RAPORT referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia

25.11.2010 - (0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: László Surján

Procedură : 2010/2238(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0341/2010
Texte depuse :
A7-0341/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, secțiunea III – Comisia

(0000/2010 – C7-0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 314, precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene[1], în special articolele 37 și 38,

–   având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, adoptat definitiv la 17 decembrie 2009[2],

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[3],

–   având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, prezentat de Comisie la 13 octombrie 2010 (COM(2010)0577),

–   având în vedere poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010, adoptată de Consiliu la … 2010 (0000/2010 – C7‑0000/2010),

–   având în vedere articolele 75b și 75e din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0341/2010),

A. întrucât proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 la bugetul general 2010 vizează următoarele aspecte:

–   mobilizarea unei sume de 66,9 milioane EUR din Fondul de solidaritate al UE în credite de angajament și de plată în legătură cu consecințele alunecărilor de teren și ale inundațiilor grave care au avut loc pe insula Madeira, Portugalia, și consecințele furtunii Xynthia din Franța;

–   reducerea corespunzătoare cu 66,9 milioane EUR a creditelor de plată de la linia bugetară 06 04 14 03 - Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice - Rețeaua europeană de energie eoliană offshore;

B.  întrucât scopul proiectului de buget rectificativ nr. 9/2010 este de a înscrie oficial această ajustare în bugetul 2010;

1.  ia act de proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010;

2.  aprobă poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 fără modificări și încredințează Președintelui sarcina de a constata adoptarea definitivă a bugetului rectificativ nr. x/2010 și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
  • [2]  JO L 64, 12.3.2010.
  • [3]  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul financiar, Comisia poate prezenta proiecte de bugete rectificative „în cazul unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute”.

În ceea ce privește diversele puncte ale proiectului de buget rectificativ nr. 9/2010, raportorul are următoarele comentarii:

1. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene

Comisia propune mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în favoarea Portugaliei și a Franței în temeiul punctului 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII). AII permite mobilizarea Fondului de solidaritate în limita plafonului anual de 1 miliard EUR.

Condițiile de eligibilitate privind fondul sunt expuse în detaliu aici și în Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a FSUE[1]. Este important de remarcat că obiectivul fondului nu este acordarea de compensații pentru daune private, ci repararea infrastructurii, iar fondul reprezintă un instrument de refinanțare.

Până în prezent în 2010, Comisia a prezentat o singură propunere de mobilizare a Fondului de solidaritate: propunerea din 24 septembrie 2010 de mobilizare a sumei de 13,02 milioane EUR ca urmare a inundațiilor grave care au avut loc în Irlanda în noiembrie 2009 (COM(2010)0534).

Autoritățile portugheze estimează daunele directe totale la 1 080 de miliarde EUR. Această sumă reprezintă 0,68 % din venitul național brut al Portugaliei. Deoarece daunele directe totale estimate depășesc pragul de 0,6% din VNB aplicabil Portugaliei pentru mobilizarea Fondului de solidaritate, catastrofa poate fi considerată o „catastrofă naturală majoră” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 care stabilește condițiile pentru mobilizarea Fondului de solidaritate și se încadrează astfel în sfera principală de aplicare a regulamentului.

Autoritățile franceze estimează daunele directe totale cauzate de catastrofă la 1 425,43 milioane EUR. Această sumă reprezintă 41,12 % din pragul normal aplicabil Franței pentru mobilizarea Fondului de solidaritate în 2010, care este de 3 466,57 milioane EUR (echivalentul a 3 miliarde EUR la prețurile din 2002). Deoarece în acest caz daunele totale se înscriu sub pragul normal, cererea a fost analizată de Comisie în temeiul așa-numitului criteriu al „catastrofelor regionale ieșite din comun” prevăzut la articolul 2 alineatul (2) ultimul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2012/2001. Conform acestui criteriu, o anumită regiune poate beneficia de asistență din acest fond în cazul în care a fost atinsă de o catastrofă ieșită din comun, în principal naturală, care a afectat majoritatea populației și a avut repercusiuni grave și durabile asupra condițiilor de viață și a stabilității economice a regiunii.

Decizia de mobilizare face obiectul unui proiect de raport paralel, care recomandă aprobarea deciziei. Prezentul proiect de buget rectificativ urmează decizia de bază, în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

2. Finanțarea

După ce a verificat că ambele cereri respectă criteriile de eligibilitate din Regulamentul (CE) nr. 2012/2002, Comisia a propus mobilizarea din Fondul de solidaritate a sumei de 31 255 790 EUR pentru Portugalia (inundațiile din Madeira) și a sumei de 35 635 750 EUR pentru Franța (furtuna Xynthia), ceea ce reprezintă o sumă totală de 66 891 540 EUR din plafonul de 1 000 de milioane EUR în credite de angajament și de plată. Se propune transferarea creditelor de plată corespondente de la linia bugetară 06 04 14 03: Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice - Rețeaua europeană de energie eoliană offshore.

În urma vărsării compensației, va rămâne disponibil pentru alocare în restul exercițiului un procentaj de cel puțin 92% din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene.

Prin urmare, proiectul de buget rectificativ nr. 9/2010 al Comisiei include următoarea propunere:

Cifre - Fondul de solidaritate

Articolul Postul

Denumire

CF

Buget 2010

Buget rectificativ nr. 9

Sumă nouă

CA

PA

CA

PA

CA

PA

13 06

Fondul de solidaritate

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene — state membre

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

articolul 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Titlu Capitol Articol Post

Denumire

CF

Buget 2010

http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Proiect de buget rectificativ nr. 9/2010

Sumă nouă

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

06 04

Surse convenționale și regenerabile de energie

 

 

 

 

 

 

 

06 04 14 03

Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice - rețeaua europeană de energie eoliană offshore

1.1

280 900 000

253 583 000

 

-66 891 540

280 900 000

186 691 460

Comisia Europeană a propus reducerea corespunzătoare a creditelor de plată de la linia bugetară 06 04 14 03: Proiecte energetice pentru sprijinirea redresării economice - Rețeaua europeană de energie eoliană offshore.

În concluzie, raportorul propune acceptarea proiectului de buget rectificativ nr. 9/2010 propus.

  • [1]  Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (JO L 311, 14.11.2002, p. 3-8).

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

18.11.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz