Menetlus : 2008/0098(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0343/2010

Esitatud tekstid :

A7-0343/2010

Arutelud :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Hääletused :

PV 18/01/2011 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0004

SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 762kWORD 428k
29.11.2010
PE 448.894v04-00 A7-0343/2010

Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Catherine Stihler

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS  

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (10753/3/2010 – C7‑0267/2010);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2008)0311) kohta;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2009)0579);

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele” (KOM(2009)0665);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 66;

–   võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A7‑0343/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud teise lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks Euroopa Parlamendi avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(1) Liikmesriikide eeskirjade kohaselt tuleb ehitised konstrueerida ja ehitada inimesi, koduloomi ja vara ohustamata.

(1) Liikmesriikide eeskirjade kohaselt tuleb ehitised konstrueerida ja ehitada inimesi, koduloomi ja vara ohustamata ning keskkonda kahjustamata.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 1 sisu.)

Muudatusettepanek  2

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 5

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(5) Vajaduse korral määrab liikmesriik ehitustoote kavandatud kasutusotstarvet käsitlevates sätetes ehitistele esitatavate põhinõuete täitmiseks kindlaks põhiomadused, mille toimivus tuleks deklareerida.

(5) Vajaduse korral määrab liikmesriik ehitustoote kavandatud kasutamisotstarvet või -otstarbeid käsitlevates sätetes ehitistele esitatavate põhinõuete täitmiseks kindlaks põhiomadused, mille toimivus tuleks deklareerida. Et vältida tühja toimivusdeklaratsiooni esitamist, tuleks deklareerida ehitustoote kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete seisukohalt olulised põhiomadused.

Muudatusettepanek 3

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 8 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(8 a) Käesolev määrus ei tohiks laieneda tööettevõtjate tegevusele. Ehitiste püstitamine kujutab endast teenust ja mitte toote turuleviimist tootja poolt. Ehitustegevus võib konkreetsetel juhtudel hõlmata ehitise eritellimuse alusel individuaalselt toodetud osi, mille tööettevõtja seejärel ehitisse paigaldab.

Selgitus

Uue määrusega peaks lõpuks õnnestuma täpsustada, et määruse sisuks ei ole tööettevõtjad, kes ehitusdetailid eelnevalt ehitusplatsil või mujal valmis teevad. Määruses kehtestatakse ehitustoodete turulelaskmise või turul kättesaadavaks tegemise tingimused. Ehitustoodete paigaldamine ehitusprojektidesse ei ole määruse sisuks.

Muudatusettepanek  4

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 14 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(14 a) Ehitustoote toimivuse hindamisel tuleks arvesse võtta ka tervise- ja ohutusaspekte, mis on seotud toote kasutamisega kogu selle olelusringi kestel.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 2 sisu.)

Muudatusettepanek  5

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 15

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(15) Komisjoni poolt käesoleva määruse kohaselt kindlaksmääratud piirtasemed peaksid kõnealuse ehitustoote puhul olema liikmesriikides kehtivates sätetes üldiselt tunnustatud põhiomaduste väärtused.

(15) Komisjoni poolt käesoleva määruse kohaselt kindlaksmääratud põhiomaduste piirtasemed peaksid kõnealuse ehitustoote puhul tagama kaitstuse kõrge taseme Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 tähenduses.

Selgitus

Piirtasemete kindlaksmääramise alused võivad olla tehnilist või regulatiivset laadi (vt selgitus 16). Kui seda tehakse regulatiivsetel alustel, on eesmärgiks artiklis 114 nimetatud üldhuvide tervishoiu, ohutuse, keskkonna- ja tarbijakaitse kaitsmine. Aluseks ei ole seega „üldiselt tunnustatud”, vaid artiklis 114 sätestatud kaitstuse kõrge taseme saavutamine.

Muudatusettepanek  6

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 17

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(17) Euroopa Standardikomitee (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC) on tunnistatud pädevaks vastu võtma ühtlustatud standardeid vastavalt 28. märtsil 2003 alla kirjutatud üldjuhistele koostöö kohta komisjoni ja nende kahe asutuse vahel. Tootjad peaksid kohaldama kõnealuseid ühtlustatud standardeid, kui nende viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, tehes seda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord)1 kohaselt kehtestatud kriteeriumitele.

 

(17) Euroopa Standardikomitee (CEN) ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (CENELEC) on tunnistatud pädevaks vastu võtma ühtlustatud standardeid vastavalt 28. märtsil 2003 alla kirjutatud üldjuhistele koostöö kohta komisjoni ja nende kahe asutuse vahel. Tootjad peaksid kohaldama kõnealuseid ühtlustatud standardeid, kui nende viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, tehes seda vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord)1 kohaselt kehtestatud kriteeriumitele. Kui kõigi asjakohaste küsimuste kohta on saadud piisavalt teaduslikke ja tehnilisi eriteadmisi, tuleks energilisemalt üle minna ehitustoodete ühtlustatud standarditele ning vajaduse korral lasta need standardid välja töötada olemasolevate Euroopa hindamisdokumentide põhjal.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekute 5 ja 120 sisu.)

Muudatusettepanek  7

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 21

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(21) Euroopa hindamisdokumentide kavandi koostamine ja Euroopa tehnilise hinnangu andmine tuleks usaldada liikmesriikide määratud tehnilise hindamise asutustele. Et tagada tehnilise hindamise asutuste vajalik pädevus kõnealuste ülesannete täitmiseks, tuleks nende määramise nõuded sätestada liidu tasandil.

(21) Euroopa hindamisdokumentide kavandi koostamine ja Euroopa tehnilise hinnangu andmine tuleks usaldada liikmesriikide määratud tehnilise hindamise asutustele. Et tagada tehnilise hindamise asutuste vajalik pädevus kõnealuste ülesannete täitmiseks, tuleks nende määramise nõuded sätestada liidu tasandil. Määratud tehnilise hindamise asutused peaksid võimaluse korral olema isemajandavad.

Muudatusettepanek  8

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 22

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(22) Tehnilise hindamise asutused peaksid looma organisatsiooni (edaspidi „tehnilise hindamise asutuste organisatsioon”), mida vajaduse korral toetatakse liidupoolse rahastamisega, et koordineerida Euroopa hindamisdokumentide kavandi koostamise ja Euroopa tehniliste hinnangute andmise korda.

(22) Tehnilise hindamise asutused peaksid looma organisatsiooni (edaspidi „tehnilise hindamise asutuste organisatsioon”), mida vajaduse korral toetatakse liidupoolse rahastamisega, et koordineerida Euroopa hindamisdokumentide kavandi koostamise ja Euroopa tehniliste hinnangute andmise korda, tagades seejuures vastavate menetluste läbipaistvuse ja vajaliku konfidentsiaalsuse.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 11 sisu.)

Muudatusettepanek  9

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 24

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(24) Toimivusdeklaratsioon võib sisaldada teavet ohtlike ainete sisalduse kohta, et parandada võimalusi säästlike ehitiste rajamiseks ja hõlbustada keskkonnasõbralike toodete väljatöötamist. Käesolev määrus ei piira muudest liidu õigusaktidest tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, mida võidakse kohaldada ohtlike ainete suhtes, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist)1, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik)2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet)3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid)4 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist)5.

(24) Võimaluse korral tuleks toimivusdeklaratsioonile lisada teave ohtlike ainete sisalduse kohta ehitustootes, et parandada võimalusi säästlike ehitiste rajamiseks ja hõlbustada keskkonnasõbralike toodete väljatöötamist. Sellise teabe esitamine ei tohiks piirata niisuguste eelkõige märgistusalaste kohustuste kohaldamist, mis on kehtestatud muudes liidu õiguse instrumentides, mida kohaldatakse ohtlike ainete suhtes, ning see tuleks teha kättesaadavaks samal ajal ja samal kujul kui toimivusdeklaratsioon, et see jõuaks ehitustoodete kõikide potentsiaalsete kasutajateni. Teave ohtlike ainete sisalduse kohta peaks esialgu olema piiritletud ainetega, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet) artiklites 31 ja 33. Ehitustoodetes ohtlike ainete sisaldust käsitleva teabe konkreetseid vajadusi tuleks siiski täiendavalt uurida eesmärgiga täiendada hõlmatud ainete valikut, et tagada kõrgetasemeline tervise ja ohutuse kaitse ehitustooteid kasutavate töötajate ja ehitiste kasutajate jaoks, sealhulgas osade või materjalide ringlussevõtu ja/või korduskasutamise nõuete osas. Käesolev määrus ei piira muudest liidu õigusaktidest tulenevaid liikmesriikide õigusi ja kohustusi, mida võidakse kohaldada ohtlike ainete suhtes, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 1998. aasta direktiiv 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist)1, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik)2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet)3, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid)4 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist)5.

Muudatusettepanek  10

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 24 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(24 a) Toimivusdeklaratsioon võib olla nummerdatud vastavalt tootetüübi viitenumbrile.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekute 49 ja 101 sisu.)

Muudatusettepanek 11

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 34

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(34) Tootjad võivad kasutada lihtsustatud menetlusi, kasutades dokumentatsiooni jaoks oma valitud formaati ja järgides asjakohases ühtlustatud standardis ettenähtud tingimusi.

(34) Tuleks määratleda tingimused lihtsustatud menetluste kasutamiseks ehitustoodete toimivuse hindamisel, et võimalikult vähendada nende turulelaskmise kulusid, vähendamata seejuures toodete ohutuse taset. Selliseid lihtsustatud menetlusi kasutavad tootjad peaksid nõuetekohaselt näitama, et vastavad tingimused on täidetud.

(Euroopa Parlamendi uus muudatusettepanek vastavalt kodukorra artikli 66 lõike 2 punktile b ja artikli 66 lõikele 3).

Muudatusettepanek  12

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 34 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(34 a) Turujärelevalvemeetmete mõju suurendamiseks tuleks käesoleva määrusega ehitustoodete toimivuse hindamiseks ette nähtud lihtsustatud menetlusi kohaldada üksnes nende füüsiliste või juriidiliste isikute suhtes, kes ise toodavad neid tooteid, mis nad turule lasevad.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 18 sisu.)

Muudatusettepanek  13

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 36 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(36 a) Asjaomased CEN tehnilised komiteed peaksid määratlema käesolevasse määrusesse kaasatud erinevate ehitustoodete „üksiktootmise” tõlgendatava mõiste.

Muudatusettepanek  14

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 37

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(37) Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et nad lasevad turule või teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva määruse nõuetele vastavaid ehitustooteid, eesmärgiga tagada ehitustoodete toimivus ja täita ehitistele esitatavaid põhinõudeid. Eelkõige peaksid ehitustoodete importijad ja levitajad olema teadlikud põhiomadustest, mille suhtes on liidu turul kehtestatud sätted, ning liikmesriikides ehitistele esitatavate põhinõuete suhtes kehtivatest erinõuetest, ning kasutama selliseid teadmisi oma äritegevuses.

(37) Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid võtma asjakohaseid meetmeid tagamaks, et nad lasevad turule või teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva määruse nõuetele vastavaid ehitustooteid, eesmärgiga tagada ehitustoodete toimivus ja täita ehitistele esitatavaid põhinõudeid. Eelkõige peaksid ehitustoodete importijad ja levitajad olema teadlikud põhiomadustest, mille suhtes on liidu turul kehtestatud sätted, ning liikmesriikides ehitistele esitatavate põhinõuete suhtes kehtivatest erinõuetest, ning kasutama selliseid teadmisi oma äritegevuses, et vähendada miinimumini ehitustoodete soovimatud mittevastavused toimivusdeklaratsiooniga ja materjali kaotused.

Selgitus

See säte viib majandustegevuses osalejate tasandil ennetavate meetmeteni mittevastavuste tekke maksimaalseks vältimiseks ja turu järelevalve teostamiseks. Vastutustundlike juriidiliste isikutena tegutsemisega väldivad majandustegevuses osalejad kaotusi mis tahes kaubanduslikes tehingutes, aidates eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjatel nõuetele vastata ja saada makstud rahale vastavat teenust.

Muudatusettepanek  15

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 39

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

(39) Kaupade vaba liikumise hõlbustamiseks peaksid ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid jagama tasuta teavet sätete kohta, mille eesmärk on täita liikmesriigi territooriumil iga ehitustoote kavandatud kasutusotstarbe suhtes kohaldatavaid ehitistele esitatavaid põhinõudeid. Toodete kontaktpunktid võiksid ettevõtjatele jagada samuti lisateavet või esitada tähelepanekuid. Lisateabe eest võivad toodete kontaktpunktid küsida tasu, mis on proportsionaalne sellise teabe või tähelepanekute edastamise kuludega.

(39) Kaupade vaba liikumise hõlbustamiseks peaksid ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid jagama tasuta teavet sätete kohta, mille eesmärk on täita liikmesriigi territooriumil iga ehitustoote kavandatud kasutusotstarbe suhtes kohaldatavaid ehitistele esitatavaid põhinõudeid. Toodete kontaktpunktid võiksid ettevõtjatele jagada samuti lisateavet või esitada tähelepanekuid. Lisateabe eest võivad toodete kontaktpunktid küsida tasu, mis on proportsionaalne sellise teabe või tähelepanekute edastamise kuludega. Lisaks peaksid liikmesriigid tagama toodete kontaktpunktidele piisavate vahendite eraldamise.

Muudatusettepanek  16

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 40 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(40 a) Ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid peaksid olema võimelised täitma oma ülesandeid nii, et välditakse huvide konflikti, eelkõige CE-märgise saamise menetluste osas.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 58 sisu.)

Muudatusettepanek  17

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 46 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(46 a) Sellega seoses peaks komisjonil olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte, milles esitatakse tingimused veebisaitide kasutamiseks toimivusdeklaratsiooni kättesaadavaks tegemise eesmärgil. Kuni niisuguste delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni peaks veebisaitide kasutamine olema jätkuvalt lubatud vastavalt kehtivale tavale.

Muudatusettepanek  18

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 49 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(49 a) Materjalide säilitamine pärast lammutamist materjalide ringusse võtmise abil korduskasutamise või ringlussevõtu kaudu on liidu kliimamuutuse eesmärkide täitmisel väga oluline ning iga liikmesriik peaks välja töötama tegevuskava, milles esitatakse üksikasjalikult, kuidas ta korduskasutamise või ringlussevõtu edendamisele ehitustööstuses kaasa aidata kavatseb.

Muudatusettepanek  19

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 50 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(50 a) Igal võimalikul juhul tuleks koostada ühtsed Euroopa eeskirjad I lisas sätestatud põhinõuetele vastavuse tõendamiseks.

Selgitus

Eeskirjade kogumiku esitatud täiendus tuleneb ühtlustamisest, mis on kavandatava määruse üldeesmärk. See on vajalik ühtlustamise vähendamise ohu ennetamiseks.

Muudatusettepanek  20

Nõukogu seisukoht

Põhjendus 51 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

(51 a) Tuleks võtta meetmeid Euroopa standardite kasutuselevõtu kiirendamiseks ja nende tõlkimiseks kõigisse liidu ametlikesse keeltesse. Tuleks tagada sidusrühmade tasakaalustatud osalemine Euroopa standardiorganite töörühmades või tehnilistes komiteedes, nii et ükski liik sidusrühmi ei oleks neis ebaproportsionaalselt esindatud. Sidusrühmade vahelisi huvide konflikte tuleks vältida.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekute 22 ja 118 sisu.)

Muudatusettepanek  21

Nõukogu seisukoht

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. „ehitustoode” – toode või komplekt, mis on toodetud ja turule lastud püsivaks paigaldamiseks ehitisse või selle osadesse nii, et toote eemaldamine muudab ehitise toimivust ehitisele esitatavate põhinõuete seisukohalt;

1. „ehitustoode” – toode või komplekt, mis on toodetud ja turule lastud püsivaks paigaldamiseks ehitisse või selle osadesse ja mille toimivus muudab ehitise toimivust ehitisele esitatavate põhinõuete seisukohalt;

Selgitus

Keeleline muutmine.

Muudatusettepanek  22

Nõukogu seisukoht

Artikkel 4 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud standardiga või kui selle kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, koostab tootja sellise toote turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni.

1. Kui ehitustoode on hõlmatud või vastavuses ühtlustatud standardiga või kui selle kohta on antud Euroopa tehniline hinnang või väljastatud Euroopa hindamisdokument, koostab tootja sellise toote turule laskmisel toimivusdeklaratsiooni.

Selgitus

Esitatud muudatusettepaneku eesmärgiks on tehniliste eeskirjade suurem läbipaistvus ja nende tehnilise teostatavuse parandamine.

Muudatusettepanek  23

Nõukogu seisukoht

Artikkel 4 – lõige 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

2. Kui ehitustoode on hõlmatud ühtlustatud standardiga või selle kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, esitatakse mis tahes vormis teave selle toimivuse kohta seoses põhiomadustega, nagu see on määratletud kohaldatavas ühtlustatud tehnilises kirjelduses, ainult siis, kui see on toimivusdeklaratsioonis esitatud ja kindlaks määratud.

2. Kui ehitustoode on hõlmatud või vastavuses ühtlustatud standardiga või selle kohta on antud Euroopa tehniline hinnang või väljastatud Euroopa hindamisdokument, võib esitada mis tahes vormis teabe selle toimivuse kohta seoses põhiomadustega, nagu see on määratletud kohaldatavas ühtlustatud tehnilises kirjelduses, ainult siis, kui see on toimivusdeklaratsioonis esitatud ja kindlaks määratud.

Muudatusettepanek  24

Nõukogu seisukoht

Artikkel 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Erandina artikli 4 lõikest 1 ning kui puuduvad liidu või siseriiklikud sätted, millega nõutakse põhiomaduste deklareerimist juhul, kui tootja kavatseb toote turule lasta, võib tootja ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote turulelaskmisel toimivusdeklaratsiooni mitte koostada, kui:

Erandina artikli 4 lõikest 1 ning kui puuduvad liidu või siseriiklikud sätted, millega nõutakse põhiomaduste deklareerimist juhul, kui tooteid hakatakse kasutama, võib tootja ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote turulelaskmisel toimivusdeklaratsiooni mitte koostada, kui:

Muudatusettepanek  25

Nõukogu seisukoht

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

a) ehitustoode on üksiktootmises eritellimuse alusel individuaalselt toodetud või tellimuse järgi tehtud ning see on paigaldatud ühte kindlaksmääratud ehitisse tootja poolt, kes vastutab toote ehitistesse ohutu paigaldamise eest kooskõlas kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega, ning selliste isikute vastutusel, kes vastavalt kohaldatavate siseriiklikele eeskirjadele määratakse vastutama ehitustööde ohutu läbiviimise eest;

a) toimivuse püsivust on hinnatud ja kontrollitud süsteemi 3 või 4 põhjal ning ehitustoode on üksiktootmises eritellimuse alusel individuaalselt toodetud või tellimuse järgi tehtud ühe kindlaksmääratud ehitise jaoks;

Selgitus

Siin on tegemist sõnastamisveaga. Tooteid ehitistesse paigaldavad firmad ei ole kunagi tootjad, vaid alati tööettevõtjad. Tööettevõtjad ei ole määruse sisuks ja seetõttu ei ole vaja artiklis 5 nende suhtes erandit teha. Määrus on kirjutatud tootjate jaoks ja selles kehtestatakse ehitustoodete turulelaskmise või turul kättesaadavaks tegemise tingimused. Nõukogu sõnastus viib väärtõlgenduseni määruse sisu osas.

Muudatusettepanek  26

Nõukogu seisukoht

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

c) ehitustoode on valmistatud traditsioonilisel viisil ja üksiktootmises selliste ehitiste nõuetekohaseks renoveerimiseks, mis on ametliku kaitse all teatava keskkonna või nende endi spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise väärtuse tõttu kooskõlas kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega.

c) ehitustoode on valmistatud traditsioonilisel või muinsuskaitsega kooskõlas oleval viisil ja üksiktootmises eelkõige selliste ehitiste nõuetekohaseks renoveerimiseks, mis on ametliku kaitse all teatava keskkonna või nende endi spetsiifilise arhitektuurilise või ajaloolise väärtuse tõttu kooskõlas kohaldatavate siseriiklike eeskirjadega.

Selgitus

Oluline on muinsuskaitse seisukohast korrektne tegutsemine. Eelkõige kaasaegsete muinsuskaitse all olevate hoonete puhul on piirang „traditsioonilisel viisil” eksitav ja väär.

Muudatusettepanek  27

Nõukogu seisukoht

Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

c) iga põhiomaduse hindamiseks kasutatud ühtlustatud standardi või Euroopa tehnilise hinnangu viitenumber ja väljaandmise kuupäev;

c) iga põhiomaduse hindamiseks kasutatud ühtlustatud standardi või Euroopa tehnilise hinnangu viitenumber, pealkiri ja väljaandmise kuupäev;

Muudatusettepanek  28

Nõukogu seisukoht

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

c) ehitustoote deklareeritud kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete vähemalt ühe põhiomaduse toimivus;

c) ehitustoote deklareeritud kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete põhiomaduste toimivus;

Muudatusettepanek  29

Nõukogu seisukoht

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt d

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

d) kui see on asjakohane, ehitustoote toimivus tasemete või klasside kaupa või kirjeldusena seoses artikli 3 lõike 3 kohaselt kindlaksmääratud põhiomadustega;

d) kui see on asjakohane, ehitustoote toimivus tasemete või klasside kaupa, kirjeldusena või arvutuse alusel seoses artikli 3 lõike 3 kohaselt kindlaksmääratud põhiomadustega;

Selgitus

Teatud juhtudel on toodete toimivus võimalik kindlaks teha ka arvutustega.

Muudatusettepanek  30

Nõukogu seisukoht

Artikkel 6 – lõige 3 – punkt e

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

e) kui see on asjakohane, ehitustoote toimivus tasemete või klasside kaupa või kirjeldusena seoses kõikide põhiomadustega, mille kohta on deklareeritud kavandatud kasutusotstarvet või -otstarbeid käsitlevad sätted, kui tootja kavatseb ehitustoote turule lasta;

e) kui see on asjakohane, ehitustoote toimivus tasemete või klasside kaupa või kirjeldusena või arvutuse alusel seoses põhiomadustega deklareeritud kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete osas;

Muudatusettepanek  31

Nõukogu seisukoht

Artikkel 6 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

4 a. Määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 31 või olenevalt asjaoludest artiklis 33 osutatud teave esitatakse koos toimivusdeklaratsiooniga.

Muudatusettepanek  32

Nõukogu seisukoht

Artikkel 7 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Igale turul kättesaadavaks tehtavale tootele lisatakse toimivusdeklaratsiooni koopia.

1. Iga turul kättesaadavaks tehtava toote puhul esitatakse toimivusdeklaratsiooni koopia elektroonilisel kujul.

 

Toimivusdeklaratsiooni paberkoopia esitatakse ainult juhul, kui vastuvõtja seda nõuab.

Kui sama toote partii toimetatakse ühele kasutajale, võib sellele lisada ühe toimivusdeklaratsiooni koopia.

 

Muudatusettepanek  33

Nõukogu seisukoht

Artikkel 7 – lõige 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

2. Toimivusdeklaratsiooni koopia võib teha elektrooniliselt kättesaadavaks ainult juhul, kui vastuvõtja on selleks andnud selge nõusoleku.

välja jäetud

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 51 sisu.)

Muudatusettepanek  34

Nõukogu seisukoht

Artikkel 7 – lõige 3

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

3. Erandina lõigetest 1 ja 2 võib toimivusdeklaratsiooni sisu teha kättesaadavaks veebilehel vastavalt komisjoni poolt artikli 60 kohaselt delegeeritud õigusaktidega kehtestatud tingimustele.

3. Erandina lõikest 1 võib toimivusdeklaratsiooni koopia teha kättesaadavaks veebilehel vastavalt komisjoni poolt artikli 60 kohaselt delegeeritud õigusaktidega kehtestatud tingimustele. Niisuguste tingimustega tagatakse muu hulgas asjaolu, et toimivusdeklaratsioon on kogu aeg kättesaadav.

Muudatusettepanek  35

Nõukogu seisukoht

Artikkel 8 – lõige 2 – lõigud 1 ja 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

CE-märgis kinnitatakse nendele ehitustoodetele, mille kohta tootja on koostanud toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 4, 6 ja 7.

CE-märgis kinnitatakse nendele ehitustoodetele, mille kohta tootja on koostanud toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 4 ja 6.

Kui tootja ei ole koostanud toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 4, 6 ja 7, siis CE-märgist ei kinnitata.

Kui tootja ei ole koostanud toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 4 ja 6, siis CE-märgist ei kinnitata.

Muudatusettepanek  36

Nõukogu seisukoht

Artikkel 9 – lõige 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, tootja nimi või tähis ja registreeritud aadress, tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, toimivusdeklaratsiooni viitenumber, deklareeritud toimivuse tase või klass, kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse viide, teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kui see on asjakohane, ning kohaldatud ühtlustatud tehnilises kirjelduses sätestatud kavandatud kasutusotstarve.

2. CE-märgisele lisatakse selle esmakordse kinnitamise aasta kaks viimast numbrit, tootja nimi ja registreeritud aadress või tähis, mis võimaldab tootja nime ja aadressi lihtsalt ning igasuguse ebaselguseta tuvastada, tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood, toimivusdeklaratsiooni viitenumber, deklareeritud toimivuse tase või klass, kohaldatud ühtlustatud tehnilise kirjelduse viide, teavitatud asutuse identifitseerimisnumber, kui see on asjakohane, ning kohaldatud ühtlustatud tehnilises kirjelduses sätestatud kavandatud kasutusotstarve.

Selgitus

Käesolevat määrust oleks vaevaline rakendada puutööstuses, kuna hetkel püsib see tänu praktilistele piirangutele toote suuruse ja olemuse osas. See muudatusettepanek võimaldab tagada sama teavet, kuid rakendada seda tööstusele vastuvõetaval viisil.

Muudatusettepanek  37

Nõukogu seisukoht

Artikkel 9 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

3 a. Liikmesriigid tuginevad olemasolevatele mehhanismidele, et tagada CE-märgist käsitleva korra nõuetekohane rakendamine, ning võtavad märgise ebaõige kasutamise korral sobivaid meetmeid. Liikmesriigid kehtestavad ka karistused rikkumiste eest, mis võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste korral. Karistused peavad vastama rikkumise raskusele ning pakkuma tõhusat kaitset väärkasutuse eest.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 56 sisu. See pärineb otsuse 768/2008 artiklist R12.)

Muudatusettepanek  38

Nõukogu seisukoht

Artikkel 10 – lõige 3

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

3. Seoses määruse (EÜ) nr 764/2008 artikli 10 lõikes 1 määratletud ülesannetega tagab iga liikmesriik, et ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid jagavad teavet tema territooriumil kehtivate sätete kohta, mille eesmärk on täita iga ehitustoote kavandatud kasutusotstarbe suhtes kohaldatavaid ehitistele esitatavaid põhinõudeid, nagu on sätestatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 3 punktis e.

3. Seoses määruse (EÜ) nr 764/2008 artikli 10 lõikes 1 määratletud ülesannetega tagab iga liikmesriik, et ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid jagavad selges ja kergestimõistetavas sõnastuses teavet tema territooriumil kehtivate sätete kohta, mille eesmärk on täita iga ehitustoote kavandatud kasutusotstarbe suhtes kohaldatavaid ehitistele esitatavaid põhinõudeid, nagu on sätestatud käesoleva määruse artikli 6 lõike 3 punktis e.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 57 sisu.)

Muudatusettepanek  39

Nõukogu seisukoht

Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

3 a. Ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid on võimelised täitma oma ülesandeid nii, et välditakse huvide konflikti, eelkõige CE-märgise saamise menetluste osas.

Muudatusettepanek  40

Nõukogu seisukoht

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Tootjad koostavad toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 4 kuni 7 ning kinnitavad CE-märgise vastavalt artiklitele 8 ja 9.

1. Tootjad koostavad toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 4 ja 6 ning kinnitavad CE-märgise vastavalt artiklitele 8 ja 9.

Muudatusettepanek  41

Nõukogu seisukoht

Artikkel 11 – lõige 8 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

8 a. Ehitustoodete turuleviimise korral tagavad tootjad, et need on kujundatud ja toodetud kooskõlas käesolevas määruses sätestatud nõuetega ja kohaldatavate ehitistele esitatavate põhinõuetega ning ehitustoodete kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete seisukohast asjakohaste põhiomadustega.

Selgitus

Otsusest 768/2008 võetud klausel. Ettepanekus korratakse ja rõhutatakse esimese artikli sisus märgitud määruse peamist mehhanismi. Peame oluliseks uue õigusliku raamistiku teksti täiendada käesoleva määruse eriliste tunnustega.

Muudatusettepanek  42

Nõukogu seisukoht

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Enne ehitustoote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on hinnanud ja kontrollinud toimivuse püsivust. Nad tagavad, et tootja on koostanud artikli 11 lõike 1 teises lõigus osutatud tehnilise dokumentatsiooni ning toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 4, 6 ja 7. Nad tagavad ka, et tootel on CE-märgis, kui see on asjakohane, ja et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 11 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuded.

Enne ehitustoote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on hinnanud ja kontrollinud toimivuse püsivust, kooskõlas kohaldatavate ehitistele esitatavate põhinõuetega ning kavandatud kasutusotstarbe seisukohast asjakohaste põhiomadustega. Nad tagavad, et tootja on koostanud artikli 11 lõike 1 teises lõigus osutatud tehnilise dokumentatsiooni ning toimivusdeklaratsiooni vastavalt artiklitele 4 ja 6. Nad tagavad ka, et tootel on CE-märgis, kui see on asjakohane, ja et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 11 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuded.

Selgitus

Ettepanekus korratakse ja rõhutatakse esimese artikli sisus märgitud määruse peamist mehhanismi. Peame oluliseks uue õigusliku raamistiku teksti täiendada käesoleva määruse eriliste tunnustega.

Muudatusettepanek  43

Nõukogu seisukoht

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Kui importija arvab või tal on põhjust arvata, et ehitustoode ei vasta toimivusdeklaratsioonile või muudele käesoleva määruse kohaldatavatele nõuetele, ei lase ta ehitustoodet turule enne, kui see on viidud vastavusse lisatud toimivusdeklaratsiooniga ja muude käesoleva määruse kohaldatavate nõuetega või kui toimivusdeklaratsioon on parandatud. Lisaks sellele, kui ehitustoode kujutab endast riski, teavitab importija sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.

Kui importija arvab või tal on põhjust arvata, et ehitustoode ei vasta toimivusdeklaratsioonile või muudele käesoleva määruse kohaldatavatele nõuetele, eriti kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete seisukohast asjakohaste põhiomadustega seotud nõuetele, ei lase ta ehitustoodet turule enne, kui see on viidud vastavusse lisatud toimivusdeklaratsiooniga ja muude käesoleva määruse kohaldatavate nõuetega või kui toimivusdeklaratsioon on parandatud. Lisaks sellele, kui ehitustoode kujutab endast riski, teavitab importija sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.

Selgitus

Kooskõlas artikli 5 lõikega 3 tuleb põhiomadused avalikustada ja importijad peaksid selle kohustusest eriti teadlikud olema.

Muudatusettepanek  44

Nõukogu seisukoht

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Kui levitaja arvab või tal on põhjust arvata, et ehitustoode ei vasta toimivusdeklaratsioonile või muudele käesoleva määruse kohaldatavatele nõuetele, ei tee ta toodet turul kättesaadavaks enne, kui see on viidud vastavusse lisatud toimivusdeklaratsiooniga ja muude käesoleva määruse kohaldatavate nõuetega või kui toimivusdeklaratsioon on parandatud. Lisaks sellele, kui toode kujutab endast riski, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust arvata, et ehitustoode ei vasta toimivusdeklaratsioonile või muudele käesoleva määruse kohaldatavatele nõuetele, eriti kavandatud kasutusotstarbe või -otstarvete seisukohast asjakohaste põhiomadustega seotud nõuetele, ei tee ta toodet turul kättesaadavaks enne, kui see on viidud vastavusse lisatud toimivusdeklaratsiooniga ja muude käesoleva määruse kohaldatavate nõuetega või kui toimivusdeklaratsioon on parandatud. Lisaks sellele, kui toode kujutab endast riski, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi.

Selgitus

Kooskõlas artikli 5 lõikega 3 tuleb põhiomadused avalikustada ja levitajad, sealhulgas eriti hulgimüüjad peaksid selle kohustusest teadlikud olema.

Muudatusettepanek  45

Nõukogu seisukoht

Artikkel 17 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 a. Sidusrühmade kaasamisel käesoleva artikli kohaste ühtlustatud standardite väljatöötamisse tagavad Euroopa standardiorganid kõigil juhtudel eri liiki sidusrühmade õiglase ja tasakaalustatud esindatuse.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 118 sisu.)

Muudatusettepanek  46

Nõukogu seisukoht

Artikkel 18 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Kui liikmesriik või komisjon on seisukohal, et ühtlustatud standard ei vasta täielikult asjakohases volituses sätestatud nõuetele, siis suunab asjaomane liikmesriik või komisjon küsimuse direktiivi 98/34/EÜ artikli 5 alusel asutatud komiteele ja esitab oma argumendid. Kõnealune komitee esitab pärast konsulteerimist asjaomaste Euroopa standardiorganitega ja alalise ehituskomiteega viivitamata oma arvamuse.

Kui liikmesriik või komisjon on seisukohal, et ühtlustatud standard ei vasta täielikult asjakohases volituses sätestatud nõuetele, siis suunab asjaomane liikmesriik või komisjon pärast alalise ehituskomiteega konsulteerimist küsimuse direktiivi 98/34/EÜ artikli 5 alusel asutatud komiteele ja esitab oma argumendid. Kõnealune komitee esitab pärast konsulteerimist asjaomaste Euroopa standardiorganitega viivitamata oma arvamuse.

Muudatusettepanek  47

Nõukogu seisukoht

Artikkel 19 – lõige 3

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

3. Komisjon võib artikli 60 kohaselt võtta vastu delegeeritud õigusakte, et muuta II lisa ja kehtestada täiendavad menetluseeskirjad Euroopa hindamisdokumendi väljatöötamise ja vastuvõtmise kohta.

välja jäetud

Selgitus

Täiendavate menetluseeskirjade loomise võimalus komiteemenetluse raames läheb liiga kaugele. Ka lause esimeses pooles on jäetud selles osas liiga suur tegevusvabadus. II lisas on sätestatud selged eeskirjad Euroopa hindamisdokumendi koostamise kohta. Neid ei ole vaja laiendada ega täiendada. Kui seda siiski tehakse, on tegemist põhiomadustega.

Muudatusettepanek  48

Nõukogu seisukoht

Artikkel 19 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

3 a. Vajaduse korral võtab komisjon artikli 17 lõike 1 kohaselt väljastatavate volituste aluseks kehtivad Euroopa hindamisdokumendid, et koostada ühtlustatud standardid käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud toodetele.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekute 120 ja 5 sisu.)

Muudatusettepanek  49

Nõukogu seisukoht

Artikkel 21 – pealkiri

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Vastutava tehnilise hindamise asutuse kohustused Euroopa tehnilise hindamise taotluse saamisel

Tehnilise hindamise asutuse kohustused Euroopa tehnilise hindamise taotluse saamisel

Muudatusettepanek  50

Nõukogu seisukoht

Artikkel 21 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Tehnilise hindamise asutus, kes saab taotluse ehitustootele Euroopa tehnilise hinnangu andmiseks (edaspidi „vastutav tehnilise hindamise asutus”), teatab tootjale, kui ehitustoode on järgmisel viisil ühtlustatud tehnilise kirjeldusega täielikult või osaliselt hõlmatud:

1. Tehnilise hindamise asutus, kes saab taotluse ehitustootele Euroopa tehnilise hinnangu andmiseks, teatab tootjale, kui ehitustoode on järgmisel viisil ühtlustatud tehnilise kirjeldusega täielikult või osaliselt hõlmatud:

a) kui toode on ühtlustatud standardiga täielikult hõlmatud, teatab vastutav tehnilise hindamise asutus tootjale, et vastavalt artikli 19 lõikele 1 ei saa sellele Euroopa tehnilist hinnangut anda;

a) kui toode on ühtlustatud standardiga täielikult hõlmatud, teatab tehnilise hindamise asutus tootjale, et vastavalt artikli 19 lõikele 1 ei saa sellele Euroopa tehnilist hinnangut anda;

b) kui toode on täielikult hõlmatud Euroopa hindamisdokumendiga, teatab vastutav tehnilise hindamise asutus tootjale, et sellist hindamisdokumenti kasutatakse antava Euroopa tehnilise hinnangu alusena;

b) kui toode on täielikult hõlmatud Euroopa hindamisdokumendiga, teatab tehnilise hindamise asutus tootjale, et sellist hindamisdokumenti kasutatakse antava Euroopa tehnilise hinnangu alusena;

c) kui toode ei ole kas täielikult või osaliselt hõlmatud ühtlustatud tehnilise kirjeldusega, kohaldab vastutav tehnilise hindamise asutus menetlust, mis on sätestatud II lisas või mis on kehtestatud vastavalt artikli 19 lõikele 3.

c) kui toode ei ole kas täielikult või osaliselt hõlmatud ühtlustatud tehnilise kirjeldusega, kohaldab tehnilise hindamise asutus menetlust, mis on sätestatud II lisas või mis on kehtestatud vastavalt artikli 19 lõikele 3.

Muudatusettepanek  51

Nõukogu seisukoht

Artikkel 21 – lõige 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punktides b ja c osutatud juhtudel teatab vastutav tehnilise hindamise asutus tehnilise hindamise asutuste organisatsioonile ja komisjonile taotluse sisust ja viite asjakohasele komisjoni otsusele toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise kohta, mida vastutav tehnilise hindamise asutus kavatseb kõnealuse toote suhtes kohaldada, või sellise komisjoni otsuste puudumisest.

2. Lõike 1 punktides b ja c osutatud juhtudel edastab tehnilise hindamise asutus tehnilise hindamise asutuste organisatsioonile ja komisjonile taotluse sisu ja viite asjakohasele komisjoni otsusele toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise kohta, mida tehnilise hindamise asutus kavatseb kõnealuse toote suhtes kohaldada, või sellise komisjoni otsuste puudumisest.

Muudatusettepanek  52

Nõukogu seisukoht

Artikkel 22

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Tehnilise hindamise asutuste organisatsiooni poolt vastu võetud Euroopa hindamisdokumendid saadetakse komisjonile, kes avaldab vastuvõetud Euroopa hindamisdokumentide viidete loetelu Euroopa Liidu Teatajas.

Tehnilise hindamise asutuste organisatsiooni poolt vastu võetud Euroopa hindamisdokumendid saadetakse komisjonile, kes avaldab lõplike Euroopa hindamisdokumentide viidete loetelu Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjon avaldab kõnealuse loetelu ajakohastused.

Komisjon avaldab kõnealuse loetelu ajakohastused.

Muudatusettepanek  53

Nõukogu seisukoht

Artikkel 24 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Euroopa hindamisdokument sisaldab vähemalt ehitustoote üldist kirjeldust, põhiomadusi ning ehitustoote selliste põhiomadustega seotud toimivuse hindamismeetodeid ja -kriteeriumeid, mis on seotud tootja poolt ette nähtud kasutusotstarbega. Eelkõige sisaldab Euroopa hindamisdokument selliste põhiomaduste loetelu, mis on asjakohased toote kavandatud kasutusotstarbe puhul ning milles tootja ja tehnilise hindamise asutuste organisatsioon on kokku leppinud.

1. Euroopa hindamisdokument sisaldab vähemalt ehitustoote üldist kirjeldust, toote selliste põhiomaduste loetelu, mis on asjakohased tootja poolt ette nähtud toote kavandatud kasutusotstarbe puhul ning milles tootja ja tehnilise hindamise asutuste organisatsioon on kokku leppinud, samuti ehitustoote kõnealuste põhiomadustega seotud toimivuse hindamismeetodeid ja -kriteeriumeid.

Muudatusettepanek  54

Nõukogu seisukoht

Artikkel 29 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad IV lisa tabelis 1 loetletud ühe või mitme tootevaldkonna jaoks määrata oma territooriumil tehnilise hindamise asutused.

1. Liikmesriigid võivad IV lisa tabelis 1 loetletud ühe või mitme tootevaldkonna jaoks määrata oma territooriumil tehnilise hindamise asutused.

Liikmesriigid, kes on määranud tehnilise hindamise asutuse, teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile selle asutuse nime, aadressi ja tootevaldkonnad, mille jaoks tehnilise hindamise asutus on määratud.

Liikmesriigid, kes on määranud tehnilise hindamise asutuse, teatavad teistele liikmesriikidele ja komisjonile selle asutuse nime, aadressi ja tootevaldkonnad ja/või ehitustooted, mille jaoks tehnilise hindamise asutus on määratud.

Tegemist on horisontaalse muudatusettepanekuga, mistõttu tuleb lisada sõnad „ja/või ehitustooted” artikli 30 lõigetele 1 ja 2, II lisa punktile 2 ja IV lisa tabelisse 2 (esimese nõuete loendi punktid b, c ja e).

Muudatusettepanek  55

Nõukogu seisukoht

Artikkel 29 – lõige 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Komisjon teeb tehnilise hindamise asutuste loetelu avalikkusele elektrooniliselt kättesaadavaks ja nimetab tootevaldkonnad ja/või ehitustooted, mille jaoks need on määratud.

Komisjon teeb tehnilise hindamise asutuste loetelu avalikkusele elektrooniliselt kättesaadavaks ja nimetab tootevaldkonnad ja/või ehitustooted, mille jaoks need on määratud, püüdes saavutada võimalikult suurt läbipaistvust.

Komisjon avaldab kõnealuse loetelu ajakohastused.

Komisjon avaldab kõnealuse loetelu ajakohastused.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 73 sisu.)

Muudatusettepanek  56

Nõukogu seisukoht

Artikkel 30 – lõige 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

1 a. Tehnilise hindamise asutused avalikustavad oma organisatsiooniskeemi ja asutusesiseselt otsuseid langetavate organite liikmete nimed.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 73 sisu.)

Muudatusettepanek  57

Nõukogu seisukoht

Artikkel 31 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

a) korraldab tehnilise hindamise asutuste koordineerimist ja tagab koostöö muude sidusrühmadega;

a) korraldab tehnilise hindamise asutuste koordineerimist ning tagab vajaduse korral koostöö ja konsulteerimise muude sidusrühmadega;

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 73 sisu.)

Muudatusettepanek  58

Nõukogu seisukoht

Artikkel 31 – lõige 4 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

a a) tagab parimate tavade näidete levitamise tehnilise hindamise asutuste vahel, et suurendada tõhusust ja ehitusvaldkonda paremini teenindada;

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 73 sisu.)

Muudatusettepanek  59

Nõukogu seisukoht

Artikkel 31 – lõige 4 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

f a) kasutab oma ülesannete täitmiseks kõiki sidusrühmi esindavaid töögruppe.

Muudatusettepanek  60

Nõukogu seisukoht

Artikkel 34 – lõige 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

2. Komisjon hindab liidu rahastatavate artikli 31 lõikes 4 sätestatud ülesannete vastavust liidu poliitikavaldkondade ja õigusaktide vajadustele ning teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest 1. jaanuariks 2017 ning seejärel iga viie aasta tagant.

2. Komisjon hindab liidu rahastatavate artikli 31 lõikes 4 sätestatud ülesannete vastavust liidu poliitikavaldkondade ja õigusaktide vajadustele ning teavitab Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellise hindamise tulemustest 1. jaanuariks 2017 ning seejärel iga nelja aasta tagant.

(Uus muudatusettepanek vastavalt kodukorra artikli 66 lõikele 3.)

Muudatusettepanek  61

Nõukogu seisukoht

Artikkel 36 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

c) tootja poolt turule lastav ja ühtlustatud tehnilise kirjeldusega hõlmatud ehitustoode on süsteem, mis koosneb osadest, mille tootja paneb nõuetekohaselt kokku, järgides täpseid juhiseid, mille on andnud sellise süsteemi või selle osa pakkuja, kes on kõnealuse süsteemi või osa üht või mitut põhiomadust juba katsetanud vastava ühtlustatud standardi kohaselt. Kui need tingimused on täidetud, on tootjal õigus deklareerida, et toimivus vastab temale tarnitud süsteemi või osa kõigile katsetulemustele või osale neist. Tootja võib kasutada teise tootja või süsteemi pakkuja saadud katsetulemusi üksnes pärast loa saamist kõnealuselt tootjalt või süsteemi pakkujalt, kellele jääb vastutus kõnealuste katsetulemuste täpsuse, usaldusväärsuse ja püsivuse eest.

c) tootja poolt turule lastav ja ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoode on süsteem, mis koosneb osadest, mille tootja paneb nõuetekohaselt kokku, järgides täpseid juhiseid, mille on andnud sellise süsteemi või selle osa pakkuja, kes on kõnealuse süsteemi või osa üht või mitut põhiomadust juba katsetanud vastava ühtlustatud standardi kohaselt. Kui need tingimused on täidetud, on tootjal õigus deklareerida, et toimivus vastab temale tarnitud süsteemi või osa kõigile katsetulemustele või osale neist. Tootja võib kasutada teise tootja või süsteemi pakkuja saadud katsetulemusi üksnes pärast loa saamist kõnealuselt tootjalt või süsteemi pakkujalt, kellele jääb vastutus kõnealuste katsetulemuste täpsuse, usaldusväärsuse ja püsivuse eest.

Muudatusettepanek  62

Nõukogu seisukoht

Artikkel 37

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustooteid tootvad mikroettevõtjad võivad tüübikatsetuse alusel tootetüübi kindlaksmääramise asendada kohaldatavate süsteemide 3 ja 4 puhul V lisa kohaselt meetoditega, mis erinevad kohaldatavas ühtlustatud standardis leiduvatest. Kõnealused tootjad võivad samuti käsitleda ehitustooteid, mille suhtes kohaldatakse süsteemi 3, vastavalt süsteemi 4 sätetele. Kui tootja kasutab selliseid lihtsustatuid menetlusi, tõendab ta ehitustoote vastavust kohaldatavatele nõuetele tehnilise eridokumentatsiooni abil.

Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustooteid tootvad mikroettevõtjad võivad tüübikatsetuse alusel tootetüübi kindlaksmääramise asendada kohaldatavate süsteemide 3 ja 4 puhul V lisa kohaselt meetoditega, mis erinevad kohaldatavas ühtlustatud standardis leiduvatest selles sätestatud tingimustel. Kõnealused tootjad võivad samuti käsitleda ehitustooteid, mille suhtes kohaldatakse süsteemi 3, vastavalt süsteemi 4 sätetele. Kui tootja kasutab selliseid lihtsustatuid menetlusi, tõendab ta ehitustoote vastavust kohaldatavatele nõuetele ning kasutatavate meetodite võrdväärsust ühtlustatud tehnilises kirjelduses ettenähtud meetoditega tehnilise eridokumentatsiooni abil.

Selgitus

Komisjon on oma arvamuses nõukogu ühise seisukoha kohta juhtinud õigusega tähelepanu teatavale ebaühtlusele tehnilise eridokumentatsiooni koostamisel. Muudatusettepaneku eesmärgiks on kõnealune ebaühtlus kõrvaldada ja tagada tehnilise eridokumentatsiooni abil deklareeritud toodete võrdväärsus CE-märgisega toodetega.

Muudatusettepanek  63

Nõukogu seisukoht

Artikkel 38 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Harmoniseeritud standardiga hõlmatud ehitustoodete puhul, mis on üksiktootmises eritellimuse alusel individuaalselt toodetud või tellimuse järgi tehtud ning paigaldatud ühte kindlaksmääratud ehitisse, võib tootja asendada V lisas sätestatud kohaldatava süsteemi toimivuse hindamise osa tehnilise eridokumentatsiooniga, mis näitab kõnealuse toote vastavust kohaldatavatele nõuetele.

1. Harmoniseeritud standardiga hõlmatud ehitustoodete puhul, mis on üksiktootmises eritellimuse alusel individuaalselt toodetud või tellimuse järgi tehtud ning paigaldatud ühte kindlaksmääratud ehitisse, võib tootja asendada V lisas sätestatud kohaldatava süsteemi toimivuse hindamise osa tehnilise eridokumentatsiooniga, mis näitab kõnealuse toote vastavust kohaldatavatele nõuetele ning kasutatavate meetodite võrdväärsust ühtlustatud tehnilises kirjelduses ettenähtud meetoditega.

Selgitus

Komisjon on oma arvamuses nõukogu ühise seisukoha kohta juhtinud õigusega tähelepanu teatavale ebaühtlusele tehnilise eridokumentatsiooni koostamisel. Muudatusettepaneku eesmärgiks on kõnealune ebaühtlus kõrvaldada ja tagada tehnilise eridokumentatsiooni abil deklareeritud toodete võrdväärsus CE-märgisega toodetega.

Muudatusettepanek  64

Nõukogu seisukoht

Artikkel 43 – lõige 5

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

5. Teavitatud asutus ja selle personal täidavad kolmandate isikutena ülesandeid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise käigus suurima erialase usaldusväärsuse ja nõutava erialase tehnilise pädevusega ning nad peavad olema vabad igasugustest, eelkõige rahalistest surveavaldustest ja ahvatlustest, mis lähtuvad isikutest või isikute rühmadest, kes on huvitatud nimetatud tegevuse tulemustest, ja mis võivad mõjutada nende otsuseid või hindamise ja/või kontrolli tulemusi.

5. Teavitatud asutus ja selle personal täidavad kolmandate isikutena ülesandeid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise käigus tootja jaoks täiesti läbipaistvalt, suurima erialase usaldusväärsuse ja nõutava erialase tehnilise pädevusega ning nad peavad olema vabad igasugustest, eelkõige rahalistest surveavaldustest ja ahvatlustest, mis lähtuvad isikutest või isikute rühmadest, kes on huvitatud nimetatud tegevuse tulemustest, ja mis võivad mõjutada nende otsuseid või hindamise ja/või kontrolli tulemusi.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 86 sisu.)

Muudatusettepanek  65

Nõukogu seisukoht

Artikkel 60 – lõik 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

a) vajaduse korral konkreetsete ehitustoodete rühmade põhiomaduste või piirtasemete määratlemine, mille suhtes tootja deklareerib artiklite 3 kuni 6 kohaselt nende kavandatud kasutusotstarbe osas tasemete või klasside kaupa või kirjeldusena oma toote toimivuse selle turulelaskmisel;

a) konkreetsete ehitustoodete rühmade põhiomaduste või piirtasemete määratlemine, mille suhtes tootja deklareerib artiklite 3 kuni 6 kohaselt nende kavandatud kasutusotstarbe osas tasemete või klasside kaupa või kirjeldusena oma toote toimivuse selle turulelaskmisel;

Muudatusettepanek  66

Nõukogu seisukoht

Artikkel 61 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse viieks aastaks alates ...* õigus võtta vastu artiklis 60 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas artikliga 62 tagasi võtab.

1. Komisjonile antakse viieks aastaks alates ...* õigus võtta vastu artiklis 60 osutatud delegeeritud õigusakte. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt kuus kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu. Volituste delegeerimist uuendatakse vaikimisi samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu selle kooskõlas artikliga 62 tagasi võtab.

Muudatusettepanek  67

Nõukogu seisukoht

Artikkel 63 – lõige 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kolme kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kolme kuu võrra.

(Uus muudatusettepanek vastavalt kodukorra artikli 66 lõike 2 punktile d.)

Muudatusettepanek  68

Nõukogu seisukoht

Artikkel 64 – lõige 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud komitee liikmed on ehitustoodete põhiomadustega seotud toimivuse püsivuse hindamisse ja kontrollimisse kaasatud asjaomastest osapooltest sõltumatud.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 88 sisu.)

Muudatusettepanek  69

Nõukogu seisukoht

Artikkel 67 – lõik 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

Nimetatud aruanne hõlmab ka artikli 37 rakendamist ning muu hulgas vaadatakse, kas selle kohaldamist saaks laiendada teistele ettevõtetele, kas kohandada seda väikestele tootesarjadele või tunnistada artikkel kehtetuks.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 112 sisu.)

Muudatusettepanek  70

Nõukogu seisukoht

Artikkel 67 – lõik 1 b (uus)

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

 

Hiljemalt ...* hindab komisjon niisuguse teabe konkreetset vajalikkust, mis käsitleb ohtlike ainete sisaldust ehitustoodetes, et vajaduse korral laiendada artikli 6 lõikes 4 a sätestatud teabekohustust ka muudele ainetele, ning annab sellest aru Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Oma hinnangus võtab komisjon muu hulgas arvesse vajadust tagada kõrgetasemeline ehitustooteid kasutavate töötajate ja ehitiste kasutajate tervise ja ohutuse kaitse, sealhulgas osade või materjalide ringlussevõtu ja/või korduskasutamise nõuete osas. Aruandele lisatakse mis tahes asjakohased õigusakti ettepanekud.

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev, mis saabub kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  71

Nõukogu seisukoht

Lisa 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Ehitised peavad tervikuna ja eraldi osadena sobima kavandatud kasutusotstarbeks. Arvestades tavalist hooldust, peavad ehitustooted vastama järgmistele ehitistele esitatavatele põhinõuetele majanduslikult otstarbeka kasutusaja jooksul.

 

Ehitised peavad tervikuna ja eraldi osadena sobima kavandatud kasutusotstarbeks, arvestades eriti ehitiste olelusringi kestel neis viibivate inimeste tervist ja ohutust. Arvestades tavalist hooldust, peavad ehitustooted vastama järgmistele ehitistele esitatavatele põhinõuetele majanduslikult otstarbeka kasutusaja jooksul.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 90 sisu.)

Muudatusettepanek  72

Nõukogu seisukoht

Lisa I – osa 3 – lõik 1 – sisejuhatav osa

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et need ei ohusta ehitise kasutajate ja naabrite hügieenitingimusi ja tervist ega mõjuta kogu oma olelusringi jooksul ülemääraselt keskkonna kvaliteeti ja kliimat nende ehitamise, kasutamise ja lammutamise ajal eelkõige järgmistel põhjustel:

 

Ehitised peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et need ei ohusta kogu oma olelusringi jooksul töötajate, ehitise kasutajate ja naabrite hügieenitingimusi, tervist ja turvalisust ega mõjuta kogu oma olelusringi jooksul ülemääraselt keskkonna kvaliteeti ja kliimat nende ehitamise, kasutamise ja lammutamise ajal eelkõige järgmistel põhjustel:

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 91 sisu.)

Muudatusettepanek  73

Nõukogu seisukoht

Lisa I – osa 3 – lõik 1 – punkt d

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

d) ohtlike ainete eraldumine põhjavette, merevette või pinnasesse;

d) ohtlike ainete eraldumine põhjavette, merevette, järvedesse, jõesüsteemidesse või pinnasesse;

Muudatusettepanek  74

Nõukogu seisukoht

Lisa I – osa 6

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Ehitised ning nende kütte-, jahutus-, valgustus- ja ventilatsiooniseadmed peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et nende kasutamiseks vajaminev energiakogus on väike, arvestades kasutajaid ja asukoha kliimatingimusi.

 

Ehitised ning nende kütte-, jahutus-, valgustus- ja ventilatsiooniseadmed peavad olema projekteeritud ja ehitatud nii, et nende kasutamiseks vajaminev energiakogus on väike, arvestades kasutajaid ja asukoha kliimatingimusi. Ehitised peavad olema ka energiatõhusad ja kulutama kogu olelusringi kestel võimalikult vähe energiat.

(Muudatusettepanekus esitatakse uuesti 24. aprillil 2009. aastal vastu võetud muudatusettepaneku 92 sisu.)

Muudatusettepanek  75

Nõukogu seisukoht

Lisa I – osa 7 – pealkiri

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

7. Loodusvarade säästev kasutamine

7. Loodusvarade säästev kasutamine ehitistes

Selgitus

Ehituse tasandi pealkirja toomine on oluline arusaamatuste vältimiseks.

Muudatusettepanek  76

Nõukogu seisukoht

Lisa I – osa 7 – lõik 1 – sisejuhatav osa

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Ehitised peavad olema projekteeritud, ehitatud ja lammutatud nii, et loodusvarasid kasutatakse säästvalt ning on tagatud järgmine:

Ehitised peavad olema projekteeritud, ehitatud ja lammutatud nii, et loodusvarasid kasutatakse säästvalt ning eriti on tagatud järgmine:

Muudatusettepanek  77

Nõukogu seisukoht

Lisa I – osa 7 – lõik 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

a) ehitiste, nende materjalide ja osade ringlussevõetavus pärast lammutamist;

a) ehitiste, nende materjalide ja osade korduskasutamine või ringlussevõetavus pärast lammutamist

Muudatusettepanek  78

Nõukogu seisukoht

Lisa II – osa 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Kui tootja taotleb tehnilise hindamise asutuselt ehitustoote kohta Euroopa tehnilist hindamist ja pärast seda, kui tootja ja tehnilise hindamise asutus on allkirjastanud ärisaladuse kaitse ja konfidentsiaalsuse kokkuleppe, esitab tootja kõnealusele vastutavale tehnilise hindamise asutusele tehnilise dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse toodet, selle kavandatud kasutusotstarvet ja tehase tootmisohje üksikasju, mida ta kavatseb kohaldada.

 

Kui tootja taotleb tehnilise hindamise asutuselt ehitustoote kohta Euroopa tehnilist hindamist ja pärast seda, kui tootja ja tehnilise hindamise asutus on tootja vastava taotluse korral allkirjastanud ärisaladuse kaitse ja konfidentsiaalsuse kokkuleppe, esitab tootja kõnealusele tehnilise hindamise asutusele (edaspidi „vastutav tehnilise hindamise asutus”) tehnilise dokumentatsiooni, milles kirjeldatakse toodet, selle kavandatud kasutusotstarvet ja tehase tootmisohje üksikasju, mida ta kavatseb kohaldada.

Muudatusettepanek  79

Nõukogu seisukoht

Lisa II – osa 5 – pealkiri

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

5. Komisjoni osalus

5. Komisjoni ja tootja osalus

Selgitus

Ka tootjatel peab olema võimalik osaleda.

Muudatusettepanek  80

Nõukogu seisukoht

Lisa II – osa 5 – lõik 1

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Komisjoni esindaja võib osaleda vaatlejana tööprogrammide kõikide osade täitmise juures.

Komisjoni esindaja ja tootja esindaja võivad osaleda vaatlejatena tööprogrammide kõikide osade täitmise juures.

Selgitus

Ka tootjatel peab olema võimalik osaleda.

Muudatusettepanek  81

Nõukogu seisukoht

Lisa II – osa 7 – lõik 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

c) saadab hindamisdokumendi kavandi koopia komisjonile.

c) saadab pärast komiteega konsulteerimist vastavalt artiklile 64 hindamisdokumendi kavandi koopia komisjonile.

Muudatusettepanek  82

Nõukogu seisukoht

Lisa II – osa 7 – lõik 2

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Kui komisjon saadab viieteistkümne tööpäeva jooksul alates ajutise Euroopa hindamisdokumendi kavandi kättesaamisest oma tähelepanekud kavandi kohta tehnilise hindamise asutuste organisatsioonile, muudab tehnilise hindamise asutuste organisatsioon kavandit vastavalt ning saadab vastuvõetud Euroopa hindamisdokumendi koopia tootjale ja komisjonile.

Kui komisjon saadab viieteistkümne tööpäeva jooksul alates Euroopa hindamisdokumendi koopia kättesaamisest oma tähelepanekud selle kohta tehnilise hindamise asutuste organisatsioonile, kontrollib tehnilise hindamise asutuste organisatsioon tähelepanekuid ning saadab olenevalt asjaoludest kas muudetud või muutmata Euroopa hindamisdokumendi koopia tootjale ja komisjonile.

Selgitus

Sõnastus on eksitav, sest kavand on punktiga b juba vastu võetud ja seega ei ole enam tegemist kavandiga. Ülejäänud osas ei ole komisjoni poolne mõju avaldamine, mille eesmärgiks on ilmselt alati läbivaatamine, sellisel kujul vastuvõetav.

Muudatusettepanek  83

Nõukogu seisukoht

Lisa III – pealkiri

Nõukogu seisukoht

Muudatusettepanek

Toimivusdeklaratsioon nr ...

välja jäetud

Selgitus

Jääb selgusetuks, miks peaks lisaks identifitseerimiskoodile vastavalt punktile 1 olema veel üks number.

(1)

ELT C 184 E, 8.7.2010, lk 441.


SELETUSKIRI

Ehitustoodete määrus

Sissejuhatus

„Head tarad – head naabrid.“ (Robert Frost, “Mending Wall”).

Kogu ELis on ikka veel liiga palju „tarasid“, mis tõkestavad kaubavahetust ehitussektoris. Kahjuks kasutavad „head naabrid“ ikka veel siseriiklikke tehnilisi eeskirju selleks, et takistada ehitussektoris kaupade ja teenuste vaba liikumist. Nagu ütles professor Monti oma 9. mail 2010. aastal avaldatud aruandes „UUS ÜHTSE TURU STRATEEGIA”: „Euroopa on ikka veel „turu rajamise” faasis, kus tuleb kõrvaldada piiriülest tegutsemist takistavaid tõkkeid, lammutada siseriiklikke haldus- ja tehnilisi tõkkeid ning saada jagu firmade vastuseisust.” (lk 37).

Meetmete võtmine ehitustoodete turustamise valdkonnas ELis on selle sektori suurust arvestades eluliselt vajalik. Euroopa Standardikomitee (CEN) andmetel on ehitussektor üks suuremaid tegevusvaldkondi Euroopas, mille arvele langeb 10% SKPst ja 50,5% kogu põhikapitalist. Sektoris on otseselt hõivatud 12 miljonit ELi kodanikku ning sellest sõltuvad 26 miljonit töötajat. Lisaks on umbes 92% ehitusmaterjalitootjatest, kokku 65 000 ettevõttest vähem kui 250 töötajaga VKEd. Et VKEd moodustavad meie majanduse selgroo, tuleb käesolevas ettepanekus tunnistada nende rolli ja vajadusi. Samuti nõuame, et tunnustataks sektoris töötajate vajadust kõrgetasemelise tervishoiu ja ohutuse järele. Saksamaa tervishoiu ja ohutuse ameti andmetel hukkub ainuüksi Saksamaal töö käigus üks igast 5000 ehitustöölisest.

Majanduslangus on ELi ehitustööstust rängalt tabanud, kogu ELis lähevad firmad pankrotti ja töötajad jäävad elatusvahenditeta. Teretulnud on kõik abinõud, mis võivad ehitussektorit aidata. Seetõttu on ehitustoodete direktiivi (89/106/EMÜ) läbivaatamine väga vajalik impulss, aidates kõrvaldada tõkked kaubavahetuselt tootjatega, mis omakorda aitab firmadel püsima jääda ja töötajatel töö säilitada.

Ettepanek võtta vastu määrus, milles sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (KOM(2008)311), peab aitama ehitustoodete direktiivi kaasajastada, lihtsustada ja asendada, arvestades muutunud olusid näiteks turujärelevalve osas, sealhulgas uut õigusraamistikku (määrus 765/2008/EÜ turujärelevalve kohta ja otsus 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta).

Pärast ettepaneku vastuvõtmist esimesel lugemisel Euroopa Parlamendis 24. aprillil 2009. aastal võeti 13. septembril 2010. aastal vastu nõukogu esimese lugemise seisukoht.

Toimivusdeklaratsioon (CE-vastavusmärgis)

Nõukogu esimese lugemise seisukoht sisaldab muudatusi toimivusdeklaratsiooni koostamisel ja seetõttu võib tekkida olukordi, kus CE-vastavusmärgise lisamine tootele ei ole kohustuslik, näiteks kui on tegemist üksiktootmises eritellimuse alusel individuaalselt toodetud või tellimuse järgi tehtud toodetega jms. Raportöör on püüdnud selliseid erandeid piirata ja rõhutanud, et see on võimalik vaid 3. ja 4. süsteemi toodete puhul (muudatusettepanek 16). Seal, kus tähtis on kvaliteet, tagaks see võrdsed konkurentsitingimused ning ka ohutuse.

Ohtlikud ained                                                                                                       

Väga tähtis on suuta kindlaks teha, millistest toodetest ohtlikud ained pärinevad. Oleksime me teadnud, kuhu oli hoonetes paigaldatud asbesti, võinuksid nii ehitustöölised kui ka hoonete asukad pääseda sellistest haigustest nagu mesotelioom. Nõukogu esimese lugemise seisukohast kõrvaldati parlamendi esimesel lugemisel esitatud ohtlike ainete deklaratsiooni nõue. Ohtlikke aineid käsitlevate muudatusettepanekute (7, 17 ja 49) taasesitamine on edaspidi tähtis ohutuse, tervishoiu ja läbipaistvuse seisukohalt.

Toodete kontaktpunktid

Riiklikud ehitusvaldkonna toodete kontaktpunktid, kus ettevõtted ja üksikisikud võivad saada erapooletut nõu konkreetsete ehitustoodete kohta, tooksid kasu siseturule ja eriti uuenduslikust tootearendusest huvitatud väiksematele turuosalistele.

Et siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon on juba teadlik SOLVIT-võrgustiku keskuste raskustest, peame nüüd palju selgemini ütlema, et liikmesriigid rahastavad toodete kontaktpunkte ja et need toimivad erapooletult, näiteks sõltumatult kõigist CE-vastavusmärgise omistamise menetlusse kaasatud asjaomastest organitest (muudatusettepanekud 10, 11 ja 22).

Läbipaistvus

Tehnilise hindamise asutuste jaoks on tähtis sõltumatus ja läbipaistvus. Seetõttu tuleks edendada läbipaistvuse miinimumnõudeid. Tehnilise hindamise asutuste organisatsioon peaks koostama loendi, milles näidatakse tema siseselt otsuseid tegevate organite nimed ja staatused. Euroopa standardiorganite tehnilistes komiteedes ja töörühmades tuleks tagada sidusrühmade õiglane ja tasakaalustatud esindatus ning vältida huvide konflikte. Lisaks peavad liikmesriigid tagama, et alalise ehituskomitee liikmed oleksid ehitustoodete põhiomaduste püsivuse hindamise ja kontrollimisega seotud asjaomastest osapooltest sõltumatud (muudatusettepanekud 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38 ja 43).

Ehitustoodete ringlussevõtt

Kooskõlas muude direktiivide ja määrustega käsitles raportöör toodete ringlussevõtu ja ringlusse võetud toodete kasutamise edendamise vajalikkust, mis aitaks täita ELi kliimamuutuse alaseid eesmärke (muudatusettepanekud 1 ja 13).

Tervishoid ja ohutus

Tervishoiu ja ohutuse küsimus ehitussektoris nõuab suuremat tähelepanu. Praegu on ehitussektor jäänud üheks kõige ohtlikumaks tööhõivevaldkonnaks, kus töö käigus ikka veel hukkub liiga palju inimesi. Seepärast lisas raportöör käesolevasse raportisse suunised (muudatusettepanekud 3, 45 ja 46), milles rõhutatakse vajadust säilitada nii ehitajate kui ka ehitiste kasutajate ohutuse kõrgtase.

Elektroonilised andmekandjad ja sidevahendid

Tulevikku vaadates on ehitustoodete ühtse turu täiustamisel suur tähtsus elektroonilistel sidevahenditel ja uute IT meetodite kasutamisel. Raportöör sooviks näha, et ehitustööstusel aidatakse arendada viise tulemuslikumaks teabevahetuseks elektrooniliste sidevahendite abil paberkandjate asemel (muudatusettepanek 18).

Delegeeritud õigusaktid

Euroopa Parlamendi pädevuse tagamiseks on delegeeritud õigusakte käsitlevad muudatusettepanekud koostatud kehtivate õigusaktide (lemmikloomade määrus (EL) nr 438/2010 ja Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoht komisjoni ettepaneku KOM(2009)0491 kohta, millega muudetakse prospektidirektiivi(1)) eeskujul (muudatusettepanekud 12, 41 ja 42).

(1)

P7_TA(2010)0227, 17.6.2010


MENETLUS  

Pealkiri

Ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused

Viited

10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

 

24.4.2009                     T6-0320/2009

Komisjoni ettepanek

KOM(2008)0311 - C6-0203/2008

Komisjoni muudetud ettepanek

KOM(2009)0579

Nõukogu esimese lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

23.9.2010

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

IMCO

23.9.2010

Raportöör(id)

nimetamise kuupäev

Catherine Stihler

1.4.2010

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.9.2010

5.10.2010

11.10.2010

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.11.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

36

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claude Moraes, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

Esitamise kuupäev

29.11.2010

Õigusteave - Privaatsuspoliitika