ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα

1.12.2010 - (15507/2010 – C7‑0392/2010 – 2010/0108(NLE)) - ***

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck

Διαδικασία : 2010/0108(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0346/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0346/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα

(15507/2010 – C7‑0392/2010 – 2010/0108(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15507/2010),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων που διαμένουν παράνομα (14654/2010),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 3, και το άρθρο 218, παράγραφος 6, δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α), της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0392/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0346/2010),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Γεωργίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 25 κράτη μέλη το 2004, και σε 27 κράτη μέλη το 2007 ήταν η ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τους γείτονές της σε Ανατολή και Νότο· έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε μία διευρυμένη πολιτική γειτονίας που φτάνει μέχρι τις χώρες της περιοχής του Νοτίου Καυκάσου, με στόχο την εμβάθυνση των σχέσεών της με τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, την προώθηση της ασφάλειάς τους, τη σταθερότητα και την ανάπτυξή τους καθώς και την αποφυγή νέων διαιρέσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Ευρώπη υπήρξε, κατ' αυτόν τον τρόπο, πρωτοπόρος στην εκδήλωση ενός αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τις χώρες του Νοτίου Καυκάσου και σήμερα πρέπει να τηρήσει τη δέσμευσή της έναντι των χωρών αυτής της περιοχής, που θα αποτελεί ζώνη προστασίας πλησίον των νέων της συνόρων. Ο Νότιος Καύκασος έχει στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορεί να βοηθήσει την περιοχή να αναπτυχθεί στον οικονομικό και εμπορικό τομέα. Αλλά κυρίως, η δράση της ΕΕ πρέπει να αποσκοπεί στην ενθάρρυνση, των αρχών της χρηστής διακυβέρνησης και τους πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, κατ' αυτόν τον τρόπο, να παίξει ένα πιο δραστήριο ρόλο στην περιοχή του Νοτίου Καυκάσου όπως υπενθυμίζεται στο ψήφισμα 2009/2216(INI) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο 2010, πρέπει δε να εκπονήσει μία στρατηγική που θα αποβλέπει στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας και στη διευκόλυνση της διευθέτησης των διενέξεων στην περιοχή.

Εξάλλου, η διαδικασία εμβάθυνσης των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του Νοτίου Καυκάσου, και, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γεωργίας, θα συμβάλει ασφαλώς και στη βελτίωση της απονομής δικαιοσύνης και του σεβασμού των ελευθεριών. Οι δύο συμφωνίες που συνήφθησαν πρόσφατα με τη Γεωργία: η μία σχετικά με την επανεισδοχή των ατόμων που διαμένουν παράνομα και η δεύτερη σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, θα συμβάλουν κατά πολύ στην επίτευξη αυτών των στόχων.

* *

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τη σύναψη αυτών των δύο αλληλεξαρτώμενων και παράλληλων συμφωνιών με τη Γεωργία, οι οποίες θα συμβάλουν στην επέκταση των συνόρων ενός χώρου ελευθερίας και ασφάλειας, πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβάνοντας αυτή τη γειτονική χώρα.

Οι δύο συμφωνίες αποτελούν, καταρχάς, ένα σημαντικό βήμα, μία εξέλιξη στις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας. Υπάρχει, πράγματι μία σαφής πρόθεση προσέγγισης της Γεωργίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκφράζεται, τα τελευταία χρόνια, από μία σειρά σημαντικών πολιτικών πράξεων, όπως είναι η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας, η προσχώρηση της Γεωργίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η σύναψη αυτών των συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας, αποτελεί, ως εκ τούτου μία θετική εξέλιξη, λαμβανομένων υπόψη των ευρωπαϊκών βλέψεων της Γεωργίας, και θα αποτελέσει ένα ισχυρό μήνυμα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ευνοήσει τη δημιουργία φιλικών σχέσεων, σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας των πολιτών.

Εξάλλου, οι συμφωνίες αυτές παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον σε περιφερειακό επίπεδο και θα συμβάλουν στις προσπάθειες της Ένωσης για ενίσχυση της συνεργασίας με άλλες χώρες της περιοχής.

Για τη Γεωργία, αυτό συνιστά όχι μόνο πρόοδο αλλά και ενθάρρυνση στην εμβάθυνση της συνεργασίας με τις γείτονες χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εξάλλου, οι συμφωνίες αυτές θα ενθαρρύνουν τη Γεωργία να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι στο πνεύμα μιας αμοιβαίας δέσμευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γεωργία μπορούν να αγωνιστούν αποτελεσματικά κατά της παράνομης μετανάστευσης και να συμβάλουν στην ανάπτυξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της κοινωνίας των πολιτικών, ενθαρρύνοντας τις σχέσεις και τις μετακινήσεις των πολιτών μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

Ειδικότερα, η συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων θα διευκολύνει τις προσωπικές επαφές μεταξύ των πολιτών, πράγμα που αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων σχέσεων. Η κατάργηση των θεωρήσεων για τους πολίτες της Γεωργίας θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσής της στην Ευρώπη. Η απλούστευση των θεωρήσεων έχει μεγάλη σημασία στην καθημερινή ζωή των ατόμων, διότι ενισχύει τις επαφές μεταξύ των λαών και υλοποιεί την ιδέα της ελεύθερης κυκλοφορίας, η οποία αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των δύο συμφωνιών:

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι είναι απαραίτητες οι εκστρατείες ενημέρωσης στη Γεωργία, ούτως ώστε ο πληθυσμός να ενημερωθεί για τη νέα κατάσταση και να μπορέσει να επωφεληθεί από τις νέες δυνατότητες που του παρουσιάζονται. Εξάλλου, οι αλλαγές στην πολιτική έκδοσης θεωρήσεων πρέπει να εμφανισθούν το συντομότερο στις ιστοσελίδες των ευρωπαϊκών οργάνων.

Η εισηγήτρια συνιστά, επίσης, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με την εποπτεία της εφαρμογής των συμφωνιών, να εντοπίσει, μετά την εφαρμογή τους, ενδεχόμενα εμπόδια ή απρόβλεπτους περιορισμούς που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη σωστή εφαρμογή και την αμοιβαιότητα των διαδικασιών, τόσο στο επίπεδο των προξενικών υπηρεσιών όσο και στον τομέα διέλευσης των συνόρων.

Τέλος, η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε και δεν ενημερώθηκε επαρκώς για την έναρξη και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή των συμφωνιών. Ως άμεσος εκπρόσωπος των πολιτών της Ευρώπης, το Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει με αποφασιστικό τρόπο στην ενίσχυση της υπευθυνότητας στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθώς και στον δημοκρατικό έλεγχο. Η εισηγήτρια αναμένει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της εφαρμογής των συμφωνιών, σύμφωνα με την αρχή της έντιμης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

* *

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

σύμφωνα με το άρθρο 52, παράγραφος 3 του Κανονισμού των βουλευτών

Tatjana Ždanoka εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Rui Tavares εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι η συμφωνίας ΕΕ-Γεωργίας σχετικά με την επανεισδοχή ατόμων συμμορφούται πλήρως προς το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το άσυλο. Η συμφωνία δεν πρέπει να συναφθεί πριν να διενεργηθεί αρμόζουσα αποτίμηση των υφισταμένων συμφωνιών επανεισδοχής.

Ψηφίσαμε κατά της παρούσας συμφωνίας διότι:

-     θέτει στόχο την επιστροφή ατόμων σε χώρα όπου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκκληση 2010–2011 της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, περίπου 212 000 άτομα έχουν εκτοπισθεί εντός της χώρας επί 16 έτη και άνω, ζουν έχοντας ανάγκη στέγης και προσόδων για να καταστούν αυτάρκεις, όπου η σεξουαλική και η με βάση το φύλο βία είναι διαδεδομένη σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας και η κακομεταχείριση από την αστυνομίας είναι ανεκτή·

-    ισχύει επίσης για τους πρώην διαμένοντες στην Αμπχαζία και τη Νότιο Οσσετία, οι οποίοι δεν έχουν οιουσδήποτε εκ των πραγμάτων δεσμούς με τη Γεωργία·

-    δεν περιλαμβάνει αυστηρές διασφαλίσεις οι οποίες να αφορούν την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και να παρέχουν εχέγγυα υψηλών προτύπων υποδοχής, προτύπων που είναι πολύ χαμηλά στη Γεωργία·

-    περιέχει πληθώρα δυνατοτήτων παράκαμψης των διατάξεων και ασαφειών που θα μπορούν να διευκρινισθούν στην Μικτή Επιτροπή Επανεισδοχής στην οποία δυστυχώς το ΕΚ δεν έχει λόγο, στοιχείο που ωστόσο θα ήταν απόλυτα θεμιτό δεδομένων των νέων αρμοδιοτήτων του·

-    δεν εγγυάται επαρκώς την προστασία των προσωπικών δεδομένων: τα δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν σε «άλλα όργανα», χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του ενδιαφερόμενου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (7.10.2010)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια
(15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Krzysztof Lisek

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην ανακοίνωσή της για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)[1] της 4ης Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή συνιστούσε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για θέματα επανεισδοχής και για απλουστεύσεις στην έκδοση θεωρήσεων με τις χώρες που αφορά η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας.

Η κοινή δήλωση της 7ης Μαΐου 2009 της Διάσκεψης Κορυφής της Πράγας που θέσπισε την Ανατολική Εταιρική Σχέση υπογράμμισε τη σημασία ενίσχυσης της κινητικότητας των πολιτών σε ένα ασφαλές περιβάλλον, μέσω της απλούστευσης των εκδόσεων θεωρήσεων και των συμφωνιών επανεισδοχής. Καθορίζει την απελευθέρωση από την διαδικασία θεώρησης ως μακροπρόθεσμο στόχο ο οποίος θα πρέπει να συνοδεύεται από βελτίωση στις συνθήκες ασφαλείας για να καταπολεμηθεί η διασυνοριακή εγκληματικότητα και η παράνομη μετανάστευση.

Η προτεινόμενη απόφαση λαμβάνει υπόψη και αντικατοπτρίζει το ισχύον πλαίσιο για συνεργασία με τη Γεωργία, ειδικότερα τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας που έχει τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999 καθώς και το πρόγραμμα δράσης ΕΕ-Γεωργίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (που υιοθετήθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2006) καθώς και την προαναφερθείσα Δήλωση της Πράγας.

Η επίσημη εξουσιοδότηση για διαπραγματεύσεις όσον αφορά την συμφωνία επανεισδοχής με τη Γεωργία εγκρίθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2008 και το κείμενο που συμφωνήθηκε μονογραφήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2009.

Η προτεινόμενη απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας περιλαμβάνει μια σειρά από τυποποιημένα στοιχεία που περιέχονται στις συμφωνίες επανεισδοχής που συνήφθησαν μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών. Οι υποχρεώσεις επανεισδοχής έχουν καθορισθεί σε πλήρως αμοιβαία βάση και εφαρμόζονται τόσο στους ημεδαπούς όσο και στους υπηκόους τρίτων χωρών και τους ανιθαγενείς, θεσπίζοντας επίσης τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποχρέωση επανεισδοχής των δύο τελευταίων κατηγοριών. Η συμφωνία καθορίζει τους όρους για την εφαρμογή στην πράξη της συμφωνίας, στην οποία περιλαμβάνονται η δημιουργία της μικτής επιτροπής επανεισδοχής, οι προϋποθέσεις για την ταχεία διαδικασία, οι ρήτρες για τις δαπάνες, η προστασία των δεδομένων και η σχέση με άλλες διεθνείς υποχρεώσεις. Η συμφωνία εφαρμόζεται στην επικράτεια της Γεωργίας και της ΕΕ, με την εξαίρεση της Ιρλανδίας και της Δανίας, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας.

Η Γεωργία επικύρωσε έναν αριθμό σχετικών διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 σε ό,τι αφορά το καθεστώς των προσφύγων και το πρωτόκολλο του 1967. Αποτελεί μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Οργάνωσης για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη. Επιπλέον η Γεωργία είναι μια χώρα εταίρος στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία βασίζεται σε δεσμεύσεις όσον αφορά τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις θεμελιώδεις αξίες, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια νέα και ενισχυμένη συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία έχουν αρχίσει στις 15 Ιουλίου 2010. Επιπλέον, έχει θεσπιστεί ένας διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο τρίτος γύρος διεξήχθη στις 9 Ιουλίου 2010 σε φιλική, ανοιχτή και εποικοδομητική ατμόσφαιρα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα στοιχεία, ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι υφίσταται επαρκές υγιές πλαίσιο στην Γεωργία για να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα αυτών των προσώπων που εξετάζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας θα γίνουν σεβαστά. Η συμφωνία επανεισδοχής θα πρέπει να συναφθεί έγκαιρα και να τεθεί ταυτόχρονα σε εφαρμογή με τη συμφωνία για την απλούστευση των θεωρήσεων, επειδή οι εν λόγω δύο συμφωνίες συνδέονται μεταξύ τους.

*******

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Κοινοβούλιο την έγκριση της συμφωνίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Frieda Brepoels, Andrzej Grzyb, Heidi Hautala, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Ernst Strasser, Boris Zala, Ιωάννης Κασουλίδης, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marietje Schaake, Helmut Scholz, Dominique Vlasto, Νικόλαος Χουντής, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marie-Christine Vergiat

  • [1]  CΟΜ(2006)0726.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Γεώργιος Παπανικολάου, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström