Menettely : 2010/0106(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0345/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0345/2010

Keskustelut :

PV 13/12/2010 - 16
CRE 13/12/2010 - 16

Äänestykset :

PV 14/12/2010 - 9.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0464

SUOSITUS     ***
PDF 151kWORD 78k
1.12.2010
PE 448.824v02-00 A7-0345/2010

luonnoksesta neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Georgian välillä

(11324/2010 – C7‑0391/2010 – 2010/0106(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Nathalie Griesbeck

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ulkoasiainvaliokunnan lausunto
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

luonnoksesta neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Georgian välillä

(11324/2010 – C7‑0391/2010 – 2010/0106(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston päätösluonnoksen (11324/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Georgian välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimusluonnoksen (10304/2010),

–   ottaa huomioon, että neuvosto on pyytänyt hyväksyntää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti (C7-0391/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A7‑0345/2010),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Georgian hallituksille ja parlamenteille.


PERUSTELUT

Euroopan unionin laajeneminen 25 jäsenvaltioon vuonna 2004 ja sen jälkeen 27 jäsenvaltioon vuonna 2007 antoi unionille tilaisuuden luoda uuden yhteistyökehyksen sen itäisten ja eteläisten naapurien kanssa. Euroopan unioni sitoutui laajennettuun naapuruuspolitiikkaan, joka ulottuu aina Etelä-Kaukasuksen alueen maihin saakka ja jonka tavoitteena on syventää suhteita EU:n ulkorajoilla oleviin maihin, edistää niiden turvallisuutta, vakautta ja kehittymistä ja välttää uusia jakolinjoja Euroopan mantereella.

Euroopan unioni osoitti näin olevansa yhä kiinnostuneempi Etelä-Kaukasuksen maista, ja sen on nyt osoitettava olevansa sitoutunut tämän alueen maihin, joista on tarkoitus luoda turvallinen alue sen uusien rajojen läheisyyteen. Etelä-Kaukasus on Euroopan unionille strategisesti tärkeä alue, ja EU voi tukea sen talouden ja kaupan alan kehitystä. EU:n pitäisi toiminnallaan kuitenkin ensisijaisesti kannustaa noudattamaan hyvää hallintotapaa ja ihmisoikeuksien sekä demokratian periaatteita. Euroopan unionin on toimittava aktiivisemmin Etelä-Kaukasuksen alueella, kuten Euroopan parlamentin toukokuussa 2010 hyväksymässä päätöslauselmassa 2009/2216(INI) todetaan, ja sen pitäisi laatia strategia vakauden ja vaurauden sekä alueen konfliktien ratkaisun edistämiseksi.

Euroopan unionin ja Etelä-Kaukasuksen maiden, tässä tapauksessa erityisesti Georgian, välisten suhteiden syveneminen parantaa varmasti oikeuskäsittelyjen toteutumista ja vapausoikeuksien noudattamista. Georgian kanssa on tehty hiljattain kaksi sopimusta, sopimus laittomasti maassa oleskelevien palauttamisesta ja sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta, ja nämä sopimukset edistävät täysin mainittuja tavoitteita.

* *

Esittelijä hyväksyy nämä kaksi toisiinsa liittyvää ja rinnakkaista Georgian kanssa tehtyä sopimusta, jotka siirtävät pidemmälle vapauden ja turvallisuuden alueen rajoja ja laajentavat sen Euroopan unionin ulkopuolelle mukaan lukien tähän naapurimaahan.

Nämä kaksi sopimusta ovat ensinnäkin erittäin tärkeä edistysaskel Euroopan unionin ja Georgian välisissä suhteissa. Georgian ja Euroopan unionin suhteita halutaan hyvin selvästi lähentää, mikä käy ilmi viime vuosien aikana tehdyistä poliittisista toimista. Esimerkiksi Euroopan unionin ja Georgian kahdenvälistä yhteistyötä on vahvistettu ja Georgia on liittynyt Euroopan neuvostoon ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Näiden Euroopan unionin ja Georgian välisten sopimusten tekeminen on kannustava edistysaskel, kun otetaan huomioon Georgian lähentymispyrkimykset Euroopan unionin suuntaan, ja sitä voidaan täten pitää vahvana merkkinä Euroopan unionilta. Se edistää ystävällisiä suhteita, vakautta, turvallisuutta ja kansalaisten hyvinvointia.

Sopimukset ovat merkittäviä myös alueelliselta kannalta, ja ne tukevat EU:n pyrkimyksiä lisätä yhteistyötä muiden alueen maiden kanssa. Georgialle tämä on myös edistysaskel, joka kannustaa syventämään yhteistyötä sen naapureiden ja Euroopan unionin kanssa.

Sopimukset muun muassa kannustavat Georgiaa toteuttamaan tarvittavia uudistuksia vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla. Esittelijä katsoo, että EU ja Georgia voivat yhteisen sitoutuneisuuden hengessä torjua tehokkaasti laitonta maahanmuuttoa ja edesauttaa demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan kehittymistä helpottamalla ihmisten yhteydenpitoa ja matkustamista kahden sopimuspuolen välillä.

Erityisesti sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta edesauttaa kansalaisten välisiä henkilökohtaisia suhteita, mikä on ratkaiseva tekijä, joka takaa muun muassa taloudellisten, humanitaaristen, kulttuurialan ja tiedemaailman suhteiden syntymisen. Viisumipakon poistaminen Georgian kansalaisilta on tärkeä edistysaskel maan tiellä kohti Euroopan unionia. Viisumin saannin helpottamisella on suuri merkitys ihmisten elämään, sillä se vahvistaa kansojen välisiä yhteyksiä ja toteuttaa ajatusta siitä, että vapaa liikkuminen kuuluu jokaisen eurooppalaisen perusoikeuksiin.

Kahden sopimuksen täytäntöönpano:

Esittelijän mukaan tiedotuskampanjoiden järjestäminen Georgiassa on hyvin tärkeää, jotta väestö on tietoinen uudesta tilanteesta ja jotta se hyötyy uusista mahdollisuuksista. Viisumipolitiikan muutoksista pitäisi tiedottaa myös mahdollisimman nopeasti Euroopan unionin toimielinten internetsivustoilla.

Esittelijä suosittelee lisäksi Euroopan parlamentin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle sekä sopimusten täytäntöönpanoa valvovalle Euroopan komissiolle, että ne tunnistaisivat sopimusten täytäntöönpanon jälkeen mahdolliset esteet tai kaikki epäsymmetriset rajoitukset, jotka saattavat haitata sopimusten asianmukaista soveltamista ja menettelyjen vastavuoroisuutta konsulipalveluista aina rajojen ylittämiseen.

Esittelijä pitää valitettavana, ettei Euroopan parlamenttia ole otettu riittävästi mukaan eikä sille ole tiedotettu neuvottelujen aloittamisesta ja kyseisiä sopimuksia koskevista neuvotteluista. Parlamentilla, joka edustaa suoraan unionin kansalaisia, on keskeinen tehtävä EU:n ulkoista toimintaa koskevan vastuuvelvollisuuden ja demokraattisen valvonnan lujittamisessa. Esittelijä odottaa Euroopan komissiolta, että se soveltaa toimielinten välisen lojaalin yhteistyön periaatetta ja toimittaa parlamentille tiedot sopimusten täytäntöönpanon tuloksista.

* *


ulkoasiainvaliokunnan lausunto (7.10.2010)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

luonnoksesta neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Georgian välillä

(11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))

Valmistelija: Krzysztof Lisek

LYHYET PERUSTELUT

Lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevien sopimusten tekemisen poliittinen toimeksianto sisältyy marraskuussa 2004 hyväksyttyyn Haagin ohjelmaan, jonka tarkoituksena oli yhteisen lähestymistavan kehittäminen.

Euroopan naapuruuspolitiikan (ENP) lujittamista koskevassa 4. joulukuuta 2006 annetussa tiedonannossa(1) komissio suositteli, että ENP-maiden kanssa olisi käynnistettävä takaisinottamista ja viisumikäytäntöjen helpottamista koskevat neuvottelut.

Itäisen kumppanuuden perustamista koskevassa 7. toukokuuta 2009 annetussa Prahan huippukokouksen yhteisessä julkilausumassa viisumipakon poistaminen asetettiin pitkän aikavälin tavoitteeksi, jonka yhteydessä turvallisuusolosuhteita on parannettava rajatylittävän rikollisuuden ja laittoman maahanmuuton torjumiseksi.

Päätösehdotuksessa otetaan huomioon EU:n ja Georgian nykyinen yhteistyöjärjestelmä, erityisesti 1. heinäkuuta 1999 lähtien voimassa ollut kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja 14. marraskuuta 2006 hyväksytty EU:n ja Georgian välinen eurooppalaisen naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelma sekä edellä mainittu Prahan julkilausuma.

Neuvosto hyväksyi Georgian kanssa tehtävän viisumimenettelyn helpottamista koskevan sopimuksen neuvotteluohjeet 27. marraskuuta 2008. Neuvotteluja käytiin vuonna 2009 ja hyväksytty teksti parafoitiin 25. marraskuuta 2009. Kaikki EU:n kansalaiset on 1. kesäkuuta 2006 lähtien vapautettu viisumipakosta heidän matkustaessaan Georgiaan enintään 90 päivän ajaksi.

Sopimuksen tekemistä koskeva päätösehdotus sisältää viisumien myöntämisen helpottamista koskevien EU:n sopimusten vakio-osat, joissa määritetään viisumin myöntämispäätöksen tekemisen määräajat, maksut ja maksuvapautukset ja vaaditut asiakirjat ja poikkeukset sekä yhteisen julistuksen matkustusasiakirjoja koskevasta yhteistyöstä. Lisäksi ehdotus sisältää Georgian erityisestä pyynnöstä Euroopan unionin julistuksen viisumien myöntämisen helpottamisesta perheenjäsenten osalta, jotta helpotetaan useampien sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on perhesiteitä jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleviin Georgian kansalaisiin. Määräyksiä ei sovelleta Isoon-Britanniaan, Irlantiin eikä Tanskan kuningaskuntaan, joita pyydetään tekemään kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämisen helpottamisesta, mikä koskee myös valtiota, jotka ovat Schengen-sopimuksessa mukana olevia valtioita, mutta eivät EU:n jäsenvaltioita.

Liikkuvuuden helpottaminen lisää ihmisten välisiä yhteyksiä ja se on taloudellisten ja humanitaaristen suhteiden sekä kulttuurisuhteiden ja muiden suhteiden kehittämisen olennainen osatekijä. Näin ollen se on myös itäisen kumppanuuden toteuttamisen ratkaisevan tärkeä osatekijä, koska pitkän aikavälin tavoitteena on täydellinen viisumivapaus.

*******

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ehdottamaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

5.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Frieda Brepoels, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Ernst Strasser

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nikolaos Chountis, Marietje Schaake, Helmut Scholz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Marie-Christine Vergiat

(1)

KOM(2006)0726.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.10.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

47

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö