Procedure : 2010/2238(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0341/2010

Ingediende teksten :

A7-0341/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 14/12/2010 - 9.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0454

VERSLAG     
PDF 143kWORD 80k
25.11.2010
PE 450.937v02-00 A7-0341/2010

over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling III – Commissie

(0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Begrotingscommissie

Rapporteur: László Surján

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, afdeling III – Commissie

(0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Het Europees Parlement,

–   gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name artikel 314 daarvan, alsmede het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met name artikel 106 bis daarvan,

–   gezien Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(1), en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

–   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, definitief vastgesteld op 17 december 2009(2),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer(3),

–   gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, ingediend door de Commissie op 13 oktober 2010 (COM(2010)0577),

–   gezien het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010, opgesteld door de Raad op ... 2010 (0000/2010 – C7‑0000/2010),

–   gelet op de artikelen 75 ter en 75 sexies van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7‑0341/2010),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 voor de algemene begroting 2010 betrekking heeft op:

– beschikbaarstelling van 66,9 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en betalingskredieten uit het Solidariteitsfonds van de EU in verband met de gevolgen van de aardverschuivingen en ernstige overstromingen op Madeira (Portugal) en de gevolgen van de storm Xynthia in Frankrijk,

– een daarmee overeenstemmende vermindering van 66,9 miljoen EUR van de betalingskredieten in begrotingslijn 06 04 14 03: Energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel – Europees netwerk voor offshore-windenergie,

B.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 tot doel heeft deze budgettaire aanpassing formeel te integreren in de begroting 2010,

1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010;

2.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 zoals ingediend en verzoekt zijn Voorzitter te verklaren dat gewijzigde begroting nr. x/2010 definitief is vastgesteld en te zorgen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1)

PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.

(2)

PB L 64 van 12.3.2010.

(3)

PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.


TOELICHTING

Overeenkomstig artikel 37, lid 1, van het Financieel Reglement kan de Commissie in geval van “onvermijdbare, uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden” ontwerpen van gewijzigde begroting indienen.

Wat de verschillende punten van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 betreft, heeft de rapporteur volgende opmerkingen:

1. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU

De Commissie stelt op grond van punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer voor om middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU beschikbaar te stellen voor Portugal en Frankrijk. Het Interinstitutioneel Akkoord voorziet in de mogelijkheid om het Solidariteitsfonds aan te spreken binnen een jaarlijks maximumbedrag van 1 miljard EUR.

In het Interinstitutioneel Akkoord en in Verordening nr. 2012/2002 van de Raad houdende oprichting van het Solidariteitsfonds van de EU(1) wordt bepaald onder welke voorwaarden middelen uit het fonds beschikbaar kunnen worden gesteld. Er dient te worden opgemerkt dat het fonds niet tot doel heeft te voorzien in de vergoeding van particuliere schade. Het wordt aangewend om infrastructuur te herstellen en als middel voor herfinanciering.

In 2010 heeft de Commissie tot dusver slechts één voorstel tot beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds ingediend, namelijk een voorstel van 24 september 2010 om 13,02 miljoen EUR beschikbaar te stellen naar aanleiding van de zware overstromingen in Ierland in november 2009 (COM(2010)0534).

De Portugese autoriteiten hebben de totale directe schade op 1 080 miljoen EUR geraamd. Dit bedrag komt overeen met 0,68% van het bruto nationaal inkomen (bni) van Portugal. Aangezien de totale directe schade de drempel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds die op Portugal van toepassing is, namelijk 0,6% van het bni, overschrijdt, kan de ramp overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2012/2002, waarin de voorwaarden voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds worden vastgesteld, als “grote natuurramp” worden aangemerkt en valt zij dus onder het voornaamste toepassingsgebied van de verordening.

De Franse autoriteiten hebben de totale directe schade als gevolg van de ramp op 1 425,43 miljoen EUR geraamd. Dit bedrag komt overeen met 41,12 % van de normale drempel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds die in 2010 voor Frankrijk van toepassing is, namelijk 3 466,57 miljoen EUR (3 miljard EUR in prijzen van 2002). Omdat de totale schade in dit geval onder de normale drempel blijft, heeft de Commissie de aanvraag getoetst aan het criterium van de zogenoemde “buitengewone regionale ramp”, dat is vastgesteld in artikel 2, lid 2, laatste alinea, van Verordening (EG) nr. 2012/2002. Volgens dit criterium kan ook een regio die is getroffen door een buitengewone ramp, vooral een natuurramp, die het grootste deel van de bevolking treft en ernstige en langdurige gevolgen voor de levensomstandigheden en de macro-economische stabiliteit van de regio heeft, uitzonderlijk steun uit het fonds krijgen.

Het besluit over de beschikbaarstelling wordt behandeld in een parallel ontwerpverslag waarin wordt aanbevolen het besluit goed te keuren. Dit ontwerp van gewijzigde begroting volgt op het basisbesluit overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006.

2. Financiering

Na te hebben geverifieerd dat beide aanvragen voldoen aan de subsidiabiliteitscriteria van Verordening (EG) nr. 2012/2002 heeft de Commissie voorgesteld een bedrag van 31 255 790 EUR uit het Solidariteitsfonds beschikbaar te stellen voor Portugal (overstromingen op Madeira) en 35 635 750 EUR voor Frankrijk (storm Xynthia), d.w.z. een totaal bedrag van 66 891 540 EUR op een maximum van 1 miljard EUR aan vastleggingskredieten en betalingskredieten. Er wordt voorgesteld om de overeenkomstige betalingskredieten te herschikken uit begrotingslijn 06 04 14 03: Energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel – Europees netwerk voor offshore-windenergie.

Gezien het bedrag van de schadeloosstelling zal nog minstens 92% van het Solidariteitsfonds beschikbaar blijven voor toewijzing tijdens de rest van het jaar.

Bijgevolg heeft de Commissie in het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 het volgende voorstel geformuleerd:

Cijfers–- Solidariteitsfonds

Artikel Post

Begrotingsplaats

MFK

Begroting 2010

GB nr.9

Nieuw bedrag

VK

BK

VK

BK

VK

BK

13 06

Solidariteitsfonds

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Solidariteitsfonds van de Europese Unie – Lidstaten

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Artikel 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

TitelHoofd–stuk

Artikel

Post

 

Omschrijving

MFK

Begroting 2010 http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010

Nieuw bedrag

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

06 04

Conventionele en duurzame energiebronnen

 

 

 

 

 

 

 

06 04 14 03

Energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel — Europees netwerk voor offshore-windenergie

1.1

280 900 000

253 583 000

 

-66 891 540

280 900 000

186 691 460

De Commissie heeft voorgesteld de betalingskredieten in begrotingslijn 06 04 14 03: Energieprojecten ter ondersteuning van het economisch herstel – Europees netwerk voor offshore-windenergie overeenkomstig te verminderen.

De rapporteur stelt voor het voorgestelde ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9/2010 goed te keuren.

(1)

Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002, tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (PB L 311 van 14.11.2002, blz. 3).


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

18.11.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

14

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz

Juridische mededeling - Privacybeleid