MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta

2.12.2010 - (KOM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD)) - ***I

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
Esittelijä: Zita Gurmai, Alain Lamassoure
Valmistelijat (*): Gerald Häfner, Diana Wallis
Vetoomusvaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla


Menettely : 2010/0074(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0350/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0350/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta

(KOM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0119),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan ensimmäisen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0089/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. heinäkuuta 2010 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon alueiden komitean 10. kesäkuuta 2010 antaman lausunnon[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön sekä vetoomusvaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0350/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

Komission teksti

Tarkistus

(1) Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella vahvistetaan unionin kansalaisuutta ja lisätään unionin demokraattista toimintaa, sillä siinä määrätään muun muassa, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa ja että vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita voi tehdä aloitteen, jossa Euroopan komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi.

(1) Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella vahvistetaan unionin kansalaisuutta ja lisätään unionin demokraattista toimintaa, sillä siinä määrätään muun muassa, että kaikilla kansalaisilla on oikeus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa eurooppalaisen kansalaisaloitteen välityksellä. Menettely antaa kansalaisille mahdollisuuden kääntyä suoraan komission puoleen, eli he saavat samantyyppisen aloiteoikeuden kuin Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa on turha toistaa perussopimuksen määräyksiä. Tarvittavat viittaukset perussopimuksiin tehdään jo johdanto-osan viitteissä. Viimeisessä virkkeessä viitataan aloitteen paikkaan unionin yleisessä rakenteessa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään, että Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi annettava tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen säännökset kansalaisten tekemän kansalaisaloitteen esittämistä varten vaadittavista menettelyistä ja edellytyksistä.

Poistetaan.

Perustelu

Perussopimuksen määräystä ei tarvitse toistaa johdanto-osan kappaleessa. Oikeusperustaan viitataan jo asetuksen johdanto-osan ensimmäisessä viitteessä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Näiden menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia kansalaisaloitteen luonteeseen nähden.

(3) Näiden menettelyjen ja edellytysten olisi oltava selkeitä, yksinkertaisia, käyttäjäystävällisiä ja oikeasuhteisia kansalaisaloitteen luonteeseen nähden, millä kannustettaisiin kansalaisia osallistumaan ja tehtäisiin unionista helpommin lähestyttävä. Oikeuksien ja velvollisuuksien välillä olisi saavutettava sopiva tasapaino.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) On tärkeää järjestää kansalaisaloitteista tehokkaita tiedotuskampanjoita, jotta voidaan lisätä kansalaisten tietoisuutta tästä uudesta välineestä ja antaa siitä täsmällisiä tietoja, edistää kansalaisvuoropuhelua ja luoda aito Euroopan julkinen hallinto; tiedonvälityksellä ja tiedotuskampanjoilla on tässä merkittävä rooli. Komission olisi siksi harkittava sellaisten olemassa olevien ohjelmien käyttöä, jotka edistävät liikkuvuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä julkista keskustelua tukevaa uudenlaista kommunikointia, kuten sosiaalisia verkkoja. Lisäksi jäsenvaltioissa olevien komission edustustojen ja Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen olisi pyynnöstä annettava kansalaisille tietoja ja epävirallisia neuvoja kansalaisaloitteista ja erityisesti rekisteröintiperusteista sekä perussopimuksiin kirjatuista unionin arvoista ja toimivallasta. Kansalaisaloitteista olisi laadittava kaikilla unionin virallisilla kielillä käyttäjän opas, jonka olisi oltava saatavilla sähköisesti.

Perustelu

Kansalaisaloitetta koskevat tiedotuskampanjat ovat ratkaisevassa asemassa, jotta sen luonnetta ja soveltamisalaa koskevat virheelliset odotukset ja väärinkäsitykset voidaan välttää. Tarkistuksella pyritään lisäämään kansalaisten tietoisuutta tästä uudesta välineestä ja antamaan siitä täsmällisiä tietoja.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) Euroopan komission edustustojen ja jäsenvaltioissa sijaitsevien Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen, kuten myös komission tietoverkkojen, olisi pysyvästi osallistuttava kaikkien tarvittavien kansalaisaloitetta koskevien tietojen antamiseen kansalaisille.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) On tarpeen vahvistaa niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista kansalaisten on tultava. Täksi määräksi olisi vahvistettava yksi kolmasosa jäsenvaltioista sen varmistamiseksi, että kansalaisaloite edustaa unionin etua.

(5) On tarpeen vahvistaa niiden jäsenvaltioiden vähimmäismäärä, joista kansalaisten on tultava. Tällä vähimmäismäärällä olisi varmistettava, että kansalaisaloite edustaa unionin etua, mutta vaatimukset eivät saisi olla liian raskaita. Siksi vähimmäismääräksi olisi vahvistettava yksi viidesosa jäsenvaltioista.

Perustelu

Olisi löydettävä alhaisempi vähimmäismäärä, jossa voidaan yhä edustaa unionin etua mutta vaatimukset eivät ole liian raskaita.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Tätä tarkoitusta varten on myös aiheellista vahvistaa kustakin kyseisestä jäsenvaltiosta tulevien kansalaisten vähimmäismäärä. Näiden vähimmäismäärien olisi oltava alenevasti suhteellisia kunkin jäsenvaltion väestömäärään sen varmistamiseksi, että kansalaisilla on yhtäläiset edellytykset tukea kansalaisaloitetta. Nämä vähimmäismäärät olisi selvyyden vuoksi vahvistettava kunkin jäsenvaltion osalta tämän asetuksen liitteessä.

(6) Tätä tarkoitusta varten on myös aiheellista vahvistaa kustakin kyseisestä jäsenvaltiosta tulevien kansalaisten vähimmäismäärä. Sen varmistamiseksi, että kansalaisilla on yhtäläiset edellytykset tukea kansalaisaloitetta, näiden vähimmäismäärien olisi oltava alenevasti suhteellisia siten kuin määrätään SEU 14 artiklan 2 kohdassa Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärästä jäsenvaltiota kohden.

 

Kussakin jäsenvaltiossa vaaditun vähimmäismäärän olisi oltava sama kuin kyseisestä jäsenvaltiosta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten määrä kerrottuna kertoimella 750.

 

Nämä vähimmäismäärät olisi selvyyden vuoksi vahvistettava tämän asetuksen liitteessä. Komissiolle olisi annettava valtuudet muuttaa liitettä Euroopan parlamentin kokoonpanon muuttuessa.

Perustelu

Euroopan parlamentin paikkajakoa muutetaan säännöllisesti täysin alenevan suhteellisuuden periaatteen mukaisella kaavalla.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(7 a) Kansalaisaloitteen menestyksellisen toteuttaminen edellyttää jonkinlaista vähimmäisorganisaatiota. Organisaatiomuotona olisi oltava kansalaistoimikunta, joka koostuu eri jäsenvaltioista tulevista luonnollisista henkilöistä (järjestäjät), jotta rohkaistaan unionin laajuisten asioiden esiintuomiseen ja edistetään näiden asioiden pohdintaa. Avoimuuden sekä yhteydenpidon sujuvuuden ja tehokkuuden vuoksi kansalaistoimikunnan olisi nimettävä edustajat, jotka toimivat yhteyshenkilöinä toimikunnan ja unionin toimielinten välillä koko menettelyn ajan.

Perustelu

Kansalaisaloitteen ajatuksena on antaa kansalaisille mahdollisuus osallistua demokratian toteuttamiseen unionissa. Sen pitäisi olla avoin vain luonnollisille henkilöille, jotka perustavat kansalaistoimikunnan.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) On varmistettava, että kaikilla allekirjoittajilla ja järjestäjillä on sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen, uskontoon tai vakaumukseen katsomatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kansalaisaloitteeseen ja että noudatetaan syrjintäkiellon periaatteita. Kansalaisaloitteita koskevien tietojen olisi oltava kaikkien saatavilla ja helposti ymmärrettävissä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen kansalaisaloitteiden yhteydessä, aloitteiden rekisteröinnin olisi oltava pakollista komission perustamalla verkkosivustolla ennen tarvittavien tuenilmausten keruuta kansalaisilta. Ehdotuksia, jotka ovat loukkaavia tai jotka eivät ole vakavasti otettavia, ei pitäisi rekisteröidä, ja komission olisi hylättävä sellaisten ehdotusten rekisteröinti, jotka ovat selvästi unionin arvojen vastaisia. Komission olisi hoidettava rekisteröinti hyvän hallintotavan yleisten periaatteiden mukaisesti.

(8) Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus ja avoimuus ehdotettujen kansalaisaloitteiden yhteydessä ja vältettäisiin tilanne, jossa allekirjoituksia kerätään tarkoitukseen, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, aloitteiden rekisteröinnin komission perustamalla verkkosivustolla olisi oltava pakollista ennen tarvittavien tuenilmausten keruuta kansalaisilta. Ehdotuksia, jotka eivät ole tässä asetuksessa tarkoitettuja kansalaisaloitteita, ei pitäisi rekisteröidä. Rekisteröinti on hallinnollinen menettely, jolla pyritään valitsemaan aloitteet, jotka kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan; siksi rekisteröinnin saisi evätä ainoastaan oikeudellisin perustein eikä sitä saisi missään tapauksessa evätä poliittisten tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien perusteella. Komission olisi hoidettava rekisteröinti hyvän hallintotavan yleisten periaatteiden mukaisesti, ja sen olisi siksi oltava velvollinen ilmoittamaan aloitteen järjestäjille aloitteen rekisteröinnin epäämisen perusteet sekä kaikki heidän käytettävissään olevat muutoksenhakukeinot. Komission olisi myös todettava selvästi, etteivät rekisteröinti ja vaadittavien tuenilmausten keruu välttämättä johda siihen, että komissio antaa säädösehdotuksen, ja että aloitteen rekisteröinti ei ole muodollinen päätös toimivaltaa koskevista kysymyksistä.

Perustelu

The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjän olisi oltava vastuussa tarvittavien tuenilmausten keruusta kansalaisilta.

(9) Kun ehdotus on rekisteröity kansalaisaloitteeksi, järjestäjät voivat kerätä kansalaisten tuenilmaukset.

Perustelu

Tämä vahvistaa sitä kantaa, että rekisteröinnin ainoana tarkoituksena on päättää, onko käsiteltävänä eurooppalainen kansalaisaloite. Jos näin on, järjestäjien ei tarvitse täyttää mitään muita vaatimuksia (kuten hyväksyttävyys) vaan he voivat vapaasti harjoittaa oikeuksiaan perussopimuksen nojalla eli kerätä allekirjoituksia aloitteen tueksi.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) On aiheellista mahdollistaa tuenilmausten keruu paperilla ja sähköisesti. Sähköiset keruujärjestelmät olisi varustettava riittävillä turvaominaisuuksilla muun muassa sen varmistamiseksi, että henkilö voidaan tunnistaa ja tiedot tallentaa turvallisesti. Komissio olisi velvoitettava laatimaan yksityiskohtaiset tekniset eritelmät sähköisiä keruujärjestelmiä varten.

(10) Jotta nykyteknologiaa voitaisiin hyödyntää osallistavan demokratian välineenä, on aiheellista säätää, että tuenilmauksia voidaan kerätä sekä sähköisesti että paperilla. Sähköiset keruujärjestelmät olisi varustettava riittävillä turvaominaisuuksilla muun muassa sen varmistamiseksi, että henkilö allekirjoittaa ainoastaan kerran ja että tiedot on tallennettu turvallisesti. Yksityiskohtaiset tekniset eritelmät olisi laadittava asiantuntijatasolla, ja niitä olisi mukautettava säännöllisesti tekniseen kehitykseen; siksi valta hyväksyä yksityiskohtaisia teknisiä eritelmiä sähköisiä keruujärjestelmiä varten olisi siirrettävä komissiolle.

 

Näihin teknisiin eritelmiin liittyvät vaatimukset eivät kuitenkaan saisi muodostaa perusteettomia esteitä järjestäjille, jotka haluavat käyttää sähköisiä keruujärjestelmiä.

Perustelu

Tarkistuksessa perustellaan säännöksiä ja delegoitujen säädösten käyttöä.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Tuenilmaukset olisi kerättävä tavalla, joka on kansalaisystävällinen ja jossa annetaan tarvittavat takeet tietosuojasta. Siitä ei pitäisi kuitenkaan aiheutua liiallista taakkaa järjestäjille.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Komission olisi aiheellista päättää ehdotettujen aloitteiden hyväksyttävyydestä riittävän varhaisessa vaiheessa. Järjestäjän olisi sen vuoksi pyydettävä tällaista päätöstä kerättyään ehdotetulle aloitteelle yhteensä 300 000 tuenilmausta allekirjoittajilta vähintään kolmesta jäsenvaltiosta.

Poistetaan.

Perustelu

Hyväksyttävyyden tarkistaminen poistetaan.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Komission olisi annettava päätös aloitteen hyväksyttävyydestä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut järjestäjältä pyynnön. Ehdotettu kansalaisaloite olisi katsottava hyväksyttäväksi, jos se kuuluu komission toimivaltaan ja koskee asiaa, jossa tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi.

Poistetaan.

Perustelu

Hyväksyttävyyden tarkistaminen poistetaan.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) On aiheellista säätää, että jos kansalaisaloite on saanut vaadittavan määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta ja se katsotaan hyväksyttäväksi, kunkin jäsenvaltion olisi oltava vastuussa kyseisestä valtiosta tulevilta kansalaisilta kerättyjen tuenilmausten tarkastamisesta ja vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen kuukauden kuluessa suoritettava asianmukaiset tarkastukset ja myönnettävä asiakirja, jolla vahvistetaan pätevien tuenilmausten määrä.

(15) Koska unionilla ei ole toimivaltaista vaaliviranomaista, on aiheellista säätää, että jos kansalaisaloite on saanut vaadittavan määrän tuenilmauksia allekirjoittajilta, kunkin jäsenvaltion olisi oltava vastuussa kyseisestä valtiosta tulevilta kansalaisilta kerättyjen tuenilmausten tarkastamisesta ja vahvistamisesta. Ottaen huomioon, että jäsenvaltioiden hallinnollista rasitusta olisi rajoitettava, jäsenvaltioiden olisi kolmen kuukauden kuluessa suoritettava asianmukaiset tarkastukset, jotka voivat perustua satunnaisotantaan, ja myönnettävä asiakirja, jolla vahvistetaan saatujen pätevien tuenilmausten määrä.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että jäsenvaltiot tarkastavat allekirjoitukset, vaikka kyseessä onkin eurooppalainen kansalaisaloite, koska unionilla ei ole toimivaltaista vaaliviranomaista, joka voisi tehdä tämän.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Järjestäjien olisi varmistettava, että kaikki tässä asetuksessa vahvistetut edellytykset täyttyvät, ennen kuin ne toimittavat kansalaisaloitteen komissiolle.

Poistetaan.

Perustelu

On tarpeetonta mainita johdanto-osassa, että asetuksessa säädetyt velvoitteet olisi täytettävä halutun oikeusvaikutuksen saavuttamiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Täyden avoimuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että kansalaisaloitteen järjestäjät antavat ilmoituksen kaikesta aloitteen tukemiseen ja edistämiseen käytetystä rahoitustuesta.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Komission olisi neljän kuukauden kuluessa tutkittava kansalaisaloite ja annettava siitä päätelmänsä ja esitettävä toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen johdosta.

(17) Komission olisi tutkittava kansalaisaloite ja annettava siitä oikeudelliset ja poliittiset päätelmänsä erikseen; sen olisi myös esitettävä toimet, joihin se aikoo ryhtyä aloitteen johdosta. Osoittaakseen, että ainakin miljoonan unionin kansalaisen tukema kansalaisaloite ja sen mahdollinen jatkotoimi on tutkittu tarkkaan, komission olisi perusteltava selkeästi, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti toimi, johon se aikoo ryhtyä, ja sen olisi esitettävä perustelut myös sille, ettei se aio ryhtyä toimiin. Koska kansalaisten olisi saatava takeet siitä, että menestyksellistä aloitetta seurataan asianmukaisesti, komission olisi järjestettävä yhdessä Euroopan parlamentin kanssa julkinen kuuleminen, johon osallistuisivat mahdollisesti myös muut unionin toimielimet ja elimet. Komission, jolle aloite ensisijaisesti on osoitettu, edustajana olisi oltava komissaari tai vähintään pääjohtaja.

Perustelu

Komission reaktion unionin kansalaisten aloitteeseen olisi oltava sekä oikeudellisesti että poliittisesti perusteltu. Tämä olisi myös osoitettava perusteluin, joista käy ilmi, että kansalaisten ääntä on kuultu ja mahdollisesti toteutettavaa toimea on harkittu vakavasti ja perusteellisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Tätä asetusta sovellettaessa käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan kaikilta osin yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY. Tässä yhteydessä on syytä täsmentää, että kansalaisaloitteen järjestäjä ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat direktiivissä 95/46/EY tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja määrittää enimmäisaika, jonka kansalaisaloitteen tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja saa säilyttää. Järjestäjien on rekisterinpitäjinä ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin noudattaakseen direktiivissä 95/46/EY säädettyjä velvoitteita, erityisesti niitä, jotka liittyvät tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, käsittelyn turvallisuuteen, tietojen antamiseen sekä rekisteröidyn oikeuteen saada tutustua häntä koskeviin henkilötietoihin ja oikeuteen saada henkilötietonsa oikaistua ja poistettua.

(18) Tätä asetusta sovellettaessa suoritettavaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kaikilta osin yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY. Tässä yhteydessä on oikeusvarmuuden vuoksi syytä täsmentää, että kansalaisaloitteen järjestäjät ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat direktiivissä 95/46/EY tarkoitettuja rekisterinpitäjiä, ja määrittää enimmäisaika, jonka kansalaisaloitteen tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja saa säilyttää. Järjestäjien on rekisterinpitäjinä ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin noudattaakseen direktiivissä 95/46/EY säädettyjä velvoitteita, erityisesti niitä, jotka liittyvät tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen, käsittelyn turvallisuuteen, tietojen antamiseen sekä rekisteröidyn oikeuteen saada tutustua häntä koskeviin henkilötietoihin ja oikeuteen saada henkilötietonsa oikaistua ja poistettua.

Perustelu

Tarkistuksella perustellaan artiklaosan säännöksiä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Komissiolle olisi annettava valtuudet antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden muuttamiseksi.

(21) Koska tämän asetuksen tai sen liitteiden tiettyjä muita kuin keskeisiä osia saatetaan joutua tulevaisuudessa muuttamaan tai täydentämään, komissiolle olisi annettava valtuudet antaa delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus ilmentää muutosta artiklaosassa, ja sillä perustellaan delegoitujen säädösten käyttöä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Komission olisi annettava kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Poistetaan.

Perustelu

Johdanto-osan kappaleessa on turha toistaa artiklaosan säännöksiä.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on toimitettu komissiolle tämän asetuksen mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, ja jota tukee ainakin miljoona osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka tulevat ainakin yhdestä kolmasosasta jäsenvaltioita;

1. "kansalaisaloitteella" aloitetta, joka on toimitettu komissiolle tämän asetuksen mukaisesti ja jossa komissiota kehotetaan toimivaltuuksiensa rajoissa tekemään asianmukainen ehdotus asioista, joissa kansalaisten mielestä tarvitaan unionin säädöstä perussopimusten soveltamiseksi, ja jota tukee ainakin miljoona osallistumiskelpoista allekirjoittajaa, jotka tulevat ainakin yhdestä viidesosasta jäsenvaltioita;

Perustelu

Vähimmäismäärää on aihetta laskea aloitteen tekemisen helpottamiseksi sekä menettelyn yksinkertaistamiseksi ja keventämiseksi.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. "järjestäjällä" luonnollista tai oikeushenkilöä tai järjestöä, joka vastaa kansalaisaloitteen valmistelusta ja sen toimittamisesta komissiolle.

3. "järjestäjillä" luonnollisia henkilöitä, jotka muodostavat kansalaistoimikunnan, joka vastaa kansalaisaloitteen valmistelusta ja sen toimittamisesta komissiolle.

 

Järjestöt, jotka perussopimuksen mukaisesti myötävaikuttavat Euroopan poliittisen tietoisuuden muodostukseen ja unionin kansalaisten tahdon ilmaisuun, voivat tukea kansalaisaloitetta suoraan, jos ne tekevät sen täysin avoimesti

 

(Vastaava muutos eli "järjestäjän" muuttaminen "järjestäjiksi" tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Perustelu

Aidon kansalaisaloitteen pitäisi nimenomaan olla osallistuvan demokratian väline, joka on avoin unionin kansalaisille eikä oikeushenkilöille. Sen vuoksi järjestäjinä pitäisi olla vain kansalaisia (luonnollisia henkilöitä). Järjestäjien olisi muodostettava kansalaistoimikunta voidakseen käynnistää aloitteen.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjää ja allekirjoittajia koskevat vaatimukset

Järjestäjiä ja allekirjoittajia koskevat vaatimukset

Perustelu

Kansalaisaloitteen käynnistäjänä olisi oltava kansalaistoimikunta, joka koostuu luonnollisista henkilöistä, jotka ovat unionin kansalaisia. Sen vuoksi otsikkoa on muutettava vastaavasti.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos järjestäjä on luonnollinen henkilö, hänen on oltava unionin kansalainen ja iältään oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa.

1. Järjestäjien on oltava unionin kansalaisia ja iältään oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa.

Jos järjestäjä on oikeushenkilö tai järjestö, sen on oltava sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon. Järjestöillä, joilla ei ole niihin sovellettavan kansallisen lain mukaista oikeushenkilöllisyyttä, on oltava edustaja, jolla on valtuudet tehdä oikeudellisia sitoumuksia niiden puolesta ja joka kantaa vastuun.

 

Perustelu

Monikon käyttö on perusteltua 3 artiklan 1 a kohdan (uusi) vuoksi. Poisto on tarpeen, koska järjestäjinä pitäisi olla vain luonnollisia henkilöitä.

Tarkistus       27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi) – 1–2 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Järjestäjien on muodostettava kansalaistoimikunta, joka koostuu vähintään seitsemästä henkilöstä, joiden joukossa on ainakin seitsemän jäsenvaltion asukkaita.

 

Järjestäjien on nimettävä yksi edustaja ja yksi varaedustaja, jotka toimivat yhteyshenkilöinä kansalaistoimikunnan ja Euroopan unionin toimielinten välillä koko menettelyn ajan ja joille annetaan valtuudet puhua ja toimia kansalaistoimikunnan puolesta.

Perustelu

Jotta helpotetaan aidosti Euroopan laajuisten asioiden esiintuloa, näiden asioiden pohdintaa ja allekirjoitusten keräämistä kaikkialta unionista, aloitteen ehdottajina olisi oltava tietty määrä kansalaisia, joiden olisi perustettava kansalaistoimikunta. Koska toimikunnan olisi esiinnyttävä yhtenäisenä, se velvoitetaan nimeämään yhteyshenkilö ja tämän varahenkilö.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi) – 3 alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos järjestäjät ovat kansallisten parlamenttien tai Euroopan parlamentin jäseniä, heitä ei oteta huomioon laskettaessa kansalaistoimikunnan muodostamiseen vaadittavaa vähimmäismäärää.

Perustelu

On tärkeää antaa kansalaisille voimakas viesti siitä, että tämä väline on suunniteltu heille, sekä kannustaa heitä käyttämään sitä ja osallistumaan. Parlamentaarikoilla on muita tapoja ehdottaa lainsäädäntöä ja synnyttää keskustelua Euroopan tasolla.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan ehdotettua kansalaisaloitetta allekirjoittajien on oltava unionin kansalaisia ja iältään oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa.

2. Ollakseen oikeutettuja tukemaan ehdotettua kansalaisaloitetta allekirjoittajien on oltava unionin kansalaisia ja sen ikäisiä kuin kukin jäsenvaltio vahvistaa käyttäen vertailukohtana Euroopan parlamentin vaaleja.

Perustelu

Jotta edistetään nuorten unionin kansalaisten osallistumista unionin tulevaisuuden muovaamiseen ja kannustetaan laajempaan osallistumiseen demokratian toteuttamiseen unionissa, ikärajan on aiheellista olla alempi kuin useimpien jäsenvaltioiden äänestysikäraja ja kansalaistoimikunnan jäsenten ikäraja.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ennen kuin järjestäjä aloittaa kyseistä ehdotettua kansalaisaloitetta koskevien tuenilmausten keruun allekirjoittajilta, sen on rekisteröitävä kansalaisaloite komissioon ja ilmoitettava liitteessä II mainitut tiedot, erityisesti ehdotetun aloitteen aihetta ja tavoitteita sekä rahoituslähteitä ja tukea koskevat tiedot.

1. Ennen kuin järjestäjät aloittavat ehdotettua kansalaisaloitetta koskevien tuenilmausten keruun allekirjoittajilta, heidän on rekisteröitävä kansalaisaloite komissioon ja ilmoitettava liitteessä II mainitut tiedot, erityisesti ehdotetun aloitteen aihetta ja tavoitteita koskevat tiedot.

 

Järjestäjien on ilmoitettava kolmannessa alakohdassa määriteltyyn rekisteriin säännöllisesti ajan tasalle saatetut tiedot aloitteen tuki- ja rahoituslähteistä sekä esitettävä tiedot tarvittaessa verkkosivustollaan.

Tiedot on annettava jollakin unionin virallisista kielistä komission tätä tarkoitusta varten tarjoamaan sähköiseen rekisteriin, jäljempänä ’rekisteri’.

Tiedot on annettava yhdellä tai useammalla unionin virallisista kielistä komission tätä tarkoitusta varten tarjoamaan sähköiseen rekisteriin, jäljempänä 'rekisteri'. Rekisteriin voidaan toimittaa myöhemmin tietoja muilla virallisilla kielillä kuin kielellä tai kielillä, joilla ne alun perin toimitettiin.

 

Järjestäjät vastaavat aloitteen kääntämisestä unionin muille virallisille kielille.

Perustelu

Käytännössä aloite olisi käännettävä, koska kansalaistoimikunta koostuu eri maiden kansalaisista ja allekirjoitukset on kerättävä ainakin viidesosasta jäsenvaltioita.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Lukuun ottamatta 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tapauksia komissio rekisteröi viipymättä ehdotetun aloitteen ja antaa sille yksilöllisen rekisteröintinumeron sekä lähettää vahvistuksen järjestäjälle.

2. Jos ehdotetun aloitteen todetaan täyttävän tämän asetuksen mukaiset kansalaisaloitteen vaatimukset, komissio rekisteröi sen ja antaa sille yksilöllisen rekisteröintinumeron sekä lähettää vahvistuksen järjestäjille.

Perustelu

Rekisteröinti olisi evättävä vain tapauksissa, joissa aloite ei ole kansalaisaloite. Nämä tapaukset määritellään perussopimuksissa ja tässä asetuksessa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Sellaisia ehdotettuja kansalaisaloitteita ei rekisteröidä, jotka voidaan kohtuudella katsoa asiattomiksi siksi, että ne ovat loukkaavia tai eivät ole vakavasti otettavia.

3. Komissio rekisteröi ehdotetun aloitteen kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 

a) kansalaistoimikunta on muodostettu ja yhteyshenkilöt on nimetty;

 

b) ehdotetun aloitteen otsikon, aiheen ja tavoitteiden eri kielitoisintojen välillä ei ole selviä ja merkittäviä epäjohdonmukaisuuksia;

 

c) aloite ei ole luonteeltaan sellainen, että komissiolla ei selvästi ole toimivaltaa antaa perussopimusten nojalla esitystä pyydetyksi säädökseksi;

 

d) ehdotettu aloite ei ole selvästi loukkaava, asiaton tai tehty haitantekotarkoituksessa;

 

e) ehdotettu aloite ei ole selvästi vastoin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa vahvistettuja unionin arvoja.

Perustelu

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a. Komissio epää rekisteröinnin, jos 3 kohdassa säädetyt ehdot eivät täyty.

 

Komissio toteuttaa tarpeelliseksi katsomiaan toimenpiteitä vakuuttaakseen järjestäjille, että sen rekisteröintiä koskeva päätös on täysin perussopimusten kirjaimen ja hengen mukainen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen myöhempää päätöstä aloitteen asiasisällöstä.

 

Mikäli komissio epää aloitteen rekisteröinnin, se ilmoittaa järjestäjille epäämisen perusteet sekä kaikki heidän käytettävissään olevat muutoksenhakukeinot.

Perustelu

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hylkää sellaisten ehdotettujen kansalaisaloitteiden rekisteröinnin, jotka ovat selvästi unionin arvojen vastaisia.

Poistetaan.

Perustelu

Katso muiden 4 artiklaan tehtyjen tarkistusten perustelut.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Järjestäjät voivat peruuttaa rekisteröidyn aloitteen milloin tahansa ennen tuenilmausten toimittamista 9 artiklan mukaisesti. Aloitteen peruuttamisesta tehdään merkintä rekisteriin.

Perustelu

Kansalaistoimikunnan olisi voitava peruuttaa aloite, jos se katsoo, että on hyödytöntä jatkaa allekirjoitusten keräämistä, tai se ei vain aio jostain syystä jatkaa toimintaansa. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan pitäisi antaa tuenilmausten toimittamisen jälkeen, koska jäsenvaltiot käyttävät veronmaksajien rahoja allekirjoitusten tarkastamiseen.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Kaikille rekisteröidyille aloitteille annetaan viitenumero.

Perustelu

Näin kansalaiset pysyvät ajan tasalla eri kansalaisaloitteiden tilanteesta.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää ainoastaan sellaisia tuenilmauksia, jotka ovat liitteessä III vahvistetun mallin mukaisia. Järjestäjän on täytettävä liitteessä III esitetyt lomakkeet ennen kuin se aloittaa tuenilmausten keruun allekirjoittajilta. Lomakkeilla annettavien tietojen on vastattava rekisterissä olevia tietoja.

Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää ainoastaan liitteessä III vahvistetun mallin mukaisten tuenilmauslomakkeiden rekisteröityjä kielitoisintoja. Järjestäjien on täytettävä liitteessä III esitetyt lomakkeet ennen kuin he aloittavat tuenilmausten keruun allekirjoittajilta. Lomakkeilla annettavien tietojen on vastattava rekisterissä olevia tietoja.

Perustelu

Liitteen III mukaan allekirjoittajien olisi annettava seuraavat tiedot: nimi, vakinaisen asuinpaikan osoite, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus ja allekirjoitusajankohta. Allekirjoitusten keräämiseen olisi käytettävä vain lomakkeen rekisteröityjä kielitoisintoja, koska muuten ei voitaisi varmistaa, että allekirjoituksia kerätään samaan aloitteeseen, jos käännös on virheellinen.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän jälkeen ja enintään 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana.

4. Kaikki tuenilmaukset on kerättävä ehdotetun aloitteen rekisteröintipäivän jälkeen ja enintään 12 kuukauden pituisen ajanjakson aikana.

 

Tämän ajanjakson päätyttyä rekisterissä on oltava maininta ajanjakson päättymisestä ja tarvittaessa siitä, että komissio on varmistanut, että tarvittavia tuenilmauksia ei ole toimitettu.

Perustelu

Allekirjoitusten keruun aikarajaa on noudatettava. Jos tarvittavia allekirjoituksia ei ole kerätty määräajassa, aloite ei ole menestyksellinen; siksi se olisi poistettava rekisteristä, joka sisältää vain käynnissä olevia aloitteita.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Järjestäjän on varmistettava ennen tuenilmausten keruun aloittamista allekirjoittajilta, että tähän tarkoitukseen käytettävä sähköinen keruujärjestelmä on 4 kohdan säännösten mukainen. Järjestäjä voi milloin tahansa pyytää sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa tietoja kerätään tai tallennetaan, vahvistamaan, että sähköinen keruujärjestelmä on kyseisten säännösten mukainen. Järjestäjän on kuitenkin aina pyydettävä tällaista vahvistamista ennen tuenilmausten toimittamista tarkastettaviksi 9 artiklan mukaisesti.

2. Ennen kuin tuenilmausten keruu allekirjoittajilta aloitetaan, järjestäjien on varmistettava, että siihen tarkoitukseen käytettävä sähköinen keruujärjestelmä on 4 kohdan säännösten mukainen. Järjestäjät voivat milloin tahansa pyytää sen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jossa tietoja kerätään tai tallennetaan, todistamaan, että sähköinen keruujärjestelmä on kyseisten säännösten mukainen. Järjestäjien on kuitenkin aina pyydettävä tällaista todistusta ennen kuin he aloittavat tuenilmausten keruun.

 

Järjestäjät julkaisevat kyseisen todistuksen jäljennöksen sähköistä keruujärjestelmää varten käytettävällä verkkosivustolla.

 

Komissio asettaa kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta saataville avoimen lähdekoodin ohjelmiston, joka sisältää osan teknisistä ja turvaominaisuuksista, joita sähköisiä keruujärjestelmiä koskevien tämän asetuksen säännösten noudattaminen edellyttää, ja huolehtii kyseisen avoimen lähdekoodin ohjelmiston ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Ohjelmisto ja siihen liittyvät palvelut asetetaan maksutta järjestäjien saataville.

 

Komissio ilmoittaa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittämisessä tapahtuneesta edistymisestä.

Perustelu

Komission olisi helpotettava allekirjoitusten sähköistä keruuta tarjoamalla käyttöön avoimen lähdekoodin ohjelmiston. On asianmukaisempaa pyytää todistusta sähköisistä keruujärjestelmistä ennen allekirjoitusten keräämistä eikä sen jälkeen. Lisäksi todistus olisi julkaistava verkkosivustolla, jotta kansalaiset tietävät voivansa luottaa järjestelmään.

Tarkistus       40

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b. henkilön henkilöllisyys voidaan tarkastaa;

b. se, että kukin henkilö antaa vain yhden tuenilmauksen, voidaan tarkastaa;

Perustelu

Henkilön henkilöllisyyttä ei tarvita tuenilmausten aitouden tarkastamiseen. Riittää, että tarkastetaan, että henkilö on oikeutettu allekirjoittamaan ja hän on allekirjoittanut vain kerran. Se, että tietty henkilö voi allekirjoittaa vain kerran, olisi tarkastettava myös sähköisten allekirjoitusten yhteydessä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c. sähköisesti toimitetut tiedot tallennetaan turvallisesti muun muassa sen varmistamiseksi, että niitä ei voida muokata tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tuenilmaukseksi tietylle kansalaisaloitteelle, ja henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta;

c. sähköisesti toimitetut tiedot kerätään ja tallennetaan turvallisesti muun muassa sen varmistamiseksi, että niitä ei voida muokata tai käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tuenilmaukseksi tietylle kansalaisaloitteelle, ja henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai tietojen antamiselta;

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d. järjestelmä pystyy tuottamaan yksittäisiä tuenilmauksia liitteessä III vahvistettua mallia vastaavassa muodossa, jotta jäsenvaltiot voivat tarkastaa ne 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

d. järjestelmä pystyy tuottamaan tuenilmauksia liitteessä III vahvistettua mallia vastaavassa muodossa, jotta jäsenvaltiot voivat tarkastaa ne 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Sähköinen tuenilmaus (ks. liite III) voisi olla myös luettelon muodossa.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta tekniset eritelmät 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi 19 artiklan 2 kohdassa vahvistetun sääntelymenettelyn mukaisesti.

5. Komissio tekee yhdessä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa 12 kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta arvion, jonka avulla komissio voi hyväksyä tekniset eritelmät 4 kohdan täytäntöönpanemiseksi 19 artiklan 2 kohdassa vahvistetun sääntelymenettelyn mukaisesti. Tämä arvio ja kaikki ehdotukset toimitetaan Euroopan parlamentille.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on tultava ainakin yhdestä kolmasosasta jäsenvaltioita.

1. Kansalaisaloitteen allekirjoittajien on tultava ainakin yhdestä viidesosasta jäsenvaltioita.

Perustelu

Vähimmäismäärää on aihetta laskea aloitteen tekemisen helpottamiseksi sekä menettelyn yksinkertaistamiseksi ja keventämiseksi.

Tarkistus                  45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Yhdessä kolmasosassa jäsenvaltioita allekirjoittajien joukossa on oltava ainakin liitteessä I vahvistettu vähimmäismäärä kansalaisia.

2. Tarkastettavaksi toimitettujen pätevien tuenilmausten vähimmäismäärän on vähintään yhdessä viidesosassa jäsenvaltioita oltava vähintään sama kuin kyseisestä jäsenvaltiosta Euroopan parlamenttiin kansalaisaloitteen rekisteröintiajankohtana valittavien jäsenten määrä kerrottuna kertoimella 750. Relevantit vähimmäismäärät on lueteltu liitteessä I.

 

Komissio tekee delegoiduilla säädöksillä 16 artiklan mukaisesti ja 17 ja 18 artiklan edellytyksiä noudattaen mukautuksia liitteeseen I, kun Euroopan parlamentin kokoonpano muuttuu.

Perustelu

Vähimmäismäärää on aihetta laskea aloitteen tekemisen helpottamiseksi sekä menettelyn yksinkertaistamiseksi ja keventämiseksi.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan jäsenvaltiosta, joka on myöntänyt heidän tuenilmauksessaan mainitun henkilötodistuksen.

3. Allekirjoittajien katsotaan tulevan siitä jäsenvaltiosta, jossa heillä on vakituinen asuinpaikka. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa unionin kansalaisten, joiden vakituinen asuinpaikka on kolmannessa maassa, katsotaan tulevan siitä jäsenvaltiosta, jonka kansalaisia he ovat.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

Päätös ehdotetun kansalaisaloitteen hyväksyttävyydestä

Poistetaan.

1. Kerättyään 300 000 tuenilmausta vähintään kolmesta jäsenvaltiosta tulevilta allekirjoittajilta 5 artiklan mukaisesti järjestäjän on toimitettava komissiolle pyyntö antaa päätös ehdotetun kansalaisaloitteen hyväksyttävyydestä. Järjestäjän on käytettävä tähän tarkoitukseen liitteessä V vahvistettua lomaketta.

 

2. Vastaanotettuaan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön komissio antaa kahden kuukauden kuluessa päätöksen hyväksyttävyydestä. Ehdotettu kansalaisaloite katsotaan hyväksyttäväksi, jos se täyttää seuraavat edellytykset:

 

a. se koskee asiaa, jossa voidaan hyväksyä unionin säädös perussopimusten soveltamiseksi;

 

b. se koskee asiaa, josta komissiolla on toimivaltuudet tehdä ehdotus.

 

3. Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päätöksestä annetaan tieto ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjälle, ja se julkaistaan.

 

Perustelu

Katso 4 artiklaan tehtyjen tarkistusten perustelut.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Järjestäjän kerättyä vaadittavat tuenilmaukset allekirjoittajilta 5 ja 7 artiklan mukaisesti ja jos komissio on päättänyt 8 artiklan mukaisesti, että ehdotettu kansalaisaloite on hyväksyttävä, järjestäjä toimittaa tuenilmaukset paperilla tai sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille tarkastamista ja vahvistamista varten. Järjestäjän on käytettävä tähän tarkoitukseen liitteessä VI vahvistettua lomaketta.

1. Järjestäjien kerättyä vaadittavat tuenilmaukset allekirjoittajilta 5 ja 7 artiklan mukaisesti he toimittavat tuenilmaukset paperilla tai sähköisesti 14 artiklassa tarkoitetuille toimivaltaisille viranomaisille tarkastamista ja vahvistamista varten. Järjestäjien on käytettävä tähän tarkoitukseen liitteessä VI vahvistettua lomaketta.

Perustelu

Katso 4 artiklaan tehtyjen tarkistusten perustelut.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjän on toimitettava tuenilmaukset sille jäsenvaltiolle, joka on myöntänyt niissä mainitun henkilötodistuksen.

Järjestäjien on toimitettava tuenilmaukset sille jäsenvaltiolle, jossa allekirjoittajilla on vakituinen asuinpaikka tai jonka kansalaisia he ovat, mikäli heidän vakituinen asuinpaikkansa on kolmannessa maassa.

Perustelu

Allekirjoittajia ei pitäisi vaatia mainitsemaan henkilötodistuksia kaikkialla Euroopassa, koska joissakin maissa tämä saattaisi hillitä osallistumista. Vakituisen asuinpaikan osoite olisi kuitenkin mainittava, ja sitä olisi käytettävä perusteena päätettäessä, mistä allekirjoitukset tulevat. Mikäli henkilö asuu kolmannessa maassa, perusteena olisi käytettävä kansalaisuutta.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimivaltaisten viranomaisten on enintään kolmen kuukauden kuluessa tarkastettava tuenilmaukset ja toimitettava järjestäjälle todistus, joka on liitteessä VII vahvistetun mallin mukainen ja jossa vahvistetaan kyseisestä jäsenvaltiosta saatujen pätevien tuenilmausten määrä.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on enintään kolmen kuukauden kuluessa tarkastettava tuenilmaukset ja toimitettava järjestäjille todistus, joka on liitteessä VII vahvistetun mallin mukainen ja jossa vahvistetaan kyseisestä jäsenvaltiosta saatujen pätevien tuenilmausten määrä.

 

Allekirjoitusten todentamista ei edellytetä.

Perustelu

Henkilön henkilöllisyyttä ei tarvita tuenilmausten aitouden tarkastamiseen. Riittää, että tarkastetaan, että henkilö on oikeutettu allekirjoittamaan ja hän on allekirjoittanut vain kerran.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun järjestäjä on saanut 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä on noudatettu, järjestäjä voi toimittaa kansalaisaloitteen komissiolle.

Kun järjestäjät ovat saaneet 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut todistukset ja edellyttäen, että kaikkia tässä asetuksessa vahvistettuja menettelyjä ja edellytyksiä on noudatettu, järjestäjät voivat toimittaa komissiolle kansalaisaloitteen sekä tiedot aloitteen mahdollisesta saamasta tuesta ja rahoituksesta. Tiedot julkaistaan komission rekisterissä.

 

Mistä tahansa lähteestä saadun tuen ja rahoituksen määrän, jonka ylittyessä tietoa on annettava, on oltava sama kuin Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2004/20031.

 

__________________________________

1 EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.

Perustelu

Kansalaistoimikunnan olisi varmistettava täysi avoimuus aloitteen rahoituksen ja tuen suhteen. Olisi kuitenkin epärealistista vaatia, että järjestäjät antavat yksityiskohtaisia tietoja joka ainoasta luonnollisten henkilöiden antamasta lahjoituksesta määrästä riippumatta, ja siitä aiheutuisi järjestäjille liikaa hallinnollista rasitusta. Komission pitäisi siksi voida määrittää tuen ja rahoituksen määrä delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Vastaanotettuaan kansalaisaloitteen 10 artiklan mukaisesti komissio:

1. Vastaanotettuaan kansalaisaloitteen 10 artiklan mukaisesti komissio:

a. julkaisee kansalaisaloitteen viipymättä verkkosivustollaan;

a. julkaisee kansalaisaloitteen viipymättä verkkosivustollaan;

 

a b. vastaanottaa järjestäjät asianmukaisella tasolla, jotta heillä olisi mahdollisuus antaa yksityiskohtainen selvitys asioista, joita aloitteessa tuodaan esiin;

 

a c. järjestää yhdessä Euroopan parlamentin kanssa ja tarvittaessa unionin muiden toimielinten ja elinten kanssa aloitteen aiheesta julkisen kuulemisen, jossa komissio on edustettuna asianmukaisella tasolla;

b. tutkii kansalaisaloitteen ja antaa neljän kuukauden kuluessa tiedonannon, jossa esitetään komission päätelmät aloitteesta, toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja tarvittaessa perustelut näille toimille.

b. antaa kolmen kuukauden kuluessa tiedonannon, joka on myös saatavilla rekisterissä ja jossa esitetään komission lopulliset oikeudelliset ja poliittiset päätelmät aloitteesta, toimet, joihin komissio aikoo ryhtyä, ja tarvittaessa perustelut näille toimille tai niiden toteuttamatta jättämiselle.

Perustelu

Komission olisi tehtävä aloitteesta oikeudellisia ja poliittisia päätelmiä. Tiedonannossa olisi oltava kummankinlaisia päätelmiä. Määräaikaa muutetaan vastaamaan uudessa puitesopimuksessa aikaansaatuja tuloksia. Ks. myös johdanto-osan 17 kappaletta koskeva perustelu.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tiedonanto annetaan tiedoksi kansalaisaloitteen järjestäjälle sekä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja julkaistaan.

2. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tiedonanto annetaan tiedoksi järjestäjille sekä Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja julkaistaan.

Perustelu

Katso 3 artiklaan tehtyjen tarkistusten perustelut.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

Järjestäjän on tuhottava kaikki tiettyyn kansalaisaloitteeseen saadut tuenilmaukset ja niiden mahdolliset jäljennökset viimeistään yhden kuukauden kuluttua siitä, kun se on toimittanut aloitteen komissiolle 10 artiklan mukaisesti, tai 18 kuukauden kuluttua ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröinnistä sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Jollei menettelyä ole riitautettu, järjestäjien on tuhottava kaikki tiettyyn kansalaisaloitteeseen saadut tuenilmaukset ja niiden mahdolliset jäljennökset viimeistään kahden kuukauden kuluttua 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun komission tiedonannon julkaisemisesta. Mikäli menettely on riitautettu, ne on tuhottava yhden kuukauden kuluttua riita-asian käsittelyn päättymisestä. Tuenilmaukset on tuhottava myös, jos ehdotettua kansalaisaloitetta ei ole toimitettu komissiolle 18 kuukauden kuluessa sen rekisteröinnistä, paitsi jos jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät ole vielä saaneet tuenilmausten tarkastamista päätökseen.

Perustelu

Asetuksessa olisi otettava huomioon se mahdollisuus, että asiakirjoja saatetaan tarvita mahdollisen riita-asian käsittelyssä.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

 

 

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on tuhottava kaikki tuenilmaukset ja niiden jäljennökset, jotka se on saanut 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen suorittamista varten, viimeistään yhden kuukauden kuluttua siitä, kun se on antanut kyseisessä säännöksessä tarkoitetun todistuksen.

Toimivaltaisen viranomaisen on tuhottava kaikki tuenilmaukset ja niiden jäljennökset, jotka se on saanut 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen suorittamista varten, viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä, kun se on antanut kyseisessä säännöksessä tarkoitetun todistuksen. Mikäli menettely on riitautettu, ne on tuhottava yhden kuukauden kuluttua riita-asian käsittelyn päättymisestä.

Perustelu

Ks. edellinen perustelu.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella asuvat tai niiden alueelle sijoittautuneet järjestäjät ovat niiden kansallisten siviili- tai rikoslakien nojalla vastuussa tämän asetuksen rikkomisesta ja erityisesti:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella asuvat järjestäjät ovat niiden kansallisten siviili- tai rikoslakien nojalla vastuussa tämän asetuksen rikkomisesta ja erityisesti:

Perustelu

Järjestäjiä voivat olla vain luonnolliset henkilöt.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Tätä ajanjaksoa pidennetään Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta yhdellä kuukaudella.

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Tätä ajanjaksoa pidennetään Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta kahdella kuukaudella.

Perustelu

EP:n noudattaman horisontaalisen toimintamallin mukaisesti määräajan olisi oltava pidempi kuin komission ehdotuksessa.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

Delegoitu säädös on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissiota avustaa 6 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanossa komitea.

1. Komissiota avustaa 6 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanossa komitea, jolla on asianmukainen tekninen tietämys.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille.

Komissio ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

20 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

20 a artikla

 

Tuki

 

1. Komissio laatii kansalaisaloitteesta kattavan, käyttäjäystävällisen oppaan ja pitää sen ajan tasalla.

 

2. Komissio perustaa tukipalvelun, joka avustaa järjestäjiä ja käy vuoropuhelua menettelyn alkuvaiheesta lähtien.

 

Komissio antaa järjestäjille pyynnöstä tietoja meneillään olevista tai suunnitelluista säädösehdotuksista, jotka koskevat kyseisen aloitteen piiriin kuuluvia asioita, sekä muista rekisteröidyistä kansalaisaloitteista, jotka liittyvät kokonaan tai osittain samaan asiaan.

Perustelu

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

21 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio antaa viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Komissio antaa kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta kiinnittäen erityistä huomiota sähköisiin keruujärjestelmiin ja aloitteiden saamaa tukea ja rahoitusta koskevien avoimuusvaatimusten soveltamiseen sekä antaa tarvittaessa säädösehdotuksen tämän asetuksen muuttamiseksi.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

22 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

 

Sitä sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

Liite II

Komission teksti

Ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröimiseksi edellytettävät tiedot

Ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröimiseksi komission rekisteriin on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1.          Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi (enintään 100 merkkiä)

2.          Aihe (enintään 200 merkkiä)

3.          Kuvaus kyseessä olevan ehdotuksen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, tavoitteista (enintään 500 merkkiä)

4.          Perussopimuksiin sisältyvä oikeusperusta, joka mahdollistaisi komission toimet

5.          Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite tai, jos kyseessä on oikeushenkilö tai järjestö, sen laillisen edustajan koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite

7.          Ehdotetun aloitteen kaikki rahoitus- ja tukilähteet rekisteröintihetkellä.

Järjestäjät voivat toimittaa tarkempia tietoja ehdotetun kansalaisaloitteen aiheesta, tavoitteista ja taustasta liiteasiakirjalla. Ne voivat halutessaan esittää myös luonnoksen säädöstekstiksi.

Parlamentin tarkistus

Ehdotetusta kansalaisaloitteesta edellytettävät tiedot

Komission rekisteriin on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1.          Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi (enintään 100 merkkiä)

2.          Aihe (enintään 200 merkkiä)

3.          Kuvaus kyseessä olevan ehdotuksen, jonka perusteella komissiota pyydetään toimimaan, tavoitteista (enintään 500 merkkiä)

4.          Perussopimusten määräys, jonka ehdotetun toimen järjestäjät katsovat asiaankuuluvaksi

5.          Järjestäjien ja yhteyshenkilöiden koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite

7.          Ehdotetun aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet rekisteröintihetkellä.

Järjestäjät voivat toimittaa tarkempia tietoja ehdotetun kansalaisaloitteen aiheesta, tavoitteista ja taustasta liiteasiakirjalla. He voivat halutessaan esittää myös luonnoksen säädöstekstiksi.

Perustelu

Muutokset ovat tarpeen artiklaosaan tehtyjen muutosten vuoksi. Otsikkoa ja johdantokappaletta olisi muutettava, koska 4 artiklassa muutetaan huomattavasti rekisteröinnin luonnetta ja rekisteröintimenettelyä. Otsikko voi siksi johtaa harhaan, koska rekisteröintiin tarvitaan enemmän tietoja kuin liitteessä luetellaan, esimerkiksi tieto siitä, että aloite ei ole unionin arvojen vastainen. Lisäksi 4 artiklassa luetellaan rekisteröinnin epäämisperusteet. Liitteessä ei saisi esittää lisäehtoja.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

Liite III

Komission teksti

Tuenilmauslomake

Laatikko 1: (järjestäjä esitäyttää)

1.            Komission rekisteröintinumero*:

2.            Rekisteröintipäivä*:

3.            Ehdotetun kansalaisaloitteen internet-osoite komission rekisterissä*:

 

Laatikko 2: (järjestäjä esitäyttää)

1.            Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi*: (enintään 100 merkkiä)

2.            Aihe*: (aiheen olisi oltava mahdollisimman selkeä) (enintään 200 merkkiä)

3.            Kuvaus ehdotetun kansalaisaloitteen päätavoitteista*: (enintään 500 merkkiä)

4.            Järjestäjän nimi ja osoite*:

5.            Ehdotetun kansalaisaloitteen verkkosivut*:

 

Laatikko 3: (allekirjoittaja täyttää)

1.            Allekirjoittajan nimi:         

  Etunimi*: ….. Sukunimi*:

2.            Osoite:

 

  Katuosoite:

  Postinumero:  Paikkakunta*:

  Maa*:

3.            Sähköpostiosoite:

4.            Syntymäaika ja -paikka*:   

  Syntymäaika:  Syntymäpaikka ja -maa:

5.            Kansalaisuus*:

6.            Henkilökohtainen tunnistenumero*:            

  Tunnistenumeron / henkilöasiakirjan laji*:  

  Kansallinen henkilötodistus:   Passi:   Sosiaaliturvatunnus:   

  Jäsenvaltio, joka on myöntänyt kyseisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan*:

7.            Vahvistan, että tässä lomakkeessa annetut tiedot ovat oikeita ja että olen antanut tukeni tälle ehdotetulle kansalaisaloitteelle vain kerran*.

Päiväys ja allekirjoittajan allekirjoitus *¨: ………...

 

*: pakollinen kenttä

¨: allekirjoitusta ei vaadita, jos lomake toimitetaan sähköisessä muodossa

Parlamentin tarkistus

Tuenilmauslomake

Laatikko 1: (järjestäjät esitäyttävät)

1.            Komission rekisteröintinumero:

2.            Rekisteröintipäivä:

3.            Ehdotetun kansalaisaloitteen internet-osoite komission rekisterissä:

 

Laatikko 2: (järjestäjät esitäyttävät)

1.            Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi: (enintään 100 merkkiä)

2.            Aihe: (aiheen olisi oltava mahdollisimman selkeä) (enintään 200 merkkiä)

3.            Kuvaus ehdotetun kansalaisaloitteen päätavoitteista*: (enintään 500 merkkiä)

4.            Järjestäjien nimi ja osoite:

4 a.        Yhteyshenkilöiden nimi ja osoite:

5.            Ehdotetun kansalaisaloitteen verkkosivusto*:

 

Laatikko 3: (allekirjoittajat täyttävät)

Nimi

Vakituisen asuinpaikan osoite

Syntymäaika ja -paikka

Kansalaisuus

Allekirjoitus-ajankohta

Allekirjoitus¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allekirjoittajat voivat ilmaista tukensa kullekin ehdotetulle kansalaisaloitteelle ainoastaan kerran!

______

* Jos sellainen on.

¨: allekirjoitusta ei vaadita, jos lomake toimitetaan sähköisessä muodossa

Perustelu

Muutokset ovat tarpeen artiklaosaan tehtyjen muutosten vuoksi. Lomakkeessa olisi oltava useita rivejä allekirjoitusten keräämistä varten, koska näin allekirjoituksia yleensä käytännössä kerätään.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

Liite III – laatikko 3 – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Henkilökohtainen tunnistenumero*:

Poistetaan.

Tunnistenumeron / henkilöasiakirjan laji*:

 

Kansallinen henkilötodistus: Passi: Sosiaaliturvatunnus:

 

Jäsenvaltio, joka on myöntänyt kyseisen tunnistenumeron / henkilöasiakirjan*:

 

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

Liite V

Komission teksti

Lomake ehdotetun kansalaisaloitteen hyväksyttävyyttä koskevan päätöksen pyytämiseksi

1.          Kansalaisaloitteen nimi*:

2.          Komission rekisteröintinumero*:

3.          Rekisteröintipäivä*:

4.          Kerättyjen tuenilmausten lukumäärä*:

5.          Allekirjoittajien lukumäärä jäsenvaltioittain*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

YHTEENSÄ

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Vakuutan, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat oikeita.

             Päiväys ja järjestäjän allekirjoitus*:

*: pakollinen kenttä

Parlamentin tarkistus

Poistetaan.

Perustelu

Poistetaan 8 artikla.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

Liite VI

Komission teksti

Lomake tuenilmausten esittämiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille

1.          Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite tai, jos kyseessä on oikeushenkilö tai järjestö, sen laillisen edustajan koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite*.

2.          Kansalaisaloitteen nimi*:

3.          Komission rekisteröintinumero*:

4.          Rekisteröintipäivä*:

5.          Hyväksyttävyyspäätöstä koskevan pyynnön esittämispäivä*:

6.          [Jäsenvaltion nimi] tulevien allekirjoittajien lukumäärä*:

7.          Liitteet*:

(Liittäkää mukaan tuenilmaukset kaikilta allekirjoittajilta, jotka ovat antaneet saman jäsenvaltion myöntämän henkilökohtaisen tunnistenumeron.  

Liittäkää tarvittaessa mukaan todistus/todistukset, jossa/joissa vahvistetaan sähköisen keruujärjestelmän olevan asetuksen xxxx/xxxx mukainen.)

8.          Päiväys ja järjestäjän allekirjoitus*:

*: pakollinen kenttä

Parlamentin tarkistus

Lomake tuenilmausten esittämiseksi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille

1.          Yhteyshenkilöiden koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite*.

2.          Kansalaisaloitteen nimi*:

3.          Komission rekisteröintinumero*:

4.          Rekisteröintipäivä*:

5.          Poistetaan.

6.          [Jäsenvaltion nimi] tulevien allekirjoittajien lukumäärä*:

7.          Liitteet*:

(Poistetaan.)

(Liittäkää tarvittaessa mukaan todistus/todistukset, jossa/joissa vahvistetaan sähköisen keruujärjestelmän olevan asetuksen xxxx/xxxx mukainen.)

8.          Päiväys ja järjestäjien allekirjoitus*:

*: pakollinen kenttä

Perustelu

Muutokset ovat tarpeen artiklaosaan tehtyjen muutosten vuoksi.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII

Komission teksti

Lomake kansalaisaloitteen esittämiseksi komissiolle

1.          Kansalaisaloitteen nimi*:

2.          Komission rekisteröintinumero*:

3.          Rekisteröintipäivä*:

4.          Kerättyjen pätevien tuenilmausten lukumäärä*: (oltava vähintään miljoona)

5.          Vahvistettujen allekirjoittajien lukumäärä jäsenvaltioittain*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

YHTEENSÄ

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Järjestäjän koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite tai, jos kyseessä on oikeushenkilö tai järjestö, sen laillisen edustajan koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite.

7.          Vakuutan, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat oikeita.

Päiväys ja

järjestäjän allekirjoitus*:

8.          Liitteet*: Liittäkää mukaan kaikki todistukset

*: pakollinen kenttä

Parlamentin tarkistus

Lomake kansalaisaloitteen esittämiseksi komissiolle

1.          Kansalaisaloitteen nimi*:

2.          Komission rekisteröintinumero*:

3.          Rekisteröintipäivä*:

4.          Kerättyjen pätevien tuenilmausten lukumäärä*: (oltava vähintään miljoona)

5.          Vahvistettujen allekirjoittajien lukumäärä jäsenvaltioittain*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

YHTEENSÄ

Allekirjoittajien lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Yhteyshenkilöiden koko nimi, postiosoite ja sähköpostiosoite*.

7.          Vakuutamme, että tässä lomakkeessa esitetyt tiedot ovat oikeita.

Päiväys ja yhteyshenkilöiden allekirjoitus*:

8.          Liitteet*: Liittäkää mukaan kaikki todistukset

*: pakollinen kenttä

Perustelu

Muutokset ovat tarpeen artiklaosaan tehtyjen muutosten vuoksi.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

Liite VIII – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Aloitteen kaikki tuki- ja rahoituslähteet sekä rahoitustuen määrä aloitteen toimittamisajankohtana.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EUVL C 267, 1.10.2010, s. 57.

PERUSTELUT

Eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta tulee tehokas keino vaikuttaa asialistaan. Se otettiin käyttöön sopimuksella Euroopan perustuslaista ja sitten Lissabonin sopimuksella, ja tarkoituksena oli antaa kansalaisille samat poliittiset aloiteoikeudet kuin neuvostolla ja Euroopan parlamentilla jo on.

Sen tarkoituksena on etenkin antaa kansalaisille mahdollisuus tulla kuulluksi tarjoamalla keinon saattaa heitä kiinnostavia asioita unionin toimielinten käsiteltäviksi. Tällaisia asioita voivat olla heidän jokapäiväisessä elämässään kohtaamat vaikeudet, jotka eivät heidän mielestään tunnu saavan tarpeeksi huomiota tai tukea ammattijärjestöiltä, poliittisilta elimiltä tai muilta toimielimiin säännöllisessä yhteydessä olevilta tahoilta. Se luokin suoran yhteyden kansalaisten ja toimielinten välille ja kaventaa näin kansalaisten ja toimielinten välistä kuilua sekä antaa varmuuden siitä, että EU:n toimielimet puuttuvat kansalaisille tärkeisiin konkreettisiin ongelmiin.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen toisena tavoitteena on lisätä rajatylittävää keskustelua EU:ssa. Juuri tämän takia esittelijät ovat ehdottaneet, että eurooppalaisen kansalaisaloitteen järjestäjät kokoaisivat kansalaistoimikunnan, joka koostuu eri jäsenvaltioista tulevista henkilöistä. Näin varmistetaan, että esiin tulevat asiat ovat aidosti eurooppalaisia, ja bonuksena vielä tehdään allekirjoitusten kerääminen alusta alkaen helpommaksi.

Euroopan parlamentti voi omalta osaltaan edistää näiden tavoitteiden saavuttamista tukemalla haluamiaan kansalaisaloitteita kaikin vallassaan olevin keinoin, etenkin järjestämällä julkisia kuulemisia tai hyväksymällä päätöslauselmia.

Kansalaisaloite menestyy vain, jos sitä koskeva asetus on kansalaisystävällinen, se ei luo järjestäjille raskaita velvoitteita eikä turhauta heitä. Tämä mielessä pitäen esittelijät ovat pyrkineet helpottamaan välineen käyttöä ja takaamaan, että kansalaisia ei pyydetä allekirjoittamaan aloitteita, jotka eivät ehkä ole hyväksyttäviä.

He ovat myös pitäneet mielessä, että kansalaisaloitteeseen liittyy kaikkien oikeuksien tavoin tiettyjä vaatimuksia: sen on täytettävä hallinnolliset vaatimukset, mutta sen on myös muun muassa kunnioitettava EU:n perusarvoja. Näin varmistetaan vastuullisuus ja siten myös tehokkuus, jotka ovat kumpikin ratkaisevia aloitteen menestymisen kannalta.

On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että prosessi vastaa EU:n tietosuojavaatimuksia ja että se on alusta loppuun asti täysin avoin. Jokaisella järjestöllä, yhdistyksellä tai jopa poliittisella puolueella onkin mahdollisuus tukea haluamaansa eurooppalaista kansalaisaloitetta, kunhan niiden tuki on täysin avointa, jotta allekirjoittajat tietävät, kuka on aloitteen takana, ennen kuin he päättävät, antavatko he sille tukensa.

Välttääkseen pettymyksen ja turhautumisen (johon eurooppalaista kansalaisaloitetta ympäröivät suuret odotukset saattavat johtaa) esittelijät haluaisivat myös korostaa, etteivät kaikki menestykselliset aloitteet päädy siihen, että komissio antaa säädösesityksen. Komissiolla toki säilyy yksinoikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita, ja loppujen lopuksi juuri se päättää menestyksellisten kansalaisaloitteiden jatkotoimista. Tämä ei tietenkään estä muita EU:n toimielimiä esittämästä mielipidettään tietyn asian puolesta tai sitä vastaan.

Lopuksi esittelijät haluaisivat korostaa sitä tärkeää seikkaa, että eurooppalainen kansalaisaloite on uusi, koko maanosan kattava osallistuvan demokratian väline. Siksi käsiteltävänä oleva asetus ei välttämättä ole täydellinen ja käytäntö saattaa tuoda unionin päätöksentekijöiden eteen uusia haasteita. Tämän vuoksi esittelijät ovat pyytäneet komissiota esittämään kolmen vuoden välein kertomuksen asetuksen täytäntöönpanosta ja ehdottamaan tarvittaessa sen tarkistamista.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kansalaisaloite

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.3.2010

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

21.4.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

21.4.2010

JURI

17.6.2010

LIBE

21.4.2010

PETI

21.4.2010

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

JURI

1.6.2010

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PETI

17.6.2010

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Alain Lamassoure

3.5.2010

Zita Gurmai

3.5.2010

 

Valiokuntakäsittely

3.5.2010

3.6.2010

14.6.2010

12.7.2010

 

5.10.2010

9.11.2010

29.11.2010

 

Hyväksytty (pvä)

30.11.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.12.2010