Pranešimas - A7-0341/2010Pranešimas
A7-0341/2010

PRANEŠIMAS dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 9/2010, III skirsnis – Komisija

25.11.2010 - (0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: László Surján

Procedūra : 2010/2238(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0341/2010
Pateikti tekstai :
A7-0341/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 9/2010, III skirsnis – Komisija

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2009 m. gruodžio 17 d.[2],

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3],

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 9/2010, kurį Komisija pateikė 2010 m. spalio 13 d. (COM(2010)0577),

–   atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto projektą Nr. 9/2010, kurį Taryba sudarė 2010 metais (0000/2010 – C7‑0000/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 b ir 75 e straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0341/2010),

A. kadangi 2010 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto projekte Nr. 9/2010 numatoma:

–   mobilizuoti 66,9 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą iš ES solidarumo fondo dėl nuošliaužų ir didžiulio potvynio Madeiros saloje (Portugalija) ir uragano „Ksintija“ (Prancūzija) sukeltų padarinių,

–   atitinkamai 66,9 mln. EUR sumažinti mokėjimų asignavimų, įrašytų į 06 04 14 03  biudžeto eilutę „Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti – Europos jūrų vėjo energijos tinklų sistema“,

B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projektą siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2010 m. biudžetą,

1.  atkreipia dėmesį į Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projektą;

2.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. x/2010 buvo galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [2]  OL L 64, 2010 3 12.
  • [3]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal Finansinio reglamento 37 straipsnio 1 dalį Komisija gali pateikti taisomųjų biudžetų projektus, jei esama neišvengiamų, išimtinių ar nenumatytų aplinkybių.

Pranešėjas pateikė šias pastabas dėl įvairių Taisomojo biudžeto projekto Nr. 9/2010 aspektų:

1. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas

Komisija, atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (TIS) 26 punktą, siūlo iš Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų teikti finansinę pagalbą Portugalijai ir Prancūzijai. TIS numatyta galimybė mobilizuoti Solidarumo fondo lėšas neviršijant metinės viršutinės 1 mlrd. eurų ribos.

Atitikties reikalavimų fondo lėšoms gauti sąlygos išsamiai išdėstytos čia ir Tarybos reglamente Nr. 2012/2002[1], pagal kurį įsteigiamas ESSF. Svarbu pažymėti, kad fondas įsteigtas siekiant ne kompensuoti privatiems asmenims padarytą žalą, bet atkurti infrastruktūrą; tai yra refinansavimo priemonė.

Nuo 2010 m. pradžios Komisija pateikė tik vieną siūlymą dėl 13,02 mln. eurų sumos panaudojimo iš Solidarumo fondo po didžiulių potvynių Airijoje 2009 m. lapkričio mėnesį; prašymas pateiktas 2010 m. rugsėjo 24 d. (COM(2010)0534).

Bendrą tiesioginę žalą Portugalijos valdžios institucijos įvertino 1 080 mlrd. EUR. Ši suma sudaro 0,68 proc. Portugalijos bendrųjų nacionalinių pajamų. Kadangi bendra tiesioginės žalos suma yra didesnė už nustatytą 0,6 proc. bendrųjų nacionalinių pajamų ribą, kuri taikoma Portugalijai norint panaudoti Solidarumo fondo lėšas, stichinė nelaimė priskiriama didžiosioms stichinėms nelaimėms pagal Reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, kuriame nustatomos Fondo lėšų panaudojimo sąlygos, ir priklauso pagrindinei šio reglamento taikymo sričiai.

Bendrą tiesioginę stichinės nelaimės žalą Prancūzijos valdžios institucijos įvertino 1 425,43 mln. EUR. Ši suma sudaro 41,12 proc. Prancūzijai 2010 m. nustatytos įprastinės 3 466,57 mln. EUR ribos (t. y. 3 mlrd. EUR 2002 m. kainomis), kuri taikoma norint panaudoti Solidarumo fondo lėšas. Kadangi šiuo atveju bendra žalos suma mažesnė nei įprastinė riba, Komisija išnagrinėjo paraišką remdamasi vadinamuoju ypatingos nelaimės regione kriterijumi, nurodytu Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 2 straipsnio 2 dalies paskutinėje pastraipoje. Pagal šį kriterijų regionas gali iškirtinai naudotis Fondo pagalba, jei nukentėjo nuo ypatingos nelaimės, dažniausiai nuo stichinės, kuri padarė žalos daugumai jo gyventojų ir kurios padariniai labai dideli ir ilgai atsilieps gyvenimo sąlygoms regione bei jo ekonominiam stabilumui.

Apie sprendimą mobilizuoti fondo lėšas kalbama kartu pateikiamame pranešimo projekte, kuriame rekomenduojama patvirtinti šį sprendimą. Šis taisomojo biudžeto projektas parengtas priėmus pagrindinį sprendimą pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 26 straipsnio nuostatas.

2. Finansavimas

Komisija, patvirtinusi, kad abi paraiškos atitinka Tarybos reglamente (EB) Nr.°2012/2002 nustatytus tinkamumo kriterijus, pasiūlė iš Solidarumo fondo panaudoti 31 255 790 eurų Portugalijai (Madeiros potvyniai) ir 35 635 750 eurų Prancūzijai (uraganas „Ksintija“) remti, iš viso 66 891 540 eurų sumą, kuri sudarys dalį didžiausios numatytos 1 000 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumos. Siūloma atitinkamą mokėjimų asignavimų sumą perkelti iš 06 04 14 03 biudžeto eilutės: „Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti. Europos jūrų vėjo energijos tinklų sistema“.

Išmokėjus šią kompensaciją, liks ne mažiau kaip 92 proc. Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų, kurias bus galima skirti likusiu metų laikotarpiu.

Taigi, Komisija TBP Nr. 9/2010 siūlo skirti šias sumas:

Sumos. Solidarumo fondas

Straipsnis. Punktas

Išlaidų kategorija

FF

2010 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 9

Nauja suma

CA

PA

CA

PA

CA

PA

13 06

Solidarumo fondas

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Europos Sąjungos solidarumo fondas. Valstybės narės

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Biudžeto eilutė 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Antraštinė dalis Skyrius Straipsnis Punktas

Išlaidų kategorija

FF

2010 m. Biudžetas http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Taisomojo biudžeto Nr. 9/2010 projektas

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

06 04

Tradiciniai ir atsinaujinantieji energijos ištekliai

 

 

 

 

 

 

 

06 04 14 03

Energetikos projektai ekonomikos atgaivinimui remti – Europos jūrų vėjo energijos tinklų sistema

1.1

280 900 000

253 583 000

 

-66 891 540

280 900 000

186 691 460

Europos Komisija pasiūlė atitinkamai sumažinti mokėjimų asignavimų, įrašytų į 06 04 14 03 biudžeto eilutę: „Energetikos projektai ekonomikos gaivinimui remti. Europos jūrų vėjo energijos tinklų sistema“.

Taigi pranešėja siūlo priimti pateiktą Taisomojo biudžeto projektą Nr. 9/2010.

  • [1]  2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantis Europos Sąjungos solidarumo fondą (OL L 311, 2002 11 14, p. 3-8).

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.11.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

14

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz