SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia

25.11.2010 - (0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: László Surján

Postup : 2010/2238(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0341/2010
Predkladané texty :
A7-0341/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2010 na rozpočtový rok 2010, oddiel III – Komisia

(0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2009[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2010 na rozpočtový rok 2010, ktorý Komisia predložila 13. októbra 2010 (KOM(2010)0577),

–   so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010, ktorú Rada zostavila ... 2010 (0000/2010 – C7‑0000/2010)

–   so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0341/2010),

A. keďže návrh opravného rozpočtu č. 9/2010 k všeobecnému rozpočtu na rok 2010 zahŕňa tieto body:

–   mobilizáciu Fondu solidarity EÚ v sume 66,9 mil. EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v súvislosti s následkami zosuvov pôdy a ničivých záplav na portugalskom ostrove Madeira a s následkami búrky Xyntia vo Francúzsku,

–   zodpovedajúce zníženie platobných rozpočtových prostriedkov v riadku 06 04 14 03 – Projekty v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove – Európska sieť využívania veternej energie na mori o 66,9 milióna EUR,

B.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2010,

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 9/2010;

2.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 bezo zmien a doplnení a poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. x/2010 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Podľa článku 37 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách môže Komisia predložiť návrhy opravných rozpočtov v prípade nevyhnutných, výnimočných alebo nepredvídaných okolností.

V súvislosti s jednotlivými bodmi návrhu opravného rozpočtu č. 9/2010 má spravodajca tieto pripomienky:

1. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ

Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity Európskej únie v prospech Portugalska a Francúzska na základe bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (MID). MID umožňuje mobilizáciu fondu solidarity v rámci ročného stropu vo výške 1 miliardy EUR.

Podmienky oprávnenosti na čerpanie fondu sú podrobne uvedené v uvedenom bode, ako aj v nariadení Rady č. 2012/2002[1], ktorým sa zriaďuje FSEÚ. Treba podotknúť, že cieľom fondu nie je náhrada súkromných škôd, ale obnova infraštruktúry, pričom fond je nástrojom refinancovania.

V roku 2010 Komisia predložila zatiaľ len jeden návrh na mobilizáciu fondu solidarity, a to návrh z 24. septembra 2010 na mobilizáciu 13,02 milióna EUR po ničivých záplavách v Írsku v novembri 2009 (KOM(2010)0534).

Portugalské orgány odhadli celkové priame škody na 1 080 mil. EUR. Táto suma predstavuje 0,68 % hrubého národného dôchodku Portugalska. Keďže odhadované celkové priame škody prekračujú prahovú hodnotu 0,6 % HND platnú pre mobilizáciu fondu solidarity pre Portugalsko, katastrofa sa považuje za „veľkú prírodnú katastrofu“ v súlade s nariadením (ES) č. 2012/2002, v ktorom sa stanovujú podmienky mobilizácie fondu solidarity, a spadá tak pod hlavnú oblasť pôsobnosti nariadenia.

Francúzske orgány odhadujú celkové priame škody spôsobené katastrofou na 1 425,43 mil. EUR. Táto suma predstavuje 41,12 % bežnej prahovej hodnoty pre mobilizáciu fondu solidarity platnej pre Francúzsko v roku 2010 vo výške 3 466,57 mil. EUR (t. j. 3 mld. EUR v cenách roku 2002). Keďže celkové škody sú pod bežnou prahovou hodnotou, Komisia túto žiadosť preskúmala na základe kritéria tzv. „výnimočnej regionálnej katastrofy“, ktoré je uvedené v článku 2 ods. 2 poslednom pododseku nariadenia (ES) č. 2012/2002. Podľa tohto kritéria môže región výnimočne využiť pomoc z fondu v prípade, že bol postihnutý výnimočnou katastrofou, najmä prírodnou, ktorá postihla väčšiu časť jeho obyvateľstva, a má vážne a trvalé dôsledky pre životné podmienky a hospodársku stabilitu regiónu.

Rozhodnutie o mobilizácii je predmetom súbežného návrhu správy, v ktorom sa odporúča rozhodnutie schváliť. Tento návrh opravného rozpočtu nasleduje po základnom rozhodnutí podľa bodu 26 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

2. Financovanie

Po preskúmaní súladu oboch žiadosti s kvalifikačnými kritériami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 2012/2002 Komisia navrhla mobilizovať fond solidarity v sume 31 255 790 EUR pre Portugalsko (záplavy na Madeire) a v sume 35 635 750 EUR pre Francúzsko (búrka Xyntia), t. j. v celkovej sume 66 891 540 EUR v rámci stropu vo výške 1 miliardy EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch. Navrhuje sa presun zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov z rozpočtového riadka 06 04 14 03: Projekty v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove – Európska sieť využívania veternej energie na mori.

Pri tejto sume kompenzácie zostane najmenej 92 % prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie k dispozícii na pridelenie do konca roka.

V súlade s tým Komisia v NOR č. 9/2010 navrhla nasledovné:

Údaje – Fond solidarity

Článok Položka

Názov

FR

Rozpočet 2010

Opravný rozpočet č. 9/2010

Nová suma

VRP

PRP

VRP

PRP

VRP

PRP

13 06

Fond solidarity

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Fond solidarity Európskej únie – členské štáty

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Článok 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Hlava Kapitola Článok Položka

Názov

FR

Rozpočet 2010

Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

06 04

Tradičné a obnoviteľné energie

 

 

 

 

 

 

 

06 04 14 03

Projekty v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove – Európska sieť využívania veternej energie na mori

1.1

280 900 000

253 583 000

 

-66 891 540

280 900 000

186 691 460

Európska komisia navrhla zodpovedajúce zníženie platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku 06 04 14 03: Projekty v oblasti energetiky na pomoc hospodárskej obnove – Európska sieť využívania veternej energie na mori.

Spravodajca preto navrhuje prijať predložený návrh opravného rozpočtu č. 9/2010.

  • [1]  Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie (Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3 – 8).

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

18.11.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz