POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

  2.12.2010 - (KOM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD)) - ***I

  Odbor za ustavne zadeve
  Poročevalca: Zita Gurmai in Alain Lamassoure
  Pripravljavca mnenja(*): Gerald Häfner in Diana Wallis,
  Odbor za peticije
  (*) Pridruženi odbori – člen 50 poslovnika


  Postopek : 2010/0074(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0350/2010
  Predložena besedila :
  A7-0350/2010
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

  (KOM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0119),

  –   ob upoštevanju člena 11(4) Pogodbe EU,

  –   ob upoštevanju člena 294(2) ter prvega odstavka člena 24 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0089/2010),

  –   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. julija 2010[1];

  –   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 10. junija 2010[2],

  –   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve ter mnenj Odbora za peticije, Odbora za kulturo in izobraževanje ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0350/2010),

  1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

  2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Pogodba o Evropski uniji krepi državljanstvo Unije in še naprej stopnjuje demokratično delovanje Unije med drugim z zagotavljanjem, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije in da lahko vsaj milijon državljanov določenega števila držav članic da pobudo, s katero pozove Evropsko komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog o zadevah, za katere državljani menijo, da jih je zaradi izvajanja Pogodb treba urediti s pravnim aktom Unije.

  (1) Pogodba o Evropski uniji krepi državljanstvo Unije in še naprej stopnjuje demokratično delovanje Unije med drugim z zagotavljanjem, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije prek evropske državljanske pobude. Ta postopek daje državljanom možnost, da se neposredno obrnejo na Komisijo, in jim zagotavlja pravico do pobude, podobno tej, kot jo imata Evropski parlament in Svet.

  Obrazložitev

  V uvodni izjavi je nepotrebno ponoviti določbe pogodbe, saj so potrebne omembe pogodbe že v sklicevanjih. V zadnjem stavku je naveden položaj pobude v splošni evropski strukturi.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) Pogodba o delovanju Evropske unije določa, da Evropski parlament in Svet določita postopke in pogoje za takšne državljanske pobude.

  črtano

  Obrazložitev

  V uvodni izjavi je nepotrebno ponoviti določbe pogodbe, saj je pravna podlaga navedena že v prvem sklicevanju uredbe.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Ti postopki in pogoji bi morali biti jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude.

  (3) Ti postopki in pogoji bi morali biti jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in naredili Evropsko unijo dostopnejšo. Temeljiti bi morali na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3a) Pomembno je, da se organizirajo učinkovite informacijske in oglaševalske kampanje o državljanskih pobudah, da bi povečali ozaveščenost državljanov, nudili ustrezne informacije o tem novem instrumentu, spodbudili civilni dialog in oblikovali pristni evropski javni prostor; pomembno vlogo pri tem morajo imeti komunikacijske dejavnosti in informativne kampanje; zato mora Komisija premisliti o uporabi obstoječih programov, ki spodbujajo mobilnost in dejavno državljanstvo, in novih oblik komunikacije, kot so spletne socialne mreže, ki spodbujajo javno razpravo. Poleg tega bi morala Komisija in Evropski parlament prek svojih predstavništev in pisarn v državah članicah državljanom na njihovo prošnjo zagotoviti informacije in neuradne nasvete o državljanskih pobudah, zlasti o merilih za prijavo, vrednotah in pristojnostih Unije, kot to določajo evropske pogodbe. Navodila za državljanske pobude bi bilo treba pripraviti in objaviti na spletu v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

  Obrazložitev

  Da bi se izognili vzbujanju lažnih pričakovanj in nesporazumom o naravi in obsegu evropskih državljanskih pobud, so informacijske kampanje ključnega pomena. Predlog spremembe skuša izboljšati ozaveščenost državljanov in točnost informacij o tem novem instrumentu.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3b) Predstavništva Evropske komisije in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah, pa tudi informacijska omrežja Komisije bi morali imeti stalno vlogo pri zagotavljanju vseh potrebnih informacij državljanom glede državljanske pobude.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri državljanski pobudi. V zagotovitev, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, bi moralo biti najmanjše število ena tretjina držav članic.

  (5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri državljanski pobudi. S tem pragom naj bi se zagotovilo, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, vendar zahteve ne bi smele biti preveč oviralne. Najmanjše število bi moralo biti ena petina držav članic.

  Obrazložitev

  Določiti bi bilo treba nižji prag, ki bi še vedno predstavljal interese Unije, vendar ne bi bil preveč oviralen.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (6) Zato je tudi primerno določiti najmanjše število državljanov, ki prihajajo iz navedenega števila držav članic. Da bi zagotovili podobne pogoje za sodelovanje državljanov pri državljanski pobudi, bi moralo biti to število sorazmerno postopno padajoče glede na velikost vsake države članice. Zaradi jasnosti je treba število za posamezno državo članico določiti v prilogi k tej uredbi.

  (6) Zato je tudi primerno določiti najmanjše število državljanov, ki prihajajo iz navedenega števila držav članic. Da bi zagotovili podobne pogoje za sodelovanje državljanov pri državljanski pobudi, bi moralo biti to število sorazmerno padajoče, kakor je določeno v členu 14(2) PEU, glede na število poslancev Evropskega parlamenta iz vsake države članice.

   

  To najmanjše število podpisnikov bi moralo biti za vsako državo članico enako številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v tisti državi, pomnoženem s faktorjem 750.

   

  Zaradi jasnosti bi bilo treba najmanjše število podpisnikov določiti v prilogi k tej uredbi. Komisija bi morala biti pristojna za spremembe te priloge, ko se bo spremenila sestava Evropskega parlamenta.

  Obrazložitev

  Razdelitev sedežev v Evropskem parlamentu se bo redno spreminjala v skladu s formulo, ki v celoti upošteva načelo padajoče sorazmernosti.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7a) Za uspešno izvedbo državljanske pobude je potrebna minimalna organizirana struktura. Ta bi morala imeti obliko državljanskega odbora, katerega člani bi bile fizične osebe (organizatorji) iz določenega števila držav članic, saj bi na ta način spodbujali odpiranje vprašanj in razmislek o njih na evropski ravni. Za zagotovitev preglednosti ter nemotene in učinkovite komunikacije bi moral organizacijski odbor imenovati svoje predstavnike, ki bi ves čas postopka delovali kot kontaktne osebe med odborom in institucijami Unije.

  Obrazložitev

  Državljanska pobuda je bila zasnovana, da bi državljanom dali možnost udeležbe v demokratičnem življenju Unije. Namenjena bi morala biti le fizičnim osebam, ki bi ustanovile državljanski odbor.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7b) Vsem organizatorjem in pobudnikom, ne glede na spol, rasno ali etnično pripadnost, invalidnost, spolno usmerjenost, vero ali prepričanje, je treba zagotoviti enake možnosti za sodelovanje v državljanski pobudi ter spoštovanje načel nediskriminacije. Informacije o državljanskih pobudah bi morale biti dostopne in vsakomur razumljive.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletni strani, ki jo da na voljo Komisija pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori; neprimerni in neresni predlogi se ne bi smeli prijaviti in Komisija bi morala zavrniti prijavo predlogov, ki so očitno v nasprotju z vrednotami Unije. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave.

  (8) Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami ter se izognili primerom zbiranja podpisov za predlog, ki ne sodi v področje uporabe te uredbe, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletni strani, ki jo da na voljo Komisija pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori. Predlogi, ki niso državljanske pobude v smislu te uredbe, ne bi smeli biti evidentirani. Prijava je administrativni postopek, ki je namenjen izbiri tistih pobud, ki sodijo v področje uporabe te uredbe, zato jo je mogoče zavrniti le iz pravnih, in nikakor ne iz političnih razlogov. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave, zato bi morala biti dolžna organizatorje pobude seznaniti z razlogi za zavrnitev prijave njihove pobude ter z vsemi sodnimi in izvensodnimi sredstvi, ki so jim na voljo. Komisija bi morala prav tako dati jasno vedeti, da navkljub prijavi in zadostnemu številu zbranih izjav o podpori ne bo zagotovo sprejela predloga za zakonodajni akt ter da prijava pobude ne predstavlja uradnega sklepa o vprašanju pristojnosti.

  Obrazložitev

  The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Organizator predlagane državljanske pobude bi moral biti odgovoren za zbiranje potrebnih izjav državljanov o podpori.

  (9) Organizator lahko začne zbirati izjave državljanov o podpori, potem ko je predlog prijavljen kot državljanska pobuda.

  Obrazložitev

  S predlogom spremembe bi okrepili stališče, da je prijava namenjena le odločanju o temu, ali je evropska državljanska pobuda primerna za obravnavo. Če je temu tako, potem organizatorjem ni treba izpolniti nobenih drugih zahtev (o dopustnosti itd.), lahko pa uveljavljajo svoje pravice v skladu s pogodbo, torej zbirajo podpise v podporo pobudi.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10) Izjave o podpori se lahko primerno zbirajo v papirni obliki in na spletu. Sistemi spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim zagotovi, da se lahko ugotovi istovetnost osebe in podatki varno shranijo. V ta namen bi morala Komisija določiti podrobne tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja.

  (10) Da bi sodobno tehnologijo koristno uporabili kot orodje participativne demokracije, bi bilo ustrezno, da se izjave o podpori zbirajo na spletu in v papirni obliki. Sistemi spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim zagotovi, da se vsak podpiše samo enkrat in da se podatki varno zbirajo in shranijo. Na strokovni ravni bi bilo treba oblikovati podrobne tehnične specifikacije, ki bi jih bilo treba redno prilagajati tehničnemu razvoju. zato bi bilo treba pooblastila za sprejetje podrobnih tehničnih specifikacij za sisteme spletnega zbiranja podeliti Komisiji.

   

  Vendar pa zahteve glede tehničnih specifikacij ne bi smele predstavljati neupravičenih ovir za organizatorje, ki želijo uporabljati sisteme spletnega zbiranja.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe podaja razloge za določbe in upravičuje uporabo delegiranih aktov.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10a) Izjave o podpori je treba zbirati na državljanom prijazen način, kamor sodijo tudi potrebna varovala za zaščito podatkov, hkrati pa to ne sme pretirano obremenjevati organizatorjev.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) Primerno je, da Komisija o dopustnosti predlagane pobude odloča na dovolj zgodnji stopnji. Organizator bi moral zato vložiti vlogo za odločitev o dopustnosti pobude na podlagi zbranih 300 000 izjav o podpori predlagane pobude od podpisnikov iz vsaj treh držav članic.

  črtano

  Obrazložitev

  Preverjanje dopustnosti je odpravljeno.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14) Komisija bi morala v dveh mesecih po prejemu vloge organizatorja odločiti o njeni dopustnosti. Predlagana državljanska pobuda se šteje za dopustno, če sodi v okvir pristojnosti Komisije in se nanaša na zadevo, ki se zaradi izvajanja Pogodb lahko uredi s pravnim aktom Unije.

  črtano

  Obrazložitev

  Preverjanje dopustnosti je odpravljeno.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Primerno je zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število izjav podpisnikov o podpori in če se šteje za dopustno, vsaka država članica pristojna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, zbranih od državljanov iz navedene države. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih takšna preverjanja ustrezno opraviti in izdati listino, ki potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori.

  (15) Če ni pristojnega volilnega organa Evropske unije, je primerno zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število izjav podpisnikov o podpori, vsaka država članica pristojna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, zbranih od državljanov iz navedene države. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih takšna preverjanja ustrezno opraviti, kar lahko temelji na naključnem vzorčenju, in izdati listino, ki potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori.

  Obrazložitev

  Jasno bi moralo biti, da, četudi gre za evropsko državljansko pobudo, podpise preverjajo države članice, saj v Uniji ni pristojnega volilnega organa, ki bi lahko opravil to nalogo.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16) Organizatorji bi morali zagotoviti, da so izpolnjeni vsi ustrezni pogoji iz te uredbe, preden državljansko pobudo predložijo Komisiji.

  črtano

  Obrazložitev

  V uvodni izjavi je odvečno omenjati, da bi bilo treba izpolniti obveznosti iz uredbe za dosego želenih pravnih posledic.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16a) Bistveno je, da organizatorji državljanske pobude pripravijo izjavo o vseh finančnih stredstvih, uporabljenih za podporo in promocijo te pobude.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (17) Komisija bi morala v štirih mesecih proučiti državljansko pobudo ter oblikovati svoje zaključke in ukrepe, ki jih predvideva kot odziv na državljansko pobudo.

  (17) Komisija bi morala proučiti državljansko pobudo ter ločeno oblikovati svoje pravne in politične zaključke; Oblikovati bi morala tudi ukrepe, ki jih predvideva kot odziv na državljansko pobudo. V dokaz da so bili državljanska pobuda, ki jo podpira vsaj milijon državljanov Unije, in koraki, ki ji bodo sledili, natančno preučeni, bi morala Komisija jasno, celostno in podrobno pojasniti razloge za nameravane ukrepe, prav tako pa bi morala pojasniti, zakaj v določenem primeru ne namerava ukrepati. Da bi državljanom jamčili, da bo uspešna pobuda deležna ustrezne nadaljnje obravnave, bi morala Komisija pripraviti javno predstavitev skupaj z Evropskim parlamentom, po potrebi pa tudi z drugimi institucijami in organi Unije. Komisija, na katero je pobuda naslovljena, bi morala biti zastopana na ravni komisarja ali vsaj generalnega direktorja.

  Obrazložitev

  Odziv Komisije na korak evropskih državljanov bi moral biti pravno in politično utemeljen. Zajemati bi moral tudi utemeljitev, ki bi dokazovala, da je bilo državljanom prisluhnjeno in da so bili nadaljnji koraki resno in temeljito premišljeni.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 18

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se v celoti uporablja za obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju te uredbe. V zvezi s tem je primerno pojasniti, da so upravljavci podatkov v smislu Direktive 95/46/ES organizator državljanske pobude in pristojni organi držav članic, ter podrobno določiti najdaljše obdobje ohranitve osebnih podatkov, zbranih za namene državljanske pobude. Kot upravljavci podatkov morajo organizatorji sprejeti vse potrebne ukrepe za upoštevanje obveznosti, ki jim jih nalaga Direktiva 95/46/ES, zlasti tiste ukrepe v zvezi z zakonitostjo obdelave, varnostjo dejavnosti obdelave ter zagotavljanjem informacij in pravic posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, do dostopa do njegovih osebnih podatkov ter do popravka in izbrisa njegovih osebnih podatkov.

  (18) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se v celoti uporablja za obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju te uredbe. V zvezi s tem je zaradi pravne jasnosti primerno pojasniti, da so upravljavci podatkov v smislu Direktive 95/46/ES organizatorji državljanske pobude in pristojni organi držav članic, ter podrobno določiti najdaljše obdobje ohranitve osebnih podatkov, zbranih za namene državljanske pobude. Kot upravljavci podatkov morajo organizatorji sprejeti vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje obveznosti iz Direktive 95/46/ES, zlasti ukrepe v zvezi z zakonitostjo obdelave, varnostjo obdelave ter zagotavljanjem informacij in pravic posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo, do dostopa do njihovih osebnih podatkov ter do popravka in izbrisa njihovih osebnih podatkov.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe utemeljuje normativni del. Jezikovne spremembe, ki stremijo k spolno nevtralnem jeziku.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 21

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (21) Za namene sprememb prilog k tej uredbi bi morala biti Komisija pristojna za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

  (21) Zaradi morebitne prihodnje potrebe po spremembi ali dopolnitvi nekaterih nebistvenih elementov iz določb te uredbe ali njenih prilog bi morala biti Komisija pristojna za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe odraža spremembo v normativnem delu in upravičuje uporabo delegiranih aktov.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 23

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (23) Komisija bi morala o izvajanju te uredbe poročati v petih letih od začetka njene veljavnosti.

  črtano

  Obrazložitev

  V uvodni izjavi je nepotrebno samo ponoviti normativni del.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. „državljanska pobuda“ je pobuda, predložena Komisiji v skladu s to uredbo, ki Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije, in ki jo je podprlo vsaj milijon upravičenih podpisnikov iz vsaj ene tretjine vseh držav članic;

  1. „državljanska pobuda“ je pobuda, predložena Komisiji v skladu s to uredbo, ki Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije, in ki jo je podprlo vsaj milijon upravičenih podpisnikov iz vsaj ene petine vseh držav članic;

  Obrazložitev

  Primerno je določiti nižjo spodnjo mejo, da bi olajšali začetek pobude ter omogočili enostavnejši in manj zahteven postopek.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. „organizatorje fizična ali pravna oseba ali organizacija, pooblaščena za pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji.

  3. „ „organizatorjiso fizične osebe, ki oblikujejo državljanski odbor, odgovoren za pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji.

   

  Organizacije, ki v skladu s Pogodbo prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije, lahko neposredno podprejo državljansko pobudo, če to storijo popolnoma pregledno.

   

  (Ta sprememba, in sicer „organizator” v „organizatorji”, velja za celotno besedilo. Če se predlog spremembe sprejme, je treba ustrezno popraviti celotno besedilo.)

  Obrazložitev

  Resnična državljanska pobuda bi morala biti, per definitionem, orodje participativne demokracije, ki je namenjeno državljanom Unije in ne pravnim osebam. Zato so lahko njeni organizatorji le državljani (fizične osebe). Da bi lahko ti sprožili pobudo, bi morali ustanoviti državljanski odbor.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 3 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pogoji za organizatorje in podpisnike

  (Ne zadeva slovenske različice.)

  Obrazložitev

  (Ne zadeva slovenske različice.)

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Organizator, ki je fizična oseba, je državljan Unije in dovolj star, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament.

  1. Organizatorji so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament.

  Organizator, ki je pravna oseba ali organizacija, ima sedež v državi članici. Organizacije, ki niso pravne osebe v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, imajo zastopnike, ki so sposobni prevzeti pravne obveznosti v njihovem imenu in nositi odgovornost.

   

  Obrazložitev

  Uporabo množine upravičuje člen 3, odstavek 1a (novo). Besedilo je treba črtati, saj so lahko organizatorji le fizične osebe.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 a (novo) – pododstavka 1 in 2 (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a. Organizatorji oblikujejo državljanski odbor, katerega člani so rezidenti iz vsaj sedmih držav članic.

   

  Organizatorji imenujejo enega predstavnika in enega namestnika, ki bosta ves čas postopka delovala kot kontaktni osebi med državljanskim odborom in institucijami Evropske unije in ki bosta pooblaščena, da bosta govorila in delovala v imenu državljanskega odbora.

  Obrazložitev

  Da bi spodbudili odprtje resničnih vprašanj na evropski ravni, razmišljanje o njih in zbiranje podpisov po vsej Uniji, mora pobudo predlagati določeno število državljanov, ki mora ustanoviti državljanski odbor. Odbor bi moral govoriti z enim glasom, zato je treba imenovati kontaktno osebo in njenega namestnika.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 a (novo) – pododstavek 3 (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Če so organizatorji poslanci nacionalnih parlamentov ali Evropskega parlamenta, se jih ne šteje za namene doseganja minimalnega zahtevanega števila za oblikovanje državljanskega odbora.

  Obrazložitev

  Pomembno je posredovati jasno sporočilo državljanom, da je ta instrument oblikovan zanje, in jih spodbuditi k njegovi uporabi in sodelovanju. Poslanci imajo na voljo druge načine za predlaganje zakonodaje in oblikovanje razprave na evropski ravni.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament.

  2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije in so po predpisih vsake države članice dovolj stari, pri čemer so merilo volitve v Evropski parlament.

  Obrazložitev

  Da bi mlade državljane spodbudili k udeležbi pri oblikovanju prihodnosti Unije in povečali njihovo sodelovanje v njenem demokratičnem življenju, bi bilo treba določiti nižjo starost, kot je ta, pri kateri se v večini držav članic lahko voli, in kot velja za člane državljanskega odbora.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude mora organizator pobudo prijaviti pri Komisiji, zagotoviti informacije iz Priloge II, zlasti o predmetu in ciljih pobude ter o virih financiranja in podpore predlagane državljanske pobude.

  1. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude morajo organizatorji pobudo prijaviti pri Komisiji in zagotoviti informacije iz Priloge II, zlasti o predmetu in ciljih predlagane državljanske pobude.

   

  Organizatorji za namene registra, določenega v tretjem pododstavku, in po potrebi na svoji spletni strani posredujejo redno posodobljene podatke o virih podpore in financiranja pobude.

  Te informacije se v enem od uradnih jezikov Unije vnesejo v spletni register, ki ga v ta namen da na voljo Komisija (v nadaljnjem besedilu: register).

  Te informacije se v enem ali več uradnih jezikih Unije vnesejo v spletni register, ki ga v ta namen da na voljo Komisija (v nadaljnjem besedilu: register). Informacije v uradnem jeziku, ki ni jezik, v katerem so bile posredovane prvotno, se lahko za vnos v register posredujejo kasneje.

   

  Za prevod pobude v druge uradne jezike Unije so odgovorni organizatorji.

  Obrazložitev

  V praksi je treba pobudo prevesti, saj državljanski odbor sestavljajo državljani iz različnih držav, podpise pa se bo zbiralo v vsaj petini držav članic.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Razen v primerih iz odstavkov 3 in 4 Komisija predlagani pobudi brez odlašanja dodeli enotno evidenčno številko in organizatorju pošlje potrdilo.

  2. Če se ugotovi, da predlagana pobuda ustreza zahtevam za državljansko pobudo iz te uredbe, ji Komisija brez odlašanja dodeli enotno evidenčno številko in organizatorjem pošlje potrdilo.

  Obrazložitev

  Prijavo se naj zavrne samo v primerih, ko predlog ni državljanska pobuda. Takšni primeri so opredeljeni s pogodbami in z uredbo.

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Predlagane državljanske pobude, ki se lahko razumno štejejo za nedopustne, ker so neprimerne ali neresne, se ne bodo evidentirale.

  3. Komisija prijavi predlagano pobudo v dveh mesecih po prejemu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

   

  (a) ustanovljen je državljanski odbor in imenovane so kontaktne osebe;

   

  (b) ni očitnih in pomembnih neskladij med jezikovnimi različicami naslova, predmeta in ciljev predlagane pobude;

   

  (c) pobuda ne sodi očitno na področje, na katerem Komisija po Pogodbah nima pristojnosti vlaganja predlogov za zahtevani zakonodajni akt;

   

  (d) predlagana pobuda ni očitno neprimerna, lahkomiselna in ne povzroča namerno nevšečnosti;

   

  (e) predlagana pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot jih določa člen 2 Pogodbe o Evropski uniji.

  Obrazložitev

  The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3a. Komisija zavrne prijavo, če pogoji, navedeni v členu 3, niso izpolnjeni.

   

  Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe, da organizatorjem potrdi, da v odločitvi o prijavi dosledno spoštuje določbe in duh pogodb, ne da bi pri tem posegala v svojo kasnejšo odločitev o vsebini zadeve.

   

  Kadar Komisija prijavo zavrne, obvesti organizatorje o vzrokih za zavrnitev in možnih sodnih in izvensodnih sredstvih, ki so jim na voljo.

  Obrazložitev

  The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

  The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

  As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija zavrne prijavo predlagane državljanske pobude, ki je očitno v nasprotju z vrednotami Unije.

  črtano

  Obrazložitev

  Glej druge obrazložitve predlogov sprememb člena 4.

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4a. Organizatorji lahko prijavljeno pobudo umaknejo kadar koli pred predložitvijo izjav o podpori v skladu s členom 9. V tem primeru se v register vnese opomba, da je bila pobuda umaknjena.

  Obrazložitev

  Odboru državljanov naj bo omogočeno, da umakne pobudo, če meni, da ni smiselno nadaljevati zbiranja podpisov ali iz kakršnega koli razloga preprosto ne namerava nadaljevati svoje dejavnosti. Vendar pa naj to ne bi bilo možno po predložitvi izjav o podpori, saj za preverjanje podpisov države članice porabijo denar davkoplačevalcev.

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Vse prijavljene pobude dobijo referenčno številko.

  Obrazložitev

  Tako bodo državljani obveščeni o stanju različnih državljanskih pobud.

  Predlog spremembe  37

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V ta namen se lahko uporabi le obrazec izjave o podpori v obliki vzorca iz Priloge III. Organizator pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori izpolni obrazce, kot je navedeno v Prilogi III. Informacije, navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru.

  V ta namen se lahko uporabijo le prijavljene jezikovne različice obrazca izjave o podpori v obliki vzorca iz Priloge III. Organizatorji pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori izpolnijo obrazce, kot je navedeno v Prilogi III. Informacije, navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru.

  Obrazložitev

  Podpisniki naj bi v skladu s Prilogo III zagotovili naslednje podatke: ime, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, datum podpisa. Za zbiranje podpisov naj se uporablja samo prijavljene jezikovne različice obrazca, saj v primeru nepravilnih prevodov ni mogoče zagotoviti, da so podpisi zbrani za isto pobudo.

  Predlog spremembe  38

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Zbiranje vseh izjav o podpori se začne po prijavi predlagane pobude in konča najpozneje v 12 mesecih.

  4. Zbiranje vseh izjav o podpori se začne po prijavi predlagane pobude in konča najpozneje v 12 mesecih.

   

  Ob koncu tega obdobja se v registru navede, da je obdobje poteklo in, po potrebi, da je Komisija ugotovila, da zahtevane izjave o podpori niso bile predložene.

  Obrazložitev

  Časovno omejitev pri zbiranju podpisov je treba spoštovati. Če potrebni podpisi niso zbrani v predpisanem roku, pobuda ni uspešna; zato se izbriše iz registra, v katerem so le tekoče pobude.

  Predlog spremembe  39

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori organizator zagotovi, da uporabljeni sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz odstavka 4. Organizator lahko kadar koli pozove ustrezni pristojni organ države članice, v kateri se zbrani podatki hranijo ali se bodo hranili, da potrdi, da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje navedene pogoje. Organizator v vsakem primeru zaprosi za izdajo potrdila pred predložitvijo izjav o podpori v preverjanje v skladu s členom 9.

  2. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori organizatorji zagotovijo, da uporabljeni sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz odstavka 4. Organizatorji lahko kadar koli pozovejo ustrezni pristojni organ države članice, v kateri se zbrani podatki hranijo ali se bodo hranili, da potrdi, da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje navedene pogoje. Organizatorji v vsakem primeru zaprosijo za izdajo potrdila pred začetkom zbiranja izjav o podpori.

   

  Kopijo potrdila, izdanega v ta namen, organizator objavi na spletni strani, ki se uporablja za sistem spletnega zbiranja.

   

  V roku šestih mesecev po začetku veljavnosti te uredbe Komisija da na razpolago odprtokodno programsko opremo, ki vključuje nekatere tehnične in varnostne elemente, potrebne za izpolnjevanje določb te uredbe o sistemih spletnega zbiranja, ter zagotovi vzdrževanje in nadaljnji razvoj te odprtokodne programske opreme. Programska oprema in ustrezne podporne storitve so organizatorjem na voljo brezplačno.

   

  Komisija obvesti Evropski parlament o napredku pri vzpostavitvi odprtokodne programske opreme najpozneje v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

  Obrazložitev

  Komisija naj omogoči spletno zbiranje podpisov z zagotavljanjem odprtokodne programske opreme. Za potrdilo za sisteme spletnega zbiranje je primerneje zaprositi pred zbiranjem in ne po njem. Potrdilo naj bo tudi javno objavljeno na spletni strani, da bodo državljani vedeli, da lahko sistemu zaupajo.

  Predlog spremembe  40

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  b. se lahko preveri istovetnost osebe;

  b. se lahko preveri dejstvo, da vsaka oseba predloži samo eno izjavo;

  Obrazložitev

  Za preverjanje avtentičnosti izjav o podpori ni treba ugotavljati istovetnosti osebe. Dovolj je preveriti, da je oseba upravičena do podpisa in je podpisana zgolj enkrat. Dejstvo, da lahko neka oseba podpiše izjavo samo enkrat, bi bilo treba preveriti tudi v primeru podpisov, zbranih na spletu.

  Predlog spremembe  41

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 – točka c

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  c. so podatki, ki se zagotovijo po spletu, varno shranjeni, da se med drugim zagotovi, da jih ni mogoče spremeniti ali uporabiti v kakršen koli drug namen, kot v navedeno podporo posamezne državljanske pobude, in da se osebni podatki zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spremembo ali nepooblaščenim razkritjem ali dostopom;

  c. so podatki, ki se zagotovijo po spletu, varno zbrani in shranjeni, da se med drugim zagotovi, da jih ni mogoče spremeniti ali uporabiti v kakršen koli drug namen, kot v navedeno podporo posamezne državljanske pobude, in da se osebni podatki zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, spremembo ali nepooblaščenim razkritjem ali dostopom;

  Predlog spremembe  42

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 – točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  d. lahko sistem prikaže izjave posameznikov o podpori v obliki, ki ustreza vzorcu iz Priloge III, da se omogoči nadzor držav članic v skladu s členom 9(2).

  d. lahko sistem prikaže izjave o podpori v obliki, ki ustreza vzorcu iz Priloge III, da se omogoči nadzor držav članic v skladu s členom 9(2).

  Obrazložitev

  Spletna izjava o podpori (glej Prilogo III) je lahko tudi v obliki seznama.

  Predlog spremembe  43

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. V 12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe Komisija v skladu s postopkom sprejetja predpisa iz člena 19(2) sprejme tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4.

  5. V 12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe Komisija v sodelovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov opravi oceno, ki ji omogoči, da v skladu s postopkom sprejetja predpisa iz člena 19(2) sprejme tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4. Ta ocena se s predlogi posreduje Evropskemu parlamentu.

  Predlog spremembe  44

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene tretjine držav članic.

  1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene petine držav članic.

  Obrazložitev

  Primerno je določiti nižjo spodnjo mejo, da bi olajšali začetek pobude ter omogočili enostavnejši in manj zahteven postopek.

  Predlog spremembe  45

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. V eni tretjini držav članic je število podpisnikov najmanj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I.

  2. V vsaj eni petini držav članic je najmanjše število veljavnih izjav o podpori, predloženih v preverjanje, najmanj enako številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v tisti državi v času prijave državljanske pobude, pomnoženem s faktorjem 750. Ta števila so navedena v Prilogi I.

   

  Komisija v skladu s členom 16 ter pod pogoji iz členov 17 in 18 z delegiranimi akti sprejme ustrezne prilagoditve Priloge I, ko se bo spremenila sestava Evropskega parlamenta.

  Obrazložitev

  Primerno je določiti nižjo spodnjo mejo, da bi olajšali začetek pobude ter omogočili enostavnejši in manj zahteven postopek.

  Predlog spremembe  46

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, ki je izdala osebni dokument, naveden v njihovi izjavi o podpori.

  3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, kjer imajo stalno prebivališče. Za namene odstavka 1 se za državljane Unije, ki imajo stalno prebivališče v tretji državi, šteje, da prihajajo iz države članice, katere državljani so.

  Predlog spremembe  47

  Predlog uredbe

  Člen 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 8Odločanje o dopustnosti predlagane državljanske pobude

   

  črtano

  1. Organizator na podlagi 300 000 izjav o podpori, zbranih v skladu s členom 5 od podpisnikov iz vsaj treh držav članic, pri Komisiji vloži vlogo za odločitev o dopustnosti predlagane državljanske pobude. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge V.

   

  2. Komisija odloči o dopustnosti v dveh mesecih od prejema vloge iz odstavka 1. Predlagana državljanska pobuda se šteje za dopustno, če izpolnjuje naslednje pogoje:

   

  a. nanaša se na zadevo, v zvezi s katero se lahko zaradi izvajanja Pogodb sprejme pravni akt Unije, ter ter

   

  b. sodi v okvir zakonodajne pristojnosti Komisije.

   

  3. Odločitev iz odstavka 2 se uradno sporoči organizatorju predlagane državljanske pobude in javno objavi.

   

  Obrazložitev

  Glej obrazložitve predlogov sprememb člena 4.

  Predlog spremembe  48

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s členoma 5 in 7 in pod pogojem, da je Komisija v skladu s členom 8 odločila, da je predlagana državljanska pobuda dopustna, organizator izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predloži pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge VI.

  1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s členoma 5 in 7 organizatorji izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predložijo pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizatorji v ta namen uporabijo obrazec iz Priloge VI.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitve predlogov sprememb člena 4.

  Predlog spremembe  49

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator predloži izjave o podpori državi članici, ki je izdala osebni dokument, naveden v izjavah o podpori.

  Organizatorji predložijo izjave o podpori državi članici, v kateri imajo podpisniki stalno prebivališče, ali, v primeru podpisnikov, ki imajo stalno prebivališče v tretji državi, državi članici, katere državljani so.

  Obrazložitev

  Bolje bi bilo, da se ne zahteva navedbe osebnega dokumenta od podpisnikov po vsej Evropi, ker bi to lahko imelo v nekaterih državah nasproten učinek. Naslov stalnega prebivališča pa je vseeno treba navesti in bi moral biti merilo pri odločanju, od kje prihajajo podpisi. Za osebe, ki prebivajo v tretjih državah, bi se moralo kot merilo uporabljati državljanstvo.

  Predlog spremembe  50

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pristojni organi v roku, ki ni daljši od treh mesecev, ustrezno preverijo predložene izjave o podpori in organizatorju izdajo potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge VII, ki potrjuje število veljavnih izjav o podpori za navedeno državo članico.

  2. Pristojni organi v roku, ki ni daljši od treh mesecev, ustrezno preverijo predložene izjave o podpori in organizatorju izdajo potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge VII, ki potrjuje število veljavnih izjav o podpori za navedeno državo članico.

   

  Avtentikacija podpisov ni potrebna.

  Obrazložitev

  Za preverjanje avtentičnosti izjav o podpori ni treba ugotavljati istovetnosti osebe. Dovolj je preveriti, da je oseba upravičena do podpisa in je podpisana zgolj enkrat.

  Predlog spremembe  51

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator lahko Komisiji predloži državljansko pobudo po prejemu potrdila iz člena 9(2) ter na podlagi izvedenih vseh ustreznih postopkov in izpolnjenih vseh ustreznih pogojev iz te uredbe.

  Organizatorji lahko Komisiji predložijo državljansko pobudo po prejemu potrdila iz člena 9(2) ter na podlagi izvedenih vseh ustreznih postopkov in izpolnjenih vseh ustreznih pogojev iz te uredbe, s priloženimi podatki o kakršni koli podpori pobudi in njenemu financiranju. Informacije so objavljene v registru Komisije.

   

  Višina podpore in financiranja iz katerega koli vira, po kateri je treba posredovati podatke, je enaka Uredbi (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede njihovega financiranja1.

   

  __________________________________

  1 UL L 297, 15. 11. 2003, str. 1.

  Obrazložitev

  Odbor državljanov bi moral zagotoviti popolno preglednost finančnih sredstev in podpore pobudi. Ni pa realistično zahtevati, naj organizatorji podajo podrobne podatke o vsaki posamezni donaciji posameznikov, ne glede na vsoto, ker bi bilo zanje to tudi preveliko upravno breme. Komisija naj ima torej možnost določiti vsoto z delegiranim aktom.

  Predlog spremembe  52

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Ko Komisija prejme državljansko pobudo v skladu s členom 10:

  1. Ko Komisija prejme državljansko pobudo v skladu s členom 10:

  a. državljansko pobudo brez odlašanja objavi na svoji spletni strani;

  a. državljansko pobudo brez odlašanja objavi na svoji spletni strani;

   

  ab. sprejme organizatorje na ustrezni ravni, da jim omogoči, da podrobno pojasnijo zadeve, ki jih obravnava pobuda;

   

  ac. pripravi javno predstavitev o vsebini pobude skupaj z Evropskim parlamentom, po potrebi pa tudi z drugimi institucijami in organi Unije, kjer je Komisija zastopana na ustrezni ravni;

  b. prouči državljansko pobudo in v štirih mesecih v sporočilu izda svoje zaključke v zvezi s pobudo, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in jih obrazloži.

  b. v treh mesecih v sporočilu, ki je na voljo tudi v registru, izda svoje končne pravne in politične zaključke v zvezi s pobudo, morebitne ukrepe, ki jih namerava ali ne namerava izvesti, in jih obrazloži.

  Obrazložitev

  Komisija naj oblikuje pravne in politične zaključke o pobudi. Sporočilo naj vsebuje obe vrsti zaključkov. Sprememba rokov naj bi kazala na dosežke novega okvirnega sporazuma. Glej tudi obrazložitev k odstavku 17.

  Predlog spremembe  53

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Komisija o sporočilu iz odstavka 1(b) uradno obvesti organizatorja državljanske pobude, Evropski parlament in Svet ter ga javno objavi.

  2. Komisija o sporočilu iz odstavka 1(b) uradno obvesti organizatorje, Evropski parlament in Svet ter ga javno objavi.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitve predlogov sprememb člena 3.

  Predlog spremembe  54

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3

   

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator uniči vse prejete izjave o podpori posamezne državljanske pobude in njihove morebitne dvojnike najpozneje v mesecu dni po predložitvi pobude Komisiji v skladu s členom 10 ali najpozneje v 18 mesecih po prijavi predlagane državljanske pobude, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

  Razen če je postopek v pravdnem sporu, organizator uniči vse prejete izjave o podpori posamezne državljanske pobude in njihove morebitne dvojnike najpozneje v dveh mesecih po objavi sporočila Komisije iz točke (b) člena 11(1). V primeru pravdnega spora se jih uniči mesec dni po koncu spora. Z izjemo primerov, ko pristojni organi držav članic še niso zaključili preverjanja izjav o podpori, so te uničene tudi, če predlagana državljanska pobuda ni bila predložena Komisiji v 18 mesecih po prijavi pobude.

  Obrazložitev

  Uredba naj upošteva možnost, da bodo dokumenti potrebni v morebitnem pravdnem postopku.

  Predlog spremembe  55

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 4

   

   

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pristojni organ uniči vse prejete izjave o podpori in njihove dvojnike, ki jih mora preveriti v skladu s členom 9(2), najpozneje v mesecu dni po izdaji potrdila iz navedenega člena.

  Pristojni organ uniči vse prejete izjave o podpori in njihove dvojnike, ki jih mora preveriti v skladu s členom 9(2), najpozneje v dveh mesecih po izdaji potrdila iz navedenega člena. V primeru pravdnega spora se jih uniči mesec dni po koncu spora.

  Obrazložitev

  Glej prejšnjo obrazložitev.

  Predlog spremembe  56

  Predlog uredbe

  Člen 13 – odstavek 1 – uvodno besedilo

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Države članice zagotovijo, da organizatorji, ki prebivajo na njihovem ozemlju ali imajo na njem sedež, odgovarjajo v skladu z njihovim civilnim ali kazenskim pravom za kršitve te uredbe in zlasti za:

  Države članice zagotovijo, da organizatorji, ki prebivajo na njihovem ozemlju, odgovarjajo v skladu z njihovim civilnim ali kazenskim pravom za kršitve te uredbe in zlasti za:

  Obrazložitev

  Organizatorji so lahko samo fizične osebe.

  Predlog spremembe  57

  Predlog uredbe

  Člen 18 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Evropski parlament in Svet lahko ugovarjata zoper delegirani akt v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

  1. Evropski parlament in Svet lahko ugovarjata zoper delegirani akt v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

  Obrazložitev

  V skladu s horizontalnim pristopom, ki ga uporablja Evropski parlament, bi moral biti rok daljši, kot to predlaga Komisija.

  Predlog spremembe  58

  Predlog uredbe

  Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

  Delegirani akt se objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

  Predlog spremembe  59

  Predlog uredbe

  Člen 19 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Za namene izvajanja člena 6(5) Komisiji pomaga odbor.

  1. Za namene izvajanja člena 6(5) Komisiji pomaga odbor z ustreznim tehničnim znanjem.

  Predlog spremembe  60

  Predlog uredbe

  Člen 20 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija o njih obvesti države članice.

  Komisija o njih obvesti države članice in Evropski parlament.

  Predlog spremembe  61

  Predlog uredbe

  Člen 20 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 20a

   

  Pomoč

   

  1. Komisija pripravi in posodablja izčrpen in uporabnikom prijazen vodnik o državljanski pobudi.

   

  2. Komisija zagotovi službo za pomoč v podporo organizatorjem in za začetek dialoga v zgodnji fazi postopka.

   

  Komisija na zahtevo obvesti organizatorje tudi o obstoječih ali nameravanih zakonodajnih predlogih v zvezi z zadevami iz pobude in drugih že prijavljenih državljanskih pobudah, ki so v zvezi z enakimi ali deloma enakimi zadevami.

  Obrazložitev

  For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

  Predlog spremembe  62

  Predlog uredbe

  Člen 21

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v petih letih od začetka veljavnosti te uredbe predloži poročilo o njenem izvajanju.

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v treh letih od začetka veljavnosti te uredbe in nato vsaka tri leta predloži poročilo o njenem izvajanju, s posebnim poudarkom na sistemih spletnega zbiranja in izvajanju zahtev po preglednosti v zvezi s podporo in financiranjem pobud, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom za spremembo te uredbe.

  Predlog spremembe  63

  Predlog uredbe

  Člen 22

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

  Ta uredba začne veljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

   

  Uporabljati se začne šest mesecev po začetku njene veljavnosti.

  Predlog spremembe  64

  Predlog uredbe

  Priloga II

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Potrebne informacije za prijavo predlagane državljanske pobude

  Za prijavo predlagane državljanske pobude v register Komisije se zagotovijo naslednje informacije:

  1.          ime predlagane državljanske pobude v največ 100 znakih,

  2.          predmet državljanske pobude v največ 200 znakih;

  3.          opis ciljev predloga, na podlagi katerega se Komisijo poziva k ukrepanju, v največ 500 znakih;

  4.          pravna podlaga iz Pogodb, ki Komisiji omogoča ukrepanje;

  5.          polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika;

  7.          vsi viri financiranja in podpore predlagane pobude v času prijave.

  Organizatorji lahko zagotovijo podrobnejše informacije o vsebini, ciljih in ozadju predlagane državljanske pobude v prilogi. Po želji lahko priložijo tudi besedilo zakonodajnega predloga.

  Predlog spremembe Parlamenta

  Informacije, potrebne za predlagano državljansko pobudo

  Za register Komisije se zagotovijo naslednje informacije:

  1.          ime predlagane državljanske pobude v največ 100 znakih,

  2.          predmet državljanske pobude v največ 200 znakih;

  3.          opis ciljev predloga, na podlagi katerega se Komisijo poziva k ukrepanju, v največ 500 znakih;

  4.          določba Pogodbe, za katero organizatorji menijo, da se nanaša na predlagani ukrep;

  5.          polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorjev in kontaktnih oseb;

  7.          vsi viri podpore in financiranja predlagane pobude v času prijave.

  Organizatorji lahko zagotovijo podrobnejše informacije o vsebini, ciljih in ozadju predlagane državljanske pobude v prilogi. Po želji lahko priložijo tudi besedilo zakonodajnega predloga.

  Obrazložitev

  Spremembe so potrebne zaradi sprememb v normativnemu delu. Naslove je treba spremeniti, ker člen 4 znatno spreminja naravo in postopek prijave. Zato bi lahko bil naslov zavajajoč, ker je za prijavo potrebno več prvin, kot jih je naštetih v prilogi, na primer, da pobuda ne nasprotuje vrednotam Unije itd. Poleg tega so podlage za zavrnitev naštete v členu 4. S prilogo se ne bi smelo dodati pogojev.

  Predlog spremembe  65

  Predlog uredbe

  Priloga III

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Obrazec izjave o podpori

  Polje 1: (vnaprej izpolni organizator)

  1.            Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  2.            Datum prijave*:

  3.            Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Komisije*:

   

  Polje 2: (vnaprej izpolni organizator)

  1.            Ime predlagane državljanske pobude*: (največ 100 znakov)

  2.            Predmet državljanske pobude*: (predmet mora biti jasen, kot je le mogoče) (največ 200 znakov)

  3.            Opis glavnih ciljev predlagane državljanske pobude*: (največ 500 znakov)

  4.            Ime in naslov organizatorja*:

  5.            Spletna stran predlagane državljanske pobude:

   

  Polje 3: (izpolni podpisnik)

  1.            Ime podpisnika:  

    Ime*:………………………Priimek*:

  2.            Naslov:

   

    Ulica:

    Poštna številka:  Mesto*:

    Država*:

  3.            Naslov elektronske pošte:

  4.            Datum in kraj rojstva*:       

    Datum rojstva:  Kraj in država:

  5.            Državljanstvo*:

  6.            Osebna identifikacijska številka*: 

    Vrsta identifikacijske številke / osebnega dokumenta*:  

    Nacionalna osebna izkaznica:   Potni list:   Izkaznica socialnega zavarovanja:   

    Država članica, ki je izdala identifikacijsko številko / osebni dokument*:

  7.            Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da sem to predlagano državljansko pobudo podprl le enkrat*.  

    Datum in podpis podpisnika*¨:………..

   

  *: obvezna polja        

  ¨: podpis ni potreben, če se obrazec pošlje elektronsko

  Predlog spremembe Parlamenta

  Obrazec izjave o podpori

  Polje 1: (vnaprej izpolnijo organizatorji)

  1.            Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija:

  2.            Datum registracije:

  3.            Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Komisije:

   

  Polje 2: (vnaprej izpolnijo organizatorji)

  1.            Ime predlagane državljanske pobude: (največ 100 znakov)

  2.            Predmet državljanske pobude: (predmet mora biti jasen, kot je le mogoče) (največ 200 znakov)

  3.            Opis glavnih ciljev predlagane državljanske pobude*: (največ 500 znakov)

  4.            Ime in naslov organizatorjev:

  4a. Ime in naslov kontaktnih oseb:

  5.            Spletna stran predlagane državljanske pobude*:

   

  Polje 3: (izpolnijo podpisniki)

  Ime

  Naslov stalnega prebivališča

  Datum in kraj rojstva

  Državljanstvo

  Datum podpisa

  Podpis¨

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Podpisniki lahko posamezno predlagano državljansko pobudo podprejo le enkrat.

  ______

  * Če obstajajo.

  ¨: podpis ni potreben, če se obrazec pošlje elektronsko

  Obrazložitev

  Spremembe so potrebne zaradi sprememb v normativnemu delu. Na obrazcu mora biti več vrstic za zbiranje podpisov, saj se tako običajno zbirajo v praksi.

  Predlog spremembe  66

  Predlog uredbe

  Priloga III– polje 3 – točka 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Osebna identifikacijska številka*:

  črtano

  Vrsta identifikacijske številke / osebnega dokumenta*:

   

  Nacionalna osebna izkaznica: Potni list: Izkaznica socialnega zavarovanja:

   

  Država članica, ki je izdala identifikacijsko številko / osebni dokument*:

   

  Predlog spremembe  67

  Predlog uredbe

  Priloga V

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Obrazec vloge za presojo dopustnosti predlagane državljanske pobude

  1.          Ime državljanske pobude*:

  2.          Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  3.          Datum prijave*:

  4.          Število prejetih izjav o podpori*:

  5.          Število podpisnikov iz posamezne države članice*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  SKUPAJ

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Izjavljam, da so podatki na tem obrazcu pravilni.

  Datum in podpis organizatorja*:

  *: obvezna polja        

  Predlog spremembe Parlamenta

  črtano

  Obrazložitev

  Člen 8 se črta.

  Predlog spremembe  68

  Predlog uredbe

  Priloga VI

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Obrazec za predložitev izjav o podpori pristojnim organom držav članic

  1.          Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika*:

  2.          Ime državljanske pobude*:

  3.          Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  4.          Datum prijave*:

  5.          Datum vloge za presojo dopustnosti*:

  6.          Število podpisnikov iz [ime države članice]*:

  7.          Priloge*:

  (Priložite vse izjave o podpori podpisnikov, ki so podrobno navedli osebno identifikacijsko številko, ki jo je izdala ista država članica.  

  Po potrebi priložite ustrezna potrdila, ki potrjujejo, da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz Uredbe xxxx/xxxx.)

  8.          Datum in podpis organizatorja*:

  *: obvezna polja

  Predlog spremembe Parlamenta

  Obrazec za predložitev izjav o podpori pristojnim organom držav članic

  1.          Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov kontaktnih oseb*:

  2.          Ime državljanske pobude*:

  3.          Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  4.          Datum prijave*:

  5.          črtano

  6.          Število podpisnikov iz [ime države članice]*:

  7.          Priloge*:

  (črtano)

  (Po potrebi priložite ustrezna potrdila, ki potrjujejo, da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz Uredbe xxxx/xxxx.)

  8.          Datum in podpis organizatorjev*:

  *: obvezna polja

  Obrazložitev

  Spremembe so potrebne zaradi sprememb v normativnemu delu.

  Predlog spremembe  69

  Predlog uredbe

  Priloga VIII

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Obrazec za predložitev državljanske pobude Komisiji

  1.          Ime državljanske pobude*:

  2.          Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  3.          Datum prijave*:

  4.          Število prejetih ustreznih izjav o podpori*: (mora biti večje od milijona)

  5.          Število podpisnikov, ki so jih potrdile države članice*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  SKUPAJ

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika.

  7.          Izjavljam, da so podatki na tem obrazcu pravilni.

  Datum in podpis organizatorja*:

  8.          Priloge*:

  Vsebujejo vsa potrdila

  *: obvezna polja

  Predlog spremembe Parlamenta

  Obrazec za predložitev državljanske pobude Komisiji

  1.          Ime državljanske pobude*:

  2.          Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  3.          Datum prijave*:

  4.          Število prejetih ustreznih izjav o podpori*: (mora biti večje od milijona)

  5.          Število podpisnikov, ki so jih potrdile države članice*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  SKUPAJ

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov kontaktnih oseb.

  7.           Izjavljamo, da so podatki na tem obrazcu pravilni.

  Datum in podpis

  kontaktnih oseb*:

  8.          Priloge*:

  Vsebujejo vsa potrdila

  *: obvezna polja

  Obrazložitev

  Spremembe so potrebne zaradi sprememb v normativnemu delu.

  Predlog spremembe  70

  Predlog uredbe

  Priloga VIII – točka 6 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  6a. Vsi viri financiranja in podpore pobude, vključno z višino finančne podpore v času predložitve.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]  UL C 267, 1. 10. 2010, str. 57.

  OBRAZLOŽITEV

  Evropska državljanska pobuda bo zelo pomembno orodje pri oblikovanju programov. Predstavljena je bila s pogodbo o ustavi za Evropo in nato z Lizbonsko pogodbo, njen cilj pa je državljanom podeliti enako moč pri oblikovanju političnih pobud, kot jo že imata Svet ministrov in Evropski parlament.

  Še zlasti je namenjena temu, da bi prisluhnili državljanom in jim dali na voljo sredstvo za naslovitev nekaterih vprašanj na evropske institucije. To so lahko težave, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju in ki jim po njihovem mnenju sindikati, politične ustanove ali drugi redni sogovorniki institucij ne namenjajo dovolj pozornosti oziroma podpore. S pobudo se bo resnično vzpostavilo neposredni odnos med državljani in institucijami, jih zbližalo in zagotovilo, da bodo institucije EU obravnavale konkretna vprašanja, ki so za državljane pomembna.

  Drugi cilj evropske državljanske pobude je spodbuditi čezmejne razprave v Evropski uniji. Prav zaradi tega sta poročevalca predlagala, da bi se organizatorji evropske državljanske pobude povezali v državljanski odbor, katerega člani bi prihajali iz različnih držav članic. S tem bi zagotovili, da bodo vprašanja, ki se bodo porajala, resnično evropska, hkrati pa bi od samega začetka doprinesli k zbiranju podpisov.

  Evropski parlament bo k doseganju teh ciljev lahko prispeval z vsemi sredstvi, ki so mu na voljo za podporo izbranim državljanskim pobudam, zlasti z organizacijo javnih predstavitev in s sprejemanjem resolucij.

  Državljanska pobuda bo uspela le, če bo urejena na državljanom prijazen način in ne bo vsebovala nadležnih obveznosti, ki bi ustvarjale razočaranje med organizatorji. S tem v mislih sta si poročevalca prizadevala za lažjo uporabo tega instrumenta in preprečevanju tega, da bi se državljane vabilo k podpisu pobud, ki ne bi bile dopustne.

  Upoštevala sta tudi dejstvo, da mora državljanska pobuda, tako kot vsaka druga pravica, izpolnjevati nekatere zahteve. Te niso le administrativne narave, temveč med drugimi vključujejo tudi spoštovanje temeljnih vrednot EU. S tem bi zagotovili odgovornost pobude in njeno učinkovitost, kar je oboje bistveno za njen uspeh.

  Zato je treba nujno zagotoviti, da je postopek v skladu z zahtevami EU na področju varstva podatkov in da je od začetka do konca popolnoma pregleden. Možnost podpore evropski državljanski pobudi bodo imele vse organizacije, združenja ali politične stranke, v kolikor bo ta podpora podvržena popolni preglednosti, tako da bodo podpisniki, preden se odločijo za podporo neki pobudi, vedeli, kdo stoji za njo.

  Da bi se izognili razočaranju, ki lahko neposredno sledi visokim pričakovanjem, ki jih ustvarja evropska državljanska pobuda, bi rada poročevalca tudi poudarila, da vsaka uspešna pobuda ne bo pripeljala do tega, da bi Komisija oblikovala zakonodajni predlog. Komisija namreč ohranja monopol pri zakonodajnih pobudah in bo na koncu odločala, kateri koraki bodo po uspešni državljanski pobudi sprejeti. To pa seveda ostalim institucijam EU ne preprečuje, da ne bi o določeni zadevi podale svojega mnenja.

  Nenazadnje bi poročevalca rada tudi poudarila, da je evropska državljanska pobuda novo orodje participativne demokracije na celinski ravni. Zaradi tega ta uredba morda ni brez napak, praksa pa lahko prinese snovalcem evropske politike nove izzive. Zaradi tega je Komisija zaprošena, da vsaka tri leta predstavi poročilo o izvajanju uredbe in po potrebi predlaga njeno revizijo.

  MNENJE Odbora za peticije (23. 11. 2010)

  za Odbor za ustavne zadeve

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi
  (KOM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

  Pripravljavca mnenja(*): Gerald Häfner in Diana Wallis

  (*) Pridruženi odbori – člen 50 poslovnika

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Evropska komisija je konec marca 2010 uradno predložila besedilo osnutka uredbe, ki je od tedaj predmet številnih razprav in predstavitev. Razprav niso organizirali le pristojni odbori, torej zlasti odbora AFCO in PETI, temveč so potekale tudi na srečanju odborov AFCO-PETI z nacionalnimi parlamenti. Svoje predstavitve na to temo so organizirale tudi skoraj vse politične skupine v Parlamentu in mogoče je trditi, da v dejavnostih Parlamenta doslej še nikoli ni prišlo do tako razširjene in odprte razprave.

  Zaradi svoje vsebine – pravice evropskih državljanov ali zakonitih rezidentov, da neposredno vplivajo na razvoj evropske politike in zakonodajne ukrepe – je zadeva zelo pomembna za vse vpletene institucije. Parlament je to potrdil s tem, ko se je strinjal, da bo Odbor za peticije v skladu s členom 50 poslovnika izjemoma vključen v zakonodajni proces, saj imajo njegovo znanje in izkušnje v zvezi s pravicami državljanov, ki so izražene s pravico do peticije, veliko skupnega z državljansko pobudo. To je dejansko prvi primer, ko je Odbor za peticije vključen v kakršnokoli zakonodajno dejavnost.

  Po mnenju Parlamenta je prav tako zaželeno, da se pristojnim odborom omogoči imenovanje soporočevalcev in ne le enega poročevalca, da bi tako zagotovili najširšo osnovo za dogovor o vprašanju. Tako sta AFCO in nato PETI imenovala svoja dva soporočevalca in vsi štirje so se že večkrat srečali (tudi na srečanjih s pripravljavci mnenj iz drugih odborov), da bi oblikovali enotno, dobro utemeljeno besedilo uredbe, ki bi bila enostavnejša, uporabnikom bolj prijazna, bolj praktična in preglednejša ter bi bila bolj prilagojena sodobnemu okolju, v katerem se razvijajo evropske politike.

  Kaj bo Lizbonska pogodba pomenila evropskim državljanom, je odvisno od tega, kako bodo ocenili izvajanje državljanske pobude.

  Kot rezultat obsežnih posvetovanj in razprav je bilo k osnutku Komisije in znanemu stališču Sveta dodanih določeno število pomembnih sprememb. Te vključujejo predvsem spremenjeni postopek prijave (ki je povezana s pogoji in merili dopustnosti) in uvedbo najbolj pomembne spremembe, s katero bo pravica do podpisa podeljena vsem evropskim državljanom, ki že imajo16 let. Ocenjuje se, da je to bistvenega pomena in da bo med mladimi v šolah in univerzah nedvomno omogočalo boljše in bolj informirane razprave o Evropi in njeni prihodnosti, pomembno pa se bo povečal tudi delež mladih v prihodnjih politikah. Tretji element je potrditev, da bi morale biti vse uspešne pobude deležne javne predstavitve v institucijah, pri čemer namerava igrati posebno vlogo zlasti Odbor za peticije. Poročevalci na koncu menijo, da prevelika pozornost, ki jo Komisija in države članice namenjajo preverjanju istovetnosti, preveč ovira uspešno udeležbo, zato je bil predlagan enostavnejši postopek, katerega cilj je posameznikom preprečiti, da bi se podpisali več kot enkrat, pri čemer se ohrani verodostojnost predloga.

  Državljansko pobudo v skladu s pogoji Lizbonske pogodbe državljani naslovijo na Komisijo, ki mora za prevzem novih obveznosti uvesti nekatere pomembne administrativne spremembe.

  Osnutki sprememb, ki jih predlagajo soporočevalci, bi podelili državljanom enake pravice do pobude, kot jih ima Parlament, ki že ima pravico do pobude v skladu s členom 225 Lizbonske pogodbe in odstavkom 16 okvirnega medinstitucionalnega sporazuma.

  Treba je razumeti, da daje državljanska pobuda evropskim državljanom pravico do zakonodajnega predloga in se razlikuje od pravice do peticije, ki je bila predpisana v vseh pogodbah EU po Maastrichtu. Člen 227 Lizbonske pogodbe določa: „Vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic imajo pravico, da samostojno ali skupaj z drugimi državljani ali osebami naslovijo na Evropski parlament peticijo glede vprašanj, ki sodijo na področje delovanja Unije in ki jih neposredno zadevajo.

  Peticijo tako državljani ali rezidenti naslovijo na Evropski parlament.

  Pristojni odbori redno preučujejo vprašanja, ki jih izpostavijo državljani in rezidenti Unije, ti pa imajo tudi možnost sodelovati v razpravah o njihovih peticijah. Pogosto se vprašanja nanašajo na probleme pri izvajanju evropske zakonodaje in na vprašanja, povezana s pravicami iz pogodbe.

  Državljanska pobuda daje vsem evropskim državljanom pomembno in dodatno priložnost, da se sliši njihov glas.

  Zato obstaja zelo širok dogovor med soporočevalci odborov PETI in AFCO. Različna mnenja imajo le glede štirih podrobnosti in upati je mogoče, da bodo te presežene v prihodnjih tednih po glasovanju v obeh odborih, da bo Parlament lahko odločno in enotno začel pogajanja s Svetom.

  Diana Wallis in Gerald Häfner.  22. oktobra 2010

  PREDLOGI SPREMEMB

  The Committee on Petitions calls on the Committee on Constitutional Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (1) Pogodba o Evropski uniji krepi državljanstvo Unije in še naprej stopnjuje demokratično delovanje Unije med drugim z zagotavljanjem, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije in da lahko vsaj milijon državljanov določenega števila držav članic da pobudo, s katero pozove Evropsko komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog o zadevah, za katere državljani menijo, da jih je zaradi izvajanja Pogodb treba urediti s pravnim aktom Unije.

  (1) Pogodba o Evropski uniji krepi državljanstvo Unije in še naprej stopnjuje demokratično delovanje Unije med drugim z zagotavljanjem, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije prek evropske državljanske pobude. Ta postopek daje državljanom možnost, da se neposredno obrnejo na Komisijo, in jim zagotavlja pravico do pobude, podobno tej, kot jo imata Evropski parlament in Svet.

  Obrazložitev

  V uvodni izjavi je nepotrebno ponoviti določbe pogodbe, saj so potrebne omembe pogodbe že v sklicevanjih. V zadnjem stavku je naveden položaj pobude v splošni evropski strukturi.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (2) Pogodba o delovanju Evropske unije določa, da Evropski parlament in Svet določita postopke in pogoje za takšne državljanske pobude.

  črtano

  Obrazložitev

  V uvodni izjavi je nepotrebno ponoviti določbe pogodbe, saj je pravna podlaga navedena že v prvem sklicevanju uredbe.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Ti postopki in pogoji bi morali biti jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude.

  (3) Ti postopki in pogoji bi morali biti jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in naredili Evropsko unijo dostopnejšo. Morali bi temeljiti na razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3a) Pomembno je, da se organizirajo informacijske kampanje o državljanskih pobudah, s čimer bi ozavestili državljane in nudili ustrezne informacije o tem novem instrumentu. Komisija in Evropski parlament bi morala prek svojih predstavništev in pisarn v državah članicah državljanom na njihovo prošnjo zagotoviti informacije in neuradne nasvete o državljanskih pobudah, zlasti o merilih za prijavo, vrednotah in pristojnostih Unije in evropskih pogodbah. Navodila za državljanske pobude bi bilo treba pripraviti in objaviti na spletu v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

  Obrazložitev

  Da bi se izognili vzbujanju lažnih pričakovanj in nesporazumom o naravi in obsegu evropskih državljanskih pobud, so informacijske kampanje ključnega pomena. Predlog spremembe skuša izboljšati ozaveščenost državljanov in točnost informacij o tem novem instrumentu.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri državljanski pobudi. V zagotovitev, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, bi moralo biti najmanjše število ena tretjina držav članic.

  (5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri državljanski pobudi. S tem pragom naj bi se zagotovilo, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, vendar zahteve ne bi smele biti preveč oviralne. Najnižje število bi moralo biti ena petina držav članic.

  Obrazložitev

  Določiti bi bilo treba nižji prag, ki bi še vedno predstavljal interese Unije, vendar ne bi bil preveč oviralen.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Primerno je določiti najnižjo starost za sodelovanje pri državljanski pobudi. To bi bilo treba določiti kot starost, pri kateri lahko državljani volijo na volitvah v Evropski parlament.

  (7) Primerno je določiti najnižjo starost za sodelovanje pri državljanski pobudi. Ta bi morala biti 16 let, da bi spodbudili udeležbo mladih državljanov v demokratičnem življenju Unije.

  Obrazložitev

  Predlagana je nižja starost, da bi mlade državljane spodbudili k udeležbi v demokratičnem življenju Unije. V nekaterih državah članicah je najnižja starost za glasovanje na evropskih volitvah že 16 let.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Pomembno je vključiti mlade in jih spodbuditi k sodelovanju pri državljanskih pobudah. Zato bi bilo treba dolgoročno vzpostaviti evropski sistem za preverjanje podpisov. To bi omogočilo, da bi obstajala enotna skupna najnižja starost za podpise po vsej Evropski uniji.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7b) Za uspešno izvedbo državljanske pobude je potrebna minimalna organizirana struktura. Ta bi morala imeti obliko odbora državljanov, sestavljenega iz fizičnih oseb (organizatorjev) iz več različnih držav članic, da bi tako spodbudili oblikovanje vseevropskih vprašanj in razmislek o teh vprašanjih. Za zagotovitev preglednosti ter nemotene in učinkovite komunikacije bi moral organizacijski odbor imenovati svoje predstavnike, ki bi ves čas postopka delovali kot kontaktne osebe med odborom in institucijami Unije.

  Obrazložitev

  Državljanska pobuda je bila zasnovana, da bi državljanom dali možnost udeležbe v demokratičnem življenju Unije. Namenjena bi morala biti le fizičnim osebam, ki bi ustanovile državljanski odbor.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletni strani, ki jo da na voljo Komisija pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori; neprimerni in neresni predlogi se ne bi smeli prijaviti in Komisija bi morala zavrniti prijavo predlogov, ki so očitno v nasprotju z vrednotami Unije. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave.

  (8) Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami ter se izognili primerom zbiranja podpisov za predlog, ki ne sodi v področje uporabe te uredbe, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletni strani, ki jo da na voljo Komisija pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori. Predlogi, ki niso državljanske pobude v smislu te uredbe, ne bi smeli biti prijavljeni. Prijava je administrativni postopek, ki je namenjen izbiri tistih pobud, ki sodijo v področje uporabe te uredbe. Zato bi bilo treba vsako zavrnitev prijave utemeljiti le s pravnimi razlogi in nikakor ne s političnimi razlogi. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave, zato bi morala biti dolžna organizatorje pobude seznaniti z razlogi za zavrnitev prijave njihove pobude ter z vsemi sodnimi in izvensodnimi sredstvi, ki so jim na voljo. Komisija bi morala prav tako dati jasno vedeti, da navkljub prijavi in zadostnemu številu zbranih izjav o podpori ne bo zagotovo sprejela predloga za zakonodajni akt ter da prijava pobude ne predstavlja uradnega sklepa o vprašanju pristojnosti.

  Obrazložitev

  The amendment justifies the abolition of the "admissibility check": the Commission should only verify if a certain initiative is a citizens' initiative pursuant to the Regulation. If it is so, the initiative should be registered and the organisers shouldn't be prevented from collecting signatures. The second part addresses some issues which emerge due to the abolition of the "admissibility check". In order to be able to prevent using the initiative for provoking decisions by the Commission on competence issues, it should be explained to organisers that the registration means simply that the initiative in the Commission's view is a European citizens' initiative. It can not be understood as a formal decision on competence issues.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Organizator predlagane državljanske pobude bi moral biti odgovoren za zbiranje potrebnih izjav državljanov o podpori.

  (9) Organizatorji lahko začnejo zbirati izjave državljanov o podpori, potem ko je predlog prijavljen kot državljanska pobuda.

  Obrazložitev

  S predlogom spremembe bi okrepili stališče, da je prijava namenjena le odločanju o temu, ali je evropska državljanska pobuda primerna za obravnavo. Če je temu tako, potem organizatorjem ni treba izpolniti nobenih drugih zahtev (o dopustnosti itd.), lahko pa uveljavljajo svoje pravice v skladu s pogodbo, torej zbirajo podpise v podporo pobudi.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10) Izjave o podpori se lahko primerno zbirajo v papirni obliki in na spletu. Sistemi spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim zagotovi, da se lahko ugotovi istovetnost osebe in podatki varno shranijo. V ta namen bi morala Komisija določiti podrobne tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja.

  (10) Da bi sodobno tehnologijo koristno uporabili kot orodje participativne demokracije, bi bilo ustrezno, da se izjave o podpori zbirajo na spletu in v papirni obliki. Sistemi spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim zagotovi, da se vsak podpiše samo enkrat in podatki varno shranijo. Na strokovni ravni bi morali izdelati podrobne tehnične specifikacije in jih redno prilagajati tehničnemu razvoju; V ta namen bi bilo treba pooblastila za sprejetje podrobnih tehničnih specifikacij za sisteme spletnega zbiranja dati Komisiji.

  Obrazložitev

  Ta predlog spremembe podaja razloge za določbe in upravičuje uporabo delegiranih aktov.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) Primerno je, da Komisija o dopustnosti predlagane pobude odloča na dovolj zgodnji stopnji. Organizator bi moral zato vložiti vlogo za odločitev o dopustnosti pobude na podlagi zbranih 300 000 izjav o podpori predlagane pobude od podpisnikov iz vsaj treh držav članic.

  črtano

  Obrazložitev

  Preverjanje dopustnosti je odpravljeno.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14) Komisija bi morala v dveh mesecih po prejemu vloge organizatorja odločiti o njeni dopustnosti. Predlagana državljanska pobuda se šteje za dopustno, če sodi v okvir pristojnosti Komisije in se nanaša na zadevo, ki se zaradi izvajanja Pogodb lahko uredi s pravnim aktom Unije.

  črtano

  Obrazložitev

  Preverjanje dopustnosti je odpravljeno.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Primerno je zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število izjav podpisnikov o podpori in če se šteje za dopustno, vsaka država članica pristojna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, zbranih od državljanov iz navedene države. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih takšna preverjanja ustrezno opraviti in izdati listino, ki potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori.

  (15) Ob pomanjkanju ustreznega volilnega organa Unije je primerno zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število izjav podpisnikov o podpori, vsaka država članica pristojna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, zbranih od državljanov iz navedene države. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih ustrezno opraviti takšna preverjanja, ki se lahko izvedejo na podlagi naključnega vzorčenja, in izdati listino, ki potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori.

  Obrazložitev

  Jasno bi moralo biti, da, četudi gre za evropsko državljansko pobudo, podpise preverjajo države članice, saj v Uniji ni pristojnega volilnega organa, ki bi lahko opravil to nalogo.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (16) Organizatorji bi morali zagotoviti, da so izpolnjeni vsi ustrezni pogoji iz te uredbe, preden državljansko pobudo predložijo Komisiji.

  črtano

  Obrazložitev

  V uvodni izjavi je odvečno omenjati, da bi bilo treba izpolniti obveznosti iz uredbe za dosego želenih pravnih posledic.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (17) Komisija bi morala v štirih mesecih proučiti državljansko pobudo ter oblikovati svoje zaključke in ukrepe, ki jih predvideva kot odziv na državljansko pobudo.

  (17) Komisija bi morala proučiti državljansko pobudo in nanjo odgovoriti jasno, obširno in natančno ter v roku, ki velja za obravnavo zakonodajnih pobud Evropskega parlamenta v skladu s členom 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Kot prvi korak bi morala Komisija v roku treh mesecev organizatorje obvestiti, kako namerava ukrepati v zvezi s pobudo. Kot drugi korak, Evropska komisija bi morala pripraviti javno predstavitev skupaj z Evropskim parlamentom prek svojega pristojnega odbora, ter predstavnikom Komisije, ki bo glavni naslovnik. Kot tretji korak bi morala Komisija v roku enega leta podati svoj končni odgovor na pobudo, in sicer bi morala predlagati ustrezno zakonodajo ali podrobno pojasniti, zakaj v zvezi s pobudo ne bo ukrepala . Komisija bi prav tako morala podati podrobno pojasnilo v primeru, ko se zakonodajni predlog bistveno razlikuje od državljanske pobude.

  Obrazložitev

  Odziv Komisije na korak evropskih državljanov bi moral biti pravno in politično utemeljen. Zajemati bi moral tudi utemeljitev, s katero bi pokazali, da se je državljanom prisluhnilo, nadaljnji koraki pa bi morali biti temeljito premišljeni.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 18

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se v celoti uporablja za obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju te uredbe. V zvezi s tem je primerno pojasniti, da so upravljavci podatkov v smislu Direktive 95/46/ES organizator državljanske pobude in pristojni organi držav članic, ter podrobno določiti najdaljše obdobje ohranitve osebnih podatkov, zbranih za namene državljanske pobude. Kot upravljavci podatkov morajo organizatorji sprejeti vse potrebne ukrepe za upoštevanje obveznosti, ki jim jih nalaga Direktiva 95/46/ES, zlasti tiste ukrepe v zvezi z zakonitostjo obdelave, varnostjo dejavnosti obdelave ter zagotavljanjem informacij in pravic posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, do dostopa do njegovih osebnih podatkov ter do popravka in izbrisa njegovih osebnih podatkov.

  (18) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se v celoti uporablja za obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju te uredbe. V zvezi s tem je zaradi pravne jasnosti primerno pojasniti, da so upravljavci podatkov v smislu Direktive 95/46/ES organizatorji državljanske pobude in pristojni organi držav članic, ter podrobno določiti najdaljše obdobje ohranitve osebnih podatkov, zbranih za namene državljanske pobude. Kot upravljavci podatkov morajo organizatorji sprejeti vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje obveznosti iz Direktive 95/46/ES, zlasti ukrepe v zvezi z zakonitostjo obdelave, varnostjo obdelave ter zagotavljanjem informacij in pravic posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, do dostopa do njihovih osebnih podatkov ter do popravka in izbrisa njihovih osebnih podatkov.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe utemeljuje normativni del. Jezikovne spremembe z namenom uporabe jezika, ki je nezaznamovan z vidika spola.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 21

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (21) Za namene sprememb prilog k tej uredbi bi morala biti Komisija pristojna za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

  (21) Zaradi morebitne prihodnje potrebe po spremembi ali dopolnitvi nekaterih nebistvenih elementov iz določb te uredbe ali njenih prilog bi morala biti Komisija pristojna za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe odraža spremembo v normativnem delu in upravičuje uporabo delegiranih aktov.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 22

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (22) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

  črtano

  Obrazložitev

  Tehnične specifikacije bi morale biti sprejete z delegiranimi akti, s čimer postane določba o izvedbenih aktih neuporabna.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 23

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (23) Komisija bi morala o izvajanju te uredbe poročati v petih letih od začetka njene veljavnosti.

  črtano

  Obrazložitev

  V uvodni izjavi je nepotrebno samo ponoviti normativni del.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. „državljanska pobuda“ je pobuda, predložena Komisiji v skladu s to uredbo, ki Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije, in ki jo je podprlo vsaj milijon upravičenih podpisnikov iz vsaj ene tretjine vseh držav članic;

  1. „državljanska pobuda“ je pobuda, predložena Komisiji v skladu s to uredbo, ki Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije, in ki jo je podprlo vsaj milijon upravičenih podpisnikov iz vsaj ene petine vseh držav članic;

  Obrazložitev

  Primerno je določiti nižjo spodnjo mejo, da bi olajšali začetek pobude ter omogočili enostavnejši in manj zahteven postopek.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. „podpisniki“ so državljani Unije, ki so podprli posamezno državljansko pobudo z izpolnitvijo izjave o podpori navedene pobude;

  2. „podpisniki“ so državljani Unije ali zakoniti rezidenti, ki so podprli posamezno državljansko pobudo z izpolnitvijo izjave o podpori navedene pobude

  Obrazložitev

  There are many reasons why all the participation of all residents should be facilitated, including:

  - Non-EU citizens are fully integrated into political life in most member states (being active in political parties, trade unions and community groups, being elected as local councillors or even mayors, etc.) - it seems anomalous that they can not sign an initiative which is not binding in legislative terms

  - It sends a signal to non-EU citizens that the EU is not their concern and does not want their involvement or input

  - The process of verification of signatures may be done by member states by verifying a sample of signatures. This will encourage campaigners to actively discourage non-EU citizens from signing initiatives for fear of skewing the sample.

  - It will exclude not only individuals but whole communities which will simply not be targeted by campaigners due to their having a higher percentage of non-EU citizens.

  - It will promote subliminal racism as campaigners are encouraged to target people who look "more European" when collecting signatures.

  - The political concept of a "citizens Europe", which inspires the European Citizens' Initiative was never intended to be exclusive, nor to discourage non-EU citizens from engaging with the EU

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. „organizator“ je fizična ali pravna oseba ali organizacija, pooblaščena za pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji.

  3. „organizatorji” so fizične osebe, ki oblikujejo državljanski odbor, pooblaščeni za pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji.

   

  (Ta sprememba, in sicer „organizator” v „organizatorji”, velja za celotno besedilo. Če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

  Obrazložitev

  Resnična državljanska pobuda bi morala biti, per definitionem, orodje participativne demokracije, ki je namenjeno državljanom Unije in ne pravnim osebam. Zato so lahko njeni organizatorji le državljani (fizične osebe). Da bi lahko ti sprožili pobudo, bi morali ustanoviti državljanski odbor.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 3 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pogoji za organizatorja in podpisnike

  Pogoji za organizatorje in podpisnike

  Obrazložitev

  Državljansko pobudo bi moral sprožiti državljanski odbor, katerega člani bi bili fizične osebe, ki so državljani Unije. Zato je bilo tudi treba ustrezno spremeniti naslov.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Organizator, ki je fizična oseba, je državljan Unije in dovolj star, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament.

  1. Organizatorji so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament.

  Organizator, ki je pravna oseba ali organizacija, ima sedež v državi članici. Organizacije, ki niso pravne osebe v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, imajo zastopnike, ki so sposobni prevzeti pravne obveznosti v njihovem imenu in nositi odgovornost.

   

  Obrazložitev

  Uporabo množine upravičuje člen 3, odstavek 1a (novo). Besedilo je treba črtati, saj so lahko organizatorji le fizične osebe.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a. Organizatorji oblikujejo državljanski odbor, katerega člani so rezidenti iz vsaj sedmih držav članic.

   

  Organizatorji imenujejo predstavnika in njegovega namestnika, ki bosta ves čas postopka delovala kot kontaktna oseba med državljanskim odborom in institucijami Evropske unije in ki bosta pooblaščena, da bosta govorila in delovala v imenu državljanskega odbora.

  Obrazložitev

  Da bi spodbudili odprtje resničnih vprašanj na evropski ravni, razmišljanje o njih in zbiranje podpisov po vsej Uniji, mora pobudo predlagati določeno število državljanov, ki mora ustanoviti državljanski odbor. Odbor bi moral govoriti z enim glasom, zato je treba imenovati kontaktno osebo in njenega namestnika.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament.

  2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije ali zakoniti rezidenti in so stari najmanj 16 let.

  Obrazložitev

  Da bi mlade državljane spodbudili k udeležbi pri oblikovanju prihodnosti Unije in povečali njihovo sodelovanje v njenem demokratičnem življenju, bi bilo treba določiti nižjo starost, kot je ta, pri kateri se v večini držav članic lahko voli, in kot velja za člane državljanskega odbora.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude mora organizator pobudo prijaviti pri Komisiji, zagotoviti informacije iz Priloge II, zlasti o predmetu in ciljih pobude ter o virih financiranja in podpore predlagane državljanske pobude.

  1. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude morajo organizatorji pobudo prijaviti pri Komisiji, zagotoviti informacije iz Priloge II, zlasti o predmetu in ciljih predlagane državljanske pobude.

   

  Organizatorji za namene registra, določenega v tretjem pododstavku, in po potrebi na svoji spletni strani redno posredujejo posodobljene podatke o virih podpore in financiranja pobude.

  Te informacije se v enem od uradnih jezikov Unije vnesejo v spletni register, ki ga v ta namen da na voljo Komisija (v nadaljnjem besedilu: register).

  Te informacije se v enem ali več uradnih jezikih Unije vnesejo v spletni register, ki ga v ta namen da na voljo Komisija (v nadaljnjem besedilu: register). Informacije v uradnem jeziku, ki ni jezik, v katerem so bile posredovane prvotno, se lahko za vnos v register posredujejo kasneje.

   

  Za prevod pobude v druge uradne jezike Unije so odgovorni organizatorji.

  Obrazložitev

  V praksi je treba pobudo prevesti, saj državljanski odbor sestavljajo državljani iz različnih držav, podpise pa se bo zbiralo v vsaj petini držav članic.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Razen v primerih iz odstavkov 3 in 4 Komisija predlagani pobudi brez odlašanja dodeli enotno evidenčno številko in organizatorju pošlje potrdilo.

  2. Če se ugotovi, da predlagana pobuda ustreza zahtevam za državljansko pobudo iz te uredbe, ji Komisija dodeli enotno evidenčno številko in organizatorjem pošlje potrdilo.

  Obrazložitev

  Prijavo se naj zavrne samo v primerih, ko predlog ni državljanska pobuda. Takšni primeri so opredeljeni s pogodbami in z uredbo.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Predlagane državljanske pobude, ki se lahko razumno štejejo za nedopustne, ker so neprimerne ali neresne, se ne bodo evidentirale.

  3. Komisija evidentira predlagano pobudo v dveh mesecih po prejemu, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

   

  (a) ustanovljen je državljanski odbor in imenovane so kontaktne osebe;

   

  (b) ni očitnih pomembnih neskladij med jezikovnimi različicami naslova, predmeta in ciljev predlagane pobude;

   

  (c) pobuda ne sodi očitno zunaj področja pooblastil, ki jih ima Komisija po pogodbah za vložitev predloga za zahtevani zakonodajni akt;

   

  (d) predlagana pobuda ni očitno neprimerna, neresna in ne vnaša vznemerjenosti;

   

  (e) predlagana pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot jih določa člen 2 Pogodbe o Evropski uniji.

  Obrazložitev

  The Commission proposal separates the question of registration and admissibility. In the rapporteurs' view if a certain move by citizens fulfils all the criteria set out by the treaty and the regulation for a citizens' initiative, the organisers' right to collect signatures can not be denied. In that case there is no need to further examine "admissibility". On the other hand, if it doesn't fulfil those criteria, then it is not a citizens' initiative but something else (petition, letter, complaint, etc.) and in that case, for the sake of legal certainty, it should be made clear from the beginning that collecting signatures is a waste of time. The Regulation therefore should contain the criteria laid down in this amendment in order to make it possible to assess right in the beginning whether a citizens' initiative is on the table or not. If any of the above criteria is not fulfilled, the Commission can automatically deny registration, because the proposed move is not a citizens' initiative; thus the Commission wouldn't formally give a decision on competence issues: it would simply decide on an administrative level whether it is a citizens' initiative or not. The Commission should have a reasonable deadline for the decision on the registration of an initiative, because some serious initiatives could require a thorough evaluation of the issue.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3a. Komisija zavrne prijavo, če pogoji, navedeni v členu 3, niso izpolnjeni.

   

  Komisija sprejme vse ustrezne ukrepe, da organizatorjem zagotovi, da v odločitvi o prijavi dosledno spoštuje določbe in duh pogodb, ne da bi pri tem posegala v svojo kasnejšo odločitev o vsebini zadeve.

   

  Kadar Komisija prijavo zavrne, obvesti organizatorje o vzrokih za zavrnitev in možnih sodnih in izvensodnih sredstvih, ki so jim na voljo.

  Obrazložitev

  The registration of an initiative should only be refused if it is not a citizens' initiative pursuant to this Regulation or if this can not be assessed, because there are serious contradictions in the translations prepared by the organisers.

  The Commission should decide on the registration on strict legal grounds; however, that decision should not bind its hands as to its ulterior decision on the substance of the matter.

  As a part of good administration, organisers should have feedback from the Commission which would allow them to adjust the initiative in order to be appropriate for registration. The organisers should also have information on the modalities on how to challenge the Commission's decision if they deem it necessary.

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija zavrne prijavo predlagane državljanske pobude, ki je očitno v nasprotju z vrednotami Unije.

  4. Organizatorji lahko prijavljeno pobudo umaknejo kadar koli pred predložitvijo izjav o podpori v skladu s členom 9. V tem primeru se v register vnese opomba, da je bila pobuda umaknjena.

  Obrazložitev

  Glej druge obrazložitve predlogov sprememb člena 4.

  Odboru državljanov naj bo omogočeno, da umakne pobudo, če meni, da ni smiselno nadaljevati zbiranja podpisov ali iz kakršnega koli razloga preprosto ne namerava nadaljevati svoje dejavnosti. Vendar pa naj to ne bi bilo možno po predložitvi izjav o podpori, saj za preverjanje podpisov države članice porabijo denar davkoplačevalcev.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 1– pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V ta namen se lahko uporabi le obrazec izjave o podpori v obliki vzorca iz Priloge III. Organizator pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori izpolni obrazce, kot je navedeno v Prilogi III. Informacije, navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru.

  V ta namen se lahko uporabijo le prijavljene jezikovne različice obrazca izjave o podpori v obliki vzorca iz Priloge III. Organizatorji pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori izpolni obrazce, kot je navedeno v Prilogi III. Informacije, navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru.

  Obrazložitev

  Podpisniki naj bi v skladu s Prilogo III zagotovili naslednje podatke: ime, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, državljanstvo, datum podpisa. Za zbiranje podpisov naj se uporablja samo prijavljene jezikovne različice obrazca, saj v primeru nepravilnih prevodov ni mogoče zagotoviti, da so podpisi zbrani za isto pobudo.

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Ob koncu tega obdobja se v registru zabeleži, da je obdobje poteklo in, po potrebi, da je Komisija ugotovila, da zahtevane izjave o podpori niso bile predložene.

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori organizator zagotovi, da uporabljeni sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz odstavka 4. Organizator lahko kadar koli pozove ustrezni pristojni organ države članice, v kateri se zbrani podatki hranijo ali se bodo hranili, da potrdi, da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje navedene pogoje. Organizator v vsakem primeru zaprosi za izdajo potrdila pred predložitvijo izjav o podpori v preverjanje v skladu s členom 9.

  2. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori organizatorji zagotovijo, da uporabljeni sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz odstavka 4. Organizatorji lahko kadar koli pozovejo ustrezni pristojni organ države članice, v kateri se zbrani podatki hranijo ali se bodo hranili, da potrdi, da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje navedene pogoje. Organizatorji v vsakem primeru zaprosijo za izdajo potrdila pred začetkom zbiranja izjav o podpori.

   

  Kopijo potrdila, izdanega v ta namen, organizatorji objavijo na spletni strani, ki se uporablja za sistem spletnega zbiranja.

   

  V roku šestih mesecev po začetku veljavnosti te uredbe Komisija da na razpolago odprtokodno programsko opremo, ki vključuje nekatere tehnične in varnostne elemente, potrebne za izpolnjevanje določb te uredbe o sistemih spletnega zbiranja. Organizatorjem se programsko opremo zagotovi brezplačno.

   

  Komisija obvesti Evropski parlament o napredku pri vzpostavitvi odprtokodne programske opreme najpozneje v treh mesecih po začetku veljavnosti te uredbe.

  Obrazložitev

  In order for the open-source software to guarantee that the online collection of signatures is simple, unified in all the Member States and respects the data protection requirements, the Commission should inform the Parliament on the progress made. This should be done before the open-source software is definitely made available. This would enable to point out problems in order for the Commission to correct them.

  The online collection of signatures should be facilitated by the Commission by making available an open-source software. It is more appropriate to request the certificate for online collection systems prior, and not after, the collection of signatures. Moreover, this certificate should be made public on the website so that citizens know that they can trust the system.

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  b. se lahko preveri istovetnost osebe;

  b. se lahko preveri dejstvo, da vsaka oseba predloži samo eno izjavo;

  Obrazložitev

  Za preverjanje avtentičnosti izjav o podpori ni treba ugotavljati istovetnosti osebe. Dovolj je preveriti, da je oseba upravičena do podpisa in je podpisana zgolj enkrat. Dejstvo, da lahko neka oseba podpiše izjavo samo enkrat, bi bilo treba preveriti tudi v primeru podpisov, zbranih na spletu.

  Predlog spremembe  37

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 – točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  d. lahko sistem prikaže izjave posameznikov o podpori v obliki, ki ustreza vzorcu iz Priloge III, da se omogoči nadzor držav članic v skladu s členom 9(2).

  d. lahko sistem prikaže izjave o podpori v obliki, ki ustreza vzorcu iz Priloge III, da se omogoči nadzor držav članic v skladu s členom 9(2).

  Obrazložitev

  Spletna izjava o podpori (glej Prilogo III) je lahko tudi v obliki seznama.

  Predlog spremembe  38

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. V 12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe Komisija v skladu s postopkom sprejetja predpisa iz člena 19(2) sprejme tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4.

  5. V 6 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 16 in pod pogoji iz členov 17 in 18 sprejme tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja.

  Obrazložitev

  Tehnične specifikacije naj bi se sprejemalo z delegiranimi namesto z izvedbenimi akti. Rok je spremenjen zaradi uskladitve različnih rokov, ki se uporabljajo po začetku veljavnosti.

  Predlog spremembe  39

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene tretjine držav članic.

  1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene petine držav članic.

  Obrazložitev

  Primerno je določiti nižjo spodnjo mejo, da bi olajšali začetek pobude ter omogočili enostavnejši in manj zahteven postopek.

  Predlog spremembe  40

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. V eni tretjini držav članic je število podpisnikov najmanj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I.

  2. V eni petini držav članic je število podpisnikov najmanj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I.

  Obrazložitev

  Primerno je določiti nižjo spodnjo mejo, da bi olajšali začetek pobude ter omogočili enostavnejši in manj zahteven postopek.

  Predlog spremembe  41

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, ki je izdala osebni dokument, naveden v njihovi izjavi o podpori.

  3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, v kateri imajo stalno prebivališče.

   

  Podpisnik, ki ni državljan države članice, v kateri ima stalno prebivališče, se lahko odloči, da se obravnava kot podpisnik iz države članice, v kateri ima stalno prebivališče, ali kot podpisnik iz države članice, katere državljan je.

   

  Podpisnik s stalnim prebivališčem v tretji državi se obravnava kot podpisnik iz države članice, katere državljan je.

  Obrazložitev

  Namesto identifikacijskega dokumenta naj bi bilo navedeno stalno prebivališče. S tem morebitnih podpisnikov ne bi odvrnili od podpisa. Stalno prebivališče naj bi bil prvi kriterij za določanje, od kod prihajajo podpisniki. Državljani EU, ki živijo v drugi državi članici kot tisti, katere državljani so, ali izven ozemlja EU, ne bi smeli biti prikrajšani za sodelovanje v državljanski pobudi. Kriterij, ki bi ga zato bilo treba ohraniti za določanje, od kod podpis prihaja, naj bi bil njihovo državljanstvo.

  Predlog spremembe  42

  Predlog uredbe

  Člen 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 8

  Odločanje o dopustnosti predlagane državljanske pobude

  črtano

  1. Organizator na podlagi 300 000 izjav o podpori, zbranih v skladu s členom 5 od podpisnikov iz vsaj treh držav članic, pri Komisiji vloži vlogo za odločitev o dopustnosti predlagane državljanske pobude. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge V.

   

  2. Komisija odloči o dopustnosti v dveh mesecih od prejema vloge iz odstavka 1. Predlagana državljanska pobuda se šteje za dopustno, če izpolnjuje naslednje pogoje:

   

  a. nanaša se na zadevo, v zvezi s katero se lahko zaradi izvajanja Pogodb sprejme pravni akt Unije, ter ter

   

  b. sodi v okvir zakonodajne pristojnosti Komisije.

   

  3. Odločitev iz odstavka 2 se uradno sporoči organizatorju predlagane državljanske pobude in javno objavi.

   

  Obrazložitev

  Glej obrazložitve predlogov sprememb člena 4.

  Predlog spremembe  43

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1– pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s členoma 5 in 7 in pod pogojem, da je Komisija v skladu s členom 8 odločila, da je predlagana državljanska pobuda dopustna, organizator izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predloži pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge VI.

  1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s členoma 5 in 7 organizatorji izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predložijo pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizatorji v ta namen uporabijo obrazec iz Priloge VI.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitve predlogov sprememb člena 4.

  Predlog spremembe  44

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1– pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator predloži izjave o podpori državi članici, ki je izdala osebni dokument, naveden v izjavah o podpori.

  Organizator predloži izjave o podpori državi članici, v kateri imajo podpisniki stalno prebivališče.

   

  Podpisnik, ki ni državljan države članice, v kateri ima stalno prebivališče, se lahko odloči, da se obravnava kot podpisnik iz države članice, v kateri ima stalno prebivališče, ali kot podpisnik iz države članice, katere državljan je.

   

  V primerih, kjer imajo podpisniki stalno prebivališče v tretji državi, organizatorji predloži izjave o podpori državi članici, katere državljani so ti podpisniki.

  Obrazložitev

  Namesto identifikacijskega dokumenta naj bi bilo navedeno stalno prebivališče. S tem morebitnih podpisnikov ne bi odvrnili od podpisa. Stalno prebivališče naj bi bil kriterij za določanje, od kod prihajajo podpisniki. Državljani EU, ki živijo v drugi državi članici kot tisti, katere državljani so, ali izven ozemlja EU, ne bi smeli biti prikrajšani za sodelovanje v državljanski pobudi. Kriterij, ki bi ga zato bilo treba ohraniti za določanje, od kod podpis prihaja, naj bi bil njihovo državljanstvo.

  Predlog spremembe  45

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pristojni organi v roku, ki ni daljši od treh mesecev, ustrezno preverijo predložene izjave o podpori in organizatorju izdajo potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge VII, ki potrjuje število veljavnih izjav o podpori za navedeno državo članico.

  2. Pristojni organi v roku, ki ni daljši od treh mesecev, ustrezno preverijo predložene izjave o podpori in organizatorjem izdajo potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge VII, ki potrjuje število veljavnih izjav o podpori za navedeno državo članico.

   

  Za preverjanje izjav o podpori pristojni organi preverijo, ali je oseba upravičena do podpisa in ali se je podpisala le enkrat. Avtentikacija podpisov ni potrebna.

  Obrazložitev

  Za preverjanje avtentičnosti izjav o podpori ni treba ugotavljati istovetnosti osebe. Dovolj je preveriti, da je oseba upravičena do podpisa in je podpisana zgolj enkrat.

  Predlog spremembe  46

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator lahko Komisiji predloži državljansko pobudo po prejemu potrdila iz člena 9(2) ter na podlagi izvedenih vseh ustreznih postopkov in izpolnjenih vseh ustreznih pogojev iz te uredbe.

  Organizatorji lahko Komisiji predložijo državljansko pobudo po prejemu potrdila iz člena 9(2) ter na podlagi izvedenih vseh ustreznih postopkov in izpolnjenih vseh ustreznih pogojev iz te uredbe, s priloženimi podatki o kakršni koli podpori pobudi in njenemu financiranju. Ta informacija se objavi v registru Komisije.

   

  Količina podpore in sredstev iz vsakega vira, za katero je treba posredovati podatke, če je presežena, je identična Uredbi (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o uredbah, ki urejajo politične stranke na evropski ravni in pravila glede njihovega financiranja1.

   

  __________________________________

  1 UL L 297, 15.11.2003, str. 1.

  Obrazložitev

  Odbor državljanov bi moral zagotoviti popolno preglednost finančnih sredstev in podpore pobudi. Ni pa realistično zahtevati, naj organizatorji podajo podrobne podatke o vsaki posamezni donaciji posameznikov, ne glede na vsoto, ker bi bilo zanje to tudi preveliko upravno breme. Komisija naj ima torej možnost določiti vsoto z delegiranim aktom.

  Predlog spremembe  47

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Ko Komisija prejme državljansko pobudo v skladu s členom 10:

  1. Ko Komisija prejme državljansko pobudo v skladu s členom 10:

  a. državljansko pobudo brez odlašanja objavi na svoji spletni strani;

  a. državljansko pobudo brez odlašanja objavi na svoji spletni strani;

  b. prouči državljansko pobudo in v štirih mesecih v sporočilu izda svoje zaključke v zvezi s pobudo, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in jih obrazloži.

  b. prouči državljansko pobudo, sprejme organizatorje na ustrezni ravni in v treh mesecih v sporočilu izda svoje prve zaključke v zvezi s pobudo;

   

  c. skupaj z Evropskim parlamentom, prek pristojnega odbora, pripravi javno predstavitev, na kateri bo Komisijo predstavljal komisar ali generalni direktor in na kateri bodo imeli organizatorji priložnost natančno pojasniti vprašanja, ki jih pobuda obravnava;

   

  d. v roku enega leta predstavi zakonodajni predlog ali ta predlog vključi v delovni program za naslednje leto. Če predloga ne predstavi, organizatorjem, Evropskemu parlamentu in Svetu natančno pojasni, zakaj v zvezi s pobudo ne bo ukrepala.

  Obrazložitev

  Komisija naj oblikuje pravne in politične zaključke o pobudi. Sporočilo naj vsebuje obe vrsti zaključkov. Sprememba rokov naj bi kazala na dosežke novega okvirnega sporazuma. Glej tudi obrazložitev k odstavku 17.

  Predlog spremembe  48

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Komisija o sporočilu iz odstavka 1(b) uradno obvesti organizatorja državljanske pobude, Evropski parlament in Svet ter ga javno objavi.

  2. Komisija o sporočilu iz odstavka 1(b) uradno obvesti organizatorje, Evropski parlament in Svet ter ga javno objavi.

  Obrazložitev

  Glej obrazložitve predlogov sprememb člena 3.

  Predlog spremembe  49

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator uniči vse prejete izjave o podpori posamezne državljanske pobude in njihove morebitne dvojnike najpozneje v mesecu dni po predložitvi pobude Komisiji v skladu s členom 10 ali najpozneje v 18 mesecih po prijavi predlagane državljanske pobude, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

  Razen če je postopek v pravdnem sporu, organizatorji uničijo vse prejete izjave o podpori posamezne državljanske pobude in njihove morebitne dvojnike najpozneje v dveh mesecih po objavi sporočila Komisije iz točke (b) člena 11(1). V primeru pravdnega spora se jih uniči mesec dni po koncu spora. Z izjemo primerov, ko pristojni organi držav članic še niso zaključili preverjanja izjav o podpori, so te uničene tudi, če predlagana državljanska pobuda ni bila predložena Komisiji v 18 mesecih po prijavi pobude.

  Obrazložitev

  Uredba naj upošteva možnost, da bodo dokumenti potrebni v morebitnem pravdnem postopku.

  Predlog spremembe  50

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pristojni organ uniči vse prejete izjave o podpori in njihove dvojnike, ki jih mora preveriti v skladu s členom 9(2), najpozneje v mesecu dni po izdaji potrdila iz navedenega člena.

  Pristojni organ uniči vse prejete izjave o podpori in njihove dvojnike, ki jih mora preveriti v skladu s členom 9(2), najpozneje v dveh mesecih po izdaji potrdila iz navedenega člena. V primeru pravdnega spora se jih uniči mesec dni po koncu spora.

  Obrazložitev

  Glej prejšnjo obrazložitev.

  Predlog spremembe  51

  Predlog uredbe

  Člen 13 – odstavek 1 – uvodno besedilo

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Države članice zagotovijo, da organizatorji, ki prebivajo na njihovem ozemlju ali imajo na njem sedež, odgovarjajo v skladu z njihovim civilnim ali kazenskim pravom za kršitve te uredbe in zlasti za:

  Države članice zagotovijo, da organizatorji, ki prebivajo na njihovem ozemlju, odgovarjajo v skladu z njihovim civilnim ali kazenskim pravom za kršitve te uredbe in zlasti za:

  Obrazložitev

  Organizatorji so lahko samo fizične osebe.

  Predlog spremembe  52

  Predlog uredbe

  Člen 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Spremembe prilog

  Delegirani akti

  Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členi 16, 17 in 18 sprejme spremembe prilog k tej uredbi.

  Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členi 16, 17 in 18 sprejme:

   

  – tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja v skladu s členom 6(5);

   

  – spremembe prilog k tej uredbi.

  Obrazložitev

  Komisija bi morala biti pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov na vseh področjih, naštetih v tem predlogu spremembe. Zato je bilo tudi treba ustrezno spremeniti naslov.

  Določbe o minimalnem količini? podpore in financiranja – če je ta presežen, je treba posredovati podatke – ne bi smele biti določene z delegiranimi akti, saj ne bi smel biti predpisan minimalni prag za finančno podporo.

  Predlog spremembe  53

  Predlog uredbe

  Člen 18 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Evropski parlament in Svet lahko ugovarjata zoper delegirani akt v dveh mesecih od dne uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

  1. Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

  Obrazložitev

  V skladu s horizontalnim pristopom, ki ga uporablja Evropski parlament, bi moral biti rok daljši, kot to predlaga Komisija.

  Predlog spremembe  54

  Predlog uredbe

  Člen 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 19

  črtano

  Odbor

   

  1. Za namene izvajanja člena 6(5) Komisiji pomaga odbor.

   

  2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

   

  Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

   

  Obrazložitev

  Tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja naj se sprejme z delegiranimi akti, zato je ta določba o izvedbenih aktih zastarela.

  Predlog spremembe  55

  Predlog uredbe

  Člen 20 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 20a

   

  Pomoč

   

  1. Komisija pripravi in vzdržuje posodobljen, izčrpen in uporabnikom prijazen vodnik o državljanski pobudi.

   

  2. Komisija zagotovi službo za pomoč v podporo organizatorjem in za začetek dialoga v zgodnji fazi postopka.

   

  Komisija na zahtevo obvesti organizatorje tudi o obstoječih ali nameravanih zakonodajnih predlogih v zvezi z zadevami iz pobude in drugih že prijavljenih državljanskih pobudah, ki so v zvezi z enakimi ali deloma enakimi zadevami.

  Obrazložitev

  For the sake of the success of this new democratic tool, it is important that citizens are well informed about the procedure to be followed. The Commission should therefore provide a user friendly guide on the initiative and should set up a help desk which would be a natural reference point to organisers if they have questions or if they wish to clarify a certain issue with the EU institution responsible for the registration of the initiative. Especially, the Commission should help the organisers with information on current or intended legislative proposals, in order to avoid wasting energy on a matter that is already took up by the Commission. The information on other registered initiatives concerning the same matter could enhance the European dimension of initiatives.

  Predlog spremembe  56

  Predlog uredbe

  Člen 21

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v petih letih od začetka veljavnosti te uredbe predloži poročilo o njenem izvajanju.

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v treh letih po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsaka tri leta, predloži poročilo o njenem izvajanju, s posebnim poudarkom na sistemih spletnega zbiranja in izvajanju zahtev po preglednosti v zvezi z financiranjem pobud, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom za spremembo te uredbe.

  Predlog spremembe  57

  Predlog uredbe

  Člen 22

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

  Ta uredba začne veljati prvi dan naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

   

  Uporabljati se začne šest mesecev po začetku njene veljavnosti.

  Predlog spremembe  58

  Predlog uredbe

  Priloga II

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Potrebne informacije za prijavo predlagane državljanske pobude

  Informacije, potrebne za predlagano državljansko pobudo

  Za prijavo predlagane državljanske pobude v register Komisije se zagotovijo naslednje informacije:

  Za register Komisije se zagotovijo naslednje informacije:

  1. ime predlagane državljanske pobude v največ 100 znakih,

  1. ime predlagane državljanske pobude v največ 100 znakih,

  2. predmet državljanske pobude v največ 200 znakih;

  2. predmet državljanske pobude v največ 200 znakih;

  3. opis ciljev predloga, na podlagi katerega se Komisijo poziva k ukrepanju, v največ 500 znakih;

  3. opis ciljev predloga, na podlagi katerega se Komisijo poziva k ukrepanju, v največ 500 znakih;

  4. pravna podlaga iz Pogodb, ki Komisiji omogoča ukrepanje;

  4. določba pogodbe, za katero organizatorji menijo, da se nanaša na predlagani ukrep;

  5. polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika;

  5. polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorjev in kontaktnih oseb;

  7. vsi viri financiranja in podpore predlagane pobude v času prijave.

  6. vsi viri podpore in financiranja predlagane pobude v času vložitve.

  Organizatorji lahko zagotovijo podrobnejše informacije o vsebini, ciljih in ozadju predlagane državljanske pobude v prilogi. Po želji lahko priložijo tudi besedilo zakonodajnega predloga.

  Organizatorji lahko zagotovijo podrobnejše informacije o vsebini, ciljih in ozadju predlagane državljanske pobude v prilogi. Po želji lahko priložijo tudi besedilo zakonodajnega predloga.

  Obrazložitev

  Spremembe so potrebne zaradi sprememb v normativnemu delu. Naslove je treba spremeniti, ker člen 4 znatno spreminja naravo in postopek prijave. Zato bi lahko bil naslov zavajajoč, ker je za prijavo potrebno več prvin, kot jih je naštetih v prilogi, na primer, da pobuda ne nasprotuje vrednotam Unije itd. Poleg tega so podlage za zavrnitev naštete v členu 4. S prilogo se ne bi smelo dodati pogojev.

  Predlog spremembe  59

  Predlog uredbe

  Priloga III

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Obrazec izjave o podpori

  Polje 1: (vnaprej izpolni organizator)

  1.            Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  2.            Datum prijave*:

  3.            Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Komisije*:

   

  Polje 2: (vnaprej izpolni organizator)

  1.            Ime predlagane državljanske pobude*: (največ 100 znakov)

  2.            Predmet državljanske pobude*: (predmet mora biti jasen, kot je le mogoče) (največ 200 znakov)

  3.            Opis glavnih ciljev predlagane državljanske pobude*: (največ 500 znakov)

  4.            Ime in naslov organizatorja*:

  5.            Spletna stran predlagane državljanske pobude:

   

  Polje 3: (izpolni podpisnik)

  1.            Ime podpisnika:   

    Ime*:…Priimek*:

  2.            Naslov:

   

    Ulica:

    Poštna številka:  Mesto*:

    Država*:

  3.            Naslov elektronske pošte:

  4.            Datum in kraj rojstva*:       

    Datum rojstva:  Kraj in država:

  5.            Državljanstvo*:

  6.            Osebna identifikacijska številka*: 

    Vrsta identifikacijske številke / osebnega dokumenta*:  

    Nacionalna osebna izkaznica:   Potni list:   Izkaznica socialnega zavarovanja:   

    Država članica, ki je izdala identifikacijsko številko / osebni dokument*:

  7.            Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da sem to predlagano državljansko pobudo podprl le enkrat*.  

    Datum in podpis podpisnika*¨: ………..

   

  *: obvezna polja        

  ¨: podpis ni potreben, če se obrazec pošlje elektronsko

  Predlog spremembe Parlamenta

  Obrazec izjave o podpori

  Polje 1: (vnaprej izpolnijo organizatorji)

  1.            Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  2.            Datum prijave*:

  3.            Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Komisije*:

   

  Polje 2: (vnaprej izpolnijo organizatorji)

  1.            Ime predlagane državljanske pobude: (največ 100 znakov)

  2.            Predmet državljanske pobude: (predmet mora biti jasen, kot je le mogoče) (največ 200 znakov)

  3.            Opis glavnih ciljev predlagane državljanske pobude*: (največ 500 znakov)

  4.            Ime in naslov organizatorja*:

  4a. Ime in naslov kontaktnih oseb:

  5.            Spletna stran predlagane državljanske pobude:

  5a.         Vsi prejeti viri podpore in financiranja glede predlagane državljanske pobude:

   

  Polje 3: (izpolnijo podpisniki)

  Ime

  Naslov stalnega prebivališča

  Datum in kraj rojstva

  Državljanstvo

  Datum podpisa:

  Signature¨

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Podpisniki lahko posamezno predlagano državljansko pobudo podprejo le enkrat.

  ______

  Če obstajajo.

  ¨: podpis ni potreben, če se obrazec pošlje elektronsko

  Obrazložitev

  Spremembe so potrebne zaradi sprememb v normativnemu delu. Na obrazcu mora biti več vrstic za zbiranje podpisov, saj se tako običajno zbirajo v praksi.

  Predlog spremembe  60

  Predlog uredbe

  Priloga V

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Obrazec vloge za presojo dopustnosti predlagane državljanske pobude

  1.          Ime državljanske pobude*:

  2.          Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  3.          Datum prijave*:

  4.          Število prejetih izjav o podpori*:

  5.          Število podpisnikov iz posamezne države članice*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  SKUPAJ

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Izjavljam, da so podatki na tem obrazcu pravilni.

  Datum in podpis organizatorja*:

  *: obvezna polja        

  Predlog spremembe Parlamenta

  črtano

  Obrazložitev

  Člen 8 se črta.

  Predlog spremembe  61

  Predlog uredbe

  Priloga VI

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Obrazec za predložitev izjav o podpori pristojnim organom držav članic

  Obrazec za predložitev izjav o podpori pristojnim organom držav članic

  1. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika*:

  1. Polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorjev in kontaktnih oseb*:

  2. Ime državljanske pobude*:

  2. Ime državljanske pobude*:

  3. Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  3. Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  4. Datum prijave*:

  4. Datum prijave*:

  5. Datum vloge za presojo dopustnosti*:

   

  6. Število podpisnikov iz [ime države članice]*:

  6. Število podpisnikov iz [ime države članice]*:

  7.        Priloge*:

  7.        Priloge*:

  (Priložite vse izjave o podpori podpisnikov, ki so podrobno navedli osebno identifikacijsko številko, ki jo je izdala ista država članica.  

   

  Po potrebi priložite ustrezna potrdila, ki potrjujejo, da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz Uredbe xxxx/xxxx.)

  Po potrebi priložite ustrezna potrdila, ki potrjujejo, [...] da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz Uredbe xxxx/xxxx)

  8. Datum in podpis organizatorja*:

  8. Datum in podpis organizatorjev*:

  *: obvezna polja

  *: obvezna polja

  Obrazložitev

  Spremembe so potrebne zaradi sprememb v normativnemu delu.

  Predlog spremembe  62

  Predlog uredbe

  Priloga VIII

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Obrazec za predložitev državljanske pobude Komisiji

  1.          Ime državljanske pobude*:

  2.          Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  3.          Datum prijave*:

  4.          Število prejetih ustreznih izjav o podpori*: (mora biti večje od milijona)

  5.          Število podpisnikov, ki so jih potrdile države članice*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  SKUPAJ

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika.

  7.          Izjavljam, da so podatki na tem obrazcu pravilni.

  Datum in podpis organizatorja*:

  8.          Priloge*:

  Vsebujejo vsa potrdila

  *: obvezna polja

  Predlog spremembe Parlamenta

  Obrazec za predložitev državljanske pobude Komisiji

  1.          Ime državljanske pobude*:

  2.          Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  3.          Datum prijave*:

  4.          Število prejetih ustreznih izjav o podpori*: (mora biti večje od milijona)

  5.          Število podpisnikov, ki so jih potrdile države članice*:

   

  BE

  BG

  CZ

  DK

  DE

  EE

  IE

  EL

  ES

  FR

  IT

  CY

  LV

  LT

  LU

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  HU

  MT

  NL

  AT

  PL

  PT

  RO

  SI

  SK

  FI

  SE

  UK

  SKUPAJ

  Število podpisnikov

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6.          polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorjev in kontaktnih oseb.

  7.          Izjavljamo, da so podatki na tem obrazcu pravilni.

  Datum in podpis organizatorjev*:

  8.          Priloge*:

  Vsebujejo vsa potrdila

  *: obvezna polja

  Obrazložitev

  Spremembe so potrebne zaradi sprememb v normativnemu delu.

  POSTOPEK

  Naslov

  Državljanska pobuda

  Referenčni dokumenti

  KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

  Pristojni odbor

  AFCO

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  PETI

  21.4.2010

   

   

   

  Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

  17.6.2010

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Diana Wallis

  1.6.2010

  Gerald Häfner

  1.6.2010

   

  Nadomeščeni/-a pripravljavec/-ka mnenja

  Gerald Häfner

  Diana Wallis

   

  Datum sprejetja

  22.11.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  22

  1

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Margrete Auken, Elena Băsescu, Simon Busuttil, Michael Cashman, Bairbre de Brún, Pascale Gruny, Ágnes Hankiss, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli), Nikolaos Salavrakos, Diana Wallis, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Sandrine Bélier, Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Axel Voss

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Ramona Nicole Mănescu, Silvia-Adriana Ţicău

  MNENJE Odbora za kulturo in izobraževanje (28. 10. 2010)

  za Odbor za ustavne zadeve

  o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi
  (KOM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

  Pripravljavka mnenja: Róża grofica Thun und Hohenstein

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Pogodbe o Evropski uniji uvaja pomembno novost v demokratično delovanje Unije, saj zagotavlja novo, konkretno orodje za državljansko udeležbo in vseevropsko razpravo:

  „Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije“.

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi določa postopke in pogoje za delovanje državljanske pobude v praksi.

  Komunikacija, aktivno državljanstvo, mladina in vloga civilne družbe kot vključujočega, participativnega akterja v evropskem javnem prostoru, sodijo med ključne odgovornosti Odbora za kulturo in izobraževanje.

  Poročevalka pozdravlja predlog Komisije, saj vključevanje civilne družbe v oblikovanje politike in pripravo odločitev krepi demokratično legitimnost javnih institucij, njihovega dela in dejavnosti. Postopke in pogoje pa bi bilo treba načrtovati čimbolj pragmatično. Izogibati bi se bilo treba tudi zapletenih upravnih postopkov na institucionalni in nacionalni ravni. Poročevalka ima naslednje večje pomisleke in predloge, kako spremeniti predlog:

  Državljanska pobuda je orodje, ki bi ga morali uporabljati državljani sami, njen cilj pa je krepiti neposredno demokracijo, aktivno državljanstvo in vpliv evropskih državljanov na politike Evropske unije, zato bi moral pobudo Komisiji predložiti organizacijski odbor, ki bi ga sestavljalo vsaj devet evropski državljanov iz vsaj devetih držav članic. Takšen postopek bo zagotavljal, da bo vsaka pobuda že na začetku imela evropski značaj.

  Izločitev pravnih oseb iz organizacijskega odbora bo preprečila možnost, da bi obstoječe poslovne organizacije, politične stranke in druge organizacije, ki so precej močnejše od skupine državljanov in imajo več možnosti za delovanje na evropski ravni, zlorabile državljansko pobudo. Ta se ne bi smela razviti v volilno kampanjo in bi se je ne smelo uporabiti kot orodje za takšno kampanjo. Politiki imajo druga orodja za vplivanje na zakonodajne odločitve.

  Poročevalka meni, da bi moral organizator dovolj zgodaj vedeti, katere vrste pravni akt ali ukrep bi bil primeren za doseganje ciljev državljanske pobude, če bi ta bila uspešna. Zato bi morala Komisija organizatorju že med izvajanjem presoje dopustnosti zagotoviti predhodno, realistično navedbo primernih ukrepov. To bi preprečilo razočaranje v primeru, da Komisija navsezadnje ne bi predlagala zavezujočega pravnega akta.

  Povedati je tudi treba, da ni treba čakati s presojo dopustnosti, dokler organizacijski odbor ne zbere določenega števila podpisov in pri Komisiji vloži vlogo za odločitev o dopustnosti. Da bi preprečili vsa nepotrebna upravna bremena, naj Komisija o dopustnosti predlagane pobude presoja takoj po prijavi in brez zamud.

  Želja poročevalke je, da bi se poenostavil obrazec izjave o podpori. Uredba naj bi predvsem določila zahteve, ki so nujne. Pri osebnih podatkih bi nujne zahteve bile zgolj ime, naslov, državljanstvo, datum rojstva in podpis. Nadalje bi moral imeti organizacijski odbor možnost, da pripravi lasten obrazec izjave o podpori. Poleg nujnih zahtev iz Uredbe bi tako organizacijski odbor lahko v obrazec dodal nekatera dodatna vprašanja ali informacije ali na primer logotip pobude.

  Vire financiranja vsake državljanske pobude bi bilo treba zaradi preglednosti navesti v obrazcu izjave o podpori. Vsem podpisnikom bi moralo biti jasno, kdo financira določeno pobudo.

  Poročevalka bi rada poudarila tudi pomen komunikacijskih dejavnosti in informativnih kampanj za krepitev ozaveščenosti o evropski državljanski pobudi. Pri tem lahko imajo pomembno vlogo obstoječi programi, ki spodbujajo mobilnost (npr. programa Vseživljenjsko učenje in Mladi v akciji) in dejavno državljanstvo (program Evropa za državljane). Glede zbiranja podpisov poročevalka močno priporoča razvoj in uporabo primernih spletnih orodij, ko so lahko dostopna v vsej Evropski uniji.

  Poročevalka meni, da bi morala imeti predstavništva Komisije in informacijske pisarne Parlamenta v državah članicah, pa tudi informacijska omrežja Komisije, kot sta Evropa direkt in kažipot za državljane stalno vlogo pri zagotavljanju vseh potrebnih informacij državljanom glede državljanske pobude.

  Po mnenju poročevalke bi morala biti najnižja starost podpisnikov 16 in ne 18 let. Dejavno državljanstvo, socialna vključenost in solidarnost mladih so bistvenega pomena za prihodnost Evrope. Mladi postanejo zakonsko polnoletni, ko so stari 18 let. Državljanska pobuda sicer nima neposrednega učinka, vendar pa lahko sproži vseevropsko razpravo in nazadnje pospeši zakonodajne odločitve. Res je tudi, da bi povezovanje najnižje starosti z nacionalno starostno mejo za udeležbo na volitvah ustvarilo neenakosti, saj se nacionalni pogoji med seboj razlikujejo.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3a) Treba je organizirati učinkovite oglaševalske kampanje, da bi povečali ozaveščenost o evropski državljanski pobudi, spodbudili civilni dialog in oblikovali pristni evropski javni prostor; pomembno vlogo pri tem morajo imeti komunikacijske dejavnosti in informativne kampanje; zato mora Komisija premisliti o uporabi obstoječih programov, ki spodbujajo mobilnost in dejavno državljanstvo, in nove oblike komunikacije, kot so spletne socialne mreže, ki spodbujajo javno razpravo.

  Obrazložitev

  Učinkovita komunikacija je pri državljanski pobudi bistvena. Pri tem so lahko koristni obstoječi programi, ki spodbujajo mobilnost (npr. programa Vseživljenjsko učenje in Mladi v akciji) in dejavno državljanstvo (program Evropa za državljane), pa tudi evropsko leto prostovoljstva 2011.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3b) Predstavništva Evropske komisije in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah, pa tudi informacijska omrežja Komisije bi morali imeti stalno vlogo pri zagotavljanju vseh potrebnih informacij državljanom glede državljanske pobude.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri državljanski pobudi. V zagotovitev, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, bi moralo biti najmanjše število ena tretjina držav članic.

  (5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri državljanski pobudi. Da bi zagotovili, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, bi moralo biti najmanjše število ena četrtina držav članic.

  Obrazložitev

  Državljanska pobuda bi morala biti dostopna državljanom, zato prag za podporo ne bi smel biti previsok. Zahteva po eni četrtini držav članic (to je 7 od sedanjih 27-ih držav članic EU) je več kot zadostni izraz skupnega interesa EU, hkrati pa je v skladu z drugimi določbami pogodb, kot je člen 76 PDEU.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Primerno je določiti najnižjo starost za sodelovanje pri državljanski pobudi. To bi bilo treba določiti kot starost, pri kateri lahko državljani volijo na volitvah v Evropski parlament.

  (7) Primerno je določiti najnižjo starost za sodelovanje pri državljanski pobudi. Ta mora biti 16 let.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletni strani, ki jo da na voljo Komisija pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori; neprimerni in neresni predlogi se ne bi smeli prijaviti in Komisija bi morala zavrniti prijavo predlogov, ki so očitno v nasprotju z vrednotami Unije. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave.

  (8) Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletni strani, ki jo da na voljo Komisija pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori. Na spletni strani mora biti podrobno pojasnjeno, katere uradne in pravne obveznosti morajo biti izpolnjene za uspešno pobudo. To bi nedvomno služilo kot vzgojno sredstvo, ki bi omogočilo, da se sliši demokratični glas državljanov. Neprimerni in neresni predlogi se ne bi smeli prijaviti in Komisija bi morala zavrniti prijavo predlogov, ki so očitno v nasprotju z vrednotami Unije. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10) Izjave o podpori se lahko primerno zbirajo v papirni obliki in na spletu. Sistemi spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim zagotovi, da se lahko ugotovi istovetnost osebe in podatki varno shranijo. V ta namen bi morala Komisija določiti podrobne tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja.

  (10) Izjave o podpori se lahko primerno zbirajo v papirni obliki in na spletu. Vendar bi bilo treba spodbujati zbiranje na spletu, da se poenostavi postopek in se ga napravi dostopnejšega. Sistemi spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim zagotovi, da se lahko ugotovi istovetnost osebe in podatki varno shranijo. Zaupanje državljanov v sistem državljanske pobude je en od dejavnikov, ki bodo prispevali k njegovemu uspehu. V ta namen bi morala Komisija določiti podrobne tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja, da se olajša postopek. Komisija bi morala dati na razpolago varna orodja za zbiranje podpisov na spletu na način, ki ne bi ogrožal zasebnosti.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) Primerno je, da Komisija o dopustnosti predlagane pobude odloča na dovolj zgodnji stopnji. Organizator bi moral zato vložiti vlogo za odločitev o dopustnosti pobude na podlagi zbranih 300 000 izjav o podpori predlagane pobude od podpisnikov iz vsaj treh držav članic.

  (13) Primerno je, da Komisija o dopustnosti predlagane pobude odloča na dovolj zgodnji stopnji, preden začne zbirati podpise. Komisija mora preučiti, ali je pobuda sprejemljiva takoj, ko se ta vloži.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Primerno je zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število izjav podpisnikov o podpori in če se šteje za dopustno, vsaka država članica pristojna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, zbranih od državljanov iz navedene države. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih takšna preverjanja ustrezno opraviti in izdati listino, ki potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori.

  (15) Primerno je zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število izjav podpisnikov o podpori in če se šteje za dopustno, vsaka država članica pristojna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, zbranih od državljanov iz navedene države. V primeru zbiranja podpisov na spletu je poleg tehničnega preverjanja potrebno tudi dodatno preverjanje veljavnosti podpisov. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih takšna preverjanja ustrezno opraviti in izdati listino, ki potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 23

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (23) Komisija bi morala o izvajanju te uredbe poročati v petih letih od začetka njene veljavnosti.

  (23) Komisija bi morala o izvajanju te uredbe poročati v dveh letih od začetka njene veljavnosti.

  Obrazložitev

  Uspeh pobude bi bilo treba pregledati po preteku dovolj dolgega obdobja, da bi se omogočilo popolno dokončanje postopka uvedbe, hkrati pa ne predolgega po pojavi potrebe po oceni učinkovitosti pri doseganju ciljev pobude.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Člen 2 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. „organizator“ je fizična ali pravna oseba ali organizacija, pooblaščena za pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji.

  3. „Organizacijski odbor“ je skupina najmanj sedmih državljanov Unije, od katerih vsak prihaja iz različne države članice, ki je pooblaščena za pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji.

   

  (Sprememba velja za celotno besedilo. Če bo sprememba sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Organizator, ki je fizična oseba, je državljan Unije in dovolj star, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament.

  1. Organizacijski odbor sestavljajo člani, ki so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament, trenutno pa ne delujejo kot poslanci Evropskega parlamenta.

  Obrazložitev

  Izključitev pravnih oseb iz organizacijskega odbora bo državljansko pobudo zaščitila, da je ne bodo mogle zlorabiti obstoječe poslovne organizacije in druge organizacije, ki so precej močnejše od skupine državljanov in imajo večjo možnost delovanja na ravni EU. Državljanska pobuda se ne bi smela spremeniti v volilno kampanjo, niti se je ne bi smelo uporabiti kot orodje za takšne kampanje. Politiki in zlasti poslanci EP imajo druga orodja za vplivanje na zakonodajne odločitve. Poudariti je treba, da imajo poslanci Evropskega parlamenta priložnost, da preučijo vsako pobudo po sporočilu Evropske komisije.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator, ki je pravna oseba ali organizacija, ima sedež v državi članici. Organizacije, ki niso pravne osebe v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, imajo zastopnike, ki so sposobni prevzeti pravne obveznosti v njihovem imenu in nositi odgovornost.

  črtano

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament.

  2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije in so stari najmanj 16 let.

  Obrazložitev

  Povezovanje najnižje starosti z nacionalno starostno mejo za udeležbo na volitvah bi utegnilo ustvariti neenakosti, saj je v Avstriji zahtevana najnižja starost za udeležbo na volitvah 16 let, v drugih državah članicah pa 18 let. Znižanje in torej poenotenje minimalne starosti za podpisnike sta priporočljiva zaradi enakega obravnavanja vseh državljanov in za pritegnitev mladih v oblikovanje politike EU in civilni dialog.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude mora organizator pobudo prijaviti pri Komisiji, zagotoviti informacije iz Priloge II, zlasti o predmetu in ciljih pobude ter o virih financiranja in podpore predlagane državljanske pobude.

  1. Pred prejetjem odločitve Komisije o dopustnosti in pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude mora organizator pobudo prijaviti pri Komisiji, zagotoviti informacije iz Priloge II, zlasti o predmetu in ciljih pobude ter o virih financiranja in podpore predlagane državljanske pobude.

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija zavrne prijavo predlagane državljanske pobude, ki je očitno v nasprotju z vrednotami Unije.

  4. Komisija zavrne prijavo predlagane državljanske pobude, ki je očitno v nasprotju z vrednotami Unije. Odločitev o zavrnitvi mora ustrezno pojasniti in objaviti.

  Obrazložitev

  Takšna preglednost bo imela pedagoški učinek in bo preprečila množenje nedopustnih ali nesmiselnih pobud.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Prijavljena predlagana državljanska pobuda se javno objavi v registru.

  5. Prijavljena predlagana državljanska pobuda se javno objavi v registru. Ko je prijava zaključena, Komisija presodi o dopustnosti predlagane državljanske pobude skladno s členom 8.

  Obrazložitev

  S presojo dopustnosti ni treba čakati na to, da organizacijski odbor zbere določeno število podpisov in pri Komisiji vloži vlogo za odločitev o dopustnosti. Da bi preprečili vsa nepotrebna upravna bremena, naj Komisija o dopustnosti predlagane pobude presoja takoj po prijavi in brez zamud.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Vse prijavljene pobude dobijo referenčno številko.

   

  Baza podatkov Komisije, v kateri so shranjene prijavljene pobude, bi morala imeti tedenski kazalnik, ki bi prikazoval, v kateri fazi je posamična pobuda.

  Obrazložitev

  Tako bodo državljani obveščeni o stanju različnih državljanskih pobud.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Organizator je pooblaščen za zbiranje potrebnih izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude, ki je bila prijavljena v skladu s členom 4.

  1. Organizator je pooblaščen za zbiranje potrebnih izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude, ki je bila prijavljena v skladu s členom 4 in glede katere je bila sprejeta pozitivna odločitev o dopustnosti.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  V ta namen se lahko uporabi le obrazec izjave o podpori v obliki vzorca iz Priloge III. Organizator pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori izpolni obrazce, kot je navedeno v Prilogi III. Informacije, navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru.

  V ta namen se lahko uporabi le obrazec izjave o podpori, ki vsebuje informacije, navedene v vzorcu iz Priloge III. Organizator pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori izpolni obrazce, kot je navedeno v Prilogi III. Informacije, navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru.

  Obrazložitev

  Namen predloga spremembe je, da organizatorji ne bi bili omejeni z določenim obrazcem, temveč da bi lahko uporabljali lastne obrazce, ki pa morajo vsebovati podatke, navedene v vzorcu, ki ga je predložila Komisija.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Zbiranje vseh izjav o podpori se začne po prijavi predlagane pobude in konča najpozneje v 12 mesecih.

  4. Zbiranje izjav o podpori se začne šele po pozitivni odločitvi o dopustnosti glede predlagane pobude in konča najpozneje v 12 mesecih.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 – točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) lahko sistem prikaže izjave posameznikov o podpori v obliki, ki ustreza vzorcu iz Priloge III, da se omogoči nadzor držav članic v skladu s členom 9(2).

  (d) lahko sistem prikaže izjave posameznikov o podpori v obliki, ki vsebuje podatke, razvidne iz vzorca iz Priloge III, da se omogoči nadzor držav članic v skladu s členom 9(2).

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  4a. Zato, da sistem državljanske pobude ostane uporabniku prijazen in da se ne pojavijo nepotrebne skrbi v zvezi z varstvom podatkov, se od podpisnikov ne bo zahtevala številka osebne izkaznice.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. V 12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe Komisija v skladu s postopkom sprejetja predpisa iz člena 19(2) sprejme tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4.

  5. V 6 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe Komisija v skladu s postopkom sprejetja predpisa iz člena 19(2) sprejme tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4. Komisija da na razpolago varna orodja za zbiranje podpisov na spletu na način, ki ne bi ogrožal zasebnosti.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene tretjine držav članic.

  1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene četrtine držav članic.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. V eni tretjini držav članic je število podpisnikov najmanj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I.

  2. V eni četrtini držav članic je število podpisnikov najmanj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, ki je izdala osebni dokument, naveden v njihovi izjavi o podpori.

  3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, v kateri imajo svoj naslov, kot je navedeno v njihovi izjavi o podpori.

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Organizator na podlagi 300 000 izjav o podpori, zbranih v skladu s členom 5 od podpisnikov iz vsaj treh držav članic, pri Komisiji vloži vlogo za odločitev o dopustnosti predlagane državljanske pobude. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge V.

  1. Po prijavi državljanske pobude Komisija brez odlašanja odloči o njeni dopustnosti.

  Obrazložitev

  S presojo dopustnosti ni treba čakati na to, da organizacijski odbor zbere določeno število podpisov in pri Komisiji vloži vlogo za odločitev o dopustnosti. Da bi preprečili vsa nepotrebna upravna bremena, naj Komisija o dopustnosti predlagane pobude presoja takoj po prijavi in brez zamud.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Odločitev iz odstavka 2 se uradno sporoči organizatorju predlagane državljanske pobude in javno objavi.

  3. Odločitev iz odstavka 2 se uradno sporoči organizatorju predlagane državljanske pobude in javno objavi. V odločitvi je navedeno, kateri pravni akt ali ukrep je po mnenju Komisije primeren za uresničitev ciljev državljanske pobude v primeru, da bi bila ta uspešna.

  Obrazložitev

  Organizacijski odbor mora dovolj zgodaj vedeti, katere vrste pravni akt ali ukrep bi bil primeren za uresničitev ciljev državljanske pobude, če bi bila ta uspešna. Zato bi morala Komisija organizatorju že med izvajanjem presoje dopustnosti zagotoviti predhodno, realistično navedbo primernih ukrepov.

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s členoma 5 in 7 in pod pogojem, da je Komisija v skladu s členom 8 odločila, da je predlagana državljanska pobuda dopustna, organizator izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predloži pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge VI.

  1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s členoma 5 in 7 organizator izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predloži pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge VI.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 12 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator uniči vse prejete izjave o podpori posamezne državljanske pobude in njihove morebitne dvojnike najpozneje v mesecu dni po predložitvi pobude Komisiji v skladu s členom 10 ali najpozneje v 18 mesecih po prijavi predlagane državljanske pobude, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

  Organizacijski odbor uniči vse prejete izjave o podpori posamezne državljanske pobude in njihove morebitne dvojnike najpozneje v mesecu dni po objavi sporočila Evropske komisije v skladu s členom 11(2).

  Obrazložitev

  Izjave o podpori bi bilo treba uničiti po objavi sporočila Evropske komisije. Organizacijski odbor bi moral imeti možnost, da vse podpisnike obvesti o sporočilo Evropske komisije o določeni državljanski pobudi. Za celoten postopek je zelo pomembno, da so državljani obveščeni o nadaljnjih dogodkih v zvezi s predlogom, ki ga podpirajo.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 19 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Za namene izvajanja člena 6(5) Komisiji pomaga odbor.

  1. Za namene izvajanja člena 6(5) Komisiji pomaga neodvisni odbor z ustreznim tehničnim znanjem.

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe

  Člen 21

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v petih letih od začetka veljavnosti te uredbe predloži poročilo o njenem izvajanju.

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v dveh letih od začetka veljavnosti te uredbe predloži poročilo o njenem izvajanju.

  Obrazložitev

  Pregled bi bilo treba opraviti prej. Dve leti se zdita dovolj za oceno prvih pobud.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe

  Priloga II – točka 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika;

  5. polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov vsakega člana organizacijskega odbora;

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe

  Priloga III – okvir 2 – točka 4 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4a. Viri financiranja*:

  Obrazložitev

  Vire financiranja vsake državljanske pobude bi bilo treba zaradi preglednosti navesti v obrazcu izjave o podpori. Vsem podpisnikom bi moralo biti jasno, kdo financira določeno pobudo.

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe

  Priloga III – okvir 3 – točka 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Datum in kraj rojstva*:

  4. Datum rojstva*:

  Datum rojstva: Kraj in država:

   

  Obrazložitev

  Podatek o kraju rojstva ni nujen. Poročevalka predlaga njegovo črtanje, da bi bil obrazec bolj enostaven.

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Priloga III – okvir 3 – točka 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Osebna identifikacijska številka*:

  črtano

  Vrsta identifikacijske številke / osebnega dokumenta*:

   

  Nacionalna osebna izkaznica: Potni list: Izkaznica socialnega zavarovanja:

   

  Država članica, ki je izdala identifikacijsko številko / osebni dokument*:

   

  Predlog spremembe  37

  Predlog uredbe

  Priloga V

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Priloga se črta

  Predlog spremembe  38

  Predlog uredbe

  Priloga VIII – točka 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika.

  6. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov vsakega člana organizacijskega odbora.

  POSTOPEK

  Naslov

  Državljanska pobuda

  Referenčni dokumenti

  KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

  Pristojni odbor

  AFCO

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  CULT

  21.4.2010

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Róża grofica Thun und Hohenstein

  20.5.2010

   

   

  Obravnava v odboru

  14.7.2010

  27.9.2010

   

   

  Datum sprejetja

  27.10.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stojanov (Emil Stoyanov), Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róża grofica Thun und Hohenstein

  MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (26. 10. 2010)

  za Odbor za ustavne zadeve

  o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi
  (KOM(2010)0119 – C7‑0089/2010 – 2010/0074(COD))

  Pripravljavki mnenja: Kinga Göncz, Cecilia Wikström

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Člen 11(4) Pogodbe o Evropski uniji v demokratično delovanje Unije uvaja pomembno novost, saj zagotavlja novo, konkretno orodje za državljansko udeležbo in vseevropsko razpravo:

  „Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije“.

  Evropska državljanska pobuda uvaja nov koncept nadnacionalne demokracije in v EU prinaša participativno demokracijo. Z državljansko pobudo lahko državljani EU neposredno pozovejo Evropsko komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog. Lizbonska pogodba je na nek način ustvarila četrto institucionalno telo Unije: milijon državljanov.

  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi določa postopke in pogoje za delovanje državljanske pobude v praksi.

  Pripravljavki mnenja pozdravljata predlog Komisije, saj vključevanje civilne družbe v oblikovanje politike in pripravo odločitev krepi demokratično legitimnost javnih institucij, Evropsko unijo pa približuje državljanom.

  Vseeno pa menita, da bi morala biti državljanska pobuda zasnovana kar se da pragmatično, in da bi se bilo treba izogniti zapletenim administrativnim postopkom. Veselilo bi ju tudi, če bi bilo dopustnih kar največ sproženih pobud. Za to pa morajo biti postopkovna pravila v kar največji meri poenostavljena. Pripravljavki mnenja imata naslednje večje pomisleke in predloge, kako besedilo spremeniti.

  Po njunem mnenju bi morala biti najnižja starost za podporo pobudi 16 in ne 18 let. Člen 9 PEU določa, da so vsi državljani Unije deležni enake obravnave. Dejavno državljanstvo, socialna vključenost in solidarnost mladih so bistvenega pomena za prihodnost Evrope, zato bi znižanje starostne omejitve pripomoglo k dvigu zavesti med mladimi za evropska vprašanja. Poleg tega državljanska pobuda ni instrument odločanja, ampak zgolj pobuda za delovni program, podpora pobudi pa je nekaj povsem drugega od dejanja glasovanja. Povezovanje najnižje starosti z nacionalno starostno mejo za udeležbo na volitvah bi ustvarilo neenakosti zaradi razlik v nacionalnih zahtevah, to pa je razlog, zakaj se pripravljavki mnenja zavzemata za enotno starost 16 let v vseh državah članicah.

  Glede obsega zbiranja pripravljavki mnenja menita, da bi bilo dovolj, če bi se podpisi zbirali v četrtini držav članic in ne v tretjini, saj bo v vsaki državi članici, kjer se bodo podpisi zbirali, potrebno veliko časa in virov za upravljanje in prevode. Ker se želita pripravljavki mnenja izogniti nevarnosti, da bi pobude propadle zaradi časovnih omejitev ali pomanjkanja finančne podpore, predlagata, da je četrtina držav članic dovolj, saj to število še vedno zajema velik del Unije.

  Če upoštevamo, da je Komisija v svojem predlogu zaprosila za dvomesečni rok za preučitev tega, ali je pobuda dopustna, se zdi, da je eno leto za zbiranje podpisov prekratko. Pripravljavki mnenja predlagata, naj se čas za zbiranje podpisov podaljša na štiri leta, da bi na ta način tudi pobude brez finančne podpore imele možnost, da zberejo milijon podpisov.

  Pri vprašanju dopustnosti pripravljavki mnenja ne vidita potrebe za to, da se 300.000 podpisov zbere še preden Komisija preveri dopustnost. Prepričani sta, da bi bilo 5.000 podpisov dovolj, kot tudi ni potrebe po tem, da bi podpisniki prihajali iz več kot ene države članice. Za začetek zbiranja podpisov v več državah članicah so potrebni čas in viri. Tako pa postopka ne bo treba začeti v več kot eni državi članici, dokler se ne izve, ali se pobuda šteje za dopustno. Vseeno pa bi bilo za filtriranje neresnih pobud po mnenju pripravljavk zahtevanih 5.000 podpisov treba zbrati v šestih mesecih. S tem časovnim rokom bi bilo možno izločiti pobude, ki so prijavljene, a nikoli ne dobijo zahtevanega števila podpisov.

  Pripravljavki mnenja predlagata tudi, da Komisija dopustnost pobude prouči v enem mesecu in ne v dveh, da se ne upočasni zagon zbiranja podpisov.

  Pripravljavki mnenja sta tudi prepričani, da bi bilo treba predloge, ki so bodisi odkrito bodisi prikrito naperjeni proti vrednotam Evropske unije, šteti za nedopustne.

  Glede spletnega zbiranja podpisov pripravljavki mnenja predlagata, da Komisija odpre osrednje spletno mesto z imenom „citizensinitiative.eu“, kjer bi bilo možno vse pobude prijaviti in kjer bi jih državljani lahko našli in podpisali. Ta rešitev bi bila zelo dobra iz več razlogov.

  Prvič zaradi varovanja podatkov: če bi Komisija vzpostavila in vodila osrednje spletno mesto, bi bilo zagotovljeno, da se pravila in predpisi o varovanju osebnih podatkov upoštevajo. Pripravljavki mnenja sta trdno prepričani, da ne moremo od nobenega pobudnika državljanske pobude pričakovati, da bo vzpostavil in vodil sistem spletnega zbiranja podpisov, ki bi izpolnjeval vse ustrezne predpise o zasebnosti podatkov.

  Poleg tega bi, če bi moral vsak pobudnik odpreti lastno spletišče, zbiranje podpisov ne bilo enotno z vidika varovanja podatkov.

  Drugič, predlog Komisije bi bil problematičen tudi zato, ker bi dodatno obremenil ne le pobudnike, ampak tudi države članice, ker bi te morale preverjati, ali so sistemi spletnega zbiranja v skladu s predpisi Komisije, izdati pa bi morale tudi potrdilo o skladnosti vsakega spletnega mesta.

  Tretjič, če bi bile vse državljanske pobude zbrane na enem samem spletnem mestu, bi bilo dostopanje do njih veliko lažje, saj bi lahko zainteresirani državljani vse pobude našli, podpisali in sledili hitro in brez težav.

  Tako sta pripravljavki mnenja prepričani, da bi Komisija morala vzpostaviti osrednje spletno mesto, v njegove naloge pa bi morali biti vključeni pristojni organi držav članic, ki bi odločili, katere podatke potrebujejo za kasnejše identificiranje in preverjanje istovetnosti podpisnikov. Spletno mesto bi moralo biti zasnovano tako, da bi pobudnik ob podpisovanju pobude na spletu najprej odgovoril na vprašanje o državljanstvu in bi šele potem vnesel, kar bi zahtevali pristojni organi. Razlog za to rešitev je, da imajo različne države članice različne vrste identifikacijskih številk in da za ugotavljanje istovetnosti podpisnikov potrebujejo različne podatke.

  PREDLOGI SPREMEMB

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve, kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (3) Ti postopki in pogoji bi morali biti jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude.

  (3) Ti postopki in pogoji bi morali biti jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali sodelovanje državljanov in naredili Evropsko unijo dostopnejšo.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (3a) Pomembno je, da se organizirajo informacijske kampanje o državljanskih pobudah, s čimer bi ozavestili državljane in nudili ustrezne informacije o tem novem instrumentu. Komisija in Evropski parlament bi morala prek svojih predstavništev in pisarn v državah članicah državljanom na njihovo prošnjo zagotoviti informacije in neuradne nasvete o državljanskih pobudah, zlasti o merilih za dopustnost, vrednotah in pristojnostih Unije in evropskih pogodbah. Navodila za državljanske pobude bi bilo treba pripraviti in objaviti na spletu v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

  Obrazložitev

  Da bi se izognili vzbujanju lažnih pričakovanj in nesporazumom o naravi in obsegu evropskih državljanskih pobud, so informacijske kampanje ključnega pomena. Predlog spremembe skuša izboljšati ozaveščenost državljanov in točnost informacij o tem novem instrumentu.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri državljanski pobudi. V zagotovitev, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, bi moralo biti najmanjše število ena tretjina držav članic.

  (5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri državljanski pobudi. V zagotovitev, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, bi moralo biti najmanjše število ena petina držav članic.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (7) Primerno je določiti najnižjo starost za sodelovanje pri državljanski pobudi. To bi bilo treba določiti kot starost, pri kateri lahko državljani volijo na volitvah v Evropski parlament.

  (7) Primerno je določiti najnižjo starost za sodelovanje pri državljanski pobudi. Ta bi bila 16 let.

  Obrazložitev

  Člen 9 PEU določa, da so vsi državljani Unije deležni enake obravnave. Dejavno državljanstvo, socialna vključenost in solidarnost mladih so bistvenega pomena za prihodnost Evrope. Poleg tega je podpora pobudi nekaj povsem drugega od dejanja glasovanja, zato bi bilo primerno, da se vključijo tudi mladi. Nenazadnje bi povezovanje najnižje starosti z nacionalno starostno mejo za udeležbo na volitvah ustvarilo neenakosti, saj se nacionalni pogoji med seboj razlikujejo.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Za uspešno izvedbo državljanske pobude je potrebna minimalna organizirana struktura. Ta bi morala imeti obliko državljanskega odbora, katerega člani bi bile fizične osebe (organizatorji) iz petine držav članic, saj bi na ta način spodbujali odpiranje vprašanj in razmislek o njih na evropski ravni. Za zagotovitev preglednosti ter nemotene in učinkovite komunikacije bi moral organizacijski odbor imenovati svoje predstavnike, ki bi ves čas postopka delovali kot kontaktne osebe med odborom in institucijami Unije.

  Obrazložitev

  Državljanska pobuda je bila zasnovana, da bi državljanom dali možnost udeležbe v demokratičnem življenju Unije. Namenjena bi morala biti le fizičnim osebam, ki bi ustanovile državljanski odbor.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7b) Pomembno je vključiti mlade in jih spodbuditi k sodelovanju pri državljanskih pobudah.

  Obrazložitev

  V predlogu je preverjanje podpisov naloga držav članic. Da bi pritegnili mlade, bi se morali osredotočiti na vzpostavitev sistema za preverjanje podpisov na ravni celotne EU, s čimer bi zagotovili enotno najnižjo starost.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (8) Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletni strani, ki jo da na voljo Komisija pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori; neprimerni in neresni predlogi se ne bi smeli prijaviti in Komisija bi morala zavrniti prijavo predlogov, ki so očitno v nasprotju z vrednotami Unije. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave.

  (8) Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami, in da bi se izognili zbiranju podpisov za predlog, ki ne sodi na področje uporabe te uredbe, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletnem mestu, ki ga Komisija da na voljo pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori; neprimerni in neresni predlogi se ne bi smeli prijaviti in Komisija bi morala zavrniti prijavo predlogov, ki so očitno v nasprotju z vrednotami Unije, kot je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji. Prijava je administrativni postopek, ki je namenjen izbiri tistih pobud, ki sodijo v področje uporabe te uredbe, zato jo je mogoče zavrniti le iz pravnih, in nikakor ne iz političnih razlogov. Komisija bi morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave in bi zato morala obvestiti organizatorje pobude o razlogih za kakršno koli zavrnitev prijave ter o pravnih sredstvih, ki so jim v tem primeru na voljo. Komisija bi morala prav tako dati jasno vedeti, da navkljub prijavi in zadostnemu številu zbranih izjav o podpori ne bo zagotovo sprejela predloga za zakonodajni akt ter da prijava pobude ne predstavlja uradnega sklepa o vprašanju pristojnosti.

  Obrazložitev

  Gre za odpravo presoje dopustnosti: Komisija preveri le, ali določena pobuda predstavlja državljansko pobudo v skladu z uredbo. Nato bi morala biti pobuda prijavljena, organizatorjem pa ni mogoče preprečiti zbiranja podpisov. Da pa bi lahko preprečili uporabljanje pobude za spodbujanje Komisije k sprejemanju sklepov o vprašanjih pristojnosti, bi bilo organizatorjem treba pojasniti, da prijava pomeni le to, da pobuda z vidika Komisije predstavlja državljansko pobudo, ne pa uradnega sklepa o vprašanjih pristojnosti.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 9

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (9) Organizator predlagane državljanske pobude bi moral biti odgovoren za zbiranje potrebnih izjav državljanov o podpori.

  (9) Ko je predolog prijavljen kot državljanska pobuda, lahko organizatorji predložijo izjave državljanov o podpori.

  Obrazložitev

  Predlog spremembe k uvodni izjavi 9 podpira stališče, da je edini namen prijave odločanje, ali gre za evropsko državljansko pobudo ali ne. Če je temu tako, potem organizatorjem ni treba izpolniti nobenih drugih zahtev (o dopustnosti itd.), lahko pa uveljavljajo svoje pravice v skladu s pogodbo, torej zbirajo podpise v podporo pobudi.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (10) Izjave o podpori se lahko primerno zbirajo v papirni obliki in na spletu. Sistemi spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim zagotovi, da se lahko ugotovi istovetnost osebe in podatki varno shranijo. V ta namen bi morala Komisija določiti podrobne tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja.

  (10) Da bi sodobno tehnologijo koristno uporabili kot orodje participativne demokracije, bi bilo ustrezno, da se izjave o podpori zbirajo na spletu in v papirni obliki. Sistemi spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim zagotovi, da je oseba upravičena do podpisa in da se podpiše le enkrat ter da se podatki varno shranijo. Na strokovni ravni bi bilo treba oblikovati podrobne tehnične specifikacije, ki bi jih bilo treba redno prilagajati tehničnemu razvoju. Zato bi Komisija morala biti pooblaščena za prilagajanje podrobnih tehničnih specifikacij sistemom spletnega zbiranja.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 10 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (10a) Izjave o podpori je treba zbirati na državljanom prijazen način, kamor sodijo tudi potrebna varovala za zaščito podatkov, hkrati pa to ne sme pretirano obremenjevati organizatorjev.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 11

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (11) Primerno je, da države članice preverijo, ali sistemi spletnega zbiranja izpolnjujejo pogoje iz te uredbe.

  črtano

  Obrazložitev

  Ker naj bi Komisija vzpostavila in vodila osrednje spletno mesto, bi državam članicam ne bilo več treba preverjati skladnosti.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (12) Primerno je zagotoviti, da se izjave o podpori državljanske pobude zberejo v določenem roku. Da predlagana državljanska pobuda ostane relevantna in da se hkrati upošteva zapletenost zbiranja izjav o podpori po Evropski uniji, ta rok ne sme biti daljši od 12 mesecev od dneva prijave predlagane pobude.

  (12) Primerno je zagotoviti, da se izjave o podpori državljanske pobude zberejo v določenem roku. Da predlagana državljanska pobuda ostane relevantna in da se hkrati upošteva zapletenost zbiranja izjav o podpori po Evropski uniji, ta rok ne sme biti daljši od 24 mesecev od dneva prijave predlagane pobude.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 12 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (12a) Bistveno je, da se preglednost ohrani skozi ves proces. Vsakršna prejeta finančna ali politična podpora bi zato morala biti navedena v obliki izjave o podpori, ki zadeva posamezno državljansko pobudo. Financiranje s strani političnih strank in evropskih političnih skupin ne bi smelo biti dovoljeno.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (13) Primerno je, da Komisija o dopustnosti predlagane pobude odloča na dovolj zgodnji stopnji. Organizator bi moral zato vložiti vlogo za odločitev o dopustnosti pobude na podlagi zbranih 300 000 izjav o podpori predlagane pobude od podpisnikov iz vsaj treh držav članic.

  črtano

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 14

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (14) Komisija bi morala v dveh mesecih po prejemu vloge organizatorja odločiti o njeni dopustnosti. Predlagana državljanska pobuda se šteje za dopustno, če sodi v okvir pristojnosti Komisije in se nanaša na zadevo, ki se zaradi izvajanja Pogodb lahko uredi s pravnim aktom Unije.

  (14) Komisija bi morala v enem mesecu po prejemu vloge organizatorja odločiti o njeni dopustnosti. Predlagana državljanska pobuda se šteje za dopustno, če sodi v okvir pristojnosti Komisije in se nanaša na zadevo, ki se zaradi izvajanja Pogodb lahko uredi s pravnim aktom Unije. Komisija se lahko posvetuje z Evropskim parlamentom o pomembnosti in primernosti državljanske pobude, preden začne pripravljati osnutek zakonodajnega besedila, ki bo temeljil na njej.

  Obrazložitev

  Komisija bi morala dopustnost pobude proučiti v enem mesecu in ne dveh, da se ne upočasni zagon zbiranja podpisov.

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Primerno je zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število izjav podpisnikov o podpori in če se šteje za dopustno, vsaka država članica pristojna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, zbranih od državljanov iz navedene države. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih takšna preverjanja ustrezno opraviti in izdati listino, ki potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori.

  (15) Če ni pristojnega volilnega organa Evropske unije, je primerno zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število izjav podpisnikov o podpori, vsaka država članica pristojna za preverjanje in potrjevanje izjav o podpori, zbranih od državljanov iz navedene države. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih takšna preverjanja ustrezno opraviti, kar lahko temelji na naključnem vzorčenju, in izdati listino, ki potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 16 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (16a) Bistveno je, da organizatorji državljanske pobude pripravijo izjavo o vseh finančnih stredstvih, uporabljenih za podporo in promocijo te pobude.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (17) Komisija bi morala v štirih mesecih proučiti državljansko pobudo ter oblikovati svoje zaključke in ukrepe, ki jih predvideva kot odziv na državljansko pobudo.

  (17) Komisija bi morala v treh mesecih proučiti državljansko pobudo ter oblikovati svoje zaključke in ukrepe, ki jih predvideva kot odziv na državljansko pobudo.

  Obrazložitev

  Da bi zagotovili in ohranjali visoko stopnjo sodelovanja državljanov, je hiter postopek bistvenega pomena. Zato se predvideva, da bo Evropska komisija v treh mesecih zmožna v celoti oblikovati svoje sklepe o pobudi in ukrepe, ki jih predvideva.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 17 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (17a) Evropski parlament lahko v okviru svojih pristojnosti ustrezno ukrepa na kakršen koli način, da zagotovi, da se sliši glas državljanov.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 18

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (18) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se v celoti uporablja za obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju te uredbe. V zvezi s tem je primerno pojasniti, da so upravljavci podatkov v smislu Direktive 95/46/ES organizator državljanske pobude in pristojni organi držav članic, ter podrobno določiti najdaljše obdobje ohranitve osebnih podatkov, zbranih za namene državljanske pobude. Kot upravljavci podatkov morajo organizatorji sprejeti vse potrebne ukrepe za upoštevanje obveznosti, ki jim jih nalaga Direktiva 95/46/ES, zlasti tiste ukrepe v zvezi z zakonitostjo obdelave, varnostjo dejavnosti obdelave ter zagotavljanjem informacij in pravic posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, do dostopa do njegovih osebnih podatkov ter do popravka in izbrisa njegovih osebnih podatkov.

  (18) Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov se v celoti uporablja za obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju te uredbe. V zvezi s tem je primerno pojasniti, da so v primeru zbirke v papirni obliki upravljavci podatkov v smislu Direktive 95/46/ES organizator državljanske pobude in pristojni organi držav članic, ter podrobno določiti najdaljše obdobje ohranitve osebnih podatkov, zbranih za namene državljanske pobude. V primeru spletnega zbiranja mora Komisija kot upravljavka podatkov sprejeti vse potrebne ukrepe za izpolnjevanje obveznosti iz Direktive 95/46/ES, zlasti ukrepe v zvezi z zakonitostjo obdelave, varnostjo obdelave ter zagotavljanjem informacij in pravic posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, do dostopa do njegovih osebnih podatkov ter do popravka in izbrisa njegovih osebnih podatkov.

  Obrazložitev

  Komisija bi morala vzpostaviti osrednje spletno mesto in tako pri spletnem zbiranju zagotoviti varovanje osebnih podatkov. Na tem spletnem mestu naj bi se vse pobude prijavljale, možno pa bi jih bilo tudi podpisati. Drugače bi bili pobudniki še dodatno obremenjeni.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. „državljanska pobuda“ je pobuda, predložena Komisiji v skladu s to uredbo, ki Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije, in ki jo je podprlo vsaj milijon upravičenih podpisnikov iz vsaj ene tretjine vseh držav članic;

  1. „državljanska pobuda“ je pobuda, predložena Komisiji v skladu s to uredbo, ki Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije, in ki jo je podprlo vsaj milijon upravičenih podpisnikov iz vsaj ene petine vseh držav članic;

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Člen 2 – točka 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. „organizatorje fizična ali pravna oseba ali organizacija, pooblaščena za pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji.

  3. „organizatorjiso fizične osebe, ki oblikujejo državljanski odbor, pooblaščen za pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Organizator, ki je fizična oseba, je državljan Unije in dovolj star, da lahko voli na volitvah v Evropski parlament.

  1. Organizatorji oblikujejo odbor državljanov iz vsaj ene petine držav članic. Organizatorji so državljani Unije in so stari najmanj 16 let.

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator, ki je pravna oseba ali organizacija, ima sedež v državi članici. Organizacije, ki niso pravne osebe v skladu z veljavnim nacionalnim pravom, imajo zastopnike, ki so sposobni prevzeti pravne obveznosti v njihovem imenu in nositi odgovornost.

  črtano

  Obrazložitev

  Organizatorji državljanske pobude bi morale biti le fizične osebe, da bi se izognili možni zlorabi obstoječih poslovnih organizacij, političnih strank itd.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 3 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament.

  2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani Unije in so stari najmanj 16 let.

  Obrazložitev

  Člen 9 PEU določa, da so vsi državljani Unije deležni enake obravnave. Dejavno državljanstvo, socialna vključenost in solidarnost mladih so bistvenega pomena za prihodnost Evrope. Poleg tega je podpora pobudi nekaj povsem drugega od dejanja glasovanja, zato bi bilo primerno, da se vključi tudi mlade. Nenazadnje bi povezovanje najnižje starosti z nacionalno starostno mejo za udeležbo na volitvah ustvarilo neenakosti, saj se nacionalni pogoji med seboj razlikujejo.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 4 – naslov

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Prijava predlagane državljanske pobude

  Prijava in dopustnost predlagane državljanske pobude

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Razen v primerih iz odstavkov 3 in 4 Komisija predlagani pobudi brez odlašanja dodeli enotno evidenčno številko in organizatorju pošlje potrdilo.

  2. Komisija odloči o dopustnosti v dveh mesecih od vloge za prijavo iz odstavka 1. Predlagana državljanska pobuda se šteje za dopustno in torej prijavljeno, če izpolnjuje naslednje pogoje:

   

  – razumno ne velja za nedopustno zaradi neprimernosti ali neresnosti;

   

  – ni v nasprotju z vrednotami Unije;

   

  – nanaša se na zadevo, v zvezi s katero se lahko zaradi izvajanja Pogodb sprejme pravni akt Unije; in

   

  – sodi v okvir zakonodajne pristojnosti Komisije, da pripravi predlog.

  Predlog spremembe  28

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Predlagane državljanske pobude, ki se lahko razumno štejejo za nedopustne, ker so neprimerne ali neresne, se ne bodo evidentirale.

  črtano

  Predlog spremembe  29

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Komisija zavrne prijavo predlagane državljanske pobude, ki je očitno v nasprotju z vrednotami Unije.

  4. Komisija zavrne prijavo predlagane državljanske pobude, ki je očitno v nasprotju z vrednotami Unije, kot je določeno v členu 2 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Razlogi Komisije za zavrnitev morajo biti ustrezno utemeljeni in objavljeni na spletnem mestu, ki ga Komisija ustvari v ta namen.

  Obrazložitev

  Takšna preglednost bi nedvomno imela pedagoški učinek in bi preprečila množenje nedopustnih ali nesmiselnih pobud.

  Predlog spremembe  30

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. Prijavljena predlagana državljanska pobuda se javno objavi v registru.

  5. Odločitev iz odstavka 2 se uradno sporoči organizatorju predlagane državljanske pobude in javno objavi na spletnem mestu, ki ga pripravi Komisija.

   

  Vključuje tudi navedbo, katere pravne akte ali ukrepe je po mnenju Komisije primerno sprejeti, če je zbranih milijon izjav o podpori državljanski pobudi. Komisija lahko navedbo vselej spremeni v trenutku, ko sprejme sklep o tem, ali naj z državljansko pobudo nadaljuje ali ne.

  Predlog spremembe  31

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Komisija organizatorja obvesti o razlogih za zavrnitev registracije predloga za državljansko pobudo.

  Predlog spremembe  32

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Organizator je pooblaščen za zbiranje potrebnih izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude, ki je bila prijavljena v skladu s členom 4.

  1. Organizator je pooblaščen za zbiranje potrebnih izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude, ki je bila prijavljena in opredeljena za dopustno v skladu s členom 4.

  Predlog spremembe  33

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Organizator pristojnim organom izroči tudi izjavo z vsemi podrobnostmi o vsej finančni pomoči, ki jo je koristil ali prejel od katerekoli interesne skupine ali predstavnikov interesnih skupin med celotnim časom zbiranja izjav o podpori, zato da se zagotovi polna transparentnost med celotnim življenjskim ciklom državljanske pobude.

  Predlog spremembe  34

  Predlog uredbe

  Člen 5 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Zbiranje vseh izjav o podpori se začne po prijavi predlagane pobude in konča najpozneje v 12 mesecih.

  4. Zbiranje vseh izjav o podpori se začne po prijavi predlagane pobude in konča najpozneje v 24 mesecih.

  Predlog spremembe  35

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Če se izjave o podpori zbirajo elektronsko, se podatki, pridobljeni iz sistema spletnega zbiranja, shranijo na ozemlju države članice. Vzorec obrazca izjave o podpori se lahko prilagodi za namene elektronskega zbiranja.

  1. Če se izjave o podpori zbirajo elektronsko, podatke, pridobljene iz sistema spletnega zbiranja, centralno shrani Komisija. Vzorec obrazca izjave o podpori se lahko prilagodi za namene elektronskega zbiranja.

  Obrazložitev

  Komisija bi morala vzpostaviti osrednje spletno mesto in tako zagotoviti varovanje osebnih podatkov. Na tem spletnem mestu naj bi se vse pobude prijavljale, možno pa bi jih bilo tudi podpisati. Drugače bi bili pobudniki še dodatno obremenjeni.

  Predlog spremembe  36

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  1a. Nadzor, shranjevanje in uničenje podatkov, ki so jih posredovali podpisniki prek sistema spletnega zbiranja, morajo biti v skladu s predpisi Unije na področju varstva podatkov in pravice do zasebnosti.

  Obrazložitev

  Podatki, ki so jih posredovali podpisniki, so osebni podatki, ki jih je treba zavarovati pred zlorabo.

  Predlog spremembe  37

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Če sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz odstavka 4, ustrezni pristojni organ v mesecu dni izda potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge IV. Do sprejetja tehničnih specifikacij iz odstavka 5 pristojni organ uporabi nacionalne tehnične specifikacije za ocenjevanje, ali sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz odstavka 4.

  črtano

  Države članice priznajo potrdila, ki jih izdajo pristojni organi drugih držav članic.

   

  Obrazložitev

  Ker naj bi Komisija vzpostavila in vodila osrednje spletno mesto, državam članicam ne bo več treba preverjati skladnosti.

  Predlog spremembe  38

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  a. lahko le fizične osebe oddajo obrazec izjave o podpori po spletu;

  a. lahko le fizične osebe, ki so upravičene do podpisa, oddajo obrazec izjave o podpori po spletu;

  Predlog spremembe  39

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4 – točka (b a) (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  ba. se lahko preveri dejstvo, da vsaka oseba predloži samo eno izjavo;

  Predlog spremembe  40

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. V 12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe Komisija v skladu s postopkom sprejetja predpisa iz člena 19(2) sprejme tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4.

  5. V 12 mesecih od začetka veljavnosti te uredbe Komisija v sodelovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov opravi oceno, ki ji omogoči, da v skladu s postopkom sprejetja predpisa iz člena 19(2) sprejme tehnične specifikacije za izvajanje odstavka 4. Ta ocena se s predlogi posreduje Evropskemu parlamentu.

  Predlog spremembe  41

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene tretjine držav članic.

  1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene petine držav članic.

  Predlog spremembe  42

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. V eni tretjini držav članic je število podpisnikov najmanj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I.

  2. V eni petini držav članic je število podpisnikov najmanj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I.

  Predlog spremembe  43

  Predlog uredbe

  Člen 7 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, ki je izdala osebni dokument, naveden v njihovi izjavi o podpori.

  3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, kjer imajo stalno prebivališče.

   

  Podpisnik, ki ni državljan države članice, v kateri ima stalno prebivališče, se lahko odloči, da se obravnava kot podpisnik iz države članice, v kateri ima stalno prebivališče, ali kot podpisnik iz države članice, katere državljan je.

   

  Podpisnik s stalnim prebivališčem v tretji državi se obravnava kot podpisnik iz države članice, katere državljan je.

  Predlog spremembe  44

  Predlog uredbe

  Člen 8

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Člen 8

  črtano

  Odločanje o dopustnosti predlagane državljanske pobude

   

  1. Organizator na podlagi 300 000 izjav o podpori, zbranih v skladu s členom 5 od podpisnikov iz vsaj treh držav članic, pri Komisiji vloži vlogo za odločitev o dopustnosti predlagane državljanske pobude. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge V.

   

  2. Komisija odloči o dopustnosti v dveh mesecih od prejema vloge iz odstavka 1. Predlagana državljanska pobuda se šteje za dopustno, če izpolnjuje naslednje pogoje:

   

  a. nanaša se na zadevo, v zvezi s katero se lahko zaradi izvajanja Pogodb sprejme pravni akt Unije, ter and

   

  b. sodi v okvir zakonodajne pristojnosti Komisije.

   

  3. Odločitev iz odstavka 2 se uradno sporoči organizatorju predlagane državljanske pobude in javno objavi.

   

  Obrazložitev

  Namenjen je združevanju prijave in dopustnosti v enem koraku. Zato člen 8 ni potreben, saj se s prijavo in dopustnostjo ukvarja člen 4.

  Predlog spremembe  45

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s členoma 5 in 7 in pod pogojem, da je Komisija v skladu s členom 8 odločila, da je predlagana državljanska pobuda dopustna, organizator izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predloži pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge VI.

  1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s členoma 5 in 7 in pod pogojem, da je Komisija v skladu s členom 4 odločila, da je predlagana državljanska pobuda dopustna, organizator izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predloži pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizator v ta namen uporabi obrazec iz Priloge VI.

  Predlog spremembe  46

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Organizator predloži izjave o podpori državi članici, ki je izdala osebni dokument, naveden v izjavah o podpori.

  Organizator predloži izjave o podpori državi članici, v kateri imajo podpisniki stalno prebivališče.

   

  Podpisnik, ki ni državljan države članice, v kateri ima stalno prebivališče, se lahko odloči, da se obravnava kot podpisnik iz države članice, v kateri ima stalno prebivališče, ali kot podpisnik iz države članice, katere državljan je.

   

  Ko imajo podpisniki stalno prebivališče v tretji državi, organizator predloži izjave o podpori državi članici, katere državljani so podpisniki.

  Predlog spremembe  47

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Pristojni organi v roku, ki ni daljši od treh mesecev, ustrezno preverijo predložene izjave o podpori in organizatorju izdajo potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge VII, ki potrjuje število veljavnih izjav o podpori za navedeno državo članico.

  2. Pristojni organi v roku, ki ni daljši od treh mesecev, na podlagi vzorca preverijo predložene izjave o podpori in organizatorju izdajo potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge VII, ki potrjuje število veljavnih izjav o podpori za navedeno državo članico. Odstotek neveljavnih podpisov v vzorcu se odšteje od skupnega števila izjav o podpori. Potrdilo se izda samo, če preostalo število izjav o podpori presega en milijon.

  Obrazložitev

  Namen tega člena je pospešiti preverjanje. Če na primer državljanska pobuda zbere 1,5 milijona podpisov, lahko organ za preverjanje preveri 5000 naključnih vzorcev, vzetih iz celote. Če iz teh 5000 izhaja, da jih je 500 (ali 10 %) napačnih, nepopolnih ali nepreverljivih, potem je to mogoče ekstrapolirati na vse zbrane podpise, pri čemer se domneva, da je 10 % od 1,5 milijona podpisov napačnih. Zraven tega takšen sistem za popravek s preverjanjem vzorcev nasprotuje argumentu Komisije, da je za temeljito preverjanje veljavnosti podpisnikov potrebna identifikacijska številka.

  Predlog spremembe  48

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 1 – točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  a. državljansko pobudo brez odlašanja objavi na svoji spletni strani;

  a. državljansko pobudo brez odlašanja objavi na svoji spletni strani v vseh uradnih jezikih Unije;

  Obrazložitev

  Vsi državljani EU bi morali imeti možnost razumeti vsebino predlagane državljanske pobude, da bi jo lahko podprli, potem ko jo odobri Evropska komisija. To se lahko doseže samo, če se pobude ob objavi na spletni strani Evropske komisije prevedejo v vse uradne jezike Evropske unije.

  Predlog spremembe  49

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 1 – točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  b. prouči državljansko pobudo in v štirih mesecih v sporočilu izda svoje zaključke v zvezi s pobudo, morebitne ukrepe, ki jih namerava izvesti, in jih obrazloži.

  b. prouči državljansko pobudo in v treh mesecih v sporočilu izda svoje zaključke v zvezi s pobudo ter ustrezen predlog o zadevi, pri kateri so državljani navedli, da je potreben pravni akt. Če se Komisija odloči za kakšne druge ukrepe, ali da ne bo ukrepala, obrazloži svojo odločitev v sporočilu.

  Obrazložitev

  Zato, da se Komisijo trdneje obveže nadaljnji obravnavi državljanskih pobud. Da bi zagotovili in ohranjali visoko stopnjo sodelovanja državljanov, je hiter postopek bistvenega pomena. Zato se predvideva, da bo Evropska komisija v treh mesecih zmožna v celoti oblikovati svoje sklepe o pobudi in ukrepe, ki jih predvideva.

  Predlog spremembe  50

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Komisija o sporočilu iz odstavka 1(b) uradno obvesti organizatorja državljanske pobude, Evropski parlament in Svet ter ga javno objavi.

  2. Komisija o seznamu predloženih državljanskih pobud ter sporočilu iz odstavka 1(b) uradno obvesti organizatorja državljanske pobude, Evropski parlament in Svet ter ga javno objavi.

  Obrazložitev

  Zato, da se Komisijo trdneje obveže nadaljnji obravnavi državljanskih pobud.

  Predlog spremembe  51

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži javno letno poročilo o izvajanju državljanskih pobud, v katerem je med drugim navedeno število predloženih pobud, njihova dopustnost in nadaljnja obravnava Komisije za vsako pobudo.

  Obrazložitev

  In order to create a stronger duty for the Commission to give a follow up to citizens' initiatives.

  Predlog spremembe  52

  Predlog uredbe

  Člen 11 – odstavek 2 b (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2b. Evropski parlament lahko glede državljanskih pobud, za katere je bilo zbranih milijon izjav o podpori, kadar koli pozove Komisijo, naj pojasni ukrepe, ki jih predvideva, oziroma, kar je tudi mogoče, odločitev, da ne bo ukrepala, in razloge za takšno odločitev. Pri izvajanju svojih pooblastil lahko Evropski parlament kadar koli pripravi predstavitve z organizatorji ali sprejme resolucijo. Organizatorji lahko Evropskemu parlamentu predložijo tudi peticijo o zadevi, če so izpolnjeni pogoji za to.

  Obrazložitev

  Da bi se odzvali na pričakovanja državljanov in se izognili težavam, je pomembno, da Evropski parlament nudi druge možnosti in sodeluje pri razpravi ter tako pojasni sklep Komisije.

  Predlog spremembe  53

  Predlog uredbe

  Člen 13 – točka (b)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  b. neizpolnjevanje pogojev za sisteme spletnega zbiranja;

  črtano

  Obrazložitev

  Podpiramo zamisel o enem samem osrednjem spletnem mestu, ki bi ga vodila Komisija namesto spletnih mest, ki bi jih vzpostavljali posamezni pobudniki; tako bodo vedno upoštevani predpisi o varstvu podatkov.

  Predlog spremembe  54

  Predlog uredbe

  Člen 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členi 16, 17 in 18 sprejme spremembe prilog k tej uredbi.

  Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členi 16, 17 in 18 sprejme spremembe prilog k tej uredbi, razen k prilogama II in III.

  Obrazložitev

  V teh dveh prilogah so določbe, ki jih mora pregledati Evropski parlament, zato je ti dve prilogi treba izključiti s področja delegiranih aktov in komitologije.

  Predlog spremembe  55

  Predlog uredbe

  Člen 18 – odstavek 2 – pododstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

  Delegirani akt se objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da ne nameravata ugovarjati.

  Predlog spremembe  56

  Predlog uredbe

  Člen 20 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija o njih obvesti države članice.

  Komisija o njih obvesti države članice in Evropski parlament.

  Predlog spremembe  57

  Predlog uredbe

  Člen 21

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v petih letih od začetka veljavnosti te uredbe predloži poročilo o njenem izvajanju.

  Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu v dveh letih od začetka veljavnosti te uredbe predloži poročilo o njenem izvajanju.

  Predlog spremembe  58

  Predlog uredbe

  Priloga II – točka 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. pravna podlaga iz Pogodb, ki Komisiji omogoča ukrepanje;

  črtano

  Obrazložitev

  Pričakovati, da bodo državljani, ki bodo sprožili pobudo, poznali pravno podlago iz Pogodb, ki Komisiji omogoča ukrepanje, ni realistično. Ravno obratno, Komisija mora pregledati pobudo in njeno skladnost s pogodbami ter organizatorje seznaniti o njeni dopustnosti, utemeljiti svoj odgovor in ga objaviti.

  Predlog spremembe  59

  Predlog uredbe

  Priloga II – točka 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  5. polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika;

  5. polno ime, poštna številka in elektronski poštni naslov organizatorja;

  Predlog spremembe 60

  Predlog uredbe

  Priloga III – polje 2 – točka 5 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  5a. Prejeta finančna in politična podpora glede predlagane državljanske pobude*:

  Predlog spremembe  61

  Predlog uredbe

  Priloga III – Polje 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Polje 3: (izpolni podpisnik)

  Polje 3: (izpolni podpisnik)

   

   

  1. Ime podpisnika:

  1. Ime podpisnika:

  Ime*:…Priimek*:

  Ime*:…Priimek*:

  2. Naslov:

  Ulica:

  Poštna številka: Mesto*:

  Država*:

  2. Naslov:

  Ulica:

  Poštna številka: Mesto*:

  Država*:

  3. Naslov elektronske pošte:

  3. Naslov elektronske pošte:

  4. Datum in kraj rojstva*:

  4. Datum in kraj rojstva*:

  Datum rojstva: Kraj in država:

  Datum rojstva: Kraj in država:

  5. Državljanstvo*:

  5. Državljanstvo*:

  6. Osebna identifikacijska številka*:

   

  Vrsta identifikacijske številke / osebnega dokumenta*:

   

  Nacionalna osebna izkaznica: Potni list: Izkaznica socialnega zavarovanja:

   

  Država članica, ki je izdala identifikacijsko številko / osebni dokument*:

   

  7. Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da sem to predlagano državljansko pobudo podprl le enkrat*.

  6. Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da sem to predlagano državljansko pobudo podprl le enkrat*.

  Datum in podpis podpisnika*: ………..

  Datum in podpis podpisnika* ♦: ………..

  Predlog spremembe  62

  Predlog uredbe

  Priloga IV

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  PRILOGA IV

  Obrazec, ki potrjuje skladnost sistema spletnega zbiranja z Uredbo xxxx/xxxx

  [….] [….] (ime pristojnega organa) iz [.…] (ime države članice) potrjuje, da sistem spletnega zbiranja [….] (spletni naslov), uporabljen za elektronsko zbiranje izjav o podpori državljanske pobude z evidenčno številko [….], izpolnjuje pogoje iz ustreznih določb Uredbe xxxx/xxxx.

  Datum, podpis in žig pristojnega organa:

  črtano

  Obrazložitev

  Predlog Komisije o tem, naj vsak pobudnik vzpostavi lastno spletno mesto, bi dodatno obremenil ne le pobudnike, ampak tudi države članice, ker bi te morale preverjati, ali so sistemi spletnega zbiranja v skladu s predpisi Komisije, izdati pa bi morale tudi potrdilo o skladnosti vsake spletne strani. Za odpravo takšne obremenitve smo prepričani, da bi Komisija morala vzpostaviti osrednje spletno mesto, kjer bi se hranile vse pobude.

  Predlog spremembe  63

  Predlog uredbe

  Priloga VI

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Obrazec za predložitev izjav o podpori pristojnim organom držav članic

  Obrazec za predložitev izjav o podpori pristojnim organom držav članic

  1. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika*:

  1. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja.

  2. Ime državljanske pobude*:

  3. Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  4. Datum prijave*:

  5. Datum vloge za presojo dopustnosti*:

  6. Število podpisnikov iz [ime države članice]*:

  2. Ime državljanske pobude*:

  3. Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija*:

  4. Datum prijave*:

  5. Datum vloge za presojo dopustnosti*:

  6. Število podpisnikov iz [ime države članice]*:

  7. Priloge*:

  (Priložite vse izjave o podpori podpisnikov, ki so podrobno navedli osebno identifikacijsko številko, ki jo je izdala ista država članica. Po potrebi priložite ustrezna potrdila, ki potrjujejo, da sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz Uredbe xxxx/xxxx.)

  7. Priloge*:

  (Priložite vse izjave o podpori podpisnikov)

  8. Datum in podpis organizatorja*:

  8. Datum in podpis organizatorja*:

  *: obvezna polja

  *: obvezna polja

  Obrazložitev

  Nekatere države članice EU svojim državljanom ne izdajajo osebnih izkaznic, zato bi bila uporaba državljanstva bolj primerna. Ker pa naj bi Komisija vzpostavila in vodila osrednje spletno mesto, državam članicam ne bo več treba preverjati skladnosti.

  Predlog spremembe  64

  Predlog uredbe

  Priloga VIII – točka 6

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  6. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja ali, v primeru pravne osebe ali organizacije, njenega zakonitega zastopnika.

  6. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov organizatorja.

  POSTOPEK

  Naslov

  Državljanska pobuda

  Referenčni dokumenti

  KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

  Pristojni odbor

  AFCO

  Mnenje pripravil

         Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  21.4.2010

   

   

   

  Pripravljavec/-ka mnenja

         Datum imenovanja

  Cecilia Wikström

  10.5.2010

  Kinga Göncz

  10.5.2010

   

  Datum sprejetja

  26.10.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  48

  0

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Sonia Alfano, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Georgios Papanikolau (Georgios Papanikolaou), Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Rui Tavares, Valdemar Tomaševski, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Alexander Alvaro, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Ádám Kósa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Jean Lambert, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Marija Nedelčeva (Mariya Nedelcheva), Joanna Senyszyn, Cecilia Wikström

  POSTOPEK

  Naslov

  Državljanska pobuda

  Referenčni dokumenti

  KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD)

  Datum predložitve EP

  31.3.2010

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  AFCO

  21.4.2010

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  CULT

  21.4.2010

  JURI

  17.6.2010

  LIBE

  21.4.2010

  PETI

  21.4.2010

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  JURI

  1.6.2010

   

   

   

  Pridruženi odbori

         Datum razglasitve na zasedanju

  PETI

  17.6.2010

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Alain Lamassoure

  3.5.2010

  Zita Gurmai

  3.5.2010

   

  Obravnava v odboru

  3.5.2010

  3.6.2010

  14.6.2010

  12.7.2010

   

  5.10.2010

  9.11.2010

  29.11.2010

   

  Datum sprejetja

  30.11.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Stanimir Ilčev (Stanimir Ilchev), Constance Le Grip, Morten Messerschmidt, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Elmar Brok, Marietta Giannakou, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut Scholz

  Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Francesca Balzani, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria do Céu Patrão Neves