Procedura : 2008/0098(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0343/2010

Teksty złożone :

A7-0343/2010

Debaty :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Głosowanie :

PV 18/01/2011 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0004

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 913kWORD 558k
29.11.2010
PE 448.894v04-00 A7-0343/2010

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawczyni: Catherine Stihler

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10753/3/2010 – C7-0267/2010),

–   uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008) 311),

–   uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2009) 579),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009) 665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 66 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0343/2010),

1.  przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Stanowisko Rady

Punkt 1 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(1) Przepisy państw członkowskich wymagają, by obiekty budowlane były projektowane i wykonywane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych ani mienia.

(1) Przepisy państw członkowskich wymagają, by obiekty budowlane były projektowane i wykonywane w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych ani mienia oraz niewywierający szkodliwego wpływu na środowisko.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 1 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  2

Stanowisko Rady

Punkt 5 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(5) W stosownych przypadkach przepisy odnoszące się do zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego w jednym z państw członkowskich, mające na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, określają zasadnicze charakterystyki wyrobu, w odniesieniu do których powinny zostać zadeklarowane właściwości użytkowe.

(5) W stosownych przypadkach przepisy odnoszące się do zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań wyrobu budowlanego w jednym z państw członkowskich, mające na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, określają zasadnicze charakterystyki wyrobu, w odniesieniu do których powinny zostać zadeklarowane właściwości użytkowe. Aby uniknąć składania pustych deklaracji właściwości użytkowych, należy zgłosić zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego, które są istotne dla deklarowanego zastosowania lub deklarowanych zastosowań.

Poprawka 3

Stanowisko Rady

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(8a) Działalność przedsiębiorstw budowlanych nie powinna podlegać niniejszemu rozporządzeniu. Wykonywanie obiektów budowlanych jest usługą,nie wprowadzeniem przez producenta wyrobu do obrotu. Działalność budowlana możeszczególnych przypadkach obejmować wykonanie jednostkowo lub na zamówienie poszczególnych części składowych obiektu budowlanego, które przedsiębiorca następnie wprowadza do obiektu budowlanego.

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie powinno jednoznacznie określać, że przedsiębiorstwa budowlane, które prefabrykują poszczególne części składowe na terenie budowy lub poza nim, nie są przedmiotem rozporządzenia. Niniejsze rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych. Wbudowywanie wyrobów budowlanych nie jest przedmiotem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  4

Stanowisko Rady

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(14a) Przy ocenie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych należy również uwzględnić aspekty dotyczące zdrowiabezpieczeństwa związanewykorzystaniem wyrobu podczas całego cyklu jego życia.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 2 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  5

Stanowisko Rady

Punkt 15 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(15) Wartości progowe określone przez Komisję zgodnie z niniejszym rozporządzeniem powinny być ogólnie przyjętymi wartościami dla zasadniczych charakterystyk danego wyrobu budowlanegoodniesieniu do przepisów obowiązującychpaństwach członkowskich.

(15) Wartości progowe określone przez Komisję zgodnieniniejszym rozporządzeniem dla zasadniczych charakterystyk danego wyrobu budowlanego powinny zapewniać wysoki poziom ochrony zgodnieart. 114 Traktatufunkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

Uzasadnienie

Wartości progowe mogą być określane na podstawie założeń technicznych lub regulacyjnych (zob. pkt 16 preambuły). Jeśli są one określane na podstawie założeń regulacyjnych, ich celem jest ochrona wymienionych w art. 14 TFUE interesów służących ogólnemu dobru, tj. ochronie zdrowia, bezpieczeństwa, ochronie środowiska i ochronie konsumentów. Ich podstawą nie powinno zatem być to, że zostaną one „ogólnie przyjęte”, lecz realizacja celu przewidzianego w art. 14, tj. wysoki poziom ochrony.

Poprawka  6

Stanowisko Rady

Punkt 17 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(17) Europejski Komitet Normalizacji (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC) są upoważnione jako właściwe organy do przyjmowania norm zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi współpracy Komisji z tymi dwiema organizacjami, podpisanymi dnia 28 marca 2003 r. Producenci powinni korzystać ze wspomnianych norm zharmonizowanych,ile odniesienie do nich zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zgodnie z kryteriami określonymi na podstawie dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego1.

 

(17) Europejski Komitet Normalizacji (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacji Elektrotechnicznej (CENELEC) są upoważnione jako właściwe organy do przyjmowania norm zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi współpracy Komisji z tymi dwiema organizacjami, podpisanymi dnia 28 marca 2003 r. Producenci powinni korzystać ze wspomnianych norm zharmonizowanych, o ile odniesienie do nich zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zgodnie z kryteriami określonymi na podstawie dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego1. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznejodniesieniu do wszystkich odpowiednich aspektów należy zwiększyć stosowanie norm zharmonizowanychodniesieniu do wyrobów budowlanych,tymodpowiednich przypadkach poprzez upoważnienie do opracowywania tych normoparciuistniejące europejskie dokumenty oceny.

(Poprawka przejmuje treść poprawek 5 i 120, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  7

Stanowisko Rady

Punkt 21 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(21) Opracowanie projektów europejskich dokumentów oceny oraz wydawanie europejskich ocen technicznych powinno zostać powierzone jednostkom ds. oceny technicznej (zwanym dalej „JOT”) wyznaczanym przez państwa członkowskie. Celem zagwarantowania, że JOT posiadają kompetencje konieczne do wypełniania tych zadań, należy określić wymagania unijne obowiązujące przy ich wyznaczaniu.

(21) Opracowanie projektów europejskich dokumentów oceny oraz wydawanie europejskich ocen technicznych powinno zostać powierzone jednostkom ds. oceny technicznej (zwanym dalej „JOT”) wyznaczanym przez państwa członkowskie. Celem zagwarantowania, że JOT posiadają kompetencje konieczne do wypełniania tych zadań, należy określić wymagania unijne obowiązujące przy ich wyznaczaniu. Wyznaczone JOT powinny byćmiarę możliwości samofinansujące się.

Poprawka  8

Stanowisko Rady

Punkt 22 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(22) JOT powinny powołać organizację (zwaną dalej „organizacją JOT”) koordynującą procedury ustanawiania projektów europejskich dokumentów oceny oraz wydawanie europejskich ocen technicznych, wspieraną – w stosownych przypadkach – dzięki środkom finansowym Unii.

(22) JOT powinny powołać organizację (zwaną dalej „organizacją JOT”) koordynującą procedury ustanawiania projektów europejskich dokumentów oceny oraz wydawanie europejskich ocen technicznych, wspieraną – w stosownych przypadkach – dzięki środkom finansowym Unii, zapewniając przejrzystośćniezbędną poufność tych procedur.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 11 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  9

Stanowisko Rady

Punkt 24 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(24) W celu zwiększenia możliwości rozwoju zrównoważonego budownictwa oraz ułatwienia rozwoju wyrobów przyjaznych dla środowiska byłoby użyteczne, by deklaracja właściwości użytkowych zawierała informacjezawartości substancji niebezpiecznych. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw i obowiązków państw członkowskich wynikających z innych instrumentów prawodawstwa unijnego, które mogą mieć zastosowanie do substancji niebezpiecznych, w szczególności dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

(24) stosownych przypadkach,celu zwiększenia możliwości rozwoju zrównoważonego budownictwa oraz ułatwienia rozwoju wyrobów przyjaznych dla środowiska deklaracji właściwości użytkowych powinny towarzyszyć informacjezawartości substancji niebezpiecznych w wyrobie budowlanym. Takich informacji należy udzielać bez uszczerbku dla obowiązków, zwłaszcza tych dotyczących etykietowania, określonychinnych instrumentach prawa Unii mającego zastosowanie do substancji niebezpiecznych. Informacje te powinny być udostępnianetym samym czasie i w takiej samej formie co deklaracja właściwości użytkowych, tak aby dotarły one do wszystkich potencjalnych użytkowników wyrobów budowlanych. Informacjezawartości substancji niebezpiecznych należy początkowo ograniczyć do substancji określonychart. 3133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 18 grudnia 2006 r.sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleństosowanych ograniczeńzakresie chemikaliów (REACH), ustanawiającego Europejską Agencję Chemikaliów. Należy jednak dokładniej zbadać kwestię szczególnej potrzeby posiadania informacjizawartości substancji niebezpiecznychwyrobach budowlanychcelu uzupełnienia wykazu tych substancjiprzez to zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowiabezpieczeństwa pracowników używających wyrobów budowlanych oraz użytkowników obiektów budowlanych,tymodniesieniu do recyklinguwymogów dotyczących ponownego wykorzystywania części obiektów budowlanych lub materiałów. Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw i obowiązków państw członkowskich wynikających z innych instrumentów prawodawstwa unijnego, które mogą mieć zastosowanie do substancji niebezpiecznych, w szczególności dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Poprawka  10

Stanowisko Rady

Punkt 24 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(24a) Deklaracja właściwości użytkowych może być oznaczana zgodnienumerem referencyjnym typu wyrobu.

(Poprawka przejmuje treść poprawek 49 i 101, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka 11

Stanowisko Rady

Punkt 34 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(34) Producenci mogą korzystaćprocedur uproszczonych stosując dokumentacjędowolnym formacie na warunkach określonychstosownej normie zharmonizowanej.

(34) Należy określić warunki stosowania procedur uproszczonych do oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, tak aby możliwie jak najbardziej zmniejszyć koszt ich wprowadzania do obrotu, nie obniżając poziomu bezpieczeństwa. Producenci wykorzystujący takie procedury uproszczone powinni odpowiednio wykazać, że spełniają te warunki.

(Nowa poprawka PE zgodnie z art. 66 ust. 2 lit. b) i art. 66 ust. 3 Regulaminu)

Poprawka  12

Stanowisko Rady

Punkt 34 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(34a) Aby zwiększyć wpływ środków nadzoru rynku, wszystkie procedury uproszczone przewidzianeniniejszym rozporządzeniu do oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych powinny mieć zastosowanie tylko do osób fizycznych lub prawnych, które wytwarzają wprowadzane przez siebie do obrotu wyroby.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 18 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  13

Stanowisko Rady

Punkt 36 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(36a) Właściwe komitety techniczne CEN powinny opracować definicję wyjaśniającą pojęcie „nieseryjnego procesu produkcyjnego”odniesieniu do różnych wyrobów budowlanych wchodzącychzakres niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  14

Stanowisko Rady

Punkt 37 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(37) Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny podjąć odpowiednie środki gwarantujące, że wprowadzają do obrotu lub udostępniają na rynku wyłącznie wyroby budowlane zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, które mają na celu zapewnienie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. W szczególności importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych powinni być świadomi, w odniesieniu do których zasadniczych charakterystyk wyrobów istnieją przepisy na rynku unijnym oraz jakie szczególne wymagania obowiązują w państwach członkowskich odnośnie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, i powinni stosować tę wiedzę w zawieranych przez nich transakcjach handlowych.

(37) Wszystkie podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw i dystrybucji powinny podjąć odpowiednie środki gwarantujące, że wprowadzają do obrotu lub udostępniają na rynku wyłącznie wyroby budowlane zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, które mają na celu zapewnienie właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. W szczególności importerzy i dystrybutorzy wyrobów budowlanych powinni być świadomi, w odniesieniu do których zasadniczych charakterystyk wyrobów istnieją przepisy na rynku unijnym oraz jakie szczególne wymagania obowiązują w państwach członkowskich odnośnie do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych, i powinni stosować tę wiedzę w zawieranych przez nich transakcjach handlowych, aby zminimalizować występowanie przypadków niezamierzonej niezgodności wyrobów budowlanychich deklaracjami właściwości użytkowych oraz aby zminimalizować straty materialne.

Uzasadnienie

Przepis ten prowadzi do podejmowania środków zapobiegawczych na szczeblu podmiotów gospodarczych w celu unikania w jak największym stopniu występowania przypadków niezgodności oraz do podejmowania środków na szczeblu nadzoru rynku. Podmioty gospodarcze, działające jako odpowiedzialne osoby prawne, unikną wszelkiego rodzaju strat w ramach swoich transakcji handlowych, co pomoże w szczególności MŚP w osiągnięciu zgodności z wymogami i uzyskaniu najlepszego stosunku wartości do ceny.

Poprawka  15

Stanowisko Rady

Punkt 39 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(39) Aby ułatwić swobodny przepływ towarów, punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych powinny bezpłatnie dostarczać informacje o przepisach mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego na terytorium każdego państwa członkowskiego. Punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych mogą również dostarczać podmiotom gospodarczym dodatkowe informacje lub spostrzeżenia. W przypadku dodatkowych informacji, należy zezwolić punktom kontaktowym ds. wyrobów budowlanych na pobieranie opłat proporcjonalnych do kosztów dostarczenia takich informacji lub spostrzeżeń.

(39) Aby ułatwić swobodny przepływ towarów, punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych powinny bezpłatnie dostarczać informacje o przepisach mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego na terytorium każdego państwa członkowskiego. Punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych mogą również dostarczać podmiotom gospodarczym dodatkowe informacje lub spostrzeżenia. W przypadku dodatkowych informacji, należy zezwolić punktom kontaktowym ds. wyrobów budowlanych na pobieranie opłat proporcjonalnych do kosztów dostarczenia takich informacji lub spostrzeżeń. Ponadto państwa członkowskie powinny zapewnić przeznaczenie wystarczających środków na rzecz punktów kontaktowych ds. produktów.

Poprawka  16

Stanowisko Rady

Punkt 40 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(40a) Punkty kontaktowe ds. produktów wykorzystywanychobiektach budowlanych powinny wykonywać swoje zadania, unikając konfliktów interesów, zwłaszczakwestii procedur przyznawania oznakowania CE.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 58 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  17

Stanowisko Rady

Punkt 46 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(46a)tym celu Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych określających warunki wykorzystywania stron internetowychcelu udostępniania deklaracji właściwości użytkowych. Do czasu przyjęcia takich aktów delegowanych wykorzystywanie stron internetowych powinno być nadal dopuszczalne zgodnieobowiązującą praktyką.

Poprawka  18

Stanowisko Rady

Punkt 49 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(49a) Zachowanie materiałów pochodzącychrozbiórki poprzez włączenie ichcykl ponownego użycia lub recyklingu ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia celów Unii dotyczących zmiany klimatu,każde państwo członkowskie powinno opracować plan działania, wyszczególniającnim,jaki sposób przyczyni się do promowania stosowaniasektorze budownictwa ponownego użycia lub recyklingu.

Poprawka  19

Stanowisko Rady

Punkt 50 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(50a)stosownych przypadkach należy opracowywać jednolite regulacje europejskiecelu wykazania spełnienia podstawowych wymogów określonychzałączniku I.

Uzasadnienie

Zaproponowane uzupełnienie przepisów wynika z harmonizacji jako ogólnego celu planowanego rozporządzenia. Uzupełnienie to jest konieczne, by zapobiec deharmonizacji.

Poprawka  20

Stanowisko Rady

Punkt 51 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(51a) Należy podjąć działaniacelu szybszego przyjęcia norm europejskich,także ich przetłumaczenia na wszystkie języki urzędowe Unii. Należy zapewnić zrównoważony udział zainteresowanych stronkomitetach technicznych lub grupach roboczych europejskich organów normalizacyjnych, tak aby żadna kategoria zainteresowanych stron nie była reprezentowananieproporcjonalny sposób. Należy zapobiegać konfliktom interesów między tymi zainteresowanymi stronami.

(Poprawka przejmuje treść poprawek 22 i 118, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  21

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowanywprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściachtaki sposób, że demontaż wyrobu zmienia właściwości użytkowe obiektów budowlanychstosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych;

1. „wyrób budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowanywprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości zmieniają właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych;

Uzasadnienie

Zmiana o charakterze językowym.

Poprawka  22

Stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub została wydana dla niego europejska ocena techniczna, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.

1. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną, spełnia tę normę lub został wydany dla niego europejski dokument oceny, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu.

Uzasadnienie

Zaproponowana zmiana ma na celu zwiększenie przejrzystości regulacji technicznej i polepszenie jej technicznej wykonalności.

Poprawka  23

Stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub została wydana dla niego europejska ocena techniczna, informacje w każdej formie o jego właściwościach użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, jak określono w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej, podaje się wyłącznie, o ile zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych i w niej wyszczególnione.

2. Jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną, spełnia tę normę lub został wydany dla niego europejski dokument oceny, informacje w każdej formie o jego właściwościach użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, jak określono w mającej zastosowanie zharmonizowanej specyfikacji technicznej, mogą zostać podane wyłącznie, o ile zostały włączone do deklaracji właściwości użytkowych i w niej wyszczególnione.

 

Poprawka  24

Stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady

Poprawka

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w przypadku braku unijnych lub krajowych przepisów wymagających deklaracji zasadniczych charakterystyk w przypadku, gdy producent zamierza wprowadzić wyrób do obrotu, producent może odstąpić od sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną, gdy:

W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 i w przypadku braku unijnych lub krajowych przepisów wymagających deklaracji zasadniczych charakterystyk tam, gdzie wyroby będą użytkowane, producent może odstąpić od sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną, gdy:

Poprawka  25

Stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady

Poprawka

a) wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie, oraz wbudowywanyjednym określonym obiekcie budowlanym, przez producenta, który ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wbudowanie wyrobuobiekty budowlane, zgodniemającymi zastosowanie przepisami krajowymina odpowiedzialność osób, które zgodniemającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektów budowlanych;

a) ocenaweryfikacja stałości właściwości użytkowych jest ustalana na podstawie systemu 3 lub 4,wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie wykonania jednego określonego obiektu budowlanego;

Uzasadnienie

W tym przypadku mamy do czynienia z błędnym sformułowaniem. Firmy, które zajmują się wbudowywaniem wyrobów w obiekty budowlane, nigdy nie są producentami, lecz zawsze są przedsiębiorstwami budowlanymi. Przedsiębiorstwa budowlane nie są przedmiotem niniejszego rozporządzenia i w związku z tym nie należy ich wyłączać z art. 5. Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane z myślą o producentach i określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych. Sformułowanie zaproponowane przez Radę prowadzi do błędnych interpretacji przedmiotu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  26

Stanowisko Rady

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c)

Stanowisko Rady

Poprawka

c) wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym w celu właściwej renowacji obiektów budowlanych urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

c) wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodnywymogami ochrony zabytków i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym szczególnie w celu właściwej renowacji obiektów budowlanych urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi.

Uzasadnienie

Decydujące jest tutaj postępowanie zgodne z zasadami ochrony zabytków. Zwłaszcza w przypadku zabytkowych budynków z okresu modernizmu objętych ochroną ograniczenie do produkcji „tradycyjnej” jest mylące i błędne.

Poprawka  27

Stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c)

Stanowisko Rady

Poprawka

c) numer referencyjny i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny każdej zasadniczej charakterystyki;

c) numer referencyjny, tytuł i datę wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej, która została zastosowana do oceny każdej zasadniczej charakterystyki;

Poprawka  28

Stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c)

Stanowisko Rady

Poprawka

c) właściwości użytkowe co najmniej jednejzasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań;

c) właściwości użytkowe wszystkich zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań;

Poprawka  29

Stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera d)

Stanowisko Rady

Poprawka

d)stosownych przypadkach, właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk określonych zgodnie z art. 3 ust. 3;

d)stosownych przypadkach, właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, w sposób opisowy lub na podstawie obliczeń, w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk określonych zgodnie z art. 3 ust. 3;

Uzasadnienie

W określonych przypadkach właściwości użytkowe wyrobów mogą być również wyrażane na podstawie obliczeń.

Poprawka  30

Stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera e)

Stanowisko Rady

Poprawka

e) w stosownych przypadkach, właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy, w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk, co do którychmiejscu,którym producent zamierza wprowadzić wyrób do obrotu, obowiązują przepisy odnoszące się do deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu budowlanego;

e) w stosownych przypadkach, właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy bądź na podstawie obliczeń, w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk odnoszących się do deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu budowlanego;

Poprawka  31

Stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

4a. Informacje,których mowaart. 31 lub ewentualnie art. 33 roporządzenia (WE) nr 1907/2006, są udzielane wrazdeklaracją właściwości użytkowych.

Poprawka  32

Stanowisko Rady

Artykuł 7 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych.

1. Dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku dostarcza się kopię deklaracji właściwości użytkowych w formie elektronicznej.

 

Deklarację właściwości użytkowych dostarcza sięformie papierowej, wyłącznie jeżeli wystąpito odbiorca.

Jednakprzypadku, gdy partia tego samego wyrobu jest dostarczana jednemu użytkownikowi, może jej towarzyszyć jedna kopia deklaracji właściwości użytkowych.

 

Poprawka  33

Stanowisko Rady

Artykuł 7 – ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Kopię deklaracji właściwości użytkowych można dostarczać za pomocą środków elektronicznych jedynie za wyraźną zgodą odbiorcy.

skreślony

(Poprawka przejmuje treść poprawki 51 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  34

Stanowisko Rady

Artykuł 7 – ustęp 3

Stanowisko Rady

Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 zawartość deklaracji właściwości użytkowych może zostać udostępniona na stronie internetowej zgodnie z warunkami ustalonymi przez Komisję za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 60.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 kopia deklaracji właściwości użytkowych może zostać udostępniona na stronie internetowej zgodnie z warunkami ustalonymi przez Komisję za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 60. Warunki te gwarantują m.in. stałą dostępność deklaracji właściwości użytkowych.

Poprawka   35

Stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy i drugi

Stanowisko Rady

Poprawka

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art. 4, 6 i 7.

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art. 4 i 6.

Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych nie została sporządzona przez producenta zgodnie z art. 4, 6 i 7, oznakowania CE nie umieszcza się.

Jeżeli deklaracja właściwości użytkowych nie została sporządzona przez producenta zgodnie z art. 4 i 6, oznakowania CE nie umieszcza się.

Poprawka  36

Stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone, nazwa lub znak identyfikujący producenta i adres jego siedziby, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

2. Oznakowaniu CE towarzyszą dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone, nazwaadres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalającyłatwyjednoznaczny sposób określić nazwę producentaadres jego siedziby, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Uzasadnienie

Przemysł drzewny miałby problemy z wdrożeniem przedmiotowego rozporządzenia w jego obecnej formie z uwagi na praktyczne ograniczenia związane z wielkością i charakterem jego wyrobów. Poprawka ta pozwoliłaby na przekazywanie tych samych informacji, ale w sposób dopuszczalny w danym sektorze przemysłu.

Poprawka  37

Stanowisko Rady

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(3a) Państwa członkowskie opierają się na istniejących mechanizmachcelu zapewnienia prawidłowego stosowania systemu regulującego oznakowanie CE oraz podejmują odpowiednie czynnościprzypadku jego nieprawidłowego stosowania. Państwa członkowskie ustanawiają także sankcje za naruszenia, które mogą obejmować sankcje karneprzypadku poważnych naruszeń. Sankcje te muszą być współmierne do wagi wykroczenia oraz muszą stanowić skuteczny środek odstraszający zapobiegający nieprawidłowemu stosowaniu oznakowania CE.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 56 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r. Pochodzi ona z art. R12 decyzji 768/2008.)

Poprawka  38

Stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 3

Stanowisko Rady

Poprawka

3. W stosunku do zadań określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 764/2008, każde państwo członkowskie zapewnia, by punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych dostarczały informacje o przepisach obowiązujących na jego terytorium mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego, jak określono w art. 6 ust. 3 lit. e) niniejszego rozporządzenia.

3. W stosunku do zadań określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 764/2008, każde państwo członkowskie zapewnia, by punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych dostarczały przejrzystychłatwych do zrozumienia informacji o przepisach obowiązujących na jego terytorium mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego, jak określono w art. 6 ust. 3 lit. e) niniejszego rozporządzenia.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 57 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  39

Stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(3a) Punkty kontaktowe ds. produktów wykorzystywanychobiektach budowlanych powinny wykonywać swoje zadania, unikając konfliktów interesów, zwłaszczakwestii procedur przyznawania oznakowania CE.

Poprawka  40

Stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Producenci sporządzają deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art. 4-7 i umieszczają oznakowanie CE zgodnie z art. 8 i 9.

1. Producenci sporządzają deklarację właściwości użytkowych zgodnie z art. 46umieszczają oznakowanie CE zgodnie z art. 8 i 9.

Poprawka  41

Stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 8 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

8a. Producenci wprowadzający swoje produkty budowlane do obrotu gwarantują, że zostały one zaprojektowanewytworzone zgodniewymogami określonymininiejszym rozporządzeniu oraz zgodnieodnośnymi podstawowymi wymogami dotyczącymi obiektów budowlanychzasadniczymi charakterystykami dotyczącymi zamierzonego zastosowania lub zastosowań danych wyrobów budowlanych.

Uzasadnienie

Przepis zaczerpnięto z decyzji 768/2008. We wniosku tym powtarza się i podkreśla najważniejszy mechanizm przedmiotowego rozporządzenia, określony w art. 1 – Przedmiot. Naszym zdaniem istotne jest, aby uzupełnić tekst zaczerpnięty z nowych ram prawnych konkretnymi elementami przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka  42

Stanowisko Rady

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady

Poprawka

Przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta ocenyweryfikacji stałości właściwości użytkowych. Zapewniają także sporządzenie przez producenta dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 akapit drugi, oraz deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art. 4, 67. Importerzy zapewniają także, by wyrób nosił, gdy jest to wymagane, oznakowanie CE, by wyrobowi towarzyszyły wymagane dokumenty oraz by producent spełnił wymagania określone w art. 11 ust. 4 i 5.

Przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta ocenyweryfikacji stałości właściwości użytkowych zgodniepodstawowymi wymogami dotyczącymi obiektów budowlanych oraz zasadniczymi charakterystykami właściwymi dla zamierzonego zastosowania. Zapewniają także sporządzenie przez producenta dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 akapit drugi, oraz deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z art. 46. Importerzy zapewniają także, by wyrób nosił, gdy jest to wymagane, oznakowanie CE, by wyrobowi towarzyszyły wymagane dokumenty oraz by producent spełnił wymagania określone w art. 11 ust. 4 i 5.

Uzasadnienie

We wniosku tym powtarza się i podkreśla najważniejszy mechanizm przedmiotowego rozporządzenia, określony w art. 1 – Przedmiot. Istotne jest, aby uzupełnić tekst zaczerpnięty z nowych ram prawnych konkretnymi elementami przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka  43

Stanowisko Rady

Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady

Poprawka

W przypadku gdy importer uznaje lub ma powody, by uważać, że wyrób budowlany nie jest zgodnydeklaracją właściwości użytkowych lub z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, nie wprowadza wyrobu budowlanego do obrotu, dopóki wyrób ten nie będzie odpowiadał towarzyszącej mu deklaracji właściwości użytkowych i innym mającym zastosowanie wymaganiom określonym w niniejszym rozporządzeniu lub dopóki deklaracja właściwości użytkowych nie zostanie poprawiona. Ponadto, jeżeli wyrób budowlany stwarza zagrożenie, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.

W przypadku gdy importer uznaje lub ma powody, by uważać, że wyrób budowlany nie jest zgodnydeklaracją właściwości użytkowych lub z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, odnoszącymi sięszczególności do zasadniczych charakterystyk właściwych dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań, nie wprowadza wyrobu budowlanego do obrotu, dopóki wyrób ten nie będzie odpowiadał towarzyszącej mu deklaracji właściwości użytkowychinnym mającym zastosowanie wymaganiom określonym w niniejszym rozporządzeniu lub dopóki deklaracja właściwości użytkowych nie zostanie poprawiona. Ponadto, jeżeli wyrób budowlany stwarza zagrożenie, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.

Uzasadnienie

Zasadnicze charakterystyki muszą być deklarowane zgodnie z art. 5 ust. 3, a importerzy powinni w szczególności mieć świadomość tego obowiązku.

Poprawka  44

Stanowisko Rady

Artykuł 14 – ustęp 2 – akapit drugi

Stanowisko Rady

Poprawka

W przypadku gdy dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że wyrób budowlany nie jest zgodny z deklaracją właściwości użytkowych lub z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, nie udostępnia wyrobu budowlanego na rynku, dopóki wyrób ten nie będzie zgodny z towarzyszącą mu deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu lub dopóki deklaracja właściwości użytkowych nie zostanie poprawiona. Ponadto, jeżeli wyrób stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera oraz organy nadzoru rynku.

W przypadku gdy dystrybutor uznaje lub ma powody, by uważać, że wyrób budowlany nie jest zgodny z deklaracją właściwości użytkowych lub z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, odnoszącymi sięszczególności do zasadniczych charakterystyk właściwych dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zamierzonych zastosowań, nie udostępnia wyrobu budowlanego na rynku, dopóki wyrób ten nie będzie zgodny z towarzyszącą mu deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu lub dopóki deklaracja właściwości użytkowych nie zostanie poprawiona. Ponadto, jeżeli wyrób stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera oraz organy nadzoru rynku.

Uzasadnienie

Zasadnicze charakterystyki muszą być deklarowane zgodnie z art. 5 ust. 3, a dystrybutorzy, głównie hurtownicy, powinni w szczególności mieć świadomość tego obowiązku.

Poprawka  45

Stanowisko Rady

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(1a)przypadku gdy zainteresowane strony są włączoneproces opracowywania zharmonizowanych norm zgodnieniniejszym artykułem, zadaniem europejskich organów normalizacyjnych jest zapewnienie we wszystkich przypadkach sprawiedliwejzrównoważonej reprezentacji różnych kategorii zainteresowanych stron.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 118 przyjętej w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  46

Stanowisko Rady

Artykuł 18 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja uważa, że norma zharmonizowana nie spełnia całkowicie wymagań określonych w odpowiednim mandacie, dane państwo członkowskie lub Komisja kieruje sprawę do komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE, wraz z uzasadnieniem. Komitet ten, po konsultacji z odpowiednimi europejskimi organami normalizacyjnymi oraz ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, niezwłocznie wydaje swoją opinię.

Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja uważa, że norma zharmonizowana nie spełnia całkowicie wymagań określonych w odpowiednim mandacie, dane państwo członkowskie lub Komisja, po uprzedniej konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, kieruje sprawę do komitetu ustanowionego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE, wraz z uzasadnieniem. Komitet ten, po konsultacji z odpowiednimi europejskimi organami normalizacyjnymi niezwłocznie wydaje swoją opinię.

Poprawka  47

Stanowisko Rady

Artykuł 19 – ustęp 3

Stanowisko Rady

Poprawka

3. Komisja może zgodnieart. 60 przyjąć akty delegowanecelu zmiany załącznika IIustalenia dodatkowych przepisów proceduralnych dotyczących opracowywaniaprzyjmowania europejskich dokumentów oceny.

skreślone

Uzasadnienie

Możliwość ustanowienia dodatkowych przepisów proceduralnych w ramach procedury komitetowej wydaje się być nadużyciem. Również pierwsza połowa zdania pozostawia w tym kontekście zbyt dużo swobody. W załączniku II określone są wyraźne zasady wystawiania europejskiego dokumentu oceny. Nie ma potrzeby ich rozszerzania lub uzupełniania. Gdyby było to jednak konieczne, ewentualne rozszerzenie powinno dotyczyć zasadniczych charakterystyk.

Poprawka  48

Stanowisko Rady

Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(3a)stosownych przypadkach Komisja przyjmuje istniejące europejskie dokumenty oceny za podstawę do wydania upoważnień na mocy art. 17 ust. 1 celem opracowania zharmonizowanych normzakresie wyrobów,których mowaust. 1 niniejszego art.

(Poprawka przejmuje treść poprawek 120 i 5, przyjętych w pierwszym czytaniu dnia 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  49

Stanowisko Rady

Artykuł 21 – nagłówek

Stanowisko Rady

Poprawka

Obowiązki odpowiedzialnej JOT po otrzymaniu wniosku dotyczącego europejskiej oceny technicznej

Obowiązki JOT otrzymującej wniosek dotyczący europejskiej oceny technicznej

Poprawka  50

Stanowisko Rady

Artykuł 21 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. JOT otrzymująca wniosek dotyczący europejskiej oceny technicznej (zwana dalej „odpowiedzialną JOT”) informuje producenta, jeżeli ten wyrób budowlany jest w całości lub w części objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną w następujący sposób:

1. JOT otrzymująca wniosek dotyczący europejskiej oceny technicznej informuje producenta, jeżeli ten wyrób budowlany jest w całości lub w części objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną w następujący sposób:

a) jeżeli wyrób jest w pełni objęty normą zharmonizowaną, odpowiedzialna JOT informuje producenta, że zgodnie z art. 19 ust. 1 europejska ocena techniczna nie może być wydana dla tego wyrobu;

a) jeżeli wyrób jest w pełni objęty normą zharmonizowaną, JOT informuje producenta, że zgodnie z art. 19 ust. 1 europejska ocena techniczna nie może być wydana dla tego wyrobu;

b) jeżeli wyrób jest w pełni objęty europejskim dokumentem oceny, odpowiedzialna JOT informuje producenta, że ten dokument będzie służył jako podstawa europejskiej oceny technicznej, która ma zostać wydana;

b) jeżeli wyrób jest w pełni objęty europejskim dokumentem oceny, JOT informuje producenta, że ten dokument będzie służył jako podstawa europejskiej oceny technicznej, która ma zostać wydana;

c) jeżeli wyrób nie jest objęty lub nie jest w pełni objęty żadną zharmonizowaną specyfikacją techniczną, odpowiedzialna JOT stosuje procedury określone w załączniku II lub ustanowione zgodnie z art. 19 ust. 3.

c) jeżeli wyrób nie jest objęty lub nie jest w pełni objęty żadną zharmonizowaną specyfikacją techniczną, JOT stosuje procedury określone w załączniku II lub ustanowione zgodnie z art. 19 ust. 3.

Poprawka  51

Stanowisko Rady

Artykuł 21 – ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), odpowiedzialna JOT informuje organizację JOT oraz Komisję o zawartości wniosku oraz odniesieniu do stosownej decyzji Komisji dotyczącej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, którą odpowiedzialna JOT zamierza zastosować do tego wyrobu, lub też o braku takiej decyzji Komisji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), JOT informuje organizację JOT oraz Komisję o zawartości wniosku oraz odniesieniu do stosownej decyzji Komisji dotyczącej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, którą JOT zamierza zastosować do tego wyrobu, lub też o braku takiej decyzji Komisji.

Poprawka  52

Stanowisko Rady

Artykuł 22

Stanowisko Rady

Poprawka

Europejskie dokumenty oceny przyjęte przez organizację JOT przesyłane są Komisji, która publikuje wykaz odniesień do przyjętych europejskich dokumentów oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Europejskie dokumenty oceny przyjęte przez organizację JOT przesyłane są Komisji, która publikuje wykaz odniesień do ostatecznej wersji europejskich dokumentów oceny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja publikuje aktualizacje tego wykazu.

Komisja publikuje aktualizacje tego wykazu.

Poprawka  53

Stanowisko Rady

Artykuł 24 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Europejski dokument oceny zawiera co najmniej ogólny opis wyrobu budowlanego, zasadnicze charakterystyki oraz metody i kryteria oceny jego właściwości użytkowych w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, które są odnoszone do jego zastosowania przewidzianego przez producenta.szczególności europejski dokument oceny zawiera wykaz zasadniczych charakterystyk istotnychpunktu widzenia zamierzonego zastosowania wyrobuuzgodnionych przez producentaorganizacją JOT.

1. Europejski dokument oceny zawiera co najmniej ogólny opis wyrobu budowlanego, wykaz charakterystyk mających zasadnicze znaczenie przy zastosowaniu przewidzianym przez producentauzgodnionym między producentemorganizacją JOT oraz metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobu w odniesieniu do tych zasadniczych charakterystyk,

Poprawka  54

Stanowisko Rady

Artykuł 29 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć działające na ich terytorium JOT, w szczególności dla jednej lub kilku grup wyrobów wymienionych w załączniku IV, tabela 1.

1. Państwa członkowskie mogą wyznaczyć działające na ich terytorium JOT, w szczególności dla jednej lub kilku grup wyrobów wymienionych w załączniku IV, tabela 1.

Państwa członkowskie, które wyznaczyły JOT, przekazują pozostałym państwom członkowskim i Komisji nazwę i adres tej jednostki oraz grupy wyrobów, dla których została wyznaczona.

Państwa członkowskie, które wyznaczyły JOT, przekazują pozostałym państwom członkowskim i Komisji nazwę i adres tej jednostki oraz grupy wyrobów i/lub wyroby budowlane, dla których została wyznaczona.

Ta poprawka jest przekrojowa, dlatego należy dodać wyrażenie "i/lub wyroby budowlane”art. 30 ust. 12,punkcie 2. załącznika II oraztabeli 2 załącznika IV (w ramach pierwszego wykazu wymogów litery b), c)e))

Poprawka  55

Stanowisko Rady

Artykuł 29 – ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

Komisja podaje do wiadomości publicznej w formie elektronicznej wykaz JOT ze wskazaniem grup wyrobów lub wyrobów budowlanych, dla których zostały one wyznaczone.

Komisja podaje do wiadomości publicznej w formie elektronicznej wykaz JOT ze wskazaniem grup wyrobów lub wyrobów budowlanych, dla których zostały one wyznaczone, dążąc do osiągnięcia jak najwyższego poziomu przejrzystości.

Komisja podaje do wiadomości publicznej aktualizacje tego wykazu.

Komisja podaje do wiadomości publicznej aktualizacje tego wykazu.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 73 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  56

Stanowisko Rady

Artykuł 30 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(1a) JOT podają do wiadomości publicznej swój schemat organizacyjny oraz nazwiska członków swoich wewnętrznych organów decyzyjnych.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 73 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  57

Stanowisko Rady

Artykuł 31 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a)

Stanowisko Rady

Poprawka

a) organizuje koordynację między JOT i zapewnia współpracę z innymi zainteresowanymi stronami;

a) organizuje koordynację między JOT i zapewnia współpracę oraz konsultacje z innymi zainteresowanymi stronami, jeżeli zaistnieje taka konieczność;

(Poprawka przejmuje treść poprawki 73 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  58

Stanowisko Rady

Artykuł 31 – ustęp 4 – akapit 1 – litera a a) (nowa)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

aa) zapewnia wymianę przykładów najlepszych praktyk pomiędzy JOT celem promowania większej wydajnościświadczenia lepszych usług na rzecz sektora;

(Poprawka przejmuje treść poprawki 73 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  59

Stanowisko Rady

Artykuł 31 – ustęp 4 – akapit 1 – litera f a) (nowa)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

fa) wykorzystuje grupy robocze reprezentujące wszystkie zainteresowane strony do realizacji jej zadań.

Poprawka  60

Stanowisko Rady

Artykuł 34 – ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Komisja ocenia odpowiedniość zadań określonych w art. 31 ust. 4, które są finansowane ze środków unijnych, w świetle wymogów wynikających z polityk i prawodawstwa Unii oraz informuje Parlament Europejski i Radę o rezultatach tej oceny do dnia 1 stycznia 2017 r., a następnie co pięć lat.

2. Komisja ocenia odpowiedniość zadań określonych w art. 31 ust. 4, które są finansowane ze środków unijnych, w świetle wymogów wynikających z polityk i prawodawstwa Unii oraz informuje Parlament Europejski i Radę o rezultatach tej oceny do dnia 1 stycznia 2017 r., a następnie co cztery lata.

(Nowa poprawka w świetle art. 66 ust. 3 Regulaminu)

Poprawka  61

Stanowisko Rady

Artykuł 36 – ustęp 1 – litera c)

Stanowisko Rady

Poprawka

c) wyrób budowlany, objęty zharmonizowaną specyfikacją techniczną, który producent wprowadza do obrotu jest systemem składającym sięczęści składowych, który producent montuje, ściśle przestrzegając dokładnych instrukcji udzielonych przez dostawcę takiego systemu lub jego części składowej, który to dostawca zbadał już ten system lub tę część składową w odniesieniu do jednej lub kilku jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną. Gdy te warunki są spełnione, producent jest uprawniony do deklarowania właściwości użytkowych odpowiadających wszystkim lub części wyników badań, którym poddano dostarczony mu system lub jego część składową. Producent może wykorzystywać wyniki badań uzyskane przez innego producenta lub dostawcę systemu jedynie po otrzymaniu zgody ze strony tego producenta lub dostawcy systemu, który pozostaje odpowiedzialny za dokładność, wiarygodność i stałość tych wyników badań.

c) wyrób budowlany, objęty normą zharmonizowaną, który producent wprowadza do obrotu jest systemem składającym sięczęści składowych, który producent montuje, ściśle przestrzegając dokładnych instrukcji udzielonych przez dostawcę takiego systemu lub jego części składowej, który to dostawca zbadał już ten system lub tę część składową w odniesieniu do jednej lub kilku jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odpowiednią normą zharmonizowaną. Gdy te warunki są spełnione, producent jest uprawniony do deklarowania właściwości użytkowych odpowiadających wszystkim lub części wyników badań, którym poddano dostarczony mu system lub jego część składową. Producent może wykorzystywać wyniki badań uzyskane przez innego producenta lub dostawcę systemu jedynie po otrzymaniu zgody ze strony tego producenta lub dostawcy systemu, który pozostaje odpowiedzialny za dokładność, wiarygodność i stałość tych wyników badań.

Poprawka  62

Stanowisko Rady

Artykuł 37

Stanowisko Rady

Poprawka

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące wyroby budowlane objęte normą zharmonizowaną mogą zastąpić określenie typu wyrobu na podstawie badania typu w ramach mających zastosowanie systemów 3 i 4 określonych w załączniku V przez zastosowanie metod różniących się od metod określonych w mającej zastosowanie normie zharmonizowanej. Producenci ci mogą również traktować wyroby budowlane, do których ma zastosowanie system 3, zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu 4. Gdy producent stosuje te uproszczone procedury, wykazuje zgodność wyrobu budowlanegomającymi zastosowanie wymaganiami za pomocą specjalnej dokumentacji technicznej.

Mikroprzedsiębiorstwa produkujące wyroby budowlane objęte normą zharmonizowaną mogą zastąpić określenie typu wyrobu na podstawie badania typu w ramach mających zastosowanie systemów 3 i 4 określonych w załączniku V przez zastosowanie metod różniących się od metod określonych w mającej zastosowanie normie zharmonizowanej na określonychniej warunkach. Producenci ci mogą również traktować wyroby budowlane, do których ma zastosowanie system 3, zgodnie z przepisami dotyczącymi systemu 4. Gdy producent stosuje te uproszczone procedury, wykazuje zgodność wyrobu budowlanegomającymi zastosowanie wymaganiami za pomocą specjalnej dokumentacji technicznej oraz równoważność zastosowanych procedurprocedurami przewidzianymizharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Uzasadnienie

Komisjaswojej opinii na temat wspólnego stanowiska Rady słusznie wskazała na pewną niespójność występującąwytycznych dotyczących specjalnej dokumentacji technicznej. Niespójność ta powinna zostać usuniętapoprawce, jak również należy dopilnować, aby wyroby deklarowane przy użyciu specjalnej dokumentacji technicznej były równoważnewyrobami oznaczonymi znakiem CE.

Poprawka  63

Stanowisko Rady

Artykuł 38 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1.przypadku wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną i które są produkowane jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie, oraz wbudowywane w jednym określonym obiekcie budowlanym, część mającego zastosowanie systemu poświęcona ocenie właściwości użytkowych, jak określono w załączniku V, może zostać zastąpiona przez producenta specjalną dokumentacją techniczną wykazującą zgodność tych wyrobów z mającymi zastosowanie wymaganiami.

1.przypadku wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną i które są produkowane jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie, oraz wbudowywane w jednym określonym obiekcie budowlanym, część mającego zastosowanie systemu poświęcona ocenie właściwości użytkowych, jak określono w załączniku V, może zostać zastąpiona przez producenta specjalną dokumentacją techniczną wykazującą zgodność tych wyrobów z mającymi zastosowanie wymaganiami oraz równoważność zastosowanych procedurprocedurami przewidzianymizharmonizowanej specyfikacji technicznej.

Uzasadnienie

Komisja w swojej opinii na temat wspólnego stanowiska Rady słusznie wskazała na pewną niespójność występującą w wytycznych dotyczących specjalnej dokumentacji technicznej. Niespójność ta powinna zostać usunięta w poprawce, jak również należy dopilnować, aby wyroby deklarowane przy użyciu specjalnej dokumentacji technicznej były równoważne z wyrobami oznaczonymi znakiem CE.

Poprawka  64

Stanowisko Rady

Artykuł 43 – ustęp 5

Stanowisko Rady

Poprawka

5. Jednostka notyfikowana i jej pracownicy wykonują zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, zachowując najwyższy stopień uczciwości zawodowej i wymaganych technicznych kompetencji w danej dziedzinie oraz muszą być wolni od wszelkich nacisków i bodźców, zwłaszcza finansowych, mogących wpływać na ich opinię lub wyniki oceny i weryfikacji, szczególnie ze strony osób lub grup osób zainteresowanych wynikami tej działalności.

5. Jednostka notyfikowana i jej pracownicy, przy zachowaniu przejrzystościodniesieniu do producenta, wykonują zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, zachowując najwyższy stopień uczciwości zawodowej i wymaganych technicznych kompetencji w danej dziedzinie, oraz muszą być wolni od wszelkich nacisków i bodźców, zwłaszcza finansowych, mogących wpływać na ich opinię lub wyniki oceny i weryfikacji, szczególnie ze strony osób lub grup osób zainteresowanych wynikami tej działalności.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 86 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2004 r.)

Poprawka  65

Stanowisko Rady

Artykuł 60 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady

Poprawka

a) określanie,stosownych przypadkach, zasadniczych charakterystyk lub wartości progowych dla określonych rodzin wyrobów budowlanych, w odniesieniu do których, zgodnie z art. 3–6, producent deklaruje przy wprowadzaniu tych wyrobów do obrotu ich właściwości użytkowe w odniesieniu do zamierzonego zastosowania tych wyrobów, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy;

a) określanie zasadniczych charakterystyk lub wartości progowych dla określonych rodzin wyrobów budowlanych, w odniesieniu do których, zgodnie z art. 3-6, producent deklaruje przy wprowadzaniu tych wyrobów do obrotu ich właściwości użytkowe w odniesieniu do zamierzonego zastosowania tych wyrobów, wyrażone w poziomach lub klasach, lub w sposób opisowy;

Poprawka  66

Stanowisko Rady

Artykuł 61 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 60, powierza się Komisji na okres pięciu lat od …*. Komisja przedkłada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień nie później niż sześć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 62.

1. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 60, powierza się Komisji na okres pięciu lat od …*. Komisja przedkłada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień nie później niż sześć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje w sposób dorozumiany przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwołają je zgodnie z art. 62.

Poprawka  67

Stanowisko Rady

Artykuł 63 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia.

1. Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużanydwa miesiące.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużanytrzy miesiące.

(Nowa poprawka w świetle art. 66 ust. 2 lit. d) Regulaminu)

Poprawka  68

Stanowisko Rady

Artykuł 64 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(2a) Państwa członkowskie zapewniają niezależność członków komitetu,którym mowaust. 1, od właściwych stron uczestniczącychprocesie ocenyweryfikacji stałości właściwości użytkowych związanychzasadniczymi charakterystykami wyrobów budowlanych.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 88 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  69

Stanowisko Rady

Artykuł 67 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

W sprawozdaniu tym należy również uwzględnić wdrożenie art. 37, analizując między innymi, czy jego stosowanie może zostać rozszerzone na inne przedsiębiorstwa, czy należy dostosować go do produkcji krótkich serii lub czy powinien on zostać uchylony.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 112 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  70

Stanowisko Rady

Artykuł 67 – ustęp 1 b (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Do ...* Komisja dokonuje oceny szczególnej potrzeby posiadania informacjizawartości substancji niebezpiecznychwyrobach budowlanychcelu ewentualnego rozszerzenia obowiązkuzakresie informowania, przewidzianego art. 6 ust 4 lit. a),inne substancje,także przedkłada sprawozdanie Parlamentowi EuropejskiemuRadzie.ocenie tej Komisja uwzględnia m.in. potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowiabezpieczeństwa pracowników używających wyrobów budowlanych oraz użytkowników obiektów budowlanych,tymodniesieniu do recyklinguwymogów dotyczących ponownego wykorzystywania części obiektów budowlanych lub materiałów. Sprawozdaniu towarzyszą wszelkie odpowiednie wnioski legislacyjne.

 

*Dz.U.: proszę wstawić datę: 3 lata po wejściużycie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  71

Stanowisko Rady

Załącznik I – wprowadzenie

Stanowisko Rady

Poprawka

Obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części muszą nadawać się do użycia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem. Przy normalnej konserwacji obiekty budowlane muszą spełniać następujące podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych przez gospodarczo uzasadniony okres użytkowania.

 

Obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części muszą nadawać się do użycia zgodnie z ich zamierzonym zastosowaniem, przy czym należy przede wszystkim wziąć pod uwagę zdrowiebezpieczeństwo osób mającychnimi kontakt przez cały okres użytkowania tych obiektów. Przy normalnej konserwacji obiekty budowlane muszą spełniać następujące podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych przez gospodarczo uzasadniony okres użytkowania.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 90 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  72

Stanowisko Rady

Załącznik I – część 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady

Poprawka

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowaniarozbiórki nie stanowiły zagrożenia dla higieny ani zdrowia osób je zajmujących lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat, w szczególności w wyniku:

 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby ich budowa, użytkowanierozbiórka nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób je zajmujących lub sąsiadów, ani nie wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat, w szczególności w wyniku:

 

(Poprawka przejmuje treść poprawki 91 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  73

Stanowisko Rady

Załącznik I – część 3 – ustęp 1 – litera d)

Stanowisko Rady

Poprawka

d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich lub gleby;

d) uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, jezior, systemów rzecznych lub gleby;

Poprawka  74

Stanowisko Rady

Załącznik I – część 6

Stanowisko Rady

Poprawka

Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób i miejscowych warunków klimatycznych.

 

Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane muszą być również energooszczędnezużywać jak najmniej energiiczasie trwania ich cyklu życia.

(Poprawka przejmuje treść poprawki 92 przyjętej w dniu 24 kwietnia 2009 r.)

Poprawka  75

Stanowisko Rady

Załącznik I – część 7 – nagłówek

Stanowisko Rady

Poprawka

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnychobiektach budowlanych

Uzasadnienie

Ważne jest, aby w nagłówku zawrzeć odniesienie do sektora budowlanego w celu uniknięcia nieporozumień.

Poprawka  76

Stanowisko Rady

Załącznik I – część 7 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady

Poprawka

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonanerozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważonezapewniało:

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonanerozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważonezapewniałoszczególności:

Poprawka  77

Stanowisko Rady

Załącznik I – część 7 – ustęp 1 – litera a)

Stanowisko Rady

Poprawka

a) recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce;

a) ponowne wykorzystanie lub recycling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce;

Poprawka  78

Stanowisko Rady

Załącznik II – część 1

Stanowisko Rady

Poprawka

W przypadku gdy producent zwraca się do JOT z wnioskiem o wydanie europejskiej oceny technicznej dla wyrobu budowlanego, i po podpisaniu przez producenta i JOT umowy dotyczącej tajemnicy handlowej i poufności, producent przedkłada odpowiedzialnej JOT dokumentację techniczną opisującą wyrób, jego zastosowanie przewidywane przez producenta i szczegóły zakładowej kontroli produkcji, którą ma zamiar stosować.

 

W przypadku gdy producent zwraca się do JOT z wnioskiem o wydanie europejskiej oceny technicznej dla wyrobu budowlanego, i po podpisaniu przez producenta i JOT umowy dotyczącej tajemnicy handlowej i poufności, jeżeli wymaga tego producent, producent przedkłada JOT (zwanej dalej „odpowiedzialną JOT”) dokumentację techniczną opisującą wyrób, jego zastosowanie przewidywane przez producenta i szczegóły zakładowej kontroli produkcji, którą ma zamiar stosować.

Poprawka  79

Stanowisko Rady

Załącznik II – część 5 – tytuł

Stanowisko Rady

Poprawka

5. Uczestnictwo Komisji

5. Uczestnictwo Komisji i producenta

Uzasadnienie

Również producenci muszą mieć możliwość uczestnictwa.

Poprawka  80

Stanowisko Rady

Załącznik II – część 5 – ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

Przedstawiciel Komisji może uczestniczyć jako obserwator we wszystkich etapach realizacji programu prac.

Przedstawiciel Komisjiprzedstawiciel producenta mogą uczestniczyć jako obserwatorzy we wszystkich etapach realizacji programu prac.

Uzasadnienie

Również producenci muszą mieć możliwość uczestnictwa.

Poprawka  81

Stanowisko Rady

Załącznik II – część 7 – ustęp 1 – litera c)

Stanowisko Rady

Poprawka

c) przesyła kopię Komisji.

c) przesyła kopię Komisji po przeprowadzeniu konsultacjikomitetem zgodnieart. 64.

Poprawka  82

Stanowisko Rady

Załącznik II – część 7 – ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

Jeśli Komisja, w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania projektu europejskiego dokumentu oceny, zgłasza organizacji JOT uwagi dotyczące tego projektu, organizacja JOT zmienia odpowiednio projekt, a następnie przesyła kopię przyjętego europejskiego dokumentu oceny producentowiKomisji.

Jeśli Komisja, w terminie piętnastu dni roboczych od otrzymania kopii europejskiego dokumentu oceny, zgłasza organizacji JOT uwagi dotyczące tej kopii, organizacja JOT rozpatruje te uwagi, a następnie przesyła kopię zmienionego lub niezmienionego europejskiego dokumentu oceny producentowi i Komisji.

Uzasadnienie

Sformułowanie to jest mylące, ponieważ przyjęcie projektu jest już opisane w lit. b) i w dalszej części nie chodzi już o projekt. Poza tym interwencja Komisji, która zawsze powinna oczywiście prowadzić do zmiany, jest w takiej formie nie do przyjęcia.

Poprawka  83

Stanowisko Rady

Załącznik III – tytuł

Stanowisko Rady

Poprawka

Deklaracja właściwości użytkowych nr ...

skreślony

Uzasadnienie

Nie jest jasne, dlaczego oprócz kodu identyfikacyjnego po cyfrze 1 musi być podany jeszcze inny numer.

(1)

Dz.U. C 184 E z 8.7.2010, s. 441.


UZASADNIENIE

Rozporządzeniesprawie wyrobów budowlanych

Wstęp

„Gdzie dobre płoty, tam dobrzy sąsiedzi” – Robert Frost, „Naprawianie muru”

W UE istnieje ciągle zbyt wiele „płotów” stojących na przeszkodzie handlowi w sektorze budowlanym. Niestety, „dobrzy sąsiedzi” nadal wykorzystują krajowe przepisy techniczne, abby uniemożliwić swobodny przepływ towarów i usług w sektorze budowlanym. Jak skomentował prof. M. Monti w sprawozdaniu „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku” (opublikowanym w dniu 9 maja 2010 r.),„Europa jest nadal na etapie »budowy rynku«, wymagającym zniesienia barier w działalności transgranicznej, eliminacji utrudnień w postaci krajowych przeszkód administracyjnych i technicznych oraz przezwyciężenia korporatystycznego oporu” (s. 40).

Potrzeba działania w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w UE ma żywotne znaczenie w kontekście wielkości sektora. W opinii CEN (Europejskiego Komitetu Normalizacji) sektor budowlany jest jedną z największych gałęzi europejskiego przemysłu, stanowiącą 10% PKB i 50,5% środków trwałych brutto. Sektor zatrudnia bezpośrednio 12 milionów europejskich obywateli, a 26 milionów pracowników jest od niego zależnych. Ponadto ok. 92% producentów wyrobów budowlanych, tj. 65 tysięcy przedsiębiorstw, stanowią MŚP zatrudniające poniżej 250 osób. Jako że MŚP są podstawą naszej gospodarki, w niniejszym wniosku konieczne jest uznanie ich roli i potrzeb. W tym kontekście domagamy się także uznania potrzeby zagwarantowania osobom zatrudnionym w sektorze wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa. Jak stwierdza niemiecki urząd ds. zdrowia i bezpieczeństwa, w samych tylko Niemczech na 5 tysięcy pracowników przypada jedna ofiara wypadku śmiertelnego podczas wykonywania pracy.

Unijny sektor budowlany bardzo ucierpiał na skutek kryzysu gospodarczego: upadały przedsiębiorstwa w całej UE, a pracownicy tracili środki do życia. Pożądane jest podejmowanie wszelkich działań, które mogą wspomóc sektor budowlany. Przegląd dyrektywy w sprawie wyrobów budowlanych (89/106/EWG) jest w związku z tym bardzo potrzebnym bodźcem, który powinien przysłużyć się sektorowi poprzez eliminację barier handlowych dla producentów, a przez to pomóc przedsiębiorstwom utrzymać się w branży, zaś pracownikom – zachować pracę.

Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (COM(2008)311) ma uaktualnić, uprościć i zastąpić dyrektywę w sprawie wyrobów budowlanych w świetle nowych okoliczności dotyczących np. nadzoru rynkowego, w tym nowych ram legislacyjnych (rozporządzenie 765/2008/WE w sprawie nadzoru rynku i decyzja 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu).

Po przyjęciu stanowiska w pierwszym czytaniu w Parlamencie Europejskim dnia 24 kwietnia 2009 r., stanowisko Rady w pierwszym czytaniu zostało przyjęte dnia 13 września 2010 r.

Deklaracja właściwości użytkowych (oznakowanie CE)

Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu przewiduje odstępstwa od sporządzania deklaracji właściwości użytkowych i tym samym umożliwia sytuacje, w których oznakowanie CE na wyrobie nie jest obowiązkowe - np. w przypadku wyrobów indywidualnych i wykonanych na zamówienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym itd. Sprawozdawca stara się ograniczyć to zwolnienie, podkreślając, że jest ono możliwe tylko w odniesieniu do wyrobów w systemach 3 i 4 (poprawka 16). Pozwoli to zapewnić równe reguły gry w dziedzinie, w której jakość ma zasadnicze znaczenie przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.

Substancje niebezpieczne                                                                                      

Możliwość zidentyfikowania obecności substancji niebezpiecznych w wyrobach jest niezwykle istotna. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie znajduje się azbest w budynkach, ani pracownicy budowlani, ani mieszkańcy budynków nie musieliby zapadać na takie schorzenia jak międzybłoniak. Deklaracja w sprawie substancji niebezpiecznych, na którą nalegał w pierwszym czytaniu Parlament, została usunięta w stanowisku Rady w pierwszym czytaniu. Przywrócenie poprawek (poprawki 7, 17, 49) w sprawie substancji niebezpiecznych jest ważne dla przyszłej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa oraz przejrzystości.

Punkty kontaktowe ds. produktów

Utworzenie krajowych punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych, do których zarówno osoby prywatne, jak i firmy będą mogły zwrócić się o bezstronną poradę w sprawie danego wyrobu, byłoby pomocne dla rynku wewnętrznego, w szczególności dla mniejszych graczy, którzy rozważają rozwijanie wyrobów innowacyjnych.

Jako że komisja IMCO jest świadoma presji wywieranej na centra SOLVIT, musimy zapewnić w bardziej zdecydowany sposób, że państwa członkowskie utworzą punkty kontaktowe ds. produktów i że będą one bezstronne, czyli np. niezależne od jakiegokolwiek organu zaangażowanego w procedurę uzyskiwania oznakowania CE (poprawki 10, 11, 22).

Przejrzystość

Potrzeba niezależności i przejrzystości ma podstawowe znaczenie dla jednostek ds. oceny technicznej. Należy zatem promować opracowanie zbioru minimalnych standardów w zakresie przejrzystości. Schemat organizacyjny JOT powinien wymieniać nazwiska i stanowiska zajmowane w ramach wewnętrznych organów decyzyjnych. Należy zapewnić zrównoważoną i sprawiedliwą reprezentację zainteresowanych stron w komitetach technicznych lub grupach roboczych europejskich organów normalizacyjnych, przy jednoczesnym zapobieganiu konfliktom interesów. Państwa członkowskie winny również zapewnić niezależność członków Stałego Komitetu ds. Budownictwa od właściwych stron uczestniczących w procesie oceny i weryfikacji zgodności stałości (poprawki nr 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38, 43).

Utylizacja wyrobów budowlanych

W zgodzie z innymi dyrektywami i rozporządzeniami sprawozdawca poruszył kwestię potrzeby utylizacji produktów i promowania stosowania wyrobów pochodzących z recyklingu, tak aby osiągnąć cele UE dotyczące zmian klimatu (poprawki nr 1 i 13).

Zdrowiebezpieczeństwo

Należy położyć większy nacisk na kwestię zdrowia i bezpieczeństwa w sektorze budownictwa. Sektor ten pozostaje dzisiaj jednym z najbardziej niebezpiecznych obszarów zatrudnienia, w którym nadal zbyt wiele osób umiera podczas wykonywania pracy. Sprawozdawca włączył zatem do tego sprawozdania wytyczne (poprawki nr 3, 45 i 46), podkreślając potrzebę utrzymania najwyższego poziomu ochrony zarówno dla pracowników, jak i użytkowników budynku.

Łączność elektroniczna

Na przyszłość ważna jest potrzeba łączności elektronicznej i wykorzystywania nowych metod informatycznych, aby usprawnić jednolity rynek produktów budowlanych. Życzeniem sprawozdawcy jest, aby sektor budownictwa otrzymał wsparcie w zakresie rozwijania metod bardziej wydajnej komunikacji za pomocą Internetu, która zastąpi wersje papierowe (poprawka nr 18).

Akty delegowane

Ponadto poprawki dotyczące aktów delegowanych sporządzono zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów (rozporządzenia (UE) nr 438/2010 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt) i zajętym przez Parlament w pierwszym czytaniu stanowiskiem dotyczącym wniosku Komisji COM(2009) 491 zmieniającym dyrektywę w sprawie prospektu emisyjnego(1), tak aby chronić uprawnienia Parlamentu Europejskiego (poprawki nr 12, 41 i 42).

(1)

P7_TA(2010)0227, 17.6.2010


PROCEDURA

Tytuł

Zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

Odsyłacze

10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)

Data pierwszego czytaniaParlamencie Europejskim - Numer P

24.4.2009                     T6-0320/2009

Wniosek Komisji

COM(2008)0311 - C6-0203/2008

Zmieniony wniosek Komisji

COM(2009)0579

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Radypierwszym czytaniu

23.9.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

23.9.2010

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Catherine Stihler

1.4.2010

 

 

Rozpatrzeniekomisji

29.9.2010

5.10.2010

11.10.2010

 

Data przyjęcia

22.11.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

36

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claude Moraes, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

Data złożenia

29.11.2010

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności