VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus

25.11.2010 - (COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Jean-Paul Gauzès
PR_COD_COD_1am


Procedure : 2010/0160(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0340/2010

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus

(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0289),

–   gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0143/2010),

–   gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ...

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A7‑0340/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen om een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders, bestaande uit een netwerk van nationale financiële toezichthouders die samenwerken met de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten, de Europese Bankautoriteit (EBA), de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EAVB) en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM), op te richten voor de verbetering van de kwaliteit en consistentie van het nationale toezicht, de versterking van het toezicht op grensoverschrijdende groepen door middel van het opzetten van toezichthoudende colleges en de invoering van een Europees eengemaakt wetboek dat op alle financiëlemarktdeelnemers op de interne markt van toepassing is. De Europese Raad heeft beklemtoond dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus dient te hebben. Verder dient de Commissie haar bevoegdheid te behouden tot handhaving van de Verdragen en met name titel VII, hoofdstuk 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ten aanzien van de gemeenschappelijke concurrentieregels, overeenkomstig de voor de tenuitvoerlegging van die regels vastgestelde bepalingen.

(3) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen om een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders, bestaande uit een netwerk van nationale financiële toezichthouders die samenwerken met de nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), op te richten voor de verbetering van de kwaliteit en consistentie van het nationale toezicht, de versterking van het toezicht op grensoverschrijdende groepen door middel van het opzetten van toezichthoudende colleges en de invoering van een Europees eengemaakt wetboek dat op alle financiëlemarktdeelnemers op de interne markt van toepassing is. De Europese Raad heeft beklemtoond dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus dient te hebben. Verder dient de Commissie haar bevoegdheid te behouden tot handhaving van de Verdragen en met name titel VII, hoofdstuk 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ten aanzien van de gemeenschappelijke concurrentieregels, overeenkomstig de voor de tenuitvoerlegging van die regels vastgestelde bepalingen. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) is nu opgericht bij Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad1.

 

1 PB L ...

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Het toepassingsgebied van het optreden van de Europese Autoriteit voor effecten en markt moet welomlijnd zijn zodat financiëlemarktdeelnemers kunnen nagaan welke autoriteit op het werkterrein van de ratingbureaus bevoegd is. De Europese Autoriteit voor effecten en markten dient algemene bevoegdheid voor aangelegenheden betreffende de registratie en het doorlopend toezicht op geregistreerde ratingbureaus op zich te nemen.

(4) Het toepassingsgebied van de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) moet welomlijnd zijn zodat financiëlemarktdeelnemers kunnen nagaan welke autoriteit op het werkterrein van de ratingbureaus bevoegd is. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) dient de exclusieve bevoegdheid toegewezen te krijgen voor aangelegenheden betreffende de registratie en het doorlopend toezicht op geregistreerde ratingbureaus.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Om de concurrentie tussen ratingbureaus te versterken, tot de voorkoming van mogelijke belangenconflicten in het kader van het model dat de uitgevende instelling betaalt, die met name in verband met de rating van gestructureerde financieringsinstrumenten virulent kunnen zijn, bij te dragen en de transparantie en de kwaliteit van de ratings voor gestructureerde financieringsinstrumenten te verbeteren, moeten geregistreerde of gecertificeerde ratingbureaus recht van toegang hebben tot een lijst van gestructureerde financieringsinstrumenten die door hun concurrenten worden beoordeeld. De informatie voor deze rating moet door de uitgevende instelling of een gelieerde derde worden verstrekt in het kader van de afgifte van ongevraagde concurrerende ratings inzake gestructureerde financieringsinstrumenten. De afgifte van dergelijke ongevraagde ratings moet het gebruik van meer dan een rating per gestructureerd financieringsinstrument bevorderen. Toegang tot websites moet slechts worden verleend indien een ratingbureau de vertrouwelijkheid van de gevraagde informatie kan waarborgen.

(5) Om de concurrentie tussen ratingbureaus te versterken, tot de voorkoming van mogelijke belangenconflicten in het kader van het model dat de uitgevende instelling betaalt, die met name in verband met de rating van financieringsinstrumenten virulent kunnen zijn, bij te dragen en de transparantie en de kwaliteit van de ratings voor financieringsinstrumenten te verbeteren, moeten geregistreerde of gecertificeerde ratingbureaus toegang hebben tot informatie over financieringsinstrumenten die door hun aangewezen concurrenten worden beoordeeld teneinde in staat te zijn ongevraagde ratings af te geven. De afgifte van dergelijke ongevraagde ratings moet het gebruik van meer dan een rating per financieringsinstrument bevorderen. Toegang tot websites moet slechts worden verleend indien een ratingbureau de vertrouwelijkheid van de gevraagde informatie kan waarborgen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Om haar verplichtingen doeltreffend te kunnen uitvoeren, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten het recht hebben alle nodige informatie rechtstreeks bij de financiëlemarktdeelnemers op te vragen. De autoriteiten van de lidstaten moeten verplicht worden de Europese Autoriteit voor effecten en markten bij te staan bij de uitvoering van dergelijke verzoeken.

(11) Om haar verplichtingen doeltreffend te kunnen uitvoeren, moet de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) het recht hebben alle nodige informatie rechtstreeks bij de financiëlemarktdeelnemers op te vragen. De autoriteiten van de lidstaten moeten verplicht worden de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) bij te staan bij de uitvoering van dergelijke verzoeken, en moeten ervoor zorgen dat de verlangde informatie onverwijld ter beschikking kan worden gesteld.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Om haar toezichtbevoegdheden doeltreffend uit te oefenen, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten het recht hebben onderzoeken en inspecties ter plaatse te verrichten. Bij de uitoefening van haar toezichtbevoegdheden moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten de personen die aan een procedure zijn onderworpen de gelegenheid geven te worden gehoord om hun rechten van verdediging te eerbiedigen.

(12) Om haar toezichtbevoegdheden doeltreffend uit te oefenen, moet de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) het recht hebben onaangekondigde onderzoeken en inspecties ter plaatse te verrichten. Bij de uitoefening van haar toezichtbevoegdheden moet de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) de personen die aan een procedure zijn onderworpen de gelegenheid geven te worden gehoord om hun rechten van verdediging te eerbiedigen.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) De bevoegde autoriteiten moeten bijstand verlenen aan en samenwerken met de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Deze laatste mag specifieke toezichttaken aan bevoegde autoriteiten delegeren, bijvoorbeeld als een toezichttaak kennis en ervaring met betrekking tot plaatselijke omstandigheden vereist die gemakkelijker op nationaal niveau beschikbaar zijn. Taken die mogen worden gedelegeerd zijn onder meer specifieke onderzoekstaken en inspecties ter plaatse, de beoordeling van een registratieaanvraag, maar ook specifieke taken in verband met dagelijks toezicht. De nadere regels voor deze delegatie, met inbegrip van de procedures en elke vergoeding die aan de bevoegde nationale autoriteiten moet worden toegekend, moeten in richtsnoeren worden gegeven.

(13) De bevoegde autoriteiten moeten uit hoofde van deze verordening vereiste informatie verstrekken en samenwerken met de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten). Deze laatste mag specifieke toezichttaken aan bevoegde autoriteiten delegeren, bijvoorbeeld als een toezichttaak kennis en ervaring met betrekking tot plaatselijke omstandigheden vereist die gemakkelijker op nationaal niveau beschikbaar zijn. Taken die mogen worden gedelegeerd zijn onder meer specifieke onderzoekstaken en inspecties ter plaatse, de beoordeling van een registratieaanvraag, maar ook specifieke taken in verband met dagelijks toezicht. De nadere regels voor deze delegatie, met inbegrip van de procedures en elke vergoeding die aan de bevoegde nationale autoriteiten moet worden toegekend, moeten in richtsnoeren worden gegeven. Voor ratingbureaus met een omzet van minder dan […] moet de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) tevens de mogelijkheid hebben een deel van haar toezichthoudende bevoegdheden te delegeren aan de bevoegde instanties. Bevoegdheden in verband met registratie kunnen niet worden gedelegeerd.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet aan de Commissie kunnen voorstellen dwangsommen op te leggen. Deze dwangsommen moeten beogen dat een door de Europese Autoriteit voor effecten en markten vastgestelde inbreuk wordt beëindigd, de volledige en juiste informatie wordt verstrekt die de Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft opgevraagd en ratingbureaus en andere personen zich aan een onderzoek onderwerpen. Bovendien moet, ter afschrikking en om ratingbureaus te dwingen aan de verordening te voldoen, de Commissie tevens in staat zijn naar aanleiding van een verzoek van de Europese Autoriteit voor effecten en markten geldboeten op te leggen als specifieke bepalingen van de verordening opzettelijk of uit onachtzaamheid zijn geschonden. De geldboete dient afschrikkend te zijn en evenredig zijn met de aard en de ernst van de inbreuk, de duur van de inbreuk en de economische draagkracht van het betrokken ratingbureau. In een gedelegeerde handeling moeten door de Commissie nadere criteria voor de vaststelling van het bedrag van de geldboeten alsook procedurele aspecten betreffende geldboeten worden opgenomen. De lidstaten moeten slechts bevoegd blijven voor de vaststelling en uitvoering van de regels betreffende de sancties die van toepassing zijn wanneer financiële ondernemingen hun verplichting niet nakomen om voor regelgevingsdoeleinden slechts ratings te gebruiken die door overeenkomstig deze verordening geregistreerde ratingbureaus zijn afgegeven.

(15) De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) moet dwangsommen kunnen opleggen. Deze dwangsommen moeten beogen dat een door de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) vastgestelde inbreuk wordt beëindigd, de volledige en juiste informatie wordt verstrekt die de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) heeft opgevraagd en ratingbureaus en andere personen zich aan een onderzoek onderwerpen. Bovendien moet de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), ter afschrikking en om ratingbureaus te dwingen aan de verordening te voldoen, tevens in staat zijn geldboeten op te leggen als specifieke bepalingen van de verordening opzettelijk of uit onachtzaamheid zijn geschonden. De geldboete dient afschrikkend te zijn en evenredig zijn met de aard en de ernst van de inbreuk, de duur van de inbreuk en de economische draagkracht van het betrokken ratingbureau. In een gedelegeerde handeling moeten door de Commissie nadere criteria voor de vaststelling van het bedrag van de geldboeten alsook procedurele aspecten betreffende geldboeten worden opgenomen. De lidstaten moeten slechts bevoegd blijven voor de vaststelling en uitvoering van de regels betreffende de sancties die van toepassing zijn wanneer financiële ondernemingen hun verplichting niet nakomen om voor regelgevingsdoeleinden slechts ratings te gebruiken die door overeenkomstig deze verordening geregistreerde ratingbureaus zijn afgegeven.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis) De door een bevoegde instantie geautoriseerde registratie van ratingbureaus moet ook na de overdracht van de toezichthoudende bevoegdheden van de bevoegde autoriteiten aan de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) in de gehele Unie geldig blijven.

Motivering

Een en ander is bedoeld om duidelijk te maken dat herregistratie of een tweede registratie niet nodig is wanneer de Europese Autoriteit voor effecten en markten in januari 2011 in functie treedt.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) Bij de voorbereiding en opstelling van gedelegeerde handelingen moet de Commissie zorgen voor een vroegtijdige en continue overdracht van inlichtingen in de vorm van relevante documenten aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 ter) Het Europees Parlement en de Raad moeten binnen drie maanden na de datum van kennisgeving bezwaar kunnen aantekenen tegen een gedelegeerde handeling. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad moet deze termijn ingeval van significante problemen met drie maanden kunnen worden verlengd. Tevens moeten het Europees Parlement en de Raad andere instellingen op de hoogte kunnen brengen van hun voornemen geen bezwaar aan te tekenen. Een dergelijke vroegtijdige goedkeuring van gedelegeerde handelingen is met name aangewezen wanneer er termijnen moeten worden gehaald, bijvoorbeeld om te voldoen aan een tijdslimiet die de Commissie volgens de basishandeling moet respecteren voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 18 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 quater) In de Verklaring (nr. 39) bij artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die gehecht is aan de Slotakte van de intergouvernementele conferentie tot aanneming van het Verdrag van Lissabon, nam de Conferentie nota van het voornemen van de Commissie om de door de lidstaten aangewezen deskundigen te blijven raadplegen bij de voorbereiding van haar ontwerpen van gedelegeerde handelingen op het gebied van financiële diensten, overeenkomstig haar vaste beleid.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 bis – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatie over gestructureerde financieringsinstrumenten

Informatie over financieringsinstrumenten

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De uitgevende instelling van een gestructureerd financieringsinstrument of een gelieerde derde verstrekt aan het ratingbureau dat deze aanwijst op een met een wachtwoord beschermde website die deze beheert alle informatie waarover het ratingbureau moet kunnen beschikken voor de initiële vaststelling of controle van een rating van een gestructureerd financieringsinstrument volgens de in artikel 8, lid 1, beschreven methodologie.

1. De uitgevende instelling van een financieringsinstrument of een gelieerde derde verstrekt aan het ratingbureau dat deze aanwijst op een adequaat beschermde website die deze beheert alle informatie waarover het ratingbureau moet kunnen beschikken voor de initiële vaststelling of controle van een rating van een financieringsinstrument volgens de in artikel 8, lid 1, beschreven methodologie.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 bis – lid 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Als andere overeenkomstig deze verordening geregistreerde of gecertificeerde ratingbureaus toegang tot de in lid 1 bedoelde informatie vragen, wordt hen onverwijld toegang verleend mits zij aan alle volgende voorwaarden voldoen:

2. Als andere overeenkomstig deze verordening geregistreerde of gecertificeerde ratingbureaus toegang tot de in lid 1 bedoelde informatie vragen, wordt hen toegang verleend mits zij aan alle volgende voorwaarden voldoen:

Amendement  15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 bis – lid 2 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) zij verstrekken op jaarbasis ratings voor ten minste 10% van de gestructureerde financieringsinstrumenten waarvoor zij toegang tot de in lid 1 bedoelde informatie vragen.

b) zij hebben gedegen, onderbouwde en adequate beleidsmaatregelen en procedures vastgesteld, ten uitvoer gelegd en gehandhaafd, waarmee wordt gewaarborgd dat hun krediet-ratings, met inbegrip van ongevraagde ratings, betrouwbaar en van hoge kwaliteit zijn.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening 1060/2009

Artikel 8 bis – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De aangewezen ratingbureaus en andere geregistreerde of gecertificeerde ratingbureaus brengen de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) onverwijld op de hoogte indien toegang tot de adequaat beschermde website niet is verleend overeenkomstig lid 1 of 2.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening 1060/2009

Artikel 8 bis – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) kan de redenen onderzoeken en evalueren van aanzienlijke verschillen tussen de ratings die door verschillende ratingbureaus zijn afgegeven voor dezelfde financieringsinstrumenten, en kan conclusies trekken in de vorm van maatregelen die genomen moeten worden in het kader van deze verordening.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening 1060/2009

Artikel 8 bis – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Uiterlijk 1 juli 2012 beoordeelt de Commissie de werking van dit artikel en brengt hierover verslag uit, met aandacht voor de kosten en voordelen ervan, de gevolgen voor de mate van concentratie op de ratingmarkt, voor de mate waarin in de Unie op ratings wordt vertrouwd, voor beleggers en voor uitgevende instellingen. De Commissie legt haar verslag voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening 1060/2009

Artikel 8 bis – lid 3 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. Uiterlijk 1 juli 2014 evalueert de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) de werking van dit artikel en brengt op basis van die evaluatie een advies uit aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Rekening houdend met dit verslag dient de Commissie in voorkomend geval voorstellen in tot wijziging van dit artikel.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 ter – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een in de Unie geregistreerd ratingbureau onderhoudt een met een wachtwoord beschermde website die bevat:

1. Een in de Unie geregistreerd ratingbureau of groep van ratingbureaus onderhoudt een adequaat beschermde website die bevat:

Amendement  21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening 1060/2009

Artikel 8 ter – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) een lijst van de gestructureerde financieringsinstrumenten waarvoor het een rating aan het afgeven is, onder vermelding van het type gestructureerd financieringsinstrument, de naam van de uitgevende instelling en de datum waarop het ratingproces is begonnen;

a) een lijst van de financieringsinstrumenten waarvoor het een rating aan het afgeven is, onder vermelding van het type financieringsinstrument, de naam van de uitgevende instelling en de datum waarop het ratingproces is begonnen;

Amendement  22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 ter – lid 1 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) een link naar de met een wachtwoord beschermde website waarop de uitgevende instelling van het gestructureerd financieringsinstrument of een gelieerde partij de ingevolge artikel 8 bis, lid 1, vereiste informatie verstrekt zodra deze in het bezit is van deze link.

b) een link naar de adequaat beschermde website waarop de uitgevende instelling van het financieringsinstrument of een gelieerde partij de ingevolge artikel 8 bis, lid 1, vereiste informatie verstrekt zodra deze in het bezit is van deze link.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Een ratingbureau verleent aan elk overeenkomstig deze verordening geregistreerd of gecertificeerd ratingbureau onverwijld toegang tot de in lid 1 bedoelde, met een wachtwoord beschermde, website mits het toegang vragende ratingbureau aan de vereisten in artikel 8 bis, lid 2, voldoet.

2. Een ratingbureau verleent aan elk overeenkomstig deze verordening geregistreerd of gecertificeerd ratingbureau onverwijld toegang tot de in lid 1 bedoelde, adequaat beschermde, website mits het toegang vragende ratingbureau aan de vereisten in artikel 8 bis, lid 2, voldoet.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening 1060/2009

Artikel 8 ter – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) krijgt op verzoek toegang tot de in dit artikel en in artikel 8 bis bedoelde adequaat beschermde website.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening 1060/2009

Artikel 8 ter – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter. Een geregistreerd of gecertificeerd ratingbureau brengt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) onverwijld op de hoogte indien toegang tot de adequaat beschermde website niet is verleend overeenkomstig lid 2.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 8 – letter b bis (nieuw)

Verordening 1060/2009

Artikel 14 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis) Aan lid 3 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De in artikel 22 bedoelde bevoegde autoriteit wordt op de hoogte gesteld van het openen of sluiten van een bijkantoor of dochteronderneming op haar grondgebied."

Amendement  27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1060/2009

Artikel 15 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Een ratingbureau mag zijn aanvraag indienen in een van de officiële talen van de Unie.

3. Een ratingbureau dient zijn aanvraag in in een van de officiële talen van de Unie en in een taal die gangbaar is in de internationale financiële sector.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1060/2009

Artikel 16 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen 30 werkdagen na de in de tweede alinea van artikel 15, lid 4, bedoelde kennisgeving behandelt de EAEM de registratieaanvraag en gaat zij daarbij na of het ratingbureau de in deze verordening gestelde voorwaarden naleeft.

1. Binnen 45 werkdagen na de in de tweede alinea van artikel 15, lid 4, bedoelde kennisgeving behandelt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) de registratieaanvraag en gaat zij daarbij na of het ratingbureau de in deze verordening gestelde voorwaarden naleeft.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1060/2009

Artikel 16 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Binnen 40 werkdagen na de in de tweede alinea van artikel 15, lid 4, bedoelde kennisgeving en binnen 55 werkdagen na die kennisgeving als lid 2 van dit artikel van toepassing is, neemt de EAEM een volledig met redenen omkleed registratie- of weigeringsbesluit.

3. Binnen 45 werkdagen na de in de tweede alinea van artikel 15, lid 4, bedoelde kennisgeving en binnen 60 werkdagen na die kennisgeving als lid 2 van dit artikel van toepassing is, neemt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) een volledig met redenen omkleed registratie- of weigeringsbesluit.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1060/2009

Artikel 17 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen 40 werkdagen na de in de tweede alinea van artikel 15, lid 4, bedoelde kennisgeving behandelt de EAEM de registratieaanvragen en gaat zij daarbij na of die ratingbureaus de in deze verordening gestelde voorwaarden naleven.

1. Binnen 55 werkdagen na de in de tweede alinea van artikel 15, lid 4, bedoelde kennisgeving behandelt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) de registratieaanvraag en gaat zij daarbij na of die ratingbureaus de in deze verordening gestelde voorwaarden naleven.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1060/2009

Artikel 17 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Binnen 50 werkdagen na de in de tweede alinea van artikel 15, lid 4, bedoelde kennisgeving en binnen 65 werkdagen na die kennisgeving als lid 2 van dit artikel van toepassing is, neemt de EAEM volledig met redenen omklede individuele registratie- of weigeringsbesluiten.

3. Binnen 55 werkdagen na de in de tweede alinea van artikel 15, lid 4, bedoelde kennisgeving en binnen 70 werkdagen na die kennisgeving als lid 2 van dit artikel van toepassing is, neemt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) een volledig met redenen omklede individuele registratie- of weigeringsbesluiten.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1060/2009

Artikel 18 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Uiterlijk 5 werkdagen na het nemen van een besluit ingevolge artikel 16, 17 of 20 stelt de EAEM het betrokken ratingbureau in kennis. Ingeval de EAEM weigert het ratingbureau te registreren of de registratie van het ratingbureau intrekt, omkleedt zij haar besluit volledig met redenen.

1. Uiterlijk 5 werkdagen na het nemen van een besluit ingevolge artikel 16, 17 of 20 stelt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) het al dan niet geregistreerde betrokken ratingbureau in kennis. Ingeval de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) weigert het ratingbureau te registreren of de registratie van het ratingbureau intrekt, omkleedt zij haar besluit volledig met redenen.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1060/2009

Artikel 18 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De EAEM doet aan de Commissie en de bevoegde autoriteiten mededeling van alle besluiten ingevolge artikel 16, 17 of 20.

2. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) doet aan de Commissie, de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de bevoegde autoriteiten mededeling van alle besluiten ingevolge artikel 16, 17 of 20.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 18 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De EAEM publiceert op haar website een lijst van overeenkomstig deze verordening geregistreerde ratingbureaus. Die lijst wordt binnen 5 werkdagen na het nemen van een besluit ingevolge de artikelen 16, 17 of 20 geactualiseerd.

3. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) publiceert op haar website een lijst van overeenkomstig deze verordening geregistreerde ratingbureaus. Die lijst wordt binnen vijf werkdagen na het nemen van een besluit ingevolge de artikelen 16, 17 of 20 geactualiseerd. De Commissie maakt deze geactualiseerde lijst maandelijks bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening 1060/2009

Artikel 19 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie stelt bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis een reglement inzake vergoedingen vast. Dat reglement bepaalt met name het type vergoedingen en de aangelegenheden waarvoor vergoedingen verschuldigd zijn, het bedrag van de vergoedingen en wijze waarop zij moeten worden voldaan. Het bedrag van een aan een ratingbureau aangerekende vergoeding is evenredig met de omvang en economische draagkracht ervan.

2. De Commissie stelt, bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis en onder de voorwaarden van de artikelen 38 ter en 38 quater, maatregelen inzake vergoedingen vast. Deze maatregelen bepalen met name het type vergoedingen en de aangelegenheden waarvoor vergoedingen verschuldigd zijn, het bedrag van de vergoedingen en wijze waarop zij moeten worden voldaan. Het bedrag van een aan een ratingbureau aangerekende vergoeding is evenredig met de omvang en economische draagkracht ervan, alsmede met de complexiteit van de uitgevoerde activiteiten.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 10

Verordening 1060/2009

Titel III – Hoofdstuk II – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10. De titel van hoofdstuk II in titel III wordt vervangen door "Toezicht door de EAEM".

10. De titel van hoofdstuk II in titel III wordt vervangen door "Toezicht door de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten)".

Amendement  37

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11

Verordening 1060/2009

Artikel 21– lid 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De EAEM geeft en actualiseert richtsnoeren over:

2. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) geeft en actualiseert technische normen over:

Amendement  38

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11

Verordening 1060/2009

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM] stelt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) uiterlijk 7 juni 2011, in samenwerking met de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), opgericht bij Verordening (EU) nr. …/2010 [EBA], en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), opgericht bij Verordening (EU) nr. …/2010 [EAVB], richtsnoeren op voor de toepassing van de in artikel 4, lid 3, bedoelde bekrachtingsregel en actualiseert deze.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11

Verordening 1060/2009

Artikel 21– lid 3 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Uiterlijk [negen maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] doet de EAEM voorstellen voor technische normen ter bekrachtiging door de Commissie overeenkomstig artikel 7 van Verordening …/… [EAEM] betreffende:

3. Uiterlijk …* doet de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) voorstellen voor technische regelgevingsnormen ter bekrachtiging door de Commissie overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM] betreffende:

 

* PB datum invoegen: negen maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 11 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 22 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Het volgende artikel wordt toegevoegd:

 

"Artikel 22 bis

 

Lopende herziening van krediet-ratings

 

1. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden van ratingbureaus voert de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) onaangekondigd en op basis van willekeurige steekproeven beoordelingen uit van krediet-ratings die zijn afgegeven door in het kader van deze verordening geregistreerde ratingbureaus. Hiertoe verzoekt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) het betreffende ratingbureau om alle informatie te verstrekken die is gebruikt bij het opstellen van de krediet-ratings, alsmede een gedetailleerd rapport over de methode van vaststelling van de rating. Het ratingbureau dient de gevraagde informatie en het verslag in binnen drie werkdagen nadat het verzoek is gedaan.

 

2. De in lid 1 bedoelde beoordeling dient om vast te stellen of de krediet-ratings overeenkomstig objectieve criteria, op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met deze verordening zijn vastgesteld.

 

3. Indien de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) bij het beoordelen van de ratings vaststelt dat de regels van deze verordening zijn overtreden kan de autoriteit, al naar gelang de ernst van deze overtredingen:

 

a) het ratingbureau verzoeken de omstandigheden toe te lichten;

 

b) het ratingbureau om nadere informatie verzoeken;

 

c) andere krediet-ratings van het ratingbureau beoordelen; of

 

d) uitgebreidere maatregelen nemen, zoals een grondige inspectie van het ratingbureau."

Motivering

Met Basel II / Basel III, krijgen ratingbureaus overheidstaken toebedeeld. Deze verordening onderwerpt ze aan een zekere mate van toezicht, maar de ratings zelf worden niet gecontroleerd om te waarborgen dat ze geldig en goed gefundeerd zijn. De financiële crisis heeft echter laten zien dat dit wel dringend noodzakelijk is.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 12

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 23

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij de vervulling van hun taken in het kader van deze verordening bemoeien de EAEM noch enige andere overheid van de lidstaten zich met de inhoud van ratings of methodologieën.

Bij de vervulling van hun taken in het kader van deze verordening bemoeien noch de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), noch de Commissie of enige andere overheid van de lidstaten zich met de inhoud van ratings of methodologieën.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 23 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Bij het opvragen van informatie als bedoeld in lid 1 verwijst de EAEM naar dit artikel als rechtsgrond voor het opvragen van informatie en vermeldt zij het doel ervan, specificeert zij welke informatie vereist is en stelt zij de termijn vast waarbinnen de informatie moet worden verstrekt. Zij geeft tevens aan in welke sancties artikel 36 ter voorziet wanneer de vereiste informatie niet volledig wordt overgelegd of als de antwoorden op gestelde vragen onjuist of misleidend zijn.

2. Bij het opvragen van informatie als bedoeld in lid 1 verwijst de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) naar dit artikel als rechtsgrond voor het opvragen van informatie en vermeldt zij het doel ervan, specificeert zij welke informatie vereist is en stelt zij de termijn vast waarbinnen de informatie moet worden verstrekt. Zij geeft tevens aan in welke sancties artikel 36 ter voorziet wanneer de vereiste informatie niet volledig wordt overgelegd of als de antwoorden op gestelde vragen onjuist of misleidend zijn. Waar zulks relevant is, specificeert de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) welke rechtsmiddelen er uit hoofde van Verordening (EU) nr. .../2010 [EAEM] ter beschikking staan en in hoeverre tegen besluiten waarbij een dwangsom wordt opgelegd bij het Hof van Justitie van de Europese Unie beroep kan worden ingesteld.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 23 ter – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Bij ontstentenis van voorschriften van de Unie die van toepassing zijn op de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) verloopt het in de leden 1 en 2 bedoelde onderzoek overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het onderzoek plaatsvindt.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 23 quater – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om haar taken ingevolge deze verordening uit te voeren, mag de EAEM al dan niet aangekondigd alle noodzakelijke inspecties ter plaatse verrichten in de lokalen van in artikel 23 bis, lid 1, bedoelde personen.

1. Om haar taken ingevolge deze verordening uit te voeren, mag de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) alle vooraf aangekondigde noodzakelijke inspecties ter plaatse verrichten in de lokalen van in artikel 23 bis, lid 1, bedoelde personen.

 

De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) kan eveneens zonder voorafgaande aankondiging inspecties ter plaatse verrichten wanneer de correcte en doeltreffende afwikkeling van de inspectie daartoe noopt, en voorzover de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) redelijke gronden heeft om:

 

a) te vermoeden dat de bepalingen van deze verordening zijn geschonden; of

 

b) te vermoeden dat het bewijs voor een dergelijke schending is vernietigd.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 23 quater – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De functionarissen en andere personen die door de EAEM gemachtigd zijn een inspectie ter plaatse uit te voeren, oefenen hun bevoegdheden uit onder overlegging van een schriftelijke machtiging waarin het voorwerp en het doel van de inspectie en de dwangsommen waarin artikel 36 ter voorziet als de betrokken personen zich niet aan het onderzoek onderwerpen, zijn gespecificeerd. De EAEM stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de inspectie zal worden verricht, geruime tijd vóór de inspectie hiervan in kennis.

3. De functionarissen en andere personen die door de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten)gemachtigd zijn een inspectie ter plaatse uit te voeren, oefenen hun bevoegdheden uit onder overlegging van een schriftelijke machtiging waarin het voorwerp en het doel van de inspectie, de personen die met het onderzoek belast zijn en de functie die zij bij de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) bekleden, en de dwangsommen waarin artikel 36 ter voorziet als de betrokken personen zich niet aan het onderzoek onderwerpen, zijn gespecificeerd. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de inspectie zal worden verricht, geruime tijd vóór de inspectie hiervan in kennis.

Amendement  46

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Verordening 1060/2009

Artikel 23 quater – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De functionarissen van alsook de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de inspectie zal worden verricht gemachtigde of aangewezen personen verlenen op verzoek van de EAEM de functionarissen en andere door de EAEM gemachtigde personen actief bijstand. Daartoe beschikken zij over de in lid 2 genoemde bevoegdheden.

5. De functionarissen van alsook de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de inspectie zal worden verricht gemachtigde of aangewezen personen verlenen op verzoek van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) de functionarissen en andere door de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) gemachtigde personen actief bijstand. Daartoe beschikken zij over de in lid 2 genoemde bevoegdheden. Functionarissen van de bevoegde autoriteiten van de betreffende lidstaat mogen op verzoek eveneens aanwezig zijn bij de inspecties ter plaatse.

Amendement  47

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening 1060/2009

Artikel 24– lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Als door een geregistreerd ratingbureau een van de in bijlage III opgesomde inbreuken wordt begaan, neemt de EAEM een of meer van de volgende besluiten:

1. Als door een geregistreerd ratingbureau enige inbreuk wordt begaan op de bepalingen van deze verordening, met inbegrip van de in bijlage III opgesomde inbreuken, neemt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) een of meer van de volgende besluiten:

Amendement  48

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening 1060/2009

Artikel 24 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. Alvorens de in lid 1, sub a), b) of c) bedoelde besluiten te nemen stelt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) hiervan op de hoogte.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening 1060/2009

Artikel 24 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In uitzonderlijk omstandigheden die verband houden met potentiële marktverstoring of financiële instabiliteit mag de EAEM de in de eerste alinea, onder b), bedoelde termijn met nog eens drie maanden verlengen.

Op eigen initiatief of op verzoek van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) of van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) mag de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) in uitzonderlijk omstandigheden die verband houden met potentiële marktverstoring of financiële instabiliteit de in de eerste alinea, onder b), bedoelde termijn met nog eens drie maanden verlengen.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening 1060/2009

Artikel 24 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Bij het bekendmaken van haar besluiten overeenkomstig de eerste alinea, stelt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) de bevoegde autoriteiten op de hoogte van hun recht om beroep in te stellen bij de kamer van beroep of het Hof van Justitie van de Europese Unie, overeenkomstig respectievelijk de artikelen 60 en 61 van Verordening (EU) nr. …/2010 [EAEM].

Amendement  51

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 17

Verordening 1060/2009

Artikel 26

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EAEM en de bevoegde autoriteiten werken samen wanneer zulks voor de toepassing van deze verordening noodzakelijk is.

De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de bevoegde autoriteiten werken samen wanneer zulks voor de toepassing van deze verordening en van de desbetreffende sectorale wetgeving noodzakelijk is.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 17

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 27 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegde autoriteiten voorzien elkaar en de EAEM onverwijld van de informatie die nodig is voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van deze verordening.

1. De bevoegde autoriteiten voorzien elkaar en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) onverwijld van de informatie die nodig is voor de uitoefening van hun taken uit hoofde van deze verordening en van de desbetreffende sectorale wetgeving.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 17

Verordening 1060/2009

Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) doet de bevoegde autoriteiten van de lidstaten alle informatie toekomen die zij van belang acht met betrekking tot de ratingbureaus die activiteiten uitoefenen op het grondgebied van die lidstaten.

Amendement  54

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 30

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De EAEM mag specifieke toezichttaken aan de bevoegde autoriteit van een lidstaat delegeren. Die toezichttaken kunnen met name informatieverzoeken overeenkomstig artikel 23 bis en onderzoeken en inspecties ter plaatse overeenkomstig artikel 23 quater, lid 6, omvatten.

De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) mag specifieke niet-essentiële en operationele toezichttaken aan de bevoegde autoriteit van een lidstaat delegeren en gedetailleerde instructies geven omtrent de uitvoering van die taken. Die toezichttaken kunnen met name informatieverzoeken overeenkomstig artikel 23 bis en onderzoeken en inspecties ter plaatse overeenkomstig artikel 23 quater, lid 6, omvatten.

Het delegeren van taken laat de verantwoordelijkheid van de EAEM onverlet.

Het delegeren van taken laat de verantwoordelijkheid van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) onverlet. Registratie- en beslissingsbevoegdheden, waaronder ook besluiten omtrent de definitieve beoordeling van en vervolgcontrole bij inbreuken, kunnen niet worden gedelegeerd. Een delegatie kan op ieder moment worden ingetrokken.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 19

Verordening 1060/2009

Artikel 31 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als de EAEM meent dat het verzoek niet gerechtvaardigd is, informeert zij de kennisgevende bevoegde autoriteit. Als de EAEM meent dat het verzoek gerechtvaardigd is, neemt zij passende maatregelen om deze kwestie op te lossen.

Als de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) meent dat het verzoek niet gerechtvaardigd is, stelt zij de kennisgevende bevoegde autoriteit hiervan met schriftelijke opgave van redenen op de hoogte. Als de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) meent dat het verzoek gerechtvaardigd is, neemt zij passende maatregelen om deze kwestie op te lossen.

Amendement  56

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening 1060/2009

Artikel 36 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op verzoek van de EAEM mag de Commissie bij besluit aan een ratingbureau een geldboete opleggen als het ratingbureau opzettelijk of uit onachtzaamheid één van de in bijlage III vermelde inbreuken heeft begaan.

1. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) mag een ratingbureau een geldboete opleggen als het ratingbureau opzettelijk of uit onachtzaamheid één van de bepalingen van deze verordening heeft geschonden, met inbegrip van de bepalingen in bijlage III.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Onverminderd lid 2 moet, als het ratingbureau direct of indirect een kwantificeerbaar financieel voordeel aan de inbreuk heeft ontleend, het bedrag van de geldboete ten minste gelijk zijn aan dat voordeel.

3. Onverminderd lid 2 moet, als het ratingbureau direct of indirect een kwantificeerbaar financieel voordeel aan de inbreuk heeft ontleend, het bedrag van de geldboete groter zijn dan dat voordeel.

Amendement  58

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening 1060/2009

Artikel 36 bis – lid 4 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie stelt bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis nadere regels voor de uitvoering van dit artikel vast, waarin met name worden gespecificeerd:

4. De Commissie stelt bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis en onder de voorwaarden van de artikelen 38 ter en 38 quater nadere regels voor de uitvoering van dit artikel vast, waarin met name worden gespecificeerd:

Amendement  59

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 bis – lid 4 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) gedetailleerde criteria voor de vaststelling van het bedrag van de geldboete;

a) de specifieke factoren die van toepassing zijn bij de berekening van de geldboete overeenkomstig lid 2, en wel voor elk van de volgende criteria:

 

i) de duur en frequentie van de inbreuk;

 

ii) de vraag of door de inbreuk ernstige of stelselmatige zwakke plekken in de procedures van het ratingbureau of in zijn beheersystemen of interne controles aan het licht zijn getreden;

 

iii) de vraag of er door de inbreuk financiële delicten zijn gefaciliteerd of veroorzaakt dan wel anderszins daaraan zijn toe te schrijven;

 

iv) de omvang van het voor beleggers veroorzaakte verlies of risico op verlies;

 

v) het potentiële effect van de inbreuk op door het betrokken ratingbureau uitgegeven ratings;

 

vi) de vraag of de inbreuk opzettelijk en doelbewust, dan wel uit onachtzaamheid of onoplettendheid is gepleegd;

 

vii) de omvang van het rechtstreeks dan wel indirect verkregen of beoogde voordeel, respectievelijk het direct of indirect vermeden of te voorkomen verlies;

 

viii) de economische capaciteit van het ratingbureau of de emittent van het gestructureerd financieringsinstrument, of van de gelieerde derde;

 

ix) de vraag of het ratingbureau of de emittent van het gestructureerd financieringsinstrument dan wel het hoger management van de gelieerde derde zich van de inbreuk of potentiële inbreuk bewust was;

Amendement  60

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 bis – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) verleent de Commissie assistentie bij de opstelling van de in lid 4 bedoelde gedelegeerde handelingen.

Amendement  61

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 bis – lid 4 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter. De Commissie stelt bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis en onder de voorwaarden van de artikelen 38 ter en 38 quater nadere regels voor de uitvoering van dit artikel vast, met een gespecificeerde opgave van de bij inbreuken als vermeld in bijlage III toegepaste geldboetes en de voor die boetes geldende minimum- en maximumniveaus.

Amendement  62

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 ter – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op verzoek van de EAEM mag de Commissie bij besluit aan de in artikel 23 bis, lid 1, bedoelde personen dwangsommen opleggen om hen te dwingen:

1. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) mag de in artikel 23 bis, lid 1, bedoelde personen dwangsommen opleggen om hen te dwingen:

Amendement  63

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 quater – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Alvorens een besluit betreffende een geldboete of een dwangsom ingevolge de artikelen 36 bis en 36 ter te nemen, stelt de Commissie de bij de procedure betrokken personen in de gelegenheid met betrekking tot de bezwaren van de Commissie te worden gehoord. De Commissie baseert haar besluiten slechts op bezwaren waarover de betrokken partijen opmerkingen hebben kunnen maken.

1. Alvorens een besluit betreffende een geldboete of een dwangsom ingevolge de artikelen 36 bis en 36 ter te nemen, stelt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) de bij de procedure betrokken personen in de gelegenheid met betrekking tot de bezwaren van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) te worden gehoord. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) baseert haar besluiten slechts op bezwaren waarover de betrokken partijen opmerkingen hebben kunnen maken.

Amendement  64

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 quater – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De rechten van verdediging van de betrokken personen wordt in de loop van de procedure ten volle geëerbiedigd. Zij hebben het recht van toegang tot het dossier van de Commissie, onder voorbehoud van het rechtmatige belang van andere personen bij de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Het recht van toegang tot het dossier is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie en interne documenten van de Commissie.

2. De rechten van verdediging van de betrokken personen wordt in de loop van de procedure ten volle geëerbiedigd. Zij hebben het recht van toegang tot het dossier van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), onder voorbehoud van het rechtmatige belang van andere personen bij de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Het recht van toegang tot het dossier is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie en interne documenten van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten).

Amendement  65

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening 1060/2009

Artikel 36 quinquies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie verstrekt aan het publiek informatie over elke overeenkomstig de artikelen 36 bis en 36 ter opgelegde geldboete en dwangsommen.

1. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) verstrekt aan het publiek informatie over elke overeenkomstig de artikelen 36 bis en 36 ter opgelegde geldboete en dwangsommen, tenzij door die informatieverstrekking de stabiliteit van de financiële markt ernstig in gevaar zou komen of onevenredige schade zou worden toegebracht aan de betrokken partijen.

Amendement  66

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 sexies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het Hof van Justitie heeft volledige rechtsmacht terzake van beroep tegen besluiten waarbij de Commissie een geldboete heeft vastgesteld of een dwangsom heeft opgelegd. Het mag de opgelegde geldboete of dwangsom intrekken, verlagen of verhogen.

Het Hof van Justitie heeft volledige rechtsmacht terzake van beroep tegen besluiten waarbij de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) een geldboete heeft vastgesteld of een dwangsom heeft opgelegd. Het mag de opgelegde geldboete of dwangsom intrekken, verlagen of verhogen.

Amendement  67

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 26

Verordening 1060/2009

Artikel 38 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De bevoegdheden tot vaststelling van de gedelegeerde handelingen als bedoeld in de derde alinea van artikel 5, lid 6, artikel 19, lid 2, artikel 36 bis, lid 4, en artikel 37 worden voor onbepaalde tijd aan de Commissie toegekend.

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de gedelegeerde handelingen als bedoeld in de derde alinea van artikel 5, lid 6, artikel 19, lid 2, artikel 36 bis, lid 4, en artikel 37 worden voor een periode van vier jaar vanaf…* aan de Commissie toegekend. De Commissie stelt uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de periode van vier jaar een verslag op over de gedelegeerde bevoegdheden. De delegatie van bevoegdheden wordt automatisch verlengd voor periodes van gelijke duur, tenzij het Europees Parlement of de Raad de delegatie intrekt in overeenstemming met artikel 38 ter.

 

* PB datum van inwerkingtreding van de verordening invoegen.

Amendement  68

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 26

Verordening 1060/2009

Artikel 38 ter – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie intrekt, brengt de andere wetgever en de Commissie hiervan uiterlijk een maand voordat een definitief besluit wordt genomen op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te besluiten of zij een bevoegdheidsdelegatie intrekt, brengt de andere instelling en de Commissie hiervan binnen een redelijke termijn voordat een definitief besluit wordt genomen op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken.

Amendement  69

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 26

Verordening 1060/2009

Artikel 38 quater – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad mogen bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen twee maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze periode met een maand worden verlengd.

1. Het Europees Parlement en de Raad mogen bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen drie maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze periode met drie maanden worden verlengd.

Amendement  70

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 26

Verordening 1060/2009

Artikel 38 quater – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Indien het Europees Parlement of de Raad bij het verstrijken van die termijn geen bezwaar tegen de gedelegeerde handeling heeft aangetekend, treedt de gedelegeerde handeling op de daarin vermelde datum in werking.

2. Indien het Europees Parlement of de Raad bij het verstrijken van die termijn geen bezwaar tegen de gedelegeerde handeling heeft aangetekend, wordt de gedelegeerde handeling gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en treedt op de daarin vermelde datum in werking.

Amendement  71

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 27 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 39 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

27 bis. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 39 bis

 

Verslaglegging door de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten)

 

Tegen uiterlijk 31 december 2011 maakt de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) een raming op van de personele en andere behoeften die voortvloeien uit de vervulling van haar taken en bevoegdheden overeenkomstig deze verordening en legt zij daarover aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag voor."

Amendement  72

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 29

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 40 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Alle bevoegdheden en verplichtingen in verband met de toezicht- en handhavingsactiviteiten op het gebied van ratingbureaus die zijn verleend aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten – welke al dan niet als bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst handelen – en hun colleges – voor zover deze zijn opgericht –, lopen af op [één maand na de inwerkingtreding van deze verordening].

1. Alle bevoegdheden en verplichtingen in verband met de toezicht- en handhavingsactiviteiten op het gebied van ratingbureaus die zijn verleend aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten – welke al dan niet als bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst handelen – en hun colleges – voor zover deze zijn opgericht – lopen af op 1 juli 2011.

Amendement  73

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 29

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 40 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Alle dossiers en werkdocumenten in verband met de toezicht- en handhavingsactiviteiten op het gebied van ratingbureaus, daaronder begrepen alle lopende onderzoeken en handhavingsacties, worden door de EAEM overgenomen op [één maand na de inwerkingtreding van deze verordening].

2. Alle dossiers en werkdocumenten in verband met de toezicht- en handhavingsactiviteiten op het gebied van ratingbureaus, daaronder begrepen alle lopende onderzoeken en handhavingsacties, worden door de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) overgenomen op 1 juli 2011.

Amendement  74

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 29

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 40 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten en colleges zorgen ervoor dat alle bestaande vastleggingen en werkdocumenten [één maand na de inwerkingtreding van deze verordening] aan de EAEM worden overgedragen. Die bevoegde autoriteiten en colleges verlenen tevens alle noodzakelijke bijstand en advies aan de EAEM om het effectieve en efficiënte overdragen en aanvatten van de toezicht- en handhavingsactiviteiten op het gebied van ratingbureaus te vergemakkelijken.

3. De in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten en colleges zorgen ervoor dat alle bestaande vastleggingen en werkdocumenten zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk op 1 mei 2011 aan de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) worden overgedragen om een goed verloop van de procedures te bevorderen. Die bevoegde autoriteiten en colleges verlenen tevens alle noodzakelijke bijstand en advies aan de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) om het effectieve en efficiënte overdragen en aanvatten van de toezicht- en handhavingsactiviteiten op het gebied van ratingbureaus te vergemakkelijken.

Amendement  75

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 29

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 40 bis – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De EAEM fungeert als rechtsopvolger van de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten en colleges in alle administratieve of gerechtelijke procedures die voortvloeien uit vóór [één maand na de inwerkingtreding van deze verordening] ingevolge deze verordening uitgevoerde toezicht– en handhavingsactiviteiten.

4. De Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) fungeert als rechtsopvolger van de in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteiten en colleges in alle administratieve of gerechtelijke procedures die voortvloeien uit op 1 juli 2011 ingevolge deze verordening uitgevoerde toezicht– en handhavingsactiviteiten.

Amendement  76

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 29

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 40 bis – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Registraties van ratingbureaus overeenkomstig hoofdstuk I door een bevoegde autoriteit als bedoeld in lid 1 van dit artikel blijven geldig, ook nadat de relevante bevoegdheden zijn overgedragen aan de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten).

Amendement  77

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 29

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 40 bis – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Als een rechterlijke toetsing ingevolge deze verordening van een door een in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteit genomen besluit op [één maand na de inwerkingtreding van deze verordening] aan de gang is, wordt de zaak aan het Gerecht overgedragen tenzij het vonnis van het rechtscollege dat dit besluit in de lidstaat toetst binnen twee maanden na [één maand na de inwerkingtreding van deze verordening] moet worden gewezen.

5. Als een rechterlijke toetsing ingevolge deze verordening van een door een in lid 1 bedoelde bevoegde autoriteit genomen besluit op 1 juli 2011 aan de gang is, wordt de zaak aan het Gerecht overgedragen tenzij het vonnis van het rechtscollege dat dit besluit in de lidstaat toetst uiterlijk 1 september 2011 moet worden gewezen.

Amendement  78

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 29

Verordening 1060/2009

Artikel 40 bis – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis. Uiterlijk 1 juli 2014 en binnen het kader van haar doorlopend toezicht voert de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) ten minste één onderzoek uit naar alle ratingbureaus die onder zijn toezichthoudende bevoegdheid vallen.

Amendement  79

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage I – punt 2 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Bijlage I – afdeling E – titel II – punt 2 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. In afdeling E, titel II, punt 2, wordt de volgende letter toegevoegd:

 

"b bis) een lijst van ratings die in de loop van het jaar zijn afgegeven, waarbij tevens het aantal ongevraagde ratings wordt aangegeven."

Motivering

Aan de hand van een geregelde opgave van het aantal gevraagde, respectievelijk ongevraagde ratings kan de EAEM opmaken of het voorgeschreven percentage ongevraagde ratings is gerealiseerd.

Amendement  80

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Bijlage II

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Bijlage III – titel III – letter m

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

m) Het RB schendt artikel 10, lid 4, door zijn gedragslijnen en procedures ten aanzien van ongevraagde ratings niet openbaar te maken.

m) Het RB schendt artikel 10, lid 4, door zijn gedragslijnen en procedures ten aanzien van ratings niet openbaar te maken.

Motivering

Aan de hand van een geregelde opgave van het aantal gevraagde, respectievelijk ongevraagde ratings kan de EAEM opmaken of het voorgeschreven percentage ongevraagde ratings is gerealiseerd.

TOELICHTING

De wereldwijde financiële crisis, waar de ratingbureaus ook aan hebben bijgedragen, laat zien dat er behoefte is aan een mechanisme voor het houden van toezicht op ratingbureaus.

Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus is in 2009 met het oog hierop vastgesteld. Hiermee werd het mogelijk een Europees systeem in te voeren voor het registeren van en houden van toezicht op ratingbureaus die ratings afgeven voor gebruik in de Europese Unie. Tevens zijn in de verordening de voorwaarden vastgelegd voor het gebruik in de Europese Unie van ratings die zijn afgegeven door bureaus in derde landen, door toepassing van een dubbel systeem van gelijkwaardigheid en bekrachtiging van ratings.

Tijdens de debatten die voorafgingen aan de vaststelling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 benadrukte de rapporteur dat er op EU-niveau een overzicht moest komen van de producten die ratingbureaus aanbieden, alsmede een geïntegreerd overzicht op die bureaus. Dit beginsel is overgenomen en de Commissie zegde toe in die zin een ontwerpwetgevingsvoorstel op te stellen.

De bereikte overeenstemming over de opzet van Europees toezicht zal op 1 januari 2011 in werking treden en maakt een doeltreffende verwezenlijking van het toezicht op ratingbureaus mogelijk. In Verordening (EG) nr. […] tot oprichting van de EAEM wordt benadrukt dat deze autoriteit haar eigen toezichthoudende bevoegdheden zal hebben, in het bijzonder met betrekking tot ratingbureaus.

Op 2 juni 2010 presenteerde de Commissie een voorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009. Dit voorstel heeft met name tot doel de accreditatie van en het toezicht op ratingbureaus door de EMEA te organiseren. Deze autoriteit zal niet alleen toezichthoudende, maar ook inspectiebevoegdheden krijgen en zal sancties kunnen stellen op het nalaten van de toepassing van deze verordening.

De rapporteur is zeer ingenomen met de benadering van de Commissie op dit punt.

De rapporteur stelt voor om met betrekking tot de oprichting van de EAEM onze aandacht te richten op het toezicht op bureaus en op de definitie van haar nieuwe taken en bevoegdheden. Voor de EAEM is het van wezenlijk belang om meteen na haar oprichting in staat te zijn haar mandaat te verwezenlijken, met het oog op een goed toezicht op ratingbureaus die actief zijn in de Europese Unie, en tevens op bureaus in derde landen waarvan de ratings bekrachtigd zullen worden in de Europese Unie.

Overigens zal de Commissie in 2011 nog een aantal aanvullende maatregelen voorstellen op het gebied van ratings. Het Parlement zal intussen een initiatiefverslag aannemen met voorstellen ter zake.

Er zij op gewezen dat ook de Verenigde Staten hebben besloten strengere regels inzake toezicht op dit gebied vast te stellen. De Commissie heeft hiermee rekening gehouden, met het oog op internationale harmonisatie in een later stadium.

Tegen deze achtergrond blijven de amendementen beperkt tot het verfijnen en verduidelijken van de tekst, met name wat betreft de bevoegdheden van de EAEM ten opzichte van de bevoegde nationale autoriteiten.

Tot slot voorziet het Verdrag van Lissabon in nieuwe wetsinstrumenten. In overeenstemming daarmee maakt de herziening van Verordening (EG) nr. 1060/2009 uit hoofde van artikel 290 van het Verdrag de invoering van gedelegeerde handelingen mogelijk, ter vervanging van comitologie. Deze nieuwe procedure zal een verbeterd toezicht van het Europees Parlement waarborgen op handelingen die om redenen van efficiëntie worden gedelegeerd aan de Commissie.

ADVIES van de Commissie juridische zaken (18.11.2010)

aan de Commissie economische en monetaire zaken

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus
(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

Rapporteur Klaus-Heiner Lehne

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaand amendement in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) De Europese Unie moet de mogelijkheid onderzoeken een officieel Europees ratingbureau op te richten dat als hoogste doel heeft onafhankelijke, neutrale ratings af te geven, zonder te worden beïnvloed of gehinderd door winststreven; dit ratingbureau moet de kosten en baten van een verplichte tweede rating beoordelen bij elke rating die is afgegeven door een in de Europese Unie geregistreerd en werkzaam ratingbureau.

Motivering

De bedrijfstak van de ratingbureaus is buitengewoon geconcentreerd en de markt wordt door slechts enkele ondernemingen gedeeld. Het gaat hier om particuliere ondernemingen die dan ook zoveel mogelijk winst willen maken. Om ervoor te zorgen dat ratings worden afgegeven die vrij zijn van de gedachte aan winstmaximalisatie, dient de Europese Unie de instelling van een openbaar ratingbureau in overweging te nemen. Nu al zijn door de nationale banken van de lidstaten bij de ECB beoordelingsafdelingen ondergebracht. Een tweede rating door een officieel Europees ratingbureau moet voor meer zekerheid zorgen.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Om haar verplichtingen doeltreffend te kunnen uitvoeren, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten het recht hebben alle nodige informatie rechtstreeks bij de financiëlemarktdeelnemers op te vragen. De autoriteiten van de lidstaten moeten verplicht worden de Europese Autoriteit voor effecten en markten bij te staan bij de uitvoering van dergelijke verzoeken.

(11) Om haar verplichtingen doeltreffend te kunnen uitvoeren, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten het recht hebben alle nodige informatie rechtstreeks bij de financiëlemarktdeelnemers op te vragen. De autoriteiten van de lidstaten moeten verplicht worden de Europese Autoriteit voor effecten en markten bij te staan bij de uitvoering van dergelijke verzoeken, en moeten ervoor zorgen dat de verlangde informatie onverwijld ter beschikking kan worden gesteld.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Om haar toezichtbevoegdheden doeltreffend uit te oefenen, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten het recht hebben onderzoeken en inspecties ter plaatse te verrichten. Bij de uitoefening van haar toezichtbevoegdheden moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten de personen die aan een procedure zijn onderworpen de gelegenheid geven te worden gehoord om hun rechten van verdediging te eerbiedigen.

(12) Om haar toezichtbevoegdheden doeltreffend uit te oefenen, moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten het recht hebben onderzoeken en inspecties ter plaatse te verrichten. Bij de uitoefening van haar toezicht- en onderzoeksbevoegdheden moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten haar procedures toepassen met volledige inachtneming van de rechten van verdediging van de personen en de ratingbureaus die aan die procedures onderworpen zijn, en mag het beroepsgeheim zoals dat in hun lidstaat van vestiging geldt, niet worden geschonden.

Motivering

Het beroepsgeheim en de rechtens bevoorrechte status van het beroep van advocaat vormen in de lidstaten een algemeen erkend principe. Ieder heeft het recht advies in te winnen bij een advocaat en dit moet op een strikt confidentiële manier gebeuren. De verplichting van de advocaat met betrekking tot het beroepsgeheim dient het justitiële belang van de administratie. Het HvJ heeft in twee zaken het belang van het juridisch privilege voor de continuïteit van rechtszaken onderstreept. Een bevoegde autoriteit die de in het amendement voorgestelde bevoegdheden zou krijgen, zou het confidentiële karakter en de privileges van de juridische beroepen ernstig ondermijnen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet aan de Commissie kunnen voorstellen dwangsommen op te leggen. Deze dwangsommen moeten beogen dat een door de Europese Autoriteit voor effecten en markten vastgestelde inbreuk wordt beëindigd, de volledige en juiste informatie wordt verstrekt die de Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft opgevraagd en ratingbureaus en andere personen zich aan een onderzoek onderwerpen. Bovendien moet, ter afschrikking en om ratingbureaus te dwingen aan de verordening te voldoen, de Commissie tevens in staat zijn naar aanleiding van een verzoek van de Europese Autoriteit voor effecten en markten geldboeten op te leggen als specifieke bepalingen van de verordening opzettelijk of uit onachtzaamheid zijn geschonden. De geldboete dient afschrikkend te zijn en evenredig zijn met de aard en de ernst van de inbreuk, de duur van de inbreuk en de economische draagkracht van het betrokken ratingbureau. In een gedelegeerde handeling moeten door de Commissie nadere criteria voor de vaststelling van het bedrag van de geldboeten alsook procedurele aspecten betreffende geldboeten worden opgenomen. De lidstaten moeten slechts bevoegd blijven voor de vaststelling en uitvoering van de regels betreffende de sancties die van toepassing zijn wanneer financiële ondernemingen hun verplichting niet nakomen om voor regelgevingsdoeleinden slechts ratings te gebruiken die door overeenkomstig deze verordening geregistreerde ratingbureaus zijn afgegeven.

(15) De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet dwangsommen kunnen opleggen. Deze dwangsommen moeten beogen dat een door de Europese Autoriteit voor effecten en markten vastgestelde inbreuk wordt beëindigd, de volledige en juiste informatie wordt verstrekt die de Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft opgevraagd en ratingbureaus en andere personen zich aan een onderzoek onderwerpen. Bovendien moet, ter afschrikking en om ratingbureaus te dwingen aan de verordening te voldoen, de Commissie tevens in staat zijn naar aanleiding van een verzoek van de Europese Autoriteit voor effecten en markten geldboeten op te leggen als specifieke bepalingen van de verordening opzettelijk of uit onachtzaamheid zijn geschonden. De geldboete dient afschrikkend te zijn en evenredig zijn met de aard en de ernst van de inbreuk, de duur van de inbreuk en de economische draagkracht van het betrokken ratingbureau. In een gedelegeerde handeling moeten door de Commissie nadere criteria voor de vaststelling van het bedrag van de geldboeten alsook procedurele aspecten betreffende geldboeten worden opgenomen. De lidstaten moeten slechts bevoegd blijven voor de vaststelling en uitvoering van de regels betreffende de sancties die van toepassing zijn wanneer financiële ondernemingen hun verplichting niet nakomen om voor regelgevingsdoeleinden slechts ratings te gebruiken die door overeenkomstig deze verordening geregistreerde ratingbureaus zijn afgegeven.

Motivering

Aangezien de EAEM een ratingbureau sancties kan opleggen, bijvoorbeeld door intrekking van de registratie, wat de strengste sanctie is, moet het ook mogelijk zijn dat de EAEM een boete oplegt, overeenkomstig het beginsel "wie meer kan, kan ook minder". Als het opleggen van boetes aan de EAEM wordt overgelaten, komt dit bovendien de objectiviteit ten goede.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) De Commissie moet gemachtigd worden om gedelegeerde handelingen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag vast te stellen ten aanzien van de wijziging en precisering van de criteria voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van het regelgevings- en toezichtkader van een derde land om rekening te houden met de ontwikkelingen op de financiële markten, de vaststelling van een verordening inzake vergoedingen en de wijziging van de bijlagen.

(18) Om rekening te houden met de ontwikkelingen op de financiële markten moet de vaststelling van een verordening inzake vergoedingen en de wijziging van de bijlagen, de bevoegdheid om handelingen vast te stellen in overeenstemming met artikel 290 van het Verdrag, worden gedelegeerd aan de Commissie ten aanzien van de wijziging en precisering van de criteria voor de beoordeling van de gelijkwaardigheid van het regelgevings- en toezichtkader van een derde land. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, ook op deskundigenniveau.

 

Het is zaak dat de Commissie bij de voorbereiding en formulering van gedelegeerde handelingen vroegtijdig en continu informatie en ter zake dienende documenten aan het Europees Parlement en de Raad beschikbaar stelt.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Overweging 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) Overweging 8 wordt vervangen door:

 

"(8) Ratingbureaus dienen zich te houden aan een door de International Organisation of Securities Commissions uitgebrachte gedragscode, de Code of Conduct Fundamentals for credit rating agencies (IOSCO-code). In 2006 werd het bij Besluit 2009/77/EG opgerichte Comité van Europese effectenregelgevers [12] ("CESR") in de mededeling van de Commissie over kredietbeoordelaars verzocht te controleren of de IOSCO-code in acht wordt genomen, en jaarlijks daarover verslag uit te brengen aan de Commissie."

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 – letter f

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 5 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie specificeert nader of wijzigt de criteria van de tweede alinea, letters a), b) en c), teneinde rekening te houden met ontwikkelingen op de financiële markten. Deze maatregelen worden vastgesteld bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis en onder de voorwaarden van de artikelen 38 ter en 38 quater.

De Commissie krijgt de bevoegdheid krachtens dit artikel gedelegeerde handelingen vast te stellen waarin de criteria van de tweede alinea, letters a), b) en c), nader gespecificeerd of gewijzigd worden, teneinde rekening te houden met ontwikkelingen op de financiële markten.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 6 – lid 4 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Aan artikel 6 wordt het volgende lid 4 toegevoegd:

 

"4. Ratingbureaus ontvangen een vergoeding van de gebruikers van ratings. Zij ontvangen geen vergoeding van de beoordeelde entiteiten of gelieerde derde partijen."

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 7 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Artikel 7, lid 5, wordt vervangen door:

 

"5. De beloning en prestatiebeoordeling van ratinganalisten en personen die ratings goedkeuren, worden niet afhankelijk gesteld van het bedrag aan inkomsten dat het ratingbureau voor andere diensten dan rating ontvangt van de beoordeelde entiteiten of gelieerde derden."

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3 quater (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) Artikel 8, lid 5, wordt vervangen door:

 

"5. Een ratingbureau bewaakt de ratings en stelt zijn ratings en ratingmethoden doorlopend en ten minste eenmaal per half jaar bij, in het bijzonder wanneer er zich materiële veranderingen voordoen die een impact zouden kunnen hebben op een rating. Een ratingbureau treft interne regelingen om de gevolgen voor ratings van veranderingen in het macro-economische klimaat of de omstandigheden op de financiële markten te monitoren."

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 bis – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De EAEM kan de eventuele aanzienlijke verschillen tussen ratings van verschillende ratingbureaus voor eenzelfde gestructureerd financieringsinstrument bestuderen en kan in voorkomend geval maatregelen overeenkomstig deze verordening nemen.

Motivering

Zulke verschillen zijn gevaarlijk voor beleggers. De EAEM moet nagaan wat daaraan ten grondslag ligt en maatregelen nemen.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 ter – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) een lijst van de gestructureerde financieringsinstrumenten waarvoor het een rating aan het afgeven is, onder vermelding van het type gestructureerd financieringsinstrument, de naam van de uitgevende instelling en de datum waarop het ratingproces is begonnen;

a) een lijst van de gestructureerde financieringsinstrumenten waarvoor het een rating aan het afgeven is, onder vermelding van het type gestructureerd financieringsinstrument, de naam van de uitgevende instelling en de datum waarop het ratingproces is begonnen, alsmede alle informatie die het desbetreffende ratingbureau heeft gebruikt bij het bepalen en/of controleren van de rating voor een gestructureerd financieringsinstrument.

Motivering

Omwille van een efficiënt toezicht met maximale transparantie.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 8 ter – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten wordt dezelfde toegang onder dezelfde voorwaarden verleend.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Uitbesteding van belangrijke operationele taken mag niet wezenlijk afbreuk doen aan de kwaliteit van de interne controle van het ratingbureau en aan het vermogen van de EAEM om te controleren of het ratingbureau de verplichtingen uit hoofde van deze verordening nakomt.

Uitbesteding van belangrijke operationele taken mag niet wezenlijk afbreuk doen aan de kwaliteit van de interne controle van het ratingbureau en aan het vermogen van de EAEM om te controleren of het ratingbureau de verplichtingen uit hoofde van deze verordening nakomt. De uitbesteding moet openbaar worden gemaakt.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 10 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 10, lid 6, wordt vervangen door:

"6. Een ratingbureau gebruikt de naam van de EAEM of geen enkele bevoegde autoriteit op een wijze die zou kunnen aangeven of suggereren dat die autoriteit de ratings of ratingactiviteiten van het ratingbureau bekrachtigt of goedkeurt."

Schrappen

Amendement  16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 13

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis. Artikel 13 wordt vervangen door:

 

"Artikel 13

Openbaarmakingsvergoedingen

 

Een ratingbureau rekent geen vergoeding voor de informatie die overeenkomstig de artikelen 8, 9, 10, leden 4, 11 en 12 wordt verstrekt."

Amendement  17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 7 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 13 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 ter. Het volgende artikel 13 bis wordt ingevoegd:

 

"Artikel 13 bis

Ratingvergoedingen

 

Voor 1 januari 2012 legt de Commissie een verslag voor met een studie over de voor- en nadelen van een eventuele harmonisatie van ratingvergoedingen of een codificatie van een vast communautair systeem voor ratingvergoedingen. De Commissie organiseert zo nodig een openbare raadpleging. Rekening houdend met dit verslag dient de Commissie, indien zij dit dienstig acht, een wetgevingsvoorstel in."

Amendement  18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 19 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie stelt bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis een reglement inzake vergoedingen vast. Dat reglement bepaalt met name het type vergoedingen en de aangelegenheden waarvoor vergoedingen verschuldigd zijn, het bedrag van de vergoedingen en wijze waarop zij moeten worden voldaan. Het bedrag van een aan een ratingbureau aangerekende vergoeding is evenredig met de omvang en economische draagkracht ervan.

2. De Commissie krijgt de bevoegdheid gedelegeerde handelingen krachtens dit artikel vast te stellen betreffende een reglement inzake vergoedingen. Dat reglement bepaalt met name het type vergoedingen en de aangelegenheden waarvoor vergoedingen verschuldigd zijn, het bedrag van de vergoedingen en wijze waarop zij moeten worden voldaan. Het bedrag van een aan een ratingbureau aangerekende vergoeding is evenredig met de omvang en economische draagkracht ervan.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 9

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 20

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Intrekking van een registratie

Schrapping, vernietiging en intrekking van een registratie

1. De EAEM trekt de registratie van een ratingbureau in wanneer het ratingbureau:

(a) uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven geen gebruik van de registratie te zullen maken of de voorgaande zes maanden geen ratings heeft afgegeven;

1. De EAEM schrapt de registratie van een ratingbureau wanneer het ratingbureau uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven geen gebruik van de registratie te zullen maken of de voorgaande zes maanden geen ratings heeft afgegeven.

(b) de registratie heeft verkregen door middel van valse verklaringen of op enige andere onregelmatige wijze;

De EAEM vernietigt de registratie van een ratingbureau wanneer het ratingbureau de registratie heeft verkregen door middel van valse verklaringen of op enige andere onregelmatige wijze.

 

De EAEM trekt de registratie van een ratingbureau in wanneer het ratingbureau:

(c) niet meer voldoet aan de voorwaarden waarop het is geregistreerd; dan wel

(i) niet meer voldoet aan de voorwaarden waarop het is geregistreerd; dan wel

(d) de bepalingen van deze verordening betreffende de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening door ratingbureaus in ernstige mate of herhaaldelijk heeft overtreden.

(ii) de bepalingen van deze verordening betreffende de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening door ratingbureaus in ernstige mate of herhaaldelijk heeft overtreden.

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar door het betrokken ratingbureau afgegeven ratings worden gebruikt, en die van oordeel is dat de voorwaarden van lid 1 vervuld zijn, kan de EAEM verzoeken na te gaan of de voorwaarden voor intrekking van de registratie vervuld zijn. Indien de EAEM besluit de registratie van het betrokken ratingbureau niet in te trekken, geeft zij de volledige redenen.

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat waar door het betrokken ratingbureau afgegeven ratings worden gebruikt, en die van oordeel is dat de voorwaarden van lid 1 vervuld zijn, kan de EAEM verzoeken na te gaan of de voorwaarden voor schrapping, vernietiging of intrekking van de registratie vervuld zijn. Indien de EAEM besluit de registratie van het betrokken ratingbureau niet te schrappen, te vernietigen of in te trekken, geeft zij de volledige redenen.

3. Het besluit tot intrekking van de registratie wordt onmiddellijk in de gehele Unie van kracht, onverminderd de in artikel 24, lid 2, bedoelde overgangsperiode voor het gebruik van een rating.

3. Het besluit tot schrapping, vernietiging of intrekking van de registratie wordt onmiddellijk in de gehele Unie van kracht, onverminderd de in artikel 24, lid 2, bedoelde overgangsperiode voor het gebruik van een rating.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 23 ter – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De EAEM mag alle nodige onderzoeken van in artikel 23 bis, lid 1, bedoelde personen verrichten. Hiertoe zijn de functionarissen en andere door de EAEM gemachtigde personen bevoegd:

1. De EAEM mag onderzoeken van in artikel 23 bis, lid 1, bedoelde personen verrichten, die nodig zijn om aan de verplichtingen van deze verordening te voldoen. Hiertoe zijn de functionarissen en andere door de EAEM gemachtigde personen bevoegd:

Amendement  21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 23 ter – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. Bij ontstentenis van EU-voorschriften die van toepassing zijn op de EAEM verloopt het onderzoek overeenkomstig de interne regelgeving van de lidstaat op welks grondgebied het plaatsheeft.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 13

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 23 quater – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De functionarissen en andere personen die door de EAEM gemachtigd zijn een inspectie ter plaatse uit te voeren, oefenen hun bevoegdheden uit onder overlegging van een schriftelijke machtiging waarin het voorwerp en het doel van de inspectie en de dwangsommen waarin artikel 36 ter voorziet als de betrokken personen zich niet aan het onderzoek onderwerpen, zijn gespecificeerd. De EAEM stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de inspectie zal worden verricht, geruime tijd vóór de inspectie hiervan in kennis.

3. De functionarissen en andere personen die door de EAEM gemachtigd zijn een inspectie ter plaatse uit te voeren, oefenen hun bevoegdheden uit onder overlegging van een schriftelijke machtiging waarin het voorwerp en het doel van de inspectie, de personen die met het onderzoek belast zijn en de functie die zij bij de EAEM bekleden, en de dwangsommen waarin artikel 36 ter voorziet als de betrokken personen zich niet aan het onderzoek onderwerpen, zijn gespecificeerd. De EAEM stelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het grondgebied waarvan de inspectie zal worden verricht, geruime tijd vóór de inspectie hiervan in kennis.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 24 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis) geldboetes en dwangsommen opleggen overeenkomstig de artikelen 36 bis en 36 ter;

Amendement  24

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 24 – lid 3 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) tien werkdagen indien er ratings bestaan van hetzelfde instrument of dezelfde entiteit, afgegeven door andere krachtens deze verordening geregistreerde ratingbureaus; of

a) tien werkdagen vanaf de bekendmaking van het besluit op de website van de EAEM overeenkomstig lid 4, indien er ratings bestaan van hetzelfde instrument of dezelfde entiteit, afgegeven door andere krachtens deze verordening geregistreerde ratingbureaus; of

Amendement  25

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 24 – lid 3 – letter b

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) drie maanden indien er geen ratings bestaan van hetzelfde financiële instrument of dezelfde entiteit, afgegeven door andere krachtens deze verordening geregistreerde ratingbureaus.

b) drie maanden vanaf de bekendmaking van het besluit op de website van de EAEM overeenkomstig lid 4, indien er geen ratings bestaan van hetzelfde instrument of dezelfde entiteit, afgegeven door andere krachtens deze verordening geregistreerde ratingbureaus.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 14

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 24 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis. Indien tegen een besluit tot oplegging van een sanctie beroep wordt ingesteld, wordt de bekendmaking ervan opgeschort totdat de beroepszaak is afgedaan.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 bis – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op verzoek van de EAEM mag de Commissie bij besluit aan een ratingbureau een geldboete opleggen als het ratingbureau opzettelijk of uit onachtzaamheid één van de in bijlage III vermelde inbreuken heeft begaan.

1. De EAEM mag aan een ratingbureau een geldboete opleggen als het ratingbureau opzettelijk of uit onachtzaamheid één van de in bijlage III vermelde inbreuken heeft begaan.

Motivering

Zie motivering bij amendement 4.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 bis – lid 4 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie stelt bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis nadere regels voor de uitvoering van dit artikel vast, waarin met name worden gespecificeerd:

4. De Commissie krijgt de bevoegdheid gedelegeerde handelingen vast te stellen betreffende de vaststelling van nadere regels voor de uitvoering van dit artikel, waarin met name worden gespecificeerd:

Amendement  29

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 ter – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op verzoek van de EAEM mag de Commissie bij besluit aan de in artikel 23 bis, lid 1, bedoelde personen dwangsommen opleggen om hen te dwingen:

1. De EAEM mag aan de in artikel 23 bis, lid 1, bedoelde personen dwangsommen opleggen om hen te dwingen:

Motivering

Zie motivering bij amendement 4.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 quater – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Alvorens een besluit betreffende een geldboete of een dwangsom ingevolge de artikelen 36 bis en 36 ter te nemen, stelt de Commissie de bij de procedure betrokken personen in de gelegenheid met betrekking tot de bezwaren van de Commissie te worden gehoord. De Commissie baseert haar besluiten slechts op bezwaren waarover de betrokken partijen opmerkingen hebben kunnen maken.

1. Alvorens een besluit betreffende een geldboete of een dwangsom ingevolge de artikelen 36 bis en 36 ter te nemen, stelt de EAEM de bij de procedure betrokken personen in de gelegenheid met betrekking tot de bezwaren van de EAEM te worden gehoord. De EAEM baseert haar besluiten slechts op bezwaren waarover de betrokken partijen opmerkingen hebben kunnen maken.

Motivering

Zie motivering bij amendement 4.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 quater – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De rechten van verdediging van de betrokken personen wordt in de loop van de procedure ten volle geëerbiedigd. Zij hebben het recht van toegang tot het dossier van de Commissie, onder voorbehoud van het rechtmatige belang van andere personen bij de bescherming van hun bedrijfsgeheimen. Het recht van toegang tot het dossier is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie en interne documenten van de Commissie.

2. De rechten van verdediging van de betrokken personen wordt in de loop van de procedure ten volle geëerbiedigd. Zij hebben het recht van toegang tot het dossier van de EAEM, onder voorbehoud van het rechtmatige belang van andere personen bij de bescherming van hun bedrijfsgeheimen.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 quinquies – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Commissie verstrekt aan het publiek informatie over elke overeenkomstig de artikelen 36 bis en 36 ter opgelegde geldboete en dwangsommen.

1. De EAEM verstrekt aan het publiek informatie over elke overeenkomstig de artikelen 36 bis en 36 ter opgelegde geldboete en dwangsommen.

Motivering

Zie motivering bij amendement 4.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 quinquies bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 36 quinquies bis

 

Raadplegingsprocedure

 

Vóór 1 juni 2011 maakt de Commissie een besluit bekend houdende de taakomschrijvingen van:

 

(a) het onafhankelijk raadgevend comité dat wordt geraadpleegd voordat de EAEM een besluit overeenkomstig artikel 24 neemt en voordat de Commissie een besluit overeenkomstig de artikelen 36 bis en 36 ter neemt;

 

(b) de ambtenaar die de hoorzittingen verzorgt en die erop toeziet dat het recht om gehoord te worden in overeenkomstig deze verordening door de EAEM en/of de Commissie ingestelde procedures gewaarborgd wordt.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 24

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 36 sexies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het Hof van Justitie heeft volledige rechtsmacht terzake van beroep tegen besluiten waarbij de Commissie een geldboete heeft vastgesteld of een dwangsom heeft opgelegd. Het mag de opgelegde geldboete of dwangsom intrekken, verlagen of verhogen.

Het Hof van Justitie heeft volledige rechtsmacht ter zake van beroep tegen besluiten waarbij de EAEM een geldboete heeft vastgesteld of een dwangsom heeft opgelegd. Het mag de opgelegde geldboete of dwangsom intrekken, verlagen of verhogen.

Motivering

Zie motivering bij amendement 4.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 25

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 37

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie kan de bijlagen wijzigen bij gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 38 bis en onder de voorwaarden van de artikelen 38 ter en 38 quater om rekening te houden met ontwikkelingen, ook internationaal, op de financiële markten, met name in verband met nieuwe financiële instrumenten.

De Commissie krijgt de bevoegdheid gedelegeerde handelingen krachtens dit artikel vast te stellen betreffende wijzigingen van de bijlagen om rekening te houden met ontwikkelingen, ook internationaal, op de financiële markten, met name in verband met nieuwe financiële instrumenten.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 26

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 38 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

26. De volgende artikelen 38 bis, 38 ter en 38 quater worden ingevoegd:

"Delegatie van bevoegdheden"

26. artikel 38 bis wordt ingevoegd:

Artikel 38 bis

Artikel 38 bis

Uitoefening van de delegatie

Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheden tot vaststelling van de gedelegeerde handelingen als bedoeld in de derde alinea van artikel 5, lid 6, artikel 19, lid 2, artikel 36 bis, lid 4, en artikel 37 worden voor onbepaalde tijd aan de Commissie toegekend.

1. De bevoegdheden tot vaststelling van gedelegeerde handelingen worden onder de in dit artikel gestelde voorwaarden aan de Commissie toegekend.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij daar tegelijkertijd het Europees Parlement en de Raad van in kennis.

2. De delegatie geldt voor onbepaalde tijd.

3. De bevoegdheden tot vaststelling van gedelegeerde handelingen worden de Commissie verleend onder de in de artikelen 38 ter en 38 quater gestelde voorwaarden.

3. De delegatie van bevoegdheden als bedoeld in de derde alinea van artikel 5, lid 6, artikel 19, lid 2, artikel 36 bis, lid 4, en artikel 37 mag te allen tijde door het Europees Parlement of door de Raad worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het wordt van kracht op de dag volgend op de publicatie van dit besluit in het Publicatieblad of op een in dat besluit bepaalde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds in werking zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling vaststelt, stelt zij daar tegelijkertijd het Europees Parlement en de Raad van in kennis.

 

5. Een gedelegeerde handeling die overeenkomstig de derde alinea van artikel 5, lid 6, artikel 19, lid 2, artikel 36 bis, lid 4, en artikel 37 is vastgesteld, kan alleen van kracht worden als het Europees Parlement of de Raad daartegen binnen twee maanden geen bezwaar hebben gemaakt, of wanneer zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze periode met twee maanden worden verlengd.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 26

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 38 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 38 ter

Intrekking van de delegatie

1. De delegatie van bevoegdheid als bedoeld in de derde alinea van artikel 5, lid 6, artikel 19, lid 2, artikel 36 bis, lid 4, en artikel 37 mag te allen tijde door het Europees Parlement of door de Raad worden ingetrokken.

Schrappen

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie intrekt, brengt de andere wetgever en de Commissie hiervan uiterlijk een maand voordat een definitief besluit wordt genomen op de hoogte en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk worden ingetrokken en waarom.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een in dat besluit bepaalde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds in werking zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

 

Amendement  38

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 26

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Artikel 38 quater

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 38 quater

Bezwaren tegen gedelegeerde handelingen

1. Het Europees Parlement en de Raad mogen bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen twee maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze periode met een maand worden verlengd.

Schrappen

2. Indien het Europees Parlement of de Raad bij het verstrijken van die termijn geen bezwaar tegen de gedelegeerde handeling heeft aangetekend, treedt de gedelegeerde handeling op de daarin vermelde datum in werking.

Indien zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie hebben meegedeeld dat zij voornemens zijn geen bezwaar aan te tekenen, mag de gedelegeerde handeling vóór het verstrijken van de termijn worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en in werking treden.

 

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar aantekent tegen de vastgestelde gedelegeerde handeling, treedt deze niet in werking. De instelling die bezwaar maakt, motiveert haar bezwaar tegen de gedelegeerde handeling.

 

Amendement  39

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Bijlage VI – deel 3 – punt 1 – paragraaf 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 1 bis

Wijzigingen in Richtlijn 2006/48/EG

 

Bijlage VI bij Richtlijn 2006/48/EG wordt als volgt gewijzigd:

 

1. Deel 3, punt 1, paragraaf 2 wordt vervangen door:

 

2. Een kredietinstelling die besluit om voor een bepaalde categorie posten van de kredietbeoordelingen van een erkende EKBI gebruik te maken, hanteert deze kredietbeoordelingen consequent voor alle vorderingen die tot deze categorie behoren. Bovendien moet de kredietinstelling gebruik maken van ten minste één ongevraagde kredietbeoordeling.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1060/2009

Bijlage I – afdeling B – paragraaf 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Paragraaf 2 van afdeling B wordt geschrapt.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus

Document- en procedurenummers

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Commissie ten principale

ECON

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

JURI

23.6.2010

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Klaus-Heiner Lehne

23.6.2010

 

 

Behandeling in de commissie

20.9.2010

 

 

 

Datum goedkeuring

27.10.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

PROCEDURE

Titel

Wijziging van verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus

Document- en procedurenummers

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Datum indiening bij EP

2.6.2010

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ECON

23.6.2010

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

JURI

23.6.2010

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Jean-Paul Gauzès

15.6.2010

 

 

Behandeling in de commissie

8.7.2010

5.10.2010

26.10.2010

9.11.2010

Datum goedkeuring

22.11.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

4

7

Bij de eindstemming aanwezige leden

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

Datum indiening

25.11.2010