Eljárás : 2008/0098(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0343/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0343/2010

Viták :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Szavazatok :

PV 18/01/2011 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0004

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA     ***II
PDF 661kWORD 534k
29.11.2010
PE 448.894v04-00 A7-0343/2010

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspont – első olvasat

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Catherine Stihler

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozó tanácsi álláspont - első olvasat (10753/3/2010 – C7–0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (10753/3/2010– C7–0267/2010),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2008)0311) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(1),

–   tekintettel a Bizottság módosított javaslatára (COM(2009)0579),

–   tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7-0343/2010),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatot;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

Módosítás  1

A Tanács álláspontja

1 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok jogszabályai szerint az építményeket úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy azok ne veszélyeztessék a személyek, a háziállatok és a vagyon biztonságát.

(1) A tagállamok jogszabályai szerint az építményeket úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy azok ne veszélyeztessék a személyek, a háziállatok és a vagyon biztonságát, és ne károsítsák a környezetet.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 1. módosítás tartalmát.)

Módosítás  2

A Tanács álláspontja

5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) Az építmények alapkövetelményeinek való megfelelést szolgáló, az egyes építési termékek tervezett felhasználását szabályozó tagállami rendelkezések adott esetben meghatározzák azokat az alapvető jellemzőket, amelyekre vonatkozóan a teljesítőképességről nyilatkozni kell.

(5) Az építmények alapkövetelményeinek való megfelelést szolgáló, az egyes építési termékek tervezett felhasználását vagy felhasználásait szabályozó tagállami rendelkezések adott esetben meghatározzák azokat az alapvető jellemzőket, amelyekre vonatkozóan a teljesítményről nyilatkozni kell. Az üres teljesítménynyilatkozatok elkerülése érdekében nyilatkozni kell az építései termékek azon alapvető jellemzőiről, melyek a tervezett felhasználási mód(ok) szempontjából relevánsak.

Módosítás 3

A Tanács álláspontja

8 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(8a) A kivitelezők tevékenysége nem tartozik e rendelet hatálya alá. Az építmények emelése szolgáltatás, és nem egyenlő valamely termék gyártó általi forgalomba hozatalával. Az építési tevékenységbe egyes esetekben beletartozhat olyan egyedi építőelemek különálló előállítása, melyeket a kivitelező beépít az építménybe.

Indokolás

Az új rendeletnek egyértelművé kell tennie, hogy azok az építési vállalkozók, akik a helyszínen vagy attól távol egyedi alkatrészeket állítanak elő, nem tartoznak a rendelet hatálya alá. A rendelet az építési termékek forgalomba hozatalának vagy piaci elérhetővé tételének feltételeit szabályozza, és nem terjed ki építési termékek építési projektekben történő felhasználására.

Módosítás  4

A Tanács álláspontja

14 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(14a) Egy építési termék teljesítményének értékelésekor figyelembe kell venni a termék teljes életciklusa folyamán történő használatához kapcsolódó egészségügyi és biztonsági vonatkozásokat is.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 2. módosítás tartalmát.)

Módosítás  5

A Tanács álláspontja

15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(15) A Bizottság által e rendelet értelmében meghatározott küszöbszinteknek az adott építési termék alapvető jellemzőjére vonatkozó általánosan elismert értékeknek kell lenniük, figyelembe véve a tagállami rendelkezéseket.

(15) A Bizottság által e rendelet értelmében az adott építési termék alapvető jellemzőire meghatározott küszöbszinteknek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 114. cikkével összhangban biztosítaniuk kell a magas szintű védelmet.

Indokolás

Küszöbértékeket műszaki vagy szabályozási okokból lehet meghatározni (lásd a 16. preambulumbekezdést). A szabályozási okokból meghatározott küszöbértékeknek az a célja, hogy oltalmazzák az EUMSz. 114. cikkében említett – az egészségügyre, a biztonságra, a környezetvédelemre és a fogyasztóvédelemre vonatkozó – közjóléti célkitűzéseket. Ugyanakkor ezek alapja nem lehet az „általános elismerés”, hanem csakis a 114. cikkben hivatkozott „magas szintű védelem” megvalósulása.

Módosítás  6

A Tanács álláspontja

17 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(17) Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) az a két elismert illetékes szervezet, amelyek az általuk és a Bizottság által 2003. március 28-án aláírt általános együttműködési iránymutatásoknak megfelelően harmonizált szabványokat fogadhatnak el. Amennyiben a harmonizált szabványokra vonatkozó hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdették, a gyártóknak a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított kritériumok szerint használniuk kell ezeket a harmonizált szabványokat.

 

(17) Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) és az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) az a két elismert illetékes szervezet, amelyek az általuk és a Bizottság által 2003. március 28-án aláírt általános együttműködési iránymutatásoknak megfelelően harmonizált szabványokat fogadhatnak el. Amennyiben a harmonizált szabványokra vonatkozó hivatkozásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdették, a gyártóknak a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben megállapított kritériumok szerint használniuk kell ezeket a harmonizált szabványokat. Ha már valamennyi releváns jellemző vonatkozásában megfelelő műszaki és tudományos szaktudás áll rendelkezésre, növelni kell az építési termékekre vonatkozó harmonizált szabványok használatát, többek között annak előírása révén, hogy ahol indokolt, a szabványokat a meglévő európai értékelési dokumentumok alapján dolgozzák ki.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 5. és 120. módosítás tartalmát.)

Módosítás  7

A Tanács álláspontja

21 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(21) A tagállamok kijelölik az európai értékelési dokumentumtervezetek kidolgozásával és az európai műszaki értékelések kiadásával foglalkozó és műszaki értékelést végző szervezeteket. Annak érdekében, hogy a műszaki értékelést végző szervezetek valóban rendelkezzenek az e feladatok elvégzéséhez szükséges hatáskörrel, kijelölésük kritériumait uniós szinten kell megállapítani.

(21) A tagállamok kijelölik az európai értékelési dokumentumtervezetek kidolgozásával és az európai műszaki értékelések kiadásával foglalkozó és műszaki értékelést végző szerveket. Annak érdekében, hogy a műszaki értékelést végző szervek valóban rendelkezzenek az e feladatok elvégzéséhez szükséges hatáskörrel, kijelölésük kritériumait uniós szinten kell megállapítani. A kijelölt műszaki értékelő szervek lehetőség szerint önfinanszírozóak.

Módosítás  8

A Tanács álláspontja

22 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(22) A műszaki értékelő szervezeteknek létre kell hozniuk egy szervezetet (a továbbiakban: a műszaki értékelő szervezetek európai szervezete) – amelyet adott esetben uniós finanszírozás támogat – az európai értékelési dokumentumtervezetek kidolgozására és az európai műszaki értékelések kiadásának koordinálására.

(22) A műszaki értékelő szerveknek létre kell hozniuk egy szervezetet (a továbbiakban: a műszaki értékelő szervek európai szervezete) – amelyet adott esetben uniós finanszírozás támogat – az európai értékelési dokumentumtervezetek kidolgozására és az európai műszaki értékelések kiadásának koordinálására, biztosítva ezen eljárások átláthatóságát és a szükséges titoktartást.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 11. módosítás tartalmát.)

Módosítás  9

A Tanács álláspontja

24 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(24) A teljesítőképességről szóló nyilatkozat tartalmazhatja a veszélyes anyagtartalomra vonatkozó információt is a fenntartható építkezés lehetőségeinek további bővítése és a környezetbarát termékek fejlesztésének előmozdítása érdekében. E rendelet nem érinti a tagállamoknak az esetlegesen veszélyes anyagokra is alkalmazandó egyéb uniós jogi eszközök szerinti jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre.

(24) Amennyiben alkalmazható, a teljesítménynyilatkozathoz mellékelni kell az építési termék veszélyesanyag-tartalmára vonatkozó információkat is a fenntartható építkezés lehetőségeinek további bővítése és a környezetbarát termékek fejlesztésének előmozdítása érdekében. Az ezen információkról nyújtandó tájékoztatás független a veszélyes anyagokra vonatkozó egyéb uniós jogszabályokban – különösen a címkézés tekintetében – előírt kötelezettségektől, és a tájékoztatásnak a teljesítménynyilatkozat kiadásával egy időben és azzal azonos formában kell történnie, hogy az az építési termékek valamennyi potenciális felhasználójához eljusson. A veszélyesanyag-tartalomra vonatkozó tájékoztatásnak kezdetben a REACH-rendelet (a vegyianyagok bejegyzéséről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), valamint az Európai Vegyianyag Ügynökség létrehozásáról szóló 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) 31. és 33. cikkében említett anyagokra kell korlátozódnia. Ugyanakkor, a bejelentésköteles anyagok listájának kiegészítése érdekében folytatni kell az építési termékek veszélyesanyag-tartalmára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos specifikus igények felmérését – ideértve az alkatrészek vagy építőanyagok újrafeldolgozására vagy újrahasznosítására vonatkozó követelmények alapján felmerülő igényeket is –, az építési termékeket használó dolgozók és az épülethasználók egészségének és biztonságának védelme érdekében. E rendelet nem érinti a tagállamoknak az esetlegesen veszélyes anyagokra is alkalmazandó egyéb uniós jogi eszközök szerinti jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre, valamint az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre.

Módosítás  10

A Tanács álláspontja

24 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(24a) A teljesítménynyilatkozat számozható, összhangban a terméktípus számozásával.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 49. és 101. módosítás tartalmát.)

Módosítás 11

A Tanács álláspontja

34 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(34) A gyártók a vonatkozó harmonizált szabványokban rögzített feltételek szerint saját maguk által választott formátumú dokumentációval egyszerűsített eljárásokat is alkalmazhatnak.

(34) Meg kell határozni az építési termékek teljesítményének értékelésére irányuló egyszerűsített eljárások alkalmazásának feltételeit annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenhessenek e termékek forgalomba hozatali költségei a biztonság szintjének csökkenése nélkül. Az ilyen egyszerűsített eljárásokat alkalmazó gyártóknak megfelelően bizonyítaniuk kell e feltételek teljesülését.

(Új EP módosítás az eljárási szabályzat 66. cikke (2) bekezdésének b) pontja és 66. cikkének (3) bekezdése értelmében)

Módosítás  12

A Tanács álláspontja

34 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(34a) A piacfelügyeleti intézkedések hatásának növelése érdekében az e rendeletben előírt, az építési termékek teljesítményértékelésére irányuló valamennyi egyszerűsített eljárás csak olyan természetes vagy jogi személyekre alkalmazandó, akik/amelyek az általuk forgalmazott termékeket maguk gyártják.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 18. módosítás tartalmát.)

Módosítás  13

A Tanács álláspontja

36 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(36a) Az e rendelet hatálya alá tartozó különböző építési termékek esetében a „nem sorozatgyártás” fogalmának értelmező meghatározását a megfelelő CEN műszaki bizottságoknak kell kidolgozniuk.

Módosítás  14

A Tanács álláspontja

37 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(37) Az értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy csak olyan építési terméket forgalmazzon, amely megfelel e rendelet követelményeinek, és melyek biztosítják az építési termékek teljesítőképességét és az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést. Különösen fontos az, hogy az importőrök és a forgalmazók ismerjék azokat az alapvető jellemzőket, amelyekre a közösségi piacon előírások vannak érvényben, ismerjék az építményekre vonatkozó követelményekkel összefüggő egyes tagállami követelményeket és ezt az ismeretet használják kereskedelmi ügyleteik lebonyolításakor.

(37) Az értékesítési láncba bekapcsolódó valamennyi gazdasági szereplőnek meg kell hoznia a megfelelő intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy csak olyan építési terméket forgalmazzon, amely megfelel e rendelet követelményeinek, és melyek biztosítják az építési termékek teljesítményét és az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelést. Különösen fontos az, hogy az importőrök és a forgalmazók ismerjék azokat az alapvető jellemzőket, amelyekre a közösségi piacon előírások vannak érvényben, ismerjék az építményekre vonatkozó követelményekkel összefüggő egyes tagállami követelményeket és használják ezeket az ismereteket kereskedelmi ügyleteik lebonyolításakor, ekképpen minimálisra csökkentve az anyagi veszteségeket és azon esetek számát, amikor az építőipari termékek véletlen hiba folytán nem felelnek meg a teljesítménynyilatkozatban foglaltaknak.

Indokolás

Ez a rendelkezés a gazdasági szereplőket érintő megelőző intézkedésekről szól azzal a céllal, hogy a lehetőségekhez képest elejét vegye a megfelelőségi hibák előfordulásának és az olyan eseteknek, amikor piacfelügyeleti szintű intézkedésekre van szükség. A jogi felelősséggel tartozó gazdasági szereplők kereskedelmi ügyleteikben törekedni fognak rá, hogy elkerüljék akár a legkisebb veszteséget is, segítve a kkv-knak a követelményekhez való igazodásban, és hozzásegítve őket ahhoz, hogy a pénzük értékének megfelelő termékekkel lássák el őket.

Módosítás  15

A Tanács álláspontja

39 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(39) Az áruk szabad mozgásának előmozdítása érdekében az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok térítésmentes tájékoztatást nyújtanak arról, hogy melyek azok, az egyes tagállamok területén érvényben lévő rendelkezések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az egyes építési termékek az adott rendeltetésre alkalmazandó, az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek megfeleljenek. A termékinformációs kapcsolattartó pontok emellett a gazdasági szereplőt további információval vagy észrevételekkel is elláthatják. A további információért a termékinformációs kapcsolattartó pontok az információ vagy vélemény adásának költségeivel arányos díjat szabhatnak ki.

(39) Az áruk szabad mozgásának előmozdítása érdekében az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok térítésmentes tájékoztatást nyújtanak arról, hogy melyek azok, az egyes tagállamok területén érvényben lévő rendelkezések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az egyes építési termékek az adott rendeltetésre alkalmazandó, az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek megfeleljenek. A termékinformációs kapcsolattartó pontok emellett a gazdasági szereplőt további információval vagy észrevételekkel is elláthatják. A további információért a termékinformációs kapcsolattartó pontok az információ vagy vélemény adásának költségeivel arányos díjat szabhatnak ki. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a termékinformációs kapcsolattartó pontok megfelelő forrásokhoz jussanak.

Módosítás  16

A Tanács álláspontja

40 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(40a) Az építésitermék-információs kapcsolattartó pontoknak lehetővé kell tenni, hogy összeférhetetlenségi helyzetek kialakulása nélkül végezhessék munkájukat, különösen a CE-jelölés megszerzésére irányuló eljárások tekintetében.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 58. módosítás tartalmát.)

Módosítás  17

A Tanács álláspontja

46 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(46a) E tekintetben a Bizottságot meg kell bízni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében meghatározza a teljesítménynyilatkozat internetes honlapokon való közzétételének feltételeit. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásáig a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően engedélyezni kell a honlapok igénybevételét.

Módosítás  18

A Tanács álláspontja

49 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(49a) A bontásból származó anyagok anyagkörforgásba való visszavezetése – újrafelhasználás vagy újrafeldolgozás útján – alapvetően fontos az Unió éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseinek elérése érdekében, és valamennyi tagállamnak cselekvési tervet kell kidolgoznia, amelyben részleteiben is rögzíti, hogy milyen módon kívánja előmozdítani az építőipari termékek újrafelhasználását vagy újrafeldolgozását.

Módosítás  19

A Tanács álláspontja

50 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(50a) Az I. mellékletben rögzített követelményeknek való megfelelés céljából – ahol csak lehetséges – egységes európai rendelkezéseket kell elfogadni.

Indokolás

A módosítás a harmonizációs hiányosságok megelőzése végett, a javasolt rendelet általános célja – a harmonizáció – érdekében szükséges.

Módosítás  20

A Tanács álláspontja

51 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(51a) Intézkedéseket kell hozni az európai szabványok elfogadásának és az Európai Unió hivatalos nyelveire történő lefordításuk felgyorsítására. Biztosítani kell az érdekelt felek kiegyensúlyozott képviseletét az európai szabványügyi szervek munkacsoportjaiban vagy technikai bizottságaiban, hogy az érdekeltek egyetlen csoportja se legyen aránytalanul képviselve. Ki kell küszöbölni az érdekelt felek közötti összeférhetetlenséget.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 22. és 118. módosítás tartalmát.)

Módosítás  21

A Tanács álláspontja

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. „építési termék”:olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy azokat építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, így a termék kibontása (eltávolítása) megváltoztatja az építmény teljesítőképességét, tekintettel az építmények alapvető követelményeire;

1. „építési termék”: olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építmény – alapvető követelmények tekintetében nyújtott – teljesítményét;

Indokolás

Nyelvi módosítás.

Módosítás  22

A Tanács álláspontja

4 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. Harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében vagy ha a termékre európai műszaki értékelés készült, a gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítőképességére vonatkozóan.

1. Harmonizált szabvány által szabályozott vagy ilyen szabványnak megfelelő építési termék esetében, vagy ha a termékről európai műszaki értékelés vagy európai értékelési dokumentum készült, a gyártónak forgalomba hozatalkor nyilatkozatot kell kiállítania a termék teljesítményére vonatkozóan.

Indokolás

A javasolt módosítás célja a nagyobb átláthatóság a műszaki szabályozás terén, valamint a műszaki megvalósíthatóság javítása.

Módosítás  23

A Tanács álláspontja

4 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

2. Harmonizált szabvány által szabályozott építési termék esetében vagy ha a termékre európai műszaki értékelést adtak ki, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációban meghatározott alapvető jellemzők tekintetében a termék teljesítőképességéről szóló információkat a teljesítőképességről szóló nyilatkozatba kell foglalni és részletezni kell.

2. Harmonizált szabvány által szabályozott vagy ilyen szabványnak megfelelő építési termék esetében, vagy ha a termékről európai műszaki értékelést vagy európai értékelési dokumentumot adtak ki, a terméknek az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációban meghatározott alapvető jellemzők tekintetében nyújtott teljesítményére vonatkozó információk csak abban az esetben közölhetők bármilyen formában, ha azokat a teljesítménynyilatkozatban feltüntették.

Módosítás  24

A Tanács álláspontja

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és abban az esetben, ha nincsenek olyan uniós vagy nemzeti rendelkezések, amelyek megkövetelnék, hogy a gyártó a termék forgalomba hozatalakor nyilatkozzon az alapvető jellemzőkről, a harmonizált szabvány által szabályozott termék forgalomba hozatalakor a gyártó eltekinthet a teljesítőképességről szóló nyilatkozat kiállításától, amennyiben:

A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve, és abban az esetben, ha nincsenek olyan uniós vagy nemzeti rendelkezések, amelyek megkövetelnék a felhasználás helyén az alapvető jellemzőkről szóló nyilatkozat kiadását, a harmonizált szabvány által szabályozott termék forgalomba hozatalakor a gyártó eltekinthet a teljesítménynyilatkozat kiállításától, amennyiben:

Módosítás  25

A Tanács álláspontja

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

a) az egyedi vagy rendelésre készített, nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt építési terméket a termék biztonságos beépítéséért felelős gyártó egyetlen, beazonosítható építménybe építi be, összhangban az alkalmazandó nemzeti szabályokkal és a nemzeti előírások szerint kijelölt, a biztonságos kivitelezésért felelős személyek felügyelete mellett;

a) a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére a 3. vagy 4. rendszer alapján került sor, és az építési termék egyedileg vagy egyetlen, beazonosítható építési munkára szóló megrendelésre, nem sorozatgyártásban készült;

Indokolás

Fogalmazási hiba. Az építményekbe a termékeket soha nem maguk a gyártók, hanem a kivitelezők építik be. A kivitelezőkre a rendelet hatálya nem terjed ki, tehát az 5. cikkben nem is lehet említeni őket. A rendelet az építési termékek forgalomba hozatalának vagy piaci elérhetővé tételének feltételeit szabályozza. A Tanács megfogalmazása a rendelet hatályát illetően helytelen értelmezéshez vezethet.

Módosítás  26

A Tanács álláspontja

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

c) a hagyományos módon, nem ipari gyártás keretében előállított építési terméket megfelelő felújítás céljára használják fel egy olyan hivatalosan védett építményben, amely a vonatkozó tagállami szabályok szerint egy kijelölt környezet része vagy különleges építészeti vagy történeti értékkel bír.

c) az építési terméket hagyományos vagy az örökségmegőrzésnek megfelelő módon, nem ipari gyártás keretében állítják elő, különösen olyan építmények megfelelő felújítása céljára, amely a vonatkozó tagállami szabályok szerint környezetének kiemelt státusza vagy különleges építészeti vagy történeti értéke miatt hivatalos védelmet élvez.

Indokolás

A döntő tényező az örökségmegőrzés szempontjából megfelelő eljárás. Különösen a védett modern építmények esetében lenne félrevezető és hamis, ha a szóban forgó kivételt a „hagyományos” eljárásokra korlátoznánk.

Módosítás  27

A Tanács álláspontja

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány vagy európai műszaki értékelés hivatkozási száma és kibocsátási dátuma;

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt harmonizált szabvány vagy európai műszaki értékelés hivatkozási száma, címe és kibocsátási dátuma;

Módosítás  28

A Tanács álláspontja

6 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

c) az építési termék teljesítőképessége legalább egy, a rendeltetésszerű használat szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében;

c) az építési termék teljesítménye a rendeltetésszerű használat szempontjából releváns alapvető jellemzők tekintetében;

Módosítás  29

A Tanács álláspontja

6 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

d) adott esetben az építési termék szintek vagy osztályok szerinti teljesítőképessége azon alapvető jellemzők vonatkozásában, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően határoztak meg,

d) adott esetben az építési termék szintek vagy osztályok szerint, vagy leírásban vagy számítások alapján megadott teljesítménye azon alapvető jellemzők vonatkozásában, amelyeket a 3. cikk (3) bekezdésének megfelelően határoztak meg,

Indokolás

A termékek teljesítményét bizonyos esetekben számítással is meghatározhatják.

Módosítás  30

A Tanács álláspontja

6 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

e) adott esetben, a gyártó általi forgalomba hozatal alkalmával az építési termék szintek vagy osztályok szerinti teljesítőképessége valamennyi olyan alapvető jellemző vonatkozásában, amelyre léteznek a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetéssel kapcsolatos rendelkezések,

e) adott esetben az építési termék szintek vagy osztályok szerint, vagy leírásban vagy számítások alapján megadott teljesítménye a rendeltetésszerű használat szempontjából releváns valamennyi alapvető jellemző vonatkozásában,

Módosítás  31

A Tanács álláspontja

6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

4a. Az 1907/2006/EK 31. vagy adott esetben 33. cikkében említett információkat a teljesítménynyilatkozattal együtt kell megadni.

Módosítás  32

A Tanács álláspontja

7 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. Az összes forgalmazott termékhez mellékelni kell a teljesítőképességről szóló nyilatkozat egy példányát.

Az összes forgalmazott termékhez elektronikus úton mellékelni kell a teljesítménynyilatkozat egy példányát.

 

A teljesítménynyilatkozatot papíron csak akkor kell rendelkezésre bocsátani, ha a címzett ezt kéri.

Amennyiben azonban egy egész terméktételt egyetlen felhasználónak szállítanak, elegendő, ha a szállítmányhoz a teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak egy példányát mellékelik.

 

Módosítás  33

A Tanács álláspontja

7 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

2. A teljesítőképességről szóló nyilatkozat példányát csak a címzett kifejezett hozzájárulásával lehet elektronikus úton rendelkezésre bocsátani.

törölve

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 51. módosítás tartalmát.)

Módosítás  34

A Tanács álláspontja

7 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

3. Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, a teljesítőképességről szóló nyilatkozat tartalmát a Bizottság által a 60. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal megállapított feltételek szerint az interneten is közzé lehet tenni.

3. Az (1) bekezdéstől eltérve, a teljesítménynyilatkozat másolatát a Bizottság által a 60. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal megállapított feltételek szerint az interneten is közzé lehet tenni. E feltételek garantálják többek között, hogy a teljesítménynyilatkozat mindig hozzáférhető maradjon.

Módosítás   35

A Tanács álláspontja

8 cikk – 2 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A CE-jelölést az olyan építési termékeken helyezik el, amelyek tekintetében a gyártó a 4., 6. és 7. cikknek megfelelően teljesítőképességről szóló nyilatkozatot állított ki.

A CE-jelölést az olyan építési termékeken helyezik el, amelyek tekintetében a gyártó a 4. és 6. cikknek megfelelően teljesítménynyilatkozatot állított ki.

Ha a gyártó nem állított ki teljesítőképességről szóló nyilatkozatot a 4., 6. és 7. cikknek megfelelően, nem szabad a CE-jelölést elhelyezni.

Ha a gyártó nem állított ki teljesítménynyilatkozatot a 4. és 6. cikknek megfelelően, a terméken nem szabad CE-jelölést elhelyezni.

Módosítás  36

A Tanács álláspontja

9 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

2. A CE-jelölést annak az évszámnak az utolsó két számjegye követi, amely évben a jelölést először elhelyezték, valamint a gyártó neve vagy beazonosításra alkalmas védjegye és bejegyzett címe, a termék típusának egyedi azonosító kódja, a teljesítőképességről szóló nyilatkozat hivatkozási száma és a nyilatkozatban szereplő teljesítőképesség szintje vagy osztálya, az alkalmazott harmonizált műszaki specifikációra való hivatkozás, adott esetben a bejelentett szerv azonosító száma, valamint a vonatkozó harmonizált műszaki specifikáció szerinti rendeltetés.

2. A CE-jelölést annak az évszámnak az utolsó két számjegye követi, amely évben a jelölést először elhelyezték, valamint a gyártó neve és bejegyzett címe, vagy nevének és címének könnyű és egyértelmű beazonosítását lehetővé tevő védjegye, a termék típusának egyedi azonosító kódja, a teljesítménynyilatkozat hivatkozási száma és a nyilatkozatban szereplő teljesítményszint vagy -osztály, az alkalmazott harmonizált műszaki specifikációra való hivatkozás, adott esetben a bejelentett szerv azonosító száma, valamint a vonatkozó harmonizált műszaki specifikáció szerinti rendeltetés.

Indokolás

A faipari ágazat számára – a termékei méretéből és jellegéből adódó gyakorlati korlátok miatt – küzdelmes lesz a rendelet jelenlegi formában történő végrehajtása. A módosítás lehetővé teszi ugyanazon információtartalomnak az iparág számára elfogadható módon történő közlését.

Módosítás  37

A Tanács álláspontja

9 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3a) A tagállamok a meglévő mechanizmusok segítségével biztosítják a CE-jelölést szabályozó rendszer megfelelő alkalmazását, és a jelölésekkel való visszaélések esetén megteszik a szükséges intézkedéseket. A tagállamok továbbá a jogsértésekre vonatkozóan szankciókat írnak elő, amelyek súlyosabb szabálysértések esetében büntetőjogi szankciókat is magukban foglalhatnak. A szankcióknak arányosaknak kell lenniük a jogsértés súlyosságával, és kellő visszatartó erővel kell rendelkezniük ahhoz, hogy hatékony védelmet nyújtsanak a jelzés jogszerűtlen használata ellen.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 56. módosítás tartalmát.) A 768/2008 határozat R12. cikkéből származik.

Módosítás  38

A Tanács álláspontja

10 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok a 764/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatok keretében tájékoztatást nyújtsanak arról, hogy melyek azok a területükön érvényben lévő rendelkezések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az egyes építési termékek az adott rendeltetésre alkalmazandó, az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek megfeleljenek, az e rendelet 6. cikke (3) bekezdésének e) pontjában foglaltaknak megfelelően.

3. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az építésitermék-információs kapcsolattartó pontok a 764/2008/EK rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatok keretében – átlátható módon és közérthető kifejezéseket használva – tájékoztatást nyújtsanak a területükön érvényben lévő azon rendelkezésekről, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az egyes építési termékek megfeleljenek az adott rendeltetésre alkalmazandó, az építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek, az e rendelet 6. cikke (3) bekezdésének e) pontjában foglaltaknak megfelelően.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 57. módosítás tartalmát.)

Módosítás  39

A Tanács álláspontja

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3a) Az építésitermék-információs kapcsolattartó pontoknak lehetővé kell tenni, hogy összeférhetetlenségi helyzetek kialakulása nélkül végezhessék munkájukat, különösen a CE-jelölés megszerzésére irányuló eljárások tekintetében.

Módosítás  40

A Tanács álláspontja

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. A gyártók a 4–7. cikknek megfelelően kiállítják a teljesítőképességről szóló nyilatkozatot, valamint a 8. és 9. cikknek megfelelően elhelyezik a CE-jelölést.

1. A gyártók a 4. és 6. cikknek megfelelően kiállítják a teljesítménynyilatkozatot, valamint a 8. és 9. cikknek megfelelően elhelyezik a CE-jelölést.

Módosítás  41

A Tanács álláspontja

11 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

8a. A gyártók építési termékek forgalomba hozatalakor biztosítják, hogy a termékeket az e rendeletben foglalt előírásoknak, valamint az alkalmazandó, építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek megfelelően tervezték és gyártották, továbbá hogy a termékek megfelelnek a rendeltetésük szempontjából meghatározó jellemzőik tekintetében előírt követelményeknek.

Indokolás

A 768/2008 határozatból átvett rendelkezés. A javaslat megismétli és kiemeli az első cikkben (a rendelet tárgya) foglalt fő mechanizmust. Fontosnak tartjuk, hogy az NLF-ből vett szöveget kiegészítsük az e rendelet szempontjából lényeges elemekkel.

Módosítás  42

A Tanács álláspontja

13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az importőrök az építési termék forgalomba hozatala előtt meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a teljesítőképesség állandóságának értékelését és ellenőrzését. Meggyőződnek továbbá arról, hogy a gyártó elkészítette a 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett műszaki dokumentációt és a 4., 6. és 7. cikknek megfelelően mellékelte a teljesítőképességről szóló nyilatkozatot. Gondoskodnak arról, hogy a terméken – amennyiben ez kötelező – fel legyen tüntetve az előírt CE-jelölés, hogy a termékhez mellékeljék az előírt dokumentációt, valamint hogy a gyártó betartsa a 11. cikk (4) és (5) bekezdésében előírt követelményeket.

Az importőrök az építési termék forgalomba hozatala előtt meggyőződnek arról, hogy a gyártó az alkalmazandó, építményekre vonatkozó alapvető követelményeknek megfelelően és a rendeltetés(ek) szempontjából meghatározó jellemzők tekintetében elvégezte-e a teljesítményállandóság értékelését és ellenőrzését. Meggyőződnek továbbá arról, hogy a gyártó elkészítette a 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett műszaki dokumentációt és a 4. és 6. cikknek megfelelően mellékelte a teljesítménynyilatkozatot. Gondoskodnak arról, hogy a terméken – amennyiben ez kötelező – fel legyen tüntetve az előírt CE-jelölés, hogy a termékhez mellékeljék az előírt dokumentációt, valamint hogy a gyártó betartsa a 11. cikk (4) és (5) bekezdésében előírt követelményeket.

Indokolás

A javaslat megismétli és kiemeli az első cikkben (a rendelet tárgya) foglalt fő mechanizmust. Fontos, hogy az NLF-ből vett szöveget kiegészítsük az e rendelet szempontjából lényeges elemekkel.

Módosítás  43

A Tanács álláspontja

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az építési termék nem felel meg a teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak vagy az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba az építési terméket, amíg nem biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak és az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, vagy amíg a teljesítőképességről szóló nyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá amennyiben a termék veszélyt jelent, az importőr erről tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.

Ha az importőr úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az építési termék nem felel meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, különösen a rendeltetésszerű használat szempontjából releváns alapvető jellemzők tekintetében előírt követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba az építési terméket, amíg nem biztosított, hogy a termék megfelel a termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatnak és az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, vagy amíg a teljesítménynyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá amennyiben a termék veszélyt jelent, az importőr erről tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.

Indokolás

Az alapvető jellemzőkről az 5. cikk (3) bekezdése értelmében nyilatkozni kell, és az importőröknek különösen tisztában kell lenniük e kötelezettséggel.

Módosítás  44

A Tanács álláspontja

14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az építési termék nem felel meg a teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak vagy az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba az építési terméket, amíg nem biztosított, hogy a termék megfelel a kísérő teljesítőképességről szóló nyilatkozatnak és az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, vagy amíg a teljesítőképességről szóló nyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá amennyiben a termék veszélyt jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

Ha a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy oka van feltételezni, hogy az építési termék nem felel meg a teljesítménynyilatkozatnak vagy az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, különösen a rendeltetésszerű használat szempontjából releváns alapvető jellemzők tekintetében előírt követelményeknek, addig nem hozhatja forgalomba az építési terméket, amíg nem biztosított, hogy a termék megfelel a termékhez tartozó teljesítménynyilatkozatnak és az e rendeletben szereplő egyéb alkalmazandó követelményeknek, vagy amíg a teljesítménynyilatkozatot nem helyesbítették. Továbbá amennyiben a termék veszélyt jelent, a forgalmazó tájékoztatja erről a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.

Indokolás

Az alapvető jellemzőkről az 5. cikk (3) bekezdése értelmében nyilatkozni kell, és a forgalmazóknak – kivált a nagykereskedőknek – különösen tisztában kell lenniük e kötelezettséggel.

Módosítás  45

A Tanács álláspontja

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1a) Ahol az érdekelt feleket e cikknek megfelelően bevonják a harmonizált szabványok kidolgozásába, az európai szabványügyi testületek biztosítják, hogy az érdekeltek különböző csoportjai valamennyi fórumon méltányos és kiegyensúlyozott módon képviseltethessék magukat.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 118. módosítás tartalmát.)

Módosítás  46

A Tanács álláspontja

18 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ha egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy harmonizált szabvány nem felel meg teljesen a vonatkozó megbízásban meghatározott követelményeknek, az érintett tagállam vagy a Bizottság a 98/34/EK irányelv 5. cikke alapján létrehozott bizottság elé terjeszti az ügyet, indokolással ellátva. A bizottság, miután konzultált a megfelelő európai szabványügyi testületekkel és az építésügyi állandó bizottsággal, haladéktalanul véleményt nyilvánít.

Ha egy tagállam vagy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy harmonizált szabvány nem felel meg teljesen a vonatkozó megbízásban meghatározott követelményeknek, az érintett tagállam vagy a Bizottság az építésügyi állandó bizottsággal folytatott konzultációt követően a 98/34/EK irányelv 5. cikke alapján létrehozott bizottság elé terjeszti az ügyet, indoklással ellátva. A megfelelő európai szabványügyi testületekkel folytatott konzultációt követően a bizottság haladéktalanul véleményt nyilvánít.

Módosítás  47

A Tanács álláspontja

19 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

3. A Bizottság a II. melléklet módosítására felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a 60. cikknek megfelelően, és további eljárási szabályokat határozhat meg az európai értékelési dokumentumok kidolgozására és elfogadására.

törölve

Indokolás

Nem megengedhető, hogy további eljárási szabályokat fogadjanak el a komitológiai eljárás keretében. A mondat első felének megfogalmazása e tekintetben is túl tág. A II. melléklet egyértelmű szabályokat állapít meg az európai értékelési dokumentum létrehozásához. Ezt a keretet nem szabad tovább tágítani vagy újabb szabályokkal kiegészíteni. Ha ezt mégis meg kellene tenni, az az alapvető jellemzőket is érinetné.

Módosítás  48

A Tanács álláspontja

19 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3a) A Bizottság szükség esetén az e cikk (1) bekezdésében említett termékekre vonatkozó harmonizált szabványok kidolgozására kiadandó megbízás alapjául meglévő európai értékelési dokumentumokat használ fel.

(A módosítás átveszi az első olvasat során, 2009. április 24-én elfogadott 120. és 5. módosítás tartalmát.)

Módosítás  49

A Tanács álláspontja

21 cikk – cím

A Tanács álláspontja

Módosítás

A műszaki értékelést végző felelős szervnek az európai műszaki értékelés iránti kérelem kézhezvételekor felmerülő kötelezettségei

A műszaki értékelést végző szerv kötelezettségei európai műszaki értékelés iránti kérelem beérkezése esetén

Módosítás  50

A Tanács álláspontja

21 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. Az európai műszaki értékelés iránti kérelmet kézhez vevő műszaki értékelést végző szervezet, (a továbbiakban: a műszaki értékelést végző felelős szervezet) a következők szerint tájékoztatja a gyártót arról, hogy az építési terméket teljesen vagy részben egy harmonizált műszaki specifikáció szabályozza:

1. Az európai műszaki értékelés iránti kérelmet kézhez vevő műszaki értékelést végző szerv a következők szerint tájékoztatja a gyártót arról, hogy az építési terméket teljesen vagy részben egy harmonizált műszaki specifikáció szabályozza:

a) amennyiben a terméket teljes mértékben harmonizált szabvány szabályozza, a műszaki értékelést végző felelős szervezet tájékoztatja a gyártót arról, hogy a 19. cikk (1) bekezdése értelmében a szóban forgó termékre nem adható ki európai műszaki értékelés;

a) amennyiben a terméket teljes mértékben harmonizált szabvány szabályozza, a műszaki értékelést végző szerv tájékoztatja a gyártót arról, hogy a 19. cikk (1) bekezdése értelmében a szóban forgó termékre nem adható ki európai műszaki értékelés;

b) amennyiben a terméket tejes mértékben európai értékelési dokumentum szabályozza, a műszaki értékelést végző felelős szervezet tájékoztatja a gyártót arról, hogy a szóban forgó európai értékelési dokumentumot fogják alapul venni a kiadandó európai műszaki értékeléshez.

b) amennyiben a terméket tejes mértékben európai értékelési dokumentum szabályozza, a műszaki értékelést végző szerv tájékoztatja a gyártót arról, hogy a szóban forgó dokumentumot fogják alapul venni a kiadandó európai műszaki értékeléshez.

c) amennyiben a terméket nem vagy nem teljes mértékben szabályozza harmonizált műszaki specifikáció, a műszaki értékelést végző felelős szervezet a II. mellékletben meghatározott vagy a 19. cikk (3) bekezdésével összhangban kidolgozott eljárási szabályokat alkalmazza.

c) amennyiben a terméket nem vagy nem teljes mértékben szabályozza harmonizált műszaki specifikáció, a műszaki értékelést végző szerv a II. mellékletben meghatározott vagy a 19. cikk (3) bekezdésével összhangban kidolgozott eljárási szabályokat alkalmazza.

Módosítás  51

A Tanács álláspontja

21 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

2. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett esetekben a műszaki értékelést végző felelős szervezet tájékoztatja a műszaki értékelést végző szervezetek európai szervezetét és a Bizottságot a kérelem tartalmáról és annak a teljesítőképesség állandóságának értékeléséről és ellenőrzéséről szóló releváns bizottsági határozatnak a hivatkozásáról, amelyet a műszaki értékelést végző felelős szerv a termék vonatkozásában alkalmazni kíván, illetve adott esetben az ilyen bizottsági határozat hiányáról.

2. Az (1) bekezdés b) és c) pontjában említett esetekben a műszaki értékelést végző szerv tájékoztatja a műszaki értékelést végző szervek európai szervezetét és a Bizottságot a kérelem tartalmáról, és közli annak a teljesítényállandóság értékeléséről és ellenőrzéséről szóló megfelelő bizottsági határozatnak a számát, amelyet a termék műszaki értékelésekor alkalmazni kíván, illetve adott esetben tájékoztatja őket az ilyen bizottsági határozat hiányáról.

Módosítás  52

A Tanács álláspontja

22. cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

A műszaki értékelést végző szervezetek európai szervezete által elfogadott európai értékelési dokumentumokat meg kell küldeni a Bizottságnak. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti az elfogadott európai értékelési dokumentumokra vonatkozó hivatkozások jegyzékét.

A műszaki értékelést végző szervek európai szervezete által elfogadott európai értékelési dokumentumokat meg kell küldeni a Bizottságnak. A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti a végleges európai értékelési dokumentumokra vonatkozó hivatkozások jegyzékét.

A Bizottság közzéteszi a jegyzék naprakésszé tételére szolgáló összes adatot.

A Bizottság közzéteszi a jegyzék naprakésszé tételére szolgáló összes adatot.

Módosítás  53

A Tanács álláspontja

24 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. Az európai értékelési dokumentum tartalmazza legalább az építési termék általános leírását, az alapvető jellemzőket és azokat a módszereket és feltételeket, amelyek a gyártó által előre látható tervezett felhasználás szempontjából lényeges alapvető jellemzők tekintetében az építési termék teljesítőképességének értékeléséhez szükségesek. Különösen, az európai értékelési dokumentumnak tartalmaznia kell a termék tervezett felhasználása szempontjából lényeges alapvető jellemzők felsorolását, amelyekre vonatkozóan a gyártó és a műszaki értékelő szervezetek szervezete megállapodott.

1. Az európai értékelési dokumentum tartalmazza legalább az építési termék általános leírását, a termék gyártó által meghatározott rendeltetése szempontjából lényeges, továbbá a gyártó és a műszaki értékelést végző szervek szervezete által közösen megállapított alapvető jellemzők felsorolását, továbbá azokat a módszereket és feltételeket, amelyek szükségesek a termék e jellemzők tekintetében nyújtott teljesítményének értékeléséhez.

Módosítás  54

A Tanács álláspontja

29 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. A tagállamok saját területükön belül a IV. melléklet 1. táblázatában felsorolt egy vagy több termékkör tekintetében műszaki értékelést végző szervezeteket jelölhetnek ki.

1. A tagállamok saját területükön a IV. melléklet 1. táblázatában felsorolt egy vagy több termékkör tekintetében műszaki értékelést végző szerveket jelölhetnek ki.

A műszaki értékelést végző szervezetet kijelölő tagállamok közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal a kijelölt szervezetek nevét és címét, valamint azokat a termékköröket, amelyek tekintetében a szervet kijelölték.

A műszaki értékelést végző szervet kijelölő tagállamok közlik a többi tagállammal és a Bizottsággal a kijelölt szervek nevét és címét, valamint azokat a termékköröket és/vagy építési termékeket, amelyek értékelésére a szervet kijelölték.

A módosítás horizontális, ezért a II. melléklet 30. cikk (1) bekezdéséhez, valamint (2) bekezdésének 2. pontjához, továbbá a IV. melléklet 2. táblázatában az első követelménylista b), c) és e) pontjához is hozzá kell fűzni az „és/vagy építési termékeket” szavakat.

Módosítás  55

A Tanács álláspontja

29 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A Bizottság elektronikus formában nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a műszaki értékelést végző szervezetek jegyzékét, amelyben azokat a termékköröket és/vagy építési termékeket is feltünteti, amelyek tekintetében a szerveket kijelölték.

A Bizottság a lehető legmagasabb szintű átláthatóság elérése érdekében elektronikus formában nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a műszaki értékelést végző szervek jegyzékét, amelyben azokat a termékköröket és/vagy építési termékeket is feltünteti, amelyek értékelésére a szerveket kijelölték.

A Bizottság közzéteszi a jegyzék naprakésszé tételére szolgáló összes adatot.

A Bizottság közzéteszi a jegyzék naprakésszé tételére szolgáló összes adatot.

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 73. módosítás tartalmát.)

Módosítás  56

A Tanács álláspontja

30 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1a) A műszaki értékelést végző szervek nyilvánosan hozzáférhetővé teszik szervezeti felépítésüket és belső döntéshozó testületeik tagjainak nevét.

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 73. módosítás tartalmát.)

Módosítás  57

A Tanács álláspontja

31 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

a) megszervezi a műszaki értékelést végző szervezetek közötti koordinációt és gondoskodik a többi érintett szereplővel való együttműködés biztosításáról;

a) megszervezi a műszaki értékelést végző szervek közötti koordinációt és szükség esetén biztosítja a többi érintett szereplővel való együttműködést és konzultációt;

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 73. módosítás tartalmát.)

Módosítás  58

A Tanács álláspontja

31 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

aa) a hatékonyság növelése és az ipar jobb kiszolgálása érdekében biztosítja, hogy a műszaki értékelést végző szervek megosszák egymás között bevált gyakorlataikat;

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 73. módosítás tartalmát.)

Módosítás  59

A Tanács álláspontja

31 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

fa) feladatai ellátásához munkacsoportokat használ, melyekben valamennyi érdekelt képviselteti magát.

Módosítás  60

A Tanács álláspontja

34 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

2. A Bizottság az uniós szakpolitikák és jogszabályok követelményeire tekintettel értékeli az uniós finanszírozásban részesülő, a 31. cikk (4) bekezdésében meghatározott feladatok helytállóságát, és 2017. január 1-jéig és azt követően minden ötödik évben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot ezen értékelés eredményeiről.

2. A Bizottság az uniós szakpolitikák és jogszabályok követelményeire tekintettel értékeli az uniós finanszírozásban részesülő, a 31. cikk (4) bekezdésében meghatározott feladatok helytállóságát, és 2017. január 1-jéig és azt követően minden negyedik évben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot ezen értékelés eredményéről.

(Új módosítás az eljárási szabályzat 66. cikkének (3) bekezdése alapján.)

Módosítás  61

A Tanács álláspontja

36 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

c) az általa forgalomba hozott, harmonizált műszaki specifikáció által szabályozott építési termék olyan, alkatrészekből álló rendszer, amelyet a gyártó a rendszer vagy a rendszer valamely alkatrészének szolgáltatója által adott pontos utasítások alapján szerel össze, és a szolgáltató már megvizsgálta a szóban forgó rendszert vagy annak alkatrészét egy vagy több alapvető jellemzője tekintetében a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően. Az említett feltételek teljesülése esetén a gyártó jogosult arra, hogy a teljesítőképességről részben vagy egészben a rendelkezésére bocsátott rendszer vagy alkatrész vizsgálati eredményeinek megfelelően nyilatkozzon. A gyártó csak akkor használhatja fel más gyártó vagy rendszerszolgáltató vizsgálati eredményeit, ha erre engedélyt kapott az érintett gyártótól vagy rendszerszolgáltatótól, aki továbbra is felel a szóban forgó vizsgálati eredmények pontosságáért, megbízhatóságáért és állandóságáért.

c) az általa forgalomba hozott, harmonizált szabvány által szabályozott építési termék olyan, alkatrészekből álló rendszer, amelyet a gyártó a rendszer vagy a rendszer valamely alkatrészének beszállítója által adott pontos utasítások alapján szerel össze, mely beszállító a szóban forgó rendszert vagy alkatrészt egy vagy több alapvető jellemzője tekintetében már bevizsgálta a vonatkozó harmonizált szabványnak megfelelően. Az említett feltételek teljesülése esetén a gyártó jogosult arra, hogy teljesítménynyilatkozatot adjon ki, amely részben vagy egészben megfelel a rendelkezésére bocsátott, rendszerre vagy alkatrészre vonatkozó vizsgálati eredményeknek. A gyártó csak akkor használhatja fel más gyártó vagy rendszerbeszállító vizsgálati eredményeit, ha erre engedélyt kapott az érintett gyártótól vagy rendszerbeszállítótól, aki továbbra is felel a szóban forgó vizsgálati eredmények pontosságáért, megbízhatóságáért és állandóságáért.

Módosítás  62

A Tanács álláspontja

37. cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

A harmonizált szabvány által szabályozott építési termékeket gyártó mikrovállalkozások az V. mellékletben meghatározott 3. és 4. rendszer esetében a típusvizsgálat alapján történő terméktípus-meghatározás helyett az alkalmazandó harmonizált szabványban szereplő módszerektől eltérő módszereket is alkalmazhatnak. Ezek a gyártók továbbá a 3. rendszer hatálya alá tartozó építési termékeket kezelhetik a 4. rendszerre érvényes rendelkezéseknek megfelelően. Az említett egyszerűsített eljárások alkalmazása esetén a gyártónak egyedi műszaki dokumentáció révén bizonyítania kell, hogy az építési termék megfelel az alkalmazandó követelményeknek.

A harmonizált szabvány által szabályozott építési termékeket gyártó mikrovállalkozások az V. mellékletben meghatározott 3. és 4. rendszer esetében – az itt megadott feltételek teljesülése esetén – a típusvizsgálat alapján történő terméktípus-meghatározás helyett az alkalmazandó harmonizált szabványban szereplő módszerektől eltérő módszereket is alkalmazhatnak. Ezek a gyártók továbbá a 3. rendszer hatálya alá tartozó építési termékeket kezelhetik a 4. rendszerre érvényes rendelkezéseknek megfelelően. Az említett egyszerűsített eljárások alkalmazása esetén a gyártónak egyedi műszaki dokumentáció révén bizonyítania kell, hogy az építési termék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, valamint igazolnia kell, hogy az általa alkalmazott eljárások egyenértékűek a harmonizált műszaki specifikációkban előírt eljárásokkal.

Indokolás

A Tanács közös álláspontjával kapcsolatban a Bizottság helyesen mutatott rá, hogy inkoherencia érzékelhető az egyedi műszaki dokumentációról szóló rendelkezések megfogalmazásában. A módosítás célja az inkoherencia kiküszöbölése és annak biztosítása, hogy az egyedi műszaki dokumentációval ellátott termékek egyenértékűek legyenek más, CE-jelöléssel ellátott termékekkel.

Módosítás  63

A Tanács álláspontja

38 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. Az egyedi vagy rendelésre, nem szériagyártási folyamat keretében gyártott, egy adott megrendelésre előállított és egyetlen beazonosított építménybe beépített, harmonizált szabvány által szabályozott építési termékek esetében az V. melléklet szerint alkalmazandó rendszer teljesítőképesség-értékelési részét a gyártó egyedi műszaki dokumentációval helyettesítheti, amely bizonyítja, hogy az adott termék megfelel az alkalmazandó követelményeknek.

1. Az egyedi vagy rendelésre, nem sorozatgyártási folyamat keretében gyártott, egy adott megrendelésre előállított és egyetlen beazonosított építménybe beépített, harmonizált szabvány által szabályozott építési termékek esetében az V. melléklet szerint alkalmazandó rendszer teljesítményértékelési részét a gyártó egyedi műszaki dokumentációval helyettesítheti, amely bizonyítja, hogy az adott termék megfelel az alkalmazandó követelményeknek, és igazolja, hogy az alkalmazott eljárások egyenértékűek a harmonizált műszaki specifikációkban előírt eljárásokkal.

Indokolás

A Tanács közös álláspontjával kapcsolatban a Bizottság helyesen mutatott rá, hogy inkoherencia érzékelhető az egyedi műszaki dokumentációról szóló rendelkezések megfogalmazásában. A módosítás célja az inkoherencia kiküszöbölése és annak biztosítása, hogy az egyedi műszaki dokumentációval ellátott termékek egyenértékűek legyenek más, CE-jelöléssel ellátott termékekkel.

Módosítás  64

A Tanács álláspontja

43 cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

5. A bejelentett szervezet és személyzete a teljesítőképesség állandóságának értékelési és ellenőrzési folyamatában harmadik félként végzett feladataikat az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzik el, és függetlenek minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – különösen pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná ítélőképességüket vagy az értékelési és/vagy ellenőrzési tevékenységeik eredményeit.

5. A bejelentett szerv és személyzete a teljesítményállandóság értékelési és ellenőrzési folyamatában harmadik félként végzendő feladatokat a gyártó számára biztosított átláthatóság mellett, az adott területtel kapcsolatos legmagasabb szintű szakmai feddhetetlenséggel és a szükséges műszaki szaktudással végzi el, és független minden olyan, különösen az ilyen tevékenységek eredményeiben érdekelt személyektől vagy személyek csoportjaitól eredő – főként pénzügyi – nyomásgyakorlástól és ösztönzéstől, amely befolyásolhatná döntését vagy értékelési és/vagy ellenőrzési tevékenységei eredményeit.

(A módosítás átveszi a 2004. április 24-én elfogadott 86. módosítás tartalmát.)

Módosítás  65

A Tanács álláspontja

60 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

a) építésitermék-családok tekintetében azon alapvető jellemzők és küszöbszintek meghatározására, amelyekre vonatkozóan a gyártó a 3–6. cikkel összhangban, a termék rendeltetésével összefüggésben, szintek és osztályok meghatározásával nyilatkozatot tesz a gyártó termékének forgalomba hozatalakor;

a) építésitermék-családok tekintetében azon alapvető jellemzők és küszöbszintek meghatározására, amelyekre vonatkozóan a gyártó a 3–6. cikkel összhangban, a termék rendeltetésével összefüggésben annak forgalomba hozatalakor, szintek és osztályok szerint vagy leírás formájában nyilatkozik a termék teljesítményéről;

Módosítás  66

A Tanács álláspontja

61 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. A Bizottság felhatalmazást kap a 60. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a ...-t* követő ötéves időszakra. A Bizottság legkésőbb hat hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás azonos tartamú időszakokra automatikusan meghosszabodik, hacsak az Európai Parlament vagy a Tanács a 62. cikknek megfelelően vissza nem vonja azt .

1. A Bizottság felhatalmazást kap a 60. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a ...*-t követő ötéves időszakra. A Bizottság legkésőbb hat hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít az átruházott hatáskörökről. A felhatalmazás azonos tartamú időszakokra hallgatólagosan meghosszabodik, hacsak az Európai Parlament vagy a Tanács a 62. cikknek megfelelően vissza nem vonja azt.

Módosítás  67

A Tanács álláspontja

63 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben az értesítés időpontjától kezdődő két hónapos határidőn belül.

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben az értesítés időpontjától kezdődő háromhónapos határidőn belül.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbodik.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak három hónappal meghosszabbodik.

(Új módosítás az eljárási szabályzat 66. cikke (2) bekezdésének d) pontja alapján.)

Módosítás  68

A Tanács álláspontja

64 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2a) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett bizottság tagjai függetlenek legyenek az építési termékek által alapvető jellemzőik tekintetében nyújtott teljesítmény állandóságának értékelésében és ellenőrzésében részt vevő felektől.

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 88. módosítás tartalmát.)

Módosítás  69

A Tanács álláspontja

67 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

E jelentés tartalmazza a 37. cikk végrehajtását, vizsgálva egyebek mellett, hogy alkalmazása kiterjeszthető-e más vállalkozásokra, hogy át kell-e alakítani a kis sorozatban gyártott termékekre történő alkalmazáshoz vagy hatályon kívül kell-e helyezni.

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 112. módosítást.)

Módosítás  70

A Tanács álláspontja

67 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

A Bizottság ...*-ig felméri az építési termékek veszélyesanyag-tartalmára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos specifikus igényeket annak érdekében, hogy a 6. cikk (4a) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettséget szükség esetén más anyagokra is kiterjesszék, és a felmérés eredményéről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A Bizottság a felmérés során egyebek mellett figyelembe veszi, hogy biztosítani kell az építési termékeket használó dolgozók és az épülethasználók egészségének és biztonságának magas szintű védelmét, beleértve az alkatrészek vagy építőanyagok újrafeldolgozásának vagy újrahasznosításának esetétt is. A Bizottság a jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot is előterjeszt.

 

*HL: E rendelet hatálybalépését követő három évvel.

Módosítás  71

A Tanács álláspontja

I melléklet – bevezető rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az építményeknek mind egészükben, mind különálló részeikben meg kell felelniük a rendeltetésük szerinti használatnak. Az építmények szokásos karbantartás mellett gazdaságilag ésszerű élettartamon át teljesítik ezeket az építményekre vonatkozó alapvető követelményeket.

 

Az építményeknek mind egészükben, mind különálló részeikben meg kell felelniük a rendeltetés szerinti használhatóság kritériumainak, kiemelten figyelembe véve a felhasználók egészségvédelmét és biztonságát az építmények teljes életciklusa során. Az építményeknek szokásos karbantartás mellett gazdaságilag ésszerű élettartamon át teljesíteniük kell az építményekre vonatkozó ezen alapvető követelményeket.

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 90. módosítás tartalmát.)

Módosítás  72

A Tanács álláspontja

I melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az építményeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy higiéniai vagy egészségi szempontból ne jelentsenek veszélyt sem az azt használókra, sem a szomszédokra, és teljes élettartamuk alatt, építésük, használatuk és lebontásuk közben ne gyakoroljanak túlzott hatást sem a környezet minőségére, sem az éghajlatra a következők által:

 

Az építményeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy teljes élettartamuk alatt higiéniai, egészségi és biztonsági szempontból ne jelentsenek veszélyt se az építőkre, se a lakókra, se a szomszédokra, valamint építésük, használatuk és lebontásuk – vagyis teljes életciklusuk – során ne gyakoroljanak túlzott hatást sem a környezet minőségére, sem az éghajlatra különösen a következők által:

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 91. módosítás tartalmát.)

Módosítás  73

A Tanács álláspontja

I melléklet – 3 rész – 1 bekezdés – d pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

d) veszélyes anyagok kibocsátása talaj- vagy tengervízbe vagy a talajba;

d) veszélyes anyagok kibocsátása talaj- vagy tengervízbe, tavakba, folyórendszerekbe vagy a talajba;

Módosítás  74

A Tanács álláspontja

I melléklet – 6 rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az építményeket, valamint fűtő-, hűtő-, világító- és szellőzőberendezéseiket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a használatukhoz szükséges energia mennyisége a létesítmény használóinak hőigényéhez és a helyszín éghajlati adottságaihoz mérten alacsony maradjon.

 

Az építményeket, valamint fűtő-, hűtő-, világító- és szellőzőberendezéseiket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a használatukhoz szükséges energia mennyisége a létesítmény használóinak hőigényéhez és a helyszín éghajlati adottságaihoz mérten alacsony maradjon. Az építményeknek energiahatékonyaknak is kell lenniük; életciklusuk során a lehető legkevesebb energiát szabad csak felhasználniuk.

(A módosítás átveszi a 2009. április 24-én elfogadott 92. módosítás tartalmát.)

Módosítás  75

A Tanács álláspontja

I melléklet – 7 rész – címsor

A Tanács álláspontja

Módosítás

7. A természeti erőforrások fenntartható használata

7. A természeti erőforrások fenntartható használata az építkezések során

Indokolás

A címben a félreértések elkerülése végett említést kell tenni az építkezésről.

Módosítás  76

A Tanács álláspontja

I melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az építményeket úgy kell megtervezni, kivitelezni és lebontani, hogy a természeti erőforrások fenntartható használata és a következők biztosítottak legyenek:

Az építményeket úgy kell megtervezni, kivitelezni és lebontani, hogy biztosított legyen a természeti erőforrások fenntartható használata és különösen a következők:

Módosítás  77

A Tanács álláspontja

I melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

a) az építmények, a felhasznált anyagok és részek bontás után újrahasznosíthatók;

a) az építmények, a felhasznált anyagok és részek bontás után újrafelhasználhatók vagy újrahasznosíthatók;

Módosítás  78

A Tanács álláspontja

II melléklet – 1 rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

Amikor a gyártó európai műszaki értékelés iránti kérelmet nyújt be bármelyik műszaki értékelést végző szervezethez valamely építési termék tekintetében, akkor miután a gyártó és a műszaki értékelést végző szervezet aláírta az üzleti titok védelméről és a bizalmas adatkezelésről szóló megállapodást, a gyártó átadja a szóban forgó, műszaki értékelést végző szervnek (a továbbiakban: a műszaki értékelést végző felelős szerv) a terméknek és a gyártó által ajánlott felhasználásának leírását, valamint az általa alkalmazni kívánt üzemi gyártásellenőrzés részleteit tartalmazó műszaki dossziét.

 

Amikor a gyártó európai műszaki értékelés iránti kérelmet nyújt be bármelyik műszaki értékelést végző szervhez valamely építési termék tekintetében, akkor azt követően, hogy a gyártó és a műszaki értékelést végző szerv aláírta az üzleti titok védelméről és a bizalmas adatkezelésről szóló megállapodást – amennyiben a gyártó ezt kéri –, a gyártó átadja a szóban forgó, műszaki értékelést végző szervnek (a továbbiakban: a műszaki értékelést végző felelős szerv) a terméknek és a gyártó által ajánlott felhasználásának leírását, valamint az általa alkalmazni kívánt üzemi gyártásellenőrzés részleteit tartalmazó műszaki dossziét.

Módosítás  79

A Tanács álláspontja

II melléklet – 5 rész – cím

A Tanács álláspontja

Módosítás

5. A Bizottság részvétele

5. A Bizottság és a gyártó részvétele

Indokolás

A gyártóknak is lehetővé kell tenni a részvételt.

Módosítás  80

A Tanács álláspontja

II melléklet – 5 rész – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A Bizottság egy képviselője megfigyelőként részt vehet a munkaprogram végrehajtásának valamennyi fázisában.

A Bizottság és a gyártó egy képviselője megfigyelőként részt vehet a munkaprogram végrehajtásának valamennyi fázisában.

Indokolás

A gyártóknak is lehetővé kell tenni a részvételt.

Módosítás  81

A Tanács álláspontja

II melléklet – 7 rész – 1 bekezdés – c pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

c) egy példányt elküld a Bizottságnak.

c) a bizottsággal a 64. cikkel összhangban folytatott konzultációt követően egy példányt elküld a Bizottságnak.

Módosítás  82

A Tanács álláspontja

II melléklet – 7 rész – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

Ha a Bizottság az átvételtől számított tizenöt munkanapon belül az európai értékelési dokumentum tervezetével kapcsolatban kifogást juttat el a műszaki értékelést végző szervezetek szervezetéhez, akkor ez utóbbi a bizottsági kifogásoknak megfelelően módosítja a dokumentumot, majd pedig az elfogadott európai értékelési dokumentum egy-egy példányát elküldi a gyártónak és a Bizottságnak.

Ha a Bizottság az átvételtől számított tizenöt munkanapon belül az európai értékelési dokumentummal kapcsolatban észrevételeket juttat el a műszaki értékelést végző szervek szervezetéhez, akkor ez utóbbi megvizsgálja az észrevételeket, majd – a belátása szerint módosított vagy nem módosított – európai értékelési dokumentum egy-egy példányát elküldi a gyártónak és a Bizottságnak.

Indokolás

A megfogalmazás félrevezető, hiszen a dokumentumtervezetet a b) pontban leírt szakaszban már elfogadják, így ettől kezdve tervezetről nem beszélhetünk. Ebben a formában nem fogadható el továbbá a Bizottság által gyakorolt befolyás, amelynek szándéka szerint értelemszerűen módosításban kell megnyilvánulnia.

Módosítás  83

A Tanács álláspontja

III melléklet – cím

A Tanács álláspontja

Módosítás

… ................... sz. teljesítőképességről szóló nyilatkozat

törölve

Indokolás

Nem világos, hogy miért van szükség még egy számra az 1. pontban említett azonosító kódon túl.

(1)

HL C 184. E, 2010.7.8., 441. o.


INDOKOLÁS

Az építési termékekről szóló rendelet

Bevezetés

„A jó szomszédság alapja a jó kerítés” (idézet Robert Frost „Mending Wall” című verséből)

Az építőiparban Unió-szerte még mindig „túl sok kerítés” állja útját a kereskedelemnek. A „jó szomszédok” sajnos továbbra is nemzeti műszaki előírások alkalmazásával akadályozzák meg az áruk és szolgáltatások szabad mozgását az építőiparban. Amint azt Monti professzor „ÚJ STRATÉGIA AZ EGYSÉGES PIACÉRT” című, (2010. május 9-én megjelent) jelentésében megjegyezte: „Európa még mindig a „piacépítés” fázisában van, amelyben a határokon átnyúló tevékenységek akadályait még le kell győzni, ki kell vágni a nemzeti közigazgatási és műszaki akadályok „kiszáradt fáit”, és le kell győzni a vállalatok ellenállását.” (37. o.)

Az ágazat méreteit figyelembe véve rendkívül fontos feladataink vannak az építési termékek unión belüli forgalmazása terén. Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) szerint az építőipar, amely a GDP 10%-át teszi ki, és a bruttó állóeszköz-felhalmozás 50,5%-át adja, egyike Európa legnagyobb iparágainak. Az ágazat 12 millió uniós állampolgárt foglalkoztat közvetlenül, és 26 millió munkavállaló megélhetése függ tőle. Ezen túlmenően, az építőanyagok gyártóinak körülbelül 92%-át kitevő 65 ezer vállalkozás mind 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kis- és középvállalkozás. Mivel a kkv-k jelentik gazdaságunk gerincét, ez a javaslat arra irányul, hogy szerepüket és szükségleteiket elismerjék. Ennek fényében kérjük annak elismerését, hogy az ágazatban dolgozók számára biztosítani kell a magas szintű egészségvédelmet és biztonságot. A német egészségügyi és biztonsági hatóságok szerint csak Németországban minden ötezredik építőipari dolgozó szenved halálos kimenetelű munkahelyi balesetet.

A gazdasági visszaesés erős csapást mért az uniós építőipari ágazatra, következésképpen szerte az Unióban vállalkozások sora ment csődbe és munkások vesztették el megélhetésüket. Üdvözlünk minden fellépést, amellyel segíteni lehet az építőipari ágazatot. Az építési termékekről szóló irányelv (89/106/EGK) felülvizsgálata e tekintetben olyan szükséges lökés, amely úgy segítheti az ágazatot, hogy megszünteti a gyártókkal való kereskedelem előtt álló akadályokat, ennek köszönhetően a vállalatok nem mennének tönkre, és a munkások nem veszítenék el munkahelyüket.

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló rendelet-javaslat (COM(2008)311) célja az építési termékekről szóló irányelv korszerűsítése, egyszerűsítése és felváltása a – például a piacfelügyelet tekintetében – megváltozott körülmények fényében, beleértve az új jogalkotási keretet is (a piacfelügyeletről szóló 765/2008/EK rendelet és a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló 768/2008/EK határozat).

Az Európai Parlament álláspontjának első olvasatban 2009. április 24-én történő elfogadását követően a Tanács álláspontja első olvasatban 2010. szeptember 13-án került elfogadásra.

Teljesítménynyilatkozat (CE-jelölés)

Első olvasatbeli álláspontjában a Tanács eltéréseket fogadott el a teljesítménynyilatkozat elkészítésével kapcsolatban, lehetővé téve olyan helyzeteket, amikor nem kötelező a CE-jelölés feltüntetése a terméken, pl. egyedi, nem szériagyártási folyamat keretében gyártott termékek esetében stb. Az előadó igyekezett korlátozni ezt a kivételt, hangsúlyozva, hogy ez csak a 3. és 4. rendszerbe (16. módosítás) tartozó termékek esetében lehetséges. Ez egyenlő feltételeket biztosítana, és a minőség mellett a biztonság is garantálva lenne.

Veszélyes anyagok                                                                                                

Létfontosságú, hogy a veszélyes anyagok eredetét a termékekig vissza tudjuk követni. Ha tudtuk volna, hol van azbeszt az épületekben, az építőmunkásoknál és a lakóknál nem alakultak volna ki olyan betegségek, mint pl. a mesothelioma. A Parlament veszélyes anyagokkal kapcsolatos nyilatkozattételre vonatkozó, első olvasatbeli javaslatát a Tanács első olvasatában törölte. A veszélyes anyagokra vonatkozó módosítások (7., 17., 49.) újbóli benyújtása jövőbeli egészségünk és biztonságunk, valamint az átláthatóság szempontjából fontos.

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Az építőipari termékinformációs kapcsolattartó pontok, ahová magánszemélyek és cégek független tájékoztatásért fordulhatnak egy-egy építési termékkel kapcsolatban, segítenék a belső piacot, és különösen az innovatív termékfejlesztésben érdekelt kisebb piaci szereplőket.

Minthogy az IMCO bizottság tisztában van a SOLVIT-központokra nehezedő nyomással, sokkal egyértelműbben kell kikötnünk, hogy a termékinformációs kapcsolattartó pontokat a tagállamok fogják finanszírozni, és hogy a függetlenségük garantált legyen, vagyis nem kötődhetnek semmilyen testülethez, amely érintett a CE-jelölés elbírálásában (10., 11. és 22. módosítás).

Átláthatóság

A műszaki értékelést végző szervek esetében a függetlenség és az átláthatóság alapkövetelmény. Ezért elő kell mozdítani az átláthatósági minimumkövetelmények elfogadását. A műszaki értékelést végző szervek szervezeteinek fel kell tüntetniük belső döntéshozó testületeik tagjainak nevét és tisztségét. Az európai szabványügyi szervek technikai bizottságaiban és munkacsoportjaiban biztosítani kell az érdekeltek kiegyensúlyozott és méltányos képviseletét, és el kell kerülni az összeférhetetlenségi helyzeteket. A tagállamok biztosítják továbbá, hogy az építésügyi állandó bizottság tagjai függetlenek legyenek az építési termékek teljesítményének értékelésében és a teljesítményállandóság ellenőrzésében részt vevő megfelelő felektől (6., 14., 21., 25., 35., 36., 38. és 43. módosítás).

Építési termékek újrahasznosítása

Egyéb irányelvekkel és rendeletekkel összhangban az előadó kitért arra, hogy az uniós klímacélok elérése érdekében biztosítani kell a termékek újrahasznosítását, és elő kell mozdítani az újrahasznosított anyagokból készült termékek használatát (1. és 13. módosítás).

Egészség és biztonság

Az egészség és biztonság kérdésére az építőiparban nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az építőipar a foglalkoztatottak számára még ma is a legveszélyesebb ágazatnak számít, és még mindig túl sokan szenvednek halálos baleseteket az építkezéseken. Az előadó ezért olyan iránymutatásokat illesztett a jelentésbe (3., 45. és 46. módosítás), melyek kiemelik a legmagasabb szintű védelem biztosításának fontosságát mind a dolgozók, mind az épülethasználók számára.

e-kommunikáció

Az építési termékek egységes piacának fejlesztésében egyre nagyobb jelentősége van az e-kommunikációnak és az új informatikai módszerek alkalmazásának. Az előadó úgy véli, hogy az építőiparban is hatékonyabbá tenné a kommunikációt, ha a papíralapú tájékoztatást felváltaná az internet használata (18. módosítás).

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Végezetül, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó módosítások megszövegezése korábbi jogszabályok (a háziállatokról szóló 438/2010/EU rendelet) és a tájékoztatókról szóló irányelv módosítására irányuló COM(2009)0491 bizottsági javaslatra az Európai Parlament által első olvasatban kiadott vélemény(1) alapján történt, az Európai Parlament jogkörének megerősítése érdekében (12., 41. és 42. módosítás).

(1)

P7_TA(2010)0227, 17.6.2010


ELJÁRÁS

Cím

Az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek

Hivatkozások

10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P szám

24.4.2009                     T6-0320/2009

A Bizottság javaslata

COM(2008)0311 - C6-0203/2008

Bizottság módosított javaslata

COM(2009)0579

Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

23.9.2010

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

23.9.2010

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Catherine Stihler

1.4.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.9.2010

5.10.2010

11.10.2010

 

Az elfogadás dátuma

22.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claude Moraes, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

A benyújtás dátuma

29.11.2010

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat