdžios institucija nesikiša į kredito reitingų turinį ar metodus.

  Pakeitimas  42

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  23 a straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Prašydama pateikti 1 dalyje nurodytą informaciją, EVPRI remiasi šiuo straipsniu, kaip prašymo teisiniu pagrindu, ir nurodo jo tikslą, aiškiai apibrėžia, kokios informacijos reikia, ir nustato pateikimo terminą. Ji taip pat nurodo 36b straipsnyje nustatytas baudas, jei nebūtų pateikta visa reikalinga informacija arba jei atsakymai į pateiktus klausimus būtų neteisingi arba klaidinantys.

  2. Prašydama pateikti 1 dalyje nurodytą informaciją, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) remiasi šiuo straipsniu, kaip prašymo teisiniu pagrindu, ir nurodo jo tikslą, aiškiai apibrėžia, kokios informacijos reikia, ir nustato pateikimo terminą. Ji taip pat nurodo 36b straipsnyje nustatytas baudas, jei nebūtų pateikta visa reikalinga informacija arba jei atsakymai į pateiktus klausimus būtų neteisingi arba klaidinantys. Prireikus Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) nurodo turimas teisinės gynybos priemones pagal Reglamentą (ES) Nr. .../2010 [EVPRI] bei teisę pateikti sprendimą, pagal kurį skiriama bauda, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui peržiūrėti.

  Pakeitimas  43

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  23 b straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Jei nėra parengta Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) taikytinų Sąjungos taisyklių 1 ir 2 dalyse nurodyti tyrimai atliekami laikantis valstybės narėse, kurioje jie vykdomi, teisės.

  Pakeitimas  44

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  23 c straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Vykdydama šiame reglamente nustatytas pareigas, EVPRI gali perspėjusi arba be perspėjimo atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 23a straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų patalpose.

  1. Vykdydama šiame reglamente nustatytas pareigas, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) gali perspėjusi atlikti visus būtinus patikrinimus vietoje 23a straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų patalpose.

   

  Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) taip pat gali atlikti patikrinimus vietoje be išankstinio įspėjimo, kai to reikia norint tinkamai ir veiksmingai atlikti patikrinimą ir jei Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) turi pagrįstų priežasčių:

   

  a) įtarti, kad įvykdytas šio reglamento pažeidimas; arba

   

  b) manyti, kad gali būti sunaikinti su tokiu pažeidimu susiję įrodymai.

  Pakeitimas  45

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  23c straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimus vykdo pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame tiksliai nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas ir 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos, taikomos tais atvejais, jei susiję asmenys neleidžia atlikti patikrinimo. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurios teritorijoje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai.

  3. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimus vykdo pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame tiksliai nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, patikrinimą atlikti įgalioti asmenys ir pareigos, kurias jie eina Europos priežiūros institucijoje (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijoje), ir 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos, taikomos tais atvejais, jei susiję asmenys neleidžia atlikti patikrinimo. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurios teritorijoje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai.

  Pakeitimas  46

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 13 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  23 c straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Valstybės narės, kurios teritorijoje bus atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgalioti ar paskirti pareigūnai EVPRI prašymu aktyviai padeda EVPRI įgaliotiems pareigūnams ir kitiems asmenims. Tuo tikslu jiems suteikiami 2 dalyje nustatyti įgaliojimai.

  5. Valstybės narės, kurios teritorijoje bus atliekamas patikrinimas, kompetentingos institucijos pareigūnai bei tos institucijos įgalioti ar paskirti pareigūnai Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) prašymu aktyviai padeda Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) įgaliotiems pareigūnams ir kitiems asmenims. Tuo tikslu jiems suteikiami 2 dalyje nustatyti įgaliojimai. Jei paprašoma, atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pareigūnai taip pat gali dalyvauti atliekant patikrinimus vietoje.

  Pakeitimas  47

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 14 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  24 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Jei registruota kredito reitingų agentūra padaro vieną iš III priede išvardytų pažeidimų, EVPRI priima vieną ar daugiau iš toliau išvardytų sprendimų:

  Jei registruota kredito reitingų agentūra padaro bet kokį šio reglamento nuostatų pažeidimą, įskaitant III priede nurodytus pažeidimus, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) priima vieną ar daugiau iš toliau išvardytų sprendimų:

  Pakeitimas  48

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 14 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  24 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Prieš priimdama 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus sprendimus Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) apie tai praneša Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai) ir Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai).

  Pakeitimas  49

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 14 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  24 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Išimtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su galimu rinkos sutrikimu ar finansiniu nestabilumu, EVPRI gali pratęsti pirmos pastraipos b punkte nurodytą laikotarpį dar trims mėnesiams.

  Išimtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su galimu rinkos sutrikimu ar finansiniu nestabilumu, Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) savo iniciatyva arba Europos priežiūros institucijai (Europos bankininkystės institucijai) ar Europos priežiūros institucijai (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijai) paprašius gali pratęsti pirmos pastraipos b punkte nurodytą laikotarpį dar trims mėnesiams.

  Pakeitimas  50

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 14 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  24 straipsnio 4 dalies pirma a pastraipa (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Pateikdama savo sprendimą pagal 1 pastraipą Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) praneša atitinkamoms kompetentingoms institucijoms apie jų teisę pateikti apeliaciją Apeliacijų valdybai ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismui pagal Reglamento (ES) Nr. …/2010 [EVPRI] atitinkamai 60 ir 61 straipsnius.

  Pakeitimas  51

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 17 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  26 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  EVPRI ir kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kai to reikia šio reglamento tikslams įgyvendinti.

  Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija) ir kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kai to reikia šio reglamento ir atitinkamų konkretiems sektoriams priimtų teisės aktų tikslams įgyvendinti.

  Pakeitimas  52

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 17 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  27 straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia EVPRI ir viena kitai informaciją, būtiną jų pareigoms vykdyti pagal šį reglamentą.

  1. Kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos pateikia Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) ir viena kitai informaciją, būtiną jų pareigoms vykdyti pagal šį reglamentą ir atitinkamus konkretiems sektoriams priimtus teisės aktus.

  Pakeitimas  53

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 17 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) perduoda valstybių narių kompetentingoms institucijoms visą, jų nuomone, svarbią informaciją, susijusią su tų valstybių narių teritorijoje veiklą vykdančiomis kredito reitingų agentūromis.

  Pakeitimas  54

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 19 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  30 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  EVPRI gali perduoti specifines priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai. Tos priežiūros užduotys visų pirma gali apimti prašymus suteikti informacijos pagal 23a straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 23c straipsnio 6 dalį.

  Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) gali perduoti neesminio ir einamosios veiklos pobūdžio specifines priežiūros užduotis valstybės narės kompetentingai institucijai ir pateikti išsamius nurodymus dėl šių užduočių įgyvendinimo. Tos priežiūros užduotys visų pirma gali apimti prašymus suteikti informacijos pagal 23a straipsnį ir atlikti tyrimus bei patikrinimus vietoje pagal 23c straipsnio 6 dalį.

  Užduočių perdavimas nedaro poveikio EVPRI atsakomybei.

  Užduočių perdavimas nedaro poveikio Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) atsakomybei. Funkcijos, susijusios su registravimu, sprendimų priėmimo įgaliojimais, įskaitant galutinį vertinimą ir tolesnius sprendimus dėl pažeidimų, neperduodamos. Perdavimą galima atšaukti bet kuriuo metu.

  Pakeitimas  55

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 19 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  31 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Jei EVPRI mano, kad prašymas nepagrįstas, ji informuoja pranešančiąją kompetentingą instituciją. Jei EVPRI mano, kad prašymas pagrįstas, ji imasi atitinkamų priemonių šiam klausimui išspręsti.

  Jei Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) mano, kad prašymas nepagrįstas, ji raštu nurodydama priežastis informuoja pranešančiąją kompetentingą instituciją. Jei Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) mano, kad prašymas pagrįstas, ji imasi atitinkamų priemonių šiam klausimui išspręsti.

  Pakeitimas  56

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  36 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. EVPRI prašymu Komisija gali sprendimu nustatyti kredito reitingų agentūrai baudą, kai kredito reitingų agentūra tyčia arba dėl aplaidumo yra padariusi vieną iš III priede išvardytų pažeidimų.

  1. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) gali nustatyti kredito reitingų agentūrai baudą, kai kredito reitingų agentūra tyčia arba dėl aplaidumo yra padariusi bet kokį šio reglamento nuostatų pažeidimą, įskaitant III priede išvardytus pažeidimus.

   

  Pakeitimas  57

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 a straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Nepaisant 2 dalies, tais atvejais, kai kredito reitingų agentūra dėl pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gavo finansinės naudos, kurią galima kiekybiškai įvertinti, baudos dydis neturi būti mažesnis už gautą naudą.

  3. Nepaisant 2 dalies, tais atvejais, kai kredito reitingų agentūra dėl pažeidimo tiesiogiai arba netiesiogiai gavo finansinės naudos, kurią galima kiekybiškai įvertinti, baudos dydis turi būti didesnis už gautą naudą.

  Pakeitimas  58

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  36 a straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Šiam straipsniui įgyvendinti Komisija priima išsamias taisykles priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį, visų pirma išsamiai pateikdama:

  4. Šiam straipsniui įgyvendinti Komisija priima išsamias taisykles priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį, laikydamasi 38b ir 38c straipsnių sąlygų, visų pirma išsamiai pateikdama:

  Pakeitimas  59

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 a straipsnio 4 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  a) detalius baudos dydžio nustatymo kriterijus;

  a) konkrečius veiksnius, kurie taikomi apskaičiuojant baudą pagal 2 dalį, kiekvienam iš šių kriterijų:

   

  i) pažeidimo trukmė ir dažnumas;

   

  ii) ar dėl pažeidimo paaiškėjo dideli ir sisteminiai kredito reitingų agentūros procedūrų arba valdymo sistemų ar vidaus kontrolės trūkumai;

   

  iii) ar dėl pažeidimo buvo lengviau padaryti finansinį nusikaltimą, pažeidimas buvo finansinio nusikaltimo priežastimi arba finansinis nusikaltimas kitaip sietinas su pažeidimu;

   

  iv) investuotojų patirtų nuostolių arba nuostolių rizikos mastas;

   

  v) galima pažeidimo įtaka atitinkamos kredito reitingų agentūros suteiktiems reitingams;

   

  vi) ar pažeidimas įvykdytas tyčia ir sąmoningai ar dėl neapdairumo ar netyčia;

   

  vii) gautos naudos ar išvengto nuostolio ar naudos, kurios buvo ketinama gauti, ar nuostolio, kurio buvo ketinama išvengti, tiesiogiai ar netiesiogiai, dydis;

   

  viii) atitinkamos kredito reitingų agentūros, struktūrizuotos finansinės priemonės emitento ar susijusios trečiosios šalies ekonominis pajėgumas;

   

  ix) ar kredito reitingų agentūros, struktūrinės priemonės emitento arba susijusios trečiosios šalies vyresnioji vadovybė žinojo apie pažeidimą arba galimą pažeidimą;

  Pakeitimas  60

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) padeda Komisijai rengti 4 dalyje minimus deleguotus aktus.

  Pakeitimas  61

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a. Šiam straipsniui įgyvendinti Komisija, priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį ir laikydamasi 38b ir 38c straipsnių sąlygų, priima išsamias taisykles ir pateikia su II priede išvardytais pažeidimais susijusių baudų sąrašą ir šių baudų ribas:

  Pakeitimas  62

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 b straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. EVPRI prašymu Komisija gali sprendimu nustatyti periodines baudas 23a straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, siekdama juos priversti:

  1. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) gali nustatyti periodines baudas 23a straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, siekdama juos priversti:

  Pakeitimas  63

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 c straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija, prieš priimdama sprendimą dėl baudos arba periodinės baudos, kaip numatyta 36a ir 36b straipsniuose, suteikia asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių Komisija prieštaravo. Komisija grindžia savo sprendimus tik tais prieštaravimais, dėl kurių susijusios šalys galėjo pareikšti pastabų.

  1. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), prieš priimdama sprendimą dėl baudos arba periodinės baudos, kaip numatyta 36a ir 36b straipsniuose, suteikia asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) prieštaravo. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) grindžia savo sprendimus tik tais prieštaravimais, dėl kurių susijusios šalys galėjo pareikšti pastabų.

  Pakeitimas  64

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 c straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Procedūros metu visapusiškai gerbiamos šalių teisės į gynybą. Jos turi teisę susipažinti su Komisijos bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su bylos medžiaga negalioja konfidencialiai informacijai ir Komisijos vidaus dokumentams.

  2. Procedūros metu visapusiškai gerbiamos šalių teisės į gynybą. Jos turi teisę susipažinti su Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su bylos medžiaga negalioja konfidencialiai informacijai ir Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) vidaus dokumentams.

  Pakeitimas  65

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  36 d straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija viešai skelbia kiekvieną baudą ir periodinę baudą, nustatytą pagal 36a ir 36b straipsnius.

  1. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) viešai skelbia kiekvieną baudą ir periodinę baudą, nustatytą pagal 36a ir 36b straipsnius, nebent toks viešas paskelbimas sukeltų rimtą grėsmę finansų rinkai ar padarytų neproporcingą žalą susijusiems subjektams.

   

  Pakeitimas  66

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 e straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Komisija yra skyrusi baudą arba nustačiusi periodinę baudą. Jis gali panaikinti, sumažinti ar padidinti nustatytą baudą arba periodinę baudą.

  Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) yra skyrusi baudą arba nustačiusi periodinę baudą. Jis gali panaikinti, sumažinti ar padidinti nustatytą baudą arba periodinę baudą.

  Pakeitimas  67

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 26 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  38 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, nurodytus 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 36a straipsnio 4 dalyje ir 37 straipsnyje, Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

  1. Įgaliojimas priimti deleguotus teisės aktus, nurodytus 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 36a straipsnio 4 dalyje ir 37 straipsnyje, Komisijai suteikiamas ketverių metų laikotarpiui nuo...*.. Komisija parengia su deleguotais įgaliojimais susijusią ataskaitą ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia pagal 38b straipsnį.

   

  * OL prašome įrašyti iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo datą.

  Pakeitimas  68

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 26 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  38 b straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų perdavimą, informuoja kitą įstatymų leidėją ir Komisiją likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo priėmimo, nurodydama, kurie perduoti įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir atšaukimo priežastis.

  2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų perdavimą, siekia prieš priimdama galutinį sprendimą per deramą laikotarpį informuoti apie tai kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama, kurie perduoti įgaliojimai galėtų būti atšaukti.

  Pakeitimas  69

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 26 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  38 c straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas vienam mėnesiui.

  1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto gali pareikšti per tris mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas trimis mėnesiais.

  Pakeitimas  70

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 26 punktas

  Reglamentas 1060/2009

  38 c straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Jeigu tam laikotarpiui pasibaigus nėra Europos Parlamento ir Tarybos prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas įsigalioja jame nurodytą dieną.

  2. Jeigu tam laikotarpiui pasibaigus nėra Europos Parlamento ir Tarybos prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

  Pakeitimas  71

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 27 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  39 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (27a) Įterpiamas šis straipsnis:

   

  „39a straipsnis

   

  Europos priežiūros institucijos (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) ataskaita

   

  Iki 2011 m. gruodžio 31 d. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) įvertina personalo ir išteklių poreikius, kurie atsirado dėl pagal šį reglamentą prisiimtų įgaliojimų ir pareigų, ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.“

  Pakeitimas  72

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 29 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  40 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Visos su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje susijusios funkcijos ir pareigos, kurios buvo pavestos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, nepriklausomai nuo to, ar jos veikė kaip buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar ne, ir jų kolegijoms, jei jos buvo įsteigtos, panaikinamos [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo].

  1. Visos su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje susijusios funkcijos ir pareigos, kurios buvo pavestos valstybių narių kompetentingoms institucijoms, nepriklausomai nuo to, ar jos veikė kaip buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, ar ne, ir jų kolegijoms, jei jos buvo įsteigtos, nustoja galioti 2011 m. liepos 1 d.

  Pakeitimas  73

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 29 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  40 a straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. [Vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo] EVPRI perima bet kokias bylas ir darbinius dokumentus, susijusius su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje, įskaitant bet kokį vykdomą nagrinėjimą ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus.

  2. 2011 m. liepos 1 d. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) perima bet kokias bylas ir darbinius dokumentus, susijusius su priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veikla kredito reitingų agentūrų srityje, įskaitant bet kokį vykdomą nagrinėjimą ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiksmus.

  Pakeitimas  74

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 29 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  40 a straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos ir kolegijos užtikrina, kad bet kokie turimi dokumentai ir darbiniai dokumentai būtų perduoti EVPRI [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo]. Tos kompetentingos institucijos ir kolegijos taip pat suteikia EVPRI bet kokią būtiną pagalbą ir patarimus, siekdamos palengvinti efektyvų ir veiksmingą priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos kredito reitingų agentūrų srityje perdavimą ir perėmimą.

  3. 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos ir kolegijos užtikrina, kad, siekiant skatinti proceso sklandumą, bet kokie turimi dokumentai ir darbiniai dokumentai būtų kuo greičiau ir bet kuriuo atveju iki 2011 m. gegužės 1 d. perduoti Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai). Tos kompetentingos institucijos ir kolegijos taip pat suteikia Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai) bet kokią būtiną pagalbą ir patarimus, siekdamos palengvinti efektyvų ir veiksmingą priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos kredito reitingų agentūrų srityje perdavimą ir perėmimą.

  Pakeitimas  75

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 29 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  40 a straipsnio 4 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. EVPRI veikia kaip teisėta 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų ir kolegijų teisių perėmėja bet kokiame administraciniame arba teismo procese dėl priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos, vykdytos pagal šį reglamentą anksčiau negu [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo].

  4. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) veikia kaip teisėta 1 dalyje nurodytų kompetentingų institucijų ir kolegijų teisių perėmėja bet kokiame administraciniame arba teismo procese dėl priežiūros ir reikalavimų laikymosi užtikrinimo veiklos, vykdytos pagal šį reglamentą 2011 m. liepos 1 d.

  Pakeitimas  76

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 29 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  40 a straipsnio 4 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a. Perdavus įgaliojimus Europos priežiūros institucijai (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai), bet kokia kredito reitingų agentūros registracija, kurią pagal I skyrių atliko šio straipsnio 1 dalyje minima kompetentinga institucija, lieka galioti.

  Pakeitimas  77

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 29 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  40 a straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  5. Jei [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo] vyksta teisminė sprendimo, priimto pagal šį reglamentą 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, peržiūra, byla perduodama Bendrajam Teismui, nebent tą sprendimą valstybėje narėje nagrinėjančio teismo sprendimas turi būti priimtas per du mėnesius po [vienas mėnuo po šio reglamento įsigaliojimo].

  5. Jei 2011 m. liepos 1 d. vyksta teisminė sprendimo, priimto pagal šį reglamentą 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, peržiūra, byla perduodama Bendrajam Teismui, nebent tą sprendimą valstybėje narėje nagrinėjančio teismo sprendimas turi būti priimtas iki 2011 m. rugsėjo 1 d.

  Pakeitimas  78

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 29 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  40 a straipsnio 5 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  5a. Iki 2014 m. liepos 1 d. Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) vykdydama savo nuolatinę priežiūrą atlieka bent vieną kiekvienos jos priežiūros įgaliojimams priskirtos kredito reitingų agentūros tyrimą.

  Pakeitimas  79

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  I priedo 2 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  I priedo E skirsnio II antraštinės dalies 2 punkto b a papunktis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (2a) E skirsnio II antraštinės dalies 2 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

   

  „ba) per metus suteiktų kredito reitingų sąrašas, kuriame nurodoma, kokia buvo neužsakytų kredito reitingų dalis.“

  Pagrindimas

  Jei bus reguliariai pateikiamas sąrašas, kuriame nurodomi užsakyti ir neužsakyti kredito reitingai, EVPRI galės patikrinti, ar buvo suteiktas reikalaujamas neužsakytų kredito reitingų skaičius.

  Pakeitimas  80

  Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

  II priedas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  III priedo III antraštinės dalies m punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  m) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 4 dalį, neatskleisdama savo politikos ir procedūrų, susijusių su neužsakytais kredito reitingais.

  m) Kredito reitingų agentūra pažeidžia 10 straipsnio 4 dalį, neatskleisdama savo politikos ir procedūrų, susijusių su kredito reitingais.

  Pagrindimas

  Jei bus reguliariai pateikiamas sąrašas, kuriame nurodomi užsakyti ir neužsakyti kredito reitingai, EVPRI galės patikrinti, ar buvo suteiktas reikalaujamas neužsakytų kredito reitingų skaičius.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Dėl pasaulio finansų krizės, dėl kurios iš dalies kaltos ir kredito reitingų agentūros, tapo akivaizdu, kad būtina parengti kredito reitingų agentūrų stebėsenos ir priežiūros priemonę.

  Šiuo tikslu 2009 m. buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų. Jį priėmus sudarytos sąlygos Europos lygiu sukurti kredito reitingų agentūrų, kurios teikia Europos Sąjungoje naudojamus kredito reitingus, registravimo ir priežiūros sistemą. Reglamente taip pat nustatytos trečiųjų šalių agentūrų teikiamų reitingų naudojimo Europos Sąjungoje sąlygos (taikant dvigubą reitingų lygiavertiškumo ir patvirtinimo sistemą).

  Per diskusijas, kurios vyko prieš priimant Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009, pranešėjas primygtinai pabrėžė, kad Europos Sąjungoje reikia bendros kredito reitingų agentūrų priežiūros ir jų produktų kontrolės sistemos. Pasiūlymui pritarta ir Komisija įsipareigojo parengti su tuo susijusį teisės akto pasiūlymą.

  Pasiektas susitarimas dėl Europos priežiūros struktūros, kuris įsigalios 2011 m. sausio 1 d., sudaro galimybes veiksmingai įgyvendinti kredito reitingų agentūrų priežiūrą. Reglamente EB Nr. [...], kuriuo įsteigiama EVPRI, pabrėžiama, kad minėta institucija vykdys jai suteiktus priežiūros įgaliojimus, ypač susijusius su kredito reitingų agentūromis.

  Europos Komisija 2010 m. birželio 2 d. pateikė pasiūlymą dėl Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 pakeitimo iš dalies. Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – nustatyti tvarką pagal kurią EVPRI turėtų akredituoti kredito reitingų agentūras ir jas prižiūrėti. Šiai institucijai bus suteikti savarankiški priežiūros įgaliojimai, taip pat tyrimo įgaliojimai ir ji galės bausti už šio reglamento netaikymą.

  Pranešėjas labai palankiai vertina Europos Komisijos poziciją šiuo klausimu.

  Pranešėjas siūlo visą dėmesį skirti EVPRI įtraukimui į agentūrų priežiūros veiklą ir institucijos naujų užduočių ir naujų įgaliojimų apibrėžimui. Iš tiesų būtina, kad EVPRI galėtų vykdyti savo įgaliojimus nuo pat jos įsteigimo norint, kad Europos Sąjungoje veiklą vykdančių kredito reitingų agentūrų ir trečiųjų šalių agentūrų, kurių teikiamus vertinimus bus leidžiama naudoti Europos Sąjungoje, priežiūra būtų patikima.

  Tarp kita ko, 2011 m. Komisija pasiūlys įvairias papildomas su vertinimu susijusias priemones. Tuo pat metu Europos Parlamentas patvirtins pranešimą savo iniciatyva, jame pateikdamas pasiūlymus šiuo klausimu.

  Dera pabrėžti, kad Jungtinės Amerikos Valstijos taip pat nusprendė priimti griežtesnes priežiūros taisykles šioje srityje. Komisija į jas atsižvelgė, rengdamasi būsimam tarptautiniam taisyklių suderinimui.

  Atsižvelgiant į tai, teikiant pakeitimus apsiribota patikslinimais ar paaiškinimais, ypač susijusiais su EVPRI, palaikančia santykius su nacionalinėmis kompetentingomis institucijoms, įgaliojimais.

  Be to, Lisabonos sutartyje numatytos naujos teisinės priemonės. Taigi, atliekant Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 persvarstymą ir remiantis Sutarties 290 straipsniu galima vietoje komitologijos procedūros pradėti taikyti deleguotus teisės aktus. Taikant naująją procedūrą bus užtikrinama, kad Europos Parlamentas geriau atliktų teisės aktų, kuriuos, siekdamas geresnio veiksmingumo, jis pageidauja perduoti Komisijai, kontrolę.

  Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ  (28.10.2010)

  pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

  dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų
  (COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

  Nuomonės referentas: Klaus-Heiner Lehne

  PAKEITIMAI

  Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

  Pakeitimas  1

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (5a) Europos Sąjunga turėtų ištirti galimybę įsteigti viešą Europos reitingų agentūrą, kurios pagrindinis tikslas būtų nepriklausomai ir nešališkai, nepaisant komercinės įtakos ar apribojimo, teikti reitingus; agentūra turėtų apsvarstyti antrojo privalomo reitingo teikimo vertę ir kainą, reaguodama į kiekvieną Europos Sąjungoje registruotos ir joje veikiančios reitingų agentūros suteiktą reitingą.

  Pagrindimas

  Die Branche der Ratingagenturen ist höchst konzentriert und nur wenige Unternehmen teilen sich den Markt. Diese Unternehmen sind privatwirtschaftliche Unternehmen und dementsprechend auf die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet. Um Ratings, die frei vom Gewinnmaximierungsgedanken erstellt werden zu gewährleisten, sollte die Europäische Union die Einrichtung einer öffentlichen Ratingagentur in Erwägung ziehen. Bereits jetzt sind bei der EZB von den Nationalbanken der Mitgliedstaaten Bewertungsabteilungen eingerichtet. Ein zweites Rating von einer öffentlichen Europäischen Ratingagentur sollte für mehr Sicherheit sorgen.

  Pakeitimas  2

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  11 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (11) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti teisę tiesiogiai prašyti finansų rinkos dalyvių pateikti jai visą būtiną informaciją. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai užtikrinti, kad tokie prašymai būtų vykdomi.

  (11) Kad galėtų veiksmingai atlikti savo pareigas, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti teisę tiesiogiai prašyti finansų rinkos dalyvių pateikti jai visą būtiną informaciją. Valstybių narių institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai užtikrinti, kad tokie prašymai būtų vykdomi ir kad reikalinga informacija būtų pateikiama nedelsiant.

  Pakeitimas  3

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  12 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (12) Kad galėtų veiksmingai naudotis jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti teisę atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje. Naudodamasi jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, suteikti galimybę būti išklausytiems, kad būtų gerbiamos jų teisės į gynybą.

  (12) Kad galėtų veiksmingai naudotis jai suteiktais priežiūros įgaliojimais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų turėti teisę atlikti tyrimus ir patikrinimus vietoje. Naudodamasi jai suteiktais priežiūros ir tyrimo įgaliojimais, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų vykdyti savo veiklą visiškai gerbdama asmenų ir kredito agentūrų, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, teises į gynybą ir užtikrindama profesinės paslapties saugojimą pagal jų gyvenamosios vietos valstybėje narėje galiojančias nuostatas.

  Pagrindimas

  Profesinė paslaptis ir su teisine profesija susijusi teisė neatskleisti konfidencialios informacijos – bendrai valstybėse narėse pripažįstamas principas. Bet kas, norėdamas gauti patarimą, gali konsultuotis su teisininku ir tai turi vykti laikantis griežto konfidencialumo. Teisininko pareiga neatskleisti profesinės paslapties naudinga administracijos teisminiams interesams. ETT dviejose bylose pabrėžė, kad teisinės paslapties saugojimas svarbus siekiant tęsti teismines procedūras. Kompetentinga institucija, kuriai suteikti pakeitime siūlomi įgaliojimai, gali rimtai pakenkti teisei neatskleisti konfidencialios informacijos ir saugoti teisinę paslaptį.

  Pakeitimas  4

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  15 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (15) Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų galėti siūlyti Komisijai nustatyti periodines baudas. Tų periodinių baudų tikslas turėtų būti toks: užtikrinti, kad būtų pašalintas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatytas pažeidimas, kad būtų pateikta išsami ir teisinga informacija, kurios prašė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ir kad kredito reitingų agentūros ir kiti asmenys sutiktų, kad būtų atliktas tyrimas. Be to, atgrasymo tikslais ir siekiant priversti kredito reitingų agentūras laikytis reglamento, Komisija taip pat turėtų galėti nustatyti baudas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos prašymu, kai tyčia ar dėl aplaidumo buvo pažeistos specifinės reglamento nuostatos. Bauda turi būti atgrasanti ir proporcinga pažeidimo pobūdžiui ir sunkumui, pažeidimo trukmei ir susijusios kredito reitingų agentūros ekonominiam pajėgumui. Išsamūs baudų dydžio nustatymo kriterijai ir su baudomis susiję procedūriniai aspektai turėtų būti išdėstyti Komisijos deleguotame teisės akte. Valstybės narės turėtų išlaikyti tik kompetenciją nustatyti ir įgyvendinti taisykles dėl sankcijų, taikytinų finansų įmonėms pažeidus įpareigojimą naudoti reguliavimo tikslais tik pagal šį reglamentą registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus.

  Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija turėtų galėti nustatyti periodines baudas. Tų periodinių baudų tikslas turėtų būti toks: užtikrinti, kad būtų pašalintas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos nustatytas pažeidimas, kad būtų pateikta išsami ir teisinga informacija, kurios prašė Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija, ir kad kredito reitingų agentūros ir kiti asmenys sutiktų, kad būtų atliktas tyrimas. Be to, atgrasymo tikslais ir siekiant priversti kredito reitingų agentūras laikytis reglamento, Komisija taip pat turėtų galėti nustatyti baudas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos prašymu, kai tyčia ar dėl aplaidumo buvo pažeistos specifinės reglamento nuostatos. Bauda turi būti atgrasanti ir proporcinga pažeidimo pobūdžiui ir sunkumui, pažeidimo trukmei ir susijusios kredito reitingų agentūros ekonominiam pajėgumui. Išsamūs baudų dydžio nustatymo kriterijai ir su baudomis susiję procedūriniai aspektai turėtų būti išdėstyti Komisijos deleguotame teisės akte. Valstybės narės turėtų išlaikyti tik kompetenciją nustatyti ir įgyvendinti taisykles dėl sankcijų, taikytinų finansų įmonėms pažeidus įpareigojimą naudoti reguliavimo tikslais tik pagal šį reglamentą registruotų kredito reitingų agentūrų suteiktus kredito reitingus.

  Justification

  Jei EVPRI turės įgaliojimus bausti agentūras, inter alia panaikinti jų registraciją (griežčiausia galima priemonė), ji taip pat, pagal principą „didesni įgaliojimai apima mažesnius“, turėtų būti įgaliota nustatyti baudas. Įgaliojimų nustatyti baudas suteikimas EVPRI turėtų taip pat padėti užtikrinti didesnį objektyvumą.

  Pakeitimas  5

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  18 konstatuojamoji dalis

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (18) Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį dėl bet kurios trečiosios šalies reguliavimo ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo vertinimo kriterijų keitimo ir tolesnio jų tikslinimo, siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, nustatyti mokesčių taisykles ir keisti priedus.

  (18) Siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, nustatyti mokesčių taisykles ir keisti priedus, įgaliojimai priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikti Komisijai dėl bet kurios trečiosios šalies reguliavimo ir priežiūros sistemos lygiavertiškumo vertinimo kriterijų keitimo ir tolesnio jų tikslinimo, siekiant atsižvelgti į finansų rinkų pokyčius, nustatyti mokesčių taisykles ir keisti priedus. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu deramai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais.

   

  Rengdama ir sudarydama deleguotus teisės aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad informacija ir atitinkami dokumentai būtų laiku ir nuolat perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai.

  Pakeitimas  6

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 1 punktas(naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 konstatuojamoji dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (-1) 8 konstatuojamoji dalis pakeičiama taip:

   

  „(8) Kredito reitingų agentūros turėtų taikyti Elgesio kodekso pagrindus kredito reitingų agentūroms, išleistus Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (IOSCO kodeksas). 2006 m. Komisijos komunikate dėl kredito reitingų agentūrų [11] Europos vertybinių popierių priežiūros institucijų komitetas (CESR), įsteigtas Komisijos sprendimu 2009/77/EB [12], buvo paragintas stebėti, kaip laikomasi IOSCO kodekso ir kasmet teikti ataskaitas Komisijai.“

  Pakeitimas  7

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 2e punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  5 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komisija, siekdama atsižvelgti į finansų rinkos pokyčius, labiau patikslina ar iš dalies pakeičia antros pastraipos a, b ir c punktuose nustatytus kriterijus. Tos priemonės patvirtinamos priėmus deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį ir laikantis 38b ir 38c straipsnių sąlygų.

  Komisijai, siekiant atsižvelgti į finansų rinkos pokyčius, suteikiami įgaliojimai pagal šį straipsnį priimti deleguotus teisės aktus, kuriais būtų labiau patikslinami ar iš dalies pakeičiami antros pastraipos a, b ir c punktuose nustatyti kriterijai.

  Pakeitimas  8

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  6 straipsnio 4 dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3a) 6 straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

   

  „4. Kredito reitingų agentūros gauna pajamas iš reitingų naudotojų. Jos negauna pajamų iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių.“

  Pakeitimas  9

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 3 b dalis (nauja)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  7 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3b) 7 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

   

  „5. Reitingų analitikų ir kredito reitingus tvirtinančių asmenų atlyginimas ir veiklos vertinimas nepriklauso nuo pajamų, kurias kredito reitingų agentūra gauna iš reitinguojamų subjektų ar susijusių trečiųjų šalių už papildomas, šalia reitingavimo teikiamas paslaugas, dydžio.“

  Pakeitimas  10

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 3 c punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 straipsnio 5 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (3c) 8 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

   

  „5. Kredito reitingų agentūra stebi kredito reitingus ir nuolat, mažiausiai kartą per pusmetį, peržiūri savo suteiktus kredito reitingus ir metodiką, ypač kai padaromi reikšmingi pakeitimai, kurie gali daryti poveikį kredito reitingui. Kredito reitingų agentūra nustato vidaus tvarką, skirtą stebėti, kokį poveikį makroekonominių arba finansų rinkų sąlygų pokyčiai turi kredito reitingams.

  Pakeitimas  11

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 a straipsnio 2 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. EVPRI gali tirti visus didelius skirtingų kredito reitingų agentūrų tai pačiai struktūrizuotai finansinei priemonei suteiktų reitingų skirtumus ir gali tikrinti, ar norint spręsti nagrinėjamą klausimą reikia naudoti pagal šį reglamentą numatytas priemones.

  Pagrindimas

  Tokie skirtumai kelia pavojų investuotojams, taigi EVPRI turėtų ištirti priežastis, dėl kurių tokie skirtumai atsirado ir imtis priemonių.

  Pakeitimas  12

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8b straipsnio 1 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (a) struktūrizuotų finansinių priemonių, kurių atžvilgiu vyksta kredito reitingo nustatymo procesas, sąrašas, nurodant struktūrizuotos finansinės priemonės rūšį, emitento pavadinimą ir datą, kada pradėtas reitingo suteikimo procesas;

  (a) struktūrizuotų finansinių priemonių, kurių atžvilgiu vyksta kredito reitingo nustatymo procesas, sąrašas, nurodant struktūrizuotos finansinės priemonės rūšį, emitento pavadinimą ir datą, kada pradėtas reitingo suteikimo procesas, taip pat informacija, kuria rėmėsi atitinkama kredito reitingo agentūra siekdama nustatyti ir (arba) stebėti struktūrizuotai finansinei priemonei suteiktus kredito reitingus;

  Pagrindimas

  Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad priežiūra būtų atliekama veiksmingai ir kiek įmanoma skaidriai.

  Pakeitimas  13

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 4 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  8 b straipsnio 2 a dalis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  2a. Tokia pati galimybė tokiomis pačiomis sąlygomis suteikiama kompetentingoms valdžios institucijoms.

  Pakeitimas  14

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 5 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  9 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Užsakomosios paslaugos, susijusios su svarbiomis veiklos funkcijomis neturi būti vykdomos taip, kad realiai kenktų kredito reitingų agentūros vidaus kontrolės kokybei ir kompetentingų institucijų sugebėjimui prižiūrėti, ar kredito reitingų agentūros laikosi šio reglamento įpareigojimų.

  Užsakomosios paslaugos, susijusios su svarbiomis veiklos funkcijomis neturi būti vykdomos taip, kad realiai kenktų kredito reitingų agentūros vidaus kontrolės kokybei ir kompetentingų institucijų sugebėjimui prižiūrėti, ar kredito reitingų agentūros laikosi šio reglamento įpareigojimų. Užsakomosios paslaugos paviešinamos.

  Pakeitimas  15

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 6 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  10 straipsnio 6 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  10 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

  „6. Kredito reitingų agentūra užtikrina, kad EVPRI arba bet kurios kitos kompetentingos institucijos pavadinimas nebūtų naudojamas taip, kad būtų nurodoma ar daroma užuomina apie tai, kad ta institucija patvirtina kredito reitingų agentūros kredito reitingus ar kredito reitingavimo veiklą arba jiems pritaria.“

  Išbraukta.

  Pakeitimas  16

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 7 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  13 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  7a. 13 straipsnis pakeičiamas taip:

   

  „13 straipsnis

  Mokesčiai už viešą informacijos skelbimą

   

  Kredito reitingų agentūra neima mokesčio už pagal 8, 9 straipsnius, 10 straipsnio 4 dalį ir 11 bei 12 straipsnius pateiktą informaciją.“

  Pakeitimas  17

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 7 b dalis (nauja)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  13 a straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  7b. Įrašomas šis 13a straipsnis:

   

  straipsnis

  Reitingavimo mokesčiai

   

  Komisija prieš 2012 m. sausio 1 d. parengia pranešimą, kuriame pateikia galimo reitingavimo mokesčių derinimo arba nustatytos Sąjungos reitingavimo mokesčių sistemos kodifikavimo pranašumų ir trūkumų tyrimą. Jei tinkama, Komisija surengia viešas konsultacijas. Remdamasi šiuo pranešimu Komisija, jei mano esant tinkama, pateikia pasiūlymą dėl teisės akto.“

  Pakeitimas  18

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  19 straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Komisija priima mokesčių taisykles priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį. Tomis taisyklėmis nustatomos visų prima mokesčių rūšys ir už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Kredito reitingų agentūros mokėtino mokesčio dydis turi būti proporcingas jos dydžiui ir ekonominiam pajėgumui.

  2. Komisija pagal šį straipsnį įgaliojama priimti deleguotus teisės aktus dėl mokesčių taisyklių. Tomis taisyklėmis nustatomos visų prima mokesčių rūšys ir už ką jie turi būti mokami, tų mokesčių dydžiai ir jų mokėjimo tvarka. Kredito reitingų agentūros mokėtino mokesčio dydis turi būti proporcingas jos dydžiui ir ekonominiam pajėgumui.

  Pakeitimas  19

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 9 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  20 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Registracijos panaikinimas

  Registracijos atšaukimas, pripažinimas negaliojančia ir panaikinimas

  1. EVPRI panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra:

  (a) aiškiai atsisako registracijos arba nepateikia jokių kredito reitingų per paskutinius šešis mėnesius;

  1. EVPRI atšaukia kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra aiškiai atsisako registracijos arba nepateikia jokių kredito reitingų per paskutinius šešis mėnesius.

  (b) buvo įregistruota pateikus melagingą informaciją ar pasinaudodama kitomis neteisėtomis priemonėmis;

  EVPRI pripažįsta kredito reitingų agentūros registraciją negaliojančia, kai kredito reitingų agentūra buvo įregistruota pateikus melagingą informaciją ar pasinaudodama kitomis neteisėtomis priemonėmis.

   

  EVPRI panaikina kredito reitingų agentūros registraciją, kai kredito reitingų agentūra:

  (c) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias buvo registruota; arba

  (i) nebeatitinka tų sąlygų, pagal kurias buvo registruota; arba

  (d) rimtai arba pakartotinai pažeidė šio reglamento nuostatas dėl kredito reitingų agentūrų veiklos sąlygų.

  (ii) rimtai arba pakartotinai pažeidė šio reglamento nuostatas dėl kredito reitingų agentūrų veiklos sąlygų.

  2. Valstybės narės, kurioje naudojami atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikti kredito reitingai, kompetentinga institucija, kuri mano, kad įvykdyta viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali paprašyti EVPRI išsiaiškinti, ar tenkinamos registracijos panaikinimo sąlygos. Jei EVPRI nusprendžia nepanaikinti atitinkamos kredito reitingų agentūros registracijos, ji turi paaiškinti savo sprendimą išsamiai jį pagrįsdama.

  2. Valstybės narės, kurioje naudojami atitinkamos kredito reitingų agentūros suteikti kredito reitingai, kompetentinga institucija, kuri mano, kad įvykdyta viena iš 1 dalyje nurodytų sąlygų, gali paprašyti EVPRI išsiaiškinti, ar tenkinamos registracijos atšaukimo, pripažinimo negaliojančia ar panaikinimo sąlygos. Jei EVPRI nusprendžia neatšaukti, nepripažinti negaliojančia ar nepanaikinti atitinkamos kredito reitingų agentūros registracijos, ji turi paaiškinti savo sprendimą išsamiai jį pagrįsdama.

  3. Sprendimas dėl registracijos panaikinimo nedelsiant įsigalioja visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį dėl kredito reitingų naudojimo.

  3. Sprendimas dėl registracijos atšaukimo, pripažinimo negaliojančia ar panaikinimo nedelsiant įsigalioja visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą pereinamąjį laikotarpį dėl kredito reitingų naudojimo.

  Pakeitimas  20

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  23 b straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. EVPRI gali vykdyti visus būtinus 23a straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tyrimus. Tuo tikslu EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:

  1. EVPRI gali vykdyti 23a straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų tyrimus, kurie būtini siekiant vykdyti pagal šį reglamentą nustatytas pareigas. Tuo tikslu EVPRI įgalioti pareigūnai ir kiti asmenys turi įgaliojimus:

  Pakeitimas  21

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  23 b straipsnio 3 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  3a. Tyrimas atliekamas laikantis šalies vidaus taisyklių, jei nėra parengta EVPRI taikytinų ES taisyklių.

  Pakeitimas  22

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 13 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  23c straipsnio 3 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  3. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimus vykdo pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame tiksliai nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas ir 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos, taikomos tais atvejais, jei susiję asmenys neleidžia atlikti patikrinimo. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurios teritorijoje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai.

  3. Pareigūnai ir kiti asmenys, kuriuos EVPRI įgaliojo atlikti patikrinimą vietoje, savo įgaliojimus vykdo pateikę raštišką įgaliojimą, kuriame tiksliai nurodomas patikrinimo dalykas ir tikslas, patikrinimą atlikti įgalioti asmenys ir pareigos, kurias jie eina institucijoje, ir 36b straipsnyje nustatytos periodinės baudos, taikomos tais atvejais, jei susiję asmenys neleidžia atlikti patikrinimo. Likus pakankamai laiko iki patikrinimo, EVPRI praneša apie patikrinimą valstybės narės, kurios teritorijoje jis turi būti atliekamas, kompetentingai institucijai.

  Pakeitimas  23

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  24 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  (aa) nustatyti atgrasančias baudas ir sankcijas pagal 36a ir 36b straipsnius;

  Pakeitimas  24

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  24 straipsnio 3 dalies a punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (a) dešimties darbo dienų, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros yra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingus; arba

  (a) dešimties darbo dienų nuo sprendimo paskelbimo EVPRI interneto svetainėje pagal 4 dalį, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros yra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingus; arba

  Pakeitimas  25

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  24 straipsnio 3 dalies b punktas

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  (b) trijų mėnesių, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros nėra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingų.

  (b) trijų mėnesių nuo sprendimo paskelbimo EVPRI interneto svetainėje pagal 4 dalį, jei kitos pagal šį reglamentą įregistruotos kredito reitingų agentūros nėra suteikusios tos pačios finansinės priemonės arba to paties subjekto kredito reitingų.

  Pakeitimas  26

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 14 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  24 straipsnio 4 a dalis (nauja)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  4a. Jei sprendimas bausti apskundžiamas, jis viešai neskelbiamas tol, kol nepriimamas sprendimas dėl skundo.

  Pakeitimas  27

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 a straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. EVPRI prašymu Komisija gali sprendimu nustatyti kredito reitingų agentūrai baudą, kai kredito reitingų agentūra tyčia arba dėl aplaidumo yra padariusi vieną iš III priede išvardytų pažeidimų.

  1. EVPRI gali sprendimu nustatyti kredito reitingų agentūrai baudą, kai kredito reitingų agentūra tyčia arba dėl aplaidumo yra padariusi vieną iš III priede išvardytų pažeidimų.

  Pagrindimas

  Žr. 4 pakeitimo pagrindimą.

  Pakeitimas  28

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 a straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  4. Šiam straipsniui įgyvendinti Komisija priima išsamias taisykles priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį, visų pirma išsamiai pateikdama:

  4. Šiam straipsniui įgyvendinti Komisija įgaliojama priimti deleguotus teisės aktus dėl konkrečių taisyklių patvirtinimo, visų pirma išsamiai pateikdama:

  Pakeitimas  29

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 b straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. EVPRI prašymu Komisija gali sprendimu nustatyti periodines baudas 23a straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, siekdama juos priversti:

  1. EVPRI gali sprendimu nustatyti periodines baudas 23a straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, siekdama juos priversti:

  Pagrindimas

  Žr. 4 pakeitimo pagrindimą.

  Pakeitimas  30

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36c straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija, prieš priimdama sprendimą dėl baudos arba periodinės baudos, kaip numatyta 36a ir 36b straipsniuose, suteikia asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių Komisija prieštaravo. Komisija grindžia savo sprendimus tik tais prieštaravimais, dėl kurių susijusios šalys galėjo pareikšti pastabų.

  1. EVPRI, prieš priimdama sprendimą dėl baudos arba periodinės baudos, kaip numatyta 36a ir 36b straipsniuose, suteikia asmenims, kurių atžvilgiu vyksta procedūra, galimybę būti išklausytiems tais klausimais, dėl kurių ji prieštaravo. EVPRI grindžia savo sprendimus tik tais prieštaravimais, dėl kurių susijusios šalys galėjo pareikšti pastabų.

  Pagrindimas

  Žr. 4 pakeitimo pagrindimą.

  Pakeitimas  31

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36c straipsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  2. Procedūros metu visapusiškai gerbiamos šalių teisės į gynybą. Jos turi teisę susipažinti su Komisijos bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis. Teisė susipažinti su bylos medžiaga negalioja konfidencialiai informacijai ir Komisijos vidaus dokumentams.“

  2. Procedūros metu visapusiškai gerbiamos šalių teisės į gynybą. Jos turi teisę susipažinti su EVPRI bylos medžiaga, atsižvelgiant į teisėtą kitų asmenų interesą apsaugoti savo verslo paslaptis.“

   

  Pakeitimas  32

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 d straipsnio 1 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  1. Komisija viešai skelbia kiekvieną baudą ir periodinę baudą, nustatytą pagal 36a ir 36b straipsnius.

  1. EVPRI viešai skelbia kiekvieną baudą ir periodinę baudą, nustatytą pagal 36a ir 36b straipsnius.

  Pagrindimas

  Žr. 4 pakeitimo pagrindimą.

  Pakeitimas  33

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 da straipsnis (naujas)

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  36da straipsnis

   

  Konsultavimosi procedūra

   

  Ne vėliau kaip 2011 m. birželio 1 d. Komisija paskelbia sprendimą, kuriame nustato ir apibrėžia sąlygas, susijusias su:

  a) nepriklausomu konsultaciniu komitetu, su kuriuo privaloma konsultuotis prieš EVPRI priimant bet kokį sprendimą pagal 24 straipsnį ir prieš Komisijai priimant bet kokį sprendimą pagal 36a ir 36b straipsnius;

  b) pareigūnais, kurie organizuoja klausymus ir veiksmingai užtikrina, kad būtų gerbiama teisė būti išklausytam EVPRI ir (arba) Komisijos pagal šį reglamentą vykdomose procedūrose.

  Pakeitimas  34

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 24 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  36 e straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais Komisija yra skyrusi baudą arba nustačiusi periodinę baudą. Jis gali panaikinti, sumažinti ar padidinti nustatytą baudą arba periodinę baudą.“

   

  Teisingumo Teismas turi neribotą jurisdikciją peržiūrėti sprendimus, kuriais EVPRI yra skyrusi baudą arba nustačiusi periodinę baudą. Jis gali panaikinti, sumažinti ar padidinti nustatytą baudą arba periodinę baudą.“

   

  Pagrindimas

  Žr. 4 pakeitimo pagrindimą.

  Pakeitimas  35

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 25 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  37 straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  Komisija gali iš dalies keisti priedus priimdama deleguotus teisės aktus pagal 38a straipsnį ir laikantis 38b ir 38c straipsnių sąlygų, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus finansų rinkose, įskaitant pasikeitimus tarptautiniu lygiu, visų pirma susijusius su naujomis finansinėmis priemonėmis.

  Komisija įgaliojama pagal šį straipsnį priimti deleguotus teisės aktus dėl priedų keitimo iš dalies tam, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus finansų rinkose, įskaitant pasikeitimus tarptautiniu lygiu, visų pirma susijusius su naujomis finansinėmis priemonėmis

  Pakeitimas  36

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 26 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  38a straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  26. Įterpiami 38a, 38b ir 38c straipsniai:

  „Įgaliojimų perdavimas

  26. Įterpiamas 38a straipsnis:

  38a straipsnis

  „ 38a straipsnis

  Perdavimas

  Perdavimas

  1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus, nurodytus 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 36a straipsnio 4 dalyje ir 37 straipsnyje, Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui.

  1. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

  2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iškart apie jį vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

  2. Įgaliojimų perdavimas suteikiamas neribotam laikotarpiui.

  3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus Komisijai suteikiami laikantis 38b ir 38c straipsniuose nustatytų sąlygų.

  3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 36a straipsnio 4 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytą įgaliojimų perdavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų perdavimas. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui.

   

  4. Kai tik Komisija priima deleguotą teisės aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

   

  5. Deleguotas teisės aktas, priimtas pagal 5 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą, 19 straipsnio 2 dalį, 36a straipsnio 4 dalį ir 37 straipsnį, įsigalioja tik tuomet, jei per 2 mėnesius Europos Parlamentas ir Taryba nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto arba jeigu Europos Parlamentas ir Taryba pranešė Komisijai, kad jie neteiks prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

  Pakeitimas  37

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 26 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  38 b straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  38b straipsnisPerdavimo atšaukimas

   

  1. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 6 dalies trečioje pastraipoje, 19 straipsnio 2 dalyje, 36a straipsnio 4 dalyje ir 37 straipsnyje nurodytą įgaliojimų perdavimą.

  Išbraukta.

  2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų perdavimą, informuoja kitą įstatymų leidėją ir Komisiją likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo priėmimo, nurodydama, kurie perduoti įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir atšaukimo priežastis.

   

  3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų perdavimas. Sprendimas įsigalioja nedelsiant arba vėliau, tame sprendime nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

   

  Pakeitimas  38

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 straipsnio 26 punktas

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  38c straipsnis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

  38c straipsnisPrieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

   

  1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas mėnesiu.

  Išbraukta.

  2. Jeigu tam laikotarpiui pasibaigus nėra Europos Parlamento ir Tarybos prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, deleguotas teisės aktas įsigalioja jame nurodytą dieną.

  Deleguotas teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

   

  3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimus dėl priimtų deleguotų teisės aktų, jie neįsigalioja. Prieštaraujanti institucija nurodo prieštaravimo dėl deleguoto teisės akto priežastis.“

   

  Pakeitimas  39

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  1 a straipsnis (naujas)

  Direktyva 2006/48/EB

  VI Priedo 3 dalies 1 punkto 2 pastraipa

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  1a straipsnis

  Direktyvos 2006/48/EB pakeitimai

   

  Direktyvos 2006/48/EB VI priedas iš dalies keičiamas taip:

   

  1. 3 dalies 1 punkto 2 dalis pakeičiama taip:

   

  2. Kredito įstaiga, kuri nusprendžia reikalavimus atitinkančios ECAI kredito rizikos vertinimus naudoti tam tikrai pozicijų klasei, turi nuosekliai taikyti tuos kredito rizikos vertinimus visoms tai klasei priskiriamoms pozicijoms. Be to, kredito įstaiga privalo taikyti bent vieną neužsakytą kredito rizikos vertinimą.

  Pakeitimas  40

  Pasiūlymas dėl reglamento - iš dalies keičiantis aktas

  I Priedo 1 a punktas (naujas)

  Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009

  I priedo B skirsnio 2 dalis

   

  Komisijos siūlomas tekstas

  Pakeitimas

   

  Išbraukiama B skirsnio 2 dalis.

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų dalinis keitimas

  Nuorodos

  COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

  Atsakingas komitetas

  ECON

  Nuomonę pateikė

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  23.6.2010

   

   

   

  Nuomonės referentas

         Paskyrimo data

  Klaus-Heiner Lehne

  23.6.2010

   

   

  Svarstymas komitete

  20.9.2010

   

   

   

  Priėmimo data

  27.10.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  19

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

  PROCEDŪRA

  Pavadinimas

  Reglamento (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų dalinis keitimas

  Nuorodos

  COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

  Pateikimo Europos Parlamentui data

  2.6.2010

  Atsakingas komitetas

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  ECON

  23.6.2010

  Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

         Paskelbimo plenariniame posėdyje data

  JURI

  23.6.2010

   

   

   

  Pranešėjas(-ai)

         Paskyrimo data

  Jean-Paul Gauzès

  15.6.2010

   

   

  Svarstymas komitete

  8.7.2010

  5.10.2010

  26.10.2010

  9.11.2010

  Priėmimo data

  22.11.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  31

  4

  7

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

  Pateikimo data

  25.11.2010