Postup : 2008/0098(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0343/2010

Předložené texty :

A7-0343/2010

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Hlasování :

PV 18/01/2011 - 7.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0004

NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 756kWORD 517k
29. 11. 2010
PE 448.894v04-00 A7-0343/2010

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Navrhovatelka: Catherine Stihler

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10753/3/2010 – C7‑0267/2010),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení(1) k návrhu Komise předloženému Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0311),

–   s ohledem na pozměněný návrh Komise (KOM(2009)0579),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7‑0343/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj ve druhém čtení;

2.  schvaluje prohlášení přiložené k tomuto usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Postoj Rady

Bod odůvodnění 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(1) Předpisy členských států vyžadují, aby byly stavby navrhovány a prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku.

(1) Předpisy členských států vyžadují, aby byly stavby navrhovány a prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku a aby nepoškozovaly životní prostředí.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 1, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   2

Postoj Rady

Bod odůvodnění 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(5) V některých případech ustanovení pro zamýšlené použití stavebního výrobku v členském státě, jejichž cílem je splnění základních požadavků na stavby, stanoví základní charakteristiky, jejichž vlastnosti by měly být uvedeny v prohlášení.

(5) V některých případech ustanovení pro zamýšlené způsoby použití stavebního výrobku v členském státě, jejichž cílem je splnění základních požadavků na stavby, stanovují základní charakteristiky, jejichž vlastnosti by měly být uvedeny v prohlášení. Aby nedocházelo k výskytu „prázdných“ prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků, je nutné uvádět ty základní charakteristiky, které mají význam z hlediska uváděných způsobů použití.

Pozměňovací návrh  3

Postoj Rady

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(8a) Činnost stavebních společností by neměla podléhat stávajícímu nařízení. V případě budování staveb se jedná o poskytování služby, nikoli o uvádění výrobku na trh ze strany výrobce. Stavební činnost může v některých konkrétních případech zahrnovat jednotlivě vyráběné či nesériové části staveb, které stavební společnost následně zabudovává do stavebního díla.

Odůvodnění

Nové nařízení by mělo s konečnou platností jasně stanovit, že na stavební společnosti, které vyrábějí jednotlivé stavební prvky předem na staveništi, resp. mimo něj, se toto nařízení nevztahuje. Nařízení stanovuje podmínky pro uvádění či dodávání stavebních výrobků na trh. Na zabudovávání stavebních výrobků do staveb se nevztahuje.

Pozměňovací návrh   4

Postoj Rady

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(14a) Při posuzování vlastností stavebního výrobku by se mělo přihlížet i ke zdravotním a bezpečnostním hlediskům, která souvisejí s jeho použitím v průběhu celého jeho životního cyklu.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 2, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   5

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(15) Mezní úrovně stanovené Komisí podle tohoto nařízení by měly být, s ohledem na ustanovení v členských státech, obecně uznávanými hodnotami pro základní charakteristiky příslušného stavebního výrobku.

(15) Mezní úrovně stanovené Komisí podle tohoto nařízení pro základní charakteristiky příslušného stavebního výrobku by měly ve smyslu článku 114 Smlouvy o fungování EU zajistit vysokou míru ochrany.

Odůvodnění

Stanovení prahové úrovně lze provést z technických i regulačních důvodů (viz 16. bod odůvodnění). Pokud k jejímu stanovení dochází z regulačních důvodů, je účelem tohoto kroku zajistit ochranu obecných zájmů uvedených v článku 114 SFEU: zdraví, bezpečnost, ochrana životního prostředí a spotřebitelů. Jejich základem tedy není „obecné uznání“, ale snaha o „vysokou míru ochrany“ uvedená v článku 114.

Pozměňovací návrh   6

Postoj Rady

Bod odůvodnění 17

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(17) Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou uznávány jako organizace, jimž přísluší přijímání harmonizovaných norem podle obecných pokynů pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma organizacemi podepsaných dne 28. března 2003.Výrobci by měli využívat těchto harmonizovaných norem, pokud byl odkaz na ně zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a podle kritérií stanovených v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti1.

 

(17) Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) jsou uznávány jako organizace, jimž přísluší přijímání harmonizovaných norem podle obecných pokynů pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma organizacemi podepsaných dne 28. března 2003. Výrobci by měli využívat těchto harmonizovaných norem, pokud byl odkaz na ně zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a podle kritérií stanovených v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti1. Jakmile bude dosaženo dostatečné míry technických a vědeckých poznatků o příslušných aspektech, je nutné více využívat harmonizovaných norem s ohledem na stavební výrobky, příp. včetně toho, že by bylo zadáno vypracování těchto norem na základě stávajících evropských dokumentů pro posuzování.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacích návrhů č. 5 a 120, které byly schváleny v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   7

Postoj Rady

Bod odůvodnění 21

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(21) Vytváření evropských dokumentů pro posuzování a vydávání evropských technických posouzení by mělo být svěřeno subjektům pro technické posuzování určeným členskými státy. Aby bylo zajištěno, že subjekty pro technické posuzování mají potřebné pravomoci k provádění takových úkolů, měly by být požadavky týkající se jejich určení stanoveny na úrovni Unie.

(21) Vytváření evropských dokumentů pro posuzování a vydávání evropských technických posouzení by mělo být svěřeno subjektům pro technické posuzování určeným členskými státy. Aby bylo zajištěno, že subjekty pro technické posuzování mají potřebné pravomoci k provádění takových úkolů, měly by být požadavky týkající se jejich určení stanoveny na úrovni Unie. Určené subjekty pro technické posuzování by se podle možností měly financovat samy.

Pozměňovací návrh   8

Postoj Rady

Bod odůvodnění 22

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(22) Subjekty pro technické posuzování by měly založit organizaci, financovanou v některých případech Unií, která by koordinovala postupy při navrhování evropských dokumentů pro posuzování a při vydávání evropských technických posouzení.

(22) Subjekty pro technické posuzování by měly založit organizaci, financovanou v některých případech Unií, která by koordinovala postupy při navrhování evropských dokumentů pro posuzování a při vydávání evropských technických posouzení, což by zajistilo transparentnost a nezbytný důvěrný ráz daných postupů.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 11, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   9

Postoj Rady

Bod odůvodnění 24

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(24) Bylo by užitečné, aby v prohlášení o vlastnostech byly uvedeny rovněž informace o obsahu nebezpečných látek s cílem zlepšit možnosti pro udržitelnou výstavbu a usnadnit rozvoj výrobků šetrným k životnímu prostředí. Tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti členských států plynoucí z dalších právních nástrojů Unie, které se vztahují na nebezpečné látky, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh1, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky2, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky3, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech4 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí5.

(24) K prohlášení o vlastnostech by v případě nutnosti měly být přiloženy rovněž informace o obsahu nebezpečných látek ve stavebním výrobku s cílem zlepšit možnosti pro udržitelnou výstavbu a usnadnit rozvoj výrobků šetrných k životnímu prostředí Tyto informace by měly být poskytovány, aniž by byly dotčeny povinnosti, zejména pokud jde o označování, které jsou stanoveny v jiných nástrojích právních předpisů Unie vztahujících se na nebezpečné látky, a měly by být k dispozici ve stejnou dobu a ve stejné formě jako prohlášení o vlastnostech, aby bylo možné oslovit všechny potenciální uživatele stavebních výrobků. Informace o obsahu nebezpečných látek by měly být zpočátku omezeny na látky uvedené v článcích 31 a 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) a o zřízení Evropské agentury pro chemické zátky. Je však nutné dále zjišťovat konkrétní potřebu informací o obsahu nebezpečných látek ve stavebních výrobcích s cílem získat kompletní seznam látek, na něž se vztahuje tato povinnost, aby bylo možné zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků používajících stavební výrobky, a to i s ohledem na požadavky týkající se recyklace a opětovného využití částí či materiálů. Tímto nařízením nejsou dotčena práva a povinnosti členských států plynoucí z dalších právních nástrojů Unie, které se vztahují na nebezpečné látky, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh1, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky2, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky3, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech4 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí5.

Pozměňovací návrh   10

Postoj Rady

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(24a) Prohlášení o vlastnostech by mohlo mít stejné číslo, jako je referenční číslo podle typu výrobku.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacích návrhů č. 49 a 101, které byly schváleny v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh  11

Postoj Rady

Bod odůvodnění 34

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(34) Výrobci mohou použít zjednodušené postupy tím, že použijí dokumentaci ve formátu, který si vyberou, za podmínek stanovených v příslušné harmonizované normě.

(34) V zájmu co největšího snížení nákladů na uvádění stavebních výrobků na trh, aniž by došlo k omezení míry jejich bezpečnosti, je potřeba stanovit podmínky použití zjednodušených postupů při hodnocení vlastností těchto výrobků. Výrobci, kteří používají tyto zjednodušené postupy, by měly vhodným způsobem doložit, že dané podmínky splňují.

(Nový pozměňovací návrh Evropského parlamentu v souladu s čl. 66 odst. 2 písm. b) a čl. 66 odst. 3.)

Pozměňovací návrh   12

Postoj Rady

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(34a) Pro zlepšení dopadu nástrojů dozoru nad trhem by se veškeré zjednodušené postupy uvedené v tomto nařízení, které jsou určeny k posouzení vlastností stavebních výrobků, měly vztahovat pouze na fyzické nebo právnické osoby, které vyrábějí výrobky, jež uvádějí na trh.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 18, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   13

Postoj Rady

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(36a) Popisnou definici „nesériového postupu“ u různých stavebních výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, by měly stanovit příslušné technické výbory CEN.

Pozměňovací návrh   14

Postoj Rady

Bod odůvodnění 37

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(37) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření pro zabezpečení toho, aby dodávaly na trh pouze stavební výrobky, které splňují požadavky tohoto nařízení s cílem zajistit vlastnosti stavebních výrobků a splnit základní požadavky na stavby. Zejména dovozci a distributoři stavebních výrobků by měli být seznámeni se základními charakteristikami, pro které existují předpisy na trhu Unie, a zvláštní požadavky v členských státech ohledně základních požadavků na stavby, a měli by tyto znalosti využívat při svých obchodních transakcích.

(37) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření pro zabezpečení toho, aby dodávaly na trh pouze stavební výrobky, které splňují požadavky tohoto nařízení s cílem zajistit vlastnosti stavebních výrobků a splnit základní požadavky na stavby. Zejména dovozci a distributoři stavebních výrobků by měli být seznámeni se základními charakteristikami, pro které existují předpisy na trhu Unie, a se zvláštními požadavky v členských státech ohledně základních požadavků na stavby a měli by tyto znalosti využívat při svých obchodních transakcích s cílem minimalizovat výskyt neúmyslného nesouladu mezi stavebními výrobky a jejich prohlášeními o vlastnostech a omezit materiální ztráty.

Odůvodnění

Toto ustanovení vede k preventivním opatřením na úrovni hospodářských subjektů, aby docházelo k co nejmenšímu výskytu nesouladu mezi stavebními výrobky a jejich prohlášením o vlastnostech a nutnosti přijímat opatření na úrovni dohledu nad trhem. Hospodářské subjekty jako odpovědné právnické osoby se vyhnou veškerým ztrátám spojeným s jejich obchodními transakcemi, a zejména pomohou malým a středním podnikům splnit požadavky, a to rentabilním způsobem.

Pozměňovací návrh   15

Postoj Rady

Bod odůvodnění 39

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(39) Pro usnadnění volného pohybu zboží by kontaktní místa pro stavební výrobky měla bezplatně poskytovat informace o ustanoveních majících za cíl plnění základních požadavků na stavby a použitelných na zamýšlené použití každého stavebního výrobku na území každého členského státu. Kontaktní místa pro stavební výrobky mohou hospodářským subjektům poskytovat rovněž další informace nebo připomínky. Za poskytování dalších informací by mělo být kontaktním místům pro stavební výrobky povoleno vybírat poplatky přiměřené nákladům na poskytnutí těchto informací nebo připomínek.

(39) Pro usnadnění volného pohybu zboží by kontaktní místa pro stavební výrobky měla bezplatně poskytovat informace o ustanoveních majících za cíl plnění základních požadavků na stavby a použitelných na zamýšlené použití každého stavebního výrobku na území každého členského státu. Kontaktní místa pro stavební výrobky mohou hospodářským subjektům poskytovat rovněž další informace nebo připomínky. Za poskytování dalších informací by mělo být kontaktním místům pro stavební výrobky povoleno vybírat poplatky přiměřené nákladům na poskytnutí těchto informací nebo připomínek. Členské státy by měly kromě toho zajistit, aby byly kontaktním místům pro stavební výrobky přiděleny dostatečné zdroje.

Pozměňovací návrh   16

Postoj Rady

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(40a) Kontaktní místa pro stavební výrobky by měla být schopna plnit svou funkci tak, aby zabránila střetu zájmů, zejména pokud jde o postupy získávání označení CE.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 58, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   17

Postoj Rady

Bod odůvodnění 46 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(46a) Komise by měla být v tomto ohledu zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, kde by byly v hrubých rysech stanoveny podmínky využívání internetových stránek, které by zpřístupňovaly prohlášení o vlastnostech. Předtím, než budou tyto akty přijaty, mělo by být i nadále povoleno využívání internetových stránek v souladu se stávající praxí.

Pozměňovací návrh   18

Postoj Rady

Bod odůvodnění 49 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(49a) Aby bylo možné splnit cíle Unie spojené se změnou klimatu, je důležité mít možnost zakomponovat určité materiály vzniklé demolicí do životního cyklu nových materiálů na základě opětovného použití či recyklace a každý členský stát by měl vytvořit akční plán, v němž by bylo podrobně stanoveno, jakým způsobem bude propagovat opětovné používání a recyklaci materiálů ve stavebnictví.

Pozměňovací návrh   19

Postoj Rady

Bod odůvodnění 50 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(50a) Aby bylo možné prokázat splnění základních požadavků podle přílohy I, měly by se pokud možno stanovit jednotné evropské předpisy.

Odůvodnění

Navržené doplněné znění právního předpisu je výsledkem harmonizace, která je všeobecným cílem plánovaného nařízení. Toto doplnění je nutné, abychom se vyhnuli nebezpečí nedostatečné harmonizace.

Pozměňovací návrh   20

Postoj Rady

Bod odůvodnění 51 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(51a) Je nutné přijmout opatření, která by urychlila přijetí evropských norem a jejich překlad do všech úředních jazyků Unie. Je potřeba zajistit vyrovnanou účast zúčastněných stran v technických výborech nebo pracovních skupinách evropských orgánů pro normalizaci, aby nedocházelo k nepřiměřenému zastoupení některé ze stran. Je třeba vyhnout se střetu zájmů mezi těmito zúčastněnými stranami.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacích návrhů č. 22 a 118, které byly schváleny v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   21

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. „stavebním výrobkem“ výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části takovým způsobem, že odstranění výrobku změní vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby;

1. „stavebním výrobkem“ výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh za účelem trvalého zabudování do stavby nebo její části a v jejichž případě vlastnosti výrobku změní vlastnost stavby s ohledem na základní požadavky na stavby;

Odůvodnění

Lingvistická změna.

Pozměňovací návrh   22

Postoj Rady

Čl. 4 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo pro něj bylo vydáno evropské technické posouzení, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh prohlášení o vlastnostech.

1. Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma či pokud stavební výrobek této normě odpovídá nebo pro něj bylo vydáno evropské technické posouzení či evropský dokument pro posuzování, výrobce vypracuje při jeho uvedení na trh prohlášení o vlastnostech.

Odůvodnění

Cílem navrhované změny je dosáhnout větší transparentnosti technických předpisů a jejich lepšího technického uplatnění.

Pozměňovací návrh   23

Postoj Rady

Čl. 4 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma nebo pro něj bylo vydáno evropské technické posouzení, budou informace v jakékoliv formě o jeho vlastnostech ve vztahu k základním charakteristikám, jak je vymezeno v příslušných technických specifikacích, poskytnuty pouze tehdy, jsou-li zahrnuty a blíže určeny v prohlášení o vlastnostech.

2. Vztahuje-li se na stavební výrobek harmonizovaná norma či pokud stavební výrobek této normě odpovídá nebo pro něj bylo vydáno evropské technické posouzení či evropský dokument pro posuzování, mohou být informace v jakékoliv formě o jeho vlastnostech ve vztahu k základním charakteristikám, jak je vymezeno v příslušných technických specifikacích, poskytnuty pouze tehdy, jsou-li zahrnuty a blíže určeny v prohlášení o vlastnostech.

Pozměňovací návrh   24

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Výrobce mající v úmyslu uvést výrobek na trh může odchylně od čl. 4 odst. 1 a při neexistenci předpisů Unie nebo vnitrostátních předpisů vyžadujících prohlášení o základních charakteristikách, upustit při uvedení stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, na trh od vypracování prohlášení o vlastnostech, pokud:

Odchylně od čl. 4 odst. 1 a při neexistenci předpisů Unie nebo vnitrostátních předpisů vyžadujících prohlášení o základních charakteristikách může výrobce při uvedení stavebního výrobku na trh upustit od vypracování prohlášení o vlastnostech v případě, že se tyto výrobky budou používat, pokud:

Pozměňovací návrh   25

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) je stavební výrobek vyroben jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku a je nainstalován do jedné konkrétní stavby výrobcem, který je odpovědný za bezpečné zabudování výrobku do stavby, v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy, a na odpovědnost osob odpovědných podle příslušných vnitrostátních předpisů za bezpečné provedení prací;

a) se posouzení a ověření stálosti vlastností provádí na základě systému 3 nebo 4 a stavební výrobek je vyroben jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku pro jednu konkrétní stavbu;

Odůvodnění

Jedná se o chybnou formulaci. V případě firem, které do staveb montují stavební produkty, se vždy jedná o stavební společnosti, nikdy o výrobce. Stavební společnosti nejsou předmětem tohoto nařízení, a nemusejí být proto vyňaty z článku 5. Nařízení se vztahuje na výrobce a stanovuje podmínky pro uvádění či dodávání stavebních výrobků na trh. Znění Rady povede k nesprávné interpretaci předmětu nařízení.

Pozměňovací návrh   26

Postoj Rady

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) je stavební výrobek vyroben tradičním způsobem a neprůmyslovým postupem pro odpovídající renovaci staveb oficiálně chráněných jako součást vymezeného prostředí nebo z důvodu zvláštní architektonické nebo historické hodnoty v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.

c) je stavební výrobek vyroben tradičním způsobem či způsobem vhodným z hlediska ochrany památek a neprůmyslovým postupem, zejména s ohledem na odpovídající renovaci staveb oficiálně chráněných jako součást vymezeného prostředí nebo z důvodu zvláštní architektonické nebo historické hodnoty v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.

Odůvodnění

Rozhodující je správný postup, pokud jde o ochranu památek. Omezení na „tradiční“ způsoby je zejména s ohledem na moderní památky, které spadají pod památkovou péči, zavádějící a nesprávné.

Pozměňovací návrh   27

Postoj Rady

Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) referenční číslo a datum vydání harmonizované normy nebo evropské technické posouzení, které bylo použito pro posouzení každé základní charakteristiky;

c) referenční číslo, název a datum vydání harmonizované normy nebo evropské technické posouzení, které bylo použito pro posouzení každé základní charakteristiky;

Pozměňovací návrh   28

Postoj Rady

Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) vlastnosti alespoň jedné ze základních charakteristik stavebního výrobku významných pro zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

c) vlastnosti těch základních charakteristik stavebního výrobku, které jsou významné z hlediska zamýšleného použití nebo zamýšlených použití uvedených v prohlášení;

Pozměňovací návrh   29

Postoj Rady

Čl. 6 – odst. 3 – písm. d

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

d) kde to přichází v úvahu, vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem ve vztahu k jeho základním charakteristikám stanoveným v souladu s čl. 3 odst. 3;

d) kde to přichází v úvahu, vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené úrovní, třídou, popisem nebo na základě výpočtu ve vztahu k jeho základním charakteristikám stanoveným v souladu s čl. 3 odst. 3;

Odůvodnění

Vlastnosti výrobků lze v určitých případech zjistit i na základě výpočtu.

Pozměňovací návrh   30

Postoj Rady

Čl. 6 – odst. 3 – písm. e

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

e) kde to přichází v úvahu, vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem ve vztahu ke všem základním charakteristikám, pro něž existují ustanovení vztahující se na zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení, hodlá-li výrobce stavební výrobek uvést na trh;

e) kde to přichází v úvahu, vlastnosti stavebního výrobku vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem či na základě výpočtu ve vztahu k základním charakteristikám vztahujícím se na zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v prohlášení;

Pozměňovací návrh   31

Postoj Rady

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

4a. Informace uvedené v článku 31, příp. v článku 33 nařízení (ES) č. 1907/2006 se poskytují spolu s prohlášením o vlastnostech.

Pozměňovací návrh   32

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Kopie prohlášení o vlastnostech se připojí ke všem výrobkům dodávaným na trh.

1. Ke všem výrobkům dodávaným na trh se připojí kopie prohlášení o vlastnostech v elektronické podobě.

 

Prohlášení o vlastnostech se poskytne v tištěné podobě, pouze pokud o to odběratel požádá.

Pokud ovšem jediný uživatel odebírá dodávku více kusů jednoho výrobku, může k ní být připojena pouze jedna kopie prohlášení o vlastnostech.

 

Pozměňovací návrh   33

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Kopie prohlášení o vlastnostech může být dodána elektronickými prostředky pouze s výslovným souhlasem příjemce.

vypouští se

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 51, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   34

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 může být obsah prohlášení o vlastnostech zpřístupněn na internetové stránce, a to v souladu s podmínkami stanovenými Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60.

3. Odchylně od odstavce 1 může být kopie prohlášení o vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce, a to v souladu s podmínkami stanovenými Komisí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60. Tyto podmínky mj. zajistí, aby bylo prohlášení o vlastnostech vždy dostupné.

Pozměňovací návrh   35

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavce 1 a 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Označení CE se připojí k těm stavebním výrobkům, pro které výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4, 6 a 7.

Označení CE se připojí k těm stavebním výrobkům, pro které výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4 a 6.

Jestliže prohlášení o vlastnostech nebylo výrobcem vypracováno v souladu s články 4, 6 a 7, nesmí být označení CE ke stavebním výrobkům připojeno.

Jestliže prohlášení o vlastnostech nebylo výrobcem vypracováno v souladu s články 4 a 6, nesmí být označení CE ke stavebním výrobkům připojeno.

Pozměňovací návrh   36

Postoj Rady

Čl. 9 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno, název nebo identifikační značka a registrovaná adresa výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.

2. K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno, název a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci názvuadresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné harmonizované technické specifikaci.

Odůvodnění

Dřevařský průmysl by měl problémy s uplatňováním nařízení v jeho současné podobě z důvodů praktických omezení, která se vztahují na velikost a povahu těchto výrobků. Tento pozměňovací návrh umožní poskytování stejných informací, ale tak, aby to vyhovovalo průmyslovým odvětvím.

Pozměňovací návrh   37

Postoj Rady

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(3a) Členské státy se při zajišťování správného používání režimu označování CE opírají o existující mechanizmy a přijmou nezbytná opatření pro případ zneužití tohoto označení. Členské státy kromě toho zavedou sankce za porušení právních předpisů, které mohou v případě závažných trestných činů zahrnovat i trestní sankce. Tyto sankce musejí odpovídat závažnosti porušení právních předpisů a účinně odrazovat od jejich zneužívání.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 56, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009. Byl převzat z článku R12 uvedeného v rozhodnutí 768/2008.)

Pozměňovací návrh   38

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Pokud jde o úkoly vymezené v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 764/2008, každý členský stát zajistí, aby kontaktní místa pro stavební výrobky na jeho území poskytovala informace o ustanoveních, která mají za cíl splnění základních požadavků na stavby příslušných pro zamýšlené použití každého stavebního výrobku, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 písm. e) tohoto nařízení.

3. Pokud jde o úkoly vymezené v čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 764/2008, každý členský stát zajistí, aby kontaktní místa pro stavební výrobky na jeho území poskytovala pomocí transparentních a snadno srozumitelných formulací informace o ustanoveních, která mají za cíl splnění základních požadavků na stavby vztahujících se na zamýšlené použití každého stavebního výrobku, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 písm. e) tohoto nařízení.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 57, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   39

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

3a. Kontaktní místa pro stavební výrobky by měla být schopna plnit svou funkci tak, aby zabránila střetu zájmů, zejména pokud jde o postupy získávání označení CE.

Pozměňovací návrh   40

Postoj Rady

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Výrobci vypracují prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4 až 7 a připojí označení CE v souladu s články 8 a 9.

1. Výrobci vypracují prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4 a 6 a připojí označení CE v souladu s články 8 a 9.

Pozměňovací návrh   41

Postoj Rady

Čl. 11 – odst. 8 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

8a. Při uvádění stavebních výrobků na trh výrobci zajistí, aby tyto výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení a v souladu s příslušnými základními požadavky na stavby a základními charakteristikami, které jsou důležité z hlediska zamýšlených způsobů použití stavebních výrobků.

Odůvodnění

Toto ustanovení bylo převzato z rozhodnutí 768/2008. Návrh znovu uvádí a zdůrazňuje hlavní mechanizmus regulace stanovený v prvním článku Předmět. Považujeme za důležité doplnit text převzatý z nového právního rámce o zvláštní prvky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   42

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Před uvedením stavebního výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušné posouzení a ověření stálosti vlastností. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci uvedenou v čl. 11 odst. 1 ve druhém pododstavci a prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4, 6 a 7. Dále dovozci zajistí, aby měl výrobek označení CE, je-li vyžadováno, aby k němu byly připojeny požadované dokumenty a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 4 a 5.

Před uvedením stavebního výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušné posouzení a ověření stálosti vlastností v souladu s příslušnými základními požadavky na stavby a základními charakteristikami důležitými z hlediska zamýšleného použití. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci uvedenou v čl. 11 odst. 1 ve druhém pododstavci a prohlášení o vlastnostech v souladu s články 4 a 6. Dále dovozci zajistí, aby měl výrobek označení CE, je-li vyžadováno, aby k němu byly připojeny požadované dokumenty a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 4 a 5.

Odůvodnění

Návrh znovu uvádí a zdůrazňuje hlavní mechanizmus regulace stanovený v prvním článku Předmět. Je důležité doplnit text převzatý z nového právního rámce o zvláštní prvky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   43

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stavební výrobek není ve shodě s prohlášením o vlastnostech nebo v souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení, nesmí takový stavební výrobek uvést na trh, dokud nebude uveden ve shodu s připojeným prohlášením o vlastnostech a do souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení nebo dokud není prohlášení o vlastnostech opraveno. Pokud stavební výrobek představuje riziko, dovozce o tom informuje výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stavební výrobek není v souladu s prohlášením o vlastnostech nebo s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení, zejména s požadavky, které se vztahují na základní charakteristiky důležité z hlediska zamýšlených způsobů použití, nesmí takový stavební výrobek uvést na trh, dokud nebude uveden v soulad s připojeným prohlášením o vlastnostech a s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení nebo dokud není prohlášení o vlastnostech opraveno. Pokud stavební výrobek představuje riziko, dovozce o tom informuje výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Odůvodnění

Podle čl. 5 odst. 3 je nutné uvést základní charakteristiky a této povinnosti by si měli být vědomi především dovozci.

Pozměňovací návrh   44

Postoj Rady

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stavební výrobek není ve shodě s prohlášením o vlastnostech nebo v souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení, nedodá takový stavební výrobek na trh, dokud není uveden ve shodu s připojeným prohlášením o vlastnostech nebo není v souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto nařízení nebo dokud není prohlášení o vlastnostech opraveno. Pokud výrobek navíc představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stavební výrobek není v souladu s prohlášením o vlastnostech nebo s jinými příslušnými požadavky v tomto nařízení, zejména s požadavky, které se vztahují na základní charakteristiky důležité z hlediska zamýšlených způsobů použití, nedodá takový stavební výrobek na trh, dokud není uveden v soulad s připojeným prohlášením o vlastnostech a s jinými použitelnými požadavky v tomto nařízení nebo dokud není prohlášení o vlastnostech opraveno. Pokud výrobek navíc představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.

Odůvodnění

Podle čl. 5 odst. 3 je nutné uvést základní charakteristiky a této povinnosti by si měli být vědomi především distributoři v oblasti velkoobchodu.

Pozměňovací návrh   45

Postoj Rady

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. V případě, že do procesu vytváření harmonizovaných norem podle tohoto článku jsou zapojeny i zúčastněné strany, evropské orgány pro normalizaci zajistí ve všech případech spravedlivé a vyvážené zastoupení různých druhů zúčastněných stran.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 118, který byl schválen v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   46

Postoj Rady

Čl. 18 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Pokud členský stát nebo Komise usoudí, že harmonizovaná norma nesplňuje zcela požadavky stanovené v příslušném mandátu, předloží dotčený členský stát nebo Komise záležitost výboru zřízenému podle článku 5 směrnice 98/34/ES a uvedou své důvody. Tento výbor po konzultaci příslušných evropských normalizačních orgánů a stálého výboru pro stavebnictví neprodleně vydá své stanovisko.

Pokud členský stát nebo Komise usoudí, že harmonizovaná norma nesplňuje zcela požadavky stanovené v příslušném mandátu, předloží dotčený členský stát nebo Komise po konzultaci se stálým výborem pro stavebnictví záležitost výboru zřízenému podle článku 5 směrnice 98/34/ES a uvede své důvody. Tento výbor po konzultaci s příslušnými evropskými normalizačními orgány neprodleně vydá své stanovisko.

Pozměňovací návrh   47

Postoj Rady

Čl. 19 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 60, kterými se mění příloha II, a stanovit doplňková procesní pravidla pro vypracování a přijetí evropského dokumentu pro posuzování.

vypouští se

Odůvodnění

Možnost vytvoření dalších procesních pravidel v rámci projednávání ve výborech zachází příliš daleko. V případě první poloviny věty existuje navíc příliš velký manévrovací prostor. V příloze II jsou uvedena jasná pravidla týkající se vytvoření evropského dokumentu pro posuzování. Není nutné je dále rozšiřovat. V opačném případě se jedná o základní charakteristiky.

Pozměňovací návrh   48

Postoj Rady

Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(3a) Komise případně vezme evropské dokumenty pro posuzování za základ zmocnění, která se vydávají podle čl. 17 odst. 1 s cílem vypracovat harmonizované normy, pokud jde o výrobky uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacích návrhů č. 120 a 5, které byly schváleny v prvním čtení dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   49

Postoj Rady

Čl. 21 – nadpis

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Povinnosti příslušného subjektu pro technické posuzování

při přijetí žádosti o evropské technické posouzení

Povinnosti subjektu pro technické posuzování při přijímání žádostí o evropské technické posouzení

Pozměňovací návrh   50

Postoj Rady

Čl. 21 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Subjekt pro technické posuzování přijímající žádost o evropské technické posouzení (dále jen „příslušný subjekt pro technické posuzování“), informuje výrobce, zda se na stavební výrobek vztahuje plně nebo zčásti harmonizovaná technická specifikace takto:

1. Subjekt pro technické posuzování přijímající žádost o evropské technické posouzení informuje výrobce, zda se na stavební výrobek vztahuje plně nebo zčásti harmonizovaná technická specifikace takto:

a) pokud se na výrobek plně vztahuje harmonizovaná norma, příslušný subjekt pro technické posuzování informuje výrobce, že podle čl. 19 odst. 1 nemůže být vydáno evropské technické posouzení;

a) pokud se na výrobek plně vztahuje harmonizovaná norma, subjekt pro technické posuzování informuje výrobce, že podle čl. 19 odst. 1 nemůže být vydáno evropské technické posouzení;

b) pokud se na výrobek plně vztahuje evropský dokument pro posuzování, příslušný subjekt pro technické posuzování informuje výrobce, že tento evropský dokument pro posuzování bude použit jako základ pro evropské technické posouzení, které má být vydáno;

b) pokud se na výrobek plně vztahuje evropský dokument pro posuzování, subjekt pro technické posuzování informuje výrobce, že tento evropský dokument pro posuzování bude použit jako základ pro evropské technické posouzení, které má být vydáno;

c) pokud se na výrobek nevztahuje nebo plně nevztahuje žádná harmonizovaná technická specifikace, příslušný subjekt pro technické posuzování použije postupy stanovené v příloze II nebo zavedené v souladu s čl. 19 odst. 3.

c) pokud se na výrobek nevztahuje nebo plně nevztahuje žádná harmonizovaná technická specifikace, subjekt pro technické posuzování použije postupy stanovené v příloze II nebo zavedené v souladu s čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   51

Postoj Rady

Čl. 21 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. V případech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) informuje příslušný subjekt pro technické posuzování organizaci subjektů pro technické posuzování a Komisi o obsahu žádosti, o příslušném rozhodnutí Komise týkajícím se posuzování a ověřování stálosti vlastností, které má subjekt pro technické posuzování v úmyslu použít pro tento výrobek, anebo o neexistenci takového rozhodnutí Komise.

2. V případech uvedených v odst. 1 písm. b) a c) informuje subjekt pro technické posuzování organizaci subjektů pro technické posuzování a Komisi o obsahu žádosti, o příslušném rozhodnutí Komise týkajícím se posuzování a ověřování stálosti vlastností, které má subjekt pro technické posuzování v úmyslu použít pro tento výrobek, anebo o neexistenci takového rozhodnutí Komise.

Pozměňovací návrh   52

Postoj Rady

Článek 22

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Evropské dokumenty pro posuzování přijaté organizací subjektů pro technické posuzování se zasílají Komisi, která zveřejní seznam odkazů na přijaté evropské dokumenty pro posuzování v Úředním věstníku Evropské unie.

Evropské dokumenty pro posuzování přijaté organizací subjektů pro technické posuzování se zasílají Komisi, která zveřejní seznam odkazů na konečnou verzi evropských dokumentů pro posuzování v Úředním věstníku Evropské unie.

Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto seznamu.

 

Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto seznamu.

Pozměňovací návrh   53

Postoj Rady

Čl. 24 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Evropský dokument pro posuzování obsahuje alespoň obecný popis stavebního výrobku, základní charakteristiky, metody a kritéria pro posuzování vlastností ve vztahu k základním charakteristikám stavebního výrobku, které se týkají jeho výrobcem předpokládaného použití. Evropský dokument pro posuzování zejména obsahuje základní charakteristiky důležité pro zamýšlené použití tohoto výrobku a dohodnuté mezi výrobcem a organizací subjektů pro technické posuzování.

1. Evropský dokument pro posuzování obsahuje alespoň obecný popis stavebního výrobku, seznam základních charakteristik důležitých z hlediska zamýšleného použití daného výrobku podle předpokladu výrobce, který byl dohodnut mezi výrobcem a organizací subjektů pro technické posuzování, a metody a kritéria pro posuzování vlastností daného výrobku ve vztahu k jeho základním charakteristikám.

Pozměňovací návrh   54

Postoj Rady

Čl. 29 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou určit subjekty pro technické posuzování na svých územích, zejména pro jednu nebo několik skupin výrobků uvedených v tabulce 1 přílohy IV.

1. Členské státy mohou určit subjekty pro technické posuzování na svém území, zejména pro jednu nebo několik skupin výrobků uvedených v tabulce 1 přílohy IV.

Členské státy, které určily subjekt pro technické posuzování oznámí ostatním členským státům a Komisi název a adresu takového subjektu pro technické posuzování a skupinu výrobků, pro kterou byl subjekt pro technické posuzování určen.

Členské státy, které určily subjekt pro technické posuzování, oznámí ostatním členským státům a Komisi název a adresu takového subjektu pro technické posuzování a skupinu výrobků, příp. stavební výrobky, pro které byl subjekt pro technické posuzování určen.

Jde o plošný pozměňovací návrh, proto by se do čl. 30 odst. 1 a 2 bodu 2 přílohy II a do tabulky č. 2 v příloze IV (na první seznam požadavků, písmena b), c) a e)) měl přidat výraz „příp. stavební výrobky“.

Pozměňovací návrh   55

Postoj Rady

Čl. 29 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Komise zveřejní elektronickými prostředky seznam subjektů pro technické posuzování, ve kterém budou uvedeny skupiny výrobků nebo stavební výrobky, pro které jsou subjekty pro technické posuzování určeny.

Komise zveřejní elektronickými prostředky seznam subjektů pro technické posuzování, ve kterém budou uvedeny skupiny výrobků nebo stavební výrobky, pro které jsou subjekty pro technické posuzování určeny, přičemž se snaží dosáhnout nejvyšší možné míry transparentnosti.

Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto seznamu.

Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto seznamu.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 73, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   56

Postoj Rady

Čl. 30 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Subjekty pro technické posuzování zveřejní svou organizační strukturu a jména členů svých interních rozhodovacích orgánů.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 73, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   57

Postoj Rady

Čl. 31 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) organizuje koordinaci subjektů pro technické posuzování a zajišťuje spolupráci s ostatními zúčastněnými subjekty,

a) organizuje koordinaci subjektů pro technické posuzování a podle potřeby zajišťuje spolupráci a konzultace s ostatními zúčastněnými subjekty,

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 73, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   58

Postoj Rady

Čl. 31 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

aa) zajišťuje, aby si subjekty pro technické posuzování předávaly příklady osvědčené praxe s cílem dosáhnout větší účinnosti a poskytovat průmyslovým podnikům lepší služby;

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 73, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   59

Postoj Rady

Čl. 31 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

fa) ke splnění svých úkolů využívá pracovní skupiny, které zastupují všechny zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh   60

Postoj Rady

Čl. 34 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Komise hodnotí důležitost úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4, které jsou financovány Unií s ohledem na požadavky politik a právních předpisů Unie a do 1. ledna 2017 a poté každých pět let informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích tohoto hodnocení.

2. Komise hodnotí důležitost úkolů stanovených v čl. 31 odst. 4, které jsou financovány Unií s ohledem na požadavky politik a právních předpisů Unie a do 1. ledna 2017 a poté každé čtyři roky informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích tohoto hodnocení.

(Nový pozměňovací návrh v souladu s čl. 66 odst. 3.)

Pozměňovací návrh   61

Postoj Rady

Čl. 36 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje harmonizovaná technická specifikace a který výrobce uvádí na trh je systémem sestávajícím ze součástí, které výrobce sestavuje za řádného dodržení přesných pokynů stanovených poskytovatelem takového systému nebo jeho součástí, který již u tohoto systému nebo součásti zkoušel jednu nebo více základních charakteristik v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, výrobce je oprávněn vydat prohlášení o vlastnostech, které se zcela či z části shoduje s výsledky zkoušek provedených na takovém systému nebo součásti, které mu byly poskytnuty. Výrobce může použít výsledky zkoušek získané jiným výrobcem nebo poskytovatelem systému pouze tehdy, když od tohoto výrobce nebo poskytovatele systému, který nadále zůstává odpovědný za přesnost, spolehlivost a stálost takových výsledků, získal povolení.

c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje harmonizovaná norma a který výrobce uvádí na trh je systémem sestávajícím ze součástí, které výrobce sestavuje za řádného dodržení přesných pokynů stanovených poskytovatelem takového systému nebo jeho součástí, který již u tohoto systému nebo součásti zkoušel jednu nebo více základních charakteristik v souladu s příslušnou harmonizovanou normou. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, výrobce je oprávněn vydat prohlášení o vlastnostech, které se zcela či z části shoduje s výsledky zkoušek provedených na takovém systému nebo součásti, které mu byly poskytnuty. Výrobce může použít výsledky zkoušek získané jiným výrobcem nebo poskytovatelem systému pouze tehdy, když od tohoto výrobce nebo poskytovatele systému, který nadále zůstává odpovědný za přesnost, spolehlivost a stálost takových výsledků, získal povolení.

Pozměňovací návrh   62

Postoj Rady

Článek 37

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, na něž se vztahuje harmonizovaná norma, mohou nahradit stanovení typu výrobku na základě zkoušky typu pro příslušné systémy 3 a 4 podle přílohy V využitím metod, které se liší od těch, jež jsou uvedeny v příslušné harmonizované normě. Tito výrobci mohou rovněž přistupovat ke stavebním výrobkům, na něž se vztahuje systém 3, podle ustanovení pro systém 4. Používá-li výrobce tyto zjednodušené postupy, prokáže, že stavební výrobky splňují příslušné požadavky prostřednictvím specifické technické dokumentace.

Mikropodniky vyrábějící stavební výrobky, na něž se vztahuje harmonizovaná norma, mohou nahradit stanovení typu výrobku na základě zkoušky typu pro příslušné systémy 3 a 4 podle přílohy V využitím metod, které se za podmínek uvedených v příslušné harmonizované normě liší od metod, jež jsou v této normě uvedeny. Tito výrobci mohou rovněž přistupovat ke stavebním výrobkům, na něž se vztahuje systém 3, podle ustanovení pro systém 4. Používá-li výrobce tyto zjednodušené postupy, prokáže prostřednictvím specifické technické dokumentace, že stavební výrobky splňují příslušné požadavky a že použité metody odpovídají metodám uvedeným v harmonizované technické specifikaci.

Odůvodnění

Komise ve svém stanovisku ke společnému postoji Rady správně poukázala na určitou nejednotnost ustanovení o specifické technické dokumentaci. Pozměňovací návrh by měl tuto nejednotnost odstranit a zajistit, aby produkty deklarované pomocí specifické technické dokumentace byly rovnocenné produktům se značkou CE.

Pozměňovací návrh   63

Postoj Rady

Čl. 38 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Pro stavební výrobky, na něž se vztahují harmonizované normy a které jsou vyráběny jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku a zabudovány do jedné stanovené stavby, může být část posouzení vlastností příslušného systému, jak stanoví příloha V, nahrazena ze strany výrobce specifickou technickou dokumentací prokazující soulad výrobku s příslušnými požadavky.

1. Pro stavební výrobky, na něž se vztahují harmonizované normy a které jsou vyráběny jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku a zabudovány do jedné stanovené stavby, může být část posouzení vlastností příslušného systému, jak stanoví příloha V, nahrazena ze strany výrobce specifickou technickou dokumentací prokazující soulad výrobku s příslušnými požadavky a to, že použité metody odpovídají metodám uvedeným v harmonizované technické specifikaci.

Odůvodnění

Komise ve svém stanovisku ke společnému postoji Rady správně poukázala na určitou nejednotnost ustanovení o specifické technické dokumentaci. Pozměňovací návrh by měl tuto nejednotnost odstranit a zajistit, aby produkty deklarované pomocí specifické technické dokumentace byly rovnocenné produktům se značkou CE.

Pozměňovací návrh   64

Postoj Rady

Čl. 43 – odst. 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Oznámený subjekt a jeho pracovníci provádějí úkoly třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činnosti při posuzování nebo ověřování, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.

5. Informovaný subjekt a jeho pracovníci provádějí s transparentností ve vztahu k výrobci úkoly třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich posudek nebo výsledky jejich činnosti při posuzování nebo ověřování, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích této činnosti zájem.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 86, který byl schválen dne 24. dubna 2004.)

Pozměňovací návrh   65

Postoj Rady

Čl. 60 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) případné stanovení základních charakteristik nebo mezních úrovní v rámci zvláštních skupin stavebních výrobků, o nichž v souladu s články 3 až 6 výrobce učiní prohlášení s ohledem na jejich zamýšlené použití, podle úrovní, tříd nebo popisu, o vlastnostech jeho výrobku při uvedení na trh;

a) stanovení základních charakteristik nebo mezních úrovní v rámci zvláštních skupin stavebních výrobků, o nichž v souladu s články 3 až 6 výrobce učiní prohlášení s ohledem na jejich zamýšlené použití, podle úrovní, tříd nebo popisu, o vlastnostech jeho výrobku při uvedení na trh;

Pozměňovací návrh   66

Postoj Rady

Čl. 61 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 60 je svěřena Komisi na dobu pěti let od... *. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší podle článku 62.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   67

Postoj Rady

Čl. 63 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

(Nový pozměňovací návrh v souladu s čl. 66 odst. 2 písm. d).)

Pozměňovací návrh   68

Postoj Rady

Čl. 64 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zajistí, aby byly členové výboru uvedeného v odstavci 1 nezávislí na příslušných stranách, které se účastní posuzování a ověřování stálosti vlastností týkajících se základních charakteristik stavebních výrobků.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 88, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   69

Postoj Rady

Čl. 67 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Tato zpráva obsahuje také informace o uplatňování článku 37 a o tom, zda by se jeho použití mohlo rozšířit i na další podniky, zda je potřeba jej přizpůsobit malosériové výrobě či jej zrušit.

(Tento pozměňovací návrh přejímá pozměňovací návrh č. 112, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   70

Postoj Rady

Čl. 67 - odst. 1 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

S cílem případně rozšířit povinnost poskytovat informace uvedenou v čl. 6 odst. 4a i na další látky Komise do ...* posoudí, zda jsou konkrétně zapotřebí informace o obsahu nebezpečných látek ve stavebních výrobcích, a bude o výsledcích tohoto posouzení informovat Evropský parlament a Radu. V průběhu posuzování Komise přihlédne mj. k nutnosti zajistit vysokou míru bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků používajících stavební výrobky a uživatelů staveb, a to i s ohledem na požadavky recyklace či opětovného využití částí či materiálů. K této zprávě budou přiloženy příslušné legislativní návrhy.

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající 3 letům po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh   71

Postoj Rady

Příloha I – návětí

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Stavby jako celek i jejich jednotlivé části musejí vyhovovat zamýšlenému použití. Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musí stavby při běžné údržbě plnit tyto základní požadavky na stavby.

 

Stavby jako celek i jejich jednotlivé části musejí vyhovovat zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu celého životního cyklu staveb. Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musejí stavby při běžné údržbě plnit tyto základní požadavky na stavby.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 90, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   72

Postoj Rady

Příloha I – část 3 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, ani neměla v celém průběhu životního cyklu nepřiměřeně významný vliv na kvalitu životního prostředí nebo na klima, a to během výstavby, používání i demolice, zejména následkem:

 

Stavba musí být navržena a provedena takovým způsobem, aby v průběhu své životnosti neohrožovala hygienu nebo bezpečnost zdraví dělníků, kteří na ní pracují, jejích uživatelů nebo sousedů, ani neměla v celém průběhu životního cyklu nepřiměřeně významný vliv na kvalitu životního prostředí nebo na klima, a to během výstavby, používání i demolice, zejména následkem:

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 91, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   73

Postoj Rady

Příloha I – část 3 – odst. 1 – písm. d

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

d) uvolňování nebezpečných látek do podzemní vody, mořské vody nebo půdy;

d) uvolňování nebezpečných látek do podzemní vody, mořské vody, jezer, říčních systémů nebo půdy;

Pozměňovací návrh   74

Postoj Rady

Příloha I – část 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení, osvětlení a větrání musejí být navrženy a provedeny takovým způsobem, aby jejich spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na uživatele a na místní klimatické podmínky.

 

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení, osvětlení a větrání musejí být navrženy a provedeny takovým způsobem, aby jejich spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na uživatele a na místní klimatické podmínky. Stavební výrobky musejí být rovněž energeticky účinné a musejí v průběhu celého svého životního cyklu spotřebovávat co nejmenší množství energie.

(Tento pozměňovací návrh přejímá podstatu pozměňovacího návrhu č. 92, který byl schválen dne 24. dubna 2009.)

Pozměňovací návrh   75

Postoj Rady

Příloha I – část 7 – název

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů

7. Udržitelné využívání přírodních zdrojů ve stavebních dílech

Odůvodnění

Abychom se vyhnuli nedorozumění, je důležité v názvu zmínit, o jaké stavby se jedná.

Pozměňovací návrh   76

Postoj Rady

Příloha I – část 7 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a:

Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné využití přírodních zdrojů a zejména:

Pozměňovací návrh   77

Postoj Rady

Příloha I – část 7 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání;

a) opětovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání;

Pozměňovací návrh   78

Postoj Rady

Příloha II – část 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Požádá-li výrobce subjekt pro technické posuzování o evropské technické posouzení ohledně stavebního výrobku a poté, co výrobce a subjekt pro technické posuzování podepsali dohodu o obchodním tajemství a důvěrnosti, předloží výrobce příslušnému subjektu pro technické posuzování technickou dokumentaci s popisem výrobku, výrobcem předpokládaným použitím a podrobnostmi o řízení výroby, které má v úmyslu použít.

 

Požádá-li výrobce subjekt pro technické posuzování o evropské technické posouzení ohledně stavebního výrobku a poté, co výrobce a subjekt pro technické posuzování podepsali na žádost výrobce dohodu o zachování obchodního tajemství a důvěrnosti, předloží výrobce subjektu pro technické posuzování (dále jen „příslušný subjekt pro technické posuzování“) technickou dokumentaci s popisem výrobku, výrobcem předpokládaným použitím a podrobnostmi o řízení výroby, které má v úmyslu použít.

Pozměňovací návrh   79

Postoj Rady

Příloha II – část 5 – název

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Účast Komise

5. Účast Komise a výrobce

Odůvodnění

Účastnit se musejí mít možnost i výrobci.

Pozměňovací návrh   80

Postoj Rady

Příloha II – část 5 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Zástupce Komise se může jako pozorovatel účastnit na všech částech provádění pracovního programu.

Zástupce Komise a zástupce výrobce se mohou účastnit na všech částech provádění pracovního programu jako pozorovatelé.

Odůvodnění

Účastnit se musejí mít možnost i výrobci.

Pozměňovací návrh   81

Postoj Rady

Příloha II – část 7 – odst. 1 – písm. c

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) zašle jednu kopii Komisi.

c) po konzultaci s výborem podle článku 64 zašle jednu kopii Komisi.

Pozměňovací návrh   82

Postoj Rady

Příloha II – část 7 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Sdělí-li Komise do patnácti pracovních dnů od přijetí organizaci subjektů pro technické posuzování své připomínky k návrhu evropského dokumentu pro posuzování, organizace subjektů pro technické posuzování návrh odpovídajícím způsobem změní a zašle jednu kopii přijatého evropského dokumentu pro posuzování výrobci a Komisi.

Sdělí-li Komise do patnácti pracovních dnů od přijetí organizaci subjektů pro technické posuzování své připomínky ke kopii evropského dokumentu pro posuzování, organizace subjektů pro technické posuzování připomínky prošetří a poté zašle jednu kopii pozměněného či nepozměněného evropského dokumentu pro posuzování výrobci a Komisi.

Odůvodnění

Formulace je zavádějící, jelikož návrh byl v souladu s písm. b) schválen, a proto se už nejedná o návrh. Kromě toho není možné souhlasit s tím, aby se vliv Komise, který zřejmě vždy vede k přepracování evropského dokumentu pro posuzování, projevoval v této formě.

Pozměňovací návrh   83

Postoj Rady

Příloha III – název

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Prohlášení o vlastnostech

č............

vypouští se

Odůvodnění

Není jasné, proč by mělo vedle identifikačního kódu uvedeného v č. 1 existovat ještě další číslo.

(1)

Úř. věst. C 184 E, 8.7.2010, s. 441.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nařízení o stavebních výrobcích

Úvod

„Dobré ploty dělají dobré sousedy“ z básně „Mending Wall“ od Roberta Frosta

Po celé EU je ještě příliš „mnoho plotů“, které jsou překážkou obchodu ve stavebnictví. „Dobří sousedé“ bohužel stále využívají technická pravidla vlastní země k tomu, aby ve stavebnictví zabránili volnému pohybu zboží a služeb. Jak uvedl prof. Monti ve své zprávě „Nová strategie pro jednotný trh“ (zveřejněné dne 9. května 2010): „Evropa se stále nachází ve fázi „budování trhu“, která vyžaduje rušení překážek přeshraniční činnosti, oklešťování administrativy jednotlivých států, omezování technických překážek a překonání odporu ze strany podniků.“ (str. 37).

Vzhledem k rozsahu tohoto odvětví je velmi důležité přijmout určité kroky v oblasti stavebních výrobků v EU. Podle CEN (Evropského výboru pro normalizaci) představuje stavebnictví jedno z největších průmyslových odvětví, které tvoří 10 % HDP a 50,5 % hrubého fixního kapitálu. Stavebnictví zaměstnává přímo 12 milionů občanů EU a dalších 26 milionů pracovníků na něm závisí nepřímo. Kromě toho tvoří 92 % výrobců stavebních materiálů, což je 65 000 podniků, malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci. Jelikož malé a střední podniky jsou základem našeho hospodářství, požaduje tento návrh, aby se jejich úloze a potřebám dostalo uznání. V této souvislosti požadujeme také, aby byla uznána nutnost vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví osob pracujících v tomto odvětví. Jak uvádí německý Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví, jen v Německu podlehne smrtelnému pracovnímu úrazu jeden z 5 000 stavebních dělníků.

Hospodářský pokles zasáhl stavebnictví v EU velmi výrazně, přičemž řada společností v EU zkrachovala a dělníci ztratili možnost obživy. Přijetí jakýchkoli opatření, která by mohla stavebnictví pomoci, je velmi vítaným krokem. Přehodnocení směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) je v této souvislosti velmi potřebným počinem, který by měl tomuto odvětví pomoci tím, že budou z hlediska výrobců odstraněny obchodní překážky, což by zase mělo zajistit, aby nedocházelo k uzavírání podniků a v případě dělníků ke ztrátě zaměstnání.

Cílem návrhu nařízení o harmonizovaných podmínkách pro uvádění stavebních výrobků na trh (KOM(2008)311) je aktualizovat, zjednodušit a nahradit směrnici o stavebních výrobcích s ohledem na změnu okolností týkajících se např. dozoru nad trhem, včetně nového legislativního rámce (nařízení 765/2008/ES o dozoru nad trhem a rozhodnutí 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh).

Poté, co Evropský parlament přijal tyto dokumenty dne 24. dubna 2009 v prvním čtení, byl dne 13. září 2010 přijat postoj Rady v prvním čtení.

Prohlášení o vlastnostech (označení CE)

V postoji Rady v prvním čtení byly schváleny výjimky z vypracovávání prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků. Tím může docházet k situacím, kdy určitý výrobek nemusí nést označení CE, např. u individuálně či na zakázku probíhajících nesériových postupů apod. Navrhovatelka se snaží omezit tuto výjimku, přičemž zdůrazňuje, že je to možné pouze v případě výrobků v systémech č. 3 a 4 (pozměňovací návrh č. 16). Tím by byly zajištěny rovné podmínky s důrazem na kvalitu, ale zároveň také bezpečnost.

Nebezpečné látky                                                                                                  

Je velmi důležité, aby bylo možné vystopovat nebezpečné látky až k výrobkům. Kdybychom věděli, kde se v budovách nachází azbest, nemuseli by nemocemi, jako je mezoteliom, trpět dělníci pracující na stavbě ani osoby žijící v těchto budovách. V postoji Rady v prvním čtení byly vypuštěny pozměňovací návrhy Parlamentu, které trvaly na tom, že je nutné uvádět, zda stavební výrobky obsahují nebezpečné látky. Z hlediska budoucí bezpečnosti, ochrany zdraví a transparentnosti je důležité tyto pozměňovací návrhy předložit znovu (návrhy č. 7, 17 a 49).

Kontaktní místa pro výrobky

Vznik kontaktních míst pro stavební výrobky v jednotlivých členských státech, kde by mohli jednotlivci i společnosti vyhledat nestranné rady týkající se konkrétního stavebního výrobku, by mohl pomoci vnitřnímu trhu a menším subjektům, které mají zájem o vývoj nových výrobků.

Jelikož si je výbor IMCO již vědom tlaků na centra SOLVIT, je nutné jasněji stanovit, že tato kontaktní místa budou financována členskými státy a že budou nestranná, tj. nebudou záviset na žádných příslušných orgánech zapojených do procesu získávání označení CE (pozměňovací návrhy č. 10, 11 a 22).

Transparentnost

Z hlediska subjektů pro technické posuzování je nezbytné zajistit jejich nezávislost a transparentnost. Proto je nutné propagovat soubor minimálních norem týkajících se transparentnosti. Organizace subjektů pro technické posuzování by měla vypracovat seznam jmen a funkcí jejich interních rozhodovacích orgánů. Je nutné zajistit vyvážené zastoupení zúčastněných stran v technických výborech a pracovních skupinách evropských normalizačních orgánů a vyhnout se střetu zájmů. Členské státy kromě toho zajistí, aby členové Stálého výboru pro stavebnictví byli nezávislí na příslušných subjektech zapojených do posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků (pozměňovací návrhy č. 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38 a 43).

Recyklace stavebních výrobků

Navrhovatelka se v souladu s jinými směrnicemi a nařízeními zabývala otázkou recyklace stavebních výrobků a propagace recyklovaných výrobků, abychom byli schopni splnit cíle EU spojené se změnou klimatu (pozměňovací návrhy č. 1 a 13).

Bezpečnost a ochrana zdraví

Je nutné klást větší důraz na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví ve stavebnictví. Stavebnictví i nadále zůstává jednou z nejnebezpečnějších oblastí zaměstnání, kdy při práci umírá stále ještě příliš mnoho lidí. Navrhovatelka proto do této zprávy zahrnula ustanovení (pozměňovací návrhy č. 3, 45 a 46), která zdůrazňují nutnost zachovat nejvyšší míru ochrany pracovníků i osob, které stavby využívají.

Elektronická komunikace

Při pohledu do budoucnosti je z hlediska zdokonalení trhu se stavebními výrobky důležitá nutnost využívat elektronickou komunikaci a nové informační technologie. Navrhovatelka by byla ráda, kdyby se stavebnictví dostalo podpory při vytváření metod zaměřených na účinnější komunikaci pomocí tohoto média místo komunikace pomocí tištěných materiálů (pozměňovací návrh č. 18).

Akty v přenesené pravomoci

A konečně byly podle stávajících právních předpisů (směrnici o zvířatech v zájmovém chovu (EU) č. 438/2010) a postoje Evropského parlamentu v prvním čtení k návrhu Komise KOM(2009)0491, kterým se novelizuje směrnice o prospektech(1), vypracovány pozměňovací návrhy týkající se aktů v přenesené pravomoci, které by měly Parlamentu zajistit jeho pravomoci (pozměňovací návrhy č. 12, 41 a 42).

(1)

P7_TA(2010)0227, 17.6.2010


POSTUP

Název

Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních produktů na trh

Referenční údaje

(10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD))

Datum prvního čtení EP – P číslo

24.4.2009                     T6-0320/2009

Návrh Komise

KOM(2008)0311 - C6-0203/2008

Pozměněný návrh Komise

KOM(2009)0579

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení postoje Rady v prvním čtení

23.9.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

23.9.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Catherine Stihler

1.4.2010

 

 

Projednání ve výboru

29.9.2010

5.10.2010

11.10.2010

 

Datum přijetí

22.11.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

36

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claude Moraes, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

Datum předložení

29.11.2010

Právní upozornění - Ochrana soukromí