PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS

  29.11.2010 - (10753/3/2010 – C7‑0267 – 2008/0098(COD)) - ***II

  Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
  Poročevalka: Catherine Stihler


  Postopek : 2008/0098(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0343/2010
  Predložena besedila :
  A7-0343/2010
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS

  (10753/3/2010 – C7‑0267 – 2008/0098(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju stališča Sveta iz prve obravnave (10753/3/2010 – C7‑0267),

  –   ob upoštevanju svojega stališča s prve obravnave[1] o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0311),

  –   ob upoštevanju spremenjenega predloga Komisije (KOM(2009)0579),

  –   ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

  –   ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju člena 66 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0343/2010),

  1.  sprejema v nadaljevanju navedeno stališče v drugi obravnavi,

  2.  odobri svojo izjavo, priloženo tej resoluciji;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe  1

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (1) Pravila držav članic zahtevajo, da so gradbeni objekti načrtovani in izvedeni na način, da ne ogrožajo varnosti ljudi, domačih živali ali imetja.

  (1) Pravila držav članic zahtevajo, da so gradbeni objekti načrtovani in zgrajeni tako, da ne ogrožajo varnosti ljudi, domačih živali ali imetja ter ne škodujejo okolju.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 1 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  2

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 5

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (5) Po potrebi se na podlagi določb za predvideno uporabo gradbenega proizvoda v državi članici, katerih namen je izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, določijo bistvene značilnosti, katerih lastnosti bi se morale navesti v izjavi.

  (5) Po potrebi se na podlagi določb za predvideno uporabo ali vrste uporab gradbenega proizvoda v državi članici, katerih namen je izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, določijo bistvene značilnosti, katerih lastnosti bi se morale navesti v izjavi. Da bi se izognili prazni izjavi o lastnostih, je treba navesti bistvene značilnosti gradbenega proizvoda, ki so pomembne za navedeno predvideno uporabo ali več vrst uporab.

  Predlog spremembe 3

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 8 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (8a) Ta uredba ne bi smela veljati za dejavnosti gradbenih podjetij. Gradnja objektov je storitev in ne dajanje proizvodov na trg s strani proizvajalcev. Med dejavnosti gradbenih podjetij v nekaterih primerih spadajo tudi posebne izdelave posameznih sestavnih delov gradbenega objekta, ki jih gradbeno podjetje vgradi v gradbeni objekt.

  Obrazložitev

  Z novo uredbo bi bilo treba dokončno uspešno opredeliti, da uredba ne velja za gradbena podjetja, ki posamezne gradbene dele izdelujejo na gradbišču ali izven njega. Uredba določa pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg ali za njihovo razpoložljivost na trgu. Ne velja pa za vgradnjo gradbenih proizvodov.

  Predlog spremembe  4

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 14 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (14a) Pri ocenjevanju zmogljivosti gradbenega proizvoda je treba upoštevati tudi zdravstvene in varnostne vidike, povezane z njegovo uporabo v celotnem življenjskem ciklu.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 2 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  5

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 15

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (15) Mejne vrednosti, ki jih določi Komisija v skladu s to uredbo, bi morale biti na splošno priznane vrednosti za zadevne gradbene proizvode, kar zadeva določbe v državah članicah.

  (15) Mejne vrednosti za bistvene značilnosti zadevnih gradbenih proizvodov, ki jih določi Komisija v skladu s to uredbo, bi morale zagotavljati visoko raven varstva iz člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

  Obrazložitev

  Mejne vrednosti se lahko določijo zaradi tehničnih ali regulativnih razlogov (glej uvodno izjavo 16). Če so določene zaradi regulativnih razlogov, je njihov namen varstvo javnega interesa iz člena 114, ki zadeva zdravje, varnost, varstvo okolja in varstvo potrošnikov. Zato se ne bi smele določati na podlagi splošnega pomena, temveč na podlagi cilja za visoko raven varstva, predvidenega v členu 114.

  Predlog spremembe  6

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 17

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (17) Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC) sta priznana kot pristojni organizaciji za sprejemanje harmoniziranih standardov v skladu s splošnimi smernicami za sodelovanje med Komisijo in tema dvema organizacijama, podpisanimi 28. marca 2003. Proizvajalci bi morali te harmonizirane standarde uporabiti, ko je bil sklic nanje objavljen v Uradnem listu Evropske unije, ter v skladu z merili iz Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe1.

   

  (17) Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC) sta priznana kot pristojni organizaciji za sprejemanje harmoniziranih standardov v skladu s splošnimi smernicami za sodelovanje med Komisijo in tema dvema organizacijama, podpisanimi 28. marca 2003. Proizvajalci bi morali te harmonizirane standarde uporabiti, ko je bil sklic nanje objavljen v Uradnem listu Evropske unije, ter v skladu z merili iz Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe1. Ko je dosežena zadostna raven tehničnega in znanstvenega strokovnega znanja glede vseh pomembnih vidikov, je treba povečati uporabo harmoniziranih standardov v zvezi z gradbenimi proizvodi, hkrati pa je po potrebi treba razviti take standarde na podlagi obstoječih evropskih ocenjevalnih dokumentov.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predloga spremembe 5 in 120 iz prve obravnave, sprejeta 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  7

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 21

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (21) Priprava osnutkov evropskih ocenjevalnih dokumentov in izdajanje evropskih tehničnih ocen bi morala biti naloga organov za tehnično ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: TAB), ki jih imenujejo države članice. Da bi TAB imeli potrebne pristojnosti za izvajanje teh nalog, bi bilo treba na ravni Unije določiti zahteve za njihovo imenovanje.

  (21) Priprava osnutkov evropskih ocenjevalnih dokumentov in izdajanje evropskih tehničnih ocen bi morala biti naloga organov za tehnično ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: TAB), ki jih imenujejo države članice. Da bi TAB imeli potrebne pristojnosti za izvajanje teh nalog, bi bilo treba na ravni Unije določiti zahteve za njihovo imenovanje. Kadar je to mogoče, se morajo imenovani TAB financirati sami.

  Predlog spremembe  8

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 22

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (22) TAB bi morali ustanoviti organizacijo (v nadaljnjem besedilu: organizacija TAB-ov) za usklajevanje postopkov za pripravo osnutkov evropskih ocenjevalnih dokumentov in izdajo evropskih tehničnih ocen, ki se, po potrebi, podpre s sredstvi Unije.

  (22) TAB bi morali ustanoviti organizacijo (v nadaljnjem besedilu: organizacija TAB-ov) za usklajevanje postopkov za pripravo osnutkov evropskih ocenjevalnih dokumentov in izdajo evropskih tehničnih ocen, ki se, po potrebi, podpre s sredstvi Unije, s čimer bi se zagotovili preglednost in nujna zaupnost teh postopkov.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 11 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  9

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 24

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (24) Bilo bi koristno, če bi izjava o lastnostih vključevala tudi informacije o vsebovanih nevarnih snoveh, da bi izboljšali možnosti za trajnostno gradbeništvo in olajšali razvoj okolju prijaznih proizvodov. Ta uredba ne posega v pravice in obveznosti, ki jih državam članicam nalagajo drugi instrumenti prava Unije, ki se lahko uporabljajo za nevarne snovi, zlasti Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet1, Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike2, Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije3, Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih4 in Uredba (ES) 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi5.

  (24) Izjava o lastnostih bi morala po potrebi vključevati tudi informacije o vsebnosti nevarnih snovi v gradbenem proizvodu, da bi izboljšali možnosti za trajnostno gradbeništvo in olajšali razvoj okolju prijaznih proizvodov. Take informacije bi morale biti zagotovljene brez poseganja v obveznosti, opredeljene v drugih instrumentih prava Unije, ki se uporablja za nevarne snovi, zlasti, kar zadeva označevanje, in biti na voljo hkrati z izjavo o lastnostih in v enaki obliki, da bi jih prejeli vsi možni uporabniki gradbenih proizvodov. Informacije o vsebovanih nevarnih snoveh bi se morale na začetku omejevati na snovi iz členov 31 in 33 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije. Posebne potrebe po informacijah o vsebnosti nevarnih snovi v gradbenih proizvodih pa bi bilo treba še naprej raziskovati, da bi dopolnili vrsto vključenih snovi ter tako zagotovili visoko raven varovanja zdravja in varnosti delavcev, ki uporabljajo gradbene proizvode, in uporabnikov gradbenih objektov, tudi kar zadeva zahteve po recikliranju in/ali ponovni uporabi delov ali materialov. Ta uredba ne posega v pravice in obveznosti, ki jih državam članicam nalagajo drugi instrumenti prava Unije, ki se lahko uporabljajo za nevarne snovi, zlasti Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet1, Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike2, Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije3, Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih4 in Uredba (ES) 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi5.

  Predlog spremembe  10

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 24 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (24a) Izjava o lastnostih je lahko oštevilčena v skladu z referenčno številko tipa proizvoda.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predloga spremembe 49 in 101 iz prve obravnave, sprejeta 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe 11

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 34

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (34) Proizvajalci lahko uporabijo poenostavljeni postopek prek dokumentacije v obliki po lastni presoji in pod pogoji iz ustreznega harmoniziranega standarda.

  (34) Opredeliti bi bilo treba pogoje za uporabo poenostavljenega postopka za oceno lastnosti gradbenih proizvodov, da bi se čim bolj zmanjšali stroški za njihovo dajanje v promet, vendar to ne sme vplivati na raven varnosti. Proizvajalci, ki uporabljajo poenostavljeni postopek, bi morali ustrezno dokazati, da izpolnjujejo omenjene pogoje.

  (Nov predlog spremembe EP v skladu s členoma 66.2 (b) in 66.3)

  Predlog spremembe  12

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 34 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (34a) Da bi načela za nadzor trga imela večji vpliv, je treba vse poenostavljene postopke za oceno lastnosti gradbenih proizvodov, določene s to uredbo, uporabiti le za fizične ali pravne osebe, ki proizvode hkrati proizvajajo in dajejo v promet.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 18 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  13

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 36 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (36a) Razlago pojma „neserijska proizvodnja“ za različne gradbene proizvode, ki jih zajema ta uredba, morajo opredeliti pristojni tehnični odbori Evropskega odbora za standardizacijo.

  Predlog spremembe  14

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 37

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (37) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dajejo na trg samo tiste gradbene proizvode ali omogočijo dostopnost na trgu samo tistih proizvodov, ki so v skladu s to uredbo, s čimer zagotovijo lastnosti gradbenih proizvodov in izpolnitev osnovnih zahtev za gradbene objekte. Zlasti uvozniki in distributerji gradbenih proizvodov bi morali biti seznanjeni z bistvenimi značilnostmi, za katere na trgu Unije obstajajo določbe, in posebnimi zahtevami držav članic glede osnovnih zahtev za objekte ter to znanje uporabiti pri trgovinskih poslih.

  (37) Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v dobavni in distribucijski verigi, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da dajejo na trg samo tiste gradbene proizvode ali omogočijo dostopnost na trgu samo tistih proizvodov, ki so v skladu s to uredbo, s čimer zagotovijo lastnosti gradbenih proizvodov in izpolnitev osnovnih zahtev za gradbene objekte. Zlasti uvozniki in distributerji gradbenih proizvodov bi morali biti seznanjeni z bistvenimi značilnostmi, za katere na trgu Unije obstajajo določbe, in posebnimi zahtevami držav članic glede osnovnih zahtev za objekte ter to znanje uporabiti pri trgovinskih poslih, da bi karseda zmanjšali pojavnost nehotenih neskladij gradbenih proizvodov z izjavami o njihovih lastnostih ter izgube materialov.

  Obrazložitev

  Ta določba napeljuje k preventivnim ukrepom na ravni gospodarskih subjektov, da bi kolikor je mogoče preprečili neskladja in ukrepe na ravni nadzora trga. Gospodarski subjekti se bodo kot odgovorne pravne osebe izognili vsakršnim izgubam pri tržnih transakcijah, kar bo zlasti malim in srednjim podjetjem pomagalo pri izpolnjevanju zahtev in zagotovilo cenovno primernost.

  Predlog spremembe  15

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 39

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (39) Da bi olajšale prost pretok blaga, bi morale kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo zagotavljati brezplačne informacije o določbah za izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, veljavnih za predvideno uporabo vsakega gradbenega proizvoda na ozemlju vsake države članice. Kontaktne točke za proizvode bi lahko gospodarskim subjektom zagotovile tudi dodatne informacije ali ugotovitve. Za zagotavljanje dodatnih informacij bi moralo biti kontaktnim točkam za proizvode dovoljeno zaračunati pristojbine v sorazmerju s stroški zagotovljenih informacij ali ugotovitev.

  (39) Da bi olajšale prost pretok blaga, bi morale kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo zagotavljati brezplačne informacije o določbah za izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, veljavnih za predvideno uporabo vsakega gradbenega proizvoda na ozemlju vsake države članice. Kontaktne točke za proizvode bi lahko gospodarskim subjektom zagotovile tudi dodatne informacije ali ugotovitve. Za zagotavljanje dodatnih informacij bi moralo biti kontaktnim točkam za proizvode dovoljeno zaračunati pristojbine v sorazmerju s stroški zagotovljenih informacij ali ugotovitev. Države članice morajo poleg tega zagotoviti zadostna sredstva kontaktnim točkam za proizvode.

  Predlog spremembe  16

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 40 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (40a) Kontaktnim točkam za proizvode za gradbeništvo bi moralo biti omogočeno, da bi opravljale naloge, ne da bi prihajalo do navzkrižja interesov, zlasti kar zadeva postopke za pridobitev znaka CE.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 58 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  17

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 46 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (46a) V zvezi s tem bi morala biti Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, v katerih bi določila pogoje uporabe spletnih mest za posredovanje izjave o lastnostih. Dokler takšni akti ne bodo sprejeti, bi morala biti uporaba spletnih mest še naprej dovoljena v skladu s sedanjo prakso.

  Predlog spremembe  18

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 49 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (49a) Materiale je treba po rušenju ohraniti v ciklu s ponovno uporabo ali recikliranjem, saj je to bistveno za izpolnjevanje podnebnih ciljev Unije, vsaka država članica pa bi morala pripraviti akcijski načrt, v katerem bo natančno opredelila, kako bo prispevala k spodbujanju ponovne uporabe ali recikliranja v gradbeništvu.

  Predlog spremembe  19

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 50 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (50a) Po možnosti bi bilo treba določiti enotne evropske predpise za dokazovanje skladnosti z osnovnimi zahtevami iz Priloge I.

  Obrazložitev

  Predlagana razširitev predpisov bo prispevala k usklajenosti kot glavnemu cilju predlagane uredbe, saj je nujna, da se prepreči morebitna neusklajenost.

  Predlog spremembe  20

  Stališče Sveta

  Uvodna izjava 51 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (51a) Sprejeti bi bilo treba ukrepe, s katerimi bi pospešili sprejetje evropskih standardov ter njihov prevod v vse uradne jezike Evropske unije. Zagotoviti bi bilo treba tudi sorazmerno sodelovanje zainteresiranih strani v tehničnih odborih ali delovnih skupinah evropskih organov za standardizacijo, da nobena izmed njih ne bi prevladovala. Preprečiti bi bilo treba navzkrižje interesov med temi skupinami.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predloga spremembe 22 in 118 iz prve obravnave, sprejeta 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  21

  Stališče Sveta

  Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. "gradbeni proizvod" pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele, tako da demontaža proizvoda spremeni lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte;

  1. "gradbeni proizvod" pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov, ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte;

  Obrazložitev

  Jezikovna sprememba.

  Predlog spremembe  22

  Stališče Sveta

  Člen 4 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Če je gradbeni proizvod zajet v harmoniziranem standardu ali je bila zanj izdana evropska tehnična ocena, proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih za proizvod, ko je ta dan na trg.

  1. Če je gradbeni proizvod zajet v harmoniziranem standardu ali je skladen z njim ali je bila zanj izdana evropska tehnična ocena ali evropski ocenjevalni dokument, proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih za proizvod, ko je ta dan na trg.

  Obrazložitev

  Namen predloga spremembe je večja preglednost tehničnih predpisov in izboljšanje njihove tehnične izvedljivosti.

  Predlog spremembe  23

  Stališče Sveta

  Člen 4 – odstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Kadar je gradbeni proizvod zajet v harmoniziranem standardu ali je bila zanj izdana evropska tehnična ocena, se informacije v katerikoli obliki o njegovih lastnostih v zvezi z bistvenimi značilnostmi, opredeljenimi v veljavni harmonizirani tehnični specifikaciji, zagotovijo le, če so vključene v izjavo o lastnostih in v njej opredeljene.

  2. Kadar je gradbeni proizvod zajet v harmoniziranem standardu ali je skladen z njim ali je bila zanj izdana evropska tehnična ocena ali evropski ocenjevalni dokument, se informacije v katerikoli obliki o njegovih lastnostih v zvezi z bistvenimi značilnostmi, opredeljenimi v veljavni harmonizirani tehnični specifikaciji, lahko zagotovijo le, če so vključene v izjavo o lastnostih in v njej opredeljene.

  Predlog spremembe  24

  Stališče Sveta

  Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Proizvajalci imajo možnost, da z odstopanjem od člena 4(1) in če ni določb na ravni Unije ali nacionalnih določb, ki predpisujejo navedbo bistvenih značilnosti tam, kjer namerava proizvajalec dati proizvod na trg, ob dajanju gradbenega proizvoda, zajetega v harmoniziranem standardu, na trg ne pripravijo izjave o lastnostih, če:

  Proizvajalci imajo možnost, da z odstopanjem od člena 4(1) in če ni določb na ravni Unije ali nacionalnih določb, ki predpisujejo navedbo bistvenih značilnosti tam, kjer bodo proizvodi uporabljeni, ob dajanju gradbenega proizvoda, zajetega v harmoniziranem standardu, na trg ne pripravijo izjave o lastnostih, če:

  Predlog spremembe  25

  Stališče Sveta

  Člen 5 – odstavek 1 – točka a

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (a) je gradbeni proizvod proizveden individualno ali izdelan po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila in ga proizvajalec, odgovoren za varno vgradnjo proizvoda v gradbeni objekt, vgradi v posamezen določeni gradbeni objekt v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, pri čemer so za vgradnjo odgovorne osebe, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili odgovorne za varno izvedbo gradenj;

  (a) ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti potekata na podlagi sistema 3 ali 4 in če je gradbeni proizvod proizveden individualno ali izdelan po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila za posamezen določen gradbeni objekt;

  Obrazložitev

  V tem primeru gre za napačno uporabo besed. Podjetja, ki vgrajujejo proizvode v gradbene objekte niso nikoli proizvajalci, ampak so vedno izvajalci. Uredba ne velja za izvajalce in jih zato ni treba izvzeti iz člena 5. Velja pa za proizvajalce in določa pogoje za dajanje gradbenih proizvodov na trg ali za njihovo razpoložljivost na trgu. Ubeseditev Sveta povzroča napačno razumevanje glede tega, kaj je predmet uredbe.

  Predlog spremembe  26

  Stališče Sveta

  Člen 5 – odstavek 1 – točka c

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (c) je gradbeni proizvod proizveden na tradicionalen način in v neindustrijskem postopku za ustrezno obnovo gradbenega objekta, uradno zaščitenega kot del zaščitenega okolja ali zaradi njegovega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili.

  (c) je gradbeni proizvod proizveden na tradicionalen način ali na način, ki ustreza spomeniškemu varstvu, in v neindustrijskem postopku, zlasti za ustrezno obnovo gradbenega objekta, uradno zaščitenega kot del zaščitenega okolja, ali zaradi njegovega posebnega arhitekturnega ali zgodovinskega pomena, v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili.

  Obrazložitev

  Zelo je pomembno, da se ravna v skladu s spomeniškim varstvom. Zlasti pri sodobnih objektih, ki so spomeniško zavarovani, je omejitev na tradicionalne metode zavajajoča in nepravilna.

  Predlog spremembe  27

  Stališče Sveta

  Člen 6 – odstavek 2 – točka c

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (c) referenčna številka in datum izdaje harmoniziranega standarda ali evropske tehnične ocene, ki sta bila uporabljena pri ocenjevanju posamezne bistvene značilnosti;

  (c) referenčna številka, naslov in datum izdaje harmoniziranega standarda ali evropske tehnične ocene, ki sta bila uporabljena pri ocenjevanju posamezne bistvene značilnosti;

  Predlog spremembe  28

  Stališče Sveta

  Člen 6 – odstavek 3 – točka c

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (c) lastnosti vsaj ene od bistvenih značilnosti gradbenega proizvoda, ki so pomembne za navedeno predvideno uporabo ali več vrst uporab;

  (c) lastnosti bistvenih značilnosti gradbenega proizvoda, ki so pomembne za navedeno predvideno uporabo ali več vrst uporab;

  Predlog spremembe  29

  Stališče Sveta

  Člen 6 – odstavek 3 – točka d

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (d) po potrebi, lastnosti gradbenega proizvoda po ravneh ali razredih, ali opisno, v zvezi z njegovimi bistvenimi značilnostmi, določenimi v skladu s členom 3(3);

  (d) po potrebi, lastnosti gradbenega proizvoda po ravneh ali razredih, opisno ali na osnovi izračuna, v zvezi z njegovimi bistvenimi značilnostmi, določenimi v skladu s členom 3(3);

  Obrazložitev

  Lastnosti proizvoda se lahko v nekaterih primerih podajo tudi z izračunom.

  Predlog spremembe  30

  Stališče Sveta

  Člen 6 – odstavek 3 – točka e

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (e) po potrebi, lastnosti gradbenega proizvoda po ravneh ali razredih, ali opisno, v zvezi z vsemi bistvenimi značilnostmi, za katere obstajajo določbe glede navedene predvidene uporabe ali več vrst uporab tam, kjer namerava proizvajalec dati gradbeni proizvod na trg;

  (e) po potrebi lastnosti gradbenega proizvoda po ravneh ali razredih ali opisno oziroma na podlagi izračunov v zvezi z bistvenimi značilnostmi glede navedene predvidene uporabe ali več vrst uporab;

  Predlog spremembe  31

  Stališče Sveta

  Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  4a. Informacije iz člena 31 ali, odvisno od primera, iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1907/2006 se zagotovijo skupaj z izjavo o lastnostih.

  Predlog spremembe  32

  Stališče Sveta

  Člen 7 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Izvod izjave o lastnostih se priloži vsakemu proizvodu, ki je dostopen na trgu.

  1. Izvod izjave o lastnostih se predloži v elektronski obliki vsakemu proizvodu, ki je dostopen na trgu.

   

  Izjava o lastnostih se predloži v papirni obliki le, če to zahteva prejemnik.

  Kadar pa je serija istega proizvoda dobavljena enemu uporabniku, se lahko priloži en sam izvod izjave o lastnostih.

   

  Predlog spremembe  33

  Stališče Sveta

  Člen 7 – odstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Izvod izjave o lastnostih se lahko zagotovi v elektronski obliki samo z izrecnim soglasjem prejemnika.

  črtano

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 51 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  34

  Stališče Sveta

  Člen 7 – odstavek 3

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 je lahko vsebina izjave o lastnostih na voljo na spletni strani v skladu s pogoji, ki jih z delegiranimi akti v skladu s členom 60 določi Komisija.

  3. Z odstopanjem od odstavka 1 je lahko izvod izjave o lastnostih na voljo na spletni strani v skladu s pogoji, ki jih z delegiranimi akti v skladu s členom 60 določi Komisija. Takšni pogoji med drugim zagotavljajo, da je izjava o lastnostih vedno na voljo.

  Predlog spremembe                      35

  Stališče Sveta

  Člen 8 – odstavek 2 – pododstavka 1 in 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Oznaka CE se namesti na tiste gradbene proizvode, za katere je proizvajalec pripravil izjavo o lastnostih v skladu s členi 4, 6 in 7.

  Oznaka CE se namesti na tiste gradbene proizvode, za katere je proizvajalec pripravil izjavo o zmogljivosti v skladu s členoma 4 in 6.

  Če proizvajalec izjave o lastnostih ni pripravil v skladu s členi 4, 6 in 7, se oznaka CE ne namesti.

  Če proizvajalec izjave o lastnostih ni pripravil v skladu s členoma 4 in 6, se oznaka CE ne namesti.

  Predlog spremembe  36

  Stališče Sveta

  Člen 9 – odstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, ime ali identifikacijska oznaka in prijavljeni naslov proizvajalca, enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda, referenčna številka izjave o lastnostih in navedene lastnosti po ravneh ali razredih, navedba veljavne harmonizirane tehnične specifikacije, po potrebi identifikacijska številka priglašenega organa in predvidena uporaba, kot je določena v veljavni harmonizirani tehnični specifikaciji.

  2. Oznaki CE sledita zadnji dve številki prvega leta, ko je bila oznaka nameščena, ime in prijavljeni naslov proizvajalca ali identifikacijska oznaka, iz katere je mogoče zlahka in nedvoumno razbrati ime in naslov proizvajalca, enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda, referenčna številka izjave o lastnostih in navedene lastnosti po ravneh ali razredih, navedba veljavne harmonizirane tehnične specifikacije, po potrebi identifikacijska številka priglašenega organa in predvidena uporaba, kot je določena v veljavni harmonizirani tehnični specifikaciji.

  Obrazložitev

  Lesna industrija bi v sedanjih razmerah zelo težko izvajala uredbo zaradi praktičnih omejitev, povezanih z velikostjo in značajem proizvoda. Predlog spremembe ohranja obveznost zagotavljanja istih informacij, vendar na način, ki je sprejemljivejši za industrijo.

  Predlog spremembe  37

  Stališče Sveta

  Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (3a) Države članice nadalje razvijajo obstoječe mehanizme, da zagotovijo pravilno izvajanje ureditve, ki ureja oznako CE, in sprejmejo ustrezne ukrepe v primeru nepravilne rabe oznake CE. Države članice uvedejo kazni za kršitve, vključno s kazenskimi sankcijami za resne kršitve. Te kazni so sorazmerne glede na resnost kršitve ter predstavljajo učinkovita sredstva, ki odvračajo od nepravilne rabe.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 56 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009. Je iz člena R12 v Sklepu 768/2008)

  Predlog spremembe  38

  Stališče Sveta

  Člen 10 – odstavek 3

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. V zvezi z nalogami iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 764/2008 vsaka država članica zagotovi, da kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo zagotavljajo informacije o določbah, ki veljajo na njihovem ozemlju, za izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, veljavnih za predvideno uporabo vsakega gradbenega proizvoda, kot je določeno v členu 6(3)(e) te uredbe.

  3. V zvezi z nalogami iz člena 10(1) Uredbe (ES) št. 764/2008 vsaka država članica zagotovi, da kontaktne točke za proizvode za gradbeništvo zagotavljajo pregledne in razumljive informacije o določbah, ki veljajo na njihovem ozemlju, za izpolnjevanje osnovnih zahtev za gradbene objekte, veljavnih za predvideno uporabo vsakega gradbenega proizvoda, kot je določeno v členu 6(3)(e) te uredbe.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 57 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  39

  Stališče Sveta

  Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (3a) Kontaktnim točkam za proizvode za gradbeništvo mora biti omogočeno, da opravljajo naloge, ne da bi prihajalo do navzkrižja interesov, zlasti kar zadeva postopke za pridobitev znaka CE.

  Predlog spremembe  40

  Stališče Sveta

  Člen 11 – odstavek 1– pododstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Proizvajalci pripravijo izjavo o lastnostih v skladu s členi 4 do 7 ter namestijo oznako CE v skladu s členoma 8 in 9.

  1. Proizvajalci pripravijo izjavo o lastnostih v skladu s členoma 4 in 6 ter namestijo oznako CE v skladu s členoma 8 in 9.

  Predlog spremembe  41

  Stališče Sveta

  Člen 11 – odstavek 8 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  8a. Kadar proizvajalci dajejo gradbene proizvode na trg, zagotovijo, da so oblikovani in proizvedeni v skladu z zahtevami iz te uredbe ter veljavnimi osnovnimi zahtevami za objekte in bistvenimi značilnostmi, ki so pomembne za predvideno uporabo ali vrste uporab gradbenih proizvodov.

  Obrazložitev

  Določba je vzeta iz Sklepa št. 768/2008. Predlog ponovno navaja in poudarja glavni mehanizem uredbe, naveden v prvem členu z naslovom Vsebina. Menimo, da je treba besedilo iz novega pravnega okvira dopolniti s specifičnimi elementi te uredbe.

  Predlog spremembe  42

  Stališče Sveta

  Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Preden uvozniki dajo gradbeni proizvod na trg, zagotovijo, da je proizvajalec ocenil in preveril nespremenljivost lastnosti. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo iz drugega pododstavka člena 11(1) in izjavo o lastnostih v skladu s členi 4, 6 in 7. Zagotovijo tudi, da ima proizvod oznako CE, kjer je ta zahtevana, da so mu priloženi zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 11(4) in (5).

  Preden uvozniki dajo gradbeni proizvod na trg, zagotovijo, da je proizvajalec ocenil in preveril nespremenljivost lastnosti v skladu z veljavnimi osnovnimi zahtevami objektov in bistvenimi značilnostmi, ki so pomembne za predvideno uporabo. Zagotovijo, da je proizvajalec pripravil tehnično dokumentacijo iz drugega pododstavka člena 11(1) in izjavo o lastnostih v skladu s členoma 4 in 6. Zagotovijo tudi, da ima proizvod oznako CE, kjer je ta zahtevana, da so mu priloženi zahtevani dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz člena 11(4) in (5).

  Obrazložitev

  Predlog ponovno navaja in poudarja glavni mehanizem uredbe, naveden v prvem členu z naslovom Vsebina. Pomembno je, da se besedilo iz novega pravnega okvira dopolni s specifičnimi elementi te uredbe.

  Predlog spremembe  43

  Stališče Sveta

  Člen 13 – odstavek 2– pododstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe, gradbenega proizvoda ne da na trg, dokler ta ni v skladu s priloženo izjavo o lastnostih in drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe oziroma dokler izjava o lastnostih ni popravljena. Če gradbeni proizvod predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

  Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe, zlasti zahtevami glede bistvenih značilnosti, ki so pomembne za predvideno uporabo ali vrste uporab, gradbenega proizvoda ne da na trg, dokler ta ni v skladu s priloženo izjavo o lastnostih in drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe oziroma dokler izjava o lastnostih ni popravljena. Če gradbeni proizvod predstavlja tveganje, uvoznik o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga.

  Obrazložitev

  V skladu s členom 5(3) je treba prijaviti bistvene značilnosti, te naloge pa se morajo zlasti zavedati uvozniki.

  Predlog spremembe  44

  Stališče Sveta

  Člen 14 – odstavek 2– pododstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe, ne omogoči dostopnosti proizvoda na trgu, dokler ta ni v skladu s priloženo izjavo o lastnostih in drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe oziroma dokler izjava o lastnostih ni popravljena. Če proizvod predstavlja tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.

  Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da gradbeni proizvod ni v skladu z izjavo o lastnostih ali drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe, zlasti zahtevami glede bistvenih značilnosti, ki so pomembne za predvideno uporabo ali vrste uporab, ne omogoči dostopnosti proizvoda na trgu, dokler ta ni v skladu s priloženo izjavo o lastnostih in drugimi veljavnimi zahtevami iz te uredbe oziroma dokler izjava o lastnostih ni popravljena. Če proizvod predstavlja tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in organe za nadzor trga.

  Obrazložitev

  V skladu s členom 5(3) je treba prijaviti bistvene značilnosti, te naloge pa se morajo zlasti zavedati distributerji, sploh pa veletrgovci.

  Predlog spremembe  45

  Stališče Sveta

  Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (1a) Kadar so zainteresirane strani vključene v proces oblikovanja harmoniziranih standardov v skladu s tem členom, evropski organi za standardizacijo zagotovijo, da so različne kategorije zainteresiranih strani vedno zastopane na pošten in uravnotežen način.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 118 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  46

  Stališče Sveta

  Člen 18 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Kadar država članica ali Komisija meni, da harmonizirani standard ne izpolnjuje v celoti zahtev iz ustreznega mandata, zadevna država članica ali Komisija zadevo predloži odboru, ustanovljenemu s členom 5 Direktive 98/34/ES, in navede svoje argumente. Ta odbor po posvetovanju z ustreznimi evropskimi organi za standardizacijo in stalnim odborom za gradbeništvo nemudoma predloži svoje mnenje.

  Kadar država članica ali Komisija meni, da harmonizirani standard ne izpolnjuje v celoti zahtev iz ustreznega mandata, zadevna država članica ali Komisija po posvetovanju s stalnim odborom za gradbeništvo zadevo predloži odboru, ustanovljenemu s členom 5 Direktive 98/34/ES, in navede svoje argumente. Odbor po posvetovanju s pristojnimi evropskimi organi za standardizacijo nemudoma da svoje mnenje.

  Predlog spremembe  47

  Stališče Sveta

  Člen 19 – odstavek 3

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  3. Komisija lahko sprejme delegirane akte v skladu s členom 60 za spremembo Priloge II in oblikuje dodatna postopkovna pravila za pripravo in sprejetje evropskega ocenjevalnega dokumenta.

  črtano

  Obrazložitev

  Možnost uvedbe dodatnih predpisov v okviru postopka komitologije je pretirana. Poleg tega prva polovica stavka v zvezi s tem dopušča preveč manevrskega prostora. Priloga II zagotavlja jasna pravila za pripravo evropskega ocenjevalnega dokumenta. Teh pravil ni treba širiti ali jim dodajati nova pravila. To je mogoče samo, ko gre za bistvene značilnosti. 1a.

  Predlog spremembe  48

  Stališče Sveta

  Člen 19 – odstavek 3 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (3a) Komisija po potrebi uporabi obstoječe evropske ocenjevalne dokumente kot osnovo za mandate, ki jih odobri v skladu s členom 17(1) z namenom oblikovanja harmoniziranih standardov za proizvode iz prvega odstavka tega člena.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predloga sprememb 120 in 5 iz prve obravnave, sprejeta 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  49

  Stališče Sveta

  Člen 21 – naslov

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Obveznosti pristojnega organa TAB po prejetju zahteve za evropsko tehnično oceno

  Obveznosti organa TAB, ki prejme zahtevo za evropsko tehnično oceno

  Predlog spremembe  50

  Stališče Sveta

  Člen 21 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. TAB, ki prejme zahtevo za evropsko tehnično oceno (v nadaljnjem besedilu: pristojni TAB), proizvajalca obvesti o naslednjem, če je gradbeni proizvod v celoti ali delno zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji:

  1. TAB, ki prejme zahtevo za evropsko tehnično oceno, proizvajalca obvesti o naslednjem, če je gradbeni proizvod v celoti ali delno zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji:

  (a) če je proizvod v celoti zajet v harmoniziranem tehničnem standardu, pristojni organ za tehnično ocenjevanje proizvajalca obvesti, da v skladu s členom 19(1) evropske tehnične ocene zanj ni mogoče izdati;

  (a) če je proizvod v celoti zajet v harmoniziranem tehničnem standardu, organ za tehnično ocenjevanje proizvajalca obvesti, da v skladu s členom 19(1) evropske tehnične ocene zanj ni mogoče izdati;

  (b) če je proizvod v celoti zajet v evropskem ocenjevalnem dokumentu, pristojni TAB proizvajalca obvesti, da se bo ta dokument uporabil kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene;

  (b) če je proizvod v celoti zajet v evropskem ocenjevalnem dokumentu, TAB proizvajalca obvesti, da se bo ta dokument uporabil kot podlaga za izdajo evropske tehnične ocene;

  (c) če proizvod ni zajet ali ni v celoti zajet v nobeni harmonizirani tehnični specifikaciji, pristojni TAB uporabi postopkovna pravila, določena v Prilogi II ali oblikovana v skladu s členom 19(3).

  (c) če proizvod ni zajet ali ni v celoti zajet v nobeni harmonizirani tehnični specifikaciji, TAB uporabi postopkovna pravila, določena v Prilogi II ali oblikovana v skladu s členom 19(3).

  Predlog spremembe  51

  Stališče Sveta

  Člen 21 – odstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. V primerih iz odstavkov 1(b) in (c), pristojni TAB obvesti organizacijo TAB-ov in Komisijo o vsebini zahteve in navede ustrezni sklep Komisije o ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti, ki jo namerava uporabiti za ta proizvod, ali o tem, da takšen sklep Komisije ne obstaja.

  2. V primerih iz odstavkov 1(b) in (c) TAB obvesti organizacijo TAB-ov in Komisijo o vsebini zahteve in navede ustrezni sklep Komisije o ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti, ki jo namerava uporabiti za ta proizvod, ali o tem, da takšen sklep Komisije ne obstaja.

  Predlog spremembe  52

  Stališče Sveta

  Člen 22

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Evropski ocenjevalni dokumenti, ki jih je sprejela organizacija TAB-ov, se pošljejo Komisiji, ki v Uradnem listu Evropske unije objavi seznam sklicev na sprejete evropske ocenjevalne dokumente.

  Evropski ocenjevalni dokumenti, ki jih je sprejela organizacija TAB-ov, se pošljejo Komisiji, ki v Uradnem listu Evropske unije objavi seznam sklicev na končne evropske ocenjevalne dokumente.

  Komisija objavi kakršne koli posodobitve navedenega seznama.

  Komisija objavi kakršne koli posodobitve navedenega seznama.

  Predlog spremembe  53

  Stališče Sveta

  Člen 24 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Evropski ocenjevalni dokument vsebuje vsaj splošen opis gradbenega proizvoda, bistvene značilnosti ter metode in merila za ocenjevanje lastnosti v zvezi z bistvenimi značilnostmi gradbenega proizvoda, ki se nanašajo na uporabo, ki jo predvideva proizvajalec. Evropski ocenjevalni dokument vsebuje zlasti seznam bistvenih značilnosti, ki so pomembne za predvideno uporabo proizvoda in o katerih se dogovorita proizvajalec in organizacija TAB-ov.

  1. Evropski ocenjevalni dokument vsebuje vsaj splošen opis gradbenega proizvoda, seznam bistvenih značilnosti, ki se nanašajo na uporabo, ki jo predvideva proizvajalec in o katerih se dogovorita proizvajalec in organizacija TAB-ov, ter metode in merila za ocenjevanje lastnosti proizvoda v zvezi s temi bistvenimi značilnostmi.

  Predlog spremembe  54

  Stališče Sveta

  Člen 29 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Države članice lahko na svojem ozemlju imenujejo TAB-e za eno ali več področij proizvodov iz razpredelnice 1 v Prilogi IV.

  1. Države članice lahko na svojem ozemlju imenujejo TAB-e za eno ali več področij proizvodov iz razpredelnice 1 v Prilogi IV.

  Države članice, ki so imenovale TAB, sporočijo drugim državam članicam in Komisiji ime in naslov navedenega TAB-a ter področja proizvodov, za katera je bil navedeni TAB imenovan.

  Države članice, ki so imenovale TAB, sporočijo drugim državam članicam in Komisiji ime in naslov navedenega TAB-a ter področja proizvodov in/ali gradbenih proizvodov, za katera je bil navedeni TAB imenovan.

  Predlog spremembe je horizontalen, zato je treba dodati „in / ali gradbenih proizvodov" k členu 30(1) in (2), točki 2 Priloge II in tabeli 2 Priloge IV (v prvi seznam zahtev, točke (b), (c) in (e)).

  Predlog spremembe  55

  Stališče Sveta

  Člen 29 – odstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Komisija v elektronski obliki objavi seznam TAB-ov z navedbo področij proizvodov in/ali gradbenih proizvodov, za katere so imenovani.

  Komisija v elektronski obliki objavi seznam TAB-ov z navedbo področij proizvodov in/ali gradbenih proizvodov, za katere so imenovani, ter si prizadeva za čim večjo preglednost.

  Komisija javno objavi kakršne koli posodobitve navedenega seznama.

  Komisija javno objavi kakršne koli posodobitve navedenega seznama.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 73 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  56

  Stališče Sveta

  Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (1a) TAB-i javno objavijo svoje organizacijske sheme in imena članov notranjih organov odločanja.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 73 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  57

  Stališče Sveta

  Člen 31 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (a) organizira usklajevanje TAB-ov in zagotavlja sodelovanje z drugimi zainteresiranimi stranmi;

  (a) organizira usklajevanje TAB-ov in po potrebi zagotavlja sodelovanje ter posvetovanje z drugimi zainteresiranimi stranmi;

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 73 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  58

  Stališče Sveta

  Člen 31 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka a a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (aa) zagotovi medsebojno posredovanje primerov dobre prakse med TAB-i za spodbujanje večje učinkovitosti in zagotavljanje boljših storitev podjetjem;

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 73 iz prve obravnave, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  59

  Stališče Sveta

  Člen 31 – odstavek 4 – pododstavek 1 – točka f a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (fa) izpolnjuje svoje naloge prek delovnih skupin, v katerih so zastopane vse zainteresirane strani.

  Predlog spremembe  60

  Stališče Sveta

  Člen 34 – odstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  2. Komisija oceni pomembnost dejavnosti iz člena 31(4), ki prejemajo finančno pomoč Unije, z vidika zahtev politik in zakonodaje Unije ter do 1. januarja 2017 in nato vsakih pet let Evropski parlament in Svet obvesti o rezultatu te ocene.

  2. Komisija oceni pomembnost dejavnosti iz člena 31(4), ki prejemajo finančno pomoč Unije, z vidika zahtev politik in zakonodaje Unije ter do 1. januarja 2017 in nato vsaka štiri leta Evropski parlament in Svet obvesti o rezultatu te ocene.

  (Novi predlog spremembe v skladu s členom 66.3)

  Predlog spremembe  61

  Stališče Sveta

  Člen 36 – odstavek 1 – točka c

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (c) je gradbeni proizvod, zajet v harmonizirani tehnični specifikaciji, ki ga proizvajalec daje na trg, sistem, sestavljen iz sestavnih delov, ki jih proizvajalec ustrezno sestavi na podlagi natančnih navodil ponudnika takšnega sistema ali njegovega sestavnega dela, ki je navedeni sistem ali sestavni del že preskusil z vidika ene ali več njegovih bistvenih značilnosti v skladu z ustrezno harmonizirano tehnično specifikacijo. Kadar so ti pogoji izpolnjeni, ima proizvajalec pravico navesti lastnosti, ki ustrezajo vsem ali nekaterim rezultatom preskusa za sistem ali sestavni del, ki mu je zagotovljen. Proizvajalec lahko uporabi rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi proizvajalec ali ponudnik sistema, šele potem, ko je pridobil dovoljenje tega proizvajalca ali ponudnika sistema, ki ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in nespremenljivost navedenih rezultatov preskusa.

  (c) je gradbeni proizvod, zajet v harmoniziranem standardu, ki ga proizvajalec daje na trg, sistem, sestavljen iz sestavnih delov, ki jih proizvajalec ustrezno sestavi na podlagi natančnih navodil ponudnika takšnega sistema ali njegovega sestavnega dela, ki je navedeni sistem ali sestavni del že preskusil z vidika ene ali več njegovih bistvenih značilnosti v skladu z ustreznim harmoniziranim standardom. Kadar so ti pogoji izpolnjeni, ima proizvajalec pravico navesti lastnosti, ki ustrezajo vsem ali nekaterim rezultatom preskusa za sistem ali sestavni del, ki mu je zagotovljen. Proizvajalec lahko uporabi rezultate preskusa, ki jih je pridobil drugi proizvajalec ali ponudnik sistema, šele potem, ko je pridobil dovoljenje tega proizvajalca ali ponudnika sistema, ki ostaja odgovoren za točnost, zanesljivost in nespremenljivost navedenih rezultatov preskusa.

  Predlog spremembe  62

  Stališče Sveta

  Člen 37

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Mikro podjetja, ki proizvajajo gradbene proizvode, zajete v harmoniziranem standardu, lahko zamenjajo določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa za veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z uporabo metod, ki se razlikujejo od metod iz veljavnega harmoniziranega standarda. Ti proizvajalci lahko tudi gradbene proizvode, za katere velja sistem 3, obravnavajo v skladu z določbami za sistem 4. Kadar proizvajalec uporablja poenostavljeni postopek, tedaj s specifično tehnično dokumentacijo dokazuje skladnost gradbenega proizvoda z veljavnimi zahtevami.

  Mikro podjetja, ki proizvajajo gradbene proizvode, zajete v harmoniziranem standardu, lahko zamenjajo določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa za veljavna sistema 3 in 4 iz Priloge V z uporabo metod, ki se razlikujejo od metod iz veljavnega harmoniziranega standarda pod tam določenimi pogoji. Ti proizvajalci lahko tudi gradbene proizvode, za katere velja sistem 3, obravnavajo v skladu z določbami za sistem 4. Kadar proizvajalec uporablja poenostavljeni postopek, tedaj s specifično tehnično dokumentacijo dokazuje skladnost gradbenega proizvoda z veljavnimi zahtevami ter enakovrednost uporabljenih postopkov s predvidenimi postopki harmoniziranih tehničnih specifikacij.

  Obrazložitev

  Komisija je v svojih pripombah na skupno stališče Sveta upravičeno opozorila na določeno neskladnost pri oblikovanju specifične tehnične dokumentacije. S predlogom spremembe se ta neskladnost odpravlja in se zagotavlja, da bodo proizvodi, deklarirani na podlagi specifične tehnične dokumentacije, enakovredni proizvodom, označenim z oznako CE.

  Predlog spremembe  63

  Stališče Sveta

  Člen 38 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. V zvezi z gradbenimi proizvodi, zajetimi v harmoniziranem standardu, ki so proizvedeni individualno ali izdelani po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila ter vgrajeni v posamezen določen gradbeni objekt, lahko proizvajalec nadomesti del veljavnega sistema v zvezi z ocenjevanjem lastnosti iz Priloge V s specifično tehnično dokumentacijo, ki kaže skladnost navedenega proizvoda z veljavnimi zahtevami.

  1. V zvezi z gradbenimi proizvodi, zajetimi v harmoniziranem standardu, ki so proizvedeni individualno ali izdelani po naročilu v neserijski proizvodnji na podlagi posebnega naročila ter vgrajeni v posamezen določen gradbeni objekt, lahko proizvajalec nadomesti del veljavnega sistema v zvezi z ocenjevanjem lastnosti iz Priloge V s specifično tehnično dokumentacijo, ki kaže skladnost navedenega proizvoda z veljavnimi zahtevami in enakovrednost uporabljenih postopkov s postopki, predvidenimi v harmoniziranih tehničnih specifikacijah.

  Obrazložitev

  Komisija je v svojih pripombah na skupno stališče Sveta upravičeno opozorila na določeno neskladnost pri oblikovanju specifične tehnične dokumentacije. S predlogom spremembe se ta neskladnost odpravlja in se zagotavlja, da bodo proizvodi, deklarirani na podlagi specifične tehnične dokumentacije, enakovredni proizvodom, označenim z oznako CE.

  Predlog spremembe  64

  Stališče Sveta

  Člen 43 – odstavek 5

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  5. Priglašeni organ in njegovo osebje izvajata naloge tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti z največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njuno presojo ali rezultate njunih dejavnosti ocenjevanja in/ali preverjanja, zlasti od oseb ali skupin oseb, ki jih zanimajo rezultati navedenih dejavnosti.

  5. Priglašeni organ in njegovo osebje v preglednosti do proizvajalca izvajata naloge tretje stranke v procesu ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti z največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njuno presojo ali rezultate njunih dejavnosti ocenjevanja in/ali preverjanja, zlasti od oseb ali skupin oseb, ki jih zanimajo rezultati navedenih dejavnosti.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 86, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  65

  Stališče Sveta

  Člen 60 – odstavek 1 – točka a

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (a) po potrebi določitev bistvenih značilnosti ali mejnih vrednosti za določene družine gradbenih proizvodov, glede katerih proizvajalec v skladu s členi od 3 do 6 navede lastnosti proizvoda proizvajalca, ko je dan na trg, in sicer glede predvidene uporabe po ravneh ali razredih ali opisno;

  (a) določitev bistvenih značilnosti ali mejnih vrednosti za določene družine gradbenih proizvodov, glede katerih proizvajalec v skladu s členi od 3 do 6 navede lastnosti proizvoda proizvajalca, ko je dan na trg, in sicer glede predvidene uporabe po ravneh ali razredih ali opisno;

  Predlog spremembe  66

  Stališče Sveta

  Člen 61 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 60 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …a pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enaka obdobja, razen če ga Evropski parlament ali Svet ne prekliče v skladu s členom 62.

  1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 60 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …a pripravi poročilo o pooblastilu najpozneje šest mesecev pred iztekom petletnega obdobja. Prenos pooblastil se tiho podaljša za enako dolgo obdobje, razen če ga Evropski parlament ali Svet prekliče v skladu s členom 62.

  Predlog spremembe  67

  Stališče Sveta

  Člen 63 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

  1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v treh mesecih od datuma uradnega obvestila.

  Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

  Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za tri mesece.

  (Nov predlog spremembe v skladu s členom 66.2(d))

  Predlog spremembe  68

  Stališče Sveta

  Člen 64 – odstavek 2 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  (2a) Države članice zagotovijo, da člani odbora iz odstavka 1 delujejo neodvisno od pristojnih organov, ki sodelujejo pri ocenjevanju in preverjanju nespremenljivosti lastnosti v zvezi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 88, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  69

  Stališče Sveta

  Člen 67 – odstavek 1 a (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  V to poročilo se vključi tudi izvajanje člena 37, pri čemer se med drugim preveri, ali je mogoče njegovo uporabo razširiti na druga podjetja, ali ga je treba prilagoditi proizvodnji v omejenih serijah ali razveljaviti.

  (Predlog spremembe povzema prejšnji predlog št. 112, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  70

  Stališče Sveta

  Člen 67 – odstavek 1 b (novo)

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

   

  Komisija do ...* oceni posebne potrebe po informacijah o vsebnosti nevarnih snovi v gradbenih proizvodih, da bi po možnosti razširila obveznost obveščanja iz člena 6(4a) na druge snovi, in o tem poroča Evropskemu parlamentu in Svetu. V oceni med drugim upošteva potrebo po zagotovitvi visoke ravni varovanja zdravja in varnosti delavcev, ki uporabljajo gradbene proizvode, in uporabnikov gradbenih objektov, tudi kar zadeva zahteve po recikliranju in/ali ponovni uporabi delov ali materialov. Poročilu predloži ustrezne zakonodajne predloge.

   

  *UL: Prosimo vstavite datum tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

  Predlog spremembe  71

  Stališče Sveta

  Priloga I – uvodni del

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Gradbeni objekti kot celote in njihovi posamezni deli morajo biti primerni za predvideno uporabo. Gradbeni objekti morajo ob običajnem vzdrževanju izpolnjevati te osnovne zahteve za gradbene objekte ves čas ekonomsko sprejemljive življenjske dobe.

   

  Gradbeni objekt kot celota in njegovi ločeni deli morajo biti primerni za predvideno uporabo, pri čemer je treba zlasti upoštevati zdravje in varnost udeleženih ljudi skozi celoten življenjski cikel teh objektov. Gradbeni objekti morajo ob običajnem vzdrževanju izpolnjevati te osnovne zahteve za gradbene objekte ves čas ekonomsko sprejemljive življenjske dobe.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 90, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  72

  Stališče Sveta

  Priloga I – del 3 – odstavek 1 – uvodni del

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Gradbeni objekti morajo biti načrtovani in grajeni tako, da med gradnjo, uporabo in rušenjem ne bodo ogrožali higiene ali zdravja oseb v objektu ali sosedov ali povzročali prekomernih posledic za kakovost okolja ali podnebje skozi njihov celotni življenjski cikel, predvsem zaradi:

   

  Gradbeni objekti morajo biti načrtovani in grajeni tako, da skozi celoten življenjski cikel ne bodo ogrožali higiene ali zdravja in varnosti delavcev, oseb v objektu ali sosedov ali povzročali prekomernih posledic za kakovost okolja ali podnebje skozi njihov celotni življenjski cikel med gradnjo, uporabo in rušenjem, predvsem zaradi:

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 91, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  73

  Stališče Sveta

  Priloga I – del 3 – odstavek 1 – točka d

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (d) izpusta nevarnih snovi v podzemno vodo, morske vode ali zemljo;

  (d) izpusta nevarnih snovi v podzemno vodo, morske vode, jezera, rečne sisteme ali zemljo;

  Predlog spremembe  74

  Stališče Sveta

  Priloga I – del 6

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Gradbeni objekti ter njihove naprave za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in zračenje morajo biti načrtovani in grajeni tako, da je ob upoštevanju oseb v objektu in lokalnih podnebnih razmer poraba energije pri uporabi objekta in naprav majhna.

   

  Gradbeni objekti ter njihove naprave za ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo in zračenje morajo biti načrtovani in grajeni tako, da je ob upoštevanju oseb v objektu in lokalnih podnebnih razmer poraba energije pri uporabi objekta in naprav majhna. Tudi gradbeni objekti morajo biti energetsko učinkoviti in med svojim življenjskim ciklom porabiti čim manj energije.

  (Predlog spremembe vsebinsko povzema predlog spremembe 92, sprejet 24. aprila 2009.)

  Predlog spremembe  75

  Stališče Sveta

  Priloga I – del 7 – naslov

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  7. Trajnostna raba naravnih virov

  7. Trajnostna raba naravnih virov v gradbenih objektih

  Obrazložitev

  Pomembno je omeniti gradbeno razsežnost v naslovu, da preprečimo nesporazume.

  Predlog spremembe  76

  Stališče Sveta

  Priloga I – del 7 – odstavek 1 – uvodni del

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Gradbeni objekti morajo biti načrtovani, grajeni in zrušeni tako, da je raba naravnih virov trajnostna in da se zagotovi naslednje:

  Gradbeni objekti morajo biti načrtovani, grajeni in zrušeni tako, da je raba naravnih virov trajnostna in zlasti da se zagotovi naslednje:

  Predlog spremembe  77

  Stališče Sveta

  Priloga I – del 7 – odstavek 1 – točka a

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (a) možnost recikliranja gradbenih objektov, gradbenega materiala in delov po zrušenju;

  (a) ponovna uporaba ali možnost recikliranja gradbenih objektov, njihovih materialov in delov po zrušenju;

  Predlog spremembe  78

  Stališče Sveta

  Priloga II – del 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Ko proizvajalec pri katerem koli TAB vloži zahtevo za evropsko tehnično oceno gradbenega proizvoda ter ko proizvajalec in TAB podpišeta sporazum o poslovni skrivnosti in zaupnosti, proizvajalec temu pristojnemu TAB-u predloži tehnično dokumentacijo z opisom proizvoda, njegovo predvideno uporabo in podrobnostmi o tovarniški kontroli proizvodnje, ki jo namerava izvajati.

   

  Ko proizvajalec pri katerem koli TAB vloži zahtevo za evropsko tehnično oceno gradbenega proizvoda ter ko proizvajalec in TAB podpišeta sporazum o poslovni skrivnosti in zaupnosti, če to zahteva proizvajalec, proizvajalec temu TAB-u (v nadaljevanju: pristojni TAB) predloži tehnično dokumentacijo z opisom proizvoda, njegovo predvideno uporabo in podrobnostmi o tovarniški kontroli proizvodnje, ki jo namerava izvajati.

  Predlog spremembe  79

  Stališče Sveta

  Priloga II – del 5 – naslov

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  5. Sodelovanje Komisije

  5. Sodelovanje Komisije in proizvajalcev

  Obrazložitev

  Tudi proizvajalcem je treba omogočiti sodelovanje.

  Predlog spremembe  80

  Stališče Sveta

  Priloga II – del 5 – odstavek 1

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Predstavnik Komisije lahko kot opazovalec sodeluje pri vseh delih izvajanja delovnega programa.

  Predstavnik Komisije in predstavnik proizvajalca lahko kot opazovalca sodelujeta pri vseh delih izvajanja delovnega programa.

  Obrazložitev

  Tudi proizvajalcem je treba omogočiti sodelovanje.

  Predlog spremembe  81

  Stališče Sveta

  Priloga II – del 7 – odstavek 1 – točka c

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  (c) pošlje izvod Komisiji.

  (c) po posvetovanju z odborom v skladu s členom 64 pošlje izvod Komisiji.

  Predlog spremembe  82

  Stališče Sveta

  Priloga II – del 7 – odstavek 2

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Če Komisija v petnajstih dneh po prejemu osnutka evropskega ocenjevalnega dokumenta sporoči organizaciji TAB svoje pripombe, organizacija TAB ustrezno spremeni osnutek ter pošlje izvod sprejetega evropskega ocenjevalnega dokumenta proizvajalcu in Komisiji.

  Če Komisija v petnajstih dneh po prejemu izvoda evropskega ocenjevalnega dokumenta sporoči organizaciji TAB svoje pripombe, organizacija TAB pripombe preveri ter pošlje izvod spremenjenega ali nespremenjenega evropskega ocenjevalnega dokumenta proizvajalcu in Komisiji.

  Obrazložitev

  Izbira besed je zavajajoča, saj je bil osnutek sprejet že v točki (b) in zato ne gre več za osnutek. Poleg tega vpliv Komisije, ki bi vedno pomenil spremembe, v tej obliki ni sprejemljiv.

  Predlog spremembe  83

  Stališče Sveta

  Priloga III – naslov

  Stališče Sveta

  Predlog spremembe

  Izjava o lastnostih št. … ...................

  črtano

  Obrazložitev

  Ni razvidno, zakaj so poleg identifikacijske oznake iz točke 1 potrebne še dodatne številke.

  • [1]  UL C 184 E, 8.7.2010, str. 441..

  OBRAZLOŽITEV

  Uredba o gradbenih proizvodih

  Uvod

  „Dobra ograda, dobri sosedje“, je v svoji pesmi „Popravilo ograde“ zapisal Robert Frost.

  V EU je še vedno preveč „ograd“, ki ovirajo trgovino v gradbeništvu. „Dobri sosedje“ na žalost še vedno uporabljajo nacionalne tehnične predpise za preprečevanje prostega pretoka blaga in storitev v gradbeništvu. Kot navaja profesor Monti v svojem poročilu „NOVA STRATEGIJA ZA ENOTNI TRG“ (objavljeno 9. maja 2010): „je Evropa še zmeraj v fazi „izgradnje trga“, ki zahteva odstranjevanje ovir za čezmejne dejavnosti, odpravljanje nacionalnih upravnih in tehničnih ovir, premagovanje korporativnega odpora.“ (str. 37)

  Potreba po ukrepih za trženje gradbenih proizvodov v EU je bistvenega pomena glede na velikost tega sektorja. Po podatkih Evropskega odbora za standardizacijo je gradbeništvo ena največjih panog v evropski industriji, ki zajema 10 % BDP in 50,5 % bruto naložb v osnovna sredstva. V tem sektorju je neposredno zaposlenih 12 milijonov državljanov EU, nadaljnjih 26 delovnih mest pa je odvisnih od njega. Poleg tega je približno 92 % oziroma 65.000 proizvajalcev gradbenih materialov malih in srednjih podjetij z manj kot 250 zaposlenimi. Ker so mala in srednja podjetja temelj našega gospodarstva, mora ta predlog priznavati njihovo vlogo in potrebe. V zvezi s tem bi morali zahtevati tudi, da se prizna potreba po visoki ravni zdravja in varnosti za delavce v gradbeništvu. Po podatkih nemške uprave za zdravje in varnost pri delu se zgolj v Nemčiji do upokojitve pri delu smrtno ponesreči 1 na 5000 gradbenih delavcev.

  Gospodarska kriza je močno prizadela gradbeno industrijo EU, saj po vsej Uniji podjetja propadajo, njihovi delavci pa se ne morejo preživljati. Vsak ukrep, ki bi lahko pomagal gradbenemu sektorju, je dobrodošel. Pregled direktive o gradbenih proizvodih (89/106/EGS) je v teh razmerah zelo zaželena spodbuda, ki bi sektorju morala pomagati z odpravo trgovinskih ovir za proizvajalce in tako omogočiti podjetjem, da še naprej poslujejo in da delavci ohranijo svoja delovna mesta.

  Namen predloga uredbe o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (KOM(2008)311) je posodobiti, poenostaviti in nadomestiti direktivo o gradbenih proizvodih ob upoštevanju spremenjenih okoliščin v zvezi z npr. nadzorom trga, vključno z novim zakonodajnim okvirom (Uredba 765/2008/ES o akreditaciji in nadzoru trga ter Sklep 768/2008/ES o skupnem okviru za trženje proizvodov).

  Po prvi obravnavi v Evropskem parlamentu 24. aprila 2009 je bilo stališče Sveta v prvi obravnavi sprejeto 13. septembra 2010.

  Izjava o lastnostih (CE oznaka)

  Svet je v stališču v prvi obravnavi sprejel odstopanja pri pripravi izjave o lastnostih in s tem omogočil, da v nekaterih primerih ni obvezno dodati oznako CE na proizvod – na primer pri individualnih in neserijsko po meri narejenih proizvodih itd. Poročevalka je poskušala to oprostitev omejiti s poudarkom, da je mogoča samo za proizvode v sistemih 3 in 4 (predlog spremembe št. 16). S tem bi zagotovili enake pogoje tam, kjer je ključnega pomena kakovost, ob hkratnem zagotavljanju varnosti.

  Nevarne snovi                                                                                                        

  Bistveno je, da je mogoče slediti nevarnim snovem v proizvodih. Če bi vedeli, v katerih stavbah je vgrajen azbest, delavci, ki sodelujejo pri gradnji, in prebivalci zgradb ne bi trpeli zaradi bolezni, kot je mezoteliom. V svoji prvi obravnavi je Svet zavrnil stališče Parlamenta iz prvega branja, ki vztraja pri izjavi o nevarnih snoveh. Ponovna vložitev predlogov sprememb (predlogi sprememb št. 7, 17, 49) o nevarnih snoveh je pomembna za prihodnost zdravja, varnosti in preglednosti.

  Kontaktne točke za proizvode

  Vzpostavitev nacionalnih kontaktnih točk za gradbene proizvode, kjer lahko posamezniki in podjetja zaprosijo za nepristranske nasvete o posameznem gradbenem proizvodu, bi pomagala notranjemu trgu in zlasti manjšim podjetjem, ki si želijo razvijati inovativne izdelke.

  Ker je odbor IMCO seznanjen s pritiski na SOLVIT centre, je treba biti veliko bolj jasen o tem, da morajo države članice financirati kontaktne točke za proizvode in da ne sme biti nepristranskosti, npr. da morajo biti neodvisni od katerega koli organa, pristojnega za postopek pridobitve oznake CE (predlogi sprememb št. 10, 11, 22).

  Preglednost

  Potreba po neodvisnosti in preglednosti je bistvenega pomena za tehnične organe za ugotavljanje skladnosti. Zato je treba spodbujati minimalne standarde preglednosti. Organizacija TAB-ov bi morala navajati nazive in naloge svojih notranjih organov odločanja. Treba je zagotoviti uravnoteženo in pravično zastopanost različnih zainteresiranih strani v tehničnih odborih in delovnih skupinah evropskih organov za standardizacijo in se izogniti navzkrižju interesov. Države članice morajo poleg tega zagotoviti, da so člani Stalnega odbora za gradbeništvo neodvisni od strani, vključenih v ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti proizvodov (predlogi sprememb št. 6, 14, 21, 25, 35, 36, 38, 43).

  Recikliranje gradbenih proizvodov

  V skladu z drugimi direktivami in uredbami je poročevalka upoštevala potrebo po recikliranju proizvodov ter spodbujanju uporabe recikliranih proizvodov, da bo mogoče uresničiti cilje EU o podnebnih spremembah (predloga sprememb št. 1 in 13).

  Zdravje in varnost

  Še bolj je treba poudariti vprašanje zdravja in varnosti v gradbenem sektorju. Gradbeništvo še vedno velja za enega izmed najbolj nevarnih delovnih sektorjev, v katerem je preveč smrtnih nesreč pri delu. Poročevalka je zato v to poročilo vključila smernice (predlogi sprememb št. 3, 45, 46) in poudarja, da je treba ohraniti najvišjo raven zaščite za delavce in uporabnike stavb.

  E-komuniciranje:

  Zavoljo boljšega razvoja v prihodnosti je treba razviti e-komuniciranje in uporabo novih metod IT za izboljšanje enotnega trga gradbenih proizvodov. Poročevalka bi rada zagotovila, da si gradbeni sektor pri razvoju pomaga s temi metodami za učinkovitejše komuniciranje v elektronski namesto v papirni obliki (predlog spremembe št. 18).

  Delegirani akti

  Spremembe delegiranih aktov so bile pripravljene v skladu z obstoječo zakonodajo (Uredba (EU) št. 438/2010 o hišnih živalih) in stališčem Evropskega parlamenta v prvi obravnavi o predlogu Komisije KOM(2009)0491 o spremembi direktive o prospektu[1], da bi se zagotovil vpliv Evropskega parlamenta (spremembe 12, 41, 42).

  POSTOPEK

  Naslov

  Določitev usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

  Referenčni dokumenti

  10753/3/2010 – C7-0267/2010 – 2008/0098(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  24.4.2009                     T6-0320/2009

  Predlog Komisije

  COM(2008)0311 - C6-0203/2008

  Spremenjeni predlog Komisije

  COM(2009)0579

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  23.9.2010

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  IMCO

  23.9.2010

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Catherine Stihler

  1.4.2010

   

   

  Obravnava v odboru

  29.9.2010

  5.10.2010

  11.10.2010

   

  Datum sprejetja

  22.11.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  36

  1

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Laurence J.A.J. Stassen, Catherine Stihler, Eva-Britt Svensson, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Constance Le Grip, Emma McClarkin, Claude Moraes, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Marc Tarabella, Wim van de Camp, Anja Weisgerber

  Datum predložitve

  29.11.2010