JELENTÉS az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 9/2010/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság

  25.11.2010 - (0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

  Költségvetési Bizottság
  Előadó: László Surján

  Eljárás : 2010/2238(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0341/2010
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0341/2010
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 9/2010/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről, III. szakasz – Bizottság

  (0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 37. és 38. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009. december 17-én fogadtak el véglegesen[2],

  –   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[3],

  –   tekintettel a Bizottság által 2010. október 13-án előterjesztett, az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetére (COM(2010)0577),

  –   tekintettel a Tanács által 2010. …-án/-én megállapított, 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetre (0000/2010 – C7‑0000/2010),

  –   tekintettel eljárási szabályzatának 75b. és 75e. cikkére,

  –   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0341/2010),

  A. mivel a 2010-es általános költségvetésre vonatkozó 9/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet az alábbi elemeket tartalmazza:

  –   az EU Szolidaritási Alapjának 66,9 millió EUR értékben történő igénybevétele a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban a portugál Madeira szigetén bekövetkezett földcsuszamlások és súlyos áradások, valamint a franciaországi Xynthia vihar okozta károkra vonatkozóan,

  –   a kifizetési előirányzatok ennek megfelelő, 66,9 millió euró összegű csökkentése a 06 04 14 03 (Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Az európai tengeri szélerőmű-hálózatok rendszere) költségvetési sorból,

  B.  mivel a 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési módosításoknak az előírások szerinti belefoglalása a 2010. évi költségvetésbe,

  1.  tudomásul veszi a 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

  2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, és utasítja elnökét, hogy nyilvánítsa véglegesen elfogadottnak az x/2010. számú költségvetés-módosítást, valamint gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
  • [2]  HL L 64., 2010.3.12., . o.
  • [3]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

  INDOKOLÁS

  A költségvetési rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint a Bizottság költségvetés-módosítási tervezeteket terjeszthet elő, ha „elkerülhetetlen, kivételes vagy előre nem látható körülmények” merülnek fel.

  A 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet különböző pontjait illetően az előadó az alábbi megjegyzéseket teszi:

  1. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele

  A Bizottság javasolja az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontja alapján történő igénybevételét Portugália és Franciaország javára. Az intézményközi megállapodás a Szolidaritási Alap felhasználását évi 1 milliárd eurós felső határig engedélyezi.

  Az alapból nyújtott támogatásra való jogosultság részletes feltételeit e dokumentum és az EU Szolidaritási Alapját létrehozó 2012/2002/EK tanácsi rendelet[1] tartalmazza részletesen. Fontos megállapítani, hogy az alap refinanszírozási eszközként szolgál, és célja nem a magánszemélyeknél felmerülő károk megtérítése, hanem az infrastruktúra helyreállítása.

  2010-ben a Bizottság ez idáig egy javaslatot nyújtott be a Szolidaritási Alap igénybevételére (2010. szeptember 24-i javaslat), amely 13,02 millió eurónak a 2009 novemberében Írországot sújtó súlyos árvizek következtében történő igénybevételére vonatkozik (COM(2010)0534).

  A portugál hatóságok a teljes közvetlen kárt 1,080 milliárd euróra becsülték. Ez az összeg Portugália bruttó nemzeti jövedelme 0,68%-ának felel meg. Mivel a becsült teljes közvetlen károk meghaladják a GNI 0,6%-ában meghatározott küszöbértéket, amely Portugália esetében a Szolidaritási Alap igénybevételének feltétele, a katasztrófa „jelentős természeti katasztrófának” minősül a Szolidaritási Alap igénybevételének feltételeit meghatározó 2012/2002/EK rendelet alapján, és így a rendelet fő alkalmazási körébe tartozik.

  A francia hatóságok a közvetlenül a katasztrófa által okozott károkat összesen 1 425,43 millió euróra becsülik. Ez az összeg a Franciaország esetében a Szolidaritási Alap igénybevételének lehetőségére vonatkozó 3 466,57 milliós 2010-es normál küszöbérték 41,12%-a (amely 2002-es árakon 3 milliárd euró). Mivel ebben az esetben a károk mértéke nem haladja meg a normál küszöbértéket, a Bizottság a kérelmet a 2012/2002/EK rendelet 2. cikke (2) bekezdésének utolsó albekezdésében foglalt, az adott „régiót [érintő] rendkívüli [...] katasztrófára” vonatkozó kritérium alapján vizsgálta meg. E feltétel alapján egy régió kivételes esetben részesülhet az Alapból származó támogatásban, ha a régiót rendkívüli, elsősorban természeti, lakossága nagyobb részére ható, a régió életkörülményeire és gazdasági stabilitására nézve súlyos és tartós következményekkel járó katasztrófa éri.

  Ezzel párhuzamosan az igénybevételre vonatkozó határozattal egy másik jelentéstervezet is foglalkozik, amely jóváhagyja a döntést. Ez a költségvetés-módosítási tervezet kapcsolódik a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjának megfelelő, alapul szolgáló határozathoz.

  2. Finanszírozás

  Miután megbizonyosodott arról, hogy mindkét kérelem megfelel a 2012/2002/EK tanácsi rendeletben megfogalmazott jogosultsági követelményeknek, a Bizottság az EU Szolidaritási Alapjából Portugália esetében 31 255 790 euró (madeirai árvíz), Franciaország esetében pedig 35 635 750 euró (Xynthia vihar), azaz összesen 66 891 540 euró összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat igénybevételét javasolta az 1 milliárd eurós keretből. A Bizottság a kifizetési előirányzatoknak megfelelő összeg átcsoportosítását a 06 04 14 03: (Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Az európai tengeri szélerőmű-hálózatok rendszere) költségvetési sorból javasolja.

  Ez a kárpótlásra szánt összeg lehetővé teszi, hogy az év fennmaradó részében az Európai Unió Szolidaritási Alapja eszközeinek legalább 92 %-a továbbra is rendelkezésre álljon.

  Ennek megfelelően a 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetben a Bizottság az alábbiakat javasolja:

  Adatok – Szolidaritási Alap

  Jogcím-csoport Jogcím

  Megnevezés

  PK

  2010. évi költségvetés

  9. számú költségvetés-módosítás

  Új összeg

  Kötelezettségvállalási elõirányzatok

  Kifizetési előirányzatok

  Kötelezettségvállalási előirányzatok

  Kifizetési előirányzatok

  Kötelezettségvállalási előirányzatok

  Kifizetési előirányzatok

  13 06

  Szolidaritási Alap

   

   

   

   

   

   

   

  13 06 01

  Az Európai Unió Szolidaritási Alapja – Tagállamok

  3.2

  13 022 500

  13 022 500

  66 891 540

  66 891 540

  79 914 040

  79 914 040

   

  13 06 01 jogcímcsoport

   

  13 022 500

  13 022 500

  66 891 540

  66 891 540

  79 914 040

  79 914 040

  Cím, Alcím, Jogcímcsoport, Jogcím

  Megnevezés

  PK

  Költségvetés 2010http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

  9/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet

  Új összeg

  Kötelezettségvállalások

  Kifizetések

  Kötelezettségvállalások

  Kifizetések

  Kötelezettségvállalások

  Kifizetések

  06 04

  Hagyományos és megújuló energiák

   

   

   

   

   

   

   

  06 04 14 03

  Energiaügyi projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Európai tengeri szélerőmű-hálózati rendszer

  1.1

  280 900 000

  253 583 000

   

  -66 891 540

  280 900 000

  186 691 460

  Az Európai Bizottság a 06 04 14 03 (Energiaágazatbeli projektek a gazdasági fellendülés támogatására – Az európai tengeri szélerőmű-hálózatok rendszere) költségvetési sor kifizetési előirányzatainak megfelelő összegű csökkentését javasolja.

  Az előadó ezért a javasolt 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet elfogadását javasolja.

  • [1]  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendelet (HL L 311., 2002.11.14., 3–8. o.).

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  18.11.2010

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  14

  1

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz