Procedure : 2010/2238(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0341/2010

Indgivne tekster :

A7-0341/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2010 - 9.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0454

BETÆNKNING     
PDF 141kWORD 80k
25.11.2010
PE 450.937v02-00 A7-0341/2010

om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: László Surján

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2010 for regnskabsåret 2010, Sektion III – Kommissionen

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106 A,

–   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(1), særlig artikel 37 og 38,

–   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, endeligt vedtaget den 17. december 2009(2),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3),

–   der henviser til det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 9/2010 for regnskabsåret 2010, forelagt af Kommissionen den 13. oktober 2010 (KOM(2010)0577),

–   der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 9/2010, vedtaget af Rådet den ...2010 (0000/2010 – C7‑0000/2010)

–   der henviser til forretningsordenens artikel 75 b og artikel 75 e,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7-0341/2010),

A.  der henviser til, at ændringsbudget nr. 9/2010 til det almindelige budget for 2010 omfatter følgende punkter:

–   anvendelse af et beløb på 66,9 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger fra EU's Solidaritetsfond vedrørende følgevirkningerne af jordskred og omfattende oversvømmelser på den portugisiske ø Madeira og efter stormen Xynthia i Frankrig

–   en tilsvarende reduktion på 66,9 mio. EUR af betalingsbevillingerne under post 06 04 14 03 – Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning — det europæiske net af offshore-vindkraftanlæg

B.  der henviser til, at formålet med forslaget til ændringsbudget nr. 9/2010 formelt er at opføre denne budgetmæssige tilpasning på 2010-budgettet,

1.  tager forslaget til ændringsbudget nr. 9/2010 til efterretning;

2.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 9/2010 uden ændringer og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. x/2010 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)

EUT L 64 af 12.3.2010.

(3)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


BEGRUNDELSE

I henhold til finansforordningens artikel 37, stk. 1, forelægger Kommissionen "i tilfælde af uundgåelige, helt usædvanlige eller uforudsete omstændigheder” forslag til ændringsbudget.

Ordføreren har følgende bemærkninger til de forskellige punkter i forslag til ændringsbudget nr. 9/2010.

1. Anvendelse af EU's Solidaritetsfond

Kommissionen foreslår at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Portugal og Frankrig på grundlag af punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA). IIA giver mulighed for at anvende Solidaritetsfonden inden for et årligt loft på 1 mia. EUR.

De nærmere regler for tildeling af støtte er udspecificeret heri såvel som i Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002(1) om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond. Det er vigtigt at bemærke, at fondens formål ikke er at kompensere for private skader, men at reparere infrastruktur, og at fonden er et refinansieringsinstrument.

Kommissionen har i 2010 hidtil kun forelagt ét forslag om anvendelse af Solidaritetsfonden, nemlig forslaget af 24. september 2010 om anvendelse af 13,02 mio. EUR efter omfattende oversvømmelser i Irland i november 2009 (KOM(2010)0534).

De portugisiske myndigheder anslog de samlede direkte skader til 1,080 mia. EUR. Dette beløb svarer til 0,68 % af Portugals BNI. Eftersom det anslåede samlede beløb for direkte skader overstiger tærsklen på 0,6 % af BNI, som er gældende for Portugal i forbindelse med anvendelse af Solidaritetsfonden, betegnes katastrofen som en "større naturkatastrofe", jf. forordning (EF) nr. 2012/2002, der fastsætter betingelserne for anvendelse af Solidaritetsfonden og katastrofen er dermed omfattet af hovedanvendelsesområdet for forordningen.

De franske myndigheder anslog de samlede direkte skader forårsaget af katastrofen til 1 425,43 mio. EUR. Dette svarer til 41,12 % af den ordinære tærskel for anvendelse af Solidaritetsfondens midler for Frankrig i 2010 på 3 466,57 mio. EUR (dvs. 3 % af BNI i 2002-priser). Eftersom de samlede skader i dette tilfælde ikke overstiger den ordinære tærskel, behandlede Kommissionen ansøgningen på grundlag af kriteriet om usædvanlige katastrofer i regioner, jf. artikel 2, stk. 2, sidste afsnit, i forordning (EF) nr. 2012/2002. I henhold til dette kriterium kan en region undtagelsesvis modtage bistand fra fonden, når regionen er blevet ramt af en usædvanlig katastrofe, fortrinsvis en naturkatastrofe, som berører størstedelen af befolkningen med alvorlige og vedvarende følger for livsvilkårene og den økonomiske stabilitet i regionen.

Afgørelsen om anvendelsen behandles i et parallelt udkast til betænkning, hvori der henstilles til at godkende afgørelsen. Dette forslag til ændringsbudget er en følge af den oprindelige afgørelse i henhold til punkt 26 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

2. Finansiering

Efter at have sikret sig, at begge ansøgninger var i overensstemmelse med kriterierne for støttemodtagelse som fastsat i forordning (EF) nr. 2012/2002, foreslog Kommissionen at bringe Solidaritetsfonden for et beløb på 31 255 790 EUR til Portugal (oversvømmelserne på Madeira) og 35 635 750 EUR til Frankrig (stormen Xynthia), svarende til i alt 66 891 540 EUR af et loft på 1 000 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger. Det foreslås at omfordele de tilsvarende betalingsbevillinger fra budgetpost 06 04 14 03: Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning — Europæisk net af offshore-vindkraftanlæg.

Disse erstatningsbeløb medfører, at mindst 92 % af midlerne under Den Europæiske Unions Solidaritetsfond vil være til rådighed til fordeling i resten af året.

Kommissionen har som følge heraf stillet følgende forslag til FÆB nr. 9/2010:

Tal - Solidaritetsfonden

Artikel Konto

Udgiftsområde

FR

Budget 2010

Ændringsbudget nr. 9

Nyt beløb

FB

BB

FB

BB

FB

BB

13 06

Solidaritetsfonden

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond — medlemsstaterne

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Artikel 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Afsnit Kapitel Artikel Konto

Udgiftsområde

FR

Budget 2010http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Forslag til ændringsbudget nr. 9/2010

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalin-ger

Forpligtelser

Betalinger

06 04

Konventionel og vedvarende energi

 

 

 

 

 

 

 

06 04 14 03

Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning — det europæiske net af offshore-vindkraftanlæg

1.1

280 900 000

253 583 000

 

-66 891 540

280 900 000

186 691 460

Kommissionen har foreslået en tilsvarende reduktion i betalingsbevillingerne i budgetpost 06 04 14 03: Energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning - Europæisk net af offshore-vindkraftanlæg

Ordføreren foreslår derfor at godkende forslaget til ændringsbudget nr. 9/2010.

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3-8).


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

18.11.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

14

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik