JELENTÉS a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  29.11.2010 - (COM(2009)0322 – C7‑0055/2009 – 2009/0098(COD)) - ***I

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra


  Eljárás : 2009/0098(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0342/2010
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0342/2010
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2009)0322 – C7‑0055/2009 – 2009/0098(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0322),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 63. cikke 3. pontjának b) alpontjára és 66. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0055/2009),

  –   tekintettel a Bizottságnak „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett közleményére (COM(2009)0665),

  –   tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 294. cikke (3) bekezdésére, 74. cikkére és 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

  –   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7–0342/2010),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

  AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[1]*

  a Bizottság javaslatához

  ---------------------------------------------------------

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

  a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 79. cikke (2) bekezdésének c) pontjára és 74. cikkére,

  tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

  a jogalkotási aktus tervezetének nemzeti parlamentek részére történt továbbítását követően,

  a rendes jogalkotási eljárásnak megfelelően[2],

  mivel:

  (1)    A 377/2004/EK rendelet[3] megállapítja azon kötelezettséget, hogy együttműködési formákat kell kialakítani a tagállamok bevándorlási összekötő tisztviselői között, meghatározza ezen együttműködés célkitűzéseit, ezen összekötő tisztviselők beosztását és megfelelő képesítéseit, valamint felelősségi körüket a fogadó ország, illetve a küldő tagállam tekintetében.

  (2)    A 2005/267/EK tanácsi határozat[4] létrehozta a szabálytalan migrációval, az illegális belépéssel és bevándorlással, valamint az illegálisan tartózkodók visszaküldésével kapcsolatos információcsere biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózatát a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai (ICONet) részére. Az információcsere elemei közé fel kell venni a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatait is.

  (3)    A 2007/2004/EK tanácsi rendelet[5] felállította az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget (Frontex ügynökség). A Frontex feladata, hogy általános és egyedi esetekre vonatkozó kockázatelemzéseket készítsen, és azokat továbbítsa mind a Tanács, mind a Bizottság részére.

  (4)    A bevándorlási összekötő tisztviselőknek információkat kell gyűjteniük az illegális bevándorlásról operatív vagy stratégiai szinten, illetve mindkét szinten történő felhasználás céljából. Ezen információk nagymértékben hozzájárulhatnak a Frontex ügynökség kockázatelemzéssel kapcsolatos tevékenységeihez, és ezt elősegítendő szorosabb együttműködést kell kialakítani a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatai, valamint a Frontex ügynökség között.

  (5)    Amennyiben hasznosnak véli, bármely tagállam kezdeményezhet találkozókat egy adott harmadik országba vagy régióba kirendelt bevándorlási összekötő tisztviselők között, hogy ezzel erősítse a közöttük létrejött együttműködést. A találkozókon részt kellene venniük a Bizottság és a Frontex ügynökség képviselőinek. A találkozókra más testületek és hatóságok, például az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal és az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) képviselőit is meg lehet hívni.

  (6)    Az Európai Parlament és a Tanács 2007/574/EK határozata[6] a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra létrehozza a Külső Határok Alapot, hogy hozzájáruljon a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítéséhez, valamint a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához. Az alap rendelkezésére álló forrásokat fel lehet használni a tagállamok harmadik országokban működő konzulátusai vagy egyéb szolgálatai által szervezett tevékenységek megerősítéséhez, valamint a bevándorlási összekötő tisztviselői hálózatok működési kapacitása megerősítésének elősegítéséhez, hogy e hálózatok révén hatékonyabb együttműködést mozdítsanak elő a tagállamok között.

  (7)    Az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot rendszeresen tájékoztatni kell az Unió számára különös jelentőséggel bíró, meghatározott régiókba és/vagy országokba kirendelt bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatainak tevékenységéről, valamint az illegális bevándorlással összefüggő ügyek tekintetében ezekben a régiókban és/vagy országokban fennálló helyzetről. Az Unió számára különös jelentőséggel bíró, meghatározott régiók és/vagy országok kiválasztása objektív migrációs mutatók – például az illegális bevándorlással kapcsolatos statisztikák és a Frontex ügynökség által készített kockázatelemzések – alapján történik, valamint összhangban van az átfogó uniós külkapcsolati politikával.

  (8)    A 377/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

  (9)    Mivel a javasolt fellépés célkitűzését – azaz a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról és működéséről szóló jelenlegi uniós rendelkezések oly módon történő kiigazítását, hogy azok figyelembe vegyék az uniós jogban bekövetkezett változásokat és az e téren szerzett gyakorlati tapasztalatokat – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió – az Európai Unióról szóló szerződés 5.cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban – intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

  (10)  E rendelet tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkének (2) bekezdésében elismert, és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményben, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában kifejezésre jutó alapvető jogokat és elveket.

  (11)  Az Egyesült Királyság részt vesz ebben a rendeletben az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 19. jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezéseinek alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozat[7] 8. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

  (12)  Írország részt vesz ebben a rendeletben az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányokról szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 19. jegyzőkönyv 5. cikkének (1) bekezdésével, valamint Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozat[8] 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

  (13)  Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 1. és 2. cikke értelmében Dánia nem vesz részt ennek a rendeletnek az elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó. Mivel e rendelet a schengeni vívmányokra épül, Dánia – az említett jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően – hat hónapon belül azt követően, hogy a Tanács döntött e rendeletről, határoz arról, hogy azt nemzeti jogában végrehajtja-e.

  (14)  Izland és Norvégia tekintetében e rendelet az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás[9] értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az említett megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat[10] 1. cikkének A. és E. pontjában említett területhez tartoznak.

  (15)  Svájc tekintetében ez a rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok[11] azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. és E. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben a 2008/146/EK tanácsi határozat[12] 3. cikkével.

  (16)  Liechtenstein tekintetében e rendelet az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség között a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról aláírt jegyzőkönyv értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozat 1. cikkének A. és E. pontjában említett terület alá tartoznak, összefüggésben a 2008/261/EK tanácsi határozat[13] 3. cikkével.

  ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

  1. cikk

  Módosítás

  A 377/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

  (1)    A 3. cikk a következőképpen módosul:

  a)      az (1) bekezdés második mondatát el kell hagyni;

  b)     a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

  „3.    Az (1) és (2) bekezdésben említett információkat a 2005/267/EK tanácsi határozat* által a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai számára létrehozott biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózaton (a továbbiakban: ICONet) keresztül bocsátják rendelkezésre a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózataival foglalkozó részben. A Bizottság a Tanács számára is rendelkezésre bocsátja e tájékoztatást.

  __________________

  * HL L 83., 2005.4.1., 48.o.”;

  (2)    A 4. cikk a következőképpen módosul:

           a)      az (1) bekezdésben a második franciabekezdés helyébe a következő szöveg lép:

                    „–     információkat és gyakorlati tapasztalatokat cserélnek, különösen találkozók keretében, valamint az ICONet-en keresztül,

                    –      adott esetben információkat cserélnek a menedékkérők védelemhez jutásával kapcsolatos tapasztalatokról,”;

           b)     a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

                    „2.    A Bizottság és a 2007/2004/EK rendelettel* létrehozott Frontex ügynökség képviselői jogosultak részt venni a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának keretében szervezett találkozókon, amennyiben azonban ezt operatív megfontolások indokolják, úgy a találkozók e képviselők távollétében is megtarthatók. Adott esetben egyéb szerveket és hatóságokat is meg lehet hívni.

  __________________

  * HL L 349., 2004.11.25., 1.o.”;

           c)      a (3) bekezdés a következő mondattal egészül ki:

                    „Ilyen találkozókat más tagállamok kezdeményezésére is össze lehet hívni.”

  (3)    A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

           „6. cikk

           1.      Az Európai Unió Tanácsának elnökségét betöltő tagállam, illetve amennyiben e tagállam nem rendelkezik képviselettel az adott országban vagy régióban, úgy az elnökség feladataival átmenetileg megbízott tagállam minden félév vége előtt jelentést készít az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak az Európai Unió számára különös jelentőséggel bíró, meghatározott régiókba és/vagy országokba kirendelt bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatainak tevékenységéről, valamint az illegális bevándorlással összefüggő ügyek tekintetében e régiókban és/vagy országokban fennálló helyzetről, figyelembe véve valamennyi vonatkozó szempontot, köztük az emberi jogokat. Az Európai Unió számára különös jelentőséggel bíró, meghatározott régiók és/vagy országok kiválasztása – a tagállamokkal és a Bizottsággal folytatott konzultációt követően – olyan objektív migrációs mutatók alapján történik, mint például az illegális bevándorlással kapcsolatos statisztikák, a Frontex ügynökség és az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal által készített kockázatelemzések vagy más, vonatkozó információk/jelentések, valamint figyelembe veszi az Európai Unió átfogó külkapcsolati politikáját.

           2.      E jelentéseket a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának tevékenységéről és az illegális bevándorlással összefüggő ügyek tekintetében a fogadó országban fennálló helyzetről szóló jelentés formátumáról szóló 2005. szeptember 29-i 2005/687/EK bizottsági határozatban* szereplő minta szerint kell elkészíteni, a vonatkozó kiválasztási szempontok feltüntetésével.

           3.      A fenti, adott esetben az emberi jogi szempontokat figyelembe vevő jelentések alapján a Bizottság évente tényszerű összefoglalást, és adott esetben ajánlásokat bocsát az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatával kapcsolatos fejleményekről.

  __________________

  * HL L 264., 2005.10.8., 8. o.”.

  2. cikk

  Hatálybalépés

  Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

  Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, a Szerződéseknek megfelelően.

  Kelt,

  Az Európai Parlament részéről              A Tanács részéről

                    az elnök                                                           az elnök

  • [1] *       Módosítások: az új vagy módosított szövegrészeket vastag dőlt betűk jelzik; a törléseket a ▌szimbólum jelzi.
  • [2]        Az Európai Parlament ... álláspontja.
  • [3]        HL L 64., 2004.3.2., 1. o.
  • [4]        HL L 83., 2005.4.1., 48. o.
  • [5]        HL L 349., 2004.11.25., 1. o.
  • [6]        HL L 144., 2007.6.6., 22. o.
  • [7]        HL L 131., 2000.6.1., 43. o.
  • [8]        HL L 64., 2002.3.7., 20. o.
  • [9]        HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
  • [10]        HL L 176., 1999.7.10., 31. o.
  • [11]       HL L 53., 2008.2.27., 52. o.
  • [12]       HL L 53., 2008.2.27., 1. o.
  • [13]       HL L 83., 2008.3.26, 3. o.

  INDOKOLÁS

  Amikor 2004. február 19-én elfogadták a jelenleg módosítani kívánt rendeletet, a FRONTEX-et hivatalosan még nem hozták létre. Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) felállításáról szóló rendeletet a Tanács csak 8 hónappal később, 2004. október 26-án fogadta el.

  Az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet értelmében a FRONTEX kockázatelemzést végez a tagállamok illetékes hatóságaitól származó információk alapján; elősegíti a tagállamok és harmadik országok közötti operatív együttműködést; együttműködik továbbá harmadik országok illetékes hatóságaival vagy nemzetközi szervezetekkel például határőrizettel, határőrök képzésével, operatív információk megosztásával és közös műveletekkel kapcsolatos kérdésekben szerzett tapasztalatok cseréje révén.

  Az eredeti, 2004. február 19-i 377/2004/EK rendeletben szereplő meghatározás szerint a „bevándorlási összekötő tisztviselő valamely tagállamnak a bevándorlási hivatal vagy más illetékes hatóság által annak érdekében külföldre kiküldött képviselője, hogy kapcsolatokat létesítsen és tartson fenn a fogadó ország hatóságaival, elősegítendő az illegális bevándorlás megelőzését és az ellene folytatott küzdelmet, az illegális bevándorlók hazatelepülésének megkönnyítését, valamint a legális migráció igazgatását”.

  Nyilvánvaló, hogy feladatkörük alapján a harmadik országokba kiküldött bevándorlási összekötő tisztviselők nagymértékben hozzá tudnának járulni a FRONTEX céljainak megvalósításához, és ez még inkább így van, ha figyelembe vesszük, hogy az ügynökség nem rendelkezik az Unió területén kívüli semmilyen képviselettel.

  A 377/2004/EK tanácsi rendelet módosítására irányuló javaslat célja a bevándorlási összekötő tisztviselők ismereteinek és tapasztalatainak kihasználása a FRONTEX javára és fordítva, mert ezzel a kérdéssel az eredeti rendelet nem foglalkozik.

  A módosításra irányuló javaslat céljai a következők: a bevándorlási összekötő tisztviselők és a FRONTEX feladatköreinek kihasználása a kölcsönös előnyök érdekében; a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatai által összegyűjtött információk felhasználása és cseréje az ICONet-en (a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére létrehozott biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózaton) keresztül; hozzáférés a Külső Határok Alaphoz bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatainak kialakítása és működésük lehetővé tétele, továbbá a féléves jelentések előterjesztésére vonatkozó rendszer megvalósítása érdekében.

  Az említett célok megvalósítása érdekében a 377/2004/EK rendelet 3., 4. és 6. cikkei módosulnak.

  A javasolt jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés 79. cikke (2) bekezdésének c) pontja és 74. cikke. Ez a jogalap az Egyesült Királyság, Írország és Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyvekben és a schengeni jegyzőkönyvben leírt „változó geometria” rendszerének alkalmazását jelenti. Hasonlóképpen, szintén megvizsgálták a javasolt módosítás következményeit az e tekintetben Izlanddal, Norvégiával, Svájccal és Liechtensteinnel aláírt jegyzőkönyvek vonatkozásában.

  A javasolt módosítások megfelelőek és szükségesek. Az Európai Unió által megélt nehéz időszak a bevándorlási folyamatok megfelelő kezelését teszi szükségessé, aminek két fő aspektusa van: a szabályozott, illetve a szabálytalan vagy illegális bevándorlás irányítása.

  A közösségi intézményeknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a jövőben szavatolják a jelentéstanilag és jogilag, valamint a tagállamok szabályozásának megfelelő szóhasználat alkalmazását, aminek célja az „illegális bevándorlás” kifejezés „szabálytalan bevándorlás” kifejezéssel történő helyettesítése.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása

  Hivatkozások

  COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  8.7.2009

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  14.7.2009

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra

  29.9.2009

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  29.9.2009

  5.11.2009

  1.12.2009

  7.4.2010

   

  26.10.2010

  25.11.2010

   

   

  Az elfogadás dátuma

  25.11.2010

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  46

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  Benyújtás dátuma

  29.11.2010