Procedură : 2008/0098(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0343/2010

Texte depuse :

A7-0343/2010

Dezbateri :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Voturi :

PV 18/01/2011 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0004

PROIECT DE RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 803kWORD 560k
29.11.2010
PE 448.894v04-00 A7-0343/2010

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Catherine Stihler

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (10753/3/2010 – C7 0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția Consiliului în primă lectură (10753/3/2010 – C7 –0267/2010),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0311),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2009)0579),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7–0343/2010),

1.  adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziția Consiliului

Considerentul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Normele statelor membre impun ca construcții să fie proiectate și executate astfel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor.

(1) Normele statelor membre impun ca construcțiile să fie proiectate și executate astfel încât să nu pună în pericol siguranța persoanelor, a animalelor domestice și a bunurilor și să nu dăuneze mediului.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 1 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  2

Poziția Consiliului

Considerentul 5

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) După caz, dispozițiile privind utilizarea preconizată a unui produs pentru construcții într-un stat membru, care vizează respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, determină caracteristicile esențiale a căror performanță ar trebui declarată.

(5) După caz, dispozițiile privind utilizarea sau utilizările preconizate ale unui produs pentru construcții într-un stat membru care vizează respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor determină caracteristicile esențiale a căror performanță ar trebui declarată. Pentru a se evita situația în care declarația de performanță este lipsită de conținut, ar trebui să se declare cel puțin caracteristicile esențiale ale unui produs pentru construcții care sunt relevante pentru utilizarea sau utilizările declarate.

Amendamentul 3

Poziția Consiliului

Considerentul 8a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(8a) Activitățile contractanților nu ar trebui să fie supuse dispoziţiilor prezentului regulament. Ridicarea unor construcții constituie servicii și nu reprezintă introducerea pe piață a unui produs de către un producător. În anumite cazuri, activitățile de construcții pot include părți fabricate separat sau personalizate ale unei construcții care sunt ulterior încorporate în construcție de către contractant.

Justificare

Noul regulament ar trebui să clarifice definitiv faptul că fabricarea de către contractanți de componente individuale pe șantier sau în afara acestuia nu face obiectul prezentului regulament. Prezentul regulament prevede condițiile pentru introducerea sau punerea la dispoziție pe piață a produselor pentru construcții. Încorporarea de produse pentru construcții nu face obiectul prezentului regulament.

Amendamentul  4

Poziția Consiliului

Considerentul 14a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(14a) La evaluarea performanței unui produs pentru construcții, ar trebui să se ia, de asemenea, în considerare aspecte de sănătate și de siguranță legate de utilizarea acestuia pe întregul său ciclu de viață.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 2 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  5

Poziția Consiliului

Considerentul 15

Poziția Consiliului

Amendamentul

(15) Nivelurile-prag stabilite de Comisie în temeiul prezentului Regulament ar trebui să constituie valori general recunoscute pentru caracteristicile esențiale ale produsului pentru construcții vizat în ceea ce privește dispozițiile din statele membre.

(15) Nivelurile-prag stabilite de Comisie în temeiul prezentului regulament pentru caracteristicile esențiale ale produsului pentru construcții vizat ar trebui să asigure un nivel ridicat de protecție în sensul articolului 114 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Justificare

Stabilirea de valori-prag poate fi justificată de motive tehnice sau de reglementare (a se vedea considerentul 16). Dacă sunt stabilite din motive de reglementare, valorile-prag sunt menite să protejeze aspectele ce țin de bunăstarea publică prevăzute la articolul 114 din TFUE: sănătate, siguranță, protecția mediului și protecția consumatorilor. Temeiul acestora nu ar trebui să fie, prin urmare, „recunoașterea generală”, ci „asigurarea unui nivel ridicat de protecție” conform articolului 114.

Amendamentul  6

Poziția Consiliului

Considerentul 17

Poziția Consiliului

Amendamentul

(17) Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul european de standardizare electrotehnică (CENELEC) sunt recunoscute ca fiind organismele competente pentru a adopta standardele armonizate în conformitate cu orientările generale pentru cooperarea dintre Comisie și aceste două organisme, semnate la 28 martie 2003. Fabricanții ar trebui să utilizeze respectivele standarde armonizate atunci când referințele acestora au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu criteriile stabilite în temeiul Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale1.

 

(17) Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul european de standardizare electrotehnică (CENELEC) sunt recunoscute ca fiind organismele competente pentru a adopta standardele armonizate în conformitate cu orientările generale pentru cooperarea dintre Comisie și aceste două organisme, semnate la 28 martie 2003. Fabricanții ar trebui să utilizeze respectivele standarde armonizate atunci când referințele acestora au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu criteriile stabilite în temeiul Directivei 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul standardelor, reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale1. Atunci când s-a atins un nivel suficient de expertiză tehnică și științifică în ceea ce privește toate aspectele relevante, ar trebui să se utilizeze în mai mare măsură standarde armonizate în ceea ce privește produsele pentru construcții, inclusiv, dacă este cazul, prin stabilirea unui mandat de elaborare a standardelor respective pe baza documentelor de evaluare europene existente.

(Acest amendament reia conținutul amendamentelor 5 și 120 adoptate în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  7

Poziția Consiliului

Considerentul 21

Poziția Consiliului

Amendamentul

(21) Stabilirea unor proiecte de documente de evaluare europene și eliberarea de evaluări tehnice europene ar trebui să fie încredințate unor organisme de evaluare tehnică (denumite în continuare „OET”) desemnate de către statele membre. Pentru a se asigura că OET posedă competența necesară pentru îndeplinirea acestor sarcini, condițiile necesare desemnării lor ar trebui să fie stabilite la nivelul Uniunii.

(21) Elaborarea unor proiecte de documente de evaluare europene și eliberarea de evaluări tehnice europene ar trebui să fie încredințate unor organisme de evaluare tehnică (denumite în continuare „OET”) desemnate de către statele membre. Pentru a se asigura că OET posedă competența necesară pentru îndeplinirea acestor sarcini, condițiile necesare desemnării lor ar trebui să fie stabilite la nivelul Uniunii. OET desemnate ar trebui să fie finanțate din surse proprii, dacă este posibil.

Amendamentul  8

Poziția Consiliului

Considerentul 22

Poziția Consiliului

Amendamentul

(22) OET ar trebui să creeze o organizație (denumită în continuare „organizația OET-urilor”), sprijinită, după caz, prin finanțare din partea Uniunii, care să coordoneze procedurile de stabilire a proiectelor de documente de evaluare europene și de eliberare a evaluărilor tehnice europene.

(22) OET ar trebui să creeze o organizație (denumită în continuare „organizația OET-urilor”), sprijinită, după caz, prin finanțare din partea Uniunii, care să coordoneze procedurile de elaborare a proiectelor de documente de evaluare europene și de eliberare a evaluărilor tehnice europene, asigurând transparența și confidențialitatea necesară a acestor proceduri.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 11 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  9

Poziția Consiliului

Considerentul 24

Poziția Consiliului

Amendamentul

(24) Declarația de performanță poate include informații utile referitoare la conținutul de substanțe periculoase pentru a îmbunătăți posibilitățile în materie de construcții durabile și pentru a facilita dezvoltarea unor produse ecologice. Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor statelor membre în temeiul altor dispoziții de drept ale Uniunii care se aplică substanțelor periculoase, în special Directiva 98/8/CE a Parlamentului European Și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive1, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei2, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice3, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile4, și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor5.

(24) Dacă este cazul, declarația de performanță ar trebui să includă informații referitoare la conținutul de substanțe periculoase din produsul pentru construcții pentru a îmbunătăți posibilitățile în materie de construcții durabile și pentru a facilita dezvoltarea unor produse ecologice. Informațiile respective ar trebui să fie furnizate fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în alte instrumente din dreptul Uniunii aplicabile substanțelor periculoase, în special obligațiilor privind etichetarea, și ar trebui să fie puse la dispoziție în același timp și în același format ca și declarația de performanță, astfel încât să parvină tuturor potențialilor utilizatori de produse pentru construcții. Informațiile privind conținutul de substanțe periculoase ar trebui să se limiteze, într-o primă fază, la substanțele menţionate la articolele 31 și 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice. Cu toate acestea, ar trebui să se analizeze în continuare nevoile specifice de informații referitoare la conținutul de substanțe periculoase din produsele pentru construcții pentru a completa gama de substanțe care fac obiectul acestei obligații, astfel încât să se asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor care utilizează produse pentru construcții și a utilizatorilor de construcții, inclusiv în ceea ce privește cerințele de reciclare și/sau reutilizare a unor părți sau materiale. Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor statelor membre în temeiul altor dispoziții de drept ale Uniunii care se aplică substanțelor periculoase, în special Directiva 98/8/CE a Parlamentului European Și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive1, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei2, Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice3, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile4 și Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor5.

Amendamentul  10

Poziția Consiliului

Considerentul 24a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(24a) Declarația de performanță poate fi numerotată în conformitate cu numărul de referință al produsului-tip.

(Acest amendament reia conținutul amendamentelor 49 și 101 adoptate în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul 11

Poziția Consiliului

Considerentul 34

Poziția Consiliului

Amendamentul

(34) Fabricanții pot utiliza proceduri simplificate sub forma unei documentații într-un format la alegerea lor și în condițiile prevăzute în standardele armonizate relevante.

(34) Ar trebui să fie definite condiții pentru utilizarea unor proceduri simplificate în vederea evaluării performanței produselor pentru construcții, cu scopul de a reduce cât mai mult costul introducerii lor pe piață, fără a reduce nivelul de siguranță. Fabricanții care utilizează astfel de proceduri simplificate ar trebui să demonstreze în mod adecvat îndeplinirea condițiilor respective.

[Nou amendament al PE în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) litera (b) și articolul 66 alineatul (3)]

Amendamentul  12

Poziția Consiliului

Considerentul 34a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(34a) Pentru a întări impactul măsurilor de supraveghere a pieței, toate procedurile simplificate prevăzute în prezentul regulament pentru evaluarea performanței produselor pentru construcții ar trebui să se aplice numai persoanelor fizice sau juridice care fabrică produsele pe care le introduc pe piață.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 18 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  13

Poziția Consiliului

Considerentul 36a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(36a) Definiția interpretativă a „nerealizării într-un proces de producție în serie” pentru diferitele produse pentru construcții care fac obiectul prezentului regulament ar trebui elaborată de comitetele tehnice competente din cadrul CEN.

Amendamentul  14

Poziția Consiliului

Considerentul 37

Poziția Consiliului

Amendamentul

(37) Toți operatorii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că introduc sau pun la dispoziție pe piață numai produse pentru construcții care respectă cerințele prezentului regulament, vizând asigurarea performanței produselor pentru construcții și respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor. În special, importatorii și distribuitorii de produse pentru construcții ar trebui să cunoască caracteristicile esențiale pentru care există dispoziții pe piața Uniunii și cerințele specifice din statele membre referitoare la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor, și ar trebui să utilizeze aceste cunoștințe în cadrul tranzacțiilor lor comerciale.

(37) Toți operatorii economici care intervin în lanțul de aprovizionare și de distribuție ar trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că introduc sau pun la dispoziție pe piață numai produse pentru construcții care respectă cerințele prezentului regulament, vizând asigurarea performanței produselor pentru construcții și respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor. În special, importatorii și distribuitorii de produse pentru construcții ar trebui să cunoască caracteristicile esențiale pentru care există dispoziții pe piața Uniunii și cerințele specifice din statele membre referitoare la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor, și ar trebui să utilizeze aceste cunoștințe în cadrul tranzacțiilor lor comerciale, pentru a minimiza apariția neconformităților neintenționate ale produselor pentru construcții cu declarația lor de performanță și pentru a minimiza pierderile materiale.

Justificare

Această dispoziție conduce la măsuri preventive la nivelul operatorilor economici, pentru a se evita pe cât posibil apariția neconformităților și măsurile la nivel de supraveghere a pieței. Acționând ca persoane juridice responsabile, operatorii economici vor evita pierderile de orice fel în tranzacțiile lor comerciale, ajutând în special IMM-urile să se conformeze cerințelor și să își asigure rentabilitatea.

Amendamentul  15

Poziția Consiliului

Considerentul 39

Poziția Consiliului

Amendamentul

(39) Pentru a facilita libera circulație a mărfurilor, punctele de informare despre produse pentru construcții ar trebui să furnizeze, gratuit, informații referitoare la dispozițiile care vizează respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor în ceea ce privește utilizarea preconizată a fiecărui produs pentru construcții pe teritoriul fiecărui stat membru. Punctele de informare despre produse pentru construcții pot, de asemenea, oferi operatorilor economici informații sau observații suplimentare. Pentru informații suplimentare, punctele de informare despre produse pentru construcții ar trebui să poată percepe tarife care să fie proporționale cu costurile furnizării informațiilor sau observațiilor respective.

(39) Pentru a facilita libera circulație a mărfurilor, punctele de informare despre produse pentru construcții ar trebui să furnizeze, gratuit, informații referitoare la dispozițiile care vizează respectarea cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor în ceea ce privește utilizarea preconizată a fiecărui produs pentru construcții pe teritoriul fiecărui stat membru. Punctele de informare despre produse pentru construcții pot, de asemenea, oferi operatorilor economici informații sau observații suplimentare. Pentru informații suplimentare, punctele de informare despre produse pentru construcții ar trebui să poată percepe tarife care să fie proporționale cu costurile furnizării informațiilor sau observațiilor respective. În plus, statele membre ar trebui să se asigure că se alocă resurse suficiente pentru punctele de informare despre produse.

Amendamentul  16

Poziția Consiliului

Considerentul 40a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(40a) Punctele de informare despre produse pentru construcții ar trebui să fie în măsură să își îndeplinească funcțiile într-un mod prin care să se evite conflictele de interese, în special în ceea ce privește procedurile pentru obținerea marcajului CE.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 58 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  17

Poziția Consiliului

Considerentul 46a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(46a) În această privință, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate care să specifice condițiile de utilizare a paginilor de internet pentru a furniza declarația de performanță. Până la adoptarea actelor delegate în cauză, utilizarea paginilor de internet ar trebui să fie permisă în continuare în conformitate cu practicile actuale.

Amendamentul  18

Poziția Consiliului

Considerentul 49a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(49a) Conservarea materialelor după demolare în ciclul materialelor, prin reutilizare sau reciclare, este esențială pentru a îndeplini obiectivele Uniunii în domeniul schimbărilor climatice, iar fiecare stat membru ar trebui să elaboreze un plan de acțiune care să prezinte detaliat modul în care va contribui la promovarea reutilizării sau reciclării în sectorul construcțiilor.

Amendamentul  19

Poziția Consiliului

Considerentul 50a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(50a) Ori de câte ori este posibil, ar trebui prevăzute reglementări europene uniforme pentru asigurarea conformității cu cerințele fundamentale prevăzute în anexa I.

Justificare

Obiectivul principal al regulamentului propus, și anume armonizarea, determină necesitatea acestei completări a dispozițiilor pentru a preîntâmpina riscul unei lipse de armonizare legislativă.

Amendamentul  20

Poziția Consiliului

Considerentul 51a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(51a) Ar trebui să se adopte măsuri pentru a accelera adoptarea unor standarde europene, precum și traducerea lor în toate limbile oficiale ale Uniunii. Ar trebui să se asigure o participare echilibrată a părților interesate la activitățile comitetelor tehnice sau ale grupurilor de lucru ale organismelor europene de standardizare, astfel încât nicio categorie de părți interesate să nu fie reprezentată în mod disproporționat. Ar trebui să se prevină conflictele de interese în rândul respectivelor părți interesate.

(Acest amendament reia conținutul amendamentelor 22 și 118 adoptate în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  21

Poziția Consiliului

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) „produs pentru construcții” înseamnă orice produs sau set fabricat și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcții sau părți ale acestora, astfel încât demontarea produsului să afecteze performanța construcțiilor în ceea ce privește cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor;

(1) „produs pentru construcții” înseamnă orice produs sau set fabricat și introdus pe piață în scopul de a fi încorporat în mod permanent în construcții sau părți ale acestora și în cazul căruia performanța produsului afectează performanța construcțiilor în ceea ce privește cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor;

Justificare

Modificare lingvistică.

Amendamentul  22

Poziția Consiliului

Articolul 4 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Atunci când un produs pentru construcții face obiectul unui standard armonizat sau atunci când pentru respectivul produs a fost eliberată o evaluare tehnică europeană, fabricantul întocmește o declarație de performanță pentru acesta în momentul în care este introdus pe piață.

(1) Atunci când un produs pentru construcții face obiectul sau se conformează unui standard armonizat sau atunci când pentru respectivul produs a fost eliberată o evaluare tehnică europeană sau un document european de evaluare, fabricantul întocmește o declarație de performanță pentru acesta în momentul în care este introdus pe piață.

Justificare

Prezentul amendament vizează o mai bună transparență a reglementărilor tehnice și o îmbunătățire a fezabilității tehnice.

Amendamentul  23

Poziția Consiliului

Articolul 4 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Atunci când un produs pentru construcții face obiectul unui standard armonizat sau atunci când pentru produsul respectiv a fost eliberată o evaluare tehnică europeană, se furnizează informații sub orice formă referitoare la performanța acestuia în ceea ce privește caracteristicile esențiale, astfel cum sunt definite în specificațiile tehnice armonizate aplicabile, numai dacă acestea sunt incluse și specificate în declarația de performanță.

(2) Atunci când un produs pentru construcții face obiectul sau se conformează unui standard armonizat sau atunci când pentru produsul respectiv a fost eliberată o evaluare tehnică europeană sau un document european de evaluare, informațiile sub orice formă referitoare la performanța acestuia în ceea ce privește caracteristicile esențiale, astfel cum sunt definite în specificațiile tehnice armonizate aplicabile, pot fi furnizate numai dacă acestea sunt incluse și specificate în declarația de performanță.

Amendamentul  24

Poziția Consiliului

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului

Amendamentul

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) și în lipsa unor dispoziții la nivelul Uniunii sau la nivel național referitoare la necesitatea declarației privind caracteristicile esențiale în momentul în care fabricantul intenționează să introducă pe piață produsul său, atunci când introduc pe piață un produs pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat, fabricanții nu sunt obligați să întocmească o declarație de performanță atunci când:

Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) și în lipsa unor dispoziții la nivelul Uniunii sau la nivel național referitoare la necesitatea declarației privind caracteristicile esențiale în momentul în care produsele vor fi utilizate, atunci când introduc pe piață un produs pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat, fabricanții nu sunt obligați să întocmească o declarație de performanță atunci când:

Amendamentul  25

Poziția Consiliului

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Poziția Consiliului

Amendamentul

(a) produsul pentru construcții este fabricat în mod individual sau la comandă, nefiind realizat într-un proces de producție în serie, ca răspuns la o comandă specifică și este instalat într-o singură construcție identificată, de către un fabricant care răspunde de încorporarea în condiții de siguranță a produsului în construcții, în conformitate cu normele naționale aplicabile și pe răspunderea persoanelor însărcinate cu executarea în condiții de siguranță a construcțiilor, desemnate prin normele naționale aplicabile;

(a) evaluarea și verificarea constanței performanței este stabilită pe baza sistemului 3 sau 4, iar produsul pentru construcții este fabricat în mod individual sau la comandă, nefiind realizat într-un proces de producție în serie, ca răspuns la o comandă specifică pentru o singură construcție identificată;

Justificare

Eroare de formulare. Firmele care încorporează produse în construcții nu sunt niciodată producători, ci contractanți. Contractanții nu fac obiectul prezentului regulament și ca atare nu trebuie excluși de la articolul 5. Prezentul regulament se aplică producătorilor și stabilește condițiile de introducere pe piață sau punere la dispoziție pe piață a produselor pentru construcții. Formularea Consiliului conduce la o interpretare greșită în ceea ce privește obiectul regulamentului.

Amendamentul  26

Poziția Consiliului

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Poziția Consiliului

Amendamentul

(c) produsul pentru construcții este fabricat în mod tradițional, printr-un proces de fabricare neindustrial, pentru renovarea adecvată a construcțiilor protejate în mod oficial ca făcând parte dintr-un sit protejat sau datorită valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, cu respectarea normelor naționale aplicabile.

(c) produsul pentru construcții este fabricat în mod tradițional sau de o manieră adecvată pentru a asigura conservarea patrimoniului, printr-un proces de fabricare neindustrial, în special pentru renovarea adecvată a construcțiilor protejate în mod oficial ca făcând parte dintr-un sit protejat sau datorită valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, cu respectarea normelor naționale aplicabile.

Justificare

Factorul decisiv este procedura adecvată din punctul de vedere al conservării patrimoniului. Mai ales în cazul clădirilor moderne protejate, limitarea acestei derogări la procese „tradiționale” este greșită și induce în eroare.

Amendamentul  27

Poziția Consiliului

Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Poziția Consiliului

Amendamentul

(c) numărul de referință și data eliberării standardului armonizat sau a evaluării tehnice europene care a fost utilizată pentru evaluarea fiecărei caracteristici esențiale;

(c) numărul de referință, titlul și data eliberării standardului armonizat sau a evaluării tehnice europene care a fost utilizată pentru evaluarea fiecărei caracteristici esențiale;

Amendamentul  28

Poziția Consiliului

Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Poziția Consiliului

Amendamentul

(c) performanța cel puțin a uneia dintre caracteristicile esențiale ale produsului pentru construcții, relevante pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate declarate;

(c) performanța caracteristicilor esențiale ale produsului pentru construcții care sunt relevante pentru utilizarea preconizată sau utilizările preconizate declarate;

Amendamentul  29

Poziția Consiliului

Articolul 6 – alineatul 3 – litera d

Poziția Consiliului

Amendamentul

(d) după caz, performanța produsului pentru construcții, pe niveluri sau clase, sau sub formă descriptivă, în ceea ce privește caracteristicile esențiale stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

(d) după caz, performanța produsului pentru construcții, pe niveluri sau clase, sub formă descriptivă sau pe baza unor calcule, în ceea ce privește caracteristicile esențiale stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (3);

Justificare

Performanțele produselor pot fi, în anumite cazuri, determinate și pe baza unor calcule.

Amendamentul  30

Poziția Consiliului

Articolul 6 – punctul 3 – litera e

Poziția Consiliului

Amendamentul

(e) după caz, performanța produsului pentru construcții, pe niveluri sau clase, sau sub formă descriptivă, în ceea ce privește toate caracteristicile esențiale pentru care există dispoziții referitoare la utilizarea preconizată sau utilizările preconizate declarate acolo unde fabricantul intenționează să introducă pe piață produsul pentru construcții;

(e) după caz, performanța produsului pentru construcții, pe niveluri sau clase, sub formă descriptivă sau pe baza unor calcule, în ceea ce privește caracteristicile esențiale referitoare la utilizarea preconizată sau utilizările preconizate declarate;

Amendamentul  31

Poziția Consiliului

Articolul 6 – alineatul 4a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Informațiile menționate la articolul 31 sau, după caz, la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 se furnizează împreună cu declarația de performanță.

Amendamentul  32

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) O copie a declarației de performanță este furnizată împreună cu fiecare produs care este pus la dispoziție pe piață.

(1) O copie a declarației de performanță este furnizată în format electronic pentru fiecare produs care este pus la dispoziție pe piață.

 

Declarația de performanță este furnizată pe hârtie numai dacă destinatarul solicită acest lucru.

Totuși, atunci când un lot din același produs este furnizat unui singur utilizator, acesta poate fi însoțit de o copie unică a declarației de performanță.

 

Amendamentul  33

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Copia declarației de performanță poate fi furnizată în mod electronic numai cu acordul expres al destinatarului.

eliminat

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 51 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  34

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Prin derogare de la alineatele (1) și (2), conținutul declarației de performanță poate fi pus la dispoziție pe o pagină de internet, în conformitate cu condiții care urmează să fie stabilite de către Comisie prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 60.

(3) Prin derogare de la alineatul (1), copia declarației de performanță poate fi pusă la dispoziție pe o pagină de internet, în conformitate cu condiții care urmează să fie stabilite de către Comisie prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 60. Condițiile în cauză garantează, printre altele, că declarația de performanță rămâne în permanență disponibilă.

Amendamentul   35

Poziția Consiliului

Articolul 8 – alineatul 2 – paragrafele 1 și 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

Marcajul CE se aplică pe acele produse pentru construcții pentru care fabricantul a întocmit o declarație de performanță în conformitate cu articolele 4, 6 și 7.

Marcajul CE se aplică pe acele produse pentru construcții pentru care fabricantul a întocmit o declarație de performanță în conformitate cu articolele 4 și 6.

Dacă o declarație de performanță nu a fost întocmită de către fabricant conform articolelor 4, 6 și 7, marcajul CE nu se aplică.

Dacă o declarație de performanță nu a fost întocmită de către fabricant conform articolelor 4 și 6, marcajul CE nu se aplică.

Amendamentul  36

Poziția Consiliului

Articolul 9 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat prima oară, de numele sau marca distinctivă și de adresa înregistrată a fabricantului, de codul de identificare unic al produsului-tip , de numărul de referință al declarației de performanță și de nivelul sau clasa de performanța declarată, de trimiterea la specificația tehnică armonizată aplicată, de numărul de identificare al organismului notificat, dacă este cazul, și de utilizarea preconizată, astfel cum se prevede în specificația tehnică armonizată aplicată.

(2) Marcajul CE este urmat de ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat prima oară, de numele și de adresa înregistrată a fabricantului sau de marca distinctivă ce permite identificarea ușoară și fără ambiguitate a numelui și a adresei fabricantului, de codul de identificare unic al produsului-tip, de numărul de referință al declarației de performanță și de nivelul sau clasa de performanța declarată, de trimiterea la specificația tehnică armonizată aplicată, de numărul de identificare al organismului notificat, dacă este cazul, și de utilizarea preconizată, astfel cum se prevede în specificația tehnică armonizată aplicată.

Justificare

Pentru industria lemnului ar fi dificilă punerea în aplicare a regulamentului în forma sa actuală din cauza restricțiilor practice legate de dimensiunea și natura produsului. Prezentul amendament va permite furnizarea acelorași informații, dar într-un mod acceptabil pentru sector.

Amendamentul  37

Poziția Consiliului

Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(3a) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile adecvate în caz de utilizare incorectă a marcajului. Statele membre prevăd, de asemenea, sancțiuni pentru încălcări, inclusiv sancțiuni penale pentru încălcări grave. Sancțiunile respective sunt proporționale cu gravitatea faptei și reprezintă o măsură eficace de descurajare a utilizării incorecte.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 56 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009. Se bazează pe articolul R12 din Decizia 768/2008).

Amendamentul  38

Poziția Consiliului

Articolul 10 – alineatul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) În ceea ce privește sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008, fiecare stat membru se asigură că punctele de informare despre produse pentru construcții furnizează informații referitoare la dispozițiile care vizează respectarea cerințelor fundamentale aplicabile pe teritoriul său construcțiilor în ceea ce privește utilizarea preconizată a fiecărui produs pentru construcții, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) litera (e) din prezentul regulament.

(3) În ceea ce privește sarcinile definite la articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 764/2008, fiecare stat membru se asigură că punctele de informare despre produse pentru construcții furnizează, folosind termeni transparenți și ușor de înțeles, informații referitoare la dispozițiile care vizează respectarea cerințelor fundamentale aplicabile pe teritoriul său construcțiilor în ceea ce privește utilizarea preconizată a fiecărui produs pentru construcții, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) litera (e) din prezentul regulament.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 57 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  39

Poziția Consiliului

Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(3a) Punctele de informare despre produse pentru construcții sunt în măsură să își îndeplinească funcțiile într-un mod prin care să se evite conflictele de interese, în special în ceea ce privește procedurile pentru obținerea marcajului CE.

Amendamentul  40

Poziția Consiliului

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Fabricanții întocmesc declarația de performanță în conformitate cu articolele 4-7 și aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 8 și 9.

(1) Fabricanții întocmesc declarația de performanță în conformitate cu articolele 4 și 6 și aplică marcajul CE în conformitate cu articolele 8 și 9.

Amendamentul  41

Poziția Consiliului

Articolul 11 – alineatul 8a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(8a) Atunci când introduc produse pentru construcții pe piață, fabricanții se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele stabilite în prezentul regulament și cu cerințele fundamentale aplicabile lucrărilor, precum și cu caracteristicile esențiale relevante pentru utilizarea sau utilizările preconizate ale produselor pentru construcții.

Justificare

Dispoziție preluată din Decizia 768/2008. Propunerea reiterează și evidențiază mecanismul principal al regulamentului menționat la articolul 1 „Obiectul”. Considerăm că este important ca textul preluat din NCL să fie completat cu elemente specifice prezentului regulament.

Amendamentul  42

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

Înainte de a introduce un produs pentru construcții pe piață, importatorii se asigură că evaluarea și verificarea constanței performanței au fost efectuate de către fabricant. Aceștia se asigură că fabricantul a întocmit documentația tehnică menționată la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf și declarația de performanță, în conformitate cu articolele 4, 6 și 7. Aceștia se asigură de asemenea că produsul poartă marcajul CE în cazul în care este necesar, că produsul este însoțit de documentele necesare și că fabricantul a respectat obligațiile prevăzute la articolul 11 alineatele (4) și (5).

Înainte de a introduce un produs pentru construcții pe piață, importatorii se asigură că evaluarea și verificarea constanței performanței au fost efectuate de către fabricant, în conformitate cu cerințele fundamentale aplicabile lucrărilor și cu caracteristicile esențiale relevante pentru utilizarea preconizată. Aceștia se asigură că fabricantul a întocmit documentația tehnică menționată la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf și declarația de performanță, în conformitate cu articolele 4 și 6. Aceștia se asigură de asemenea că produsul poartă marcajul CE în cazul în care este necesar, că produsul este însoțit de documentele necesare și că fabricantul a respectat obligațiile prevăzute la articolul 11 alineatele (4) și (5).

Justificare

Propunerea reiterează și evidențiază mecanismul principal al regulamentului menționat la articolul 1 „Obiectul”. Este important ca textul preluat din NCL să fie completat cu elemente specifice prezentului regulament.

Amendamentul  43

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că produsul pentru construcții nu este conform cu declarația de performanță sau nu respectă alte cerințe aplicabile ale prezentului regulament, importatorul în cauză nu introduce produsul pe piață, până când acesta nu devine conform cu declarația de performanță însoțitoare și respectă celelalte cerințe aplicabile ale prezentului regulament sau până când declarația de performanță nu este corectată. În plus, atunci când produsul pentru construcții prezintă un risc, importatorul informează fabricantul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că produsul pentru construcții nu este conform cu declarația de performanță sau nu respectă alte cerințe aplicabile ale prezentului regulament, în special cele referitoare la caracteristicile esențiale relevante pentru utilizarea sau utilizările preconizate declarate, importatorul în cauză nu introduce produsul pe piață, până când acesta nu devine conform cu declarația de performanță însoțitoare și respectă celelalte cerințe aplicabile ale prezentului regulament sau până când declarația de performanță nu este corectată. În plus, atunci când produsul pentru construcții prezintă un risc, importatorul informează fabricantul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

Justificare

Caracteristicile esențiale trebuie declarate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3), și importatorii ar trebui să fie în mod special conștienți de această sarcină.

Amendamentul  44

Poziția Consiliului

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs pentru construcții nu este conform cu declarația de performanță sau nu respectă alte cerințe aplicabile ale prezentului regulament, distribuitorul în cauză nu comercializează produsul până când acesta nu devine conform cu declarația de performanță însoțitoare și respectă celelalte cerințe aplicabile ale prezentului regulament sau până când declarația de performanță nu este corectată. Mai mult, atunci când produsul prezintă un risc, distribuitorul informează fabricantul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.

Atunci când un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs pentru construcții nu este conform cu declarația de performanță sau nu respectă alte cerințe aplicabile ale prezentului regulament, în special cele referitoare la caracteristicile esențiale relevante pentru utilizarea sau utilizările preconizate declarate, distribuitorul în cauză nu comercializează produsul până când acesta nu devine conform cu declarația de performanță însoțitoare și respectă celelalte cerințe aplicabile ale prezentului regulament sau până când declarația de performanță nu este corectată. Mai mult, atunci când produsul prezintă un risc, distribuitorul informează fabricantul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.

Justificare

Caracteristicile esențiale trebuie declarate, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3), și distribuitorii ar trebui să fie în mod special conștienți de această sarcină.

Amendamentul  45

Poziția Consiliului

Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1a) În cazurile în care părțile interesate sunt implicate în procesul de elaborare a standardelor armonizate în conformitate cu prezentul articol, organismele europene de standardizare se asigură că diferitele categorii de părți interesate sunt întotdeauna reprezentate într-un mod echitabil și echilibrat.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 118 adoptat în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  46

Poziția Consiliului

Articolul 18 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

Atunci când un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în totalitate cerințele prevăzute în mandatul relevant, statul membru în cauză sau Comisia sesizează comitetul instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, prezentându-și argumentele. După consultarea organismelor europene de standardizare relevante și a comitetului permanent pentru construcții, comitetul își exprimă avizul fără întârziere.

Atunci când un stat membru sau Comisia consideră că un standard armonizat nu îndeplinește în totalitate cerințele prevăzute în mandatul relevant, după consultarea Comitetului permanent pentru construcții, statul membru în cauză sau Comisia sesizează comitetul instituit prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, prezentându-și argumentele. După consultarea organismelor europene de standardizare relevante, comitetul își exprimă avizul fără întârziere.

Amendamentul  47

Poziția Consiliului

Articolul 19 – alineatul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 60 pentru a modifica anexa II și a stabili norme de procedură suplimentare pentru elaborarea și adoptarea unui document european de evaluare.

eliminat

Justificare

Ar fi prea mult să se prevadă posibilitatea de a adopta noi reguli procedurale în cadrul procedurii de comitologie. Prima parte a frazei oferă deja prea mult spațiu de manevră în acest sens. Anexa II stabilește reguli clare cu privire la elaborarea documentului european de evaluare. Acestea nu trebuie nici extinse, nici completate. În caz contrar, ar fi implicate caracteristici esențiale.

Amendamentul  48

Poziția Consiliului

Articolul 19 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(3a) Dacă este cazul, Comisia folosește documentele europene de evaluare existente drept bază pentru mandatele care sunt emise în temeiul articolului 17 alineatul (1) pentru elaborarea de standarde armonizate în ceea ce privește produsele menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

(Acest amendament reia conținutul amendamentelor 120 și 5 adoptate în primă lectură la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  49

Poziția Consiliului

Articolul 21 – titlu

Poziția Consiliului

Amendamentul

Obligațiile OET responsabil în momentul primirii unei cereri de evaluare tehnică europeană

Obligațiile OET care primește o cerere de evaluare tehnică europeană

Amendamentul  50

Poziția Consiliului

Articolul 21 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) OET care primește o cerere de evaluare tehnică europeană (denumit în continuare „OET responsabil”) informează fabricantul dacă produsul pentru construcții este acoperit, integral sau parțial, de o specificație tehnică armonizată, după cum urmează:

(1) OET care primește o cerere de evaluare tehnică europeană informează fabricantul dacă produsul pentru construcții este reglementat, integral sau parțial, de o specificație tehnică armonizată, după cum urmează:

(a) în cazul în care produsul este acoperit integral de un standard armonizat, organismul OET responsabil informează fabricantul cu privire la faptul că, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1), nu se poate elibera o evaluare tehnică europeană;

(a) în cazul în care produsul este reglementat integral de un standard armonizat, OET informează fabricantul cu privire la faptul că, în conformitate cu articolul 19 alineatul (1), nu se poate elibera o evaluare tehnică europeană;

(b) în cazul în care produsul este acoperit integral de un document european de evaluare, OET responsabil informează fabricantul cu privire la faptul că respectivul document european de evaluare va fi utilizat drept bază pentru evaluarea tehnică europeană care urmează să fie eliberată;

(b) în cazul în care produsul este reglementat integral de un document european de evaluare, OET informează fabricantul cu privire la faptul că respectivul document european de evaluare va fi utilizat drept bază pentru evaluarea tehnică europeană care urmează să fie eliberată;

(c) în cazul în care produsul nu este acoperit sau nu este acoperit integral de nicio specificație tehnică armonizată, OET responsabil aplică normele de procedură prevăzute în anexa II sau cele stabilite în conformitate cu articolul 19 alineatul (3).

(c) în cazul în care produsul nu este reglementat sau nu este reglementat integral de nicio specificație tehnică armonizată, OET aplică normele de procedură prevăzute în anexa II sau cele stabilite în conformitate cu articolul 19 alineatul (3).

Amendamentul  51

Poziția Consiliului

Articolul 21 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) În cazurile menționate la alineatul 1 literele (b) și (c), OET responsabil informează organizația OET și Comisia cu privire la conținutul cererii și la trimiterea la o decizie relevantă a Comisiei privind evaluarea și verificarea constanței performanței, pe care OET responsabil intenționează să o aplice în cazul produsului respectiv, sau cu privire la lipsa unei astfel de decizii a Comisiei.

(2) În cazurile menționate la alineatul 1 literele (b) și (c), OET informează organizația OET-urilor și Comisia cu privire la conținutul cererii și la trimiterea la o decizie relevantă a Comisiei privind evaluarea și verificarea constanței performanței, pe care OET intenționează să o aplice în cazul produsului respectiv sau cu privire la lipsa unei astfel de decizii a Comisiei.

Amendamentul  52

Poziția Consiliului

Articolul 22

Poziția Consiliului

Amendamentul

Documentele europene de evaluare adoptate de organizația OET se transmit Comisiei, iar Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă cu trimiterile la documentele europene de evaluare adoptate.

Documentele europene de evaluare adoptate de organizația OET-urilor se transmit Comisiei, iar Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene o listă cu trimiterile la documentele europene de evaluare finale.

Comisia publică orice actualizare a listei respective.

Comisia publică orice actualizare a listei respective.

Amendamentul  53

Poziția Consiliului

Articolul 24 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Un document european de evaluare conține cel puțin o descriere generală a produsului pentru construcții, a caracteristicilor esențiale și a metodelor și criteriilor de evaluare a performanței în ceea ce privește respectivele caracteristici esențiale ale produsului pentru construcții, care sunt legate de utilizare, astfel cum a fost prevăzută de fabricant. În special, un document european de evaluare conține lista caracteristicilor esențiale, relevante pentru utilizarea preconizată a produsului și convenită de fabricant împreună cu organizația OET.

(1) Un document european de evaluare conține cel puțin o descriere generală a produsului pentru construcții, lista caracteristicilor esențiale relevante pentru utilizarea preconizată a produsului prevăzută de fabricant și convenită de fabricant împreună cu organizația OET-urilor, precum și metodele și criteriile de evaluare a performanței produsului în ceea ce privește respectivele caracteristici esențiale.

Amendamentul  54

Poziția Consiliului

Articolul 29 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre pot desemna OET pe teritoriile lor, în special pentru una sau mai multe categorii de produse enumerate în tabelul 1 din anexa IV.

(1) Statele membre pot desemna OET pe teritoriile lor, în special pentru una sau mai multe categorii de produse enumerate în tabelul 1 din anexa IV.

Statele membre care au desemnat un OET comunică celorlalte state membre și Comisiei numele și adresa OET și categoria de produse pentru care OET respectiv este desemnat.

Statele membre care au desemnat un OET comunică celorlalte state membre și Comisiei numele și adresa OET și categoria de produse și/sau produsele pentru construcții pentru care OET respectiv este desemnat.

Prezentul amendament are un caracter orizontal și, prin urmare, sintagma „și/sau produsele pentru construcții” ar trebui adăugată la articolul 30 alineatele (1) și (2), la punctul 2 din anexa II și în tabelul 2 din anexa IV [în cadrul primei liste de cerințe, literele (b), (c) și (e)].

Amendamentul  55

Poziția Consiliului

Articolul 29 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

Comisia pune la dispoziția publicului, prin mijloace electronice, lista OET, indicând categoriile de produse și/sau produsele pentru construcții pentru care acestea sunt desemnate.

Comisia pune la dispoziția publicului, prin mijloace electronice, lista OET-urilor, indicând categoriile de produse și/sau produsele pentru construcții pentru care acestea sunt desemnate, vizând să asigure cel mai înalt nivel de transparență posibil.

Comisia pune la dispoziția publicului orice actualizare a listei respective.

Comisia pune la dispoziția publicului orice actualizare a listei respective.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 73 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  56

Poziția Consiliului

Articolul 30 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1a) OET-urile pun la dispoziția publicului organigrama lor, precum și numele membrilor organelor lor interne cu rol decizional.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 73 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  57

Poziția Consiliului

Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului

Amendamentul

(a) organizează coordonarea OET și asigură cooperarea cu alte părți interesate;

(a) organizează coordonarea OET-urilor și asigură cooperarea și consultarea cu alte părți interesate, dacă este necesar;

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 73 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  58

Poziția Consiliului

Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(aa) asigură faptul că OET-urile fac schimburi de bune practici pentru a promova o mai mare eficiență și a furniza servicii de mai bună calitate sectorului;

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 73 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  59

Poziția Consiliului

Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(fa) organizează grupuri de lucru ce reprezintă toate părțile interesate pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul  60

Poziția Consiliului

Articolul 34 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Comisia evaluează relevanța sarcinilor menționate la articolul 31 alineatul (4) care beneficiază de finanțare din partea Uniunii prin prisma cerințelor politicilor și ale legislației Uniunii și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul respectivei evaluări până la 1 ianuarie 2017 și ulterior o dată la cinci ani.

(2) Comisia evaluează relevanța sarcinilor menționate la articolul 31 alineatul (4) care beneficiază de finanțare din partea Uniunii prin prisma cerințelor politicilor și ale legislației Uniunii și informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatul respectivei evaluări până la 1 ianuarie 2017 și ulterior o dată la patru ani.

[Amendament nou în conformitate cu articolul 66 alineatul (3)]

Amendamentul  61

Poziția Consiliului

Articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Poziția Consiliului

Amendamentul

(c) produsul pentru construcții care face obiectul unei specificații tehnice armonizate și pe care fabricantul îl introduce pe piață este un sistem fabricat din componente, pe care fabricantul îl asamblează în mod corespunzător, conform unor instrucțiuni precise date de furnizorul unui astfel de sistem sau al componentelor acestuia, care a încercat deja una sau câteva dintre caracteristicile esențiale ale sistemului sau ale componentei respective, în conformitate cu specificația tehnică armonizată relevantă. Când aceste condiții sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit să declare performanța corespunzătoare tuturor sau unora dintre rezultatele încercării sistemului sau a componentei care i s-au furnizat. Fabricantul poate utiliza rezultatele încercării obținute de un alt fabricant sau furnizor de sistem doar după ce a obținut o autorizație de la respectivul fabricant sau furnizor de sistem, care este în continuare responsabil de acuratețea, fiabilitatea și stabilitatea rezultatelor încercării respective.

(c) produsul pentru construcții care face obiectul unui standard armonizat și pe care fabricantul îl introduce pe piață este un sistem fabricat din componente, pe care fabricantul îl asamblează în mod corespunzător, conform unor instrucțiuni precise date de furnizorul unui astfel de sistem sau al componentelor acestuia, care a încercat deja una sau câteva dintre caracteristicile esențiale ale sistemului sau ale componentei respective, în conformitate cu standardul armonizat relevant. Când aceste condiții sunt îndeplinite, fabricantul este îndreptățit să declare performanța corespunzătoare tuturor sau unora dintre rezultatele încercării sistemului sau a componentei care i s-au furnizat. Fabricantul poate utiliza rezultatele încercării obținute de un alt fabricant sau furnizor de sistem doar după ce a obținut o autorizație de la respectivul fabricant sau furnizor de sistem, care este în continuare responsabil de acuratețea, fiabilitatea și stabilitatea rezultatelor încercării respective.

Amendamentul  62

Poziția Consiliului

Articolul 37

Poziția Consiliului

Amendamentul

Microîntreprinderile care fabrică produse pentru construcții care fac obiectul unui standard armonizat pot înlocui determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip pentru sistemele aplicabile 3 și 4, astfel cum se prezintă în anexa V, prin metode diferite de cele cuprinse în standardul armonizat aplicabil. Respectivii fabricanți pot de asemenea trata produsele pentru construcții cărora li se aplică sistemul 3 în conformitate cu dispozițiile pentru sistemul 4. Atunci când un fabricant utilizează respectivele proceduri simplificate, acesta trebuie să demonstreze conformitatea produsului pentru construcții cu cerințele aplicabile prin intermediul unei documentații tehnice specifice.

Microîntreprinderile care fabrică produse pentru construcții care fac obiectul unui standard armonizat pot înlocui determinarea produsului-tip pe baza încercării de tip pentru sistemele aplicabile 3 și 4, astfel cum se prezintă în anexa V, prin metode diferite de cele cuprinse în standardul armonizat aplicabil, sub rezerva condițiilor prevăzute de acesta. Respectivii fabricanți pot de asemenea trata produsele pentru construcții cărora li se aplică sistemul 3 în conformitate cu dispozițiile pentru sistemul 4. Atunci când un fabricant utilizează respectivele proceduri simplificate, acesta trebuie să demonstreze conformitatea produsului pentru construcții cu cerințele aplicabile prin intermediul unei documentații tehnice specifice și să demonstreze echivalența procedurilor utilizate cu cele prevăzute în specificațiile tehnice armonizate.

Justificare

În poziția sa cu privire la poziția comună a Consiliului, Comisia a subliniat în mod just o anumită incoerență în formularea prevederilor cu privire la documentația tehnică specifică. Prezentul amendament vizează eliminarea acestei incoerențe și asigurarea faptului că produsele declarate cu ajutorul documentației tehnice specifice sunt echivalente cu alte produse ce poartă marcajul CE.

Amendamentul  63

Poziția Consiliului

Articolul 38 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Pentru produsele pentru construcții reglementate de un standard armonizat și care sunt fabricate în mod individual sau la comandă, care nu sunt realizate într-un proces de producție în serie, ca răspuns la o comandă specifică și care sunt instalate într-o singură construcție identificată, partea de evaluare a performanței din sistemul aplicabil, astfel cum este prevăzut în anexa V, poate fi înlocuită de fabricant cu documentația tehnică specifică, care demonstrează respectarea de către produsul respectiv a cerințelor aplicabile.

(1) Pentru produsele pentru construcții reglementate de un standard armonizat și care sunt fabricate în mod individual sau la comandă, care nu sunt realizate într-un proces de producție în serie, ca răspuns la o comandă specifică și care sunt instalate într-o singură construcție identificată, partea de evaluare a performanței din sistemul aplicabil, astfel cum este prevăzut în anexa V, poate fi înlocuită de fabricant cu documentația tehnică specifică, care demonstrează respectarea de către produsul respectiv a cerințelor aplicabile, precum și echivalența procedurilor utilizate cu cele prevăzute în specificațiile tehnice armonizate.

Justificare

În poziția sa cu privire la poziția comună a Consiliului, Comisia a subliniat în mod just o anumită incoerență în formularea prevederilor cu privire la documentația tehnică specifică. Prezentul amendament vizează eliminarea acestei incoerențe și asigurarea faptului că produsele declarate cu ajutorul documentației tehnice specifice sunt echivalente cu alte produse ce poartă marcajul CE.

Amendamentul  64

Poziția Consiliului

Articolul 43 – alineatul 5

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Organismul notificat și personalul acestuia îndeplinesc sarcinile care le revin în calitate de parte terță în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența capacitatea de judecată sau rezultatele activităților lor de evaluare și verificare, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.

(5) Organismul notificat și personalul acestuia îndeplinesc, în condiții de transparență față de fabricant, sarcinile care le revin în calitate de parte terță în procesul de evaluare și verificare a constanței performanței la cel mai înalt grad de integritate profesională și de competență tehnică necesară în domeniul respectiv și trebuie să fie liberi de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența capacitatea de judecată sau rezultatele activităților lor de evaluare și/sau verificare, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane interesate de rezultatele activităților în cauză.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 86 adoptat la 24 aprilie 2004)

Amendamentul  65

Poziția Consiliului

Articolul 60 – alineatul 1 – litera a

Poziția Consiliului

Amendamentul

(a) stabilirea, după caz, a caracteristicilor esențiale sau a nivelurilor-prag în cadrul anumitor familii de produse pentru construcții, în legătură cu care, în conformitate cu articolele 3-6, fabricantul trebuie să declare, în funcție de utilizarea preconizată a acestora, pe niveluri sau clase, sau într-o descriere, performanța produsului fabricantului în momentul în care acesta este introdus pe piață;

(a) stabilirea caracteristicilor esențiale sau a nivelurilor-prag în cadrul anumitor familii de produse pentru construcții, în legătură cu care, în conformitate cu articolele 3-6, fabricantul trebuie să declare, în funcție de utilizarea preconizată a acestora, pe niveluri sau clase, sau într-o descriere, performanța produsului fabricantului în momentul în care acesta este introdus pe piață;

Amendamentul  66

Poziția Consiliului

Articolul 61 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Competența de adoptare a actelor delegate menționată la articolul 60 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la…*. Comisia prezintă un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea competențelor se extinde automat pentru o perioadă cu durată identică, cu excepția cazurilor în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 62.

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 60 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la…*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește tacit pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 62.

Amendamentul  67

Poziția Consiliului

Articolul 63 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot ridica obiecțiuni la actele delegate în termen de două luni de la data notificării.

(1) Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în termen de trei luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungește cu două luni.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu trei luni.

[Amendament nou în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) litera (d)]

Amendamentul  68

Poziția Consiliului

Articolul 64 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(2a) Statele membre se asigură că membrii comitetului menționat la alineatul (1) sunt independenți față de părțile relevante implicate în evaluarea și verificarea constanței performanței legate de caracteristicile esențiale ale produselor pentru construcții.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 88 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  69

Poziția Consiliului

Articolul 67 – paragraful 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

În raportul respectiv va fi inclusă și punerea în aplicare a articolului 37, examinându-se, printre altele, posibilitatea de a extinde sfera sa de aplicare la alte întreprinderi, de a-l adapta la producția de serie mică sau de a-l abroga.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 112 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  70

Poziția Consiliului

Articolul 67 – paragraful 1b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Până la … *, Comisia evaluează nevoile specifice de informații referitoare la conținutul de substanțe periculoase din produsele pentru construcții pentru a extinde eventual obligația de informare prevăzută la articolul 6 alineatul (4a) la alte substanțe și prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului. În evaluarea sa, Comisia ține seama, inter alia, de necesitatea de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și siguranței lucrătorilor care utilizează produse pentru construcții și a utilizatorilor de construcții, inclusiv în ceea ce privește cerințele de reciclare și/sau reutilizare a unor părți sau materiale. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de propuneri legislative adecvate.

 

* A se insera data la JO: 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  71

Poziția Consiliului

Anexa I – partea introductivă

Poziția Consiliului

Amendamentul

Construcțiile, atât în ansamblu cât și în părțile lor separate, trebuie să corespundă utilizării propuse. În condițiile unei întrețineri normale, construcțiile trebuie să îndeplinească aceste cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor pe o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic.

 

Construcțiile trebuie să corespundă, atât în ansamblu, cât și pe părți separate, utilizării preconizate, ținând seama mai ales de sănătatea și siguranța persoanelor implicate de-a lungul întregului ciclu de viață al construcțiilor. În condițiile unei întrețineri normale, construcțiile trebuie să îndeplinească aceste cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor pe o durată de utilizare rezonabilă din punct de vedere economic.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 90 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  72

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului

Amendamentul

Construcțiile trebuie să fie astfel proiectate și executate încât să nu reprezinte o amenințare pentru igiena sau pentru sănătatea ocupanților și vecinilor, nici să exercite un impact exagerat de mare asupra calității mediului sau a climei pe întreaga lor durată de viață, în cursul construirii, utilizării, demolării, în special ca rezultat al oricărora din următoarele:

 

Construcțiile trebuie să fie proiectate și executate astfel încât să nu reprezinte, pe întreaga lor durată de viață, o amenințare pentru igiena sau pentru sănătatea și siguranța lucrătorilor, a ocupanților sau a vecinilor, nici să exercite un impact exagerat de mare asupra calității mediului sau a climei pe întreaga lor durată de viață, în cursul construirii, utilizării, demolării, în special ca rezultat al oricărora din următoarele:

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 91 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  73

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 3 – paragraful 1 – litera d

Poziția Consiliului

Amendamentul

(d) scurgerea de substanțe periculoase în apa freatică, apa marină sau în sol;

(d) scurgerea de substanțe periculoase în apa freatică, apa marină, lacuri, sisteme hidrografice sau în sol;

Amendamentul  74

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 6

Poziția Consiliului

Amendamentul

Construcțiile cu instalațiile lor de încălzire, răcire, iluminare și ventilare trebuie astfel proiectate și executate încât consumul de energie necesar funcționării să fie mic, ținând cont de ocupanți și de condițiile locale de climă .

 

Construcțiile cu instalațiile lor de încălzire, răcire, iluminare și ventilare trebuie astfel proiectate și executate încât consumul de energie necesar funcționării să fie mic, ținând cont de ocupanți și de condițiile locale de climă . Construcțiile trebuie, de asemenea, să fie eficiente din punct de vedere energetic, consumând cât mai puțină energie pe întreaga lor durată de viață.

(Acest amendament reia conținutul amendamentului 92 adoptat la 24 aprilie 2009)

Amendamentul  75

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 7 – titlu

Poziția Consiliului

Amendamentul

7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale în construcții

Justificare

Este important să se facă trimitere la construcții în titlu pentru a se evita neînțelegerile.

Amendamentul  76

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului

Amendamentul

Construcțiile trebuie astfel proiectate, executate și demolate încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure următoarele:

Construcțiile trebuie proiectate, executate și demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale să fie sustenabilă și să asigure în special următoarele:

Amendamentul  77

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 7 – paragraful 1 – litera a

Poziția Consiliului

Amendamentul

(a) reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare;

(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor și părților componente, după demolare;

Amendamentul  78

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

Atunci când un fabricant depune o cerere pentru o evaluare tehnică europeană, în atenția unui OET, cu privire la un produs pentru construcții și după ce fabricantul și OET semnează un acord privind secretul comercial și confidențialitatea, fabricantul furnizează OET responsabil un dosar tehnic cu descrierea produsului, a utilizării preconizate de fabricant și a detaliilor privind controlul producției în fabrică pe care intenționează să le aplice.

 

Atunci când un fabricant depune o cerere pentru o evaluare tehnică europeană, în atenția unui OET, cu privire la un produs pentru construcții și după ce fabricantul și OET semnează un acord privind secretul comercial și confidențialitatea, dacă acest lucru a fost solicitat de fabricant, fabricantul furnizează OET (denumit în continuare „OET responsabil”) un dosar tehnic cu descrierea produsului, a utilizării preconizate de fabricant și a detaliilor privind controlul producției în fabrică pe care intenționează să le aplice.

Amendamentul  79

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 5 – titlu

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Participarea Comisiei

(5) Participarea Comisiei și a fabricantului

Justificare

Și fabricanții trebuie să aibă dreptul să participe.

Amendamentul  80

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 5 – paragraful 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

Un reprezentant al Comisiei poate participa, în calitate de observator, la toate etapele de realizare a programului de lucru.

Un reprezentant al Comisiei și un reprezentant al fabricantului pot participa, în calitate de observatori, la toate etapele de realizare a programului de lucru.

Justificare

Și fabricanții trebuie să aibă dreptul să participe.

Amendamentul  81

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 7 – paragraful 1 – litera c

Poziția Consiliului

Amendamentul

(c) transmite o copie Comisiei.

(c) transmite o copie Comisiei, după consultarea comitetului în conformitate cu articolul 64.

Amendamentul  82

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 7 – paragraful 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

În cazul în care, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primire, Comisia comunică organizației OET observațiile sale referitoare la proiectul de document european de evaluare, organizația OET modifică proiectul în consecință și trimite apoi fabricantului și Comisiei o copie a documentului european de evaluare adoptat.

În cazul în care, în termen de cincisprezece zile lucrătoare de la primire, Comisia comunică organizației OET-urilor observațiile sale referitoare la copia de document european de evaluare, organizația OET-urilor examinează observațiile și trimite apoi fabricantului și Comisiei o copie a documentului european de evaluare, modificat sau nu, după caz.

Justificare

Formularea induce în eroare, întrucât proiectul a fost deja adoptat la litera (b) și ca atare nu mai poate fi vorba de un proiect. Printre altele, nu este acceptabilă în această formă influența pe care ar putea-o dobândi Comisia, care în mod clar ar rezulta într-o modificare.

Amendamentul  83

Poziția Consiliului

Anexa III – titlu

Poziția Consiliului

Amendamentul

Declarația de performanță nr. ………………

eliminat

Justificare

Nu este clar de ce ar fi necesar un alt număr față de codul de identificare menționat la punctul 1.

(1)

JO C 184 E, 8.7.2010, p. 441.


EXPUNERE DE MOTIVE

Regulamentul privind produsele pentru construcții

Introducere

„Gardurile bune fac vecini buni” („Mending Wall”, de Robert Frost).

Pe teritoriul UE, există în continuare prea multe „garduri” care creează bariere comerciale în sectorul construcțiilor. „Vecinii buni” folosesc în continuare, din păcate, reguli tehnice naționale pentru a restricționa libera circulație a bunurilor și serviciilor în sectorul construcțiilor. După cum observa profesorul Monti în raportul său, „O nouă strategie pentru piața unică” (publicat la 9 mai 2010): „Europa se află încă într-o etapă de «construcție a pieței» care impune eliminarea barierelor din calea activității transfrontaliere, renunțarea la restricțiile naționale de ordin administrativ și tehnic și depășirea rezistenței la nivelul întreprinderilor” (p. 37).

Nevoia de a acționa în ceea ce privește comercializarea produselor pentru construcții în UE este de o importanță crucială având în vedere dimensiunile acestui sector. Potrivit Comitetului European de Standardizare (CEN), sectorul construcțiilor constituie una dintre cele mai importante industrii din Europa, reprezentând 10% din PIB și 50,5% din capitalul fix brut. Acest sector asigură, în mod direct, încadrarea în muncă a 12 milioane de cetățeni ai UE, alți 26 de milioane de lucrători depinzând de acest sector. În plus, aproximativ 92% dintre fabricanții de materiale de construcții – adică 65 000 de întreprinderi – sunt IMM-uri cu mai puțin de 250 de angajați. Întrucât IMM-urile reprezintă un pilon esențial al economiei noastre, prezenta propunere solicită recunoașterea rolului și necesităților acestora. În acest context, solicităm, de asemenea, să se recunoască necesitatea unui nivel ridicat de sănătate și siguranță pentru persoanele care lucrează în acest sector. Conform declarațiilor Autorității germane pentru sănătate și siguranță, doar pe teritoriul Germaniei, în sectorul construcțiilor 1 lucrător din 5 000 suferă un accident fatal pe parcursul vieții sale active.

Recesiunea economică a afectat grav industria construcțiilor din UE, o serie de întreprinderi din UE ajungând în faliment și numeroși lucrători pierzându-și mijloacele de subzistență. Orice măsură care poate fi luată pentru a sprijini sectorul construcțiilor reprezintă o contribuție bine-venită. În acest context, revizuirea Directivei privind produsele pentru construcții (89/106/CEE) reprezintă o măsură de sprijin foarte necesară, care ar trebui să sprijine sectorul prin înlăturarea barierelor comerciale cu care se confruntă fabricanții și, astfel, ar ajuta întreprinderile să își desfășoare în continuare activitatea și lucrătorii să își păstreze locurile de muncă.

Propunerea de regulament de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție (COM(2008)311) își propune să actualizeze, să simplifice și să înlocuiască Directiva privind materialele de construcții, având în vedere modificarea anumitor condiții referitoare la supravegherea pieței, spre exemplu, inclusiv noul cadrul legislativ (Regulamentul 765/2008/CE privind supravegherea pieței și Decizia 768/2008/CE privind cadrul comun pentru comercializarea produselor).

După adoptarea poziției în primă lectură a Parlamentului European la 24 aprilie 2009, poziția în primă lectură a Consiliului a fost adoptată la 13 septembrie 2010.

Declarația de performanță (marcajul CE)

Poziția în primă lectură a Consiliului a introdus derogări de la elaborarea unei declarații de performanță (DP) și, prin urmare, permite situații în care nu este obligatoriu ca un produs să poarte marcajul CE – spre exemplu în cazul produselor fabricate în mod individual și la comandă, care nu sunt realizate într-un proces de producție în serie etc. Raportoarea a încercat să limiteze această derogare, subliniind că aceasta este posibilă doar pentru produsele din cadrul sistemelor 3 și 4 (amendamentul 16). Astfel s-ar putea asigura condiții de concurență echitabile, acordând prioritate calității și garantând în același timp siguranța.

Substanțe periculoase                                                                                           

Trasabilitatea substanțelor periculoase în produse este extrem de importantă. Dacă am ști unde se află azbestul în clădiri, lucrătorii implicați în construcții și ocupanții clădirilor nu ar mai suferi de afecțiuni precum mezoteliomul. Solicitarea insistentă a Parlamentului, în primă lectură, referitoare la declararea substanțelor periculoase a fost eliminată în poziția în primă lectură a Consiliului. Pentru a putea garanta sănătatea, siguranța și transparența în viitor, este important să se depună din nou amendamentele referitoare la substanțele periculoase (amendamentele 7, 17 și 49).

Puncte de informare despre produse

Este necesar să existe puncte naționale de informare despre produsele pentru construcții, unde persoanele fizice și întreprinderile să poată obține consultanță cu caracter imparțial cu privire la un anumit produs pentru construcții, acest lucru constituind un sprijin pentru piața internă, în special pentru micii actori de pe piață, care vizează fabricarea unor produse inovatoare.

Întrucât Comisia IMCO a luat deja cunoștință despre presiunile exercitate asupra centrelor SOLVIT, trebuie să precizăm cu mai multă claritate că statele membre vor finanța punctele de informare despre produse și că va exista imparțialitate – ceea ce înseamnă, spre exemplu, că acestea vor fi independente de orice organism relevant implicat în procesul de obținere a marcajului CE (amendamentele 10, 11, 22).

Transparența

Independența și transparența sunt esențiale pentru organismele de evaluare tehnică. Prin urmare, ar trebui să se promoveze adoptarea unui set de standarde minime referitoare la transparență. Administrația OET-urilor ar trebui să prezinte o listă a numelor și funcțiilor aferente organelor lor interne cu rol decizional. Ar trebui să se asigure o reprezentare echilibrată și echitabilă a părților interesate în cadrul comitetelor tehnice și grupurilor de lucru ale organismelor europene de standardizare și ar trebui evitate conflictele de interese. În plus, statele membre ar trebui să se asigure că membrii comitetului permanent pentru construcții sunt independenți față de părțile relevante implicate în evaluarea și verificarea constanței performanței produselor (amendamentele 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38, 43).

Reciclarea produselor pentru construcții

În conformitate cu alte directive și regulamente, raportoarea a abordat necesitatea reciclării produselor și a promovării utilizării produselor reciclate în vederea îndeplinirii obiectivelor noastre în domeniul schimbărilor climatice stabilite la nivelul UE (amendamentele 1 și 13).

Sănătatea și siguranța

Aspectul sănătății și al siguranței în sectorul construcțiilor necesită o atenție sporită. Sectorul construcțiilor rămâne în prezent unul dintre cele mai periculoase domenii de activitate, numărul de persoane care își pierd viața la locul de muncă fiind în continuare mult prea mare. Raportoarea a inclus, prin urmare, orientări în prezentul raport (amendamentele 3, 45, 46), subliniind necesitatea de a menține cel mai înalt nivel de protecție posibil, atât pentru lucrători, cât și pentru utilizatorii clădirilor.

Comunicarea electronică

Din perspectiva dezvoltării viitoare, este important să avem în vedere necesitatea comunicării electronice și a utilizării unor noi mijloace informatice pentru a îmbunătăți piața unică în domeniul produselor pentru construcții. Raportoarea ar dori ca sectorul construcțiilor să beneficieze de sprijin în vederea dezvoltării unor metode de comunicare mai eficiente prin aceste mijloace în locul materialelor tipărite (amendamentul 18).

Acte delegate

În fine, amendamentele referitoare la actele delegate au fost redactate în conformitate cu legislația în vigoare [Regulamentul (UE) nr. 438/2010 privind animalele de companie] și cu poziția în primă lectură a Parlamentului European privind propunerea Comisiei –COM(2009)0491 – de modificare a Directivei privind prospectele(1), cu scopul de a garanta competențele Parlamentului European (amendamentele 12, 41, 42).

(1)

P7_TA(2010)0227, 17.6.2010.


PROCEDURĂ

Titlu

Condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții

Referințe

10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

24.4.2009                     T6-0320/2009

Propunerea Comisiei

COM(2008)0311 - C6-0203/2008

Propunerea modificată a Comisiei

COM(2009)0579

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

23.9.2010

Comisie competentă în fond

  Data anunțului în plen

IMCO

23.9.2010

Raportor(i)

  Data numirii

Catherine Stihler

1.4.2010

 

 

Examinare în comisie

29.9.2010

5.10.2010

11.10.2010

 

Data adoptării

22.11.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Bușoi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claude Moraes, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

Data depunerii

29.11.2010

Aviz juridic - Politica de confidențialitate