BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

3.12.2010 - (KOM(2010)0625 – C7‑0360/2010 – 2010/2265(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Barbara Matera

Procedure : 2010/2265(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0351/2010
Indgivne tekster :
A7-0351/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0625 – C7‑0360/2010 – 2010/2265(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0625 – C7‑0360/2010),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[2] (EGF-forordningen),

–   der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7‑0351/2010),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise,

C. der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden,

D. der henviser til, at Spanien har anmodet om støtte i forbindelse med 508 afskedigelser i virksomheden Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, der er hjemmehørende i bilindustrien,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres genindslusning på arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.   bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger, herunder en evaluering af, hvilke følger disse midlertidige og individualiserede tilbud har for den langsigtede genindslusning af de afskedigede arbejdstagere på arbejdsmarkedet;

5.  glæder sig over, at Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end uudnyttede bevillinger fra den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor måtte fastsættes hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6.  bemærker dog, at betalingsbevillinger med henblik på at mobilisere Globaliseringsfonden i denne sag vil blive overført fra en budgetpost, som er beregnet til at støtte SMV’er og innovation; beklager de alvorlige mangler i forbindelse med Kommissionens gennemførelse af programmer for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og de forskellige øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til IIA af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye form i Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xxx

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/023 ES/Lear fra Spanien)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[2], særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen[3] og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Anvendelsesområdet for Globaliseringsfonden blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende Globaliseringsfonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)      Spanien indgav den 23. juli 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliserings-fonden i forbindelse med afskedigelser i virksomheden Lear og supplerede den med yderligere oplysninger den 10. august 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 382 200 EUR.

(5)      Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden –

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) på 382 200 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i […], den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne          

Formand                                                       Formand

  • [1]               EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               EUT C […], […], s. […].

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1] og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006[2] kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra bortfaldne forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller bortfaldne forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trepartsproceduren kan være i forenklet form.

II. Status: Kommissionens forslag

Kommissionen har den 5. november 2010 vedtaget et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden til fordel for Spanien for at støtte genindslusningen på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

Dette er den 30. ansøgning, som skal behandles under 2010-budgettet og vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra Globaliseringsfonden på 382 200 EUR til Spanien. Den vedrører 515 afskedigelser (hvoraf 508 er bestemt til bistand) i virksomheden Lear Automotive (EEDS) Spain, der arbejder inden for bilindustrien i Catalonien, i en firemåneders referenceperiode fra den 14. januar til den 14. maj 2010.

Ansøgningen (sag EGF/2010/023 ES/Lear) blev fremsendt til Kommissionen den 23. juli 2010 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 10. august 2010. Den var baseret på interventionskriteriet i artikel 2, litra a), i EGF-forordningen, ifølge hvilken der skal være tale om mindst 500 afskedigelser i løbet af en firemåneders periode i en virksomhed, inklusive hos leverandører og producenter i efterfølgende produktionsled. Ansøgningen blev indgivet inden for fristen på 10 uger (forordningens artikel 5).

Kommissionens vurdering byggede på en vurdering af følgende elementer: forbindelsen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den finansielle krise, den uforudsete karakter af afskedigelserne, påvisning af antallet af afskedigelser og overholdelse af kriterierne i artikel 2, litra a), redegørelse for den uforudsete karakter af afskedigelserne, indkredsning af de virksomheder og arbejdstagere, der vil være omfattet af støtten, det pågældende område og dets myndigheder og interessenter, afskedigelsernes indvirkning på beskæftigelsen på lokalt, regionalt eller national plan, den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres, herunder dens forenelighed med de foranstaltninger der finansieres af strukturfondene, datoerne for, hvornår de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere blev indledt eller forventes at starte, procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter og forvaltnings- og kontrolsystemer.

Ansøgningen opfylder ifølge Kommissionens vurdering de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen, og den henstiller til budgetmyndigheden at godkende ansøgningerne.

Kommissionen har med henblik på anvendelse af midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel (DEC 45/2010) på i alt 382 200 EUR fra Globaliseringsfondens reserve (40 02 43) i forpligtelser og fra budgetposten “Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation – iværksætter- og innovationsprogram” (01 04 04) i betalinger til EGF-budgetposten (04 05 01).

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har fundet en anden kilde til betalingsbevillinger end de uudnyttede bevillinger fra Socialfonden, i overensstemmelse med de hyppige anmodninger fra Parlamentet.

Hun mener imidlertid ikke, at valget i dette tilfælde (budgetpost til støtte for iværksættervirksomhed og innovation) er tilfredsstillende i betragtning af de alvorlige vanskeligheder, som Kommissionen støder på, når den skal gennemføre programmer for konkurrenceevne og innovation. I en periode med økonomisk krise bør disse bevillinger faktisk tvært imod sættes op. Hun opfordrer derfor Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på fremover at finde mere passende budgetposter til betalinger.

Bestemmelserne i IIA muliggør anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR.

Budgetmyndigheden har i 2010 allerede godkendt enogtyve forslag om mobilisering af fonden og om overførsel til faglig bistand af et samlet beløb på 65 378 668 EUR, hvormed der med tillæg af 16 728 338 EUR vedrørende de øvrige forslag, der er til behandling (herunder dette forslag), endnu står et beløb på 417 892 994 EUR til rådighed til udgangen af 2010.

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning[3] om en bevillingsoverførsel med henblik på at opføre de specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2010-budgettet, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsmøderne om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form (brevveksling), jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale med Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) bør dette udvalg inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurdering af ansøgningerne om anvendelsen af Globaliseringsfonden.

Parlamentets EMPL-udvalg vil efter sin vurdering tilkendegive sin holdning til anvendelsen af fonden, som vil blive vedføjet som skrivelse til denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælleserklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den interinstitutionelle aftale.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 45/2010 af 05. november 2010.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/jm

D(2010)59714

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E158

Om:    Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2010/023 ES/Lear (KOM(2010)0625)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sagen EGF/2010/023 ES/Lear og vedtaget følgende udtalelse:

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

A)  der henviser til, at ansøgningen er i overensstemmelse med artikel 2a i EGF-forordningen og vedrører 508 ud af 515 afskedigelser, der fandt sted i referenceperioden på fire måneder mellem den 14. januar og den 14. maj 2010 som følge af lukningen af virksomheden Lear Automotive (EEDS),

B)  der henviser til, at de spanske myndigheder anfører, at den globale finansielle og økonomiske krise har sat bilindustrien i hele verden under et særligt pres, og til, at Kommissionen allerede har erkendt, at eftersom ca. 60-80 % (afhængig af den enkelte medlemsstat) af nye biler i Europa købes ved hjælp af kredit, har den finansielle krise ved nedturens begyndelse ramt bilindustrien i særlig hård grad,

C)  der henviser til, at de spanske myndigheder anfører, at antallet af nyindregistrerede biler i Spanien i 2008 faldt med 28 % i forhold til året før, hvilket hovedsagelig skyldtes de stramme kreditbetingelser, den meget ringe tillid hos forbrugerne og formindsket købekraft; der henviser til, at krisens globale karakter desuden resulterede i et fald på 9,6 % i salget af køretøjer, der produceres i Spanien og sælges i udlandet,

D)  der henviser til, at den økonomiske struktur i Terras del Ebre afviger fra den økonomiske struktur i resten af Catalonien, idet landbrug udgør 8 % af beskæftigelsen og 8,9 % af BNP, mens beskæftigelsen i servicesektoren henholdsvis udgør 59,9 % og 52,5 %; der henviser til, at aktiviteter med høj merværdi kun udgør 20 % af beskæftigelsen i Terras del Ebre, mens de i Catalonien som helhed udgør 35 %,

E)  der henviser til, at de vigtigste interessenter er arbejdsmarkedets parter, der udgør bestyrelsen af Servei de Ocupació de Catalunya (de offentlige arbejdsformidlinger i Catalonien): fagforeningerne Comisión Obrera Nacional de Cataluña og Unión General de Trabajadores, som er to arbejdsgiverorganisationer, Foment del Treball og PIMEC, samt to sammenslutninger, der repræsenterer kommunerne i Catalonien,

F)  der henviser til, at lukningen af Lear medførte en stigning i arbejdsløsheden på 4 % i området, der allerede lå på 22,7 % i 2009, mens den i Catalonien som helhed lå på 17,5 %,

G)  der henviser til, at 67,1 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er kvinder, at 84,5 % af dem er mellem 35 og 54 år gamle og at 11,2 % er over 55 år gamle,

H)  der henviser til, at tre af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er handicappede,

I)  der henviser til, at 92,9 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er operatører og monteringsarbejdere,

J)  der henviser til, at 74,8 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, kun har en basisuddannelse, og at 15,2 % har en gymnasial uddannelse,

K)  der henviser til, at Spaniens erfaring med EGF-sager viser, at ikke alle afskedigede arbejdstagere vil deltage i de tilbudte foranstaltninger; der henviser til, at antallet af aktive deltagere derfor kun kan bero på et skøn, og at den finansielle plan beregnes på grundlag af dette skøn; der henviser til, at Spanien herigennem undgår at skulle tilbagebetale store summer af uudnyttede EU-bidrag,

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag, det vedtager om den spanske ansøgning:

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte efter EGF-forordningen er opfyldt;

2.  bemærker, at det samlede antal deltagere i de foreslåede foranstaltninger beror på et skøn baseret på erfaringer fra tidligere ansøgninger;

3.  minder om ansøgning EGF/2010/002 ES/Cataluna automoción, der omfattede 1 429 ud af 2 330 afskedigelser i den samme region og den samme sektor, og bemærker, at det blev besluttet ikke at medtage afskedigelserne fra denne ansøgning, eftersom virksomheden havde vedtaget at finansiere en socialplan; bemærker yderligere, at denne socialplan er mindre helstøbt end EGF-pakken, der er fremlagt i EGF/2010/002, og at de spanske myndigheder ved at indgive nærværende ansøgning vil give de afskedigede arbejdstagere en pakke af individualiserede tilbud, der ligner den pakke, der blev tilbudt arbejdstagere, som afskedigedes i den samme region og den samme økonomiske sektor og omfattedes af den foregående ansøgning;

4.  bemærker, at EGF-foranstaltningerne er enestående i deres art og har særlige kendetegn, idet de vedrører en sektor og en bestemt befolkningsgruppe og er skræddersyede og intensive hvad angår udformningen; bemærker endvidere, at en fortløbende kontrol af de ESF- og EGF-foranstaltninger, der har samme målsætninger, og af de berørte arbejdstagere vil sikre, at disse foranstaltninger ikke overlapper hinanden;

5.  glæder sig over den rettidige indledning af foranstaltninger (6 måneder efter de første afskedigelser); minder medlemsstaterne om, at det er vigtigt, at de parallelt med deres ansøgning til Globaliseringsfonden træffer omgående foranstaltninger vedrørende arbejdsmarkedet;

6.  glæder sig over arbejdsmarkedets parters aktive engagement i ansøgningen om medfinansiering fra Globaliseringsfonden;

7.  glæder sig over den gennemsigtige præsentation af ansøgningen, der klart gør rede for de foranstaltninger, der finansieres af socialplanen, og de supplerende foranstaltninger, der støttes af Globaliseringsfonden; anbefaler denne præsentation som en model for fremtidige ansøgninger, og så vidt muligt også for præsentationen af ESF- og EGF-finansierede koordinerede pakker af individualiserede tilbud, der øger synligheden af Globaliseringsfondens merværdi.

Med venlig hilsen

Pervenche Berès

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.12.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jan Mulder