Postup : 2009/0098(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0342/2010

Předložené texty :

A7-0342/2010

Rozpravy :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.17
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0469

ZPRÁVA     ***I
PDF 603kWORD 223k
29. 11. 2010
PE 430.311v03-00 A7-0342/2010

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

(KOM(2009)0322 – C7‑0055/2009 – 2009/0098(COD))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

(KOM(2009)0322 – C7‑0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0322),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 63 odst. 3 písm. b) a článek 66 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0055/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 74 a čl. 79 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské Unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A7‑0342/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 79 odst. 2 písm. c) a článek 74 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)    Nařízení Rady (ES) č. 377/2004(3) stanoví povinnost zavést formy spolupráce mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví členských států, cíle této spolupráce, funkce a kvalifikaci styčných úředníků a jejich odpovědnost vůči hostitelské zemi a vysílajícímu členskému státu.

(2)    Rozhodnutím Rady 2005/267/ES(4) byla zřízena bezpečná webová informační a koordinační síť pro služby řízení migrace členských států (ICONet) pro výměnu informací o nedovolené migraci, nedovoleném vstupu a navracení neoprávněně pobývajících osob. Do výměny informací mají být zapojeny také sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví.

(3)    Nařízením Rady (ES) č. 2007/2004(5) byla zřízena Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie („agentura FRONTEX“). Úkolem agentury FRONTEX je příprava obecných a cílených analýz rizik, které budou předloženy Radě a Komisi.

(4)    Styční úředníci pro přistěhovalectví shromažďují informace týkající se nedovoleného přistěhovalectví pro použití na operativní úrovni, na strategické úrovni nebo na obou úrovních. Tyto informace by mohly velmi přispět k činnostem agentury FRONTEX souvisejících s analýzou rizik a za tímto účelem by měla být zavedena užší spolupráce mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví a agenturou FRONTEX.

(5)    Všechny členské státy by měly mít možnost, pokud to považují za vhodné, iniciovat zasedání mezi styčnými úředníky pro přistěhovalectví vyslanými do konkrétní třetí země nebo regionu s cílem posílit spolupráci mezi nimi. Zástupci Komiseagentury FRONTEX by se měli těchto zasedání účastnit. Mohou být též přizvány další subjektyorgány, jako je např. Evropský podpůrný úřad pro otázky azyluÚřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

(6)    Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES(6) se zřizuje Fond pro vnější hranice na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 jako součást obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s cílem přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva a k uplatňování zásady solidarity mezi členskými státy. Dostupné zdroje tohoto fondu mohou být využity na zlepšení činností, které organizují konzulární a jiné služby členských států ve třetích zemích, a na posílení operativní schopnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví, čímž se zefektivní spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím těchto sítí.

(7)    Evropský parlament, Rada a Komise by měly být pravidelně informovány o činnostech sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví v konkrétních regionech či zemích, jež jsou pro Unii mimořádně zajímavé, i o situaci v těchto regionech či zemích ve věcech souvisejících s nedovoleným přistěhovalectvím. Výběr konkrétních regionů či zemí, jež jsou pro Unii mimořádně zajímavé, by měl vycházet z objektivních migračních ukazatelů, jako např. statistiky týkající se nedovolené migrace a analýzy rizik vypracovaných agenturou FRONTEX, a měl by odpovídat celkové politice vnějších vztahů EU.

(8)    Nařízení (ES) č. 377/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)    Vzhledem k tomu, že cíle navrhovaných opatření, tedy úpravy stávajících právních předpisů Unie týkajících se vytvoření a fungování sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví s ohledem na změny v právních předpisech Unie a na praktické zkušenosti získané v této souvislosti, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států a lze jich tedy lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)  Toto nařízení ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané čl. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, které odráží Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a také Listina základních práv Evropské unie.

(11)  Spojené království se účastní tohoto nařízení v souladu s čl. 5 odst. 1 Protokolu (č.19) o schengenském acquis začleněného do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 8 odst. 2 rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis(7).

(12)  Irsko se účastní tohoto nařízení v souladu s článkem 5 odst. 1 Protokolu (č.19) o schengenském acquis začleněného do rámce Evropské unie, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a v souladu s čl. 6 odst. 2 rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení acquis(8).

(13)  V souladu s články 1 a 2 Protokolu (č. 22) o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastní přijímání tohoto nařízení, a toto nařízení pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu do šesti měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení Radou, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(14)  Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(9), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu A a E rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999(10) o některých opatřeních uplatňování uvedené dohody.

(15)  Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis(11), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu A a E rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES(12).

(16)  Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a E rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES(13),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pozměňovací návrh

Nařízení (ES) č. 377/2004 se mění takto:

1)     Článek 3 se mění takto:

a)      v odstavci 1 se vypouští druhá věta;

b)     doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.    Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 jsou zveřejněny na bezpečné webové informační a koordinační síti pro služby řízení migrace členských států zřízené rozhodnutím Rady 2005/267/ES* (dále jen „ICONet“) v oddíle věnovaném sítím styčných úředníků pro přistěhovalectví. Komise předá tyto informace také Radě.

__________________

* Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48.“;

2)     Článek 4 se mění takto:

         a)      v odstavci 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

                  „–     vyměňují si informace a praktické zkušeností, zejména na zasedáních a prostřednictvím sítě ICONet,

                  –      vyměňují si případně informacezkušenostech ohledně dostupnosti ochrany pro žadateleazyl,“;

         b)     odstavec 2 se nahrazuje tímto:

                  „2.    Zástupci Komise a agentury FRONTEX zřízené nařízením (ES) č. 2007/2004* mají právo účastnit se zasedání organizovaných v rámci sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví; vyžadují-li to však operativní důvody, mohou se zasedání konat i bez přítomnosti těchto zástupců. V případě potřeby mohou být též přizvány jiné subjekty a orgány.

__________________

* Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.“;

         c)      v odstavci 3 se doplňuje nová věta:

                  „Tato zasedání se mohou konat také na podnět jiných členských států.“;

3)     Článek 6 se nahrazuje tímto:

         „Článek 6

         1.      Na konci každého pololetí vypracuje členský stát, který předsedá Radě Evropské unie, nebo v případě, že tento členský stát není v zemi nebo regionu zastoupen, členský stát zastupující předsednictví pro Evropský parlament, Radu a Komisi zprávu o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví v konkrétních regionech či zemích, jež jsou pro Evropskou unii předmětem zvláštního zájmu, jakož i o situaci v těchto regionech či zemích ve věcech souvisejících s nedovoleným přistěhovalectvím, přičemž vezmeúvahu všechny důležité aspekty, včetně lidských práv. Po konzultaci s členskými státy a Komisí by měl výběr konkrétních regionů či zemí, jež jsou pro Evropskou unii předmětem mimořádného zájmu, vycházet z objektivních migračních ukazatelů, jako např. statistiky týkající se nedovoleného přistěhovalectví a analýzy rizik a jiných relevantních informací / zpráv vypracovaných agenturou FRONTEX a Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, a zohledňovat celkovou politiku vnějších vztahů EU.

         2.      Tyto zprávy jsou vypracovávány v souladu se vzorem vypracovaným podle rozhodnutí Komise 2005/687/ES ze dne 29. září 2005 o formě zprávy o činnosti sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví a o situaci v hostitelské zemi ve věcech souvisejících s nedovoleným přistěhovalectvím* a obsahují příslušná kritéria výběru.

         3.      Komise na základě výše uvedených zpráv, které případně zohledňují lidskoprávní aspekty, každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě faktické shrnutí a v případě potřeby doporučení týkající se vývoje sítí styčných úředníků pro přistěhovalectví.

__________________

* Úř. věst. L 264, 8.10.2005, s. 8.“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech v souladu se Smlouvami.

V ... dne ...

Za Evropský parlament                                                        Za Radu

předseda                                                                           předseda

(1)

*       Pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(2)

       Postoj Evropského parlamentu ze dne ...

(3)

       Úř. věst. L 64, 2.3.2004, s. 1.

(4)

       Úř. věst. L 83, 1.4.2005, s. 48.

(5)

       Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 1.

(6)

       Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22.

(7)

       Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(8)

       Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(9)

       Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(10)

       Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(11)

      Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(12)

      Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(13)

      Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení, které má být změněno, bylo přijato dne 19. února 2004. K tomuto dni ještě oficiálně agentura FRONTEX neexistovala. Nařízení o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie přijala Rada o osm měsíců později, přesněji dne 26. října 2004.

V souladu s pravomocemi stanovenými v tomto nařízení provádí agentura FRONTEX analýzu rizik na základě informací, které získají příslušné orgány členských států; usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a třetími zeměmi; spolupracuje rovněž s příslušnými orgány třetích zemí nebo s mezinárodními organizacemi, například prostřednictvím výměny zkušeností týkajících se otázek kontroly hranic, školení pohraniční stráže, výměny operativních informací a společných operací.

Původní nařízení (č. 337/2004 ze dne 19. února 2004) definovalo styčné úředníky jako zástupce členského státu vyslané imigračním úřadem nebo jiným příslušným orgánem do zahraničí, aby navázali a udržovali styky s orgány hostitelské země s cílem přispět k předcházení nedovolenému přistěhovalectví a boji proti němu, pomáhat při navracení nelegálních přistěhovalců a při řízení legální migrace osob.

Je zjevné, že na základě svých pravomocí by styční úředníci pro přistěhovalectví vyslaní do třetích zemí mohli rozhodujícím způsobem přispět k plnění cílů agentury FRONTEX, zejména vzhledem ke skutečnosti, že agentura nemá žádné zastoupení mimo území EU.

Cílem návrhu na změnu nařízení Rady (ES) 337/2004 je využít znalostí a zkušeností styčných úředníků pro přistěhovalectví ve prospěch agentury FRONTEX a naopak, což je otázka, kterou původní nařízení neřešilo.

Návrh na změnu má několik cílů: využít znalostí styčných úředníků a agentury FRONTEX ke vzájemnému prospěchu; využít informací získaných sítěmi styčných úředníků a umožnit výměnu informací prostřednictvím sítě ICONet (bezpečná webová informačníkoordinační síť pro služby řízení migrace členských států); využít Fond pro vnější hranice pro podporu vytváření sítí styčných úředníků a usnadnění jejich provozu a urychlit systém podávání pololetních zpráv.

K dosažení uvedených cílů se upravují články 3, 4 a 6 nařízení 337/2004.

Právním základem návrhu je čl. 79 odst. 2 písm. c) a článek 74 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento základ zahrnuje uplatňování systému „proměnlivé konfigurace“ týkající se postavení Spojeného království, Irska a Dánska, pokud jde o schengenský protokol. Byly rovněž prozkoumány důsledky navrhované změny v souvislosti s protokoly podepsanými v této oblasti s Islandem, Norskem, Švýcarskem a Lichtenštejnskem.

Navržené změny jsou odpovídající a nezbytné. Obtíže, kterým Evropská unie čelí, vyžadují odpovídající řízení migračních toků, a to jak legálního přistěhovalectví, tak nedovoleného a tajného přistěhovalectví.

Orgány Společenství by se měly zavázat k tomu, že zajistí, aby byla v budoucnu použita ze sémantického a právního hlediska vhodná terminologie, která bude v souladu s vnitrostátními právními předpisy členských států, jejímž cílem je nahradit výraz „nedovolené přistěhovalectví“ výrazem „neřízené přistěhovalectví“.


POSTUP

Název

Jmenování sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

Referenční údaje

KOM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)

Datum predložení EP

8.7.2009

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

14.7.2009

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

29.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

29.9.2009

5.11.2009

1.12.2009

7.4.2010

 

26.10.2010

25.11.2010

 

 

Datum přijetí

25.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Právní upozornění - Ochrana soukromí