SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej

  2.12.2010 - (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD)) - ***I

  Komisja Spraw Konstytucyjnych
  Sprawozdawcy: Zita Gurmai i Alain Lamassoure
  Sprawozdawcy komisji opiniodawczej (*): Gerald Häfner i Diana Wallis
  Komisja Petycji
  (*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu


  Procedura : 2010/0074(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0350/2010

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej

  (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2010)0119),

  –   uwzględniając art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 24 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0089/2010),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 14 lipca 2010 r.[1],

  –   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 10 czerwca 2010 r.[2],

  –   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji Petycji, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A7-0350/2010),

  1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 1 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) Traktat o Unii Europejskiej wzmacnia obywatelstwo Unii i usprawnia dalej demokratyczne funkcjonowanie Unii, zapewniając między innymi każdemu obywatelowi prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii oraz stwarzając obywatelom Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mającym obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich, możliwość podjęcia inicjatywy zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.

  (1) Traktat o Unii Europejskiej wzmacnia obywatelstwo Unii i usprawnia dalej demokratyczne funkcjonowanie Unii, zapewniając między innymi każdemu obywatelowi prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Ta procedura daje obywatelom możliwość bezpośredniego dostępu do Komisji, przyznając im prawo do inicjatywy, podobne do uprawnień wykonywanych przez Parlament Europejski i Radę.

  Uzasadnienie

  Zbędne jest powtarzanie przepisów Traktatu w punkcie preambuły. Konieczne odesłania do traktatów zostały już zamieszczone w odniesieniach. Ostatnie zdanie zawiera odniesienie do miejsca zajmowanego przez inicjatywę w ogólnych ramach konstrukcji europejskiej.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 2 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2) Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski i Rada powinny przyjąć przepisy dotyczące procedur i warunków wymaganych w związku z taką inicjatywą obywatelską.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Zbędne jest powtarzanie przepisów Traktatu w punkcie preambuły. Podstawa prawna została już przywołana w pierwszym odniesieniu rozporządzenia.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Przedmiotowe procedury i warunki powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej.

  (3) Przedmiotowe procedury i warunki powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć dostępność Unii. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a) istotne jest organizowanie skutecznych kampanii informacyjnych i reklamowych na temat inicjatyw obywatelskich, aby zwiększyć świadomość obywateli, udostępniać dokładne informacje o tym nowym instrumencie, promować dialog obywatelski i tworzyć prawdziwą europejską przestrzeń publiczną; w tym kontekście działania komunikacyjne i kampanie informacyjne odgrywają ważną rolę; dlatego Komisja powinna rozważyć wykorzystanie istniejących programów, które promują mobilność i aktywność obywatelską, a także nowe formy komunikowania, takie jak portale społecznościowe, które promują debatę publiczną; Komisja i Parlament Europejski, za pośrednictwem swoich właściwych przedstawicielstw i biur w państwach członkowskich, powinny ponadto na żądanie udzielać obywatelom informacji i nieformalnej porady na temat inicjatyw obywatelskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o kryteria dopuszczalności oraz wartości i kompetencje Unii zapisane w traktatach europejskich; należy opracować przewodnik dotyczący inicjatyw obywatelskich we wszystkich językach urzędowych Unii, który powinien być dostępny w Internecie.

  Uzasadnienie

  Aby uniknąć złudnych oczekiwań i niezrozumień odnośnie do charakteru i zakresu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, kluczowe znaczenie przypisuje się kampaniom informacyjnym. Celem poprawki jest zwiększenie świadomości obywateli i dokładne informowanie o tym nowym instrumencie.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 b preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3b) Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i biura informacyjne Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich wraz z sieciami informacyjnymi Komisji Europejskiej powinny odgrywać stałą rolę w przekazywaniu obywatelom wszelkich niezbędnych informacji na temat inicjatyw obywatelskich.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 5 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. Aby zapewnić, że inicjatywa obywatelska jest w wystarczającym stopniu reprezentatywna pod kątem interesu Unii, powyższą liczbę należy ustalić na poziomie jednej trzeciej państw członkowskich.

  (5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. Próg ten powinien zapewnić, że inicjatywa obywatelska jest w wystarczającym stopniu reprezentatywna pod kątem interesu Unii, jednak wymogi nie mogą być zbyt uciążliwe. Próg ten należy ustalić zatem na poziomie jednej piątej państw członkowskich.

  Uzasadnienie

  Niższy próg może zostać ustalony w przypadku gdy interesy Unii mogą być w dalszym ciągu w wystarczającym stopniu reprezentowane, a wymogi nie są zbyt uciążliwe.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 6 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6) W tym celu należy również określić minimalną liczbę obywateli pochodzących z każdego z tych państw członkowskich. Aby zapewnić obywatelom podobne warunki wspierania inicjatywy obywatelskiej, liczby minimalne powinny być degresywnie proporcjonalne do wielkości każdego państwa członkowskiego. W celu zapewnienia jasności w załączniku do niniejszego rozporządzenia dla każdego państwa członkowskiego należy ustalić minimalną liczbę obywateli.

  (6) W tym celu należy również określić minimalną liczbę obywateli pochodzących z każdego z tych państw członkowskich. Aby zapewnić obywatelom podobne warunki wspierania inicjatywy obywatelskiej, liczby minimalne powinny być degresywnie proporcjonalne, zgodnie z art. 14 ust. 2 TUE dotyczącym liczby posłów do Parlamentu Europejskiego przypadających na jedno państwo członkowskie.

   

  W tym celu liczba minimalna wymagana dla każdego państwa członkowskiego powinna być równa liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w danym państwie członkowskim pomnożonej przez 750.

   

  Ze względu na jasność liczby minimalne należy zapisać w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Komisja powinna mieć prawo do wprowadzania zmian do tego załącznika, jeżeli skład Parlamentu Europejskiego ulegnie zmianie.

  Uzasadnienie

  Podział miejsc w Parlamencie Europejskim będzie regularnie zmieniany zgodnie z formułą, która w pełni uwzględnia zasadę degresywnej proporcjonalności.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7a) Aby pomyślnie zrealizować inicjatywę obywatelską potrzebna jest minimalna struktura organizacyjna. Powinna ona przybrać formę komitetu obywatelskiego złożonego z osób fizycznych (organizatorów) z kilku różnych państw członkowskich, tak aby zachęcać do podnoszenia kwestii o ogólnoeuropejskim znaczeniu oraz wspierać refleksję nad tymi zagadnieniami. W celu zachowania przejrzystości oraz z myślą o sprawnym i skutecznym komunikowaniu komitet obywatelski powinien wyznaczyć przedstawicieli, którzy będą sprawować funkcję łączników komitetu z instytucjami Unii w toku całej procedury.

  Uzasadnienie

  Inicjatywa obywatelska została zaprojektowana z myślą o udzieleniu obywatelom możliwości uczestniczenia w demokratycznym życiu Unii. Powinna być otwarta jedynie dla osób fizycznych tworzących komitet obywatelski.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 b preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (7b) Wszystkim osobom składającym podpis i organizatorom należy zapewnić – niezależnie od ich płci, rasy, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, religii lub przekonań – równe możliwości udziału w inicjatywie obywatelskiej, a także zagwarantować przestrzeganie zasad niedyskryminacji. Informacje dotyczące inicjatyw obywatelskich powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe dla każdego.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 8 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich należy wprowadzić obowiązek ich rejestrowania na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez obywateli; nie należy rejestrować wniosków niestosownych lub pozbawionych poważnego charakteru, a Komisja powinna odrzucać rejestrację wniosków wyraźnie sprzecznych z wartościami, na których opiera się Unia Europejska. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji.

  (8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której zbierane są podpisy pod wnioskiem, który nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia, należy wprowadzić obowiązek rejestrowania inicjatyw na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez obywateli. Nie należy rejestrować wniosków, które nie są inicjatywami obywatelskimi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Rejestrowanie jest procedurą administracyjną, która ma na celu wybór tych inicjatyw, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia; w związku z tym każda odmowa rejestracji musi opierać się wyłącznie o podstawy prawne, a nie, w żadnym przypadku, o względy polityczne. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji, w związku z czym powinna być zobowiązana do poinformowania organizatorów inicjatywy o przyczynach odmowy zarejestrowania danej inicjatywy oraz o wszelkich możliwych dostępnych dla nich prawnych i pozaprawnych środkach odwołania. Komisja powinna również wyraźnie określić, że rejestracja i zgromadzenie wymaganej liczby deklaracji poparcia nie musi doprowadzić do przyjęcia przez Komisję wniosku w sprawie aktu prawnego, oraz że rejestracja danej inicjatywy nie jest tożsama z formalną decyzją w kwestiach kompetencji.

  Uzasadnienie

  The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 9 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9) Organizatorzy proponowanej inicjatywy obywatelskiej powinni być odpowiedzialni za zbieranie od obywateli niezbędnych deklaracji poparcia.

  (9) Po zarejestrowaniu wniosku jako inicjatywy obywatelskiej organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia od obywateli.

  Uzasadnienie

  Poprawka wzmacnia stanowisko, zgodnie z którym celem rejestracji jest jedynie decyzja o tym, czy dany wniosek jest europejską inicjatywą obywatelską. Jeżeli nią jest, organizatorzy nie muszą spełniać żadnych innych wymogów (dopuszczalność itp.) i mogą wykonać przysługujące im na mocy Traktatu prawo, tzn. zbierać podpisy popierające inicjatywę.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji poparcia zarówno w formie papierowej, jak i online. Systemy zbierania deklaracji online powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia możliwości zidentyfikowania danej osoby oraz bezpiecznego przechowywania danych. Komisja, mając na uwadze powyższe, powinna określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji online.

  (10) Z myślą o wykorzystaniu w słusznym celu nowoczesnej technologii, jako narzędzia demokracji uczestniczącej, należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji zarówno online, jak i w formie papierowej. Systemy zbierania deklaracji online powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia, że dana osoba składa podpis tylko raz oraz w celu zapewnienia bezpiecznego gromadzenia i przechowywania danych. Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny być opracowane na poziomie ekspertów i regularnie dostosowywane do postępu technologicznego; należy zatem przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia szczegółowych specyfikacji technicznych w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line.

   

  Wymogi odnośnie do tych specyfikacji technicznych nie powinny jednak zawierać nieuzasadnionych przeszkód dla tych organizatorów, którzy chcą korzystać z systemów zbierania deklaracji online.

  Uzasadnienie

  Celem niniejszej poprawki jest uzasadnienie tych przepisów oraz zastosowania aktów delegowanych.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (10a) Deklaracje poparcia należy gromadzić w sposób przyjazny dla obywatela i z zachowaniem niezbędnych gwarancji ochrony danych. Jednocześnie nie powinno to stanowić nadmiernego obciążenia dla organizatorów.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej na wystarczająco wczesnym etapie. W związku z tym organizator, po zebraniu 300 000 deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy złożonych przez sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, powinien złożyć wniosek o wydanie takiej decyzji.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Badanie dopuszczalności zostaje zniesione.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 14 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Komisja powinna przyjąć decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w terminie dwóch miesięcy od otrzymania od organizatora wniosku. Przedstawioną inicjatywę obywatelską należy uznać za dopuszczalną, jeżeli wchodzi w zakres uprawnień Komisji oraz dotyczy kwestii, w odniesieniu do której można przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania Traktatów.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Badanie dopuszczalności zostaje zniesione.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 15 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) Jeżeli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy i została uznana za dopuszczalną, każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzenie deklaracji poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny w terminie trzech miesięcy przeprowadzić weryfikację deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne oraz wydać dokument potwierdzający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

  (15) W związku z brakiem właściwego organu wyborczego Unii należy przewidzieć, że jeśli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzenie deklaracji poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny w terminie trzech miesięcy przeprowadzić weryfikację takich deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne, które mogą być oparte na losowym doborze próby, oraz wydać dokument potwierdzający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

  Uzasadnienie

  Należy wyraźnie wskazać, że do państw członkowskich należy kontrola podpisów, nawet w przypadku europejskiej inicjatywy obywatelskiej, ponieważ nie istnieje właściwy organ wyborczy Unii, który mógłby się tego podjąć.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 16 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) Organizatorzy powinni dołożyć starań, aby wszystkie odpowiednie warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione przed przedłożeniem Komisji inicjatywy obywatelskiej.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Zbędne jest określanie w punkcie preambuły, że obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu mają być spełnione w celu osiągnięcia pożądanego skutku prawnego.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 16 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (16a) Niezwykle ważne jest, aby organizatorzy inicjatywy obywatelskiej składali oświadczenie na temat wszelkich środków finansowych wykorzystanych do wspierania i propagowania inicjatywy, tak aby zapewnić pełną przejrzystość.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 17 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) W terminie czterech miesięcy Komisja powinna zbadać inicjatywę obywatelską i przedstawić wnioski oraz działania, które zamierza podjąć w odpowiedzi na inicjatywę.

  (17) Komisja powinna zbadać inicjatywę obywatelską i przedstawić oddzielnie swoje prawne i polityczne wnioski; powinna również przedstawić działania, które zamierza podjąć w odpowiedzi na inicjatywę. W celu wykazania, że inicjatywa obywatelska poparta przez co najmniej milion obywateli Unii oraz ewentualne nadanie biegu tej inicjatywie jest dokładnie badane, Komisja powinna wyjaśnić w sposób klarowny, zrozumiały i szczegółowy powody leżące u podstaw planowanych przez nią działań, oraz powinna również podać przyczyny ewentualnego zaniechania podejmowania jakichkolwiek działań. Aby obywatele mieli pewność, że inicjatywa ciesząca się powodzeniem będzie należycie kontynuowana, Komisja – wspólnie z Parlamentem Europejskim, a w razie potrzeby również we współpracy z innymi instytucjami i organami UE – powinna zorganizować publiczne wysłuchanie. Jako odbiorca inicjatywy Komisja powinna być reprezentowana na szczeblu komisarza lub co najmniej dyrektora generalnego.

  Uzasadnienie

  Reakcja Komisji na ruch obywateli europejskich powinna być uzasadniona zarówno prawnie, jak i politycznie. Ponadto należy to wykazać za pośrednictwem argumentacji, która udowodni, że głos obywateli został usłyszany oraz że ewentualne działania, które mają być podjęte, będą poważnie i gruntownie przemyślane.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 18 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) Przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych mają w pełni zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym względzie należy wyjaśnić, że administratorami danych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE są organizator inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państw członkowskich, oraz określić maksymalny termin przechowywania danych osobowych zgromadzonych na potrzeby inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy, działając w charakterze administratorów danych, powinni podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu wypełnienia obowiązków nałożonych dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych z legalnością przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania i udostępniania informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

  (18) Przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych mają w pełni zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym względzie, w celu zachowania pewności prawnej, należy wyjaśnić, że administratorami danych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE są organizatorzy inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państw członkowskich, oraz określić maksymalny termin przechowywania danych osobowych zgromadzonych na potrzeby inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy, działając w charakterze administratorów danych, powinni podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu wypełnienia obowiązków nałożonych dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych z legalnością przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania i udostępniania informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do posiadania dostępu do swoich danych osobowych oraz do wnoszenia do nich poprawek i usunięcia ich.

  Uzasadnienie

  Poprawka ma na celu uzasadnienie części normatywnej. Zmiany językowe w kierunku języka neutralnego pod względem płci.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 21 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (21) Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla celów zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia.

  (21) W związku z możliwością zaistnienia w przyszłości potrzeby zmiany lub uzupełnienia niektórych, innych niż istotne, elementów postanowień niniejszego rozporządzenia i załączników do niego, Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Uzasadnienie

  Poprawka odzwierciedla zmiany do części normatywnej i uzasadnia stosownie aktów delegowanych.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 23 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) Komisja powinna przedstawić sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia pięć lat po jego wejściu w życie.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Zwykłe powtarzanie w punkcie preambuły fragmentu części normatywnej jest zbędne.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zachęcającą Komisję do przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywę taką powinno poprzeć nie mniej niż milion kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich;

  1. „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zachęcającą Komisję do przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywę taką powinno poprzeć nie mniej niż milion kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej piątej państw członkowskich;

  Uzasadnienie

  Aby ułatwić zainicjowanie inicjatywy, zapewnić prostszą i mniej skomplikowaną procedurę, stosowne jest obniżenie progu.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. „organizator” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź organizację odpowiedzialną za przygotowanie inicjatywy i przedłożenie jej Komisji.

  3. „organizatorzy” oznaczają osoby fizyczne lub prawne tworzące komitet obywatelski odpowiedzialny za przygotowanie inicjatywy i przedłożenie jej Komisji.

   

  Organizacje, które zgodnie z traktatem przyczyniają się do formowania europejskiej świadomości politycznej oraz do wyrażania woli obywateli UE, mogą bezpośrednio wspierać inicjatywę obywatelską, pod warunkiem zachowania pełnej przejrzystości swoich działań.

   

  (Niniejsza poprawka, tj. zmiana terminu „organizator” na „organizatorzy”, odnosi się do całego tekstu. Przyjęcie jej będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym tekście.)

  Uzasadnienie

  Prawdziwa inicjatywa obywatelska powinna, z definicji, być narzędziem demokracji uczestniczącej otwartym dla obywateli Unii, a nie osób prawnych. W związku z tym organizatorami powinni być wyłącznie obywatele (osoby fizyczne). Aby móc uruchomić inicjatywę, organizatorzy powinni utworzyć komitet.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – nagłówek

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wymogi w stosunku do organizatorów i sygnatariuszy

  Wymogi w stosunku do organizatorów i sygnatariuszy

  Uzasadnienie

  Inicjatywę obywatelską powinien uruchamiać komitet obywatelski, w którego skład wchodzą osoby fizyczne będące obywatelami Unii. W związku z tym tytuł ten należy odpowiednio zmienić.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Jeżeli organizator jest osobą fizyczną, musi być obywatelem Unii i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich.

  1. Organizatorzy muszą być obywatelami Unii i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich.

  Jeżeli organizator jest osobą prawną lub organizacją, musi mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii. Organizacje nieposiadające osobowości prawnej na mocy właściwego prawa krajowego muszą mieć przedstawicieli, którzy są zdolni do podejmowania zobowiązań prawnych i ponoszenia odpowiedzialności w ich imieniu.

   

  Uzasadnienie

  Użycie liczby mnogiej uzasadnione jest w art. 3 ust. 1 lit. a ) nowa. Skreślenie jest konieczne, ponieważ organizatorami powinny być wyłącznie osoby fizyczne.

  Poprawka       27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1a (nowy) – akapity pierwszy i drugi (nowe)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Organizatorzy tworzą komitet obywatelski, w którego skład wchodzi co najmniej siedem osób zamieszkałych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

   

  Organizatorzy wyznaczają jednego reprezentanta i jego zastępcę, którzy sprawować będą funkcję łączników komitetu obywatelskiego z instytucjami Unii Europejskiej w toku całej procedury, oraz którzy są uprawnieni do wypowiadania się i działania w imieniu komitetu obywatelskiego.

  Uzasadnienie

  W celu ułatwienia podnoszenia kwestii o prawdziwie ogólnoeuropejskim znaczeniu, a także refleksji nad tymi kwestiami i gromadzenia podpisów w całej Unii, inicjatywę powinna zaproponować określona liczba obywateli, którzy powinni utworzyć komitet obywatelski. Komitet powinien być w stanie przemawiać jednym głosem, stąd obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej i jej zastępcy.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy) – akapit trzeci (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Jeśli organizatorzy są członkami parlamentów narodowych lub posłami do Parlamentu Europejskiego, nie liczy się ich do celów osiągnięcia minimalnej liczby wymaganej do utworzenia komitetu obywatelskiego.

  Uzasadnienie

  Należy wyraźnie poinformować obywateli, że instrument ten został stworzony z myślą o nich, jak również zachęcić ich do korzystania z tego instrumentu i udziału w nim. Parlamentarzyści dysponują innymi możliwościami proponowania prawodawstwa i inicjowania debaty na szczeblu europejskim.

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach europejskich.

  2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem Unii i być w wieku określonym przez każde z państw członkowskich, przy czym punktem odniesienia jest wiek uprawniający do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  Uzasadnienie

  W celu wspierania udziału młodych obywateli europejskich w kształtowanie przyszłości Unii oraz celem zachęcania do szerszego uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii, należy ustalić próg wiekowy niższy od wieku uprawniającego do głosowania w większości państw europejskich oraz niższy od wieku wymaganego w odniesieniu do członków komitetu obywatelskiego.

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizator dokonuje jej rejestracji w rejestrze Komisji, podając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz źródeł jej finansowania i wsparcia.

  1. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizatorzy dokonują jej rejestracji w rejestrze Komisji, podając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

   

  Dla celów rejestru określonego w akapicie trzecim oraz w stosownych przypadkach organizatorzy podają na swej stronie internetowej regularnie aktualizowane informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy.

  Informacje te należy podać w jednym z języków urzędowych Unii, w rejestrze online udostępnionym do tego celu przez Komisję (zwanym dalej „rejestrem”).

  Informacje te należy podać w jednym lub kilku językach urzędowych Unii, w rejestrze online udostępnionym do tego celu przez Komisję (zwanym dalej „rejestrem”). Informacje w jednym z języków urzędowych innym niż język, w którym zostały one pierwotnie udostępnione, mogą być następnie przekazane do zamieszczenia w rejestrze.

   

  Za tłumaczenie inicjatywy na inne języki oficjalne Unii odpowiedzialni są organizatorzy.

  Uzasadnienie

  W praktyce inicjatywa powinna być przetłumaczona, ponieważ w skład komitetu obywatelskiego wchodzą obywatele pochodzący z różnych krajów, a podpisy mają być zbierane w co najmniej jednej piątej państw członkowskich.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 3 i 4 Komisja niezwłocznie dokonuje rejestracji proponowanej inicjatywy pod niepowtarzalnym numerem rejestracji i przesyła organizatorowi potwierdzenie.

  2. Jeżeli określono, że zaproponowana inicjatywa kwalifikuje się jako inicjatywa obywatelska w myśl niniejszego rozporządzenia, Komisja dokonuje jej rejestracji pod niepowtarzalnym numerem rejestracji i przesyła organizatorom potwierdzenie.

  Uzasadnienie

  Rejestracji można odmówić jedynie w przypadkach gdy dany ruch nie jest inicjatywą obywatelską. Przypadki te są określone w traktatach i w niniejszym rozporządzeniu.

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Nie rejestruje się proponowanych inicjatyw obywatelskich, które można racjonalnie uznać za nieodpowiednie, ponieważ mają charakter nadużycia lub są pozbawione poważnego charakteru.

  3. Komisja rejestruje proponowaną inicjatywę w ciągu dwóch miesięcy od jej otrzymania, gdy spełnione są następujące warunki:

   

  (a) utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osoby kontaktowe;

   

  (b) nie ma wyraźnych i znaczących niespójności między wersjami językowymi tytułu, przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy;

   

  (c) inicjatywa nie wykracza w wyraźny sposób poza zasięg uprawnień przysługujących Komisji na mocy traktatów i dotyczących przedstawiania aktów prawnych będących przedmiotem wniosku;

   

  (d) zaproponowana inicjatywa nie jest wyraźnie obelżywa, niepoważna lub przykra;

   

  (e) zaproponowana inicjatywa nie jest wyraźnie sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

  Uzasadnienie

  The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3a. Komisja odrzuca rejestrację, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ust. 3.

   

  Komisja przyjmuje wszelkie środki, jaki uważa za konieczne, aby zapewnić organizatorom, iż jej decyzja dotycząca rejestracji w pełni respektuje literę i ducha traktatów, nie naruszając swej kolejnej decyzji odnoszącej się do istoty sprawy.

   

  W przypadku odmówienia rejestracji inicjatywy Komisja informuje organizatorów o przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych środkach odwołania.

  Uzasadnienie

  The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

  The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

  As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Komisja odmawia rejestracji tych proponowanych inicjatyw obywatelskich, które stoją w wyraźnej sprzeczności z wartościami Unii.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Patrz inne uzasadnienia poprawek do art. 4.

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  4a. Organizatorzy mogą wycofać zarejestrowaną inicjatywę w każdym momencie przed złożeniem deklaracji poparcia zgodnie z art. 9. Jeśli jakaś inicjatywa zostanie wycofana, w rejestrze odnotowuje się wskazówkę o tym fakcie.

  Uzasadnienie

  Komitet obywatelski ma prawo wycofać inicjatywę, gdy uzna, że nie ma sensu kontynuować zbierania podpisów lub gdy po prostu z jakiś względów nie zamierza kontynuować swojej działalności. Nie powinno się zezwalać na taką okoliczność po złożeniu deklaracji poparcia, gdyż państwa członkowskie wydają pieniądze podatników na zweryfikowanie wiarygodności podpisów.

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  5a. Każda zarejestrowana inicjatywa otrzymuje numer referencyjny.

  Uzasadnienie

  Dzięki temu obywatele będą informowani na bieżąco na temat postępu prac nad realizacją poszczególnych inicjatyw obywatelskich.

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Do tego celu można wykorzystać wyłącznie deklaracje poparcia zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku III. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizator wypełnia formularze w sposób wskazany w załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze.

  Do tego celu można wykorzystać wyłącznie zarejestrowane wersje językowe deklaracji poparcia zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku III. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizatorzy wypełniają formularze w sposób wskazany w Załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z Załącznikiem III sygnatariusze powinni dostarczyć następujące informacje: imię i nazwisko, adres stałego pobytu, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, datę złożenia podpisu. Do zbierania podpisów należy wykorzystywać jedynie zarejestrowane wersje językowe formularzy, w przeciwnym razie, w przypadku nieprawidłowego tłumaczenia, nie można będzie zapewnić, że podpisy zostały zebrane dla poparcia tej samej inicjatywy.

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Wszystkie deklaracje poparcia należy zebrać po dacie rejestracji proponowanej inicjatywy w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy.

  4. Wszystkie deklaracje poparcia należy zebrać po dacie rejestracji proponowanej inicjatywy w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy.

   

  Pod koniec tego okresu z rejestru wynika, że termin upłynął oraz że Komisja ustaliła, iż nie przedłożono niezbędnych deklaracji poparcia.

  Uzasadnienie

  Przestrzega się okresu na zebranie podpisów. Jeżeli wymagane podpisy nie zostaną zebrane w ciągu tego terminu, inicjatywa nie kończy się powodzeniem; z tego względu należy ją usunąć z rejestru, który zawiera wyłącznie wykaz inicjatyw będących w toku.

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizator zapewnia zgodność stosowanego w tym celu systemu zbierania deklaracji z przepisami ust. 4. Organizator może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym są lub będą przechowywane gromadzone dane, z wnioskiem o potwierdzenie, że system zbierania deklaracji online jest zgodny z powyższymi przepisami. Organizator ma obowiązek złożyć wniosek o takie potwierdzenie przed przedłożeniem deklaracji poparcia do weryfikacji zgodnie z art. 9.

  2. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizatorzy zapewniają zgodność stosowanego w tym celu systemu zbierania deklaracji z przepisami ust. 4. Organizatorzy mogą w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym są lub będą przechowywane gromadzone dane, z wnioskiem o potwierdzenie, że system zbierania deklaracji online jest zgodny z powyższymi przepisami. Organizatorzy mają obowiązek złożyć wniosek o takie potwierdzenie przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia.

   

  Organizator musi podać do publicznej wiadomości kopię wydanego w tym celu poświadczenia na stronie internetowej służącej do obsługi systemu zbierania deklaracji online.

   

  W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Komisja udostępnia otwarte oprogramowanie obejmujące niektóre z cech technicznych i w zakresie bezpieczeństwa, które są konieczne do osiągnięcia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia odnośnie do systemów zbierania deklaracji online. Komisja dba również o konserwację i rozwój tego oprogramowania. Oprogramowanie wraz z przynależnymi usługami zostaje udostępnione organizatorom nieodpłatnie.

   

  Najpóźniej trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja poinformuje Parlament Europejski o stanie prac odnośnie do tworzenia otwartego oprogramowania.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna ułatwić zbieranie podpisów online poprzez udostępnienie otwartego oprogramowania. Stosowniejsze jest wnioskowanie potwierdzenia zgodności systemu zbierania podpisów online przed przystąpieniem do ich zbierania, niż po. Ponadto potwierdzenie to powinno zostać upublicznione na stronie internetowej, by obywatele wiedzieli, że mogą zaufać systemowi.

  Poprawka       40

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b. możliwa jest weryfikacja tożsamości danej osoby;

  b. możliwa jest weryfikacja faktu, że każda osoba składa tylko jeden podpis;

  Uzasadnienie

  Tożsamość osoby nie jest konieczna dla celów zweryfikowania autentyczności deklaracji poparcia. Wystarczy sprawdzić, że osoba jest uprawniona do złożenia podpisu i że złożyła go tylko raz. Fakt, iż dana osoba może złożyć tylko jeden podpis, powinno dać się również zweryfikować w przypadku podpisów online.

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 – litera c)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c. dane przekazane online są przechowywane w sposób bezpieczny w celu zapewnienia m.in., że nie zostaną one zmienione ani wykorzystane do celów innych niż wyrażone poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej, oraz w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich;

  c. dane przekazane online są zbierane i przechowywane w sposób bezpieczny w celu zapewnienia m.in., że nie zostaną one zmienione ani wykorzystane do celów innych niż wyrażone poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej, oraz w celu ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich;

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 – litera d)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d. system może wygenerować indywidualne deklaracje poparcia w formie zgodnej z wzorem zawartym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli przez państwa członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2.

  d. system może wygenerować deklaracje poparcia w formie zgodnej z wzorem zawartym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli przez państwa członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2.

  Uzasadnienie

  Deklaracja poparcia online (zob. załącznik III) mogłaby mieć również formę listu.

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie specyfikacje techniczne na potrzeby wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 19 ust. 2.

  5. W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ocena przeprowadzona we współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych powinna umożliwić Komisji przyjęcie specyfikacji technicznych na potrzeby wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 19 ust. 2. Ocena ta wraz z wnioskami zostaje przekazana Parlamentowi Europejskiemu.

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich.

  1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej piątej państw członkowskich.

  Uzasadnienie

  Aby ułatwić zainicjowanie inicjatywy, zapewnić prostszą i mniej skomplikowaną procedurę, stosowne jest obniżenie progu.

  Poprawka       45

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W ramach jednej trzeciej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną w załączniku I.

  2. W co najmniej jednej piątej państw członkowskich minimalna liczba ważnych deklaracji poparcia przedłożonych do weryfikacji jest co najmniej równa liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego, pomnożonej przez 750, wybieranych w danym państwie członkowskim w momencie rejestracji inicjatywy obywatelskiej. Odpowiednie minimalne wartości liczbowe znajdują się w załączniku I.

   

  Zgodnie z art. 16 oraz z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 17 i 18 Komisja – za pomocą aktów delegowanych – przyjmuje odpowiednie zmiany do załącznika I, jeżeli skład Parlamentu Europejskiego ulegnie zmianie.

  Uzasadnienie

  Aby ułatwić zainicjowanie inicjatywy, zapewnić prostszą i mniej skomplikowaną procedurę, stosowne jest obniżenie progu.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z tego państwa członkowskiego, które wydało odpowiedni dokument tożsamości, wskazany w jego deklaracji poparcia.

  3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z tego państwa członkowskiego, w którym posiada miejsce stałego pobytu. Do celów ustępu 1 obywateli Unii posiadających miejsce stałego pobytu w krajach trzecich uznaje się za pochodzących z państwa członkowskiego, którego są obywatelami.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 8Decyzja w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej

   

  skreślony

  1. Zgromadziwszy 300 000 deklaracji poparcia zgodnie z art. 5, złożonych przez sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, organizator przedkłada Komisji wniosek o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej. W tym celu organizator korzysta z formularza przedstawionego w załączniku V.

   

  2. Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Proponowaną inicjatywę obywatelską uznaje się za dopuszczalną, jeśli spełnia następujące warunki:

   

  a. dotyczy kwestii, w odniesieniu do której można przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania Traktatów; oraz

   

  b. wchodzi w zakres uprawnień Komisji odnośnie do składania wniosków.

   

  3. O decyzji, o której mowa w ust. 2, powiadamia się organizatora proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz podaje się ją do wiadomości publicznej.

   

  Uzasadnienie

  Patrz uzasadnienia poprawek do art. 4.

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7 – w przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 8 – organizator przedkłada deklaracje poparcia (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do celów kontroli i potwierdzenia autentyczności. W tym celu organizator korzysta z formularza podanego w załączniku VI.

  1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7, organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do celów kontroli i potwierdzenia autentyczności. W tym celu organizatorzy korzystają z formularza podanego w załączniku VI.

  Uzasadnienie

  Patrz uzasadnienia poprawek do art. 4.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Organizator przedkłada deklaracje poparcia tym państwom członkowskim, które wydały dokumenty tożsamości wskazane w tych deklaracjach.

  Organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia tym państwom członkowskim, w których sygnatariusze posiadają swoje miejsce stałego pobytu lub, w przypadku sygnatariuszy mających miejsce stałego pobytu w kraju trzecim, państwom członkowskim, których są oni obywatelami.

  Uzasadnienie

  Wskazówka odnosząca się do dokumentów tożsamości nie powinna być wymagana od sygnatariuszy z obszaru Europy, gdyż w niektórych krajach może mieć ona efekt odstraszający. Adres stałego pobytu powinien być jednak wskazany i to on powinien stanowić kryterium, w oparciu o który decyduje się o pochodzeniu podpisu. W przypadku osób zamieszkujących w krajach trzecich powinno mieć zastosowanie kryterium obywatelstwa.

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W ciągu maksymalnie trzech miesięcy właściwe organy weryfikują deklaracje poparcia na podstawie odpowiednich kontroli oraz dostarczają organizatorowi certyfikat zgodny z wzorem podanym w załączniku VII, potwierdzający liczbę ważnych deklaracji poparcia dla danego państwa członkowskiego.

  2. W ciągu maksymalnie trzech miesięcy właściwe organy weryfikują deklaracje poparcia na podstawie odpowiednich kontroli oraz dostarczają organizatorowi certyfikat zgodny z wzorem podanym w załączniku VII, potwierdzający liczbę ważnych deklaracji poparcia dla danego państwa członkowskiego.

   

  Nie wymaga się uwierzytelnienia podpisów.

  Uzasadnienie

  Tożsamość osoby nie jest konieczna dla celów zweryfikowania autentyczności deklaracji poparcia. Wystarczy sprawdzić, że osoba jest uprawniona do złożenia podpisu i że złożyła go tylko raz.

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Po uzyskaniu certyfikatów, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz pod warunkiem dopełnienia wszystkich procedur i warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu organizator może przedłożyć inicjatywę obywatelską Komisji.

  Po uzyskaniu certyfikatów, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz pod warunkiem dopełnienia wszystkich procedur i warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu organizatorzy mogą przedłożyć inicjatywę obywatelską Komisji, załączając informacje dotyczące wszelkich źródeł wsparcia lub finansowania otrzymanego na rzecz inicjatywy. Te informacje są publikowane w rejestrze Komisji.

   

  Wysokość wsparcia i finansowania otrzymanego z jakiegokolwiek źródła, powyżej której należy dostarczyć odnośnych informacji będzie taka sama, jak ta ustalona w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania1.

   

  __________________________________

  1 Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

  Uzasadnienie

  Komitet obywatelski powinien zapewnić pełną przejrzystość odnośnie do funduszów i wsparcia inicjatywy. Nie byłoby jednak realistyczne i obciążałoby zbytnio organizatorów pod względem administracyjnym, gdyby mieli oni udzielać szczegółowych informacji na temat każdej pojedynczej darowizny pochodzącej od osób fizycznych, niezależnie od jej wysokości. Komisja powinna zatem być w stanie określić tę wysokość w drodze aktów delegowanych.

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W przypadku otrzymania inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 10 Komisja:

  1. W przypadku otrzymania inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 10 Komisja:

  a. niezwłocznie publikuje przedmiotową inicjatywę obywatelską na swojej stronie internetowej;

  a. niezwłocznie publikuje przedmiotową inicjatywę obywatelską na swojej stronie internetowej;

   

  ab. przyjmuje organizatorów na odpowiednim szczeblu, aby mogli szczegółowo wyjaśnić kwestie, których dotyczy inicjatywa;

   

  ac. organizuje – wspólnie z Parlamentem Europejskim, a w razie potrzeby również we współpracy z innymi instytucjami i organami UE – publiczne wysłuchanie w sprawie, której dotyczy inicjatywa, na którym Komisja jest reprezentowana na odpowiednim szczeblu;

  b. bada przedmiotową inicjatywę obywatelską i w ciągu 4 miesięcy wydaje komunikat, zawierający wnioski Komisji dotyczące inicjatywy, informacje na temat ewentualnych działań, jakie Komisja zamierza podjąć, oraz ich uzasadnienie.

  b. w ciągu trzech miesięcy wydaje komunikat, dostępny również w rejestrze, zawierający jej końcowe wnioski prawne i polityczne dotyczące tej inicjatywy, informacje na temat ewentualnych działań, jakie Komisja zamierza podjąć lub jakich zamierza zaniechać, oraz ich uzasadnienie.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna dojść do prawnych i politycznych wniosków w sprawie danej inicjatywy. Komunikat powinien obejmować dwa rodzaje wniosków. Zmiana dotycząca terminu ma na celu odzwierciedlenie osiągnięć nowego porozumienia ramowego. (Zob. także uzasadnienie do punkt 17 preambuły).

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powiadamia się organizatora inicjatywy obywatelskiej, Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

  2. O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powiadamia się organizatorów, Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

  Uzasadnienie

  Patrz uzasadnienia poprawek do art. 3.

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 3

   

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Organizator niszczy wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z daną inicjatywą obywatelską oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia inicjatywy Komisji zgodnie z art. 10 lub w ciągu 18 miesięcy od daty zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

  Organizator niszczy wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z daną inicjatywą obywatelską oraz wszelkie ich kopie najpóźniej dwa miesiące po opublikowaniu komunikatu Komisji określonego w art. 11 ust. 1 lit. b), chyba że postępowanie jest przedmiotem sporu. W przypadku sporu niszczy je miesiąc po zakończeniu sporu. Powinny one zostać również zniszczone jeśli proponowana inicjatywa obywatelska nie została przedłożona Komisji w ciągu 18 miesięcy po dacie jej rejestracji, chyba że właściwe organy państw członkowskich wciąż nie zakończyły weryfikacji swych deklaracji poparcia.

  Uzasadnienie

  Rozporządzenie powinno uwzględnić możliwość, że dokumenty te mogą być potrzebne przy ewentualnym sporze.

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 4

   

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Właściwy organ niszczy wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie otrzymane w celu przeprowadzenia ich weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 2 najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wydania certyfikatu, o którym mowa w powyższym przepisie.

  Właściwy organ niszczy wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie otrzymane w celu przeprowadzenia ich weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 2 najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od momentu wydania certyfikatu, o którym mowa w powyższym przepisie. W przypadku sporu niszczy je miesiąc po zakończeniu sporu.

  Uzasadnienie

  Idem.

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie zapewniają, że organizatorzy mający swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na ich terytorium ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub karnego tych państw, w szczególności za:

  Państwa członkowskie zapewniają, że organizatorzy mający swoje miejsce zamieszkania na ich terytorium ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub karnego tych państw, w szczególności za:

  Uzasadnienie

  Organizatorami mogą być tylko osoby fizyczne.

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

  1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

  Uzasadnienie

  Aby osiągnąć zgodność z horyzontalnym podejściem przyjętym przez PE, termin powinien być dłuższy niż zaproponowany przez Komisję.

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz może wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu.

  Akt delegowany zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu.

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Do celów wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga komitet.

  1. Do celów wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga komitet posiadający odpowiednią wiedzę techniczną.

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 20 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

  Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie oraz Parlament Europejski.

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 20 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 20a

   

  Pomoc

   

  1. Komisja przygotowuje i regularnie aktualizuje wszechstronny i przyjazny dla użytkowników przewodnik po inicjatywach obywatelskich.

   

  2. Komisja zapewnia dział pomocy technicznej, aby od wczesnego etapu procedury wpierać organizatorów oraz wchodzić z nimi w dialog.

   

  Na wniosek organizatorów Komisja informuje ich o aktualnych lub planowanych wnioskach legislacyjnych dotyczących spraw podnoszonych przez inicjatywę i o innych zarejestrowanych inicjatywach obywatelskich, które całkowicie lub częściowo dotyczą tej samej sprawy.

  Uzasadnienie

  For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 21

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Po upływie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia.

  Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i co trzy lata od tej pory Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia, skupiając się w szczególności na systemach zbierania deklaracji online oraz stosowaniu wymogów w zakresie przejrzystości odnośnie do wsparcia i finansowania inicjatyw, wraz, jeśli to stosowne, z wnioskiem legislacyjnym w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia.

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 22

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   

  Niniejsze rozporządzenie zaczyna być stosowane sześć miesięcy po jego wejściu w życie.

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II

  Tekst proponowany przez Komisję

  Informacje wymagane w celu zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej

  Aby zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską w rejestrze Komisji, należy dostarczyć następujące informacje:

  1.          tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej – maks. 100 znaków;

  2.          przedmiot inicjatywy – maks. 200 znaków;

  3.          opis celów wniosku, w odniesieniu do którego wzywa się Komisję do działania – maks. 500 znaków;

  4.          podstawę prawną traktatów, która umożliwiłaby Komisji działanie;

  5.          pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji;

  7.          wszystkie źródła finansowania i wsparcia proponowanej inicjatywy w momencie rejestracji.

  Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej w załączniku. Organizatorzy mogą również, o ile mają taką wolę, przedłożyć projekt aktu legislacyjnego.

  Poprawka Parlamentu

  Informacje wymagane w związku z proponowaną inicjatywą obywatelską

  Do rejestru Komisji należy dostarczyć następujące informacje:

  1.          tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej – maksymalnie 100 znaków;

  2.          przedmiot inicjatywy – maks. 200 znaków;

  3.          opis celów wniosku, w odniesieniu do którego wzywa się Komisję do działania – maks. 500 znaków;

  4.          przepis traktatu uznany przez organizatorów za istotny dla proponowanego działania;

  5.          pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatorów i osób kontaktowych;

  7.          wszystkie źródła wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy w momencie rejestracji.

  Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej w załączniku. Organizatorzy mogą również, o ile mają taką wolę, przedłożyć projekt aktu legislacyjnego.

  Uzasadnienie

  Zmiany podyktowane zmianami do części normatywnej. Powinno się zmienić tytuł i nagłówek, gdyż art. 4 zmienia merytorycznie charakter i procedurę rejestracji. Z tego względu tytuł może być mylący, gdyż do rejestracji wymaganych jest więcej elementów niż wymienione w załączniku, np.: by inicjatywa nie była sprzeczna z wartościami Unii, itp. Poza tym w art. 4 wymienione zostały przyczyny udzielenia odmowy rejestracji. Załączniki nie powinien dodawać tych warunków.

  Poprawka  65

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III

  Tekst proponowany przez Komisję

  Formularz deklaracji poparcia

  Pole 1: (do wcześniejszego wypełnienia przez organizatora)

  1.            Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  2.            Data rejestracji*:

  3.            Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji*:

   

  Pole 2: (do wcześniejszego wypełnienia przez organizatora)

  1.            Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: (maks. 100 znaków)

  2.            Przedmiot*: (przedmiot należy opisać w możliwie jasny sposób) (maks.

  3.            znaków) Opis głównych celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: (maks. 500 znaków)

  4.            Nazwa oraz adres organizatora*:

  5.            Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej:

   

  Pole 3: (do wypełnienia przez sygnatariusza)

  1.            Imię i nazwisko sygnatariusza:          

    Imię*:… Nazwisko*:

  2.            Adres:

   

    Ulica:

    Kod pocztowy:  Miasto*:

    Państwo*:

  3.            Adres e-mail:

  4.            Data i miejsce urodzenia*: 

    Data urodzenia:  Miejsce i państwo:

  5.            Obywatelstwo*:

  6.            Osobisty numer identyfikacyjny*:  

    Rodzaj numeru identyfikacyjnego/dokumentu tożsamości*:  

    Krajowy dokument tożsamości:   Paszport:   Ubezpieczenie społeczne:   

    Państwo członkowskie, które wydało numer identyfikacyjny/dokument tożsamości*:

  7.            Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że udzieliłem/udzieliłam poparcia dla niniejszej proponowanej inicjatywy obywatelskiej tylko raz*.  

    Data i podpis sygnatariusza*¨: ………..

   

  *: pola obowiązkowe 

  ¨: podpis nie jest wymagany, jeżeli formularz jest składany drogą elektroniczną

  Poprawka Parlamentu

  Formularz deklaracji poparcia

  Pole 1: (do wcześniejszego wypełnienia przez organizatorów)

  1.            Numer nadany w rejestrze Komisji:

  2.            Data rejestracji:

  3.            Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji:

   

  Pole 2: (do wcześniejszego wypełnienia przez organizatorów)

  1.            Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej: (maks. 100 znaków)

  2.            Przedmiot: (przedmiot należy opisać w możliwie jasny sposób) (maks. (przedmiot należy opisać w możliwie jasny sposób) (maks.

  3.            znaków) Opis głównych celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: (maks. 500 znaków)

  4.            Nazwa oraz adres organizatorów:

  4a. Nazwa i adres osób kontaktowych:

  5.            Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej*:

   

  Pole 3: (do wypełnienia przez sygnatariuszy)

  Nazwa

  Adres stałego pobytu

  Data i miejsce urodzenia

  Obywatelstwo

  Data podpisania

  Podpis¨

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poparcie dla określonej proponowanej inicjatywy obywatelskiej można wyrazić tylko raz!

  ______

  * O ile istnieje.

  ¨: podpis nie jest wymagany, jeżeli formularz jest składany drogą elektroniczną

  Uzasadnienie

  Zmiany podyktowane zmianami do części normatywnej. Formularz powinien zawierać kilka linijek na zebranie podpisów, gdyż w ten sposób właśnie w praktyce się je zbiera.

  Poprawka  66

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – ramka 3 – punkt 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Osobisty numer identyfikacyjny*:

  skreślony

  Rodzaj numeru identyfikacyjnego/dokumentu tożsamości*:

   

  Krajowy dokument tożsamości: Paszport: Ubezpieczenie społeczne:

   

  Państwo członkowskie, które wydało numer identyfikacyjny/dokument tożsamości*:

   

  Poprawka  67

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik V

  Tekst proponowany przez Komisję

  Formularz wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej

  1.          Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  2.          Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  3.          Data rejestracji*:

  4.          Liczba otrzymanych deklaracji poparcia*:

  5.          Liczba sygnatariuszy w rozbiciu na państwa członkowskie*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  RAZEM

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.

  Data i podpis organizatora*:

  *: pola obowiązkowe 

  Poprawka Parlamentu

  skreślony

  Uzasadnienie

  skreśla się art. 8.

  Poprawka  68

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik VI

  Tekst proponowany przez Komisję

  Formularz przedłożenia deklaracji poparcia właściwym organom państw członkowskich

  1.          Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji*:

  2.          Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  3.          Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  4.          Data rejestracji*:

  5.          Data złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności*:

  6.          Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa członkowskiego]*:

  7.          Załączniki*:

  (Należy załączyć wszystkie deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, którzy wskazali osobisty numer identyfikacyjny wydany przez to samo państwo członkowskie.  W stosownych przypadkach należy załączyć właściwy certyfikat/certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zbierania deklaracji online z rozporządzeniem xxxx/xxxx)

  8.          Data i podpis organizatora*:

  *: pola obowiązkowe

  Poprawka Parlamentu

  Formularz przedłożenia deklaracji poparcia właściwym organom państw członkowskich

  1.          Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail osób kontaktowych*:

  2.          Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  3.          Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  4.          Data rejestracji*:

  5.          skreślony

  6.          Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa członkowskiego]*:

  7.          Załączniki*:

  (skreślenie)

  W stosownych przypadkach należy załączyć właściwy certyfikat/certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zbierania deklaracji online z rozporządzeniem xxxx/xxxx)

  8.          Data i podpis organizatorów*:

  *: pola obowiązkowe

  Uzasadnienie

  Zmiany podyktowane zmianami do części normatywnej.

  Poprawka  69

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik VIII

  Tekst proponowany przez Komisję

  Formularz przedłożenia inicjatywy obywatelskiej Komisji

  1.          Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  2.          Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  3.          Data rejestracji*:

  4.          Liczba otrzymanych kwalifikujących się deklaracji poparcia*: (musi przekraczać 1 mln)

  5.          Liczba sygnatariuszy zatwierdzonych przez państwa członkowskie*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  RAZEM

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji.

  7.          Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.

  Data i podpis

  organizatora*:

  8.          Załączniki*: Należy załączyć wszystkie certyfikaty

  *: pola obowiązkowe

  Poprawka Parlamentu

  Formularz przedłożenia inicjatywy obywatelskiej Komisji

  1.          Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  2.          Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  3.          Data rejestracji*:

  4.          Liczba otrzymanych kwalifikujących się deklaracji poparcia*: (musi przekraczać 1 mln)

  5.          Liczba sygnatariuszy zatwierdzonych przez państwa członkowskie*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  RAZEM

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail osób kontaktowych.

  7.           Niniejszym oświadczamy, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.

  Data i podpis osób kontaktowych*:

  8.          Załączniki*: Należy załączyć wszystkie certyfikaty

  *: pola obowiązkowe

  Uzasadnienie

  Zmiany podyktowane zmianami do części normatywnej.

  Poprawka  70

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik VIII – punkt 6 (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  6a. Wszystkie źródła wsparcia i finansowania danej inicjatywy, łącznie z wysokością wsparcia finansowego w momencie przedłożenia inicjatywy.

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [2]  Dz.U. C 267 z 1.10.2010, s. 57.

  UZASADNIENIE

  Europejska inicjatywa obywatelska to silny instrument programowania politycznego. Został on wprowadzony w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy, a następnie w Traktacie z Lizbony w celu wyposażenia obywateli w te same uprawnienia w zakresie inicjatywy, z jakich już korzystają Rada Ministrów i Parlament Europejski.

  Celem inicjatywy jest w szczególności udzielenie obywatelom środka, który sprawi, że ich głos będzie słyszany, a przejawiać się to będzie w umożliwieniu im przekazania niektórych interesujących ich zagadnień do instytucji europejskich. Mogą one obejmować trudności, jakich obywatele doświadczają w codziennym życiu, a które ich zdaniem nie są dostatecznie uwypuklane lub podnoszone przez związki zawodowe, instytucje polityczne lub wszelkich innych zwyczajowych interpelatorów instytucji. W rzeczy samej inicjatywa może zbudować bezpośrednie łącze między obywatelami a instytucjami, przerzucając most ponad dzielącą ich przepaścią i zapewniając, że instytucje UE zajmą się konkretnymi problemami, które mają znaczenie dla obywateli.

  Innym celem europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest propagowanie szerszej transgranicznej debaty w całej UE. Właśnie z tego powodu sprawozdawcy zaproponowali, by organizatorzy europejskiej inicjatywy obywatelskiej gromadzili się w komitecie obywatelskim złożonym z osób pochodzących z różnych państw członkowskich. Dzięki takiemu rozwiązaniu podnoszone kwestie zyskają prawdziwie europejski wymiar, zaś jego wartością dodaną będzie to, iż pomoże to od samego początku w zbieraniu podpisów.

  Parlament Europejski będzie w stanie przyczynić się do osiągnięcia tych celów poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych środków, by wesprzeć inicjatywy obywatelskie własnego wyboru, zwłaszcza poprzez organizowanie wysłuchań publicznych lub przyjmowanie rezolucji.

  Inicjatywa obywatelska okaże się pomyślna jedynie wtedy, gdy niniejsze rozporządzenie będzie przyjazne dla obywatela i nie nałoży na organizatorów skomplikowanych obowiązków ani nie wywoła w nich frustracji. Kierując się powyższym celem sprawozdawcy starali się uprościć omawiany instrument co do korzystania z niego i zagwarantowania, że obywatele nie będą proszeni o podpisanie inicjatyw, które mogłyby okazać się niedopuszczalne.

  Sprawozdawcy uwzględnili również fakt, że – jak ma to miejsce z każdym prawem – inicjatywa obywatelska wiąże się również z potrzebą spełnienia pewnych wymogów: administracyjnych, ale również w odniesieniu m.in. do podstawowych wartości UE. Zapewniają jej one odpowiedzialność, a co za tym idzie i skuteczność, które to cechy staną się gwarantem jej pomyślnego zastosowania..

  Stąd kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że proces ten jest zgodny z wymogami UE w dziedzinie ochrony danych oraz że jest on od początku do końca w pełni przejrzysty. W rzeczy samej każda organizacja, stowarzyszenie lub nawet partia polityczna będą miały możliwość wsparcia wybranych przez siebie europejskich inicjatyw obywatelskich, jeżeli tylko w kwestii udzielanego przez nie wsparcia będzie utrzymana pełna przejrzystość, tak aby sygnatariusze wiedzieli, kto stoi za daną inicjatywą, zanim podejmą decyzję o jej poparciu.

  Celem uniknięcia rozczarowania i frustracji (które mogą być bezpośrednią konsekwencją wysokich oczekiwań, jakie wiążą się z europejską inicjatywą obywatelską), sprawozdawcy chcieliby również podkreślić, że nie wszystkie pomyślnie przeprowadzone inicjatywy doprowadzą do przedłożenia przez Komisje wniosku legislacyjnego. W rzeczywistości bowiem przeważa monopol Komisji w dziedzinie inicjatywy ustawodawczej i w końcowym efekcie to Komisja podejmie decyzję o nadaniu biegu pomyślnym inicjatywom obywatelskim. Oczywiście nie stoi to na przeszkodzie innych instytucji UE w wyrażaniu ich opinii za lub przeciw danej sprawie.

  Rzecz nie mniej ważna, którą sprawozdawcy pragną podkreślić to fakt, że europejska inicjatywa obywatelska jest nowym instrumentem demokracji uczestniczącej w skali całego kontynentu. W związku z tym obecne rozporządzenie nie jest pozbawione wad i może w praktyce być źródłem nowych wyzwań dla organów decyzyjnych. Z tego też powodu sprawozdawcy zwrócili się do Komisji o przedstawianie co trzy lata sprawozdania z wykonania tego rozporządzenia i, w razie potrzeby, do zaproponowania jego zmiany.

  OPINIA Komisji Petycji (23.11.2010)

  dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej
  (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

  Sprawozdawcy komisji opiniodawczej: Gerald Häfner i Diana Wallis

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Pod koniec marca 2010 r. Komisja Europejska oficjalnie przedstawiła tekst projektu rozporządzenia, który stał się podstawą organizowanych odtąd wielu debat, wysłuchań i dyskusji. Debaty te miały miejsce nie tylko w komisjach przedmiotowo właściwych – w szczególności oczywiście w komisjach AFCO i PETI – lecz przeprowadzono je również w trakcie wspólnego posiedzenia AFCO–PETI z parlamentami narodowymi. Prawie wszystkie grupy polityczne w Parlamencie zorganizowały również własne wysłuchania w tej sprawie i prawdopodobnie słuszne jest stwierdzenie, że w historii działalności Parlamentu Europejskiego nie było do tej pory tak szeroko zakrojonej i otwartej debaty na temat projektu rozporządzenia.

  Jednak biorąc pod uwagę omawiany przedmiot – prawo obywateli europejskich lub osób legalnie przebywających w UE do bezpośredniego wpływu na rozwijanie europejskich strategii politycznych i środków legislacyjnych – mamy do czynienia z kwestią wielkiej wagi dla wszystkich zaangażowanych instytucji europejskich. Parlament uznał ten fakt, zgadzając się, w drodze wyjątku, na zaangażowanie Komisji Petycji w proces legislacyjny na mocy postanowień art. 50 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Decyzję tę Parlament podjął ze względu na wiedzę i doświadczenie fachowe komisji PETI w obszarze praw obywatelskich w związku z prawem do składania petycji, z którym inicjatywa obywatelska ma wiele wspólnego. Jest to właściwie pierwszy przypadek zaangażowania Komisja Petycji w jakąkolwiek działalność legislacyjną.

  Parlament uznał również, że pożądane jest, by umożliwić komisjom przedmiotowo właściwym wyznaczanie współsprawozdawców zamiast jednego sprawozdawcy, w celu zapewnienia jak najszerszej podstawy dla porozumienia w tej kwestii. Zgodnie z tymi ustaleniami komisja AFCO i PETI wyznaczyły swoich współsprawozdawców, którzy odbyli odtąd w czwórkę szereg posiedzeń (w tym posiedzenia ze sprawozdawcami komisji opiniodawczych) w celu wypracowania jednego, dobrze uzasadnionego dokumentu przedstawiającego prostsze, bardziej przyjazne użytkownikowi, bardziej praktyczne i przejrzyste rozporządzenie, które w większy stopniu dostosowane jest do współczesnych warunków, w których rozwijane są europejskie strategie polityczne.

  Jeżeli Traktat z Lizbony ma mieć jakiekolwiek znaczenie dla europejskich obywateli, to znaczenie to uwidoczni się właśnie w działaniu inicjatywy obywatelskiej.

  W wyniku szerokich konsultacji i debaty wprowadzono kilka istotnych zmian do projektu Komisji i w stosunku do znanego stanowiska Rady. Dotyczą one w szczególności procedury rejestracji (związanej z warunkami i kryteriami dopuszczalności) oraz wprowadzenia bardzo istotnej zmiany, która udzieli „prawa do złożenia podpisu” pod inicjatywą wszystkim europejski obywatelom w wieku od lat 16. Uznaje się, iż ma to kluczowe znaczenie i w sposób nieunikniony przyczyni się do zapewnienia środków, które dadzą impuls do lepszych i w większym stopniu opartych na wiedzy debat na temat Europy i jej przyszłości wśród dzisiejszej młodzieży w szkołach i na uczelniach, a także zapewni młodzieży istotny dodatkowy udział w przyszłych strategiach politycznych. Trzecim elementem jest stwierdzenie, że wszystkie pomyślne inicjatywy powinny mieć prawo do informowania o nich na forum instytucji w formie wysłuchania publicznego, na którym w szczególności Komisja Petycji zamierza odegrać istotną rolę. Wreszcie współsprawozdawcy uważają, że niezwykle istotny jest problem związany z nadmierną uwagą poświęcona przez Komisję i państwa członkowskie weryfikacji tożsamości, która stwarza zbyt wiele przeszkód dla skutecznego udziału i w związku z tym zaproponowano uproszczoną procedurę, która skupia się na zapewnieniu wprowadzenia zabezpieczeń, aby zapobiegać podpisywaniu inicjatywy więcej niż raz przez tę samą osobę, a innymi słowy gwarantuje zachowanie wiarygodności inicjatywy.

  Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony inicjatywa obywatelska kierowana jest przez obywateli do Komisji, która w związku z tym musi dokonać pewnych istotnych administracyjnych zmian w celu dostosowania się do tego nowego uprawnienia obywateli.

  Projekt zmian zaproponowany przez współsprawozdawców wyposaży obywateli w takie same prawo inicjatywy, z jakiego korzysta dzisiaj Parlament na mocy postanowień art. 225 Traktatu z Lizbony oraz ust. 16 międzyinstytucjonalnej umowy ramowej.

  Istotne jest, by zrozumiano, że inicjatywa obywatelska przyznaje obywatelom europejskim prawo do przedłożenia wniosku legislacyjnego i jest odrębną inicjatywa w stosunku do prawa do składania petycji, które zostało zapisane we wszystkich traktatach UE poczynając od traktatu z Maastricht. Artykuł 227 Traktatu z Lizbony stanowi, że: „Wszyscy obywatele Unii, jak również wszystkie osoby fizyczne lub prawne mające miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim, mają prawo kierowania, indywidualnie lub wspólnie z innymi obywatelami lub osobami, petycji do Parlamentu Europejskiego w sprawach objętych zakresem działalności Unii, które dotyczą ich bezpośrednio”.

  Petycja jest zatem kierowana do Parlamentu Europejskiego przez obywateli lub osoby mające miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich.

  Na tej podstawie komisja przedmiotowo właściwa bada regularnie kwestie podniesione przez obywateli europejskich i osoby mające miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich, którzy mają możliwość uczestniczenia w debatach nad złożoną przez nich petycją - często w sprawach związanych z problemami w zakresie stosowania prawa europejskiego lub w kwestiach związanych z przysługującymi im na mocy Traktatu prawami.

  W związku z tym inicjatywa europejska stanowi dla wszystkich europejskich obywateli ważną i dodatkowa możliwość bycia wysłuchanymi.

  Osiągnięto zatem szerokie porozumienie między współprawozdawcami z komisji PETI i AFCO. Jedynie cztery specyficzne kwestie pozostają przedmiotem rozbieżnych opinii i należy mieć nadzieję, że rozbieżności te zostaną zażegnane w nadchodzących tygodniach po głosowaniu w obu komisjach, tak aby Parlament mógł przystąpić do negocjacji z Radą, dysponując stanowczym i jednolitym mandatem negocjacyjnym.

  Diana Wallis i Gerald Häfner.   Dnia 22 października 2010 r.

  POPRAWKI

  Komisja Petycji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 1 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) Traktat o Unii Europejskiej wzmacnia obywatelstwo Unii i usprawnia dalej demokratyczne funkcjonowanie Unii, zapewniając między innymi każdemu obywatelowi prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii oraz stwarzając obywatelom Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mającym obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich, możliwość podjęcia inicjatywy zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.

  (1) Traktat o Unii Europejskiej wzmacnia obywatelstwo Unii i usprawnia dalej demokratyczne funkcjonowanie Unii, zapewniając między innymi każdemu obywatelowi prawo do uczestnictwa w życiu demokratycznym Unii za pośrednictwem europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Ta procedura daje obywatelom możliwość bezpośredniego dostępu do Komisji, przyznając im prawo do inicjatywy, podobne do uprawnień wykonywanych przez Parlament Europejski i Radę.

  Uzasadnienie

  Zbędne jest powtarzanie przepisów Traktatu w punkcie preambuły. Konieczne odesłania do traktatów zostały już zamieszczone w odniesieniach. Ostatnie zdanie zawiera odniesienie do miejsca zajmowanego przez inicjatywę w ogólnych ramach konstrukcji europejskiej.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 2 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (2) Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski i Rada powinny przyjąć przepisy dotyczące procedur i warunków wymaganych w związku z taką inicjatywą obywatelską.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Zbędne jest powtarzanie przepisów Traktatu w punkcie preambuły. Podstawa prawna została już przywołana w pierwszym odniesieniu rozporządzenia.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Przedmiotowe procedury i warunki powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej.

  (3) Przedmiotowe procedury i warunki powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć dostępność Unii. Powinny one także wprowadzać rozsądną równowagę między prawami i obowiązkami.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a) Istotne jest organizowanie kampanii informacyjnych na temat inicjatyw obywatelskich, aby uwrażliwić obywateli i dostarczyć dokładne informacje o tym nowym instrumencie. Komisja i Parlament Europejski, za pośrednictwem swoich przedstawicielstw i biur w państwach członkowskich, powinny na żądanie udzielać obywatelom informacji i nieformalnej porady na temat inicjatyw obywatelskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o kryteria rejestracji, wartości i kompetencje Unii oraz postanowienia traktatów europejskich. Należy opracować przewodnik dotyczący inicjatyw obywatelskich we wszystkich językach urzędowych Unii, który powinien być dostępny w internecie.

  Uzasadnienie

  Aby uniknąć złudnych oczekiwań i niezrozumienia charakteru i zakresu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, kluczowego znaczenia nabierają kampanie informacyjne. Celem poprawki jest podniesienie świadomości obywateli i dokładne informowanie o tym nowym instrumencie.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 5 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. Aby zapewnić, że inicjatywa obywatelska jest w wystarczającym stopniu reprezentatywna pod kątem interesu Unii, powyższą liczbę należy ustalić na poziomie jednej trzeciej państw członkowskich.

  (5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. Próg ten powinien zapewnić, że inicjatywa obywatelska jest w wystarczającym stopniu reprezentatywna pod kątem interesu Unii, jednak wymogi nie mogą być zbyt uciążliwe. Próg ten należy ustalić zatem na poziomie jednej piątej państw członkowskich.

  Uzasadnienie

  Niższy próg może zostać ustalony w przypadku gdy interesy Unii mogą być w dalszym ciągu w wystarczającym stopniu reprezentowane, a wymogi nie są zbyt uciążliwe.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7) Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę obywatelską. Powinien to być wiek, który upoważnia obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  (7) Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę obywatelską. Z myślą o wsparciu udziału młodszych obywateli w życiu demokratycznym Unii, powinien to być wiek 16 lat.

  Uzasadnienie

  Zaproponowano niższy próg wiekowy w celu zachęcania młodszych obywateli do udziału w życiu demokratycznym Unii. W kilku państwach członkowskich 16 lat to próg wiekowy uprawniający już do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (7a) Ważne jest zaangażowanie młodzieży i zachęcenie jej do udziału w inicjatywach obywatelskich. W związku z tym w długoterminowej perspektywie należy stworzyć europejski system weryfikacji podpisów. Umożliwiłoby to wprowadzenie w całej Unii wspólnego minimalnego wieku składania podpisów.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 b preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7b) Aby pomyślnie zrealizować inicjatywę obywatelską potrzebna jest minimalna struktura organizacyjna. Powinna ona przybrać formę komitetu obywatelskiego złożonego z osób fizycznych (organizatorów) z kilku różnych państw członkowskich, tak aby zachęcać do podnoszenia kwestii o ogólnoeuropejskim znaczeniu oraz wspierać refleksję nad tymi zagadnieniami. W celu zachowania przejrzystości oraz z myślą o sprawnym i skutecznym komunikowaniu komitet obywatelski powinien wyznaczyć przedstawicieli, którzy będą sprawować funkcję łączników komitetu z instytucjami Unii w toku całej procedury.

  Uzasadnienie

  Inicjatywa obywatelska została zaprojektowana z myślą o udzieleniu obywatelom możliwości uczestniczenia w demokratycznym życiu Unii. Powinna być otwarta jedynie dla osób fizycznych tworzących komitet obywatelski.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 8 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich należy wprowadzić obowiązek ich rejestrowania na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez obywateli; nie należy rejestrować wniosków niestosownych lub pozbawionych poważnego charakteru, a Komisja powinna odrzucać rejestrację wniosków wyraźnie sprzecznych z wartościami, na których opiera się Unia Europejska. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji.

  (8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której zbierane są podpisy pod wnioskiem, który nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia, należy wprowadzić obowiązek rejestrowania inicjatyw na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez obywateli. Nie należy rejestrować wniosków, które nie są inicjatywami obywatelskimi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia. Rejestrowanie jest procedurą administracyjną, która ma na celu wybór tych inicjatyw, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia; w związku z tym każda odmowa rejestracji musi opierać się wyłącznie o podstawy prawne, a nie, w żadnym przypadku, o względy polityczne. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji, w związku z czym powinna być zobowiązana do poinformowania organizatorów inicjatywy o przyczynach odmowy zarejestrowania danej inicjatywy oraz o wszelkich możliwych dostępnych dla nich prawnych i pozaprawnych środkach odwołania. Komisja powinna również wyraźnie określić, że rejestracja i zgromadzenie wymaganej liczby deklaracji poparcia nie musi doprowadzić do przyjęcia przez Komisję wniosku w sprawie aktu prawnego, oraz że rejestracja danej inicjatywy nie jest tożsama z formalną decyzją w kwestiach kompetencji.

  Uzasadnienie

  The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 9 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9) Organizatorzy proponowanej inicjatywy obywatelskiej powinni być odpowiedzialni za zbieranie od obywateli niezbędnych deklaracji poparcia.

  (9) Po zarejestrowaniu wniosku jako inicjatywy obywatelskiej organizatorzy mogą zbierać deklaracje poparcia od obywateli.

  Uzasadnienie

  Poprawka wzmacnia stanowisko, zgodnie z którym celem rejestracji jest jedynie decyzja o tym, czy dany wniosek jest europejską inicjatywą obywatelską. Jeżeli nią jest, organizatorzy nie muszą spełniać żadnych innych wymogów (dopuszczalność itp.) i mogą wykonać przysługujące im na mocy Traktatu prawo, tzn. zbierać podpisy popierające inicjatywę.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji poparcia zarówno w formie papierowej, jak i on-line. Systemy zbierania deklaracji on-line powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia możliwości zidentyfikowania danej osoby oraz bezpiecznego przechowywania danych. Komisja, mając na uwadze powyższe, powinna określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line.

  (10) Z myślą o wykorzystaniu w słusznym celu nowoczesnej technologii, jako narzędzie demokracji uczestniczącej, należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji zarówno w formie papierowej, jak i on-line. Systemy zbierania deklaracji on-line powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia, że dana osoba składa podpis tylko raz oraz w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania danych. Na szczeblu ekspertów należy opracować szczegółowe specyfikacje techniczne, które będą regularnie dostosowywane do rozwoju technologicznego; należy zatem przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia szczegółowych specyfikacji technicznych w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line.

  Uzasadnienie

  Celem niniejszej poprawki jest uzasadnienie tych przepisów oraz zastosowania aktów delegowanych.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej na wystarczająco wczesnym etapie. W związku z tym organizator, po zebraniu 300 000 deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy złożonych przez sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, powinien złożyć wniosek o wydanie takiej decyzji.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Badanie dopuszczalności zostaje zniesione.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 14 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Komisja powinna przyjąć decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w terminie dwóch miesięcy od otrzymania od organizatora wniosku. Przedstawioną inicjatywę obywatelską należy uznać za dopuszczalną, jeżeli wchodzi w zakres uprawnień Komisji oraz dotyczy kwestii, w odniesieniu do której można przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania Traktatów.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Badanie dopuszczalności zostaje zniesione.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 15 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) Jeżeli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy i została uznana za dopuszczalną, każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzenie deklaracji poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny w terminie trzech miesięcy przeprowadzić weryfikację deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne oraz wydać dokument potwierdzający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

  (15) W związku z brakiem właściwego organu wyborczego Unii należy przewidzieć, że jeśli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzenie deklaracji poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny w terminie trzech miesięcy przeprowadzić weryfikację takich deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne, które mogą być oparte na losowym doborze próby, oraz wydać dokument potwierdzający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

  Uzasadnienie

  Należy wyraźnie wskazać, że do państw członkowskich należy kontrola podpisów, nawet w przypadku europejskiej inicjatywy obywatelskiej, ponieważ nie istnieje właściwy organ wyborczy Unii, który mógłby się tego podjąć.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 16 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) Organizatorzy powinni dołożyć starań, aby wszystkie odpowiednie warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione przed przedłożeniem Komisji inicjatywy obywatelskiej.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Zbędne jest określanie w punkcie preambuły, że obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu mają być spełnione w celu osiągnięcia pożądanego skutku prawnego.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 17 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) W terminie czterech miesięcy Komisja powinna zbadać inicjatywę obywatelską i przedstawić wnioski oraz działania, które zamierza podjąć w odpowiedzi na inicjatywę.

  (17) Komisja powinna zbadać inicjatywę obywatelską i odpowiedzieć na tę inicjatywę w jasny, zrozumiały i szczegółowy sposób, w ramach czasowych odpowiadających zajmowaniu się przez nią inicjatywami europejskimi Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zatem po upływie trzech miesięcy pierwszym krokiem Komisji powinno być zaproszenie organizatorów i poinformowanie ich o działaniach, jakie zamierza ona podjąć. Drugim krokiem Komisji powinno być zorganizowanie, wraz z Parlamentem Europejskim reprezentowanym przez komisję przedmiotowo właściwą, wysłuchania publicznego z udziałem przedstawiciela Komisji, jako głównego adresata. Po upływie roku trzecim krokiem Komisji powinno być przedstawienie ostatecznej odpowiedzi na inicjatywę, bądź poprzez zaproponowanie odpowiednich aktów legislacyjnych, bądź poprzez szczegółowe wyjaśnienie powodów niepodejmowania działań w związku z daną inicjatywą. Komisja powinna również udzielić szczegółowych wyjaśnień w przypadku gdy wniosek legislacyjny znacznie odbiega od inicjatywy obywatelskiej.

  Uzasadnienie

  Reakcja Komisji na ruch obywateli europejskich powinna być uzasadniona zarówno prawnie, jak i politycznie. Ponadto należy to wykazać za pośrednictwem argumentacji, która udowodni, że głos obywateli został usłyszany oraz że ewentualne działania, które mają być podjęte, będą poważnie i gruntownie przemyślane.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 18 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) Przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych mają w pełni zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym względzie należy wyjaśnić, że administratorami danych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE są organizator inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państw członkowskich, oraz określić maksymalny termin przechowywania danych osobowych zgromadzonych na potrzeby inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy, działając w charakterze administratorów danych, powinni podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu wypełnienia obowiązków nałożonych dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych z legalnością przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania i udostępniania informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

  (18) Przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych mają w pełni zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym względzie, w celu zachowania pewności prawnej, należy wyjaśnić, że administratorami danych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE są organizatorzy inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państw członkowskich, oraz określić maksymalny termin przechowywania danych osobowych zgromadzonych na potrzeby inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy, działając w charakterze administratorów danych, powinni podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu wypełnienia obowiązków nałożonych dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych z legalnością przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania i udostępniania informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do posiadania dostępu do swoich danych osobowych oraz do wnoszenia do nich poprawek i usunięcia ich.

  Uzasadnienie

  Poprawka ma na celu uzasadnienie części normatywnej. Zmiany językowe w kierunku języka neutralnego pod względem płci.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 21 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (21) Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla celów zmiany załączników do niniejszego rozporządzenia.

  (21) W związku z możliwością zaistnienia w przyszłości potrzeby zmiany lub uzupełnienia niektórych, innych niż istotne, elementów postanowień niniejszego rozporządzenia i załączników do niego, Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

  Uzasadnienie

  Poprawka odzwierciedla zmiany do części normatywnej i uzasadnia stosownie aktów delegowanych.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 22 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia należy przyjąć zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Specyfikacje techniczne powinny być przyjmowane w formie aktów delegowanych; zatem niniejszy przepis w sprawie uprawnień wykonawczych jest przeżytkiem.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 23 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) Komisja powinna przedstawić sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia pięć lat po jego wejściu w życie.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Zwykłe powtarzanie w punkcie preambuły fragmentu części normatywnej jest zbędne.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zachęcającą Komisję do przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywę taką powinno poprzeć nie mniej niż milion kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich;

  1. „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zachęcającą Komisję do przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywę taką powinno poprzeć nie mniej niż milion kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej piątej państw członkowskich;

  Uzasadnienie

  Aby ułatwić zainicjowanie inicjatywy, zapewnić prostszą i mniej skomplikowaną procedurę, stosowne jest obniżenie progu.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – punkt 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. „sygnatariusze” oznaczają obywateli Unii Europejskiej, którzy wyrazili poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej poprzez wypełnienie deklaracji poparcia przedmiotowej inicjatywy;

  2. „sygnatariusze” oznaczają obywateli Unii Europejskiej lub osoby legalnie przebywające w UE, którzy wyrazili poparcie dla danej inicjatywy obywatelskiej poprzez wypełnienie deklaracji poparcia przedmiotowej inicjatywy;

  Uzasadnienie

  There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, including:

  - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative which is not binding in legislative terms

  - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and does not want their involvement or input

  - The process of verification of signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample.

  - It will exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens.

  - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more European" when collecting signatures.

  - The political concept of a "citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, nor to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. „organizatoroznacza osobę fizyczną lub prawną bądź organizację odpowiedzialną za przygotowanie inicjatywy obywatelskiej i przedłożenie jej Komisji.

  3. „organizatorzyoznaczają osoby fizyczne lub prawne tworzące komitet obywatelski odpowiedzialny za przygotowanie inicjatywy i przedłożenie jej Komisji.

   

  (Niniejsza poprawka, tj. zmiana terminu „organizator” na „organizatorzy”, odnosi się do całego tekstu. Przyjęcie jej będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym tekście.)

  Uzasadnienie

  Prawdziwa inicjatywa obywatelska powinna, z definicji, być narzędziem demokracji uczestniczącej otwartym dla obywateli Unii, a nie osób prawnych. W związku z tym organizatorami powinni być wyłącznie obywatele (osoby fizyczne). Aby móc uruchomić inicjatywę, organizatorzy powinni utworzyć komitet.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – nagłówek

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wymogi w stosunku do organizatorów i sygnatariuszy

  Wymogi w stosunku do organizatorów i sygnatariuszy

  Uzasadnienie

  Inicjatywę obywatelską powinien uruchamiać komitet obywatelski, w którego skład wchodzą osoby fizyczne będące obywatelami Unii. W związku z tym tytuł ten należy odpowiednio zmienić.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Jeżeli organizator jest osobą fizyczną, musi być obywatelem Unii i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich.

  1. Organizatorzy muszą być obywatelami Unii i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich.

  Jeżeli organizator jest osobą prawną lub organizacją, musi mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii. Organizacje nieposiadające osobowości prawnej na mocy właściwego prawa krajowego muszą mieć przedstawicieli, którzy są zdolni do podejmowania zobowiązań prawnych i ponoszenia odpowiedzialności w ich imieniu.

   

  Uzasadnienie

  Użycie liczby mnogiej uzasadnione jest w art. 3 ust. 1 lit. a ) nowa. Skreślenie jest konieczne, ponieważ organizatorami powinny być wyłącznie osoby fizyczne.

  Poprawka       26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Organizatorzy tworzą komitet obywatelski, w którego skład wchodzi co najmniej siedem osób zamieszkałych w co najmniej siedmiu państwach członkowskich.

   

  Organizatorzy wyznaczają jednego reprezentanta i jego zastępcę, którzy sprawować będą funkcję łączników komitetu obywatelskiego z instytucjami Unii Europejskiej w toku całej procedury, oraz którzy są uprawnieni do wypowiadania się i działania w imieniu komitetu obywatelskiego.

  Uzasadnienie

  W celu ułatwienia podnoszenia kwestii o prawdziwie ogólnoeuropejskim znaczeniu, a także refleksji nad tymi kwestiami i gromadzenia podpisów w całej Unii, inicjatywę powinna zaproponować określona liczba obywateli, którzy powinni utworzyć komitet obywatelski. Komitet powinien być w stanie przemawiać jednym głosem, stąd obowiązek wyznaczenia osoby kontaktowej i jej zastępcy.

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach europejskich.

  2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem Unii lub osobą przebywającą legalnie w UE w wieku co najmniej 16 lat.

  Uzasadnienie

  W celu wspierania udziału młodych obywateli europejskich w kształtowanie przyszłości Unii oraz celem zachęcania do szerszego uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii, należy ustalić próg wiekowy niższy od wieku uprawniającego do głosowania w większości państw europejskich oraz niższy od wieku wymaganego w odniesieniu do członków komitetu obywatelskiego.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizator dokonuje jej rejestracji w rejestrze Komisji, podając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz źródeł jej finansowania i wsparcia.

  1. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizatorzy dokonują jej rejestracji w rejestrze Komisji, podając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

   

  Dla celów rejestru określonego w akapicie trzecim oraz w stosownych przypadkach organizatorzy podają na swej stronie internetowej regularnie aktualizowane informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania inicjatywy.

  Informacje te należy podać w jednym z języków urzędowych Unii, w rejestrze on-line udostępnionym do tego celu przez Komisję (zwanym dalej „rejestrem”).

  Informacje te należy podać w jednym lub kilku językach urzędowych Unii, w rejestrze on-line udostępnionym do tego celu przez Komisję (zwanym dalej „rejestrem”). Informacje w jednym z języków oficjalnych innym niż język, w którym zostały one pierwotnie dostarczone, mogą być następnie przekazane do zamieszczenia w rejestrze.

   

  Za tłumaczenie inicjatywy na inne języki oficjalne Unii odpowiedzialni są organizatorzy.

  Uzasadnienie

  W praktyce inicjatywa powinna być przetłumaczona, ponieważ w skład komitetu obywatelskiego wchodzą obywatele pochodzący z różnych krajów, a podpisy mają być zbierane w co najmniej jednej piątej państw członkowskich.

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 3 i 4 Komisja niezwłocznie dokonuje rejestracji proponowanej inicjatywy pod niepowtarzalnym numerem rejestracji i przesyła organizatorowi potwierdzenie.

  2. Jeżeli określono, że zaproponowana inicjatywa kwalifikuje się jako inicjatywa obywatelska w myśl niniejszego rozporządzenia, Komisja dokonuje jej rejestracji pod niepowtarzalnym numerem rejestracji i przesyła organizatorom potwierdzenie.

  Uzasadnienie

  Rejestracji można odmówić jedynie w przypadkach gdy dany ruch nie jest inicjatywą obywatelską. Przypadki te są określone w traktatach i w niniejszym rozporządzeniu.

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Nie rejestruje się proponowanych inicjatyw obywatelskich, które można racjonalnie uznać za nieodpowiednie, ponieważ mają charakter nadużycia lub są pozbawione poważnego charakteru.

  3. Komisja dokonuje rejestracji inicjatywy w ciągu dwóch miesięcy od dnia jej otrzymania, jeżeli spełnione są następujące warunki:

   

  a) utworzono komitet obywatelski i wyznaczono osoby kontaktowe;

   

  b) nie ma wyraźnych i znaczących niespójności między wersjami językowymi tytułu, przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy;

   

  c) inicjatywa nie wykracza w wyraźny sposób poza zasięg uprawnień przysługujących Komisji na mocy traktatów i dotyczących przedstawiania aktów prawnych będących przedmiotem wniosku;

   

  d) zaproponowana inicjatywa nie jest wyraźnie obelżywa, niepoważna lub przykra;

   

  e) zaproponowana inicjatywa nie jest wyraźnie sprzeczna z wartościami Unii określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

  Uzasadnienie

  The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3a. Komisja odrzuca rejestrację, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone w ust. 3.

   

  Komisja przyjmuje wszelkie środki, jaki uważa za konieczne, aby zapewnić organizatorom, iż jej decyzja dotycząca rejestracji w pełni respektuje literę i ducha traktatów, nie naruszając swej kolejnej decyzji odnoszącej się do istoty sprawy.

   

  W przypadku odmówienia rejestracji inicjatywy Komisja informuje organizatorów o przyczynach tej odmowy oraz o wszystkich możliwych dostępnych dla nich sądowych i pozasądowych środkach odwołania.

  Uzasadnienie

  The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

  The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

  As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Komisja odmawia rejestracji tych proponowanych inicjatyw obywatelskich, które stoją w wyraźnej sprzeczności z wartościami Unii.

  4. Organizatorzy mogą wycofać zarejestrowaną inicjatywę w każdym momencie przed złożeniem deklaracji poparcia zgodnie z art. 9. Jeśli jakaś inicjatywa zostanie wycofana, w rejestrze odnotowuje się wskazówkę o tym fakcie.

  Uzasadnienie

  Patrz inne uzasadnienia poprawek do art. 4.

  Komitet obywatelski ma prawo wycofać inicjatywę, gdy uzna, że nie ma sensu kontynuować zbierania podpisów lub gdy po prostu z jakiś względów nie zamierza kontynuować swojej działalności. Nie powinno się zezwalać na taką okoliczność po złożeniu deklaracji poparcia, gdyż państwa członkowskie wydają pieniądze podatników na zweryfikowanie wiarygodności podpisów.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Do tego celu można wykorzystać wyłącznie deklaracje poparcia zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku III. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizator wypełnia formularze w sposób wskazany w załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze.

  Do tego celu można wykorzystać wyłącznie zarejestrowane wersje językowe deklaracji poparcia zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku III. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizatorzy wypełniają formularze w sposób wskazany w Załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z Załącznikiem III sygnatariusze powinni dostarczyć następujące informacje: imię i nazwisko, adres stałego pobytu, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, datę złożenia podpisu. Do zbierania podpisów należy wykorzystywać jedynie zarejestrowane wersje językowe formularzy, w przeciwnym razie, w przypadku nieprawidłowego tłumaczenia, nie można będzie zapewnić, że podpisy zostały zebrane dla poparcia tej samej inicjatywy.

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Pod koniec tego okresu z rejestru wynika, że termin upłynął oraz że Komisja ustaliła, iż nie przedłożono niezbędnych deklaracji poparcia.

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizator zapewnia zgodność stosowanego w tym celu systemu zbierania deklaracji z przepisami ust. 4. Organizator może w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym są lub będą przechowywane gromadzone dane, z wnioskiem o potwierdzenie, że system zbierania deklaracji on-line jest zgodny z powyższymi przepisami. Organizator ma obowiązek złożyć wniosek o takie potwierdzenie przed przedłożeniem deklaracji poparcia do weryfikacji zgodnie z art. 9.

  2. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizatorzy zapewniają zgodność stosowanego w tym celu systemu zbierania deklaracji z przepisami ust. 4. Organizatorzy mogą w dowolnym momencie zwrócić się do właściwego organu państwa członkowskiego, w którym są lub będą przechowywane gromadzone dane, z wnioskiem o potwierdzenie, że system zbierania deklaracji on-line jest zgodny z powyższymi przepisami. Organizatorzy mają obowiązek złożyć wniosek o takie potwierdzenie przed rozpoczęciem zbierania deklaracji poparcia.

   

  Organizatorzy muszą podać do publicznej wiadomości kopię wydanego w tym celu poświadczenia na stronie internetowej służącej do obsługi systemu zbierania deklaracji on-line.

   

  W ciągu sześciu miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia Komisja udostępnia otwarte oprogramowanie obejmujące niektóre z cech technicznych i w zakresie bezpieczeństwa, które są konieczne do osiągnięcia zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia odnośnie do systemów zbierania deklaracji on-line. Oprogramowanie zostaje udostępnione organizatorom nieodpłatnie.

   

  Najpóźniej trzy miesiące od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja poinformuje Parlament Europejski o stanie prac odnośnie do tworzenia otwartego oprogramowania.

  Uzasadnienie

  Aby otwarte oprogramowanie zapewniało, że system zbierania podpisów on-line jest prosty w obsłudze, ujednolicony we wszystkich państwach członkowskich oraz że spełnia wymogi w zakresie ochrony danych, Komisja powinna informować Parlament o dokonanych postępach. Powinno to nastąpić przed ostatecznym udostępnieniem otwartego oprogramowania. Umożliwiłoby to wskazanie problemów, które Komisja mogłaby jeszcze poprawić.

  Komisja powinna ułatwić zbieranie podpisów on-line poprzez udostępnienie otwartego oprogramowania. Stosowniejsze jest wnioskowanie potwierdzenia zgodności systemu zbierania podpisów on-line przed przystąpieniem do ich zbierania, niż po. Ponadto potwierdzenie to powinno zostać upublicznione na stronie internetowej, by obywatele wiedzieli, że mogą zaufać systemowi.

  Poprawka       36

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b. możliwa jest weryfikacja tożsamości danej osoby;

  b. możliwa jest weryfikacja faktu, że każda osoba składa tylko jeden podpis;

  Uzasadnienie

  Tożsamość osoby nie jest konieczna dla celów zweryfikowania autentyczności deklaracji poparcia. Wystarczy sprawdzić, że osoba jest uprawniona do złożenia podpisu i że złożyła go tylko raz. Fakt, iż dana osoba może złożyć tylko jeden podpis, powinno dać się również zweryfikować w przypadku podpisów on-line.

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 – litera d)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d. system może wygenerować indywidualne deklaracje poparcia w formie zgodnej z wzorem zawartym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli przez państwa członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2.

  d. system może wygenerować deklaracje poparcia w formie zgodnej z wzorem zawartym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli przez państwa członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2.

  Uzasadnienie

  Deklaracja poparcia on-line (zob. załącznik III) mogłaby mieć również formę listu.

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie specyfikacje techniczne na potrzeby wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 19 ust. 2.

  5. W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 16 i z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w art. 17 i 18 specyfikacje techniczne na potrzeby systemów zbierania podpisów on-line.

  Uzasadnienie

  Specyfikacje techniczne powinny zostać przyjęte w drodze aktów delegowanych zamiast aktów wykonawczych. Zmiana w terminie wynika ze skorelowania różnych terminów mających zastosowanie po wejściu w życie.

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich.

  1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej piątej państw członkowskich.

  Uzasadnienie

  Aby ułatwić zainicjowanie inicjatywy, zapewnić prostszą i mniej skomplikowaną procedurę, stosowne jest obniżenie progu.

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W ramach jednej trzeciej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną w załączniku I.

  2. W ramach jednej piątej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną w załączniku I.

  Uzasadnienie

  Aby ułatwić zainicjowanie inicjatywy, zapewnić prostszą i mniej skomplikowaną procedurę, stosowne jest obniżenie progu.

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z tego państwa członkowskiego, które wydało odpowiedni dokument tożsamości, wskazany w jego deklaracji poparcia.

  3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z tego państwa członkowskiego, w którym ma miejsce stałego pobytu.

   

  Sygnatariusz, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkuje, może wybrać, czy chce być traktowany jako pochodzący z państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkuje, czy jako pochodzący z państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.

   

  Sygnatariusz mający miejsce stałego zamieszkania w państwie trzecim jest traktowany jako pochodzący z państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.

  Uzasadnienie

  Zamiast dokumentów tożsamości należy wskazywać miejsce stałego zamieszkania. Umożliwiłoby to uniknięcie zniechęcania potencjalnych sygnatariuszy. Pierwszym kryterium pochodzenia sygnatariusza powinno być miejsce stałego zamieszkania. Obywatele UE mieszkający w innym państwie członkowskim niż państwo, którego są obywatelami czy też mieszkający poza terytorium UE nie mogą być wykluczeni z możliwości uczestniczenia w inicjatywie obywatelskiej. Kryterium, które należy w związku z tym zachować w celu ustalania pochodzenia sygnatariusza, to obywatelstwo.

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 8

  Decyzja w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej

  skreślony

  1. Zgromadziwszy 300 000 deklaracji poparcia zgodnie z art. 5, złożonych przez sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, organizator przedkłada Komisji wniosek o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej. W tym celu organizator korzysta z formularza przedstawionego w załączniku V.

   

  2. Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Proponowaną inicjatywę obywatelską uznaje się za dopuszczalną, jeśli spełnia następujące warunki:

   

  a. dotyczy kwestii, w odniesieniu do której można przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania Traktatów; oraz

   

  b. wchodzi w zakres uprawnień Komisji odnośnie do składania wniosków.

   

  3. O decyzji, o której mowa w ust. 2, powiadamia się organizatora proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz podaje się ją do wiadomości publicznej.

   

  Uzasadnienie

  Patrz uzasadnienia poprawek do art. 4.

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7 – w przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 8 – organizator przedkłada deklaracje poparcia (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do celów kontroli i potwierdzenia autentyczności. W tym celu organizator korzysta z formularza podanego w załączniku VI.

  1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7, organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do celów kontroli i potwierdzenia autentyczności. W tym celu organizatorzy korzystają z formularza podanego w załączniku VI.

  Uzasadnienie

  Patrz uzasadnienia poprawek do art. 4.

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Organizator przedkłada deklaracje poparcia tym państwom członkowskim, które wydały dokumenty tożsamości wskazane w tych deklaracjach.

  Organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia tym państwom członkowskim, w których sygnatariusze mają swoje miejsce stałego zamieszkania.

   

  Sygnatariusz, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkuje, może wybrać, czy chce być traktowany jako pochodzący z państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkuje, czy jako pochodzący z państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.

   

  W przypadku gdy sygnatariusze mają miejsce stałego zamieszkania w państwie trzecim, organizatorzy przedkładają deklaracje poparcia państwu członkowskiemu, którego są obywatelami są sygnatariusze.

  Uzasadnienie

  Zamiast dokumentów tożsamości należy wskazywać miejsce stałego zamieszkania. Umożliwiłoby to uniknięcie zniechęcania potencjalnych sygnatariuszy. Pierwszym kryterium pochodzenia sygnatariusza powinno być miejsce stałego zamieszkania. Obywatele UE mieszkający w innym państwie członkowskim niż państwo, którego są obywatelami czy też mieszkający poza terytorium UE nie mogą być wykluczeni z możliwości uczestniczenia w inicjatywie obywatelskiej. Kryterium, które należy w związku z tym zachować w celu ustalania pochodzenia sygnatariusza, to obywatelstwo.

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W ciągu maksymalnie trzech miesięcy właściwe organy weryfikują deklaracje poparcia na podstawie odpowiednich kontroli oraz dostarczają organizatorowi certyfikat zgodny z wzorem podanym w załączniku VII, potwierdzający liczbę ważnych deklaracji poparcia dla danego państwa członkowskiego.

  2. W ciągu maksymalnie trzech miesięcy właściwe organy weryfikują deklaracje poparcia na podstawie odpowiednich kontroli oraz dostarczają organizatorom certyfikat zgodny z wzorem podanym w załączniku VII, potwierdzający liczbę ważnych deklaracji poparcia dla danego państwa członkowskiego.

   

  Do celów zweryfikowania deklaracji poparcia właściwe organy sprawdzają, czy osoba jest uprawniona do złożenia podpisu i czy złożyła go tylko raz. Nie wymaga się uwierzytelnienia podpisów.

  Uzasadnienie

  Tożsamość osoby nie jest konieczna dla celów zweryfikowania autentyczności deklaracji poparcia. Wystarczy sprawdzić, że osoba jest uprawniona do złożenia podpisu i że złożyła go tylko raz.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 10 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Po uzyskaniu certyfikatów, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz pod warunkiem dopełnienia wszystkich procedur i warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu organizator może przedłożyć inicjatywę obywatelską Komisji.

  Po uzyskaniu certyfikatów, o których mowa w art. 9 ust. 2, oraz pod warunkiem dopełnienia wszystkich procedur i warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu organizatorzy mogą przedłożyć inicjatywę obywatelską Komisji, załączając informacje dotyczące wszelkich źródeł wsparcia lub finansowania otrzymanego na rzecz inicjatywy. Te informacje są publikowane w rejestrze Komisji.

   

  Wysokość wsparcia i finansowania otrzymanego z jakiegokolwiek źródła, powyżej której należy dostarczyć odnośnych informacji będzie taka sama, jak ta ustalona w rozporządzeniu (WE) nr 2004/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie przepisów regulujących partie polityczne na poziomie europejskim oraz zasad dotyczących ich finansowania1.

   

  __________________________________

  1 Dz.U. L 297 z 15.11.2003, s. 1.

  Uzasadnienie

  Komitet obywatelski powinien zapewnić pełną przejrzystość odnośnie do funduszów i wsparcia inicjatywy. Nie byłoby jednak realistyczne i obciążałoby zbytnio organizatorów pod względem administracyjnym, gdyby mieli oni udzielać szczegółowych informacji na temat każdej pojedynczej darowizny pochodzącej od osób fizycznych, niezależnie od jej wysokości. Komisja powinna zatem być w stanie określić tę wysokość w drodze aktów delegowanych.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W przypadku otrzymania inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 10 Komisja:

  1. W przypadku otrzymania inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 10 Komisja:

  a. niezwłocznie publikuje przedmiotową inicjatywę obywatelską na swojej stronie internetowej;

  a. niezwłocznie publikuje przedmiotową inicjatywę obywatelską na swojej stronie internetowej;

  b. bada przedmiotową inicjatywę obywatelską i w ciągu 4 miesięcy wydaje komunikat, zawierający wnioski Komisji dotyczące inicjatywy, informacje na temat ewentualnych działań, jakie Komisja zamierza podjąć, oraz ich uzasadnienie.

  b. bada przedmiotową inicjatywę obywatelską, zaprasza organizatorów inicjatywy na odpowiednim szczeblu i w ciągu trzech miesięcy wydaje komunikat, zawierający wstępne wnioski Komisji dotyczące inicjatywy;

   

  c. organizuje, wraz z Parlamentem Europejskim reprezentowanym przez komisję przedmiotowo właściwą, wysłuchanie publiczne z udziałem Komisji, reprezentowanej na szczeblu komisarzy lub dyrektorów generalnych, oraz na którym organizatorzy będą mieć możliwość szczegółowego wyjaśnienia kwestii podniesionych w inicjatywie;

   

  d. w ciągu roku przedstawia wniosek legislacyjny lub włącza ten wniosek do programu prac na następny rok. Jeżeli Komisja nie przedstawia takiego wniosku udziela organizatorom, a także Parlamentowi Europejskiemu i Radzie szczegółowych wyjaśnień dotyczących powodów niepodejmowania działań w związku z daną inicjatywą.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna dojść do prawnych i politycznych wniosków w sprawie danej inicjatywy. Komunikat powinien obejmować dwa rodzaje wniosków. Zmiana dotycząca terminu ma na celu odzwierciedlenie osiągnięć nowego porozumienia ramowego. (Zob. także uzasadnienie do punkt 17 preambuły).

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powiadamia się organizatora inicjatywy obywatelskiej, Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

  2. O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powiadamia się organizatorów, Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

  Uzasadnienie

  Patrz uzasadnienia poprawek do art. 3.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Organizator niszczy wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z daną inicjatywą obywatelską oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia inicjatywy Komisji zgodnie z art. 10 lub w ciągu 18 miesięcy od daty zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

  Organizatorzy niszczą wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z daną inicjatywą obywatelską oraz wszelkie ich kopie najpóźniej dwa miesiące po opublikowaniu komunikatu Komisji określonego w art. 11 ust. 1 lit. b), chyba że postępowanie jest przedmiotem sporu. W przypadku sporu niszczą je miesiąc po zakończeniu sporu. Powinny one zostać również zniszczone jeśli proponowana inicjatywa obywatelska nie została przedłożona Komisji w ciągu 18 miesięcy po dacie jej rejestracji, chyba że właściwe organy państw członkowskich wciąż nie zakończyły weryfikacji swych deklaracji poparcia.

  Uzasadnienie

  Rozporządzenie powinno uwzględnić możliwość, że dokumenty te mogą być potrzebne przy ewentualnym sporze.

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Właściwy organ niszczy wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie otrzymane w celu przeprowadzenia ich weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 2 najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wydania certyfikatu, o którym mowa w powyższym przepisie.

  Właściwy organ niszczy wszystkie deklaracje poparcia i ich kopie otrzymane w celu przeprowadzenia ich weryfikacji zgodnie z art. 9 ust. 2 najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od momentu wydania certyfikatu, o którym mowa w powyższym przepisie. W przypadku sporu niszczą je miesiąc po zakończeniu sporu.

  Uzasadnienie

  Idem.

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie zapewniają, że organizatorzy mający swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na ich terytorium ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub karnego tych państw, w szczególności za:

  Państwa członkowskie zapewniają, że organizatorzy mający swoje miejsce zamieszkania na ich terytorium ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów niniejszego rozporządzenia, zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub karnego tych państw, w szczególności za:

  Uzasadnienie

  Organizatorami mogą być tylko osoby fizyczne.

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 15

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Zmiana załączników

  Akty delegowane

  Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 16, 17 i 18.

  Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 16, 17 i 18:

   

  – specyfikacje techniczne dotyczące systemów zbierania deklaracji on-line na mocy art. 6 ust. 5;

   

  – zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych we wszystkich obszarach wymienionych w tej poprawce. Z tego względu powinno się również odpowiednio zmienić nagłówek artykułu.

  Przepisy określające minimalną wysokość wsparcia i finansowania, powyżej której należy dostarczyć odnośne informacje, nie powinny być określane w drodze aktów delegowanych, ponieważ nie powinno być żadnych progów minimalnych odnośnie do wsparcia finansowego.

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o miesiąc.

  1. Parlament Europejski lub Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy licząc od daty zawiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

  Uzasadnienie

  Aby osiągnąć zgodność z horyzontalnym podejściem przyjętym przez PE, termin powinien być dłuższy niż zaproponowany przez Komisję.

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 19

  skreślony

  Komitet

   

  1. Do celów wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga komitet.

   

  2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem art. 8 tej decyzji.

   

  Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

   

  Uzasadnienie

  Specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line powinno się przyjmować w drodze aktów delegowanych; zatem niniejszy przepis w sprawie aktów wykonawczych jest przeżytkiem.

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 20 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 20a

   

  Pomoc

   

  1. Komisja przygotowuje i utrzymuje aktualny, wszechstronny i przyjazny dla użytkowników przewodnik dotyczący inicjatyw obywatelskich.

   

  2. Komisja zapewnia dział pomocy technicznej, aby od wczesnego etapu procedury wpierać organizatorów oraz wchodzić z nimi w dialog.

   

  Na wniosek organizatorów Komisja informuje ich o aktualnych lub planowanych wnioskach legislacyjnych dotyczących spraw podnoszonych przez inicjatywę i o innych zarejestrowanych inicjatywach obywatelskich, które całkowicie lub częściowo dotyczą tej samej sprawy.

  Uzasadnienie

  For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 21

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Po upływie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia.

  Po upływie trzech lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i co trzy lata od tej pory Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia, skupiając się w szczególności na systemach zbierania deklaracji on-line oraz stosowaniu wymogów w zakresie przejrzystości odnośnie do wsparcia i finansowania inicjatyw, wraz, jeśli to stosowne, z wnioskiem legislacyjnym w sprawie zmiany niniejszego rozporządzenia.

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 22

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

   

  Niniejsze rozporządzenie zaczyna być stosowane sześć miesięcy po jego wejściu w życie.

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Informacje wymagane w celu zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej

  Informacje wymagane w związku z proponowaną inicjatywą obywatelską

  Aby zarejestrować proponowaną inicjatywę obywatelską w rejestrze Komisji, należy dostarczyć następujące informacje:

  Do rejestru Komisji należy dostarczyć następujące informacje:

  1. tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej – maks. 100 znaków;

  1. tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej – maksymalnie 100 znaków;

  2. przedmiot inicjatywy – maks. 200 znaków;

  2. przedmiot inicjatywy – maks. 200 znaków;

  3. opis celów wniosku, w odniesieniu do którego wzywa się Komisję do działania – maks. 500 znaków;

  3. opis celów wniosku, w odniesieniu do którego wzywa się Komisję do działania – maks. 500 znaków;

  4. podstawę prawną Traktatów, która umożliwiłaby Komisji działanie;

  4. przepis traktatu uznany przez organizatorów za istotny dla proponowanego działania;

  5. pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji;

  5. pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatorów i osób kontaktowych;

  7. wszystkie źródła finansowania i wsparcia proponowanej inicjatywy w momencie rejestracji.

  6. wszystkie źródła wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy w momencie rejestracji.

  Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej w załączniku. Organizatorzy mogą również, o ile mają taką wolę, przedłożyć projekt aktu legislacyjnego.

  Organizatorzy mogą podać bardziej szczegółowe informacje na temat przedmiotu, celów i kontekstu proponowanej inicjatywy obywatelskiej w załączniku. Organizatorzy mogą również, o ile mają taką wolę, przedłożyć projekt aktu legislacyjnego.

  Uzasadnienie

  Zmiany podyktowane zmianami do części normatywnej. Powinno się zmienić tytuł i nagłówek, gdyż art. 4 zmienia merytorycznie charakter i procedurę rejestracji. Z tego względu tytuł może być mylący, gdyż do rejestracji wymaganych jest więcej elementów niż wymienione w załączniku, np.: by inicjatywa nie była sprzeczna z wartościami Unii, itp. Poza tym w art. 4 wymienione zostały przyczyny udzielenia odmowy rejestracji. Załącznik nie powinien dodawać tych warunków.

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III

  Tekst proponowany przez Komisję

  Formularz deklaracji poparcia

  Pole 1: (do wcześniejszego wypełnienia przez organizatora)

  1.            Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  2.            Data rejestracji*:

  3.            Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji*:

   

  Pole 2: (do wcześniejszego wypełnienia przez organizatora)

  1.            Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: (maks. 100 znaków)

  2.            Przedmiot*: (przedmiot należy opisać w możliwie jasny sposób) (maks.

  3.            znaków) Opis głównych celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: (maks. 500 znaków)

  4.            Nazwa oraz adres organizatora*:

  5.            Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej:

   

  Pole 3: (do wypełnienia przez sygnatariusza)

  1.            Imię i nazwisko sygnatariusza:         

    Imię*:………………………Nazwisko*:

  2.            Adres:

   

    Ulica:

    Kod pocztowy:  Miasto*:

    Państwo*:

  3.            Adres e-mail:

  4.            Data i miejsce urodzenia*: 

    Data urodzenia:  Miejsce i państwo:

  5.            Obywatelstwo*:

  6.            Osobisty numer identyfikacyjny*:  

    Rodzaj numeru identyfikacyjnego/dokumentu tożsamości*:  

    Krajowy dokument tożsamości:   Paszport:   Ubezpieczenie społeczne:   

    Państwo członkowskie, które wydało numer identyfikacyjny/dokument tożsamości*:

  7.            Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że udzieliłem/udzieliłam poparcia dla niniejszej proponowanej inicjatywy obywatelskiej tylko raz*.  

    Data i podpis sygnatariusza*¨: ………..

   

  *: pola obowiązkowe 

  ¨: podpis nie jest wymagany, jeżeli formularz jest składany drogą elektroniczną

  Poprawka Parlamentu

  Formularz deklaracji poparcia

  Pole 1: (do wcześniejszego wypełnienia przez organizatorów)

  1.            Numer nadany w rejestrze Komisji:

  2.            Data rejestracji:

  3.            Adres strony internetowej proponowanej inicjatywy obywatelskiej w rejestrze Komisji:

   

  Pole 2: (do wcześniejszego wypełnienia przez organizatorów)

  1.            Tytuł proponowanej inicjatywy obywatelskiej: (maks. 100 znaków)

  2.            Przedmiot: (przedmiot należy opisać w możliwie jasny sposób) (maks.

  3.            znaków) Opis głównych celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej*: (maks. 500 znaków)

  4.            Nazwa oraz adres organizatorów:

  4a. Nazwa i adres osób kontaktowych:

  5.            Strona internetowa proponowanej inicjatywy obywatelskiej*:

  5a.         Wszystkie źródła wsparcia i finansowania otrzymywanego w związku proponowaną inicjatywą obywatelską:

   

  Pole 3: (do wypełnienia przez sygnatariuszy)

  Nazwa

  Adres stałego pobytu

  Data i miejsce urodzenia

  Obywatelstwo

  Data podpisania

  Podpis¨

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poparcie dla określonej proponowanej inicjatywy obywatelskiej można wyrazić tylko raz!

  ______

  *O ile istnieje.

  ¨: podpis nie jest wymagany, jeżeli formularz jest składany drogą elektroniczną.

  Uzasadnienie

  Zmiany podyktowane zmianami do części normatywnej. Formularz powinien zawierać kilka linijek na zebranie podpisów, gdyż w ten sposób właśnie w praktyce się je zbiera.

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik V

  Tekst proponowany przez Komisję

  Formularz wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej

  1.          Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  2.          Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  3.          Data rejestracji*:

  4.          Liczba otrzymanych deklaracji poparcia*:

  5.          Liczba sygnatariuszy w rozbiciu na państwa członkowskie*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  RAZEM

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.

  Data i podpis organizatora*:

  *: pola obowiązkowe 

  Poprawka Parlamentu

  skreślony

  Uzasadnienie

  skreśla się art. 8.

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik VI

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Formularz przedłożenia deklaracji poparcia właściwym organom państw członkowskich

  Formularz przedłożenia deklaracji poparcia właściwym organom państw członkowskich

  1. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji*:

  1. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatorów i osób kontaktowych*:

  2. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  2. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  3. Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  3. Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  4. Data rejestracji*:

  4. Data rejestracji*:

  5. Data złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności*:

   

  6. Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa członkowskiego]*

  6. Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa członkowskiego]*

  7.        Załączniki*:

  7.        Załączniki*:

  (Należy załączyć wszystkie deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, którzy wskazali osobisty numer identyfikacyjny wydany przez to samo państwo członkowskie.  

   

  W stosownych przypadkach należy załączyć właściwy certyfikat/certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem xxxx/xxxx)

  (W stosownych przypadkach należy załączyć właściwy certyfikat/certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem xxxx/xxxx)

  8. Data i podpis organizatora*:

  8. Data i podpis organizatorów*:

  *: pola obowiązkowe

  *: pola obowiązkowe

  Uzasadnienie

  Zmiany podyktowane zmianami do części normatywnej.

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik VIII

  Tekst proponowany przez Komisję

  Formularz przedłożenia inicjatywy obywatelskiej Komisji

  1.          Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  2.          Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  3.          Data rejestracji*:

  4.          Liczba otrzymanych kwalifikujących się deklaracji poparcia*: (musi przekraczać 1 mln)

  5.          Liczba sygnatariuszy zatwierdzonych przez państwa członkowskie*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  RAZEM

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji.

  7.          Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.

  Data i podpis organizatora*:

  8.          Załączniki*:

  Należy załączyć wszystkie certyfikaty

  *: pola obowiązkowe

  Poprawka Parlamentu

  Formularz przedłożenia inicjatywy obywatelskiej Komisji

  1.          Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  2.          Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  3.          Data rejestracji*:

  4.          Liczba otrzymanych kwalifikujących się deklaracji poparcia*: (musi przekraczać 1 mln)

  5.          Liczba sygnatariuszy zatwierdzonych przez państwa członkowskie*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  RAZEM

  Liczba sygnatariuszy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatorów i osób kontaktowych.

  7.          Niniejszym oświadczamy, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe.

  Data i podpis organizatorów*:

  8.          Załączniki*:

  Należy załączyć wszystkie certyfikaty

  *: pola obowiązkowe

  Uzasadnienie

  Zmiany podyktowane zmianami do części normatywnej.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Inicjatywa obywatelska

  Odsyłacze

  COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  AFCO

  Opinia wydana przez

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  PETI

  21.4.2010

   

   

   

  Procedura obejmująca zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

  17.6.2010

   

   

   

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej

         Data powołania

  Diana Wallis

  1.6.2010

  Gerald Häfner

  1.6.2010

   

  Zastępca(y) sprawozdawcy komisji opiniodawczej

  Gerald Häfner

  Diana Wallis

   

  Data przyjęcia

  22.11.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  22

  1

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Margrete Auken, Elena Băsescu, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Sandrine Bélier, Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Axel Voss

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Ramona Nicole Mănescu, Silvia-Adriana Ţicău

  OPINIA Komisji Kultury i Edukacji (28.10.2010)

  dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej
  (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

  Sprawozdawczyni: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Artykuł 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej wprowadza do demokratycznego funkcjonowania Unii ważną innowację poprzez zapewnienie nowego konkretnego narzędzia umożliwiającego udział społeczeństwa obywatelskiego i ogólnoeuropejską debatę:

  „Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie traktatów wymaga aktu prawnego Unii”.

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej określa procedury i warunki dotyczące sposobu działania inicjatywy obywatelskiej w praktyce.

  Komunikacja, aktywność obywatelska, młodzież i rola społeczeństwa obywatelskiego jako zbiorowego i bezpośredniego podmiotu europejskiej przestrzeni publicznej należą do podstawowych kompetencji Komisji Kultury i Edukacji.

  Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, ponieważ włączenie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityki i przygotowywanie decyzji wzmacnia demokratyczną legitymację instytucji publicznych oraz ich prac i działalności. Jednak procedury i warunki powinny być opracowane w sposób jak najbardziej praktyczny. Ponadto należy unikać skomplikowanych procedur administracyjnych zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i krajowym. Sprawozdawczyni zgłasza przedstawione poniżej główne zastrzeżenia i sugestie dotyczące zmiany wniosku.

  Ponieważ inicjatywa obywatelska jest narzędziem, z którego powinni korzystać sami obywatele, a jej celem jest wzmocnienie demokracji bezpośredniej, aktywności obywatelskiej i wpływu obywateli europejskich na politykę Unii Europejskiej, inicjatywy powinny być przedstawiane Komisji przez komitet organizacyjny, który składa się z co najmniej dziewięciu obywateli europejskich pochodzących z co najmniej dziewięciu państw członkowskich. Taka procedura sprawi, że każda inicjatywa będzie miała od samego początku charakter europejski.

  Wykluczenie osób prawnych z komitetu organizacyjnego ochroni inicjatywę obywatelską przed ewentualnym nadużyciami ze strony istniejących organizacji branżowych, partii politycznych i innych organizacji, które są zdecydowanie silniejsze niż grupa obywateli i mają większe możliwości działania na poziomie europejskim. Inicjatywa obywatelska nie powinna przekształcać się w kampanię wyborczą, ani też nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie w takich kampaniach. Politycy dysponują innymi narzędziami, dzięki którym mogą wywierać wpływ na decyzje legislacyjne.

  Zdaniem sprawozdawczyni istotne znaczenie ma to, by organizator odpowiednio wcześniej wiedział, jakiego rodzaju akt lub środek prawny będzie właściwy dla osiągnięcia celów inicjatywy obywatelskiej, w przypadku gdyby zakończyła się ona powodzeniem. Dlatego Komisja powinna udzielić organizatorowi pierwszych realistycznych wskazówek dotyczących odpowiednich środków już na etapie badania dopuszczalności inicjatywy. To pozwoliłoby uniknąć rozczarowania w przypadku, gdyby ostatecznie Komisja nie zaproponowała wiążącego aktu prawnego.

  Ponadto nie ma potrzeby wstrzymywania się z badaniem dopuszczalności do czasu zebrania przez komitet organizacyjny danej liczby podpisów i przedłożenia Komisji wniosku o wydanie decyzji o dopuszczalności inicjatywy. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, Komisja powinna sprawdzić bezzwłocznie po zarejestrowaniu, czy proponowana inicjatywa może zostać uznana za dopuszczalną.

  Sprawozdawczyni chciałaby uprościć formularz deklaracji poparcia. Po pierwsze, rozporządzenie powinno określać jedynie niezbędne wymagane dane. Co do danych osobowych, niezbędne powinny być jedynie nazwisko, adres, obywatelstwo, data urodzenia i podpis. Po drugie, komitet organizacyjny powinien być w stanie przygotować własny formularz deklaracji poparcia. W ten sposób poza niezbędnymi wymaganymi danymi określonymi w rozporządzeniu komitet organizacyjny może umieścić w formularzu dodatkowe pytania lub informacje czy też np. logo inicjatywy.

  Ze względu na przejrzystość w formularzu deklaracji poparcia należy podać źródła finansowania każdej inicjatywy obywatelskiej. Każdy sygnatariusz powinien wiedzieć, kto finansuje daną inicjatywę.

  Sprawozdawczyni pragnie również podkreślić znaczenie działań komunikacyjnych i kampanii informacyjnych w podnoszeniu świadomości społeczeństwa w zakresie europejskich inicjatyw obywatelskich. W tym kontekście istniejące programy promujące mobilność (takie jak programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”) i aktywność obywatelską (program „Europa dla obywateli”) mogą odegrać ważną rolę. Jeżeli chodzi o zbieranie podpisów, sprawozdawczyni zdecydowanie zaleca rozwijanie i stosowanie właściwych narzędzi internetowych łatwo dostępnych w całej Unii Europejskiej.

  Sprawozdawczyni chciałaby również, aby przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, biura informacyjne Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich oraz sieci informacyjne Komisji Europejskiej, takie jak Europe Direct i Biuro Porad dla Obywateli (Citizens Signpost Service), odgrywały stałą rolę w przekazywaniu obywatelom wszelkich niezbędnych informacji na temat inicjatyw obywatelskich.

  Zdaniem sprawozdawczyni minimalna granica wieku osób podpisujących inicjatywę obywatelską powinna wynosić 16, a nie 18 lat. Aktywność obywatelska, włączenie społeczne i solidarność wśród młodych ludzi ma niezwykłe znaczenie dla przyszłości Europy. Według prawa młode osoby osiągają pełnoletniość w wieku 18 lat. Pomimo tego, że inicjatywa obywatelska nie ma bezpośredniego wpływu, może ona zainicjować dyskusję na szczeblu europejskim i ostatecznie nadać impuls decyzjom legislacyjnym. Ponadto powiązanie minimalnej granicy wieku z przepisami krajowymi dotyczącymi wieku uprawniającego do głosowania może spowodować nierówności ze względu na różnice w przepisach krajowych.

  POPRAWKI

  Komisja Kultury i Edukacji zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego sprawozdania następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3a) Konieczne jest organizowanie skutecznych kampanii reklamowych w celu podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie europejskich inicjatyw obywatelskich, wspierania dialogu europejskiego i tworzenia prawdziwej europejskiej przestrzeni publicznej; w tym kontekście działania komunikacyjne i kampanie informacyjne odgrywają ważną rolę. Dlatego Komisja powinna rozważyć wykorzystanie istniejących programów, które promują mobilność i aktywność obywatelską, a także nowe formy komunikowania, takie jak portale społecznościowe, które promują publiczną debatę.

  Uzasadnienie

  Skuteczne informowanie na temat inicjatywy obywatelskiej ma niezwykle istotne znaczenie. W omawianym kontekście użyteczne mogą być istniejące programy promujące mobilność (takie jak programy „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”) i aktywność obywatelską (program „Europa dla obywateli”) oraz Europejski Rok Wolontariatu (2011).

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 b preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3b) Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i biura informacyjne Parlamentu Europejskiego w państwach członkowskich wraz z sieciami informacyjnymi Komisji Europejskiej powinny odgrywać stałą rolę w przekazywaniu obywatelom wszelkich niezbędnych informacji na temat inicjatyw obywatelskich.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 5 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. Aby zapewnić, że inicjatywa obywatelska jest w wystarczającym stopniu reprezentatywna pod kątem interesu Unii, powyższą liczbę należy ustalić na poziomie jednej trzeciej państw członkowskich.

  (5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. Aby zapewnić, że inicjatywa obywatelska jest w wystarczającym stopniu reprezentatywna pod kątem interesu Unii, powyższą liczbę należy ustalić na poziomie jednej czwartej państw członkowskich.

  Uzasadnienie

  Obywatele powinni mieć dostęp do inicjatywy obywatelskiej, dlatego nie należy określać zbyt wysokiego poziomu dla progu poparcia. Wymóg jednej czwartej państw członkowskich (tzn. 7 z aktualnej liczby 27 państw członkowskich UE) jest już wystarczającym przejawem wspólnego interesu UE. Wymóg ten jest jednocześnie zgodny z innymi postanowieniami traktatów, takimi jak art. 76 TFUE.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7) Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę obywatelską. Powinien to być wiek, który upoważnia obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  (7) Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę obywatelską. Powinien to być wiek wynoszący 16 lat.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 8 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich należy wprowadzić obowiązek ich rejestrowania na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez obywateli; nie należy rejestrować wniosków niestosownych lub pozbawionych poważnego charakteru, a Komisja powinna odrzucać rejestrację wniosków wyraźnie sprzecznych z wartościami, na których opiera się Unia Europejska. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji.

  (8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich należy wprowadzić obowiązek ich rejestrowania na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez obywateli; na stronie internetowej należy szczegółowo przedstawić formalne i prawne wymogi, jakie trzeba spełnić, by inicjatywa zakończyła się pomyślnie. Bez wątpienia posłuży to jako narzędzie edukacyjne, dzięki któremu wysłuchany zostanie demokratyczny głos obywateli; nie należy rejestrować wniosków niestosownych lub pozbawionych poważnego charakteru, a Komisja powinna odrzucać rejestrację wniosków wyraźnie sprzecznych z wartościami, na których opiera się Unia Europejska. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji poparcia zarówno w formie papierowej, jak i on-line. Systemy zbierania deklaracji on-line powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia możliwości zidentyfikowania danej osoby oraz bezpiecznego przechowywania danych. Komisja, mając na uwadze powyższe, powinna określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line.

  (10) Należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji poparcia zarówno w formie papierowej, jak i on-line. Jednak aby uprościć procedurę i ułatwić dostęp do niej, należy zachęcać do korzystania z systemu zbierania deklaracji on-line. Systemy zbierania deklaracji on-line powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia możliwości zidentyfikowania danej osoby oraz bezpiecznego przechowywania danych. Zaufanie obywateli do systemu inicjatywy obywatelskiej będzie jednym z głównych elementów przyczyniających się do powodzenia tego systemu. Komisja, mając na uwadze powyższe, powinna określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line celem ułatwienia procesu. Komisja powinna bez ograniczeń udostępniać bezpieczne narzędzia umożliwiające zbieranie podpisów on-line w sposób niezagrażający prywatności.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej na wystarczająco wczesnym etapie. W związku z tym organizator, po zebraniu 300 000 deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy złożonych przez sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, powinien złożyć wniosek o wydanie takiej decyzji.

  (13) Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej przed rozpoczęciem zbierania podpisów. Komisja powinna rozważyć dopuszczalność inicjatywy niezwłocznie po jej zarejestrowaniu.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 15 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) Jeżeli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy i została uznana za dopuszczalną, każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzenie deklaracji poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny w terminie trzech miesięcy przeprowadzić weryfikację deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne oraz wydać dokument potwierdzający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

  (15) Jeżeli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy i została uznana za dopuszczalną, każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzenie deklaracji poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Przy zbieraniu podpisów on-line poza weryfikacją techniczną niezbędne jest dodatkowe sprawdzanie ważności podpisów. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny w terminie trzech miesięcy przeprowadzić weryfikację deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne oraz wydać dokument potwierdzający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 23 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) Komisja powinna przedstawić sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia pięć lat po jego wejściu w życie.

  (23) Komisja powinna przedstawić sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia dwa lata po jego wejściu w życie.

  Uzasadnienie

  Weryfikacji powodzenia inicjatywy należy dokonać po wystarczająco długim okresie pozwalającym na ukończenie procesu realizacji i jednocześnie na tyle krótkim, aby skuteczność inicjatywy pod względem osiągania jej celów nie została oceniona zbyt późno.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. „organizator” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź organizację odpowiedzialną za przygotowanie inicjatywy i przedłożenie jej Komisji.

  3. „komitet organizacyjny” oznacza grupę co najmniej siedmiu obywateli Unii – przy czym każdy z nich pochodzi z innego państwa członkowskiego – odpowiedzialną za przygotowanie inicjatywy i przedłożenie jej Komisji.

   

  (Ta poprawka odnosi się do całego tekstu. Przyjęcie jej będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym tekście.)

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Jeżeli organizator jest osobą fizyczną, musi być obywatelem Unii i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich.

  1. Komitet organizacyjny składa się z członków będących obywatelami Unii, którzy są w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich, i którzy w danej chwili nie sprawują funkcji posła do Parlamentu Europejskiego.

  Uzasadnienie

  Excluding legal persons from the organising committee will protect the citizens' initiative from the possible abuse of existing business organisations, political parties and other organisations which are much stronger then a group of citizens and have more possibilities to act on the EU level. The citizens´ initiatives should not develop into election campaigns nor should they be used as a tool for such campaigns. Politicians and especially MEPs have other tools to influence legislative decisions. It is worth to underline that Members of the European Parliament will have a chance to examine each initiative after the communication from the European Commission.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Jeżeli organizator jest osobą prawną lub organizacją, musi mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii. Organizacje nieposiadające osobowości prawnej na mocy właściwego prawa krajowego muszą mieć przedstawicieli, którzy są zdolni do podejmowania zobowiązań prawnych i ponoszenia odpowiedzialności w ich imieniu.

  skreślony

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach europejskich.

  2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem Unii i osiągnąć wiek co najmniej 16 lat.

  Uzasadnienie

  Powiązanie minimalnej granicy wieku z przepisami krajowymi dotyczącymi wieku uprawniającego do głosowania może spowodować nierówności, tak jak w przypadku Austrii, gdzie wiek uprawniający do głosowania wynosi 16 lat, podczas gdy w innych państwach członkowskich wynosi on 18 lat. Obniżenie granicy wieku i tym samym dostosowanie wieku uprawniającego sygnatariuszy do głosowania jest wskazane, aby jednakowo traktować wszystkich obywateli i zaangażować młode osoby w UE w tworzenie polityki i dialog obywatelski.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizator dokonuje jej rejestracji w rejestrze Komisji, podając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz źródeł jej finansowania i wsparcia.

  1. Przed otrzymaniem decyzji Komisji w sprawie dopuszczalności i rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej organizator dokonuje jej rejestracji w rejestrze Komisji, podając informacje określone w załączniku II, w szczególności informacje dotyczące przedmiotu i celów proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz źródeł jej finansowania i wsparcia.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Komisja odmawia rejestracji tych proponowanych inicjatyw obywatelskich, które stoją w wyraźnej sprzeczności z wartościami Unii.

  4. Komisja odmawia rejestracji tych proponowanych inicjatyw obywatelskich, które stoją w wyraźnej sprzeczności z wartościami Unii. Odmowne decyzje Komisji muszą być należycie uzasadnione i podane do wiadomości publicznej.

  Uzasadnienie

  Taka przejrzystość bez wątpienia miałaby skutek pedagogiczny i pozwoliłaby uniknąć powielania inicjatyw niedopuszczalnych lub niedorzecznych.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Zarejestrowana proponowana inicjatywa obywatelska jest upubliczniana w rejestrze.

  5. Zarejestrowana proponowana inicjatywa obywatelska jest upubliczniana w rejestrze. Po zarejestrowaniu Komisja sprawdza, czy proponowana inicjatywa obywatelska może zostać uznana za dopuszczalną zgodnie z art. 8.

  Uzasadnienie

  Zbędne jest wstrzymywanie się z badaniem dopuszczalności do czasu zebrania przez komitet organizacyjny danej liczby podpisów i przedłożenia Komisji wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności inicjatywy. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, Komisja powinna sprawdzić bezzwłocznie po zarejestrowaniu, czy proponowana inicjatywa może zostać uznana za dopuszczalną.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  5a. Każda zarejestrowana inicjatywa otrzymuje numer referencyjny.

   

  Baza danych Komisji służąca gromadzeniu zarejestrowanych inicjatyw powinna udostępniać tygodniowy wskaźnik pokazujący stan zaawansowania prac nad daną inicjatywą.

  Uzasadnienie

  Dzięki temu obywatele będą informowani na bieżąco na temat postępu prac nad realizacją poszczególnych inicjatyw obywatelskich.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Organizator jest odpowiedzialny za zbieranie od sygnatariuszy niezbędnych deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej zarejestrowanej zgodnie z art. 4.

  1. Organizator jest odpowiedzialny za zbieranie od sygnatariuszy niezbędnych deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej zarejestrowanej zgodnie z art. 4 i w odniesieniu do której wydana została pozytywna decyzja w sprawie dopuszczalności.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Do tego celu można wykorzystać wyłącznie deklaracje poparcia zgodne ze wzorem przedstawionym w załączniku III. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizator wypełnia formularze w sposób wskazany w załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze.

  Do tego celu można wykorzystać wyłącznie deklaracje poparcia zawierające wymagane informacje podane w przykładowym formularzu dostępnym w załączniku III. Przed rozpoczęciem zbierania od sygnatariuszy deklaracji poparcia organizator wypełnia formularze w sposób wskazany w załączniku III. Informacje podane w formularzach muszą odpowiadać informacjom zawartym w rejestrze.

  Uzasadnienie

  Zamiast ograniczać organizatorów do używania danego formularza, należy dać im możliwość stosowania ich własnych formularzy, w których będą jednak podawane informacje wymagane we wzorze przedstawionym przez Komisję.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Wszystkie deklaracje poparcia należy zebrać po dacie rejestracji proponowanej inicjatywy w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy.

  4. Deklaracje poparcia należy zebrać dopiero po dacie wydania pozytywnej decyzji w sprawie dopuszczalności w odniesieniu do proponowanej inicjatywy w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 – litera d)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) system może wygenerować indywidualne deklaracje poparcia w formie zgodnej z wzorem zawartym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli przez państwa członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2.

  d) system może wygenerować indywidualne deklaracje poparcia zawierające wymagane informacje podane w przykładowym formularzu dostępnym w załączniku III, aby umożliwić przeprowadzenie kontroli przez państwa członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  4a. Aby zachować przyjazny charakter inicjatywy obywatelskiej dla użytkownika i nie powodować nieuzasadnionych obaw dotyczących ochrony danych, nie należy wymagać od sygnatariuszy podawania numeru dowodu osobistego.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie specyfikacje techniczne na potrzeby wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 19 ust. 2.

  5. W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie specyfikacje techniczne do celów wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 19 ust. 2. Komisja udostępnia bezpieczne narzędzia umożliwiające zbieranie podpisów on-line w sposób niezagrażający prywatności.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich.

  1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W ramach jednej trzeciej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną w załączniku I.

  2. W ramach jednej czwartej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną w załączniku I.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z tego państwa członkowskiego, które wydało odpowiedni dokument tożsamości, wskazany w jego deklaracji poparcia.

  3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z tego państwa członkowskiego, w którym posiada adres zamieszkania, wskazany w jego deklaracji poparcia.

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Zgromadziwszy 300 000 deklaracji poparcia zgodnie z art. 5, złożonych przez sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, organizator przedkłada Komisji wniosek o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej. W tym celu organizator korzysta z formularza przedstawionego w załączniku V.

  1. Po zarejestrowaniu inicjatywy obywatelskiej Komisja bezzwłocznie sprawdza, czy może ona zostać uznana za dopuszczalną.

  Uzasadnienie

  Nie ma potrzeby wstrzymywania się z badaniem dopuszczalności do czasu zebrania przez komitet organizacyjny danej liczby podpisów i przedłożenia Komisji wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności inicjatywy. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych, Komisja powinna sprawdzić bezzwłocznie po zarejestrowaniu, czy proponowana inicjatywa może zostać uznana za dopuszczalną.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. O decyzji, o której mowa w ust. 2, powiadamia się organizatora proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz podaje się ją do wiadomości publicznej.

  3. O decyzji, o której mowa w ust. 2, powiadamia się organizatora proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz podaje się ją do wiadomości publicznej. W decyzji należy wskazać akt lub środek prawny, który zdaniem Komisji jest właściwy dla osiągnięcia celów inicjatywy obywatelskiej, w przypadku gdy inicjatywa kończy się powodzeniem.

  Uzasadnienie

  Istotne znaczenie ma to, by organizator odpowiednio wcześniej wiedział, jakiego rodzaju akt lub środek prawny będzie właściwy dla osiągnięcia celów inicjatywy obywatelskiej, gdyby zakończyła się ona powodzeniem. Dlatego Komisja powinna udzielić organizatorowi pierwszych realistycznych wskazówek dotyczących odpowiednich środków już na etapie badania dopuszczalności inicjatywy.

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7 – w przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 8 – organizator przedkłada deklaracje poparcia (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do celów kontroli i potwierdzenia autentyczności. W tym celu organizator korzysta z formularza podanego w załączniku VI.

  1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7, organizator przedkłada deklaracje poparcia (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do celów kontroli i potwierdzenia autentyczności. W tym celu organizator korzysta z formularza podanego w załączniku VI.

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Organizator niszczy wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z daną inicjatywą obywatelską oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od przedłożenia inicjatywy Komisji zgodnie z art. 10 lub w ciągu 18 miesięcy od daty zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

  Komitet organizacyjny niszczy wszystkie deklaracje poparcia otrzymane w związku z daną inicjatywą obywatelską oraz wszelkie ich kopie najpóźniej w ciągu miesiąca od opublikowania komunikatu Komisji Europejskiej zgodnie z art. 11 ust. 2.

  Uzasadnienie

  Niszczenie wszelkich deklaracji poparcia powinno odbywać się po opublikowaniu komunikatu Komisji Europejskiej. Komitet organizacyjny powinien mieć możliwość poinformowania wszystkich sygnatariuszy o komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie danej inicjatywy obywatelskiej. Informowanie obywateli na temat dalszych działań związanych z wnioskiem, który popierają, ma ogromne znaczenie dla całego procesu.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 19 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Do celów wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga komitet.

  1. Do celów wykonania art. 6 ust. 5 Komisję wspomaga niezależny komitet posiadający odpowiednią wiedzę techniczną.

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 21

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Po upływie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia.

  Po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia.

  Uzasadnienie

  Przegląd należy przeprowadzić wcześniej. Dwuletni okres wydaje się być wystarczający, by przeprowadzić ocenę pierwszych inicjatyw.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji;

  5. pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail każdego członka komitetu organizacyjnego;

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – ramka 2 – punkt 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4a. Żródła finansowania*:

  Uzasadnienie

  Ze względu na przejrzystość w formularzu deklaracji poparcia należy podać źródła finansowania każdej inicjatywy obywatelskiej. Każdy sygnatariusz powinien wiedzieć, kto finansuje daną inicjatywę.

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – ramka 3 – punkt 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Data i miejsce urodzenia*:

  4. Data urodzenia*:

  Data urodzenia: Miejsce i państwo:

   

  Uzasadnienie

  Informacje na temat miejsca urodzenia są zbędne. Sprawozdawczyni proponuje wykreślenie tego elementu celem uproszczenia formularza.

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – ramka 3 – punkt 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Osobisty numer identyfikacyjny*:

  skreślony

  Rodzaj numeru identyfikacyjnego/dokumentu tożsamości*:

   

  Krajowy dokument tożsamości: Paszport: Ubezpieczenie społeczne:

   

  Państwo członkowskie, które wydało numer identyfikacyjny/dokument tożsamości*:

   

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik V

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Załącznik skreślony

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik VIII – punkt 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji.

  6. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail każdego członka komitetu organizacyjnego.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Inicjatywa obywatelska

  Odsyłacze

  COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  AFCO

  Opinia wydana przez

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CULT

  21.4.2010

   

   

   

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej

         Data powołania

  Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  20.5.2010

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  14.7.2010

  27.9.2010

   

   

  Data przyjęcia

  27.10.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (26.10.2010)

  dla Komisji Spraw Konstytucyjnych

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej
  (COM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

  Sprawozdawczynie komisji opiniodawczej: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Artykuł 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej wprowadza do demokratycznego funkcjonowania Unii ważną innowację w postaci nowego konkretnego narzędzia umożliwiającego udział społeczeństwa obywatelskiego i ogólnoeuropejską debatę:

  „Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby państw członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie traktatów wymaga aktu prawnego Unii”.

  Europejska inicjatywa obywatelska wprowadza w UE nowe pojęcie demokracji transnarodowej i uczestniczącej. Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej obywatele UE mogą się zwracać bezpośrednio do Komisji Europejskiej o zainicjowanie procesu ustawodawczego. Traktat lizboński utworzył poniekąd czwarty organ instytucjonalny UE: milion obywateli.

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej określa procedury i warunki dotyczące sposobu działania inicjatywy obywatelskiej w praktyce.

  Sprawozdawczynie z zadowoleniem przyjmują wniosek Komisji, ponieważ włączenie społeczeństwa obywatelskiego w kształtowanie polityki i przygotowywanie decyzji wzmacnia demokratyczną legitymację instytucji publicznych oraz przybliża Unię Europejską do jej obywateli.

  Sprawozdawczynie uważają jednak, że inicjatywa obywatelska powinna mieć jak najbardziej pragmatyczny charakter oraz że należy unikać skomplikowanych procedur administracyjnych. Ich zdaniem należy zadbać o dopuszczalność jak największej liczby podejmowanych inicjatyw. Aby było to możliwe, przepisy proceduralne muszą być maksymalnie uproszczone. Sprawozdawczynie zgłaszają przedstawione poniżej główne zastrzeżenia i sugestie dotyczące zmiany wniosku.

  Zdaniem sprawozdawczyń minimalna granica wieku osób popierających inicjatywę powinna wynosić 16 lat we wszystkich państwach członkowskich. Zgodnie z art. 9 TUE wszyscy obywatele UE powinni być traktowani z taką samą uwagą. Aktywność obywatelska, integracja społeczna i solidarność wśród młodych ludzi mają decydujące znaczenie dla przyszłości Europy, a obniżenie granicy wiekowej przyczyniłoby się do pogłębienia świadomości spraw europejskich wśród ludzi młodych. Ponadto europejska inicjatywa obywatelska nie stanowi instrumentu służącego do podejmowania decyzji, lecz jest jedynie inicjatywą na rzecz programów politycznych, a wyraz poparcia dla niej nie ma nic wspólnego z aktem głosowania. Co więcej, powiązanie minimalnej granicy wieku z przepisami krajowymi dotyczącymi wieku uprawniającego do głosowania może być przyczyną nierównego traktowania ze względu na różne wymogi krajowe, wobec czego sprawozdawczynie opowiadają się za zastosowaniem we wszystkich państwach członkowskich granicy 16 lat.

  W odniesieniu do obszaru zbierania podpisów sprawozdawczynie uważają, że wystarczyć powinno zebranie podpisów w jednej czwartej państw członkowskich, a nie w jednej trzeciej, ponieważ w każdym państwie członkowskim, w którym zbierane będą podpisy, potrzeba będzie dużo czasu i środków na procedury administracyjne i tłumaczenie. Ze względu na fakt, iż sprawozdawczynie pragną wyeliminować ryzyko niepowodzenia inicjatyw z powodu ograniczeń czasowych lub braku wsparcia finansowego, proponują, aby jedna czwarta państw członkowskich wystarczyła, gdyż taka ich liczba i tak obejmuje dużą część UE.

  Zważywszy, że Komisja w swoim wniosku poprosiła o dwumiesięczny okres na rozpatrzenie kwestii dopuszczalności inicjatywy, jeden rok jako czas na zbieranie podpisów wydaje się zbyt krótkim okresem. Sprawozdawczynie proponują, aby czas na zbieranie podpisów wydłużyć do czterech lat, aby również inicjatywy bez wsparcia finansowego miały szansę na zebranie jednego miliona podpisów.

  W kwestii dopuszczalności sprawozdawczynie uważają, że nie ma potrzeby zebrania 300 tys. podpisów przed sprawdzeniem dopuszczalności przez Komisję. Sprawozdawczynie są przekonane, że w tym celu wystarczy 5 000 podpisów, a podpisujący nie muszą pochodzić z więcej niż jednego państwa członkowskiego. Rozpoczęcie zbierania podpisów w kilku państwach członkowskich wymaga czasu i środków, a zanim się okaże, czy inicjatywę uznano za dopuszczalną, rozpoczęcie tego procesu nie powinno być konieczne w więcej niż jednym państwie członkowskim. Jednak w celu wprowadzenia swoistego filtra wychwytującego niepoważne inicjatywy zdaniem sprawozdawczyń należy wprowadzić wymóg zebrania 5 000 podpisów w ciągu 6 miesięcy. Wyznaczając ten okres, umożliwia się wyeliminowanie inicjatyw, które zostały zarejestrowane, ale nigdy nie uzyskają określonej liczby podpisów.

  Sprawozdawczynie proponują również, aby Komisja rozpatrywała kwestię dopuszczalności inicjatywy w ciągu miesiąca, a nie dwóch, tak aby nie spowalniać procesu zbierania podpisów.

  Sprawozdawczynie uważają również, że wnioski otwarcie lub skrycie sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej należy uznawać za niedopuszczalne.

  W odniesieniu do zbierania podpisów za pośrednictwem stron internetowych sprawozdawczynie proponują, aby Komisja otworzyła centralną stronę internetową o nazwie „citizensinitiative.eu”, na której byłyby rejestrowane wszystkie inicjatywy oraz gdzie obywatele mogliby znaleźć wszystkie inicjatywy i podpisać się pod nimi. Rozwiązanie takie jest pożądane z kilku powodów.

  Po pierwsze, ze względu na ochronę danych, ponieważ gdyby Komisja utworzyła i prowadziła centralną stronę internetową, gwarantowałoby to przestrzeganie przepisów i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych. Sprawozdawczynie są przekonane, że nie można oczekiwać, aby inicjatorzy inicjatyw obywatelskich tworzyli systemy zbierania podpisów on-line i zarządzali nimi, dbając jednocześnie o przestrzeganie wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących prywatności danych.

  Ponadto zmuszanie inicjatorów do tworzenia własnych stron internetowych sprawiłoby, że proces zbierania podpisów byłby niejednorodny z punktu widzenia ochrony danych.

  Po drugie, wniosek Komisji byłby również problematyczny, gdyż oznaczałby dodatkowe obciążenie nie tylko dla inicjatorów, lecz również dla państw członkowskich, ponieważ musiałyby one sprawdzać zgodność systemów zbierania podpisów on-line z przepisami określonymi przez Komisję oraz wydawać zaświadczenia potwierdzające zgodność każdej strony internetowej.

  Po trzecie, umieszczenie wszystkich inicjatyw obywatelskich na jednej stronie internetowej ułatwiłoby dostęp do inicjatyw, ponieważ obywatele mogliby szybko i bez problemów wyszukiwać i podpisywać wszystkie inicjatywy oraz śledzić ich postępy.

  Sprawozdawczynie uważają zatem, że Komisja powinna stworzyć centralną stronę internetową, włączając do tego zadania odpowiednie organy państw członkowskich, aby móc określić, jakich danych potrzebują w celu określania i weryfikowania tożsamości osób składających podpisy. Strona internetowa powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby podpisując się za jej pośrednictwem pod inicjatywą, osoba składająca podpis była najpierw pytana o swoją narodowość, ponieważ wypełniane powinny być tylko te pola, których wypełnienia wymagają odpowiednie władze. Powodem takiego rozwiązania jest to, że w różnych państwach członkowskich istnieją różne rodzaje numerów identyfikacyjnych, w związku z czym potrzebne im są różne dane w celu weryfikacji tożsamości osób składających podpisy.

  POPRAWKI

  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Przedmiotowe procedury i warunki powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej.

  (3) Przedmiotowe procedury i warunki powinny być jasne, proste, przyjazne użytkownikowi i proporcjonalne do charakteru inicjatywy obywatelskiej, tak aby zachęcić obywateli do udziału i zwiększyć dostępność Unii.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a) Istotne jest organizowanie kampanii informacyjnych na temat inicjatyw obywatelskich, aby uwrażliwić obywateli i dostarczyć dokładne informacje o tym nowym instrumencie. Komisja i Parlament Europejski, za pośrednictwem swoich przedstawicielstw i biur w państwach członkowskich, powinny na żądanie udzielać obywatelom informacji i nieformalnej porady na temat inicjatyw obywatelskich, zwłaszcza jeżeli chodzi o kryteria dopuszczalności, wartości i kompetencje Unii oraz postanowienia traktatów europejskich. Należy opracować przewodnik dotyczący inicjatyw obywatelskich we wszystkich językach urzędowych Unii, który powinien być dostępny w internecie.

  Uzasadnienie

  Aby uniknąć złudnych oczekiwań i niezrozumienia charakteru i zakresu europejskiej inicjatywy obywatelskiej, kluczowego znaczenia nabierają kampanie informacyjne. Celem poprawki jest podniesienie świadomości obywateli i dokładne informowanie o tym nowym instrumencie.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 5 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. Aby zapewnić, że inicjatywa obywatelska jest w wystarczającym stopniu reprezentatywna pod kątem interesu Unii, powyższą liczbę należy ustalić na poziomie jednej trzeciej państw członkowskich.

  (5) Konieczne jest ustanowienie minimalnej liczby państw członkowskich, z których muszą pochodzić obywatele. Aby zapewnić, że inicjatywa obywatelska jest w wystarczającym stopniu reprezentatywna pod kątem interesu Unii, powyższą liczbę należy ustalić na poziomie jednej piątej państw członkowskich.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (7) Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę obywatelską. Powinien to być wiek, który upoważnia obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

  (7) Należy określić minimalny wiek, który należy osiągnąć, aby móc poprzeć inicjatywę obywatelską. Powinien to być wiek 16 lat.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 9 TUE wszyscy obywatele UE powinni być traktowani z taką samą uwagą. Aktywność obywatelska, integracja społeczna i solidarność wśród młodych ludzi mają decydujące znaczenie dla przyszłości Europy. Ponadto wyrażenie poparcia dla inicjatywy to coś zupełnie innego niż akt głosowania, wobec czego nic nie stoi na przeszkodzie, aby angażować również ludzi młodych. Co więcej, powiązanie minimalnej granicy wieku z wiekiem uprawniającym do głosowania w danym kraju może doprowadzić do nierównego traktowania ze względu na różnice w przepisach krajowych.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (7a) Aby pomyślnie zrealizować inicjatywę obywatelską, potrzebna jest minimalna struktura organizacyjna. Powinna ona przybrać formę komitetu obywatelskiego złożonego z osób fizycznych (organizatorów) z jednej piątej państw członkowskich, tak aby zachęcać do podnoszenia kwestii o ogólnoeuropejskim znaczeniu oraz wspierać refleksję nad tymi zagadnieniami. W celu zachowania przejrzystości oraz z myślą o sprawnym i skutecznym komunikowaniu komitet obywatelski powinien wyznaczyć przedstawicieli, którzy będą sprawować funkcję łączników komitetu z instytucjami Unii w toku całej procedury.

  Uzasadnienie

  Inicjatywa obywatelska została zaprojektowana z myślą o umożliwieniu obywatelom uczestnictwa w demokratycznym życiu Unii. Powinna być otwarta jedynie dla osób fizycznych tworzących komitet obywatelski.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 7 b preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (7b) Ważne jest zaangażowanie młodzieży i zachęcenie jej do udziału w inicjatywach obywatelskich.

  Uzasadnienie

  Wniosek przewiduje odpowiedzialność państw członkowskich za weryfikację podpisów. W celu zaangażowania młodzieży powinniśmy dążyć do wdrożenia systemu weryfikacji podpisów na szczeblu UE, tak aby wprowadzić wspólny minimalny wiek.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 8 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich należy wprowadzić obowiązek ich rejestrowania na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez obywateli; nie należy rejestrować wniosków niestosownych lub pozbawionych poważnego charakteru, a Komisja powinna odrzucać rejestrację wniosków wyraźnie sprzecznych z wartościami, na których opiera się Unia Europejska. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji.

  (8) W celu zapewnienia spójności i przejrzystości w odniesieniu do proponowanych inicjatyw obywatelskich oraz w celu uniknięcia sytuacji, w której zbierane są podpisy pod wnioskiem, który nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia, należy wprowadzić obowiązek rejestrowania inicjatyw na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję przed zebraniem niezbędnych deklaracji poparcia przez obywateli; nie należy rejestrować wniosków, które nie są inicjatywami obywatelskimi zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a Komisja powinna odrzucać rejestrację wniosków wyraźnie sprzecznych z wartościami, na których opiera się Unia Europejska, określonymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Rejestrowanie jest procedurą administracyjną, która ma na celu wybór tych inicjatyw, które wchodzą w zakres niniejszego rozporządzenia; w związku z tym każda odmowa rejestracji musi opierać się wyłącznie o podstawy prawne, a nie, w żadnym przypadku, o względy polityczne. Komisja powinna przeprowadzać rejestrację zgodnie z ogólnymi zasadami dobrej administracji, dlatego powinna być zobowiązana do informowania organizatorów inicjatywy o powodach odmowy jej zarejestrowania oraz o środkach odwoławczych, którymi dysponują oni w takim wypadku. Komisja powinna również wyraźnie określić, że rejestracja i zgromadzenie wymaganej liczby deklaracji poparcia nie musi doprowadzić do przyjęcia przez Komisję wniosku w sprawie aktu prawnego oraz że rejestracja danej inicjatywy nie jest tożsama z formalną decyzją w kwestiach kompetencji.

  Uzasadnienie

  Poprawka dotyczy zniesienia kontroli dopuszczalności: Komisja dokonuje weryfikacji tylko wtedy, jeżeli dana inicjatywa jest inicjatywą obywatelską na mocy rozporządzenia. W takim wypadku inicjatywa powinna zostać zarejestrowana i nic nie stoi na przeszkodzie zbieraniu podpisów przez organizatorów. Jednak aby zapobiec wykorzystywaniu inicjatywy do wywoływania sytuacji, w której Komisja musi podjąć decyzję w sprawie kompetencji, należy wyjaśnić organizatorom, że rejestracja oznacza jedynie, że dana inicjatywa jest – w opinii Komisji – europejską inicjatywą obywatelską, a nie formalną decyzją w sprawie kompetencji.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 9 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9) Organizatorzy proponowanej inicjatywy obywatelskiej powinni być odpowiedzialni za zbieranie od obywateli niezbędnych deklaracji poparcia.

  (9) Po zarejestrowaniu wniosku jako inicjatywy obywatelskiej organizatorzy mogą składać deklaracje poparcia zebrane wśród obywateli.

  Uzasadnienie

  Poprawka do punktu 9 preambuły umacnia stanowisko, że celem rejestracji jest jedynie podjęcie decyzji, czy mamy do czynienia z europejską inicjatywą obywatelską, czy też nie. Jeżeli nią jest, organizatorzy nie muszą spełniać żadnych innych wymogów (dopuszczalność itp.) i mogą wykonać przysługujące im na mocy Traktatu prawo, tzn. zbierać podpisy popierające inicjatywę.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) Należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji poparcia zarówno w formie papierowej, jak i on-line. Systemy zbierania deklaracji on-line powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia możliwości zidentyfikowania danej osoby oraz bezpiecznego przechowywania danych. Komisja, mając na uwadze powyższe, powinna określić szczegółowe specyfikacje techniczne w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line.

  (10) Z myślą o wykorzystaniu w słusznym celu nowoczesnej technologii, jako narzędzia demokracji uczestniczącej, należy zapewnić możliwość zbierania deklaracji zarówno w formie papierowej, jak i on-line. Systemy zbierania deklaracji on-line powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, m.in. w celu zapewnienia, że dana osoba jest uprawniona do złożenia podpisu i podpisuje się tylko raz, a także w celu bezpiecznego przechowywania danych. Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny być opracowane na poziomie ekspertów i regularnie dostosowywane do postępu technologicznego. Należy zatem przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania szczegółowych specyfikacji technicznych w odniesieniu do systemów zbierania deklaracji on-line.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (10a) Deklaracje poparcia należy gromadzić w sposób przyjazny dla obywatela i z zachowaniem niezbędnych gwarancji ochrony danych. Jednocześnie nie powinno to stanowić nadmiernego obciążenia dla organizatorów.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 11 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11) Państwa członkowskie powinny sprawdzać zgodność systemów zbierania deklaracji on-line z wymogami niniejszego rozporządzenia.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Weryfikacja zgodności przez państwa członkowskie nie jest już potrzebna, gdyż to Komisja powinna utworzyć centralną stronę internetową i zarządzać nią.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 12 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) Należy dołożyć starań, aby deklaracje poparcia inicjatywy obywatelskiej były zbierane w określonym terminie. Aby zapewnić, że proponowane inicjatywy obywatelskie pozostaną aktualne i jednocześnie uwzględnić złożoność procedury zbierania deklaracji poparcia w całej Unii Europejskiej, termin ten nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy od daty rejestracji proponowanej inicjatywy.

  (12) Należy dołożyć starań, aby deklaracje poparcia inicjatywy obywatelskiej były zbierane w określonym terminie. Aby zapewnić, że proponowane inicjatywy obywatelskie pozostaną aktualne i jednocześnie uwzględnić złożoność procedury zbierania deklaracji poparcia w całej Unii Europejskiej, termin ten nie powinien być dłuższy niż 24 miesiące od daty rejestracji proponowanej inicjatywy.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 12 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (12a) Kluczowe jest zachowanie przejrzystości w trakcie całej procedury. Dlatego też w formularzu deklaracji poparcia w odniesieniu do każdej inicjatywy obywatelskiej należy wykazywać wszelkie otrzymywane wsparcie finansowe i polityczne. Nie zezwala się na finansowanie przez partie polityczne i europejskie grupy polityczne.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej na wystarczająco wczesnym etapie. W związku z tym organizator, po zebraniu 300 000 deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy złożonych przez sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, powinien złożyć wniosek o wydanie takiej decyzji.

  skreślony

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 14 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Komisja powinna przyjąć decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w terminie dwóch miesięcy od otrzymania od organizatora wniosku. Przedstawioną inicjatywę obywatelską należy uznać za dopuszczalną, jeżeli wchodzi w zakres uprawnień Komisji oraz dotyczy kwestii, w odniesieniu do której można przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania Traktatów.

  (14) Komisja powinna przyjąć decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w terminie jednego miesiąca od otrzymania od organizatora wniosku. Przedstawioną inicjatywę obywatelską należy uznać za dopuszczalną, jeżeli wchodzi w zakres uprawnień Komisji oraz dotyczy kwestii, w odniesieniu do której można przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania Traktatów. Komisja może skonsultować się z Parlamentem Europejskim w sprawie znaczenia i istotności proponowanej inicjatywy obywatelskiej przed rozpoczęciem prac nad opartym na niej projektem aktu legislacyjnego.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna rozpatrywać kwestię dopuszczalności inicjatywy w ciągu miesiąca, a nie dwóch, tak aby nie spowalniać procesu zbierania podpisów.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 15 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (15) Jeżeli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy i została uznana za dopuszczalną, każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzenie deklaracji poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny w terminie trzech miesięcy przeprowadzić weryfikację deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne oraz wydać dokument potwierdzający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

  (15) W związku z brakiem właściwego organu wyborczego Unii należy przewidzieć, że jeżeli inicjatywa obywatelska otrzymała niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, każde państwo członkowskie powinno być odpowiedzialne za kontrolę i potwierdzenie deklaracji poparcia zebranych od obywateli pochodzących z tego państwa. Uwzględniając potrzebę ograniczania obciążenia administracyjnego, państwa członkowskie powinny w terminie trzech miesięcy przeprowadzić weryfikację deklaracji w oparciu o odpowiednie procedury kontrolne, które mogą być oparte na losowym doborze próby, oraz wydać dokument potwierdzający liczbę otrzymanych ważnych deklaracji poparcia.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 16 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (16a) Niezwykle ważne jest, aby organizatorzy inicjatywy obywatelskiej składali oświadczenie na temat wszelkich środków finansowych wykorzystanych do wspierania i propagowania inicjatywy, tak aby zapewnić pełną przejrzystość.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 17 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) W terminie czterech miesięcy Komisja powinna zbadać inicjatywę obywatelską i przedstawić wnioski oraz działania, które zamierza podjąć w odpowiedzi na inicjatywę.

  (17) W terminie trzech miesięcy Komisja powinna zbadać inicjatywę obywatelską i przedstawić wnioski oraz działania, które zamierza podjąć w odpowiedzi na inicjatywę.

  Uzasadnienie

  Kluczowe znaczenie dla zapewnienia i utrzymania szerokiego udziału obywateli ma możliwość zastosowania szybkiej procedury. W związku z tym uważa się, że Komisja Europejska powinna być w stanie przedstawić w ciągu trzech miesięcy swoje wnioski dotyczące inicjatywy oraz działania, jakie zamierza podjąć.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 17 a preambuły (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (17a) Parlament Europejski może podjąć wszelkie odpowiednie działania w ramach swoich kompetencji, aby zagwarantować, że opinia obywateli zostanie wzięta pod uwagę.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 18 preambuły

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) Przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych mają w pełni zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym względzie należy wyjaśnić, że administratorami danych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE są organizator inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państw członkowskich, oraz określić maksymalny termin przechowywania danych osobowych zgromadzonych na potrzeby inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy, działając w charakterze administratorów danych, powinni podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu wypełnienia obowiązków nałożonych dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych z legalnością przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania i udostępniania informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

  (18) Przepisy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych mają w pełni zastosowanie w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych prowadzonego na mocy niniejszego rozporządzenia. W tym względzie należy wyjaśnić, że w przypadku zbierania podpisów w formie papierowych wykazów administratorami danych w rozumieniu dyrektywy 95/46/WE są organizator inicjatywy obywatelskiej i właściwe organy państw członkowskich, oraz określić maksymalny termin przechowywania danych osobowych zgromadzonych na potrzeby inicjatywy obywatelskiej. W przypadku zbierania podpisów za pośrednictwem systemu on-line Komisja, działając w charakterze administratora danych, powinna podejmować wszelkie odpowiednie środki w celu wypełnienia obowiązków nałożonych dyrektywą 95/46/WE, w szczególności związanych z legalnością przetwarzania, bezpieczeństwem działań dotyczących przetwarzania i udostępniania informacji oraz prawem osób, których dane dotyczą, do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna stworzyć centralną stronę internetową, aby zagwarantować ochronę danych osobowych w przypadku zbierania podpisów za pośrednictwem systemu on-line. Wszystkie inicjatywy powinny być rejestrowane na tej stronie i powinna ona umożliwiać złożenie pod nimi podpisu. W przeciwnym razie inicjatorzy zostaliby dodatkowo obciążeni.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zachęcającą Komisję do przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywę taką powinno poprzeć nie mniej niż milion kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich;

  1. „inicjatywa obywatelska” oznacza inicjatywę przedłożoną Komisji zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zachęcającą Komisję do przedłożenia, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii; inicjatywę taką powinno poprzeć nie mniej niż milion kwalifikujących się sygnatariuszy pochodzących z co najmniej jednej piątej państw członkowskich;

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. „organizator” oznacza osobę fizyczną lub prawną bądź organizację odpowiedzialną za przygotowanie inicjatywy i przedłożenie jej Komisji.

  3. „organizatorzy” oznaczają osoby fizyczne tworzące komitet obywatelski odpowiedzialny za przygotowanie inicjatywy i przedłożenie jej Komisji.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Jeżeli organizator jest osobą fizyczną, musi być obywatelem Unii i być w wieku uprawniającym do głosowania w wyborach europejskich.

  1. Organizatorzy tworzą komitet obywatelski pochodzący z co najmniej jednej piątej państw członkowskich. Organizatorzy są obywatelami Unii w wieku co najmniej 16 lat.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Jeżeli organizator jest osobą prawną lub organizacją, musi mieć siedzibę w państwie członkowskim Unii. Organizacje nieposiadające osobowości prawnej na mocy właściwego prawa krajowego muszą mieć przedstawicieli, którzy są zdolni do podejmowania zobowiązań prawnych i ponoszenia odpowiedzialności w ich imieniu.

  skreślony

  Uzasadnienie

  Jedynie osoby fizyczne powinny być organizatorami inicjatywy obywatelskiej, tak aby zapobiec ewentualnym nadużyciom ze strony istniejących organizacji biznesowych, partii politycznych itd.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 3 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem Unii i osiągnąć wiek uprawniający do głosowania w wyborach europejskich.

  2. Aby móc poprzeć proponowaną inicjatywę obywatelską, sygnatariusz musi być obywatelem Unii i osiągnąć wiek co najmniej 16 lat.

  Uzasadnienie

  Zgodnie z art. 9 TUE wszyscy obywatele UE powinni być traktowani z taką samą uwagą. Aktywność obywatelska, integracja społeczna i solidarność wśród młodych ludzi mają decydujące znaczenie dla przyszłości Europy. Ponadto wyrażenie poparcia dla inicjatywy to coś zupełnie innego niż akt głosowania, wobec czego nic nie stoi na przeszkodzie, aby angażować również ludzi młodych. Co więcej, powiązanie minimalnej granicy wieku z wiekiem uprawniającym do głosowania w danym kraju może doprowadzić do nierównego traktowania ze względu na różnice w przepisach krajowych.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – nagłówek

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Rejestracja proponowanej inicjatywy obywatelskiej

  Rejestracja i dopuszczalność proponowanej inicjatywy obywatelskiej

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ust. 3 i 4 Komisja niezwłocznie dokonuje rejestracji proponowanej inicjatywy pod niepowtarzalnym numerem rejestracji i przesyła organizatorowi potwierdzenie.

  2. W ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku o rejestrację, o której mowa w ust. 1, Komisja podejmuje decyzję o dopuszczalności. Proponowaną inicjatywę obywatelską uznaje się za dopuszczalną i dokonuje jej rejestracji, jeżeli spełnia następujące warunki:

   

  – nie może być uznana z uzasadnionych względów za nieodpowiednią, ponieważ jest obraźliwa lub niepoważna;

   

  – nie jest sprzeczna z wartościami Unii;

   

  – dotyczy kwestii, w odniesieniu do której można przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania traktatów; oraz

   

  – wchodzi w zakres uprawnień Komisji do przedłożenia wniosku.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Nie rejestruje się proponowanych inicjatyw obywatelskich, które można racjonalnie uznać za nieodpowiednie, ponieważ mają charakter nadużycia lub są pozbawione poważnego charakteru.

  skreślony

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Komisja odmawia rejestracji tych proponowanych inicjatyw obywatelskich, które stoją w wyraźnej sprzeczności z wartościami Unii.

  4. Komisja odmawia rejestracji tych proponowanych inicjatyw obywatelskich, które stoją w wyraźnej sprzeczności z wartościami Unii ustanowionymi w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Podejmowane przez Komisję decyzje o odmowie rejestracji inicjatywy muszą być należycie umotywowane i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej stworzonej w tym celu przez Komisję.

  Uzasadnienie

  Taka przejrzystość miałaby niewątpliwie skutek pedagogiczny w celu uniknięcia mnożenia się niedopuszczalnych lub niepoważnych inicjatyw.

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. Zarejestrowana proponowana inicjatywa obywatelska jest upubliczniana w rejestrze.

  5. O decyzjisprawie dopuszczalności powiadamia się organizatorów proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz podaje się ją do wiadomości publicznej w rejestrze i na stronie internetowej udostępnionej przez Komisję.

   

  Zawiera ona także informację o tym, jakie akty prawne lub środki Komisja uważa za stosowne podjąć, w przypadku gdy zostanie zebranych milion deklaracji poparcia sprzyjających inicjatywie. Komisja zawsze może zmienić tę informację z chwilą przyjęcia decyzji o tym, czy podejmie dalsze działania w związku z inicjatywą obywatelską.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  5a. Komisja informuje organizatora o powodach uzasadniających odmowę rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej.

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Organizator jest odpowiedzialny za zbieranie od sygnatariuszy niezbędnych deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej zarejestrowanej zgodnie z art. 4.

  1. Organizator jest odpowiedzialny za zbieranie od sygnatariuszy niezbędnych deklaracji poparcia dla proponowanej inicjatywy obywatelskiej zarejestrowanej i uznanej za dopuszczalną zgodnie z art. 4.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. Organizator przedkłada także odpowiednim organom oświadczenie na temat wszelkiego wsparcia finansowego, jakie przez cały okres zbierania deklaracji poparcia otrzymał od wszelkich grup interesów lub przedstawicieli grup interesów, w celu zapewnienia pełnej przejrzystości na każdym etapie inicjatywy obywatelskiej.

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 5 – ustęp 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Wszystkie deklaracje poparcia należy zebrać po dacie rejestracji proponowanej inicjatywy w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy.

  4. Wszystkie deklaracje poparcia należy zebrać po dacie rejestracji proponowanej inicjatywy w nieprzekraczalnym terminie 24 miesięcy.

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W przypadku zbierania deklaracji poparcia drogą elektroniczną dane otrzymane poprzez system zbierania deklaracji on-line są przechowywane na terytorium państwa członkowskiego. Wzór formularzy deklaracji poparcia można zaadaptować na potrzeby zbierania deklaracji drogą elektroniczną.

  1. W przypadku zbierania deklaracji poparcia drogą elektroniczną dane otrzymane poprzez system zbierania deklaracji on-line są przechowywane centralnie przez Komisję lub przez Parlament Europejski. Wzór formularzy deklaracji poparcia można zaadaptować na potrzeby zbierania deklaracji drogą elektroniczną.

  Uzasadnienie

  Komisja powinna stworzyć centralną stronę internetową, aby zagwarantować ochronę danych osobowych. Wszystkie inicjatywy powinny być rejestrowane na tej stronie i powinna ona umożliwiać złożenie pod nimi podpisu. W przeciwnym razie inicjatorzy zostaliby dodatkowo obciążeni.

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Kontrolowanie, przechowywanie i niszczenie danych przekazywanych przez sygnatariuszy za pośrednictwem systemu zbierania podpisów on-line muszą być zgodne z europejskimi zasadami w zakresie ochrony danych i prywatności.

  Uzasadnienie

  Dane przekazywane przez sygnatariuszy stanowią dane osobowe, które muszą być bezwzględnie chronione przed wszelkimi nadużyciami.

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. W przypadku, w którym system zbierania deklaracji on-line spełnia wymogi określone w przepisach wskazanych w ust. 4, właściwy organ państwa członkowskiego w ciągu miesiąca wydaje certyfikat zgodny ze wzorem zawartym w załączniku IV. Do momentu przyjęcia specyfikacji technicznych, o których mowa w ust. 5, właściwy organ stosuje odpowiednie krajowe specyfikacje techniczne do celów oceny zgodności systemu zbierania deklaracji on-line z ust. 4.

  skreślony

  Państwa członkowskie uznają certyfikaty wydane przez właściwe organy innych państw członkowskich.

   

  Uzasadnienie

  Weryfikacja zgodności przez państwa członkowskie nie jest już potrzebna, gdyż to Komisja powinna utworzyć centralną stronę internetową i zarządzać nią.

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 – litera a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a. formularz deklaracji poparcia może złożyć on-line wyłącznie osoba fizyczna;

  a. formularz deklaracji poparcia może złożyć on-line wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do złożenia podpisu;

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 4 – litera b a) (nowa)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba. możliwa jest weryfikacja faktu, że każda osoba składa tylko jeden podpis;

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 6 – ustęp 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmie specyfikacje techniczne na potrzeby wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 19 ust. 2.

  5. W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia ocena przeprowadzona we współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych powinna umożliwić Komisji przyjęcie specyfikacji technicznych na potrzeby wykonania ust. 4 zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 19 ust. 2. Ocena ta wraz z wnioskami zostaje przekazana Parlamentowi Europejskiemu.

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej trzeciej państw członkowskich.

  1. Sygnatariusze inicjatywy obywatelskiej pochodzą z co najmniej jednej piątej państw członkowskich.

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W ramach jednej trzeciej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną w załączniku I.

  2. W ramach jednej piątej państw członkowskich liczba sygnatariuszy obejmuje co najmniej minimalną liczbę obywateli określoną w załączniku I.

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z tego państwa członkowskiego, które wydało odpowiedni dokument tożsamości, wskazanyjego deklaracji poparcia.

  3. Uznaje się, że sygnatariusz pochodzi z tego państwa członkowskiego, w którym posiada miejsce stałego pobytu.

   

  Sygnatariusz, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkuje, może wybrać, czy chce być traktowany jako pochodzący z państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkuje, czy jako pochodzący z państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.

   

  Sygnatariusz mający miejsce stałego zamieszkania w państwie trzecim jest traktowany jako pochodzący z państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 8

  skreślony

  Decyzja w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej

   

  1. Zgromadziwszy 300 000 deklaracji poparcia zgodnie z art. 5, złożonych przez sygnatariuszy pochodzących z co najmniej trzech państw członkowskich, organizator przedkłada Komisji wniosek o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej. W tym celu organizator korzysta z formularza przedstawionego w załączniku V.

   

  2. Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczalności inicjatywy w ciągu dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1. Proponowaną inicjatywę obywatelską uznaje się za dopuszczalną, jeśli spełnia następujące warunki:

   

  a. dotyczy kwestii, w odniesieniu do której można przyjąć akt prawny Unii w celu stosowania Traktatów; oraz

   

  b. wchodzi w zakres uprawnień Komisji odnośnie do składania wniosków.

   

  3. O decyzji, o której mowa w ust. 2, powiadamia się organizatora proponowanej inicjatywy obywatelskiej oraz podaje się ją do wiadomości publicznej.

   

  Uzasadnienie

  Zamiar zawarcia rejestracji i dopuszczalności w jednej czynności. W związku z tym art. 8 jest niepotrzebny, ponieważ art. 4 dotyczy rejestracji i dopuszczalności.

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7 – w przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 8 – organizator przedkłada deklaracje poparcia (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do celów kontroli i potwierdzenia autentyczności. W tym celu organizator korzysta z formularza podanego w załączniku VI.

  1. Zgromadziwszy niezbędne deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy zgodnie z art. 5 i 7 – w przypadku podjęcia przez Komisję decyzji o dopuszczalności proponowanej inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art. 4 – organizator przedkłada deklaracje poparcia (w formie papierowej lub elektronicznej) właściwym organom, o których mowa w art. 14, do celów kontroli i potwierdzenia autentyczności. W tym celu organizator korzysta z formularza podanego w załączniku VI.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Organizator przedkłada deklaracje poparcia tym państwom członkowskim, które wydały dokumenty tożsamości wskazanetych deklaracjach.

  Organizator przedkłada deklaracje poparcia tym państwom członkowskim, w których sygnatariusze mają swoje miejsce stałego zamieszkania.

   

  Sygnatariusz, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkuje, może wybrać, czy chce być traktowany jako pochodzący z państwa członkowskiego, w którym stale zamieszkuje, czy jako pochodzący z państwa członkowskiego, którego jest obywatelem.

   

  W przypadku gdy sygnatariusze mają miejsce stałego zamieszkania w państwie trzecim, organizator przedkłada deklaracje poparcia państwu członkowskiemu, którego są oni obywatelami.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W ciągu maksymalnie trzech miesięcy właściwe organy weryfikują deklaracje poparcia na podstawie odpowiednich kontroli oraz dostarczają organizatorowi certyfikat zgodny z wzorem podanym w załączniku VII, potwierdzający liczbę ważnych deklaracji poparcia dla danego państwa członkowskiego.

  2. W ciągu maksymalnie trzech miesięcy właściwe organy weryfikują deklaracje poparcia na podstawie wyrywkowych kontroli oraz dostarczają organizatorowi certyfikat zgodny z wzorem podanym w załączniku VII, potwierdzający liczbę ważnych deklaracji poparcia dla danego państwa członkowskiego. Odsetek nieważnych deklaracji w próbce odejmuje się od całościowej liczby deklaracji poparcia. Certyfikat wydaje się tylko wtedy, gdy pozostała liczba deklaracji poparcia przekracza milion.

  Uzasadnienie

  Ten artykuł zmierza do przyśpieszenia weryfikacji. Jeżeli – tytułem przykładu – europejska inicjatywa obywatelska zbierze 1,5 mln podpisów, organ weryfikujący może losowo sprawdzić 5 000 próbek. Jeżeli w wyniku weryfikacji tych 5 000 próbek okaże się, że 500 (czyli 10%) jest fałszywych, niekompletnych lub nie daje się zweryfikować, można dokonać ekstrapolacji na wszystkie zebrane podpisy i założyć, że 10% z 1,5 mln jest fałszywych. Ponadto taka korekta na podstawie wyrywkowej kontroli jest przeciwwagą dla argumentu Komisji, że do dokładnego zbadania ważności podpisu niezbędny jest numer dokumentu tożsamości.

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera a)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a. niezwłocznie publikuje przedmiotową inicjatywę obywatelską na swojej stronie internetowej;

  a. niezwłocznie publikuje przedmiotową inicjatywę obywatelską na swojej stronie internetowej, we wszystkich językach urzędowych Unii;

  Uzasadnienie

  Wszyscy obywatele UE powinni mieć możliwość zrozumienia treści proponowanej inicjatywy obywatelskiej, tak by mogli ją poprzeć, po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. Można to osiągnąć tylko wtedy, jeśli inicjatywy zostaną przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe Unii Europejskiej, poprzez publikację na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b. bada przedmiotową inicjatywę obywatelską i w ciągu 4 miesięcy wydaje komunikat, zawierający wnioski Komisji dotyczące inicjatywy, informacje na temat ewentualnych działań, jakie Komisja zamierza podjąć, oraz ich uzasadnienie.

  b. bada przedmiotową inicjatywę obywatelską i w ciągu trzech miesięcy wydaje komunikat zawierający wnioski Komisji dotyczące inicjatywy, a także odpowiedni wniosek w sprawie, co do której obywatele stwierdzili, że wymagany jest akt prawny. Jeżeli Komisja zdecyduje o podjęciu pewnych alternatywnych działań lub o niepodjęciu żadnych działań, uzasadnia swoją decyzję w komunikacie.

  Uzasadnienie

  W celu stworzenia dla Komisji większego obowiązku podjęcia działań w wyniku inicjatywy obywatelskiej. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia i utrzymania szerokiego udziału obywateli ma możliwość zastosowania szybkiej procedury. W związku z tym uważa się, że Komisja Europejska powinna być w stanie przedstawić w ciągu trzech miesięcy swoje wnioski dotyczące inicjatywy oraz działania, jakie zamierza podjąć.

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. O komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powiadamia się organizatora inicjatywy obywatelskiej, Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

  2. O wykazie złożonych inicjatyw obywatelskich, a także o komunikacie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), powiadamia się organizatora inicjatywy obywatelskiej, Parlament Europejski i Radę oraz podaje się go do wiadomości publicznej.

  Uzasadnienie

  W celu stworzenia dla Komisji większego obowiązku podjęcia działań w wyniku inicjatywy obywatelskiej.

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. Komisja dostarcza Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ogólnodostępne sprawozdanie roczne na temat wdrażania inicjatyw obywatelskich, wskazując m.in. liczbę przedłożonych inicjatyw oraz działania podjęte przez Komisję w następstwie każdej inicjatywy.

  Uzasadnienie

  W celu stworzenia dla Komisji większego obowiązku podjęcia działań w wyniku inicjatywy obywatelskiej.

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 11 – ustęp 2 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2b. W odniesieniu do inicjatyw obywatelskich, dla których zebrano milion deklaracji poparcia, Parlament Europejski może w każdym momencie wezwać Komisję do wyjaśnienia działań, jakie zamierza podjąć, lub – zależnie od okoliczności – wyjaśnienia decyzji o niepodejmowaniu żadnych działań wraz z powodami takiej decyzji. Działając w ramach swoich uprawnień, Parlament Europejski może w dowolnym momencie zorganizować wysłuchanie organizatorów lub przyjąć rezolucję. Ponadto organizatorzy mogą złożyć petycję do Parlamentu Europejskiego w danej sprawie, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie kryteria.

  Uzasadnienie

  Aby spełnić oczekiwania obywateli i uniknąć rozczarowania, Parlament Europejski powinien oferować inne możliwości oraz podejmować dyskusję w celu wyjaśnienia decyzji Komisji.

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – litera b)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b. niezgodność z wymogami dotyczącymi systemów zbierania deklaracji on-line;

  skreślony

  Uzasadnienie

  Popieramy koncepcję jednej centralnej strony internetowej zarządzanej przez Komisję, która zastąpiłaby strony internetowe inicjatorów inicjatyw. Dzięki temu zawsze będą spełnione wymogi dotyczące ochrony danych.

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 15

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zmiany do załączników do niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 16, 17 i 18.

  Komisja może przyjmować w drodze aktów delegowanych zmiany do wszystkich załączników do niniejszego rozporządzenia, za wyjątkiem załączników II i III, zgodnie z art. 16, 17 i 18.

  Uzasadnienie

  W tych dwóch załącznikach zawarto postanowienia wymagające rozpatrzenia przez Parlament Europejski. Konieczne jest zatem wyłączenie tych dwóch załączników z zakresu aktów delegowanych oraz z procedury komitetowej.

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit drugi

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz może wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu.

  Akt delegowany zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz wchodzi w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję o swoim zamiarze niewyrażania sprzeciwu.

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 20 – ustęp 2

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

  Komisja informuje o tym pozostałe państwa członkowskie oraz Parlament Europejski.

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 21

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Po upływie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia.

  Po upływie dwóch lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia.

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. podstawę prawną Traktatów, która umożliwiłaby Komisji działanie;

  skreślony

  Uzasadnienie

  Nie można oczekiwać, że obywatele podejmujący inicjatywę będą znać podstawę prawną traktatów, które pozwoliłyby Komisji podjąć działania. Wręcz przeciwnie – to do Komisji należy rozpatrzenie inicjatywy i jej zgodności z traktatami, a następnie poinformowanie organizatorów o jej dopuszczalności wraz z czytelnym uzasadnieniem i podaniem do publicznej wiadomości swojej odpowiedzi.

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – punkt 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji;

  5. pełną nazwę, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora;

  Poprawka 60

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik III – ramka 2 – punkt 5 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  5a. otrzymane wsparcie finansowe i polityczne w odniesieniu do proponowanej inicjatywy obywatelskiej*:

  Poprawka  61

  Wniosek w sprawie rozporządzenia

  Załącznik III – ramka 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Pole 3: (do wypełnienia przez sygnatariusza)

  Pole 3: (do wypełnienia przez sygnatariusza)

   

   

  1. Imię i nazwisko sygnatariusza:

  1. Imię i nazwisko sygnatariusza:

  Imię*:… Nazwisko*:

  Imię*:… Nazwisko*:

  2. Adres:

  Ulica:

  Kod pocztowy: Miasto*:

  Państwo*:

  2. Adres:

  Ulica:

  Kod pocztowy: Miasto*:

  Państwo*:

  3. Adres e-mail:

  3. Adres e-mail:

  4. Data i miejsce urodzenia*:

  4. Data i miejsce urodzenia*:

  Data urodzenia: Miejsce i państwo:

  Data urodzenia: Miejsce i państwo:

  5. Obywatelstwo*:

  5. Obywatelstwo*:

  6. Osobisty numer identyfikacyjny*:

   

  Rodzaj numeru identyfikacyjnego/dokumentu tożsamości*:

   

  Krajowy dokument tożsamości: Paszport: Ubezpieczenie społeczne:

   

  Państwo członkowskie, które wydało numer identyfikacyjny/dokument tożsamości*:

   

  7. Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że udzieliłem/udzieliłam poparcia dla niniejszej proponowanej inicjatywy obywatelskiej tylko raz*.

  6. Oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i że udzieliłem/udzieliłam poparcia dla niniejszej proponowanej inicjatywy obywatelskiej tylko raz*.

  Data i podpis sygnatariusza* ♦: ………..

  Data i podpis sygnatariusza* ♦: ………..

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik IV

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  ZAŁĄCZNIK IV

  Certyfikat potwierdzający zgodność systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem xxxx/xxxx

  [….] (nazwa właściwego organu) z […] (nazwa państwa członkowskiego) niniejszym poświadcza, że system zbierania deklaracji on-line […] (adres strony internetowej) wykorzystywany do elektronicznego zbierania deklaracji poparcia dla inicjatywy obywatelskiej o numerze rejestracji […] jest zgodny z odpowiednimi przepisami rozporządzenia xxxx/xxxx.

  Data, podpis i oficjalna pieczęć właściwego organu:

  skreślony

  Uzasadnienie

  Wniosek Komisji, zgodnie z którym każdy inicjator powinien stworzyć własną stronę internetową, oznaczałby dodatkowe obciążenie nie tylko dla inicjatorów, lecz również dla państw członkowskich, ponieważ musiałyby one sprawdzać zgodność systemów zbierania podpisów on-line z przepisami określonymi przez Komisję oraz wydawać zaświadczenia potwierdzające zgodność każdej strony internetowej. Aby uniknąć tego obciążenia, uważamy, że Komisja powinna stworzyć centralną stronę internetową zawierającą wszystkie inicjatywy.

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik VI

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Formularz przedłożenia deklaracji poparcia właściwym organom państw członkowskich

  Formularz przedłożenia deklaracji poparcia właściwym organom państw członkowskich

  1. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji*:

  1. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora*:

  2. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  3. Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  4. Data rejestracji*:

  5. Data złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności*:

  6. Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa członkowskiego]*:

  2. Tytuł inicjatywy obywatelskiej*:

  3. Numer nadany w rejestrze Komisji*:

  4. Data rejestracji*:

  5. Data złożenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie dopuszczalności*:

  6. Liczba sygnatariuszy z [nazwa państwa członkowskiego]*:

  7. Załączniki*:

  (Należy załączyć wszystkie deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy, którzy wskazali osobisty numer identyfikacyjny wydany przez to samo państwo członkowskie. W stosownych przypadkach należy załączyć właściwy certyfikat/certyfikaty potwierdzające zgodność systemu zbierania deklaracji on-line z rozporządzeniem xxxx/xxxx)

  7. Załączniki*:

  (Należy załączyć wszystkie deklaracje poparcia złożone przez sygnatariuszy).

  8. Data i podpis organizatora*:

  8. Data i podpis organizatora*:

  *: pola obowiązkowe

  *: pola obowiązkowe

  Uzasadnienie

  Niektóre państwa członkowskie nie wydają swoim obywatelom dokumentów tożsamości, wobec czego należy się odwołać do kryterium obywatelstwa. Ponadto weryfikacja zgodności przez państwa członkowskie nie jest już potrzebna, gdyż to Komisja powinna stworzyć centralną stronę internetową i zarządzać nią.

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik VIII – punkt 6

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora lub przedstawiciela prawnego w przypadku osoby prawnej lub organizacji.

  6. Pełna nazwa, adres pocztowy oraz adres e-mail organizatora.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Inicjatywa obywatelska

  Odsyłacze

  COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  AFCO

  Opinia wydana przez

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  LIBE

  21.4.2010

   

   

   

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej

  Data powołania

  Cecilia Wikström

  10.5.2010

  Kinga Göncz

  10.5.2010

   

  Data przyjęcia

  26.10.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Mariya Nedelcheva, Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström

  PROCEDURA

  Tytuł

  Inicjatywa obywatelska

  Odsyłacze

  COM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

  Data przedstawienia w PE

  31.3.2010

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFCO

  21.4.2010

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  CULT

  21.4.2010

  JURI

  17.6.2010

  LIBE

  21.4.2010

  PETI

  21.4.2010

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  JURI

  1.6.2010

   

   

   

  Procedura obejmująca zaangażowane komisje

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  PETI

  17.6.2010

   

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Alain Lamassoure

  3.5.2010

  Zita Gurmai

  3.5.2010

   

  Rozpatrzenie w komisji

  3.5.2010

  3.6.2010

  14.6.2010

  12.7.2010

   

  5.10.2010

  9.11.2010

  29.11.2010

   

  Data przyjęcia

  30.11.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves

  Data złożenia

  3.12.2010