SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

25.11.2010 - (KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Jean-Paul Gauzès


Postup : 2010/0160(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0340/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

(KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0289),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o Fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0143/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z...,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A7‑0340/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 odporučila, aby sa vytvoril Európsky systém orgánov finančného dohľadu tvorený sieťou vnútroštátnych orgánov finančného dohľadu pracujúcich spoločne s novými európskymi orgánmi dohľadu, Európskym orgánom pre bankovníctvo (EBA), Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy (ESMA), s cieľom zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vnútroštátneho dohľadu, posilniť dohľad nad cezhraničnými skupinami prostredníctvom vytvorenia kolégií dohľadu a zriadenia jednotnej knihy pravidiel EÚ platnej pre všetkých účastníkov finančného trhu na vnútornom trhu. Rada zdôraznila, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať aj právomoci v oblasti dohľadu nad ratingovými agentúrami. Komisia by si mala naďalej zachovať právomoci na presadzovanie zmlúv a najmä hlavy VII kapitoly 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa spoločných pravidiel hospodárskej súťaže v súlade s ustanoveniami prijatými na vykonávanie týchto pravidiel.

(3) Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 odporučila, aby sa vytvoril Európsky systém orgánov finančného dohľadu tvorený sieťou vnútroštátnych orgánov finančného dohľadu pracujúcich spoločne s novými európskymi orgánmi dohľadu, európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo), európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov)európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy), s cieľom zvýšiť kvalitu a konzistentnosť vnútroštátneho dohľadu, posilniť dohľad nad cezhraničnými skupinami prostredníctvom vytvorenia kolégií dohľadu a zriadenia jednotnej knihy pravidiel EÚ platnej pre všetkých účastníkov finančného trhu na vnútornom trhu. Rada zdôraznila, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať aj právomoci v oblasti dohľadu nad ratingovými agentúrami. Komisia by si mala naďalej zachovať právomoci na presadzovanie zmlúv a najmä hlavy VII kapitoly 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa spoločných pravidiel hospodárskej súťaže v súlade s ustanoveniami prijatými na vykonávanie týchto pravidiel. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../20101.

 

1 Ú. v. EÚ L...

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Mal by sa jednoznačne vymedziť rozsah pôsobnosti Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy tak, aby účastníci finančného trhu mohli identifikovať príslušný orgán v oblasti činnosti ratingových agentúr. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal prevziať všeobecné právomoci v záležitostiach týkajúcich sa registrácie a stáleho dohľadu nad registrovanými ratingovými agentúrami.

(4) Mal by sa jednoznačne vymedziť rozsah právomocí európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) tak, aby účastníci finančného trhu mohli identifikovať príslušný orgán v oblasti činnosti ratingových agentúr. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) by mal byť výlučne zodpovedný za registráciu a stály dohľad nad registrovanými ratingovými agentúrami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) S cieľom posilniť hospodársku súťaž medzi ratingovými agentúrami, pomôcť zabrániť možným konfliktom záujmov v rámci modelu „emitent platí“, ktoré sú zvlášť nebezpečné, pokiaľ ide o ratingy štruktúrovaných finančných nástrojov, a zvýšiť transparentnosť a kvalitu ratingov štruktúrovaných finančných nástrojov by registrované alebo certifikované ratingové agentúry mali mať právo prístupu k zoznamu štruktúrovaných finančných nástrojov, ktoré posudzujú ich konkurenti. Informácie pre tento rating by mali poskytovať emitenti alebo spriaznené tretie strany na účel vydania nevyžiadaných konkurenčných ratingov štruktúrovaných finančných nástrojov. Vydaním takýchto nevyžiadaných ratingov by sa malo podporiť používanie viac ako jedného ratingu na štruktúrovaný finančný nástroj. Prístup k webovým lokalitám by sa mal udeliť iba vtedy, ak je ratingová agentúra schopná zaistiť dôvernosť požadovaných informácií.

(5) S cieľom posilniť hospodársku súťaž medzi ratingovými agentúrami, pomôcť zabrániť možným konfliktom záujmov v rámci modelu „emitent platí“, ktoré sú zvlášť nebezpečné, pokiaľ ide o ratingy finančných nástrojov, a zvýšiť transparentnosť a kvalitu ratingov finančných nástrojov by registrované alebo certifikované ratingové agentúry mali mať možnosť prístupu k informáciám týkajúcim sa finančných nástrojov, ktoré posudzujú poverení konkurenti týchto agentúr, aby mohli poskytovať nevyžiadané ratingy. Vydaním takýchto nevyžiadaných ratingov by sa malo podporiť používanie viac ako jedného ratingu na finančný nástroj. Prístup k webovým lokalitám by sa mal udeliť iba vtedy, ak je ratingová agentúra schopná zaistiť dôvernosť požadovaných informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať právo požadovať všetky potrebné informácie priamo od účastníkov finančného trhu, aby mohol účinne vykonávať svoje povinnosti. Orgány členských štátov by preto mali mať povinnosť pomáhať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy pri presadzovaní takýchto žiadostí.

(11) Európsky orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) by mal mať právo požadovať všetky potrebné informácie priamo od účastníkov finančného trhu, aby mohol účinne vykonávať svoje povinnosti. Orgány členských štátov by preto mali mať povinnosť pomáhať európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) pri presadzovaní takýchto žiadostí a mali by zabezpečiť, aby mohli byť požadované informácie bezodkladne sprístupnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať s cieľom účinne vykonávať svoje právomoci v oblasti dohľadu právo vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal pri vykonávaní svojich právomocí v oblasti dohľadu umožniť osobám, ktoré sú predmetom konaní, aby boli vypočuté, aby sa tak dodržalo ich právo na obranu.

(12) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) by mal mať s cieľom účinne vykonávať svoje právomoci v oblasti dohľadu právo vykonávať neohlásené vyšetrovania a kontroly na mieste. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) by mal pri vykonávaní svojich právomocí v oblasti dohľadu umožniť osobám, ktoré sú predmetom konaní, aby boli vypočuté, aby sa tak dodržalo ich právo na obranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Príslušné orgány by mali pomáhať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a spolupracovať s ním. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal delegovať konkrétne úlohy v oblasti dohľadu na príslušné orgány napríklad vtedy, keď si úloha v oblasti dohľadu vyžaduje poznatky a skúsenosti týkajúce sa miestnych podmienok, ktoré sú ľahšie dostupné na vnútroštátnej úrovni. Medzi možné úlohy, ktoré sa môžu delegovať, patrí vykonanie konkrétnych vyšetrovacích úloh a kontrol na mieste, posúdenie žiadosti o registráciu, ale aj osobitné úlohy spojené s každodenným dohľadom. Podrobné informácie o takomto delegovaní vrátane postupov a odmien, ktoré sa poskytnú vnútroštátnym príslušným orgánom, by sa mali uviesť v usmerneniach.

(13) Príslušné orgány by mali oznamovať všetky informácie požadované na základe tohto nariadenia európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a spolupracovať s ním. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal delegovať konkrétne úlohy v oblasti dohľadu na príslušné orgány napríklad vtedy, keď si úloha v oblasti dohľadu vyžaduje poznatky a skúsenosti týkajúce sa miestnych podmienok, ktoré sú ľahšie dostupné na vnútroštátnej úrovni. Medzi možné úlohy, ktoré sa môžu delegovať, patrí vykonanie konkrétnych vyšetrovacích úloh a kontrol na mieste, posúdenie žiadosti o registráciu, ale aj osobitné úlohy spojené s každodenným dohľadom. Podrobné informácie o takomto delegovaní vrátane postupov a odmien, ktoré sa poskytnú vnútroštátnym príslušným orgánom, by sa mali uviesť v usmerneniach. Pokiaľ ide o ratingové agentúry, ktorých obrat je nižší ako [...],európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) by mal mať taktiež možnosť delegovať časť svojich úloh dohľadu na príslušné orgány. Takéto delegovanie by sa nemalo vzťahovať na úlohy týkajúce sa registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal byť schopný navrhnúť Komisii, aby ukladala pravidelné platby penále. Účelom takýchto pravidelných platieb penále by malo byť dosiahnuť, aby sa skončilo porušovanie, ktoré zistil Európsky trh pre cenné papiere a trhy, predkladali úplné a správne informácie, o ktoré požiadal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, a aby sa ratingové agentúry a iné osoby podrobili vyšetrovaniu. Komisia by okrem toho mala byť na účely odradenia a s cieľom prinútiť ratingové agentúry dodržiavať nariadenie schopná ukladať pokuty na základe žiadosti Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, ak boli úmyselne alebo z nedbanlivosti porušené konkrétne ustanovenia nariadenia. Pokuty musia byť odrádzajúce a úmerné povahe a závažnosti porušenia, trvaniu porušenia a hospodárskej spôsobilosti príslušnej ratingovej agentúry. Podrobné kritériá na stanovenie výšky pokút, ako aj procesné aspekty súvisiace s pokutami, by mala Komisia vymedziť v delegovanom akte. Členské štáty by mali zodpovedať iba za navrhovanie a vykonávanie pravidiel o pokutách uplatniteľných na porušenie povinnosti finančných spoločností používať na regulačné účely iba úverové ratingy, ktoré vydali ratingové agentúry registrované v súlade s týmto nariadením.

(15) Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) by mal byť schopný ukladať pravidelné platby penále. Účelom takýchto pravidelných platieb penále by malo byť dosiahnuť, aby sa skončilo porušovanie, ktoré zistil Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), predkladali sa úplné a správne informácie, o ktoré požiadal Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), a aby sa ratingové agentúry a iné osoby podrobili vyšetrovaniu. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) by okrem toho mal byť na účely odradenia a s cieľom prinútiť ratingové agentúry dodržiavať nariadenie schopný ukladať pokuty, ak boli úmyselne alebo z nedbanlivosti porušené konkrétne ustanovenia nariadenia. Pokuty musia byť odrádzajúce a úmerné povahe a závažnosti porušenia, trvaniu porušenia a hospodárskej spôsobilosti príslušnej ratingovej agentúry. Podrobné kritériá na stanovenie výšky pokút, ako aj procesné aspekty súvisiace s pokutami, by mala Komisia vymedziť v delegovanom akte. Členské štáty by mali zodpovedať iba za navrhovanie a vykonávanie pravidiel o pokutách uplatniteľných na porušenie povinnosti finančných spoločností používať na regulačné účely iba úverové ratingy, ktoré vydali ratingové agentúry registrované v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Registrácia ratingovej agentúry, ktorú schváli príslušný orgán, by mala zostať platná v celej Únii po prenesení právomocí v oblasti dohľadu z príslušných orgánov na európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Odôvodnenie

Cieľom je jasne vyjadriť, že sa nebude požadovať opätovná registrácia ani druhá registrácia, keď ESMA prevezme v januári 2011 svoje úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18a) Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť včasné a nepretržité zasielanie informácií z príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18b) Európsky parlament a Rada by mali mať možnosť vzniesť voči delegovanému aktu námietku do troch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. V oblastiach zvláštneho záujmu by malo byť možné predĺžiť toto obdobie z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady o tri mesiace. Európsky parlament a Rada by mali mať taktiež možnosť informovať ostatné inštitúcie o svojom zámere nevzniesť námietky. Takéto skoré schválenie delegovaných aktov je osobitne vhodné, keď treba dodržať termíny, napríklad ak v základnom akte existujú harmonogramy, kedy má Komisia prijať delegované akty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 18c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(18c) Vo vyhlásení (č. 39) k článku 290 ZFEÚ, pripojenému k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá prijala Lisabonskú zmluvu, konferencia vzala na vedomie zámer Komisie naďalej konzultovať s odborníkmi, ktorých vymenovali členské štáty, pri vypracovávaní návrhov delegovaných aktov v oblasti finančných služieb v súlade so zaužívanou praxou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie o štruktúrovaných finančných nástrojoch

Informácie o finančných nástrojoch

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Emitent štruktúrovaného finančného nástroja alebo spriaznená tretia strana poskytne ratingovej agentúre, ktorú vymenuje, na heslom chránenej webovej lokalite všetky informácie potrebné pre ratingovú agentúru, aby na začiatku stanovila alebo monitorovala úverový rating štruktúrovaného finančného nástroja podľa metodiky uvedenej v článku 8 ods. 1.

1. Emitent finančného nástroja alebo spriaznená tretia strana poskytne ratingovej agentúre, ktorú vymenuje, na primerane chránenej internetovej stránke všetky informácie potrebné pre ratingovú agentúru, aby na začiatku stanovila alebo monitorovala úverový rating finančného nástroja podľa metodiky uvedenej v článku 8 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 8a – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak iné ratingové agentúry registrované alebo certifikované podľa tohto nariadenia požiadajú o prístup k informáciám uvedeným v odseku 1, prístup sa im bezodkladne udelí, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

2. Ak iné ratingové agentúry registrované alebo certifikované podľa tohto nariadenia požiadajú o prístup k informáciám uvedeným v odseku 1, prístup sa im udelí, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8a – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) poskytujú každoročne ratingy aspoň 10 % štruktúrovaných finančných nástrojov, pre ktoré požadujú prístup k informáciám uvedeným v odseku 1.

b) prijali, uskutočňujú a presadzujú fundované, spoľahlivé a primerané politiky a postupy, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť a vysokú kvalitu ich úverových ratingov vrátane nevyžiadaných ratingov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 8a – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak sa prístup na primerane chránenú internetovú stránku neposkytne v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2, poverené ratingové agentúry a iné registrované alebo certifikované ratingové agentúry o tom okamžite informujú európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 8a – odsek 2b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) môže preskúmať a vyhodnotiť dôvody všetkých významných rozdielov v ratingoch, ktoré pre tie isté finančné nástroje vydali rôzne ratingové agentúry, a môže vyvodiť závery, či si daný prípad vyžaduje uplatnenie opatrení v rámci tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 8a – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia do 1. júla 2012 urobí vyhodnotenie a podá správu o fungovaní tohto článku vrátane nákladov a prínosov, jeho vplyvu na úroveň koncentrácie na trhu úverových ratingov, na spoľahlivosť úverových ratingov v Únii, na investorov a emitentov. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 8a – odsek 3b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) preskúma do 1. júla 2014 fungovanie tohto článku a na základe tohto preskúmania vydá stanovisko pre Európsky parlament, Radu a Komisiu. Na základe tohto stanoviska podá Komisia v prípade potreby návrhy na zmenu a doplnenie tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8b – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ratingová agentúra registrovaná v Únii má heslom chránenú webovú lokalitu, ktorá obsahuje:

1. Ratingová agentúra alebo skupina ratingových agentúr registrovaných v Únii má primerane chránenú internetovú stránku, ktorá obsahuje:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 8b – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zoznam štruktúrovaných finančných nástrojov, pre ktoré poskytuje úverový rating, pričom uvedie druh štruktúrovaného finančného nástroja, meno emitenta a dátum, kedy sa začal proces stanovenia ratingu;

a) zoznam finančných nástrojov, pre ktoré poskytuje úverový rating, pričom uvedie druh finančného nástroja, meno emitenta a dátum, kedy sa začal proces stanovenia ratingu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8b – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) odkaz na heslom chránenú webovú lokalitu, na ktorej emitent štruktúrovaného finančného nástroja alebo spriaznená tretia strana poskytuje informácie požadované na základe článku 8a ods. 1 bezprostredne po tom, ako dostane takýto odkaz.

(b) odkaz na primerane chránenú internetovú stránku, na ktorej emitent finančného nástroja alebo spriaznená tretia strana poskytuje informácie požadované na základe článku 8a ods. 1 bezprostredne po tom, ako dostane takýto odkaz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ratingová agentúra poskytuje bezodkladne prístup k heslom chránenej webovej lokalite uvedenej v odseku 1 akejkoľvek ratingovej agentúre registrovanej alebo certifikovanej na základe tohto nariadenia pod podmienkou, že ratingová agentúra, ktorá žiada o prístup, spĺňa požiadavky uvedené v článku 8a ods. 2.“

2. Ratingová agentúra poskytuje bezodkladne prístup k primerane chránenej internetovej stránke uvedenej v odseku 1 akejkoľvek ratingovej agentúre registrovanej alebo certifikovanej na základe tohto nariadenia pod podmienkou, že ratingová agentúra, ktorá žiada o prístup, spĺňa požiadavky uvedené v článku 8a ods. 2.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 8b – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) dostane na požiadanie prístup k primerane chráneným internetovým stránkam uvedeným v tomto článku a článku 8a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 8b – odsek 2b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Ak sa prístup na primerane chránenú internetovú stránku neposkytne v súlade s odsekom 2, hociktorá registrovaná alebo certifikovaná ratingová agentúra o tom okamžite informuje európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 8 – písmeno ba (nové)

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 14 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Do odseku 3 sa vkladá tento pododsek:

 

„Príslušný orgán uvedený v článku 22 je informovaný o každom otvorení alebo uzatvorení pobočky alebo dcérskej spoločnosti na svojom území.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 15 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ratingová agentúra môže predložiť svoju žiadosť v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie.

3. Ratingová agentúra predloží svoju žiadosť v ktoromkoľvek úradnom jazyku Únie a v jazyku obvyklom pre oblasť medzinárodného finančníctva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. ESMA do 30 pracovných dní po oznámení uvedenom v druhom pododseku článku 15 ods. 4 preskúma žiadosť o registráciu na základe dodržiavania podmienok uvedených v tomto nariadení ratingovou agentúrou.

1. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) do 45 pracovných dní po oznámení uvedenom v druhom pododseku článku 15 ods. 4 preskúma žiadosť o registráciu na základe toho, či ratingová agentúra spĺňa podmienky uvedené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 16 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. ESMA do 40 pracovných dní po oznámení uvedenom v druhom pododseku článku 15 ods. 4 a do 55 pracovných dní po oznámení, ak sa uplatňuje odsek 2 tohto článku, prijme plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí.

3. Do 45 pracovných dní po oznámení uvedenom v druhom pododseku článku 15 ods. 4 a do 60 pracovných dní po oznámení, ak sa uplatňuje odsek 2 tohto článku, európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) prijme plne odôvodnené rozhodnutie o registrácii alebo jej zamietnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. ESMA do 40 pracovných dní po oznámení uvedenom v druhom pododseku článku 15 ods. 4 preskúma žiadosti o registráciu na základe dodržiavania podmienok uvedených v tom nariadení týmito ratingovými agentúrami.

1. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) do 55 pracovných dní po oznámení uvedenom v druhom pododseku článku 15 ods. 4 preskúma žiadosť o registráciu na základe toho, či ratingová agentúra spĺňa podmienky uvedené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. ESMA do 50 pracovných dní po oznámení uvedenom v druhom pododseku článku 15 ods. 4 a do 65 pracovných dní po oznámení, ak sa uplatňuje odsek 2 tohto článku, prijme plne odôvodnené rozhodnutia o jednotlivých registráciách alebo ich zamietnutí.

3. Do 55 pracovných dní po oznámení uvedenom v druhom pododseku článku 15 ods. 4 a do 70 pracovných dní po oznámení, ak sa uplatňuje odsek 2 tohto článku, európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) prijme plne odôvodnené rozhodnutia o jednotlivých registráciách alebo ich zamietnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. ESMA do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia podľa článkov 16, 17 alebo 20 informuje príslušnú ratingovú agentúru. Ak ESMA odmietne ratingovú agentúru zaregistrovať alebo ak ratingovej agentúre odoberie registráciu, vo svojom rozhodnutí musí uviesť úplné dôvody.

1. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) do piatich pracovných dní od prijatia rozhodnutia podľa článkov 16,17 alebo 20 informuje príslušnú ratingovú agentúru o tom, či bola alebo nebola zaregistrovaná. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) odmietne ratingovú agentúru zaregistrovať alebo ak ratingovej agentúre odoberie registráciu, vo svojom rozhodnutí musí uviesť úplné dôvody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 18 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. ESMA oznámi každé rozhodnutie podľa článkov 16, 17 alebo 20 Komisii a príslušným orgánom.

2. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) oznámi každé rozhodnutie podľa článkov 16, 17 alebo 20 Komisii, európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo), európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a príslušným orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 18 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. ESMA uverejní na svojej webovej lokalite zoznam ratingových agentúr zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením. Tento zoznam sa musí aktualizovať do 5 pracovných dní po prijatí oznámenia podľa článkov 16, 17 alebo 20.

3. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zverejní na svojej internetovej stránke zoznam ratingových agentúr zaregistrovaných v súlade s týmto nariadením. Tento zoznam sa musí aktualizovať do piatich pracovných dní po prijatí oznámenia podľa článkov 16, 17 alebo 20. Komisia zverejňuje aktualizovaný zoznam každý mesiac v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 19 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a nariadenie o poplatkoch. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovia druhy poplatkov a záležitosti, za ktoré sa poplatky platia, výška poplatkov a spôsob, akým sa majú platiť. Výška poplatkov účtovaných ratingovej agentúre musí byť úmerná jej veľkosti a hospodárskej sile.

2. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c opatrenia týkajúce sa poplatkov. V týchto opatreniach sa predovšetkým stanovia druhy poplatkov a záležitosti, za ktoré sa poplatky platia, výška poplatkov a spôsob, akým sa majú platiť. Výška poplatkov účtovaných ratingovej agentúre musí byť úmerná jej veľkosti, jej hospodárskej sile a zložitosti vykonaných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 10

Nariadenie č. 1060/2009

Nadpis III – kapitola II – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Názov kapitoly II v hlave III sa nahrádza názvom „Dohľad ESMA“.

10. Názov kapitoly II v hlave III sa nahrádza názvom „Dohľad európskeho orgánu pre dohľad (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 21 – odsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. ESMA vydáva a aktualizuje usmernenia o:

2. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) vydáva a aktualizuje technické normy o:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 21 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V súlade s článkom 8 nariadenia (EU) č. .../2010 [ESMA] európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) do 7. júna 2011 v spolupráci s európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre bankovníctvo), ktorý bol zriadený nariadením (EU) č. .../2010 [EBA], a európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), ktorý bol zriadený nariadením (EU) č. .../2010 [EIOPA], vydá a aktualizuje usmernenia o uplatňovaní režimu potvrdzovania ratingov podľa článku 4 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 21 – odsek 3 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. ESMA do [deviatich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] predloží Komisii na schválenie návrh technických noriem podľa článku 7 nariadenia .../... [ESMA], ktorý sa týka:

3. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) do ...* predloží Komisii na schválenie návrh regulačných technických noriem v súlade s článkom 8 nariadenia (EÚ) č. .../2010 [ESMA], ktorý sa týka:

 

*Ú. v. EÚ, vložte, prosím, dátum: deväť mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 11a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 22a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

11a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 22a

 

Priebežné hodnotenie úverových ratingov

 

1. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) uskutočňuje bez oznamovania počas každodennej činnosti ratingových agentúr hodnotenie náhodných vzoriek úverových ratingov, ktoré vypracúvajú ratingové agentúry registrované podľa tohto nariadenia. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) požiada na tento účel príslušnú ratingovú agentúru, aby mu predložila všetky informácie, ktoré použila na vypracovanie relevantných úverových ratingov, a podrobnú správu o metóde vypracovania ratingu. Ratingová agentúra predloží informácie a správu do troch pracovných dní od vyžiadania.

 

2. Cieľom hodnotenia uvedeného v odseku 1 je určiť, či boli úverové ratingy vykonané v súlade s objektívne platnými kritériami, zodpovedne a v súlade s týmto nariadením.

 

3. Ak európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) pri kontrole ratingov zistí porušenie tohto nariadenia, môže podľa závažnosti porušenia:

 

a) vyzvať ratingovú agentúru, aby situáciu vysvetlila;

 

b) žiadať od ratingovej agentúry ďalšie informácie;

 

c) preskúmať iné úverové ratingy vypracované ratingovou agentúrou alebo

 

d) prijať rozsiahlejšie opatrenia, ako je napr. komplexná inšpekcia ratingovej agentúry.“

Odôvodnenie

Ratingové agentúry preberajú v súvislosti s pravidlami Bazilej II/Bazilej III úlohy verejného orgánu. Týmto nariadením sa nad nimi zavádza určitý dohľad, samotné ratingy sa však nekontrolujú, či sú opodstatnené alebo podložené. Finančná kríza však ukázala, že je to veľmi potrebné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 12

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia ESMA ani iné verejné orgány členského štátu nezasahujú do obsahu ani do metodík úverových ratingov.“

Pri vykonávaní svojich povinností podľa tohto nariadenia európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), Komisia ani iné verejné orgány členského štátu nezasahujú do obsahu ani do metodík úverových ratingov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 23a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. ESMA sa pri požadovaní informácií uvedených v odseku 1 odvolá na tento článok ako právny základ žiadosti a uvedie jej účel, konkretizuje, aké informácie sú potrebné, a stanoví lehotu, v ktorej sa informácie majú poskytnúť. Uvedie aj pokuty ustanovené v článku 36b, ak sú požadované informácie neúplné, alebo ak sú odpovede na položené otázky nesprávne či zavádzajúce.

2. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) sa pri požadovaní informácií uvedených v odseku 1 odvolá na tento článok ako právny základ žiadosti a uvedie jej účel, konkretizuje, aké informácie sú potrebné, a stanoví lehotu, v ktorej sa informácie majú poskytnúť. Uvedie aj pokuty ustanovené v článku 36b, ak sú požadované informácie neúplné, alebo ak sú odpovede na položené otázky nesprávne či zavádzajúce. V prípade potreby európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) presne uvedie právne opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii podľa nariadenia (EÚ) č. .../2010 [ESMA], ako aj právo dať preskúmať Súdnemu dvoru Európskej únie každé rozhodnutie o uložení platby penále.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 23b – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Keď neexistujú pravidlá EÚ vzťahujúce sa na európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), vyšetrovanie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vykonáva v súlade so zákonmi platnými v členskom štáte, kde sa vyšetrovanie koná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 23c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. ESMA môže s cieľom vykonávať svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonať všetky potrebné ohlásené alebo neohlásené kontroly na mieste v pracovných priestoroch osôb uvedených v článku 23a ods. 1.

1. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) môže s cieľom vykonávať svoje povinnosti podľa tohto nariadenia vykonať všetky potrebné ohlásené kontroly na mieste v pracovných priestoroch osôb uvedených v článku 23a ods. 1.

 

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) môže vykonávať kontroly na mieste aj bez predchádzajúceho ohlásenia, ak si to vyžaduje riadny priebeh a účinnosť kontroly a ak európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) má opodstatnené dôvody na:

 

a) podozrenie, že došlo k porušeniu tohto nariadenia alebo

 

b) presvedčenie, že by sa mohli zničiť dôkazy súvisiace s takýmto porušením.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 23c – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Úradníci a iné osoby, ktoré ESMA poveril vykonaním kontroly na mieste, vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je presne vymedzený predmet a účel kontroly a pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b pre prípad, že sa príslušné osoby nepodrobia kontrole. ESMA informuje o kontrole príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa má kontrola vykonať, v primeranom čase pred jej vykonaním.

3. Úradníci a iné osoby, ktoré európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) poveril vykonaním kontroly na mieste, vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom sú presne vymedzené predmet a účel kontroly, osoby, ktoré sú poverené jej vykonaním a ich funkcia v rámci európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) a pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b pre prípad, že sa príslušné osoby nepodrobia kontrole. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) včas pred inšpekciou informuje o inšpekcii príslušný orgán členského štátu, na ktorého území sa má vykonávať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 23c – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Úradníci príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo menované týmto orgánom, na žiadosť ESMA aktívne pomáhajú úradníkom a ostatným osobám povereným ESMA. Na tento účel disponujú právomocami vymedzenými v odseku 2.

5. Úradníci príslušného orgánu členského štátu, na území ktorého sa má kontrola vykonať, ako aj osoby poverené alebo menované týmto orgánom na žiadosť európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) aktívne pomáhajú úradníkom a ostatným osobám povereným európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy). Na tento účel disponujú právomocami vymedzenými v odseku 2. Úradníci príslušného orgánu dotknutého členského štátu sa môžu na kontrolách na mieste zúčastniť aj na požiadanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa registrovaná ratingová agentúra dopustí jedného z porušení uvedených v prílohe III, ESMA prijme jedno alebo viac z týchto rozhodnutí:

1. Ak registrovaná ratingová agentúra poruší ktorékoľvek z ustanovení tohto nariadenia vrátane ustanovení uvedených v prílohe III, európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) prijme jedno alebo viac z týchto rozhodnutí:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 24 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) predtým, než prijme rozhodnutia uvedené v odseku 1, písm. a), b) a c), upovedomí o tom európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 24 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ESMA môže lehotu uvedenú v písmene b) prvého pododseku predĺžiť o tri mesiace za výnimočných okolností súvisiacich s možnosťou narušenia trhu alebo finančnou nestabilitou.

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) môže z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre bankovníctvo) alebo európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) lehotu uvedenú v písmene b) prvého pododseku predĺžiť o tri mesiace za výnimočných okolností súvisiacich s možnosťou narušenia trhu alebo finančnou nestabilitou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) pri oznamovaní svojho rozhodnutia v súlade s prvým pododsekom upozorní dotknuté príslušné orgány na ich právo odvolať sa pred odvolacou komisiou a Súdnym dvorom Európskej únie podľa článkov 60 a 61 nariadenia (EÚ) č. .../2010 [ESMA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ESMA a príslušné orgány spolupracujú, ak je to potrebné na účely tohto nariadenia.

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy), európsky orgán dohľadu (Európsky orgány pre bankovníctvo), európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a príslušné orgány spolupracujú, ak je to potrebné na účely tohto nariadenia a príslušných právnych predpisov odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 27 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány bez zbytočného odkladu poskytujú ESMA, ako aj sebe navzájom informácie požadované na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia.

1. Príslušné orgány bez zbytočného odkladu poskytujú európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy), ako aj sebe navzájom informácie požadované na účely plnenia svojich povinností podľa tohto nariadenia a podľa príslušných právnych predpisov odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 27 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) odovzdá príslušným orgánom členských štátov všetky informácie, ktoré považuje za relevantné, v súvislosti s ratingovými agentúrami, ktoré vykonávajú činnosť na území týchto členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 19

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ESMA môže delegovať konkrétne úlohy dohľadu na príslušný orgán členského štátu. Medzi tieto úlohy v oblasti dohľadu môžu patriť najmä žiadosti o informácie v súlade s článkom 23a a vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkom 23c ods. 6.

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) môže delegovať konkrétne úlohy dohľadu, ktoré sú nepodstatnej a operačnej povahy, na príslušný orgán členského štátu a poskytovať presné pokyny na vykonávanie týchto úloh. Medzi tieto úlohy v oblasti dohľadu môžu patriť najmä žiadosti o informácie v súlade s článkom 23a a vyšetrovania a kontroly na mieste v súlade s článkom 23c ods. 6.

Delegovaním úloh sa nesmie ovplyvniť zodpovednosť ESMA.

Delegovaním úloh sa nesmie ovplyvniť zodpovednosť európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy). Úlohy týkajúce sa registrácie a rozhodovacie právomoci vrátane konečného hodnotenia a rozhodnutia o následných opatreniach v súvislosti s porušovaním sa nedelegujú. Delegovanie možno kedykoľvek zrušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 19

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 31 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak ESMA považuje žiadosť za neopodstatnenú, informuje o tom oznamujúci príslušný orgán. Ak ESMA považuje žiadosť za opodstatnenú, prijme primerané opatrenia na vyriešenie tohto problému.

Ak európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) považuje žiadosť za neopodstatnenú, informuje o tom písomne oznamujúci príslušný orgán s uvedením dôvodov. Ak európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) považuje žiadosť za opodstatnenú, prijme primerané opatrenia na vyriešenie tohto problému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 36a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže na žiadosť ESMA uložiť na základe rozhodnutia ratingovej agentúre pokutu, ak sa ratingová agentúra úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III.

1. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) môže uložiť ratingovej agentúre pokutu, ak sa ratingová agentúra úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila nejakého porušenia ustanovení tohto nariadenia vrátane ustanovení uvedených v prílohe III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez ohľadu na odsek 2, ak ratingová agentúra získala z porušenia priamo alebo nepriamo kvantifikovateľný finančný prospech, výška pokuty sa musí rovnať aspoň tomuto prospechu.

3. Bez ohľadu na odsek 2, ak ratingová agentúra získala z porušenia priamo alebo nepriamo kvantifikovateľný finančný prospech, výška pokuty musí byť vyššia než tento prospech.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 36a – odsek 4 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a podrobné pravidlá pre vykonávanie tohto článku, v ktorých sa presne vymedzia najmä:

4. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c podrobné pravidlá pre vykonávanie tohto článku, v ktorých sa presne vymedzia najmä:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36a – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podrobné kritériá na stanovenie výšky pokuty;

a) špecifické faktory, ktoré sa uplatňujú pri výpočte pokuty v súlade s odsekom 2, pre každé z týchto kritérií:

 

i) trvanie a frekvencia výskytu porušenia;

 

ii) či sa v súvislosti s porušením zistili závažné alebo systémové nedostatky v postupoch ratingovej agentúry alebo v jej systémoch riadenia, alebo vo vnútorných kontrolách;

 

iii) či sa uľahčilo alebo umožnilo spáchanie finančného trestného činu alebo či tento trestný čin možno inak pripísať danému porušeniu;

 

iv) rozsah straty alebo riziko straty spôsobené investorom;

 

v) možný vplyv porušenia na ratingy, ktoré vydala príslušná ratingová agentúra;

 

vi) či bolo porušenie spáchané zámerne a premyslene alebo z nedbanlivosti a neúmyselne;

 

vii) výška dosiahnutého prospechu alebo zabránenej straty, alebo plánovaného prospechu či straty, dosiahnutých priamo alebo nepriamo;

 

viii) hospodárska spôsobilosť ratingovej agentúry, emitenta štruktúrovaného finančného nástroja alebo zapojenej tretej strany;

 

ix) či ratingová agentúra alebo emitent štruktúrovaného finančného nástroja, alebo vyšší manažment zapojenej tretej strany vedeli o porušení alebo potenciálnom porušení;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36a – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) pomáha Komisii pri návrhu delegovaných aktov uvedených v odseku 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36a – odsek 4b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a za podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c podrobné pravidlá na vykonávanie ustanovení tohto článku, ktoré presne určia zoznam pokút a hranice týchto pokút v súvislosti s porušovaním uvedeným v prílohe III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36b – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže na žiadosť ESMA uložiť na základe rozhodnutia osobám uvedeným v článku 23a ods. 1 pravidelné platby penále s cieľom donútiť ich, aby:

1. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) môže uložiť osobám uvedeným v článku 23a ods. 1 pravidelné platby penále s cieľom donútiť ich, aby:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred prijatím rozhodnutia o pokute alebo pravidelnej platbe penále podľa ustanovenia v článkoch 36a a 36b Komisia umožní osobám, ktoré sú predmetom konania, aby boli vypočuté v záležitostiach, ku ktorým Komisia vyjadrila námietky. Komisia založí svoje rozhodnutia len na námietkach, ku ktorým sa príslušné strany mohli vyjadriť.

1. Pred prijatím rozhodnutia o pokute alebo pravidelnej platbe penále podľa ustanovenia v článkoch 36a a 36b európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) umožní osobám, ktoré sú predmetom konania, aby boli vypočuté v záležitostiach, ku ktorým európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) vyjadril námietky. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) založí svoje rozhodnutia len na námietkach, ku ktorým sa príslušné strany mohli vyjadriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V konaniach sa plne rešpektuje právo príslušných osôb na obhajobu. Príslušné osoby majú právo na prístup k dokumentácii Komisie s výhradou oprávnených záujmov iných osôb pri ochrane ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k dokumentácii sa nerozšíri na dôverné informácie a interné dokumenty Komisie.

2. V konaniach sa plne rešpektuje právo príslušných osôb na obhajobu. Príslušné osoby majú právo na prístup k dokumentácii európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) s výhradou oprávnených záujmov iných osôb pri ochrane ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k dokumentácii sa nerozšíri na dôverné informácie a interné dokumenty európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 36d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 36a a 36b.

1. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené v súlade s článkami 36a a 36b, pokiaľ ich zverejnenie vážne neohrozí finančný trh, alebo nespôsobí neprimeranú škodu zúčastneným stranám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súdny dvor má neobmedzenú právomoc na preskúmanie rozhodnutí, na základe ktorých Komisia stanovila pokutu alebo uložila pravidelné platby penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo pravidelné platby penále.“

Súdny dvor má neobmedzenú právomoc na preskúmanie rozhodnutí, na základe ktorých európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) stanovil pokutu alebo uložil pravidelné platby penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo pravidelné platby penále.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 26

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 38a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoci prijať delegované akty uvedené v treťom pododseku článku 5 ods. 6, článku 19 ods. 2, článku 36a ods. 4 a článku 37 sú zverené Komisii na dobu neurčitú.

1. Právomoc prijať delegované akty uvedené v treťom pododseku článku 5 ods. 6, článku 19 ods. 2, článku 36a ods. 4 a článku 37 je zverená Komisii na dobu štyroch rokov od ...*. Komisia vypracuje správu o delegovaných právomociach najmenej šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobie, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 38b neodvolajú.

 

*Ú. v., vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti pozmeňujúceho nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 26

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 38b – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť o odvolaní delegovania právomocí, informuje najneskôr jeden mesiac pred prijatím definitívneho rozhodnutia druhého zákonodarcu a Komisiu o tom, ktoré delegované právomoci by sa mali odvolať a dôvody ich odvolania.

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť o odvolaní delegovania právomocí, sa usiluje v dostatočnom čase pred prijatím konečného rozhodnutia informovať druhú inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli podliehať odvolaniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 26

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 38c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa toto obdobie môže predĺžiť o jeden mesiac.

1. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa toto obdobie môže predĺžiť o tri mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 26

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 38c – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak Európsky parlament ani Rada nevznesú námietky proti delegovanému aktu do uplynutia tejto lehoty, delegovaný akt nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

2. Ak do uplynutia uvedenej lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a  nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 27a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 39a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

27a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 39a

 

Správa európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy)

 

Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) vyhodnotí do 31. decembra 2011 personálne a finančné potreby vyplývajúce z vykonávania svojich právomocí a úloh v súlade s týmto nariadením a predloží správu Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 40a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Všetky právomoci a povinnosti spojené s činnosťou dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr, ktoré boli udelené príslušným orgánom členských štátov bez ohľadu na to, či konali ako príslušné orgány domovského členského štátu alebo nie, a ich kolégiám, ktoré tieto orgány zriadili, zaniknú [mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

1. Všetky právomoci a povinnosti spojené s činnosťou dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr, ktoré boli udelené príslušným orgánom členských štátov bez ohľadu na to, či konali ako príslušné orgány domovského členského štátu alebo nie, a ich kolégiám, ktoré tieto orgány zriadili, zaniknú 1. júla 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 40a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Akúkoľvek dokumentáciu a pracovné dokumenty súvisiace s činnosťou v oblasti dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr vrátane prebiehajúcich činností v oblasti preskúmavaní a presadzovania, preberie ESMA [mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

2. Akúkoľvek dokumentáciu a pracovné dokumenty súvisiace s dohľadom a presadzovaním práva v oblasti ratingových agentúr vrátane prieskumu a donucovacích opatrení, ktoré sa už realizujú, preberie európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) 1. júla 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 40a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušné orgány a kolégiá uvedené v odseku 1 zaistia, aby sa všetky existujúce záznamy a pracovné dokumenty odovzdali ESMA [mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia]. Tieto príslušné orgány a kolégia poskytnú ESMA aj potrebnú pomoc a poradenstvo s cieľom uľahčiť účinný a efektívny prevod a prevzatie činnosti dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr.

3. Príslušné orgány a kolégiá uvedené v odseku 1 zaistia, aby sa všetky existujúce záznamy a pracovné dokumenty odovzdali európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) v záujme správneho postupu čo najskôr a v každom prípade najneskôr 1. mája 2011. Tieto príslušné orgány a kolégiá poskytnú európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) aj potrebnú pomoc a poradenstvo s cieľom uľahčiť účinný a efektívny prevod a prevzatie činnosti dohľadu a presadzovania v oblasti ratingových agentúr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 40a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. ESMA koná ako právny nástupca príslušných orgánov a kolégií uvedených v odseku 1 vo všetkých administratívnych alebo súdnych konaniach, ktoré vyplývajú z činnosti v oblasti dohľadu a presadzovania vykonávanej na základe tohto nariadenia pred [mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

4. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) koná ako právny nástupca príslušných orgánov a kolégií uvedených v odseku 1 vo všetkých administratívnych alebo súdnych konaniach, ktoré vyplývajú z činnosti v oblasti dohľadu a presadzovania vykonávanej na základe tohto nariadenia 1. júla 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 40a – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Každá registrácia ratingovej agentúry v súlade s kapitolou I, ktorú vykoná príslušný orgán uvedený v odseku 1 tohto článku, zostáva platná po presune právomocí na európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 40a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak súdne preskúmanie rozhodnutia, ktoré prijal príslušný orgán uvedený v odseku 1 podľa tohto nariadenia prebieha [mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia], prípad sa presunie na všeobecný súd, pokiaľ sa rozsudok súdu, ktorý toto rozhodnutie skúma v členskom štáte, nevynesie do dvoch mesiacov po [mesiac po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

5. Ak súdne preskúmanie rozhodnutia, ktoré prijal príslušný orgán uvedený v odseku 1 podľa tohto nariadenia, prebieha 1. júla 2011, prípad sa presunie na všeobecný súd, pokiaľ sa rozsudok súdu, ktorý toto rozhodnutie skúma v členskom štáte, nevynesie do 1. septembra 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 29

Nariadenie č. 1060/2009

Článok 40a – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) uskutoční v rámci pôsobnosti svojho stáleho dohľadu do 1. júla 2014 aspoň jednu kontrolu všetkých ratingových agentúr, ktoré patria do jeho kompetencií v oblasti dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha I – bod 2a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Príloha I – oddiel E – nadpis II – bod 2 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a) Do oddielu E bod 2 hlava II sa vkladá toto písmeno:

 

„ba) zoznam ratingov vypracovaných v priebehu roka, v ktorom je vyjadrený podiel nevyžiadaných ratingov.“

Odôvodnenie

Pravidelné predkladanie zoznamu vyžiadaných a nevyžiadaných úverových ratingov slúži na to, aby ESMA mohla kontrolovať, či bol vypracovaný požadovaný podiel nevyžiadaných úverových ratingov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha II

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Príloha III – nadpis III – písmeno m

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

m) Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 4, ak neuverejní svoje opatrenia a postupy týkajúce sa nevyžiadaných úverových ratingov.

m) Ratingová agentúra porušuje článok 10 ods. 4, ak neuverejní svoje opatrenia a postupy týkajúce sa úverových ratingov.

Odôvodnenie

Pravidelné predkladanie zoznamu vyžiadaných a nevyžiadaných úverových ratingov slúži na to, aby ESMA mohla kontrolovať, či bol vypracovaný požadovaný podiel nevyžiadaných úverových ratingov.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Globálna finančná kríza, ku ktorej prispeli aj ratingové agentúry, ukázala, že je nevyhnutné vytvoriť mechanizmus na monitorovanie ratingových agentúr a dohľad nad nimi.

Na tento účel bolo v roku 2009 prijaté nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach. Nariadenie umožnilo vytvoriť európsky systém registrácie ratingových agentúr, ktoré vydávajú ratingy používané v Európskej únii, a dohľad nad týmito agentúrami. Stanovili sa v ňom taktiež podmienky, za ktorých sa môžu v rámci Európskej únie používať ratingy vydané agentúrami tretích krajín, a to uplatnením dvojitého systému uznávania a potvrdzovania ratingov.

Počas diskusií, ktoré predchádzali prijatiu nariadenia (ES) č. 1060/2009, spravodajca zdôrazňoval, že je nevyhnutné zaviesť spoločný dohľad nad ratingovými agentúrami a spoločnú kontrolu ich produktov na úrovni celej EÚ. Táto zásada bola prijatá a Komisia sa zaviazala prísť s legislatívnym návrhom v tomto zmysle.

Dohoda o európskej štruktúre dohľadu, ktorá nadobudne platnosť 1. januára 2011, umožní vykonávanie účinného dohľadu nad ratingovými agentúrami. V nariadení (ES) č. [...] o zriadení Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) sa zdôrazňuje, že tento orgán bude mať vlastné právomoci v oblasti dohľadu, týkajúce sa najmä ratingových agentúr.

Komisia predložila 2. júna 2010 návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1060/2009. Základným cieľom tohto návrhu je upraviť vydávanie povolení ratingovým agentúram a dohľad nad nimi zo strany ESMA. Tento orgán bude mať svoje vlastné právomoci nielen v oblasti dohľadu, ale aj v oblasti vyšetrovania a bude môcť postihovať nedodržiavanie tohto nariadenia.

Spravodajca s potešením víta prístup Komisie k tejto otázke.

Spravodajca navrhuje zamerať sa na zapojenie ESMA do dohľadu nad agentúrami a na vymedzenie jeho nových úloh a právomocí. Je skutočne mimoriadne dôležité, aby bol ESMA hneď od svojho vzniku schopný vykonávať svoje právomoci, ktorými zabezpečí riadny dohľad na ratingovými agentúrami pôsobiacimi v Európskej únii, ako aj agentúrami tretích krajín, ktorých ratingy budú v Európskej únii povolené.

Komisia v roku 2011 navrhne tiež rôzne doplnkové opatrenia týkajúce sa ratingov. Parlament medzitým prijme iniciatívnu správu s návrhmi v tejto oblasti.

Je potrebné zdôrazniť, že aj Spojené štáty americké sa rozhodli zaviesť pre túto oblasť prísnejšie pravidlá dohľadu. Komisia ich zohľadnila v príprave na neskoršiu harmonizáciu na medzinárodnej úrovni.

Za týchto okolností sa pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obmedzujú na objasnenie a spresnenie znenia, najmä pokiaľ ide o právomoci ESMA vo vzťahu k príslušným vnútroštátnym orgánom.

Na záver treba dodať, že Lisabonská zmluva poskytuje nové právne nástroje, takže revízia nariadenia (ES) č. 1060/2009 umožňuje zaviesť v súlade s článkom 290 zmluvy delegované akty, ktoré nahrádzajú komitologiocký postup. Tento nový postup zabezpečí Európskemu parlamentu lepšiu kontrolu tých aktov, pri ktorých si v záujme efektívnosti želá preniesť právomoci na Európsku komisiu.

STANOVISKO Výboru pre právne veci (18.11.2010)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach
(KOM(2010)0289 – C7‑0143/2010 – 2010/0160(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Klaus-Heiner Lehne

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Európska únia by mala vyšetriť zriadenie verejnej európskej ratingovej agentúry, ktorej hlavným účelom by bolo vydávať nezávislé a nestranné ratingy bez toho, aby ju pritom ovplyvňovali alebo obmedzovali obchodné záujmy; agentúra by mala zvážiť hodnotu a náklady vydávania povinného druhého ratingu ku každému ratingu vydanému ratingovou agentúrou registrovanou a pôsobiacou v rámci Európskej únie.

Odôvodnenie

Die Branche der Ratingagenturen ist höchst konzentriert und nur wenige Unternehmen teilen sich den Markt. Diese Unternehmen sind privatwirtschaftliche Unternehmen und dementsprechend auf die Maximierung von Gewinnen ausgerichtet. Um Ratings, die frei vom Gewinnmaximierungsgedanken erstellt werden zu gewährleisten, sollte die Europäische Union die Einrichtung einer öffentlichen Ratingagentur in Erwägung ziehen. Bereits jetzt sind bei der EZB von den Nationalbanken der Mitgliedstaaten Bewertungsabteilungen eingerichtet. Ein zweites Rating von einer öffentlichen Europäischen Ratingagentur sollte für mehr Sicherheit sorgen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať právo požadovať všetky potrebné informácie priamo od účastníkov finančného trhu, aby mohol účinne vykonávať svoje povinnosti. Orgány členských štátov by preto mali mať povinnosť pomáhať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy pri presadzovaní takýchto žiadostí.

(11) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať právo požadovať všetky potrebné informácie priamo od účastníkov finančného trhu, aby mohol účinne vykonávať svoje povinnosti. Orgány členských štátov by preto mali mať povinnosť pomáhať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy pri presadzovaní takýchto žiadostí a mali by zabezpečiť, aby požadované informácie mohli byť sprístupnené bezodkladne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať s cieľom účinne vykonávať svoje právomoci v oblasti dohľadu právo vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal pri vykonávaní svojich právomocí v oblasti dohľadu umožniť osobám, ktoré sú predmetom konaní, aby boli vypočuté, aby sa tak dodržalo ich právo na obranu.

(12) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať s cieľom účinne vykonávať svoje právomoci v oblasti dohľadu právo vykonávať vyšetrovania a kontroly na mieste. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal pri vykonávaní svojich právomocí v oblasti dohľadu a vyšetrovania viesť svoje konania tak, aby pritom plne rešpektoval právo osôb a úverových sprostredkovateľov, ktorí sú predmetom konaní, na obhajobu, a zabezpečil, aby nedošlo k porušeniu služobného tajomstva, ktoré platí v členskom štáte ich bydliska.

Odôvodnenie

Professional secrecy and the legally privileged status of the profession of lawyer constitute a principle generally recognised in the Member States. Everyone has the right to consult a lawyer in order to obtain counsel, and this must happen on a strictly confidential basis. The lawyer's obligation related to professional secrecy serves the judicial interest of the administration. The ECJ has in two cases stressed the importance of legal privilege for the continuity of legal procedures. A competent authority invested with the powers proposed in the amendment could seriously undermine legal confidentiality and legal privilege.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal byť schopný navrhnúť Komisii, aby ukladala pravidelné platby penále. Účelom takýchto pravidelných platieb penále by malo byť dosiahnuť, aby sa skončilo porušovanie, ktoré zistil Európsky trh pre cenné papiere a trhy, predkladali úplné a správne informácie, o ktoré požiadal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, a aby sa ratingové agentúry a iné osoby podrobili vyšetrovaniu. Komisia by okrem toho mala byť na účely odradenia a s cieľom prinútiť ratingové agentúry dodržiavať nariadenie schopná ukladať pokuty na základe žiadosti Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, ak boli úmyselne alebo z nedbanlivosti porušené konkrétne ustanovenia nariadenia. Pokuty musia byť odrádzajúce a úmerné povahe a závažnosti porušenia, trvaniu porušenia a hospodárskej spôsobilosti príslušnej ratingovej agentúry. Podrobné kritériá na stanovenie výšky pokút, ako aj procesné aspekty súvisiace s pokutami, by mala Komisia vymedziť v delegovanom akte. Členské štáty by mali zodpovedať iba za navrhovanie a vykonávanie pravidiel o pokutách uplatniteľných na porušenie povinnosti finančných spoločností používať na regulačné účely iba úverové ratingy, ktoré vydali ratingové agentúry registrované v súlade s týmto nariadením.

15) Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal mať možnosť ukladať pravidelné platby penále. Účelom takýchto pravidelných platieb penále by malo byť dosiahnuť, aby sa skončilo porušovanie, ktoré zistil Európsky trh pre cenné papiere a trhy, predkladali úplné a správne informácie, o ktoré požiadal Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, a aby sa ratingové agentúry a iné osoby podrobili vyšetrovaniu. Komisia by okrem toho mala byť na účely odradenia a s cieľom prinútiť ratingové agentúry dodržiavať nariadenie schopná ukladať pokuty na základe žiadosti Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, ak boli úmyselne alebo z nedbanlivosti porušené konkrétne ustanovenia nariadenia. Pokuty musia byť odrádzajúce a úmerné povahe a závažnosti porušenia, trvaniu porušenia a hospodárskej spôsobilosti príslušnej ratingovej agentúry. Podrobné kritériá na stanovenie výšky pokút, ako aj procesné aspekty súvisiace s pokutami, by mala Komisia vymedziť v delegovanom akte. Členské štáty by mali zodpovedať iba za navrhovanie a vykonávanie pravidiel o pokutách uplatniteľných na porušenie povinnosti finančných spoločností používať na regulačné účely iba úverové ratingy, ktoré vydali ratingové agentúry registrované v súlade s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Ak má byť v právomoci Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy postihovať agentúry, okrem iného aj prostredníctvom odobratia ich registrácie (najprísnejšie dostupné opatrenie), do jeho právomoci by mala patriť aj možnosť ukladať pokuty, na základe zásady „viac znamená taktiež menej“. Ponechať túto právomoc v rukách Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy by tiež malo napomôcť zabezpečiť lepšiu objektivitu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Komisia by mala dostať oprávnenie prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy vzhľadom na zmenu a doplnenie a ďalšiu špecifikáciu kritérií na posúdenie rovnocennosti regulačného rámca a rámca dohľadu tretích krajín, aby sa zohľadnil vývoj na finančných trhoch, prijatie regulácie poplatkov a zmena a doplnenie príloh.

(18) V záujme toho, aby sa zohľadnil vývoj na finančných trhoch, prijatie regulácie poplatkov a zmena a doplnenie príloh, právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy by sa mala delegovať na Komisiu vzhľadom na zmenu a doplnenie a ďalšiu špecifikáciu kritérií na posúdenie rovnocennosti regulačného rámca a rámca dohľadu tretích krajín. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov.

 

Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť včasné a nepretržité zasielanie informácií a relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -1 (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-1) Odôvodnenie 8 sa nahrádza takto:

 

„(8) Ratingové agentúry by mali uplatňovať Kódex základov správania pre ratingové agentúry, ktorý vydala Medzinárodná organizácia komisií pre cenné papiere, ďalej len „kódex IOSCO“. V roku 2006 Komisia v oznámení o ratingových agentúrach [11] vyzvala Výbor európskych regulačných orgánov cenných papierov (CESR), zriadený rozhodnutím Komisie 2009/77/ES [12], aby monitoroval dodržiavanie kódexu IOSCO a každoročne o tom podával správu Komisii.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2e

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 5 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch Komisia bližšie špecifikuje alebo zmení a doplní kritériá ustanovené v písmenách a), b) a c) druhého pododseku. Tieto opatrenia sa prijímajú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a a podliehajú podmienkam uvedeným v článkoch 38b a 38c.

S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch by Komisia mala mať právomoc prijímať delegované akty podľa tohto článku, ktorý bližšie špecifikuje alebo mení a dopĺňa kritériá ustanovené v písmenách a), b) a c) druhého pododseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 6 – odsek 4 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Do článku 6 sa dopĺňa tento odsek 4:

 

„4. Ratingové agentúry získavajú príjmy od užívateľov ratingu. Nezískavajú príjmy od hodnotených subjektov alebo od spriaznených tretích strán.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Článok 7 ods. 5 sa nahrádza takto:

 

„5. Odmeňovanie a hodnotenie výkonov ratingových analytikov a osôb, ktoré schvaľujú úverové ratingy, nesmie byť podmienené výškou tržieb, ktoré ratingová agentúra dostáva od hodnotených subjektov alebo spriaznených tretích strán za doplnkové služby k ratingu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 3c (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3c) Článok 8 ods. 5 sa nahrádza takto:

 

„5. Ratingová agentúra monitoruje úverové ratingy a priebežne svoje úverové ratingy a metodiky reviduje minimálne dvakrát ročne, najmä v prípade, keď nastanú podstatné zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na úverový rating. Ratingová agentúra ustanoví vnútorné mechanizmy na monitorovanie vplyvu zmien makroekonomických podmienok alebo podmienok na finančných trhoch na úverové ratingy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8a – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy môže preskúmať všetky významné rozdiely v ratingoch, ktoré pre ten istý štruktúrovaný finančný nástroj vydali rôzne ratingové agentúry, a môže overiť, či si daný prípad vyžaduje uplatnenie opatrení v rámci tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Takéto rozdiely sú nebezpečné pre investorov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy by mal vyšetriť príčiny ich existencie a prijať opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8b – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zoznam štruktúrovaných finančných nástrojov, pre ktoré poskytuje úverový rating, pričom uvedie druh štruktúrovaného finančného nástroja, meno emitenta a dátum, kedy sa začal proces stanovenia ratingu;

a) zoznam štruktúrovaných finančných nástrojov, pre ktoré poskytuje úverový rating, pričom uvedie druh štruktúrovaného finančného nástroja, meno emitenta a dátum, kedy sa začal proces stanovenia ratingu, ako aj všetky informácie, ktoré dotknutá ratingová agentúra použila na určenie a/alebo monitorovanie úverového ratingu vydaného pre štruktúrovaný finančný produkt;

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť účinný dohľad v podmienkach maximálnej transparentnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 8b – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Rovnaký prístup na základe rovnakých podmienok by sa mal udeliť aj príslušným vnútroštátnym orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií sa nesmie uskutočniť spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly ratingovej agentúry a schopnosť ESMA dohliadať nad plnením povinností podľa tohto nariadenia zo strany ratingovej agentúry.

Outsourcing dôležitých prevádzkových funkcií sa nesmie uskutočniť spôsobom, ktorým by sa podstatne narušila kvalita vnútornej kontroly ratingovej agentúry a schopnosť ESMA dohliadať nad plnením povinností podľa tohto nariadenia zo strany ratingovej agentúry. Outsourcing sa zverejní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 10 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10 ods. 6 sa nahrádza takto:

„6. Ratingová agentúra nesmie používať názov ESMA ani iného príslušného orgánu takým spôsobom, ktorý by naznačoval alebo navrhoval potvrdenie alebo schválenie úverových ratingov alebo akýchkoľvek ratingových činností ratingovej agentúry týmto orgánom.“

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. Článok 13 sa nahrádza takto:

 

„Článok 13

Poplatky za zverejňovanie informácií

 

Ratingová agentúra neúčtuje poplatok za informácie poskytované v súlade s článkami 8, 9, článkom 10 ods. 4, článkami 11 a 12.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 7b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 13a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7b. Vkladá sa tento článok 13a

 

„Článok 13a

Ratingové poplatky

 

Komisia do 1. januára 2012 predloží správu, ktorá bude obsahovať štúdiu o výhodách a nevýhodách možnej harmonizácie ratingových poplatkov alebo kodifikácie pevne stanoveného systému ratingových poplatkov Únie. Komisia uskutoční v prípade potreby verejné konzultácie. Na základe tejto správy Komisia predloží v prípade, že to považuje za vhodné, legislatívny návrh.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 19 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a nariadenie o poplatkoch. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovia druhy poplatkov a záležitosti, za ktoré sa poplatky platia, výška poplatkov a spôsob, akým sa majú platiť. Výška poplatkov účtovaných ratingovej agentúre musí byť úmerná jej veľkosti a hospodárskej sile.

2. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty podľa tohto článku týkajúceho sa nariadenia o poplatkoch. V tomto nariadení sa predovšetkým stanovia druhy poplatkov a záležitosti, za ktoré sa poplatky platia, výška poplatkov a spôsob, akým sa majú platiť. Výška poplatkov účtovaných ratingovej agentúre musí byť úmerná jej veľkosti a hospodárskej sile.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odobratie registrácie

Zrušenie, vyhlásenie neplatnosti a odobratie registrácie

1. ESMA odoberie ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra:

a) výslovne odvolá registráciu alebo za predchádzajúcich šesť mesiacov neposkytla úverové ratingy;

1. ESMA zruší ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra výslovne odvolá registráciu alebo za predchádzajúcich šesť mesiacov neposkytla úverové ratingy.

b) získala registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmkoľvek iným neregulárnym spôsobom;

ESMA vyhlási registráciu ratingovej agentúry za neplatnú, ak ratingová agentúra získala registráciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo akýmkoľvek iným neregulárnym spôsobom.

 

ESMA odoberie ratingovej agentúre registráciu, ak ratingová agentúra:

c) už nespĺňa podmienky, za ktorých bola zaregistrovaná; alebo

i) už nespĺňa podmienky, za ktorých bola zaregistrovaná; alebo

d) vážne alebo opakovane porušila ustanovenia tohto nariadenia, ktorými sa upravujú prevádzkové podmienky ratingových agentúr.

ii) vážne alebo opakovane porušila ustanovenia tohto nariadenia, ktorými sa upravujú prevádzkové podmienky ratingových agentúr.

2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa používajú úverové ratingy vydané dotknutou ratingovou agentúrou, a ktorý sa domnieva, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 bola splnená, môže požiadať ESMA, aby preskúmal, či sú splnené podmienky na odobratie registrácie. Ak sa ESMA rozhodne nezrušiť registráciu príslušnej ratingovej agentúry, uvedie úplné dôvody.

2. Príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa používajú úverové ratingy vydané dotknutou ratingovou agentúrou a ktorý sa domnieva, že jedna z podmienok uvedených v odseku 1 bola splnená, môže požiadať ESMA, aby preskúmal, či sú splnené podmienky na zrušenie, vyhlásenie neplatnosti alebo odobratie registrácie. Ak sa ESMA rozhodne nezrušiť, nevyhlásiť za neplatnú ani neodobrať registráciu príslušnej ratingovej agentúry, uvedie úplné dôvody.

3. Rozhodnutie o odobratí registrácie nadobúda okamžitú účinnosť v celej Únii, s výhradou prechodného obdobia na používanie úverových ratingov uvedeného v článku 24 ods. 2.

3. Rozhodnutie o zrušení, vyhlásení neplatnosti alebo odobratí registrácie nadobúda okamžitú účinnosť v celej Únii, s výhradou prechodného obdobia na používanie úverových ratingov uvedeného v článku 24 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 23b – odsek 1 – úvodné slová

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. ESMA môže vykonávať všetky potrebné vyšetrovania osôb uvedených v článku 23a ods. 1. Úradníci a iné osoby poverené ESMA sú na tento účel oprávnení:

1. ESMA môže vykonávať vyšetrovania osôb uvedených v článku 23a ods. 1, ktoré sú potrebné na plnenie povinností podľa tohto nariadenia. Úradníci a iné osoby poverené ESMA sú na tento účel oprávnení:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 23b – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Ak neexistujú pravidlá EÚ vzťahujúce sa na ESMA, vyšetrovanie prebieha v súlade s internými pravidlami platnými na území, kde sa vyšetrovanie koná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 23c – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Úradníci a iné osoby, ktoré ESMA poveril vykonaním kontroly na mieste, vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom je presne vymedzený predmet a účel kontroly a pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b pre prípad, že sa príslušné osoby nepodrobia kontrole. ESMA informuje o kontrole príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa má kontrola vykonať, v primeranom čase pred jej vykonaním.

3. Úradníci a iné osoby, ktoré Európsky ESMA poveril vykonaním kontroly na mieste, vykonávajú svoje právomoci na základe písomného poverenia, v ktorom sú presne vymedzené predmet a účel kontroly, osoby, ktoré sú poverené jej vykonaním a ich funkcia v rámci orgánu, a pravidelné platby penále ustanovené v článku 36b pre prípad, že sa príslušné osoby nepodrobia kontrole. ESMA informuje o kontrole príslušný orgán členského štátu, na území ktorého sa má kontrola vykonať, v primeranom čase pred jej vykonaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 24 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) stanoviť odradzujúce pokuty a penále podľa článkov 36a a 36b;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 24 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) desať pracovných dní, ak existujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry zaregistrované podľa tohto nariadenia alebo

a) desať pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia na internetovej stránke EMSA podľa odseku 4, ak existujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry zaregistrované podľa tohto nariadenia alebo

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 24 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) tri mesiace, ak neexistujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry zaregistrované podľa tohto nariadenia.

b) tri mesiace odo dňa zverejnenia rozhodnutia na internetovej stránke EMSA podľa odseku 4, ak neexistujú úverové ratingy rovnakého finančného nástroja alebo subjektu, ktoré vydali iné ratingové agentúry zaregistrované podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 24 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Ak je voči rozhodnutiu udeliť pokutu podané odvolanie, zverejnenie rozhodnutia sa pozastaví až do rozhodnutia o odvolaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže na žiadosť ESMA uložiť na základe rozhodnutia ratingovej agentúre pokutu, ak sa ratingová agentúra úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III.

1. EMSA môže uložiť ratingovej agentúre pokutu, ak sa ratingová agentúra úmyselne alebo z nedbanlivosti dopustila jedného z porušení uvedených v prílohe III.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36a – odsek 4 – úvodné slová

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 38a podrobné pravidlá pre vykonávanie tohto článku, v ktorých sa presne vymedzia najmä:

4. Komisia je oprávnená prijímať delegované akty týkajúce sa prijímania podrobných pravidiel pre vykonávanie tohto článku, v ktorých sa presne vymedzia najmä:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36b – odsek 1 – úvodná veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže na žiadosť ESMA uložiť na základe rozhodnutia osobám uvedeným v článku 23a ods. 1 pravidelné platby penále s cieľom donútiť ich, aby:

1. ESMA môže uložiť osobám uvedeným v článku 23a ods. 1 pravidelné platby penále s cieľom donútiť ich, aby:

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36c – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pred prijatím rozhodnutia o pokute alebo pravidelnej platbe penále podľa ustanovenia v článkoch 36a a 36b Komisia umožní osobám, ktoré sú predmetom konania, aby boli vypočuté v záležitostiach, ku ktorým Komisia vyjadrila námietky. Komisia založí svoje rozhodnutia len na námietkach, ku ktorým sa príslušné strany mohli vyjadriť.

1. Pred prijatím rozhodnutia o pokute alebo pravidelnej platbe penále podľa ustanovení článkov 36a a 36b ESMA umožní osobám, ktoré sú predmetom konania, aby boli vypočuté v záležitostiach, voči ktorým ESMA vyjadril námietky. ESMA založí svoje rozhodnutia len na námietkach, ku ktorým sa príslušné strany mohli vyjadriť.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36c – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V konaniach sa plne rešpektuje právo príslušných osôb na obhajobu. Príslušné osoby majú právo na prístup k dokumentácii Komisie s výhradou oprávnených záujmov iných osôb pri ochrane ich obchodného tajomstva. Právo na prístup k dokumentácii sa nerozšíri na dôverné informácie a interné dokumenty Komisie.

2. V konaniach sa plne rešpektuje právo príslušných osôb na obhajobu. Príslušné osoby majú právo na prístup k dokumentácii ESMA s výhradou oprávnených záujmov iných osôb pri ochrane ich obchodného tajomstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36d – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 36a a 36b.

1. ESMA zverejňuje všetky pokuty a pravidelné platby penále, ktoré boli uložené podľa článkov 36a a 36b.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36da (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 36da

 

Konzultačný postup

 

Komisia najneskôr do 1. júna 2011 zverejní rozhodnutie, ktorým zriadi a vymedzí podmienky pre:

a) nezávislý konzultačný výbor, s ktorým bude ESMA konzultovať pred vydaním akéhokoľvek rozhodnutia podľa článku 24, a predtým, než Komisia prijme akékoľvek rozhodnutie podľa článkov 36a a 36b;

b) úradníka, ktorý vedie vypočutie a účinne zabezpečuje, aby bolo podľa tohto nariadenia dodržané právo na vypočutie v rámci konania, na ktorom sa zúčastňuje ESMA a/alebo Komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 24

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 36e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súdny dvor má neobmedzenú právomoc na preskúmanie rozhodnutí, na základe ktorých Komisia stanovila pokutu alebo uložila pravidelné platby penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo pravidelné platby penále.

Súdny dvor má neobmedzenú právomoc na preskúmanie rozhodnutí, na základe ktorých ESMA stanovil pokutu alebo uložil pravidelné platby penále. Môže zrušiť, znížiť alebo zvýšiť uloženú pokutu alebo pravidelné platby penále.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k PDN č. 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 25

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže zmeniť a doplniť prílohy prostredníctvom delegovaných aktov s súlade s článkom 38a a pri splnení podmienok uvedených v článkoch 38b a 38c s cieľom zohľadniť vývoj vrátane medzinárodného vývoja, na finančných trhoch, najmä vo vzťahu k novým finančným nástrojom.

Komisia je oprávnená prijímať delegované akty podľa tohto článku týkajúceho sa zmeny a doplnenia príloh s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch vrátane medzinárodného vývoja, najmä vo vzťahu k novým finančným nástrojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 26

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 38a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

26. Vkladajú sa tieto články 38a, 38b a 38c:

„Právomoci delegovať

26. Vkladá sa tento článok 38a:

Článok 38a

Článok 38a

Výkon delegovania

Výkon delegovania

1. Právomoci prijať delegované akty uvedené v treťom pododseku článku 5 ods. 6, článku 19 ods. 2, článku 36a ods. 4 a článku 37 sú zverené Komisii na dobu neurčitú.

1. Právomoci prijímať delegovane akty sa prenesú na Komisiu na základe podmienok ustanovených v tomto článku.

2. Komisia po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

2. Delegovanie je časovo neobmedzené.

3. Právomoci prijímať delegované akty sú zverené Komisii podľa podmienok ustanovených v článkoch 38b a 38c.

3. Delegovanie právomocí uvedené v treťom pododseku článku 5 ods. 6, článku 19 ods. 2, článku 36a ods. 4 a článku 37 môže kedykoľvek zrušiť Európsky parlament alebo Rada. Rozhodnutím o zrušení sa ukončí delegovanie právomocí uvedených v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň po uverejnení tohto rozhodnutia v úradnom vestníku alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

 

4. Komisia po prijatí delegovaného aktu túto skutočnosť oznámi súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 6 tretieho pododseku, článku 19 ods. 2, článku 36a ods. 4 a článku 37 nadobúda účinnosť len v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada do dvoch mesiacov nevzniesli žiadne námietky alebo ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nevznesú žiadne námietky. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 26

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 38b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38b

Zrušenie delegovania

1. Delegovanie právomocí uvedené v treťom pododseku článku 5 ods. 6, článku 19 ods. 2, článku 36a ods. 4 a článku 37 môže kedykoľvek zrušiť Európsky parlament alebo Rada.

vypúšťa sa

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup s cieľom rozhodnúť o odvolaní delegovania právomocí, informuje najneskôr jeden mesiac pred prijatím definitívneho rozhodnutia druhého zákonodarcu a Komisiu o tom, ktoré delegované právomoci by sa mali odvolať a dôvody ich odvolania.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončí delegovanie právomocí uvedených v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo v neskoršom termíne stanovenom v rozhodnutí. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 26

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Článok 38c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38c

Námietky proti delegovaným aktom

1. Európsky parlament a Rada môžu namietať proti delegovanému aktu v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia. Z iniciatívy Európskeho parlamentu alebo Rady sa toto obdobie môže predĺžiť o jeden mesiac.

vypúšťa sa

2. Ak Európsky parlament ani Rada nevznesú námietky proti delegovanému aktu do uplynutia tejto lehoty, delegovaný akt nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený.

Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom zámere nevzniesť námietky.

 

3. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť, ak voči nemu Európsky parlament alebo Rada predložia námietky. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku, uvedie dôvody námietky proti delegovanému aktu.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Príloha VI – časť 3 – bod 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

Zmeny a doplnenia smernice 2006/48/ES

 

Príloha VI k smernici 2006/48/ES sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V časti 3 ods. 2 v bode 1 sa nahrádza takto:

 

2. Úverová inštitúcia, ktorá sa rozhodne použiť ratingy vypracované prípustnou ratingovou agentúrou pre určitú triedu položiek, musí tieto ratingy konzistentne použiť pre všetky expozície, ktoré do danej triedy patria. Úverová inštitúcia musí okrem toho použiť najmenej jedno nevyžiadané posúdenie úverových ratingov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha 1 – bod 1a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1060/2009

Príloha I – oddiel B – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V oddiele B sa vypúšťa ods. 2.

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

Referenčné čísla

KOM(2010)0289 – C7–0143/2010 – 2010/0160(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

23.6.2010

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Klaus-Heiner Lehne

23.6.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.9.2010

 

 

 

Dátum prijatia

27.10.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach

Referenčné čísla

KOM(2010)0289 – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)

Dátum predloženia v EP

2.6.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

23.6.2010

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

23.6.2010

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Jean-Paul Gauzès

15.6.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

8.7.2010

5.10.2010

26.10.2010

9.11.2010

Dátum prijatia

22.11.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

4

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

Dátum predloženia

25.11.2010