ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu

2.12.2010 - (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD)) - ***I

Konstitucionālo jautājumu komiteja
Referenti: Zita Gurmai un Alain Lamassoure
Atzinumu sagatavoja (*): Gerald Häfner un Diana Wallis,
Lūgumrakstu komiteja
(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra — Reglamenta 50. pants


Procedūra : 2010/0074(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0350/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0350/2010
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu

(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Parlamentam un Padomei (COM(2010)0119),

–   ņemot vērā ES līguma 11. panta 4. punktu,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. pantu 2. punktu un 24. panta pirmo daļu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0089/2010),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2010. gada 14. jūlija atzinumu[1],

–   ņemot vērā Reģionu komitejas 2010. gada 10. jūnija atzinumu[2],

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu, kā arī Lūgumrakstu komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A7-0350/2010),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Līgums par Eiropas Savienību nostiprina Savienības pilsonību un turpina nostiprināt Savienības demokrātisko darbību, inter alia nosakot, ka ikvienam pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē un ka Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts.

(1) Līgums par Eiropas Savienību nostiprina Savienības pilsonību un turpina nostiprināt Savienības demokrātisko darbību, inter alia nosakot, ka ikvienam pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Šī procedūra dod pilsoņiem iespēju tieši vērsties pie Komisijas, piešķirot viņiem iniciatīvas tiesības, kas līdzīgas tām, kādas īsteno Eiropas Parlaments un Padome.

Pamatojums

Ir lieki apsvērumā atkārtot Līguma noteikumus. Nepieciešamās norādes uz Līgumiem jau ir iekļautas atsaucēs. Pēdējā teikumā tiek minēts, kāda vieta šai iniciatīvai ir kopējā Eiropas sistēmā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir noteikts, ka Eiropas Parlaments un Padome pieņem noteikumus procedūrām un nosacījumiem, kas nepieciešami minētajai pilsoņu iniciatīvai.

svītrots

Pamatojums

Nevajag apsvērumā atkārtot Līguma noteikumus. Juridiskais pamats jau ir minēts pirmajā regulas atsaucē.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību.

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoņu līdzdalību un padarītu Savienību pieejamāku. Ar tiem jāpanāk saprātīgs līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Organizējot efektīvas informatīvās un reklāmas kampaņas par pilsoņu iniciatīvām, lai paaugstinātu pilsoņu izpratni, svarīgi ir nodrošināt precīzu informāciju par šo jauno instrumentu, sekmēt pilsoņu dialogu un veidot patiesu Eiropas sabiedrisko telpu; šajā sakarībā saziņas pasākumiem un informatīvajām kampaņām ir būtiska nozīme. Tādēļ Komisijai būtu jāapsver to pašreizējo programmu izmantošana, kuras veicina mobilitāti un aktīvu pilsonisko darbību, kā arī jaunus saziņas veidus, piemēram, sociālos tīklus, kuri veicina publiskas diskusijas. Turklāt Komisijai un Eiropas Parlamentam, izmantojot savas pārstāvniecības un birojus dalībvalstīs, pēc pieprasījuma būtu jānodrošina pilsoņiem informācija un neformālas konsultācijas par pilsoņu iniciatīvām, it īpaši par reģistrēšanas kritērijiem un par Savienības vērtībām un kompetencēm, ko paredz Eiropas Līgumi. Lietotāju rokasgrāmata būtu jāsagatavo visās Savienības oficiālajās valodās, un tai jābūt pieejamai tiešsaistē.

Pamatojums

Lai nepieļautu nepamatotu cerību vai pārpratumu rašanos saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas veidu un darbības jomu, būtiski svarīgas ir informatīvās kampaņas. Ar grozījumu cenšas uzlabot pilsoņu informētību un precīzas informācijas nodrošināšanu par šo jauno instrumentu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b) Eiropas Komisijas pārstāvniecībām un Eiropas Parlamenta informācijas birojiem dalībvalstīs kopā ar Komisijas informācijas tīkliem vajadzētu pastāvīgi sniegt pilsoņiem visu nepieciešamo informāciju par pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka kā viena trešdaļa dalībvalstu.

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Šim slieksnim būtu jānodrošina, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, taču prasības nedrīkst būt pārāk apgrūtinošas. Tāpēc tas būtu jānosaka kā viena piektdaļa dalībvalstu.

Pamatojums

Jānosaka zemāks slieksnis, ar kuru Savienības intereses vēl var būt pārstāvētas, taču prasības nav pārāk apgrūtinošas.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Šai nolūkā ir arī lietderīgi noteikt minimālo skaitu pilsoņu, kuri pārstāv katru no minētajām dalībvalstīm. Lai nodrošinātu pilsoņiem līdzīgus noteikumus pilsoņu iniciatīvas atbalstam, šim minimālajam skaitam ir jābūt līdzsvaroti proporcionālam katras dalībvalsts lielumam. Skaidrības nolūkā šis skaits katrai dalībvalstij būtu jānorāda šīs regulas pielikumā.

(6) Šai nolūkā ir arī lietderīgi noteikt minimālo skaitu pilsoņu, kuri pārstāv katru no minētajām dalībvalstīm. Lai pilsoņiem nodrošinātu līdzīgus noteikumus pilsoņu iniciatīvas atbalstam, šim minimālajam skaitam vajadzētu būt līdzsvaroti proporcionālam, kā LES 14. panta 2. punktā paredzēts attiecībā uz Eiropas Parlamenta locekļu skaitu katrai dalībvalstij.

 

Šajā nolūkā minimālais skaits, kas vajadzīgs katrā dalībvalstī, būtu jānosaka, no attiecīgās valsts ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu skaitu reizinot ar koeficientu 750.

 

Skaidrības nolūkā šie minimālie skaitļi būtu jānosaka šīs regulas pielikumā. Komisijai būtu vajadzīgas pilnvaras šo pielikumu grozīt, kad Eiropas Parlamenta sastāvs tiek mainīts.

Pamatojums

Vietu sadalījums Eiropas Parlamentā regulāri tiks mainīts saskaņā ar formulu, kas nodrošina pilnīgu līdzsvarotas proporcionalitātes principa ievērošanu.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7a) Ir vajadzīga minimāli organizēta struktūra, lai sekmīgi īstenotu pilsoņu iniciatīvu. Lai veicinātu Eiropas mēroga problēmu izvirzīšanu un šo problēmu izvērtēšanu, struktūra būtu jāveido kā pilsoņu komiteja, kuras sastāvā ir fiziskas personas (organizatori) no daudzām un dažādām dalībvalstīm. Lai nodrošinātu pārredzamību, pareizu un efektīvu saziņu, pilsoņu komitejai būtu jāieceļ pārstāvji, kas veiktu starpnieku funkcijas starp šo komiteju un Savienības iestādēm visā procedūras laikā.

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīva ir iecerēta, lai dotu iespēju pilsoņiem piedalīties demokrātiskajā Savienības dzīvē. Tai vajadzētu būt tikai tādu fizisko personu rīcībā, kuras izveido pilsoņu komiteju.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Ir jānodrošina, lai visiem parakstītājiem un organizatoriem neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, invaliditātes, seksuālās orientācijas, reliģijas vai pārliecības būtu vienlīdzīgas iespējas piedalīties pilsoņu iniciatīvā un tiktu ievēroti nediskriminācijas principi. Informācijai par pilsoņu iniciatīvām vajadzētu būt visiem pieejamai un vienkārši saprotamai.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām pilsoņu iniciatīvam, minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko Komisija darījusi pieejamu, pirms no pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu; priekšlikumus, kas ir aizskaroši vai nenopietni, nevajadzētu reģistrēt, un Komisijai būtu jānoraida tādu priekšlikumu reģistrācija, kuri ir acīmredzami vērsti pret Savienības vērtībām. Komisijai jāveic reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem principiem.

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām pilsoņu iniciatīvām un izvairītos no situācijas, kad parakstus vāc par priekšlikumu, uz ko šī regula neattiecas, minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko Komisija darījusi pieejamu, pirms no pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu. Priekšlikumus, kas nav pilsoņu iniciatīva šīs regulas nozīmē, nevajadzētu reģistrēt. Reģistrēšana ir administratīva procedūra, kuras mērķis ir noteikt tās iniciatīvas, uz ko šī regula attiecas; tāpēc reģistrēšanas atteikumu drīkstētu pamatot tikai ar juridiskiem iemesliem un nekādā gadījumā ar politisko izdevīgumu. Komisijai būtu jāveic reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem principiem, un tādēļ tai iniciatīvas organizētāji būtu jāinformē par jebkādiem iemesliem, kuru dēļ ir noraidīta iniciatīvas reģistrācija, un par visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem pieejami. Komisijai būtu arī skaidri jānosaka, ka ne vienmēr pēc reģistrēšanas un atbalsta paziņojumu nepieciešamā skaita savākšanas tā pieņems tiesību akta priekšlikumu un ka iniciatīvas reģistrācija nav oficiāls lēmums par kompetences jautājumiem.

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz pieļaujamības pārbaudes atcelšanu — Komisijai būtu jāveic pārbaude tikai tad, ja konkrētā iniciatīva ir pilsoņu iniciatīva saskaņā ar šo regulu. Ja tā tāda ir, iniciatīva būtu jāreģistrē un organizatorus nedrīkstētu atturēt no parakstu vākšanas. Grozījuma otrā daļā ir risināti daži jautājumi, kas rodas pēc pieļaujamības pārbaudes atcelšanas. Lai izvairītos no tā, ka iniciatīvu izmanto, mudinot Komisiju pieņemt lēmumus par kompetences jautājumiem, būtu jāsniedz organizatoriem skaidrojums, proti, reģistrēšana nozīmē tikai to, ka Komisija ir atzinusi iniciatīvu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tas nav uzskatāms par oficiālu lēmumu attiecībā uz kompetences jautājumiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoram jābūt atbildīgam par vajadzīgo paziņojumu par atbalstu savākšanu no pilsoņiem.

(9) Kad priekšlikums ir reģistrēts kā pilsoņu iniciatīva, organizatori var vākt pilsoņu paziņojumus par atbalstu.

Pamatojums

Ar grozījumu tiek pastiprināta nostāja, ka reģistrācijai ir tikai viens mērķis — izlemt, vai Eiropas pilsoņu iniciatīva ir vai nav apspriežama. Ja tā ir apspriežama, organizatoriem nav jāizpilda citas prasības (par pieļaujamību u. c.), bet viņi var īstenot savas Līgumā noteiktās tiesības, proti, vākt parakstus iniciatīvas atbalstam.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt atbilstošiem drošības parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka personu iespējams identificēt un ka dati tiek droši uzglabāti. Šai nolūkā būtu jānosaka prasība Komisijai izstrādāt sīkas tehniskās specifikācijas paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām.

(10) Lai modernās tehnoloģijas izmantotu kā pilnvērtīgu līdzdalības demokrātijas instrumentu, ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, kā arī papīra formātā. Tiešsaistes sistēmām vajadzētu būt ar atbilstošiem drošības parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka persona parakstās tikai vienu reizi un ka dati tiek droši savākti un uzglabāti. Sīkākas tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā ekspertu līmenī un regulāri jāpielāgo tehniskajam progresam, tāpēc būtu jānosaka, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt sīkas tehniskās specifikācijas paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām.

 

Tomēr nevajadzētu pieļaut, ka prasības attiecībā uz minētajām tehniskajām specifikācijām rada nepamatotus šķēršļus organizētājiem, kuri vēlas izmantot paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paskaidrot noteikumus un ar to tiek pamatota deleģēto aktu izmantošana.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Paziņojumi par atbalstu būtu jāvāc pilsoņiem ērtā veidā un paredzot nepieciešamās datu aizsardzības garantijas. Tajā pašā laikā tas nedrīkstētu radīt pārmērīgu slogu organizatoriem.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Komisijai ir lietderīgi pieņemt lēmumu par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību pietiekami agrā posmā. Tādēļ organizatoram minētais lēmumus būtu jāpieprasa pēc tam, kad no parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs dalībvalstis, ir savākti 300 000 paziņojumu par atbalstu ierosinātajai iniciatīvai.

svītrots

Pamatojums

Tiek atcelta pieļaujamības pārbaude.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Komisijai būtu jāpieņem lēmums par iniciatīvas pieļaujamību divos mēnešos pēc pieprasījuma saņemšanas no organizatora. Ierosinātā pilsoņu iniciatīva būtu jāuzskata par pieņemamu, ja tā ietilpst Komisijas pilnvaru jomā un ir saistīta ar jautājumu, par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības tiesību aktu.

svītrots

Pamatojums

The admissibility check is abolished.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem vajadzīgos paziņojumus par atbalstu un ar nosacījumu, ka tā tiek uzskatīta par pieļaujamu, katrai dalībvalstij ir jābūt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, verifikāciju un apliecināšanu. Ņemot vērā vajadzību samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, trīs mēnešos ir jāveic minētās verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

(15) Ja nav kompetentas Savienības vēlēšanu iestādes, ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu iniciatīva ir saņēmusi no parakstītājiem vajadzīgos paziņojumus par atbalstu, katrai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par to atbalsta paziņojumu verifikāciju un apliecināšanu, kas savākti no šīs valsts pilsoņiem. Ņemot vērā vajadzību samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, ko var veikt izlases veidā, trīs mēnešos būtu jāveic minētās verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

Pamatojums

Savienības mērogā nav kompetentas vēlēšanu iestādes, kas varētu pārbaudīt parakstus, tāpēc būtu skaidri jānosaka, ka to dara dalībvalstis, kaut arī tā ir Eiropas pilsoņu iniciatīva.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Pirms iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijai, organizatoriem būtu jānodrošina, ka ir izpildīti visi attiecīgie noteikumi, kas izklāstīti šajā regulā.

svītrots

Pamatojums

Lieki ir apsvērumā pieminēt, ka regulā noteiktie pienākumi būtu jāizpilda, lai panāktu vēlamo juridisko ietekmi.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Ir ārkārtīgi svarīgi, ka pilsoņu iniciatīvas organizatori, lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, iesniedz deklarāciju par visiem finanšu līdzekļiem, kas izmantoti iniciatīvas atbalstam vai veicināšanai.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Komisijai četros mēnešos būtu jāizskata pilsoņu iniciatīva un jāizklāsta savi secinājumi un rīcība, ko tā paredz īstenot, reaģējot uz šo iniciatīvu.

(17) Komisijai būtu jāizskata pilsoņu iniciatīva un atsevišķi jāizklāsta savi juridiskie un politiskie secinājumi; tai būtu jāizklāsta arī rīcība, ko tā paredz īstenot, reaģējot uz šo iniciatīvu. Lai parādītu, ka pilsoņu iniciatīva, kuru atbalstījuši vismaz viens miljons Savienības pilsoņu, un ar to saistītie iespējamie turpmākie pasākumi ir rūpīgi izskatīti, Komisijai skaidri, vispusīgi un detalizēti būtu jāizskaidro plānotās rīcības iemesli un tāpat būtu jānorāda iemesli, ja tā negatavojas neko darīt. Pilsoņiem būtu vajadzīga garantija, ka tad, ja iniciatīva ir sekmīga, tiks veikti attiecīgie pasākumi, tāpēc Komisijai vajadzētu organizēt ar Eiropas Parlamentu kopīgu atklātu uzklausīšanu, ja vajadzīgs, kopā ar citām Savienības iestādēm un struktūrām. Komisijai kā iniciatīvas adresātei vajadzētu būt pārstāvētai ar komisāru vai vismaz ar ģenerāldirektoru.

Pamatojums

Komisijas reakcija uz Eiropas pilsoņu ierosmi būtu jāpamato gan juridiski, gan politiski. Turklāt tas būtu jāapliecina ar pamatojumu, kurā redzams, ka pilsoņu balss ir uzklausīta un iespējamais veicamais pasākums ir nopietni un rūpīgi pārdomāts.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ir pilnībā piemērojama personas datu apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. Šajā saistībā ir lietderīgi paskaidrot, ka pilsoņu iniciatīvas organizators un dalībvalstu kompetentās iestādes ir datu apstrādātāji Direktīvas 95/46 nozīmē, un precizēt maksimālo laikposmu, kurā var glabāt personas datus, kas savākti pilsoņu iniciatīvas mērķiem. Datu apstrādātāju statusā organizatoriem ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, apstrādes darbību drošību un informācijas sniegšanu, un datu subjekta tiesībām piekļūt saviem personas datiem, kā arī personas datu labošanu vai dzēšanu.

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ir pilnībā piemērojama personas datu apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. Šajā saistībā juridiskās noteiktības dēļ ir lietderīgi paskaidrot, ka pilsoņu iniciatīvas organizatori un dalībvalstu kompetentās iestādes ir datu apstrādātāji Direktīvas 95/46 nozīmē, un precizēt maksimālo laikposmu, kurā var glabāt personas datus, kas savākti pilsoņu iniciatīvas mērķiem. Datu apstrādātāju statusā organizatoriem ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, apstrādes darbību drošību un informācijas sniegšanu, un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem, kā arī labot vai dzēst savus personas datus.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pamatot normatīvo noteikumu. Ir veiktas lingvistiskas izmaiņas, lai būtu izmantota dzimumneitrāla valoda.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Nolūkā izdarīt grozījumus šīs regulas pielikumos, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.

(21) Iespējams, ka turpmāk vajadzēs grozīt vai papildināt atsevišķus nebūtiskus šīs regulas vai tās pielikumu noteikumus, tāpēc Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.

Pamatojums

Grozījumā ir atspoguļotas izmaiņas normatīvajos noteikumos un pamatota deleģēto aktu izmantošana.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Komisijai būtu jāziņo par šīs regulas īstenošanu piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

svītrots

Pamatojums

Nav vajadzīgs daļu no normatīvajiem noteikumiem vienkārši atkārtot apsvērumā.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. "Pilsoņu iniciatīva" ir iniciatīva, kas iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un ar kuru aicina Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu trešdaļu dalībvalstu.

1. „Pilsoņu iniciatīva” ir iniciatīva, kas iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un ar kuru aicina Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu piektdaļu dalībvalstu.

Pamatojums

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir vērts noteikt zemāku slieksni.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. "Organizators" ir fiziska vai juridiska persona vai organizācija, kas ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

3. „Organizatori” ir fiziskas personas, kuras veido pilsoņu komiteju, kas ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

 

Organizācijas, kas saskaņā ar Līgumu, veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu gribas izteikšanu, var tieši atbalstīt pilsoņu iniciatīvu ar nosacījumu, ka tās to dara pilnīgi pārredzami.

 

(Šis grozījums, proti, nomainot vārdu „organizators” ar vārdu „organizatori”, attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, vajadzēs izdarīt attiecīgas izmaiņas visā dokumentā.)

Pamatojums

Patiesai pilsoņu iniciatīvai — atbilstoši definīcijai — vajadzētu būt līdzdalības demokrātijas līdzeklim, kas pieejams Savienības pilsoņiem, nevis juridiskām personām. Tādēļ organizatoriem vajadzētu būt tikai pilsoņiem (fiziskām personām). Organizatoriem jāveido pilsoņu komiteja, lai viņi varētu sākt pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Prasības organizatoram un parakstītājiem

Prasības organizatoriem un parakstītājiem

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīva būtu jāsāk pilsoņu komitejai, ko veido fiziskas personas, kuras ir Savienības pilsoņi. Tāpēc attiecīgi ir jāpielāgo virsraksts.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja organizators ir fiziska persona, minētā persona ir Savienības pilsonis vecumā, kas tai dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

1. Organizatori ir Savienības pilsoņi vecumā, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

Ja organizators ir juridiska persona vai organizācija, tā ir reģistrēta kādā no dalībvalstīm. Organizācijas, kurām nav juridiskas personas statusa saskaņā ar piemērojamām valsts tiesībām, pārstāv pārstāvji, kuriem ir tiesības uzņemties juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā arī uzņemties atbildību.

 

Pamatojums

Daudzskaitļa lietojums ir pamatots ar jaunu 3. panta 1.a punktu. Svītrojums ir vajadzīgs, jo organizatoriem vajadzētu būt fiziskām personām.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns) – 1. un 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Organizatori izveido pilsoņu komiteju no vismaz septiņām personām, kuras ir vismaz septiņu dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji.

 

Organizatori ieceļ vienu pārstāvi un vienu aizstājēju, kuri visā procedūras laikā veic starpnieku funkcijas starp pilsoņu komiteju un Eiropas Savienības iestādēm un kuriem ir pilnvaras izteikties un rīkoties pilsoņu komitejas vārdā.

Pamatojums

Lai atvieglotu Eiropas mēroga problēmu izvirzīšanu, veicinātu šo problēmu izvērtēšanu un parakstu vākšanu visā Savienībā, iniciatīva būtu jāierosina konkrētam pilsoņu skaitam, kuriem jāizveido pilsoņu komiteja. Komitejai jāspēj paust kopēju viedokli, tādēļ ir iekļauta prasība iecelt kontaktpersonu un aizstājēju.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns) – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja organizētāji ir valstu parlamentu vai Eiropas Parlamenta deputāti, viņus neiekļauj to personu minimālajā skaitā, kas vajadzīgs pilsoņu komitejas izveidošanai.

Pamatojums

Ir svarīgi likt pilsoņiem skaidri apzināties, ka šis instruments ir izstrādāts tieši viņiem, un mudināt viņus to izmantot un piedalīties. Parlamentāriešu rīcībā ir citi veidi, kā ierosināt tiesību aktu priekšlikumus un rīkot Eiropas mēroga debates.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt Savienības pilsoņiem un vecumā, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt Savienības pilsoņiem un vecumā, kas noteikts katrā dalībvalstī attiecībā uz tiesībām balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Pamatojums

Lai sekmētu jaunāku pilsoņu līdzdalību Savienības nākotnes veidošanā un veicinātu plašāku piedalīšanos Savienības demokrātiskajā dzīvē, ir lietderīgi noteikt vecuma slieksni, kas ir zemāks nekā vecums, kad lielākajā daļā dalībvalstu tiek iegūtas balsošanas tiesības, un zemāks nekā vecuma ierobežojums pilsoņu komitejas locekļiem.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai vākšanu no parakstītājiem, organizatoram jāreģistrē minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot II pielikumā minēto informāciju, īpaši par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tematu un mērķiem, kā arī par finansēšanas avotiem un atbalstu tai.

1. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai vākšanu no parakstītājiem, organizatoriem jāreģistrē minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot II pielikumā minēto informāciju, īpaši par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tematu un mērķiem.

 

Organizatori šā punkta trešajā daļā definētajam reģistram un attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē sniedz regulāri atjaunotu informāciju par iniciatīvas atbalsta un finansējuma avotiem.

Šo informāciju vienā no Savienības oficiālajām valodām iesniedz tiešsaistes reģistrā, kuru minētajam nolūkam ir darījusi pieejamu Komisija (turpmāk "reģistrs").

Šo informāciju vienā vai vairākās Savienības oficiālajās valodās iesniedz tiešsaistes reģistrā, kuru minētajam nolūkam ir darījusi pieejamu Komisija (turpmāk „reģistrs”). Pēc tam ierakstīšanai reģistrā var iesniegt informāciju citā oficiālajā valodā, kurā sākotnējā informācija nav sniegta.

 

Par iniciatīvas tulkošanu citās Savienības oficiālajās valodās atbildīgi ir organizatori.

Pamatojums

Faktiski iniciatīva būtu jātulko, jo pilsoņu komiteju veido dažādu valstu pilsoņi un paraksti ir jāsavāc vismaz vienā piektdaļā dalībvalstu.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izņemot 3. un 4. punktā minētos gadījumus, Komisija nekavējoties reģistrē ierosināto iniciatīvu, piešķirot tai vienreizēju reģistrācijas numuru, un nosūta organizatoram apstiprinājumu.

2. Ja ir noteikts, ka ierosinātā iniciatīva klasificējama kā pilsoņu iniciatīva saskaņā ar šo regulu, Komisija to reģistrē, piešķirot tai vienreizēju reģistrācijas numuru, un nosūta organizatoriem apstiprinājumu.

Pamatojums

Reģistrēšana būtu jāatsaka tikai tādos gadījumos, kad attiecīgā ierosme nav pilsoņu iniciatīva. Šie gadījumi ir definēti Līgumos un šajā regulā.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas, kuras pamatoti var uzskatīt par neatbilstošām, jo tās ir aizskarošas vai nenopietnas, nereģistrē.

3. Divu mēnešu laikā pēc ierosinātās iniciatīvas saņemšanas Komisija to reģistrē, ja ir izpildītas šādas prasības:

 

a. ir izveidota pilsoņu komiteja un ir ieceltas kontaktpersonas;

 

b. ierosinātās iniciatīvas nosaukums, temats un mērķi valodu versijās acīmredzami un būtiski neatšķiras;

 

c. iniciatīva nav acīmredzami ārpus Līgumos noteiktajām Komisijas pilnvarām iesniegt ierosinātā tiesību akta priekšlikumu;

 

d. ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša;

 

e. ierosinātā iniciatīva nav acīmredzamā pretrunā Savienības vērtībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā.

Pamatojums

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Komisija atsakās reģistrēt iniciatīvu, ja nav ievēroti 3. punktā minētie nosacījumi.

 

Komisija veic visus pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem, lai vēlreiz apliecinātu organizatoriem, ka, neskarot tās turpmāko lēmumu par attiecīgo tematu, Komisijas lēmumā par reģistrāciju Līgumu saturs un jēga ir ņemti vērā pilnībā.

 

Ja Komisija atsakās iniciatīvu reģistrēt, tā informē organizatorus par šāda atteikuma iemesliem un visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem pieejami.

Pamatojums

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija noraida tādu ierosināto pilsoņu iniciatīvu reģistrāciju, kuras ir acīmredzami vērstas pret Savienības vērtībām.

svītrots

Pamatojums

Skatīt citus 4. panta grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Organizatori reģistrēto iniciatīvu var atsaukt jebkurā laikā pirms atbalsta paziņojumu iesniegšanas, kas notiek saskaņā ar 9. pantu. Ja iniciatīva ir atsaukta, reģistrā iekļauj attiecīgu norādi.

Pamatojums

Būtu jāsaglabā iespēja pilsoņu komitejai brīvi rīkoties un iniciatīvu atsaukt, kad tā uzskata, ka nav vērts parakstu vākšanu turpināt, vai tā kādu iemeslu dēļ vienkārši nedomā darbību turpināt. Tomēr nevajadzētu ļaut to darīt pēc atbalsta paziņojumu iesniegšanas, jo dalībvalstis tērē nodokļu maksātāju naudu, lai pārbaudītu parakstus.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Visām reģistrētajām iniciatīvām tiek piešķirts atsauces numurs.

Pamatojums

Tādējādi pilsoņi būs informēti par dažādu pilsoņu iniciatīvu statusu.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi paziņojumu par atbalstu veidlapas, kuras atbilst III pielikumā dotajam paraugam. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītajiem, organizators aizpilda veidlapas, kā norādīts III pielikumā. Veidlapās sniegtā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta reģistrā.

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi atbalsta paziņojumu veidlapas, kuras sagatavotas reģistrētajās valodās un kuras atbilst III pielikumā dotajam paraugam. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītājiem, organizatori aizpilda veidlapas, kā norādīts III pielikumā. Veidlapās sniegtā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta reģistrā.

Pamatojums

Saskaņā ar III pielikumu parakstītājiem jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, pastāvīgās dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums un vieta, pilsonība, parakstīšanas datums. Parakstu vākšanai būtu jāizmanto tikai veidlapas reģistrētajās valodās, jo citādi kļūdaina tulkojuma gadījumā nebūtu iespējams nodrošināt, ka paraksti tiek vākti par vienu un to pašu iniciatīvu.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Visi paziņojumi par atbalstu jāsavāc pēc ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

4. Visi paziņojumi par atbalstu jāsavāc pēc ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

 

Minētā laikposma beigās reģistrā norāda, ka termiņš beidzies un — attiecīgos gadījumos — ka Komisija ir pārliecinājusies par to, ka nepieciešamais atbalsta paziņojumu skaits nav iesniegts.

Pamatojums

Jāievēro parakstu vākšanai noteiktais laika ierobežojums. Ja noteiktajā laikā vajadzīgais parakstu skaits nav savākts, iniciatīva atbalstu nav guvusi, tāpēc tā būtu jāsvītro no reģistra, kas satur tikai tādas iniciatīvas, kuras turpinās.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītājiem, organizators nodrošina, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma, ko izmanto minētajam mērķim, atbilst 4. punktā minētajiem noteikumiem. Organizators jebkurā laikā var lūgt tās dalībvalsts attiecīgo kompetento iestādi, kurā savāktie dati tiek vai tiks glabāti, apliecināt, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst minētajiem noteikumiem. Organizators jebkurā gadījumā pieprasa minēto apliecinājumu, pirms paziņojumus par atbalstu iesniegt verifikācijai saskaņā ar 9. pantu.

2. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītājiem, organizatori nodrošina, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma, ko izmanto minētajam mērķim, atbilst 4. punktā minētajiem noteikumiem. Organizatori jebkurā laikā var lūgt tās dalībvalsts attiecīgo kompetento iestādi, kurā savāktie dati tiek vai tiks glabāti, apliecināt, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst minētajiem noteikumiem. Organizatori jebkurā gadījumā pieprasa minēto apliecinājumu, pirms sākt vākt paziņojumus par atbalstu.

 

Organizators šā apliecinājuma kopiju dara publiski pieejamu tīmekļa vietnē, ko izmanto paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmai.

 

Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija dara pieejamu atklātā pirmkoda programmatūru, kurā iekļauti daži tehniskie un drošības parametri, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem par paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām, kā arī nodrošina šīs atklātā pirmkoda programmatūras uzturēšanu un turpmāku pilnveidošanu. Programmatūra un attiecīgie atbalsta pakalpojumi organizatoriem ir pieejami bez maksas.

 

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija informē Eiropas Parlamentu par to, kā norit atklātā pirmkoda programmatūras izstrāde.

Pamatojums

Parakstu vākšana tiešsaistē Komisijai būtu jāatvieglo, nodrošinot piekļuvi atvērtā koda lietojumprogrammai. Tiešsaistes sistēmu apliecinājumu labāk ir pieprasīt pirms parakstu vākšanas, nevis pēc tās. Turklāt šim apliecinājumam vajadzētu būt publiski pieejamam tīmekļa vietnē, lai pilsoņi tādējādi uzzinātu, ka viņi sistēmai var uzticēties.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b. ir iespējams pārbaudīt personas identitāti;

b. ir iespējams pārbaudīt, ka katra persona iesniedz tikai vienu paziņojumu;

Pamatojums

Lai pārbaudītu atbalsta paziņojumu īstumu, nav jāizmanto personas identitātes dati. Pietiek pārbaudīt, vai attiecīgā persona ir tiesīga parakstīties un vai tā ir parakstījusies tikai vienu reizi. Par to, ka konkrēta persona var parakstīties tikai vienu reizi, būtu jāpārliecinās arī tad, ja parakstīšanās notiek tiešsaistē.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c. tiešsaistē iesniegtie dati tiek droši uzglabāti, lai nodrošinātu inter alia, ka tos nav iespējams izmainīt vai izmantot citiem mērķiem, nekā norādītajā atbalstā konkrētajai pilsoņu iniciatīvai, un lai personas datus aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, izmainīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem;

c. tiešsaistē iesniegtie dati tiek droši savākti un uzglabāti, lai nodrošinātu inter alia, ka tos nav iespējams izmainīt vai izmantot citiem mērķiem, nekā norādītajā atbalstā konkrētajai pilsoņu iniciatīvai, un lai personas datus aizsargātu pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, izmainīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem;

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d. sistēma var radīt individuālus paziņojumus par atbalstu tādā veidā, kas atbilst III pielikumā dotajam paraugam, lai dalībvalstis varētu veikt kontroli atbilstoši 9. panta 2. punktam.

d. sistēma var radīt paziņojumus par atbalstu tādā veidā, kas atbilst III pielikumā dotajam paraugam, lai dalībvalstis varētu veikt kontroli atbilstoši 9. panta 2. punktam.

Pamatojums

Tiešsaistes atbalsta paziņojums (sk. III pielikumu) arī būtu jāveido saraksta veidā.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pieņem tehniskās specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru.

5. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju veic novērtējumu, dodot tam pilnvaras pieņemt tehniskās specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru. Šo novērtējumu kopā ar priekšlikumiem nosūta Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu trešdaļu dalībvalstu.

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu piektdaļu dalībvalstu.

Pamatojums

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir vērts noteikt zemāku slieksni.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Parakstītāji vienā trešdaļā dalībvalstu ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas noteikts I pielikumā.

2. Vismaz vienā piektdaļā dalībvalstu verifikācijai iesniegto derīgo atbalsta paziņojumu skaitam jābūt vismaz tik lielam, cik liels ir deputātu skaits, kam jābūt ievēlētiem no attiecīgās valsts pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanas brīdī, pareizināts ar koeficientu 750. Attiecīgie minimālie skaitļi ir noteikti I pielikumā.

 

Kad Eiropas Parlamenta sastāvs ir mainījies, Komisija ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 16. pantu un ievērojot 17. un 18. panta nosacījumus pieņem atbilstošus I pielikuma pielāgojumus.

Pamatojums

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir vērts noteikt zemāku slieksni.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kas izdevusi tās paziņojumā par atbalstu minēto identifikācijas dokumentu.

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kurā ir viņu pastāvīgā dzīvesvieta. Šā panta 1. punkta nozīmē Savienības pilsoņus, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir trešā valstī, uzskata par tās dalībvalsts pārstāvjiem, kuras pilsoņi viņi ir.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pantsLēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību

 

svītrots

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. pantam no parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs dalībvalstis, ir savākti 300 000 paziņojumu par atbalstu, organizators iesniedz Komisijai pieprasījumu lēmumam par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību. Šim nolūkam organizators izmanto V pielikumā doto veidlapu.

 

2. Komisija divu mēnešu laikā kopš 1. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par pieļaujamību. Ierosinātā pilsoņu iniciatīva tiek uzskatīta par pieļaujamu, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

 

a. tā attiecas uz jautājumu, par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības tiesību aktu; and

 

b. tā ietilpst Komisijas pilnvarās ierosināt priekšlikumu.

 

3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziņo ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoram un dara publiski pieejamu.

 

Pamatojums

Skatīt 4. panta grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu un ar nosacījumu, ka Komisija ir nolēmusi, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva ir pieļaujama atbilstoši 8. pantam, organizators paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas un apliecināšanas uzdevumu veikšanai paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam organizators izmanto VI pielikumā doto veidlapu.

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu, organizatori paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas un apliecināšanas uzdevumu veikšanai paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam organizatori izmanto VI pielikumā doto veidlapu.

Pamatojums

Skatīt 4. panta grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizators paziņojumus par atbalstu iesniedz dalībvalstij, kura ir izdevusi tajos norādīto identifikācijas dokumentu.

Organizatori paziņojumus par atbalstu iesniedz dalībvalstij, kurā ir parakstītāju pastāvīgā dzīvesvieta, vai — gadījumā, kad parakstītāji pastāvīgi dzīvo trešā valstī, — dalībvalstij, kuras pilsoņi viņi ir.

Pamatojums

Norādei par personu apliecinošiem dokumentiem nevajadzētu attiekties uz parakstītājiem visā Eiropā, jo dažās valstīs pilsoņi šāda noteikuma dēļ var būt atturīgi. Taču pastāvīgās dzīvesvietas adrese būtu jānorāda un tai vajadzētu būt kritērijam, lai noteiktu, kādu valsti parakstītājs pārstāv. Attiecībā uz personām, kas dzīvo trešās valstīs, būtu jāpiemēro pilsonības kritērijs.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, veic iesniegto paziņojumu par atbalstu verifikāciju un nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst VII pielikumā dotajam paraugam un ar kuru apliecina derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij.

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, veic iesniegto paziņojumu par atbalstu verifikāciju un nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst VII pielikumā dotajam paraugam un ar kuru apliecina derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij.

 

Parakstu autentificēšana nav vajadzīga.

Pamatojums

Lai pārbaudītu atbalsta paziņojumu īstumu, nav jāizmanto personas identitātes dati. Pietiek pārbaudīt, vai attiecīgā persona ir tiesīga parakstīties un vai tā ir parakstījusies tikai vienu reizi.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc tam, kad ir saņemti 9. panta 2. punktā minētie sertifikātus un ar noteikumu, ka ir izpildītas visas šajā regulā paredzētās attiecīgās procedūras un noteikumi, organizators var iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijai.

Pēc tam, kad ir saņemti 9. panta 2. punktā minētie sertifikāti un ar noteikumu, ka ir izpildītas visas šajā regulā paredzētās attiecīgās procedūras un noteikumi, organizatori var iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijai, pievienojot informāciju par jebkādu iniciatīvai saņemto finansējumu un atbalstu. Šo informāciju publisko Komisijas reģistrā.

 

No jebkāda avota saņemtā atbalsta un finansējuma apmērs, kurš pārsniedz pieļaujamo summu un par kuru ir jāsniedz informācija, ir tāds pats kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regulā (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu1.

 

__________________________________

1 OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

Pamatojums

Pilsoņu komitejai būtu jānodrošina pilnīga pārredzamība par iniciatīvas finansējumu un atbalstu. Tomēr prasība sniegt sīku informāciju par katru atsevišķu ziedojumu no fiziskām personām neatkarīgi no summas lieluma nebūtu reāli izpildāma un tā organizatoriem uzliktu pārāk lielu administratīvo slogu. Tāpēc Komisijai ar deleģēto aktu vajadzētu noteikt konkrētu summu.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saņemot pilsoņu iniciatīvu saskaņā ar 10. pantu, Komisija

1. Saņemot pilsoņu iniciatīvu saskaņā ar 10. pantu, Komisija

a. nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu savā tīmekļa vietnē;

a. nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu savā tīmekļa vietnē;

 

ab. atbilstīgā līmenī tiekas ar organizatoriem, lai viņiem dotu iespēju sīkāk paskaidrot iniciatīvā ierosinātos jautājumus;

 

ac. kopā ar Eiropas Parlamentu — ja vajadzīgs, kopā ar citām Savienības iestādēm un struktūrām — organizē iniciatīvas temata atklātu apspriešanu, kurā Komisija ir pārstāvēta atbilstīgā līmenī;

b. izskata pilsoņu iniciatīvu un četru mēnešu laikā izklāsta paziņojumā savus secinājumus par iniciatīvu, rīcību, ko tā plāno veikt, ja tāda tiek plānota, un tās iemeslus.

b. trīs mēnešu laikā paziņojumā, kurš arī pieejams reģistrā, izklāsta savus galīgos juridiskos un politiskos secinājumus par iniciatīvu, rīcību, ko tā plāno veikt, ja tāda tiek plānota, un šādas rīcības veikšanas vai neveikšanas iemeslus.

Pamatojums

Komisijai būtu jāsagatavo juridiski un politiski secinājumi par iniciatīvu. Paziņojumā jāiekļauj abu veidu secinājumi. Termiņš ir mainīts, lai atspoguļotu to, kas panākts jaunajā pamatnolīgumā. Skatīt arī 17. apsvēruma pamatojumu.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Paziņojumu, kas minēts 1. punkta b. apakšpunktā, dara zināmu pilsoņu iniciatīvas organizatoram, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei, un dara publiski pieejamu.

2. Paziņojumu, kas minēts 1. punkta b. apakšpunktā, dara zināmu organizatoriem, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei, un dara publiski pieejamu.

Pamatojums

Skatīt 3. panta grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. daļa

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēlākais vienu mēnesi pēc konkrētās iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā ar 10. pantu vai 18 mēnešus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas – atkarībā no tā, kura diena ir agrāk – organizators iznīcina visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti attiecībā uz minēto pilsoņu iniciatīvu, un to kopijas.

Ja veiktās darbības netiek apstrīdētas tiesā, vēlākais divus mēnešus pēc 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā Komisijas paziņojuma publicēšanas organizators iznīcina visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti attiecībā uz minēto pilsoņu iniciatīvu, un to kopijas. Tiesāšanās gadījumā tos iznīcina vienu mēnesi pēc tiesvedības izbeigšanas. Izņemot gadījumus, kad dalībvalstu kompetentās iestādes vēl nav pabeigušas atbalsta paziņojumu verifikāciju, minētie dokumenti ir jāiznīcina arī tad, ja ierosinātā pilsoņu iniciatīva Komisijai nav iesniegta 18 mēnešu laikā pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas.

Pamatojums

Regulā vajadzētu ņemt vērā iespēju, ka šie dokumenti var būt nepieciešami potenciālai tiesvedībai.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. daļa

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēlākais vienu mēnesi pēc paziņojumos minētā sertifikāta izsniegšanas kompetentā iestāde iznīcina visus paziņojumus par atbalstu un to kopijas, ko tā saņēmusi, lai veiktu verifikāciju saskaņā ar 9. panta 2. punktu.

Vēlākais divus mēnešus pēc 9. pantā 2. punktā minētā sertifikāta izsniegšanas kompetentā iestāde iznīcina visus paziņojumus par atbalstu un to kopijas, ko tā saņēmusi, lai veiktu verifikāciju saskaņā ar minēto punktu. Tiesāšanās gadījumā tos iznīcina vienu mēnesi pēc tiesvedības izbeigšanas.

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, kas pastāvīgi dzīvo vai ir reģistrēti to teritorijā, saskaņā ar civiltiesībām vai krimināltiesībām ir atbildīgi par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem un īpaši par:

Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, kas pastāvīgi dzīvo to teritorijā, saskaņā ar civiltiesībām vai krimināltiesībām ir atbildīgi par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem un īpaši par:

Pamatojums

Par organizatoriem var kļūt tikai fiziskas personas.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par vienu mēnesi.

1. Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Lai termiņš atbilstu EP horizontālajai pieejai, tam vajadzētu būt ilgākam, nekā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu necelt iebildumus.

Deleģēto aktu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu necelt iebildumus.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, Komisijai palīdz komiteja.

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, Komisijai palīdz komiteja, kurai ir atbilstīgas tehniskas zināšanas.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija par tiem informē pārējās dalībvalstis.

Komisija par tiem informē pārējās dalībvalstis un Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

20.a pants (jauns)

Text proposed by the Commission

Amendment

20.a pants

 

Palīdzība

 

1. Komisija sagatavo visaptverošu un ērti lietojamu rokasgrāmatu par pilsoņu iniciatīvu un atjaunina to.

 

2. Komisija nodrošina palīdzības dienestu, lai atbalstītu organizatorus un lai iesaistītos dialogā jau procedūras sākumā.

 

Komisija pēc pieprasījuma informē organizatorus par patlaban aktuālajiem vai plānotajiem likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz iniciatīvā ierosinātajiem jautājumiem un par citām reģistrētajām iniciatīvām, kas pilnībā vai daļēji attiecas uz to pašu tematu.

Pamatojums

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām un tādu pārredzamības prasību piemērošanai, kuras attiecas uz iniciatīvu atbalstu un finansējumu, kā arī attiecīgā gadījumā iesniedz likumdošanas priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

22. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

To sāk piemērot sešus mēnešus pēc tās stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Informācija ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanai

Lai Komisijas reģistrā reģistrētu ierosināto pilsoņu iniciatīvu, iesniedz šādu informāciju.

1.          Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk kā 100 rakstu zīmes).

2.          Priekšmets (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes).

3.          Priekšlikuma, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, mērķu apraksts (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes).

4.          Līgumos ietvertais juridiskais pamats, saskaņā ar kuru Komisija var rīkoties.

5.          Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis.

7.          Visi ierosinātās iniciatīvas finansēšanas un atbalsta avoti tās reģistrācijas brīdī.

Organizatori pielikumā var sniegt sīkāku informāciju par šo tematu, ierosinātās pilsoņu iniciatīvas mērķiem un priekšvēsturi. Ja vēlas, tie var arī iesniegt leģislatīvā akta priekšlikumu.

Parlamenta grozījums

Informācija par ierosināto pilsoņu iniciatīvu

Komisijas reģistram iesniedz šādu informāciju.

1.          Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk kā 100 rakstu zīmes).

2.          Priekšmets (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes).

3.          Priekšlikuma, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, mērķu apraksts (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes).

4.          Līguma noteikums, ko organizatori uzskata par atbilstošu ierosinātajai rīcībai.

5.          Organizatoru un kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

7.          Visi ierosinātās iniciatīvas atbalsta un finansēšanas avoti tās reģistrācijas brīdī.

Organizatori pielikumā var sniegt sīkāku informāciju par šo tematu, ierosinātās pilsoņu iniciatīvas mērķiem un priekšvēsturi. Ja vēlas, tie var arī iesniegt leģislatīvā akta priekšlikumu.

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi. Virsraksts un ievaddaļa ir jāgroza, jo 4. pantā ir būtiski grozīta reģistrācijas būtība un procedūra. Tāpēc virsraksts var būt maldinošs, jo tiek pieprasīts vairāk informācijas, nekā uzskaitīts pielikumā, piemēram, tas, ka iniciatīva atbilst Savienības vērtībām utt. Turklāt reģistrācijas atteikuma iemesli ir minēti 4. pantā. Pielikumā nevajadzētu papildināt šos nosacījumus.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Paziņojuma par atbalstu veidlapa

1. aile (aizpilda organizators)

1.            Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

2.            Reģistrācijas datums*:

3.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Komisijas reģistrā*:

 

2. aile (iepriekš aizpilda organizators)

1.            Ierosinātas pilsoņu iniciatīvas nosaukums*: (maksimālais zīmju skaits – 100)

2.            Priekšmets*: (priekšmetam jābūt iespējami skaidram) (maksimālais zīmju skaits – 200)

3.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas galveno mērķu apraksts*: (maksimālais zīmju skaits – 500)

4.            Organizatora vārds, uzvārds un adrese*:

5.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne*:

 

3. aile (aizpilda parakstītājs)

1.            Parakstītājs        

  Vārds*:………………………Uzvārds*:

2.            Adrese:

 

  Iela:

  Pasta indekss:  Pilsēta*:

  Valsts*:

3.            E-pasta adrese:

4.            Dzimšanas datums un vieta*            

  Dzimšanas datums:  Dzimšanas vieta un valsts:

5.            Pilsonība*:

6.            Personas identifikācijas numurs*: 

  Identifikācijas numura / personu apliecinoša dokumenta veids*:  

  Valsts identitātes karte   Pase   Sociālās apdrošināšanas apliecība   

  Dalībvalsts, kas izdevusi identifikācijas numuru / personu apliecinošo dokumentu*:

7.            Ar šo apliecinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir pareiza un ka esmu atbalstījis šo Ierosināto pilsoņu iniciatīvu tikai vienreiz*.  

  Datums un parakstītāja paraksts*♦: ………..

 

*: obligāti aizpildāmie lauki 

¨: ja veidlapu iesniedz elektroniski, paraksts nav vajadzīgs

Parlamenta grozījums

Paziņojuma par atbalstu veidlapa

1. aile (iepriekš aizpilda organizatori)

1.            Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:

2.            Reģistrācijas datums:

3.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Komisijas reģistrā:

 

2. aile (iepriekš aizpilda organizatori)

1.            Ierosinātas pilsoņu iniciatīvas nosaukums: (maksimālais zīmju skaits – 100)

2.            Priekšmets: (priekšmetam jābūt iespējami skaidram) (maksimālais zīmju skaits – 200)

3.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas galveno mērķu apraksts*: (maksimālais zīmju skaits – 500)

4.            Organizatoru vārds, uzvārds un adrese:

4.a Kontaktpersonu vārds, uzvārds un adrese:

5.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne*:

 

3. aile (aizpilda parakstītāji)

Vārds, uzvārds

Pastāvīgās dzīvesvietas adrese

Dzimšanas datums un vieta

Pilsonība

Parakstīšanas datums

Paraksts ¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parakstītāji var atbalstīt konkrētu ierosināto pilsoņu iniciatīvu tikai vienreiz!

______

* Ja tāda ir.

¨: ja veidlapu iesniedz elektroniski, paraksts nav vajadzīgs

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi. Veidlapā būtu jāiekļauj vairākas rindas parakstu vākšanai, jo tā to parasti dara.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. aile – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Personas identifikācijas numurs*:

svītrots

Identifikācijas numura / personu apliecinoša dokumenta veids*:

 

Valsts identitātes karte Pase Sociālās apdrošināšanas apliecība

 

Member Dalībvalsts, kas izdevusi identifikācijas numuru / personu apliecinošo dokumentu*:

 

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Pieprasījuma veidlapa lēmumam par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību

1.          Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

2.          Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

3.          Reģistrācijas datums*:

4.          Saņemto paziņojumu par atbalstu skaits*:

5.          Parakstītāju skaits katrā dalībvalstī*

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOPĀ

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza.

Datums un organizatora paraksts*:

*: obligāti aizpildāmie lauki 

Parlamenta grozījums

svītrots

Pamatojums

Regulas 8. pantu svītro.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Veidlapa paziņojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm

1.          Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*:

2.          Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

3.          Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

4.          Reģistrācijas datums*:

5.          Lēmuma pieprasījuma par pieļaujamību datums*:

6.          Parakstītāju skaits, kas pārstāv [dalībvalsts nosaukums]*:

7.          Pielikumi*:

(Pievienojiet visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti no parakstītājiem un kuros norādīts šīs dalībvalsts izdotais identifikācijas numurs.  Vajadzības gadījumā pievienojiet attiecīgo sertifikātu/sertifikātus, kas apstiprina paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Regulai xxxx/xxxx.)

8.          Datums un organizatora paraksts*:

*: obligāti aizpildāmie lauki

Parlamenta grozījums

Veidlapa paziņojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm

1.          Kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

2.          Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

3.          Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

4.          Reģistrācijas datums*:

5.          svītrots

6.          Parakstītāju skaits, kas pārstāv [dalībvalsts nosaukums]*:

7.          Pielikumi*:

(svītrojums)

(Vajadzības gadījumā pievienojiet attiecīgo sertifikātu/sertifikātus, kas apstiprina paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Regulai xxxx/xxxx.)

8.          Datums un organizatoru paraksti*:

*: obligāti aizpildāmie lauki

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

VIII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Veidlapa pilsoņu iniciatīvas iesniegšanai Komisijai

1.          Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

2.          Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

3.          Reģistrācijas datums*:

4.          Saņemto tiesīgo paziņojumu par atbalstu skaits*: (jābūt lielākam par 1 miljonu)

5.          Parakstītāju skaits, kas apliecināts katrā dalībvalstī*

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOPĀ

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*:

7.          Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza.

Datums un

organizatora paraksts*:

8.          Pielikumi*: Pievienojiet visus sertifikātus

*: obligāti aizpildāmie lauki

Parlamenta grozījums

Veidlapa pilsoņu iniciatīvas iesniegšanai Komisijai

1.          Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

2.          Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

3.          Reģistrācijas datums*:

4.          Saņemto tiesīgo paziņojumu par atbalstu skaits*: (jābūt lielākam par 1 miljonu)

5.          Parakstītāju skaits, kas apliecināts katrā dalībvalstī*

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOPĀ

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

7.           Ar šo apliecinām, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza.

Datums un

kontaktpersonu paraksti*:

8.          Pielikumi*: Pievienojiet visus sertifikātus

*: obligāti aizpildāmie lauki

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi.

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Visi iniciatīvas atbalsta un finansējuma avoti, tostarp tāda finansiālā atbalsta summām, kas saņemts iesniegšanas laikā.

  • [1]  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
  • [2]  OV C 267, 1.10.2010., 57. lpp.

PASKAIDROJUMS

Eiropas pilsoņu iniciatīva būs ietekmīgs programmu plānošanas instruments. Šī ideja tika iekļauta Līgumā par Konstitūciju Eiropai un pēc tam Lisabonas līgumā, lai dotu pilsoņiem tādas pašas pilnvaras ierosināt politisku iniciatīvu, kādas jau ir Eiropas Savienības Padomei un Eiropas Parlamentam.

Tās īpaša iecere ir nodrošināt pilsoņiem iespēju tikt uzklausītiem, sniedzot viņiem iespēju ar atsevišķiem aktuāliem jautājumiem vērsties pie Eiropas iestādēm. Tās var būt grūtības, ar ko viņi saskaras ikdienas dzīvē, kurai, viņuprāt, arodbiedrības, politiskas iestādes vai kāds iestāžu darbinieks nepievērš pietiekami daudz uzmanības vai nesniedz atbalstu. Šis mehānisms patiešām izveidos tiešu saikni pilsoņiem ar iestādēm, tādējādi pārvarot viņu starpā esošo plaisu un nodrošinot, ka ES iestādes risinās konkrētas pilsoņiem svarīgas problēmas.

Otrs Eiropas pilsoņu iniciatīvas mērķis ir Eiropas Savienībā veicināt plašākas pārrobežu diskusijas. Tieši tāpēc referenti ir ierosinājuši, ka Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatoriem vajadzētu apvienoties pilsoņu komitejā, kuras sastāvā ir personas, kas pārstāv dažādas dalībvalstis. Tas nodrošinās, ka ierosinātie jautājumi Eiropai patiešām ir svarīgi, un tajā pašā laikā šim noteikumam būs sava vērtība, proti, tas veicinās parakstu vākšanu jau iniciatīvas sākuma posmā.

Eiropas Parlaments spēs palīdzēt sasniegt šos mērķus, izmantojot visus tā rīcībā esošos līdzekļus, lai atbalstītu izvēlētās pilsoņu iniciatīvas, it īpaši organizējot atklātas apspriešanas vai pieņemot rezolūcijas.

Pilsoņu iniciatīva būs rezultatīva tikai tad, ja tās regulējums būs pilsoņiem labvēlīgs, neparedzēs organizatoriem apgrūtinošus pienākumus un nepievils viņu cerības. Ņemot vērā visu teikto, referenti ir centušies padarīt šo mehānismu viegli izmantojamu un nodrošināt, ka pilsoņi netiks aicināti parakstīt iniciatīvas, kas varētu būt nepieļaujamas.

Referenti vēl ir paturējuši prātā, ka pilsoņu iniciatīva, tāpat kā jebkuras tiesības, paredz noteiktu administratīvo prasību izpildi, taču vienlaikus arī ES pamatvērtību ievērošanu. Šīs prasības nodrošina ar iniciatīvu saistīto atbildību un līdz ar to efektivitāti, kas abas ietekmēs iniciatīvas panākumus.

Tomēr būtiski ir nodrošināt, ka procedūra atbilst ES datu aizsardzības prasībām un ir pilnībā pārredzama no sākuma līdz beigām. Patiešām ikviena organizācija, apvienība vai pat politiska partija varēs atbalstīt Eiropas pilsoņu to iniciatīvu, kuru gribēs, ja vien šādu struktūru atbalsts ir pilnībā pārredzams, tāpēc parakstītāji, pirms izvēlēsies atbalstīt iniciatīvu vai ne, zinās, kas vēl to veicina.

Lai neradītu vilšanos un sarūgtinājumu (tādas izjūtas varētu būt tieša reakcija pēc lielajām cerībām, kas saistītas ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu), referenti vēlas arī uzsvērt, ka ne jau visu sekmīgo iniciatīvu rezultātā Komisija izstrādās likumdošanas priekšlikumu. Tas tāpēc, ka Komisijai ir lielāks monopols ierosināt likumdošanas iniciatīvu un beigu beigās tieši Komisija lems par pasākumiem, kuri veicami saistībā ar sekmīgām pilsoņu iniciatīvām. Protams, tas netraucē citām Eiropas iestādēm paust savu nostāju, atbalstot vai noraidot jebkuru izvirzīto jautājumu.

Visbeidzot, bet ne mazāk svarīgi — referenti vēlas arī uzsvērt, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir jauns līdzdalības demokrātijas instruments visā mūsu kontinentā. Tāpēc var izrādīties, ka šai regulai ir savas nepilnības, un prakse var radīt jaunus izaicinājumus Eiropas lēmumu pieņēmējiem. Šā iemesla dēļ referenti aicina Komisiju iesniegt regulas īstenošanas ziņojumu ik pēc trim gadiem un, ja vajadzīgs, ierosināt regulu pārskatīt.

23.11.2010

Lūgumrakstu komitejas atzinums

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu

(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Atzinumu sagatavoja (*) : Gerald Häfner un Diana Wallis

(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra – Reglamenta 50. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisija 2010. gada marta beigās oficiāli iesniedza regulas projekta tekstu, kas veidots, pamatojoties uz daudzajām notikušajām diskusijām, uzklausīšanām un diskusijām. Šādas debates notika ne vien attiecīgajās komitejās (jo īpaši, protams, AFCO un PETI), bet arī AFCO un PETI kopīgās sanāksmes laikā ar valstu parlamentiem. Gandrīz visas Parlamenta politiskās grupas arī rīkoja uzklausīšanas par šo jautājumu, un, iespējams, būtu pareizi teikt, ka vēl nekad Parlamenta darbības vēsturē nav bijušas tik plašas un atklātas debates par kādu regulas projektu.

Tomēr, ņemot vērā iztirzājamo priekšmetu — Eiropas pilsoņu vai likumīgo pastāvīgo iedzīvotāju tiesības tiešā veidā ietekmēt Eiropas politikas attīstību un tiesību aktus —, tas ir svarīgs visām iesaistītajām iestādēm. Parlaments to atzina, kad izņēmuma kārtā piekrita, lai Lūgumrakstu komiteja tiktu iesaistīta likumdošanas procesā (saskaņā ar Reglamenta 50. pantu) sakarā ar komitejas zināšanām un pieredzi attiecībā uz pilsoņu tiesībām, kuras izpaužas tiesībās iesniegt lūgumrakstus, ar ko pilsoņu iniciatīvai ir daudz kopīga. Faktiski tā ir pirmā reize, kad Lūgumrakstu komiteja tiek iesaistīta jebkāda veida likumdošanas darbībā.

Parlaments arī uzskatīja par vēlamu ļaut atbildīgajām komitejām iecelt nevis vienu referentu, bet gan līdzreferentus, lai nodrošinātu visplašāko vienošanās bāzi izskatāmajiem jautājumiem. Tādējādi AFCO un pēc tam arī PETI iecēla līdzreferentus, un kopš tā brīža visi četri līdzreferenti ir tikušies daudzas reizes (ieskaitot sanāksmes ar citu komiteju referentiem nolūkā saņemt atzinumu), lai rezultātā iesniegtu vienotu labi argumentētu dokumentu, kurš ir vienkāršotāka, lietotājam draudzīgāka, praktiskāka un pārredzamāka regula, labāk pieskaņota pašreizējai videi, kurā darbojas Eiropas politika.

Ja Lisabonas līgums ko izsaka Eiropas pilsoņiem, tad tas pamatojas uz pilsoņu iniciatīvas darbību, par ko tiks spriests.

Plašu konsultāciju un debašu rezultātā ir ieviestas daudzas svarīgas izmaiņas salīdzinājumā ar Komisijas projektu un zināmo Padomes nostāju. Tas visupirms attiecas uz izmaiņām reģistrācijas procedūrā (kas ir saistīta ar pieņemamības nosacījumiem un kritērijiem) un ārkārtīgi svarīga grozījuma ieviešanu, kas dos „tiesības parakstīties” visiem Eiropas pilsoņiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu. Tas tiek uzskatīts par būtisku, un tas noteikti nodrošinās veidu, kā mūsdienu jaunatnes vidū — skolās, koledžās — veicināt labākas un informētākas debates par Eiropu un tās nākotni, kā arī nodrošinās viņus ar potenciāli nozīmīgiem papildu argumentiem rītdienas politikā. Trešais elements ir apstiprinājums, ka visām veiksmīgajām iniciatīvām jābūt tiesīgām tikt uzklausītām no iestāžu puses atklātā uzklausīšanā, kur Lūgumrakstu komiteja jo īpaši plāno ieņemt vadošo lomu. Visbeidzot, līdzreferenti uzskata par ļoti nozīmīgu, ka pārmērīgā uzmanība, ko Komisija un dalībvalstis velta identitātes pārbaudei, rada pārāk daudz šķēršļu efektīvai dalībai, un tiek ierosināta vienkāršotāka procedūra, kurā uzmanība koncentrēta uz to, lai garantētu, ka tiek ieviests nodrošinājums, lai neļautu personām parakstīties vairāk nekā vienu reizi un arī nodrošinātu, ka tiek saglabāta ierosinājuma uzticamība.

Pilsoņu iniciatīvu saskaņā ar Lisabonas līgumu pilsoņi adresē Komisijai, kurai tā rezultātā jāveic dažas svarīgas administratīvas izmaiņas, lai uzņemtos jauno atbildību, kas tai uzticēta.

Grozījumu projekts, ko ierosina līdzreferenti, nodrošinātu pilsoņiem tādas pašas iniciatīvas tiesības kā Parlamentam, kuram jau ir iniciatīvas tiesības, kas paredzētas Lisabonas līguma 225. pantā un Iestāžu pamatnolīguma 16. pantā.

Jāsaprot, ka pilsoņu iniciatīva dod tiesības Eiropas pilsoņiem izteikt likumdošanas priekšlikumu un ka tās atšķiras no tiesībām iesniegt lūgumrakstu, ko paredz visi ES līgumi, sākot no Māstrihtas līguma. Lisabonas līguma 227. pantā ir teikts: „Jebkuram Eiropas Savienības pilsonim, kā arī jebkurai fiziskai personai, kas dzīvo kādā dalībvalstī, vai juridiskai personai, kurai ir juridiskā adrese kādā dalībvalstī, ir tiesības individuāli vai arī kopā ar citiem pilsoņiem vai personām iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentā par jautājumiem, kas ir Savienības kompetencē un kas tieši skar šo pilsoni vai personu.”

Tādējādi Eiropas Parlamentam tiek adresēts pilsoņu vai iedzīvotāju lūgumraksts.

Pamatojoties uz to, atbildīgā komiteja regulāri lemj par Savienības pilsoņu un iedzīvotāju izvirzītajiem jautājumiem, un viņi var piedalīties debatēs, kad tiek apspriests viņu lūgumraksts — bieži par jautājumiem, kas attiecas uz problēmām Eiropas tiesību normu piemērošanā, vai jautājumiem, kas saistīti ar Līgumā atzītajām viņu tiesībām.

Tāpēc pilsoņu iniciatīva ir svarīga un papildinoša iespēja visiem Eiropas pilsoņiem, lai viņu balsis tiktu uzklausītas.

Tādēļ pastāv ļoti plaša vienošanās starp PETI līdzreferentiem un viņu kolēģiem no AFCO. Neatrisinātas atšķirības vēl pastāv tikai par četriem specifiskiem sīki precizējamiem punktiem, un jācer, ka tās būs iespējams pārvarēt nākamo nedēļu laikā pēc balsošanas abās komitejās, tā lai Parlaments spētu ieņemt nostāju sarunās ar Padomi ar ļoti spēcīgām un vienotām pilnvarām.

Diana Wallis un Gerald Häfner.         2010. gada 22. oktobrī.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Līgums par Eiropas Savienību nostiprina Savienības pilsonību un turpina nostiprināt Savienības demokrātisko darbību, inter alia nosakot, ka ikvienam pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē un ka Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts.

(1) Līgums par Eiropas Savienību nostiprina Savienības pilsonību un turpina nostiprināt Savienības demokrātisko darbību, inter alia nosakot, ka ikvienam pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Šī procedūra dod pilsoņiem iespēju tieši vērsties pie Komisijas, piešķirot viņiem iniciatīvas tiesības, kas līdzīgas tām, kādas īsteno Eiropas Parlaments un Padome.

Pamatojums

Ir lieki apsvērumā atkārtot Līguma noteikumus. Nepieciešamās norādes uz Līgumiem jau ir iekļautas atsaucēs. Pēdējā teikumā tiek minēts, kāda vieta šai iniciatīvai ir kopējā Eiropas sistēmā.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Līgumā par Eiropas Savienības darbību ir noteikts, ka Eiropas Parlaments un Padome pieņem noteikumus procedūrām un nosacījumiem, kas nepieciešami minētajai pilsoņu iniciatīvai.

svītrots

Pamatojums

Nevajag apsvērumā atkārtot Līguma noteikumus. Juridiskais pamats jau ir minēts pirmajā regulas atsaucē.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību.

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem vajadzētu būt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību, un tajos būtu pārdomāti jālīdzsvaro tiesības un pienākumi.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Ir svarīgi rīkot informācijas kampaņas par pilsoņu iniciatīvām, lai veidotu pilsoņu izpratni par tām un sniegtu precīzu informāciju par šo jauno instrumentu. Komisijai un Eiropas Parlamentam, izmantojot savas attiecīgās pārstāvniecības un birojus dalībvalstīs, pēc pieprasījuma ir jāsniedz pilsoņiem informāciju un neoficiālas konsultācijas par pilsoņu iniciatīvām, proti, par reģistrēšanas kritērijiem un par Savienības un Eiropas Līgumu vērtībām un kompetencēm. Par pilsoņu iniciatīvām visās Savienības oficiālajās valodās ir jāsagatavo lietotāja rokasgrāmata, kurai ir jābūt pieejamai tiešsaistē.

Pamatojums

Lai nepieļautu veltu cerību vai pārpratumu rašanos saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas būtību un darbības jomu, izšķiroša nozīme ir informācijas kampaņām. Ar šo grozījumu cenšas uzlabot pilsoņu informētību un precīzas informācijas sniegšanu par šo jauno instrumentu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka kā viena trešdaļa dalībvalstu.

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Šim slieksnim būtu jānodrošina, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, taču prasības nedrīkst būt pārāk apgrūtinošas. Tāpēc tas būtu jānosaka kā viena piektdaļa dalībvalstu.

Pamatojums

Jānosaka zemāks slieksnis, ar kuru Savienības intereses vēl var būt pārstāvētas, taču prasības nav pārāk apgrūtinošas.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Tas būtu jānosaka kā vecums, no kura pilsoņiem ir tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

(7) Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Lai veicinātu jaunāku pilsoņu piedalīšanos demokrātiskajā Savienības dzīvē, tas būtu jānosaka kā 16 gadu vecums.

Pamatojums

Tiek ierosināts pazemināt vecuma robežu, lai mudinātu jaunākus pilsoņus piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē. Atsevišķās dalībvalstīs jau noteikts, ka 16 gadi ir vecuma ierobežojums Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Ir svarīgi iesaistīt jauniešus un mudināt viņus piedalīties pilsoņu iniciatīvās. Tāpēc ilgtermiņā ir jāizveido Eiropas parakstu pārbaudes sistēma. Tā ļaus izmantot vienu kopēju minimālo vecumu, sākot no kura visā Savienībā drīkst parakstīt šādas iniciatīvas.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7b) Ir vajadzīga minimāli organizēta struktūra, lai sekmīgi īstenotu pilsoņu iniciatīvu. Lai atbalstītu Eiropas mēroga problēmu izvirzīšanu un veicinātu šo problēmu izvērtēšanu, struktūra būtu jāveido kā pilsoņu komiteja, kuras sastāvā ir fiziskas personas (organizatori) no daudzām un dažādām dalībvalstīm. Lai nodrošinātu pārredzamību, pareizu un efektīvu komunikāciju, pilsoņu komitejai būtu jāieceļ pārstāvji, kas veiktu starpnieku funkcijas starp šo komiteju un Savienības iestādēm visā procedūras laikā.

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīva ir iecerēta, lai dotu iespēju pilsoņiem piedalīties demokrātiskajā Savienības dzīvē. Tai vajadzētu būt tikai tādu fizisko personu rīcībā, kuras izveido pilsoņu komiteju.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām pilsoņu iniciatīvam, minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko Komisija darījusi pieejamu, pirms no pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu; priekšlikumus, kas ir aizskaroši vai nenopietni, nevajadzētu reģistrēt, un Komisijai būtu jānoraida tādu priekšlikumu reģistrācija, kuri ir acīmredzami vērsti pret Savienības vērtībām. Komisijai jāveic reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem principiem.

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām pilsoņu iniciatīvām un izvairītos no situācijas, kad parakstus vāc priekšlikumam, kurš nav šīs regulas darbības jomā, minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko Komisija darījusi pieejamu, pirms no pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu. Priekšlikumus, kas šīs regulas izpratnē nav pilsoņu iniciatīvas, nevajadzētu reģistrēt. Reģistrēšana ir administratīva procedūra, kuras mērķis ir noteikt iniciatīvas, kas ietilpst šīs regula darbības jomā; tāpēc reģistrēšanas atteikumu drīkstētu pamatot tikai ar juridiskiem iemesliem un nekādā gadījumā ar politisko izdevīgumu. Komisijai jāveic reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem principiem, un līdz ar to tai jāinformē iniciatīvas organizatori par jebkādiem iemesliem, kuru dēļ ir noraidīta iniciatīvas reģistrācija, un par visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem pieejami. Komisijai būtu arī skaidri jānosaka, ka ne vienmēr pēc atbalsta paziņojumu nepieciešamā skaita reģistrēšanas un savākšanas tā pieņems tiesību akta priekšlikumu un ka iniciatīvas reģistrācija nav oficiāls lēmums par kompetences jautājumiem.

Pamatojums

Ar šo grozījumu attaisno pieļaujamības pārbaudes atcelšanu — Komisijai jāpārbauda tikai tas, vai konkrētā iniciatīva ir pilsoņu iniciatīva saskaņā ar regulu. Ja tā ir, tad iniciatīva jāreģistrē un organizatoriem ir tiesības vākt parakstus. Grozījuma otrā daļa attiecas uz atsevišķiem jautājumiem, kurus radījusi pieļaujamības robežas atcelšana. Lai varētu novērst to, ka iniciatīvu izmanto provocējošiem Komisijas lēmumiem par kompetences jautājumiem, organizatoriem jāizskaidro, ka reģistrēšana nozīmē tikai to, ka Komisija konkrēto iniciatīvu ir atzinusi par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. To var uzskatīt kā oficiālu lēmumu par kompetences jautājumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoram vajadzētu būt atbildīgam par vajadzīgo paziņojumu par atbalstu savākšanu no pilsoņiem.

(9) Kad priekšlikums ir reģistrēts kā pilsoņu iniciatīva, organizatori var iesniegt pilsoņu paziņojumus par atbalstu.

Pamatojums

Ar grozījumu tiek pastiprināta nostāja, ka reģistrācijai ir tikai viens mērķis — izlemt, vai Eiropas pilsoņu iniciatīva ir vai nav apspriežama. Ja tā ir apspriežama, organizatoriem nav jāizpilda citas prasības (par pieļaujamību u. c.), bet viņi var īstenot savas Līgumā noteiktās tiesības, proti, vākt parakstus iniciatīvas atbalstam.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt atbilstošiem drošības parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka personu iespējams identificēt un ka dati tiek droši uzglabāti. Šai nolūkā būtu jānosaka prasība Komisijai izstrādāt sīkas tehniskās specifikācijas paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām.

(10) Lai modernās tehnoloģijas izmantotu kā pilnvērtīgu līdzdalības demokrātijas instrumentu, ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, kā arī papīra formātā. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt atbilstošiem drošības parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka persona ir tiesīga parakstīties un parakstās tikai vienu reizi un ka dati tiek droši uzglabāti. Sīkākas tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā ekspertu līmenī un regulāri jāpielāgo tehniskajam progresam; tāpēc būtu jānosaka, ka Komisija ir pilnvarota pieņemt sīkas tehniskās specifikācijas paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir paskaidrot noteikumus un ar to tiek pamatota deleģēto aktu izmantošana.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Komisijai ir lietderīgi pieņemt lēmumu par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību pietiekami agrā posmā. Tādēļ organizatoram minētais lēmumus būtu jāpieprasa pēc tam, kad no parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs dalībvalstis, ir savākti 300 000 paziņojumu par atbalstu ierosinātajai iniciatīvai.

svītrots

Pamatojums

Tiek atcelta pieļaujamības pārbaude.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Komisijai būtu jāpieņem lēmums par iniciatīvas pieļaujamību divos mēnešos pēc pieprasījuma saņemšanas no organizatora. Ierosinātā pilsoņu iniciatīva būtu jāuzskata par pieļaujamu, ja tā ietilpst Komisijas pilnvaru jomā un ir saistīta ar jautājumu, par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības tiesību aktu.

svītrots

Pamatojums

The admissibility check is abolished.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem vajadzīgos paziņojumus par atbalstu un ar nosacījumu, ka tā tiek uzskatīta par pieļaujamu, katrai dalībvalstij ir jābūt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, verifikāciju un apliecināšanu. Ņemot vērā vajadzību samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, trīs mēnešos ir jāveic minētās verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

(15) Ja nav kompetentas ES vēlēšanu iestādes, ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem vajadzīgos paziņojumus par atbalstu, ka tā tiek uzskatīta par pieļaujamu, katrai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, verifikāciju un apliecināšanu. Ņemot vērā vajadzību samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, ko var veikt izlases veidā, trijos mēnešos ir jāveic minētās verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

Pamatojums

Savienības mērogā nav kompetentas vēlēšanu iestādes, kas varētu pārbaudīt parakstus, tāpēc būtu skaidri jānosaka, ka to dara dalībvalstis, kaut arī tā ir Eiropas pilsoņu iniciatīva.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Pirms iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijai, organizatoriem būtu jānodrošina, ka ir izpildīti visi attiecīgie noteikumi, kas izklāstīti šajā regulā.

svītrots

Pamatojums

Lieki ir apsvērumā pieminēt, ka regulā noteiktie pienākumi būtu jāizpilda, lai panāktu vēlamo juridisko ietekmi.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Komisijai četros mēnešos būtu jāizskata pilsoņu iniciatīva un jāizklāsta savi secinājumi un rīcība, ko tā paredz īstenot, reaģējot uz šo iniciatīvu.

(17) Komisijai būtu jāizskata pilsoņu iniciatīva un jāsniedz skaidra, visaptveroša un sīki izklāstīta atbilde termiņā, kas atbilst tam, kā Komisija izskata Eiropas Parlamenta likumdošanas iniciatīvas saskaņā ar 225. pantu Likumā par Eiropas Savienības darbību. Līdz ar to vispirms Komisijai triju mēnešu laikā vajadzētu tikties ar organizatoriem un informēt viņus par to, kā Komisija plāno rīkoties saistībā ar attiecīgo iniciatīvu. Pēc tam Eiropas Komisijai vajadzētu rīkot atklātu uzklausīšanu, iesaistot Eiropas Parlamenta atbildīgo komiteju, kurā Komisijas pārstāvis piedalītos kā galvenais adresāts. Visbeidzot, Komisijai pēc viena gada būtu jāsniedz galīgā atbilde uz iniciatīvu, vai nu attiecīgi ierosinot tiesību aktu, vai arī detalizēti izskaidrojot iemeslus, kādēļ tā saistībā ar attiecīgo iniciatīvu tiesību aktu neierosina. Arī gadījumā, ja likumdošanas priekšlikums ievērojami atšķiras no pilsoņu iniciatīvas, Komisijai ir jāsniedz detalizēts izskaidrojums.

Pamatojums

Komisijas reakcija uz Eiropas pilsoņu ierosmi būtu jāpamato gan juridiski, gan politiski. Turklāt tas būtu jāapliecina ar pamatojumu, kurā redzams, ka pilsoņu balss ir uzklausīta un iespējamais veicamais pasākums ir nopietni un rūpīgi pārdomāts.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ir pilnībā piemērojama personas datu apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. Šajā saistībā ir lietderīgi paskaidrot, ka pilsoņu iniciatīvas organizators un dalībvalstu kompetentās iestādes ir datu apstrādātāji Direktīvas 95/46 nozīmē, un precizēt maksimālo laikposmu, kurā var glabāt personas datus, kas savākti pilsoņu iniciatīvas mērķiem. Datu apstrādātāju statusā organizatoriem ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, apstrādes darbību drošību un informācijas sniegšanu, un datu subjekta tiesībām piekļūt saviem personas datiem, kā arī personas datu labošanu vai dzēšanu.

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ir pilnībā piemērojama personas datu apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. Šajā saistībā juridiskās noteiktības dēļ ir lietderīgi paskaidrot, ka pilsoņu iniciatīvas organizatori un dalībvalstu kompetentās iestādes ir datu apstrādātāji Direktīvas 95/46 nozīmē, un precizēt maksimālo laikposmu, kurā var glabāt personas datus, kas savākti pilsoņu iniciatīvas mērķiem. Datu apstrādātāju statusā organizatoriem ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, apstrādes darbību drošību un informācijas sniegšanu, un datu subjektu tiesībām piekļūt saviem personas datiem, kā arī personas datu labošanu vai dzēšanu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pamatot normatīvo noteikumu. Ir veiktas lingvistiskas izmaiņas, lai būtu izmantota dzimumneitrāla valoda.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Nolūkā izdarīt grozījumus šīs regulas pielikumos, Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.

(21) Iespējams, ka turpmāk vajadzēs grozīt vai papildināt atsevišķus nebūtiskus šīs regulas vai tās pielikumu noteikumus, tāpēc Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu.

Pamatojums

Grozījumā ir atspoguļotas izmaiņas normatīvajos noteikumos un pamatota deleģēto aktu izmantošana.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Regulas īstenošanai nepieciešamie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību.

svītrots

Pamatojums

Tehniskās specifikācijas būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem, tāpēc noteikums par ieviešanas pilnvarām ir lieks.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Komisijai būtu jāziņo par šīs regulas īstenošanu piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

svītrots

Pamatojums

Nav vajadzīgs daļu no normatīvajiem noteikumiem vienkārši atkārtot apsvērumā.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. „Pilsoņu iniciatīva” ir iniciatīva, kas iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un ar kuru aicina Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu trešdaļu dalībvalstu.

1. „Pilsoņu iniciatīva” ir iniciatīva, kas iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un ar kuru aicina Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu piektdaļu dalībvalstu.

Pamatojums

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir vērts noteikt zemāku slieksni.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. „Parakstītāji” ir Savienības pilsoņi, kuri ir atbalstījuši attiecīgo pilsoņu iniciatīvu, aizpildot paziņojumu par atbalstu minētajai iniciatīvai.

2. „Parakstītāji” ir Savienības pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir atbalstījuši attiecīgo pilsoņu iniciatīvu, aizpildot paziņojumu par atbalstu minētajai iniciatīvai.

Pamatojums

There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, including:

- Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative which is not binding in legislative terms

- It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and does not want their involvement or input

- The process of verification of signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample.

- It will exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens.

- It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more European" when collecting signatures.

- The political concept of a "citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, nor to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. „Organizators" ir fiziska vai juridiska persona vai organizācija, kas ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

3. „Organizatori” ir fiziskas personas, kuras veido pilsoņu komiteju, kas ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

 

(Šis grozījums, proti, nomainot vārdu „organizators” ar vārdu „organizatori”, attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, vajadzēs izdarīt attiecīgas izmaiņas visā dokumentā.)

Pamatojums

Patiesai pilsoņu iniciatīvai — atbilstoši definīcijai — vajadzētu būt līdzdalības demokrātijas līdzeklim, kas pieejams Savienības pilsoņiem, nevis juridiskām personām. Tādēļ organizatoriem vajadzētu būt tikai pilsoņiem (fiziskām personām). Organizatoriem jāveido pilsoņu komiteja, lai viņi varētu sākt pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Prasības organizatoram un parakstītājiem

Prasības organizatoriem un parakstītājiem

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīva būtu jāsāk pilsoņu komitejai, ko veido fiziskas personas, kuras ir Savienības pilsoņi. Tāpēc attiecīgi ir jāpielāgo virsraksts.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja organizators ir fiziska persona, minētā persona ir Savienības pilsonis vecumā, kas tai dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

1. Organizatori ir Savienības pilsoņi vecumā, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

Ja organizators ir juridiska persona vai organizācija, tā ir reģistrēta kādā no dalībvalstīm. Organizācijas, kurām nav juridiskas personas statusa saskaņā ar piemērojamām valsts tiesībām, pārstāv pārstāvji, kuriem ir tiesības uzņemties juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā arī uzņemties atbildību.

 

Pamatojums

Daudzskaitļa lietojums ir pamatots ar jaunu 3. panta 1.a punktu. Svītrojums ir vajadzīgs, jo organizatoriem vajadzētu būt fiziskām personām.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Organizatori izveido pilsoņu komiteju no vismaz septiņām personām, kuras ir vismaz septiņu dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji.

 

Organizatori ieceļ vienu pārstāvi un vienu aizstājēju, kuri visā procedūras laikā veic starpnieku funkcijas starp pilsoņu komiteju un Eiropas Savienības iestādēm un kuriem ir pilnvaras izteikties un rīkoties pilsoņu komitejas vārdā.

Pamatojums

Lai atvieglotu Eiropas mēroga problēmu izvirzīšanu, veicinātu šo problēmu izvērtēšanu un parakstu vākšanu visā Savienībā, iniciatīva būtu jāierosina konkrētam pilsoņu skaitam, kuriem jāizveido pilsoņu komiteja. Komitejai jāspēj paust kopēju viedokli, tādēļ ir iekļauta prasība iecelt kontaktpersonu un aizstājēju.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt Savienības pilsoņiem un vecumā, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt vismaz 16 gadus veciem Savienības pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Pamatojums

Lai sekmētu jaunāku pilsoņu līdzdalību Savienības nākotnes veidošanā un veicinātu plašāku piedalīšanos Savienības demokrātiskajā dzīvē, ir lietderīgi noteikt vecuma slieksni, kas ir zemāks nekā vecums, kad lielākajā daļā dalībvalstu tiek iegūtas balsošanas tiesības, un zemāks nekā vecuma ierobežojums pilsoņu komitejas locekļiem.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai vākšanu no parakstītājiem, organizatoram jāreģistrē minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot II pielikumā minēto informāciju, īpaši par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tematu un mērķiem, kā arī par finansēšanas avotiem un atbalstu tai.

1. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai vākšanu no parakstītājiem, organizatoriem jāreģistrē minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot II pielikumā minēto informāciju, īpaši par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tematu un mērķiem.

 

Organizatori šā punkta trešajā daļā definētajam reģistram un attiecīgā gadījumā savā tīmekļa vietnē sniedz regulāri atjaunotu informāciju par iniciatīvas atbalsta un finansējuma avotiem.

Šo informāciju vienā no Savienības oficiālajām valodām iesniedz tiešsaistes reģistrā, kuru minētajam nolūkam ir darījusi pieejamu Komisija (turpmāk „reģistrs”)

Šo informāciju vienā vai vairākās Savienības oficiālajās valodās iesniedz tiešsaistes reģistrā, kuru minētajam nolūkam ir darījusi pieejamu Komisija (turpmāk „reģistrs”). Pēc tam ierakstīšanai reģistrā var iesniegt informāciju citā oficiālajā valodā, kurā sākotnējā informācija nav sniegta.

 

Par iniciatīvas tulkošanu citās Savienības oficiālajās valodās atbild organizatori.

Pamatojums

Faktiski iniciatīva būtu jātulko, jo pilsoņu komiteju veido dažādu valstu pilsoņi un paraksti ir jāsavāc vismaz vienā piektdaļā dalībvalstu.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izņemot 3. un 4. punktā minētos gadījumus, Komisija nekavējoties reģistrē ierosināto iniciatīvu, piešķirot tai vienreizēju reģistrācijas numuru, un nosūta organizatoram apstiprinājumu.

2. Ja ir noteikts, ka ierosinātā iniciatīva klasificējama kā pilsoņu iniciatīva saskaņā ar šo regulu, Komisija to reģistrē, piešķirot tai vienreizēju reģistrācijas numuru, un nosūta organizatoriem apstiprinājumu.

Pamatojums

Reģistrēšana būtu jāatsaka tikai tādos gadījumos, kad attiecīgā ierosme nav pilsoņu iniciatīva. Šie gadījumi ir definēti Līgumos un šajā regulā.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas, kuras pamatoti var uzskatīt par neatbilstošām, jo tās ir aizskarošas vai nenopietnas, nereģistrē.

3. Divu mēnešu laikā pēc ierosinātās iniciatīvas saņemšanas Komisija to reģistrē, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 

a) ir izveidota pilsoņu komiteja un ir izraudzītas kontaktpersonas;

 

b) ierosinātās iniciatīvas nosaukums, temats un mērķi valodu versijās acīmredzami un būtiski neatšķiras;

 

c) iniciatīva nav acīmredzami ārpus Līgumos noteiktajām Komisijas pilnvarām iesniegt pieprasītā tiesību akta priekšlikumu;

 

d) ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai maldinoša;

 

e) ierosinātā iniciatīva nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā.

Pamatojums

The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Komisija atsakās reģistrēt iniciatīvu, ja nav ievēroti 3. punktā minētie nosacījumi.

 

Komisija veic visus pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem, lai apliecinātu organizatoriem, ka, neskarot tās turpmāko lēmumu par attiecīgo tematu, Komisijas lēmumā par reģistrāciju Līgumu saturs un jēga ir ņemti vērā pilnībā.

 

Ja Komisija atsakās iniciatīvu reģistrēt, tā informē organizatorus par šāda atteikuma iemesliem un visiem iespējamiem tiesas un ārpustiesas aizsardzības līdzekļiem, kas viņiem pieejami.

Pamatojums

The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija noraida tādu ierosināto pilsoņu iniciatīvu reģistrāciju, kuras ir acīmredzami vērstas pret Savienības vērtībām.

4. Organizatori reģistrēto iniciatīvu var atsaukt jebkurā laikā pirms atbalsta paziņojumu iesniegšanas, kas notiek saskaņā ar 9. pantu. Ja iniciatīva ir atsaukta, reģistrā iekļauj attiecīgu norādi.

Pamatojums

Skatīt citus 4. panta grozījumu pamatojumus.

Būtu jāsaglabā iespēja pilsoņu komitejai brīvi rīkoties un iniciatīvu atsaukt, kad tā uzskata, ka nav vērts parakstu vākšanu turpināt, vai kādu iemeslu dēļ vienkārši nedomā darbību turpināt. Tomēr nevajadzētu ļaut to darīt pēc atbalsta paziņojumu iesniegšanas, jo dalībvalstis tērē nodokļu maksātāju naudu, lai pārbaudītu parakstus.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi paziņojumu par atbalstu veidlapas, kuras atbilst III pielikumā dotajam paraugam. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītajiem, organizators aizpilda veidlapas, kā norādīts III pielikumā. Veidlapās sniegtā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta reģistrā.

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi atbalsta paziņojumu veidlapas, kuras sagatavotas reģistrētajās valodās un kuras atbilst III pielikumā dotajam paraugam. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītājiem, organizatori aizpilda veidlapas, kā norādīts III pielikumā. Veidlapās sniegtā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta reģistrā.

Pamatojums

Saskaņā ar III pielikumu parakstītājiem jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, pastāvīgās dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums un vieta, pilsonība, parakstīšanas datums. Parakstu vākšanai būtu jāizmanto tikai veidlapas reģistrētajās valodās, jo citādi kļūdaina tulkojuma gadījumā nebūtu iespējams nodrošināt, ka paraksti tiek vākti par vienu un to pašu iniciatīvu.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Minētā laikposma beigās reģistrā norāda, ka termiņš beidzies un — attiecīgos gadījumos — ka Komisija ir pārliecinājusies par to, ka nepieciešamais atbalsta paziņojumu skaits nav iesniegts.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītājiem, organizators nodrošina, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma, ko izmanto minētajam mērķim, atbilst 4. punktā minētajiem noteikumiem. Organizators jebkurā laikā var lūgt tās dalībvalsts attiecīgo kompetento iestādi, kurā savāktie dati tiek vai tiks glabāti, apliecināt, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst minētajiem noteikumiem. Organizators jebkurā gadījumā pieprasa minēto apliecinājumu, pirms paziņojumus par atbalstu iesniegt verifikācijai saskaņā ar 9. pantu.

2. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītājiem, organizatori nodrošina, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma, ko izmanto minētajam mērķim, atbilst 4. punktā minētajiem noteikumiem. Organizatori jebkurā laikā var lūgt tās dalībvalsts attiecīgo kompetento iestādi, kurā savāktie dati tiek vai tiks glabāti, apliecināt, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst minētajiem noteikumiem. Organizatori jebkurā gadījumā pieprasa minēto apliecinājumu, pirms tiek sākta paziņojumu par atbalstu vākšana.

 

Organizatori šā apliecinājuma kopiju padara publiski pieejamu tīmekļa vietnē, ko izmanto paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmai.

 

Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija dara pieejamu atvērtā koda lietojumprogrammu, kurā iekļauti daži tehniskie un drošības parametri, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību šīs regulas noteikumiem par paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām. Programmatūra ir brīvi pieejama organizatoriem.

 

Ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija informē Eiropas Parlamentu par to, kā norit atklātā pirmkoda programmatūras izveide.

Pamatojums

Lai attiecībā uz atklātā pirmkoda programmatūru garantētu, ka parakstu vākšana tiešsaistē ir vienkārša, vienota visās dalībvalstīs un atbilst datu aizsardzības prasībām, Komisijai ir jāinformē Parlaments par panākto attīstību. Tas ir jāizdara, pirms atklātā pirmkoda programmatūra ir publiski pieejama tās galīgajā variantā. Šāda kārtība ļaus konstatēt nepilnības, lai Komisija varētu tās novērst.

Parakstu vākšana tiešsaistē Komisijai būtu jāatvieglo, nodrošinot piekļuvi atvērtā koda lietojumprogrammai. Tiešsaistes sistēmu apliecinājumu labāk ir pieprasīt pirms parakstu vākšanas, nevis pēc tās. Turklāt šim apliecinājumam vajadzētu būt publiski pieejamam tīmekļa vietnē, lai pilsoņi tādējādi uzzinātu, ka viņi sistēmai var uzticēties.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b. ir iespējams pārbaudīt personas identitāti;

b. ir iespējams pārbaudīt, ka katra persona iesniedz tikai vienu paziņojumu;

Pamatojums

Lai pārbaudītu atbalsta paziņojumu īstumu, nav jāizmanto personas identitāte. Pietiek pārbaudīt, vai attiecīgā persona ir tiesīga parakstīties un vai tā ir parakstījusies tikai vienu reizi. Par to, ka konkrēta persona var parakstīties tikai vienu reizi, būtu jāpārliecinās arī tad, ja parakstīšanās notiek tiešsaistē.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d. sistēma var radīt individuālus paziņojumus par atbalstu tādā veidā, kas atbilst III pielikumā dotajam paraugam, lai dalībvalstis varētu veikt kontroli atbilstoši 9. panta 2. punktam.

d. sistēma var radīt paziņojumus par atbalstu tādā veidā, kas atbilst III pielikumā dotajam paraugam, lai dalībvalstis varētu veikt kontroli atbilstoši 9. panta 2. punktam.

Pamatojums

Tiešsaistes atbalsta paziņojums (sk. III pielikumu) arī būtu jāveido saraksta veidā.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pieņem tehniskās specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru.

5. Sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija ar deleģētajiem aktiem saskaņā ar 16. pantu un ievērojot 17. un 18. panta nosacījumus pieņem paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu tehniskās specifikācijas.

Pamatojums

Tehniskās specifikācijas būtu jāpieņem ar deleģētajiem, nevis ar īstenošanas aktiem. Termiņš tiek mainīts tāpēc, ka jāsaskaņo divi dažādi termiņi, ko piemēro pēc regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu trešdaļu dalībvalstu.

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu piektdaļu dalībvalstu.

Pamatojums

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir vērts noteikt zemāku slieksni.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Parakstītāji vienā trešdaļā dalībvalstu ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas noteikts I pielikumā.

2. Parakstītāji vienā piektdaļā dalībvalstu ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas noteikts I pielikumā.

Pamatojums

Lai atvieglotu iniciatīvas ierosināšanu un procedūra būtu vienkāršāka un vieglāk īstenojama, ir vērts noteikt zemāku slieksni.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kas izdevusi tās paziņojumā par atbalstu minēto identifikācijas dokumentu.

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kurā ir viņu pastāvīgā dzīvesvieta.

 

Parakstītājs, kas nav tās dalībvalsts pilsonis, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, var izvēlēties dalībvalsti, ko pārstāvēs — to, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, vai to, kuras pilsonis viņš ir.

 

Parakstītājs, kurš pastāvīgi dzīvo kādā trešā valstī, tiek uzskatīts par tās dalībvalsts pārstāvi, kuras pilsonis viņš ir.

Pamatojums

Jānorāda pastāvīgā dzīvesvieta, nevis valsts, kas izdevusi personu apliecinošus dokumentus. Šādi varēs izvairīties no potenciālo parakstītāju atrunām parakstīties. Pastāvīgajai dzīvesvietai jābūt pirmajam kritērijam, lai izlemtu, no kuras valsts ir parakstītājs. ES pilsoņiem, kuri dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā, kuras pilsoņi viņi ir, vai arī tiem, kuri dzīvo ārpus ES teritorijas, nedrīkst liegt iespēju piedalīties pilsoņu iniciatīvā. Tādēļ jāsaglabā arī valstspiederības kritērijs, lai noteiktu, no kuras valsts ir parakstītājs.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību

svītrots

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. pantam no parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs dalībvalstis, ir savākti 300 000 paziņojumu par atbalstu, organizators iesniedz Komisijai pieprasījumu lēmumam par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību. Šim nolūkam organizators izmanto V pielikumā doto veidlapu.

 

2. Komisija divu mēnešu laikā kopš 1. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par pieļaujamību. Ierosinātā pilsoņu iniciatīva tiek uzskatīta par pieļaujamu, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

 

a. tā attiecas uz jautājumu, par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības tiesību aktu; un

 

b. tā ietilpst Komisijas priekšlikumu ierosināšanas pilnvaru jomā.

 

3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziņo ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoram un dara publiski pieejamu.

 

Pamatojums

Skatīt 4. panta grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu un ar nosacījumu, ka Komisija ir nolēmusi, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva ir pieļaujama atbilstoši 8. pantam, organizators paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas un apliecināšanas uzdevumu veikšanai paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam organizators izmanto VI pielikumā doto veidlapu.

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu, organizatori paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas un apliecināšanas uzdevumu veikšanai paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam organizatori izmanto VI pielikumā doto veidlapu.

Pamatojums

Skatīt 4. panta grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizators paziņojumus par atbalstu iesniedz dalībvalstij, kura ir izdevusi tajos norādīto identifikācijas dokumentu.

Organizatori paziņojumus par atbalstu iesniedz dalībvalstij, kurā ir parakstītāju pastāvīgā dzīvesvieta.

 

Parakstītājs, kas nav tās dalībvalsts pilsonis, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, var izvēlēties dalībvalsti, ko pārstāvēs — to, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, vai to, kuras pilsonis viņš ir.

 

Ja parakstītāji pastāvīgi dzīvo trešā valstī, organizatori paziņojumus par atbalstu iesniedz dalībvalstij, kuras pilsoņi šie parakstītāji ir.

Pamatojums

Jānorāda pastāvīgā dzīvesvieta, nevis valsts, kas izdevusi personu apliecinošus dokumentus. Šādi varēs izvairīties no potenciālo parakstītāju atrunām parakstīties. Pastāvīgajai dzīvesvietai jābūt kritērijam, lai izlemtu, no kuras valsts ir parakstītājs. ES pilsoņiem, kuri dzīvo citā dalībvalstī, nevis tajā, kuras pilsoņi viņi ir, vai arī tiem, kuri dzīvo ārpus ES teritorijas, nedrīkst liegt iespēju piedalīties pilsoņu iniciatīvā. Tādēļ jāsaglabā arī valstspiederības kritērijs, lai noteiktu, no kuras valsts ir parakstītājs.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, veic iesniegto paziņojumu par atbalstu verifikāciju un nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst VII pielikumā dotajam paraugam un ar kuru apliecina derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij.

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, veic iesniegto paziņojumu par atbalstu verifikāciju un nosūta organizatoriem sertifikātu, kas atbilst VII pielikumā dotajam paraugam un ar kuru apliecina derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij.

 

Atbalsta paziņojumu verifikācijas nolūkā kompetentās iestādes pārbauda, vai attiecīgā persona ir tiesīga parakstīties un vai tā ir parakstījusies tikai vienu reizi. Parakstu autentificēšana nav vajadzīga.

Pamatojums

Lai pārbaudītu atbalsta paziņojumu īstumu, nav jāizmanto personas identitāte. Pietiek pārbaudīt, vai attiecīgā persona ir tiesīga parakstīties un vai tā ir parakstījusies tikai vienu reizi.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc tam, kad ir saņemti 9. panta 2. punktā minētie sertifikātus un ar noteikumu, ka ir izpildītas visas šajā regulā paredzētās attiecīgās procedūras un noteikumi, organizators var iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijai.

Pēc tam, kad ir saņemti 9. panta 2. punktā minētie sertifikāti un ar noteikumu, ka ir izpildītas visas šajā regulā paredzētās attiecīgās procedūras un noteikumi, organizatori var iesniegt pilsoņu iniciatīvu Komisijai, pievienojot informāciju par visu iniciatīvai sniegto atbalstu un finansējumu. Šo informāciju publicē Komisijas reģistrā.

 

No jebkāda avota saņemtā atbalsta un finansējuma apmērs, kurš pārsniedz pieļaujamo summu un par kuru ir jāsniedz informācija, ir tāds pats kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Regulā (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu1.

 

__________________________________

1 OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

Pamatojums

Pilsoņu komitejai būtu jānodrošina pilnīga pārredzamība par iniciatīvas finansējumu un atbalstu. Tomēr prasība sniegt sīku informāciju par katru atsevišķu ziedojumu no fiziskām personām neatkarīgi no summas lieluma nebūtu reāli izpildāma un tā organizatoriem uzliktu pārāk lielu administratīvo slogu. Tāpēc Komisijai ar deleģēto aktu vajadzētu noteikt konkrētu summu.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saņemot pilsoņu iniciatīvu saskaņā ar 10. pantu, Komisija

1. Saņemot pilsoņu iniciatīvu saskaņā ar 10. pantu, Komisija

a. nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu savā tīmekļa vietnē;

a. nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu savā tīmekļa vietnē;

b. izskata pilsoņu iniciatīvu un četru mēnešu laikā izklāsta paziņojumā savus secinājumus par iniciatīvu, rīcību, ko tā plāno veikt, ja tāda tiek plānota, un tās iemeslus.

b. izskata pilsoņu iniciatīvu, atbilstīgā līmenī tiekas ar organizatoriem un triju mēnešu laikā izklāsta paziņojumā savus sākotnējos secinājumus par iniciatīvu;

 

c. rīko atklātu uzklausīšanu, iesaistot Eiropas Parlamentu ar tā atbildīgās komitejas starpniecību, kurā Komisiju pārstāv komisārs vai ģenerāldirektors un kurā organizatoriem ir iespēja detalizēti izklāstīt iniciatīvā ierosinātos jautājumus;

 

d. viena gada laikā iesniedz likumdošanas priekšlikumu vai iekļauj šo priekšlikumu savā nākamā gada darba programmā. Ja Komisija šādu priekšlikumu neiesniedz, tā organizatoriem, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei sniedz detalizētus paskaidrojumus par iemesliem, kādēļ tā saistībā ar attiecīgo iniciatīvu tiesību aktu neierosina.

Pamatojums

Komisijai būtu jāsagatavo juridiski un politiski secinājumi par iniciatīvu. Paziņojumā jāiekļauj abu veidu secinājumi. Termiņš ir mainīts, lai atspoguļotu to, kas panākts jaunajā pamatnolīgumā. Skatīt arī 17. apsvēruma pamatojumu.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Paziņojumu, kas minēts 1. punkta b. apakšpunktā, dara zināmu pilsoņu iniciatīvas organizatoram, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei, un dara publiski pieejamu.

2. Paziņojumu, kas minēts 1. punkta b. apakšpunktā, dara zināmu organizatoriem, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei, un dara publiski pieejamu.

Pamatojums

Skatīt 3. panta grozījumu pamatojumus.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēlākais vienu mēnesi pēc konkrētās iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā ar 10. pantu vai 18 mēnešus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas – atkarībā no tā, kura diena ir agrāk – organizators iznīcina visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti attiecībā uz minēto pilsoņu iniciatīvu, un to kopijas.

Ja veiktās darbības netiek apstrīdētas tiesā, vēlākais divus mēnešus pēc 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētā Komisijas paziņojuma publicēšanas organizatori iznīcina visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti attiecībā uz minēto pilsoņu iniciatīvu, un to kopijas. Tiesāšanās gadījumā tos iznīcina vienu mēnesi pēc tiesvedības izbeigšanas. Izņemot gadījumus, kad dalībvalstu kompetentās iestādes vēl nav pabeigušas atbalsta paziņojumu pārbaudi, minētie dokumenti ir jāiznīcina arī tad, ja ierosinātā pilsoņu iniciatīva Komisijai nav iesniegta 18 mēnešu laikā pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas.

Pamatojums

Regulā vajadzētu ņemt vērā iespēju, ka šie dokumenti var būt nepieciešami potenciālai tiesvedībai.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēlākais vienu mēnesi pēc paziņojumos minētā sertifikāta izsniegšanas kompetentā iestāde iznīcina visus paziņojumus par atbalstu un to kopijas, ko tā saņēmusi, lai veiktu verifikāciju saskaņā ar 9. panta 2. punktu.

Vēlākais divus mēnešus pēc 9. pantā 2. punktā minētā sertifikāta izsniegšanas kompetentā iestāde iznīcina visus paziņojumus par atbalstu un to kopijas, ko tā saņēmusi, lai veiktu verifikāciju saskaņā ar minēto punktu. Tiesāšanās gadījumā tos iznīcina vienu mēnesi pēc tiesvedības izbeigšanas.

Pamatojums

Skatīt iepriekšējo pamatojumu.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, kas pastāvīgi dzīvo vai ir reģistrēti to teritorijā, saskaņā ar civiltiesībām vai krimināltiesībām ir atbildīgi par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem un īpaši par:

Dalībvalstis nodrošina, ka organizatori, kas pastāvīgi dzīvo to teritorijā, saskaņā ar civiltiesībām vai krimināltiesībām ir atbildīgi par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem un īpaši par:

Pamatojums

Par organizatoriem var kļūt tikai fiziskas personas.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pielikumu grozījumi

Deleģētie akti

Komisija var pieņemt šīs regulas pielikumu grozījumus, saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu pieņemot deleģētus aktus.

Komisija, saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu pieņemot deleģētus aktus, var pieņemt:

 

– paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu tehniskās specifikācijas, ievērojot 6. panta 5. punktu;

 

šīs regulas pielikumu grozījumus.

Pamatojums

Komisijai būtu vajadzīgas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus par visām šajā grozījumā minētajām jomām. Tāpēc attiecīgi jāmaina arī virsraksts.

Noteikumus par atbalsta un finansējuma minimālo summu, kuru pārsniedzot, informācija ir jānorāda, nevajadzētu pieņemt ar deleģētajiem aktiem, jo finansiālā atbalsta minimālo summu nevajag noteikt.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Eiropas Parlaments un Padome var izteikt iebildumus par deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par vienu mēnesi.

1. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus attiecībā uz deleģēto aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem.

Pamatojums

Lai termiņš atbilstu EP horizontālajai pieejai, tam vajadzētu būt ilgākam, nekā ierosinājusi Komisija.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

19. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19. pants

svītrots

Komiteja

 

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, Komisijai palīdz komiteja.

 

2. Ja izdara atsauci uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

 

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā noteiktais laikposms ir trīs mēneši.

 

Pamatojums

Paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu tehniskās specifikācijas būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem, tāpēc noteikums par īstenošanas aktiem ir lieks.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

20.a pants

 

Palīdzība

 

1. Komisija sagatavo un atjaunina visaptverošu un viegli lietojamu rokasgrāmatu par pilsoņu iniciatīvu.

 

2. Komisija nodrošina palīdzības dienestu, lai atbalstītu organizatorus un iesaistītos dialogā jau procedūras sākumā.

 

Komisija pēc pieprasījuma informē organizatorus par patlaban aktuālajiem vai plānotajiem likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz iniciatīvā ierosinātajiem jautājumiem un par citām reģistrētajām iniciatīvām, kas pilnībā vai daļēji attiecas uz to pašu tematu.

Pamatojums

For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam ik pēc trim gadiem Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām un tādu pārredzamības prasību piemērošanai, kas attiecas uz iniciatīvu atbalstīšanu un finansēšanu, kā arī attiecīgā gadījumā iesniedz likumdošanas priekšlikumu par šīs regulas grozīšanu.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

22. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

 

To sāk piemērot sešus mēnešus pēc tās stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanai

Informācija par ierosināto pilsoņu iniciatīvu

Lai Komisijas reģistrā reģistrētu ierosināto pilsoņu iniciatīvu, iesniedz šādu informāciju.

Komisijas reģistram iesniedz šādu informāciju.

1. Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk kā 100 rakstu zīmes).

1. Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas nosaukums (ne vairāk kā 100 rakstu zīmes).

2. Priekšmets (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes).

2. Priekšmets (ne vairāk kā 200 rakstu zīmes).

3. Priekšlikuma, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, mērķu apraksts (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes).

3. Priekšlikuma, attiecībā uz kuru Komisija tiek aicināta rīkoties, mērķu apraksts (ne vairāk kā 500 rakstu zīmes).

4. Līgumos ietvertais juridiskais pamats, saskaņā ar kuru Komisija var rīkoties.

4. Līguma noteikums, ko organizatori uzskata par atbilstošu ierosinātajai rīcībai.

5. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis.

5. Organizatoru un kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

7. Visi ierosinātās iniciatīvas finansēšanas un atbalsta avoti tās reģistrācijas brīdī.

6. Visi ierosinātās iniciatīvas atbalsta un finansēšanas avoti tās reģistrācijas brīdī.

Organizatori pielikumā var sniegt sīkāku informāciju par šo tematu, ierosinātās pilsoņu iniciatīvas mērķiem un priekšvēsturi. Ja vēlas, tie var arī iesniegt leģislatīvā akta priekšlikumu.

Organizatori pielikumā var sniegt sīkāku informāciju par šo tematu, ierosinātās pilsoņu iniciatīvas mērķiem un priekšvēsturi. Ja vēlas, tie var arī iesniegt leģislatīvā akta priekšlikumu.

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi. Virsraksts un ievaddaļa ir jāgroza, jo 4. pantā ir būtiski grozīta reģistrācijas būtība un procedūra. Tāpēc virsraksts var būt maldinošs, jo tiek pieprasīts vairāk informācijas, nekā uzskaitīts pielikumā, piemēram, tas, ka iniciatīva atbilst Savienības vērtībām utt. Turklāt reģistrācijas atteikuma iemesli ir minēti 4. pantā. Pielikumā nevajadzētu papildināt šos nosacījumus.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Paziņojuma par atbalstu veidlapa

1. aile (aizpilda organizators)

1.            Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

2.            Reģistrācijas datums*:

3.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Komisijas reģistrā*:

 

2. aile (iepriekš aizpilda organizators)

1.            Ierosinātas pilsoņu iniciatīvas nosaukums*: (maksimālais zīmju skaits – 100)

2.            Priekšmets*: (priekšmetam jābūt iespējami skaidram) (maksimālais zīmju skaits – 200)

3.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas galveno mērķu apraksts*: (maksimālais zīmju skaits – 500)

4.            Organizatora vārds, uzvārds un adrese*:

5.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne*:

 

3. aile (aizpilda parakstītājs)

1.            Parakstītājs         

  Vārds*:…Uzvārds*:

2.            Adrese:

 

  Iela:

  Pasta indekss:  Pilsēta*:

  Valsts*:

3.            E-pasta adrese:

4.            Dzimšanas datums un vieta*            

  Dzimšanas datums:  Dzimšanas vieta un valsts:

5.            Pilsonība*:

6.            Personas identifikācijas numurs*: 

  Identifikācijas numura / personu apliecinoša dokumenta veids*:  

  Valsts identitātes karte   Pase   Sociālās apdrošināšanas apliecība   

  Dalībvalsts, kas izdevusi identifikācijas numuru / personu apliecinošo dokumentu*:

7.           Ar šo apliecinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir pareiza un ka esmu atbalstījis šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu tikai vienreiz*.  

  Datums un parakstītāja paraksts*¨: ………..

 

*: obligāti aizpildāmie lauki 

¨: ja veidlapu iesniedz elektroniski, paraksts nav vajadzīgs

Parlamenta grozījums

Paziņojuma par atbalstu veidlapa

1. aile (aizpilda organizatori)

1.            Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs:

2.            Reģistrācijas datums:

3.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa adrese Komisijas reģistrā:

 

2. aile (iepriekš aizpilda organizatori)

1.            Ierosinātas pilsoņu iniciatīvas nosaukums: (maksimālais zīmju skaits – 100)

2.            Priekšmets: (priekšmetam jābūt iespējami skaidram) (maksimālais zīmju skaits – 200)

3.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas galveno mērķu apraksts*: (maksimālais zīmju skaits – 500)

4.            Organizatoru vārds, uzvārds un adrese:

4.a Kontaktpersonu vārds, uzvārds un adrese:

5.            Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tīmekļa vietne*:

 

3. aile (aizpilda parakstītāji)

Vārds, uzvārds

Pastāvīgās dzīvesvietas adrese

Dzimšanas datums un vieta

Pilsonība

Parakstīšanas datums

Paraksts ¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parakstītāji var atbalstīt konkrētu ierosināto pilsoņu iniciatīvu tikai vienreiz!

______

* Ja tāda ir.

¨: ja veidlapu iesniedz elektroniski, paraksts nav vajadzīgs

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi. Veidlapā būtu jāiekļauj vairākas rindas parakstu vākšanai, jo tā to parasti dara.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Pieprasījuma veidlapa lēmumam par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību

1.          Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

2.          Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

3.          Reģistrācijas datums*:

4.          Saņemto paziņojumu par atbalstu skaits*:

5.          Parakstītāju skaits katrā dalībvalstī*

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOPĀ

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza.

Datums un organizatora paraksts*:

*: obligāti aizpildāmie lauki 

Parlamenta grozījums

svītrots

Pamatojums

Regulas 8. pantu svītro.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Veidlapa paziņojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm

Veidlapa paziņojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm

1. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*:

1. Organizatoru un kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese*:

2. Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

2. Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

3. Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

3. Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

4. Reģistrācijas datums*:

4. Reģistrācijas datums*:

5. Lēmuma pieprasījuma par pieņemamību datums*:

 

6. Parakstītāju skaits, kas pārstāv [dalībvalsts nosaukums]*:

6. Parakstītāju skaits, kas pārstāv [dalībvalsts nosaukums]*:

7.        Pielikumi*:

7.        Pielikumi*:

(Pievienojiet visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti no parakstītājiem un kuros norādīts šīs dalībvalsts izdotais identifikācijas numurs.  

 

Vajadzības gadījumā pievienojiet attiecīgo sertifikātu/sertifikātus, kas apstiprina paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Regulai xxxx/xxxx.)

(Vajadzības gadījumā pievienojiet attiecīgo sertifikātu/sertifikātus, kas apstiprina paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Regulai xxxx/xxxx.)

8. Datums un organizatora paraksts*:

8. Datums un organizatoru paraksti*:

*: obligāti aizpildāmie lauki

*: obligāti aizpildāmie lauki

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

VIII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Veidlapa pilsoņu iniciatīvas iesniegšanai Komisijai

1.          Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

2.          Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

3.          Reģistrācijas datums*:

4.          Saņemto tiesīgo paziņojumu par atbalstu skaits*: (jābūt lielākam par 1 miljonu)

5.          Parakstītāju skaits, kas apliecināts katrā dalībvalstī*

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOPĀ

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*:

7.          Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza.

Datums un organizatora paraksts*:

8.          Pielikumi*:

Pievienojiet visus sertifikātus

*: obligāti aizpildāmie lauki

Parlamenta grozījums

Veidlapa pilsoņu iniciatīvas iesniegšanai Komisijai

1.          Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

2.          Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

3.          Reģistrācijas datums*:

4.          Saņemto tiesīgo paziņojumu par atbalstu skaits*: (jābūt lielākam par 1 miljonu)

5.          Parakstītāju skaits, kas apliecināts katrā dalībvalstī*

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

KOPĀ

Parakstītāju skaits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.          Organizatoru un kontaktpersonu pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

7.          Ar šo apliecinu, ka informācija, kas sniegta šajā veidlapā, ir pareiza.

Datums un organizatoru paraksti*:

8.          Pielikumi*:

Pievienojiet visus sertifikātus

*: obligāti aizpildāmie lauki

Pamatojums

Šīs izmaiņas ir nepieciešamas, jo ir mainīti normatīvie noteikumi.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pilsoņu iniciatīva

Atsauces

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Atbildīgā komiteja

AFCO

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PETI

21.4.2010

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra - datums, kad paziņoja plenārsēdē

17.6.2010

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Diana Wallis

1.6.2010

Gerald Häfner

1.6.2010

 

Aizstātais atzinuma sagatavotājs

Gerald Häfner

Diana Wallis

 

Pieņemšanas datums

22.11.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

22

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Margrete Auken, Elena Băsescu, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sandrine Bélier, Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Axel Voss

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ramona Nicole Mănescu, Silvia-Adriana Ţicău

28.10.2010

Kultūras un izglītības komitejas atzinums

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu

(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Atzinumu sagatavoja: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

ĪSS PAMATOJUMS

Ar Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktu ir ieviests būtisks jauninājums Savienības demokrātiskā darbībā, izveidojot jaunu konkrētu līdzekli pilsoņu pārstāvībai un debatēm visas Eiropas mērogā:

"Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts."

Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu ir paredzētas procedūras un noteikumi attiecībā uz pilsoņu iniciatīvas darbību praksē.

Saziņa, aktīva pilsoniskā darbība, jaunatne un pilsoniskās sabiedrības kā aktīvas dalībnieces un integrācijas faktora nozīme Eiropas publiskajā telpā ir Kultūras un izglītības komitejas svarīgākās atbildības jomas.

Referente atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana politikas veidošanā un lēmumu sagatavošanā stiprina valsts iestāžu un to darbības un veikto pasākumu demokrātisko likumību. Tomēr procedūras un noteikumi būtu jāizstrādā pēc iespējas pragmatiskāk. Turklāt vajadzētu izvairīties no sarežģītām administratīvām procedūrām gan iestāžu, gan valsts līmenī. Referente pauž bažas par šādiem būtiskākajiem jautājumiem un nāk klajā ar šādiem ierosinājumiem, lai veiktu grozījumus priekšlikumā:

Tā kā pilsoņu iniciatīva ir līdzeklis, kas būtu jāizmanto pašiem pilsoņiem, un tās mērķis ir stiprināt tiešo demokrātiju, aktīvu pilsonisko darbību un Eiropas pilsoņu ietekmi uz Eiropas Savienības politikas virzieniem, organizācijas komitejai, kurā ir vismaz deviņi ES pilsoņi no vismaz deviņām dalībvalstīm, šo iniciatīvu vajadzētu iesniegt Komisijai. Šāda procedūra nodrošinās eiropeisku raksturu ikvienai iniciatīvai no paša sākuma.

Juridisku personu neiekļāušana organizācijas komitejā aizsargās pilsoņu iniciatīvu no iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas no pastāvošo uzņēmējdarbības organizāciju, politisko partiju un citu organizāciju puses, kuras ir daudz spēcīgākas par pilsoņu grupu un kurām ir daudz vairāk iespēju rīkoties Eiropas līmenī. Pilsoņu iniciatīvai nevajadzētu kļūt par vēlēšanu kampaņu un tā nebūtu jāizmanto kā līdzeklis šādām kampaņām. Politiķiem ir citi līdzekļi, kā ietekmēt likumdošanas lēmumus.

Kā uzskata referente, ir svarīgi, lai rīkotāji jau pietiekami agrīnā posmā zinātu, kādi tiesību akti vai pasākumi būtu atbilstīgi pilsoņu iniciatīvas mērķu sasniegšanai, ja tā izrādītos veiksmīga. Tādēļ Komisijai vajadzētu nodrošināt organizatorus ar reālistiskām sākotnējām norādēm par atbilstīgiem pasākumiem, kas jau tiek īstenoti saistībā ar pieņemamības pārbaudi. Tā varētu izvairīties no vilšanās gadījumā, ja Komisija tomēr neierosinās saistošu tiesību aktu.

Turklāt pieņemamības pārbaudi var arī veikt, pirms organizācijas komiteja ir savākusi pietiekamu skaitu parakstu un iesniegusi Komisijai pieprasījumu lēmumam par pieņemamību. Lai nepieļautu nevajadzīgu administratīvo slogu, Komisijai būtu jāpārbauda ierosinātās iniciatīvas pieņemamība uzreiz pēc reģistrācijas un bez kavēšanās.

Referente vēlas vienkāršot paziņojumu par atbalsta formu. Pirmkārt, regulā ir jānosaka tikai nepieciešamās prasības. Attiecībā uz personas datiem šīm nepieciešamajām prasībām vajadzētu būt tikai vārdam, adresei, valstspiederībai, dzimšanas datumam un parakstam. Otrkārt, organizācijas komitejai jāspēj sagatavot savu paziņojumu par atbalsta formu. Līdz ar to papildus regulā noteiktajām nepieciešamajām prasībām organizācijas komiteja varētu pievienot formai dažus papildu jautājumus vai informāciju, vai, piemēram, iniciatīvas logo.

Pārredzamības nolūkā visu pilsoņu iniciatīvas finansējuma avotus vajadzētu norādīt paziņojumā par atbalsta formu. Visiem parakstītājiem būtu jāsaprot, kas finansē attiecīgo iniciatīvu.

Referente arī vēlas uzsvērt saziņas pasākumu un informācijas kampaņu būtisko nozīmi informētības palielināšanā par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Šajā sakarībā pašreizējām programmām, kas veicina mobilitāti (piemēram, "Mūžizglītība" un "Jaunatne darbībā") un aktīvu pilsonisko darbību ("Eiropa pilsoņiem"), var būt svarīga nozīme. Attiecībā uz parakstu vākšanu referente stingri iesaka izstrādāt un izmantot atbilstīgus tiešsaistes rīkus, kas būtu vienkārši pieejami visā Eiropas Savienībā.

Referente arī vēlētos piešķirt Komisijas pārstāvniecībām un Parlamenta informācijas birojiem dalībvalstīs, kā arī Komisijas informācijas tīkliem, piemēram, Europe Direct un dienestam "Iedzīvotāju ceļvedis" (Citizen Signpost Service) pastāvīgu lomu pilsoņu nodrošināšanā ar visu nepieciešamo informāciju attiecībā uz pilsoņu iniciatīvu.

Kā uzskata referente, parakstītāju minimālajam vecumam vajadzētu būt 16, nevis 18 gadiem. Aktīva pilsoniskā darbība, sociālā integrācija un jauniešu solidaritāte ir īpaši nozīmīga Eiropas nākotnei. Juridiski jaunieša vecums sākas no 18 gadiem. Neskatoties uz to, ka pilsoņu iniciatīvai nav tiešas ietekmes, tā var veicināt debates visas Eiropas mērogā un visbeidzot pastiprināt impulsu jaunu likumdošanas lēmumu pieņemšanai. Turklāt minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām balsošanas jomā varētu izraisīt nevienlīdzību šo prasību atšķirību dēļ.

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3.a) Ir jāorganizē efektīvas reklāmas kampaņas, lai paaugstinātu informētību par Eiropas pilsoņu iniciatīvu, sekmētu pilsoņu dialogu un izveidotu patiesu Eiropas sabiedrisko telpu; šajā sakarībā saziņas pasākumiem un informācijas kampaņām ir būtiska nozīme. Tādēļ Komisijai vajadzētu apsvērt izmantot pašreizējās programmas, kuras veicina mobilitāti un aktīvu pilsonisko darbību, un jaunus saziņas veidus, piemēram, sociālos tīklus, kuri veicina publiskas debates.

Pamatojums

Efektīva informēšana par pilsoņu iniciatīvu ir īpaši būtiska. Šajā sakarībā pašreizējām programmām, kas veicina mobilitāti (piemēram, "Mūžizglītība" un "Jaunatne darbībā") un aktīvu pilsonisko darbību ("Eiropa pilsoņiem"), kā arī Eiropas brīvprātīgo kustības gadam (2011) var būt īpaši svarīga nozīme.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3.b) Eiropas Komisijas pārstāvniecībām un Eiropas Parlamenta informācijas birojiem dalībvalstīs kopā ar Komisijas informācijas tīkliem vajadzētu pastāvīgi sniegt pilsoņiem visu nepieciešamo informāciju par pilsoņu iniciatīvu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka kā viena trešdaļa dalībvalstu.

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka kā viena ceturtdaļa dalībvalstu.

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīvai vajadzētu būt pieejamai visiem iedzīvotājiem, un tādēļ nebūtu jānosaka pārāk augsts līdzdalības slieksnis. Prasība par vienu ceturtdaļu dalībvalstu (t.i., 7 no pašreizējām 27 dalībvalstīm) ir pilnīgi pietiekama kopējo ES interešu izpausme. Tajā pašā laikā tā atbilst citiem Līgumu nosacījumiem, piemēram, LESD 76. pantam.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Tas būtu jānosaka kā vecums, no kura pilsoņiem ir tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

(7) Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Tas būtu jānosaka kā 16 gadu vecums.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām pilsoņu iniciatīvam, minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko Komisija darījusi pieejamu, pirms no pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu; priekšlikumus, kas ir aizskaroši vai nenopietni, nevajadzētu reģistrēt, un Komisijai būtu jānoraida tādu priekšlikumu reģistrācija, kuri ir acīmredzami vērsti pret Savienības vērtībām. . Komisijai jāveic reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem principiem.

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām pilsoņu iniciatīvam, minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko Komisija darījusi pieejamu, pirms no pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu; Lai iniciatīva būtu veiksmīga, šajā tīmekļa vietnē vajadzētu sniegt sīkus paskaidrojumus par oficiālajām un juridiskajām prasībām. Tas nešaubīgi darbotos kā izglītojošs līdzeklis, lai pilsoņiem būtu iespēja demokrātiski paust savu viedokli. Priekšlikumus, kas ir aizskaroši vai nenopietni, nevajadzētu reģistrēt, un Komisijai būtu jānoraida tādu priekšlikumu reģistrācija, kuri ir acīmredzami vērsti pret Savienības vērtībām. . Komisijai jāveic reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem principiem.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt atbilstošiem drošības parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka personu iespējams identificēt un ka dati tiek droši uzglabāti. Šai nolūkā būtu jānosaka prasība Komisijai izstrādāt sīkas tehniskās specifikācijas paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām.

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī tiešsaistē. Tomēr, lai vienkāršotu procedūru un padarītu to pieejamāku, būtu jāveicina parakstu vākšana tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt atbilstošiem drošības parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka personu iespējams identificēt un ka dati tiek droši uzglabāti. Pilsoņu uzticēšanās pilsoņu iniciatīvas shēmai būs viens no galvenajiem veiksmes faktoriem. Šai nolūkā būtu jānosaka prasība Komisijai izstrādāt sīkas tehniskās specifikācijas paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām, lai vienkāršotu šo procesu. Komisijai vajadzētu padarīt brīvi pieejamus drošības līdzekļus, veicinot parakstu vākšanu tiešsaistē tā, lai netiktu nodarīts kaitējums privātumam.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Komisijai ir lietderīgi pieņemt lēmumu par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību pietiekami agrā posmā. Tādēļ organizatoram minētais lēmumus būtu jāpieprasa pēc tam, kad no parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs dalībvalstis, ir savākti 300 000 paziņojumu par atbalstu ierosinātajai iniciatīvai.

(13) Komisijai būtu lietderīgi pieņemt lēmumu par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību pirms parakstu vākšanas. Komisijai vajadzētu izskatīt iniciatīvas pieņemamību uzreiz pēc tās reģistrēšanas.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem vajadzīgos paziņojumus par atbalstu un ar nosacījumu, ka tā tiek uzskatīta par pieļaujamu, katrai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, verifikāciju un apliecināšanu. Ņemot vērā vajadzību samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, trīs mēnešos ir jāveic minētās verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

(15) Ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem vajadzīgos paziņojumus par atbalstu un ar nosacījumu, ka tā tiek uzskatīta par pieļaujamu, katrai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, verifikāciju un apliecināšanu. Vācot parakstus tiešsaistē, ir vajadzīga ne tikai tehniskā pārbaude, bet arī parakstu īstuma papildu pārbaude. Ņemot vērā vajadzību samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, trīs mēnešos ir jāveic minētās verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Komisijai būtu jāziņo par šīs regulas īstenošanu piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

(23) Komisijai būtu jāziņo par šīs regulas īstenošanu divus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

Pamatojums

Iniciatīvas progresa pārskatīšanas periodam vajadzētu būt pietiekami ilgam, lai varētu pabeigt īstenošanas procesu, un tajā pašā laikā pietiekami īsam, lai nodrošinātu, ka netiek kavēta iniciatīvas mērķu sasniegšanas novērtēšana.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. "Organizators" ir fiziska vai juridiska persona vai organizācija, kas ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

3. "Organizācijas komiteja" ir vismaz septiņu Savienības pilsoņu grupa no atšķirīgām dalībvalstīm, kura ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, vajadzēs izdarīt attiecīgas izmaiņas visā dokumentā.)

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja organizators ir fiziska persona, minētā persona ir Savienības pilsonis vecumā, kas tai dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

1. Organizācijas komitejas locekļi ir Savienības pilsoņi, kuri ir atbilstošā vecumā, kas viņiem dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās, un kuri pašlaik nav Eiropas Parlamenta deputāti.

Pamatojums

Juridisku personu neiekļaušana organizācijas komitejā aizsargās pilsoņu iniciatīvu no iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas no pastāvošo uzņēmējdarbības organizāciju, politisko partiju un citu organizāciju puses, jo tās ir daudz spēcīgākas par pilsoņu grupu un tām ir daudz vairāk iespēju rīkoties ES līmenī. Pilsoņu iniciatīvām nevajadzētu kļūt par vēlēšanu kampaņām un tās nebūtu jāizmanto kā līdzekli šādām kampaņām. Politiķiem un jo īpaši EP deputātiem ir citi līdzekļi, kā ietekmēt likumdošanas lēmumus. Būtu jāuzsver, ka Eiropas Parlamenta deputātiem būs iespējas izskatīt katru iniciatīvu pēc Eiropas Komisijas paziņojuma saņemšanas.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja organizators ir juridiska persona vai organizācija, tā ir reģistrēta kādā no dalībvalstīm. Organizācijas, kurām nav juridiskas personas statusa saskaņā ar piemērojamām valsts tiesībām, pārstāv pārstāvji, kuriem ir tiesības uzņemties juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā arī uzņemties atbildību.

svītrots

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt Savienības pilsoņiem un vecumā, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt Savienības pilsoņiem un sasniegušiem 16 gadu vecumu.

Pamatojums

Minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām balsošanas jomā varētu izraisīt nevienlīdzību, jo piemēram, Austrijā minimālais balsošanas vecums ir 16 gadi, bet citās dalībvalstīs - 18 gadi. Parakstītāju minimālā vecuma samazināšana un līdz ar to saskaņošana ir ieteicama, lai attiektos pret visiem pilsoņiem vienlīdzīgi un iesaistītu jauniešus ES politikas veidošanā un pilsoniskajā dialogā.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai vākšanu no parakstītājiem, organizatoram jāreģistrē minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot II pielikumā minēto informāciju, īpaši par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tematu un mērķiem, kā arī par finansēšanas avotiem un atbalstu tai.

1. Pirms no Komisijas saņemt lēmumu par pieņemamību un uzsākt paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai vākšanu no parakstītājiem, organizatoram jāreģistrē minētā iniciatīva Komisijā, sniedzot II pielikumā minēto informāciju, īpaši par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas tematu un mērķiem, kā arī par finansēšanas avotiem un atbalstu tai.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija noraida tādu ierosināto pilsoņu iniciatīvu reģistrāciju, kuras ir acīmredzami vērstas pret Savienības vērtībām.

4. Komisija noraida tādu ierosināto pilsoņu iniciatīvu reģistrāciju, kuras ir acīmredzami vērstas pret Savienības vērtībām. Komisijai ir pienācīgi jāpaskaidro un jāpublicē iniciatīvas noraidīšanas iemesli.

Pamatojums

Pārredzamībai nešaubīgi būs izglītojoša ietekme, un ar to tiks kavēta nepieņemamu vai ironiska satura iniciatīvu skaita palielināšanās.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pilsoņu iniciatīvas priekšlikumu, kas ir reģistrēts, dara publiski pieejamu reģistrā.

5. Pilsoņu iniciatīvas priekšlikumu, kas ir reģistrēts, dara publiski pieejamu reģistrā. Pēc reģistrācijas veikšanas Komisija izskata ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieņemamību saskaņā ar 8. pantu.

Pamatojums

Pieņemamības pārbaudi var arī veikt, pirms organizācijas komiteja ir savākusi noteiktu skaitu parakstu un iesniegusi Komisijai pieprasījumu lēmumam par pieņemamību. Lai nepieļautu nevajadzīgu administratīvo slogu, Komisijai vajadzētu izskatīt ierosinātās iniciatīvas pārbaudāmību nekavējoties tūlīt pēc reģistrācijas.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Visām reģistrētājām iniciatīvām tiek piešķirts atsauces numurs.

 

Komisijas datu bāzē reģistrēto iniciatīvu uzglabāšanai vajadzētu būt iknedēļas rādītājam, parādot, kādā posmā ir katra attiecīgā iniciatīva.

Pamatojums

Tādējādi pilsoņi būs informēti par dažādu pilsoņu iniciatīvu statusu.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Organizators ir atbildīgs par vajadzīgo paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai, kas reģistrēta saskaņā ar 4. pantu, savākšanu no parakstītājiem.

1. Organizators ir atbildīgs par vajadzīgo paziņojumu savākšanu no parakstītājiem par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai, kura reģistrēta saskaņā ar 4. pantu un attiecībā uz kuru ir pieņemts pozitīvs lēmums par pieņemamību.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi paziņojumu par atbalstu veidlapas, kuras atbilst III pielikumā dotajam paraugam. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītajiem, organizators aizpilda veidlapas, kā norādīts III pielikumā. Veidlapās sniegtā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta reģistrā.

Šim nolūkam drīkst izmantot vienīgi paziņojumu par atbalstu veidlapas, kurās ir informācija, kas prasīta III pielikumā ietvertajā paraugā. Pirms uzsākt paziņojumu par atbalstu vākšanu no parakstītajiem, organizators aizpilda veidlapas, kā norādīts III pielikumā. Veidlapās sniegtā informācija atbilst informācijai, kas iekļauta reģistrā.

Pamatojums

Ir iecerēts neierobežot organizatorus ar noteiktu veidlapu, bet dot viņiem iespēju izmantot savas veidlapas, tomēr sniedzot informāciju, kas ir prasīta Komisijas iesniegtajā paraugā.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Paziņojumus par atbalstu vāc pēc ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

4. Paziņojumus par atbalstu vāc vienīgi pēc dienas, kad saņemts pozitīvs lēmums par ierosinātās iniciatīvas pieņemamību, laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) sistēma var radīt individuālus paziņojumus par atbalstu tādā veidā, kas atbilst III pielikumā dotajam paraugam, lai dalībvalstis varētu veikt kontroli atbilstoši 9. panta 2. punktam.

(d) sistēma var radīt individuālus paziņojumus par atbalstu tādā veidā, kurā ir sniegta informācija, kas prasīta III pielikumā ietvertajā paraugā, lai dalībvalstis varētu veikt kontroli atbilstoši 9. panta 2. punktam.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Lai pilsoņu iniciatīvas sistēma būtu lietotājam draudzīga un neradītu nevajadzīgas bažas attiecībā uz datu aizsardzību, nevienam parakstītājam nevajadzētu likt izpaust personas kodu.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pieņem tehniskās specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru.

5. Sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pieņem tehniskās specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru. Komisija garantē drošu rīku pieejamību, lai tiešsaistē varētu vākt parakstus, nenodarot kaitējumu privātumam.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu trešdaļu dalībvalstu.

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu ceturtdaļu dalībvalstu.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Parakstītāji vienā trešdaļā dalībvalstu ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas noteikts I pielikumā.

2. Parakstītāji vienā ceturtdaļā dalībvalstu ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas noteikts I pielikumā.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kas izdevusi tās paziņojumā par atbalstu minēto identifikācijas dokumentu.

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kurā attrodas adresi, ko viņi norādījuši paziņojumā par atbalstu.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. pantam no parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs dalībvalstis, ir savākti 300 000 paziņojumu par atbalstu, organizators iesniedz Komisijai pieprasījumu lēmumam par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību. Šim nolūkam organizators izmanto V pielikumā doto veidlapu.

1. Pēc pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanas Komisija nekavējoties izskata tās pieņemamību.

Pamatojums

Pieņemamības pārbaudi var arī veikt, pirms organizācijas komiteja ir savākusi noteiktu skaitu parakstu un iesniegusi Komisijai pieprasījumu lēmumam par pieņemamību. Lai nepieļautu nevajadzīgu administratīvo slogu, Komisijai vajadzētu izskatīt ierosinātās iniciatīvas pārbaudāmību nekavējoties tūlīt pēc reģistrācijas.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziņo ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoram un dara publiski pieejamu.

3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziņo ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoram un dara publiski pieejamu. Tajā norāda, kuru tiesību aktu vai pasākumu Komisija uzskata par piemērotu, lai sasniegtu pilsoņu iniciatīvas mērķus gadījumā, ja šī iniciatīva būtu veiksmīga.

Pamatojums

Organizācijas komitejai ir svarīgi, lai rīkotāji jau pietiekami agrīnā posmā zinātu, kādi tiesību akti vai pasākumi būtu piemēroti pilsoņu iniciatīvas mērķu sasniegšanai, ja tā izrādītos veiksmīga. Tādēļ Komisijai jau saistībā ar pieņemamības pārbaudi vajadzētu nodrošināt rīkotājus ar reālistiskām sākotnējām norādēm par atbilstīgiem pasākumiem.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu un ar nosacījumu, ka Komisija ir nolēmusi, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva ir pieļaujama atbilstoši 8. pantam, organizators paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas un apliecināšanas uzdevumu veikšanai paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam organizators izmanto VI pielikumā doto veidlapu.

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu, organizators paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas un apliecināšanas uzdevumu veikšanai paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam organizators izmanto VI pielikumā doto veidlapu.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vēlākais vienu mēnesi pēc konkrētās iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā ar 10. pantu vai 18 mēnešus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas  atkarībā no tā, kura diena ir agrāk – organizators iznīcina visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti attiecībā uz minēto pilsoņu iniciatīvu, un to kopijas.

Vēlākais vienu mēnesi pēc Eiropas Komisijas paziņojuma publicēšanas saskaņā ar 11. panta 2. punktu organizācijas komiteja iznīcina visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti attiecībā uz minēto pilsoņu iniciatīvu, un to kopijas.

Pamatojums

Visu paziņojuma par atbalstu veidlapu iznīcināšanai būtu jānotiek pēc Eiropas Komisijas paziņojuma publicēšanas. Organizācijas komitejai vajadzētu spēt informēt visus parakstītājus par Eiropas Komisijas paziņojumu par attiecīgo pilsoņu iniciatīvu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visa procesa gaitā pilsoņi tiktu informēti par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar viņu atbalstīto priekšlikumu.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, Komisijai palīdz komiteja.

1. Lai īstenotu 6. panta 5. punktu, Komisijai palīdz neatkarīga komiteja, kuras rīcībā ir atbilstīgas tehniskas zināšanas.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

Pamatojums

Pārskats būtu jāveic agrāk. Divu gadu termiņš šķiet pietiekams, lai novērtētu pirmās iniciatīvas.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

II pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis.

5. Katra organizācijas komitejas locekļa pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. aile – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Finansējuma avoti*:

Pamatojums

Pārredzamības nolūkā visu pilsoņu iniciatīvas finansējuma avotus vajadzētu norādīt paziņojumā par atbalsta formu. Visiem parakstītājiem būtu jāsaprot, kas finansē attiecīgo iniciatīvu.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. aile – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Dzimšanas datums un vieta*

4. Dzimšanas datums*:

Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta un valsts:

 

Pamatojums

Informācija par dzimšanu vietu nav vajadzīga. Referente ierosina to svītrot, lai vienkāršotu formu.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

III pielikums – 3. aile – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Personas identifikācijas numurs*:

svītrots

Identifikācijas numura / personu apliecinoša dokumenta veids*:

 

Valsts identitātes karte Pase Sociālās apdrošināšanas apliecība

 

Dalībvalsts, kas izdevusi identifikācijas numuru / personu apliecinošo dokumentu*:

 

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

V pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pielikums svītrots

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*:

6. Katra organizācijas komitejas locekļa pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pilsoņu iniciatīva

Atsauces

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Atbildīgā komiteja

AFCO

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

21.4.2010

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

20.5.2010

 

 

Izskatīšana komitejā

14.7.2010

27.9.2010

 

 

Pieņemšanas datums

27.10.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

26.10.2010

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinums

Konstitucionālo jautājumu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu

(COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

Atzinumu sagatavoja: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

ĪSS PAMATOJUMS

Ar Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punktu ir ieviests būtisks jauninājums Savienības demokrātiskajā darbībā, nodrošinot jaunu konkrētu līdzekli pilsoņu pārstāvībai un debatēm visas Eiropas mērogā:

"Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts."

Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI) tiek ieviesta jauna starptautiskas demokrātijas koncepcija un nodrošināta pārstāvības demokrātija. Ar EPI starpniecību pilsoņi var tieši vērsties Eiropas Komisijā, lai ierosinātu tiesību aktu. Savā ziņā ar Lisabonas līgumu ir izveidota ceturtā ES institucionālā struktūra – viens miljons pilsoņu.

Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pilsoņu iniciatīvu ir paredzētas procedūras un noteikumi attiecībā uz pilsoņu iniciatīvas darbību praksē.

Referentes atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, jo pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana politikas veidošanā un lēmumu sagatavošanā stiprina valsts iestāžu demokrātisko likumību un tuvina Eiropas Savienību tās pilsoņiem.

Tomēr referentes uzskata, ka pilsoņu iniciatīva būtu jāizstrādā pēc iespējas pragmatiskāk un ka vajadzētu izvairīties no sarežģītām administratīvām procedūrām. Viņas arī vēlētos, lai pēc iespējas vairāk iniciatīvu tiktu atzītas par pieņemamām. Lai to īstenotu, procesuālajiem noteikumiem jābūt pēc iespējas vienkāršotiem. Referentes pauž bažas par šādiem būtiskākajiem jautājumiem un nāk klajā ar šādiem ierosinājumiem, lai veiktu grozījumus priekšlikumā:

kā uzskata referentes, minimālajam vecumam, lai pievienotos iniciatīvai, visās dalībvalstīs vajadzētu būt 16 gadiem. LES 9. pantā ir paredzēts, ka visiem Savienības pilsoņiem būtu jāsaņem vienlīdzīga uzmanība. Aktīva pilsoniskā darbība, sociālā integrācija un jauniešu solidaritāte ir īpaši nozīmīga Eiropas nākotnei, un vecuma ierobežojuma pazemināšana uzlabotu jauniešu informētību par Eiropas Savienības jautājumiem. Turklāt EPI nav likumdošanas instruments, bet vienīgi darba kārtības noteikšanas iniciatīva, un atbalsts iniciatīvai ir pilnīgi atšķirīgs no balsošanas. Minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām balsošanas jomā varētu arī izraisīt nevienlīdzību šo prasību atšķirību dēļ, un tādēļ referentes iestājas par to, lai visās dalībvalstīs tiktu ieviests 16 gadu minimālais vecuma ierobežojums.

Attiecībā uz parakstu vākšanas jomu referentes uzskata, ka būtu pietiekami, ja paraksti tiktu savākti ceturtdaļā, nevis trešdaļā no visām dalībvalstīm, jo ikvienā dalībvalstī, kurā tiek vākti paraksti, ir nepieciešams daudz laika un resursu administrācijas un tulkošanas vajadzībām. Tā kā referentes vēlas nepieļaut risku, ka iniciatīvas izrādās neveiksmīgas laika ierobežojumu vai finanšu atbalsta trūkuma dēļ, viņas ierosina, ka būtu pietiekama ceturtdaļa dalībvalstu, jo ar to tiktu aptverta liela ES daļa.

Tā kā Komisija savā priekšlikumā prasīja ieviest divu mēnešu periodu, lai pārbaudītu, vai iniciatīva ir pieņemama, viena gada ierobežojums parakstu vākšanai šķiet nepietiekams. Referentes ierosina pagarināt līdz četriem gadiem laika ierobežojumu parakstu vākšanai, lai nodrošinātu, ka iniciatīvām bez finanšu atbalsta ir iespējas savākt vienu miljonu parakstu.

Attiecībā uz pieņemamību referentes uzskata, ka nav nepieciešams savākt 300 000 parakstu, lai Komisija veiktu pieņemamības pārbaudi. Referente stingri uzskata, ka 5000 parakstu ir pietiekams skaits un parakstiem nevajadzētu obligāti būt vairāk nekā no vienas dalībvalsts. Lai uzsāktu parakstu vākšanu vairākās dalībvalstīs, ir vajadzīgs laiks un resursi, un nav nepieciešams uzsākt šo procesu vairāk nekā vienā dalībvalstī, nezinot, vai iniciatīva tiek uzskatīta par pieņemamu. Tomēr referentes uzskata, ka sešu mēnešu laikā būtu jāsavāc 5000 parakstu, kas ir filtrs, lai atsijātu nenopietnas iniciatīvas. Nosakot šo laika ierobežojumu, varētu izslēgt iniciatīvas, kuras ir reģistrētas, bet nekad nesavāc noteikto parakstu skaitu.

Referenti arī ierosina Komisijai pārbaudīt iniciatīvas pieņemamību nevis divu, bet viena mēneša laikā, lai nepalēninātu parakstu vākšanas tempu.

Referentes arī uzskata, ka priekšlikumus, kas ir skaidri vai slēpti pretrunā ar Eiropas Savienības vērtībām, vajadzētu uzskatīt par nepieņamamiem.

Attiecībā uz parakstu vākšanu tiešsaistē referentes ierosina Komisijai izveidot centralizētu tīmekļa vietni "citizensinitiative.eu", kurā tiktu reģistrētas visas iniciatīvas un kurā pilsoņi varētu tās atrast un parakstīt. Šāds risinājums būtu ļoti vēlams vairāku iemeslu dēļ.

Pirmkārt, datu aizsardzības iemeslu dēļ, t.i., ja Komisija izveido centralizētu tīmekļa vietni un pārvalda tās darbību, tiktu nodrošināta personas datu aizsardzības noteikumu ievērošana. Referentes stingri uzskata, ka nevar gaidīt, lai kāds no pilsoņu iniciatīvas ierosinātājiem izveidotu un pārvaldītu tiešsaistes parakstu vākšanas sistēmu, kas atbilstu visiem datu aizsardzības noteikumiem.

Turklāt, ja katram iniciatīvas ierosinātājam vajadzētu izveidot savu tīmekļa vietni, parakstu vākšana nebūtu vienota no datu aizsardzības viedokļa.

Otrkārt, Komisijas priekšlikums sagādātu problēmas arī tādēļ, ka tas rada papildu slogu ne tikai iniciatīvas ierosinātājiem, bet arī dalībvalstīm, jo tām vajadzētu pārbaudīt, vai tiešsaistes parakstu vākšanas sistēmas atbilst Komisijas paredzētajiem noteikumiem, un tām arī vajadzētu izdot atbilstības sertifikātu visām attiecīgajām tīmekļa vietnēm.

Treškārt, visu pilsoņu iniciatīvu atrašanās vienā tīmekļa vietnē ievērojami uzlabotu iniciatīvu pieejamību, jo pilsoņi varētu viegli un bez sarežģījumiem atrast un parakstīt iniciatīvas un sekot to attīstības gaitai.

Līdz ar to referentes uzskata, ka Komisijai vajadzētu izveidot centralizētu tīmekļa vietni, kuras uzdevums būtu iesaistīt attiecīgās dalībvalstu iestādes nolūkā pieņemt lēmumu par to, kādi dati tām ir nepieciešami, lai noteiktu parakstītājus un vēlāk pārbaudītu viņu identitāti. Tīmekļa vietne ir jāveido tā, lai parakstītajam pirms iniciatīvas parakstīšanas tiešsaistē tiktu prasīts norādīt valstspiederību un tad vajadzētu aizpildīt tikai tos laukus, kuri ir nepieciešami attiecīgajām iestādēm. Šāda risinājuma iemesls ir tas, ka dalībvalstīs ir atšķirīgi identifikācijas numuri un ir vajadzīgi atšķirīgi dati, lai pārbaudītu parakstītāju identitāti.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Konstitucionālo jautājumu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību.

(3) Šīm procedūrām un noteikumiem ir jābūt skaidriem, vienkāršiem, viegli īstenojamiem un samērojamiem ar pilsoņu iniciatīvas būtību, lai veicinātu pilsoņu līdzdalību un padarītu Savienību viņiem pieejamāku.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Ir svarīgi organizēt informācijas kampaņas par pilsoņu iniciatīvām, lai pievērstu tām pilsoņu uzmanību un nodrošinātu precīzu informāciju par šo jauno instrumentu. Komisija un Eiropas Parlaments, izmantojot savas pārstāvniecības un birojus dalībvalstīs, uz pieprasījuma nodrošina pilsoņiem informāciju un neoficiālas konsultācijas par pilsoņu iniciatīvām, proti, par pieļaujamības kritērijiem, vērtībām un Savienības un Eiropas Līgumu kompetences jomu. Lietotāju rokasgrāmata jāsagatavo visās Savienības oficiālajās valodās, un tai jābūt pieejamai tiešsaistē.

Pamatojums

Lai nepieļautu nepamatotu cerību vai pārpratumu rašanos saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvas veidu un darbības jomu, būtiski svarīgas ir informācijas kampaņas. Ar grozījumu cenšas uzlabot pilsoņu informētību un precīzas informācijas nodrošināšanu par šo jauno instrumentu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka kā viena trešdaļa dalībvalstu.

(5) Jānosaka to dalībvalstu minimālais skaits, kuras pilsoņiem jāpārstāv. Lai nodrošinātu, ka pilsoņu iniciatīva atspoguļo Savienības intereses, šis skaits ir jānosaka kā viena piektdaļa dalībvalstu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Tas būtu jānosaka kā vecums, no kura pilsoņiem ir tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

(7) Lietderīgi ir noteikt minimālo vecumu, no kura var atbalstīt pilsoņu iniciatīvu. Kā minimālais vecums būtu jānosaka 16 gadu vecums.

Pamatojums

LES 9. pantā ir paredzēts, ka visiem Savienības pilsoņiem būtu jāsaņem vienlīdzīga uzmanība. Aktīva pilsoniskā darbība, sociālā integrācija un jauniešu solidaritāte ir īpaši nozīmīga Eiropas nākotnei. Iniciatīvas atbalstīšana ir pilnīgi atšķirīga no balsošanas, tādēļ būtu jāiesaista arī jaunieši. Turklāt minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām balsošanas jomā izraisītu nevienlīdzību šo prasību atšķirību dēļ.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Lai sekmīgi īstenotu pilsoņu iniciatīvu, ir vajadzīga neliela organizēta struktūra. Lai atbalstītu Eiropas mēroga problēmu izvirzīšanu un veicinātu šo problēmu izvērtēšanu, struktūra būtu jāveido kā pilsoņu komiteja, kuras sastāvā ir fiziskas personas (organizatori) no vienas piektdaļas dalībvalstu. Lai nodrošinātu pārredzamību, pareizu un efektīvu komunikāciju, pilsoņu komitejai būtu jāieceļ pārstāvji, kas veiktu starpnieku funkcijas starp šo komiteju un Savienības iestādēm visā procedūras laikā.

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīva ir iecerēta, lai dotu iespēju pilsoņiem piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē. Tai vajadzētu būt tikai tādu fizisko personu rīcībā, kuras izveido pilsoņu komiteju.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Ir svarīgi iesaistīt jauniešus un mudināt viņus līdzdarboties pilsoņu iniciatīvās.

Pamatojums

Priekšlikums paredz, ka atbildība par parakstu pārbaudīšanu ir dalībvalstīm. Lai iesaistītu jauniešus, par mērķi jānosaka tādas sistēmas izstrāde, kuru var izmantot parakstu pārbaudei ES līmenī, lai nodrošinātu vienotu minimālo vecumu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām pilsoņu iniciatīvam, minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko Komisija darījusi pieejamu, pirms no pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu; priekšlikumus, kas ir aizskaroši vai nenopietni, nevajadzētu reģistrēt, un Komisijai būtu jānoraida tādu priekšlikumu reģistrācija, kuri ir acīmredzami vērsti pret Savienības vērtībām. Komisijai būtu jāveic reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem principiem.

(8) Lai nodrošinātu saskaņotību un pārredzamību attiecībā uz ierosinātajām pilsoņu iniciatīvam un izvairītos no situācijas, kad parakstus vāc par priekšlikumu, kas nav šīs regulas darbības jomā, minētās iniciatīvas būtu obligāti jāreģistrē tīmekļa vietnē, ko Komisija darījusi pieejamu, pirms no pilsoņiem tiek vākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu; priekšlikumus, kas saskaņā ar šo regulu nav pilsoņu iniciatīvas, nevajadzētu reģistrēt, un Komisijai būtu jānoraida tādu priekšlikumu reģistrācija, kuri ir acīmredzami vērsti pret Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā noteiktajām Savienības vērtībām. Reģistrēšana ir administratīva procedūra, kuras mērķis ir noteikt tās iniciatīvas, kas ir šīs regulas darbības jomā. Tādēļ noraidīt iniciatīvas reģistrēšanu var tikai tiesisku iemeslu dēļ un nekādā gadījumā ne politiskā izdevīguma dēļ. Komisijai jāveic reģistrācija saskaņā ar labas pārvaldības vispārīgajiem principiem, un tādēļ tai jāinformē iniciatīvas organizatori par jebkādiem iemesliem, kādēļ tiek noraidīta iniciatīvas reģistrēšana, un par šādā gadījumā pieejamajiem normatīvās aizsardzības līdzekļiem. Komisijai skaidri jānorāda, ka reģistrēšana un nepieciešamā skaita paziņojumu par atbalstu savākšana nav garants tam, ka Komisija pieņems priekšlikumu tiesību aktam, un nenozīmē, ka iniciatīvas reģistrēšana nav tikai formāls lēmums par kompetenci.

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz pieļaujamības pārbaudes atcelšanu — Komisija pārbauda tikai tad, ja konkrētā iniciatīva ir pilsoņu iniciatīva saskaņā ar regulu. Tad iniciatīva jāreģistrē un organizatoriem ir tiesības vākt parakstus. Taču, lai varētu izvairīties no tā, ka iniciatīvu izmanto provocējošiem Komisijas lēmumiem par kompetences jautājumiem, organizatoriem jāizskaidro, ka reģistrēšana nozīmē tikai to, ka Komisija ir atzinusi iniciatīvu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu un ka tas nav formāls lēmums par kompetenci.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoram jābūt atbildīgam par vajadzīgo paziņojumu par atbalstu savākšanu no pilsoņiem.

(9) Kad priekšlikums ir reģistrēts kā pilsoņu iniciatīva, organizatori var iesniegt pilsoņu paziņojumus par atbalstu.

Pamatojums

Regulas priekšlikuma 9. apsvēruma grozījums uzsver, ka reģistrēšanas mērķis ir izlemt, vai Eiropas pilsoņu iniciatīva ir izskatāms dokuments vai nav. Šādā gadījumā organizatoriem nav jāievēro citas prasības (pieļaujamības prasība u. c.), bet viņi var brīvi īstenot savas Līgumā noteiktās tiesības, proti, vākt parakstus iniciatīvas atbalstam.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus par atbalstu vāc papīra formātā, kā arī tiešsaistē. Tiešsaistes sistēmām vajadzētu būt atbilstošiem drošības parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka personu iespējams identificēt un ka dati tiek droši uzglabāti. Šai nolūkā būtu jānosaka prasība Komisijai izstrādāt sīkas tehniskās specifikācijas paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām.

(10) Lai pārstāvības demokrātijas nolūkā lietderīgi izmantotu modernās tehnoloģijas, ir lietderīgi noteikt, ka paziņojumus par atbalstu vāc tiešsaistē, kā arī papīra formātā. Tiešsaistes sistēmām ir jābūt atbilstošiem drošības parametriem, lai nodrošinātu inter alia, ka persona ir tiesīga parakstīt, katrs parakstās tikai vienu reizi un ka dati tiek droši uzglabāti. Sīkas tehniskās specifikācijas būtu jāizstrādā ekspertu līmenī un regulāri jāpielāgo atbilstoši tehniskajam progresam. Tādēļ pilnvaras izstrādāt šādas sīkas tehniskās specifikācijas paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām jādeleģē Komisijai.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Paziņojumi par atbalstu būtu jāvāc pilsoņiem labvēlīgā veidā un paredzot nepieciešamās datu aizsardzības garantijas. Tajā pašā laikā tas nedrīkstētu radīt pārmērīgu slogu organizatoriem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Ir lietderīgi dalībvalstīm pārbaudīt paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmu atbilstību šīs regulas prasībām.

svītrots

Pamatojums

Tā kā Komisijai būtu jāizveido un jāpārvalda centralizēta tīmekļa vietne, dalībvalstīm vairs nebūs jāveic atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Ir lietderīgi nodrošināt, ka paziņojumi par atbalstu pilsoņu iniciatīvai tiek savākti konkrētā termiņā. Lai nodrošinātu ierosināto pilsoņu iniciatīvu aktualitāti, vienlaikus ņemot vērā to, cik sarežģīti ir visā Eiropas Savienībā savākt paziņojumus par atbalstu, minētajam termiņam nevajadzētu būt ilgākam par 12 mēnešiem no ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas.

(12) Ir lietderīgi nodrošināt, ka paziņojumi par atbalstu pilsoņu iniciatīvai tiek savākti konkrētā termiņā. Lai nodrošinātu ierosināto pilsoņu iniciatīvu aktualitāti, vienlaikus ņemot vērā to, cik sarežģīti ir visā Eiropas Savienībā savākt paziņojumus par atbalstu, minētajam termiņam nevajadzētu būt ilgākam par 24 mēnešiem no ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Svarīgi, lai visa procesa laikā tiek saglabāta pārredzamība. Tādēļ, lai saņemtu jebkādu finansiālu vai politiku atbalstu, saistībā ar katru pilsoņu iniciatīvu jāaizpilda paziņojuma par atbalstu veidlapa. Nav pieļaujams politisko partiju vai Eiropas politisko grupu finansējums.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Komisijai ir lietderīgi pieņemt lēmumu par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību pietiekami agrā posmā. Tādēļ organizatoram minētais lēmumus būtu jāpieprasa pēc tam, kad no parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs dalībvalstis, ir savākti 300 000 paziņojumu par atbalstu ierosinātajai iniciatīvai.

svītrots

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Komisijai būtu jāpieņem lēmums par iniciatīvas pieļaujamību divos mēnešos pēc pieprasījuma saņemšanas no organizatora. Ierosinātā pilsoņu iniciatīva būtu jāuzskata par pieļaujamu, ja tā ietilpst Komisijas pilnvaru jomā un ir saistīta ar jautājumu, par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības tiesību aktu.

(14) Komisijai viena mēneša laikā būtu jāpieņem lēmums par iniciatīvas pieļaujamību pēc pieprasījuma saņemšanas no organizatoriem. Ierosinātā pilsoņu iniciatīva būtu jāuzskata par pieņemamu, ja tā ietilpst Komisijas pilnvaru jomā un ir saistīta ar jautājumu, par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības tiesību aktu. Komisija var apspriesties ar Eiropas Parlamentu par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas svarīgumu un atbilstību, pirms tā sāk izstrādāt uz šo iniciatīvu balstītu normatīvā teksta projektu.

Pamatojums

Komisijai vajadzētu pārbaudīt iniciatīvas pieņemamību nevis divu, bet viena mēneša laikā, lai nepalēninātu parakstu vākšanas tempu.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem vajadzīgos paziņojumus par atbalstu un ar nosacījumu, ka tā tiek uzskatīta par pieļaujamu, katrai dalībvalstij ir jābūt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, verifikāciju un apliecināšanu. Ņemot vērā vajadzību samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, trīs mēnešos ir jāveic minētās verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

(15) Ja netiek iesaistīta kāda vēlēta kompetentā Savienības iestāde, ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja pilsoņu iniciatīva ir saņēmusi no parakstītajiem vajadzīgos paziņojumus par atbalstu, katrai dalībvalstij vajadzētu būt atbildīgai par paziņojumu par atbalstu, kas savākti no šīs valsts pilsoņiem, verifikāciju un apliecināšanu. Ņemot vērā vajadzību samazināt administratīvo slogu dalībvalstīm, tām, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, ko var veikt izlases veidā, trīs mēnešos būtu jāveic minētās verifikācijas un jāizdod dokuments, kurā apliecināts saņemto derīgo paziņojumu par atbalstu skaits.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Ir būtiski, ka pilsoņu iniciatīvas organizatori pilnīgas pārredzamības nodrošināšanai sagatavotu deklarāciju par jebkādiem finanšu līdzekļiem, kuri izmantoti iniciatīvas atbalstam vai veicināšanai.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Komisijai četros mēnešos būtu jāizskata pilsoņu iniciatīva un jāizklāsta savi secinājumi un rīcība, ko tā paredz īstenot, reaģējot uz šo iniciatīvu.

(17) Komisijai trīs mēnešu laikā būtu jāizskata pilsoņu iniciatīva un jāizklāsta savi secinājumi un rīcība, ko tā paredz īstenot, reaģējot uz šo iniciatīvu.

Pamatojums

Būtiski ir nodrošināt un saglabāt augstu pilsoņu līdzdalības līmeni, lai varētu rēķināties ar ātru procedūras gaitu. Tādēļ uzskata, ka Eiropas Komisijai jādod iespēja pilnībā formulēt secinājumus par iniciatīvu un plānot darbības, kuras tā domā veikt trīs mēnešu laikā.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Eiropas Parlaments, īstenojot savas pilnvaras, var veikt jebkādas pienācīgas darbības, lai nodrošinātu, ka pilsoņu vēlmes tiek ņemtas vērā.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ir pilnībā piemērojama personas datu apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. Šajā saistībā ir lietderīgi paskaidrot, ka pilsoņu iniciatīvas organizators un dalībvalstu kompetentās iestādes ir datu apstrādātāji Direktīvas 95/46 nozīmē, un precizēt maksimālo laikposmu, kurā var glabāt personas datus, kas savākti pilsoņu iniciatīvas mērķiem. Datu apstrādātāju statusā organizatoriem ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, apstrādes darbību drošību un informācijas sniegšanu, un datu subjekta tiesībām piekļūt saviem personas datiem, kā arī personas datu labošanu vai dzēšanu.

(18) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ir pilnībā piemērojama personas datu apstrādei, ko veic, piemērojot šo regulu. Šajā saistībā ir lietderīgi paskaidrot, ka, vācot dokumentu papīra formātā, pilsoņu iniciatīvas organizators un dalībvalstu kompetentās iestādes ir datu apstrādātāji Direktīvas 95/46 nozīmē, un precizēt maksimālo laikposmu, kurā var glabāt personas datus, kas savākti pilsoņu iniciatīvas mērķiem. Ja dati tiek vākti tiešsaistē, datu apstrādātāja statusā Komisijai ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izpildītu ar Direktīvu 95/46/EK noteiktos pienākumus, īpaši tos, kas saistīti ar apstrādes likumību, apstrādes darbību drošību un informācijas sniegšanu, un datu subjekta tiesībām piekļūt saviem personas datiem, kā arī personas datu labošanu vai dzēšanu.

Pamatojums

Komisijai vajadzētu izveido centralizētu tīmekļa vietni, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību datu vākšanai tiešsaistē. Visas iniciatīvas vajadzētu reģistrēt un būt iespējams parakstīt šajā tīmekļa vietnē. Citādi iniciatīvas ierosinātājiem tiktu radīts papildu slogs.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. "Pilsoņu iniciatīva" ir iniciatīva, kas iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un ar kuru aicina Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu trešdaļu dalībvalstu.

1. „Pilsoņu iniciatīva” ir iniciatīva, kas iesniegta Komisijai saskaņā ar šo regulu un ar kuru aicina Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts, un kura ir saņēmusi vismaz viena miljona tiesīgo parakstītāju atbalstu, kuri pārstāv vismaz vienu piektdaļu dalībvalstu.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. "Organizators" ir fiziska vai juridiska persona vai organizācija, kas ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

3. „Organizatori” ir fiziskas personas, kuras veido pilsoņu komiteju, kas ir atbildīga par pilsoņu iniciatīvas sagatavošanu iesniegšanai Komisijai.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja organizators ir fiziska persona, minētā persona ir Savienības pilsonis vecumā, kas tai dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

1. Organizatori veido pilsoņu komiteju, kuras sastāvā ir pilsoņi vismaz no vienas piektdaļas dalībvalstu. Organizatori ir vismaz 16 gadus veci Savienības pilsoņi.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja organizators ir juridiska persona vai organizācija, tā ir reģistrēta kādā no dalībvalstīm. Organizācijas, kurām nav juridiskas personas statusa saskaņā ar piemērojamām valsts tiesībām, pārstāv pārstāvji, kuriem ir tiesības uzņemties juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā arī uzņemties atbildību.

svītrots

Pamatojums

Pilsoņu iniciatīvas organizatoriem jābūt tikai fiziskām personām, lai izvairītos no to iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas no pastāvošo uzņēmējdarbības organizāciju, politisko partiju un citu organizāciju puses.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt Savienības pilsoņiem un vecumā, kas tiem dod tiesības balsot Eiropas vēlēšanās.

2. Lai būtu tiesīgi atbalstīt ierosinātu pilsoņu iniciatīvu, parakstītājiem ir jābūt vismaz 16 gadus veciem Savienības pilsoņiem.

Pamatojums

LES 9. pantā ir paredzēts, ka visiem Savienības pilsoņiem būtu jāsaņem vienlīdzīga uzmanība. Aktīva pilsoniskā darbība, sociālā integrācija un jauniešu solidaritāte ir īpaši nozīmīga Eiropas nākotnei. Iniciatīvas atbalstīšana ir pilnīgi atšķirīga no balsošanas, tādēļ būtu jāiesaista arī jaunieši. Turklāt minimālā vecuma saistīšana ar valstu prasībām balsošanas jomā izraisītu nevienlīdzību šo prasību atšķirību dēļ.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācija

Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācija un pieļaujamība

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Izņemot 3. un 4. punktā minētos gadījumus, Komisija nekavējoties reģistrē ierosināto iniciatīvu, piešķirot tai vienreizēju reģistrācijas numuru, un nosūta organizatoram apstiprinājumu.

2. Viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētā reģistrēšanas pieteikuma saņemšanas Komisija pieņem lēmumu par iniciatīvas pieļaujamību. Ierosinātā pilsoņu iniciatīva tiek uzskatīta par pieļaujamu un tiek reģistrēta, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

 

– to nevar pamatoti uzskatīt par neatbilstošu tās aizskarošā vai nenopietnā rakstura dēļ;

 

– tā nav pretrunā Savienības vērtībām;

 

– tā attiecas uz jautājumu, par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības tiesību aktu; un

 

– tā ietilpst Komisijas pilnvarās ierosināt priekšlikumu.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ierosinātās pilsoņu iniciatīvas, kuras pamatoti var uzskatīt par neatbilstošām, jo tās ir aizskarošas vai nenopietnas, nereģistrē.

svītrots

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija noraida tādu ierosināto pilsoņu iniciatīvu reģistrāciju, kuras ir acīmredzami vērstas pret Savienības vērtībām.

4. Komisija noraida tādu ierosināto pilsoņu iniciatīvu reģistrāciju, kuras ir acīmredzami vērstas pret Savienības vērtībām, kas izklāstītas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā. Komisijas iemesli, ar kuriem noraida iniciatīvas reģistrēšanu, ir labi pamatoti un tiek publiskoti Komisijas šim nolūkam izveidotā tīmekļa vietnē.

Pamatojums

Pārredzamībai nešaubīgi būs izglītojoša ietekme, un ar to tiks kavēta nepieņemamu vai ironiska satura iniciatīvu skaita palielināšanās.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pilsoņu iniciatīvas priekšlikumu, kas ir reģistrēts, dara publiski pieejamu reģistrā.

5. Lēmumu par pieļaujamību paziņo ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoriem un dara publiski pieejamu reģistrā un Komisijas nodrošinātā tīmekļa vietnē.

 

Tajā iekļauj arī norādi par to, kuru tiesību aktu vai pasākumu Komisija uzskata par atbilstošu pieņemšanai, ja par labu šai iniciatīvai ir savākts viens miljons paziņojumu par atbalstu. Komisija var grozīt šo norādi jebkurā laikā, kad tiek pieņemts lēmums par to, vai turpināt pilsoņu iniciatīvas īstenošanu.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Komisija informē organizatoru par iemesliem, kāpēc pilsoņu iniciatīvas priekšlikums ir noraidīts.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Organizators ir atbildīgs par vajadzīgo paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai, kas reģistrēta saskaņā ar 4. pantu, savākšanu no parakstītājiem.

1. Organizators ir atbildīgs par vajadzīgo paziņojumu par atbalstu ierosinātai pilsoņu iniciatīvai, kas reģistrēta un apstiprināta kā pieļaujama saskaņā ar 4. pantu, savākšanu no parakstītājiem.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Organizators kompetentajai iestādei iesniedz arī deklarāciju par jebkādu finansiālu atbalstu, ko tas varētu būt izmantojis vai saņēmis no kādas interešu grupas vai interešu grupu pārstāvjiem visā paziņojumu par atbalstu vākšanas laikā, lai tādējādi nodrošinātu pilnīgu pārredzamību visā pilsoņu iniciatīvas īstenošanas laikā.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Paziņojumus par atbalstu vāc pēc ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas laikposmā, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

4. Paziņojumus par atbalstu vāc pēc ierosinātās iniciatīvas reģistrācijas dienas laikposmā, kas nepārsniedz 24 mēnešus.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja paziņojumus par atbalstu vāc elektroniski, datus, ko iegūst vākšanas tiešsaistes sistēmā, glabā dalībvalsts teritorijā. Paziņojuma par atbalstu veidlapu paraugus var pielāgot to elektroniskās vākšanas vajadzībām.

1. Ja paziņojumus par atbalstu vāc elektroniski, datus, ko iegūst vākšanas tiešsaistes sistēmā, Komisija vai Eiropas Parlaments glabā centralizēti. Paziņojuma par atbalstu veidlapu paraugus var pielāgot to elektroniskās vākšanas vajadzībām.

Pamatojums

Komisija izveido centralizētu tīmekļa vietni, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību. Visas iniciatīvas vajadzētu reģistrēt un būt iespējams parakstīt šajā tīmekļa vietnē. Citādi iniciatīvas ierosinātājiem tiktu radīts papildu slogs.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dati, ko iesnieguši tiešsaistes sistēmu izmantojušie parakstītāji, ir jāpārbauda, jāuzglabā un jāiznīcina saskaņā ar Savienības noteikumiem par datu aizsardzību un privātuma tiesībām .

Pamatojums

Parakstītāji sniedz personas datus, kas ir jāaizsargā no jebkādas iespējamas ļaunprātīgas izmantošanas.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma atbilst 4. punktā minētajiem noteikumiem, attiecīgā kompetentā iestāde viena mēneša laikā izsniedz sertifikātu atbilstoši IV pielikumā dotajam paraugam. Līdz laikam, kad tiks pieņemtas tehniskās specifikācijas, kas minētas 5. punktā, lai novērtētu paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību 4. punktam, kompetentā iestāde piemēro atbilstošās valsts tehniskās specifikācijas.

svītrots

Dalībvalstis atzīst citu dalībvalstu kompetento iestāžu izsniegtos sertifikātus.

 

Pamatojums

Tā kā Komisijai būtu jāizveido un jāpārvalda centralizēta tīmekļa vietne, dalībvalstīm vairs nebūs jāveic atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a. tiešsaistē paziņojumus par atbalstu var iesniegt vienīgi fiziskas personas;

a. tiešsaistē paziņojumus par atbalstu var iesniegt vienīgi fiziskas personas, kam ir paraksta tiesības;

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba. var pārbaudīt, vai katra personas iesniedz tikai vienu paziņojumu;

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Divpadsmit mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija pieņem tehniskās specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru.

5. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija sadarbībā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju veic novērtējumu, dodot tam pilnvaras pieņemt tehniskās specifikācijas 4. punkta īstenošanai saskaņā ar 19. panta 2. punktā noteikto regulatīvo procedūru. Šo novērtējumu kopā ar priekšlikumiem nosūta Eiropas Parlamentam.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu trešdaļu dalībvalstu.

1. Pilsoņu iniciatīvas parakstītāji pārstāv vismaz vienu piektdaļu dalībvalstu.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Parakstītāji vienā trešdaļā dalībvalstu ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas noteikts I pielikumā.

2. Parakstītāji vienā piektdaļā dalībvalstu ietver vismaz minimālo pilsoņu skaitu, kas noteikts I pielikumā.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kas izdevusi tās paziņojumā par atbalstu minēto identifikācijas dokumentu.

3. Uzskata, ka parakstītāji pārstāv dalībvalsti, kurā ir viņu pastāvīgā dzīvesvieta.

 

Parakstītājs, kas nav tās dalībvalsts pilsonis, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, var izvēlēties dalībvalsti, ko pārstāvēs — to, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, vai to, kuras pilsonis viņš ir.

 

Parakstītājs, kurš pastāvīgi dzīvo kādā trešā valstī, tiek uzskatīts par tās dalībvalsts pārstāvi, kuras pilsonis viņš ir.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

svītrots

Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību

 

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. pantam no parakstītājiem, kas pārstāv vismaz trīs dalībvalstis, ir savākti 300 000 paziņojumu par atbalstu, organizators iesniedz Komisijai pieprasījumu lēmumam par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas pieļaujamību. Šim nolūkam organizators izmanto V pielikumā doto veidlapu.

 

2. Komisija divu mēnešu laikā kopš 1. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas pieņem lēmumu par pieļaujamību. Ierosinātā pilsoņu iniciatīva tiek uzskatīta par pieļaujamu, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

 

a. tā attiecas uz jautājumu, par kuru Līgumu īstenošanas nolūkā var pieņemt Savienības tiesību aktu; and

 

b. tā ietilpst Komisijas pilnvarās ierosināt priekšlikumu.

 

3. Lēmumu, kas minēts 2. punktā, paziņo ierosinātās pilsoņu iniciatīvas organizatoram un dara publiski pieejamu.

 

Pamatojums

Ar šo vēlas saīsināt procedūru, apvienojot reģistrēšanas un pieļaujamības procedūru. Tādēļ 8. pants nav nepieciešams, jo 4. pants jau nosaka reģistrēšanu un pieļaujamību.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu un ar nosacījumu, ka Komisija ir nolēmusi, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva ir pieļaujama atbilstoši 8. pantam, organizators paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas un apliecināšanas uzdevumu veikšanai paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam organizators izmanto VI pielikumā doto veidlapu.

1. Pēc tam, kad atbilstoši 5. un 7. pantam no parakstītājiem ir savākti vajadzīgie paziņojumi par atbalstu, un ar nosacījumu, ka Komisija ir nolēmusi, ka ierosinātā pilsoņu iniciatīva ir pieļaujama atbilstoši 4. pantam, organizators paziņojumus par atbalstu papīra vai elektroniskā formātā iesniedz attiecīgajām kompetentajām iestādēm, kas verifikācijas un apliecināšanas uzdevumu veikšanai paredzētas 14. pantā. Šim nolūkam organizators izmanto VI pielikumā doto veidlapu.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Organizators paziņojumus par atbalstu iesniedz dalībvalstij, kura ir izdevusi tajos norādīto identifikācijas dokumentu.

Organizators paziņojumus par atbalstu iesniedz dalībvalstij, kurā ir parakstītāju pastāvīgā dzīvesvieta.

 

Parakstītājs, kas nav tās dalībvalsts pilsonis, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, var izvēlēties dalībvalsti, ko pārstāvēs — to, kurā viņš pastāvīgi dzīvo, vai to, kuras pilsonis viņš ir.

 

Par parakstītāju, kurš pastāvīgi dzīvo kādā trešā valstī, organizators iesniedz paziņojumu par atbalstu dalībvalstij, kuras pilsonis šis parakstītājs ir.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz atbilstošu pārbaudi, veic iesniegto paziņojumu par atbalstu verifikāciju un nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst VII pielikumā dotajam paraugam un ar kuru apliecina derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij.

2. Kompetentās iestādes laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz pārbaudi izlases kārtā, veic iesniegto paziņojumu par atbalstu verifikāciju un nosūta organizatoram sertifikātu, kas atbilst VII pielikumā dotajam paraugam un ar kuru apliecina derīgo paziņojumu par atbalstu skaitu minētajai dalībvalstij. Nederīgo parakstu procentuālā daļa tiks atrēķināta no paziņojumu par atbalstu kopējā skaita. Sertifikātu izsniegs tikai tad, ja paziņojumu par atbalstu atlikušais skaits pārsniegs vienu miljonu.

Pamatojums

Šī panta mērķis ir paātrināt verifikāciju. Piemēram, ja Eiropas pilsoņu iniciatīva savāc 1,5 miljonus parakstu, pārbaudes iestāde izlases kārtā no visiem var pārbaudīt 5000 parakstus. Ja no šiem 5000 nederīgi, viltoti vai nepārbaudāmi ir 500 (jeb 10 %), šo procentuālo daļu var ekstrapolējot attiecināt uz visu parakstu kopumu, pieņemot, ka 10 % no 1,5 miljoniem parakstu ir nederīgi. Turklāt šādā korekcijas sistēmā, kuras pamatā ir pārbaude izlases kārtā, arī tiek ņemts vērā Komisijas piedāvātais arguments, ka padziļinātas parakstu īstuma pārbaudes nodrošināšanai būtu jānorāda arī personas kods.

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a. nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu savā tīmekļa vietnē;

a. nekavējoties publicē pilsoņu iniciatīvu savā tīmekļa vietnē visās Savienības oficiālajās valodās;

Pamatojums

Visiem ES pilsoņiem jābūt iespējai saprast ierosinātās pilsoņu iniciatīvas saturu, lai to varētu atbalstīt, kad to būs apstiprinājusi Eiropas Komisija. To varēs panākt tikai tad, ja iniciatīvas pirms to publicēšanas Eiropas Komisijas oficiālajā tīmekļa vietnē tiks tulkotas visās Savienības oficiālajās valodās.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b. izskata pilsoņu iniciatīvu un četru mēnešu laikā izklāsta paziņojumā savus secinājumus par iniciatīvu, rīcību, ko tā plāno veikt, ja tāda tiek plānota, un tās iemeslus.

b. izskata pilsoņu iniciatīvu un trīs mēnešu laikā izklāsta paziņojumā savus secinājumus par iniciatīvu, kā arī pienācīgu priekšlikumu par šo jautājumu, ja pilsoņi ir norādījuši, ka ir nepieciešams tiesību akts. Ja komisija izlemj īstenot alternatīvas darbības vai neveikt nekādas darbības, tā paziņojumā norāda lēmuma iemeslus.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pastiprināt Komisijas pienākumu nodrošināt pilsoņu iniciatīvu izskatīšanu. Būtiski ir nodrošināt un saglabāt augstu pilsoņu līdzdalības līmeni, lai varētu rēķināties ar ātru procedūras gaitu. Tādēļ uzskata, ka Eiropas Komisijai jādod iespēja pilnībā formulēt secinājumus par iniciatīvu un plānot darbības, kuras tā domā veikt trīs mēnešu laikā.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Paziņojumu, kas minēts 1. punkta b. apakšpunktā, dara zināmu pilsoņu iniciatīvas organizatoram, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei, un dara publiski pieejamu.

2. Iesniegto pilsoņu iniciatīvu sarakstu un paziņojumu, kas minēts 1. punkta b. apakšpunktā, dara zināmu pilsoņu iniciatīvas organizatoram, kā arī Eiropas Parlamentam un Padomei, un dara publiski pieejamu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pastiprināt Komisijas pienākumu nodrošināt pilsoņu iniciatīvu izskatīšanu.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei publisku ikgadējo ziņojumu par pilsoņu iniciatīvu īstenošanu, inter alia norādot iesniegto iniciatīvu skaitu, to pieļaujamību un Komisijas paveikto darbu, izskatot katru iniciatīvu.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir pastiprināt Komisijas pienākumu nodrošināt pilsoņu iniciatīvu izskatīšanu.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

11. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Saistībā ar pilsoņu iniciatīvām, par kurām savākti viens miljons vai vairāk paziņojumu par atbalstu Eiropas Parlaments jebkurā brīdī var prasīt Komisijai paskaidrojumu par turpmāk plānotajām darbībām vai attiecīgā gadījumā par tās lēmumu nesākt nekādu darbību un tā iemeslus. Eiropas Parlaments, īstenojot savas pilnvaras, var jebkurā laikā rīkot organizatoru uzklausīšanu vai pieņemt rezolūciju. Organizatori var iesniegt Eiropas Parlamentam lūgumrakstu par šo jautājumu, ja ir izpildīti tam noteiktie kritēriji.

Pamatojums

Lai ievērotu pilsoņu vēlmes un izvairītos no neapmierinātības izpausmēm, svarīgi, lai Eiropas Parlaments piedāvātu citas iespējas un rīkotu debates, tā skaidrojot Komisijas lēmumu.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

13. pants — b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b. neatbilstību paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmām noteiktajām prasībām;

svītrots

Pamatojums

Atbalstām ideju par vienu centralizētu tīmekļa vietni, ko nodrošina Komisija, nevis vairākas iniciatīvas ierosinātāju izveidotas tīmekļa vietnes. Tādējādi arī vienmēr tiks ievēroti noteikumi datu aizsardzības jomā.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var pieņemt šīs regulas pielikumu grozījumus, saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu pieņemot deleģētus aktus.

Komisija var pieņemt visu šīs regulas pielikumu, izņemot II un III pielikumu, grozījumus, saskaņā ar 16., 17. un 18. pantu pieņemot deleģētus aktus.

Pamatojums

Šajos divos pielikumos ir noteikumi, kurus jāizskata Parlamentam. Tādēļ attiecībā uz šiem diviem pielikumiem jāizdara izņēmums deleģēto aktu darbības jomā un komitoloģijas procedūrā.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

18. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu necelt iebildumus.

Deleģēto aktu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas var stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu necelt iebildumus.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija par tiem informē pārējās dalībvalstis.

Komisija par tiem informē pārējās dalībvalstis un Eiropas Parlamentu.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās īstenošanu.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

II pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Līgumos ietvertais juridiskais pamats, saskaņā ar kuru Komisija var rīkoties.

svītrots

Pamatojums

Nav pamatoti sagaidīt, ka pilsoņi, kuri ierosina iniciatīvu, zinās Līgumu juridisko pamatu, kas ļauj Komisijai rīkoties. Tieši pretēji — tas ir Komisijas darbs izskatīt iniciatīvu un tās atbilstību Līgumiem un tad informēt organizatorus par tās pieļaujamību, sniedzot precīzus lēmuma iemeslus un publicējot to.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

II pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis.

5. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums

III pielikums – 2. aile – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Finansiālais un politiskais atbalsts, kas saņemts saistībā ar ierosināto pilsoņu iniciatīvu*:

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

III pielikums — 3. aile

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. aile (aizpilda parakstītājs)

3. aile (aizpilda parakstītājs)

 

 

1. Parakstītājs

1. Parakstītājs

Vārds*:…Uzvārds*:

Vārds*:…Uzvārds*:

2. adrese:

Iela:

Pasta indekss: Pilsēta*:

Valsts*:

2. adrese:

Iela:

Pasta indekss: Pilsēta*:

Valsts*:

3. E-pasta adrese:

3. E-pasta adrese:

4. Dzimšanas datums un vieta*

4. Dzimšanas datums un vieta*

Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta un valsts:

Dzimšanas datums: Dzimšanas vieta un valsts:

5. Pilsonība*:

5. Pilsonība*:

6. Personas identifikācijas numurs:

 

Identifikācijas numura / personu apliecinoša dokumenta veids*:

 

Valsts identitātes karte: Pase: Sociālās apdrošināšanas apliecība

 

Dalībvalsts, kas izdevusi identifikācijas numuru / personu apliecinošo dokumentu*:

 

7. Ar šo apliecinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir pareiza un ka šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu esmu atbalstījis tikai vienreiz*.

6. Ar šo apliecinu, ka šajā veidlapā sniegtā informācija ir pareiza un ka šo ierosināto pilsoņu iniciatīvu esmu atbalstījis tikai vienreiz*.

Datums un parakstītāja paraksts*♦: ………..

Datums un parakstītāja paraksts*♦: ………..

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

IV PIELIKUMS

Sertifikāts, kas apstiprina paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Regulai xxxx/xxxx

[….] [….] [….](dalībvalsts nosaukums) (kompetentās iestādes nosaukums) ar šo apliecina, ka paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēma [….] (tīmekļa vietnes adrese), ko izmanto elektroniskai paziņojumu vākšanai par atbalstu pilsoņu iniciatīvai, kurai piešķirts reģistrācijas numurs [….], atbilst attiecīgajiem Regulas xxxx/xxxx noteikumiem.

Datums, paraksts un kompetentās iestādes oficiālais zīmogs:

svītrots

Pamatojums

Komisijas priekšlikums, kas paredz, ka visiem iniciatīvas ierosinātājiem ir jāizveido sava tīmekļa vietne, radītu papildu slogu ne tikai iniciatīvas ierosinātājiem, bet arī dalībvalstīm, jo tām vajadzētu pārbaudīt, vai tiešsaistes parakstu vākšanas sistēmas atbilst Komisijas paredzētajiem noteikumiem, un tām arī vajadzētu izdot atbilstības sertifikātu visām attiecīgajām tīmekļa vietnēm. Uzskatām – lai izvairītos no šā sloga, Komisijai vajadzētu izveidot centralizētu tīmekļa vietni nolūkā tur uzglabāt visas iniciatīvas.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

VI pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Veidlapa paziņojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm

Veidlapa paziņojumu par atbalstu iesniegšanai dalībvalstu kompetentajām iestādēm

1. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*:

1. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese*:

2. Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

3. Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

4. Reģistrācijas datums*:

5. Lēmuma pieprasījuma par pieļaujamību datums*:

6. Parakstītāju skaits, kas pārstāv [dalībvalsts nosaukums]*:

2. Pilsoņu iniciatīvas nosaukums*:

3. Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs*:

4. Reģistrācijas datums*:

5. Lēmuma pieprasījuma par pieļaujamību datums*:

6. Parakstītāju skaits, kas pārstāv [dalībvalsts nosaukums]*:

7. Pielikumi*:

(Pievienojiet visus paziņojumus par atbalstu, kas saņemti no parakstītājiem un kuros norādīts šīs dalībvalsts izdotais identifikācijas numurs. Vajadzības gadījumā pievienojiet attiecīgo sertifikātu/sertifikātus, kas apstiprina paziņojumu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstību Regulai xxxx/xxxx.)

7. Pielikumi*:

Pievienojiet visus paziņojumus par atbalstu)

8. Datums un organizatora paraksts*:

8. Datums un organizatora paraksts*:

*: obligāti aizpildāmie lauki

*: obligāti aizpildāmie lauki

Pamatojums

Dažas ES dalībvalstis saviem pilsoņiem neizsniedz personas apliecības, tādēļ būtu piemērotāk izmantot pilsonības kritēriju. Turklāt, tā kā Komisijai būtu jāizveido un jāpārvalda centralizēta tīmekļa vietne, dalībvalstīm vairs nebūs jāveic atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

VIII pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese vai — juridiskas personas gadījumā — tās juridiskais pārstāvis*:

6. Organizatora pilns vārds, uzvārds, pasta adrese un e-pasta adrese.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pilsoņu iniciatīva

Atsauces

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Atbildīgā komiteja

AFCO

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

21.4.2010

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Cecilia Wikström

10.5.2010

Kinga Göncz

10.5.2010

 

Pieņemšanas datums

26.10.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

0

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pilsoņu iniciatīva

Atsauces

COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

31.3.2010

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO

21.4.2010

Komitejs, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

21.4.2010

JURI

17.6.2010

LIBE

21.4.2010

PETI

21.4.2010

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

1.6.2010

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PETI

17.6.2010

 

 

 

Referents(-i/)

       Iecelšanas datums

Alain Lamassoure

3.5.2010

Zita Gurmai

3.5.2010

 

Izskatīšana komitejā

3.5.2010

3.6.2010

14.6.2010

12.7.2010

 

5.10.2010

9.11.2010

29.11.2010

 

Pieņemšanas datums

30.11.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves