RAPORT Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 9/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon

  25.11.2010 - (0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

  Eelarvekomisjon
  Raportöör: László Surján

  Menetlus : 2010/2238(BUD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0341/2010
  Esitatud tekstid :
  A7-0341/2010
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 9/2010 projekti kohta, III jagu – Komisjon

  (0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

  –   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[1] eriti selle artikleid 37 ja 38;

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2009[2];

  –   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3];

  –   võttes arvesse komisjoni 13. oktoobril 2010. aastal esitatud Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 9/2010 esialgset projekti (KOM(2010)0577);

  –   võttes arvesse nõukogu ... 2010. aasta seisukohta paranduseelarve nr 9/2010 projekti kohta (0000/2010 – C7-0000/2010);

  –   võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e;

  –   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0341/2010),

  A. arvestades, et 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 9/2010 projekt hõlmab järgmisi punkte:

  –   Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine 66,9 miljoni euro ulatuses kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena seoses Portugali Madeira saart kahjustanud maalihete ja raskete üleujutustega ning tormi Xynthia tagajärgedega Prantsusmaal;

  –   vastav maksete assigneeringute vähendamine 66,9 miljoni euro ulatuses eelarvereal 06 04 14 03 – Majanduse taastamist toetavad energiasektori projektid – Avamere-energiavõrkude süsteem Euroopas;

  B.  arvestades, et paranduseelarve nr 9/2010 projekti eesmärk on ametlikult korrigeerida 2010. aasta eelarvet,

  1.  võtab paranduseelarve nr 9/2010 projekti teadmiseks;

  2.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 9/2010 projekti kohta muutmata kujul heaks ning teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr x/2010 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas,

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [2]  ELT L 64, 12.3.2010.
  • [3]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

  SELETUSKIRI

  Vastavalt finantsmääruse artikli 37 lõikele 1 võib komisjon esitada paranduseelarve projekte, kui ilmnevad „vältimatud, erandlikud või ettenägematud asjaolud”.

  Paranduseelarve nr 9/2010 projekti erinevate punktidega seoses teeb raportöör järgmised märkused.

  1. ELi solidaarsusfondi kasutuselevõtmine

  Komisjon teeb ettepaneku võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond Portugali ja Prantsusmaa toetuseks, lähtudes 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktist 26. Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on solidaarsusfondi kasutamise ülemmäär 1 miljard eurot aastas.

  Fondist abi saamise tingimused on üksikasjalikult kindlaks määratud kõnealuses dokumendis ja nõukogu määruses (EÜ) nr 2012/2002[1] Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta. Oluline on märkida, et fondi eesmärk ei ole eraisikutele tekitatud kahju hüvitamine, vaid infrastruktuuri taastamine ja refinantseerimiseks vajalike vahendite eraldamine.

  2010. aastal on komisjon esitanud solidaarsusfondi kasutamiseks ainult ühe ettepaneku, nimelt 24. septembri 2010. aasta ettepaneku võtta kasutusele 13,02 miljonit eurot seoses Iirimaad 2009. aasta novembris tabanud suurte üleujutustega (KOM(2010)0534).

  Portugali ametiasutused hindasid otseste kahjude kogusummaks 1 080 miljardit eurot. See moodustab 0,68% Portugali kogurahvatulust. Kuna otsese kahju hinnanguline kogusumma ületab solidaarsusfondi kasutuselevõtmise künnist, mis on Portugali puhul 0,6% kogurahvatulust, siis vastab katastroof solidaarsusfondi kasutuselevõtmist reguleeriva määruse (EÜ) nr 2012/2002 kohasele suure loodusõnnetuse määratlusele ning kuulub seega antud määruse kohaldamisalasse.

  Prantsusmaa ametiasutused hindavad loodusõnnetusest tekkinud otseste kahjude kogusummaks 1 425,43 miljonit eurot. Kõnealune summa moodustab 41,12 % Prantsusmaa puhul 2010. aastal kohaldatavast tavalisest solidaarsusfondi kasutuselevõtu künnisest 3 466,57 miljonit eurot (s.o 3 miljardit eurot 2002. aasta hindades). Et antud juhul jääb kahjude kogusumma alla tavalist künnist, hindas komisjon taotlust määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 2 lõike 2 viimases lõigus esitatud erakorralise looduskatastroofi kriteeriumi alusel. Nende kriteeriumite kohaselt võib piirkonnale fondist erakorraliselt abi anda, kui kõnealune piirkond on kannatanud erakorralise katastroofi, eeskätt loodusõnnetuse tõttu, mis on tõsiselt ja püsivalt mõjutanud elanikkonna valdava osa elutingimusi ja piirkonna majanduslikku stabiilsust.

  Otsust fondi kasutuselevõtmise kohta käsitletakse paralleelselt esitatavas raporti projektis, milles soovitatakse asjaomane otsus heaks kiita. Paranduseelarve projekt on vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 põhiotsusega kooskõlas.

  2. Rahastamine

  Komisjon kontrollis, kas mõlemad taotlused vastavad määruses (EÜ) nr 2012/2002 sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumitele, ja esitas ettepaneku võtta Euroopa Liidu Solidaarsusfond kasutusele summas 31 255 790 eurot Portugali jaoks (Madeira üleujutus) ning 35 635 750 eurot Prantsusmaa jaoks (torm Xynthia), mis teeb kogusummaks 66 891 540 eurot kulukohustuste assigneeringutena ja maksete assigneeringutena. Ettepaneku kohaselt paigutataks maksete assigneeringud ümber eelarverealt 06 04 14 03 – Majanduse taastamist toetavad energiasektori projektid – Avamere-energiavõrkude süsteem Euroopas.

  See hüvitise summa jätab vähemalt 92 % Euroopa Liidu solidaarsusfondist abi andmiseks ülejäänud aasta jooksul.

  Seega tegi komisjon paranduseelarve nr 9/2010 projektis järgmise ettepaneku:

  Arvnäitajad – Solidaarsusfond

  Artikkel Punkt

  Rubriik

  FF

  Eelarve 2010

  Paranduseelarve nr 9

  Uus summa

  CA

  PA

  CA

  PA

  CA

  PA

  13 06

  Solidaarsusfond

   

   

   

   

   

   

   

  13 06 01

  Euroopa Liidu solidaarsusfond – Liikmesriigid

  3.2

  13 022 500

  13 022 500

  66 891 540

  66 891 540

  79 914 040

  79 914 040

   

  Artikkel 13 06 01

   

  13 022 500

  13 022 500

  66 891 540

  66 891 540

  79 914 040

  79 914 040

  Jaotis Peatükk Artikkel Punkt

  Rubriik

  FF

  Eelarve 2010. http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

  Paranduseelarve nr 9/2010 projekt

  Uus summa

  Kulukohustused

  Maksed

  Kulukohustused

  Maksed

  Kulukohustused

  Maksed

  06 04

  Tavapärased ja taastuvad energiaallikad

   

   

   

   

   

   

   

  06 04 14 03

  Majanduse elavdamist toetavad energeetikaprojektid — Avamere tuulepargid Euroopas

  1.1

  280 900 000

  253 583 000

   

  -66 891 540

  280 900 000

  186 691 460

  Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku vastavalt vähendada assigneeringuid eelarverealt 06 04 14 03: Majanduse taastamist toetavad energiasektori projektid – Avamere-energiavõrkude süsteem Euroopas.

  Raportöör teeb seega ettepaneku kõnealune paranduseelarve nr 9/2010 projekt heaks kiita.

  • [1]  Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu solidaarsusfondi loomise kohta (EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3–8).

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  18.11.2010

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  14

  1

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz