RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

25.11.2010 - (COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Jean-Paul Gauzès


Procedură : 2010/0160(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0340/2010

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2010)0289),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0143/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din …,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0340/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Consiliul European, în Concluziile sale din 19 iunie 2009, a recomandat instituirea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF) constând dintr-o rețea de autorități naționale de supraveghere financiară colaborând cu noile Autorități europene de supraveghere (AES), Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), în scopul ameliorării calității și consecvenței supravegherii la nivel național și în scopul consolidării controlului grupurilor transfrontaliere prin înființarea unor colegii de supraveghere și prin instituirea unui cadru de reglementare unic la nivel european aplicabil tuturor actorilor de pe piața financiară din cadrul pieței interne. Consiliul a subliniat faptul că Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă competențe de supraveghere în domeniul agențiilor de rating de credit. Mai mult, Comisia trebuie să își păstreze competențele legate de aplicarea tratatelor, în special a Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene titlul VII capitolul 1 referitor la normele comune privind concurența, conform dispozițiilor adoptate pentru punerea în aplicare a respectivelor norme.

(3) În Concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul European a recomandat instituirea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF) constând dintr-o rețea de autorități naționale de supraveghere financiară care colaborează cu noile autorități europene de supraveghere (AES), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), în scopul ameliorării calității și consecvenței supravegherii la nivel național și în scopul consolidării controlului grupurilor transfrontaliere prin înființarea unor colegii de supraveghere și prin instituirea unui cadru de reglementare unic la nivel european aplicabil tuturor actorilor de pe piața financiară din cadrul pieței interne. Consiliul a subliniat faptul că Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă competențe de supraveghere în domeniul agențiilor de rating de credit. Mai mult, Comisia trebuie să își păstreze competențele legate de aplicarea tratatelor, în special a Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene titlul VII capitolul 1 referitor la normele comune privind concurența, conform dispozițiilor adoptate pentru punerea în aplicare a respectivelor norme. Între timp, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) a fost instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului1.

 

1 JO L ...

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Sfera de acțiune a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe trebuie să fie clar definită, astfel încât participanții la piața financiară să poată identifica autoritatea competentă în domeniul de activitate al agențiilor de rating de credit. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să își asume competența generală în materie de înregistrare și de supraveghere continuă a agențiilor de rating înregistrate.

(4) Sfera de competențe a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ar trebui să fie clar definită, astfel încât participanții la piața financiară să poată identifica autoritatea competentă în domeniul de activitate al agențiilor de rating de credit. Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ar trebui să fie singura responsabilă pentru înregistrarea și supravegherea continuă a agențiilor de rating înregistrate.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Pentru stimularea concurenței dintre agențiile de rating, pentru evitarea conflictelor de interese care apar în cadrul utilizării modelului „issuer-pays”, care sunt extrem de virulente în ceea ce privește ratingurile acordate instrumentelor financiare structurate, și pentru sporirea transparenței și a calității ratingurilor acordate instrumentelor financiare structurate, agențiile de rating înregistrate sau certificate trebuie să aibă drept de acces la lista instrumentelor financiare structurate pentru care competitorii acestora acordă ratinguri. Informațiile pentru ratingul respectiv trebuie să fie furnizate de emitent sau de o parte terță legată de acesta în scopul acordării de ratinguri concurente nesolicitate pentru instrumentele financiare structurate. Acordarea unor astfel de ratinguri nesolicitate trebuie să promoveze utilizarea mai multor ratinguri per instrument financiar structurat. Accesul la site-urile web trebuie acordat numai dacă agenția de rating poate garanta confidențialitatea informațiilor solicitate.

(5) Pentru stimularea concurenței dintre agențiile de rating, pentru a contribui la evitarea conflictelor de interese care apar în cadrul utilizării modelului „emitentul plătește”, care sunt extrem de virulente în ceea ce privește ratingurile acordate instrumentelor financiare, și pentru sporirea transparenței și a calității ratingurilor acordate instrumentelor financiare, agențiile de rating înregistrate sau certificate ar trebui să aibă posibilitatea de a consulta informațiile referitoare la instrumentele financiare pentru care competitorii lor numiți acordă ratinguri, astfel încât să fie în măsură să acorde ratinguri de credit nesolicitate. Acordarea unor astfel de ratinguri nesolicitate ar trebui să promoveze utilizarea mai multor ratinguri per instrument financiar. Accesul la site-urile web ar trebui acordat numai dacă agenția de rating poate garanta confidențialitatea informațiilor solicitate.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare direct de la participanții la piața financiară. Autoritățile statelor membre trebuie să fie obligate să sprijine Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe pentru ca acestor cereri să li se dea curs.

(11) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ar trebui să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare direct de la participanții la piața financiară. Autoritățile statelor membre ar trebui să fie obligate să sprijine Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) pentru ca acestor cereri să li se dea curs și să asigure disponibilitatea imediată a informațiilor necesare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a-și îndeplini eficient funcția de supraveghere, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă dreptul să efectueze investigații și inspecții la fața locului. În exercitarea funcției sale de supraveghere, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să acorde peroanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pentru a respecta dreptul acestora la apărare.

(12) Pentru a-și îndeplini eficace funcția de supraveghere, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ar trebui să aibă dreptul să efectueze investigații și inspecții la fața locului neanunțate. În exercitarea funcției sale de supraveghere, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ar trebui să acorde peroanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pentru a respecta dreptul acestora la apărare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Autoritățile competente trebuie să asiste Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și să colaboreze cu aceasta. Aceasta din urmă poate delega sarcini de supraveghere specifice autorităților competente, spre exemplu în cazurile în care o sarcină de supraveghere implică cunoștințe și experiență în ceea ce privește condițiile locale, mai ușor disponibile la nivel național. Sarcinile posibile care ar putea fi delegate includ efectuarea unor sarcini de investigare specifice și a inspecțiilor la fața locului, evaluarea unei cereri de înregistrare, dar și sarcini specifice legate de supravegherea cotidiană. Detaliile care țin de astfel de delegări, inclusiv procedurile și orice compensații care vor fi acordate autorității competente naționale, trebuie specificate în orientările elaborate.

(13) Autoritățile competente ar trebui să comunice Autorității europene de supraveghere (Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe) toate informațiile solicitate în temeiul prezentului regulament și să colaboreze cu aceasta. Aceasta din urmă poate delega sarcini de supraveghere specifice autorităților competente, spre exemplu în cazurile în care o sarcină de supraveghere implică cunoștințe și experiență în ceea ce privește condițiile locale, mai ușor disponibile la nivel național. Sarcinile posibile care ar putea fi delegate includ efectuarea unor sarcini de investigare specifice și a inspecțiilor la fața locului, evaluarea unei cereri de înregistrare, dar și sarcini specifice legate de supravegherea cotidiană. Detaliile care țin de astfel de delegări, inclusiv procedurile și orice compensații care vor fi acordate autorității competente naționale, ar trebui specificate în orientările elaborate. Pentru agențiile de rating de credit a căror cifră de afaceri este mai mică de […], Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ar trebui să poată delega, de asemenea, o parte din funcțiile sale de supraveghere autorităților competente. Funcțiile legate de înregistrare nu ar trebui să facă obiectul unor delegări.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să poată propune Comisiei să impună penalități cu titlu cominatoriu. Penalitățile cu titlu cominatoriu trebuie să aibă ca scop eliminarea unei încălcări a dispozițiilor legale constatate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, furnizarea de informații corecte și complete la solicitarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și faptul că agențiile de rating și alte persoane vizate se supun investigației. În plus, în scop disuasiv și pentru a constrânge agențiile de rating să se conformeze dispozițiilor regulamentului, Comisia trebuie să poată impune amenzi, la solicitarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, în cazul în care sunt încălcate, intenționat sau din neglijență, unele dintre dispozițiile regulamentului. Amenzile trebuie să fie disuasive și proporționale cu natura și gravitatea încălcării, cu durata încălcării și cu capacitatea economică a agenției de rating în cauză. Criteriile detaliate de stabilire a sumei amenzilor, precum și aspectele de procedură specifice trebuie stabilite de Comisie printr-un act delegat. Statele membre trebuie să își mențină competențele numai în ceea ce privește stabilirea și punerea în aplicare a normelor privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligației societăților financiare de a utiliza, în scopuri de reglementare, numai ratingurile de credit acordate de agenții de rating înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

(15) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ar trebui să poată impune penalități cu titlu cominatoriu. Penalitățile cu titlu cominatoriu ar trebui să aibă ca scop încetarea unei încălcări a dispozițiilor legale constatate de Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), furnizarea de informații corecte și complete la solicitarea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și faptul că agențiile de rating și alte persoane vizate se supun investigației. În plus, în scop disuasiv și pentru a constrânge agențiile de rating să se conformeze dispozițiilor regulamentului, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ar trebui să poată impune amenzi în cazul în care sunt încălcate, intenționat sau din neglijență, unele dintre dispozițiile regulamentului. Amenzile ar trebui să fie disuasive și proporționale cu natura și gravitatea încălcării, cu durata încălcării și cu capacitatea economică a agenției de rating în cauză. Criteriile detaliate de stabilire a sumei amenzilor, precum și aspectele de procedură specifice ar trebui stabilite de Comisie printr-un act delegat. Statele membre ar trebui să își mențină competențele numai în ceea ce privește stabilirea și punerea în aplicare a normelor privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligației societăților financiare de a utiliza, în scopuri de reglementare, numai ratingurile de credit acordate de agenții de rating înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Înregistrarea de către o autoritate competentă a unei agenții de rating de credit ar trebui să rămână valabilă pe întreg teritoriul Uniunii după transferarea competențelor de supraveghere de la autoritățile competente către Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe).

Justificare

Se clarifică astfel faptul că nu va exista o cerință de reînregistrare sau pentru o a doua înregistrare după ce AEVMP își preia atribuțiile în ianuarie 2011.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) În pregătirea și elaborarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea continuă și din timp a informațiilor și documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 18b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18b) Parlamentul European și Consiliul ar trebui să aibă la dispoziție trei luni de la data notificării pentru a formula obiecțiuni la un act delegat. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, ar trebui să fie posibil ca această perioadă să fie prelungită cu trei luni în ceea ce privește principalele domenii de interes. Ar trebui, de asemenea, să fie posibil ca Parlamentul European și Consiliul să informeze celelalte instituții în legătură cu intenția lor de a nu formula obiecțiuni. Această aprobare rapidă a actelor delegate este foarte indicată în situația în care trebuie respectate termene-limită, de exemplu pentru a respecta calendarul stabilit în actul de bază pentru adoptarea de către Comisie a actelor delegate.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 18c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18c) În Declarația (nr. 39) cu privire la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, anexată la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona, Conferința a luat act de intenția Comisiei de a consulta în continuare experții desemnați de statele membre pentru elaborarea proiectelor de acte delegate în domeniul serviciilor financiare, în conformitate cu practicile consacrate.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8a – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Informații privind instrumentele financiare structurate

Informații privind instrumentele financiare

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Emitentul unui instrument financiar structurat sau o parte terță legată de acesta furnizează agenției de rating desemnate, prin intermediul unui site web protejat cu parolă pe care îl gestionează emitentul, toate informații necesare agenției de rating pentru a stabili inițial sau pentru a monitoriza un rating de credit al unui instrument financiar structurat în conformitate cu metodologia prevăzută la articolul 8 alineatul (1).

(1) Emitentul unui instrument financiar sau o parte terță legată de acesta furnizează agenției de rating desemnate, prin intermediul unui site web protejat în mod corespunzător pe care îl gestionează emitentul, toate informațiile necesare agenției de rating pentru a stabili inițial sau pentru a monitoriza un rating de credit al unui instrument financiar în conformitate cu metodologia prevăzută la articolul 8 alineatul (1).

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8a – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care alte agenții de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu prezentul regulament solicită acces la informațiile menționate la alineatul (1), li se permite accesul fără întârziere dacă îndeplinesc următoarele condiții:

(2) În cazul în care alte agenții de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu prezentul regulament solicită acces la informațiile menționate la alineatul (1), li se permite accesul dacă îndeplinesc următoarele condiții:

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8 a – alineatul 2 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) emit anual ratinguri pentru cel puțin 10% din instrumentele financiare structurate pentru care solicită acces la informațiile menționate la alineatul (1).

(b) au adoptat, au pus în aplicare și au asigurat respectarea unor politici și proceduri solide și adecvate care să garanteze că ratingurile lor, inclusiv cele nesolicitate, sunt fiabile și de înaltă calitate.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Agențiile de rating de credit mandatate și orice altă agenție de rating de credit înregistrată sau certificată informează de îndată Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) în cazul în care accesul la site-ul web protejat în mod corespunzător nu este permis în conformitate cu alineatul (1) sau (2).

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8 – alineatul 2b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) poate analiza și evalua motivele oricăror diferențe semnificative între ratingurile acordate de diferite agenții de rating de credit pentru aceleași instrumente financiare și poate stabili ce măsuri trebuie luate în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8a – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Până la 1 iulie 2012, Comisia evaluează funcționarea prezentului articol și prezintă un raport în acest sens, care vizează inclusiv costurile și beneficiile, impactul asupra nivelului de concentrare de pe piața ratingurilor de credit, asupra încrederii în ratingurile de credit în Uniune, asupra investitorilor și asupra emitenților. Comisia transmite raportul Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8a – alineatul 3b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Până la 1 iulie 2014, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) examinează funcționarea prezentului articol și, pe baza acestei examinări, emite un aviz adresat Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Pe baza avizului respectiv, dacă este necesar, Comisia prezintă propuneri de modificare a prezentului articol.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8b – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Agențiile de rating de credit înregistrate în Uniunea Europeană dețin un site web protejat cu parolă care conține:

(1) Agențiile de rating de credit sau un grup de agenții de rating de credit înregistrate în Uniunea Europeană dețin un site web protejat în mod corespunzător care conține:

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8b – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o listă a instrumentelor financiare structurate pentru care se află în proces de emitere de ratinguri, indicând tipul de instrument financiar structurat, numele emitentului și data la care s-a inițiat procesul de rating;

(a) o listă a instrumentelor financiare pentru care se află în proces de emitere de ratinguri, indicând tipul de instrument financiar, numele emitentului și data la care s-a inițiat procesul de rating;

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8b – alineatul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un link la site-ul web protejat cu parolă unde emitentul instrumentului financiar structurat sau o parte terță legată de acesta furnizează informațiile prevăzute la articolul 8a alineatul (1), imediat ce intră în posesia link-ului respectiv.

(b) un link la site-ul web protejat în mod corespunzător unde emitentul instrumentului financiar sau o parte terță legată de acesta furnizează informațiile prevăzute la articolul 8a alineatul (1), imediat ce intră în posesia link-ului respectiv.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Agențiile de rating de credit acordă fără întârziere acces la site-ul web protejat cu parolă menționat la alineatul (1) oricărei alte agenții de rating înregistrate sau certificate conform prezentului regulament, cu condiția ca agenția de rating care solicită accesul să respecte cerințele prevăzute la articolul 8a alineatul (2).”

(2) Agențiile de rating de credit acordă fără întârziere acces la site-ul web protejat în mod corespunzător menționat la alineatul (1) oricărei alte agenții de rating înregistrate sau certificate conform prezentului regulament, cu condiția ca agenția de rating care solicită accesul să respecte cerințele prevăzute la articolul 8a alineatul (2).”

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) i se asigură, la cerere, accesul la site-urile web protejate în mod corespunzător menționate la prezentul articol și la articolul 8a.

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Orice agenție de rating de credit înregistrată sau certificată informează de îndată Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) în cazul în care accesul la site-ul web protejat în mod corespunzător nu este permis în conformitate cu alineatul (2).

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 8 – litera ba (nouă)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) La alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

 

„Autoritatea competentă menționată la articolul 22 este informată cu privire la deschiderea sau închiderea unei sucursale sau filiale pe teritoriul său.”

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 15 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Agențiile de rating de credit pot depune cererile de înregistrare în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

(3) Agențiile de rating de credit depun cererile de înregistrare în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene și într-o limbă uzuală în sectorul financiar internațional.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf, AEVMP examinează cererea de înregistrare pe baza respectării de către agenția de rating a condițiilor prevăzute de prezentul regulament.

(1) În termen de 45 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) examinează cererea de înregistrare pe baza respectării de către agenția de rating a condițiilor prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 16 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În termen de 40 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf și în termen de 55 de zile lucrătoare în cazul în care se aplică prezentul articol alineatul (2), AEVMP adoptă o decizie motivată de înregistrare sau de refuz.

(3) În termen de 45 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf și în termen de 60 de zile lucrătoare în cazul în care se aplică prezentul articol alineatul (2), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) adoptă o decizie motivată de înregistrare sau de refuz.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În termen de 40 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf, AEVMP examinează cererea de înregistrare pe baza respectării condițiilor prevăzute de prezentul regulament de către agențiile de rating respective.

(1) În termen de 55 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare) examinează cererile de înregistrare pe baza respectării condițiilor prevăzute de prezentul regulament de către agențiile de rating respective.

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 17 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În termen de 50 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf și în termen de 65 de zile lucrătoare în cazul în care se aplică prezentul articol alineatul (2), AEVMP adoptă decizii individuale motivate de înregistrare sau de refuz.

(3) În termen de 55 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf și în termen de 70 de zile lucrătoare în cazul în care se aplică prezentul articol alineatul (2), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare) adoptă decizii individuale motivate de înregistrare sau de refuz.

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 18 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii în temeiul articolelor 16, 17 sau 20, AEVMP notifică agenția de rating de credit în cauză. În cazul în care AEVMP refuză sau retrage înregistrarea unei agenții de rating de credit, decizia sa trebuie să conțină toate motivele care stau la baza ei.

(1) În termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 16, 17 sau 20, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) notifică agenția de rating de credit în cauză dacă a fost sau nu înregistrată. În cazul în care Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) refuză sau retrage înregistrarea unei agenții de rating de credit, decizia sa trebuie să conțină toate motivele care stau la baza ei.

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 18 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) AEVMP comunică Comisiei și autorităților competente orice decizie adoptată în temeiul articolelor 16, 17 sau 20.

(2) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) comunică Comisiei, Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și autorităților competente orice decizie adoptată în temeiul articolului 16, 17 sau 20.

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 18 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) AEVMP publică pe site-ul său internet o listă a agențiilor de rating de credit înregistrate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Lista se actualizează în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii în temeiul articolelor 16, 17 sau 20.

(3) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) publică pe site-ul său internet o listă a agențiilor de rating de credit înregistrate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Lista se actualizează în termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii în temeiul articolului 16, 17 sau 20. Comisia publică lunar lista actualizată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia adoptă un regulament privind taxele, printr-un act delegat, în conformitate cu articolul 38a. Regulamentul privind taxele stabilește în special tipurile de taxe, premisele colectării taxelor, valoarea lor și modalitatea de colectare. Valoarea taxei aplicate unei agenții de rating este proporțională cu dimensiunea și cu forța sa economică.

(2) Comisia adoptă, prin acte delegate, în conformitate cu articolul 38a și în condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c, măsuri privind taxele. Măsurile în cauză stabilesc în special tipurile de taxe, premisele colectării taxelor, valoarea lor și modalitatea de colectare. Valoarea taxei aplicate unei agenții de rating este proporțională cu dimensiunea și cu forța sa economică, precum și cu complexitatea activităților desfășurate.

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 10

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Titlul III – capitolul II – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10. Titlul capitolul II din titlul III se înlocuiește cu „Supravegherea de către AEVMP”.

10. Titlul capitolul II din titlul III se înlocuiește cu „Supravegherea de către Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe)”.

Amendamentul  37

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 21 – alineatul 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) AEVMP emite și actualizează orientări privind:

(2) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) emite și actualizează standarde tehnice privind:

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP], până la 7 iunie 2011, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), în cooperare cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), instituită prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE], și cu Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), instituită prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO], emite și actualizează orientări privind aplicarea regimului de avizare menționat la articolul 4 alineatul (3).

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 21 – alineatul 3 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Până la [nouă luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], AEVMP înaintează Comisiei spre aprobare un proiect de standarde tehnice, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul …/… [AEVMP] privind:

(3) Până la ...*, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) înaintează Comisiei spre aprobare proiecte de standarde tehnice de reglementare, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP] privind:

 

*A se introduce data de către JO: nouă luni de la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare.

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 11a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 22a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 22a

 

Verificarea curentă a ratingurilor de credit

 

(1) Pe parcursul activității curente a agențiilor de rating de credit, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), fără înștiințare prealabilă, efectuează prin sondaj verificări ale ratingurilor de credit emise de agențiile de rating de credit înregistrate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. În acest scop, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) solicită agenției de rating de credit în cauză să îi prezinte toate informațiile utilizate pentru stabilirea ratingurilor de credit relevante și un raport detaliat privind metoda de rating. Agenția de rating de credit prezintă informațiile și raportul în termen de trei zile lucrătoare de la solicitare.

 

(2) Verificarea menționată la alineatul (1) vizează să constate dacă ratingurile de credit au fost stabilite pe baza unor criterii obiective, în mod responsabil și în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

 

(3) În cazul în care, la verificarea ratingurilor de credit, constată încălcări ale prezentului regulament, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) poate, în funcție de gravitatea încălcării:

 

(a) să solicite agenției de rating de credit să clarifice circumstanțele;

 

(b) să solicite agenției de rating de credit informații suplimentare;

 

(c) să verifice alte ratinguri de credit emise de agenția de rating de credit; sau

 

(d) să ia măsuri mai ample, cum ar fi verificarea cuprinzătoare a agenției de rating de credit.”

Justificare

Agențiile de rating de credit preiau prin Basel II/Basel III sarcini specifice autorităților publice. Prezentul regulament le plasează sub o anumită supraveghere, însă ratingurile înseși nu sunt verificate cu privire la pertinența și fundamentul lor. Criza financiară a dovedit totuși că acest lucru este imperativ.

Amendamentul  41

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 12

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În exercitarea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezentul regulament, nici AEVMP, nici alte autorități publice ale statelor membre nu intervin asupra conținutului ratingurilor de credit sau asupra metodologiilor.

În exercitarea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezentul regulament, nici Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), nici Comisia sau alte autorități publice ale statelor membre nu intervin asupra conținutului ratingurilor de credit sau asupra metodologiilor.

Amendamentul  42

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La solicitarea informațiilor menționate al alineatul (1), AEVMP face trimitere la prezentul articol ca temei juridic pentru solicitarea sa și declară scopul acestei solicitări, specificând ce informații sunt necesare și stabilind termenul limită de furnizare. De asemenea, menționează sancțiunile prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul furnizării unor informații incomplete sau a unor răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate .

(2) La solicitarea informațiilor menționate al alineatul (1), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) face trimitere la prezentul articol ca temei juridic pentru solicitarea sa și declară scopul acestei solicitări, specificând ce informații sunt necesare și stabilind termenul limită de furnizare. De asemenea, menționează sancțiunile prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul furnizării unor informații incomplete sau a unor răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate . Dacă este relevant, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) precizează căile de atac disponibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. .../2010 [AEVMP] și menționează dreptul de a solicita ca orice decizie de impunere a unei penalități să fie examinată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Amendamentul  43

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23b – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În absența unor reglementări la nivelul UE aplicabile autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), investigațiile menționate la alineatele (1) și (2) se desfășoară în conformitate cu legislația statului membru în care au loc.

Amendamentul  44

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu prezentul regulament, AEVMP poate efectua toate inspecțiile necesare, cu sau fără înștiințare prealabilă, la sediul persoanelor menționate la articolul 23a alineatul (1).

(1) În vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu prezentul regulament, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) poate efectua toate inspecțiile necesare, cu înștiințare prealabilă, la sediul persoanelor menționate la articolul 23a alineatul (1).

 

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) poate efectua inspecții la fața locului și fără înștiințare prealabilă în cazul în care desfășurarea corespunzătoare și eficiența inspecției impun acest lucru și în cazul în care Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) are motive întemeiate:

 

(a) să suspecteze că s-a comis o încălcare a prezentul regulament; sau

 

(b) să considere că dovezile legate de o astfel de încălcare ar putea fi distruse.

Amendamentul  45

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23c – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Funcționarii și alte persoane mandatate de AEVMP să efectueze inspecția la fața locului își exercită atribuțiile pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației și daunele cominatorii prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul în care persoanele în cauză nu se supun inspecției. În timp util înainte de inspecție, AEVMP înștiințează în privința inspecției autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția.

(3) Funcționarii și alte persoane mandatate de Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) să efectueze inspecția la fața locului își exercită atribuțiile pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației, persoanele desemnate să efectueze investigația, funcția deținută de acestea în cadrul Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și daunele cominatorii prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul în care persoanele în cauză nu se supun inspecției. În timp util înainte de inspecție, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) înștiințează în privința inspecției autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția.

Amendamentul  46

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23c – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La cererea AEVMP, funcționarii, precum și celelalte persoane mandatate sau desemnate de autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția acordă asistență în mod activ funcționarilor și celorlalte persoane mandatate de AEVMP. În acest scop, aceștia dispun de competențele prevăzute la alineatul (2).

(5) La cererea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), funcționarii, precum și celelalte persoane mandatate sau desemnate de autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția acordă asistență în mod activ funcționarilor și celorlalte persoane mandatate de Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe). În acest scop, aceștia dispun de competențele prevăzute la alineatul (2). Funcționarii autorității competente a statului membru în cauză pot, de asemenea, la cerere, să participe la inspecțiile la fața locului.

Amendamentul  47

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul comiterii uneia dintre încălcările enumerate în anexa III de către o agenție de rating de credit înregistrată, AEVMP adoptă una sau mai multe măsuri, după cum urmează:

(1)În cazul unei încălcări a dispozițiilor din prezentul regulament, inclusiv a celor enumerate în anexa III, de către o agenție de rating de credit înregistrată, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) adoptă una sau mai multe decizii, după cum urmează:

Amendamentul  48

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Înainte de a adopta vreuna dintre deciziile prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) informează Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) și Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) cu privire la aceasta.

Amendamentul  49

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

AEVMP poate prelungi cu trei luni perioada menționată la primul paragraf litera (b) în circumstanțe excepționale legate de o posibilă perturbare a pieței sau instabilitate financiară.

Din proprie inițiativă sau la cererea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană) sau a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) poate prelungi cu trei luni perioada menționată la primul paragraf litera (b) în circumstanțe excepționale legate de o posibilă perturbare a pieței sau instabilitate financiară.

Amendamentul  50

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La comunicarea deciziilor sale în conformitate cu primul paragraf, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) notifică autorităților competente în cauză că au dreptul de a ataca decizia în fața Comisiei de Apel și a Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 60 și, respectiv, articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP].

Amendamentul  51

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 17

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

AEVMP și autoritățile competente colaborează când este necesar în scopul aplicării prezentului regulament.

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și autoritățile competente colaborează atunci când acest lucru este necesar în scopul aplicării prezentului regulament și a legislației relevante din domeniu.

Amendamentul  52

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 17

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 27 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile competente comunică fără întârziere AEVMP și celorlalte autorități competente informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

(1) Autoritățile competente comunică fără întârziere Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și celorlalte autorități competente informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin în temeiul prezentului regulament și al legislației relevante din domeniu.

Amendamentul  53

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 17

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 27 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) transmite autorităților competente ale statelor membre toate informațiile pe care le consideră relevante în legătură cu agențiile de rating de credit care desfășoară activități pe teritoriul respectivelor state membre.

Amendamentul  54

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

AEVMP poate delega sarcini specifice de supraveghere autorității competente a unui stat membru. Sarcinile de supraveghere respective pot include în special solicitări de informații în conformitate cu articolul 23a, precum și investigații și inspecții la fața locului în conformitate cu articolul 23c alineatul (6).

Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) poate delega sarcini specifice de supraveghere de natură neesențială și operațională autorității competente a unui stat membru, oferind instrucțiuni detaliate cu privire la executarea sarcinilor respective. Sarcinile de supraveghere respective pot include în special solicitări de informații în conformitate cu articolul 23a, precum și investigații și inspecții la fața locului în conformitate cu articolul 23c alineatul (6).

Delegarea sarcinilor nu afectează responsabilitatea AEVMP.

Delegarea sarcinilor nu afectează responsabilitatea Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe). Sarcinile legate de înregistrare și competența decizională, inclusiv evaluarea finală și deciziile ulterioare privind cazurile de încălcare a normelor, nu pot fi delegate. O delegare poate fi revocată în orice moment.

Amendamentul  55

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 19

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care AEVMP consideră că solicitarea nu este justificată, aceasta informează autoritatea competentă care a notificat-o. În cazul în care AEVMP consideră că solicitarea este justificată, aceasta ia măsurile necesare pentru soluționarea problemei.

În cazul în care consideră că solicitarea nu este justificată, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) informează autoritatea competentă care a notificat-o în scris, motivându-și decizia. În cazul în care consideră că solicitarea este justificată, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) ia măsurile necesare pentru soluționarea problemei.

Amendamentul  56

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea AEVMP, prin intermediul unei decizii, Comisia poate obliga o agenție de rating de credit la plata unei amenzi, în cazul în care aceasta a comis, intenționat sau din neglijență, una dintre încălcările enumerate în anexa III.

(1) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) poate obliga o agenție de rating de credit la plata unei amenzi, în cazul în care aceasta a comis o încălcare a dispozițiilor prezentului regulament, inclusiv cele enumerate în anexa III.

Amendamentul  57

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), în cazul în care agenția de rating de credit a obținut direct sau indirect un beneficiu financiar în urma încălcării, suma amenzii trebuie să fie cel puțin egală cu respectivul beneficiu.

(3) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), în cazul în care agenția de rating de credit a obținut direct sau indirect un beneficiu financiar în urma încălcării, suma amenzii trebuie să fie mai mare decât respectivul beneficiu.

Amendamentul  58

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36a – alineatul 4 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia adoptă, printr-un act delegat în conformitate cu articolul 38a, norme detaliate de aplicare a prezentului articol, specificând:

(4) Comisia adoptă prin acte delegate, în conformitate cu articolul 38a și în condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c, norme detaliate de aplicare a prezentului articol, specificând:

Amendamentul  59

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36a – alineatul 4 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) criteriile detaliate de stabilire a sumei amenzii;

(a) factorii specifici care se aplică la calcularea amenzii în conformitate cu alineatul (2), pentru fiecare dintre criteriile următoare:

 

(i) durata și frecvența încălcării;

 

(ii) dacă încălcarea a evidențiat deficiențe grave sau sistemice ale procedurilor, ale sistemelor de gestiune sau ale mecanismelor interne de control ale agenției de rating de credit;

 

(iii) dacă încălcarea a facilitat sau a dat naștere la infracțiuni de natură financiară sau dacă acestea din urmă sunt imputabile într-o oarecare măsură respectivei încălcări;

 

(iv) amploarea pierderilor cauzate investitorilor sau riscul de pierdere la care aceștia sunt supuși;

 

(v) impactul potențial al încălcării normelor asupra ratingurilor emise de agenția de rating de credit în cauză;

 

(vi) dacă încălcarea a fost comisă intenționat și deliberat sau din neglijență ori din neatenție;

 

(vii) cuantumul efectiv sau preconizat al beneficiului obținut sau al pierderii evitate, fie direct, fie indirect;

 

(viii) capacitatea economică a agenției de rating de credit, a emitentului unui instrument financiar structurat sau a părții terțe legate de acesta;

 

(ix) dacă personalul de conducere al agenției de rating de credit, al emitentului unui instrument financiar structurat sau al părții terțe legate de acesta era la curent cu încălcarea normelor sau cu încălcarea potențială a normelor;

Amendamentul  60

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36a – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) asistă Comisia în elaborarea actelor delegate menționate la alineatul (4).

Amendamentul  61

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36a – alineatul 4b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Comisia adoptă prin acte delegate, în conformitate cu articolul 38a și în condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c, norme detaliate pentru punerea în aplicare a prezentului articol, întocmind o listă a amenzilor pentru încălcările enumerate în anexa III și specificând limitele acestor amenzi.

Amendamentul  62

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36b – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea AEVMP, prin intermediul unei decizii, Comisia poate impune persoanelor menționate la articolul 23a alineatul (1) plata unor penalități cu titlu cominatoriu pentru a le obliga:

(1) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) poate impune persoanelor menționate la articolul 23a alineatul (1) plata unor penalități cu titlu cominatoriu pentru a le obliga:

Amendamentul  63

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Înainte de adoptarea deciziilor de aplicare a unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu prevăzute la articolele 36a și 36b, Comisia acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cu privire la care Comisia a ridicat obiecții. Comisia își fundamentează deciziile doar pe obiecțiile asupra cărora părțile în cauză au putut prezenta observații.

(1) Înainte de adoptarea deciziilor de aplicare a unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu prevăzute la articolele 36a și 36b, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cu privire la care Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) a ridicat obiecții. Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) își fundamentează deciziile doar pe obiecțiile asupra cărora părțile în cauză au putut prezenta observații.

Amendamentul  64

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Drepturile la apărare ale persoanelor în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul Comisiei, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la un dosar nu se extinde și la informații confidențiale și documente interne ale Comisiei.

(2) Drepturile la apărare ale persoanelor în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la un dosar nu este extins la informații confidențiale și documente interne ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe).

Amendamentul  65

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia face publice toate amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în conformitate cu articolele 36a și 36b.

(1) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) face publice toate amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în conformitate cu articolele 36a și 36b, cu excepția cazurilor în care dezvăluirea lor ar pune în mod semnificativ în pericol piața financiară sau ar cauza daune disproporționate părților implicate.

Amendamentul  66

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Curtea de Justiție are competență nelimitată în ceea ce privește acțiunile introduse împotriva deciziilor prin care Comisia stabilește o amendă sau plata unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție poate anula, reduce sau mări amenda sau penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate.

Curtea de Justiție are competență nelimitată în ceea ce privește acțiunile introduse împotriva deciziilor prin care Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) stabilește o amendă sau plata unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție poate anula, reduce sau mări amenda sau penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate.

Amendamentul  67

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 38a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Competențele de adoptare a actelor delegate menționate la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 36a alineatul (4) și articolul 37 se conferă Comisiei pe perioadă nedeterminată.

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 36a alineatul (4) și articolul 37 este conferită Comisiei pentru o perioadă de patru ani începând cu … *. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de patru ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 38b.

 

* Se va introduce de către JO data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  68

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 38b – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a lua o decizie cu privire la revocarea delegării competențelor informează celălalt legislator și Comisia cel târziu cu o lună înainte de luarea deciziei finale, precizând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării, precum și motivul acesteia.

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce o delegare de competențe informează cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării.

Amendamentul  69

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 38c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu o lună.

(1) Parlamentul European și Consiliul pot formula obiecțiuni la actul delegat în termen de trei luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu trei luni.

Amendamentul  70

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 38c – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă, la expirarea perioadei menționate, nici Parlamentul European nici Consiliul nu au ridicat obiecții la actul delegat, acesta intră în vigoare la data prevăzută.

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile sale.

Amendamentul  71

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 27a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 39a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

27a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 39a

 

Raportul Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe)

 

Până la 31 decembrie 2011, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) evaluează necesitățile de personal și de resurse rezultate din preluarea competențelor și atribuțiilor sale în temeiul prezentului regulament și prezintă un raport Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.”

Amendamentul  72

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 40a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Toate competențele și responsabilitățile privind activitatea de supraveghere și de control în domeniul agențiilor de rating de credit, conferite autorităților competente ale statelor membre, acționând în calitate de autorități competente ale statului membru de origine sau nu, și colegiilor acestora în cazul în care au fost instituite astfel de colegii, se încheie la [o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

(1) Toate competențele și responsabilitățile privind activitatea de supraveghere și de control în domeniul agențiilor de rating de credit, conferite autorităților competente ale statelor membre, acționând în calitate de autorități competente ale statului membru de origine sau nu, și colegiilor acestora în cazul în care au fost instituite astfel de colegii, expiră la 1 iulie 2011.

Amendamentul  73

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 40a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Toate dosarele și documentele de lucru referitoare la activitatea de supraveghere și control al respectării legislației în domeniul agențiilor de rating de credit, inclusiv orice examinări în curs și măsuri de control al respectării legislației vor fi preluate de AEVMP la [o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

(2) Toate dosarele și documentele de lucru referitoare la activitatea de supraveghere și control al respectării legislației în domeniul agențiilor de rating de credit, inclusiv orice examinări în curs și măsuri de control al respectării legislației vor fi preluate de Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) la 1 iulie 2011.

Amendamentul  74

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 40a – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritățile competente și colegiile menționate la alineatul (1) se asigură că evidențele și documentele de lucru existente sunt transferate AEVMP [la o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament]. Autoritățile competente și colegiile respective acordă asistența și consultanța necesară AEVMP pentru a facilita transferul și preluarea efectivă și eficientă a activității de supraveghere și control în domeniul agențiilor de rating de credit.

(3) Autoritățile competente și colegiile menționate la alineatul (1) se asigură că evidențele și documentele de lucru existente sunt transferate Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 1 mai 2011, pentru a promova un proces adecvat. Autoritățile competente și colegiile respective acordă asistența și consultanța necesară Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) pentru a facilita transferul și preluarea efectivă și eficientă a activității de supraveghere și control în domeniul agențiilor de rating de credit.

Amendamentul  75

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 40a – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) AEVMP acționează ca succesor legal al autorităților competente și colegiilor menționate la alineatul (1) în cadrul oricăror proceduri administrative sau juridice rezultate din activitatea de supraveghere și control al respectării legislației în temeiul prezentului regulament înainte de [o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

(4) Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) acționează ca succesor legal al autorităților competente și colegiilor menționate la alineatul (1) în cadrul oricăror proceduri administrative sau juridice rezultate din activitatea de supraveghere și control al respectării legislației în temeiul prezentului regulament înainte de 1 iulie 2011.

Amendamentul  76

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 40a – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Orice înregistrare a unei agenții de rating de credit efectuată în conformitate cu capitolul I de o autoritate competentă menționată la alineatul (1) al prezentului articol rămâne valabilă după transferul de competențe către Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe).

Amendamentul  77

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 40a – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care o decizie luată de o autoritate competentă menționată la alineatul (1) în temeiul prezentului regulament face obiectul unei proceduri judiciare în curs la data de [o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], cauza se transferă la Tribunal, dacă hotărârea curții care analiza decizia respectivă în statul membru nu urmează să fie pronunțată în termen de două luni de la [o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].”

(5) În cazul în care o decizie luată în temeiul prezentului regulament de o autoritate competentă menționată la alineatul (1) face obiectul unei proceduri judiciare în curs la data de 1 iulie 2011, cauza se transferă la Tribunal, cu excepția cazului în care hotărârea curții care analizează decizia respectivă în statul membru urmează să fie pronunțată până la 1 septembrie 2011.

Amendamentul  78

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 29

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 40a – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Până la 1 iulie 2014 și în cadrul activității sale obișnuite de supraveghere, Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) realizează cel puțin o investigație a tuturor agențiilor de rating de credit care fac obiectul competențelor sale de supraveghere.

Amendamentul  79

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa I – punctul 2a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Anexa I – secțiunea E – titlu II – punctul 2 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La punctul 2 din secțiunea E, titlul II, se adaugă următorul punct:

 

„(ba) o listă a ratingurilor emise în decursul anului, care precizează ponderea ratingurilor nesolicitate.”

Justificare

Pe baza unei liste periodice cu ratingurile solicitate și cele nesolicitate, AEVMP poate verifica dacă s-au emis ratinguri nesolicitate în proporția necesară.

Amendamentul  80

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa II

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Anexa III – titlu III – litera m

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 10 alineatul (4) nefăcând publice politicile și procedurile referitoare la ratingurile de credit nesolicitate.

(m) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 10 alineatul (4) nefăcând publice politicile și procedurile referitoare la ratingurile de credit.

Justificare

Pe baza unei liste periodice cu ratingurile solicitate și cele nesolicitate, AEVMP poate verifica dacă s-au emis ratinguri nesolicitate în proporția necesară.

EXPUNERE DE MOTIVE

Criza financiară mondială, la care au contribuit și agențiile de rating de credit, a arătat că este necesar să se instituie un mecanism de monitorizare și supraveghere a acestor agenții.

Acesta a fost scopul urmărit prin adoptarea, în 2009, a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit. Acest regulament a permis crearea unui sistem european de înregistrare și supraveghere a agențiilor de rating de credit care emit ratinguri utilizate în Uniunea Europeană. Regulamentul prevede, de asemenea, condițiile de utilizare în Uniunea Europeană a ratingurilor emise de agenții din țări terțe, aplicând un sistem dublu de echivalare și avizare a ratingurilor.

În cursul dezbaterilor care au precedat adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009, raportorul a subliniat necesitatea unei monitorizări comune la nivelul UE a produselor agențiilor de rating de credit și a unei supravegheri integrate a agențiilor. Acest principiu a fost susținut și Comisia s-a angajat să facă o propunere legislativă în acest sens.

Acordul la care s-a ajuns cu privire la arhitectura sistemului european de supraveghere va intra în vigoare la 1 ianuarie 2011 și face posibilă realizarea în practică a supravegherii agențiilor de rating. În Regulamentul (UE) nr. […] de instituire a AEVMP se subliniază că această autoritate își va exercita competențele de supraveghere în special asupra agențiilor de rating.

La 2 iunie 2010, Comisia a prezentat o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009. Propunerea vizează în principal organizarea acreditării și supravegherii agențiilor de rating de credit de către AEVMP. Autoritatea va dispune de competențe de supraveghere, dar și de competențe de investigare și va fi în măsură să aplice sancțiuni pentru nerespectarea regulamentului.

Raportorul salută modul de abordare a acestei chestiuni de către Comisie.

Raportorul propune să se acorde o atenție deosebită introducerii AEVMP în sistemul de supraveghere a agențiilor și definirii noilor sale sarcini și competențe. Este într-adevăr vital ca AEVMP să poată să își exercite mandatul imediat ce va fi fost creată, pentru a asigura buna supraveghere atât a agențiilor de rating care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană, cât și a agențiilor din țări terțe ale căror ratinguri vor fi autorizate în Uniunea Europeană.

În acest sens, ar trebui menționat faptul că în 2011 Comisia va propune diverse măsuri suplimentare privind ratingurile. Între timp, Parlamentul va adopta un raport din proprie inițiativă conținând propuneri referitoare la această chestiune.

Ar trebui menționat faptul că SUA au decis, de asemenea, să introducă norme mai stricte de supraveghere în acest domeniu. Comisia a luat toate aceste elemente în considerare în cadrul pregătirilor pentru o armonizare internațională într-o etapă ulterioară.

În acest context, amendamentele se limitează la precizări sau clarificări ale textului, în special în ceea ce privește competențele AEVMP în relațiile sale cu autoritățile naționale competente.

În fine, Tratatul de la Lisabona prevede noi instrumente legislative. Prin urmare, revizuirea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009, în temeiul articolului 290 din tratat, permite introducerea actelor delegate în locul comitologiei. Această nouă procedură garantează un control îmbunătățit al Parlamentului European asupra actelor pe care dorește să le delege Comisiei din motive evidente de eficiență.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (28.10.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

(COM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

Raportor pentru aviz: Klaus-Heiner Lehne

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Uniunea Europeană ar trebui să analizeze posibilitatea înființării unei agenții europene publice de rating, al cărei obiectiv principal ar fi acela de a emite ratinguri independente și imparțiale, fără a fi influențată sau limitată de factori de natură comercială; agenția ar trebui să analizeze valoarea și costul emiterii unui al doilea rating obligatoriu, ca răspuns la fiecare rating emis de o agenție de rating înregistrată care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană.

Justificare

Die Branche der Ratingagenturen ist höchst konzentriert und nur wenige Unternehmen teilen sich den Markt. Diese Unternehmen sind privatwirtschaftliche Unternehmen und dementsprechend auf die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet. Um Ratings, die frei vom Gewinnmaximierungsgedanken erstellt werden zu gewährleisten, sollte die Europäische Union die Einrichtung einer öffentlichen Ratingagentur in Erwägung ziehen. Bereits jetzt sind bei der EZB von den Nationalbanken der Mitgliedstaaten Bewertungsabteilungen eingerichtet. Ein zweites Rating von einer öffentlichen Europäischen Ratingagentur sollte für mehr Sicherheit sorgen.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare direct de la participanții la piața financiară. Autoritățile statelor membre trebuie să fie obligate să sprijine Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe pentru ca acestor cereri să li se dea curs.

(11) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare direct de la participanții la piața financiară. Autoritățile statelor membre ar trebui să fie obligate să sprijine Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe pentru ca acestor cereri să li se dea curs și să asigure disponibilitatea imediată a informațiilor necesare.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Pentru a-și îndeplini eficient funcția de supraveghere, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă dreptul să efectueze investigații și inspecții la fața locului. În exercitarea funcției sale de supraveghere, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să acorde peroanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pentru a respecta dreptul acestora la apărare.

(12) Pentru a-și îndeplini eficient funcția de supraveghere, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui să aibă dreptul să efectueze investigații și inspecții la fața locului. În exercitarea funcției sale de supraveghere și investigare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui să aplice procedurile sale respectând pe deplin dreptul la apărare al persoanelor și al agențiilor de credit care fac obiectul acestor proceduri, astfel încât secretul profesional aplicabil în statul membru de reședință al acestora să nu fie încălcat.

Justificare

Secretul profesional/privilegiul juridic profesional al avocaților este un principiu general recunoscut în statele membre. Oricine are dreptul să consulte un avocat cu scopul de a cere un sfat, ce este dat pe baza unei confidențialități stricte. Obligația avocatului legată de secretul profesional servește interesului judiciar al administrației. Curtea Europeană de Justiție (în 2 cazuri avute pe rol) a subliniat importanța privilegiului profesional legal în menținerea procedurii legale. O autoritate competentă, având puterile cu care a fost investită conform amendamentului propus, ar submina serios secretul profesional/privilegiul profesional legal.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să poată propune Comisiei să impună penalități cu titlu cominatoriu. Penalitățile cu titlu cominatoriu trebuie să aibă ca scop eliminarea unei încălcări a dispozițiilor legale constatate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, furnizarea de informații corecte și complete la solicitarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și faptul că agențiile de rating și alte persoane vizate se supun investigației. În plus, în scop disuasiv și pentru a constrânge agențiile de rating să se conformeze dispozițiilor regulamentului, Comisia trebuie să poată impune amenzi, la solicitarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, în cazul în care sunt încălcate, intenționat sau din neglijență, unele dintre dispozițiile regulamentului. Amenzile trebuie să fie disuasive și proporționale cu natura și gravitatea încălcării, cu durata încălcării și cu capacitatea economică a agenției de rating în cauză. Criteriile detaliate de stabilire a sumei amenzilor, precum și aspectele de procedură specifice trebuie stabilite de Comisie printr-un act delegat. Statele membre trebuie să își mențină competențele numai în ceea ce privește stabilirea și punerea în aplicare a normelor privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligației societăților financiare de a utiliza, în scopuri de reglementare, numai ratingurile de credit acordate de agenții de rating înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

(15) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui să poată să impună penalități cu titlu cominatoriu. Penalitățile cu titlu cominatoriu ar trebui să aibă ca scop eliminarea unei încălcări a dispozițiilor legale constatate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, furnizarea de informații corecte și complete la solicitarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și faptul că agențiile de rating și alte persoane vizate se supun investigației. În plus, în scop disuasiv și pentru a constrânge agențiile de rating să se conformeze dispozițiilor regulamentului, Comisia ar trebui să poată impune amenzi, la solicitarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, în cazul în care sunt încălcate, intenționat sau din neglijență, unele dintre dispozițiile regulamentului. Amenzile trebuie să fie disuasive și proporționale cu natura și gravitatea încălcării, cu durata încălcării și cu capacitatea economică a agenției de rating în cauză. Criteriile detaliate de stabilire a sumei amenzilor, precum și aspectele de procedură specifice ar trebui stabilite de Comisie printr-un act delegat. Statele membre ar trebui să își mențină competențele numai în ceea ce privește stabilirea și punerea în aplicare a normelor privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligației societăților financiare de a utiliza, în scopuri de reglementare, numai ratingurile de credit acordate de agenții de rating înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

Justificare

Având în vedere că AEVMP poate sancționa o agenție, inclusiv prin retragerea înregistrării, care este cea mai dură măsură, ar trebui ca o măsură precum aplicarea unei amenzi să intre tot în competența AEVMP, conform principiului: „cine poate mai mult poate și mai puțin”. De asemenea, lăsarea amenzii în competența AEVMP ar asigura o mai mare obiectivitate.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Comisia trebuie să fie abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea și detalierea suplimentară a criteriilor de evaluare a echivalenței cadrului juridic și de supraveghere al unei țări terțe pentru a ține cont de evoluțiile de pe piețele financiare, adoptarea unui regulament privind taxele de înregistrare și modificarea anexelor.

(18) Pentru a ține cont de evoluțiile de pe piețele financiare, de adoptarea unui regulament privind onorariile și de modificarea anexelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea și detalierea suplimentară a criteriilor de evaluare a echivalenței cadrului juridic și de supraveghere al unei țări terțe. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

 

La pregătirea și elaborarea actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea continuă și din timp a informațiilor și a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Considerentul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Considerentul 8 se înlocuiește cu următorul text:

 

„(8) Agențiile de rating de credit ar trebui să aplice Codul principiilor de bază pentru agențiile de rating publicat de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (Codul IOSCO). În 2006, într-o comunicare cu privire la agențiile de rating de credit [11], Comisia invita Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CESR), instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei [12], să monitorizeze respectarea codului IOSCO și să transmită Comisiei, anual, un raport pe această temă.”

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2 (e)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 5 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia detaliază sau modifică criteriile stabilite la literele (a), (b) și (c) de la al doilea paragraf pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare. Măsurile respective se adoptă prin acte delegate în conformitate cu dispozițiile de la articolul 38a și ținând seama de condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c.”

Comisia este abilitată să adopte acte delegate în temeiul prezentului articol care detaliază sau modifică criteriile stabilite la literele (a), (b) și (c) de la al doilea paragraf pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 6 – alineatul 4 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 6 se adaugă următorul alineat (4):

 

„(4) Agențiile de rating de credit realizează venituri care provin de la utilizatorii ratingurilor. Ele nu trebuie să realizeze venituri care provin de la entitățile cărora li se acordă ratinguri sau de la părți terțe legate de acestea.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 7 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) La articolul 7, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) Remunerarea și evaluarea performanței analiștilor de rating și a persoanelor care aprobă ratingurile de credit nu trebuie să depindă de veniturile pe care agenția de rating de credit le obține de la entitățile cărora li se acordă ratinguri sau de la părți terțe legate de acestea pentru servicii prestate în plus față de rating.”

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3c (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) La articolul 8, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) Agențiile de rating de credit monitorizează ratingurile de credit și își revizuiesc ratingurile și metodologiile în permanență și cel puțin o dată pe semestru, în special atunci când intervin schimbări semnificative care ar putea influența un rating de credit. Agențiile de rating instituie proceduri interne pentru monitorizarea impactului pe care îl au schimbările conjuncturii macroeconomice sau ale condițiilor de pe piața financiară asupra ratingurilor de credit.”

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8a – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) AEVMP poate verifica eventualele diferențe semnificative între ratingurile acordate de diferite agenții de rating de credit pentru același instrument financiar structurat și poate verifica dacă situația în cauză impune măsuri în cadrul prezentului regulament.

Justificare

Astfel de diferențe sunt periculoase pentru investitori, iar AEVMP ar trebui să investigheze motivele existenței acestora și să ia măsuri.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8b – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o listă a instrumentelor financiare structurate pentru care se află în proces de emitere de ratinguri, indicând tipul de instrument financiar structurat, numele emitentului și data la care s-a inițiat procesul de rating;

(a) o listă a instrumentelor financiare structurate pentru care se află în proces de emitere de ratinguri, indicând tipul de instrument financiar structurat, numele emitentului și data la care s-a inițiat procesul de rating, precum și toate informațiile utilizate de respectiva agenție de rating de credit în determinarea și/sau monitorizarea ratingului de credit emis pentru un produs financiar structurat;

Justificare

Pentru a asigura o supraveghere eficientă în condiții de transparență maximă.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 8b – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Același acces și în aceleași condiții se acordă autorităților naționale competente.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Externalizarea funcțiilor operaționale importante se realizează astfel încât să nu dăuneze semnificativ calității controlului intern al agenției de rating de credit și să nu împiedice AEVMP să monitorizeze respectarea de către agenția de rating a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

Externalizarea funcțiilor operaționale importante se realizează astfel încât să nu dăuneze semnificativ calității controlului intern al agenției de rating de credit și să nu împiedice AEVMP să monitorizeze respectarea de către agenția de rating a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. Externalizarea este făcută publică.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 10 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La articolul 10, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Agențiile de rating de credit nu pot utiliza numele AEVMP sau al unei alte autorități competente într-un mod care ar putea indica sau sugera avizarea sau aprobarea de către autoritatea respectivă a ratingurilor de credit sau a oricăror activități de rating ale agenției de rating.”

eliminat

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. Articolul 13 se înlocuiește cu:

 

„Articolul 13

Cheltuieli cu publicarea

 

Agențiile de rating de credit nu percep taxe pentru informațiile furnizate în conformitate cu articolele 8, 9, cu articolul 10 alineatul (4) și cu articolele 11 și 12.”

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 7b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 13a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7b. Se introduce următorul articol 13a:

 

„Articolul 13a

Onorarii de rating

 

Înainte de ianuarie 2012, Comisia prezintă un raport cuprinzând un studiu asupra avantajelor și dezavantajelor unei posibile armonizări a onorariilor de rating sau ale unei codificări a unui sistem de onorarii de rating fixe al Uniunii. Comisia, după caz, organizează consultări publice. Pe baza raportului respectiv, în cazul în care consideră oportun, Comisia prezintă o propunere legislativă.”

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia adoptă un regulament privind taxele, printr-un act delegat, în conformitate cu articolul 38a. Regulamentul privind taxele stabilește tipurile de taxe, premisele colectării taxelor, valoarea lor și modalitatea de colectare. Valoarea taxei aplicate unei agenții de rating este proporțională cu dimensiunea și cu forța sa economică.

(2) Comisia este abilitată să adopte acte delegate în temeiul prezentului articol în legătură cu un regulament privind taxele. Regulamentul privind taxele stabilește tipurile de taxe, premisele colectării taxelor, valoarea lor și modalitatea de colectare. Valoarea taxei aplicate unei agenții de rating este proporțională cu dimensiunea și cu forța sa economică.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 9

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 20

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Retragerea înregistrării

Suprimarea, anularea și retragerea înregistrării

(1) AEVMP retrage înregistrarea unei agenții de rating de credit dacă aceasta:

(a) renunță în mod expres la înregistrare sau nu a mai acordat ratinguri de credit în ultimele șase luni;

(1) AEVMP suprimă înregistrarea unei agenții de rating de credit dacă aceasta renunță în mod expres la înregistrare sau nu a mai acordat ratinguri de credit în ultimele șase luni.

(b) a obținut înregistrarea prin declarații false sau alte modalități neregulamentare;

AEVMP anulează înregistrarea unei agenții de rating de credit dacă aceasta a obținut înregistrarea prin declarații false sau alte modalități neregulamentare.

 

AEVMP retrage înregistrarea unei agenții de rating de credit dacă aceasta:

(c) nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată înregistrarea; sau

(i) nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată înregistrarea; sau

(d) a încălcat în mod grav sau în mod repetat dispozițiile prezentului regulament care reglementează condițiile de funcționare ale agențiilor de rating.

(ii) a încălcat în mod grav sau în mod repetat dispozițiile prezentului regulament care reglementează condițiile de funcționare ale agențiilor de rating.

(2) Dacă autoritatea competentă a unui stat membru în care sunt utilizate ratingurile de credit acordate de agenția de rating în cauză consideră că este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la alineatul (1), aceasta poate solicita colegiului în cauză să examineze dacă sunt îndeplinite condițiile de retragere a înregistrării. Dacă AEVMP decide să nu retragă înregistrarea agenției de rating în cauză, trebuie să prezinte toate motivele care stau la baza deciziei adoptate.

(2) Dacă autoritatea competentă a unui stat membru în care sunt utilizate ratingurile de credit acordate de agenția de rating în cauză consideră că este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la alineatul (1), aceasta poate solicita colegiului în cauză să examineze dacă sunt îndeplinite condițiile de suprimare, anulare sau retragere a înregistrării. Dacă AEVMP decide să nu suprime, să nu anuleze sau să nu retragă înregistrarea agenției de rating în cauză, trebuie să prezinte toate motivele care stau la baza deciziei adoptate.

(3) Decizia de retragere a înregistrării se aplică imediat în întreaga Uniune Europeană, sub rezerva perioadei de tranziție pentru utilizarea ratingurilor de credit prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

(3) Decizia de suprimare, anulare sau retragere a înregistrării se aplică imediat în întreaga Uniune Europeană, sub rezerva perioadei de tranziție pentru utilizarea ratingurilor de credit prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23b – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) AEVMP poate efectua toate investigațiile necesare cu privire la persoanele menționate la articolul 23a alineatul (1). În acest scop, funcționarii și alte persoane autorizate de AEVMP sunt împuterniciți:

(1) AEVMP poate efectua investigațiile cu privire la persoanele menționate la articolul 23a alineatul (1) necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i incumbă în temeiul prezentului regulament. În acest scop, funcționarii și alte persoane autorizate de AEVMP sunt împuterniciți:

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23b – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În lipsa unor norme ale UE aplicabile AEVMP, investigațiile se desfășoară în conformitate cu reglementările interne ale statului pe teritoriul căruia au loc.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 13

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 23c – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Funcționarii și alte persoane mandatate de AEVMP să efectueze inspecția la fața locului își exercită atribuțiile pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației și daunele cominatorii prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul în care persoanele în cauză nu se supun inspecției. În timp util înainte de inspecție, AEVMP înștiințează în privința inspecției autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția.

(3) Funcționarii și alte persoane mandatate de AEVMP să efectueze inspecția la fața locului își exercită atribuțiile pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației, persoanele desemnate să efectueze investigația, funcția deținută de acestea în cadrul autorității și daunele cominatorii prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul în care persoanele în cauză nu se supun inspecției. În timp util înainte de inspecție, AEVMP înștiințează în privința inspecției autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 24 – alineatul 1 –litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) stabilește amenzi și penalități cominatorii conform articolelor 36a și 36b;

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 24 – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) zece zile lucrătoare în cazul în care există ratinguri de credit pentru același instrument financiar sau aceeași entitate acordate de alte agenții de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament; sau

(a) zece zile lucrătoare de la publicarea deciziei pe pagina de internet a AEVMP, conform alineatului (4), în cazul în care există ratinguri de credit pentru același instrument financiar sau aceeași entitate acordate de alte agenții de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament; sau

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 24 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) trei luni în cazul în care nu există ratinguri de credit pentru același instrument financiar sau aceeași entitate acordate de alte agenții de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament.

(b) trei luni de la publicarea deciziei pe pagina de internet a AEVMP, conform alineatului (4), în cazul în care nu există ratinguri de credit pentru același instrument financiar sau aceeași entitate acordate de alte agenții de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 14

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 24 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Atacarea deciziei de sancționare suspendă publicarea respectivei decizii până la soluționarea apelului.

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea AEVMP, prin intermediul unei decizii, Comisia poate obliga o agenție de rating de credit la plata unei amenzi, în cazul în care aceasta a comis, intenționat sau din neglijență, una dintre încălcările enumerate în anexa III.

(1) AEVMP poate obliga o agenție de rating de credit la plata unei amenzi, în cazul în care aceasta a comis, intenționat sau din neglijență, una dintre încălcările enumerate în anexa III.

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 4.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36a – alineatul 4 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia adoptă, printr-un act delegat în conformitate cu articolul 38a, norme detaliate de aplicare a prezentului articol, specificând:

(4) Comisia este abilitată să adopte acte delegate privind adoptarea unor norme detaliate de aplicare a prezentului articol, specificând în special:

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36b – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La solicitarea AEVMP, prin intermediul unei decizii, Comisia poate impune persoanelor menționate la articolul 23a alineatul (1) plata unor penalități cu titlu cominatoriu pentru a le obliga:

(1) AEVMP poate impune persoanelor menționate la articolul 23a alineatul (1) plata unor penalități cu titlu cominatoriu pentru a le obliga:

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 4.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36c – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Înainte de adoptarea deciziilor de aplicare a unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu prevăzute la articolele 36a și 36b, Comisia acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cu privire la care Comisia a ridicat obiecții. Comisia își fundamentează deciziile doar pe obiecțiile asupra cărora părțile în cauză au putut prezenta observații.

(1) Înainte de adoptarea deciziilor de aplicare a unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu prevăzute la articolele 36a și 36b, AEVMP acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cu privire la care AEVMP a ridicat obiecții. AEVMP își fundamentează deciziile doar pe obiecțiile asupra cărora părțile în cauză au putut prezenta observații.

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 4.

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36c – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Drepturile la apărare ale persoanelor în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul Comisiei, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la un dosar nu este extins la informații confidențiale și documente interne ale Comisiei.

(2) Drepturile la apărare ale persoanelor în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul AEVMP, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice.”

 

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36d – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia face publice toate amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în conformitate cu articolele 36a și 36b.

(1) AEVMP face publice toate amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în conformitate cu articolele 36a și 36b.

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 4.

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36da (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 36da

 

Procedura de consultare

 

Până la 1 iunie 2011, Comisia publică o decizie care stabilește și definește termenii referitori la:

a) comitetul independent de consultanță care este consultat înainte ca AEVMP să ia orice decizie conform articolului 24 și înainte ca Comisia să ia orice decizie conform articolelor 36a și 36b;

b) ofițerul care realizează audierea și care se asigură că exercițiul efectiv al dreptului de a fi audiat este respectat în procedurile în fața AEVMP și/sau Comisiei conform acestui regulament.

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 24

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 36e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Curtea de Justiție are competență nelimitată în ceea ce privește acțiunile introduse împotriva deciziilor prin care Comisia stabilește o amendă sau plata unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție poate anula, reduce sau mări amenda sau penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate.”

 

Curtea de Justiție are competență nelimitată în ceea ce privește acțiunile introduse împotriva deciziilor prin care AEVMP stabilește o amendă sau plata unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție poate anula, reduce sau mări amenda sau penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate.”

 

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 4.

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 25

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 37

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate modifica anexele prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 38a și cu respectarea condițiilor prevăzute la articolele 38b și 38c pentru a ține cont de evoluțiile piețelor financiare, inclusiv de evoluțiile internaționale, în special în ceea ce privește noile instrumente financiare.

Comisia este abilitată să adopte acte delegate în temeiul prezentului articol cu privire la modificările aduse anexelor, pentru a ține cont de evoluțiile piețelor financiare, inclusiv de evoluțiile internaționale, în special în ceea ce privește noile instrumente financiare.

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 38a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

26. Se introduc următoarele articole 38a, 38b și 38c:

„Delegarea competențelor

26. Se introduce următorul articol 38a:

Articolul 38a

„Articolul 38a

Exercitarea delegării

Exercitarea delegării

(1) Competențele de adoptare a actelor delegate menționate la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 36a alineatul (4) și articolul 37 se conferă Comisiei pe perioadă nedeterminată.

(1) Competențele de adoptare a actelor delegate se conferă Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la prezentul articol.

(2) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

(2) Delegarea durează o perioadă nedeterminată.

(3) Competențele de a adopta acte delegate îi sunt conferite Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 38b și 38c.

(3) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 36a alineatul (4) și articolul 37. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua următoare publicării acestei decizii în Jurnalul Oficial sau la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolului 19 alineatul (2), articolului 36a alineatul (4) și al articolului 37 intră în vigoare numai dacă Parlamentul European sau Consiliul nu formulează nicio obiecțiune în termen de două luni sau dacă Parlamentul European și Consiliul informează, ambele, Comisia, că nu vor avea obiecțiuni. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

Amendamentul  37

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 38b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 38b

Revocarea delegării

(1) Delegarea competențelor menționate la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 36a alineatul (4) și articolul 37 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

eliminat

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a lua o decizie cu privire la revocarea delegării competențelor informează celălalt legislator și Comisia cel târziu cu o lună înainte de luarea deciziei finale, precizând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării, precum și motivul acesteia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizie. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Ea nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 26

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Articolul 38c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 38c

Obiecții la actele delegate

(1) Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu o lună.

eliminat

(2) Dacă, la expirarea perioadei menționate, nici Parlamentul European nici Consiliul nu au ridicat obiecții la actul delegat, acesta intră în vigoare la data prevăzută.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea perioadei respective dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

 

(3) Dacă Parlamentul European sau Consiliul obiectează cu privire la actul delegat adoptat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care obiectează indică motivele pentru care obiectează la actul delegat.”

 

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1a (nou)

Directiva 2006/48/CE

Anexa VI – partea 3 – punctul 1 – subpunctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

Modificări aduse Directivei 2006/48/CE

 

Anexa VI la Directiva 2006/48/CE se modifică după cum urmează:

 

1. În partea 3, subpunctul 2 de la punctul 1 se înlocuiește cu următorul text:

 

2. O instituție de credit care se decide să utilizeze evaluările creditului efectuate de o agenție internațională de rating eligibilă pentru o anumită clasă de elemente trebuie să utilizeze respectivele evaluări ale creditului,, în mod consecvent, pentru toate expunerile aparținând acelei clase. În plus, instituția de credit trebuie să utilizeze cel puțin o evaluare nesolicitată a creditului.

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa 1 – punctul 1a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Anexa I – secțiunea B – punctul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La secțiunea B, se elimină punctul 2.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

Referințe

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Comisie competentă în fond

ECON

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

JURI

23.6.2010

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Klaus-Heiner Lehne

23.6.2010

 

 

Examinare în comisie

20.9.2010

 

 

 

Data adoptării

27.10.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

Referințe

COM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Data prezentării la PE

2.6.2010

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

23.6.2010

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

JURI

23.6.2010

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Jean-Paul Gauzès

15.6.2010

 

 

Examinare în comisie

8.7.2010

5.10.2010

26.10.2010

9.11.2010

Data adoptării

22.11.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

4

7

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

Data depunerii

25.11.2010