Pranešimas - A7-0350/2010Pranešimas
A7-0350/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos

2.12.2010 - (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD)) - ***I

Konstitucinių reikalų komitetas
Pranešėjai: Zita Gurmai ir Alain Lamassoure
Nuomonės referentai (*): Gerald Häfner ir Diana Wallis,
Peticijų komitetas
(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis


Procedūra : 2010/0074(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0350/2010

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos

(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0119),

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalį,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio pirmą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0089/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2010 m. liepos 14 d. nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2010 m. birželio 10 d. nuomonę[2],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Peticijų komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A7‑0000/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutartimi sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime ir numatant, kad ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių gali imtis iniciatyvos paraginti Europos Komisiją, kad ji neviršydama savo įgaliojimų pateiktų pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas.

(1) Europos Sąjungos sutartimi numatant Europos piliečių iniciatyvą sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Pagal šią procedūrą piliečiams sudaroma galimybė kreiptis tiesiai į Komisiją, suteikiant jiems tokią pačią iniciatyvos teisę, kokia naudojasi Europos Parlamentas ir Taryba.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje visiškai nebūtina kartoti Sutarties nuostatų. Reikalingos Sutarčių straipsnių nuorodos pateiktos nurodomosiose dalyse. Paskutiniajame sakinyje nurodoma iniciatyvos vieta visame Europos kūrimo kontekste.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatoma, kad Europos Parlamentas ir Taryba turėtų nustatyti tokios piliečių iniciatyvos įgyvendinimo procedūrų ir sąlygų nuostatas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje nebūtina kartoti Sutarties nuostatų. Teisinis pagrindas jau nurodytas šio reglamento pirmojoje nurodomojoje dalyje.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Šios procedūros ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį.

(3) Šios procedūros ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, kad būtų skatinamas piliečių dalyvavimas ir Sąjunga taptų prieinamesnė. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Svarbu rengti veiksmingas informavimo apie rengtinas piliečių iniciatyvas ir jų viešinimo kampanijas siekiant ugdyti piliečių sąmoningumą, suteikti tikslią informaciją apie šią naują priemonę, skatinti pilietinį dialogą ir sukurti tikrą Europos viešąją erdvę; šiomis aplinkybėmis labai svarbi komunikacija ir informavimo kampanijos. Taigi, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę panaudoti esamas judumo ir aktyvaus pilietiškumo skatinimo programas, taip pat naujų formų komunikaciją, pavyzdžiui, socialinius tinklus, kuriuose skatinamos diskusijos. Be to, Komisija ir Europos Parlamentas paprašyti per savo atstovybes ir biurus valstybėse narėse turėtų suteikti piliečiams informaciją ir neoficialių patarimų apie piliečių iniciatyvas, ypač apie registravimo reikalavimus ir apie Sąjungos vertybes ir kompetencijos sritis, numatytas Europos sutartyse. Turėtų būti parengtas vartotojo vadovas apie piliečių iniciatyvas visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir jis turėtų būti prieinamas internetu.

Pagrindimas

Siekiant, kad nekiltų nepagrįstų lūkesčių ir nesusipratimų dėl Europos piliečių iniciatyvų pobūdžio ir taikymo srities, informavimo kampanijos itin svarbios. Pakeitimu siekiama labiau atkreipti piliečių dėmesį į šią naują priemonę ir suteikti apie ją daugiau informacijos.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) Europos Komisijos atstovybės ir Europos Parlamento informacijos biurai valstybėse narėse, taip pat Komisijos informacijos tinklai, turėtų atlikti nuolatinę užduotį teikti piliečiams visą reikiamą informaciją piliečių iniciatyvos klausimu.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis skaičius turėtų būti trečdalis valstybių narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Ši riba nustatoma siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, tačiau susiję reikalavimai neturėtų būti pernelyg sunkūs. Šis skaičius turėtų būti penktadalis valstybių narių.

Pagrindimas

Norint, kad būtų atstovaujama Sąjungos interesui, tačiau reikalavimai tam nebūtų pernelyg sunkūs, reikėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Todėl taip pat tikslinga nustatyti minimalų piliečių, kilusių iš kiekvienos iš šių valstybių narių, skaičių. Siekiant užtikrinti panašias sąlygas piliečiams paremti piliečių iniciatyvą, šis minimalus skaičius turėtų būti atvirkščiai proporcingas kiekvienos valstybės narės dydžiui. Siekiant aiškumo kiekvienai valstybei narei nustatyti skaičiai turėtų būti nurodyti šio reglamento priede.

(6) Todėl taip pat tikslinga nustatyti minimalų piliečių, kilusių iš kiekvienos iš šių valstybių narių, skaičių. Siekiant užtikrinti panašias sąlygas piliečiams paremti piliečių iniciatyvą, šis minimalus skaičius turėtų būti atvirkščiai proporcingas, kaip numatyta pagal ES sutarties 14 straipsnio 2 dalį, atsižvelgiant į Europos Parlamento narių skaičių iš kiekvienos valstybės narės.

 

Šiuo tikslu minimalus reikalaujamas kiekvienos valstybės narės piliečių skaičius turi būti lygus šioje valstybėje išrinktų Europos Parlamento narių skaičiui, padaugintam iš daugiklio 750.

 

Siekiant aiškumo šie minimalūs skaičiai turėtų būti nurodyti šio reglamento priede. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai iš dalies keisti šį priedą, kai pakeičiama Europos Parlamento sudėtis.

Pagrindimas

Vietų paskirstymas Europos Parlamente bus reguliariai keičiamas atsižvelgiant į nustatytą tvarką ir visapusiškai vadovaujantis atvirkštinio proporcingumo principu.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Norint, kad piliečių iniciatyva būtų sėkmingai vykdoma, reikia minimalios organizuotos struktūros. Tai turėtų būti piliečių komitetas, kurį sudarytų fiziniai asmenys (organizatoriai) iš kelių valstybių narių siekiant, kad būtų skatinama kelti Europos masto klausimus ir juos svarstyti. Siekdamas skaidrumo ir sklandaus bei veiksmingo informavimo piliečių komitetas turėtų paskirti atstovus, kurie visos procedūros metu palaikytų ryšius tarp komiteto ir Sąjungos institucijų.

Pagrindimas

Piliečių iniciatyva sumanyta siekiant suteikti piliečiams galimybę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Ji turėtų būti atvira tik fiziniams asmenims, kurie sudarytų piliečių komitetą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) Turi būti užtikrinta, kad visi pasirašiusieji ir organizatoriai, nepaisant jų lyties, rasinės arba tautinės kilmės, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ar tikėjimo, turėtų vienodas galimybes dalyvauti piliečių iniciatyvoje ir kad būtų laikomasi nediskriminavimo principų. Informacija apie piliečių iniciatyvas turėtų būti visiems prieinama ir lengvai suprantama.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje; pasiūlymai, kuriais siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti pasiūlymai neturėtų būti registruojami, Komisija taip pat turėtų atsisakyti registruoti tokius pasiūlymus, kurie akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos vertybėms. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų.

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą ir išvengti situacijos, kai parašai renkami norint pateikti pasiūlymą, kuris nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje. Pasiūlymai, kurie nėra piliečių iniciatyvos, kaip apibrėžta šiame reglamente, neturėtų būti registruojami. Registracija yra administracinė procedūra, kuria siekiama atrinkti iniciatyvas, patenkančias į šio reglamento taikymo sritį; taigi registruoti turėtų būti atsisakoma tik remiantis teisinėmis priežastimis ir jokiais būdais ne dėl politinių sumetimų. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų, taigi ji turėtų būti įpareigota informuoti iniciatyvos organizatorius apie visas atsisakymo registruoti iniciatyvą priežastis ir apie visas galimas teismines ir neteismines teisės gynimo priemones, kurių jie gali imtis. Taip pat Komisija turėtų išaiškinti, kad užregistravus iniciatyvą ir surinkus reikalaujamą pritarimo pareiškimų skaičių, Komisija nebūtinai patvirtins pasiūlymą dėl teisės akto, ir kad iniciatyvos užregistravimas nėra oficialus sprendimas kompetencijos klausimais.

Pagrindimas

The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatorius turėtų būti atsakingas už reikalingų pritarimo pareiškimų surinkimą iš piliečių.

(9) Užregistravus pasiūlymą kaip piliečių iniciatyvą, organizatoriai gali rinkti piliečių pritarimo pareiškimus.

Pagrindimas

Pakeitimu norima sustiprinti nuostatą, kad registracija siekiama tik nuspręsti, ar Europos piliečių iniciatyva pateikta, ar ne. Jei ji laikoma pateikta, organizatoriai neturi vykdyti jokių kitų reikalavimų (priimtinumo ir kt.), tačiau gali laisvai naudotis teise pagal Sutartį, t. y. rinkti parašus už iniciatyvą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek popierine forma, tiek internetu. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad inter alia būtų galima užtikrinti asmens identifikavimą ir saugų duomenų saugojimą. Šiuo tikslu Komisija privalėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

(10) Siekiant naudoti moderniąsias technologijas kaip tinkamą dalyvaujamosios demokratijos priemonę, tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek internetu, tiek popierine forma. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad, inter alia, būtų galima užtikrinti, jog asmuo pasirašytų tik vieną kartą ir kad duomenys būtų saugiai renkami ir saugomi. Ekspertų lygmeniu turėtų būti parengtos išsamios techninės specifikacijos ir jos turėtų būti reguliariai atnaujinamos atsižvelgiant į techninę pažangą; taigi reikėtų suteikti Komisijai įgaliojimus patvirtinti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

 

Vis dėlto šiose techninėse specifikacijose nustatytais reikalavimais organizatoriams, norintiems naudoti internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas, neturėtų būti sukuriamos nepagrįstos kliūtys.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Pritarimo pareiškimai turėtų būti renkami piliečiams patogiu būdu, taikant būtinas duomenų apsaugos priemones. Vis dėlto organizatoriams taip pat neturi būti sukurta pernelyg didelės naštos.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Tikslinga, kad Komisija sprendimą dėl pasiūlytų iniciatyvų priimtinumo priimtų pakankamai anksti. Todėl organizatorius turėtų paprašyti priimti tokį sprendimą, surinkęs 300 000 pritarimo pasiūlytai iniciatyvai paraiškų iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Panaikinama priimtinumo patikra.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Komisija turėtų per 2 mėnesius nuo organizatoriaus prašymo gavimo priimti sprendimą dėl iniciatyvos priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva turėtų būti laikoma priimtina, jei ja neviršijami Komisijos įgaliojimai ir ji susijusi su klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teisės aktą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Panaikinama priimtinumo patikra.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių narių administracinę naštą, jos per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

(15) Nesant kompetentingos Sąjungos rinkimų institucijos, tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių narių administracinę naštą, jos per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus patikrinimus, kurie gali būti grindžiami atsitiktine atranka, ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad, nors tai bus Europos piliečių iniciatyva, valstybės narės turi tikrinti parašus, kadangi nėra kompetentingos Sąjungos rinkimų institucijos, kuri galėtų tai atlikti.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Organizatoriai, prieš pateikdami piliečių iniciatyvą Komisijai, turėtų užtikrinti, kad laikomasi visų šiame reglamente nustatytų sąlygų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje neturėtų būti minima, kad norint pasiekti norimą teisinį poveikį reikėtų laikytis reglamente nustatytų įpareigojimų.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Itin svarbu, kad piliečių iniciatyvos organizatoriai pateiktų deklaraciją, susijusią su visomis finansinėmis priemonėmis, naudotomis iniciatyvai remti ir reklamuoti, siekiant užtikrinti visišką skaidrumą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių iniciatyvą ir savo teisines ir politines išvadas pateikti atskirai; taip pat Komisija turėtų nurodyti veiksmus, kurių ketina dėl jos imtis. Siekdama įrodyti, jog piliečių iniciatyvą palaiko bent milijonas Sąjungos piliečių ir galimi tolesni veiksmai dėl šios iniciatyvos kruopščiai išnagrinėti, Komisija turėtų aiškiai, suprantamai ir išsamiai paaiškinti veiksmų, kurių ji ketina imtis, priežastis, ir, jei ji neplanuotų imtis jokių veiksmų, paaiškinti, kodėl ji nesiims jokių veiksmų. Atsižvelgiant į tai, jog piliečiams turėtų būti užtikrinta, kad sėkmingos iniciatyvos atveju bus imtasi tinkamų tolesnių veiksmų, Komisija kartu su Europos Parlamentu ir prireikus kitomis Sąjungos institucijomis ir organais turėtų surengti viešąjį klausymą. Komisijai, kuriai iniciatyva adresuojama, turėtų būti atstovaujama Komisijos narių arba bent jau generalinių direktorių lygmeniu.

Pagrindimas

Komisijos reakcija į Europos piliečių iniciatyvą turėtų būti tiek teisiškai, tiek politiškai pagrįsta. Be to, tai reikėtų įrodyti išdėstant priežastis ir taip parodant, kad piliečių balsas išgirstas ir rimtai bei išsamiai svarstoma, kokių veiksmų derėtų imtis.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomos visos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos. Todėl tikslinga išaiškinti, kad piliečių iniciatyvos organizatorius ir kompetentingos valstybių narių institucijos yra duomenų valdytojai, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, ir numatyti maksimalų laikotarpį, kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus piliečių iniciatyvos tikslais. Veikdami kaip duomenų valdytojai, organizatoriai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi Direktyva 95/46/EB nustatytų pareigų, visų pirma susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo saugumu ir informacijos teikimu bei duomenų subjekto teisėmis susipažinti su savo asmenine informacija, taip pat pataisyti ir ištrinti.

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomos visos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos. Todėl siekiant teisinio tikrumo tikslinga išaiškinti, kad piliečių iniciatyvos organizatoriai ir kompetentingos valstybių narių institucijos yra duomenų valdytojai, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, ir numatyti maksimalų laikotarpį, kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus piliečių iniciatyvos tikslais. Veikdami kaip duomenų valdytojai, organizatoriai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi Direktyva 95/46/EB nustatytų reikalavimų, visų pirma susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo saugumu ir informacijos teikimu bei duomenų subjektų teisėmis turėti galimybę susipažinti su savo asmeniniais duomenimis, taip pat juos pataisyti ir ištrinti.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pagrįsti nuostatą. Siūlomi lingvistiniai pakeitimai siekiant naudoti lyčių požiūriu neutralią kalbą.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Kad būtų galima pakeisti šio reglamento priedus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

(21) Kad būtų galima ateityje iš dalies pakeisti ar papildyti kai kurias neesmines šio reglamento nuostatas ar jo priedus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su nuostatų pakeitimu ir juo siekiama pagrįsti deleguotų teisės aktų naudojimą.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Komisija praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo turėtų pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje nebūtina atkartoti dalies nuostatų.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje Komisija raginama neviršydama savo įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trečdalio visų valstybių narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje Komisija raginama neviršydama savo įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, kilusių iš bent penktadalio visų valstybių narių;

Pagrindimas

Siekiant padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir taikyti paprastesnę ir lengvesnę procedūrą, derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. organizatoriusfizinis ar juridinis asmuo arba organizacija, kuris (-i) rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

3. organizatoriaifiziniai asmenys, sudarantys piliečių komitetą, kuris rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai. Organizacijos, kurios, kaip numatyta Sutartyje, prisideda formuojant europinį politinį sąmoningumą ir reiškiant Sąjungos piliečių valią, gali tiesiogiai paremti piliečių iniciatyvą, jei jos užtikrina visišką savo veiksmų skaidrumą.

 

(„Šis pakeitimas, t. y., žodžio „organizatorius“ keitimas žodžiu „organizatoriai“, taikomas visam tekstui. Jį priėmus visame tekste reikės padaryti atitinkamus pakeitimus.)

Pagrindimas

Tikra piliečių iniciatyva pagal apibrėžimą turėtų būti dalyvaujamosios demokratijos priemonė, kuria gali pasinaudoti Sąjungos piliečiai, o ne juridiniai asmenys. Todėl organizatoriai gali būti tik piliečiai (fiziniai asmenys). Organizatoriai turėtų sudaryti piliečių komitetą, kad galėtų pradėti iniciatyvą.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reikalavimai organizatoriui ir pasirašiusiesiems

Reikalavimai organizatoriams ir pasirašiusiesiems

Pagrindimas

Piliečių iniciatyvą turėtų pradėti piliečių komitetas, kurį sudaro fiziniai asmenys, turintys Sąjungos pilietybę. Taigi reikia atitinkamai pakeisti antraštę.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu organizatorius yra fizinis asmuo, jis turi būti Sąjungos pilietis ir būti tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

1. Organizatoriai turi būti Sąjungos piliečiai ir būti tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

Jeigu organizatorius yra juridinis asmuo arba organizacija, jis (ji) turi būti įsteigtas (-a) valstybėje narėje. Teisinio subjektiškumo neturinčios organizacijos pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus turi atstovus, kurie jų vardu gali prisiimti teisinius įsipareigojimus ir atsakomybę.

 

Pagrindimas

Daugiskaita naudojama remiantis 3 straipsnio 1a dalimi (nauja). Išbraukti būtina, kadangi organizatoriais gali būti tik fiziniai asmenys.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalies (nauja) pirma ir antra pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Organizatoriai sudaro piliečių komitetą iš mažiausiai septynių asmenų, kurie gyvena mažiausiai septyniose valstybėse narėse.

 

Organizatoriai paskiria vieną atstovą ir vieną pavaduotoją, kurie visos procedūros metu palaiko ryšius tarp piliečių komiteto ir Europos Sąjungos institucijų ir yra įgalioti kalbėti ir veikti piliečių komiteto vardu.

Pagrindimas

Siekiant padėti kelti Europos masto klausimus, skatinti svarstyti šiuos klausimus ir rinkti parašus visoje Sąjungoje, iniciatyvą turėtų pasiūlyti nustatytas skaičius piliečių, kurie turėtų sudaryti piliečių komitetą. Komitetas turėtų laikytis vieningos pozicijos, todėl būtina paskirti atstovą ryšiams ir jo pavaduotoją.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalies (nauja) trečia pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei organizatoriai yra nacionalinių parlamentų arba Europos Parlamento nariai, sudarant piliečių komitetą jie neskaičiuojami tam, kad būtų pasiektas mažiausias reikalingas narių skaičius.

Pagrindimas

Svarbu leisti piliečiams aiškiai suprasti, kad ši priemonė skirta būtent jiems ir paskatinti juos ja naudotis bei dalyvauti ją taikant. Parlamento nariai turi kitų būdų siūlyti teisės aktus ir rengti diskusijas Europos lygmeniu.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir sulaukę kiekvienoje valstybėje narėje nustatyto amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

Pagrindimas

Siekiant skatinti jaunus Europos piliečius kurti Sąjungos ateitį ir dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, būtų geriau nustatyti žemesnę amžiaus ribą, o ne remtis amžiumi, kurio sulaukus daugumoje valstybių narių galima balsuoti, arba amžiaus riba, kuri nustatyta piliečių komiteto nariams.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pasiūlytai iniciatyvai pareiškimus, organizatorius turi ją užregistruoti Komisijoje ir pateikti II priede nurodytą informaciją, visų pirma apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą ir finansavimo bei paramos šaltinius.

1. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pasiūlytai iniciatyvai pareiškimus, organizatoriai turi ją užregistruoti Komisijoje ir pateikti II priede nurodytą informaciją, visų pirma apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą ir tikslus.

 

Organizatoriai trečioje pastraipoje nurodytam registrui ir tam tikrais atvejais savo interneto svetainėje turi nuolat pateikti atnaujintą informaciją apie šios iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltinius.

Informacija pateikiama viena oficialiųjų Sąjungos kalbų Komisijos tam skirtame internetiniame registre (toliau – registras).

Informacija pateikiama viena ar daugiau oficialiųjų Sąjungos kalbų Komisijos tam skirtame internetiniame registre (toliau – registras). Informacija kita oficialia kalba, nei ta (tomis) kalba (-omis), kuria (-iomis) ji buvo pateikta iš pradžių, gali būti pateikiama ir įtraukiama į registrą vėliau.

 

Organizatoriai atsakingi už iniciatyvos vertimą į kitas oficialias Sąjungos kalbas.

Pagrindimas

Iniciatyva turėtų būti išversta, kadangi piliečių komitetą sudarys asmenys iš skirtingų valstybių narių ir parašai turės būti renkami mažiausiai penktadalyje valstybių narių.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Išskyrus 3 ir 4 dalyse numatytus atvejus, Komisija nedelsdama užregistruoja pasiūlytą iniciatyvą suteikdama unikalų registracijos numerį ir nusiunčia organizatoriui patvirtinimą.

2. Jei patvirtinama, kad siūloma iniciatyva pagal šį reglamentą gali būti laikoma piliečių iniciatyva, Komisija ją užregistruoja suteikdama unikalų registracijos numerį ir nusiunčia organizatoriams patvirtinimą.

Pagrindimas

Registruoti iniciatyvą galėtų būti atsisakoma tik tais atvejais, jei atitinkama iniciatyva nėra piliečių iniciatyva. Tokie atvejai apibrėžti Sutartyse ir šiame reglamente.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes jomis siekiama piktnaudžiauti arba jos yra nerimtos, registruojamos nebus.

3. Komisija užregistruoja pasiūlytą iniciatyvą per du mėnesius nuo jos gavimo, jei iniciatyva tenkina šias sąlygas:

 

a) sudarytas piliečių komitetas ir paskirti atstovai ryšiams;

 

b) siūlomos iniciatyvos pavadinimo, turinio ir tikslų variantai visomis kalbomis akivaizdžiai ir reikšmingai nesiskiria;

 

c) iniciatyva akivaizdžiai neviršija pagal Sutartis Komisijai suteiktų įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl reikalaujamo teisės akto;

 

d) siūloma iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra akivaizdžiai nerimta ar nepagrįsta;

 

e) siūloma iniciatyva akivaizdžiai neprieštarauja Sąjungos vertybėms, nustatytoms pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį.

Pagrindimas

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Komisija atsisako registruoti iniciatyvą, jei neįvykdytos 3 dalyje nurodytos sąlygos.

 

Komisija imasi visų jos nuomone tinkamų priemonių siekdama užtikrinti organizatoriams, kad sprendimą dėl registravimo ji priėmė visiškai atsižvelgdama į Sutarčių turinį ir prasmę, nedarydama įtakos savo vėlesniam sprendimui dėl iniciatyvos objekto.

 

Jei Komisija atsisako registruoti iniciatyvą, ji praneša organizatoriams apie tokio atsisakymo priežastis ir apie visas galimas teismines ir neteismines teisės gynimo priemones, kurių jie gali imtis.

Pagrindimas

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos vertybėms.

Išbraukta.

Pagrindimas

Žr. kitus 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Organizatoriai gali atsiimti užregistruotą iniciatyvą bet kuriuo momentu iki pritarimo pareiškimų pateikimo pagal 9 straipsnį. Jei iniciatyva atsiimama, į registrą įrašoma atitinkama nuoroda.

Pagrindimas

Piliečių komitetas turėtų galėti laisvai atsiimti iniciatyvą, jei mano, kad neverta tęsti parašų rinkimą ar tiesiog dėl kokių nors priežasčių nebeketina tęsti savo veiklos. Vis dėlto, po pritarimo pareiškimų pateikimo tokios galimybės turėtų nebelikti, kadangi valstybės narės išleido mokesčių mokėtojų pinigus tikrindamos parašus.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Visoms registruotoms iniciatyvoms suteikiamas registracijos numeris.

Pagrindimas

Jis informuotų piliečius apie tai, kokiame etape yra įvairios iniciatyvos.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu galima naudoti tik tas pritarimo pareiškimų formas, kurios atitinka III priede pateiktą modelį. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorius užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija atitinka registre nurodytą informaciją.

Šiuo tikslu galima naudoti tik registruotus pritarimo pareiškimų formų, kurios atitinka III priede pateiktą modelį, kalbų variantus. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatoriai užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija atitinka registre nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Pagal III priedą pasirašantieji turėtų nurodyti šią informaciją: pavardę, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą ir vietą, pilietybę, pasirašymo datą. Parašams rinkti turėtų būti naudojamos tik registruoti formų įvairiomis kalbomis variantai, kitaip pasitaikius vertimo klaidai negalima užtikrinti, kad parašai renkami tai pačiai iniciatyvai paremti.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

 

Šio laikotarpio pabaigoje registre nurodoma, kad laikotarpis baigėsi, ir prireikus, kad Komisija nustatė, jog nebuvo pateikta reikalingų pritarimo pareiškimų.

Pagrindimas

Turėtų būti laikomasi parašų rinkimo termino. Jei per nustatytą laikotarpį nesurinktas reikalingas parašų skaičius, iniciatyva nėra sėkminga; taigi ji turėtų būti išbraukta iš registro, į kurį įtraukiamos tik vykstančios iniciatyvos.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorius užtikrina, kad tuo tikslu naudojama internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalies nuostatas. Organizatorius bet kuriuo metu gali paprašyti atitinkamos kompetentingos valstybės narės institucijos, kuriose yra ar bus saugomi surinkti duomenys, patvirtinti, kad internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka tas nuostatas. Bet kokiu atveju organizatorius tokio patvirtinimo prašo prieš pateikdamas pritarimo pareiškimus patikrinti, kaip nustatyta 9 straipsnyje.

2. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatoriai užtikrina, kad tuo tikslu naudojama internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalies nuostatas. Organizatoriai bet kuriuo metu gali paprašyti atitinkamos kompetentingos valstybės narės institucijos, kuriose yra ar bus saugomi surinkti duomenys, patvirtinti, kad internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka tas nuostatas. Bet kokiu atveju organizatoriai tokio patvirtinimo prašo prieš pradėdami rinkti pritarimo pareiškimus.

 

Šiuo tikslu išduoto patvirtinimo kopiją organizatorius viešai paskelbia interneto svetainėje, kurioje pateikiama internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema.

 

Per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo Komisija užtikrina galimybę naudotis atvirąja programine įranga, turinčia šio reglamento nuostatoms dėl internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų įgyvendinti būtinas technines ir saugumo charakteristikas, ir užtikrina šios atvirosios programinės įrangos priežiūrą ir tolesnį vystymą. Organizatoriams turi būti suteikta galimybė nemokamai naudotis šia programine įranga ir atitinkamomis priežiūros paslaugomis.

 

Komisija ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos informuoja Europos Parlamentą apie kuriant atvirąją programinę įrangą daromą pažangą.

Pagrindimas

Komisija turėtų padėti rinkti parašus internetu sudarydama galimybę naudoti atvirąją programinę įrangą. Būtų tikslingiau prašyti patvirtinti internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas prieš pradedant rinkti parašus, o ne juos surinkus. Be to, patvirtinimas turėtų būti skelbiamas viešai interneto svetainėje, kad piliečiai žinotų, jog jie gali pasitikėti šia sistema.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b. kad būtų galima patikrinti asmens tapatybę;

b. kad būtų galima patikrinti, ar kiekvienas asmuo pateikė tik vieną pritarimo pareiškimą;

Pagrindimas

Norint patikrinti pritarimo pareiškimų autentiškumą nebūtina tikrinti asmens tapatybės. Pakanka patikrinti, ar asmuo turi teisę pasirašyti ir ar jis pasirašė tik vieną kartą. Ar vienas asmuo pasirašė tik vieną kartą, turėtų būti patikrinta ir renkant parašus internetu.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c. kad internetu suteikta informacija būtų saugiai saugoma, siekiant užtikrinti, inter alia, kad ji negalėtų būti pakeista ar panaudota bet kokiu kitu tikslu nei pritarimui konkrečiai piliečių iniciatyvai išreikšti, ir asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos apsaugoti;

c. kad internetu suteikta informacija būtų saugiai renkama ir saugoma, siekiant užtikrinti, inter alia, kad ji negalėtų būti pakeista ar panaudota bet kokiu kitu tikslu nei pritarimui konkrečiai piliečių iniciatyvai išreikšti, ir asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo arba nuo atsitiktinio praradimo, pakeitimo, nesankcionuoto atskleidimo ar prieigos apsaugoti;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d. sistema galėtų sukurti atskirus pritarimo pareiškimus tokia forma, kuri atitiktų III priede pateiktą modelį, kad valstybės narės galėtų vykdyti kontrolę pagal 9 straipsnio 2 dalį.

d. sistema galėtų sukurti pritarimo pareiškimus tokia forma, kuri atitiktų III priede pateiktą modelį, kad valstybės narės galėtų vykdyti kontrolę pagal 9 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Internete naudojami pritarimo pareiškimai (žr. III priedą) taip pat galėtų būti pateikiami sąrašo forma.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija priima 4 dalies įgyvendinimui skirtas technines specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką.

5. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija kartu su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu atlieka įvertinimą, kuriuo remdamasi ji prireikus gali priimti 4 dalies įgyvendinimui skirtas technines specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką. Šis įvertinimas kartu su atitinkamais pasiūlymais perduodamas Europos Parlamentui.

 

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę iš bent penktadalio valstybių narių.

Pagrindimas

Norint padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir sudaryti galimybes taikyti paprastesnę ir lengvesnę procedūrą, derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau minimalų I priede nurodytų piliečių skaičių.

2. Mažiausiai penktadalyje valstybių narių minimalus patikrinti pateiktų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius bent jau lygus piliečių iniciatyvos užregistravimo metu šioje valstybėje renkamų Europos Parlamento narių skaičiui, padaugintam iš daugiklio 750. Atitinkami minimalūs skaičiai nurodyti I priede.

 

Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 16 straipsnį bei laikydamasi 17 ir 18 straipsniuose nustatytų sąlygų, atitinkamai pritaiko I priedą, kai pakeičiama Europos Parlamento sudėtis.

Pagrindimas

Norint padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir sudaryti galimybes taikyti paprastesnę ir lengvesnę procedūrą, derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo pareiškime nurodytą asmens tapatybės dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta. Šio straipsnio 1 dalies tikslais Sąjungos piliečiai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kurios pilietybę jie turi.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnisSprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo

 

Išbraukta.

1. Iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių, surinkęs reikalingus 300 000 pritarimo pareiškimų pagal 5 straipsnį, organizatorius pateikia Komisijai prašymą priimti sprendimą dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo. Šiuo tikslu organizatorius naudoja V priede pateiktą formą.

 

2. Komisija per du mėnesius nuo 1 dalyje paminėto prašymo gavimo priima sprendimą dėl priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma priimtina, jei ji atitinka tokias sąlygas:

 

a. ji susijusi su klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teisės aktą; taip pat

 

b. ja neviršijami Komisijos įgaliojimai pateikti pasiūlymą.

 

3. Apie 2 dalyje paminėtą sprendimą pranešama pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatoriui ir jis viešai paskelbiamas.

 

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius ir tuo atveju, jei Komisija nusprendė, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva priimtina pagal 8 straipsnį, organizatorius pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatorius naudoja VI priede pateiktą formą.

1. Iš pasirašiusiųjų surinkę reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius, organizatoriai pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatoriai naudoja VI priede pateiktą formą.

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorius pritarimo pareiškimus pateikia valstybei narei, kuri išdavė formoje nurodytą asmens tapatybės dokumentą.

Organizatoriai pritarimo pareiškimus pateikia valstybei narei, kuri yra pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta, arba, jei pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, valstybei narei, kurios pilietybę šie asmenys turi.

Pagrindimas

Neturėtų būti reikalaujama, kad pasirašantieji iš visos Europos nurodytų tapatybės dokumentą, nes kai kuriose šalyse tai gali turėti atgrasantį poveikį. Tačiau turėtų būti nurodomas nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir pagal šį adresą turėtų būti sprendžiama, iš kur kilę pasirašantieji. Jei asmenys nuolat gyvena trečiojoje šalyje, turėtų būti taikomas pilietybės kriterijus.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos per ne daugiau kaip tris mėnesius tinkamai patikrina pritarimo pareiškimus ir organizatoriui išduoda sertifikatą pagal VII priede pateiktą modelį, kuriuo patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

2. Kompetentingos institucijos per ne daugiau kaip tris mėnesius tinkamai patikrina pritarimo pareiškimus ir organizatoriui išduoda sertifikatą pagal VII priede pateiktą modelį, kuriuo patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

 

Nereikalaujama nustatyti parašų autentiškumą.

Pagrindimas

Norint patikrinti pritarimo pareiškimų autentiškumą nebūtina tikrinti asmens tapatybės. Pakanka patikrinti, ar asmuo turi teisę pasirašyti ir ar jis pasirašė tik vieną kartą.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorius, gavęs 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių iniciatyvą Komisijai, jeigu laikomasi visų šiame reglamente nustatytų atitinkamų procedūrų ir reikalavimų.

Organizatoriai, gavę 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus sertifikatus, gali piliečių iniciatyvą kartu su informacija apie gautą iniciatyvos finansavimą ir paramą jai pateikti Komisijai, jeigu laikomasi visų šiame reglamente nustatytų atitinkamų procedūrų ir reikalavimų. Ši informacija skelbiama Komisijos registre.

 

Iš bet kokio šaltinio gautos paramos ir finansavimo suma, kurią viršijus privaloma teikti informaciją, turi atitikti 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių nuostatas1.

 

__________________________________

1 OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

Pagrindimas

Piliečių komitetas turėtų užtikrinti visišką skaidrumą iniciatyvos finansavimo ir paramos klausimais. Būtų per didelė administracinė našta organizatoriams ir netgi nerealu būtų reikalauti, kad jie pateiktų išsamią informaciją apie kiekvieną fizinių asmenų auką, nepaisant sumos dydžio. Komisija turėtų nustatyti šią sumą priimdama deleguotus teisės aktus.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą pagal 10 straipsnį:

1. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą pagal 10 straipsnį:

a) nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą savo svetainėje;

a) nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą savo svetainėje;

 

ab) atitinkamu lygmeniu priima organizatorius, kad jie galėtų išsamiai paaiškinti iniciatyvoje keliamus klausimus;

 

ac) siekdama aptarti iniciatyvoje keliamus klausimus, kartu su Europos Parlamentu ir prireikus kartu su kitomis Sąjungos institucijomis ir organais surengia viešąjį klausymą, kuriame Komisijai atstovaujama atitinkamu lygmeniu;

b) išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir permėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių.

b) per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuris taip pat įtraukiamas į registrą ir kuriame pateikia savo galutines teisines ir politines išvadas dėl iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių ji ketina imtis arba nesiimti veiksmų;

Pagrindimas

Komisija turėtų padaryti teisines ir politines išvadas dėl iniciatyvos. Pranešime turėtų būti pateiktos dvejopo pobūdžio išvados. Terminas keičiamas siekiant suderinti su naujojo pagrindų susitarimo rezultatais. Taip pat žr. 17 konstatuojamosios dalies pagrindimą.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Apie 1 dalies b punkte paminėtą pranešimą pranešama piliečių iniciatyvos organizatoriui ir Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis paskelbiamas viešai.

2. Apie 1 dalies b punkte paminėtą pranešimą pranešama organizatoriams ir Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis paskelbiamas viešai.

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorius sunaikina visus gautus pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai pagal 10 straipsnį arba ne daugiau kaip 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Jei dėl iniciatyvos procedūros nesibylinėjama, organizatorius sunaikina visus gautus pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau kaip dviems mėnesiams nuo 11 straipsnio 1 dalies b punkte minimo Komisijos pranešimo paskelbimo dienos. Bylinėjimosi atveju, jie sunaikinami praėjus vienam mėnesius po bylos pabaigimo. Išskyrus tuos atvejus, kai valstybių narių kompetentingos institucijos dar nebaigė pritarimo pareiškimų tikrinimo, tokie pareiškimai taip pat sunaikinami, jei pasiūlyta piliečių iniciatyva nebuvo pateikta Komisijai per 18 mėnesių nuo jos registracijos dienos.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tai, jog šių dokumentų gali prireikti galimam bylinėjimuisi.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentinga institucija sunaikina visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas, kurias ji gavo tam, kad atliktų patikrinimą pagal 9 straipsnio 2 dalį, praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo sertifikato pagal tuos pareiškimus išdavimo.

Kompetentinga institucija sunaikina visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas, kurias ji gavo tam, kad atliktų patikrinimą pagal 9 straipsnio 2 dalį, praėjus ne daugiau kaip dviem mėnesiams nuo sertifikato pagal tuos pareiškimus išdavimo. Bylinėjimosi atveju, jie sunaikinami praėjus vienam mėnesius po bylos pabaigimo.

Pagrindimas

Žr. pirmesnį pagrindimą.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje gyvenančius ar įsisteigusius organizatorius už šio reglamento pažeidimus būtų galima patraukti civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, visų pirma už:

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje gyvenančius organizatorius už šio reglamento pažeidimus būtų galima patraukti civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, visų pirma už:

Pagrindimas

Organizatoriai gali būti tik fiziniais asmenys.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas vienam mėnesiui.

1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Siekiant laikytis EP taikomo horizontaliojo metodo, terminas turėtų būti ilgesnis nei Komisijos pasiūlytas.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Deleguotasis teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

Deleguotas teisės aktas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai padeda komitetas.

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai padeda komitetas, kuris turi reikalingas technines žinias.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir Europos Parlamentui.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20a straipsnis

 

Pagalba

 

1. Komisija parengia ir nuolat atnaujina išsamias ir vartotojui lengvai suprantamas piliečių iniciatyvos gaires.

 

2. Norėdama suteikti paramą organizatoriams ir užmegzti su jais dialogą jau pradiniame procedūros etape Komisija įsteigia pagalbos tarnybą.

 

Pareikalavus, Komisija informuoja piliečių iniciatyvos organizatorius apie einamuosius ar planuojamus teisėkūros pasiūlymus, susijusius su šios iniciatyvos objektu, ir apie jau užregistruotas kitas piliečių iniciatyvas, kurių objektas visiškai arba iš dalies sutampa.

Pagrindimas

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo ir vėliau kas treji metai Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, kurioje ypač didelį dėmesį skiria pritarimo pareiškimų rinkimo internetu sistemoms ir skaidrumo reikalavimų, susijusių su iniciatyvų rėmimu ir finansavimu, taikymui, taip pat prireikus pateikia teisėkūros pasiūlymą dėl šio reglamento keitimo iš dalies.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, dieną.

 

Jis pradedamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams nuo jo įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Informacija, kurią reikia pateikti registruojant pasiūlytą piliečių iniciatyvą

Piliečių iniciatyvą registruojant Komisijos registre, pateikiama tokia informacija:

1.          pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų);

2.          iniciatyvos objektas (ne daugiau kaip 200 ženklų);

3.          pasiūlymo, dėl kurio Komisija raginama imtis veiksmų, tikslų aprašas (ne daugiau kaip 500 ženklų);

4.          sutarčių teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija galėtų veikti;

5.          organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;

7.          visi finansavimo ir paramos pasiūlytai iniciatyvai šaltiniai registracijos metu.

Daugiau informacijos apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teisės akto projekto tekstą.

Parlamento pakeitimas

Informacija apie pasiūlytą piliečių iniciatyvą, kurią reikia pateikti

Komisijos registrui pateikiama tokia informacija:

1.          pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų);

2.          iniciatyvos objektas (ne daugiau kaip 200 ženklų);

3.          pasiūlymo, dėl kurio Komisija raginama imtis veiksmų, tikslų aprašas (ne daugiau kaip 500 ženklų);

4.          Sutarties nuostata, kurią organizatoriai laiko svarbia siūlomai iniciatyvai;

5.          organizatorių ir atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. pašto adresai;

7.          visi pasiūlytos iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltiniai registracijos metu.

Daugiau informacijos apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teisės akto projekto tekstą.

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį. Reikėtų pakeisti antraštę ir pavadinimą, kadangi 4 straipsnyje iš esmės keičiamas registracijos pobūdis ir procedūra. Todėl antraštė gali klaidinti, nes registruojant reikia pateikti daugiau informacijos, negu išvardinta priede, t. y., kad iniciatyva neprieštarauja Sąjungos vertybėms ir kt. Be to, atsisakymo registruoti priežastys išvardytos 4 straipsnyje. Priede neturėtų būti nurodytos šios sąlygos.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pritarimo pareiškimo forma

1 langelis: (įrašo organizatorius)

1.            Komisijos registracijos Nr.*:

2.            Registracijos data*:

3.            Komisijos registre paskelbtos pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas*:

 

2 langelis: (įrašo organizatorius)

1.            Pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas*: (ne daugiau kaip 100 ženklų)

2.            Objektas*: (tema turi būti kiek įmanoma aiškesnė) (ne daugiau kaip 200 ženklų)

3.            Pagrindinių pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslų aprašymas*: (ne daugiau kaip 500 ženklų)

4.            Organizatoriaus vardas ir pavardė bei adresas*:

5.            Pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė:

 

3 langelis: (įrašo pasirašantysis)

1.            Pasirašančiojo vardas ir pavardė:  

  Vardas*:………………………Pavardė*:

2.            Adresas:

 

  Gatvė:

  Pašto indeksas:  Miestas*:

  Valstybė*:

3.            El. paštas:

4.            Gimimo data ir vieta*:         

  Gimimo data:  Vieta ir valstybė:

5.            Pilietybė*:

6.            Asmens identifikavimo numeris*:  

  Identifikavimo numerio / asmens tapatybės dokumento rūšis*:  

  Nacionalinė asmens tapatybės kortelė:   Pasas:   Socialinio draudimo numeris:   

  Identifikavimo numerį / asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė narė*:

7.            Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai  pritariau tik vieną kartą*.  

  Data ir pasirašiusiojo parašas*¨: ………..

 

*: privalomi laukeliai           

¨: jei forma pateikta elektroniniu būdu, parašo nereikia

Parlamento pakeitimas

Pritarimo pareiškimo forma

1 langelis: (įrašo organizatoriai)

1.            Komisijos registracijos Nr.:

2.            Registracijos data:

3.            Komisijos registre paskelbtos pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas:

 

2 langelis: (įrašo organizatoriai)

1.            Pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: (ne daugiau kaip 100 ženklų)

2.            Objektas: (tema turi būti kiek įmanoma aiškesnė) (ne daugiau kaip 200 ženklų)

3.            Pagrindinių pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslų aprašymas*: (ne daugiau kaip 500 ženklų)

4.            Organizatorių vardai, pavardės ir adresai:

4a. Atstovų ryšiams pavardės ir adresai:

5.            Pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė*:

 

3 langelis: (įrašo pasirašantieji)

Vardas ir pavardė

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Gimimo data ir vieta

Pilietybė

Pasirašymo data

Parašas¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam tikrai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pasirašiusieji gali pritarti tik vieną kartą!

______

* Jei yra.

¨: jei forma pateikta elektroniniu būdu, parašo nereikia

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį. Formoje turėtų būti kelios eilutės parašams rinkti, nes paprastai parašai renkami tokiu būdu.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 langelio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Asmens identifikavimo numeris*:

Išbraukta.

Identifikavimo numerio / asmens tapatybės dokumento rūšis*:

 

Nacionalinė asmens tapatybės kortelė: Pasas: Socialinio draudimo numeris:

 

Identifikavimo numerį / asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė narė*:

 

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Prašymo priimti sprendimą dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo forma

1.          Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

2.          Komisijos registracijos Nr.*:

3.          Registracijos data*:

4.          Gautų pritarimo pareiškimų skaičius*:

5.          Pasirašiusiųjų kiekvienoje iš valstybių narių skaičius*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir organizatoriaus parašas*:

*: privalomi laukeliai           

Parlamento pakeitimas

Išbraukta.

Pagrindimas

8 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma

1.          Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas*:

2.          Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

3.          Komisijos registracijos Nr.*:

4.          Registracijos data*:

5.          Prašymo priimti sprendimą dėl priimtinumo data*:

6.          Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės pavadinimas], skaičius*:

7.          Priedai*:

(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų, kurie nurodė tos pačios valstybės narės suteiktą asmens identifikavimo numerį, pritarimo pareiškimus.  Jei taikytina, pridėkite atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx)

8.          Data ir organizatoriaus parašas*:

*: privalomi laukeliai

Parlamento pakeitimas

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma

1.          Atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. pašto adresai*:

2.          Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

3.          Komisijos registracijos Nr.*:

4.          Registracijos data*:

5.          (Išbraukta.)

6.          Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės pavadinimas], skaičius*:

7.          Priedai*:

(Išbraukta.)

(Jei taikytina, pridėkite atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx)

8.          Data ir organizatorių parašai*:

*: privalomi laukeliai

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Piliečių iniciatyvos teikimo Komisijai forma

1.          Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

2.          Komisijos registracijos Nr.*:

3.          Registracijos data*:

4.          Gautų reikalavimus atitinkančių pritarimo pareiškimų skaičius*: (turi būti daugiau nei 1 milijonas)

5.          Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas.

7.          Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir

organizatoriaus parašas*:

8.          Priedai*: Pridėkite visus sertifikatus

*: privalomi laukeliai

Parlamento pakeitimas

Piliečių iniciatyvos teikimo Komisijai forma

1.          Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

2.          Komisijos registracijos Nr.*:

3.          Registracijos data*:

4.          Gautų reikalavimus atitinkančių pritarimo pareiškimų skaičius*: (turi būti daugiau nei 1 milijonas)

5.          Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. pašto adresai*.

7.          Patvirtiname, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir

atstovų ryšiams parašai*:

8.          Priedai*: Pridėkite visus sertifikatus

*: privalomi laukeliai

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Visi šios iniciatyvos finansavimo ir jai teikiamos paramos šaltiniai, įskaitant suteiktos finansinės paramos dydį iniciatyvos teikimo momentu.

  • [1]  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
  • [2]  OL C 267, 2010 10 1, p. 57.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos piliečių iniciatyva bus svarbi priemonė teminėms gairėms nustatyti. Iniciatyva buvo numatyta Sutartyje dėl Konstitucijos Europai ir vėliau Lisabonos sutartyje siekiant suteikti piliečiams tokių pačių politinės iniciatyvos įgaliojimų, kokiais naudojasi Ministrų taryba ir Europos Parlamentas.

Visų pirma buvo siekiama suteikti piliečiams galimybę būti išgirstiems ir atkreipti Europos institucijų dėmesį į kai kuriuos svarbius klausimus. Tai gali būti sunkumai, kuriuos jie patiria savo kasdieniame gyvenime ir į kuriuos, jų nuomone, kreipiamas nepakankamas dėmesys ar kurių atžvilgiu teikiama nepakankama profsąjungų, politinių institucijų ar kitų įstaigų, su kuriomis institucijos įprastai palaiko ryšius, parama. Taikant iniciatyvą atsiras tiesioginis piliečių ir institucijų ryšys, bus mažinamas tarp jų esantis atotrūkis ir užtikrinama, kad ES institucijos spręs konkrečias piliečiams svarbias problemas.

Kitas Europos piliečių iniciatyvos tikslas – skatinti aktyvesnes tarptautines diskusijas ES. Štai kodėl pranešėjas siūlo, kad Europos piliečių iniciatyvos organizatoriai telktųsi į piliečių komitetą, kurį sudarytų asmenys iš skirtingų valstybių narių. Tai užtikrintų, kad būtų keliami tikrai Europos masto klausimai ir nuo pat pradžių tai padėtų rinkti parašus.

Europos Parlamentas galės padėti siekti šių tikslų visomis turimomis priemonėmis paremdamas pasirinktas piliečių iniciatyvas, pavyzdžiui, organizuodamas viešuosius klausymus ar priimdamas rezoliucijas.

Piliečių iniciatyva galės būti sėkminga tik tuomet, jei reglamentas bus pritaikytas piliečiams ir jame nebus numatyta apsunkinančių reikalavimų, kurie keltų organizatorių nusivylimą. Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas dirbo siekdamas užtikrinti, kad priemonę būtų galima lengviau naudoti ir kad piliečiai nebūtų prašomi pasirašyti iniciatyvų, kurios gali vėliau pasirodyti nepriimtinos.

Piliečiai taip pat turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kartu su Piliečių iniciatyva, kaip ir atsiradus kiekvienai naujai teisei, atsiranda poreikis laikytis tam tikrų reikalavimų, pvz., administracinių reikalavimų, ir, be kita ko, gerbti pagrindines ES vertybes. Tai užtikrintų iniciatyvos patikimumą ir jos veiksmingumą, kurie svarbūs jos sėkmei.

Todėl būtina užtikrinti, kad vykdant iniciatyvą būtų laikomasi ES duomenų apsaugos reikalavimų ir kad iniciatyvos vykdymo procesas būtų visiškai skaidrus nuo pat pradžios iki pabaigos. Kiekviena organizacija, asociacija ar netgi politinė partija turės galimybę paremti pasirinktą Europos piliečių iniciatyvą, jei jų parama bus teikiama visiškai skaidriai, taip, kad pasirašantieji prieš pasirinkdami, ar remti iniciatyvą, galėtų žinoti, kas yra su ja susijęs.

Norėdamas, kad būtų išvengta nusivylimo ir susierzinimo (kurie gali kilti nepasiteisinus dideliems lūkesčiams, susijusiems su Europos piliečių iniciatyva), pranešėjas taip pat norėtų pabrėžti, kad ne dėl visų priimtinų iniciatyvų Komisija pateiks pasiūlymą dėl teisės akto. Iš tiesų, Komisija turi išskirtinę teisėkūros iniciatyvos teisę ir tik ji nuspręs, kokių veiksmų reikėtų imtis atsižvelgiant į sėkmingas piliečių iniciatyvas. Žinoma, tai netrukdo kitoms ES institucijoms pateikti savo nuomonę, pritariant ar prieštaraujant kuriam nors reikalavimui.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, į kurį pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį, yra tai, kad Europos piliečių iniciatyva – tai nauja Europos masto dalyvaujamosios demokratijos priemonė. Taigi gali būti, kad šis reglamentas turės trūkumų, ir jį taikant Europos lygio sprendimus priimantiems asmenims kils naujų problemų. Todėl jis prašo, kad Komisija kas treji metai pateiktų šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą ir prireikus siūlytų persvarstyti reglamentą.

Peticijų komiteto NUOMONĖ  (23.11.2010)

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Pranešėjai(*): Gerald Häfner ir Diana Wallis

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2010 m. kovo pabaigoje Europos Komisija oficialiai pateikė svarstyti reglamento projekto tekstą, kuris tapo daugelio vėliau surengtų debatų, klausymų ir diskusijų pagrindu. Tokios diskusijos vyko ne tik atsakinguose komitetuose, visų pirma AFCO ir PETI, bet ir bendrame AFCO ir PETI komitetų susitikime su nacionaliniais parlamentais. Beveik visos Parlamento politinės frakcijos taip pat surengė atskirus klausymus šia tema, todėl tikriausiai būtų galima teigti, kad per visą Parlamento veiklos istoriją diskusijos dėl reglamento projekto dar niekada nebuvo tokios išsamios ir atviros.

Tačiau atsižvelgiant į tai, kad svarstymų objektas – Europos piliečių ar teisėtų gyventojų teisė daryti tiesioginę įtaką Europos politikos ir teisėkūros priemonių vystymui, reiškia, jog didelis iššūkis tenka visoms susijusioms institucijoms. Parlamentas tai pripažino sutikdamas, kad Peticijų komitetas, atsižvelgiant į jo žinias ir patirtį, susijusias su piliečių teisėmis, pavyzdžiui, teise teikti peticijas, su kuria „Piliečių iniciatyva“ turi daug bendra, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio nuostatomis išimties tvarka būtų įtrauktas į teisėkūros procesą. Tai pirmas kartas, kai Peticijų komitetas įtraukiamas į bet kokio pobūdžio teisėkūros veiklą.

Be to, Parlamentas nutarė, jog būtų teisinga atsakingiems komitetams leisti vietoj vieno pranešėjo paskirti kelis pranešėjus, kad būtų užtikrintas kuo tvirtesnis pagrindas susitarimui šiuo klausimu pasiekti. Taigi AFCO komitetas, o vėliau ir PETI komitetas paskyrė savo pranešėjus ir nuo tada visi keturi pranešėjai ne kartą susitiko (įskaitant susitikimus su kitų komitetų nuomonės referentais), siekdami parengti vieną bendrą gerai pagrįstą dokumentą, būtent paprastesnį, lengviau taikomą, praktiškesnį ir skaidresnį reglamentą, geriau pritaikytą dabartinei aplinkai, kurioje plėtojama Europos politika.

Ar Lisabonos sutartis bus svarbi Europos piliečiams, bus vertinama pagal tai, kaip veikia Piliečių iniciatyva.

Po išsamių konsultacijų ir diskusijų buvo pasiūlyta nemažai svarbių pakeitimų, palyginti su Komisijos projektu ir žinoma Tarybos pozicija. Tai, visų pirma, pakeista registracijos procedūra (ji susieta su priimtinumo sąlygomis ir kriterijais) ir įtrauktas ypač reikšmingas pakeitimas, pagal kurį visiems Europos piliečiams nuo 16 metų suteikiama „teisė pasirašyti“. Manoma, jog tai itin svarbus aspektas ir tai neišvengiamai atvers naujas galimybes skatinti geresnes ir labiau pagrįstas diskusijas apie Europą ir jos ateitį tarp šiandieninio jaunimo mokyklose ir universitetuose ir kartu suteiks jiems papildomą ir galbūt reikšmingą paskatą domėtis ateities politika. Trečias aspektas – tai patvirtinimas, kad visoms sėkmingoms iniciatyvoms turėtų būti suteikta galimybė būti išgirstoms institucijose per viešąjį svarstymą, kur ypač svarbų vaidmenį ketina atlikti Peticijų komitetas. Galiausiai, pranešėjų nuomone, ypač svarbu tai, kad per didelis Komisijos ir valstybių narių dėmesys tapatybės patikrinimui sukuria pernelyg daug kliūčių aktyviam dalyvavimui, todėl pasiūlyta supaprastinta procedūra, kurioje visų pirma siekiama užtikrinti, kad būtų sukurtos apsaugos priemonės, kurios neleistų asmenims pasirašyti daugiau nei vieną kartą ir kartu būtų išsaugotas pasiūlymo patikimumas.

Remiantis Lisabonos sutarties nuostatomis, Piliečių iniciatyva adresuojama Komisijai, kuri, atsižvelgdama į tai, turi priimti keletą svarbių administracinių pakeitimų, kad galėtų vykdyti savo naujus įsipareigojimus.

Pranešėjų pasiūlyti preliminarūs pakeitimai suteiktų piliečiams tokias pačias iniciatyvos teises, kokias turi Parlamentas, kuriam pagal Lisabonos sutarties 225 straipsnį ir Tarpinstitucinio pagrindų susitarimo 16 dalį jau suteikta iniciatyvos teisė.

Taip pat svarbu suvokti, kad Piliečių iniciatyva suteikia Europos piliečiams teisę pateikti pasiūlymą dėl teisės akto ir kad Piliečių iniciatyva skiriasi nuo teisės pateikti peticiją, kuri yra įtvirtinta visose ES sutartyse, pradedant Mastrichto sutartimi. Lisabonos sutarties 227 straipsnyje teigiama: „Kiekvienas Sąjungos pilietis, taip pat kiekvienas valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą buveinę turintis fizinis arba juridinis asmuo turi teisę individualiai arba kartu su kitais piliečiais ar asmenimis pateikti Europos Parlamentui peticiją bet kokiu reikalu, priklausančiu Sąjungos veiklos sritims ir turinčiu jam ar jai tiesioginį poveikį.“

Taigi peticiją piliečiai arba gyventojai adresuoja Europos Parlamentui.

Tuo remdamasis atsakingas komitetas reguliariai svarsto Europos Sąjungos piliečių arba jos gyventojų pateiktus klausimus ir jiems suteikiama galimybė dalyvauti diskusijose, kai svarstoma jų pateikta peticija – dažniausiai dėl klausimų, susijusių su ES teisės taikymo problemomis, arba klausimų, susijusių su Sutartyje įtvirtintomis jų teisėmis.

Taigi Piliečių iniciatyva visiems Europos piliečiams suteikia svarbią ir papildomą galimybę būti išgirstiems.

Todėl PETI komiteto ir AFCO komiteto pranešėjai iš esmės sutarė daugeliu klausimų. Tik dėl keturių specifinių aspektų nepavyko rasti vieningos nuomonės, tad reikia tikėtis, kad šiuos skirtumus pavyks išspręsti per kelias artimiausias savaites įvykus balsavimui abiejuose komitetuose tam, kad Parlamentas derybas su Taryba galėtų pradėti turėdamas labai tvirtą ir vieningą įgaliojimą.

Diana Wallis & Gerald Häfner.  2010 m. spalio 22 d.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutartimi sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime ir numatant, kad ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių gali imtis iniciatyvos paraginti Europos Komisiją, kad ji neviršydama savo įgaliojimų pateiktų pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas.

(1) Europos Sąjungos sutartimi numatant Europos piliečių iniciatyvą sustiprinama Sąjungos pilietybė ir dar labiau sutvirtinamas demokratinis Sąjungos veikimas, inter alia, kiekvienam piliečiui suteikiant teisę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Pagal šią procedūrą piliečiams sudaroma galimybė kreiptis tiesiai į Komisiją, suteikiant jiems tokią pačią iniciatyvos teisę, kokia naudojasi Europos Parlamentas ir Taryba.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje visiškai nebūtina kartoti Sutarties nuostatų. Reikalingos Sutarčių straipsnių nuorodos pateiktos nurodomosiose dalyse. Paskutiniajame sakinyje nurodoma iniciatyvos vieta visame Europos kūrimo kontekste.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatoma, kad Europos Parlamentas ir Taryba turėtų nustatyti tokios piliečių iniciatyvos įgyvendinimo procedūrų ir sąlygų nuostatas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje nebūtina kartoti Sutarties nuostatų. Teisinis pagrindas jau nurodytas šio reglamento pirmojoje nurodomojoje dalyje.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Šios procedūros ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį.

(3) Šios procedūros ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, kad būtų skatinamas piliečių dalyvavimas ir Sąjunga taptų prieinamesnė. Jos taip pat turėtų padėti pasiekti deramą teisių ir pareigų pusiausvyrą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Svarbu rengti informavimo apie piliečių iniciatyvas kampanijas siekiant atkreipti į jas piliečių dėmesį ir suteikti tikslią informaciją apie šią naują priemonę. Komisija ir Europos Parlamentas paprašyti per savo atstovybes ir biurus valstybėse narėse turėtų suteikti piliečiams informaciją ir neoficialių patarimų apie piliečių iniciatyvas, būtent apie registravimo reikalavimus, Sąjungos ir Europos sutarčių vertybes ir kompetencijos sritis. Turėtų būti parengtas vartotojo vadovas apie piliečių iniciatyvas visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir jis turėtų būti prieinamas internetu.

Pagrindimas

Siekiant, kad nekiltų nepagrįstų lūkesčių ir nesusipratimų dėl Europos piliečių iniciatyvų pobūdžio ir taikymo srities, informavimo kampanijos itin svarbios. Pakeitimu siekiama labiau atkreipti piliečių dėmesį į šią naują priemonę ir suteikti apie ją daugiau informacijos.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis skaičius turėtų būti trečdalis valstybių narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Ši riba nustatoma siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, tačiau susiję reikalavimai neturėtų būti pernelyg sunkūs. Šis skaičius turėtų būti penktadalis valstybių narių.

Pagrindimas

Norint, kad būtų atstovaujama Sąjungos interesui, tačiau, kad reikalavimai tam nebūtų pernelyg sunkūs, reikėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti piliečių iniciatyvai. Jis turėtų atitikti amžių, kurio sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti piliečių iniciatyvai. Siekiant skatinti jaunesnius piliečius dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, šis amžius turėtų būti 16 metų.

Pagrindimas

Siekiant skatinti jaunesnius piliečius dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime siūloma nustatyti mažesnę amžiams ribą. Kai kuriose valstybėse narėse Europos rinkimuose jau leidžiama balsuoti 16 metų sulaukusiems asmenims.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Svarbu įtraukti jaunimą ir paskatinti jį dalyvauti piliečių iniciatyvose. Taigi ilgainiui turėtų būti sukurta parašų tikrinimo sistema. Taip būtų galima nustatyti bendrą mažiausią pasirašymo amžių Sąjungoje.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7b) Norint, kad piliečių iniciatyva būtų sėkmingai vykdoma, reikia minimalios organizuotos struktūros. Tai turėtų būti piliečių komitetas, kurį sudarytų fiziniai asmenys (organizatoriai) iš kelių valstybių narių siekiant, kad būtų skatinama kelti Europos masto klausimus ir juos svarstyti. Siekdamas skaidrumo ir sklandaus bei veiksmingo informavimo piliečių komitetas turėtų paskirti atstovus, kurie visos procedūros metu palaikytų ryšius tarp komiteto ir Sąjungos institucijų.

Pagrindimas

Piliečių iniciatyva sumanyta siekiant suteikti piliečiams galimybę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Ji turėtų būti atvira tik fiziniams asmenims, kurie sudarytų piliečių komitetą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje; pasiūlymai, kuriais siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti pasiūlymai neturėtų būti registruojami, Komisija taip pat turėtų atsisakyti registruoti tokius pasiūlymus, kurie akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos vertybėms. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų.

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą ir išvengti situacijos, kai parašai renkami norint pateikti pasiūlymą, kuris nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje. pasiūlymai, kurie pagal šį reglamentą nėra piliečių iniciatyvos, neturėtų būti registruojami. Registracija yra administracinė procedūra, kurią taikant siekiama atrinkti tokias iniciatyvas, kurios priklauso šio reglamento taikymo sričiai; taigi registruoti turėtų būti atsisakoma tik remiantis teisinėmis priežastimis ir jokiais būdais ne dėl politinių sumetimų. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų, taigi ji turėtų privalėti informuoti iniciatyvos organizatorius apie atsisakymo registruoti atitinkamą iniciatyvą priežastis ir apie visas teismines ir neteismines priemones, kuriomis jie gali pasinaudoti. Komisija taip pat turėtų paaiškinti, kad registracija ir reikiamo skaičiaus pritarimo pareiškimų surinkimas nebūtinai reiškia, kad Komisija priims pasiūlymą dėl teisės akto ir kad iniciatyvos registracija nėra oficialus sprendimas dėl kompetencijos klausimų.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pagrįsti vadinamosios priimtinumo patikros panaikinimą: Komisija turėtų tik patikrinti, ar tam tikra iniciatyva atitinka piliečių iniciatyvos apibrėžimą pagal šį reglamentą. Jei atitinka, iniciatyva turėtų būti registruojama ir organizatoriaus neturėtų būti kliudoma rinkti parašus. Antrojoje dalyje sprendžiami kai kurie klausimai, kurie kyla panaikinus vadinamąją priimtinumo patikrą. Siekiant užkirsti kelią tam, kad iniciatyvos būtų naudojamos siekiant išprovokuoti Komisiją priimti sprendimą kompetencijos klausimais, organizatoriams turėtų būti paaiškinta, jog registracija reiškia tik tai, kad, Komisijos nuomone, iniciatyva atitinka Europos piliečių iniciatyvos apibrėžtį. Tai negali būti suvokiama kaip oficialus sprendimas kompetencijos klausimais.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatorius turėtų būti atsakingas už reikalingų pritarimo pareiškimų surinkimą iš piliečių.

(9) Užregistravus pasiūlymą kaip piliečių iniciatyvą, organizatoriai gali surinkti piliečių pritarimo pareiškimus.

Pagrindimas

Pakeitimu norima sustiprinti nuostatą, kad registracija siekiama tik nuspręsti, ar Europos piliečių iniciatyva pateikta, ar ne. Jei ji laikoma pateikta, organizatoriai neturi vykdyti jokių kitų reikalavimų (priimtinumo ir kt.), tačiau gali laisvai naudotis teise pagal Sutartį, t. y. rinkti parašus už iniciatyvą.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek popierine forma, tiek internetu. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad inter alia būtų galima užtikrinti asmens identifikavimą ir saugų duomenų saugojimą. Šiuo tikslu Komisija privalėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

(10) Siekiant naudoti moderniąsias technologijas kaip tinkamą dalyvaujamosios demokratijos priemonę, tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek internetu, tiek popierine forma. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad, inter alia, būtų galima užtikrinti, jog asmuo pasirašytų tik vieną kartą ir kad duomenys būtų saugiai saugojami. Ekspertų lygmeniu turėtų būti parengtos išsamios techninės specifikacijos ir jos turėtų būti reguliariai atnaujinamos atsižvelgiant į techninę pažangą; taigi reikėtų suteikti Komisijai įgaliojimus patvirtinti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pateikti nuostatų ir tinkamumo naudoti deleguotus aktus priežastis.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Tikslinga, kad Komisija sprendimą dėl pasiūlytų iniciatyvų priimtinumo priimtų pakankamai anksti. Todėl organizatorius turėtų paprašyti priimti tokį sprendimą, surinkęs 300 000 pritarimo pasiūlytai iniciatyvai paraiškų iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Panaikinama priimtinumo patikra.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Komisija turėtų per 2 mėnesius nuo organizatoriaus prašymo gavimo priimti sprendimą dėl iniciatyvos priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva turėtų būti laikoma priimtina, jei ja neviršijami Komisijos įgaliojimai ir ji susijusi su klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teisės aktą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Panaikinama priimtinumo patikra.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių narių administracinę naštą, jos per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

(15) Jei nėra kompetentingos Sąjungos rinkimų institucijos, tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių narių administracinę naštą, jos per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus patikrinimus, kurie gali būti grindžiami atsitiktine atranka, ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad, nors tai bus Europos piliečių iniciatyva, valstybės narės turi tikrinti parašus, kadangi nėra kompetentingos Sąjungos rinkimų institucijos, kuri galėtų tai atlikti.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Organizatoriai, prieš pateikdami piliečių iniciatyvą Komisijai, turėtų užtikrinti, kad laikomasi visų šiame reglamente nustatytų sąlygų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje neturėtų būti minima, kad norint pasiekti norimą teisinį poveikį reikėtų laikytis reglamente nustatytų įpareigojimų.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių iniciatyvą ir per laikotarpį, atitinkantį Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnyje pateiktą Europos Parlamento teisėkūros iniciatyvų nagrinėjimo nuostatas, pateikti aiškų, suprantamą ir išsamų atsakymą. Taigi Komisija, pirmiausia, per tris mėnesius turėtų organizuoti susitikimą su organizatoriais ir juos informuoti apie tai, kokių veiksmų ji ketina imtis. Antra, Europos Komisija kartu su Europos Parlamentu per jo atsakingą komitetą turėtų organizuoti bendrą klausymą, kuriame kaip pagrindinis adresatas dalyvautų Komisijos atstovas. Trečia, Komisija per vienus metus turėtų pateikti savo galutinį atsakymą dėl iniciatyvos pasiūlydama atitinkamą teisės aktą arba išsamiai paaiškindama priežastis, kodėl nebus imamasi veiksmų dėl šios iniciatyvos. Išsamų paaiškinimą Komisija turėtų pateikti ir tuo atveju, jeigu teisės akto pasiūlymas labai skiriasi nuo piliečių iniciatyvos.

Pagrindimas

Komisijos reakcija į Europos piliečių iniciatyvą turėtų būti tiek teisiškai, tiek politiškai pagrįsta. Be to, tai reikėtų įrodyti išdėstant priežastis ir taip parodant, kad piliečių balsas išgirstas ir rimtai bei išsamiai svarstoma, kokių veiksmų derėtų imtis.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomos visos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos. Todėl tikslinga išaiškinti, kad piliečių iniciatyvos organizatorius ir kompetentingos valstybių narių institucijos yra duomenų valdytojai, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, ir numatyti maksimalų laikotarpį, kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus piliečių iniciatyvos tikslais. Veikdami kaip duomenų valdytojai, organizatoriai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi Direktyva 95/46/EB nustatytų pareigų, visų pirma susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo saugumu ir informacijos teikimu bei duomenų subjekto teisėmis susipažinti su savo asmenine informacija, taip pat pataisyti ir ištrinti.

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomos visos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos. Todėl siekiant teisinio tikrumo tikslinga išaiškinti, kad piliečių iniciatyvos organizatoriai ir kompetentingos valstybių narių institucijos yra duomenų valdytojai, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, ir numatyti maksimalų laikotarpį, kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus piliečių iniciatyvos tikslais. Veikdami kaip duomenų valdytojai, organizatoriai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi Direktyva 95/46/EB nustatytų reikalavimų, visų pirma susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo saugumu ir informacijos teikimu bei duomenų subjektų teisėmis turėti galimybę susipažinti su savo asmeniniais duomenimis, taip pat juos pataisyti ir ištrinti.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama pagrįsti nuostatą. Siūlomi lingvistiniai pakeitimai siekiant naudoti lyčių požiūriu neutralią kalbą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) Kad būtų galima pakeisti šio reglamento priedus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

(21) Kad būtų galima ateityje iš dalies pakeisti ar papildyti kai kurias neesmines šio reglamento nuostatas ar jo priedus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su nuostatų pakeitimu ir juo siekiama pagrįsti deleguotų aktų naudojimą.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) Reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką.

Išbraukta.

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotus aktus; taigi, nuostata dėl įgyvendinimo įgaliojimų tampa nereikalinga.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Komisija praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo turėtų pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Konstatuojamojoje dalyje nebūtina atkartoti dalies nuostatų.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje Komisija raginama neviršydama savo įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trečdalio visų valstybių narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje Komisija raginama neviršydama savo įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, kilusių iš bent penktadalio visų valstybių narių;

Pagrindimas

Norint padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir sudaryti galimybes taikyti paprastesnę ir lengvesnę procedūrą, derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. pasirašiusieji – Sąjungos piliečiai, kurie užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių iniciatyvai pareiškimą pritarė tai iniciatyvai;

2. pasirašiusieji – Sąjungos piliečiai ar teisėti gyventojai, kurie užpildydami pritarimo tam tikrai piliečių iniciatyvai pareiškimą pritarė tai iniciatyvai;

Pagrindimas

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, including:

- Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative which is not binding in legislative terms

- It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and does not want their involvement or input

- The process of verification of signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample.

- It will exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens.

- It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more European" when collecting signatures.

- The political concept of a "citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, nor to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo arba organizacija, kuris (-i) rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

3. organizatoriai – fiziniai asmenys, sudarantys piliečių komitetą, kuris rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

 

(„Šis pakeitimas, t. y., žodžio „organizatorius“ keitimas žodžiu „organizatoriai“, taikomas visam tekstui. Jį priėmus visame tekste reikės padaryti atitinkamus pakeitimus.)

Pagrindimas

Tikra piliečių iniciatyva pagal apibrėžimą turėtų būti dalyvaujamosios demokratijos priemonė, kuria gali pasinaudoti Sąjungos piliečiai, o ne juridiniai asmenys. Todėl organizatoriai gali būti tik piliečiai (fiziniai asmenys). Organizatoriai turėtų sudaryti piliečių komitetą, kad galėtų pradėti iniciatyvą.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reikalavimai organizatoriui ir pasirašiusiesiems

Reikalavimai organizatoriams ir pasirašiusiesiems

Pagrindimas

Piliečių iniciatyvą turėtų pradėti piliečių komitetas, kurį sudaro fiziniai asmenys turintys Sąjungos pilietybę. Taigi reikia atitinkamai pakeisti antraštę.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu organizatorius yra fizinis asmuo, jis turi būti Sąjungos pilietis ir būti tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

1. Organizatoriai turi būti Sąjungos piliečiai ir būti tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

Jeigu organizatorius yra juridinis asmuo arba organizacija, jis (ji) turi būti įsteigtas (-a) valstybėje narėje. Teisinio subjektiškumo neturinčios organizacijos pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus turi atstovus, kurie jų vardu gali prisiimti teisinius įsipareigojimus ir atsakomybę.

 

Pagrindimas

Daugiskaita naudojama remiantis 3 straipsnio 1a dalimi (nauja). Išbraukti būtina, kadangi organizatoriais gali būti tik fiziniai asmenys.

Pakeitimas     26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Organizatoriai sudaro piliečių komitetą mažiausiai iš septynių asmenų, kurie gyvena mažiausiai septyniose valstybėse narėse.

 

Organizatoriai paskiria vieną atstovą ir vieną pavaduotoją, kurie visos procedūros metu palaiko ryšius tarp piliečių komiteto ir Europos Sąjungos institucijų ir yra įgalioti kalbėti ir veikti piliečių komiteto vardu.

Pagrindimas

Siekiant padėti kelti Europos masto klausimus, skatinti svarstyti šiuos klausimus ir rinkti parašus visoje Sąjungoje, iniciatyvą turėtų pasiūlyti nustatytas skaičius piliečių, kurie turėtų sudaryti piliečių komitetą. Komitetas turėtų laikytis vieningos pozicijos, todėl būtina paskirti atstovą ryšiams ir jo pavaduotoją.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ar teisėti gyventojai ir bent 16 metų amžiaus.

Pagrindimas

Siekiant skatinti jaunus Europos piliečius kurti Sąjungos ateitį ir dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime, būtų geriau nustatyti žemiausią amžiaus ribą, o ne remtis amžiumi, kurio sulaukus daugumoje valstybių narių galima balsuoti arba amžiaus riba, kuri nustatyta piliečių komiteto nariams.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pasiūlytai iniciatyvai pareiškimus, organizatorius turi ją užregistruoti Komisijoje ir pateikti II priede nurodytą informaciją, visų pirma apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą ir finansavimo bei paramos šaltinius.

1. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pasiūlytai iniciatyvai pareiškimus, organizatoriai turi ją užregistruoti Komisijoje ir pateikti II priede nurodytą informaciją, visų pirma apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą bei tikslus ir finansavimo bei paramos šaltinius.

 

Organizatoriai trečioje pastraipoje nurodytam registrui ir tam tikrais atvejais savo interneto svetainėje turi nuolat pateikti atnaujintą informaciją apie šios iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltinius.

Informacija pateikiama viena oficialiųjų Sąjungos kalbų Komisijos tam skirtame internetiniame registre (toliau – registras).

Informacija pateikiama viena ar daugiau oficialiųjų Sąjungos kalbų Komisijos tam skirtame internetiniame registre (toliau – registras). Vėliau norint įtraukti į registrą informacija gali būti pateikiama kita oficialiąja kalba, nei ta (tomis) kalba (-omis), kuria (-iomis) ji buvo pateikta iš pradžių.

 

Už iniciatyvos vertimą į kitas oficialiąsias kalbas atsako organizatoriai.

Pagrindimas

Iniciatyva turėtų būti išversta, kadangi piliečių komitetą sudarys asmenys iš skirtingų valstybių narių ir parašai turės būti renkami mažiausiai penktadalyje valstybių narių.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Išskyrus 3 ir 4 dalyse numatytus atvejus, Komisija nedelsdama užregistruoja pasiūlytą iniciatyvą suteikdama unikalų registracijos numerį ir nusiunčia organizatoriui patvirtinimą.

2. Jei patvirtinama, kad siūloma iniciatyva pagal šį reglamentą gali būti laikoma piliečių iniciatyva, Komisija užregistruoja suteikdama unikalų registracijos numerį ir nusiunčia organizatoriams patvirtinimą.

Pagrindimas

Registruoti iniciatyvą galėtų būti atsisakoma tik tais atvejais, jei atitinkama iniciatyva nėra piliečių iniciatyva. Tokie atvejai apibrėžti Sutartyse ir šiame reglamente.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes jomis siekiama piktnaudžiauti arba jos yra nerimtos, registruojamos nebus.

3. Komisija užregistruoja pasiūlytą iniciatyvą per du mėnesius nuo jos gavimo datos, jei tenkinamos šios sąlygos:

 

a) sudarytas piliečių komitetas ir paskirti kontaktiniai asmenys;

 

b) siūlomos iniciatyvos pavadinimo, turinio ir tikslų variantai įvairiomis kalbomis akivaizdžiai ir reikšmingai nesiskiria;

 

c) iniciatyva akivaizdžiai nepatenka už Komisijai pagal Sutartis suteiktų įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl reikalaujamo teisės akto taikymo srities ribų;

 

d) siūloma iniciatyva nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti, ji nėra akivaizdžiai nerimta ar nepagrįsta;

 

e) siūloma iniciatyva akivaizdžiai neprieštarauja Sąjungos vertybėms, nustatytoms pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį.

Pagrindimas

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3a. Komisija atsisako registruoti iniciatyvą, jei neįvykdytos 3 dalyje nurodytos sąlygos.

 

Komisija imasi visų jos nuomone tinkamų priemonių siekdama suteikti organizatoriams garantiją, kad sprendimą dėl registravimo ji priėmė visiškai atsižvelgdama į Sutarčių turinį ir prasmę, nepažeisdama savo teisės vėliau priimti sprendimą dėl reikalavimo esmės.

 

Jei Komisija atsisako registruoti iniciatyvą, ji praneša organizatoriams apie tokio atsisakymo priežastis ir apie visas jų teismines ir neteismines galimybes apskųsti tokį sprendimą.

Pagrindimas

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos vertybėms.

4. Organizatoriai gali atsiimti užregistruotą iniciatyvą bet kuriuo momentu iki pritarimo pareiškimų pateikimo pagal 9 straipsnį. Jei iniciatyva atsiimama, į registrą įrašoma atitinkama nuoroda.

Pagrindimas

Žr. kitus 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Piliečių komitetas turėtų galėti laisvai atsiimti iniciatyvą, jei mano, kad neverta tęsti parašų rinkimą ar tiesiog dėl kokių nors priežasčių nebeketina tęsti savo veiklos. Vis dėlto, po pritarimo pareiškimų pateikimo tokios galimybės turėtų nebelikti, kadangi valstybės narės išleido mokesčių mokėtojų pinigus tikrindamos parašus.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu galima naudoti tik tas pritarimo pareiškimų formas, kurios atitinka III priede pateiktą modelį. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorius užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija atitinka registre nurodytą informaciją.

Šiuo tikslu galima naudoti tik registruotus pritarimo pareiškimų formų, kurios atitinka III priede pateiktą modelį, kalbų variantus. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatoriai užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija atitinka registre nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Pagal III priedą pasirašantieji turėtų nurodyti šią informaciją: pavardę, nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą ir vietą, pilietybę, pasirašymo datą. Parašams rinkti turėtų būti naudojamos tik registruoti formų įvairiomis kalbomis variantai, kitaip pasitaikius vertimo klaidai negalima užtikrinti, kad parašai renkami tai pačiai iniciatyvai paremti.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pasibaigus šiam laikotarpiui, registre nurodoma, kad laikotarpis baigėsi ir, prireikus, pažymima, kad Komisija nustatė, jog nebuvo pateikta reikalingų pritarimo pareiškimų.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorius užtikrina, kad tuo tikslu naudojama internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalies nuostatas. Organizatorius bet kuriuo metu gali paprašyti atitinkamos kompetentingos valstybės narės institucijos, kuriose yra ar bus saugomi surinkti duomenys, patvirtinti, kad internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka tas nuostatas. Bet kokiu atveju organizatorius tokio patvirtinimo prašo prieš pateikdamas pritarimo pareiškimus patikrinti, kaip nustatyta 9 straipsnyje.

2. Prieš pradėdami iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatoriai užtikrina, kad tuo tikslu naudojama internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalies nuostatas. Organizatoriai bet kuriuo metu gali paprašyti atitinkamos kompetentingos valstybės narės institucijos, kuriose yra ar bus saugomi surinkti duomenys, patvirtinti, kad internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka tas nuostatas. Bet kokiu atveju organizatoriai tokio patvirtinimo prašo prieš pradėdami rinkti pritarimo pareiškimus.

 

Šiuo tikslu išduoto patvirtinimo kopiją organizatoriai viešai paskelbia interneto svetainėje, kuri naudojama taikant internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą.

 

Per šešis mėnesius po šio reglamento įsigaliojimo datos Komisija užtikrina galimybę naudotis atvirąja programine įranga, turinčia šio reglamento nuostatoms dėl internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų įgyvendinti būtinas technines ir saugumo charakteristikas. Organizatoriams turi būti suteikta galimybė nemokamai naudotis šia programine įranga.

 

Komisija ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos informuoja Europos Parlamentą apie kuriant atvirąją programinę įrangą daromą pažangą.

Pagrindimas

Siekiant, kad naudojantis atvirąja programine įranga parašų rinkimas internetu būtų paprastas ir vienodas visose valstybėse narėse ir būtų laikomasi duomenų apsaugos reikalavimų, Komisija turėtų informuoti Parlamentą apie padarytą pažangą., Tai turėtų būti padaryta prieš galutinai pateikiant atvirąją programinę įrangą naudotis. Taip būtų galima atkreipti dėmesį į problemas, kad Komisija galėtų jas ištaisyti.

Komisija turėtų padėti rinkti parašus internetu sudarydama galimybę naudoti atvirąją programinę įrangą. Būtų tikslingiau prašyti patvirtinti internetines pritarimo pareiškimų rinkimo sistemas prieš pradedant rinkti parašus, o ne juos surinkus. Be to, patvirtinimas turėtų būti skelbiamas viešai interneto svetainėje, kad piliečiai žinotų, jog jie gali pasitikėti šia sistema.

Pakeitimas     36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b. kad būtų galima patikrinti asmens tapatybę;

b. kad būtų galima patikrinti, ar kiekvienas asmuo pateikė tik vieną pritarimo pareiškimą;

Pagrindimas

Norint patikrinti pritarimo pareiškimų autentiškumą nebūtina tikrinti asmens tapatybės. Pakanka patikrinti, ar asmuo turi teisę pasirašyti ir ar jis pasirašė tik vieną kartą. Ar vienas asmuo pasirašė tik vieną kartą turėtų būti patikrinta ir renkant parašus internetu.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) sistema galėtų sukurti atskirus pritarimo pareiškimus tokia forma, kuri atitiktų III priede pateiktą modelį, kad valstybės narės galėtų vykdyti kontrolę pagal 9 straipsnio 2 dalį.

d) sistema galėtų sukurti pritarimo pareiškimus tokia forma, kuri atitiktų III priede pateiktą modelį, kad valstybės narės galėtų vykdyti kontrolę pagal 9 straipsnio 2 dalį.

Pagrindimas

Internete naudojami pritarimo pareiškimai (žr. III priedą) taip pat galėtų būti pateikiami sąrašo forma.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija priima 4 dalies įgyvendinimui skirtas technines specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką.

5. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo datos Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 16 straipsnį bei laikydamasi 17 ir 18 straipsniuose nustatytų sąlygų, patvirtina internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos technines specifikacijas.

Pagrindimas

Techninės specifikacijos turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotus, o ne įgyvendinimo aktus. Terminas keičiamas norint suderinti du skirtingus terminus, taikomus po reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę iš bent penktadalio valstybių narių.

Pagrindimas

Norint padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir sudaryti galimybes taikyti paprastesnę ir lengvesnę procedūrą, derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau minimalų I priede nurodytų piliečių skaičių.

2. Penktadalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau minimalų I priede nurodytų piliečių skaičių.

Pagrindimas

Norint padėti piliečiams pradėti iniciatyvą ir sudaryti galimybes taikyti paprastesnę ir lengvesnę procedūrą, derėtų nustatyti žemesnę ribą.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo pareiškime nurodytą asmens tapatybės dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta.

 

Pasirašiusysis, kuris nėra valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, pilietis, gali pasirinkti būti laikomas kilusiu arba iš valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, arba iš valstybės narės, kurios pilietybę jis turi.

 

Pasirašiusysis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, laikomas kilusiu iš valstybės narės, kurios pilietybę jis turi.

Pagrindimas

Turėtų būti nurodoma nuolatinė gyvenamoji vieta, o ne tapatybės dokumentai. Taip būtų galima išvengti, kad asmenys, galintys pasirašyti, nebūtų atgrasyti nuo pasirašymo. Nuolatinė gyvenamoji vieta turėtų būti pirmasis kriterijus siekiant nuspręsti, iš kur yra parašai. ES piliečiai, gyvenantys ne valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, arba gyvenantys už ES teritorijos ribų, neturėtų netekti galimybės dalyvauti piliečių iniciatyvoje. Taigi siekiant nustatyti, iš kur yra parašas, turėtų būti taikomas pilietybės kriterijus.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

Sprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo

Išbraukta.

1. Iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių, surinkęs reikalingus 300 000 pritarimo pareiškimų pagal 5 straipsnį, organizatorius pateikia Komisijai prašymą priimti sprendimą dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo. Šiuo tikslu organizatorius naudoja V priede pateiktą formą.

 

2. Komisija per du mėnesius nuo 1 dalyje paminėto prašymo gavimo priima sprendimą dėl priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma priimtina, jei ji atitinka tokias sąlygas:

 

a. ji susijusi su klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teisės aktą; taip pat

 

b. ja neviršijami Komisijos įgaliojimai pateikti pasiūlymą.

 

3. Apie 2 dalyje paminėtą sprendimą pranešama pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatoriui ir jis viešai paskelbiamas.

 

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius ir tuo atveju, jei Komisija nusprendė, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva priimtina pagal 8 straipsnį, organizatorius pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatorius naudoja VI priede pateiktą formą.

1. Iš pasirašiusiųjų surinkę reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius, organizatoriai pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatoriai naudoja VI priede pateiktą formą.

Pagrindimas

Žr. 4 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorius pritarimo pareiškimus pateikia valstybei narei, kuri išdavė formoje nurodytą asmens tapatybės dokumentą.

Organizatoriai pritarimo pareiškimus pateikia valstybei narei, kurioje yra pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta.

 

Pasirašiusysis, kuris nėra valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, pilietis, gali pasirinkti būti laikomas kilusiu arba iš valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, arba iš valstybės narės, kurios pilietybę jis turi.

 

Jei pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, organizatoriai pateikia jo pritarimo pareiškimą valstybei narei, kurios pilietybę šie asmenys turi.

Pagrindimas

Turėtų būti nurodoma nuolatinė gyvenamoji vieta, o ne tapatybės dokumentai. Taip būtų galima išvengti, kad asmenys, galintys pasirašyti, nebūtų atgrasyti nuo pasirašymo. Nuolatinė gyvenamoji vieta turėtų būti tas kriterijus, į kurį atsižvelgiama siekiant nuspręsti, iš kur yra parašai. ES piliečiai, gyvenantys ne valstybėje narėje, kurios piliečiai jie yra, arba gyvenantys už ES teritorijos ribų, neturėtų netekti galimybės dalyvauti piliečių iniciatyvoje. Taigi siekiant nustatyti, iš kur yra parašas, turėtų būti taikomas pilietybės kriterijus.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos per ne daugiau kaip tris mėnesius tinkamai patikrina pritarimo pareiškimus ir organizatoriui išduoda sertifikatą pagal VII priede pateiktą modelį, kuriuo patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

2. Kompetentingos institucijos per ne daugiau kaip tris mėnesius tinkamai patikrina pritarimo pareiškimus ir organizatoriams išduoda sertifikatą pagal VII priede pateiktą modelį, kuriuo patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

 

Norėdamos patikrinti pritarimo pareiškimus, kompetentingos institucijos tikrina, ar asmuo turi teisę pasirašyti ir ar jis pasirašė tik vieną kartą. Nereikalaujama nustatyti parašų autentiškumą.

Pagrindimas

Norint patikrinti pritarimo pareiškimų autentiškumą nebūtina tikrinti asmens tapatybės. Pakanka patikrinti, ar asmuo turi teisę pasirašyti ir ar jis pasirašė tik vieną kartą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorius, gavęs 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus sertifikatus, gali pateikti piliečių iniciatyvą Komisijai, jeigu laikomasi visų šiame reglamente nustatytų atitinkamų procedūrų ir reikalavimų.

Organizatoriai, gavę 9 straipsnio 2 dalyje nurodytus sertifikatus, gali piliečių iniciatyvą kartu su informacija apie gautą iniciatyvos finansavimą ir paramą jai pateikti Komisijai, jeigu laikomasi visų šiame reglamente nustatytų atitinkamų procedūrų ir reikalavimų. Ši informacija skelbiama Komisijos registre.

 

Iš bet kokio šaltinio gautos paramos ir finansavimo suma, kurią viršijus privaloma teikti informaciją, turi atitikti 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2004/2003 dėl reglamentų, reglamentuojančių Europos politines partijas, ir šių partijų finansavimo taisyklių nuostatas.

 

__________________________________

1 OL L 297, 2003 11 15, p. 1.

Pagrindimas

Piliečių komitetas turėtų užtikrinti visišką skaidrumą iniciatyvos finansavimo ir paramos klausimais. Būtų per didelė administracinė našta organizatoriams ir netgi nerealu būtų reikalauti, kad jie pateiktų išsamią informaciją apie kiekvieną fizinių asmenų auką, nepaisant sumos dydžio. Komisija turėtų nustatyti šią sumą priimdama deleguotus aktus.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą pagal 10 straipsnį:

1. Komisija, gavusi piliečių iniciatyvą pagal 10 straipsnį:

a) nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą savo svetainėje;

a) nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą savo svetainėje;

b) išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 4 mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių.

b) išnagrinėja piliečių iniciatyvą, organizuoja susitikimą su organizatoriais tinkamu lygmeniu ir per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo pirmines išvadas dėl iniciatyvos;

 

c) kartu su Europos Parlamentu per jo atsakingą komitetą surengia viešąjį klausymą, kuriame Komisijai atstovaujama Komisijos narių ar generalinių direktorių lygmeniu ir organizatoriams suteikiama galimybė išsamiai paaiškinti iniciatyvoje keliamus klausimus;

 

d) per vienus metus parengia pasiūlymą dėl teisės akto arba įtraukia šį pasiūlymą į savo kitų metų darbų programą. Jei Komisija nepateikia tokio pasiūlymo, ji išsamiai paaiškina organizatoriams, taip pat Europos Parlamentui ir Tarybai priežastis, kodėl nebuvo imtasi veiksmų dėl šios iniciatyvos.

Pagrindimas

Komisija turėtų padaryti teisines ir politines išvadas dėl iniciatyvos. Pranešime turėtų būti pateiktos dvejopo pobūdžio išvados. Terminas keičiamas siekiant suderinti su naujojo pagrindų susitarimo rezultatais. Taip pat žr. 17 konstatuojamosios dalies pagrindimą.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Apie 1 dalies b punkte paminėtą pranešimą pranešama piliečių iniciatyvos organizatoriui ir Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis paskelbiamas viešai.

2. Apie 1 dalies b punkte paminėtą pranešimą pranešama organizatoriams ir Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis paskelbiamas viešai.

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio pakeitimų pagrindimus.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorius sunaikina visus gautus pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai pagal 10 straipsnį arba ne daugiau kaip 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Jei dėl iniciatyvos procedūros nesibylinėjama, organizatoriai sunaikina visus gautus pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau kaip dviems mėnesiams nuo 11 straipsnio 1 dalies b punkte minimo Komisijos pranešimo paskelbimo dienos. Bylinėjimosi atveju, jie sunaikinami praėjus vienam mėnesius po bylos pabaigimo. Išskyrus tuos atvejus, kai valstybių narių kompetentingos institucijos dar nebaigė pritarimo pareiškimų tikrinimo, tokie pareiškimai taip pat sunaikinami, jei pasiūlyta piliečių iniciatyva nebuvo pateikta Komisijai per 18 mėnesių nuo jos registracijos dienos.

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti atsižvelgiama į tai, jog šių dokumentų gali prireikti galimam bylinėjimuisi.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentinga institucija sunaikina visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas, kurias ji gavo tam, kad atliktų patikrinimą pagal 9 straipsnio 2 dalį, praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo sertifikato pagal tuos pareiškimus išdavimo.

Kompetentinga institucija sunaikina visus pritarimo pareiškimus ir jų kopijas, kurias ji gavo tam, kad atliktų patikrinimą pagal 9 straipsnio 2 dalį, praėjus ne daugiau kaip dviem mėnesiams nuo sertifikato pagal tuos pareiškimus išdavimo dienos. Bylinėjimosi atveju, jie sunaikinami praėjus vienam mėnesius po bylos pabaigimo.

Pagrindimas

Žr. pirmesnį pagrindimą.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje gyvenančius ar įsisteigusius organizatorius už šio reglamento pažeidimus būtų galima patraukti civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, visų pirma už:

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje gyvenančius organizatorius už šio reglamento pažeidimus būtų galima patraukti civilinėn ar baudžiamojon atsakomybėn, visų pirma už:

Pagrindimas

Organizatoriai gali būti tik fiziniais asmenys.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Priedų keitimas

Deleguoti teisės aktai

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius deleguotaisiais teisės aktais gali priimti šio reglamento priedų pakeitimus.

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius deleguotais teisės aktais gali priimti:

 

– internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas pagal 6 straipsnio 5 dalį;

 

– šio reglamento priedų pakeitimus.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl visų pakeitime išvardytų klausimų. Taigi ir antraštė turėtų būti atitinkamai pakeista.

Nuostatos, pagal kurias apibrėžiama mažiausia paramos ir finansavimo suma, kurią viršijus privaloma teikti informaciją, neturėtų būti priimamos pagal deleguotus aktus, nes neturėtų būti jokio mažiausios finansinės paramos sumos.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ir Taryba prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis gali būti pratęstas vienam mėnesiui.

1. Europos Parlamentas ar Taryba prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto gali pareikšti per du mėnesius nuo pranešimo dienos. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Siekiant laikytis EP taikomo horizontaliojo metodo, terminas turėtų būti ilgesnis nei Komisijos pasiūlytas.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

19 straipsnis

Išbraukta.

Komitetas

 

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai padeda komitetas.

 

2. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

 

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

 

Pagrindimas

Internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų techninės specifikacijos turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotus aktus; taigi, nuostata dėl įgyvendinimo įgaliojimų nebereikalinga.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20a straipsnis

 

Pagalba

 

1. Komisija parengia ir nuolat atnaujina išsamias ir vartotojui lengvai suprantamas piliečių iniciatyvos gaires.

 

2. Norėdama suteikti paramą organizatoriams ir užmegzti su jais dialogą jau pradiniame procedūros etape Komisija įsteigia pagalbos tarnybą.

 

Pareikalavus, Komisija informuoja piliečių iniciatyvos organizatorius apie einamuosius ar planuojamus teisėkūros projektus, susijusius su šios iniciatyvos iškeltais reikalavimais ir apie jau įregistruotas piliečių iniciatyvas, kurios visiškai arba iš dalies iškelia tą patį reikalavimą.

Pagrindimas

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo ir vėliau kas treji metai Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą, kurioje ypač didelį dėmesį skiria pritarimo pareiškimų rinkimo internetu sistemoms ir skaidrumo reikalavimų, susijusių su iniciatyvų rėmimu ir finansavimu, taikymui, taip pat, prireikus, pateikia teisėkūros pasiūlymą dėl šio reglamento keitimo iš dalies.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja pirmą mėnesio, einančio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, dieną.

 

Jis pradedamas taikyti praėjus šešiems mėnesiams nuo jo įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija, kurią reikia pateikti registruojant pasiūlytą piliečių iniciatyvą

Informacija apie pasiūlytą piliečių iniciatyvą, kurią reikia pateikti.

Piliečių iniciatyvą registruojant Komisijos registre, pateikiama tokia informacija:

Komisijos registrui pateikiama tokia informacija:

1. pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų);

1. pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas (ne daugiau kaip 100 ženklų);

2. iniciatyvos objektas (ne daugiau kaip 200 ženklų);

2. iniciatyvos objektas (ne daugiau kaip 200 ženklų);

3. pasiūlymo, dėl kurio Komisija raginama imtis veiksmų, tikslų aprašas (ne daugiau kaip 500 ženklų);

3. pasiūlymo, dėl kurio Komisija raginama imtis veiksmų, tikslų aprašas (ne daugiau kaip 500 ženklų);

4. sutarčių teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija galėtų veikti;

4. Sutarties nuostata, kurią organizatoriai laiko svarbia siūlomai iniciatyvai;

5. organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;

5. organizatorių ir atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. paštas;

7. visi finansavimo ir paramos pasiūlytai iniciatyvai šaltiniai registracijos metu.

6. visi pasiūlytos iniciatyvos paramos ir finansavimo šaltiniai registracijos metu.

Daugiau informacijos apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teisės akto projekto tekstą.

Daugiau informacijos apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą, tikslus ir priežastis organizatoriai gali pateikti priede. Jei nori, jie taip pat gali pateikti teisės akto projekto tekstą.

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį. Reikėtų pakeisti antraštę ir pavadinimą, kadangi 4 straipsnyje iš esmės keičiamas registracijos pobūdis ir procedūra. Todėl antraštė gali klaidinti, nes registruojant reikia pateikti daugiau informacijos, negu išvardinta priede, t. y., kad iniciatyva neprieštarauja Sąjungos vertybėms ir kt. Be to, atsisakymo registruoti priežastys išvardytos 4 straipsnyje. Priede neturėtų būti nurodytos šios sąlygos.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pritarimo pareiškimo forma

1 langelis: (įrašo organizatorius)

1.            Komisijos registracijos Nr.*:

2.            Registracijos data*:

3.            Komisijos registre paskelbtos pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas*:

 

2 langelis: (įrašo organizatorius)

1.            Pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas*: (ne daugiau kaip 100 ženklų)

2.            Objektas*: (tema turi būti kiek įmanoma aiškesnė) (ne daugiau kaip 200 ženklų)

3.            Pagrindinių pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslų aprašymas*: (ne daugiau kaip 500 ženklų)

4.            Organizatoriaus vardas ir pavardė bei adresas*:

5.            Pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė:

 

3 langelis: (įrašo pasirašantysis)

1.            Pasirašančiojo vardas ir pavardė:   

  Vardas*:…Pavardė*:

2.            Adresas:

 

  Gatvė:

  Pašto indeksas:  Miestas*:

  Valstybė*:

3.            El. paštas:

4.            Gimimo data ir vieta*:         

  Gimimo data:  Vieta ir valstybė:

5.            Pilietybė*:

6.            Asmens identifikavimo numeris*:  

  Identifikavimo numerio / asmens tapatybės dokumento rūšis*:  

  Nacionalinė asmens tapatybės kortelė:   Pasas:   Socialinio draudimo numeris:   

  Identifikavimo numerį / asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė narė*:

7.            Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai  pritariau tik vieną kartą*.  

  Data ir pasirašiusiojo parašas*¨: ………..

 

*: privalomi laukeliai           

¨: jei forma pateikta elektroniniu būdu, parašo nereikia

Parlamento pakeitimas

Pritarimo pareiškimo forma

1 langelis: (įrašo organizatoriai)

1.            Komisijos registracijos Nr.:

2.            Registracijos data:

3.            Komisijos registre paskelbtos pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto adresas:

 

2 langelis: (įrašo organizatoriai)

1.            Pasiūlytos piliečių iniciatyvos pavadinimas: (ne daugiau kaip 100 ženklų)

2.            Objektas: (tema turi būti kiek įmanoma aiškesnė) (ne daugiau kaip 200 ženklų)

3.            Pagrindinių pasiūlytos piliečių iniciatyvos tikslų aprašymas*: (ne daugiau kaip 500 ženklų)

4.            Organizatorių vardai, pavardės ir adresai:

4a. Atstovų ryšiams pavardės ir adresai:

5.            Pasiūlytos piliečių iniciatyvos interneto svetainė*:

5a.         Visi pasiūlytai piliečių iniciatyvai suteiktos paramos ar finansavimo šaltiniai:

 

3 langelis: (įrašo pasirašantieji)

Vardas ir pavardė

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Gimimo data ir vieta

Pilietybė

Pasirašymo data

Parašas¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tam tikrai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pasirašiusieji gali pritarti tik vieną kartą!

______

Jei yra.

¨: jei forma pateikta elektroniniu būdu, parašo nereikia.

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį. Formoje turėtų būti kelios eilutės parašams rinkti, nes paprastai parašai renkami tokiu būdu.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Prašymo priimti sprendimą dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo forma

1.          Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

2.          Komisijos registracijos Nr.*:

3.          Registracijos data*:

4.          Gautų pritarimo pareiškimų skaičius*:

5.          Pasirašiusiųjų kiekvienoje iš valstybių narių skaičius*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir organizatoriaus parašas*:

*: privalomi laukeliai           

Parlamento pakeitimas

Išbraukta.

Pagrindimas

8 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas                  61

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma

1. Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas*:

1. Organizatorių ir atstovų ryšiams vardai ir pavardės, adresai ir el. paštas*:

2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

3. Komisijos registracijos Nr.*:

3. Komisijos registracijos Nr.*:

4. Registracijos data*:

4. Registracijos data*:

5. Prašymo priimti sprendimą dėl priimtinumo data*:

 

6. Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės pavadinimas], skaičius*:

6. Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės pavadinimas], skaičius*:

7.        Priedai*:

7.        Priedai*:

(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų, kurie nurodė tos pačios valstybės narės suteiktą asmens identifikavimo numerį, pritarimo pareiškimus.  

 

Jei taikytina, pridėkite atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx)

(Jei taikytina, pridėkite atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx)

8. Data ir organizatoriaus parašas*:

8. Data ir organizatorių parašai*:

*: privalomi laukeliai

*: privalomi laukeliai

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Piliečių iniciatyvos teikimo Komisijai forma

1.          Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

2.          Komisijos registracijos Nr.*:

3.          Registracijos data*:

4.          Gautų reikalavimus atitinkančių pritarimo pareiškimų skaičius*: (turi būti daugiau nei 1 milijonas)

5.          Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas.

7.          Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir

organizatoriaus parašas*:

8.          Priedai*: Pridėkite visus sertifikatus

*: privalomi laukeliai

Parlamento pakeitimas

Piliečių iniciatyvos teikimo Komisijai forma

1.          Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

2.          Komisijos registracijos Nr.*:

3.          Registracijos data*:

4.          Gautų reikalavimus atitinkančių pritarimo pareiškimų skaičius*: (turi būti daugiau nei 1 milijonas)

5.          Valstybių narių patvirtintas pasirašiusiųjų skaičius*:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IŠ VISO

Pasirašiusiųjų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Organizatorių ir atstovų ryšiams vardai ir pavardės (pavadinimai), adresai ir el. pašto adresai*.

7.          Patvirtiname, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga.

Data ir

organizatorių parašai*:

8.          Priedai*: Pridėkite visus sertifikatus

*: privalomi laukeliai

Pagrindimas

Šie pakeitimai reikalingi pakeitus dėstomąją dalį.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Piliečių iniciatyva

Nuorodos

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Atsakingas komitetas

AFCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PETI

21.4.2010

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai) - paskelbimo plenariniame posėdyje data

17.6.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Diana Wallis

1.6.2010

Gerald Häfner

1.6.2010

 

Pakeistas nuomonės referentas

Gerald Häfner

Diana Wallis

 

Priėmimo data

22.11.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Elena Băsescu, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sandrine Bélier, Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ramona Nicole Mănescu, Silvia-Adriana Ţicău

Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (28.10.2010)

pateiktas Konstitucinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Nuomonės referentė: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje sukuriama esminė demokratinio Sąjungos veikimo naujovė – nauja konkreti priemonė, sudaranti sąlygas piliečiams dalyvauti visos Europos diskusijose:

„Ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą.“

Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos nustatytos piliečių iniciatyvos praktinio veikimo procedūros ir sąlygos.

Vienos iš svarbiausių Kultūros ir švietimo komiteto atsakomybės sričių yra komunikacija, aktyvus pilietiškumas, jaunimas ir pilietinės visuomenės, kaip neatskiriamos Europos viešosios erdvės dalyvės, vaidmuo.

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, nes pilietinės visuomenės įtraukimas formuojant politiką ir rengiant sprendimus stiprina viešųjų institucijų, jų darbo ir veiklos demokratinį teisėtumą. Tačiau procedūros ir sąlygos turėtų būti nustatomos kuo pragmatiškiau. Be to, reikėtų vengti sudėtingų administracinių procedūrų ir institucijose, ir valstybėse narėse. Nuomonės referentei didžiausią susirūpinimą kelia šie aspektai ir ji siūlo atitinkamai pakeisti pasiūlymą.

Kadangi piliečių iniciatyva – tai priemonė, kuria turėtų naudotis patys piliečiai, ir ja siekiama sustiprinti tiesioginę demokratiją, aktyvų pilietiškumą ir Europos piliečių įtaką Europos Sąjungos politikai, iniciatyvą Komisijai turėtų pateikti organizacinis komitetas, kurį sudarytų bent devyni Europos piliečiai iš bent devynių valstybių narių. Tokia procedūra užtikrins, kad kiekviena iniciatyva nuo pat pradžių bus europinio pobūdžio.

Tai, kad į organizacinį komitetą neįtraukiami juridiniai asmenys, apsaugos piliečių iniciatyvą nuo galimo esamų verslo organizacijų, politinių partijų ir kitų organizacijų, kurios yra daug stipresnės nei piliečių grup ir turi daugiau galimybių veikti Europos mastu, piktnaudžiavimo. Piliečių iniciatyva neturėtų virsti rinkimų kampanija ir ja neturėtų būti naudojamasi kaip tokių kampanijų įrankiu. Politikai turi kitų priemonių, kaip daryti įtaką su teisėkūra susijusiems sprendimams.

Nuomonės referentės manymu, būtų svarbu, kad organizatorius pakankamai iš anksto žinotų, kokio pobūdžio teisės aktas ar priemonė būtų tinkama norint pasiekti piliečių iniciatyvos tikslus, jei ji bus sėkminga. Todėl Komisija jau vykstant priimtinumo patikrai turėtų pateikti organizatoriui pirmąjį realistinį nurodymą dėl tinkamų priemonių. Tai padėtų išvengti nusivylimo tuo atveju, jei Komisija galų gale nepasiūlytų privalomojo pobūdžio teisės akto.

Be to, priimtinumo patikros nereikia atidėlioti, kol organizacinis komitetas surinks tam tikrą skaičių parašų ir pateiks Komisijai sprendimo dėl priimtinumo prašymą.

Siekdama užkirsti kelią bet kokiai nereikalingai administracinei naštai, Komisija turėtų patikrinti siūlomos iniciatyvos priimtinumą nedelsdama, t. y. iš karto po to, kai jis užregistruojama.

Nuomonės referentė pageidauja, kad pritarimo pareiškimo forma būtų supaprastinta. Visų pirma reglamente turėtų būti nurodyti tik būtini reikalavimai. Asmens duomenų klausimu pasakytina, kad būtinai turėtų būti reikalaujama nurodyti tik vardą, pavardę, adresą, pilietybę, gimimo datą ir pasirašyti. Antra, organizacinis komitetas turėtų galėti parengti savo paties pritarimo pareiškimo formą. Taip organizacinis komitetas, be reglamente nurodytų būtinų reikalavimų, galėtų įtraukti į šią formą keletą papildomų klausimų ar informacijos?arba, pvz., iniciatyvos logotipą.

Siekiant skaidrumo pritarimo pareiškimo formoje turėtų būti nurodyti kiekvienos piliečių iniciatyvos finansavimo šaltiniai. Visiems pasirašiusiesiems turėtų būti aišku, kas finansuoja atitinkamą iniciatyvą.

Nuomonės referentė taip pat nori pabrėžti komunikacijos ir informavimo kampanijų svarbą ugdant sąmoningumą Europos piliečių iniciatyvos klausimu. Šiuo požiūriu svarbų vaidmenį gali atlikti esamos judumo skatinimo programos (pvz., Mokymosi visą gyvenimą programa ir programa „Veiklus jaunimas“) ir aktyvaus pilietiškumo programa („Europa piliečiams“). Nuomonės referentė labai rekomenduoja sukurti ir naudoti tinkamas internetines parašų rinkimo priemones, kurios būtų lengvai prieinamos visoje Europos Sąjungoje.

Be to, nuomonės referentė norėtų, kad Komisijos atstovybėms ir Parlamento informacijos biurams valstybėse narėse, taip pat Komisijos informacijos tinklams, kaip antai „Europe Direct“ ir Piliečių konsultavimo tarnyba, būtų suteikta nuolatinė užduotis teikti piliečiams visą reikiamą informaciją piliečių iniciatyvos klausimu.

Nuomonės referentės požiūriu, pasirašantieji turėtų būti ne jaunesni kaip 16 (ne 18) metų amžiaus. Jaunimo aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir solidarumas ateities Europai yra labai svarbu. Teisiniu požiūriu jauni žmonės tampa pilnamečiais, kai jiems sukanka 18 metų. Nepaisant to, kad piliečių iniciatyva neturi tiesioginio poveikio, ji gali paskatinti visos Europos diskusijas ir pagaliau suteikti dinamiškumo su teisėkūra susijusių sprendimų tpriėmimui. Be to, susiejus mažiausią amžių su nacionaliniais rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti nelygybė, susijusi su nacionalinių reikalavimų skirtumais.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3a) Siekiant didinti sąmoningumą Europos piliečių iniciatyvos klausimu reikia organizuoti veiksmingas visuomenės informavimo kampanijas, skatinti pilietinį dialogą ir sukurti tikrą Europos viešąją erdvę; šiomis aplinkybėmis labai svarbi komunikacija ir informavimo kampanijos; Taigi, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę panaudoti esamas judumo ir aktyvaus pilietiškumo skatinimo programas ir naujų formų komunikaciją, pavyzdžiui, socialinius tinklus, kuriuose skatinamos diskusijos.

Pagrindimas

Veiksminga komunikacija piliečių iniciatyvos klausimu yra labai svarbi. Šiuo požiūriu gali būti naudingos esamos judumo skatinimo programos (pvz., Mokymosi visą gyvenimą programa ir programa „Veiklus jaunimas“), aktyvaus pilietiškumo programa („Europa piliečiams“) ir Europos savanoriškos veiklos metai (2011).

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) Europos Komisijos atstovybės ir Europos Parlamento informacijos biurai valstybėse narėse, taip pat Komisijos informacijos tinklai, turėtų atlikti nuolatinę užduotį teikti piliečiams visą reikiamą informaciją piliečių iniciatyvos klausimu.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis skaičius turėtų būti trečdalis valstybių narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis skaičius turėtų būti ketvirtadalis valstybių narių.

Pagrindimas

Piliečiai turėtų galėti pasinaudoti piliečių iniciatyva, taigi nereikėtų kelti labai aukštų ją palaikančiųjų skaičiaus reikalavimų. Reikalavimas, kad ją palaikytų ketvirtadalis valstybių narių (t. y. 7 iš dabar esančių 27 ES valstybių narių) yra pakankamai aukštas reikalavimas siekiant užtikrinti bendrą ES interesą. Taip pat tai atitinka kitas Sutarčių nuostatas, pavyzdžiui SESV 76 straipsnio reikalavimus.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti piliečių iniciatyvai. Jis turėtų atitikti amžių, kurio sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti piliečių iniciatyvai. Šis amžius turėtų būti 16 metų.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje; pasiūlymai, kuriais siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti pasiūlymai neturėtų būti registruojami, Komisija taip pat turėtų atsisakyti registruoti tokius pasiūlymus, kurie akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos vertybėms. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų.

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje. Šioje svetainėje turėtų būti detalus paaiškinimas, kokius oficialius ir teisinius reikalavimus turi atitikti iniciatyva, kad ji būtų sėkminga. Ji neabejotinai būtų šviečiamoji priemonė, kuri sudarytų galimybę, kad demokratinė piliečių nuomonė būtų išgirsta. Pasiūlymai, kuriais siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti pasiūlymai neturėtų būti registruojami, Komisija taip pat turėtų atsisakyti registruoti tokius pasiūlymus, kurie akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos vertybėms. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek popierine forma, tiek internetu. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad inter alia būtų galima užtikrinti asmens identifikavimą ir saugų duomenų saugojimą. Šiuo tikslu Komisija privalėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek popierine forma, tiek internetu. Tačiau, siekiant supaprastinti procedūrą ir sudaryti geresnes galimybes ja pasinaudoti, reikėtų skatinti parašų rinkimą internetu. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad inter alia būtų galima užtikrinti asmens identifikavimą ir saugų duomenų saugojimą. Piliečių pasitikėjimas piliečių iniciatyvos metodu bus vienu svarbiausių indėlių į jos sėkmę. Šiuo tikslu siekdama supaprastinti procesą Komisija privalėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas. Komisija turėtų nemokamai suteikti priemones, kurios sudarytų galimybes rinkti parašus internetu, nepažeidžiant asmens privatumo.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Tikslinga, kad Komisija sprendimą dėl pasiūlytų iniciatyvų priimtinumo priimtų pakankamai anksti. Todėl organizatorius turėtų paprašyti priimti tokį sprendimą, surinkęs 300 000 pritarimo pasiūlytai iniciatyvai paraiškų iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių.

(13) Tikslinga, kad sprendimą dėl pasiūlytų iniciatyvų priimtinumo Komisija priimtų prieš pradedant rinkti parašus. Komisija turėtų nedelsdama išnagrinėti siūlomos piliečių iniciatyvos priimtinumą po to, kai ji registruojama.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių narių administracinę naštą, jos per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą. Renkant parašus internetu reikia papildomo parašų tikrumo patikrinimo metodo, kuris papildytų techninį tikrinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių narių administracinę naštą, jos per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) Komisija praėjus penkeriems metams po šio reglamento įsigaliojimo turėtų pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

(23) Komisija praėjus dvejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo turėtų pateikti jo įgyvendinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Sėkmingos iniciatyvos persvarstymas turi būti įgyvendinamas per laikotarpį, kuris būtų pakankamai ilgas, kad būtų galimą pabaigti jos įgyvendinimo procedūrą, ir pakankamai trumpas siekiant užtikrinti, kad labai ilgai neužtruktų iniciatyvos pasiektų tikslų vertinimas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo arba organizacija, kuris (-i) rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

3. organizacinis komitetas– bent septynių Sąjungos piliečių (kiekvienas iš skirtingos valstybės narės) grupė, kuri rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus visame tekste reikės padaryti atitinkamus pakeitimus.)

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu organizatorius yra fizinis asmuo, jis turi būti Sąjungos pilietis ir būti tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

1. Organizacinį komitetą sudaro nariai, kurie yra Sąjungos piliečiai, šiuo metu nesantys Europos Parlamento nariais, ir yra pakankamo amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

Pagrindimas

Tai, kad į organizacinį komitetą neįtraukiami juridiniai asmenys, apsaugos piliečių iniciatyvą nuo galimo esamų verslo organizacijų, politinių partijų ir kitų organizacijų, kurios yra daug stipresnės nei piliečių grupė ir turi daugiau galimybių veikti ES mastu, piktnaudžiavimo. Piliečių iniciatyvos neturėtų virsti rinkimų kampanijomis ir jomis neturėtų būti naudojamasi kaip tokių kampanijų įrankiu. Politikai, ypač EP nariai, turi kitų priemonių, kaip daryti įtaką su teisėkūra susijusiems sprendimams. Reikėtų pabrėžti, kad Europos Parlamento nariai turės galimybę išnagrinėti kiekvieną iniciatyvą po to, kai bus pateiktas Europos Komisijos komunikatas.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu organizatorius yra juridinis asmuo arba organizacija, jis (ji) turi būti įsteigtas (-a) valstybėje narėje. Teisinio subjektiškumo neturinčios organizacijos pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus turi atstovus, kurie jų vardu gali prisiimti teisinius įsipareigojimus ir atsakomybę.

Išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai, sulaukę bent 16 metų amžiaus.

Pagrindimas

Susiejus mažiausią amžių su nacionaliniais rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti nelygybė, nes Austrijoje mažiausias rinkimų teisės amžius yra 16, o kitose valstybėse narėse – 18 metų. Rekomenduotina sumažinti ir taip suderinti mažiausią pasirašančiųjų rinkimų teisės amžių, kad visi piliečiai būtų traktuojami vienodai ir kad jaunimas būtų įtraukiamas į ES politikos formavimą ir pilietinį dialogą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pasiūlytai iniciatyvai pareiškimus, organizatorius turi ją užregistruoti Komisijoje ir pateikti II priede nurodytą informaciją, visų pirma apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą ir finansavimo bei paramos šaltinius.

1. Prieš gaudamas Komisijos sprendimą dėl priimtinumo ir pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pasiūlytai iniciatyvai pareiškimus, organizatorius turi ją užregistruoti Komisijoje ir pateikti II priede nurodytą informaciją, visų pirma apie pasiūlytos piliečių iniciatyvos objektą ir finansavimo bei paramos šaltinius.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos vertybėms.

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos vertybėms. Komisija turi tinkamai paaiškinti ir paskelbti atsisakymo registruoti iniciatyvą priežastis.

Pagrindimas

Neabejotina, kad skaidrumas švies ir užkirs kelią tam, kad daugėtų nepriimtinų ar absurdiškų iniciatyvų.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių iniciatyva viešai paskelbiama registre.

5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių iniciatyva viešai paskelbiama registre. Baigus registravimą Komisija, remdamasi 8 straipsniu, apsvarsto siūlomos piliečių iniciatyvos priimtinumą.

Pagrindimas

Priimtinumo patikros nereikia atidėlioti, kol organizacinis komitetas surinks tam tikrą skaičių parašų ir pateiks Komisijai sprendimo dėl priimtinumo prašymą. Siekdama užkirsti kelią bet kokiai nereikalingai administracinei naštai, Komisija turėtų patikrinti siūlomos iniciatyvos priimtinumą nedelsdama, t. y. iš karto po to, kai jis užregistruojama.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Visoms registruotoms iniciatyvoms suteikiamas registracijos numeris.

 

Komisijos duomenų bazėje, kurioje saugomos registruotos iniciatyvos, turėtų būti rodiklis, pagal kurį kiekvieną savaitę būtų matyti, kokiame etape yra kiekviena iniciatyva.

Pagrindimas

Jis informuotų piliečius apie tai, kokiame etape yra įvairios iniciatyvos.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Organizatorius iš pasirašiusiųjų surenka reikalingus pritarimo pasiūlytai piliečių iniciatyvai, užregistruotai pagal 4 straipsnį, pareiškimus.

1. Organizatorius iš pasirašiusiųjų surenka reikalingus pritarimo pasiūlytai piliečių iniciatyvai, užregistruotai pagal 4 straipsnį, dėl kurios priimtas palankus sprendimas dėl priimtinumo, pareiškimus.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu galima naudoti tik tas pritarimo pareiškimų formas, kurios atitinka III priede pateiktą modelį. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorius užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija atitinka registre nurodytą informaciją.

Šiuo tikslu galima naudoti tik tas pritarimo pareiškimų formas, kuriose nurodoma informacija, kurios reikalaujama pagal III priede pateiktą pavyzdį. Prieš pradėdamas iš pasirašiusiųjų rinkti pritarimo pareiškimus, organizatorius užpildo III priede nurodytas formas. Formose pateikiama informacija atitinka registre nurodytą informaciją.

Pagrindimas

Nesiekiama organizatorių apriboti tam tikra forma, bet stengiamasi suteikti jiems galimybę naudotis savomis formomis, pagal kurias vis dėlto turi būti nurodoma informacija, kurios reikalaujama pagal Komisijos pateiktą modelį.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

4. Pritarimo pareiškimai renkami tik po palankaus sprendimo dėl pasiūlytos iniciatyvos priimtinumo priėmimo dienos ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) sistema galėtų sukurti atskirus pritarimo pareiškimus tokia forma, kuri atitiktų III priede pateiktą modelį, kad valstybės narės galėtų vykdyti kontrolę pagal 9 straipsnio 2 dalį.

(d) sistema galėtų sukurti atskirus pritarimo pareiškimus tokia forma, pagal kurią nurodoma informacija, kurios reikalaujama pagal III priede pateiktą pavyzdį, kad valstybės narės galėtų vykdyti kontrolę pagal 9 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Siekiant, kad piliečių iniciatyvos metodą būtų lengva taikyti ir kad dėl jo nekiltų nereikalingų duomenų apsaugos problemų, negalima prašyti nei vieno pasirašiusiojo nurodyti asmens tapatybės kortelės numerį.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija priima 4 dalies įgyvendinimui skirtas technines specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką.

5. Per 6 mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija priima 4 dalies įgyvendinimui skirtas technines specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką. Komisija turėtų suteikti saugias priemones, kurios sudarytų galimybes rinkti parašus internetu, nepažeidžiant asmens privatumo.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą turi būti kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę iš bent ketvirtadalio valstybių narių.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau minimalų I priede nurodytų piliečių skaičių.

2. Ketvirtadalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau minimalų I priede nurodytų piliečių skaičių.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo pareiškime nurodytą asmens tapatybės dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kurioje yra jų pritarimo pareiškime nurodytas adresas.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių, surinkęs reikalingus 300 000 pritarimo pareiškimų pagal 5 straipsnį, organizatorius pateikia Komisijai prašymą priimti sprendimą dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo. Šiuo tikslu organizatorius naudoja V priede pateiktą formą.

1. Užregistravus piliečių iniciatyvą, Komisija nedelsdama apsvarsto jos priimtinumą.

Pagrindimas

Priimtinumo patikros nereikia atidėlioti, kol organizacinis komitetas surinks tam tikrą skaičių parašų ir pateiks Komisijai sprendimo dėl priimtinumo prašymą. Siekdama užkirsti kelią bet kokiai nereikalingai administracinei naštai, Komisija turėtų patikrinti siūlomos iniciatyvos priimtinumą nedelsdama, t. y. iš karto po to, kai jis užregistruojama.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Apie 2 dalyje paminėtą sprendimą pranešama pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatoriui ir jis viešai paskelbiamas.

3. Apie 2 dalyje paminėtą sprendimą pranešama pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatoriui ir jis viešai paskelbiamas. Jame nurodoma, koks teisės aktas ar priemonė, Komisijos nuomone, yra tinkamas norint pasiekti piliečių iniciatyvos tikslų, jei ta iniciatyva bus sėkminga.

Pagrindimas

Svarbu, kad organizacinis komitetas pakankamai iš anksto žinotų, kokio pobūdžio teisės aktas ar priemonė būtų tinkamas norint pasiekti piliečių iniciatyvos tikslus, jei ji bus sėkminga. Todėl Komisija jau vykstant priimtinumo patikrai turėtų pateikti organizatoriui pirmąjį realistinį nurodymą dėl tinkamų priemonių.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius ir tuo atveju, jei Komisija nusprendė, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva priimtina pagal 8 straipsnį, organizatorius pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatorius naudoja VI priede pateiktą formą.

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius ir tuo atveju, jei organizatorius pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatorius naudoja VI priede pateiktą formą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorius sunaikina visus gautus pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo iniciatyvos pateikimo Komisijai pagal 10 straipsnį arba ne daugiau kaip 18 mėnesių nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Organizacinis komitetas sunaikina visus gautus pritarimo konkrečiai piliečių iniciatyvai pareiškimus ir jų kopijas praėjus ne daugiau kaip mėnesiui nuo Europos Komisijos komunikato paskelbimo pagal 11 straipsnio 2 dali.

Pagrindimas

Visus gautus pritarimo pareiškimus reikia sunaikinti po Europos Komisijos komunikato paskelbimo. Organizacinis komitetas turėtų pasinaudoti galimybe ir informuoti visus pasirašiusiuosius apie Europos Komisijos komunikatą dėl piliečių iniciatyvos. Visam procesui ypač svarbu, kad piliečiai būtų informuojami apie pasiūlymą, kurį jie parėmė.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai padeda komitetas.

1. Įgyvendinti 6 straipsnio 5 dalį Komisijai padeda nepriklausomas komitetas, kuris turi reikalingas technines žinias.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Pagrindimas

Persvarstymas turėtų būti atliktas anksčiau. Dvejų metų turėtų užtekti pirmosioms iniciatyvoms įvertinti.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;

5. Kiekvieno organizacinio komiteto nario vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 langelio 4a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a. Finansavimo šaltiniai*:

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo pritarimo pareiškimo formoje turėtų būti nurodyti kiekvienos piliečių iniciatyvos finansavimo šaltiniai. Visiems pasirašiusiesiems turėtų būti aišku, kas finansuoja atitinkamą iniciatyvą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 langelio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Gimimo data ir vieta*:

4. Gimimo data*:

Gimimo data: Vieta ir valstybė:

 

Pagrindimas

Informacija apie gimimo vietą nereikalinga. Siekdama, kad forma būtų supaprastinta, nuomonės referentė siūlo ją išbraukti.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 langelio 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Asmens identifikavimo numeris*:

Išbraukta.

Identifikavimo numerio / asmens tapatybės dokumento rūšis*:

 

Nacionalinė asmens tapatybės kortelė: Pasas: Socialinio draudimo numeris:

 

Identifikavimo numerį / asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė narė*:

 

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

V priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis priedas išbraukiamas.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas.

6. Kiekvieno organizacinio komiteto nario vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Piliečių iniciatyva

Nuorodos

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Atsakingas komitetas

AFCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

21.4.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

20.5.2010

 

 

Svarstymas komitete

14.7.2010

27.9.2010

 

 

Priėmimo data

27.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ  (26.10.2010)

pateikta Konstitucinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos
(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Nuomonės referentės: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalyje numatyta esminė demokratinio Sąjungos veikimo naujovė – nauja konkreti priemonė, sudaranti sąlygas piliečiams dalyvauti visos Europos diskusijose:

„Ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Europos Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą.“

Numačius Europos piliečių iniciatyvą pradedama taikyti nauja tarpvalstybinės demokratijos koncepcija ir kuriama dalyvaujamoji demokratija ES. Pasinaudodami Europos piliečių iniciatyva, piliečiai gali tiesiogiai prašyti Europos Komisijos inicijuoti teisės aktą. Taigi Lisabonos sutartimi sukuriama ketvirtoji ES institucija - milijonas piliečių.

Pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl piliečių iniciatyvos nustatytos piliečių iniciatyvos praktinio veikimo procedūros ir sąlygos.

Pranešėjos palankiai vertina Komisijos pasiūlymą, nes pilietinės visuomenės įtraukimas formuojant politiką ir rengiant sprendimus stiprina viešųjų institucijų demokratinį teisėtumą ir priartina Europos Sąjungą prie jos piliečių.

Vis dėlto pranešėjos laikosi nuomonės, kad turėtų būti nustatytos praktiniu požiūriu tinkamos procedūros ir sąlygos ir kad reikėtų vengti sudėtingų administracinių procedūrų. Pranešėjos norėtų, kad kuo daugiau pateiktų iniciatyvų būtų pripažintos priimtinomis. Taigi, reikėtų kaip įmanoma labiau supaprastinti procedūrines taisykles. Pranešėjoms didžiausią susirūpinimą kelia toliau nurodyti aspektai ir jos siūlo atitinkamai pakeisti pasiūlymą.

Pranešėjų nuomone, minimalus amžiaus siekiant paremti iniciatyvą visose valstybėse narėse turėtų būti 16 metų. ES sutarties 9 straipsnyje nurodyta, kad visiems Sąjungos piliečiams skiriamas vienodas dėmesys. Jaunimo aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir solidarumas ateities Europai yra labai svarbūs, taigi sumažinus amžiaus ribą būtų galima padidinti jaunų žmonių susidomėjimą Europos reikalais. Be to, Europos piliečių iniciatyva nėra sprendimų priėmimo priemonė, o tik iniciatyva, kuria siekiama įtraukti klausimą į darbotvarkę, taigi parama iniciatyvai iš esmės skiriasi nuo balsavimo. Susiejus amžiaus ribą su nacionaliniais rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti nelygybė, susijusi su nacionalinių reikalavimų skirtumais, todėl pranešėjos siūlo, kad visose valstybėse narėse būtų taikoma 16 metų amžiaus riba.

Kalbant apie parašų rinkimo mastą, pranešėjos laikosi nuomonės, kad turėtų pakakti parašų iš ketvirtadalio valstybių narių, o ne trečdalio, kadangi kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje renkami parašai, būtina skirti daug laiko ir išteklių administraciniams reikalams ir vertimui. Kadangi pranešėjos norėtų išvengti atvejų, kai iniciatyvos žlunga dėl terminų arba finansinės paramos trūkumo, jos siūlo, kad turėtų pakakti ketvirtadalio valstybių narių, nes ir šiuo atveju kalbama apie didelę ES teritorijos dalį.

Atsižvelgiant į tai, kad Komisija savo pasiūlyme prašo skirti du mėnesius siūlomos iniciatyvos priimtinumui patikrinti, vienerių metų terminas parašams surinkti atrodo per trumpas. Pranešėjos siūlo, jog terminas parašams surinkti būtų pratęstas iki ketverių metų, siekiant užtikrinti galimybę surinkti milijoną parašų taip pat ir toms iniciatyvoms paremti, kurioms neskiriama finansinė parama.

Kalbant apie priimtinumą, pranešėjos mano, kad nebūtina surinkti 300 000 parašų prieš Komisijai patikrinant, ar iniciatyva priimtina. Pranešėjos tvirtai įsitikinusios, kad 5 000 parašų turėtų pakakti ir pasirašiusieji neturėtų būti daugiau kaip iš vienos valstybės narės. Norint pradėti rinkti parašus keliose valstybėse narėse, būtina skirti daug laiko ir išteklių, taigi prieš nustatant, ar iniciatyva laikoma priimtina, nebūtina pradėti šio proceso daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Vis dėlto, pranešėjų nuomone, norint atmesti nerimtas iniciatyvas reikėtų nustatyti, kad reikalaujami 5 000 parašų būtų surinkti per 6 mėnesius. Nustačius šį terminą, atkristų iniciatyvos, kurios užregistruojamos, tačiau taip ir nesurenka numatyto parašų skaičiaus.

Pranešėjos taip pat siūlo, kad Komisija patikrintų iniciatyvos priimtinumą per vieną mėnesį, o ne per du mėnesius, siekiant nesulėtinti parašų rinkimo proceso.

Be to, pranešėjos mano, kad pasiūlymai, kurie akivaizdžiai arba paslėpta forma prieštarauja Europos Sąjungos vertybėms, turėtų būti laikomi nepriimtinais.

Kalbant apie parašų rinkimą internetu, pranešėjos siūlo, kad Komisija sukurtų centrinę tinklavietę („citizensinitiative.eu“), kurioje būtų registruojamos visos iniciatyvos ir kurioje piliečiai galėtų jas rasti ir pasirašyti. Šis sprendimas itin pageidautinas atsižvelgiant į keletą priežasčių.

Pirma, atsižvelgiant į duomenų apsaugą, t. y. jei Komisija sukurtų ir valdytų centrinę tinklavietę, būtų galima užtikrinti, kad laikomasi asmens duomenų apsaugos taisyklių ir nuostatų. Pranešėjos tvirtai įsitikinusios, jog negalima tikėtis, kad piliečių iniciatyvų iniciatoriai sukurtų ir valdytų parašų rinkimo internetu sistemas, kurios atitiktų visus taikomus asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Be to, reikalaujant, kad kiekvienas iniciatorius sukurtų savo tinklavietę, nebūtų galima užtikinti vieningo parašų rinkimo proceso duomenų apsaugos požiūriu.

Antra, Komisijos pasiūlymą būtų sunku įgyvendinti, kadangi būtų sukurta papildoma našta ne tik iniciatoriams, bet ir valstybėms narėms, kurios turėtų tikrinti, ar parašų rinkimo internetu sistemos atitinka Komisijos nustatytus reikalavimus, ir išduoti sertifikatus, patvirtinančius kiekvienos tinklavietės atitiktį minėtiesiems reikalavimams.

Trečia, jei visos piliečių iniciatyvos būtų pateikiamos vienoje tinklavietėje, jos būtų prieinamesnės, nes suinteresuoti piliečiai greitai ir nesudėtingai galėtų rasti ir pasirašyti šias iniciatyvas bei sekti tolesnius procesus.

Taigi, pranešėjos mano, kad Komisija turėtų sukurti centrinę tinklavietę ir kad atliekant šią užduotį turėtų dalyvauti atitinkamos valstybių narių institucijos, siekiant nuspręsti, kokie duomenys joms reikalingi, kad būtų galima vėliau patikrinti pasirašiusiųjų tapatybę. Turėtų būti sukurta tokia tinklavietė, kad internetu iniciatyvą pasirašantys asmenys pirma turėtų nurodyti savo pilietybę, tuomet turėtų būti užpildomi tik tie duomenų laukeliai, kurie reikalingi atitinkamoms valdžios institucijoms. Šis sprendimas grindžiamas tuo, kad įvairios valstybės narės taiko skirtingus identifikavimo numerius ir jos reikia skirtingų duomenų pasirašiusiųjų tapatybei patikrinti.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Konstitucinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Šios procedūros ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį.

(3) Šios procedūros ir sąlygos turėtų būti aiškios, paprastos, lengvos taikyti ir turėtų atitikti piliečių iniciatyvos pobūdį, kad būtų skatinamas piliečių dalyvavimas ir Sąjunga taptų prieinamesnė.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Siekiant didinti piliečių sąmoningumą ir suteikti jiems tikslios informacijos apie šią naują priemonę svarbu organizuoti informavimo apie piliečių iniciatyvas kampanijas. Piliečių pageidavimu Komisija ir Europos Parlamentas, naudodamiesi savo atstovybėmis ir biurais valstybėse narėse, turėtų suteikti piliečiams informacijos ir neoficialių patarimų, susijusių su piliečių iniciatyvomis, konkrečiai apie priimtinumo kriterijus, Sąjungos vertybes ir kompetenciją bei Europos sutartis. Naudotojo vadovas, susijęs su piliečių iniciatyvomis, turėtų būti parengtas kiekviena oficialiąja Sąjungos kalba ir paskelbtas internete.

Pagrindimas

Kad nekiltų klaidingų lūkesčių ir nesusipratimų dėl Europos piliečių iniciatyvos pobūdžio ir aprėpties, informavimo kampanijos yra būtinos. Šiuo pakeitimu siekiama padidinti piliečių sąmoningumą ir suteikti jiems tikslios informacijos apie šią naują priemonę.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis skaičius turėtų būti trečdalis valstybių narių.

(5) Reikia nustatyti minimalų valstybių narių, iš kurių turi būti kilę piliečiai, skaičių. Siekiant užtikrinti, kad piliečių iniciatyva atspindėtų Sąjungos interesą, šis skaičius turėtų būti penktadalis valstybių narių.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti piliečių iniciatyvai. Jis turėtų atitikti amžių, kurio sulaukę piliečiai gali balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

(7) Tikslinga nustatyti minimalų amžių, kurio sulaukus galima pritarti piliečių iniciatyvai. Šis amžius turėtų būti 16 metų.

Pagrindimas

ES sutarties 9 straipsnyje nurodyta, kad visiems Sąjungos piliečiams skiriamas vienodas dėmesys. Jaunimo aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir solidarumas ateities Europai yra labai svarbūs. Be to, parama iniciatyvai iš esmės skiriasi nuo balsavimo, taigi reikėtų į šį procesą įtraukti taip pat ir jaunus žmones. Susiejus mažiausią amžių su nacionaliniais rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti nelygybė, susijusi su nacionalinių reikalavimų skirtumais.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Siekiant sėkmingai vykdyti piliečių iniciatyvą, reikia minimalios organizuotos struktūros. Tai turėtų būti piliečių komitetas, kurį sudarytų fiziniai asmenys (organizatoriai) iš penktadalio valstybių narių siekiant skatinti, kad būtų keliami Europos masto klausimai ir palaikomas šių klausimų svarstymas. Siekiant skaidrumo ir sklandaus bei veiksmingo informavimo piliečių komitetas turėtų paskirti atstovus, kurie per visą procedūrą palaikytų ryšius tarp komiteto ir Sąjungos institucijų.

Pagrindimas

Piliečių iniciatyva sumanyta siekiant suteikti piliečiams galimybę dalyvauti demokratiniame Sąjungos gyvenime. Ji turėtų būti atvira tik fiziniams asmenims, kurie sudarytų piliečių komitetą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b) Svarbu įtraukti jaunimą ir skatinti jį dalyvauti piliečių iniciatyvose.

Pagrindimas

Pasiūlyme valstybėms narėms suteikiama atsakomybė tikrinti parašus. Siekiant įtraukti jaunimą, reikėtų išplėtoti parašų tikrinimo sistemą visos ES lygmeniu, kad būtų užtikrinamas bendras minimalus amžius.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje; pasiūlymai, kuriais siekiama piktnaudžiauti, ar nerimti pasiūlymai neturėtų būti registruojami, Komisija taip pat turėtų atsisakyti registruoti tokius pasiūlymus, kurie akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos vertybėms. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų.

(8) Siekiant užtikrinti pasiūlytų piliečių iniciatyvų suderinamumą ir skaidrumą, taip pat išvengti situacijos, kai parašai renkami tikslu, kuris nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, turėtų būti privaloma, prieš pradedant iš piliečių rinkti reikalingus pritarimo pareiškimus, tokias iniciatyvas užregistruoti tam skirtoje Komisijos interneto svetainėje; pasiūlymai, kurie nėra piliečių iniciatyvos pagal šį reglamentą, neturėtų būti registruojami, Komisija taip pat turėtų atsisakyti registruoti tokius pasiūlymus, kurie akivaizdžiai prieštarautų Sąjungos vertybėms, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Registracija yra administracinė procedūra, kuria siekiama išrinkti iniciatyvas, patenkančias į šio reglamento taikymo sritį; todėl visi atsisakymai registruoti turėtų būti pagrįsti tik teisinėmis priežastimis ir jokiais būdais ne politinio naudingumo principu. Komisija turėtų registruoti pranešimus, laikydamasi bendrų gero administravimo principų, ir todėl ji privalėtų informuoti iniciatyvos organizatorius apie visas atsisakymo registruoti iniciatyvą priežastis ir tokiu atveju galimas teisių gynimo priemones. Taip pat Komisija turėtų išaiškinti, kad užregistravus iniciatyvą ir surinkus reikalaujamą pritarimo pareiškimų skaičių Komisija nebūtinai priims pasiūlymą dėl teisės akto ir kad iniciatyvos užregistravimas nėra oficialus sprendimas kompetencijos klausimais.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su vadinamosios priimtinumo patikros panaikinimu, t. y. Komisija tikrinti tik tai, ar tam tikra iniciatyva atitinka piliečių iniciatyvos apibrėžimą pagal šį reglamentą. Tuomet iniciatyva registruojama ir organizatoriams negali būti trukdoma rinkti parašų. Vis dėlto, siekiant užkirsti kelią tam, kad iniciatyvos būtų naudojamos siekiant išprovokuoti Komisiją priimti sprendimą kompetencijos klausimais, organizatoriams turėtų būti paaiškinta, jog registracija reiškia tik tai, kad, Komisijos nuomone, iniciatyva atitinka Europos piliečių iniciatyvos apibrėžtį ir kad tai nėra oficialus sprendimas kompetencijos klausimais.

Pakeitimas     8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatorius turėtų būti atsakingas už reikalingų pritarimo pareiškimų surinkimą iš piliečių.

(9) Užregistravus pasiūlymą kaip piliečių iniciatyvą, organizatoriai gali pateikti piliečių pritarimo pareiškimus.

Pagrindimas

9 konstatuojamosios dalies pakeitimu sustiprinama pozicija, kad registracija siekiama tik nuspręsti, ar Europos piliečių iniciatyva laikoma pateikta, ar ne. Jei ji laikoma pateikta, organizatoriai neturi vykdyti jokių kitų reikalavimų (priimtinumo ir kt.), tačiau gali laisvai naudotis teise pagal Sutartį, t. y. rinkti parašus už iniciatyvą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek popierine forma, tiek internetu. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad inter alia būtų galima užtikrinti asmens identifikavimą ir saugų duomenų saugojimą. Šiuo tikslu Komisija privalėtų nustatyti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

(10) Siekiant tinkamai panaudoti moderniąsias technologijas kaip dalyvaujamosios demokratijos priemonę, tikslinga nustatyti galimybę pritarimo pareiškimus rinkti tiek popierine forma, tiek internetu. Internetinėse pritarimo pareiškimų rinkimo sistemose turėtų būti įdiegtos atitinkamos saugumo priemonės, kad, inter alia, būtų galima užtikrinti, jog pasirašantis asmuo turi teisę pasirašyti ir pasirašo tik vieną kartą, taip pat saugų duomenų saugojimą. Išsamios techninės specifikacijos turėtų būti parengtos ekspertų lygmeniu ir reguliariai atnaujinamos atsižvelgiant į techninę pažangą; todėl reikėtų suteikti Komisijai įgaliojimus patvirtinti išsamias internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų technines specifikacijas.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) Pritarimo pareiškimai turėtų būti renkami piliečiams patogiu būdu, taikant būtinas duomenų apsaugos priemones. Vis dėlto organizatoriams taip pat neturi būti sukurta pernelyg didelės naštos.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Valstybėms narėms tikslinga tikrinti internetinių pritarimo pareiškimų rinkimo sistemų atitiktį šio reglamento reikalavimams.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi Komisija turėtų sukurti ir valdyti centrinę tinklavietę, valstybėms narėms nebereikėtų tikrinti atitikties reikalavimams.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų surinkti per konkretų terminą. Siekiant užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint omenyje, kaip sunku visoje Europos Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, terminas neturėtų būti ilgesnis nei 12 mėnesių nuo pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos.

(12) Tikslinga užtikrinti, kad pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimai būtų surinkti per konkretų terminą. Siekiant užtikrinti, kad pasiūlytos piliečių iniciatyvos išliktų svarbios, kartu turint omenyje, kaip sunku visoje Europos Sąjungoje surinkti pritarimo pareiškimus, terminas neturėtų būti ilgesnis nei 24 mėnesiai nuo pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Būtina išlaikyti skaidruma per visą procesą. Todėl kiekvienai piliečių iniciatyvai suteikta visa finansinė arba politinė parama turėtų būti nurodyta atitinkamo pritarimo pareiškimo formoje. Politiniu partijų ir Europos frakcijų finansavimas neturėtų būti leidžiamas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Tikslinga, kad Komisija sprendimą dėl pasiūlytų iniciatyvų priimtinumo priimtų pakankamai anksti. Todėl organizatorius turėtų paprašyti priimti tokį sprendimą, surinkęs 300 000 pritarimo pasiūlytai iniciatyvai paraiškų iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių.

Išbraukta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Komisija turėtų per 2 mėnesius nuo organizatoriaus prašymo gavimo priimti sprendimą dėl iniciatyvos priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva turėtų būti laikoma priimtina, jei ja neviršijami Komisijos įgaliojimai ir ji susijusi su klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teisės aktą.

(14) Komisija turėtų per vieną mėnesį nuo organizatoriaus prašymo gavimo priimti sprendimą dėl iniciatyvos priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva turėtų būti laikoma priimtina, jei ja neviršijami Komisijos įgaliojimai ir ji susijusi su klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teisės aktą. Komisija, prieš pradėdama rengti teisės akto projekto tekstą, pagrįstą siūloma piliečių iniciatyva, gali konsultuotis su Europos Parlamentu dėl šios iniciatyvos politinės svarbos ir aktualumo.

Pagrindimas

Komisija turėtų patikrinti iniciatyvos priimtinumą per vieną, o ne per du mėnesius, siekiant nesulėtinti parašų rinkimo proceso.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą. Atsižvelgiant į poreikį apriboti valstybių narių administracinę naštą, jos per tris mėnesius turėtų atlikti tinkamus patikrinimus ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

(15) Jei nėra kompetentingos Sąjungos rinkimų institucijos, tikslinga nustatyti tai, kad tais atvejais, kai iš pasirašiusiųjų surenkama pakankamai pritarimo piliečių iniciatyvai pareiškimų ir kai ji laikoma priimtina, kiekviena valstybė narė turėtų būti atsakinga už iš jos piliečių surinktų pritarimo pareiškimų tikrinimą ir tvirtinimą Atsižvelgiant į poreikį sumažinti valstybėms narėms tenkančią administracinę naštą, jos per tris mėnesius turėtų atlikti tokias patikras atlikdamos tinkamus patikrinimus, kurie gali būti grindžiami atsitiktine atranka, ir išduoti dokumentą, kuriuo patvirtinamas gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Itin svarbu, kad piliečių iniciatyvos organizatoriai pateiktų deklaraciją, susijusią su visomis finansinėmis priemonėmis, naudotomis iniciatyvai remti ir reklamuoti, siekiant užtikrinti visišką skaidrumą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių iniciatyvą ir per keturis mėnesius pateikti išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina dėl jos imtis.

(17) Komisija turėtų išnagrinėti piliečių iniciatyvą ir per tris mėnesius pateikti išvadas ir nurodyti veiksmus, kurių ketina dėl jos imtis.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bus palaikomas aukštas piliečių dalyvavimo lygis, būtina pasikliauti greita procedūra. Todėl manoma, kad Europos Komisija per tris mėnesius pajėgs visapusiškai suformuluoti savo išvadas apie iniciatyvą ir veiksmus, kurių ji ketina imtis.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) Europos Parlamentas gali imtis bet kokių tinkamų veiksmų pagal savo įgaliojimus, siekdamas užtikrinti, kad piliečių balsas būtų išgirstas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomos visos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos. Todėl tikslinga išaiškinti, kad piliečių iniciatyvos organizatorius ir kompetentingos valstybių narių institucijos yra duomenų valdytojai, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, ir numatyti maksimalų laikotarpį, kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus piliečių iniciatyvos tikslais. Veikdami kaip duomenų valdytojai, organizatoriai turi imtis visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi Direktyva 95/46/EB nustatytų pareigų, visų pirma susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo saugumu ir informacijos teikimu bei duomenų subjekto teisėmis susipažinti su savo asmenine informacija, taip pat ją pataisyti ir ištrinti.

(18) Pagal šį reglamentą atliekamam asmens duomenų tvarkymui taikomos visos 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos. Todėl tikslinga išaiškinti, kad tuo atveju, kai parašai renkami popieriuje, piliečių iniciatyvos organizatorius ir kompetentingos valstybių narių institucijos yra duomenų valdytojai, kaip nustatyta Direktyvoje 95/46/EB, ir numatyti maksimalų laikotarpį, kurį galima saugoti asmens duomenis, surinktus piliečių iniciatyvos tikslais. Tuo atveju, kai parašai renkami internetu, Komisija, veikdama kaip duomenų valdytoja, turi imtis visų reikiamų priemonių, kad laikytųsi Direktyva 95/46/EB nustatytų pareigų, visų pirma susijusių su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo saugumu ir informacijos teikimu bei duomenų subjekto teisėmis susipažinti su savo asmenine informacija, taip pat ją pataisyti ir ištrinti.

Pagrindimas

Tuo atveju, kai parašai renkami internetu, Komisija turėtų sukurti centrinę tinklavietę, kad būtų galima užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Šioje tinklavietėje turėtų būti registruojamos ir pasirašomos visos iniciatyvos. Kitu atveju iniciatoriams būtų sukurta papildoma našta.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje Komisija raginama neviršydama savo įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trečdalio visų valstybių narių;

1. piliečių iniciatyva – Komisijai pagal šį reglamentą pateikta iniciatyva, kurioje Komisija raginama neviršydama savo įgaliojimų pateikti pasiūlymą dėl tų klausimų, dėl kurių, piliečių nuomone, Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, ir kuriai pritarė bent milijonas reikalavimus atitinkančių pasirašiusiųjų, kilusių iš bent penktadalio visų valstybių narių;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo arba organizacija, kuris (-i) rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

3. organizatoriaifiziniai asmenys, sudarę piliečių komitetą, kurie rengia piliečių iniciatyvą ir ją pateikia Komisijai.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu organizatorius yra fizinis asmuo, jis turi būti Sąjungos pilietis ir būti tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

1. Organizatoriai sudaro piliečių komitetą iš asmenų, kilusių mažiausiai iš penktadalio valstybių narių. Organizatoriai turi būti Sąjungos piliečiai, sulaukę bent 16 metų amžiaus.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu organizatorius yra juridinis asmuo arba organizacija, jis (ji) turi būti įsteigtas (-a) valstybėje narėje. Teisinio subjektiškumo neturinčios organizacijos pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus turi atstovus, kurie jų vardu gali prisiimti teisinius įsipareigojimus ir atsakomybę.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siekiant išvengti galimo esamų verslo organizacijų, politinių partijų ir kt. piktnaudžiavimo, piliečių iniciatyvos organizatorius turėtų būti tik fizinis asmuo.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai ir tokio amžiaus, kad galėtų balsuoti Europos rinkimuose.

2. Kad galėtų pritarti piliečių iniciatyvai, pasirašiusieji turi būti Sąjungos piliečiai, sulaukę bent 16 metų amžiaus.

Pagrindimas

ES sutarties 9 straipsnyje nurodyta, kad visiems Sąjungos piliečiams skiriamas vienodas dėmesys. Jaunimo aktyvus pilietiškumas, socialinė įtrauktis ir solidarumas ateities Europai yra labai svarbūs. Be to, parama iniciatyvai iš esmės skiriasi nuo balsavimo, taigi reikėtų į šį procesą įtraukti taip pat ir jaunus žmones. Susiejus mažiausią amžių su nacionaliniais rinkimų teisės amžiaus reikalavimais gali atsirasti nelygybė, susijusi su nacionalinių reikalavimų skirtumais.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracija

Pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracija ir priimtinumas

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Išskyrus 3 ir 4 dalyse numatytus atvejus, Komisija nedelsdama užregistruoja pasiūlytą iniciatyvą suteikdama unikalų registracijos numerį ir nusiunčia organizatoriui patvirtinimą.

2. Komisija per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodyto prašymo užregistruoti gavimo dienos priima sprendimą dėl priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma priimtina ir atitinkamai užregistruojama, jei ji tenkina tokias sąlygas:

 

– ji negali būti pagrįstai laikoma netinkama, nes ja nesiekiama piktnaudžiauti ir ji nėra nerimta;

 

– ji neprieštarauja Sąjungos vertybėms;

 

– ji yra susijusi su klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teisės aktą; ir

 

– ja neviršijami Komisijos įgaliojimai pateikti pasiūlymą.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pasiūlytos piliečių iniciatyvos, kurias pagrįstai galima laikyti netinkamomis, nes jomis siekiama piktnaudžiauti arba jos yra nerimtos, registruojamos nebus.

Išbraukta.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos vertybėms.

4. Komisija atsisako registruoti pasiūlytas piliečių iniciatyvas, kurios akivaizdžiai prieštarauja Sąjungos vertybėms, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Komisijos priežastys, dėl kurių ji atsisakė registruoti iniciatyvą, turi būti gerai pagrįstos ir paskelbtos Komisijos šiam tikslui sukurtoje tinklavietėje.

Pagrindimas

Neabejotina, kad skaidrumas švies ir užkirs kelią tam, kad daugėtų nepriimtinų ar absurdiškų iniciatyvų.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Pasiūlyta ir užregistruota piliečių iniciatyva viešai paskelbiama registre.

5. Sprendimas apie priimtinumą pranešamas pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatoriams ir viešai paskelbiamas registre ir Komisijos sukurtoje tinklavietėje.

 

Sprendime taip pat pateikiama Komisijos nuomonė, kokį teisės aktą reikės priimti arba kokių priemonių imtis, jei bus surinkta vienas milijonas pritarimo pareiškimų šiai piliečių iniciatyvai paremti. Komisija visada gali keisti šią nurodomą informaciją, kai priima savo sprendimą, ar imtis tolesnių veiksmų dėl piliečių iniciatyvos, ar ne.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Komisija praneša organizatoriams priežastis, dėl kurių ji atsisako registruoti pasiūlytą piliečių iniciatyvą.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Organizatorius iš pasirašiusiųjų surenka reikalingus pritarimo pasiūlytai piliečių iniciatyvai, užregistruotai pagal 4 straipsnį, pareiškimus.

1. Organizatorius iš pasirašiusiųjų surenka reikalingus pritarimo pasiūlytai piliečių iniciatyvai, užregistruotai ir paskelbtai priimtina pagal 4 straipsnį, pareiškimus.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą per visą atitinkamos piliečių iniciatyvos gyvavimo ciklą, organizatorius taip pat pateikia kompetentingoms valdžios institucijoms deklaraciją, susijusią su visa finansine parama, kurią jis gali būti gavęs iš kokių nors interesų grupių ar šių grupių atstovų arba kuria galėjo naudotis per visą laikotarpį, kai buvo renkami pritarimo pareiškimai.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 12 mėnesių.

4. Visi pritarimo pareiškimai renkami po pasiūlytos iniciatyvos registracijos dienos ir per laikotarpį, ne ilgesnį nei 24 mėnesiai.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai pritarimo pareiškimai renkami elektroniniu būdu, iš internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos gauti duomenys saugomi valstybės narės teritorijoje. Pritarimo pareiškimo formų modelis gali būti pritaikytas elektroniniams pritarimo pareiškimams rinkti.

1. Tais atvejais, kai pritarimo pareiškimai renkami elektroniniu būdu, iš internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos gautus duomenis centralizuotai saugo Komisija arba Europos Parlamentas. Pritarimo pareiškimo formų modelis gali būti pritaikytas elektroniniams pritarimo pareiškimams rinkti.

Pagrindimas

Komisija turėtų sukurti centrinę tinklavietę, kad būtų galima užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Šioje tinklavietėje turėtų būti registruojamos ir pasirašomos visos iniciatyvos. Kitu atveju iniciatoriams būtų sukurta papildoma našta.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Pasirašiusiųjų duomenys, pateikti naudojant internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą, turi būti tikrinami, saugomi ir sunaikinami pagal Sąjungos taisykles dėl duomenų apsaugos ir teisės į privatumą.

Pagrindimas

Pasirašiusieji asmenys teikia savo asmens duomenis, kuriuos reikia apsaugoti nuo bet kokio netinkamo panaudojimo.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jeigu internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema atitinka 4 dalyje nurodytas nuostatas, atitinkama kompetentinga institucija per mėnesį išduoda sertifikatą pagal IV priede pateiktą modelį. Iki tol, kol bus priimtos 5 dalyje paminėtos techninės specifikacijos, kompetentinga institucija, vertindama internetinės pritarimo pareiškimų sistemos atitiktį 4 dalies nuostatoms, taiko atitinkamas nacionalines technines specifikacijas.

Išbraukta.

Valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų institucijų išduotus sertifikatus.

 

Pagrindimas

Kadangi Komisija turėtų sukurti ir valdyti centrinę tinklavietę, valstybėms narėms nebereikėtų tikrinti atitiktiems reikalavimams.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a. internetinę pritarimo pareiškimo formą galėtų pateikti tik fiziniai asmenys;

a. internetinę pritarimo pareiškimo formą galėtų pateikti tik fiziniai asmenys, turintys teisę pasirašyti;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba. būtų galima patikrinti, ar kiekvienas asmuo pateikė tik vieną pritarimo pareiškimą;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija priima 4 dalies įgyvendinimui skirtas technines specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką.

5. Per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija kartu su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu atlieka įvertinimą, kuriuo remdamasi ji prireikus gali priimti 4 dalies įgyvendinimui skirtas technines specifikacijas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nustatytą reguliavimo tvarką. Šis įvertinimas kartu su atitinkamais pasiūlymais perduodamas Europos Parlamentui.

 

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę iš bent trečdalio valstybių narių.

1. Pasirašiusieji piliečių iniciatyvą yra kilę iš bent penktadalio valstybių narių.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Trečdalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau minimalų I priede nurodytų piliečių skaičių.

2. Penktadalyje valstybių narių pasirašiusiųjų skaičius atitinka bent jau minimalų I priede nurodytų piliečių skaičių.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kuri išdavė jų pritarimo pareiškime nurodytą asmens tapatybės dokumentą.

3. Pasirašiusieji laikomi kilusiais iš tos valstybės narės, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta.

 

Pasirašiusysis, kuris nėra valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, pilietis, gali pasirinkti būti laikomas kilusiu arba iš valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, arba iš valstybės narės, kurios pilietybę jis turi.

 

Pasirašiusysis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, laikomas kilusiu iš valstybės narės, kurios pilietybę jis turi.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8 straipsnis

Išbraukta.

Sprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo

 

1. Iš pasirašiusiųjų, kilusių iš bent trijų valstybių narių, surinkęs reikalingus 300 000 pritarimo pareiškimų pagal 5 straipsnį, organizatorius pateikia Komisijai prašymą priimti sprendimą dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos priimtinumo. Šiuo tikslu organizatorius naudoja V priede pateiktą formą.

 

2. Komisija per du mėnesius nuo 1 dalyje paminėto prašymo gavimo priima sprendimą dėl priimtinumo. Pasiūlyta piliečių iniciatyva laikoma priimtina, jei ji atitinka tokias sąlygas:

 

a. ji susijusi su klausimu, dėl kurio Sutartims įgyvendinti galima priimti Sąjungos teisės aktą; taip pat

 

b. ja neviršijami Komisijos įgaliojimai pateikti pasiūlymą.

 

3. Apie 2 dalyje paminėtą sprendimą pranešama pasiūlytos piliečių iniciatyvos organizatoriui ir jis viešai paskelbiamas.

 

Pagrindimas

Siekiama sumažinti etapų skaičių, registravimą ir priimtinumo nustatymą atliekant vienu etapu. Todėl 8 straipsnio nereikia, nes 4 straipsnyje reglamentuojama registracija ir priimtinumas.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius ir tuo atveju, jei Komisija nusprendė, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva priimtina pagal 8 straipsnį, organizatorius pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatorius naudoja VI priede pateiktą formą.

1. Iš pasirašiusiųjų surinkęs reikalingus pritarimo pareiškimus pagal 5 ir 7 straipsnius ir tuo atveju, jei Komisija nusprendė, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva priimtina pagal 4 straipsnį, organizatorius pateikia pritarimo pareiškimus popierine arba elektronine forma atitinkamoms 14 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms patikrinti ir patvirtinti. Šiuo tikslu organizatorius naudoja VI priede pateiktą formą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Organizatorius pritarimo pareiškimus pateikia valstybei narei, kuri išdavė formoje nurodytą asmens tapatybės dokumentą.

Organizatorius pritarimo pareiškimus pateikia valstybei narei, kurioje yra pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta.

 

Pasirašiusysis, kuris nėra valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, pilietis, gali pasirinkti būti laikomas kilusiu arba iš valstybės narės, kurioje nuolat gyvena, arba iš valstybės narės, kurios pilietybę jis turi.

 

Jei pasirašiusiųjų nuolatinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, organizatorius pateikia jų pritarimo pareiškimus valstybei narei, kurios pilietybę turi šie asmenys.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kompetentingos institucijos per ne daugiau kaip tris mėnesius tinkamai patikrina pritarimo pareiškimus ir organizatoriui išduoda sertifikatą pagal VII priede pateiktą modelį, kuriuo patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius.

2. Kompetentingos institucijos per ne daugiau kaip tris mėnesius, atlikdamos atrankinius patikrinimus, patikrina pritarimo pareiškimus ir organizatoriui išduoda sertifikatą pagal VII priede pateiktą modelį, kuriuo patvirtinamas iš tos valstybės narės gautų galiojančių pritarimo pareiškimų skaičius. Imtyje nustatytas negaliojančių parašų procentas išskaičiuojamas iš bendro pritarimo pareiškimų skaičiaus. Sertifikatas išduodamas tik tada, jei likęs pritarimo pareiškimų skaičius yra daugiau kaip vienas milijonas.

Pagrindimas

Šiuo straipsniu siekiama paspartinti tikrinimo procedūrą. Jei, pvz., Europos piliečių iniciatyvą paremia 1,5 mln. pasirašiusiųjų, tikrinimo institucija gali atsitiktinės atrankos būdu patikrinti 5 000 pavyzdžių, paimtų iš bendros kiekio. Jei patikrinus šiuos 5 000 pavyzdžių nustatoma, kad 500 (arba 10 proc.) yra klaidingi, neišsamūs arba jų neįmanoma patikrinti, šį rezultatą galima ekstrapoliuoti visiems surinktiems parašams, darant prielaidą, kad 10 proc. iš 1,5 mln. parašų yra klaidingi. Be to, taikant tokią atrankinių pavyzdžių tikrinimo sistemą, paneigiamas Komisijos argumentas, kad siekiant nuodugniai patikrinti pasirašiusiojo tapatybę reikalingas identifikavimo numeris.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a. nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą savo svetainėje;

a. nedelsdama paskelbia piliečių iniciatyvą savo svetainėje visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

Pagrindimas

Visiems ES piliečiams turi būti sudaryta galimybė suprasti siūlomos piliečių iniciatyvos turinį, kad galėtų jai pritarti, kai ją patvirtins Europos Komisija. Tai galima pasiekti tik jei iniciatyvos išverčiamos į visas Europos Sąjungos oficialiąsias kalbas paskelbiant iniciatyvas Europos Komisijos svetainėje.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per 4 mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, nurodo, kokių veiksmų prireikus ketina imtis ir dėl kokių priežasčių.

b. išnagrinėja piliečių iniciatyvą ir per tris mėnesius paskelbia pranešimą, kuriame pateikia savo išvadas dėl iniciatyvos, taip pat pasiūlymą dėl problemos, kuriai išspręsti, piliečių teigimu, reikia teisės akto. Jei Komisija nuspręstų imtis kokių nors alternatyvių veiksmų arba nesiimti jokių veiksmų, ji pateikia pranešime šio savo sprendimo priežastis.

Pagrindimas

Siekiama įtvirtinti griežtesnę pareigą Komisijai imtis tolesnių veiksmų dėl piliečių iniciatyvų. Siekiant užtikrinti, kad bus palaikomas aukštas piliečių dalyvavimo lygis, būtina pasikliauti greita procedūra. Todėl manoma, kad Komisija pajėgs visapusiškai suformuluoti savo išvadas apie iniciatyvą ir veiksmus, kurių Komisija ketina imtis, per tris mėnesius.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Apie 1 dalies b punkte paminėtą pranešimą pranešama piliečių iniciatyvos organizatoriui ir Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis paskelbiamas viešai.

2. Apie pateiktų piliečių iniciatyvų sąrašą ir 1 dalies b punkte paminėtą pranešimą pranešama piliečių iniciatyvos organizatoriui ir Europos Parlamentui bei Tarybai ir jis paskelbiamas viešai.

Pagrindimas

Siekiama įtvirtinti griežtesnę pareigą Komisijai imtis tolesnių veiksmų dėl piliečių iniciatyvų.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija pateikia viešą metinę ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kurioje nurodoma, kaip įgyvendinama piliečių iniciatyvos teisė ir, be kita ko, pateikiamas iniciatyvų skaičių, jų priimtinumas ir tolesni veiksmai, kurių Komisija ėmėsi dėl kiekvienos iniciatyvos.

Pagrindimas

Siekiama įtvirtinti griežtesnę pareigą Komisijai imtis tolesnių veiksmų dėl piliečių iniciatyvų.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Dėl piliečių iniciatyvos, kuriai paremti surinktas vienas milijonas pritarimo pareiškimų, Europos Parlamentas gali bet kuriuo metu paraginti Komisiją paaiškinti veiksmus, kurių ji ketina imtis, arba sprendimą nesiimti jokių veiksmų ir šio sprendimo priežastis. Naudodamasis savo įgaliojimais Europos Parlamentas gali bet kuriuo metu surengti organizatorių klausymus arba priimti rezoliuciją. Organizatoriai taip pat gali pateikti peticiją Europos Parlamentui atitinkamu klausimu, jei klausimas atitinka reikiamus kriterijus.

Pagrindimas

Siekiant reaguoti į piliečių lūkesčius ir išvengti nusivylimo, svarbu, kad Europos Parlamentas pasiūlytų kitų galimybių ir surengtų diskusiją siekiant išaiškinti Komisijos sprendimą.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b. reikalavimų internetinėms pritarimo pareiškimų rinkimo sistemoms neatitikimą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Remiame idėją sukurti bendrą centrinę tinklavietę, kurią tvarkytų Komisija, o ne kiekvieno iniciatoriaus kuriamas atskiras tinklavietes; tokiu būdu būtų užtikrinta, kad visuomet bus laikomasi duomenų apsaugos taisyklių.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius deleguotaisiais teisės aktais gali priimti šio reglamento priedų pakeitimus.

Komisija pagal 16, 17 ir 18 straipsnius deleguotais teisės aktais gali priimti visų šio reglamento priedų pakeitimus, išskyrus II ir III priedus.

Pagrindimas

Šiuose dviejuose prieduose yra nuostatų, kurias turi svarstyti Parlamentas. Todėl šie du priedai turi būti neįtraukti į deleguotų teisės aktų ir komitologijos taikymo sritį.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Deleguotasis teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

Deleguotas teisės aktas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

Komisija apie tai praneša kitoms valstybėms narėms ir Europos Parlamentui.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. sutarčių teisinis pagrindas, kuriuo remdamasi Komisija galėtų veikti;

Išbraukta.

Pagrindimas

Nerealu tikėtis, kad iniciatyvą pateikiantys piliečiai žinotų Sutarčių teisinį pagrindą, kuriuo remdamasi Komisija galėtų veikti. Priešingai, tai yra Komisijos darbas išnagrinėti iniciatyvą ir jos atitiktį Sutartims ir tada pranešti organizatoriams apie iniciatyvos priimtinumą, pateikiant jiems tikslias savo sprendimo priežastis ir jį paskelbiant.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;

5. organizatoriaus vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas;

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 2 langelio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Finansinė ir politinė parama, gauta dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos*:

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 langelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 langelis: (įrašo pasirašantysis)

3 langelis: (įrašo pasirašantysis)

 

 

1. Pasirašančiojo vardas ir pavardė:

1. Pasirašančiojo vardas ir pavardė:

Vardas*:……Pavardė*:

Vardas*:……Pavardė*:

2. Adresas:

Gatvė:

Pašto indeksas: Miestas*:

Valstybė*:

2. Adresas:

Gatvė:

Pašto indeksas: Miestas*:

Valstybė*:

3. El. paštas:

3. El. paštas:

4. Gimimo data ir vieta*:

4. Gimimo data ir vieta*:

Gimimo data: Vieta ir valstybė:

Gimimo data: Vieta ir valstybė:

5. Pilietybė*:

5. Pilietybė*:

6. Asmens identifikavimo numeris*:

 

Identifikavimo numerio / asmens tapatybės dokumento rūšis:

 

Nacionalinė asmens tapatybės kortelė: Pasas: Socialinio draudimo numeris:

 

Identifikavimo numerį / asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė narė*:

 

7. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pritariau tik vieną kartą*.

6. Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija teisinga ir kad šiai pasiūlytai piliečių iniciatyvai pritariau tik vieną kartą*.

Data ir pasirašiusiojo parašas* ♦: ………..

Data ir pasirašiusiojo parašas* ♦: ………..

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

IV PRIEDAS

Sertifikatas, kuriuo patvirtinama internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx

 

[….] (valstybės narės pavadinimas) [….] (kompetentingos institucijos pavadinimas) patvirtina, kad internetinė pritarimo pareiškimų rinkimo sistema [….] (svetainės adresas), skirta pritarimo piliečių iniciatyvai, kurios registracijos Nr. [….], pareiškimams rinkti elektroniniu būdu, atitinka reikiamas Reglamento xxxx/xxxx nuostatas.

Data, parašas ir kompetentingos institucijos oficialus spaudas:

Šis priedas išbraukiamas.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas, kad kiekvienas iniciatorius turėtų sukurti savo tinklavietę, reikštų papildomą naštą ne tik iniciatoriams, bet ir valstybėms narėms, kurios turėtų tikrinti, ar parašų rinkimo internetu sistemos atitinka Komisijos nustatytus reikalavimus, ir išduoti sertifikatus, patvirtinančius kiekvienos tinklavietės atitiktį minėtiesiems reikalavimams. Manome, kad siekiant išvengti šios naštos Komisija turėtų sukurti centrinę tinklavietę, kurioje būtų kaupiamos visos iniciatyvos.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

VI priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma

1. Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas*:

2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

3. Komisijos registracijos Nr.*:

4. Registracijos data*:

5. Prašymo priimti sprendimą dėl priimtinumo data*:

6. Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės pavadinimas], skaičius*:

Pritarimo pareiškimų teikimo valstybių narių kompetentingoms institucijoms forma

1. Organizatoriaus vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas*:

2. Piliečių iniciatyvos pavadinimas*:

3. Komisijos registracijos Nr.*:

4. Registracijos data*:

5. Prašymo priimti sprendimą dėl priimtinumo data*:

6. Pasirašiusiųjų, kilusių iš [valstybės narės pavadinimas], skaičius*:

7. Priedai*:

(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų, kurie nurodė tos pačios valstybės narės suteiktą asmens identifikavimo numerį, pritarimo pareiškimus. Jei taikytina, pridėkite atitinkamą (-us) sertifikatą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo sistemos atitiktis Reglamentui xxxx/xxxx)

7. Priedai*:

(Prašome pridėti visus pasirašiusiųjų pritarimo pareiškimus.)

8. Data ir organizatoriaus parašas*:

8. Data ir organizatoriaus parašas*:

*: privalomi laukeliai

*: privalomi laukeliai

Pagrindimas

Kai kurios ES valstybės narės neišduoda savo piliečiams tapatybės kortelių, taigi derėtų nurodyti pilietybės reikalavimą. Be to, kadangi Komisija turėtų sukurti ir valdyti centrinę tinklavietę, valstybėms narėms nebereikėtų tikrinti atitiktiems reikalavimams.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

VIII priedo 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Organizatoriaus arba teisinio atstovo (jei tai juridinis asmuo ar organizacija) vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas.

6. Organizatoriaus vardas ir pavardė, adresas ir el. paštas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Piliečių iniciatyva

Nuorodos

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Atsakingas komitetas

AFCO

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

21.4.2010

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Cecilia Wikström

10.5.2010

Kinga Göncz

10.5.2010

 

Priėmimo data

26.10.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Piliečių iniciatyva

Nuorodos

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.3.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

21.4.2010

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

21.4.2010

JURI

17.6.2010

LIBE

21.4.2010

PETI

21.4.2010

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

1.6.2010

 

 

 

Susijęs (-ę) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PETI

17.6.2010

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Alain Lamassoure

3.5.2010

Zita Gurmai

3.5.2010

 

Svarstymas komitete

3.5.2010

3.6.2010

14.6.2010

12.7.2010

 

5.10.2010

9.11.2010

29.11.2010

 

Priėmimo data

30.11.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves

Pateikimo data

3.12.2010