POROČILO o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2010 za proračunsko leto 2010, Oddelek III – Komisija

25.11.2010 - (0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Odbor za proračun
Poročevalec: László Surján

Postopek : 2010/2238(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0341/2010
Predložena besedila :
A7-0341/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 9/2010 za proračunsko leto 2010, Oddelek III – Komisija

(0000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2238(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 314 te pogodbe, v povezavi s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 106a te pogodbe,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti[1], zlasti členov 37 in 38,

–   ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kot je bil dokončno sprejet 17. decembra 2009[2],

–   ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju[3],

–   ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 9/2010 Evropske unije za proračunsko leto 2010, ki ga je Komisija predložila 13. oktobra 2010 (KOM(2010)0577),

–   ob upoštevanju stališča Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 9/2010, ki ga je Svet oblikoval ... 2010 (0000/2010 – C7-0000/2010),,

–   ob upoštevanju členov 75b in 75e svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0341/2010),

A. ker predlog spremembe proračuna št. 9/2010 za splošni proračun za leto 2010 zajema naslednje elemente:

–   uporabo sredstev Solidarnostnega sklada EU v znesku 66,9 milijonov EUR v obveznostih in plačilih za posledice plazov in hudih poplav na otoku Madeira (Portugalska) in nevihte Xynthia v Franciji,

–   ustrezno zmanjšanje plačil za znesek 66,9 milijonov EUR v vrstici 06 04 14 03 – Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – evropsko omrežje za pridobivanje vetrne energije na morju,

B.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 9/2010, da se prilagoditev proračuna uradno vključi v proračun za leto 2010,

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 9/2010;

2.  odobri nespremenjeno stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 9/2010 in naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je bila sprememba proračuna št. x/2010 dokončno sprejeta, ter poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
  • [2]  UL L 64, 12.3.2010
  • [3]  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

OBRAZLOŽITEV

V skladu s členom 37(1) finančne uredbe lahko Komisija predloži predlog spremembe proračuna, „če obstajajo neodložljive, izjemne ali nepredvidene okoliščine“.

Glede posameznih točk predloga spremembe proračuna št. 9/2010 ima poročevalec naslednje pripombe:

1. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU

Komisija predlaga uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za Portugalsko in Francijo na podlagi točke 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju. Medinstitucionalni sporazum dopušča uporabo sredstev tega sklada do letne zgornje meje v višini 1 milijarde EUR.

Pogoji upravičenosti do sredstev sklada so navedeni tu in v Uredbi Sveta št. 2012/2002[1] o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (EUSF). Treba je opozoriti, da sklad ni namenjen poplačilu zasebne škode, temveč popravilu infrastrukture in refinanciranju.

Komisija je v letu 2010 do sedaj predložila le en predlog za uporabo sredstev sklada in sicer v predlogu z dne 24. septembra 2010 za uporabo 13,02 milijona EUR po hudih poplavah na Irskem novembra leta 2009 (KOM(2010)0543).

Portugalski organi so skupno neposredno škodo ocenili na 1,080 milijarde EUR. Ta znesek predstavlja približno 0,68 % portugalskega bruto nacionalnega dohodka. Ker ocenjena skupna neposredna škoda presega prag 0,6 % BNP, ki za Portugalsko velja pri uporabi sredstev iz solidarnostnega sklada, se nesreča uvršča med „večje naravne nesreče” v skladu z Uredbo (ES) št. 2012/2002, ki določa pogoje za uporabo sredstev solidarnostnega sklada in tako spada v glavno področje uporabe te uredbe.

Francoski organi so skupno neposredno škodo ocenili na 1.425,43 milijona EUR. Ta znesek predstavlja 41,12 % običajnega praga za uporabo sredstev solidarnostnega sklada, ki velja za Francijo v letu 2010 in znaša 3.466,57 milijona EUR (in sicer 3 milijarde EUR v cenah iz leta 2002). Ker v tem primeru skupna škoda ne presega običajnega praga, je Komisija vlogo preučila na podlagi merila „neobičajne nesreče v regiji“, opredeljenega v zadnjem pododstavku člena 2(2) Uredbe (ES) št. 2012/2002. V skladu s tem merilom lahko regija izjemoma prejme pomoč iz sklada, kadar jo prizadene neobičajna nesreča, zlasti naravna, ki prizadene večji del prebivalstva ter ima resne in trajne posledice na življenjske pogoje in gospodarsko stabilnost regije.

Sklep o uporabi sredstev sklada je predmet vzporednega osnutka poročila, ki priporoča odobritev sklepa. Ta predlog spremembe proračuna sledi osnovnemu sklepu v skladu s točko 26 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

2. Financiranje

Po potrditvi, da obe vlogi izpolnjujeta merila za upravičenost iz Uredbe (ES) št. 2012/2002, je Komisija predlagala uporabo sredstev solidarnostnega sklada v znesku 31 255 790 EUR za Portugalsko (poplave na Madeiri) in 35 635 750 EUR za Francijo (nevihta Xynthia), skupaj 66 891 540 EUR odobritev za prevzem obveznosti in plačila v okviru zgornje meje 1 milijarde EUR. Ustrezna sredstva za plačila naj bi prerazporedili iz proračunske vrstice 06 04 14 03: Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – evropsko omrežje za pridobivanje vetrne energije na morju.

Po dodelitvi tega nadomestila bo v Solidarnostnem skladu EU ostalo 92 % sredstev, ki jih bo mogoče dodeliti do konca leta.

Tako je Komisija v predlogu spremembe proračuna št. 9/2010 predlagala naslednje:

Zneski – Solidarnostni sklad

Člen/postavka

Postavka

FO

Proračun 2010

Sprememba proračuna št. 9

Novi znesek

Odobrene obveznosti

Sredstva za plačila

Odobrene obveznosti

Sredstva za plačila

Odobrene obveznosti

Sredstva za plačila

13 06

Solidarnostni sklad

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01

Solidarnostni sklad Evropske unije – države članice

3.2

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

 

Člen 13 06 01

 

13 022 500

13 022 500

66 891 540

66 891 540

79 914 040

79 914 040

Naslov Poglavje Člen Postavka

Postavka

FO

Proračun 2010http://www.faz.net/s/Rub6F18BAF415B6420887CBEE496F217FEA/Doc~E3197FD1D61134AFB803177738920E9B1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Predlog spremembe proračuna št. 9/2010

Novi znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

06 04

Konvencionalna in obnovljiva energija

 

 

 

 

 

 

 

06 04 14 03

Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – evropsko omrežje za pridobivanje vetrne energije na morju.

1.1

280 900 000

253 583 000

 

-66 891 540

280 900 000

186 691 460

Evropska komisija je predlagala ustrezno zmanjšanje za plačila iz proračunske vrstice 06 04 14 03: Energetski projekti za podporo oživitvi gospodarstva – evropsko omrežje za pridobivanje vetrne energije na morju.

Poročevalec predlaga sprejetje predloga spremembe proračuna št. 9/2010.

  • [1]  Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije UL L 311, 14.11.2002, str. 3 do 8.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

18.11.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

14

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Lucas Hartong, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, László Surján, Derek Vaughan, Jacek Włosowicz