Postup : 2008/0098(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0343/2010

Predkladané texty :

A7-0343/2010

Rozpravy :

PV 17/01/2011 - 12
CRE 17/01/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 18/01/2011 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0004

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 825kWORD 527k
29.11.2010
PE 448.894v04-00 A7-0343/2010

Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajkyňa: Catherine Stihler

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

(10753/3/2010 – C7‑0267/2010 – 2008/0098(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (10753/3/2010 – C7‑0267/2010),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0311),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2009)0579),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7‑0343/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Pozícia Rady

Odôvodnenie 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V predpisoch členských štátov sa vyžaduje, aby boli stavby navrhnuté a zhotovené tak, aby neohrozovali bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetku.

(1) V predpisoch členských štátov sa vyžaduje, aby boli stavby navrhnuté a zhotovené tak, aby neohrozovali bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetku ani nepoškodzovali životné prostredie.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 1, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Pozícia Rady

Odôvodnenie 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Ustanovenia týkajúce sa zamýšľaného použitia stavebného výrobku v členskom štáte zamerané na splnenie základných požiadaviek na stavby v uplatniteľných prípadoch určujú podstatné vlastnosti, ktorých parametre by sa mali deklarovať.

(5) Ustanovenia týkajúce sa zamýšľaného použitia alebo použití stavebného výrobku v členskom štáte zamerané na splnenie základných požiadaviek na stavby v uplatniteľných prípadoch určujú podstatné vlastnosti, ktorých parametre by sa mali deklarovať. S cieľom vyhnúť sa prázdnym vyhláseniam o parametroch by sa mali deklarovať tie podstatné vlastnosti stavebného výrobku, ktoré sú relevantné pre deklarované použitie alebo použitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    3

Pozícia Rady

Odôvodnenie 8a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Činnosti dodávateľov by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Výstavba budov je službou a nie uvádzaním výrobku výrobcom na trh. Stavebná činnosť môže v osobitných prípadoch zahŕňať časti stavieb vyrobené individuálne alebo upravené podľa požiadavky zákazníka, ktoré potom dodávateľ zabuduje do stavby.

Odôvodnenie

Novému nariadeniu by sa malo konečne podariť spresniť skutočnosť, že dodávatelia, ktorí vopred zhotovujú jednotlivé komponenty buď na mieste stavby alebo mimo nej, nie sú zahrnutí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu. Nerieši sa ním zabudovanie stavebných výrobkov do stavebných projektov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Pozícia Rady

Odôvodnenie 14a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Pri posudzovaní parametrov stavebného výrobku by sa mali zohľadňovať aj zdravotné a bezpečnostné aspekty súvisiace s používaním výrobku počas celého jeho životného cyklu.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 2, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Pozícia Rady

Odôvodnenie 15

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Prahové úrovne, ktoré určí Komisia podľa tohto nariadenia, by mali byť všeobecne uznanými hodnotami pre podstatné vlastnosti dotknutých stavebných výrobkov s ohľadom na ustanovenia členských štátov.

(15) Prahové úrovne, ktoré určí Komisia podľa tohto nariadenia pre podstatné vlastnosti dotknutých stavebných výrobkov, by mali zaručovať vysokú úroveň ochrany v zmysle článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Odôvodnenie

Prahové hodnoty sa môžu určiť z technických dôvodov alebo z regulačných dôvodov (pozri odôvodnenie 16). V prípade, keď sa prahové hodnoty určia z regulačných dôvodov, je ich úlohou ochrana záujmov verejného blaha uvedených v článku 114 ZFEÚ: zdravia, bezpečnosti, životného prostredia a spotrebiteľa. Ich základom preto nie je „všeobecné uznanie“, ale snaha o „vysokú úroveň ochrany“ uvedená v článku 114.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Pozícia Rady

Odôvodnenie 17

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) sú uznávané ako organizácie zodpovedné za prijímanie harmonizovaných noriem v súlade so všeobecnými usmerneniami pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvoma organizáciami, ktoré boli podpísané 28. marca 2003. Výrobcovia by mali používať uvedené harmonizované normy, ak sa na ne uverejnil odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, a to podľa kritérií stanovených v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.

(17) Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CENELEC) sú uznávané ako organizácie zodpovedné za prijímanie harmonizovaných noriem v súlade so všeobecnými usmerneniami pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvoma organizáciami, ktoré boli podpísané 28. marca 2003. Výrobcovia by mali používať uvedené harmonizované normy, ak sa na ne uverejnil odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, a to podľa kritérií stanovených v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti. Keď sa dosiahne dostatočná úroveň odborných a vedeckých znalostí o všetkých relevantných aspektoch, mali by sa viac využívať harmonizované normy pre stavebné výrobky, prípadne aj poverenie vypracovať tieto normy na základe existujúcich európskych hodnotiacich dokumentov.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 5 a 120, ktoré boli prijaté v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Pozícia Rady

Odôvodnenie 21

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Vypracovávanie návrhov európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení by sa malo zveriť orgánom technického posudzovania, ktoré menujú členské štáty. Aby sa zabezpečilo, že orgány technického posudzovania majú potrebné právomoci na vykonávanie týchto úloh, požiadavky na ich menovanie by sa mali stanoviť na úrovni Únie.

(21) Vypracovávanie návrhov európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení by sa malo zveriť orgánom technického posudzovania, ktoré menujú členské štáty. Aby sa zabezpečilo, že orgány technického posudzovania majú potrebné právomoci na vykonávanie týchto úloh, požiadavky na ich menovanie by sa mali stanoviť na úrovni Únie. Menované orgány technického posudzovania by sa mali podľa možnosti financovať samy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Pozícia Rady

Odôvodnenie 22

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Orgány technického posudzovania by mali zriadiť organizáciu (ďalej len „organizácia orgánov technického posudzovania”), financovanú prípadne z prostriedkov Únie, na koordinovanie postupov vypracúvania návrhov európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení.

(22) Orgány technického posudzovania by mali zriadiť organizáciu (ďalej len „organizácia orgánov technického posudzovania”), financovanú prípadne z prostriedkov Únie, na koordinovanie postupov vypracúvania návrhov európskych hodnotiacich dokumentov a európskych technických posúdení, čím by sa zabezpečila transparentnosť a nevyhnutná dôvernosť týchto postupov.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 11, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Pozícia Rady

Odôvodnenie 24

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Vo vyhlásení o parametroch by bola užitočná aj informácia o obsahu nebezpečných látok, aby sa zlepšili možnosti na dosiahnutie trvalo udržateľného stavebníctva a uľahčil sa vývoj ekologických výrobkov. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti členských štátov podľa ďalších nástrojov práva Únie, ktoré sa môžu uplatniť na nebezpečné látky, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh1, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva2, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry3, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade4 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí5.

(24) V relevantných prípadoch by mali vyhlásenia o parametroch obsahovať aj informácie o obsahu nebezpečných látok v stavebnom výrobku, aby sa zlepšili možnosti na dosiahnutie udržateľného stavebníctva a uľahčil sa vývoj ekologických výrobkov. Tieto informácie sa poskytujú bez toho, aby boli dotknuté povinnosti, najmä povinnosti týkajúce sa označovania, stanovené v iných nástrojoch právnych predpisov Únie týkajúcich sa nebezpečných látok, a poskytujú sa v rovnakom čase a rovnakou formou ako vyhlásenie o parametroch, aby sa dostali k všetkým potenciálnym používateľom stavebných výrobkov. Informácie o obsahu nebezpečných látok by sa spočiatku mali obmedzovať na látky uvedené v článkoch 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry. Mali by sa však ďalej preverovať osobitné potreby, čo sa týka informácií o obsahu nebezpečných látok v stavebných výrobkoch, s cieľom doplniť škálu príslušných látok, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov používajúcich stavebné výrobky a užívateľov stavieb, a to aj pokiaľ ide o požiadavku recyklácie a/alebo opätovného použitia častí alebo materiálov. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti členských štátov podľa ďalších nástrojov práva Únie, ktoré sa môžu uplatniť na nebezpečné látky, najmä smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh1, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva2, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry3, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade4 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Pozícia Rady

Odôvodnenie 24a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(24a) Vyhlásenie o parametroch môže byť očíslované podľa referenčného čísla typu výrobku.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 49 a 101, ktoré boli prijaté v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    11

Pozícia Rady

Odôvodnenie 34

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Výrobcovia môžu používať zjednodušené postupy s použitím dokumentácie vo formáte podľa vlastného uváženia a za podmienok stanovených v príslušnej harmonizovanej norme.

(34) V záujme čo najväčšieho zníženia nákladov na uvádzanie stavebných výrobkov na trh bez toho, aby sa znížila úroveň ich bezpečnosti, by sa mali stanoviť podmienky používania zjednodušených postupov na hodnotenie ich parametrov. Výrobcovia, ktorí takéto zjednodušené postupy používajú, by mali vhodným spôsobom preukázať splnenie týchto podmienok.

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu v súlade s článkom 66 ods. 2 písm. b) a článkom 66 ods. 3)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Pozícia Rady

Odôvodnenie 34a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(34a) S cieľom zvýšiť vplyv opatrení dohľadu nad trhom by sa všetky zjednodušené postupy uvedené v tomto nariadení, ktoré sú určené na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, mali vzťahovať len na fyzické alebo právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky a uvádzajú na trh.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 18, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Pozícia Rady

Odôvodnenie 36a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(36a) Definíciu, ktorá by vysvetľovala pojem „nesériový proces“ pre rôzne stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali stanoviť príslušné technické výbory CEN.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Pozícia Rady

Odôvodnenie 37

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Všetky hospodárske subjekty, ktoré zasahujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili, že na trh uvedú alebo na ňom sprístupnia iba stavebné výrobky, ktoré sú v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, ktorých zámerom je zabezpečiť parametre stavebných výrobkov a splniť základné požiadavky na stavby. Dovozcovia a distribútori stavebných výrobkov by mali predovšetkým poznať podstatné vlastnosti, pre ktoré existujú na trhu Únie ustanovenia, ako aj osobitné požiadavky v členských štátoch v súvislosti so základnými požiadavkami na stavby a používať tieto vedomosti pri svojich obchodných transakciách.

(37) Všetky hospodárske subjekty, ktoré zasahujú do dodávateľského a distribučného reťazca, by mali prijať primerané opatrenia, aby zabezpečili, že na trh uvedú alebo na ňom sprístupnia iba stavebné výrobky, ktoré sú v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, ktorých zámerom je zabezpečiť parametre stavebných výrobkov a splniť základné požiadavky na stavby. Dovozcovia a distribútori stavebných výrobkov by mali predovšetkým poznať podstatné vlastnosti, pre ktoré existujú na trhu Únie ustanovenia, ako aj osobitné požiadavky v členských štátoch v súvislosti so základnými požiadavkami na stavby a používať tieto vedomosti pri svojich obchodných transakciách, aby sa prípady neúmyselného nesúladu stavebných výrobkov s ich vyhlásením o parametroch, ako aj materiálne škody obmedzili na minimum.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie vedie k preventívnym opatreniam na úrovni hospodárskych subjektov s cieľom v čo najvyššej možnej miere predísť výskytu nesúladu a opatreniam na úrovni dohľadu nad trhom. Hospodárske subjekty ako zodpovedné právnické osoby sa vyhnú všetkým druhom strát v rámci svojich obchodných transakcií, čím pomôžu najmä malým a stredným podnikom, aby splnili požiadavky a dostali za svoje peniaze zodpovedajúcu hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Pozícia Rady

Odôvodnenie 39

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom uľahčiť voľný pohyb tovaru by mali kontaktné miesta pre výrobky v stavebníctve zdarma poskytovať informácie o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku na území každého členského štátu. Kontaktné miesta pre výrobky môžu takisto poskytovať hospodárskym subjektom dodatočné informácie alebo pripomienky Pokiaľ ide o dodatočné informácie, kontaktné miesta pre výrobky by mali mať možnosť vyberať poplatky, ktoré zodpovedajú nákladom na poskytovanie takýchto informácií alebo pripomienok.

(39) S cieľom uľahčiť voľný pohyb tovaru by mali kontaktné miesta pre výrobky v stavebníctve zdarma poskytovať informácie o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku na území každého členského štátu. Kontaktné miesta pre výrobky môžu takisto poskytovať hospodárskym subjektom dodatočné informácie alebo pripomienky. Pokiaľ ide o dodatočné informácie, kontaktné miesta pre výrobky by mali mať možnosť vyberať poplatky, ktoré zodpovedajú nákladom na poskytovanie takýchto informácií alebo pripomienok. Členské štáty by mali okrem toho zabezpečiť, aby boli kontaktným miestam pre výrobky pridelené dostatočné zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Pozícia Rady

Odôvodnenie 40a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(40a) Kontaktné miesta pre výrobky by mali byť schopné vykonávať svoju činnosť spôsobom zabraňujúcim konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o postupy získavania označenia CE.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 58, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Pozícia Rady

Odôvodnenie 46a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(46a) V tejto súvislosti by Komisia mala mať právomoc prijímať delegované akty, v ktorých by boli uvedené podmienky používania internetových stránok na poskytovanie vyhlásenia o parametroch. Do prijatia týchto delegovaných aktov by sa malo naďalej povoliť používanie internetových stránok v súlade so súčasným postupom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Pozícia Rady

Odôvodnenie 49a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(49a) Zachovanie materiálov z búracích prác v materiálovom cykle prostredníctvom opakovaného použitia alebo recyklácie je z hľadiska splnenia cieľov Únie v oblasti zmeny klímy nevyhnutné a každý členský štát by mal vypracovať podrobný akčný plán, ako bude podporovať opakované používanie alebo recykláciu materiálu v stavebnom priemysle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Pozícia Rady

Odôvodnenie 50a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(50a) Pokiaľ je to možné, mali by sa vypracovať jednotné európske ustanovenia s cieľom preukázať splnenie základných požiadaviek podľa prílohy I.

Odôvodnenie

Navrhované doplnenie pravidiel vyplýva z harmonizácie ako všeobecného cieľa plánovaného nariadenia. Toto doplnenie je nevyhnutné na to, aby sa predišlo nebezpečenstvu nedostatočnej harmonizácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Pozícia Rady

Odôvodnenie 51a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(51a) Mali by sa prijať opatrenia na urýchlenie prijatia európskych noriem, ako aj ich prekladu do všetkých úradných jazykov Únie. Mala by sa zabezpečiť vyvážená účasť zainteresovaných strán v technických výboroch alebo pracovných skupinách európskych organizácií pre normalizáciu, aby nedochádzalo k neprimeranému zastúpeniu žiadnej kategórie zainteresovaných strán. Je potrebné zabrániť konfliktu záujmov medzi týmito zainteresovanými stranami.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 22 a 118, ktoré boli prijaté v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Pozícia Rady

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. „stavebný výrobok“ je každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách alebo ich častiach, pričom demontáž výrobku mení parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby;

1. „stavebný výrobok“ je každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre menia parametre stavieb, pokiaľ ide o základné požiadavky na stavby;

Odôvodnenie

Ide o lingvistickú zmenu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo sa naň vypracovalo európske technické posúdenie, výrobca pri uvedení tohto výrobku na trh vypracuje vyhlásenie o parametroch.

1. Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo ju výrobok spĺňa alebo sa naň vypracovalo európske technické posúdenie alebo európsky hodnotiaci dokument, výrobca pri uvedení tohto výrobku na trh vypracuje vyhlásenie o parametroch.

Odôvodnenie

Cieľom navrhovaného PDN je dosiahnuť väčšiu transparentnosť technických pravidiel a zlepšiť ich technickú uskutočniteľnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Pozícia Rady

Článok 4 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo sa naň vypracovalo európske technické posúdenie, informácie v akejkoľvek forme o parametroch jeho podstatných vlastností, ktoré sú vymedzené v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii, sa poskytnú, iba ak sú zahrnuté a špecifikované vo vyhlásení o parametroch.

2. Ak sa na stavebný výrobok vzťahuje harmonizovaná norma alebo ju výrobok spĺňa alebo sa naň vypracovalo európske technické posúdenie alebo európsky hodnotiaci dokument, informácie v akejkoľvek forme o parametroch jeho podstatných vlastností, ktoré sú vymedzené v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii, sa môžu poskytnúť, iba ak sú zahrnuté a špecifikované vo vyhlásení o parametroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Pozícia Rady

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Odchylne od článku 4 ods. 1 a ak neexistujú ustanovenia Únie alebo vnútroštátne ustanovenia, v ktorých by sa požadovalo vyhlásenie o podstatných vlastnostiach v prípade, ak výrobca zamýšľa uviesť výrobok na trh, nemusí výrobca pri uvádzaní stavebného výrobku na trh, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma, vypracovať vyhlásenie o parametroch v prípade, ak:

Odchylne od článku 4 ods. 1 a ak neexistujú ustanovenia Únie alebo vnútroštátne ustanovenia, v ktorých by sa požadovalo vyhlásenie o podstatných vlastnostiach v prípade, ak sa tieto výrobky budú používať, nemusí výrobca pri uvádzaní stavebného výrobku na trh, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma, vypracovať vyhlásenie o parametroch v prípade, ak:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Pozícia Rady

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) sa stavebný výrobok vyrába individuálne alebo upravuje podľa požiadavky zákazníka nesériovým procesom na základe konkrétnej objednávky a výrobca zodpovedný za bezpečné zabudovanie výrobku do stavby ho montuje na jedinú určenú stavbu, a to v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi a na zodpovednosť osôb, ktoré sú podľa platných vnútroštátnych predpisov zodpovedné za bezpečné vykonanie stavebných prác;

a) sa posúdi a overí stálosť parametrov na základe požiadaviek pre systém 3 alebo 4 a stavebný výrobok sa vyrába individuálne alebo upravuje podľa požiadavky zákazníka nesériovým procesom na základe konkrétnej objednávky pre jedinú určenú stavbu;

Odôvodnenie

V tomto prípade ide o chybnú formuláciu. Podniky, ktoré zabudovávajú výrobky do stavieb, nikdy nie sú výrobcami, ale vždy dodávateľmi. Na dodávateľov sa nevzťahuje rozsah pôsobnosti nariadenia, a preto ich netreba z článku 5 vylúčiť. Toto nariadenie sa vzťahuje na výrobcov a ustanovujú sa ním podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu. Formulácia Rady vedie k nesprávnej interpretácii, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Pozícia Rady

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) sa stavebný výrobok vyrába tradičným spôsobom a výrobným procesom, ktorý nemá priemyselný charakter, a to na renováciu stavieb , ktoré sú úradne chránené ako súčasť chráneného prostredia, alebo z dôvodu ich osobitnej architektonickej alebo historickej hodnoty v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

(c) sa stavebný výrobok vyrába tradičným spôsobom alebo spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou pamiatok, a výrobným procesom, ktorý nemá priemyselný charakter, a to najmä na adekvátnu renováciu stavieb, ktoré sú úradne chránené ako súčasť chráneného prostredia, alebo z dôvodu ich osobitnej architektonickej alebo historickej hodnoty v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

Odôvodnenie

Rozhodujúcim faktorom je vhodný postup z pohľadu ochrany pamiatok. Najmä v prípade chránených moderných budov je obmedzovanie tejto výnimky na „tradičné“ spôsoby zavádzajúce a nesprávne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) referenčné číslo a dátum vydania harmonizovanej normy alebo vypracovania európskeho technického posúdenia, ktoré sa použili pri posudzovaní každej podstatnej vlastnosti;

(c) referenčné číslo, názov a dátum vydania harmonizovanej normy alebo vypracovania európskeho technického posúdenia, ktoré sa použili pri posudzovaní každej podstatnej vlastnosti;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 3 – písmeno c

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) parameter aspoň jednej z podstatných vlastností stavebného výrobku, ktorá je relevantná pre deklarované zamýšľané použitie alebo použitia;

(c) parameter tých podstatných vlastností stavebného výrobku, ktoré sú relevantné pre deklarované zamýšľané použitie alebo použitia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 3 – písmeno d

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) prípadne parametre podstatných vlastností stavebného výrobku vyjadrené úrovňami alebo triedami alebo opisom pre podstatné vlastnosti určené v súlade s článkom 3 ods. 3;

(d) prípadne parametre stavebného výrobku vyjadrené úrovňami alebo triedami, opisom alebo na základe výpočtu pre podstatné vlastnosti určené v súlade s článkom 3 ods. 3;

Odôvodnenie

Parametre výrobkov sa môžu v určitých prípadoch uvádzať aj prostredníctvom výpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 3 – písmeno e

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) prípadne parametre všetkých podstatných vlastností stavebného výrobku vyjadrené úrovňami alebo triedami alebo opisom všetkých podstatných vlastností, pre ktoré na trhu, na ktorý výrobca zamýšľa uviesť stavebný výrobok, existujú ustanovenia týkajúce sa deklarovaného zamýšľaného použitia alebo použití;

(e) prípadne parametre stavebného výrobku vyjadrené úrovňami alebo triedami alebo opisom alebo na základe výpočtu týkajúce sa podstatných vlastností spojených s deklarovaným zamýšľaným použitím alebo použitiami;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Pozícia Rady

Článok 6 – odsek 4a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Informácie uvedené v článku 31 prípadne článku 33 nariadenia (ES) č. 1907/2006 sa uvádzajú spolu s vyhlásením o parametroch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kópia vyhlásenia o parametroch sa dodáva spolu s každým výrobkom, ktorý sa sprístupňuje na trhu.

Kópia vyhlásenia o parametroch sa dodáva v elektronickom formáte pre každý výrobok, ktorý sa sprístupňuje na trhu.

 

Výtlačok vyhlásenia o parametroch sa dodáva len na základe žiadosti príjemcu.

Ak sa však výrobná dávka toho istého výrobku dodáva jedinému používateľovi, môže ju sprevádzať len jedna kópia vyhlásenia o parametroch.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Kópia vyhlásenia o parametroch sa môže dodať elektronicky len s výslovným súhlasom príjemcu.

vypúšťa sa

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 51, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odchylne od odsekov 1 a 2 sa v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 60 môže obsah vyhlásenia o parametroch sprístupniť na webovej stránke.

3. Odchylne od odseku 1 sa môže kópia vyhlásenia o parametroch sprístupniť na webovej stránke v súlade s podmienkami stanovenými Komisiou prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 60. Tieto podmienky zaručia medzi iným aj to, že vyhlásenie o parametroch bude stále k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       35

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 2 – pododseky 1 a 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Označenie CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca v súlade s článkami 4, 6 a 7 vypracoval vyhlásenie o parametroch.

Označenie CE sa pripája na tie stavebné výrobky, pre ktoré výrobca v súlade s článkami 4 a 6 vypracoval vyhlásenie o parametroch.

Ak výrobca vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4, 6 a 7 nevypracoval, označenie CE sa nesmie pripojiť.

Ak výrobca vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4 a 6 nevypracoval, označenie CE sa nesmie pripojiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Pozícia Rady

Článok 9 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Za označením CE sa uvádzajú dve posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát pripojilo, meno alebo identifikačná značka a registrovaná adresa výrobcu, jedinečný identifikačný kód typu výrobku, referenčné číslo vyhlásenia o parametroch, úroveň alebo trieda deklarovaných parametrov, odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú špecifikáciu, prípadne identifikačné číslo notifikovanej osoby a zamýšľané použitie, ako sa uvádza v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii.

2. Za označením CE sa uvádzajú dve posledné číslice roku, v ktorom sa prvýkrát pripojilo, meno a registrovaná adresa výrobcu alebo identifikačná značka umožňujúca ľahkú a jednoznačnú identifikáciu mena a adresy výrobcu, jedinečný identifikačný kód typu výrobku, referenčné číslo vyhlásenia o parametroch, úroveň alebo trieda deklarovaných parametrov, odkaz na uplatnenú harmonizovanú technickú špecifikáciu, prípadne identifikačné číslo notifikovanej osoby a zamýšľané použitie, ako sa uvádza v uplatnenej harmonizovanej technickej špecifikácii.

Odôvodnenie

Drevársky priemysel by mal veľké problémy pri vykonávaní tohto nariadenia v tejto podobe vzhľadom na praktické obmedzenia spojené s veľkosťou a charakterom svojich výrobkov. Tento PDN umožní poskytnúť tie isté informácie, ale spôsobom prijateľným pre toto odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Pozícia Rady

Článok 9 – odsek 3a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Členské štáty vychádzajú pri zabezpečení správneho uplatňovania systému, ktorým sa riadi označenie CE, z existujúcich mechanizmov, a v prípade neoprávneného používania označenia prijímajú vhodné opatrenia. V prípade porušenia predpisov členské štáty takisto ukladajú sankcie, ku ktorým môžu v prípade závažného porušenia patriť aj trestnoprávne sankcie. Tieto sankcie sú primerané závažnosti priestupku a účinne odrádzajú od neoprávneného používania.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 56, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009 Je prevzatý z článku R12 rozhodnutia 768/2008)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pokiaľ ide o úlohy vymedzené v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 764/2008, každý členský štát zabezpečí, aby kontaktné miesta pre výrobky v stavebníctve na jeho území poskytovali informácie o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 3 písm. e) tohto nariadenia.

3. Pokiaľ ide o úlohy vymedzené v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 764/2008, každý členský štát zabezpečí, aby kontaktné miesta pre výrobky v stavebníctve na jeho území poskytovali informácie o ustanoveniach zameraných na plnenie základných požiadaviek na stavby platných pre zamýšľané použitie každého stavebného výrobku, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 3 písm. e) tohto nariadenia, a využívali pritom transparentné a ľahko zrozumiteľné pojmy.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 57, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 3a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Kontaktné miesta pre výrobky musia byť schopné vykonávať svoju činnosť spôsobom zabraňujúcim konfliktu záujmov, najmä pokiaľ ide o postupy získavania označenia CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Výrobcovia v súlade s článkami 4 až 7 vypracujú vyhlásenie o parametroch a v súlade s článkami 8 a 9 pripoja označenie CE.

1. Výrobcovia v súlade s článkami 4 až 6 vypracujú vyhlásenie o parametroch a v súlade s článkami 8 a 9 pripoja označenie CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Pozícia Rady

Článok 11 – odsek 8a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. Pri uvádzaní stavebných výrobkov na trh výrobcovia ručia za to, že tieto výrobky boli navrhnuté a vyrobené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení a v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami na stavby a podstatnými vlastnosťami relevantnými pre zamýšľané použitie alebo použitia stavebných výrobkov.

Odôvodnenie

Ustanovenie prevzaté z rozhodnutia 768/2008. Návrh opakovane uvádza a upozorňuje na hlavný mechanizmus nariadenia uvedený v prvom článku Predmet úpravy. Považujeme za dôležité doplniť text prevzatý z nového právneho rámca konkrétnymi prvkami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pred uvedením stavebného výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca posúdil a overil stabilitu parametrov. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu uvedenú v článku 11 ods. 1 druhý pododsek a vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4, 6 a 7. Zabezpečia tiež, aby mal výrobok tam, kde sa to vyžaduje, označenie CE, aby boli k výrobku priložené požadované dokumenty a aby výrobca spĺňal požiadavky stanovené v článku 11 ods. 4 a 5.

Pred uvedením stavebného výrobku na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca posúdil a overil stabilitu parametrov v súlade s uplatniteľnými základnými požiadavkami na stavby a podstatnými vlastnosťami relevantnými pre zamýšľané použitie. Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu uvedenú v článku 11 ods. 1 druhom pododseku a vyhlásenie o parametroch v súlade s článkami 4 a 6. Zabezpečia tiež, aby mal výrobok tam, kde sa to vyžaduje, označenie CE, aby boli k výrobku priložené požadované dokumenty a aby výrobca spĺňal požiadavky stanovené v článku 11 ods. 4 a 5.

Odôvodnenie

Návrh opakovane uvádza a upozorňuje na hlavný mechanizmus nariadenia uvedený v prvom článku Predmet úpravy. Je dôležité doplniť text prevzatý z nového právneho rámca konkrétnymi prvkami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa dovozcovia domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že stavebný výrobok nie je v zhode s vyhlásením o parametroch alebo s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, neuvedú stavebný výrobok na trh, pokým nebude v zhode so sprievodným vyhlásením o parametroch alebo s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, alebo pokým sa neopraví vyhlásenie o parametroch. Navyše, ak stavebný výrobok predstavuje riziko, dovozcovia o tom informujú výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že stavebný výrobok nie je v zhode s vyhlásením o parametroch alebo s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, najmä tými, ktoré sa týkajú podstatných vlastností relevantných pre deklarované zamýšľané použitie alebo použitia, neuvedie stavebný výrobok na trh, pokým nebude v zhode so sprievodným vyhlásením o parametroch alebo inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, alebo pokým sa neopraví vyhlásenie o parametroch. Navyše, ak stavebný výrobok predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.

Odôvodnenie

Podstatné vlastnosti je potrebné deklarovať podľa článku 5 ods. 3 a najmä dovozcovia by si mali byť vedomí tejto povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa distribútori domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že stavebný výrobok nie je v zhode s vyhlásením o parametroch alebo s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, nesmú sprístupniť výrobok na trhu, pokým nebude v zhode so sprievodným vyhlásením o parametroch a s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia alebo pokým sa neopraví vyhlásenie o parametroch. Navyše, ak výrobok predstavuje riziko, distribútori o tom informujú výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že stavebný výrobok nie je v zhode s vyhlásením o parametroch alebo s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, najmä tými, ktoré sa týkajú podstatných vlastností relevantných pre deklarované zamýšľané použitie alebo použitia, neuvedie výrobok na trh, pokým nebude v zhode so sprievodným vyhlásením o parametroch a s inými uplatniteľnými požiadavkami tohto nariadenia, alebo pokým sa neopraví vyhlásenie o parametroch. Navyše, ak výrobok predstavuje riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu a orgány dohľadu nad trhom.

Odôvodnenie

Podstatné vlastnosti je potrebné deklarovať podľa článku 5 ods. 3 a distribútori, a to predovšetkým distribútori vo veľkoobchode, by si mali byť obzvlášť vedomí tejto povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Pozícia Rady

Článok 17 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Ak sa procesu tvorby harmonizovaných noriem podľa tohto článku zúčastňujú zainteresované strany, európske organizácie pre normalizáciu zabezpečia, aby všetky kategórie zainteresovaných strán boli v každom prípade zastúpené spravodlivým a vyváženým spôsobom.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 118, ktorý bol prijatý v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Pozícia Rady

Článok 18 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa členský štát alebo Komisia domnievajú, že harmonizovaná norma úplne nespĺňa požiadavky stanovené v príslušnom mandáte, dotknutý členský štát alebo Komisia predložia túto vec spolu so svojím odôvodnením výboru zriadenému podľa článku 5 smernice 98/34/ES. Uvedený výbor po porade s príslušnými európskymi organizáciami pre normalizáciu a Stálym výborom pre stavebníctvo bezodkladne vydá svoje stanovisko.

Ak sa členský štát alebo Komisia domnievajú, že harmonizovaná norma úplne nespĺňa požiadavky stanovené v príslušnom mandáte, dotknutý členský štát alebo Komisia predložia po porade so Stálym výborom pre stavebníctvo túto vec spolu so svojím odôvodnením výboru zriadenému podľa článku 5 smernice 98/34/ES. Uvedený výbor po porade s príslušnými európskymi organizáciami pre normalizáciu bezodkladne vydá svoje stanovisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Pozícia Rady

Článok 19 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia môže v súlade s článkom 60 prijať delegované akty na zmenu a doplnenie prílohy II a vytvorenie dodatočných procesných pravidiel na vývoj a prijímanie európskeho hodnotiaceho dokumentu .

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Zašli by sme priďaleko, ak by sme dovolili, aby sa dodatočné procedurálne pravidlá prijímali komitologickým postupom. Prvá polovica vety ponúka tiež príliš veľký priestor v tomto smere. V prílohe II sa stanovujú jednoznačné pravidlá pre vypracovanie európskeho hodnotiaceho dokumentu. Nesmú sa rozširovať, ani sa k nim nesmie nič pridávať. Ak by sa to však malo urobiť, týkalo by sa to podstatných vlastností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Pozícia Rady

Článok 19 – odsek 3a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Komisia použije podľa potreby ako základ pre mandáty, ktoré sa majú vydať podľa článku 17 ods. 1, európske hodnotiace dokumenty s cieľom vypracovať harmonizované normy, pokiaľ ide o výrobky uvedené v ods. 1 tohto článku.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov č. 5 a 120, ktoré boli prijaté v prvom čítaní 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Pozícia Rady

Článok 21 – nadpis

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Povinnosti zodpovedného orgánu technického posudzovania po prijatí žiadosti o európske technické posúdenie

Povinnosti orgánu technického posudzovania pri prijímaní žiadosti o európske technické posúdenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Pozícia Rady

Článok 21 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgán technického posudzovania, ktorý prijal žiadosť o európske technické posúdenie (ďalej len „zodpovedný orgán technického posudzovania”), informuje výrobcu, ak sa na stavebný výrobok úplne alebo čiastočne vzťahuje harmonizovaná technická špecifikácia, a to takto:

1. Orgán technického posudzovania, ktorý prijal žiadosť o európske technické posúdenie, informuje výrobcu, ak sa na stavebný výrobok úplne alebo čiastočne vzťahuje harmonizovaná technická špecifikácia, a to takto:

(a) ak sa na výrobok úplne vzťahuje harmonizovaná norma, zodpovedný orgán technického posudzovania informuje výrobcu, že v súlade s článkom 19 ods. 1 naň nemožno vypracovať európske technické posúdenie;

(a) ak sa na výrobok úplne vzťahuje harmonizovaná norma, orgán technického posudzovania informuje výrobcu, že v súlade s článkom 19 ods. 1 naň nemožno vypracovať európske technické posúdenie;

(b) ak sa na výrobok úplne vzťahuje európsky hodnotiaci dokument, zodpovedný orgán technického posudzovania informuje výrobcu, že tento dokument sa použije ako základ pre vypracovanie európskeho technického posúdenia;

(b) ak sa na výrobok úplne vzťahuje európsky hodnotiaci dokument, orgán technického posudzovania informuje výrobcu, že tento dokument sa použije ako základ pre vypracovanie európskeho technického posúdenia;

(c) ak sa na výrobok nevzťahuje žiadna harmonizovaná technická špecifikácia alebo sa naň nevzťahuje úplne, zodpovedný orgán technického posudzovania uplatní postupy stanovené v prílohe II alebo vytvorené v súlade s článkom 19 ods. 3.

(c) ak sa na výrobok nevzťahuje žiadna harmonizovaná technická špecifikácia alebo sa naň nevzťahuje úplne, orgán technického posudzovania uplatní postupy stanovené v prílohe II alebo vytvorené v súlade s článkom 19 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Pozícia Rady

Článok 21 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) informuje zodpovedný orgán technického posudzovania organizáciu orgánov technického posudzovania a Komisiu o obsahu žiadosti a o odkaze na príslušné rozhodnutie Komisie týkajúce sa posudzovania a overovania stability parametrov, ktoré zamýšľa zodpovedný orgán technického posudzovania uplatniť na tento výrobok, alebo o tom, že takéto rozhodnutie Komisie neexistuje.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. b) a c) informuje orgán technického posudzovania organizáciu orgánov technického posudzovania a Komisiu o obsahu žiadosti a o odkaze na príslušné rozhodnutie Komisie týkajúce sa posudzovania a overovania stability parametrov, ktoré zamýšľa orgán technického posudzovania uplatniť na tento výrobok, alebo o tom, že takéto rozhodnutie Komisie neexistuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Pozícia Rady

Článok 22

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Európske hodnotiace dokumenty, ktoré prijala organizácia orgánov technického posudzovania, sa zašlú Komisii, ktorá uverejní zoznam odkazov na prijaté európske hodnotiace dokumenty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Európske hodnotiace dokumenty, ktoré prijala organizácia orgánov technického posudzovania, sa zašlú Komisii, ktorá uverejní zoznam odkazov na konečné európske hodnotiace dokumenty v Úradnom vestníku Európskej únie.

Komisia uverejní všetky aktualizácie tohto zoznamu.

Komisia uverejní všetky aktualizácie tohto zoznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Pozícia Rady

Článok 24 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky hodnotiaci dokument obsahuje aspoň všeobecný opis stavebného výrobku, podstatné vlastnosti a metódy a kritériá posudzovania parametrov jeho podstatných vlastností, ktoré súvisia s jeho použitím, ako ho určuje výrobca. Európsky hodnotiaci dokument konkrétne obsahuje zoznam podstatných vlastností relevantných pre zamýšľané použitie výrobku, na ktorom sa dohodol výrobca a organizácia orgánov technického posudzovania.

1. Európsky hodnotiaci dokument obsahuje aspoň všeobecný opis stavebného výrobku, zoznam podstatných vlastností relevantných z hľadiska zamýšľaného použitia výrobku podľa predpokladu výrobcu a dohodnutého medzi výrobcom a organizáciou orgánov technického posudzovania, ako aj metódy a kritériá posudzovania parametrov výrobku, ktoré s týmito podstatnými vlastnosťami súvisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Pozícia Rady

Článok 29 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty môžu na svojom území vymenovať orgány technického posudzovania, a to najmä pre jednu alebo viac výrobkových oblastí uvedených v tabuľke 1 prílohy IV.

1. Členské štáty môžu na svojom území vymenovať orgány technického posudzovania, a to najmä pre jednu alebo viac výrobkových oblastí uvedených v tabuľke 1 prílohy IV.

Členské štáty, ktoré vymenovali orgán technického posudzovania, oznámia ostatným členským štátom a Komisii jeho názov a adresu a výrobkové oblasti, pre ktoré bol tento orgán technického posudzovania vymenovaný.

Členské štáty, ktoré vymenovali orgán technického posudzovania, oznámia ostatným členským štátom a Komisii jeho názov, adresu, výrobkové oblasti a/alebo stavebné výrobky, pre ktoré bol tento orgán technického posudzovania vymenovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh má horizontálny charakter, preto by sa do článku 30 ods. 1 a 2, bodu 2 prílohy II a do tabuľky 2 prílohy IV (do prvého zoznamu požiadaviek, body b), c) a e)) malo pridať „a/alebo stavebných výrobkov“)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Pozícia Rady

Článok 29 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia elektronicky zverejní zoznam orgánov technického posudzovania, v ktorom uvedie výrobkové oblasti a/alebo stavebné výrobky, pre ktoré sú vymenované.

Komisia elektronicky zverejní zoznam orgánov technického posudzovania, v ktorom uvedie výrobkové oblasti a/alebo stavebné výrobky, pre ktoré sú vymenované, pričom sa snaží dosiahnuť čo najvyššiu úroveň transparentnosti.

Komisia zverejní všetky aktualizácie tohto zoznamu.

Komisia zverejní všetky aktualizácie tohto zoznamu.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 73, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Pozícia Rady

Článok 30 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Orgány technického posudzovania zverejnia svoju organizačnú štruktúru a mená členov svojich interných rozhodovacích orgánov.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 73, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Pozícia Rady

Článok 31 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) organizuje koordináciu orgánov technického posudzovania a zabezpečuje spoluprácu s ostatnými zainteresovanými stranami;

(a) organizuje koordináciu orgánov technického posudzovania a zabezpečuje spoluprácu a podľa potreby konzultácie s ostatnými zainteresovanými stranami;

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 73, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Pozícia Rady

Článok 31 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno aa (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(aa) zabezpečuje, aby si orgány technického posudzovania navzájom vymieňali príklady najlepších postupov s cieľom podporiť väčšiu efektívnosť a poskytovať odvetviu lepšie služby;

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 73, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Pozícia Rady

Článok 31 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno fa (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(fa) na plnenie svojich úloh využíva pracovné skupiny zastupujúce všetky zúčastnené strany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Pozícia Rady

Článok 34 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia hodnotí relevantnosť úloh stanovených v článku 31 ods. 4, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky Únie, so zreteľom na požiadavky politík a právnych predpisov Únie, a o výsledku tohto hodnotenia informuje Európsky parlament a Radu do 1. januára 2017 a potom každých päť rokov.

2. Komisia hodnotí relevantnosť úloh stanovených v článku 31 ods. 4, na ktoré sa poskytujú finančné prostriedky Únie, so zreteľom na požiadavky politík a právnych predpisov Únie, a o výsledku tohto hodnotenia informuje Európsky parlament a Radu do 1. januára 2017 a potom každé štyri roky.

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh v súlade s článkom 66 ods. 3)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Pozícia Rady

Článok 36 – odsek 1 – písmeno c

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná technická špecifikácia a ktorý výrobca uvádza na trh, je systémom pozostávajúcim z komponentov, ktoré výrobca riadne montuje podľa presného návodu dodávateľa tohto systému alebo jeho komponentu, ktorý už tento systém alebo tento komponent vyskúšal s ohľadom na jednu alebo viaceré podstatné vlastnosti podľa príslušnej harmonizovanej technickej špecifikácie. Ak sú uvedené podmienky splnené, výrobca je oprávnený deklarovať parametre zodpovedajúce všetkým výsledkom alebo časti výsledkov skúšok vykonaných na tomto systéme alebo na komponente, ktoré mu boli dodané. Výrobca môže použiť výsledky skúšok získané iným výrobcom alebo dodávateľom systému až po získaní povolenia od tohto výrobcu alebo dodávateľa systému, ktorý je naďalej zodpovedný za presnosť, spoľahlivosť a stabilitu výsledkov týchto skúšok.

(c) stavebný výrobok, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma a ktorý výrobca uvádza na trh, je systémom pozostávajúcim z komponentov, ktoré výrobca riadne montuje podľa presného návodu dodávateľa tohto systému alebo jeho komponentu, ktorý už tento systém alebo tento komponent vyskúšal s ohľadom na jednu alebo viaceré podstatné vlastnosti podľa príslušnej harmonizovanej normy. Ak sú uvedené podmienky splnené, výrobca je oprávnený deklarovať parametre zodpovedajúce všetkým výsledkom alebo časti výsledkov skúšok vykonaných na tomto systéme alebo na komponente, ktoré mu boli dodané. Výrobca môže použiť výsledky skúšok získané iným výrobcom alebo dodávateľom systému až po získaní povolenia od tohto výrobcu alebo dodávateľa systému, ktorý je naďalej zodpovedný za presnosť, spoľahlivosť a stabilitu výsledkov týchto skúšok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Pozícia Rady

Článok 37

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Mikropodniky vyrábajúce stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma, môžu nahradiť určovanie typu výrobku na základe skúšky typu v prípade uplatniteľných systémov 3 a 4, ako sa uvádza v prílohe V, používaním metód, ktoré sa líšia od metód uvedených v uplatniteľnej harmonizovanej norme. Títo výrobcovia môžu tiež zaobchádzať so stavebnými výrobkami, na ktoré sa uplatňuje systém 3, podľa ustanovení pre systém 4. Ak výrobca používa tieto zjednodušené postupy, preukáže zhodu stavebného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami prostredníctvom špecifickej technickej dokumentácie.

Mikropodniky vyrábajúce stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma, môžu nahradiť určovanie typu výrobku na základe skúšky typu v prípade uplatniteľných systémov 3 a 4, ako sa uvádza v prílohe V, používaním metód, ktoré sa líšia od metód uvedených v uplatniteľnej harmonizovanej norme za podmienok, ktoré sú v nej uvedené. Títo výrobcovia môžu tiež zaobchádzať so stavebnými výrobkami, na ktoré sa uplatňuje systém 3, podľa ustanovení pre systém 4. Ak výrobca používa tieto zjednodušené postupy, preukáže zhodu stavebného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami prostredníctvom špecifickej technickej dokumentácie a preukáže rovnocennosť použitých postupov a postupov stanovených v harmonizovaných technických špecifikáciách.

Odôvodnenie

Komisia vo svojom stanovisku k spoločnej pozícii Rady správne poukázala na určité nezrovnalosti v znení ustanovení špecifickej technickej dokumentácie. Cieľom tohto PDN je tieto nezrovnalosti odstrániť a zabezpečiť, aby všetky výrobky deklarované pomocou špecifickej technickej dokumentácie boli rovnocenné s výrobkami s označením CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Pozícia Rady

Článok 38 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri stavebných výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma a ktoré sa vyrábajú individuálne alebo sú upravené podľa požiadavky zákazníka nesériovým procesom na základe konkrétnej objednávky a montujú sa na jedinú určenú stavbu, môže výrobca časť uplatniteľného systému využívanú na posúdenie parametrov, ako sa stanovuje v prílohe V, nahradiť špecifickou technickou dokumentáciou preukazujúcou zhodu daného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami.

1. Pri stavebných výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma a ktoré sa vyrábajú individuálne alebo sú upravené podľa požiadavky zákazníka nesériovým procesom na základe konkrétnej objednávky a montujú sa na jedinú určenú stavbu, môže výrobca časť uplatniteľného systému využívanú na posúdenie parametrov, ako sa stanovuje v prílohe V, nahradiť špecifickou technickou dokumentáciou preukazujúcou zhodu daného výrobku s uplatniteľnými požiadavkami a  rovnocennosť použitých postupov a postupov stanovených v harmonizovaných technických špecifikáciách.

Odôvodnenie

Komisia vo svojom stanovisku k spoločnej pozícii Rady správne poukázala na určité nezrovnalosti v znení ustanovení špecifickej technickej dokumentácie. Cieľom tohto PDN je tieto nezrovnalosti odstrániť a zabezpečiť, aby všetky výrobky deklarované pomocou špecifickej technickej dokumentácie boli rovnocenné s výrobkami s označením CE.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Pozícia Rady

Článok 43 – odsek 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Notifikovaná osoba a jej zamestnanci vykonávajú úlohy tretej strany v procese posudzovania a overovania stability parametrov na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom a naliehaniu, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností pri posudzovaní a/alebo overovaní, osobitne zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú na výsledku týchto činností záujem.

5. Notifikovaná osoba a jej zamestnanci vykonávajú úlohy tretej strany v procese posudzovania a overovania stability parametrov transparentne, čo sa týka výrobcu, na najvyššej odbornej úrovni a nevyhnutnej technickej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podliehať žiadnym tlakom a naliehaniu, najmä finančným, ktoré by mohli ovplyvniť ich rozhodnutie alebo výsledky ich činností pri posudzovaní a/alebo overovaní, osobitne zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú na výsledku týchto činností záujem.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 86, ktorý bol prijatý 24.4.2004)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Pozícia Rady

Článok 60 – odsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) určovanie, vo vhodných prípadoch, podstatných vlastností alebo prahových úrovní v konkrétnych skupinách stavebných výrobkov, pri ktorých v súlade s článkami 3 až 6 výrobca v súvislosti s ich zamýšľaným použitím deklaruje pomocou úrovní alebo tried alebo opisom parametre svojho výrobku, keď ho uvádza na trh;

(a) určovanie podstatných vlastností alebo prahových úrovní v konkrétnych skupinách stavebných výrobkov, pri ktorých v súlade s článkami 3 až 6 výrobca v súvislosti s ich zamýšľaným použitím deklaruje pomocou úrovní alebo tried alebo opisom parametre svojho výrobku, keď ho uvádza na trh;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Pozícia Rady

Článok 61 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 60 sa Komisii udeľujú na obdobie päť rokov od ...*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 62 neodvolajú.

1. Právomoci prijímať delegované akty uvedené v článku 60 sa Komisii udeľujú na obdobie päť rokov od ...*. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 62 neodvolajú.

Neplatí pre slov. verziu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Pozícia Rady

Článok 63 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

(Nový pozmeňujúci a doplňujúci návrh v súlade s článkom 66 ods. 2 písm. d))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Pozícia Rady

Článok 64 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Členské štáty zabezpečia, aby členovia výboru uvedeného v odseku 1 boli nezávislí od príslušných strán zapojených do hodnotenia a overovania stálosti parametrov týkajúcich sa podstatných vlastností stavebných výrobkov.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 88, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Pozícia Rady

Článok 67 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Do tejto správy sa zahrnú aj informácie o vykonávaní článku 37 a okrem iného sa posúdi, či sa jeho uplatňovanie dá rozšíriť aj na iné podniky, či sa má prispôsobiť malosériovej výrobe alebo či sa má zrušiť.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 112, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Pozícia Rady

Článok 67 – odsek 1b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia do ...* posúdi osobitnú potrebu informácií o obsahu nebezpečných látok v stavebných výrobkoch s cieľom prípadného rozšírenia informačnej povinnosti stanovenej v článku 6 ods. 4a na iné látky a poskytne správu Európskemu parlamentu a Rade. Komisia vo svojom posúdení prihliadne aj na potrebu zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov používajúcich stavebné výrobky a užívateľov stavieb, a to aj pokiaľ ide o požiadavku recyklácie a/alebo opätovného použitia častí alebo materiálov. Správu doplnia aj prípadné vhodné legislatívne návrhy.

 

* Ú. v.: vložte dátum 3 roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Pozícia Rady

Príloha I – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stavby musia byť ako celok a vo svojich častiach vhodné na zamýšľané použitie. Stavby musia pri bežnej údržbe spĺňať nasledujúce základné požiadavky na stavby počas ekonomicky primeraného obdobia životnosti.

Stavby musia byť ako celok a vo svojich častiach vhodné na zamýšľané použitie, a to najmä vzhľadom na zdravie a bezpečnosť ľudí počas celého životného cyklu. Stavby musia pri bežnej údržbe spĺňať nasledujúce základné požiadavky na stavby počas ekonomicky primeraného obdobia životnosti.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 90, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Pozícia Rady

Príloha I – časť 3 – odsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby neohrozovali hygienu ani zdravie ich obyvateľov alebo okolia a aby v priebehu svojho celého životného cyklu nemali pri svojom zhotovovaní, používaní ani demolícii neprimerane veľký vplyv na kvalitu životného prostredia ani podnebie, najmä v dôsledku:

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby počas svojho životného cyklu neohrozovali hygienu, zdravie a bezpečnosť ich pracovníkov, obyvateľov alebo okolia a aby v priebehu svojho celého životného cyklu nemali pri svojom zhotovovaní, používaní ani demolícii neprimerane veľký vplyv na kvalitu životného prostredia ani podnebie, najmä v dôsledku:

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 91, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Pozícia Rady

Príloha I – časť 3 – odsek 1 – písmeno d

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) uvoľňovania nebezpečných látok do podzemnej vody, morskej vody alebo do pôdy;

(d) uvoľňovania nebezpečných látok do podzemnej vody, morskej vody, jazier, riečnych systémov alebo do pôdy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Pozícia Rady

Príloha I – časť 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby množstvo energie, ktoré vyžadujú pri ich používaní, bolo nízke, ak sa zohľadnia obyvatelia a klimatické podmienky miesta.

Stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby množstvo energie, ktoré vyžadujú pri ich používaní, bolo nízke, ak sa zohľadnia obyvatelia a klimatické podmienky miesta. Stavby musia byť taktiež energeticky úsporné a musia v priebehu celého svojho životného cyklu spotrebúvať čo najmenšie množstvo energie.

(Pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá podstatu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu č. 92, ktorý bol prijatý 24. apríla 2009)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Pozícia Rady

Príloha I – časť 7 – nadpis

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov

7. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov v stavbách

Odôvodnenie

Ak sa chceme vyhnúť nedorozumeniam, je potrebné v názve uviesť, že ide o úroveň stavieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Pozícia Rady

Príloha I – časť 7 – odsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stavby musia byť navrhnuté, zhotovené a zdemolované tak, aby bolo využívanie prírodných zdrojov trvalo udržateľné a aby sa zabezpečili:

Stavby musia byť navrhnuté, zhotovené a zdemolované tak, aby bolo využívanie prírodných zdrojov trvalo udržateľné a predovšetkým aby sa zabezpečili:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Pozícia Rady

Príloha I – časť 7 – odsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov a častí po demolícii;

(a) opakované využitie alebo recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov a častí po zbúraní;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Pozícia Rady

Príloha II – časť 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keď výrobca žiada od akéhokoľvek orgánu technického posudzovania európske technické posúdenie pre stavebný výrobok a potom, čo výrobca a orgán technického posudzovania podpíšu dohodu o obchodnom tajomstve a dôvernosti, predloží výrobca zodpovednému orgánu technického posudzovania technické podklady, v ktorých je uvedený opis výrobku, jeho použitie zamýšľané výrobcom a podrobné údaje o riadení výroby, ktoré zamýšľa uplatňovať.

Keď výrobca žiada od akéhokoľvek orgánu technického posudzovania európske technické posúdenie pre stavebný výrobok a potom, čo výrobca a orgán technického posudzovania podpíšu na žiadosť výrobcu dohodu o obchodnom tajomstve a dôvernosti, predloží výrobca orgánu technického posudzovania (ďalej len „zodpovedný orgán technického posudzovania”) technické podklady, v ktorých je uvedený opis výrobku, jeho použitie zamýšľané výrobcom a podrobné údaje o výrobnej kontrole, ktoré zamýšľa uplatňovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Pozícia Rady

Príloha II – časť 5 – nadpis

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Účasť Komisie

5. Účasť Komisie a výrobcu

Odôvodnenie

Účasť sa musí umožniť aj výrobcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Pozícia Rady

Príloha II – časť 5 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zástupca Komisie sa môže ako pozorovateľ zúčastňovať na všetkých častiach vykonávania pracovného programu.

Zástupca Komisie a zástupca výrobcu sa môžu ako pozorovatelia zúčastňovať na všetkých častiach vykonávania pracovného programu.

Odôvodnenie

Účasť sa musí umožniť aj výrobcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Pozícia Rady

Príloha II – časť 7 – odsek 1 – písmeno c

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zašle kópiu Komisii.

(c) zašle kópiu Komisii po konzultácii s výborom ustanoveným podľa článku 64.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Pozícia Rady

Príloha II – časť 7 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak Komisia do pätnástich pracovných dní od prijatia oznámi organizácii orgánov technického posudzovania svoje pripomienky k návrhu európskeho hodnotiaceho dokumentu, organizácia orgánov technického posudzovania ho zodpovedajúcim spôsobom zmení a doplní a zašle kópiu prijatého európskeho hodnotiaceho dokumentu výrobcovi a Komisii.

Ak Komisia do pätnástich pracovných dní od prijatia oznámi organizácii orgánov technického posudzovania svoje pripomienky ku kópii európskeho hodnotiaceho dokumentu, organizácia orgánov technického posudzovania pripomienky posúdi a zašle kópiu európskeho hodnotiaceho dokumentu – podľa potreby so zmenami a doplneniami alebo bez nich – výrobcovi a Komisii.

Odôvodnenie

Formulácia je zavádzajúca, pretože návrh bol už v súlade s písm. b) prijatý, a preto už nie je návrhom. Okrem toho, je neprijateľné, aby sa vplyv Komisie, ktorý zjavne vždy vedie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, prejavoval v tejto forme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Pozícia Rady

Príloha III – názov

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vyhlásenie o parametroch č. ...................

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je jasné, prečo je okrem identifikačného kódu uvedeného v bode 1 potrebné ešte ďalšie číslo.

(1)

Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 441.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie o stavebných výrobkoch

Úvod

„Dobré ploty robia dobrých susedov“ z básne „Mending Wall“ od Roberta Frosta.

V rámci EÚ ešte stále existuje príliš „mnoho plotov“, ktoré sú prekážkou obchodu v odvetví stavebníctva. „Dobrí susedia“ žiaľ ešte stále využívajú technické pravidlá vlastných krajín, aby zabránili voľnému pohybu tovaru a služieb v odvetví stavebníctva. Ako uviedol profesor Monti vo svojej správe „NOVÁ STRATÉGIA PRE JEDNOTNÝ TRH“ (zverejnená 9. mája 2010): „Európa sa stále nachádza vo fáze „budovania trhu“, ktorá si vyžaduje zrušenie prekážok cezhraničnej činnosti, oklieštenie administratívy jednotlivých krajín, obmedzenie technických prekážok a prekonanie odporu zo strany podnikov.“ (s. 37)

Vzhľadom na rozsah tohto odvetvia je v rámci EÚ veľmi dôležité prijať opatrenia v oblasti uvádzania stavebných výrobkov na trh. Podľa Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) je stavebníctvo jedným z najväčších priemyselných odvetví Európy, ktoré sa podieľa 10 % na HDP a 50,5 % na hrubom fixnom kapitáli. Toto odvetvie priamo zamestnáva 12 miliónov občanov EÚ a 26 miliónov pracovníkov je na ňom závislé nepriamo. Okrem toho približne 92 % výrobcov stavebných výrobkov, čo je 65 000 podnikov, tvoria malé a stredné podniky s menej než 250 zamestnancami. Keďže malé a stredné podniky sú základom hospodárstva, tento návrh požaduje, aby došlo k uznaniu ich úlohy a potrieb. V tejto súvislosti taktiež požadujeme, aby bola uznaná nevyhnutnosť vysokého stupňa bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pracujúcich v tomto odvetví. Ako uvádza nemecký Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia, len v Nemecku podľahne smrteľnému úrazu v priebehu svojho pracovného života jeden z 5 000 stavebných robotníkov.

Hospodársky pokles zasiahol tvrdo odvetvie stavebníctva EÚ, pričom veľa spoločností skrachovalo a robotníci prišli o obživu. Prijatie akýchkoľvek opatrení, ktoré by odvetviu stavebníctva pomohli, je vítané. V tejto súvislosti je revízia smernice o stavebných výrobkoch (89/106/EHS) veľmi potrebným krokom, ktorý by mal tomuto odvetviu pomôcť odstránením prekážok obchodu pre výrobcov, čím by sa zabezpečilo, že spoločnosti budú aj naďalej fungovať a robotníci neprídu o zamestnanie.

Návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh (KOM(2008)0311), si klade za cieľ aktualizovať, zjednodušiť a nahradiť smernicu o stavebných výrobkoch s ohľadom na zmenené okolnosti týkajúce sa napr. dohľadu nad trhom vrátane nového legislatívneho rámca (nariadenie 765/2008/ES o dohľade nad trhom a rozhodnutie 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh).

Potom, čo Európsky parlament prijal tieto dokumenty 24. apríla 2009 v prvom čítaní, Rada prijala pozíciu v prvom čítaní 13. septembra 2010.

Vyhlásenie o parametroch (označenie CE)

Rada v pozícii k prvému čítaniu schválila výnimky z vypracovania vyhlásenia o parametroch, ktoré umožňujú, aby označenie výrobku značkou CE nebolo vo všetkých prípadoch povinné – napríklad pokiaľ ide o individuálnu či na zákazku prebiehajúcu nesériovú výrobu apod. Spravodajkyňa sa snaží o obmedzenie týchto výnimiek tým, že zdôrazňuje, že tieto výnimky je možné uplatniť len na výrobky v systémoch 3 a 4 (PDN č. 16). Týmto by sa zabezpečili rovnaké podmienky s dôrazom na kvalitu, ale rovnako aj bezpečnosť.

Nebezpečné látky

Je nesmierne dôležité, aby bolo možné vystopovať nebezpečné látky až k výrobkom. Keby sme vedeli, kde v budovách sa nachádza azbest, nemuseli by robotníci pracujúci na stavbe ani obyvatelia budov trpieť chorobami, ako je mezotelióm. Rada v pozícii k prvému čítaniu Parlamentu vypustila jeho pozmeňovacie a doplňujúce návrhy, v ktorých trval na tom, že je potrebné deklarovať, či stavebné výrobky obsahujú nebezpečné látky. Z hľadiska budúcej bezpečnosti, ochrany zdravia a transparentnosti je dôležité tieto pozmeňovacie a doplňujúce návrhy (PDN č. 7, 17, 49) predložiť znovu.

Kontaktné miesta pre výrobky

Vznik kontaktných miest pre výrobky v stavebníctve v jednotlivých členských štátoch, kde by jednotlivci a spoločnosti mohli požiadať o nestranné poradenstvo týkajúce sa konkrétneho stavebného výrobku, by mohol pomôcť vnútornému trhu a menším subjektom, ktoré majú záujem o vývoj nových výrobkov.

Keďže výbor IMCO si je vedomý tlakov na centrá SOLVIT, je nevyhnutné jasne stanoviť, že tieto kontaktné miesta budú financované členskými štátmi a že budú nestranné, teda nebudú závislé od žiadnych príslušných orgánov, ktoré sa zúčastňujú postupu na získanie označenia CE (PDN č. 10, 11, 22).

Transparentnosť

Pre orgány technického posudzovania je nesmierne dôležitá nezávislosť a transparentnosť. Preto je potrebné propagovať súbor minimálnych noriem transparentnosti. Orgány technického posudzovania by mali vypracovať zoznam s menami a funkciami svojich interných rozhodovacích orgánov. Malo by sa zabezpečiť vyvážené a spravodlivé zastúpenie zainteresovaných strán v technických výboroch a pracovných skupinách európskych organizácií pre normalizáciu a vyhnúť sa konfliktu záujmov. Členské štáty by okrem toho mali zabezpečiť, aby členovia Stáleho výboru pre stavebníctvo boli nezávislí od príslušných strán, ktoré sa zúčastňujú posudzovania a overovania nemennosti podstatných vlastností stavebných výrobkov (PDN č. 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38, 43).

Recyklácia stavebných výrobkov

V súlade s ďalšími smernicami a nariadeniami sa spravodajkyňa zaoberala otázkou recyklácie stavebných výrobkov a podporou využívania recyklovaných výrobkov, aby sme mohli splniť ciele EÚ stanovené v oblasti zmeny klímy (PDN č. 1 a 13).

Zdravie a bezpečnosť

Je potrebné klásť väčší dôraz na otázku zdravia a bezpečnosti v odvetví stavebníctva. Odvetvie stavebníctva aj naďalej zostáva jednou z najnebezpečnejších oblastí zamestnania, v ktorom pri práci umiera ešte stále príliš mnoho ľudí. Spravodajkyňa preto do tejto správy zahrnula ustanovenia (PDN č. 3, 45, 46), ktoré zdôrazňujú nevyhnutnosť zachovať čo najväčšiu mieru ochrany pracovníkov aj osôb, ktoré stavby využívajú.

Elektronická komunikácia

Pri pohľade do budúcnosti je z hľadiska zdokonalenia vnútorného trhu veľmi dôležité využívať elektronickú komunikáciu a nové informačné technológie. Spravodajkyňa by bola rada, keby sa odvetviu stavebníctva dostalo podpory pri vytváraní metód zameraných na účinnejšiu komunikáciu pomocou tohto média namiesto komunikácie prostredníctvom tlačených materiálov (PDN č. 18).

Delegované akty

A na záver boli podobne ako v existujúcich právnych predpisoch (nariadení (EÚ) č. 438/2010 o spoločenských zvieratách a pozícii Európskeho parlamentu v prvom čítaní k návrhu Komisie KOM(2009)0491, ktorým sa mení a dopĺňa smernica o prospekte(1), vypracované pozmeňovacie a doplňujúce návrhy k delegovaným aktom, ktoré by mali Európskemu parlamentu zabezpečiť jeho právomoci (PDN č. 12, 41 a 42).

(1)

P7_TA(2010)0227, 17.6.2010.


POSTUP

Názov

Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh

Referenčné čísla

10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

24.4.2009                     T6-0320/2009

Návrh Komisie

KOM(2008)0311 - C6-0203/2008

Zmenený návrh Komisie

KOM(2009)0579

Dátum oznámenia na schôdzi, že Parlamentu bola doručená pozícia Rady v prvom čítaní

23.9.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

23.9.2010

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Catherine Stihler

1.4.2010

 

 

Prerokovanie vo výbore

29.9.2010

5.10.2010

11.10.2010

 

Dátum prijatia

22.11.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claude Moraes, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

Dátum predloženia

30.11.2010

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia