Procedură : 2009/0098(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0342/2010

Texte depuse :

A7-0342/2010

Dezbateri :

PV 13/12/2010 - 17
CRE 13/12/2010 - 17

Voturi :

PV 14/12/2010 - 9.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0469

RAPORT     ***I
PDF 706kWORD 230k
29.11.2010
PE 430.311v01-00 A7-0342/2010

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație

(COM(2009)0322 – C7‑0055/2009 – 2009/0098(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație

(COM(2009)0322 – C7‑0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0322),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 63 alineatul (3) litera (b) și articolul 66 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0055/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 74 și articolul 79 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0342/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI(1)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 377/2004 al Consiliului privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 79 alineatul (2) litera (c) și articolul 74,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(2),

întrucât:

(1)    Regulamentul (CE) nr. 377/2004(3) prevede obligația de stabilire a unor forme de cooperare între ofițerii de legătură în materie de imigrație ai statelor membre, obiectivele cooperării respective, funcțiile ofițerilor de legătură și calificarea pe care trebuie să o aibă aceștia, precum și obligațiile lor față de țara gazdă și statul membru de origine.

(2)    Decizia 2005/267/CE a Consiliului(4) a creat o Rețea de Informare și Coordonare securizată, conectată la internet, pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre (ICONet) în scopul schimbului de informații privind migrația nereglementată, intrarea și imigrația ilegală, precum și returnarea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Elementele la care se referă schimbul de informații trebuie să includă rețelele ofițerilor de legătură în materie de imigrație.

(3)    Regulamentul (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului(5) a instituit Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (denumită în continuare „agenția FRONTEX”). Agenția FRONTEX are misiunea de a întocmi analize de risc generale și specifice, care urmează să fie prezentate Consiliului și Comisiei.

(4)    Ofițerii de legătură în materie de imigrație trebuie să colecteze informații privind imigrația ilegală, care sunt utilizate fie la nivel operațional, fie la nivel strategic, fie la ambele niveluri. Informațiile respective ar putea contribui în mod substanțial la activitățile agenției FRONTEX legate de analizele de risc și, în acest scop, ar trebui stabilită o cooperare mai strânsă între rețelele de ofițeri de legătură în materie de imigrație și agenția FRONTEX.

(5)    Toate statele membre ar trebui să poată convoca, atunci când consideră necesar, reuniuni ale ofițerilor de legătură în materie de imigrație detașați într-o anumită țară terță sau regiune, pentru a consolida cooperarea între aceștia. La aceste reuniuni ar trebui să ia parte și reprezentanți ai Comisiei și ai agenției FRONTEX. Pot fi invitate să participe și alte organisme și autorități, cum ar fi Biroul European de Sprijin pentru Azil și Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR).

(6)    Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului(6) instituie, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2013, Fondul pentru frontierele externe, ca parte a Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”, pentru a contribui la consolidarea spațiului de libertate, securitate și justiție și la aplicarea principiului solidarității între statele membre. Resursele disponibile în cadrul acestui fond pot fi utilizate pentru a consolida activitățile organizate de serviciile consulare și de alte servicii ale statelor membre în țări terțe și pentru a susține întărirea capacității operaționale a rețelelor de ofițeri de legătură în materie de imigrație, promovând astfel o cooperare mai eficace între statele membre prin intermediul acestor rețele.

(7)    Parlamentul European, Consiliul și Comisia ar trebui să fie informate cu regularitate cu privire la activitățile rețelelor de ofițeri de legătură în materie de imigrație în regiuni specifice și/sau țări care prezintă un interes special pentru Uniune, precum și cu privire la situația din aceste regiuni și/sau țări în materie de imigrație ilegală. Selectarea regiunilor specifice și/sau a țărilor care prezintă un interes special pentru Uniune ar trebui să se bazeze pe indicatori obiectivi în materie de migrație, precum statistici privind migrația ilegală și analize de risc elaborate de agenția FRONTEX, și ar trebui să fie consecventă cu politica generală a Uniunii Europene în domeniul relațiilor externe.

(8)    Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 377/2004 ar trebui modificat în consecință.

(9)    Întrucât obiectivul acțiunii propuse, și anume adaptarea actualelor dispoziții ale Uniunii privind crearea și funcționarea rețelelor de ofițeri de legătură în materie de imigrație pentru a lua în considerare modificările aduse dreptului Uniunii, precum și experiența practică dobândită în acest context, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(10)  Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute la articolul 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și reflectate în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(11)  Regatul Unit participă la prezentul regulament în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul (nr. 19) privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2000/365/CE a Consiliului din 29 mai 2000 privind solicitarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen(7).

(12)  Irlanda participă la prezentul regulament în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Protocolul (nr. 19) privind acquis-ul Schengen integrat în cadrul Uniunii Europene, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia 2002/192/CE a Consiliului din 28 februarie 2002 privind solicitarea Irlandei de a participa la unele dintre dispozițiile acquis-ului Schengen(8).

(13)  În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul (nr. 22) privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. Deoarece prezentul regulament constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen, Danemarca decide, în conformitate cu articolul 4 din protocolul respectiv, în termen de șase luni de la data la care Consiliul a decis cu privire la prezentul regulament, dacă îl va pune în aplicare în legislația sa națională.

(14)  În ceea ce privește Islanda și Norvegia, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la implementarea, aplicarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen(9), care se încadrează în domeniul menționat la articolul 1 punctele A și E din Decizia 1999/437/CE a Consiliului din 17 mai 1999(10) privind anumite modalități de aplicare a acordului menționat.

(15)  În ceea ce privește Elveția, prezentul regulament constituie o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul acordului încheiat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen(11), care se încadrează în domeniul menționat la articolul 1 punctele A și E din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/146/CE a Consiliului(12).

(16)  În ceea ce privește Liechtenstein, prezentul regulament reprezintă o dezvoltare a dispozițiilor acquis-ului Schengen în sensul Protocolului semnat între Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein cu privire la aderarea Principatului Liechtenstein la Acordul dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la asocierea Confederației Elvețiene la punerea în aplicare, respectarea și dezvoltarea acquis-ului Schengen, care se încadrează în domeniul menționat la articolul 1 punctele A și E din Decizia 1999/437/CE, coroborat cu articolul 3 din Decizia 2008/261/CE a Consiliului(13),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 se modifică după cum urmează:

1.      Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)    la alineatul (1), a doua teză se elimină;

(b)    se adaugă următorul alineat:

„(3)  Informațiile menționate la alineatele (1) și (2) sunt puse la dispoziția Rețelei de Informare și Coordonare securizate, conectate la Internet, pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre, creată prin Decizia 2005/267/CE a Consiliului* (denumită în continuare „ICONet”), în cadrul secțiunii dedicate rețelelor de ofițeri de legătură în materie de imigrație. Comisia va transmite Consiliului și aceste informații.

__________________

* JO L 83, 1.4.2005, p. 48.”;

2.      Articolul 4 se modifică după cum urmează:

         (a)    la alineatul (1), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

                  „–     fac schimb de informații și de experiență practică, în special în cadrul reuniunilor și prin intermediul ICONet;

                  –      fac schimb de informații, atunci când este cazul, referitoare la experiența în ceea ce privește accesul solicitanților de azil la protecție;”

         (b)    alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

                  „(2)  Reprezentanții Comisiei și ai agenției FRONTEX, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 2007/2004*, au dreptul să participe la reuniunile organizate în cadrul rețelei de ofițeri de legătură în materie de imigrație, dar, în cazul în care anumite considerații operaționale impun acest lucru, reuniunile se pot desfășura în absența acestor reprezentanți. După caz, pot fi invitate și alte organisme și autorități.

__________________

* JO L 349, 25.11.2004, p. 1.”;

         (c)    la alineatul (3) se adaugă următoarea teză:

                  „De asemenea, reuniunile respective pot fi convocate la inițiativa altor state membre.”

3.      Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

         „Articolul 6

         (1)    Statul membru care deține președinția Consiliului Uniunii Europene sau, în cazul în care statul respectiv nu este reprezentat în țara sau regiunea în cauză, statul membru care asigură președinția în exercițiu prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, la sfârșitul fiecărui semestru, un raport privind activitățile rețelelor de ofițeri de legătură în materie de imigrație în regiuni specifice și/sau țări care prezintă un interes special pentru Uniunea Europeană, precum și privind situația din aceste regiuni și/sau țări în materie de imigrație ilegală, ținând seama de toate aspectele relevante, inclusiv de situația drepturilor omului. În urma consultării statelor membre și a Comisiei, sunt selectate regiunile specifice și/sau țările care prezintă un interes special pentru Uniunea Europeană pe baza unor indicatori obiectivi în materie de migrație, precum statistici privind imigrația ilegală, analize de risc și alte informații/rapoarte relevante elaborate de Agenția FRONTEX și de Biroul European de Sprijin pentru Azil, și luându-se în considerare politica generală a Uniunii Europene în domeniul relațiilor externe.

         (2)    Rapoartele respective sunt întocmite în conformitate cu modelul stabilit prin Decizia 2005/687/CE a Comisiei din 29 septembrie 2005 privind formatul raportului referitor la activitatea rețelelor ofițerilor de legătură în domeniul imigrației, precum și la situația în țara gazdă în ceea ce privește imigrația ilegală* și precizează criteriile de selecție relevante.

         (3)    În fiecare an, pe baza rapoartelor menționate mai sus și ținând seama de aspectele legate de drepturile omului atunci când este cazul, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de sinteză și, dacă este cazul, recomandări privind dezvoltarea rețelelor de ofițeri de legătură în materie de imigrație.

__________________

* JO L 264, 8.10.2005, p. 8.”.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre, în conformitate cu tratatele.

Adoptat la

Pentru Parlamentul European                                                           Pentru Consiliu

Președintele                                                                        Președintele

(1)

*       Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(2)

       Poziția Parlamentului European din …

(3)

       JO L 64, 2.3.2004, p. 1.

(4)

       JO L 83, 1.4.2005, p. 48.

(5)

       JO L 349, 25.11.2004, p. 1.

(6)

       JO L 144, 6.6.2007, p. 22.

(7)

       JO L 131, 1.6.2000, p. 43.

(8)

       JO L 64, 7.3.2002, p. 20.

(9)

       JO L 176, 10.7.1999, p. 36.

(10)

       JO L 176, 10.7.1999, p. 31.

(11)

      JO L 53, 27.2.2008, p. 52.

(12)

      JO L 53, 27.2.2008, p. 1.

(13)

      JO L 83, 26.3.2008, p. 3.


EXPUNERE DE MOTIVE

La 19 februarie 2004, când a fost adoptat regulamentul care face în prezent obiectul propunerii de modificare, agenția FRONTEX nu fusese încă înființată în mod oficial. Regulamentul de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe a fost adoptat de Consiliu la un interval de opt luni după această dată, mai precis la 26 octombrie 2004.

Pe baza competențelor stabilite în regulamentul său de procedură, agenția FRONTEX are următoarele sarcini: efectuarea de analize de risc în funcție de informațiile culese de autoritățile competente ale statelor membre; facilitarea cooperării operaționale între statele membre și țările terțe; cooperarea în egală măsură cu autoritățile competente ale țărilor terțe și cu organizații internaționale, de exemplu prin intermediul schimburilor de experiențe în materie de control la frontiere, al formării grănicerilor, al schimbului de informații operaționale și al operațiunilor comune.

În versiunea inițială a Regulamentului nr. 377/2004 din 19 februarie 2004, ofițerul de legătură era definit ca „un reprezentant al unui stat membru detașat în străinătate de serviciul de imigrație sau de alte autorități competente în vederea stabilirii și întreținerii contactelor cu autoritățile țării gazdă pentru a contribui la prevenirea și combaterea imigrației ilegale, la returnarea imigranților ilegali și gestionarea imigrației legale”.

Este evident că, datorită competențelor care le sunt acordate, ofițerii de legătură în materie de imigrație detașați în țări terțe ar putea contribui în mod substanțial la realizarea obiectivelor agenției FRONTEX, având în vedere mai ales faptul că agenția nu este reprezentată în afara teritoriului Uniunii.

Propunerea de modificare a Regulamentului nr. 377/2004 al Consiliului vizează să permită agenției FRONTEX să beneficieze de cunoștințele și experiența ofițerilor de legătură în materie de imigrație, urmărind totodată transmiterea cunoștințelor și a experienței în sens invers, obiectiv care nu a fost prevăzut în regulamentul inițial.

Propunerea de modificare are următoarele obiective: utilizarea cunoștințelor și a experienței ofițerilor de legătură și ale FRONTEX în interesul reciproc al celor două părți; valorificarea informațiilor obținute prin rețelele ofițerilor de legătură și punerea lor la dispoziție prin ICONet (Rețeaua de Informare și Coordonare securizată pentru serviciile de gestionare a migrării ale statelor membre); accesul la Fondul pentru frontierele externe în scopul de a promova crearea rețelelor de ofițeri de legătură și de a facilita funcționarea acestora și, în ultimul rând, aducerea unei contribuții la sistemul de prezentare a rapoartelor semestriale.

În vederea atingerii acestor obiective, se modifică articolele 3, 4 și 6 ale Regulamentului nr. 377/2004.

Temeiul juridic al propunerii îl constituie articolul 79 alineatul (2) litera (c) și articolul 74 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acest temei presupune aplicarea sistemului „geometriei variabile” în ceea ce privește poziția Regatului Unit, a Irlandei și a Danemarcei față de Protocolul Schengen. În paralel, au fost examinate consecințele modificărilor propuse în ceea ce privește protocoalele semnate în acest domeniu cu Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Modificările propuse sunt pertinente și necesare. Momentele dificile prin care trece Uniunea Europeană necesită o gestionare adecvată a fluxurilor imigrației. Acest fenomen trebuie abordat sub două aspecte: gestionarea imigrației legale și gestionarea imigrației nereglementate sau clandestine.

Instituțiile comunitare ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că, pe viitor, este folosită o terminologie corespunzătoare din punct de vedere semantic și juridic, compatibilă cu legislațiile naționale ale statelor membre, al căror scop este de a înlocui termenul „imigrație ilegală” cu cel de „imigrație nereglementată”.


PROCEDURĂ

Titlu

Crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație

Referințe

COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD)

Data prezentării la PE

8.7.2009

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

LIBE

14.7.2009

Raportor(i)

       Data numirii

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

29.9.2009

 

 

Examinare în comisie

29.9.2009

5.11.2009

1.12.2009

7.4.2010

 

26.10.2010

25.11.2010

 

 

Data adoptării

25.11.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Aviz juridic - Politica de confidențialitate