ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 9/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise

25. 11. 2010 - (0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: László Surján

Postup : 2010/2238(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0341/2010
Předložené texty :
A7-0341/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 9/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména články 37 a 38,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010, schválený s konečnou platností dne 17. prosince 2009[2],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o řádném finančním řízení[3],

–   s ohledem na předběžný návrh opravného rozpočtu č. 9/2010 Evropské unie na rozpočtový rok 2010, který předložila Komise dne 13. října 2010 (KOM(2010)0577),

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 9/2010 sestavený Radou 2010 (0000/2010 – C7-0000/2010),

–   s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7‑0341/2010),

A. vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 9/2010 k souhrnnému rozpočtu na rok 2010 zahrnuje následující prvky:

–   uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU ve výši 66,9 milionů EUR v prostředcích na závazky a platby v souvislosti s následky sesuvů půdy a mohutných záplav na portugalské Madeiře a s následky bouře Xynthia ve Francii,

–   odpovídající snížení prostředků na platby ve výši 66,9 milionů EUR v položce 06 04 14 03 – Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení – evropská distribuční soustava větrné energie na moři,

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2010,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 9/2010;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 beze změny a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. x/2010 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 64, 12.3.2010.
  • [3]  Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 37 odst. 1 finančního nařízení může Komise předložit návrh opravného rozpočtu „v případě nevyhnutelných, mimořádných nebo nepředvídaných okolností“.

K jednotlivým položkám návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 má zpravodaj tyto připomínky:

1. Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské Unie ve prospěch Portugalska a Francie na základě bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení. Interinstitucionální dohoda povoluje uvolnit prostředky z Fondu solidarity v rámci ročního stropu 1 miliardy EUR.

Podmínky způsobilosti pro příspěvek z fondu jsou podrobně uvedeny v tomto bodě interinstitucionální dohody a v nařízení Rady č. 2012/2002[1] o zřízení Fondu solidarity EU. Je důležité poznamenat, že cílem fondu není náhrada škod na soukromém majetku, nýbrž obnova infrastruktury, a že fond funguje jako nástroj pro operace refinancování.

V roce 2010 Komise dosud podala jediný návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity, a sice návrh ze dne 24. září 2010 na uvolnění 13,02 milionů EUR po mohutných záplavách v Irsku v listopadu 2009 (KOM(2010)0534).

Portugalské úřady odhadly výši celkových přímých škod na 1 080 miliard EUR. Tato částka představuje 0,68 % hrubého národního důchodu Portugalska. Vzhledem k tomu, že odhad celkových přímých škod přesahuje práh 0,6 % hrubého národního důchodu Portugalska pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity, byla tato přírodní katastrofa podle nařízení (ES) č. 2012/2002, které stanovuje podmínky pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity, označena za „závažnou“, a spadá tedy do hlavní oblasti použití tohoto nařízení.

Podle odhadu francouzských orgánů činí celkové přímé škody způsobené touto katastrofou 1 425,43 milionu EUR. Tato částka představuje 41,12 % běžné maximální výše prostředků, které je možné uvolnit pro Francii v roce 2010 a které dosahují výše 3 466,57 milionu EUR (tj. 3 miliardy EUR v cenách z roku 2002). Vzhledem k tomu, že v tomto případě zůstává celková škoda pod běžným limitem, Komise tuto žádost přezkoumala na základě tzv. kritéria „mimořádné regionální katastrofy“ stanoveného v posledním pododstavci čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 2012/2002. Podle tohoto kritéria může region výjimečně získat pomoc z fondu, pokud byl postižen mimořádnou katastrofou, zejména přírodní, která zasáhla podstatnou část obyvatelstva a má závažné a trvalé následky pro životní podmínky a hospodářskou stabilitu regionu.

Rozhodnutí o uvolnění prostředků je předmětem souběžného návrhu zprávy, která doporučuje toto rozhodnutí schválit. Tento návrh opravného rozpočtu navazuje na základní rozhodnutí podle bodu 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

2. Financování

Po ověření, zda jsou obě žádosti v souladu s kritérii způsobilosti podle nařízení Rady (ES) č. 2012/2002, navrhla Komise uvolnit z Fondu solidarity EU celkovou částku ve výši 31 255 790 EUR pro Portugalsko (záplavy na ostrově Madeira) a 35 635 750 EUR pro Francii (bouře Xyntia), což představuje celkovou částku ve výši 66 891 540 EUR v prostředcích na závazky a na platby ze stropu ve výši 1 000 milionů EUR. Navrhuje se přesunout příslušné prostředky na platby z rozpočtové položky 06 04 14 03: Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení – evropská distribuční soustava větrné energie na moři.

Navrhovaná výše náhrady umožní, aby k rozdělení během poslední čtvrtiny roku zůstalo k dispozici nejméně 92 % prostředků z Fondu solidarity Evropské unie.

Komise proto v návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 předložila tento návrh:

Číselné údaje – Fond solidarity

Článek Bod

Název položky

FF

Rozpočet 2010

NOR č. 9/2009

Nová částka

CA

PA

CA

PA

CA

PA

13 06

Fond solidarity

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Fond solidarity Evropské unie – Členské státy

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Článek 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Hlava Kapitola Článek Bod

Název položky

FF

Rozpočet 2010 http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

06 04

Konvenční a obnovitelné energie

 

 

 

 

 

 

 

06 04 14 03

Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení – evropská distribuční soustava větrné energie na moři

1.1

280 900 000

253 583 000

 

-66 891 540

280 900 000

186 691 460

Evropská komise navrhla odpovídající snížení prostředků na platby z rozpočtové položky 06 04 14 03: Projekty v oblasti energetiky na podporu hospodářského oživení – evropská distribuční soustava větrné energie na moři.

Zpravodaj proto navrhuje předložený návrh opravného rozpočtu č. 9/2010 schválit.

  • [1]  Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie, Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3–8.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

18.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz