ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

2.12.2010 - (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD)) - ***I

Комисия по конституционни въпроси
Докладчици: Zita Gurmai и Alain Lamassoure
Докладчици по становище (*): Gerald Häfner и Diana Wallis,
Комисия по петиции
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника


Процедура : 2010/0074(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0350/2010
Внесени текстове :
A7-0350/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива

(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0119),

–   като взе предвид член 11, параграф 4 от Договора за ЕС,

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 24, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0089/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 14 юли 2010 г.[1],

–   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 10 юни 2010 г.[2],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата на комисията по петиции, комисията по култура и образование и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0350/2010),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С Договора за Европейския съюз се укрепва гражданството на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, inter alia, че всеки гражданин има правото да участва в демократичния живот на Съюза и че най-малко един милион граждани на Съюза, които са граждани на значителен брой държави-членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените ѝ правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза.

(1) С Договора за Европейския съюз се укрепва гражданството на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, inter alia, че всеки гражданин има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. Тази процедура предоставя на гражданите възможност пряко да се обърнат към Комисията, като им предоставя право на инициатива подобно на правото, упражнявано от Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Ненужно е да се повтарят разпоредби от Договора в съображение. Необходимите препратки към Договорите вече са направени в позоваванията. В последното изречение се посочва мястото на инициативата в цялостната рамка на европейската структура.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Европейският парламент и Съветът следва да приемат разпоредбите относно процедурите и условията за такива граждански инициативи.

заличава се

Обосновка

Ненужно е да се повтаря разпоредба от Договора в съображение. Правното основание вече е посочено в първото позоваване от регламента.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Посочените процедури и условия следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива.

(3) Посочените процедури и условия следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива, така че да насърчават участието на гражданите и да правят Съюза по-достъпен. Te следва да установяват разумен баланс между правата и задълженията.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Важно е да се организират ефективни информационни кампании и кампании за популяризиране във връзка с гражданските инициативи, за да се повиши осведомеността на гражданите, да се предостави точна информация относно този нов инструмент, да се насърчи диалогът с гражданите и да се изгради истинско европейско публично пространство; в този контекст комуникационните дейности и информационните кампании ще имат важна роля. Във връзка с това Комисията следва да обмисли използването на съществуващите програми, които насърчават мобилността и активното гражданство, както и новите форми на комуникация, като например социалните мрежи, които насърчават обществения дебат. Освен това Комисията и Европейският парламент, чрез своите съответни представителства и бюра в държавите-членки, следва при поискване да предоставят на гражданите информация и неофициални консултации относно гражданските инициативи, в частност по отношение на критериите за регистрация, както и на ценностите и областите на компетентност на Съюза, залегнали в европейските договори. Следва да бъде изготвено ръководство за гражданската инициатива на всички официални езици на Съюза, което да бъде достъпно онлайн.

Обосновка

Информационните кампании за европейската гражданска инициатива имат ключово значение, за да се избегне създаването на погрешни очаквания и погрешно разбиране на нейния характер и обхват. Изменението има за цел да повиши осведомеността на гражданите и точността на информацията относно този нов инструмент.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Представителствата на Европейската комисия и информационните бюра на Европейския парламент в държавите-членки, заедно с информационните мрежи на Комисията, следва да играят постоянна роля в предоставянето на гражданите на цялата необходима информация по отношение на гражданската инициатива.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. С цел да се осигури, че дадена гражданска инициатива е представителна за интерес на Съюза, този брой следва да се определи на една трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. Този праг следва да гарантира, че дадена гражданска инициатива е представителна за интерес на Съюза, но изискванията не следва да са прекалено обременяващи. Следователно той следва да се определи на една пета от държавите-членки.

Обосновка

Следва да се намери по-нисък праг, при който интересът на Съюза все пак може да бъде представляван, но изискванията не са прекалено обременяващи.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Във връзка с това е целесъобразно също така да се установи минималният брой граждани, произхождащи от всяка една от тези държави-членки. С цел да се осигурят подобни условия за гражданите при подкрепата на дадена гражданска инициатива, този минимален брой следва да бъде регресивно пропорционален на големината на всяка държава-членка. От съображения за яснота той следва да бъде посочен за всяка държава-членка в приложение към настоящия регламент.

(6) Във връзка с това е целесъобразно също така да се установи минималният брой граждани, произхождащи от всяка една от тези държави-членки. С цел да се осигурят подобни условия за гражданите при подкрепата на дадена гражданска инициатива, този минимален брой следва да бъде регресивно пропорционален, както е предвидено в член 14, параграф 2 от ДЕС по отношение на броя на членовете на Европейския парламент за всяка държава-членка.

 

За тази цел минималният брой, изискван във всяка държава-членка, следва да бъде равен на броя на членовете на Европейския парламент, избирани в тази държава, умножен по коефициент 750.

 

От съображения за яснота този минимален брой следва да бъде посочен в приложение към настоящия регламент. Комисията следва да бъде оправомощена да изменя настоящото приложение, когато съставът на Европейския парламент е променен.

Обосновка

Разпределението на местата в Европейския парламент ще се променя редовно в съответствие с формула, съобразена изцяло с принципа на регресивна пропорционалност.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7а) Необходима е минимална организационна структура, за да може успешно да се осъществи една гражданска инициатива. Тя следва да бъде под формата на граждански комитет, съставен от физически лица (организатори) от няколко различни държави-членки, за да се насърчава повдигането на теми от европейско значение и за да се поощрява тяхното отразяване. От съображения за прозрачност и гладка и ефективна комуникация, гражданските комитети следва да определят представители, които да осъществяват връзка между комитета и институциите на Съюза по време на процедурата.

Обосновка

Гражданската инициатива е създадена, за да даде възможност на гражданите да участват в демократичния живот на Съюза. Тя следва да е открита само за физически лица, които създават граждански комитет.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Трябва да се гарантира, че всички поддръжници и организатори, независимо от пол, расов или етнически произход, увреждания, сексуална ориентация, религия или вярвания, имат равни възможности за участие в гражданска инициатива, както и че се спазват принципите на недискриминация. Информацията относно гражданската инициатива следва да бъде достъпна и лесно разбираема за всеки.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите; предложения, които са обидни или лишени от сериозни намерения следва да не бъдат регистрирани, а Комисията следва да отхвърля регистрацията на предложения, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация.

(8) За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи и за да се избягва ситуация, при която са събрани подписи за предложение, което не попада в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите. Предложения, които не са граждански инициативи съгласно настоящия регламент, следва да не бъдат регистрирани. Регистрацията е административна процедура, целяща да подбере инициативите, които попадат в приложното поле на настоящия регламент; следователно отказът за регистрация следва да се базира само на правни основания и в никакъв случай на съображения за политическа целесъобразност. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация и съответно следва да бъде задължена да информира организаторите на дадена инициатива относно причините за отказ за регистрация на инициативата и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат. Комисията също така следва да изясни, че регистрацията и събирането на изисквания брой изявления за подкрепа няма непременно да доведе до приемането на предложение за законодателен акт от страна на Комисията, и че регистрацията на инициатива не представлява официално решение относно компетентността.

Обосновка

The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Организаторът на дадена предложена гражданска инициатива следва да отговаря за събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите.

(9) След като дадено предложение е регистрирано като гражданска инициатива, изявления за подкрепа от гражданите могат да бъдат събирани от организаторите.

Обосновка

Изменението укрепва позицията, според която регистрацията цели само да определи дали става въпрос за европейска гражданска инициатива или не. Ако става въпрос за гражданска инициатива, организаторите не трябва да отговарят на никакви други изисквания (допустимост и т.н.) и са свободни да упражняват правото, дадено им от Договора, а именно да събират подписи в подкрепа на дадена инициатива.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Целесъобразно е да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както на хартиен носител, така и онлайн. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че лицата могат да бъдат идентифицирани и че данните им са сигурно съхранявани. За тази цел от Комисията следва да се изиска да изготви подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

(10) С цел да се извлече полза от съвременните технологии като средство на демокрацията на участието, е целесъобразно да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както онлайн, така и на хартиен носител. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че лицата се подписват само веднъж, и че данните им са сигурно събирани и съхранявани. Подробните технически спецификации следва да бъдат изработени на експертно равнище и да се адаптират редовно към техническите новости; на Комисията съответно следва да бъдат делегирани правомощията да приема подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

 

Изискванията по отношение на тези технически спецификации обаче не следва да създават необосновани пречки за организаторите, които желаят да използват системи за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да предостави причините във връзка с разпоредбите и обосновава използването на делегирани актове.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Изявленията за подкрепа следва да се събират по начин, лесен за гражданите и включващ необходимите предпазни мерки за защита на данни. Същевременно той не следва да води до прекомерна тежест за организаторите.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Целесъобразно е Комисията да взема решение относно допустимостта на предложените инициативи на достатъчно ранен етап. Поради това организаторът следва да поиска такова решение относно допустимостта, след като са събрани 300 000 изявления за подкрепа на предложената инициатива от поддръжници с произход от поне три държави-членки.

заличава се

Обосновка

Премахва се проверката за допустимост.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В срок от два месеца след получаването на искането на организатора Комисията следва да приеме решение относно допустимостта на инициативата. Дадена предложена гражданска инициатива следва да бъде считана за допустима, ако тя попада в правомощията на Комисията и засяга сфера, в която може да бъде приет законодателен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите.

заличава се

Обосновка

Премахва се проверката за допустимост.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците и при условие, че се смята за допустима, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната държава-членка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по целесъобразен начин и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

(15) При липсата на компетентен избирателен орган на равнището на Съюза е целесъобразно да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната държава-членка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по целесъобразен начин, който може да е въз основа на случайна извадка, и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

Обосновка

Следва да се изясни, че държавите-членки проверяват подписите дори ако става въпрос за европейска гражданска инициатива, тъй като не съществува компетентен избирателен орган на равнището на Съюза, който би могъл да върши тази дейност.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Преди да внесат дадена гражданска инициатива в Комисията организаторите следва да гарантират, че всички приложими условия, установени в настоящия регламент, са спазени.

заличава се

Обосновка

Ненужно е да се посочва в съображение, че изложените в регламента задължения следва да се изпълняват, за да се постигне желаната правна последица.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) От изключително значение е организаторите на дадена гражданска инициатива да предоставят декларация за всички финансови средства, използвани за подкрепа и популяризиране на инициативата, за да се осигури пълна прозрачност.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В рамките на четири месеца Комисията следва да разгледа гражданската инициатива и да изложи своите заключения и предвидените ответни действия.

(17) Комисията следва да разгледа гражданската инициатива и да изложи своите правни и политически заключения по отделно; тя следва също така да определи предвидените ответни действия. За да покаже, че гражданска инициатива, подкрепена от поне един милион граждани на Съюза и евентуалните последващи действия, произтичащи от нея, се проучват внимателно, Комисията следва да обясни по ясен, разбираем и подробен начин причините за действията, които възнамерява да предприеме, и също така следва да се мотивира, ако не предвижда да предприеме действия. Тъй като на гражданите следва да се предостави гаранция, че целесъобразни последващи действия ще бъдат предприети във връзка с успешна инициатива, Комисията следва да организира публично изслушване съвместно с Европейския парламент, по целесъобразност – заедно с други институции и органи на Съюза. Комисията, като адресат на инициативата, следва да бъде представлявана на равнище член на Комисията или поне генерален директор.

Обосновка

Реакцията на Комисията по отношение на действие на европейските граждани следва да бъде обоснована както от юридическа, така и от политическа гледна точка. В допълнение това следва да се демонстрира чрез обосновка, която показва, че гласът на гражданите е чут и че евентуалното действие, което предстои да бъде предприето, е обмислено сериозно и изцяло.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни се прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. В тази връзка е целесъобразно да се поясни, че администратори на личните данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО са организаторът на дадена гражданска инициатива и компетентните органи на държавата-членка, както и да се посочи максималният период на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена гражданска инициатива. В качеството си на администратори на лични данни организаторите трябва да предприемат всички необходими мерки за спазването на наложените от Директива 95/46/ЕО задължения, и по-специално тези относно законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на физическото лице на достъп до неговите лични данни, както и на поправянето и изтриването им.

(18) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни се прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. В тази връзка, с оглед на правната сигурност, е целесъобразно да се поясни, че администратори на личните данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО са организаторите на дадена гражданска инициатива и компетентните органи на държавата-членка, както и да се посочи максималният период на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена гражданска инициатива. В качеството си на администратори на лични данни организаторите трябва да предприемат всички необходими мерки за спазването на наложените от Директива 95/46/ЕО задължения, и по-специално тези относно законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на физическите лица да имат достъп до своите лични данни, както и да осигуряват поправянето и изтриването им.

Обосновка

Изменението има за цел да мотивира постановителната част. Езикови промени с цел да се използва неутрален спрямо пола език.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на измененията на приложенията към настоящия регламент.

(21) С оглед на евентуалната необходимост в бъдеще да се изменят или допълнят някои несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент или неговите приложения, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Обосновка

Изменение, което отразява промяната в постановителната част и обосновава използването на делегирани актове.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Комисията следва да докладва за изпълнението на настоящия регламент пет години след неговото влизане в сила.

заличава се

Обосновка

Ненужно е просто да се повтаря част от постановителната част в съображение.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „гражданска инициатива“ е инициатива, внесена в Комисията в съответствие с настоящия регламент, с която Комисията се приканва да излезе с подходящо предложение в рамките на предоставените ѝ правомощия по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион имащи право да я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко една трета от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е инициатива, внесена в Комисията в съответствие с настоящия регламент, с която Комисията се приканва да излезе с подходящо предложение в рамките на предоставените ѝ правомощия по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион имащи право да я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко една пета от всички държави-членки;

Обосновка

За да се улесни започването на дадена инициатива и да се даде възможност за по-проста и не толкова тромава процедура, е целесъобразно да се определи по-нисък праг.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „организаторе физическо или юридическо лице или организация, които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

3. „организаториса физически лица, формиращи граждански комитет, които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

 

Организации, които, в съответствие с Договора, допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на волята на гражданите на Съюза, могат пряко да подкрепят гражданска инициатива при условие че извършват това при пълна прозрачност.

 

(Настоящото изменение, а именно промяната на „организатор“ на „организатори“, се прилага за целия текст. Приемането му ще наложи нанасянето на съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Истинската гражданска инициатива следва, по дефиниция, да бъде средство на демокрацията на участието, която е отворена за гражданите на Съюза, но не и за юридически лица. Съответно организаторите следва да бъдат само граждани (физически лица). Организаторите следва да създадат граждански комитет, за да могат да започнат инициатива.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изисквания за организатора и за поддръжниците

Изисквания за организаторите и за поддръжниците

Обосновка

Гражданската инициатива следва да бъде започната от граждански комитет, съставен от физически лица, които са граждани на Съюза. По тази причина заглавието трябва да бъде съответно променено.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато организаторът е физическо лице, това лице трябва да е гражданин на Съюза и да е на възраст, на която има право да гласува на изборите за Европейски парламент.

1. Организаторите трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Когато организаторът е юридическо лице или организация, той трябва да е установен в държава-членка. Организациите, които нямат правосубектност в приложимото национално право, трябва да имат представител, който е правоспособен да поема правни задължения от тяхно име и да носи отговорност.

 

Обосновка

Използването на множествено число е обосновано от член 3, параграф 1а (нов). Заличаването е необходимо, тъй като организаторите следва да бъдат само физически лица.

Изменение   27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 a (нов) – алинеи 1 и 2 (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Организаторите създават граждански комитет от поне седем лица, които пребивават в поне седем държави-членки.

 

Организаторите определят един представител и един заместник, които осъществяват връзка между гражданския комитет и институциите на Европейския съюз по време на процедурата и които са упълномощени да правят изказвания и да действат от името на гражданския комитет.

Обосновка

С цел улесняване на повдигането на истински общоевропейски въпроси, обсъждането на тези въпроси и събирането на подписи в целия Съюз, инициативата следва да се предложи от определен брой граждани, които следва да създадат граждански комитет. Комитетът следва да е в състояние да говори единодушно, от което следва задължението за определяне на лице за контакт и заместник.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 a (нов) – алинея 3 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако организаторите са членове на национални парламенти или членове на Европейския парламент, те не се включват като брой за постигане на минимума, който се изисква за формиране на граждански комитет.

Обосновка

Важно е да се отправи силно послание към гражданите, че този инструмент е предвиден за тях, и те да бъдат насърчавани да го използват и да участват. Парламентарните представители разполагат с други начини за представяне на законодателни предложения и за водене на дебати на европейско равнище.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да имат правото да подкрепят дадена предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

2. За да имат правото да подкрепят дадена предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са на установената във всяка държава-членка възраст, като база за сравнение са изборите за Европейски парламент.

Обосновка

С цел да се поощрява участието на млади европейски граждани в оформянето на бъдещето на Съюза и да се насърчава по-голямо участие в демократичния живот на Съюза, е целесъобразно да се определи по-ниска минимална възраст от възрастта, която дава право на гласуване в повечето държави-членки, както и от минималната възраст за членовете на граждански комитет.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, от организатора се изисква да регистрира инициативата в Комисията, като предостави информацията, посочена в приложение II, и по-специално тази относно предмета и целите, както и източниците на финансиране и подкрепа за предложената гражданска инициатива.

1. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, от организаторите се изисква да регистрират инициативата в Комисията, като предоставят информацията, посочена в приложение II, и по-специално тази относно предмета и целите на предложената гражданска инициатива.

 

Организаторите предоставят, за регистъра, определен в третата алинея и по целесъобразност на своя уебсайт, редовно актуализирана информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата.

Тази информация се предоставя на един от официалните езици на Съюза в онлайн регистър, предоставен за тази цел от Комисията (наричан по-долу „регистърът“).

Тази информация се предоставя на един или повече от официалните езици на Съюза в онлайн регистър, предоставен за тази цел от Комисията (наричан по-долу „регистърът“). Информация на официален език, различен от езика(ците), на който(които) информацията първоначално е предоставена, може впоследствие да се предоставя за включване в регистъра.

 

Организаторите носят отговорност за писмения превод на инициативата на други официални езици на Съюза.

Обосновка

На практика инициативата следва да бъде писмено преведена, тъй като гражданският комитет е съставен от граждани на различни държави, а подписите трябва да бъдат събрани в поне една пета от държавите-членки.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Освен в случаите, предвидени в параграфи 3 и 4, Комисията регистрира незабавно предложената инициатива, като ѝ присвоява уникален регистрационен номер, и изпраща потвърждение за това на организатора.

2. Ако се установи, че предложената инициатива отговаря на условията за гражданска инициатива съгласно настоящия регламент, Комисията я регистрира, като ѝ присвоява уникален регистрационен номер, и изпраща потвърждение за това на организаторите.

Обосновка

Регистрацията следва да бъде отказвана само в случаите, когато въпросното действие не е гражданска инициатива. Тези случаи са определени от Договорите и от настоящия регламент.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Няма да се регистрират такива предложени граждански инициативи, които с основание могат да бъдат считани за неподходящи, защото са обидни или лишени от сериозни намерения.

3. Комисията регистрира предложена инициатива в рамките на два месеца след получаването ѝ при условие че са изпълнени следните условия:

 

а) гражданският комитет е сформиран и лицата за контакт са определени;

 

б) не съществуват явни, съществени противоречия между езиковите версии на заглавието, предмета и целите на предложената инициатива;

 

в) инициативата очевидно не излиза извън обхвата на правомощията на Комисията съгласно Договорите да представи предложение относно искания законодателен акт;

 

г) предложената инициатива не е отявлено обидна, несериозна или предизвикваща неприятности;

 

д) предложената инициатива не е в явно противоречие с ценностите на Съюза, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Обосновка

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а. Комисията отказва регистрация, ако посочените в параграф 3 условия не са изпълнени.

 

Комисията предприема всички мерки, които счита за необходими, с цел да увери организаторите, че решението ѝ относно регистрацията е изцяло в съответствие с буквата и духа на Договорите, без с това да се засяга последващото ѝ решение по съществото на въпроса.

 

При отказ за регистрация на инициатива Комисията информира организаторите относно причините за този отказ и относно всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат.

Обосновка

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията отхвърля регистрацията на предложени граждански инициативи, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза.

заличава се

Обосновка

Вж. другите обосновки на измененията към член 4.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. По всяко време преди предоставянето на изявленията за подкрепа съгласно член 9 организаторите могат да оттеглят регистрирана инициатива. Ако дадена инициатива бъде оттеглена, в регистъра се посочва информация в този смисъл.

Обосновка

Гражданският комитет следва да запази свободата си за оттегляне на дадена инициатива, ако счита, че е безполезно да се продължава събирането на подписи или просто ако не възнамерява да продължава дейността си поради някакви причини. Тази възможност обаче не следва да се дава след предоставянето на изявленията за подкрепа, тъй като държавите-членки харчат парите на данъкоплатците за проверка на подписите.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Всички регистрирани инициативи получават референтен номер.

Обосновка

По този начин гражданите ще бъдат осведомявани относно актуалното положение на различни граждански инициативи.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел могат да се използват единствено формулярите за изявление за подкрепа, които отговарят на образеца, установен в приложение III. Организаторът попълва формулярите, както е указано в приложение III, преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците. Информацията в тези формуляри трябва да отговаря на информацията в регистъра.

За тази цел могат да се използват единствено регистрираните езикови версии на формулярите за изявление за подкрепа, които отговарят на образеца, установен в приложение III. Организаторите попълват формулярите, както е указано в приложение III, преди да започнат събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците. Информацията в тези формуляри трябва да отговаря на информацията в регистъра.

Обосновка

Съгласно приложение III поддръжниците следва да предоставят следната информация: име, адрес на постоянно пребиваване, дата и място на раждане, гражданство и дата на подписване. Единствено регистрираните езикови версии на формуляра следва да се използват за събиране на подписи, тъй като в противен случай, при неправилен писмен превод, не би могло да се гарантира, че подписите са събирани за същата инициатива.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената инициатива и в срок от не повече от 12 месеца.

4. Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената инициатива и в срок от не повече от 12 месеца.

 

В края на този срок в регистъра се посочва, че срокът е изтекъл и ако е целесъобразно, че Комисията е установила, че необходимите изявления за подкрепа не са били предоставени.

Обосновка

Срокът за събирането на подписи се спазва. Ако необходимите подписи не бъдат събрани в срок, инициативата не е успешна; следователно тя следва да бъде заличена от регистъра, който съдържа единствено текущи инициативи.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците, организаторът взема необходимите мерки, за да осигури, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на изискванията на параграф 4. Организаторът може по всяко време да поиска от съответния компетентен орган на държавата-членка, в която събраните данни се съхраняват или ще бъдат съхранявани, да удостовери съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа с посочените разпоредби. Във всички случаи организаторът изисква такова удостоверение, преди да предостави изявленията за подкрепа за проверка в съответствие с член 9.

2. Преди да започнат събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците, организаторите вземат необходимите мерки, за да осигурят, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на изискванията на параграф 4. Организаторите могат по всяко време да поискат от съответния компетентен орган на държавата-членка, в която събраните данни се съхраняват или ще бъдат съхранявани, да удостовери съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с посочените разпоредби. Във всички случаи организаторите изискват такова удостоверение, преди да започнат събирането на изявленията за подкрепа.

 

Организаторът публикува копие на издаденото във връзка с това удостоверение на уебсайта, използван за системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

 

В срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията предоставя софтуер с отворен код, който включва някои от техническите характеристики и характеристиките за сигурност, необходими за спазване на разпоредбите на настоящия регламент относно системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн, и осигурява поддръжката и допълнителното разработване на този софтуер с отворен код. Софтуерът и съответните услуги по поддръжка се предоставят безплатно на организаторите.

 

Не по-късно от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията информира Европейския парламент относно постигнатия напредък във връзка със създаването на софтуера с отворен код.

Обосновка

Комисията следва да улесни събирането на подписи онлайн, като предостави достъп до софтуер с отворен код. По-целесъобразно е удостоверението за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн да се изисква преди, а не след събирането на подписите. Освен това удостоверението следва да се публикува на уебсайта, така че гражданите да знаят, че системата е надеждна.

Изменение   40

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) самоличността на лицата може да бъде проверена;

б) фактът, че всяко лице подава само едно заявление за подкрепа, може да бъде проверен;

Обосновка

Самоличността на лицата не е необходима за целите на проверката на истинността на заявленията за подкрепа. Достатъчно е да се провери дали лицето има право да се подпише и дали се е подписало само веднъж. Фактът, че дадено лице може да се подпише само веднъж следва да се проверява и при събирането на подписи онлайн.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предоставените онлайн данни се съхраняват по сигурен начин, за да се гарантира, inter alia, че те не могат да бъдат променени или използвани за други цели освен заявената подкрепа за дадената гражданска инициатива, както и за да се защитят личните данни от неволно или незаконно унищожаване или неволна загуба, промяна или неразрешено разкриване или достъп;

в) предоставените онлайн данни се събират и съхраняват по сигурен начин, за да се гарантира, inter alia, че те не могат да бъдат променени или използвани за други цели освен заявената подкрепа за дадената гражданска инициатива, както и за да се защитят личните данни от неволно или незаконно унищожаване или неволна загуба, промяна или неразрешено разкриване или достъп;

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) системата може да генерира индивидуални изявления за подкрепа във формуляр, съответстващ на образеца, установен в приложение III, така че да позволи на държавите-членки да осъществяват контрол в съответствие с член 9, параграф 2.

г) системата може да генерира изявления за подкрепа във формуляр, съответстващ на образеца, установен в приложение III, така че да позволи на държавите-членки да осъществяват контрол в съответствие с член 9, параграф 2.

Обосновка

Онлайн заявлението за подкрепа (вж. приложение ІІІ) би могло да бъде и под формата на списък.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема технически спецификации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата по регулиране, установена в член 19, параграф 2.

5. В срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията предприема, в сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните, оценка, която да ѝ позволи да приеме технически спецификации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата по регулиране, установена в член 19, параграф 2. Оценката се препраща на Европейския парламент заедно с предложенията.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една трета от държавите-членки.

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една пета от държавите-членки.

Обосновка

За да се улесни започването на дадена инициатива и да се даде възможност за по-проста и не толкова тромава процедура, е целесъобразно да се определи по-нисък праг.

Изменение   45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В една трета от държавите-членки поддръжниците наброяват най-малко минималния брой граждани, посочен в приложение I.

2. В най-малко една пета от държавите-членки минималният брой действителни изявления за подкрепа, представени за проверка, е равен най-малко на броя на членовете на Европейския парламент, избирани в конкретната държава-членка в момента на регистрирането на гражданската инициатива, умножен по коефициент 750. Съответният минимален брой е посочен в приложение І.

 

При промяна на състава на Европейския парламент Комисията приема, посредством делегирани актове в съответствие с член 16 и при спазване на условията по членове 17 и 18, съответни корекции на приложение І.

Обосновка

За да се улесни започването на дадена инициатива и да се даде възможност за по-проста и не толкова тромава процедура, е целесъобразно да се определи по-нисък праг.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, издала документа за самоличност, който са посочили в изявлението за подкрепа.

3. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, в която пребивават постоянно. За целите на параграф 1, за гражданите на Съюза, които пребивават постоянно в трета страна, се смята, че произхождат от държавата-членка, на която са граждани.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8Решение относно допустимостта на предложена гражданска инициатива

 

заличава се

1. Организаторът на инициативата внася искане в Комисията за решение относно допустимостта на предложената гражданска инициатива, след като са събрани в съответствие с член 5 300 000 изявления за подкрепа от поддръжници с произход от поне три държави-членки. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение V.

 

2. В срок от два месеца след получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията приема решение относно допустимостта на инициативата. Предложената гражданска инициатива се смята за допустима, ако отговаря на следните условия:

 

a) засяга сфера, в която може да бъде приет законодателен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите; и

 

б) попада в рамките на правомощията на Комисията за представяне на предложение.

 

3. Решението, посочено в параграф 2, се съобщава на организатора на предложената гражданска инициатива и се оповестява публично.

 

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 4.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7 и при условие, че Комисията е решила, че предложената гражданска инициатива е допустима в съответствие с член 8, организаторът предоставя на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение VI.

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7, организаторите предоставят на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторите използват формуляра, установен в приложение VI.

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 4.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организаторът предоставя изявленията за подкрепа на държавата-членка, която е издала документите за самоличност, посочени в тях.

Организаторите предоставят изявленията за подкрепа на държавата-членка, в която поддръжниците пребивават постоянно, или в случаите, в които поддръжниците са установили постоянното си пребиваване в трета страна, държавата-членка, на която те са граждани.

Обосновка

Не следва да се изисква от поддръжниците в целия ЕС да посочват документите си за самоличност, тъй като в някои страни това би могло да има възпиращ ефект. Въпреки това адресът на постоянно пребиваване следва да се посочва и да бъде един от критериите за установяване на мястото на произход на подписите. В случая на лица, пребиваващи в трета страна, следва да се прилага критерият гражданство.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В срок от не повече от три месеца компетентните органи проверяват предоставените им изявления за подкрепа чрез подходящи за целта методи и издават на организатора удостоверение по образеца от приложение VII, с което удостоверяват броя на действителните изявления за подкрепа за въпросната държава-членка.

2. В срок от не повече от три месеца компетентните органи проверяват предоставените им изявления за подкрепа чрез подходящи за целта методи и издават на организатора удостоверение по образеца от приложение VII, с което удостоверяват броя на действителните изявления за подкрепа за въпросната държава-членка.

 

Не се изисква установяване на истинността на подписите.

Обосновка

Самоличността на лицата не е необходима за целите на проверката на истинността на заявленията за подкрепа. Достатъчно е да се провери дали лицето има право да се подпише и дали се е подписало само веднъж.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След като получи удостоверенията, предвидени в член 9, параграф 2, и при условие че всички приложими процедури и условия, определени в настоящия регламент, са спазени, организаторът може да внесе гражданската инициатива в Комисията.

След като получат удостоверенията, предвидени в член 9, параграф 2, и при условие че всички приложими процедури и условия, определени в настоящия регламент, са спазени, организаторите могат да внесат гражданската инициатива в Комисията, придружена от информация относно получената за инициативата помощ и финансиране. Тази информация се публикува в регистъра на Комисията.

 

Размерът на помощта и финансирането, получени от какъвто и да е източник, при надвишаването на който трябва да се предостави информация, е идентичен с предвидения в Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище1.

 

__________________________________

1 ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

Обосновка

Гражданският комитет следва да гарантира пълна прозрачност по отношение на финансирането и помощта за инициативата. Въпреки това предоставянето на подробна информация за всяко дарение от физически лица, независимо от неговия размер, не би било реалистично и би създало твърде голяма административна тежест за организаторите. Поради това Комисията следва да може да определи размера посредством делегирани актове.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато Комисията получи гражданска инициатива в съответствие с член 10, тя:

1. Когато Комисията получи гражданска инициатива в съответствие с член 10, тя:

a) публикува незабавно гражданската инициатива на своя уебсайт;

a) публикува незабавно гражданската инициатива на своя уебсайт;

 

аб) среща се с организаторите на подходящо равнище, за да им даде възможност да обяснят подробно повдигнатите с инициативата въпроси;

 

ав) организира публично изслушване по въпроса, повдигнат с инициативата, съвместно с Европейския парламент, а ако е целесъобразно – заедно с други институции и органи на Съюза, на което Комисията е представена на подходящо равнище;

б) разглежда гражданската инициатива и срок от 4 месеца излага в съобщение своите заключения за нея, действията, които смята да предприеме, ако има такива, и причините за тях.

б) в срок от три месеца излага в съобщение, което също се предоставя на разположение в регистъра, своите окончателни правни и политически заключения за нея, действията, които смята да предприеме, ако има такива, и причините за решението дали да ги предприеме или не.

Обосновка

Комисията следва да направи правни и политически заключения относно инициативата. Съобщението следва да съдържа и двата вида заключения. Промяната на крайния срок има за цел да отрази постиженията в новото рамково споразумение. Вж. също обосновката на изменението на съображение 17.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съобщението, посочено в параграф 1, буква б), се нотифицира на организатора на предложената гражданска инициатива, на Европейския парламент и на Съвета и се оповестява публично.

2. Съобщението, посочено в параграф 1, буква б), се нотифицира на организаторите, на Европейския парламент и на Съвета и се оповестява публично.

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 3.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организаторът унищожава всички изявления за подкрепа, получени за дадена гражданска инициатива, както и всички копия от тях, най-късно един месец след внасянето на инициативата в Комисията в съответствие с член 10 или 18 месеца след датата на регистрация на предложената инициатива, в зависимост от това коя от двете дати настъпва по-рано.

Освен в случаите, когато процедурата е предмет на съдебен спор, организаторът унищожава всички изявления за подкрепа, получени за дадена гражданска инициатива, както и всички копия от тях, най-късно два месеца след публикуването на съобщението на Комисията, посочено в член 11, параграф 1, буква б). В случай на съдебен спор те се унищожават един месец след неговото приключване. Освен в случаите, когато компетентните органи на държавите-членки още не са приключили извършваната от тях проверка на изявленията за подкрепа, те се унищожават и ако предложената гражданска инициатива не е била внесена в Комисията в срок от 18 месеца от датата на нейната регистрация.

Обосновка

Регламентът следва да отчита възможността тези документи да са необходими в случай на евентуален съдебен спор.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях, които е получил за целите на проверката в съответствие с член 9, параграф 2, най-късно един месец след издаването на посоченото в същия член удостоверение.

Компетентният орган унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях, които е получил за целите на проверката в съответствие с член 9, параграф 2, най-късно два месеца след издаването на посоченото в същия член удостоверение. В случай на съдебен спор те се унищожават един месец след неговото приключване.

Обосновка

Вж. предходната обосновка.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че организаторите, живущи или установени на тяхна територия, носят гражданска или наказателна отговорност съгласно националното законодателство за нарушения на настоящия регламент, и по-специално за:

Държавите-членки гарантират, че организаторите, живущи на тяхна територия, носят гражданска или наказателна отговорност съгласно националното законодателство за нарушения на настоящия регламент, и по-специално за:

Обосновка

Само физически лица могат да бъдат организатори.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В срок от два месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.

1. В срок от два месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок се удължава с два месеца.

Обосновка

С цел постигане на съответствие с хоризонталния подход, следван от ЕП, крайният срок следва да бъде по-дълъг от срока, предложен от Комисията.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

Делегираният акт се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 5 Комисията се подпомага от комитет.

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 5 Комисията се подпомага от комитет, който притежава подходящите технически познания.

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира останалите държави-членки за това.

Комисията информира останалите държави-членки и Европейския парламент за това.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20a

 

Подпомагане

 

1. Комисията изготвя и актуализира всеобхватно и лесно за използване ръководство относно гражданската инициатива.

 

2. Комисията създава справочна служба с цел подпомагане на организаторите и установяване на диалог на ранен етап от процедурата.

 

При поискване Комисията информира организаторите относно текущи или планирани законодателни предложения по въпроси, повдигнати с инициативата, както и относно други регистрирани граждански инициативи, които изцяло или отчасти засягат същия въпрос.

Обосновка

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

Три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, със специално внимание към системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн и прилагането на изискванията за прозрачност по отношение на помощта и финансирането за инициативите, придружен по целесъобразност от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на първо число от месеца, следващ публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Той започва да се прилага шест месеца след влизането си в сила.

Изменение  64

Предложение за регламент

Приложение II

Текст, предложен от Комисията

Необходима информация за регистрация на предложена гражданска инициатива

За да се регистрира дадена предложена гражданска инициатива в регистъра на Комисията, се предоставя следната информация:

1.          насловът на предложената гражданска инициатива, с не повече от 100 символа;

2.          нейният предмет, с не повече от 200 символа;

3.          описанието на целите на предложението, спрямо което Комисията се приканва към действие, с не повече от 500 символа;

4.          правното основание от Договорите, което би позволило на Комисията да предприеме действие;

5.          пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител;

7.          всички източници на финансиране и подкрепа за предложената инициатива към момента на регистрацията.

Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива. Те могат също така, ако желаят, да представят и проект на законодателен текст.

Изменение, внесено от Парламента

Необходима информация за предложена гражданска инициатива

За регистъра на Комисията се предоставя следната информация:

1.          насловът на предложената гражданска инициатива, с не повече от 100 символа;

2.          нейният предмет, с не повече от 200 символа;

3.          описанието на целите на предложението, спрямо което Комисията се приканва към действие, с не повече от 500 символа;

4.          разпоредбите на Договора, които според организаторите са относими към предложеното действие;

5.          пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на организаторите и лицата за контакт;

7.          всички източници на помощ и финансиране за предложената инициатива към момента на регистрацията.

Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива. Те могат също така, ако желаят, да представят и проект на законодателен текст.

Обосновка

Промени, необходими поради изменения на постановителната част. Заглавието и уводното изречение следва да бъдат променени, тъй като член 4 изменя по същество естеството и процедурата на регистрацията. Поради това заглавието може да бъде подвеждащо, тъй като за регистрация се изискват повече елементи, отколкото са изброени в приложението, като например инициативата да не е в противоречие с ценностите на Съюза и т.н. Освен това основанията за отказ на регистрация са изброени в член 4. Приложението не следва да добавя допълнителни условия.

Изменение 65

Предложение за регламент

Приложение III

Текст, предложен от Комисията

Формуляр за изявление за подкрепа

Част 1: (попълва се предварително от организатора)

1.            Регистрационен номер в Комисията*:

2.            Дата на регистрация*:

3.            Уебадрес на предложената гражданска инициатива в регистъра на Комисията*:

 

Част 2: (попълва се предварително от организатора)

1.            Наслов на предложената гражданска инициатива*: (максимум 100 символа)

2.            Предмет*: (предметът следва да бъде максимално ясен) (максимум 200 символа)

3.            Описание на главните цели на предложената гражданска инициатива*: (максимум 500 символа)

4.            Име и адрес на организатора*:

5.            Уебсайт на предложената гражданска инициатива:

 

Част 3: (попълва се от поддръжника)

1.            Име на поддръжника:    

  Собствено име*:………………………Фамилно име*:

2.            Адрес:

 

  Улица:

  Пощенски код:  Град*:

  Държава*:

3.            Електронна поща:

4.            Дата и място на раждане*:             

  Дата на раждане:  Място и държава:

5.            Гражданство*:

6.            Личен идентификационен номер*:           

  Вид на идентификационния номер/документа за самоличност*:  

  Национална лична карта:   Паспорт   Социалноосигурителен номер:   

  Държава-членка, издала идентификационния номер/документа за самоличност*:

7.            С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата предложена гражданска инициатива само веднъж*.  

  Дата и подпис на поддръжника*¨: ………..

 

*: задължителни полета  

¨: подписът не е необходим, когато формулярът се подава по електронен път

Изменение, внесено от Парламента

Формуляр за изявление за подкрепа

Част 1: (попълва се предварително от организаторите)

1.            Регистрационен номер в Комисията:

2.            Дата на регистрация:

3.            Уебадрес на предложената гражданска инициатива в регистъра на Комисията:

 

Част 2: (попълва се предварително от организаторите)

1.            Наслов на предложената гражданска инициатива: (максимум 100 символа)

2.            Предмет: (предметът следва да бъде максимално ясен) (максимум 200 символа)

3.            Описание на главните цели на предложената гражданска инициатива*: (максимум 500 символа)

4.            Име и адрес на организаторите:

4a. Име и адрес на лицата за контакт:

5.            Уебсайт на предложената гражданска инициатива*:

 

Част 3: (попълва се от поддръжниците)

Име

Адрес на постоянно пребиваване

Дата и място на раждане

Гражданство

Дата на подписване

Подпис¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддръжниците могат да подкрепят дадена предложена гражданска инициатива само веднъж!

______

* ако има такива

¨: подписът не е необходим, когато формулярът се подава по електронен път

Обосновка

Промени, необходими поради изменения на постановителната част. Формулярът следва да съдържа няколко реда за събирането на подписи, тъй като това е начинът, по който подписите обикновено се събират на практика.

Изменение  66

Предложение за регламент

Приложение III – клетка 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Личен идентификационен номер*:

заличава се

Вид на идентификационния номер/документа за самоличност*:

 

Национална лична карта: Паспорт Социалноосигурителен номер:

 

Държава-членка, издала идентификационния номер/документа за самоличност*:

 

Изменение  67

Предложение за регламент

Приложение V

Текст, предложен от Комисията

Формуляр за искане за решение относно допустимостта на предложена гражданска инициатива

1.          Наслов на гражданската инициатива*:

2.          Регистрационен номер в Комисията*:

3.          Дата на регистрация*:

4.          Брой на получените изявления за подкрепа*:

5.          Брой поддръжници от всяка държава-членка*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          С настоящото удостоверявам, че предоставената в настоящия формуляр информация е точна.

Дата и подпис на организатора*:

*: задължителни полета  

Изменение, внесено от Парламента

заличава се

Обосновка

Член 8 се заличава.

Изменение  68

Предложение за регламент

Приложение VI

Текст, предложен от Комисията

Формуляр за предоставянето на изявленията за подкрепа на компетентните органи на държавата-членка

1.          Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител*:

2.          Наслов на гражданската инициатива*:

3.          Регистрационен номер в Комисията*:

4.          Дата на регистрация*:

5.          Дата на искането за решение относно допустимостта*:

6.          Брой поддръжници, произхождащи от [държава-членка]*:

7.          Приложения*:

(Включват се всички изявления за подкрепа от поддръжниците, които са посочили личен идентификационен номер, издаден от същата държава-членка.  Ако е приложимо, се добавя(т) съответното(ите) удостоверение(я) за съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с Регламент № xxxx/xxxx)

8.          Дата и подпис на организатора*:

*: задължителни полета

Изменение, внесено от Парламента

Формуляр за предоставянето на изявленията за подкрепа на компетентните органи на държавата-членка

1.          Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на лицата за контакт*:

2.          Наслов на гражданската инициатива*:

3.          Регистрационен номер в Комисията*:

4.          Дата на регистрация*:

5.          заличава се

6.          Брой поддръжници, произхождащи от [държава-членка]*:

7.          Приложения*:

(заличава се)

(Ако е приложимо, се добавя(т) съответното(ите) удостоверение(я) за съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с Регламент № xxxx/xxxx)

8.          Дата и подпис на организаторите*:

*: задължителни полета

Обосновка

Промени, необходими поради изменения на постановителната част.

Изменение  69

Предложение за регламент

Приложение VIII

Текст, предложен от Комисията

Формуляр за внасянето на гражданска инициатива в Комисията

1.          Наслов на гражданската инициатива*:

2.          Регистрационен номер в Комисията*:

3.          Дата на регистрация*:

4.          Брой на получените действителни изявления за подкрепа*: (броят им трябва да надхвърля 1 милион)

5.          Брой поддръжници, удостоверен от държавите-членки*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител*.

7.          С настоящото удостоверявам, че предоставената в настоящия формуляр информация е точна.

Дата и подпис на

организатора*:

8.          Приложения*: прилагат се всички удостоверения

*: задължителни полета

Изменение, внесено от Парламента

Формуляр за внасянето на гражданска инициатива в Комисията

1.          Наслов на гражданската инициатива*:

2.          Регистрационен номер в Комисията*:

3.          Дата на регистрация*:

4.          Брой на получените действителни изявления за подкрепа*: (броят им трябва да надхвърля 1 милион)

5.          Брой поддръжници, удостоверен от държавите-членки*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на лицата за контакт.

7.           С настоящото удостоверяваме, че предоставената в настоящия формуляр информация е точна.

Дата и подпис на

лицата за контакт*:

8.          Приложения*: прилагат се всички удостоверения

*: задължителни полета

Обосновка

Промени, необходими поради изменения на постановителната част.

Изменение  70

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Всички източници на финансиране и помощ за инициативата, включително размера на финансовата помощ към момента на внасянето.

  • [1]  Все още непубликувано в ОВ.
  • [2]  ОВ C 267, 1.10.2010 г., стр. 57.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската гражданска инициатива ще бъде изключително ефикасен инструмент за определяне на дневния ред. Тя беше въведена в Договора за създаване на Конституция за Европа, а след това беше включена в Договора от Лисабон, с цел да предостави на гражданите същите правомощия за политическа инициатива, с които вече разполагат Съветът на министрите и Европейският парламент.

Тя по-специално има за цел да предостави на гражданите средство, с помощта на което техният глас да бъде чут, като им позволява да поставят представляващи интерес за тях въпроси за разглеждане от страна на европейските институции. Тези въпроси могат да включват затрудненията, пред които гражданите са изправени в ежедневието си и за които не считат, че получават достатъчно внимание или подкрепа от синдикалните организации, политическите институции или други редовни посредници на институциите. Тя действително ще създаде пряка връзка между гражданите и институциите, като по този начин ще се преодолее разделението между тях и ще се гарантира, че институциите на ЕС разглеждат конкретните проблеми, които са от значение за гражданите.

Другата цел на европейската гражданска инициатива е да насърчи засилването на трансграничните обсъждания в рамките на ЕС. Именно поради това докладчиците предлагат организаторите на дадена европейска гражданска инициатива да се събират в граждански комитет, съставен от лица от различни държави-членки. Това ще гарантира, че повдигнатите въпроси действително имат европейски характер и същевременно предлагат добавена стойност, тъй като подпомагат събирането на подписи от самото начало.

Европейският парламент ще може да даде принос към постигането на тези цели, като използва всички средства, с които разполага, за да подкрепи граждански инициативи по свой избор, по-специално чрез организирането на публични изслушвания или приемането на резолюции.

Гражданската инициатива ще постигне успех само ако нейната уредба е по-близко до гражданите и не създава тромави задължения за организаторите, както и недоволство сред тях. В този ред на мисли докладчиците работиха, за да улеснят използването на този инструмент и да гарантират, че гражданите няма да бъдат поканени да подпишат инициатива, която може да се окаже недопустима.

Те също така имаха предвид факта, че като всяко право гражданската инициатива трябва да отговаря на някои изисквания както от административен характер, така и свързани, наред с другото, със спазването на основните ценности на ЕС. Тези изисквания гарантират нейната надеждност и следователно ефективност, които са ключови елементи за нейния успех.

Следователно е изключително важно да се гарантира, че процедурата е в съответствие с изискванията на ЕС в областта на защитата на данните и че е напълно прозрачна – от началото до края. В действителност, всички организации, сдружения или дори политически партии ще могат да подкрепят европейски граждански инициативи по свой избор, при условие че тяхната подкрепа е напълно прозрачна, така че поддръжниците да знаят кой стои зад инициативата, преди да решат дали да я подкрепят или не.

За да се избегне появата на разочарование и чувство на неудовлетвореност (което би могло да бъде пряка последица от високите очаквания, свързани с европейската гражданска инициатива), докладчиците биха желали също да подчертаят, че не всички успешни инициативи ще доведат до законодателно предложение от страна на Комисията. В действителност, изключителното право на Комисията на законодателна инициатива има предимство и в крайна сметка, именно тя ще вземе решение за последващите действия, които трябва да се предприемат във връзка с успешна гражданска инициатива. Разбира се, това не възпрепятства другите институции на ЕС да изразят мнението си „за“ или „против“ всеки конкретен въпрос.

Не на последно място, те биха искали също така да подчертаят, че европейската гражданска инициатива е нов инструмент от континентален мащаб в областта на демокрацията на участието. Поради това настоящият регламент може да има несъвършенства и практиката може да постави нови предизвикателства пред лицата, вземащи решения в Европа. Това е причината, поради която те поискаха Комисията да представя на всеки три години доклад за прилагането на регламента и ако е необходимо, да предложи неговото преразглеждане.

СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (23.11.2010)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Докладчик по становище: Gerald Häfner and Diana Wallis

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от правилника

КРАТКА ОБОСНОВКА

В края на март 2010 г. Европейската комисия официално внесе текста на проекта за регламент, което даде ход на много дебати, изслушвания и дискусии, които бяха проведени оттогава. Подобни дебати се състояха не само във водещите комисии - а именно комисията по конституционни въпроси и комисията по петиции, но и по време на съвместно заседание на AFCO-PETI с националните парламенти. Почти всички политически групи в Парламента организираха свои изслушвания по въпроса и вероятно е правилно да кажем, че в историята на дейността на Парламента до този момент не е имало толкова широк и отворен диалог по проект на регламент.

Като се има предвид обаче, че за всички ангажирани институции темата е от голямо значение, тъй като се обсъжда правото на европейските граждани или на законно пребиваващи лица да въздействат пряко върху разработването на европейските политики и законодателни мерки. Парламентът призна това, когато прие, че по изключение, комисията по петиции ще бъде ангажирана в законодателен процес, съгласно условията на член 50 от правилника, поради познаването и експертните й знания във връзка с правата на гражданите, упражнявани чрез правото на петиция, с което гражданската инициатива има много общо. Това, фактически, е първият път, в който комисията по петиции е ангажирана в законодателна дейност от какъвто и да е вид.

Парламентът също така счете за желателно да позволи на водещата комисия да определя съдокладчици, а не един докладчик, за да се гарантира възможно най-широка основа за споразумение по въпроса. Съответно комисията по конституционни въпроси, а после и комисията по петиции, посочиха своите съдокладчици и оттогава четиримата са се срещали в много случаи (включително срещи за становище с други докладчици на комисии), за да изготвят един добре мотивиран документ, който да представи по-опростен, по-лесен за прилагане, по-практичен и по-прозрачен регламент, в по-висока степен съобразен със съвременните условия, в които се разгръща европейската политика.

Ако се очаква Договорът от Лисабон да има някакво значение за европейските граждани, то именно на базата на функционирането на гражданската инициатива ще му бъде дадена оценка.

В резултат на обширните консултации и дебати, бяха внесени известен брой важни промени в сравнение с проекта на Комисията и известната позиция на Съвета. Те засягат преди всичко измененията в процедурата за регистрация (която е свързана с условията и критериите за допустимост) и въвеждането на най-значимата промяна, която ще даде на всички европейски граждани, навършили 16 години „право да се подписват”. Това се счита за изключително важно и неизбежно ще осигури средства за по-добри и по-информирани дебати за Европа и нейното бъдеще сред днешната младеж в училищата и колежите, и също така ще предостави на младежта потенциално значима допълнителна възможност да участват в утрешните политики. Третият елемент е утвърждаването на правото на всички успешни инициативи да бъдат изслушани от институциите на публично изслушване, където особено комисията по петиции възнамерява да играе основна роля. И накрая, съдокладчиците считат за най-важно, че прекомерното внимание, което Комисията и държавите-членки обръщат на проверката на идентичността, създава прекалено много пречки пред ефективното участие и в тази връзка се предлага по-опростена процедура, която се съсредоточава върху гарантирането на предпазни мерки, които да не позволят на отделни лица да се подпишат повече от веднъж, като от друга страна процедурата осигурява запазването на правдоподобността на предложението.

Гражданската инициатива, съгласно условията на Договора от Лисабон, е адресирана от гражданите до Комисията, която съответно трябва да предприеме важни административни промени, за да се адаптира към новата си отговорност.

Проектопромените, предлагани от съдокладчиците, биха предоставили на гражданите същите права на инициатива, с каквито вече разполага Парламентът, който има право на инициатива съгласно условията на член 225 от Договора от Лисабон и Междуинституционалното рамково споразумение, параграф 16.

Трябва да бъде ясно, че гражданската инициатива дава на европейските граждани правото да отправят законодателно предложение, което е различно от правото на петиция, заложено във всички Договори на ЕС от Договора от Маастрихт. Във член 227 от Договора от Лисабон, е постановено: „Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище на територията на държава-членка, имат право да отправят индивидуално или съвместно с други граждани или лица, петиция до Европейския парламент по въпроси, които се отнасят до областите на компетентност на Съюза и които го засягат пряко”.

Съответно петицията се адресира от гражданите или жителите до Европейския парламент.

Въз основа на това водещата комисия разглежда редовно въпросите, повдигнати от гражданите или жителите на Съюза, като те могат да участват в дебатите при обсъждането на тяхната петиция - често по въпроси, свързани с проблеми с прилагането на европейското право или въпроси, свързани с правата им, признати съгласно Договора.

Гражданската инициатива следователно представлява важна допълнителна възможност за всички европейски граждани да бъде чут гласът им.

Съответно има много широко съгласие между съдокладчиците на комисията по петиции с колегите от комисията по конституционни въпроси. Само по четири специфични детайла има значителни различия и се надяваме, че те ще могат да бъдат преодолени в предстоящите седмици след гласуванията и в двете комисии, така че Парламентът ще може да подходи към преговорите със Съвета на базата на много стабилен и единен мандат.

Diana Wallis и Gerald Häfner  22 октомври 2010 г.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С Договора за Европейския съюз се укрепва гражданството на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, inter alia, че всеки гражданин има правото да участва в демократичния живот на Съюза и че най-малко един милион граждани на Съюза, които са граждани на значителен брой държави-членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените й правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза.

(1) С Договора за Европейския съюз се укрепва гражданството на Съюза и се засилва допълнително демократичното функциониране на Съюза, като се предвижда, inter alia, че всеки гражданин има правото да участва в демократичния живот на Съюза чрез европейска гражданска инициатива. Тази процедура дава на гражданите възможност пряко да се обръщат към Комисията, като им предоставя право на инициатива подобно на правото, упражнявано от Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Ненужно е да се повтарят разпоредби от Договора в съображение. Необходимите препратки към Договорите вече са направени в позоваванията. В последното изречение се посочва мястото на инициативата в цялостната рамка на европейската структура.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че Европейският парламент и Съветът следва да приемат разпоредбите относно процедурите и условията за такива граждански инициативи.

заличава се

Обосновка

Ненужно е да се повтаря разпоредба от Договора в съображение. Правното основание вече е посочено в първото позоваване на регламента.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Посочените процедури и условия следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива.

(3) Тези процедури и условия следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива, така че да насърчават участието на гражданите и да правят Съюза по-достъпен. Те следва да установяват разумен баланс между права и задължения.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а) Важно е да се организират информационни кампании относно гражданските инициативи, за да се повиши осведомеността на гражданите и да се предостави точна информация относно този нов инструмент. Комисията и Европейският парламент, чрез своите представителства и бюра в държавите-членки, следва при поискване да предоставят на гражданите информация и неофициални консултации относно гражданските инициативи, особено що се отнася до критериите за регистрация, ценностите и компетентностите на Съюза и на европейските договори. Следва да бъде подготвено ръководство за гражданската инициатива на всички официални езици на Съюза, което да бъде достъпно онлайн.

Обосновка

Информационните кампании за Европейската гражданска инициатива имат ключово значение, за да се избяга създаването на фалшиви очаквания и погрешното разбиране на нейния характер и обхват. Изменението цели да подобри осведомеността на гражданите и точната информация относно този нов инструмент.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. С цел да се осигури, че дадена гражданска инициатива е представителна за интерес на Съюза, този брой следва да се определи на една трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи минимален брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. Този праг следва да гарантира, че дадена гражданска инициатива е представителна за интерес на Съюза, но изискванията не следва да са прекалено обременяващи. Съответно той следва да се определи на една пета от държавите-членки.

Обосновка

Следва да се намери по-нисък праг, при който интересът на Съюза все пак може да бъде представляван, но изискванията не са прекалено обременяващи.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Целесъобразно е да се определи минимална възраст за гражданите, които желаят да подкрепят дадена гражданска инициатива. Тази възраст следва да бъде възрастта, на която гражданите получават правото да гласуват на изборите за Европейски парламент.

(7) Целесъобразно е да се определи минимална възраст за гражданите, които желаят да подкрепят дадена гражданска инициатива. С цел да се насърчава участието на по-млади граждани в демократичния живот на Съюза, тя следва да бъде 16 години.

Обосновка

Предлага се по-ниска минимална възраст с цел да се насърчава участието на по-млади граждани в демократичния живот на Съюза. Минималната възраст от 16 години, когато става въпрос за европейски избори, вече съществува в някои държави-членки.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а) Важно е да се ангажират млади хора и да се насърчава тяхното участие в граждански инициативи. Съответно, в дългосрочен план, следва да бъде създадена европейска система за удостоверяване на подписите. Това би дало възможност за определяне на обща минимална възраст, валидна за целия Съюз, с навършването на която се придобива право на подписване.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7б) Необходима е минимална организационна структура, за да може успешно да се осъществи една гражданска инициатива. Тя следва да бъде под формата на граждански комитет, съставен от физически лица (организатори), които произхождат от няколко различни държави-членки, за да се насърчава повдигането на теми от европейско значение и за да се поощрява тяхното отразяване. От съображения за прозрачност и гладка, и ефективна комуникация, гражданския комитет следва да определи представители, които да осъществяват връзка между комитета и институциите на Съюза по време на процедурата.

Обосновка

Гражданската инициатива е създадена, за да даде възможност на гражданите да участват в демократичния живот на Съюза. Тя следва да е открита само за физически лица, които създават граждански комитет.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите; предложения, които са обидни или лишени от сериозни намерения следва да не бъдат регистрирани, а Комисията следва да отхвърля регистрацията на предложения, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация.

(8) За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи и за да се избягва ситуация, при която са събрани подписи за предложение, което не попада в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите. Предложения, които не са граждански инициативи съгласно настоящия регламент, следва да не бъдат регистрирани. Регистрацията е административна процедура, целяща да подбере инициативите, които попадат в обхвата на настоящия регламент; следователно отказът за регистрация следва да се базира само на правни основания и в никакъв случай на съображения за политическа целесъобразност. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация и съответно следва да бъде задължена да информира организаторите на дадена инициатива относно причините за отказ за регистрация на инициативата и за всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат. Комисията също така следва да изясни, че регистрацията и събирането на изисквания брой изявления за подкрепа няма непременно да доведат до приемането на предложение за законодателен акт от страна на Комисията, и че регистрацията на инициатива не представлява официално решение относно компетентността.

Обосновка

Изменението обосновава премахването на „проверката за допустимост“: Комисията следва само да удостоверява дали дадена инициатива е гражданска инициатива, съгласно регламента. Ако това е така, инициативата следва да бъде регистрирана и организаторите не следва да бъдат спирани да събират подписи. Втората част разглежда някои въпроси, които възникват в резултат от премахването на „проверката за допустимост“. За да може да се предотврати използването на инициативата за провокиране на решения от страна на Комисията по въпроси, свързани с компетентността, следва да се обясни на организаторите, че регистрацията означава само, че инициативата от гледна точка на Комисията е европейска гражданска инициатива. Регистрацията не може да се разбира като официално решение относно компетентността.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Организаторът на дадена предложена гражданска инициатива следва да отговаря за събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите.

(9) След като дадено предложение е регистрирано като гражданска инициатива, изявления за подкрепа от гражданите могат да бъдат събирани от организаторите.

Обосновка

Изменението укрепва позицията, според която регистрацията цели само да определи дали става въпрос за европейска гражданска инициатива или не. Ако става въпрос за гражданска инициатива, организаторите не трябва да отговарят на никакви други изисквания (допустимост и т.н.) и са свободни да упражняват правото, дадено им от Договора, а именно да събират подписи в подкрепа на дадена инициатива.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Целесъобразно е да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както на хартиен носител, така и онлайн. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че лицата могат да бъдат идентифицирани и че данните им са сигурно съхранявани. За тази цел от Комисията следва да се изиска да изготви подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

(10) С цел да се извлече полза от съвременните технологии като средство на демокрацията на участието, е целесъобразно да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както онлайн, така и на хартиен носител. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че лицата се подписват само веднъж и че данните им са сигурно съхранявани. Подробните технически спецификации следва да бъдат изработени на експертно равнище и следва да се адаптират редовно към техническите новости; на Комисията съответно следва да бъдат делегирани правомощията да приема подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да предостави причините за разпоредбите и обосновава използването на делегирани актове.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Целесъобразно е Комисията да взема решение относно допустимостта на предложените инициативи на достатъчно ранен етап. Поради това организаторът следва да поиска такова решение относно допустимостта, след като са събрани 300 000 изявления за подкрепа на предложената инициатива от поддръжници с произход от поне три държави-членки.

заличава се

Обосновка

Премахва се проверката за допустимост.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В срок от два месеца след получаването на искането на организатора Комисията следва да приеме решение относно допустимостта на инициативата. Дадена предложена гражданска инициатива следва да бъде считана за допустима, ако тя попада в правомощията на Комисията и засяга сфера, в която може да бъде приет законодателен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите.

заличава се

Обосновка

Премахва се проверката за допустимост.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците и при условие, че се смята за допустима, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната държава-членка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по целесъобразен начин и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

(15) При липсата на компетентен избирателен орган на равнището на Съюза е целесъобразно да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната държава-членка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по целесъобразен начин, който може да е въз основа на случайна извадка, и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

Обосновка

Следва да се изясни, че държавите-членки проверяват подписите дори ако става въпрос за Европейска гражданска инициатива, тъй като не съществува компетентен избирателен орган на равнището на Съюза, който би могъл да върши тази дейност.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Преди да внесат дадена гражданска инициатива в Комисията организаторите следва да гарантират, че всички приложими условия, установени в настоящия регламент, са спазени.

заличава се

Обосновка

Ненужно е да се посочва в съображение, че изложените в регламента задължения следва да се изпълняват, за да се постигне желаната правна последица.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В рамките на четири месеца Комисията следва да разгледа гражданската инициатива и да изложи своите заключения и предвидените ответни действия.

(17) Комисията следва да разгледа гражданската инициатива и да отговори по ясен, всеобхватен и подробен начин, и в срок, който отговаря на срока за разглеждане на законодателните инициативи на Европейския парламент, съгласно член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Съответно като първа стъпка Комисията следва да приеме организаторите в срок от три месеца и да ги уведоми за това какво действие възнамерява да предприеме. Като втора стъпка, Европейската комисия следва да организира публично изслушване съвместно с Европейския парламент, представен от водещата си комисия, като присъстващият представител на Комисията е основният адресат. Като трета стъпка, след една година Комисията следва да представи окончателния си отговор на инициативата или като предложи съответно законодателство, или като обясни подробно причините да не предприеме действия по инициативата. Комисията следва също така да даде подробно обяснение, в случай че законодателното предложение се отклонява значително от гражданската инициатива.

Обосновка

Реакцията на Комисията на действие от страна на европейските граждани следва да бъде както правно, така и политически обоснована. Още повече, това следва да бъде демонстрирано чрез обосновка, показваща, че гласът на гражданите е чут и че възможното действие, което ще бъде предприето се обмисля внимателно и подробно.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни се прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. В тази връзка е целесъобразно да се поясни, че администратори на личните данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО са организаторът на дадена гражданска инициатива и компетентните органи на държавата-членка, както и да се посочи максималният период на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена гражданска инициатива. В качеството си на администратори на лични данни организаторите трябва да предприемат всички необходими мерки за спазването на наложените от Директива 95/46/ЕО задължения, и по-специално тези относно законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на физическото лице на достъп до неговите лични данни, както и на поправянето и изтриването им.

(18) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни се прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. В тази връзка, с оглед на правната сигурност, е целесъобразно да се поясни, че администратори на личните данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО са организаторите на дадена гражданска инициатива и компетентните органи на държавата-членка, както и да се посочи максималният период на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена гражданска инициатива. В качеството си на администратори на лични данни организаторите трябва да предприемат всички необходими мерки за спазването на наложените от Директива 95/46/ЕО задължения, и по-специално тези относно законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на физическите лица да имат достъп до своите лични данни, както и да осигуряват поправянето и изтриването им.

Обосновка

Изменението има за цел да мотивира постановителната част. Езикови промени с цел да се използва неутрален спрямо пола език.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за целите на измененията на приложенията към настоящия регламент.

(21) С оглед на евентуалната необходимост в бъдеще да се изменят или допълнят някои несъществени елементи от разпоредбите на настоящия регламент или неговите приложения, Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Обосновка

Изменение, което отразява промяната в постановителната част и обосновава използването на делегирани актове.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Необходимите за прилагането на настоящия регламент мерки следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

заличава се

Обосновка

Техническите спецификации следва да се приемат посредством делегирани актове; поради това разпоредбата относно изпълнителните правомощия престава да бъде актуална.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Комисията следва да докладва за изпълнението на настоящия регламент пет години след неговото влизане в сила.

заличава се

Обосновка

Ненужно е просто да се повтаря част от постановителната част в съображение.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „гражданска инициатива“ е инициатива, внесена в Комисията в съответствие с настоящия регламент, с която Комисията се приканва да излезе с подходящо предложение в рамките на предоставените Й правомощия по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион имащи право да я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко една трета от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е инициатива, внесена в Комисията в съответствие с настоящия регламент, с която Комисията се приканва да излезе с подходящо предложение в рамките на предоставените Й правомощия по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион имащи право да я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко една пета от всички държави-членки;

Обосновка

За да се улесни започването на дадена инициатива и да се даде възможност за по-проста и не толкова тромава процедура, е целесъобразно да се определи по-нисък праг.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. „поддръжник“ е всеки гражданин на Съюза, който е подкрепил дадена гражданска инициатива посредством попълването на изявление за подкрепа на инициативата;

2. „поддръжник“ е всеки гражданин или законно пребиваващо лице в Съюза, който е подкрепил дадена гражданска инициатива посредством попълването на изявление за подкрепа на инициативата;

Обосновка

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, including:

- Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative which is not binding in legislative terms

- It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and does not want their involvement or input

- The process of verification of signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample.

- It will exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens.

- It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more European" when collecting signatures.

- The political concept of a "citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, nor to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „организатор“ е физическо или юридическо лице или организация, които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

3. „организатори“ са физически лица, формиращи граждански комитет, които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

 

(Настоящото изменение, а именно промяната на „организатор“ на „организатори“, се прилага за целия текст. Приемането му ще наложи нанасянето на съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Истинската гражданска инициатива следва, по дефиниция, да бъде средство на демокрацията на участието, която е отворена за гражданите на Съюза, но не и за юридически лица. Съответно организаторите следва да бъдат само граждани (физически лица). Организаторите следва да създадат граждански комитет, за да могат да започнат инициатива.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изисквания за организатора и за поддръжниците

Изисквания за организаторите и за поддръжниците

Обосновка

Гражданската инициатива следва да бъде започната от граждански комитет, съставен от физически лица, които са граждани на Съюза. По тази причина заглавието трябва да бъде съответно променено.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато организаторът е физическо лице, това лице трябва да е гражданин на Съюза и да е на възраст, на която има право да гласува на изборите за Европейски парламент.

1. Организаторите трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

Когато организаторът е юридическо лице или организация, той трябва да е установен в държава-членка. Организациите, които нямат правосубектност в приложимото национално право, трябва да имат представител, който е правоспособен да поема правни задължения от тяхно име и да носи отговорност.

 

Обосновка

Използването на множествено число е обосновано от член 3, параграф 1а (нов). Заличаването е необходимо, тъй като организаторите следва да бъдат само физически лица.

Изменение   26

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Организаторите създават граждански комитет от поне седем лица, които пребивават в поне седем държави-членки.

 

Организаторите определят един представител и един заместник, които да осъществяват връзка между гражданския комитет и институциите на Европейския съюз по време на процедурата и които са упълномощени да правят изказвания и да действат от името на гражданския комитет.

Обосновка

С цел улесняване на повдигането на истински общоевропейски въпроси, обсъждането на тези въпроси и събирането на подписи в целия Съюз, инициативата следва да се предложи от определен брой граждани, които следва да създадат граждански комитет. Комитетът следва да е в състояние да говори единодушно, от което следва задължението за определяне на лице за контакт и заместник.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да имат правото да подкрепят дадена предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

2. За да имат правото да подкрепят предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на или законнопребиваващи лица в Съюза и да са навършили 16 години.

Обосновка

С цел да се поощрява участието на млади европейски граждани в оформянето на бъдещето на Съюза и да се насърчава по-голямо участие в демократичния живот на Съюза, е целесъобразно да се определи по-ниска минимална възраст от възрастта, която дава право на гласуване в повечето държави-членки, както и от минималната възраст за членовете на граждански комитет.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, от организатора се изисква да регистрира инициативата в Комисията, като предостави информацията, посочена в приложение II, и по-специално тази относно предмета и целите, както и източниците на финансиране и подкрепа за предложената гражданска инициатива.

1. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, от организаторите се изисква да регистрират инициативата в Комисията, като предоставят информацията, посочена в приложение II, и по-специално тази относно предмета и целите на предложената гражданска инициатива.

 

Организаторите предоставят, за регистъра, определен в третата алинея и по целесъобразност на своя уебсайт, редовно актуализирана информация относно източниците на подкрепа и финансиране за инициативата.

Тази информация се предоставя на един от официалните езици на Съюза в онлайн регистър, предоставен за тази цел от Комисията (наричан по-долу „регистърът“).

Тази информация се предоставя на един или повече от официалните езици на Съюза в онлайн регистър, предоставен за тази цел от Комисията (наричан по-долу „регистърът“). Информация на официален език, различен от езика(ците), на който(които) първоначално е предоставена, може впоследствие да се предоставя за включване в регистъра.

 

Организаторите носят отговорност за писмения превод на инициативата на други официални езици на Съюза.

Обосновка

На практика инициативата следва да бъде писмено преведена, тъй като гражданският комитет е съставен от граждани на различни държави, а подписите трябва да бъдат събрани в поне една пета от държавите-членки.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Освен в случаите, предвидени в параграфи 3 и 4, Комисията регистрира незабавно предложената инициатива, като й присвоява уникален регистрационен номер, и изпраща потвърждение за това на организатора.

2. Ако се установи, че предложената инициатива отговаря на условията за гражданска инициатива съгласно настоящия регламент, Комисията я регистрира, като й присвоява уникален регистрационен номер, и изпраща потвърждение за това на организаторите.

Обосновка

Регистрацията следва да бъде отказвана само в случаите, когато въпросното действие не е гражданска инициатива. Тези случаи са определени от Договорите и от настоящия регламент.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Няма да се регистрират такива предложени граждански инициативи, които с основание могат да бъдат считани за неподходящи, защото са обидни или лишени от сериозни намерения.

3. Комисията регистрира предложена инициатива в рамките на два месеца след нейното получаване, ако са изпълнени следните условия:

 

а) гражданският комитет е сформиран и лицата за контакт са определени;

 

б) не съществуват явни, съществени противоречия между езиковите версии на заглавието, предмета и целите на предложената инициатива;

 

в) инициативата очевидно не излиза извън обхвата на правомощията на Комисията съгласно Договорите да представи предложение относно искания законодателен акт;

 

г) предложената инициатива не е отявлено обидна, несериозна или смущаваща;

 

д) предложената инициатива не е отявлено в противоречие с ценностите на Съюза, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз.

Обосновка

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3а. Комисията отказва регистрация, ако посочените в параграф 3 условия не са изпълнени.

 

Комисията предприема всички мерки, които счита за необходими, с цел да увери организаторите, че решението й относно регистрацията е изцяло в съответствие с буквата и духа на Договорите, без с това да се засяга последващото й решение по съществото на въпроса.

 

При отказ за регистрация на инициатива Комисията информира организаторите относно причините за този отказ и относно всички възможни съдебни и извънсъдебни средства за защита, с които те разполагат.

Обосновка

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията отхвърля регистрацията на предложени граждански инициативи, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза.

4. По всяко време преди предоставянето на изявленията за подкрепа съгласно член 9 организаторите могат да оттеглят регистрирана инициатива. Ако дадена инициатива бъде оттеглена, в регистъра се посочва информация в този смисъл.

Обосновка

Вж. другите обосновки на измененията към член 4.

Гражданският комитет следва да запази свободата си за оттегляне на дадена инициатива, ако счита, че е безполезно да се продължава събирането на подписи или просто ако не възнамерява да продължава дейността си поради някакви причини. Тази възможност обаче не следва да се дава след предоставянето на изявленията за подкрепа, тъй като държавите-членки изразходват пари на данъкоплатците за проверка на подписите.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел могат да се използват единствено формулярите за изявление за подкрепа, които отговарят на образеца, установен в приложение III. Организаторът попълва формулярите, както е указано в приложение III, преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците. Информацията в тези формуляри трябва да отговаря на информацията в регистъра.

За тази цел могат да се използват единствено регистрираните езикови версии на формулярите за изявление за подкрепа, които отговарят на образеца, установен в приложение III. Организаторите попълват формулярите, както е указано в приложение III, преди да започнат събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците. Информацията в тези формуляри трябва да отговаря на информацията в регистъра.

Обосновка

Съгласно приложение III поддръжниците следва да предоставят следната информация: име, адрес на постоянно пребиваване, дата и място на раждане, националност и дата на подписване. Единствено регистрираните езикови версии на формуляра следва да се използват за събиране на подписи, тъй като в противен случай, при неправилен писмен превод, не би могло да се гарантира, че подписите са събирани за същата инициатива.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В края на този срок в регистъра се посочва, че срокът е изтекъл и, по целесъобразност, че Комисията е установила, че необходимите изявления за подкрепа не са били предоставени.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците, организаторът взема необходимите мерки, за да осигури, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на изискванията на параграф 4. Организаторът може по всяко време да поиска от съответния компетентен орган на държавата-членка, в която събраните данни се съхраняват или ще бъдат съхранявани, да удостовери съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа с посочените разпоредби. Във всички случаи организаторът изисква такова удостоверение, преди да предостави изявленията за подкрепа за проверка в съответствие с член 9.

2. Преди да започнат събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците, организаторите вземат необходимите мерки, за да осигурят, че използваната за целта система за събиране онлайн отговаря на изискванията на параграф 4. Организаторите могат по всяко време да поискат от съответния компетентен орган на държавата-членка, в която събраните данни се съхраняват или ще бъдат съхранявани, да удостовери съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа с посочените разпоредби. Във всички случаи организаторите изискват такова удостоверение, преди да започнат събирането на изявленията за подкрепа.

 

Организаторите публикуват копие на издаденото във връзка с това удостоверение на уебсайта, използван за системата за онлайн събиране.

 

В срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията предоставя софтуер с отворен код, който включва някои от техническите характеристики и характеристиките за сигурност, необходими за спазване на разпоредбите на настоящия регламент относно системите за онлайн събиране. Софтуерът се предоставя безплатно на организаторите.

 

Комисията информира Европейския парламент за напредъка в създаването на софтуера с отворен код не по-късно от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Комисията следва да информира Парламента за постигнатия напредък, за да може софтуера с отворен код да гарантира, че събирането на подписи онлайн е просто, уеднаквено във всички държави-членки и спазва изискванията за защита на лични данни. Това следва да се извърши преди софтуера с отворен код да бъде окончателно предоставен за ползване. Това би дало възможност да се посочат проблеми, които Комисията да коригира.

Комисията следва да улесни събирането на подписи онлайн, като предостави достъп до софтуер с отворен код. По-целесъобразно е удостоверението за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн да се изисква преди, а не след събирането на подписите. Освен това удостоверението следва да се публикува на уебсайта, така че гражданите да знаят, че системата е надеждна.

Изменение 36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

b. самоличността на лицата може да бъде проверена;

b. фактът, че всяко лице подава само едно заявление за подкрепа, може да бъде проверен;

Обосновка

Самоличността на лицата не е необходима за целите на проверката на истинността на заявленията за подкрепа. Достатъчно е да се провери дали лицето има право да се подпише и дали се е подписало само веднъж. Фактът, че дадено лице може да се подпише само веднъж следва да се проверява и при събирането на подписи онлайн.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г. системата може да генерира индивидуални изявления за подкрепа във формуляр, съответстващ на образеца, установен в приложение III, така че да позволи на държавите-членки да осъществяват контрол в съответствие с член 9, параграф 2.

г. системата може да генерира изявления за подкрепа във формуляр, съответстващ на образеца, установен в приложение III, така че да позволи на държавите-членки да осъществяват контрол в съответствие с член 9, параграф 2.

Обосновка

Онлайн заявлението за подкрепа (вж. приложение ІІІ) би могло да бъде и под формата на списък.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема технически спецификации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата по регулиране, установена в член 19, параграф 2.

5. В срок от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема, посредством делегирани актове в съответствие с член 16 и съгласно условията на членове 17 и 18, технически спецификации за системите за онлайн събиране.

Обосновка

Техническите спецификации следва да се приемат посредством делегирани актове вместо посредством актове за изпълнение. Промяната на крайния срок се дължи на уеднаквяване на различните крайни срокове, приложими след влизането в сила.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една трета от държавите-членки.

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една пета от държавите-членки.

Обосновка

За да се улесни започването на дадена инициатива и да се даде възможност за по-проста и не толкова тромава процедура, е целесъобразно да се определи по-нисък праг.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В една трета от държавите-членки поддръжниците наброяват най-малко минималния брой граждани, посочен в приложение I.

2. В една пета от държавите-членки поддръжниците наброяват най-малко минималния брой граждани, посочен в приложение I.

Обосновка

За да се улесни започването на дадена инициатива и да се даде възможност за по-проста и не толкова тромава процедура, е целесъобразно да се определи по-нисък праг.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, издала документа за самоличност, който са посочили в изявлението за подкрепа.

3. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, в която пребивават постоянно.

 

Поддръжник, който не е гражданин на държавата-членка, в която пребивава постоянно, може да избере дали да бъде считан за произхождащ от държавата-членка, в която пребивава, или от държавата-членка, на която е гражданин.

 

За поддръжник, който пребивава постоянно в трета държава, се смята, че произхожда от държавата-членка, на която е гражданин.

Обосновка

Постоянното пребиваване следва да се посочва вместо документите за самоличност. Това би позволило да се предотврати колебанието на потенциални поддръжници да се подпишат. Постоянното пребиваване следва да бъде първият критерий за отчитане на произхода на поддръжниците. Гражданите на ЕС, живеещи в държава-членка, различна от държавата, чиито граждани са или живеещи извън територията на ЕС не следва да бъдат изключени от възможността да участват в гражданската инициатива. Следователно гражданството следва да се възприеме като критерий за определяне на мястото, от където произхождат подписите.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Решение относно допустимостта на предложена гражданска инициатива

заличава се

1. Организаторът на инициативата внася искане в Комисията за решение относно допустимостта на предложената гражданска инициатива, след като са събрани в съответствие с член 5 300 000 изявления за подкрепа от поддръжници с произход от поне три държави-членки. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение V.

 

2. В срок от два месеца след получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията приема решение относно допустимостта на инициативата. Предложената гражданска инициатива се смята за допустима, ако отговаря на следните условия:

 

а. засяга сфера, в която може да бъде приет законодателен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите; както и

 

б. попада в рамките на правомощията на Комисията за представяне на предложение.

 

3. Решението, посочено в параграф 2, се съобщава на организатора на предложената гражданска инициатива и се оповестява публично.

 

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 4.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7 и при условие, че Комисията е решила, че предложената гражданска инициатива е допустима в съответствие с член 8, организаторът предоставя на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение VI.

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7, организаторите предоставят на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторите използват формуляра, установен в приложение VI.

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 4.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организаторът предоставя изявленията за подкрепа на държавата-членка, която е издала документите за самоличност, посочени в тях.

Организаторите предоставят изявленията за подкрепа на държавата-членка, в която поддръжниците са установили постоянното си пребиваване.

 

Поддръжник, който не е гражданин на държавата-членка, в която пребивава постоянно, може да избере дали да бъде считан за произхождащ от държавата-членка, в която пребивава, или от държавата-членка, на която е гражданин.

 

В случаите, при които поддръжниците са установили постоянното си пребиваване в трета страна, организаторите представят изявления за подкрепа на държавата-членка, чиито граждани са поддръжниците.

Обосновка

Постоянното пребиваване следва да се посочва вместо документите за самоличност. Това би позволило да се предотврати колебанието на потенциални поддръжници да се подпишат. Постоянното пребиваване следва да бъде критерий за определянето на мястото, от където идват подписите. Гражданите на ЕС, живеещи в държава-членка, различна от държавата, чиито граждани са или живеещи извън територията на ЕС не следва да бъдат изключени от възможността да участват в гражданската инициатива. Следователно гражданството следва да се възприеме като критерий за определяне на мястото, от където произхождат подписите.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В срок от не повече от три месеца компетентните органи проверяват предоставените им изявления за подкрепа чрез подходящи за целта методи и издават на организатора удостоверение по образеца от приложение VII, с което удостоверяват броя на действителните изявления за подкрепа за въпросната държава-членка.

2. В срок от не повече от три месеца компетентните органи проверяват предоставените им изявления за подкрепа чрез подходящи за целта методи и издават на организаторите удостоверение по образеца от приложение VII, с което удостоверяват броя на действителните изявления за подкрепа за въпросната държава-членка.

 

За целите на проверката на изявленията за подкрепа, компетентните органи проверяват дали лицето има право да се подпише и дали се е подписало само веднъж. Не се изисква удостоверяване на подписите.

Обосновка

Самоличността на лицата не е необходима за целите на проверката на истинността на изявленията за подкрепа. Достатъчно е да се провери дали лицето има право да се подпише и дали се е подписало само веднъж.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След като получи удостоверенията, предвидени в член 9, параграф 2, и при условие че всички приложими процедури и условия, определени в настоящия регламент, са спазени, организаторът може да внесе гражданската инициатива в Комисията.

След като получи удостоверенията, предвидени в член 9, параграф 2, и при условие че всички приложими процедури и условия, определени в настоящия регламент, са спазени, организаторите могат да внесат гражданската инициатива в Комисията, придружена от информация относно получената за инициативата подкрепа и финансиране. Тази информация се публикува в регистъра на Комисията.

 

Размерът на подкрепата и финансирането, получени от какъвто и да е източник, над който следва да се предостави информация, е идентичен с Регламент (ЕО) №2004/2003 на европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище1.

 

__________________________________

1 OВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1.

Обосновка

Гражданският комитет следва да гарантира пълна прозрачност по отношение на финансирането и подкрепата за инициативата. Въпреки това предоставянето на подробна информация за всяко дарение от физически лица, независимо от неговия размер, не би било реалистично и би създало твърде голяма административна тежест за организаторите. Поради това Комисията следва да може да определи размера посредством делегирани актове.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато Комисията получи гражданска инициатива в съответствие с член 10, тя:

1. Когато Комисията получи гражданска инициатива в съответствие с член 10, тя:

а. публикува незабавно гражданската инициатива на своя уебсайт;

a. публикува незабавно гражданската инициатива на своя уебсайт;

б. разглежда гражданската инициатива и срок от 4 месеца излага в съобщение своите заключения за нея, действията, които смята да предприеме, ако има такива, и причините за тях.

б. разглежда гражданската инициатива, приема организаторите на инициативата на подходящо равнище и в срок от три месеца излага в съобщение своите първоначални заключения за нея.

 

в. организира публично изслушване съвместно с Европейския парламент, чрез неговата водеща комисия, на което Комисията е представена на равнище член на Европейската комисия или генерален директор, и на което изслушване организаторите имат възможност да обяснят подробно въпросите, повдигнати с инициативата;

 

г. представя законодателно предложение в срок от една година или включва предложението в работната си програма за следващата година. Ако Комисията не представи предложение, тя дава на организаторите, както и на Европейския парламент и на Съвета подробни разяснения за причините да не предприеме действия по инициативата.

Обосновка

Комисията следва да направи правни и политически заключения относно инициативата. Съобщението следва да съдържа и двата вида заключения. Промяната на крайния срок има за цел да отрази постиженията в новото рамково споразумение. Вж. също обосновката на изменението на съображение 17.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съобщението, посочено в параграф 1, буква б), се нотифицира на организатора на предложената гражданска инициатива, на Европейския парламент и на Съвета и се оповестява публично.

2. Съобщението, посочено в параграф 1, буква б), се нотифицира на организаторите, на Европейския парламент и на Съвета и се оповестява публично.

Обосновка

Вж. обосновките на измененията към член 3.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организаторът унищожава всички изявления за подкрепа, получени за дадена гражданска инициатива, както и всички копия от тях, най-късно един месец след внасянето на инициативата в Комисията в съответствие с член 10 или 18 месеца след датата на регистрация на предложената инициатива, в зависимост от това коя от двете дати настъпва по-рано.

Освен в случаите, когато процедурата е предмет на съдебен спор, организаторите унищожават всички изявления за подкрепа, получени за дадена гражданска инициатива, както и всички копия от тях, най-късно два месеца след публикуването на съобщението на Комисията, посочено в член 11, параграф 1, буква б). В случай на съдебен спор те се унищожават един месец след неговото приключване. Освен в случаите, когато компетентните органи на държавите-членки още не са приключили извършваната от тях проверка на изявленията за подкрепа, те се унищожават и ако предложената гражданска инициатива не е била внесена в Комисията в срок от 18 месеца от датата на нейната регистрация.

Обосновка

Регламентът следва да отчита възможността тези документи да са необходими в случай на евентуален съдебен спор.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Компетентният орган унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях, които е получил за целите на проверката в съответствие с член 9, параграф 2, най-късно един месец след издаването на посоченото в същия член удостоверение.

Компетентният орган унищожава всички изявления за подкрепа и копията от тях, които е получил за целите на проверката в съответствие с член 9, параграф 2, най-късно два месеца след издаването на посоченото в същия член удостоверение. В случай на съдебен спор те се унищожават един месец след неговото приключване.

Обосновка

Вж. предходната обосновка.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки гарантират, че организаторите, живущи или установени на тяхна територия, носят гражданска или наказателна отговорност съгласно националното законодателство за нарушения на настоящия регламент, и по-специално за:

Държавите-членки гарантират, че организаторите, живущи на тяхна територия, носят гражданска или наказателна отговорност съгласно националното законодателство за нарушения на настоящия регламент, и по-специално за:

Обосновка

Само физически лица могат да бъдат организатори.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изменение на приложенията

Делегирани актове

Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с членове 16, 17 и 18.

Комисията може да приема посредством делегирани актове в съответствие с членове 16, 17 и 18:

 

– технически спецификации за системите за онлайн събиране съгласно член 6, параграф 5;

 

изменения на приложенията към настоящия регламент.

Обосновка

Комисията следва да има правомощия да приема делегирани актове във всички области, изброени в настоящото изменение. Поради това заглавието също следва да бъде изменено по съответен начин.

Разпоредбите, определящи минималния размер на подкрепата и финансирането, над който следва да се предостави информация, не следва да се определят с делегирани актове, тъй като не следва да има минимален праг за финансова подкрепа.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В срок от два месеца от датата на нотифицирането Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт. По инициатива на Европейския парламент или Съвета този срок може да бъде удължен с един месец.

1. Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегирания акт в срок от два месеца от датата на нотифицирането. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този срок може да бъде удължен с два месеца.

Обосновка

С цел постигане на съответствие с хоризонталния подход, следван от ЕП, крайният срок следва да бъде по-дълъг от срока, предложен от Комисията.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 19

заличава се

Комитет

 

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 5 Комисията се подпомага от комитет.

 

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

 

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

 

Обосновка

Техническите спецификации за системите за онлайн събиране следва да се приемат посредством делегирани актове; поради това разпоредбата относно изпълнителните актове не е актуална.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 20а

 

Подпомагане

 

1. Комисията изготвя и актуализира всеобхватно и лесно за използване ръководство относно гражданската инициатива.

 

2. Комисията създава справочна служба с цел подпомагане на организаторите и установяване на диалог на ранен етап от процедурата.

 

При поискване Комисията информира организаторите относно текущи или планирани законодателни предложения по въпроси, повдигнати с инициативата, както и относно други регистрирани граждански инициативи, които изцяло или отчасти засягат същия въпрос.

Обосновка

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

Три години след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три години след това Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент, със специално внимание към системите за онлайн събиране и прилагането на изискванията за прозрачност по отношение на подкрепата и финансирането на инициативите, придружен по целесъобразност от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на първо число от месеца, следващ публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

 

Той започва да се прилага шест месеца след влизането си в сила.

Изменение  58

Предложение за регламент

Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Необходима информация за регистрация на предложена гражданска инициатива

Необходима информация за предложена гражданска инициатива

За да се регистрира дадена предложена гражданска инициатива в регистъра на Комисията, се предоставя следната информация:

За регистъра на Комисията се предоставя следната информация:

1. насловът на предложената гражданска инициатива, с не повече от 100 символа;

1. насловът на предложената гражданска инициатива, с не повече от 100 символа;

2. нейният предмет, с не повече от 200 символа;

2. нейният предмет, с не повече от 200 символа;

3. описанието на целите на предложението, спрямо което Комисията се приканва към действие, с не повече от 500 символа;

3. описанието на целите на предложението, спрямо което Комисията се приканва към действие, с не повече от 500 символа;

4. правното основание от Договорите, което би позволило на Комисията да предприеме действие;

4. разпоредбите на Договора, които според организаторите са относими към предложеното действие;

5. пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител;

5. пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на организаторите и лицата за контакт;

7. всички източници на финансиране и подкрепа за предложената инициатива към момента на регистрацията.

6. всички източници на подкрепа и финансиране за предложената инициатива към момента на регистрацията.

Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива. Те могат също така, ако желаят, да представят и проект на законодателен текст.

Организаторите могат да предоставят в приложение по-подробна информация относно предмета, целите и контекста на предложената гражданска инициатива. Те могат също така, ако желаят, да представят и проект на законодателен текст.

Обосновка

Промени, необходими поради изменения на постановителната част. Заглавието и уводното изречение следва да бъдат променени, тъй като член 4 изменя по същество естеството и процедурата на регистрацията. Съответно заглавието може да бъде подвеждащо, тъй като за регистрацията са необходими повече неща отколкото изброените в приложението, например: инициативата не е в противоречие с ценностите на Съюза и т.н. Освен това основанията за отказ на регистрация са изброени в член 4. Приложението не следва да добавя допълнителни условия.

Изменение  59

Предложение за регламент

Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Формуляр за изявление за подкрепа

Част 1: (попълва се предварително от организатора)

1.            Регистрационен номер в Комисията*:

2.            Дата на регистрация*:

3.            Уебадрес на предложената гражданска инициатива в регистъра на Комисията*:

 

Част 2: (попълва се предварително от организатора)

1.            Наслов на предложената гражданска инициатива*: (максимум 100 символа)

2.            Предмет*: (предметът следва да бъде максимално ясен) (максимум 200 символа)

3.            Описание на главните цели на предложената гражданска инициатива*: (максимум 500 символа)

4.            Име и адрес на организатора*:

5.            Уебсайт на предложената гражданска инициатива:

 

Част 3: (попълва се от поддръжника)

1.            Име на поддръжника:     

  Собствено име*:….....................................Фамилно име*:

2.            Адрес:

 

  Улица:

  Пощенски код:  Град*:

  Държава*:

3.            Електронна поща:

4.            Дата и място на раждане*:              

  Дата на раждане:  Място и държава:

5.            Гражданство*:

6.            Личен идентификационен номер*:           

  Вид на идентификационния номер/документа за самоличност*:  

  Национална лична карта:   Паспорт   Социалноосигурителен номер:   

  Държава-членка, издала идентификационния номер/документа за самоличност*:

7.            С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата предложена гражданска инициатива само веднъж*.  

  Дата и подпис на поддръжника: ………..

 

*: задължителни полета  

¨: подписът не е необходим, когато формулярът се подава по електронен път

Изменение, внесено от Парламента

Формуляр за изявление за подкрепа

Част 1: (попълва се предварително от организаторите)

1.            Регистрационен номер в Комисията:

2.            Дата на регистрация:

3.            Уебадрес на предложената гражданска инициатива в регистъра на Комисията:

 

Част 2: (попълва се предварително от организаторите)

1.            Наслов на предложената гражданска инициатива: (максимум 100 символа)

2.            Предмет: (предметът следва да бъде максимално ясен) (максимум 200 символа)

3.            Описание на главните цели на предложената гражданска инициатива*: (максимум 500 символа)

4.            Име и адрес на организаторите:

4а. Име и адрес на лицата за контакт:

5.            Уебсайт на предложената гражданска инициатива*:

5a.         Всички видове подкрепа и финансиране, получени във връзка с предложената гражданска инициатива:

 

Част 3: (попълва се от поддръжниците)

Име

Адрес на постоянно пребиваване

Дата и място на раждане

Гражданство

Дата на подписване

Подпис¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддръжниците могат да подписват дадена предложена инициатива само веднъж!

______

* Ако има такива.

¨: подписът не е необходим, когато формулярът се подава по електронен път.

Обосновка

Промени, необходими поради изменения на постановителната част. Формулярът следва да съдържа няколко реда за събирането на подписи, тъй като това е начинът, по който подписите обикновено се събират на практика.

Изменение  60

Предложение за регламент

Приложение V

Текст, предложен от Комисията

Формуляр за искане за решение относно допустимостта на предложена гражданска инициатива

1.          Наслов на гражданската инициатива*:

2.          Регистрационен номер в Комисията*:

3.          Дата на регистрация*:

4.          Брой на получените изявления за подкрепа*:

5.          Брой поддръжници от всяка държава-членка*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          С настоящото удостоверявам, че предоставената в настоящия формуляр информация е точна.

Дата и подпис на организатора*:

*: задължителни полета  

Изменение, внесено от Парламента

заличава се

Обосновка

Член 8 се заличава.

Изменение   61

Предложение за регламент

Приложение VI

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Формуляр за предоставянето на изявленията за подкрепа на компетентните органи на държавата-членка

Формуляр за предоставянето на изявленията за подкрепа на компетентните органи на държавата-членка

1. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител*:

1. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организаторите и лицата за контакт*:

2. Наслов на гражданската инициатива*:

2. Наслов на гражданската инициатива*:

3. Регистрационен номер в Комисията*:

3. Регистрационен номер в Комисията*:

4. Дата на регистрация*:

4. Дата на регистрация*:

5. Дата на искането за решение относно допустимостта*:

 

6. Брой поддръжници, произхождащи от [държава-членка]*:

6. Брой поддръжници, произхождащи от [държава-членка]*:

7.        Приложения*:

7.        Приложения*:

(Включват се всички изявления за подкрепа от поддръжниците, които са посочили личен идентификационен номер, издаден от същата държава-членка.  

 

Ако е приложимо, се добавя(т) съответното(ите) удостоверение(я) за съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с Регламент № xxxx/xxxx)

(Ако е приложимо, се добавя(т) съответното(ите) удостоверение(я) за съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с Регламент № xxxx/xxxx)

8. Дата и подпис на организатора*:

8. Дата и подпис на организаторите*:

*: задължителни полета

*: задължителни полета

Обосновка

Промени, необходими поради изменения на постановителната част.

Изменение  62

Предложение за регламент

Приложение VIII

Текст, предложен от Комисията

Формуляр за внасянето на гражданска инициатива в Комисията

1.          Наслов на гражданската инициатива*:

2.          Регистрационен номер в Комисията*:

3.          Дата на регистрация*:

4.          Брой на получените действителни изявления за подкрепа*: (броят им трябва да надхвърля 1 милион)

5.          Брой поддръжници, удостоверен от държавите-членки*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител*.

7.          С настоящото удостоверявам, че предоставената в настоящия формуляр информация е точна.

Дата и подпис на

организатора*:

8.          Приложения*: прилагат се всички удостоверения

*: задължителни полета

Изменение, внесено от Парламента

Формуляр за внасянето на гражданска инициатива в Комисията

1.          Наслов на гражданската инициатива*:

2.          Регистрационен номер в Комисията*:

3.          Дата на регистрация*:

4.          Брой на получените действителни изявления за подкрепа*: (броят им трябва да надхвърля 1 милион)

5.          Брой поддръжници, удостоверен от държавите-членки*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

ОБЩО

Брой на поддръжниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организаторите и лицата за контакт.

7.          С настоящото удостоверяваме, че предоставената в настоящия формуляр информация е точна.

Дата и подпис на

организаторите*:

8.          Приложения*: прилагат се всички удостоверения

*: задължителни полета

Обосновка

Промени, необходими поради изменения на постановителната част.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Гражданска инициатива

Позовавания

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Водеща комисия

AFCO

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

PETI

21.4.2010

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и) - Дата на обявяване в заседание

17.6.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Diana Wallis

1.6.2010

Gerald Häfner

1.6.2010

 

Заместник-докладчик за становище

Gerald Häfner

Diana Wallis

 

Дата на приемане

 

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Elena Băsescu, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Мария Неделчева, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sandrine Bélier, Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Axel Voss

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ramona Nicole Mănescu, Silvia-Adriana Ţicău

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (28.10.2010)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Докладчик по становище: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

КРАТКА ОБОСНОВКА

Член 11, параграф 4 от Договора за създаване на Европейския съюз въвежда една важна новост в демократичното функциониране на Съюза, като предвижда нов конкретен инструмент за участие на гражданите и общоевропейски дебат:

„Най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави-членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените й правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза“.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива урежда процедурите и условията за начина, по който гражданската инициатива ще функционира на практика.

Комуникацията, активното гражданство, младежта и ролята на гражданското общество като всеобхватен, активно участващ фактор в европейското публично пространство спадат към основните отговорности на комисията по култура и образование.

Докладчикът приветства предложението на Комисията, тъй като включването на гражданското общество в определянето на политиките и изготвянето на решения укрепва демократичната легитимност на обществените институции, на тяхната работа и техните дейности. Все пак процедурите и условията следва да бъдат възможно най-прагматични. Освен това сложните административни процедури както на институционално, така и на национално равнище следва да бъдат избягвани. Докладчикът представя следните проблемни точки и предложения за изменение на предложението:

Тъй като гражданската инициатива е инструмент, който следва да бъде използван от самите граждани и неговата цел е да се засили пряката демокрация, активното гражданство и влиянието на европейските граждани върху политиките на Европейския съюз, инициативата следва да бъде внесена в Комисията от организационен комитет, състоящ се от най-малко деветима европейски граждани от най-малко девет държави-членки. Такава процедура ще гарантира, че всяка инициатива от самото начало ще има европейски характер.

С изключването на юридическите лица от участие в организационния комитет гражданската инициатива ще бъде защитена от възможна злоупотреба от страна на съществуващи стопански организации, политически партии и други организации, които са много по-силни от група граждани и имат повече възможности за действие на европейско равнище. Гражданската инициатива не бива да може да се превръща в предизборна кампания, нито пък да бъде използвана като инструмент в такива кампании. Политиците имат други начини да упражняват влияние върху законодателните решения.

Според докладчика е важно даден организатор да знае достатъчно рано кой вид правен акт или мярка ще бъде подходящ за постигане на целите на гражданската инициатива, в случай че е успешна. Във връзка с това, Комисията следва да предостави на организатора първи, реалистични насоки относно подходящи мерки в контекста на проверката за допустимост. Това ще предотврати разочарования, в случай че Комисията в края на краищата не предложи обвързващ правен акт.

Наред с това, няма нужда да се изчаква с проверката за допустимост докато организационният комитет е събрал определен брой подписи и е представил на Комисията искане за решение относно допустимостта. За да се предотвратят ненужни административни тежести, Комисията следва да проверява допустимостта на предложената инициатива веднага след регистрацията и незабавно.

Докладчикът желае опростяване на формуляра за изявление за подкрепа. Преди всичко, регламентът следва да посочва само необходимите изисквания. По отношение на личните данни, тези необходими изисквания следва да бъдат единствено името, адресът, националността, датата на раждане и подписът. Второ, организационният комитет следва да може да изготвя свой собствен формуляр за изявление за подкрепа. Така, наред с необходимите изисквания, посочени в регламента, организационният комитет би могъл да добави във формуляра някои допълнителни въпроси или информация, или, например, логото на инициативата.

С цел постигане на прозрачност, източниците на финансиране на всяка гражданска инициатива следва да се посочват във формуляра за изявление за подкрепа. За всички поддръжници следва да е ясно кой финансира съответната инициатива.

Докладчикът иска да изтъкне и значението на комуникационните дейности и на информационните кампании, с цел повишаване на осведомеността относно Европейската гражданска инициатива. Във връзка с това съществуващи програми, които насърчават мобилността (като например програмата за учене през целия живот и програмата "Младежта в действие") и активното гражданство (програма "Европа за гражданите"), могат да играят важна роля. По отношение на събирането на подписи, докладчикът категорично препоръчва развитието и използването на подходящи онлайн инструменти, които са лесно достъпни в целия Европейски съюз.

Наред с това, докладчикът би искал да възложи на представителствата на Комисията и на информационните бюра на Парламента в държавите-членки, както и на информационните мрежи на Комисията, като например Europe Direct и Citizen Signpost Service (Пътеводител за европейските граждани), постоянна роля в предоставянето на гражданите на цялата необходима информация по отношение на гражданската инициатива.

Според докладчика, минималната възраст на поддръжниците следва да бъде 16 години, а не 18. Активното гражданство, социалното включване и солидарността на младите хора са изключително важни за бъдеща Европа. От юридическа гледна точка младите хора стават пълнолетни, когато навършат 18 години. Въпреки че гражданската инициатива няма пряко въздействие, тя може да създаде трансевропейски дебат и в края на краищата на придаде динамика на силата на законодателните решения. Нещо повече, обвързването на минималната възраст с националните изисквания за гласуване може да създаде неравенство поради разлики в националните изисквания.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3a) Необходимо е да се организират ефективни кампании за публичност, за да се увеличи информираността за европейската гражданска инициатива, да се насърчи диалогът с гражданите и да се изгради истинско европейско публично пространство; в този контекст комуникационните дейности и информационните кампании ще имат важна роля. Във връзка с това Комисията следва да обмисли използването на съществуващите програми, които насърчават мобилността и активното гражданство и новите форми на комуникация, като например социалните мрежи, които насърчават обществения дебат.

Обосновка

Ефективната комуникация относно гражданската инициатива е от съществено значение. Съществуващите програми, които насърчават мобилността (като например програмата за учене през целия живот и програмата "Младежта в действие") и активното гражданство (програма "Европа за гражданите"), както и Европейската година на доброволчеството 2011 могат да бъдат полезни в този контекст.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Представителствата на Европейската комисия и информационните бюра на Европейския парламент в държавите-членки, заедно с информационните мрежи на Комисията, следва да играят постоянна роля в предоставянето на гражданите на цялата необходима информация по отношение на гражданската инициатива.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. С цел да се осигури, че дадена гражданска инициатива е представителна за интерес на Съюза, този брой следва да се определи на една трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. С цел да се гарантира, че дадена гражданска инициатива е представителна за интересите на Съюза, този брой следва да се определи на една четвърт от държавите-членки.

Обосновка

Гражданската инициатива следва да е достъпна за гражданите и прагът за изразяване на подкрепа не бива да бъде твърде висок. Изискването за една четвърт от държавите-членки (т.е. 7 от настоящия брой на държавите-членки на ЕС - 27) е напълно достатъчен израз на общ европейски интерес. Същевременно то е в съответствие с други разпоредби на Договорите, като например член 76 от ДФЕС.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Целесъобразно е да се определи минимална възраст за гражданите, които желаят да подкрепят дадена гражданска инициатива. Тази възраст следва да бъде възрастта, на която гражданите получават правото да гласуват на изборите за Европейски парламент.

(7) Целесъобразно е да се определи минимална възраст за гражданите, които желаят да подкрепят дадена гражданска инициатива. Тази възраст следва да бъде 16 години.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите; предложения, които са обидни или лишени от сериозни намерения следва да не бъдат регистрирани, а Комисията следва да отхвърля регистрацията на предложения, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация.

(8) За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите. Този уебсайт трябва да предоставя подробни пояснения относно официалните и правните изисквания за успеха на дадена инициатива. Той несъмнено би послужил като образователен инструмент, който ще позволи демократичният глас на гражданите да бъде чут. Предложения, които са обидни или лишени от сериозни намерения следва да не бъдат регистрирани, а Комисията следва да отхвърля регистрацията на предложения, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Целесъобразно е да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както на хартиен носител, така и онлайн. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че лицата могат да бъдат идентифицирани и че данните им са сигурно съхранявани. За тази цел от Комисията следва да се изиска да изготви подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

(10) Целесъобразно е да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както на хартиен носител, така и онлайн. При все това, с цел опростяване на процедурата и увеличаване на нейната достъпност, следва да се насърчи събирането на изявления за подкрепа онлайн. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че лицата могат да бъдат идентифицирани и че данните им са сигурно съхранявани. Доверието на гражданите в проекта за гражданска инициатива ще бъде един от основните допринасящи фактори за неговия успех. За тази цел от Комисията следва да се изиска да изготви подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн, с цел да се улесни процесът. Комисията следва свободно да предоставя сигурни инструменти, които позволяват онлайн събирането на подписи да се осъществява по начин, който не представлява опасност за неприкосновеността на личния живот.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Целесъобразно е Комисията да взема решение относно допустимостта на предложените инициативи на достатъчно ранен етап. Поради това организаторът следва да поиска такова решение относно допустимостта, след като са събрани 300 000 изявления за подкрепа на предложената инициатива от поддръжници с произход от поне три държави-членки.

(13) Целесъобразно е Комисията да взема решение относно допустимостта на предложените инициативи преди събирането на подписи. Комисията следва да разгледа допустимостта на инициатива незабавно след нейното регистриране.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците и при условие, че се смята за допустима, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната държава-членка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по целесъобразен начин и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците и при условие, че се смята за допустима, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната държава-членка. При онлайн събирането на подписи е необходима допълнителна проверка на валидността на подписите, наред с техническа проверка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по целесъобразен начин и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Комисията следва да докладва за изпълнението на настоящия регламент пет години след неговото влизане в сила.

(23) Комисията следва да докладва за изпълнението на настоящия регламент две години след неговото влизане в сила.

Обосновка

Прегледът на успеха на инициативата следва да се осъществява в рамките на период, който е достатъчно дълъг, за да позволи приключването на процеса на нейното изпълнение и същевременно който е достатъчно кратък, за да гарантира, че не минава твърде много време след възникването на необходимост от оценка на нейната ефективност при постигането на целите й.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „организатор“ е физическо или юридическо лице или организация, които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

3. „организационен комитет” е група от най-малко седем граждани на Съюза, всеки от различна държава-членка, която отговаря за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

 

(Това изменение важи за целия текст. Приемането му ще наложи нанасянето на съответните промени в целия текст.)

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато организаторът е физическо лице, това лице трябва да е гражданин на Съюза и да е на възраст, на която има право да гласува на изборите за Европейски парламент.

1. Организационният комитет се състои от членове, които са граждани на Съюза и са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент, и които към съответния момент не са членове на Европейския парламент.

Обосновка

Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative from the possible abuse of existing business organisations, political parties and other organisations which are much stronger then a group of citizens and have more possibilities to act on the EU level. The citizens´ initiatives should not develop into election campaigns nor should they be used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other tools to influence legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European Parliament will have a chance to examine each initiative after the communication from the European Commission.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато организаторът е юридическо лице или организация, той трябва да е установен в държава-членка. Организациите, които нямат правосубектност в приложимото национално право, трябва да имат представител, който е правоспособен да поема правни задължения от тяхно име и да носи отговорност.

заличава се

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да имат правото да подкрепят дадена предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

2. За да имат правото да подкрепят дадена предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са навършили 16-годишна възраст.

Обосновка

Обвързването на минималната възраст с националните изисквания за гласуване може да създаде неравенство, както например в Австрия, където минималната възраст за гласуване е 16 години, докато в други държави-членки е 18 години. Намаляването и с това хармонизирането на минималната възраст за гласуване за подписалите е препоръчително, за да има равно третиране на всички граждани и за да се ангажират младите хора в ЕС в определянето на политиката и гражданския диалог.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, от организатора се изисква да регистрира инициативата в Комисията, като предостави информацията, посочена в приложение II, и по-специално тази относно предмета и целите, както и източниците на финансиране и подкрепа за предложената гражданска инициатива.

1. Преди получаването на решение от страна на Комисията относно допустимостта и преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците на предложена гражданска инициатива, от организатора се изисква да регистрира инициативата в Комисията, като предостави информацията, посочена в приложение II, и по-специално тази относно предмета и целите, както и източниците на финансиране и подкрепа за предложената гражданска инициатива.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията отхвърля регистрацията на предложени граждански инициативи, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза.

4. Комисията отхвърля регистрацията на предложени граждански инициативи, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза. Комисията трябва надлежно да обясни и да публикува основанията за решенията за отхвърляне.

Обосновка

Подобна прозрачност несъмнено би имала образователен ефект и би предотвратила увеличаването на броя недопустими или нелепи инициативи.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Регистрираните предложени граждански инициативи се правят обществено достояние чрез регистъра.

5. Регистрираните предложени граждански инициативи се правят обществено достояние чрез регистъра. След приключването на регистрацията Комисията проверява допустимостта на предложената гражданска инициатива в съответствие с член 8.

Обосновка

Няма нужда да се изчаква с проверката за допустимост докато организационният комитет е събрал определен брой подписи и е представил на Комисията искане за решение относно допустимостта. За да се предотвратят ненужни административни тежести, Комисията следва да проверява допустимостта на предложената инициатива веднага след регистрацията и незабавно.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Всички регистрирани инициативи получават пореден номер.

 

Базата от данни на Комисията за съхраняване на регистрираните инициативи следва да предоставя седмичен показател относно етапа, достигнат от дадена инициатива.

Обосновка

Така гражданите ще бъдат винаги информирани относно статуса на различните граждански инициативи.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Организаторът е отговорен за събирането на необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, която е регистрирана в съответствие с член 4.

1. Организаторът е отговорен за събирането на необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците на предложена гражданска инициатива, която е регистрирана в съответствие с член 4 и по отношение на която е взето положително решение относно допустимостта.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел могат да се използват единствено формулярите за изявление за подкрепа, които отговарят на образеца, установен в приложение III. Организаторът попълва формулярите, както е указано в приложение III, преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците. Информацията в тези формуляри трябва да отговаря на информацията в регистъра.

За тази цел могат да се използват единствено формулярите за изявление за подкрепа, които съдържат изискваната информация, съдържаща се в примера, показан в приложение III. Организаторът попълва формулярите, както е указано в приложение III, преди да започне събирането на изявления за подкрепа от поддръжниците. Информацията в тези формуляри трябва да отговаря на информацията в регистъра.

Обосновка

Целта е не да се поставят ограничения за организаторите с въвеждането на определен формуляр, а да им се даде възможност те да използват свои формуляри, като същевременно им се предоставя необходимата информация чрез модела, предвиден от Комисията.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената инициатива и в срок от не повече от 12 месеца.

4. Изявленията за подкрепа се събират след датата на издаване на положително решение относно допустимостта по отношение на предложената инициатива и в срок от не повече от 12 месеца.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) системата може да генерира индивидуални изявления за подкрепа във формуляр, съответстващ на образеца, установен в приложение III, така че да позволи на държавите-членки да осъществяват контрол в съответствие с член 9, параграф 2.

г) системата може да генерира индивидуални изявления за подкрепа във формуляр, който съдържа необходимата информация, посочена в примера в приложение III, така че да позволи на държавите-членки да осъществяват контрол в съответствие с член 9, параграф 2.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. С цел гражданската инициатива да бъде достъпна за потребителите и да не провокира ненужно безпокойство относно защитата на данни, от нито един поддръжник няма да се изисква да посочи номера на личната си карта.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема технически спецификации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата по регулиране, установена в член 19, параграф 2.

5. В срок от 6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема технически спецификации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата по регулиране, установена в член 19, параграф 2. Комисията предоставя сигурни инструменти, които позволяват онлайн събирането на подписи да се осъществява по начин, който не представлява опасност за неприкосновеността на личния живот.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една трета от държавите-членки.

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една четвърт от държавите-членки.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В една трета от държавите-членки поддръжниците наброяват най-малко минималния брой граждани, посочен в приложение I.

2. В една четвърт от държавите-членки поддръжниците наброяват най-малко минималния брой граждани, посочен в приложение I.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, издала документа за самоличност, който са посочили в изявлението за подкрепа.

3. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, където е техният адрес, който са посочили в изявлението за подкрепа.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Организаторът на инициативата внася искане в Комисията за решение относно допустимостта на предложената гражданска инициатива, след като са събрани в съответствие с член 5 300 000 изявления за подкрепа от поддръжници с произход от поне три държави-членки. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение V.

1. След като гражданската инициатива е регистрирана, Комисията разглежда допустимостта й незабавно.

Обосновка

Няма нужда да се изчаква с проверката за допустимост докато организационният комитет е събрал определен брой подписи и е представил на Комисията искане за решение относно допустимостта. За да се предотвратят ненужни административни тежести, Комисията следва да проверява допустимостта на предложената инициатива веднага след регистрацията и незабавно.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Решението, посочено в параграф 2, се съобщава на организатора на предложената гражданска инициатива и се оповестява публично.

3. Решението, посочено в параграф 2, се съобщава на организатора на предложената гражданска инициатива и се оповестява публично. То посочва кой правен акт или мярка Комисията счита за подходящи за постигането на целите на гражданската инициатива, в случай че инициативата е успешна.

Обосновка

Важно е организационният комитет да знае достатъчно рано кой вид правен акт или мярка ще бъде подходящ за постигане на целите на гражданската инициатива, в случай че е успешна. Във връзка с това, Комисията следва да предостави на организатора първи, реалистични насоки относно подходящи мерки в контекста на проверката за допустимост.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7 и при условие че Комисията е решила, че предложената гражданска инициатива е допустима в съответствие с член 8, организаторът предоставя на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение VI.

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7, организаторът предоставя на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение VI.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организаторът унищожава всички изявления за подкрепа, получени за дадена гражданска инициатива, както и всички копия от тях, най-късно един месец след внасянето на инициативата в Комисията в съответствие с член 10 или 18 месеца след датата на регистрация на предложената инициатива, в зависимост от това коя от двете дати настъпва по-рано.

Организационният комитет унищожава всички изявления за подкрепа, получени за дадена гражданска инициатива, както и всички копия от тях, най-късно един месец след публикуването на съобщението на Европейската комисия в съответствие с член 11, параграф 2.

Обосновка

Унищожаването на всички формуляри за изявление за подкрепа следва да се осъществи след публикуването на съобщението на Европейската комисия. Организационният комитет следва да има възможност да информира всички поддръжници за съобщението на Европейската комисия по отношение на дадена гражданска инициатива. Изключително важно е, за целия процес, гражданите да са информирани относно действията, последвали подкрепяното от тях предложение.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 5 Комисията се подпомага от комитет.

1. За целите на прилагането на член 6, параграф 5 Комисията се подпомага от независим комитет, който притежава подходящите технически познания.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

Две години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

Обосновка

Прегледът следва да се направи по-рано. Две години изглеждат достатъчно за оценка на първите инициативи.

Изменение  33

Предложение за регламент

Приложение II – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител;

5. пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на всеки член на организационния комитет;

Изменение  34

Предложение за регламент

Приложение III – част 2 – точка 4 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a. Източници на финансиране*:

Обосновка

С цел постигане на прозрачност, източниците на финансиране на всяка гражданска инициатива следва да се посочват във формуляра за изявление за подкрепа. За всички поддръжници следва да е ясно кой финансира съответната инициатива.

Изменение  35

Предложение за регламент

Приложение III – част 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Дата и място на раждане*:

4. Дата на раждане*:

Дата на раждане: Място и държава:

 

Обосновка

Не е необходима информация относно мястото на раждане. Докладчикът предлага заличаване с цел опростяване на формуляра.

Изменение  36

Предложение за регламент

Приложение III – част 3 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Личен идентификационен номер*:

заличава се

Вид на идентификационния номер/документа за самоличност*:

 

Национална лична карта: Паспорт Социалноосигурителен номер:

 

Държава-членка, издала идентификационния номер/документа за самоличност*:

 

Изменение  37

Предложение за регламент

Приложение V

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложението се заличава

Изменение  38

Предложение за регламент

Приложение VIII – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител*.

6. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на всеки член на организационния комитет.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Гражданска инициатива

Позовавания

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Водеща комисия

AFCO

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

21.4.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

20.5.2010

 

 

Разглеждане в комисия

14.7.2010

27.9.2010

 

 

Дата на приемане

27.10.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Емил Стоянов, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (26.10.2010)

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Докладчици по становище: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

КРАТКА ОБОСНОВКА

Член 11, параграф 4 от Договора за създаване на Европейския съюз въвежда една важна новост в демократичното функциониране на Съюза, като предвижда нов конкретен инструмент за участие на гражданите и общоевропейски дебат:

„Най-малко един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държави-членки, могат да поемат инициативата да приканят Комисията да представи подходящо предложение, в рамките на предоставените й правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза“.

Европейска гражданска инициатива въвежда ново понятие – транснационална демокрация – и внася в ЕС демокрацията на участието. Чрез Европейската гражданска инициатива гражданите на ЕС могат да призоват пряко Европейската комисия да инициира юридически акт. В определен смисъл Договорът от Лисабон създаде четвърти институционален орган на ЕС: един милион граждани.

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива урежда процедурите и условията за начина, по който гражданската инициатива ще функционира на практика.

Докладчиците приветстват предложението на Комисията, тъй като включването на гражданското общество в определянето на политиките и подготвянето на решенията засилва демократичната легитимност на публичните институции и доближава Европейския съюз до гражданите.

Докладчиците обаче са убедени, че гражданската инициатива следва да бъде разработена по възможно най-прагматичен начин и че следва да се избягват сложните административни процедури. Те също така биха искали максимален брой започнати инициативи да бъдат обявени за допустими. За тази цел процедурните правила трябва да бъдат възможно най-улеснени. Докладчиците представят следните основни проблемни точки и предложения за изменение на предложението:

Според тях минималната възраст за поддържане на една инициатива следва да бъде 16 години във всички държави-членки. Член 9 от ДЕС постановява, че всички граждани на Съюза следва да се ползват от еднакво внимание. Активното гражданство, социалното включване и солидарността на младите хора са изключително важни за бъдещето на Европа и снижаването на минималната възраст би помогнало за повишаване на осведомеността по европейските въпроси сред младите хора. Също така Европейската гражданска инициатива не е инструмент за вземане на решения, а само инициатива за поставяне на определен въпрос на дневен ред, и поддържането на една инициатива е съвършено различно от гласуването. Освен това обвързването на минималната възраст с изискванията на национално равнище относно възрастта за гласуване би създало неравенство поради различията в националните изисквания, поради което докладчиците предпочитат 16 години да е възрастта, приложима във всички държави-членки.

Що се отнася до обхвата на събирането, докладчиците считат, че следва да е достатъчно да се събират подписи в една четвърт от държавите-членки, вместо в една трета, тъй като във всяка държава-членка, в която се събират подписи, са необходими много време и ресурси за администрация и превод. Тъй като докладчиците искат да елиминират риска от инициативи, които се провалят поради ограничения във времето или липса на финансова подкрепа, те предлагат една четвърт от държавите-членки да бъдат достатъчни, защото този брой също покрива голяма част от ЕС.

Като се има предвид, че Комисията поиска в предложението си срок от два месеца, за да проучи дали дадена инициатива е допустима, срокът от една година за събиране на подписите изглежда прекалено кратък. Докладчиците предлагат срокът за събиране на подписи да бъде удължен на четири години, за да се гарантира, че инициативи без финансова подкрепа също имат шанс да съберат 1 млн. подписа.

По отношение на въпроса с допустимостта, докладчиците считат, че не съществува необходимост да се събират 300 000 подписа, преди допустимостта да бъде проверена от Комисията. Докладчиците са убедени, че 5 000 подписа следва да бъдат достатъчни, а за поддръжниците не е необходимо да са от повече от една държава-членка. Необходими са време и ресурси, за да се започне събирането на подписи в няколко държави-членки, и преди да е известно дали дадена инициатива е била определена като допустима, не е необходимо да се започва този процес в повече от една държава-членка. Въпреки това, за да може този срок да изпълнява ролята на филтър за несериозни инициативи, докладчикът счита, че необходимите 5 000 подписа следва да бъдат събирани в рамките на 6 месеца; като се определи такъв срок ще бъде възможно да се елиминират инициативи, които са регистрирани, но никога не събират определения брой подписи.

Докладчиците също така предлагат Комисията да проучва допустимостта на дадена инициатива в рамките на един месец, вместо на два, така че да не се намалява набраната инерция при събирането на подписи.

Докладчиците считат също, че предложенията, които явно или по подразбиране противоречат на ценностите на Европейския съюз следва да се считат за недопустими.

По отношение на събирането на подписи онлайн, докладчиците предлагат Комисията да лансира централен уебсайт, наречен „citizensinitiative.eu“, където следва да се регистрират всички инициативи, и всички инициативи да могат да бъдат откривани и подписвани от гражданите. Посоченото решение би било в голяма степен желателно по редица причини.

На първо място, поради съображения свързани със защита на данните, т.е. ако Комисията създаде и поддържа уебсайт, ще се гарантира, че отнасящите се до защитата на личните данни правила и нормативна уредба ще се спазват. Докладчиците са категорично убедени, че не може да се очаква инициатор на гражданска инициатива да създаде и поддържа система за онлайн събиране на подписи, която да изпълнява цялата отнасяща се до защитата на личния живот нормативна уредба.

Още повече, ако всеки инициатор лансира собствен уебсайт, събирането на подписи не би било уеднаквено от гледна точка на защита на данните.

На второ място предложението на Комисията би създало проблеми, тъй като би наложило допълнителна тежест не само върху инициаторите, но и върху държавите-членки, тъй като те следва да проверяват съответствието на онлайн системата за събиране на изявления за подкрепа с определената от Комисията нормативна уредба и те следва също така да издават сертификат, потвърждаващ съответствието за всеки отделен уебсайт.

На трето място събирането на всички граждански инициативи на един уебсайт би улеснило в голяма степен достъпността на инициативите, като заинтересованите граждани ще могат да открият, подпишат и проследяват бързо и без затруднения движението по всички инициативи.

Следователно докладчиците считат, че Комисията следва да създаде централен уебсайт, като следва да привлече към изпълнението на тази задача съответните органи на държавите-членки, за да решат кои данни са необходими, за да установят и проверяват по-късно самоличността на поддръжниците. Уебсайтът следва да бъде организиран така, че когато подписва онлайн инициатива поддръжникът първо да бъде запитван относно националността си, след което следва да се попълват единствено полетата, които се изискват от съответните органи. Причината за посоченото решение е, че различните държави-членки имат различни видове лични номера и се нуждаят от различни данни, за да проверят самоличността на поддръжниците.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по конституционни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Посочените процедури и условия следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива.

(3) Тези процедури и условия следва да бъдат ясни, разбираеми, лесни за прилагане и пропорционални на естеството на гражданската инициатива, така че да насърчават участието на гражданите и да правят Съюза по-достъпен.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Важно е да се организират информационни кампании относно гражданските инициативи, за да се повиши осведомеността на гражданите и да се предостави точна информация относно този нов инструмент. Комисията и Европейският парламент, чрез своите представителства и бюра в държавите-членки, следва при поискване да предоставят на гражданите информация и неофициални консултации относно гражданските инициативи, особено що се отнася до критериите за допустимост, ценностите и компетентностите на Съюза и на европейските договори. Следва да бъде подготвено ръководство за гражданската инициатива на всички официални езици на Съюза, което да бъде достъпно онлайн.

Обосновка

Информационните кампании за Европейската гражданска инициатива имат ключово значение, за да се избяга създаването на фалшиви очаквания и погрешното разбиране на нейния характер и обхват. Изменението цели да подобри осведомеността на гражданите и точната информация относно този нов инструмент.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. С цел да се осигури, че дадена гражданска инициатива е представителна за интерес на Съюза, този брой следва да се определи на една трета от държавите-членки.

(5) Необходимо е да се установи минималният брой държави-членки, от които трябва да произхождат гражданите. С цел да се гарантира, че дадена гражданска инициатива е представителна за интересите на Съюза, този брой следва да се определи на една пета от държавите-членки.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Целесъобразно е да се определи минимална възраст за гражданите, които желаят да подкрепят дадена гражданска инициатива. Тази възраст следва да бъде възрастта, на която гражданите получават правото да гласуват на изборите за Европейски парламент.

(7) Целесъобразно е да се определи минимална възраст за гражданите, които желаят да подкрепят дадена гражданска инициатива. Тази възраст следва да бъде определена на 16 години.

Обосновка

Член 9 от ДЕС постановява, че всички граждани на Съюза следва да се ползват от еднакво внимание. Активното гражданство, социалното включване и солидарността на младите хора са изключително важни за бъдещето на Европа. Освен това подкрепата за дадена инициатива е нещо съвършено различно от акта на гласуване, поради което би било уместно да включва и младите хора. Нещо повече, обвързването на минималната възраст с националните изисквания за гласуване би създало неравенство поради разлики в националните изисквания.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Необходима е минимална организационна структура, за да може успешно да се осъществи една гражданска инициатива. Тя следва да бъде под формата на граждански комитет, съставен от физически лица (организатори) от една пета от държавите-членки, за да се насърчава повдигането на теми от европейско значение и за да се поощрява тяхното внимателно обсъждане. От съображения за прозрачност и гладка и ефективна комуникация, гражданските комитети следва да определят представители, които да осъществяват връзка между комитета и институциите на Съюза по време на процедурата.

Обосновка

Гражданската инициатива е създадена, за да даде възможност на гражданите да участват в демократичния живот на Съюза. Тя следва да е открита само за физически лица, които създават граждански комитет.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Важно е да се ангажират млади хора и да се насърчава тяхното участие в гражданските инициативи.

Обосновка

В предложението, държавите-членки носят отговорност за проверката на подписите. За да се ангажират млади хора, следва да се стремим към разработване на система за проверка на подписите на равнище ЕС, за да се осигури обща минимална възраст.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите; предложения, които са обидни или лишени от сериозни намерения следва да не бъдат регистрирани, а Комисията следва да отхвърля регистрацията на предложения, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация.

(8) За да се гарантират последователността и прозрачността на предложените граждански инициативи и за да се избягва ситуация, при която са събрани подписи за предложение, което не попада в обхвата на настоящия регламент, следва да бъде задължително регистрирането на такива инициативи на уебсайт, предоставен от Комисията, преди да започне събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите предложения, които не са граждански инициативи в съответствие с настоящия регламент, следва да не бъдат регистрирани, а Комисията следва да отхвърля регистрацията на предложения, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза, така както са определени в член 2 от Договора за Европейския съюз. Регистрацията е административна процедура, целяща да подбере инициативите, които попадат в обхвата на настоящия регламент; съответно отказът за регистрация следва да се базира само на правни основания и в никакъв случай на съображения за политическа целесъобразност. Комисията следва да извършва регистрацията в съответствие с общите принципи на добрата администрация и съответно следва да бъде задължена да информира организаторите на дадена инициатива относно причините за отказ за регистрация на инициатива и за правните средства за защита, с които те разполагат в този случай. Комисията също така следва да изясни, че регистрацията и събирането на изисквания брой изявления за подкрепа няма непременно да доведе до приемането на предложение за законодателен акт от страна на Комисията, и че регистрацията на инициатива не представлява официално решение относно компетентността.

Обосновка

Това се отнася до премахването на проверката за допустимост: Комисията само удостоверява дали дадена инициатива е гражданска инициатива, съгласно регламента. След това инициативата следва да бъде регистрирана и организаторите не могат да бъдат спрени да събират подписи. Но за да може да се предотврати използването на инициативата за провокиране на решения от страна на Комисията по въпроси, свързани с компетентността, следва да се обясни на организаторите, че регистрацията означава само, че инициативата от гледна точка на Комисията е гражданска инициатива, но не е официално решение относно компетентността.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Организаторът на дадена предложена гражданска инициатива следва да отговаря за събирането на необходимите изявления за подкрепа от гражданите.

(9) След като дадено предложение е регистрирано като гражданска инициатива, изявления за подкрепа от гражданите могат да бъдат внасяни от организаторите.

Обосновка

Изменението на Съображение 9 укрепва позицията, според която регистрацията цели само да определи дали става дума за Европейска гражданска инициатива или не. Ако става въпрос за гражданска инициатива, организаторите не трябва да отговарят на никакви други изисквания (допустимост и т.н.) и са свободни да упражняват правото, дадено им от Договора, а именно да събират подписи в подкрепа на дадена инициатива.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Целесъобразно е да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както на хартиен носител, така и онлайн. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че лицата могат да бъдат идентифицирани и че данните им са сигурно съхранявани. За тази цел от Комисията следва да се изиска да изготви подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

(10) С цел да се извлече полза от съвременните технологии като средство на демокрацията на участието, е целесъобразно да се предвиди изявленията за подкрепа да се събират както онлайн, така и на хартиен носител. Системите за събиране на изявленията за подкрепа онлайн следва да имат адекватни характеристики за сигурност, за да се гарантира, inter alia, че лицето има право да се подпише и че се подписва само веднъж, и че данните са сигурно съхранявани. Подробните технически спецификации следва да бъдат изработени на експертно равнище и да се адаптират редовно към техническите новости; правомощията да приема подробни технически спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн съответно следва да бъдат делегирани на Комисията.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Изявленията за подкрепа следва да се събират по начин, лесен за гражданите и включващ необходимите предпазни мерки за защита на данни. Същевременно той не следва да води до прекомерна тежест за организаторите.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Целесъобразно е държавите-членки да проверят дали системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговарят на изискванията на настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Тъй като Комисията следва да създаде и управлява централен уебсайт, проверката на съответствието от страна на държавите-членки вече не е необходимо.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че изявленията за подкрепа на дадена гражданска инициатива се събират в рамките на определен срок. С цел да се гарантира, че предложените граждански инициативи продължават да са от значение, като същевременно се отчита сложността на събирането на изявления за подкрепа в целия Европейски съюз, този срок следва да бъде не по-дълъг от 12 месеца от датата на регистрация на предложената инициатива.

(12) Целесъобразно е да се гарантира, че изявленията за подкрепа на дадена гражданска инициатива се събират в рамките на определен срок. С цел да се гарантира, че предложените граждански инициативи продължават да са от значение, като същевременно се отчита сложността на събирането на изявления за подкрепа в целия Европейски съюз, този срок следва да бъде не по-дълъг от 24 месеца от датата на регистрация на предложената инициатива.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) От изключително значение е прозрачността да бъде запазена по време на целия процес. Съответно всяка получена финансова или политическа подкрепа следва да бъде посочена във формуляра за изявление за подкрепа, отнасящ се до всяка гражданска инициатива. Финансиране от политически партии и Европейски политически групи следва да не се допуска.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Целесъобразно е Комисията да взема решение относно допустимостта на предложените инициативи на достатъчно ранен етап. Поради това организаторът следва да поиска такова решение относно допустимостта, след като са събрани 300 000 изявления за подкрепа на предложената инициатива от поддръжници с произход от поне три държави-членки.

заличава се

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) В срок от два месеца след получаването на искането на организатора Комисията следва да приеме решение относно допустимостта на инициативата. Дадена предложена гражданска инициатива следва да бъде считана за допустима, ако тя попада в правомощията на Комисията и засяга сфера, в която може да бъде приет законодателен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите.

(14) В срок от един месец след получаването на искането на организатора Комисията следва да приеме решение относно допустимостта на инициативата. Дадена предложена гражданска инициатива следва да бъде считана за допустима, ако тя попада в правомощията на Комисията и засяга сфера, в която може да бъде приет законодателен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите. Комисията може да се консултира с Европейския парламент относно важността или уместността на предложената гражданска инициатива, преди да започне изготвянето на проекта на законодателен текст, базиран на нея.

Обосновка

Комисията следва да проучи допустимостта на дадена инициатива в рамките на един месец, вместо на два, така че да не се намалява набраната инерция при събирането на подписи.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Целесъобразно е да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците и при условие, че се смята за допустима, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната държава-членка. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по целесъобразен начин и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

(15) При липсата на компетентен избирателен орган на равнището на Съюза е целесъобразно да се предвиди, че когато дадена гражданска инициатива е получила необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците, всяка държава-членка следва да бъде отговорна за проверката и удостоверяването на изявленията за подкрепа, събрани от гражданите на въпросната държава-членка.. Предвид необходимостта да се ограничи административната тежест за държавите-членки, те следва в срок от три месеца да извършат тези проверки по целесъобразен начин, който може да е въз основа на случайната извадка, и да издадат документ, удостоверяващ броя на действителните изявления за подкрепа, които са получени.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 16 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а) От изключително значение е организаторите на дадена гражданска инициатива да предоставят декларация за всички финансови средства, използвани за подкрепа и популяризиране на инициативата, за да се осигури пълна прозрачност.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) В рамките на четири месеца Комисията следва да разгледа гражданската инициатива и да изложи своите заключения и предвидените ответни действия.

(17) В рамките на три месеца Комисията следва да разгледа гражданската инициатива и да изложи своите заключения и действията, които възнамерява да предприеме във връзка с нея.

Обосновка

За да се гарантира и поддържа високо равнище на гражданско участие, от ключово значение е да се разчита на бърза процедура. Следователно се счита, че Европейската комисия е способна изцяло да формулира собствените си заключения относно инициативата и действията, които възнамерява да предприеме в рамките на период от три месеца.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а) Европейският парламент може да предприеме всяко целесъобразно действие, в рамките на своите правомощия, за да гарантира, че гласът на гражданите е чут.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни се прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. В тази връзка е целесъобразно да се поясни, че администратори на личните данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО са организаторът на дадена гражданска инициатива и компетентните органи на държавата-членка, както и да се посочи максималният период на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена гражданска инициатива. В качеството си на администратори на лични данни организаторите трябва да предприемат всички необходими мерки за спазването на наложените от Директива 95/46/ЕО задължения, и по-специално тези относно законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на физическото лице на достъп до неговите лични данни, както и на поправянето и изтриването им.

(18) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни се прилага изцяло към обработването на лични данни, извършвано при прилагането на настоящия регламент. В тази връзка е целесъобразно да се поясни, че в случай на събиране на данни на хартиен носител, администратори на личните данни по смисъла на Директива 95/46/ЕО са организаторът на дадена гражданска инициатива и компетентните органи на държавата-членка, както и да се посочи максималният период на съхранение на личните данни, събрани за целите на дадена гражданска инициатива. В случай на събиране на данни онлайн, в качеството си на администратор на лични данни Комисията трябва да предприеме всички необходими мерки за спазването на наложените от Директива 95/46/ЕО задължения, и по-специално тези относно законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на физическото лице на достъп до неговите лични данни, както и на поправянето и изтриването им.

Обосновка

Комисията следва да създаде централен уебсайт, за да гарантира защитата на личните данни в случай на събиране онлайн. Всички инициативи следва да бъдат регистрирани и достъпни за подпис на този уебсайт. В противен случай би се създала допълнителна тежест за инициаторите.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „гражданска инициатива“ е инициатива, внесена в Комисията в съответствие с настоящия регламент, с която Комисията се приканва да излезе с подходящо предложение в рамките на предоставените Й правомощия по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион имащи право да я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко една трета от всички държави-членки;

1. „гражданска инициатива“ е инициатива, внесена в Комисията в съответствие с настоящия регламент, с която Комисията се приканва да излезе с подходящо предложение в рамките на предоставените Й правомощия по въпроси, за които гражданите считат, че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на Съюза, и която е получила подкрепата на най-малко един милион имащи право да я подпишат поддръжници, които произхождат от най-малко една пета от всички държави-членки;

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. „организатор“ е физическо или юридическо лице или организация, които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

3. „организатори“ са физически лица, формиращи граждански комитет, които отговарят за подготовката и внасянето на гражданската инициатива в Комисията.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато организаторът е физическо лице, това лице трябва да е гражданин на Съюза и да е на възраст, на която има право да гласува на изборите за Европейски парламент.

1. организаторите създават граждански комитет и произхождат от поне една пета от държавите-членки. Организаторите трябва да са граждани на Съюза и да са навършили поне 16 години.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато организаторът е юридическо лице или организация, той трябва да е установен в държава-членка. Организациите, които нямат правосубектност в приложимото национално право, трябва да имат представител, който е правоспособен да поема правни задължения от тяхно име и да носи отговорност.

заличава се

Обосновка

Само физически лица следва да бъдат организатори на гражданска инициатива, за да се избягват евентуални злоупотреби от страна на съществуващи бизнес организации, политически партии и т.н.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да имат правото да подкрепят дадена предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са на възраст, на която имат право да гласуват на изборите за Европейски парламент.

2. За да имат правото да подкрепят предложена гражданска инициатива, поддръжниците трябва да са граждани на Съюза и да са навършили 16-годишна възраст.

Обосновка

Член 9 от ДЕС постановява, че всички граждани на Съюза следва да се ползват от еднакво внимание. Активното гражданство, социалното включване и солидарността на младите хора са изключително важни за бъдещето на Европа. Освен това подкрепата за дадена инициатива е нещо съвършено различно от акта на гласуване, поради което би било уместно да включва и младите хора. Нещо повече, обвързването на минималната възраст с националните изисквания за гласуване би създало неравенство поради разлики в националните изисквания.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регистрация на предложена гражданска инициатива

Регистрация и допустимост на предложена гражданска инициатива

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Освен в случаите, предвидени в параграфи 3 и 4, Комисията регистрира незабавно предложената инициатива, като й присвоява уникален регистрационен номер, и изпраща потвърждение за това на организатора.

2. В рамките на един месец след получаване на искането за регистрация, посочено в параграф 1, Комисията взема решение относно допустимостта на инициативата. Предложената гражданска инициатива се смята за допустима и се вписва в регистър, ако отговаря на следните условия:

 

– не може с основание да се счита за неподходяща, защото е обидна или лишена от сериозни намерения;

 

– не е в противоречие с ценностите на Съюза;

 

– засяга сфера, в която може да бъде приет законодателен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите; както и

 

– попада в рамките на правомощията на Комисията за представяне на предложение.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Няма да се регистрират такива предложени граждански инициативи, които с основание могат да бъдат считани за неподходящи, защото са обидни или лишени от сериозни намерения.

заличава се

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Комисията отхвърля регистрацията на предложени граждански инициативи, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза.

4. Комисията отхвърля регистрацията на предложени граждански инициативи, които са отявлено в разрез с ценностите на Съюза, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз. Основанията на Комисията за отхвърляне регистрацията на инициатива са добре обосновани и се публикуват на уебсайта, който Комисията е създала за тази цел.

Обосновка

Прозрачността несъмнено ще доведе до извличането на поуки и ще предотврати умножаването на недопустими или нелепи инициативи.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Регистрираните предложени граждански инициативи се правят обществено достояние чрез регистъра.

5. Решението относно допустимостта се съобщава на организаторите на предложената гражданска инициатива и се прави обществено достояние чрез регистъра и чрез предоставения от Комисията уебсайт.

 

В решението също се посочва какъв законодателен акт или мерки Комисията счита за подходящо да предложи, ако в полза на тази гражданска инициатива са събрани един милион изявления за подкрепа. Комисията винаги може да измени посочения акт или мярка, в момента, когато приеме решение дали да придвижи напред дадена гражданска инициатива.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Комисията уведомява организатора за причините, поради които е отказана регистрация на предложената гражданска инициатива.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Организаторът е отговорен за събирането на необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, която е регистрирана в съответствие с член 4.

1. Организаторът е отговорен за събирането на необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците на дадена предложена гражданска инициатива, която е регистрирана и обявена за допустима в съответствие с член 4.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Организаторът следва също да внесе до компетентните органи декларация за всяка финансова подкрепа, която евентуално е получил или от която се е възползва, от различни заинтересовани групи или представители на заинтересовани групи, през цялото време на събирането на изявления за подкрепа, така че да гарантира пълна прозрачност през целия цикъл на съществуването на гражданската инициатива;

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената инициатива и в срок, който не надвишава 12 месеца.

4. Всички изявления за подкрепа се събират след датата на регистриране на предложената инициатива и в срок, който не надвишава 24 месеца.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато изявления за подкрепа се събират по електронен път, получените чрез системата за събиране онлайн данни се съхраняват на територията на държава-членка. Образецът на формулярите за изявления за подкрепа може да бъде адаптиран за целите на събирането по електронен път.

1. Когато изявления за подкрепа се събират по електронен път, получените чрез системата за събиране онлайн данни се съхраняват централизирано от Комисията или от Европейския парламент. Образецът на формулярите за изявления за подкрепа може да бъде адаптиран за целите на събирането по електронен път.

Обосновка

Комисията следва да създаде централен уебсайт, за да гарантира защитата на личните данни. Всички инициативи следва да бъдат регистрирани и достъпни за подпис на този уебсайт. В противен случай би се създала допълнителна тежест за инициаторите.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Данните, предоставени от поддръжниците посредством системата за събиране онлайн, трябва да се проверят, съхраняват и унищожат съгласно правилата на Съюза за защита на данните и правото на личен живот.

Обосновка

Поддръжниците предоставят лични данни, които трябва да са защитени срещу всякаква възможна форма на злоупотреба.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн отговаря на разпоредбите, посочени в параграф 4, съответният компетентен орган издава в срок от един месец удостоверение по образеца от приложение IV. До приемането на техническите спецификации, упоменати в параграф 5, за оценяването на съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с параграф 4 компетентният орган прилага съответните национални технически спецификации.

заличава се

Държавите-членки признават удостоверенията, издадени от компетентните органи на другите държави-членки.

 

Обосновка

Тъй като Комисията следва да създаде и управлява централен уебсайт, проверката на съответствието от страна на държавите-членки вече не е необходима.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a. единствено физическите лица могат да подават формуляри за изявления за подкрепа онлайн;

a. единствено физически лица, имащи право да се подпишат, могат да подават формуляри за изявления за подкрепа онлайн;

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба. фактът, че всяко лице подава само едно заявление за подкрепа, може да бъде проверен;

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема технически спецификации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата по регулиране, установена в член 19, параграф 2.

5. В срок от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията предприема, в сътрудничество с Европейския надзорен орган по защита на данните, оценка, която да й позволи, да приеме технически спецификации за изпълнение на параграф 4 в съответствие с процедурата по регулиране, установена в член 19, параграф 2. Оценката се препраща на Европейския парламент заедно с предложенията.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една трета от държавите-членки.

1. Поддръжниците на дадена гражданска инициатива произхождат от най-малко една пета от държавите-членки.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В една трета от държавите-членки поддръжниците наброяват най-малко минималния брой граждани, посочен в приложение I.

2. В една пета от държавите-членки поддръжниците наброяват най-малко минималния брой граждани, посочен в приложение I.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, издала документа за самоличност, който са посочили в изявлението за подкрепа.

3. За поддръжниците се смята, че произхождат от държавата-членка, в която пребивават постоянно.

 

Поддръжник, който не притежава гражданство на държавата-членка, в която пребивава постоянно, може да избере дали да бъде считан за произхождащ от държавата-членка, в която пребивава, или от държавата-членка, на която е гражданин.

 

За поддръжник, който пребивава постоянно в трета държава, се смята, че произхожда от държавата-членка, на която е гражданин.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

заличава се

Решение относно допустимостта на предложена гражданска инициатива

 

1. Организаторът на инициативата внася искане в Комисията за решение относно допустимостта на предложената гражданска инициатива, след като са събрани в съответствие с член 5 300 000 изявления за подкрепа от поддръжници с произход от поне три държави-членки. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение V.

 

2. В срок от два месеца след получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията приема решение относно допустимостта на инициативата. Предложената гражданска инициатива се смята за допустима, ако отговаря на следните условия:

 

a. засяга въпрос, по който може да бъде приет законодателен акт на Съюза за целите на прилагането на Договорите; както и

 

b. попада в рамките на правомощията на Комисията за представяне на предложение.

 

3. Решението, посочено в параграф 2, се съобщава на организатора на предложената гражданска инициатива и се оповестява публично.

 

Обосновка

Целта е да се ограничи регистрацията и допустимостта до една стъпка. Следователно член 8 не е необходим, тъй като член 4 разглежда въпроса за регистрацията и допустимостта.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7 и при условие че Комисията е решила, че предложената гражданска инициатива е допустима в съответствие с член 8, организаторът предоставя на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение VI.

1. След като бъдат събрани необходимите изявления за подкрепа от поддръжниците в съответствие с членове 5 и 7 и при условие че Комисията е решила, че предложената гражданска инициатива е допустима в съответствие с член 4, организаторът предоставя на хартиен носител или в електронна форма изявленията за подкрепа на посочените в член 14 компетентни органи за проверка и удостоверяване. За тази цел организаторът използва формуляра, установен в приложение VI.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Организаторът предоставя изявленията за подкрепа на държавата-членка, която е издала документите за самоличност, посочени в тях.

Организаторът предоставя изявленията за подкрепа на държавата-членка, в която поддръжниците са установили постоянното си пребиваване.

 

Поддръжник, който не е гражданин на държавата-членка, в която пребивава постоянно, може да избере дали да бъде считан за произхождащ от държавата-членка, в която пребивава, или от държавата-членка, на която е гражданин.

 

Когато поддръжниците са установили постоянното си пребиваване в трета страна, организаторът представя изявления за подкрепа на държавата-членка, чиито граждани са те.

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В срок от не повече от три месеца компетентните органи проверяват предоставените им изявления за подкрепа чрез подходящи за целта методи и издават на организатора удостоверение по образеца от приложение VII, с което удостоверяват броя на действителните изявления за подкрепа за въпросната държава-членка.

2. В срок от не повече от три месеца компетентните органи проверяват предоставените им изявления за подкрепа чрез проверки въз основа на извадки и издават на организатора удостоверение по образеца от приложение VII, с което удостоверяват броя на действителните изявления за подкрепа за въпросната държава-членка. В извадката процентът на недействителни подписи ще се приспадне от общия брой на изявленията за подкрепа. Удостоверение ще се издава единствено, ако оставащият брой изявления за подкрепа надвишава един милион.

Обосновка

Настоящият член цели да ускори проверката. Ако например Европейска гражданска инициатива събере 1,5 милиона подписа, проверяващият орган може да провери на случаен принцип 5000 извадки от цялото. Ако при проверката на тези 5000 се установи, че 500 (или 10%) са фалшиви, непълни или не могат да бъдат проверени, тогава този резултат може да бъде отнесен към всички събрани подписи и да се приеме, че 10% от 1,5 милиона подписа са фалшиви. Нещо повече посочената система за коригиране въз основа на извадки обезсилва и аргумента, изтъкнат от Комисията, според който за извършване на задълбочена проверка на действителността на подписите е необходим личен идентификационен номер.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a. публикува незабавно гражданската инициатива на своя уебсайт;

a. публикува незабавно гражданската инициатива на своя уебсайт на всички официални езици на Съюза.

Обосновка

Всички граждани на ЕС следва да могат да разбират съдържанието на предложената гражданска инициатива, за да могат да я подкрепят, след одобрението й от Европейската комисия. Това може да бъде постигнато единствено, ако при публикуването им на уебсайта на Европейската комисия, инициативите са преведени на всички официални езици на Европейския съюз.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б. разглежда гражданската инициатива и срок от 4 месеца излага в съобщение своите заключения за нея, действията, които смята да предприеме, ако има такива, и причините за тях.

б. разглежда гражданската инициатива и в срок от три месеца излага в съобщение своите заключения за нея, както и подходящо предложение по въпроса, за който гражданите са посочили, че е необходим законодателен акт. Ако Комисията реши да предприеме някакви алтернативни действия, или да не предприема никакви действия, тя следва да посочи причините за своето решение в съобщение.

Обосновка

С цел да се създаде по-силно задължение за Комисията за последващи действия във връзка с гражданските инициативи. За да се гарантира и поддържа високо равнище на гражданско участие, от ключово значение е да се разчита на бърза процедура. Следователно се счита, че Европейската комисия е способна изцяло да формулира собствените си заключения относно инициативата и действията, които възнамерява да предприеме в рамките на период от три месеца.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съобщението, посочено в параграф 1, буква б), се нотифицира на организатора на предложената гражданска инициатива, на Европейския парламент и на Съвета и се оповестява публично.

2. Списъкът с внесените граждански инициативи, както и съобщението, посочено в параграф 1, буква б), се нотифицира на организатора на предложената гражданска инициатива, на Европейския парламент и на Съвета и се оповестява публично.

Обосновка

С цел да се създаде по-силно задължение за Комисията за последващи действия във връзка с гражданските инициативи.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Комисията представя публичен годишен доклад на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на гражданските инициативи, в който посочва, наред с другото, броя на представените инициативи, тяхната допустимост и последващите действия от страна на Комисията за всяка инициатива.

Обосновка

С цел да се създаде по-силно задължение за Комисията за последващи действия във връзка с гражданските инициативи.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. По отношение на гражданските инициативи, за които са събрани един милион изявления за подкрепа, Европейският парламент може по всяко време да призове Комисията да обясни действията, които възнамерява да предприеме, или, в зависимост от случая, решението да не се предприемат действия, както и причините за това. При упражняване на правомощията си Европейският парламент може по всяко време да организира изслушвания на организаторите или да приеме резолюция. Организаторите могат също така да представят петиция до Европейския парламент по този въпрос, ако са изпълнени съответните критерии.

Обосновка

С цел да се отговори на очакванията на гражданите и да се избегне недоволството е важно Европейският парламент да предложи други възможности и да предприеме разискване с цел изясняване на решението на Комисията.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 13 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) неспазване на изискванията за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн;

заличава се

Обосновка

Подкрепяме идеята за единен, централен уебсайт, поддържан от Комисията вместо уебсайт, създаван от всеки инициатор; по този начин нормативната уредба в областта на защитата на данни винаги ще се спазва.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с членове 16, 17 и 18.

Комисията може да приема изменения на приложенията към настоящия регламент посредством делегирани актове в съответствие с членове 16, 17 и 18, отделно от приложения ІІ и ІІІ.

Обосновка

В тези две приложения има разпоредби, които трябва да бъдат разгледани от Парламента. Тези две приложения трябва следователно да бъдат изключени от обхвата на делегираните актове и комитологията.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

Делегираният акт се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила преди изтичането на посочения срок, ако Европейският парламент и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията информира останалите държави-членки за това.

Комисията информира останалите държави-членки и Европейския парламент за това.

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пет години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

Две години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент.

Изменение  58

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. правното основание от Договорите, което би позволило на Комисията да предприеме действие;

заличава се

Обосновка

Да очакваме гражданите, лансиращи инициатива, да познават правното основание от Договорите, което предоставя на Комисията правомощия да предприема действия, не е реалистично. Напротив, задължение на Комисията е да разгледа инициативата и нейната съвместимост с Договорите, след което да уведоми организаторите относно нейната допустимост, като им даде точните основания за своето решение и го публикува.

Изменение  59

Предложение за регламент

Приложение ІІ – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител;

5. пълното име, пощенският адрес и електронният адрес на организатора;

Изменение 60

Предложение за регламент

Приложение ІІІ - Част 2 - точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Финансовата и политическата подкрепа, получена във връзка с предложената гражданска инициатива*:

Изменение  61

Предложение за регламент

Приложение ІІІ - Част 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част 3: (попълва се от поддръжника)

Част 3: (попълва се от поддръжника)

 

 

1. Име на поддръжника:

1. Име на поддръжника:

Собствено име*:…Фамилно име*:

Собствено име*:…Фамилно име*:

2. Адрес:

Улица:

Пощенски код: Град*:

Държава*:

2. Адрес:

Улица:

Пощенски код: Град*:

Държава*:

3. Електронна поща:

3. Електронна поща:

4. Дата и място на раждане*:

4. Дата и място на раждане*:

Дата на раждане: Място и държава:

Дата на раждане: Място и държава:

5. Гражданство*:

5. Гражданство*:

6. Личен идентификационен номер*:

 

Вид на идентификационния номер/документа за самоличност:

 

Национална лична карта: Паспорт Социалноосигурителен номер:

 

Държава-членка, издала идентификационния номер/документа за самоличност*:

 

7. С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата предложена гражданска инициатива само веднъж*.

6. С настоящото удостоверявам, че данните в настоящия формуляр са верни и че съм подписал настоящата предложена гражданска инициатива само веднъж*.

Дата и подпис на поддръжника* ♦: ………..

Дата и подпис на поддръжника* ♦: ………..

Изменение  62

Предложение за регламент

Приложение IV

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Удостоверение за съответствието на система за събиране на изявления за подкрепа онлайн с Регламент № xxxx/xxxx

[….] [….] (наименование на компетентния орган) на [….] (държава-членка) с настоящото удостоверява, че системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн [….] (адрес на уебсайта), използвана за събирането по електронен път на изявления за подкрепа за гражданска инициатива с регистрационен номер [….], отговаря на съответните разпоредби на Регламент № xxxx/xxxx.

Дата, подпис и официален печат на компетентния орган:

заличава се

Обосновка

Предложението на Комисията всеки инициатор да създава собствен уебсайт би наложило допълнителна тежест не само върху инициаторите, но също така и върху държавите-членки, тъй като те следва да проверяват съответствието на системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн с определената от Комисията нормативна уредба и те следва също така да издават сертификат, потвърждаващ съответствието за всеки отделен уебсайт. С цел да се избегне тази тежест считаме, че Комисията следва да лансира централен уебсайт, където да се съхраняват всички инициативи.

Изменение  63

Предложение за регламент

Приложение VI

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Формуляр за предоставянето на изявленията за подкрепа на компетентните органи на държавата-членка

Формуляр за предоставянето на изявленията за подкрепа на компетентните органи на държавата-членка

1. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител*:

1. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора*:

2. Наслов на гражданската инициатива*:

3. Регистрационен номер в Комисията*:

4. Дата на регистрация*:

5. Дата на искането за решение относно допустимостта*:

6. Брой поддръжници, произхождащи от [държава-членка]*:

2. Наслов на гражданската инициатива*:

3. Регистрационен номер в Комисията*:

4. Дата на регистрация*:

5. Дата на искането за решение относно допустимостта*:

6. Брой поддръжници, произхождащи от [държава-членка]*:

7. Приложения*:

(Включват се всички изявления за подкрепа от поддръжниците, които са посочили личен идентификационен номер, издаден от същата държава-членка. Ако е приложимо, се добавя(т) съответното(ите) удостоверение(я) за съответствието на системата за събиране на изявления за подкрепа онлайн с Регламент № xxxx/xxxx)

7. Приложения*:

(Включително всички изявления за подкрепа от страна на поддръжниците)

8. Дата и подпис на организатора*:

8. Дата и подпис на организатора*:

*: задължителни полета

*: задължителни полета

Обосновка

Някои държави-членки на ЕС не издават лични карти на гражданите си, поради което използването на гражданството би било по-уместно. Нещо повече, тъй като Комисията следва да създаде и поддържа централен уебсайт, проверката на съответствието от страна на държавите-членки вече не е необходима.

Изменение  64

Предложение за регламент

Приложение VІІІ – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора или, в случай на правен субект или организация, на техния законен представител*.

6. Пълно име, пощенски адрес и електронен адрес на организатора.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Гражданска инициатива

Позовавания

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Водеща комисия

AFCO

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

21.4.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Cecilia Wikström

10.5.2010

Kinga Göncz

10.5.2010

 

Дата на приемане

26.10.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Мария Неделчева, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Гражданска инициатива

Позовавания

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.3.2010 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

21.4.2010 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

CULT

21.4.2010 г.

JURI

17.6.2010 г.

LIBE

21.4.2010 г.

PETI

21.4.2010 г.

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

1.6.2010 г.

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

PETI

17.6.2010 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Alain Lamassoure

3.5.2010 г.

Zita Gurmai

3.5.2010 г.

 

Разглеждане в комисия

3.5.2010 г.

3.6.2010 г.

14.6.2010 г.

12.7.2010 г.

 

5.10.2010 г.

9.11.2010 г.

29.11.2010 г.

 

Дата на приемане

30.11.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Станимир Илчев, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves

Дата на внасяне

3.12.2010 г.